Sunteți pe pagina 1din 57

Structura cadru pentru ghidul de studiu al disciplinei pentru platforma Blackboard 1.

Precizri i recomandri privind desfurarea activit ilor n anul universitar 2006-2007 Codul cursului F1B3543 Denumirea cursului Anul de studii III Tip curs Obligatoriu -Verificare Durata cursului/Nr. Credite Semestrul I / 5 puncte de credit Perioada de accesare a cursului Consulta ii Manualul recomandat 1. Dumitru Marin, Ionescu Eduard, Haiduc Lcrmioara, Preda Bianca, , Editura Funda iei , Bucureti, 2002 Obiectivul principal al cursului Disciplina i propune s ofere studen ilor no iuni privind problematica pre urilor, costurilor i concuren ei n economia de pia . n acelai timp, ea urmrete nsuirea de ctre studen i a unor aspecte importante referitoare la institu iile, mecanismele i reglementrile n domeniu n economia romneasc n condi iile eforturilor de integrare n Uniunea European. Modul de stabilire a notei finale Examen de evaluare a cunoin elor pe calculator sub form de teste gril Adrese e-mail responsabil pentru eionescu.fb@spiruharet.ro contactul cu studen ii Consulta ii pentru studen i Titularul/titularii cursului/serie Lector. Univ. Dr. Eduard Ionescu
  0 # "  " !   #  "  "   &  ) " ! ( a  " &  % ! $ 

2. 1

Con inutul tematic al cursului

Economia de pia concept i analiz: 1.1. Caracteristicile economiei de pia 1.2. Tipuri de economii 1.3. Tipuri de concuren existente pe aceste pie e Protec ia concuren ei economice: 2.1. Interdependen a pre -concuren 2.2. Reglementarea protec iei concuren ei n Romnia i U.E. 2.3. Practici anticoncuren iale sanc ionate de Legea concuren ei Abordri teoretice privind pre urile: 3.1. Abordare subiectiv 3.2. Abordare obiectiv 3.3. Abordarea sistemic Sistemul pre urilor n cadrul economiei de pia . Structura acestui sistem n Romnia: 4.1. Tipuri de pre uri n economia de pia
1 din 1

5 6

7 8

9 10

11

Istoricul sistemului pre urilor n Romnia Sistemul actual al pre urilor n Romnia i eforturile pentru alinierea la cel din Uniunea European Strategii de adaptare a pre urilor i cerin ele pie ei: 5.1. Strategii ale ntreprinderilor aflate pe pia a intern 5.2. Strategia ntreprinderilor aflate pe pia a extern Stabilirea pre urilor n ntreprinderi: metode bazate pe costuri: 6.1. Rela ia dintre cost i pre n economia de pia 6.2. Tipuri de costuri i ipostazele costului ca element de fixare a pre urilor de vnzare 6.3. Metode de fixare a pre urilor pe baza costurilor Activitatea decizional privind pre urile: 7.1. Decizia la nivel macroeconomic 7.2. Decizia la nivelul ntreprinderilor Pre urile i practicile anticoncuren iale: 8.1. Concertarea pre urilor. Fixarea pre urilor de revnzare i ruinare 8.2. Strategia pre urilor de discriminare 8.3. Strategia pre urilor de dumping Fundamentarea i actualizarea pre urilor de ofert: 9.1. Metode de fundamentare a pre urilor n Romnia 9.2. Metode de actualizare a pre urilor de ofert Metode de fundamentare i corelare a pre urilor produselor noi: 10.1. Strategii de fundamentare a pre ului noilor produse 10.2. Con inutul corelrii pre urilor i rolul produsului etalon n aceast opera iune 10.3. Metode de corelare a pre urilor: Sectorul public i sistemul pre urilor 11.1. Tehnologia serviciilor publice i evaluarea avantajelor acestora 11.2. Pre urile serviciilor publice i mecanismul formrii lor 11.3. Nivelul eficient al produc iei i bunurile publice Particularit i ale formrii pre urilor n unele ramuri i domenii de activitate ale economiei 12.1. Probleme specifice ale formrii pre urilor produselor agricole 12.2. Elemente particulare n mecanismul formrii pre urilor n construc iimontaj 12.3. Tarifele serviciilor Formarea pre urilor n cadrul Uniunii Europene i n cadrul schimburilor economice interna ionale cu alte state. 13.1. Con inutul pre urilor externe i categorii de pre uri practicate n cadrul Uniunii Europene i al schimburilor economice interna ionale 13.2. Pre urile utilizate de ctre Romnia n cadrul schimburilor economice interna ionale 13.3. Principalele componente ale sistemului informa ional al pre urilor i calculul indicatorilor specifici acestui sistem

4.2. 4.3.

12

13

3. Bibliografie minim obligatorie


# "  " !     

1) Dumitru, Marin, Ionescu Eduard, Haiduc Lcrmioara, Preda Bianca 4. Bibliografie facultativ

, Editura Funda iei Romnia de Mine, Bucureti, 2002

2 din 2

1) Moteanu, Tatiana, (coordonator) 2) Dumitru, Marin, Nica, Dumitru, Enache, Doru, Gluc, Alexandru

Pre uri i concuren ,Editura Universitar, Bucureti, 2005 , Editura A..S.M., Bucureti, 2001
   

5. Prezentarea cursurilor: Capitolul 1: Economia de pia concept i analiz CUVINTE-CHEIE: Pia a; Spa iu economic; Mijloace de comunicare pe pia ; Cerere; Ofert; Pre ; Func iile pie ei; Forme de pia ; Concuren a; Formele concuren ei; Factorii concuren ei. 1.1. Caracteristicile economiei de pia Economia de pia se caracterizeaz prin anumite trsturi specifice: Pluralismul formelor de proprietate, egale n fa a legii, n cadrul crora ponderea principal o de ine proprietatea privat, al crei spirit i pune amprenta asupra tuturor formelor i rela iilor de proprietate; Interesul personal i raporturile de pia bilaterale reprezint impulsul activit ii economice, realizarea de profit fiind scopul primordial; Pia a concuren ial este cea care regleaz activitatea economic, cu toate c activit ile economice se deruleaz sub inciden a con inutului echit ii i al justi iei sociale; Majoritatea pre urilor se formeaz n mod liber, pe baza mecanismelor pie ei; n economie predomin structurile tehnico-economice moderne i se men ine pluralismul tehnologic; Statul democrat, de drept vegheaz la respectarea regulilor de func ionare a pie ei, ca i asupra institu iilor juridice i economice. ncepnd cu deceniul trecut, specialitii n domeniul economiei mondiale au constatat faptul c numeroase ri au adoptat sistemul economiei de pia , ale cror rezultate benefice au influen at ntreaga dezvoltare a societ ii. Dup anul 1990 i rile din Europa de Est au optat pentru trecerea la economia de pia , renun nd la sistemul economiei centralizate de stat; printre acestea se nscrie i Romnia. 1.2. Tipuri de economii

Economia de pia se manifest astzi ntr-o mare varietate de tipuri concrete. Specialitii n domeniul macroeconomic au ajuns la concluzia c urmtoarele tipuri sunt cele mai reprezentative: Anglo-saxon, neoliberal, cu cea mai mare reticen fa de interven ia statului n economie; Vest-european, ndeosebi cel francez, cu pronun at tendin dirijist; Paternalist de pia , cu puternice elemente tradi ionale, ca n Japonia; Social de pia , care tinde spre mbinarea exigen elor pie ei cu armonia social din ar; Nordic-european, care presupune o cooperare ntre sectorul privat productor de bunuri economice i cel public productor de servicii sociale; Tipul de economie de pia dependent de exterior, care i propune depirea strii de subdezvoltare economic, prin valorificarea resurselor naturale pe pie ele interna ionale.

3 din 3

Dei exist numeroase puncte de vedere referitoare la economia de pia ce urmeaz a fi promovat n ara noastr, totui specialitii n domeniul economic i factorii politici au ajuns la un numitor comun i anume la op iunea pentru o economie de pia modern, de inspira ie european. Economiile contemporane: componente, dinamic Economia contamporan este, n esen , o economie de pia mai dezvoltat n unele ri i mai pu in dezvoltat n altele. n statele din Europa Occidental, America i Extremul Orient, economia de pia a atins nivele avansate, prezentndu-se ca o economie modern, performant, capabil s asigure o eficien i un standard de via ridicate. Economia contemporan este constituit din mai multe componente: , care reprezint subiec ii activit ii economice; respectiv obiectul activit ii i n care se concretizeatz ac iunile, actele, faptele agen ilor economici. A. Agen ii economici. Acetia sunt desebit de numeroi i diferi i. Clasificarea lor dup criteriul n economie i principale a condus la gruparea lor n urmtoarele categorii: ) a cror func ie principal const n producerea de a bunuri marfare n vederea obinerii de venituri din vnzarea lor; b) i de credit care au ca func ie de baz mobilizarea, transferarea i repartizarea disponibilit ilor financiare din economie. Resursele lor provin, n principal, din depunerile clien ilor, din dobnzile ncasate la mprumuturile acordate i serviciile bancare prestate; c) care sunt societ i ce garanteaz plata unor despgubiri n caz de producere a riscului asigurat i de valorificare a sumelor depuse. Resursele se constituie, n cea mai mare parte, din cotiza iile i primele pltite de asigura i; d) ce regrupeaz unit i cu dubl func ionalitate: producerea de servicii nonmarfare pentru satisfacerea unor nevoi colective (nv mnt, sntate, ocrotire social, armat, poli ie etc.) i redistribuirea veniturilor din economie. Resursele lor sunt formate din prelevri obligatorii (impozite, taxe, cotiza ii, contribu ii .a.). Cuprind administra ia central i administra iile locale; e) sunt organisme care furnizeaz diverse presta ii, n general nonmarfare, pentru grupuri particulare. Veniturile acestora provin din cotiza ii i contribu ii voluntare ale membrilor, dona ii etc. Sunt reprezentate de organiza ii culturale, tiin ifice, profesionale, politice, comunit i religioase, asocia ii sportive, de binefacere, care desfoar activit i cu scop nonprofit; reprezentate de persoane fizice care sunt titulare ale unui venit f) provenit, n principal, din activit i salariale i care au ca func ie esen ial Ele pot s produc i unele bunuri sau servicii, dar nu se disociaz de activitatea de consum, cum sunt agricultorii, artizanii, micii comercian i, liber profesionitii; g) (restul lumii) regrupeaz dintre reziden ii i nereziden ii care apar in unui spa iu geografic delimitat ( ar, regiune, zon, comunitate de state, asocia ii regionale etc.) cu (mediul exterior). B. Bunurile economice. Satisfacerea numeroaselor nevoi ale indivizilor i ale societ ii presupune existen a unor bunuri corespunztoare. Pentru mplinirea nevoilor, oamenii folosesc bunuri i bunuri Acestea din urm sunt, la rndul lor, bunuri , care pot fi dobndite fr nici un efort (aerul, apa, cldura soarelui, lumina natural) i bunuri care rspund unor necesit i de ordin spiritual, etic (serviciul religios, obiecte de cult, manifestri artistice etc.). Caracteristica principal a bunurilor economice este Aceasta semnific insufien a lor n raport cu nevoile care sunt nelimitate. Raritatea sau limitarea vizeaz toate categoriile de resurse (naturale, materiale, umane, financiare, informa ionale).
4 din 4
  " 

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

Bunurile pot fi grupate dup: bunuri ) care sunt stocabile; bunuri sau consumabile concomitent cu prestarea lor i informa ii (integrate n for a de munc sau transferate pe supor ii materiali); b) : sau , numi i i bunuri de capital i factori de satisfac ie sau ; : bunuri (care sunt regenerabile sau neregenerabile) i bunuri c) rezultate din activitatea uman, numite ; d) : bunuri i e) f) bunuri i bunuri : bunuri i bunuri ; g) h) : bunuri folosite pentru ob inerea altor bunuri sau pentru protec ia mediului i bunuri de consum (consumabile direct). Structura bunurilor economice, ca i cea a nevoilor, este dinamic. Ea se modific sub inciden a unui complex de factori generali i specifici, tehnici, economici, sociali etc, care dup caz, favorizeaz sau ngreuneaz apari ia (dispari ia) unor bunuri economice sau modific rolul i importan a lor n activitatea economic, impunnd, n consecin , i modificri n clasificare. Dintre bunurile al cror rol a crescut considerabil n Constituit din cunotin e, societatea contemporan un loc aparte revine idei, teorii etc., informa ia este considerat ca avnd rolul de factor de produc ie (neofactor) dar i de satisfactor. Din punctul de vedere al activit ii economice, o nsemntate decisiv prezint caracterul inepuizabil al acestui bun, capacitatea lui de autogenerare i mbog ire permanent. C. Opera iunile. Se refer la ac iunile i faptele economice desfurate de agen ii economici. Dup natura lor, acestea pot fi grupate n trei mari categorii: 1. care vizeaz produc ia, schimbul i utilizarea bunurilor i serviciilor pe ramuri i categorii de agen i economici. Aici sunt cuprinse opera iunile de producere de bunuri i servicii marfare i nonmarfare, comercializarea (pe pia a intern i extern) i consumarea lor (consumul intermediar i consumul final); care cuprind distribuirea veniturilor rezultate din activitatea 2. economic ntre posesorii factorilor de produc ie, stat i alte persoane pentru participarea la activitatea economic i redistribuirea veniturilor i a patrimoniului; 3. care corespund varia iilor de crean e i angajamente ale agen ilor economici (opera iuni n legtur cu crearea i circula ia mijloacelor de plat, plasamente, opera iuni de finan are). Fluxurile i circuitul economic ntre agen ii economici exist numeroase rela ii prin intermediul crora acetia i transmit reciproc bunuri, bani, informa ii, diverse servicii. Fluxurile din economie reflect interdependen e ntre agen i i tranzac iile pe care le angajeaz. Varia iile unui flux economic genereaz o reac ie n lan , determinnd modificarea i a altor fluxuri. Astfel, sporirea cantit ii de munc furnizat de menaje ntrepriderilor atrage dup sine mrirea veniturilor primite de acestea i, mai departe, o intensificare a fluxurilor legate de vnzarea de bunuri de ctre ntreprinderi, precum i mrirea consumului menajelor, ac iuni care declaneaz o micare a banilor paralel, dar n sens invers.
" "

5 din 5

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

 

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

a  

"

a)
%

"

a 

"

"

"

6
a #

n cadrul circuitului simplificat se ntlnesc numai dou categorii de agen i: pe de o parte, care produc bunuri destinate vnzrii i, pe de alt parte, care furnizeaz munc i primesc venituri salariale din care cumpr bunurile de consum de care au nevoie. Cicuitul economic simplificat, la rndul su, poate fi al unei economii care nu folosete bani sau al unei economii n care cicul bani. n economia nonmonetar, circuitul economic este foarte restrns: fiecare menaj furnizeaz ntreprinderilor munc i primete n schimb bunuri de consum. ntreaga produc ie este utilizat pentru nevoi personale, iar unit ile economice nu ntre in rela ii cu exteriorul. Aceast form de economie nu func ioneaz n realitate. Ea poate fi adoptat numai ca ipotez de lucru. n economia monetar circuitul cuprinde fluxuri (micarea bunurilor economice, a for ei de munc) i fluxuri (deplasarea n sens invers a banilor). Circuitul bunurilor este mijlocit de micarea banilor. n schimbul muncii, ntreprinderile nu mai transfer menajelor bunuri de coinsum, ci venituri salariale, care sunt folosite de acestea pentru cumprarea bunurilor necesare de la cei care le produc. Caracteristica fundamental a acestei forme de circuit este micarea paralel, dar n sens opus, a bunurilor economice i a banilor. Fluxul de munc dinspre menaje ctre ntreprinderi are ca nso itor fluxul monetar de la ntreprinderi ctre menaje sub form de salariu, iar fluxul bunurilor de consum se asociaz fluxului monetar sub forma cheltuielilor pentru cumprarea bunurilor de consum. Particularit ile economiei de pia n Romnia Orientarea spre sistemul european al economiei de pia are numeroase motiva ii, printre care cele mai importante sunt: 1. motiva ia geopolitic, prin pozi ionarea Romniei n Europa, la grani a cu Orientul; 2. motiva ia tradi ional, ntruct Romnia a avut perioade ndelungate rela ii economice strnse de colaborare i schimb cu rile europene; 3. prezen a unor elemente economice comune cu rile europene fa de rile de pe alte continente. Astfel, n Fran a, ca i n Romnia, se regsete sectorul particular alturi de cel al statului, iar multe din elementele sistemului francez au fost adoptate i promovate n cadrul reformei economice din ara noastr. Pia a: defini ie, elemente, rol DEFINI IE: PIA A = ansamblul mijloacelor i opera iunilor de comunicare i de confruntare a vnztorilor cu cumprtorii, prin care fiecare se informeaz mutual de ceea ce poate produce pentru vnzare (productorul), de ceea ce are nevoie s cumpere (cumprtorul) i pre ul pe care urmeaz s-l propun n vederea ncheierii tranzac iilor. Elementele pie ei: 1. SPA IUL ECONOMIC n care se ntlnesc i ac ioneaz cumprtorii i vnztorii (i diverse categorii de intermediari). 2. LOCUL DE NTLNIRE a dorin elor cumprtorilor cu cele ale vnztorilor. 3. ANSAMBLUL DE MIJLOACE DE COMUNICARE prin care vnztorii i cumprtorii se informeaz asupra a ceea ce dispun i a pre urilor cerute i produse nainte de a ncheia tranzac ia. 4. TOTALITATEA REALIZRILOR DE VNZARE care au loc ntr-un spa iu economic: a) cererea; b) oferta; c) concuren a; d) pre ul.
6 din 6


"

 %

 !

a %

"

 !

 a

a 

! 

 

 

% 

! a a

" 

! ! a

"

 a ! 

 " %

 

! "

 !

 "

 

 

a 

 %

 ( !

 " " 

  " 

a 

 a 

 " "

" ! 

 

5. LOCUL DE MANIFESTARE A CONCUREN EI, A COMPETI IEI ntre agen ii economici, cu interese identice sau apropiate. Func iile pie ei i formele acesteia. Principalele func ii ale pie ei Func iile pie ei: 1) reglarea economiei, repartizarea resurselor pentru producerea bunurilor de care societatea are nevoie; 2) important surs informa ional pentru toate categoriile de agen i economici; 3) validarea prin mijloace specifice a eficien ei sau neeficien ei unor activit i. Se disting mai multe FORME DE PIE E, n raport de anumite criterii alese: DUP OBIECTUL TRANZAC IILOR, se disting: 1) pia a satisfactorilor; 2) pia a prodfactorilor; 3) pia a muncii; 4) pia a monetar; 5) pia a financiar (a capitalurilor); 6) pia a valutar etc. DUP LOCUL DE DESFURARE A TRANZAC IILOR, deosebim: 1) pia a local; 2) pia a regional; 3) pia a na ional; 4) pia a mondial. DUP NUMRUL DE PARTICIPAN I LA TRANZAC II, ntlnim: 1) pia a ampl; 2) pia a restrns. DUP COMPORTAMENTUL AGEN ILOR ECONOMICI PE PIA , identificm: 1) pia cu adaptare pasiv la mediul economic; 2) pia cu adaptare activ a agen ilor. DUP CARACTERUL CONCUREN EI, surprindem: 1) pia cu concuren perfect; 2) pia cu concuren imperfect. 1.3. Concuren a con inut, forme i factori DEFINI IE: CONCUREN A exprim comportamentul specific, interesat al tuturor subiec ilor de proprietate, comportament ce se realizeaz diferit, n func ie de cadrul concuren ial i particularit ile diverselor pie e. CONCUREN A - se departajeaz n dou forme: 1) CONCUREN A LOIAL; 2) CONCUREN A NELOIAL. 1) folosirea nediscriminatorie a unora din instrumentele amintite anterior; 2) accesul liber pe pia ; 3) deplina posibilitate de cunoatere a mijloacelor de reglementare a rela iilor vnztor-cumprtor. CARACTERISTICILE CONCUREN EI NELOIALE deriv din faptul c utilizeaz mijloace i ac iuni contrare (opuse) uzan elor (comerciale) legale. PRINCIPALELE AC IUNI care pot distorsiona concuren a sunt: a) subven ionarea de ctre stat a unor domenii de activitate economic ineficiente; b) stabilirea pre urilor prin n elegeri ntre productori (furnizori) i cumprtori (beneficiari); c) crearea de organiza ii care mpart pia a ntre participan i astfel nct s nu se concureze unii pe al ii; d) abuzul de pozi ie dominant, determinant sau exclusiv de inut de un comerciant pe pia (indiferent dac este vnztor sau cumprtor); d) realizarea de fuziuni care prin natura lor, limiteaz sau distorneaz concuren a; d) recurgerea la mijloace ilicite pentru a ob ine avantaje n rela iile de pia n calitatea de cumprtor sau vnztor. FACTORII care fac s existe mai multe tipuri de concuren : a) numrul i puterea economic a participan ilor la tranzac ii; b) gradul de diferen iere a bunului care satisface o
7 din 7

"

&

"

"

"

a a

 

"

# 

( a 

a 

 a $

" (

 

" a

! 

CONCUREN A
a 

" $

"

anumit nevoie uman; c) facilit ile acordate sau restric iile puse n calea celor care inten ioneaz s intre ntr-o ramur, pe o anumit pia ; d) gradul de transparen a pie ei; e) raportul dintre oferta i cererea de bunuri; f) complexitatea i func ionalitatea pie elor ntr-o ar sau alta; g) conjunctura politic intern i interna ional. Corespunztor formelor majore de concuren exist i pie e corespunztoare pe care se manifest competi ia dintre agen ii economici. Aadar distingem urmtoarele forme majore de pie e: 1) Pia a cu concuren perfect; 2) Pia a cu concuren imperfect. La rndul su pia a cu concuren imperfect cunoate urmtoarele variante: 1) Pia a cu concuren monopolistic; 2) Pia a cu concuren monopolist; 3) Pia a cu concuren oligopolist; 4) Pia a cu concuren monopsonist; 5) Pia a cu concuren oligopsonist. ntrebri recapitulative 1. Prezenta i caracteristicile economiei de pia . 2. Reda i tipurile de economii. 3. Arta i care sunt motiva iile orientrii spre sistemul european al economiei de pia . 4. Prezenta i particularit ile economiei de pia n Romnia.

2. PROTEC IA CONCUREN EI ECONOMICE 2.1. Concuren a ca necesitate a aezrii economiei pe principiile economiei de pia . Efectele statice i dinamice ale concuren ei ntr-o economie de pia rolul multiplu al CONCUREN EI se manifest sub mai multe aspecte: a) reprezint o baz a economiei de pia ca participan ii s primeasc recompense mari i sanc iuni din partea pie ei prin intermediul semnalelor pre ului; b) dac cererea pentru un anumit bun crete, sporirea indus a pre ului acelui produs face producerea sa mai atrgtoare; c) un pre ridicat pentru un bun cutat determin creterea produc iei acestuia i intrarea pe acest segment de pia a unor firme noi n detrimentul altora care devin relativ neatrgtoare; d) dorin a maximizrii profitului face ca s ia natere concuren a n exploatare i cutarea celei mai bune posibilit i de ctig; e) concuren a direc ionat de semnalul pie ei asigur ca structura produc iei s se transforme n sensul preferat de consumatori. CONCUREN A se impune n procesul dezvoltrii PE DOU CI: a) STIMULATIV; b) COERCITIV. Reuita agen ilor economici i stimuleaz, iar nereuita i constrnge. Concuren a este resim it de fiecare agent economic sub cele dou forme dar n anumite momente putnd fi diminuate fie una, fie alta din ele. Influen a CONCUREN EI asupra activit ii economice este, aadar GLOBAL. Decurge din presiunea care se dezvolt reciproc ntre agen ii economici, n condi iile resurselor limitate, cu ntrebuin ri alternative. 2.2. Consumatorul, principalul beneficiar al concuren ei Principalul BENEFICIAR al liberei concuren e este CONSUMATORUL (bunurilor finale i bunurilor productive).
8 din 8
 !

"

"

 

a !

 

"

 

 a

a 

 

" !

 

 

 a

! 

" 

Cel mai important lucru pentru un consumator este S AIB ALTERNATIVE pentru un anumit produs sau serviciu. CONSUMATORUL recep ioneaz func ionarea normal a concuren ei prin: 1) PRE ; 2) CANTITATE DE BUNURI; 3) CALITATEA BUNURILOR; 4) DIVERSITATEA BUNURILOR; 5) PROMPTITUDINEA PUNERII LA DISPOZI IE A BUNURILOR; 6) UURIN A N UTILIZARE; 7) FACILIT I DE CARE SE BENEFICIAZ. LEGIFERAREA CONCUREN EI reprezint un DREPT CTIGAT pentru CONSUMATOR care trebuie IMPUS I RESPECTAT. n economia de pia CONCUREN A nu se perpetueaz la nesfrit, astfel c n realitate poate avea loc o REDUCERE sau o ELIMINARE A CONCUREN EI din mai multe CAUZE ECONOMICE: 1) existen a unui COMPORTAMENT pe pia ce LIMITEAZ CONCUREN A; 2) existen a unor STRUCTURI ce limiteaz CONCUREN A; 3) posibilitatea apari iei unui MONOPOL NATURAL. CUVINTE-CHEIE - Rolul multiplu al concuren ei; - Consumator ca beneficiar al concuren ei; - Ci de receptare a func ionrii concuren ei pentru consumator; - Situa ii care reduc sau elimin concuren a.

Politica statului in domeniul protejarii concurentei economice, ca modalitate de a corecta deficientele pietei, poarta amprenta nivelului de dezvoltare al economiei si se afla in stransa corelare cu politica industrial. Transpusa in acte normative, politica de protejare a concurentei economice se materializeaza in reglementari care: - reprima practicile monopoliste; - sanctioneaza exercitiul abuziv al libertatii de care dispun agentii economici (concurenta neloiala); - asigura protectia consumatorilor. Statutul Romaniei de tara care a semnat un Acord prin care se instituie o asociere intre Romania, pe de o parte, si Comunitatile Europene si statele membre ale acestora, pe de alta parte, precum si de candidat la integrate in structurile Uniunii Europene impune armonizarea prevederilor romanesti in materie cu prevederile comunitare in domeniu. Reglementarile juridice privind protectia concurentei economice din U. E. abordeaza concurenta economic nu ca pe un scop in sine, ci in mod realist, pragmatic. Concurenta reprezinta, astfel, un mijloc pentru atingerea anumitor obiective fie de ordin economic, fie de ordin social. Reglementarile comunitare in materie se refera la concurenta eficienta sau practicabila (suficienta) ale crui principale componente sunt: 1. piata s fie deschisa: accesul agentilor economiei sa fie liber, ceea ce inseamn ca sunt interzise structurile de tip monopol si monopson, dar sunt tolerate structurile de tip oligopol, oligopson; 2. agentii economiei sa dispuna de libertate de actiune pe piata: privind modul de stabilire a pretului (pe baza raportului cerere-oferta, fiind excluse masurile administrative); 3. utilizatorii si consumatorii sa beneficieze de un grad satisfacator de libertate in alegerea furnizorului si a marfurilor dorite.
9 din 9

10

2.3. Reglementarea concurentei neloiale Fapte reprimate: - confuzia cu concurentul vatamat (marci obscure care provin dintr-o marca originala); - denigrarea; - dezorganizarea intreprinderilor rivale; - acapararea agresiva a clientelei (ex: publicitatea). Conditia este sa se poata demonstra ca faptele incriminate sunt posibile si credibile pentru conditiile specifice ale domeniului respectiv. Raspunderea pentru faptele de concurenta neloiala: civila contraventionala: sanctiunea este amenda penala: sanctiunea este privarea de libertate si amenda penala. Concurenta neloiala in relatiile de comert exterior Hotararea Guvernului nr. 228/1992 - pe plan national; al Il-lea Cod antidumping pe plan international, elaborat sub egida GATT (runda Tokyo), semnat la Geneva, in decembrie 1979 i ratificat in 1980 de Romania. Aspecte reglementate: - dumpingul la import/export - subventiile la produsele importate/exportate - masurile de salvgardare. Reprimarea dumpingului la import/export Fapta - importul in Romania a unor produse la un pret inferior valorii lor normale.Valoarea normala este data de pretul la care marfurile circula pe piata interna in tara de origine; in anumite conditii valoarea normala poate fi reprezentata de costul de productie. Sanctiunea - aplicarea unei taxe antidumping pentru a neutraliza/ impiedica practicarea unor preturi de dumping. Taxa nu trebuie sa fie mai mare decat marja de dumping (care reprezinta diferenta dintre valoarea normala si pretul de import al marfurilor). Reprimarea subventiilor la produsele importate in Romania Subventia reprezinta un termen general pentru orice masura de stimulare a exportului cu incidenta asupra preturilor practicate la import. Neutralizarea acestei practici se face prin aplicarea unor taxe compensatorii. Taxa compensatorie nu trebuie sa depaseasca suma estimata a valorii subventiilor acordate in tara de origine. Introducerea unor masuri de salvgardare Prin aceste masuri se reprima importul unor produse in cantitati sau in conditii de natura s produca sau sa ameninte cu producerea unui prejudiciu grav productia national sau producatorii nationali de produse similare. In aceasta categorie se incadreaza: suprataxele la import i contingentrile la import. Instituirea taxelor antidumping, a taxelor compensatorii si a suprataxelor la import se face prin hotararea Guvernului, la propunerea Ministerului Comertului si a Ministerului Finantelor Publice. Contingentarile la import se introduc prin ordinul ministrului comertului. Sumele obtinute din taxele antidumping, taxele compensatorii i suprataxele la import au ca destinatie bugetul de stat si sunt platite de agentii economici importatori. Masuri de prevenire a dumpingului la export
10 din 10

11

Agentii economici trebuie sa stabileasca in contractele incheiate cu partenerii straini preturi la export, care sa reflecte nivelul preturilor practicate pentru operatiunile comerciale normale pe piata interna si externa. Reglementarea practicilor de tip monopolist Institutiile competente In Romania, ca si in alte state europene, exista o autoritate autonoma: Consiliul Concurentei. Consiliul Concurentei, autoritate administrativa autonoma, care are o natura juridica complexa: - este un organism administrativ autonom, pentru ca aa il definete legea; - se apropie de o institutie jurisdictionala, prin: - procedura de lucru (plenar contradictorie); - faptul ca dispune de puterea de a sanctiona. Consiliul Concurentei are competenta de a pronun a: - sanctiuni; - msuri de suspendare/interdictie a practicilor anticoncurentiale; - injonc iuni, prin care cere agentilor economici sa revina la situatia anterioara. Consiliul Concurentei este condus de o structur colegial format din 7 membri: - un presedinte - 2 vicepresedinti - 4 consilieri de concurenta. Activitatea Consiliului Concurentei se desfasoara in plen si in comisii. Consiliul Concurentei are competen consultativ i contencioas: - Consiliul Concuren ei trebuie sa avizeze toate proiectele de acte normative ale Guvernului care pot avea impact anticoncuren ial; - Consiliul Concuren ei trebuie sa avizeze toate actele de restructurare prin fuziune/dizolvare a Regiilor Autonome si a societatilor comerciale cu capital majoritar de stat. - Consiliul Concurentei ia deciziile prevazute de lege in cazul incalcarii prevederilor legale privind practicile anticoncuren iale; concentrrile economice; acordarea ajutoarelor de stat, daca au ca efect/obiect restrangerea, impiedicarea si denaturarea Concurentei. Competenta Consiliului Concurentei nu se exercita pe urmatoarele pie e: - pia a muncii i a rela iilor de munc - piata monetara si pe piata titlurilor de valori, in masura in care libera circulatie pe aceste piete face obiectul unor masuri speciale. Autorii actelor/faptelor incriminate de legea Concurentei: a) agentii economici sau asociatii ale acestora, precum si persoanele fizice; b) organele administratiei publice centrale i locale in anumite situatii prevazute expres de lege. Conditia pentru ca legea romneasc s se aplice este ca actele/faptele incriminate sa fie svrite pe teritoriul Romniei sau sa produca efecte pe acest teritoriu. Aceast condi ie este o expresie a principiului juridic al suveranit ii teritoriale.
11 din 11

"

 

" "

! !

a a

" "

 

 

% %

! !

12

Legea concurentei imparte actele si faptele anti-concurentiale in: practici anticoncurentiale i concentrari economice. Legea ajutorului de stat prevede autorizarea si monitorizarea ajutoarelor acordate prin administra ii publice de catre Consiliul Concurentei.


Termenul generic de practici anticoncurentiale este folosit pentru a desemna: - intelegeri intre agentii economici sau asociatiile acestora, care au ca obiect sau pot avea ca efect restrngerea, impiedicarea, denaturarea concurentei; - folosirea in mod abuziv a unei pozi ii dominante. Pia a relevant Concurenta, ca proces economic pe care legisla ia din rile cu economie de pia caut s o promoveze i s o protejeze, se desfasoar pe o anumit pia : pia a relevant. Aplicarea prevederilor legale privind concurenta se refera intotdeauna la piata relevanta. Practicile anticoncurentiale prezinta urmatoarele legaturi cu pia a relevant: in elegerile prezinta un grad maxim de nocivitate cand se stabilesc intre agen ii economici care ac ioneaz pe aceeai pia relevant; folosirea in mod abuziv a pozi iei dominante se definete prin referire la pia a relevant pe care se manifest practicile abuzive. No iunea de pia relevant este folosit pentru a identifica produsele (serviciile) i agen ii economici care se afl in concuren direct. Pia a relevant este no iunea care reunete produsul i aria geografic pe care acesta se produce i se comercializeaz. Pia a relevant are dou componente: pia a produsului; pia a geografic. Pia a produsului - definirea ei se bazeaza pe urmatoarele elemente: toate produsele care pot deveni intr-o anumita perioada de timp substituibile pentru produsul in cauza creeaz imaginea pie ei produsului din punct de vedere al ofertei; toate produsele considerate substituibile pentru produsul respectiv de ctre consumatori, creeaz imaginea pie ei produsului din punct de vedere al cererii. Pia a relevant a produsului este egal cu reuniunea dintre multimea produselor considerate substituibile din punct de vedere al cererii si multimea produselor considerate substituite din punct de vedere al ofertei. Pentru a identifica produsele considerate substituibile din punct de vedere al consumatorilor sunt folositi urmatorii parametri: a) produsele trebuie sa fie asemanatoare (nu neaparat identice), dar sa poata fi considerate substituibile din punct de vedere al consumatorilor; b) este data de faptul ca produsele prezinta un grad suficient de substitute in satisfacerea necesitatilor consumatorilor; c) este important nu numai ca nivel, ci mai ales ca element in functie de care se calculeaza elasticitatea incrucisata, care trebuie sa aiba valori apropiate. Piata geografica - definirea ei se bazeaza pe urmatoarele elemente:

"

" 

"

a a

 

 a

 a 

12 din 12

13

agentii economici implicati in producerea/comercializarea produselor incluse in piata relevanta a produsului analizat (produse substituibile); teritoriul pe care agentii economici de mai sus sunt localizati; omogenitatea conditiilor de concurenta pe teritoriul respectiv. Defini ia pie ei geografice este subsecventa defmirii pietei produsului. Pentru definirea pietei geografice, Consiliul Concurentei recomanda luarea in considerare a urmatoarelor elemente: a) tipul si caracteristicile produselor implicate; b) existenta unor bariere la intrarea in ramura; c) preferintele consumatorilor; d) diferen ele la nivelul cotelor de pia de inute de agentii economici in zone geografice invecinate; e) diferen e substan iale intre nivelul pre ului la furnizor i nivelul cheltuielilor de transport. Investigarea practicilor anticoncuren iale Procedura de investiga ie se declanseaza: a) din oficiu; b) la plangerea unei persoane fizice/juridice afectata in mod real si direct de practica anticoncuren ial respectiv; c) la cererea agentilor economici sau asocia iilor de agen i economici interesati s ob in fie beneficiul exceptrii pentru c se incadreaza intr-o categoric de in elegeri exceptat prin Regulamentul Consiliului Concurentei, fie o exceptare individual. d) la cererea unor institutii abilitate de lege. 3. ABORDRI TEORETICE PRIVIND PRE URILE 3.1. Autonomia sistemului pre urilor Con inutul pre ului poate fi abordat: 1) CONFORM TEORIEI OBIECTIVE A VALORII 2) CONFORM TEORIEI SUBIECTIVE A VALORII 3) SISTEMIC VALOAREA MRFII este conferit de MUNCA NCORPORAT N EA i de UTILITATEA MRFII UTILITATEA MRFII este condi ia necesar a valorii, dar nu constituie msura ei. n procesul schimburilor de mrfuri se formeaz VALOAREA DE SCHIMB a BUNURILOR UTILE VALOAREA DE SCHIMB A MRFURILOR este dat de dou aspecte: a) de cantitatea de munc necesar pentru ob inerea lor; b) de performan ele tehnico-calitative, de importan a i raritatea bunurilor. se apeleaz la valoarea estimativ (apreciat, aproximativ) pe care consumatorii o atribuie diferitelor bunuri dorite, n func ie de: a) aptitudinile (nsuirile) bunurilor de a satisface nevoile de consum; b) calitatea bunurilor; c) raritatea bunurilor; d) dificult ile de procurare de ctre consumator.

13 din 13

14

n procesul schimbului (actului de vnzare-cumprare) fiecare partener l constrnge pe cellalt s se apropie de pre ul su, la o anumit valoare realizndu-se egalizarea valorii pentru o unitate din produsul n cauz; valoarea estimativ medie se transform n valoare de schimb (exprimat n PRE UL PIE EI sau CONDI IA SCHIMBULUI). Sus intorii TEORIEI OBIECTIVE A VALORII se situeaz pe POZI IA OFERTAN ILOR (a celor ce doresc s-i acopere prin pre cheltuielile i s-i asigure ob inerea profitului, avnd ca pretext recuperarea muncii ncorporate). Sus intorii TEORIEI SUBIECTIVE A VALORII se situeaz pe POZI IA CUMPRTORULUI (care apreciaz valoarea de schimb prin utilitate, urgen a consumului, raritatea produsului i solvabilitatea cererii). n aprecierea valorii de schimb a mrfurilor, asemenea elemente se regsesc n raportul liber exprimat ntre OFERT i CERERE. 3.2. Abordarea sistemic a pre urilor DEFINIREA MECANISMULUI PRE URILOR vizeaz dou probleme majore: SISTEMUL DE PRE URI care func ioneaz prin intercondi ionare cu alte 1) sisteme ale economiei; LEGIT ILE PROCESULUI DE FORMARE A PRE URILOR, care 2) ac ioneaz continuu, ca for e specifice, din interiorul ansamblului procesului produc iei sociale, asupra pre urilor. EXISTEN A PRE URILOR CA MECANISM AUTONOM este dictat de: a) multitudinea fazelor procesului produc iei sociale; b) diversificarea ramurilor economiei na ionale; c) legturile dintre unit ile economice pe pia a intern i extern; d) procesul complex al formrii valorii mrfurilor. ABORDAREA SISTEMIC A PRE URILOR permite identificarea conexiunilor i interconexiunilor dintre sistemul pre urilor i celelalte componente ale microsistemului economiei na ionale i anume: 1) procesul producerii bunurilor materiale; 2) consumul productiv i neproductiv; 3) exportul; 4) importul; 5) sistemul financiar; 6) sistemul de credit i valutar etc. PIA A este INTEGRAT MECANISMULUI PRE URILOR 3.3. Formarea liber a pre urilor Formarea pre ului nu depinde numai de punctele de vedere ale vnzrilor manifestate prin ofert, ci i de cele ale cumprtorilor manifestate prin cerere. n aceste condi ii, pre ul se formeaz prin negociere i consens, tinznd ctre un al celor dou mrimi complexe care se confrunt permanent pe pia : oferta i cererea. pentru negociere cu cumprtorii este format din costul unitar i marja beneficiului. Asupra nivelului pre ului de ofert ac ioneaz factori cu influen de jos n sus, dinspre cost i profit, ca fiind expresia dorin ei ntreprinderii de acoperire integral a costului i de ob inere a profitului pentru fiecare unitate de produs. Jocul liber al pre ului (j) este rezultatul a doi factori: raportul cerere-ofert C O i concuren a, astfel:

cnd, C>O, pre ul urc (j1) cnd, C<O, pre ul coboar Concuren a ntre productori (j )
Concuren a ntre cumprtori
14 din 14

diminuarea pre ului de vnzare creterea pre ului de cumprare

15

Pentru a studia cererea, este necesar s se determine cantitatea unei mrfi pentru care cumprtorii sunt solvabili la pre ul fixat i comunicat (afiat). De regul, cantitatea cumprat variaz invers propor ional cu pre ul ea crete cnd pre ul este mic i scade cnd pre ul este mare, n cadrul resurselor bneti disponibile pentru a plti asemenea pre uri. Deci, cererea nu este o cantitate fix. Ea reprezint
n
 a a

C = qi pi
i =1

n care: C este cererea total a bunurilor i exprimat valoric prin pre urile pi, conform
( #

graficului. , conform graficului.

 

Curba cererii
pre ul

p1 p2 p3 p4 q1 q2

Legend C cererea p pre urile produsului, corespunztoare cantit ilor vndute qi i = 14

q3

q4

cantitatea de produse

Oferta exprim rela ia dintre diferitele pre uri posibile ale produsului i cantit ile care ar fi vndute pentru fiecare pre :

O = qip
i =1

n care: O = oferta total a bunului i exprimat valoric la pre urile ps.
O = C = qi pi
i =1

15 din 15

 a a

# 

a "

 ! 

 a ! 

 % a

"

 "

 ! ! " a 

a 

 "

 ( 

# #

  


( "

" 

a "  ( (

  a

 " #  

s
a " ! 

 

! 

 # 

 a 

"

a a 

  

 a #

"

  

s
! (

! a

 

 ( %  

 " 

  

 # "

  ! 

s
 

  a

 

  

 !

( a 

 a  "

 # ( %

"

  ! a

a 

a " %

  # a

16

Curba ofertei

pre ul

p3 p2 p1
0

q1

q2

q3

cantitatea de produse

3.4. Cererea: func ia, forma general a curbei i elasticitatea acesteia Elasticitatea cererii msoar varia ia cererii rezultat la varia ia venitului sau la varia ia pre ului unui bun considerat sau la varia ia pre ului unui alt bun. Se calculeaz prin indicatori distinc i: a) elasticitatea cererii unui bun n raport cu venitul, notat ev; b) elasticitatea cererii unui bun n raport cu pre ul bunului, notat epi; c) elasticitatea cererii unui bun n raport cu pre ul altui bun, notat epy; a) . , ca indicator, este ale bunului i i varia ia relativ a venitului dv/v cheltuit pentru procurarea de bunuri i servicii (venitul nu cuprinde economiile bneti sau pl ile obligatorii i prioritare cum ar fi impozite, taxe). Astfel:

ev =

Conform celei de-a doua rela ii, elasticitatea cererii n func ie de venit poate fi definit ca raport ntre tendin a marginal de a consuma bunul i pe seama creterii venitului (raportul dCi/dv) i ponderea pe care o de ine consumul bunului i n totalul venitului (raportul Ci/v). n func ie de mrimea elasticit ii cererii n raport cu venitul, bunurile se grupeaz n: 1) , al cror consum crete o dat cu creterea venitului, dar creterea consumului este propor ional mai slab dect creterea venitului:

dC i dv / sau Ci v

ev =

dC i C i dC i v / = dv v dv C i

2) , al cror consum scade n mrime relativ cnd venitul crete, adic creterea consumului nu se realizeaz:
 a !  

dC i dv < ev < 1 ; Ci v

dC i dv = e v = 1. Ci v
16 din 16

"

"

"

"

4)

"

3)

dC i dv <0 ; > 1 ev < 0 ; , al icror consum crete relativ mai repede dect venitul: C v

dC i dv > ev > 1 ; Ci v

, adic:

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

17

b) . Nivelul consumului unui bun este totodat func ie de pre ul acelui bun, dar i de pre ul altor bunuri. Aceast dependen este cu att mai evident cu ct este vorba de bunuri substituibile i bunuri complementare. Elasticitatea cererii n func ie de pre msoar varia ia cererii unui bun determinat de varia ia pre ului bunului considerat sau de cea a pre ului altui bun. Din acest punct de vedere, elasticitatea n func ie de pre poate fi: elasticitatea direct (fa de pre ul aceluiai bun) i elasticitatea ncruciat (fa de pre ul altui bun). exprim varia ia relativ a consumului bunului i (dCi/Ci) fa de varia ia relativ a pre ului aceluiai bun (dpi/pi):

ep i =

dC i dp i / Ci p i
a  #

sau ep i =
# a    a 

p i dC i C i dp i

 

Elasticitatea direct Ca urmare, o varia ie a pre ului antreneaz o varia ie a consumului aceluiai produs n sens opus, astfel: Cei doi factori ai raportului de calcul al elasticit ii au semn algebric diferit, ca urmare, raportul este totdeauna negativ, dar n modul el are semn pozitiv: epi>0.

o cretere a pre ului (+dpi) o reducere a pre ului (-dpi)


s
 a

restrngerea consumului (-dCi) creterea consumului (+dCi)

Bunurile se comport diferit fa de modificarea pre urilor, prin amplitudinea variabil a reac iei cererii, pe categorii de bunuri: , adic reac ia cererii este mai 1. mic sau lipsete n raport cu varia ia relativ a pre ului, care exercit o influen slab asupra nivelului cererii (de exemplu: bunuri alimentare care trebuie s se consume n cantit i relativ constante, unele nu pot fi nici nlocuite cu altele):
i i i 2. , al cror consum reac ioneaz la modificarea pre ului n sensul normal: creterea pre ului (+dpi) conduce la o restrngere a cererii, o scdere a consumului (-dCi) i ca urmare raportul dintre cele dou componente este negativ i mai mic dect 1, n modul el va depi valoarea 1:
# 

dpi>0 ;
 a a

dC i < 0 ep i < 1 ep i > 1

" 

i de sens (algebric) contrar. Comportarea este uniform, reac ia cererii este uniform, iar :

dC i dp i = ep = 1 Ci pi
se calculeaz pentru bunurile substituibile sau interanjabile i pentru bunurile asociabile sau complementare. Elasticitatea ncruciat (substituibil sau complementar). Rela ia de calcul este:
#

e ij =

dC i dp j / 17 C idin 17 p j

"

"

"

"

"

"

dpi>0 ;
  " 

dC 0 1 < ep < 0 ep > 0

"

"

"

"

"

"

"

"

 

 

s s

a a

18

Se disting cele dou cazuri, astfel: dac dpj>0, atunci dCi>0, ceea ce nseamn c a) dac pre urile bunurilor substituibile j cresc, crete consumul bunurilor i, renun ndu-se, cel pu in par ial, la consumul bunurilor j. Deci, eij>0; , care se asociaz n consum, fiind b) dependente unele de altele, dac dpj>0, atunci dCi<0, ceea ce nseamn c majorarea pre urilor bunurilor j determin o reducere a consumului bunurilor i. Deci, eij<0. Elasticitatea cererii este folosit de ctre ofertan i pentru studierea pie ei n vederea folosirii strategiilor de pre n raport cu cantit ile. 3.5. Oferta: func ia, forma general a curbei i elasticitatea acesteia n legtur cu oferta trebuie cunoscute urmtoarele aspecte ale calculului economic al productorului i care vor fi studiate n ordinea men ionat: determinarea nivelului produc iei pentru care se poate ob ine profitul maxim; func ia ofertei i forma de prezentare a curbei acesteia; pragul rentabilit ii; dimensionarea elasticit ii ofertei. a) Pentru a ajunge la rela ia de cauzalitate dintre pre i profitul maxim, pornim de la rela ia care exprim profitul:
= p Q CT = pQ (CF + Cv)

%  a

Rezult: p = (Q) = Cm , adic Cm= p n care: Cm = costul marginal. Concluzia: profitul este maxim pentru acel volum al produc iei, pentru care costul marginal al produsului este egal cu pre ul de vnzare, ca pre al pie ei.
'

b) Pentru analiza ofertei trebuie fcut distinc ie ntre curba ofertei i cantitatea oferit. Curba ofertei separ combina iile pre -cantitate care sunt compatibile cu condi iile ofertei, de cele care nu sunt. Curba ofertei se definete, n general, ca reprezentnd pre ul minim la care se va oferi o cantitate dat. Curba ofertei leag punctele n care oferta depinde de pre ul minim la care aceasta reac ioneaz. Deoarece pre ul de vnzare este determinat de factori exogeni, curba ofertei ntreprinderii este reprezentat prin por iunea de pe curba costului marginal situat deasupra curbei costului mediu, conform graficului din figura 3.5. Curba ofertei derivata curbei costului marginal

a 

p p4 p3 p2 p1 p0

CM

Cm(O) M3 M2 M4

CMT

M1 M0

18 din 18

Q0 Q1 Q2 Q3 Q4

Q (timp)

"

"

"

"

"

"

"

"

 

 

" "

 

"

19

Aadar, curba ofertei este func ie cresctoare de pre : Q = Q(p), cu Q(p) > 0. . Ea : la o cretere a pre ului, oferta crete, pentru a aduce venituri totale mai mari productorului; la o reducere a pre ului, oferta scade, pentru a diminua pierderile productorilor pe seama reducerii pre urilor. Exist i : dei pre ul scade, oferta crete ( rile sau ntreprinderile foarte ndatorate sunt nevoite s vnd n cantit i mari pentru a ob ine, pe seama volumului produc iei desfcute, ncasrile mari necesare). c) pragul rentabilit ii produsului unei ntreprinderi reprezint punctul marcat pe curba costului mediu, n care pentru un anumit nivel al produc iei (cifrei de afaceri), pre ul este egal cu costul mediu, i deci profitul este nul. Pe total, ncasrile sunt egale cu cheltuielile. El poate avea ca semnifica ie, fie momentul i condi iile din care ntreprinderea ncepe s devin rentabil, fie momentul i condi iile n care ntreprinderea nceteaz de a mai fi rentabil. Rela iile de exprimare: sau

a " 

= p Q C T = 0 (pentru produc ia total)

pQ = CT CT p = = C TM sau Q (pentru unitate de produs) p C TM = 0 n condi iile concuren ei, productorii trebuie s fie preocupa i de delimitarea pragului rentabilit ii. . Elasticitatea ofertei reprezint amploarea reac iei ofertei la varia iile eventuale ale pre ului de vnzare. Altfel spus, elasticitatea ofertei msoar varia ia relativ a cantit ilor oferite, consecutiv la o varia ie relativ dat a pre ului. Se calculeaz astfel:
e0 = Q p / Q p

sau

e0

n care: reprezint elasticitatea ofertei; e0 Q, Q oferta i modificarea acesteia; p, p pre ul i modificarea acestuia.

Q = Q p

saup

e0 =

Q p Q p

Elasticitatea ofertei este totdeauna pozitiv: e0 > 0 . Elasticitatea ofertei se poate folosi n studiile pie elor, Productorii vor trebui s se orienteze spre pia a pe care oferta are elasticitatea cea mai mare, deoarece, pe baza pre urilor mai ridicate, ncasrile i, deci, i profitul, vor fi maxime. Cumprtorii vor trebui s se orienteze spre pia a pe care oferta are elasticitatea cea mai mic, fiind posibil cumprarea unor cantit i mai mari cu pre uri relativ mai mici. a) bunuri cu ofert elastic; b) bunuri cu ofert de elasticitate unitar; c) bunuri cu ofert inelastic. CUVINTE-CHEIE - Abordarea pre ului conform teoriei obiective a valorii; - Abordarea pre urilor conform teoriei subiective a valorii;
19 din 19
 " 

"

"

"

"

"

"

20

Abordarea pre urilor conform teoriei sistemice a valorii; Pre ul propus de productor; Pre ul de echilibru; Curba cererii i ofertei i factori de influen ; Elasticitatea cererii i tipuri de clasticitate; Elasticitatea direct i ncruciat a cererii; Elasticitatea ofertei i tipuri de clasticitate.

4. SISTEMUL PRE URILOR N CADRUL ECONOMIEI DE PIA 4.1. Crearea sistemului de pre uri propriu, specific economiei de pia n cadrul sistemului de pre uri se disting dou mari structuri: , care cuprinde pre urile factorilor de produc ie, i pre urile bunurilor i serviciilor ob inute pe seama factorilor de produc ie; (dobnda, salariul, pre ul pmntului) care implic sectoare specifice de activitate, iar evolu ia lor distinct este determinat de pia sau de reglementri juridice. , predominante n cadrul sistemului de pre uri, se pot grupa n urmtoarele categorii: a) , categoriile fundamentale pentru pre uri ale productorilor, comercian ilor i pentru transferul (circula ia) produselor ntre unit ile aceleai firme n procesul cooperrii: . b) , pre urile pot fi (pre uri de catalog, pre uri de cota ie la burs, pre uri de deviz .a.) i (pre uri de contract, pre uri de licita ie, pre uri de burs, pre uri de consum). Se definesc, deci, urmtoarele : 1) , la care acestea circul ntre agen ii economici, indiferent de forma de proprietate a acestora; nivelul pre urilor se stabilete prin negociere i con ine, de regul, pe lng contravaloarea cheltuielilor de produc ie, justificate economic, un profit stimulativ; 2) la care se cumpr produsele agricole la fondul de stat de la productorii agricoli, indiferent de forma de proprietate a acestora, menite s asigure acoperirea cheltuielilor de produc ie i un profil stimulativ; 3) ce se livreaz agen ilor economici de la fondul de stat, determinate pe baza pre urilor de cumprare, precum i a comisionului organiza iilor achizitoare; 4) stabilite ca atare sau formate pe baza pre urilor externe n valut, exprimate la cursul de schimb valutar n vigoare, la care se adaug, dup caz, taxele vamale, accizele, taxa pe valoare adugat, comisionul cuvenit societ ii de exportimport sau marja importatorului; , care se stabilesc incluznd toate cheltuielile 5) efectuate pentru producerea, pregtirea, transportul pn la grani sau de la bordul vasului de ncrcare, comisionul societ ii de import-export, pre ul intern de produc ie este un pre negociabil; pre ul real stabilit este un pre al pie ei mondiale i se exprim n valut; 6) folosite pentru determinarea pre urilor lucrrilor de construc iimontaj i a celor pentru repara iile n construc ii n cadrul obiectivelor de investi ii; 7) stabilite i aplicate la desfacerea produselor i executarea lucrrilor de construc ii ctre popula ie, precum i pentru livrrile prin re eaua comer ului cu amnuntul ctre agen ii economici, indiferent de forma de proprietate;
20 din 20
"  !

"

"

"

 

"

"

"

"

"

"

 !

"

 

&

 

 

 

 

 

"

"

"

 

"

"

21

nivelul acestor pre uri cuprinde: pre ul cu ridicata negociat; adaosul comercial, destinat acoperirii cheltuielilor obiectiv necesare pentru desfacerea mrfurilor i asigurrii unui profit stimulativ pentru agen ii economici cu activitate comercial; taxa pe valoare adugat. Dac produsele circul mai nti prin intermediul comer ului en gros, se , dup regula caracteristic includerii adaosului stabilesc pornind de la pre uri comercial i a taxei pe valoarea adugat; 8) pentru serviciile prestate agen ilor economici i popula iei, stabilite dup regulile generale ale formrii pre urilor. n ansamblul lor, pre urile i tarifele care func ioneaz n cadrul acestor categorii pot fi: , formate prin negociere i stabilite prin contractele ncheiate ntre agen ii economici sau afiate pentru mrfurile expuse pentru vnzare sau pentru care se fac publicitate n scopul vnzrii. Acestea reprezint majoritatea pre urilor; , care se stabilesc de ctre guvern sau organe mputernicite de acesta. Ele se aplic la nivelul respectiv pe ntreg teritoriul rii de ctre regiile autonome i societ ile comerciale cu capital de stat; . n general, limitele se stabilesc sub form de plafoane, deci limite maxime, care nu pot fi depite de nivelul pre urilor libere. Asemenea pre uri se aplic la produsele de foarte mare importan pentru consumul popula iei, la care pre urile se coreleaz strict cu veniturile. Plafonarea pre urilor antreneaz acordarea de subven ii de la bugetul statului. n cadrul pre urilor limit sunt incluse i pre urile limit minim sau pre urile prag, sub care nu se permite stabilirea i aplicarea pre urilor la tranzac iile comerciale, inclusiv cele de import. Asemenea limite se practic n rile n care guvernele protejeaz n mod deosebit agricultura sau alte ramuri, statul implicndu-se i n modul de organizare a pie elor de desfacere a acestor bunuri. Pre ul prag (limit minim) se situeaz deasupra pre ului de echilibru, n timp ce pre ul plafon (limit maxim) se situeaz sub pre ul de echilibru. n sistemul pre urilor se stabilesc i func ioneaz: , care echivaleaz cu cifra de afaceri pe produs, ca pre uri ale unit ilor productoare sau comerciale, remunernd costurile i profitul. Ele cuprind TVA, fiind ns baza de calcul a TVA care se formeaz n stadiul respectiv, ca TVA aferent acestor pre uri, denumit TVA colectat. Pre urile fr TVA sunt pre uri ale factorilor de produc ie sau pre uri ale bunurilor aflate n stadii intermediare ale circuitului economic al acestora; ca pre uri de facturare, i, deci, de cumprare, pltite de cumprtori, cuprinznd i TVA colectat pe traseul parcurs de produs de la materia prim la produsul cu destina ie final. Nivelul TVA aferent fiecrui stadiu (agent economic) se calculeaz prin diferen a dintre TVA colectat (aferent pre ului de vnzare) i TVA achitat la intrri, la pre ul de cumprare facturat de furnizor. , iar consumatorul final (popula ia) este suportatorul real al acestei taxe. . Ele sunt denumite 4.2. Formarea pre urilor cu ridicata ale productorilor sau importatorilor sunt pre uri practicate n tranzac iile comerciale dintre agen ii economici. Fiind pre uri libere, ele sunt negociabile. Nivelul i structura pre urilor cu ridicata se formeaz n contextul reglementrilor legale, astfel: a) la materiile prime de baz, combustibili, energie i principalele resurse naturale, pre urile se stabilesc la nivelul pre urilor mondiale. Nivelul lor se adapteaz n func ie de tendin a de durat a evolu iei pre urilor externe, de modificrile intervenite n
a 

21 din 21

"

"

"

"

"

 

 

 

22

structura cererii i ofertei, a cursului de schimb valutar, de rezultatul negocierilor cu agen ii economici. PR = PM, n care: PR = pre ul cu ridicata; PM = pre ul mondial. b) la materiile prime, piesele de schimb, ansamble, subansamble, maini, utilaje, instala ii complexe destinate produc iei i investi iilor, provenite din import, pre urile se formeaz prin transformarea n lei a pre ului extern franco frontiera romn pe baza cursului valutar n vigoare, adugndu-se cheltuielile de transport i asigurare pe parcurs extern, taxele vamale, comisionul cuvenit societ ii de export-import, taxa pe valoarea adugat se calculeaz la facturare: PRfacturat = [(PEFFR + CTA + CID)CV + TV + MI] + TVA n care: PEFFR = pre ul extern franco frontier romn; CTA = cheltuieli de transport i asigurare extern; CID = cheltuieli de ncrcare-descrcare; CV = cursul valutar lei/$; TV = taxa vamal de import; MI = marja societ ii comerciale de import-export; TVA = taxa pe valoarea adugat. Aceste pre uri se factureaz cu TVA, cu excep ia celor prevzute a fi scutite. c) pentru toate categoriile de produse, lucrri i servicii pentru care furnizorii datoreaz statului TVA, pre urile de facturare se formeaz prin includerea, alturi de pre ul care revine productorilor, a impozitului respectiv, adic: PRfacturat = PP + TVA La produsele nominalizate de guvern la care se percep accize, n formarea pre urilor i n baza de determinare a TVA sunt cuprinse i accizele: PRfacturat = PP + Acc + TVA 4.3. Formarea pre urilor de comercializare Pre urile de comercializare sunt: pre uri de gros i pre uri de detaliu sau cu amnuntul. se aplic la desfacerea produselor n cantit i mari, de ctre societ ile comerciale specializate pentru desfacerea mrfurilor en gros. Unit ile comerciale cu ridicata cumpr de la productorul intern sau din import bunurile pltite la pre ul cu ridicata, inclusiv TVA, i vnd en gros mrfurile respective la un pre de comercializare (PG), n care se include adaosul comercial sau comisionul dimensionat astfel nct s-i asigure acoperirea cheltuielilor de circula ie, s ob in un profit, la care se calculeaz TVA: PGfacturat = PR + ACG + TVA n care: PG = pre ul de comercializare de gros; PR = pre ul cu ridicata fr TVA; ACG = adaosul comercial al engrosistului; TVA = taxa pe valoarea adugat colectat. La fel se formeaz i , dup cum unit ile comerciale cu amnuntul se aprovizioneaz cu mrfuri directe de la productor sau de la unit i comerciale en gros:
22 din 22

"

"

23

PA = PG(fr TVA) + ACA + TVA(colectat) sau, direct: PA = PR(fr TVA) + ACA + TVA(colectat) n care: PA = pre ul cu amnuntul; ACA = adaosul comercial al detailistului. Pentru unit ile de alimenta ie public, pentru produsele preparate n buctriile i laboratoarele proprii, pre ul de comercializare include, de asemenea, i TVA. Nivelul adaosului comercial se stabilete liber de ctre comercian i odat cu nivelul pre ului de vnzare (comercializare). CUVINTE-CHEIE - Pre urile mrfurilor i serviciilor; - Pre uri speciale; - Pre uri cu ridicata ale produselor industriale; - Pre urile de contractare i de achizi ii; - Pre urile mrfurilor din import; - Pre urile produselor destinate exportului; - Pre urile de deviz; - Pre uri n comer ul cu ridicata; - Pre uri n comer ul cu amnuntul; - Tarifele; - Pre uri libere; - Pre uri fixe; - Pre uri limit (minim i maxim); - Pre uri cu i fr TVA 5. STRATEGII DE ADAPTARE A PRE URILOR LA CERIN ELE PIE EI 5.1. Concuren a - componen intrinsec a pie ei libere Cunoscnd condi iile de func ionare a pie ei asigurate de transparen a acesteia, .
 "  

. Ca urmare, ei trebuie s-i adapteze pre urile la nivelul pre urilor pie ei. Pentru a-i atrage mai mul i clien i,
23 din 23
 

"

"

"

"

"

&

&

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

variante,
 !

, pe (denumite i pre uri de revenire) i . Studiul cererii se efectueaz obligatoriu n condi iile concuren ei. de exercitare a concuren ei se refer la: a) existen a mai multor productori specializa i n producerea i livrarea unui anumit bun; b) ndeplinirea cerin elor de competitivitate a produsului respectiv, privind performan a pe aceeai pia ; c) individualizarea interesului de exploatare eficient a capacit ii de produc ie i de utilizare ra ional a resurselor materiale, financiare i umane; d) autonomizarea conducerii i gestiunii prin pre ul liber; e) respectarea disciplinei legale, comerciale i fiscale; f) devansarea sau, cel pu in, echilibrarea cererii de ctre ofert.


"

"

"

"

n func ie de nivelul concuren ei

( "  # % 

&

"

# "

 

 a

a %

 

 

( #

"

"

"

 &

a 

 

! #

 

s
%

 !

  a

% a

! % a

" ! a

 

"

 # ( 

 #

"

  

 

"

"

&

 ! ! 

 

24

, n care marja profitului este foarte mic. n aceste condi ii, acei productori care procedeaz la ridicarea pre ului peste nivelul concuren ei risc s-i piard totalitatea clien ilor i s dea faliment. Aadar, i, prin ele, asupra gestiunii legate de pre uri. Totodat, , care este cu att mai mare, cu ct pre ul este mai mic. Astfel, , el este 1 un mic nord al busolei economice, dup cum afirm Michel Didier . Cunoaterea concuren ei de ctre ntreprinderile productoare a condus la identificarea unor tipuri de . Printre aceste strategii, unele au o larg rspndire, fiind tratate att n lucrri de specialitate, ct i n aplicarea propriuzis a lor de ctre agen ii economici. Este vorba n mod deosebit de urmtoarele: a) destinat atragerii clientelei particulare pentru un produs particular, pentru care se ofer cele mai bune servicii; b) pentru cucerirea interesului clien ilor pentru un produs particular, pentru care capt trsturi de unicate prin corela ia de ansamblu produs-marc-nf iare-servire; c) , cu care se asigur concuren a pre urilor imbatabile, neexcluzndu-se, desigur, calitatea produsului i a serviciului oferit clientului. 5.2. Formarea pre ului de echilibru n cadrul concuren ei perfecte n economia de pia se pot ntlni situa ii diferite din punct de vedere al concuren ei: concuren a perfect; monopolul; concuren a monopolistic; duo- i oligopolistic. n cadrul concuren ei perfecte, pia a este pe deplin suveran. Pre ul este exogen agen ilor economici. sau , fr ca fiecare agent economic s poat ac iona asupra pre ului.
  a #  a !

Echilibrul pie ei este stabil, atunci cnd o perturbare este urmat de o revenire la o nou stare de echilibru, i este instabil atunci cnd perturbarea nu mai este urmat de o revenire la o nou stare de echilibru. Revenirea la o nou stare de echilibru se realizeaz pe baza a : 1. . Adaptarea pie ei i restabilirea echilibrului se realizeaz pe dou ci: a) , dac C(p) > O(p) i deci, C(p)-O(p) > 0. , n care: p - reprezint pre ul de vnzare fixat n momentul de echilibru al pie ei; C(p) cantitatea solicitat (solicitat) evaluat la pre ul p; O(p) cantitatea oferit evaluat la pre ul p; determin o retragere a cererii i aceasta se efectueaz pn la restabilirea echilibrului. b) , dac p(C) > p(O) i deci p(C) p(O) > 0.
  a

Michel Didier, Economie, Les regles du jeu, 2-me Edition, Editura Economic, Paris 1989.
24 din 24

a "

!  # "

  a %

 !

"

  " ! a ! 

" ( a

 % # 

 #

"

" a %

! 

"

"

"

a # (  a 


a a # a 

 a ! (

   

a 

"

 

 " " 

% 

 % !

 

"

"

  

 a 

 "

a (

"

"

 #

"

(   a

s
   "

. Fenomenul se transmite, iar


# " &

"

"

"

"

"

"

"

"

"

&

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

&

 

"

 " "

 

 & ! #

25

, deoarece pre ul de cerere este mai mare dect pre ul de ofert, n

care: p(C) pre ul de cerere; p(O) pre ul de ofert. Creterea ofertei se va efectua pn la echilibrarea pre ului de cerere cu cel de ofert. . Adaptarea pie ei se poate nfptui, de asemenea pe 2. dou ci: a) , dac C(p) < O(p) i deci C(p) O(p) < 0. pn la nivelul pentru care creterea cererii asigur echilibrarea acesteia cu oferta. b) , Dac p(C) < p(O) i deci p(C) p(O) < 0. pn cnd nivelul pre ului de cerere se reduce, astfel nct nivelul acestuia asigur echilibrarea cererii, care va crete din nou. 3. . Adaptarea se va nfptui: a) dac O(p) > C(p). pn la restabilirea echilibrului. b) , dac p(O) < p(C). pn la atingerea punctului de echilibru. 4. . Adaptarea se va nfptui: a) , dac O(p) < C(p). . b) , dac p(O) > p(C). . n func ie de aceasta, fiecare ntreprindere decide ct produce pentru a ob ine profitul total maxim. Asemenea concluzie este valabil pentru fiecare ntreprindere n parte i pentru perioade scurte. 5.3. Formarea pre urilor pe perioade lungi. Existen a unei ntreprinderi marginale, n condi ii de concuren La nivelul ramurii, echilibrul pie ei pe perioade lungi presupune egalitatea ntre cererea total i oferta total, iar profiturile s fie nule. Apari ia noilor concuren i pe pia duce la creterea ofertei i scderea pre urilor pe pia . Apari ia noilor ntreprinderi continu att ct ntreprinderile existente vor realiza profituri, pn n momentul n care ecartul dintre pre i costul mediu se reduce la zero. Determinarea echilibrului pe o perioad lung influen eaz i asupra numrului de ntreprinderi supravie uitoare. Astfel, dac pre ul pie ei este acelai pentru to i, costurile de produc ie nu sunt, ele depind de modul n care fiecare ntreprindere este condus, de costul factorilor de produc ie, de performan a utilajelor, de distan a fa de sursele de aprovizionare etc. n condi iile formrii pre ului de echilibru, ntreprinderea care are costurile medii cele mai mari, nu va nregistra nici profit i nici pierdere, deoarece punctul de intersec ie al costului mediu minim cu costul marginal este acelai cu nivelul pre ului pie ei, o asemenea ntreprindere este denumit . Dispari ia ei va face oferta insuficient i pre ul pie ei va crete; profiturile
25 din 25
  ( "  a    ( a # # #

"

"

"

"

a " " " " " " 

  a 

    (

 a    

! ( a  a

 

 " 

 

 

26

vor putea crete i vor incita apari ia altor ntreprinderi concurente, oferta total va crete i va reduce din nou pre ul. Profiturile tuturor celorlalte ntreprinderi, n afara celei marginale, sunt sigure i reprezint diferen e favorabile diferite. Deci, pe totalul ramurii, pe perioade lungi, cnd ntreprinderile nu au acelai cost de produc ie, echilibrul pie ei rezult atunci cnd oferta i cererea totale sunt egale, iar profitul ntreprinderii marginale este nul. CUVINTE-CHEIE - Condi iile de exercitare a concuren ei; - Pre ul de echilibru i formarea lui n cadrul concuren ei perfecte; - Formarea pre urilor pe perioade lungi; - ntreprinderi marginale n condi ii de concuren ; - Tipuri de perturba ii ce pot avea loc pentru revenirea la o nou stare de echilibru; - Strategia efortului concentrat; - Strategia diferen ierii bunurilor ntr-o gam superioar; - Strategia domina iei globale prin costuri.

6. METODOLOGIA STABILIRII PRE URILOR N NTREPRINDERI 6.1. Clasificarea cheltuielilor care formeaz costurile Cheltuielile se pot clasifica dup mai multe criterii: 1. : a) (individuale, specifice), care au urmtoarele nsuiri: se pot atribui nemijlocit anumitor produse; se pot repartiza direct n costul unui produs (apare ca pozi ie distinct n structura acestuia); se pot identifica (atribui), de regul, chiar din momentul efecturii lor pe produs, semifabricat, lucrare etc. din aceste cheltuieli fac parte cele legate de: materii prime, materiale, ap, alte utilit i tehnologice. b) , care se individualizeaz prin urmtoarele caracteristici: cuprind cheltuieli care nu se pot identifica i repartiza direct pe fiecare produs; de obicei aceste cheltuieli nu sunt legate direct de fabricarea unui anumit produs, ci privesc ntreaga produc ie ( se mai numesc i cheltuieli comune); cheltuielile indirecte pe produc ie pot fi grupate n urmtoarele categorii: 2. , ele se mpart n: salariu brut, salariu net, impozit pe salarii, CASS, omaj); (consumul de materii prime, materiale, combustibil, ap, uzura obiecte de inventar, amortizarea mijloacelor fixe etc.)
% % 

26 din 26

"

3. a) cheltuieli grupate pe elementele primare; b) cheltuieli grupate pe articole de calcula ie.


s


"

"

"

"

"

"

"

27

1) cheltuieli cu materii prime; 2) cheltuieli cu materiale consumabile; 3) cheltuieli cu obiecte de inventar; 4) cheltuieli cu energie i ap; 5) cheltuieli cu lucrri i servicii executate de ter i (ntre ineri, repara ii, chirii, loca ii de gestiune, prime de asigurare, studii i cercetri etc.); 6) cheltuieli cu servicii de ter i (colaboratori, comisioane, onorarii, protocol, reclam, publicitate, de transport, taxe de pot, telecomunica ii cu servicii bancare etc.); 7) cheltuieli cu impozite, taxe i alte vrsminte (impozit pe salariu, impozit pe cldiri, terenuri, taxe diverse etc.); 8) cheltuieli cu personalul (remunera ie, CAS, omaj etc.); 9) cheltuieli cu amortizri i provizioanele. 2) materii prime i materiale directe; 2) salarii directe; 3) impozit, CAS, omaj pentru salarii directe; 4) cheltuieli comune ale sec iilor de produc ie; 5) cheltuieli generale de administra ie a ntreprinderii. a) b) c)


cheltuieli preliminare; cheltuieli adi ionale; cheltuieli neeconomicoase.

; (conven ional-constante). au urmtoarele nsuiri mai importante: sunt acelea care i modific volumul n mod corespunztor i n acelai sens cu modificarea volumului produc iei; include consumul de materii prime, materiale, energie, ap, salariile personalului direct productiv, impozitul , CAS-ul i fondul de omaj aferent acestui personal; cheltuieli variabile (CVT) constituie o func ie (f) a volumului produc iei (Q) f (Q ) CVT=f(Q) CVMedii = Q b) (conven ional / constante). Se particularizeaz prin aceea c sunt cele a cror mrime rmne relativ neschimbat sau se modific n propor ii nensemnate n cazul creterii sau micorrii volumului produc iei. n aceste cheltuieli se include: cheltuieli cu chirii, taxe, pot, telecomunica ii, iluminat, nclzire; cheltuieli cu abonamente, publicitate, reclam, prime de asigurri; salariile personalului de conducere i administrativ, impozitele pe salarii, CAS, omaj, aferente etc. Aceste cheltuieli depind n mare msur de factorul timp CFT=f(t) Comportamentul cheltuielilor totale fa de modificarea volumului produc iei se examineaz cu ajutorul indicelui de variabilitate a cheltuielilor: CT1 CT0 100 CT0 CT (%) I CT = = Q1 Q0 Q(%) 100 Q0 Indicele de variabilitate se poate determina n mod similar i pentru costurile variabile totale: CVT (%) I CVT = Q (%) Indicele de variabilitate al unei cheltuieli de produc ie se modific n timp sub influen a: volumul fizic al produc iei; caracterul cheltuielilor de produc ie i desfacere. c) Cheltuielile de produc ie variabile


a) b) a)

27 din 27

"

"

"

4.

28

Dup indicele de variabilitate, cheltuielile variabile se mpart n: 1) cheltuieli de produc ie variabile propor ionale; 2) cheltuieli de produc ie variabile progresive; 3) cheltuieli de produc ie variabile degresive; 4) cheltuieli de produc ie variabile flexibile. 6.2. Costurile medii i costurile marginale Costurile medii (unitare) reprezint raportul dintre cheltuielile totale de produc ie i cantitatea de produse ob inut. CT CMT = Q CF CV CVF = CVM = Q Q Se poate calcula costul mediu i pentru cheltuielile fixe i variabile: Costul marginal este acel cost care apare din fabricarea ultimei unit i de produs luat n considerarea sau este expresia valoric a consumurilor ocazionale de o unitate adi ional de produs. CT CT1 CT0 CV CV1 CV 0 CM = = = = Q Q1 Q0 Q Q Q0 Se disting dou tipuri de costuri marginale: costul marginal simplu; costul marginal adi ional. Costurile marginale simple sunt formate din cheltuielile propor ionale i sunt ocazionate de produc ia adi ional n condi iile utilizrii unei capacit i de produc ie constante (nemodificate). Costurile marginale adi ionale sunt formate att din cheltuielile propor ionale lineare i dinamice ct i din cheltuielile fixe. Aceste cheltuieli corespund produc iei adi ionale fabricate cu ajutorul unei capacit i de produc ie extinse (adi ionale). Comparnd costul marginal cu costul mediu, se pot distinge urmtoarele situa ii: cnd costul mediu unitar i costul marginal scad, ntreprinderea se afl n zona de degresie a costurilor. costul marginal i mediu unitar, se apropie unul de altul n zona de propor ionalitate (cnd ntreprinderea lucreaz cu costurile cele mai mici); cnd costul marginal depete costul mediu unitar ntreprinderea se afl n zona de progresie a costurilor. Rolul costurilor marginale const n aceea c: 1) promoveaz produc ia suplimentar care mbunt ete eficien a; 2) face posibil cea mai eficient compunere a programului de produc ie. CUVINTE-CHEIE - Cheltuieli directe; - Cheltuieli indirecte; - Cheltuieli grupate pe elemente primare; - Cheltuieli grupate pe articole de calcula ie; - Cheltuieli fixe; - Cheltuieli variabile; - Costuri medii; - Costuri marginale simple i adi ionale; - Indicele de variabilitate.

28 din 28

29

ACTIVITATEA DECIZIONAL PRIVIND PRE URILE

7.1. Decizia pre ului la nivelul micro i macroeconomic Faptul c numai pre urile exprim, cuantific i recunosc valoarea real a mrfurilor prin intermediul schimbului face din acestea instrumentele care pun n micare mecanismul produc iei de mrfuri. Cu ajutorul pre urilor, att la nivel de productor i beneficiar ct i la nivelele organizatorice superioare acestora, se exprim n bani cheltuielile, veniturile i rezultatele financiare ob inute n urma activit ii de produc ie a bunurilor sau prestri servicii i de desfacere a lor. Nivelul pre ului este instrument al calculelor economice i financiare la nivel micro i macroeconomic. Pre ul este nsui obiect al deciziei. Pe productorii i beneficiarii bunurilor i preocup mrimea pre urilor cu care vor vinde i, respectiv, cu care vor cumpra mrfurile necesare. Complexitatea fenomenelor pe care le exprim, precum i compara ia pe care se bazeaz exprimarea indirect a valorii mrfurilor n pre uri, prin intermediul schimbului la pia , confer pre urilor i calitatea de a fi folosite ca prghii de orientare a unor anumite direc ii n dezvoltarea economico-social a rii. Astfel, putem men iona cteva dintre acestea: pre urile servesc la reglarea i restabilirea echilibrului economic al ntreprinderii, al economiei n ansamblul ei; pre urile servesc ca prghii economice la stimularea tehnicii noi, a nnoirii structurii produc iei, a dezvoltrii unor ramuri ale economiei na ionale, sus inerea exportului, orientarea structural a importului, creterea eficien ei economice, a rentabilit ii produc iei etc. pre urile sunt prghii economice i financiare, att pentru ntreprinderi ct i pentru stat. n pre se apreciaz necesarul de fonduri pentru dezvoltarea i creterea produc iei, modificarea structurii bugetului etc., indicatorii sintetici macroeconomici (PNB, PIB .a.). Cea mai simpl form a politicii de pre uri se manifest n macroeconomie, prin op iunea productorului (furnizorului), n scopul maximizrii profitului, pentru alegerea uneia din variante: ofert mare cu pre uri mici sau ofert deficitar cu pre uri mari. Mijloacele politicii de pre uri se diversific pe msura diferen ierii structurilor de produc ie i desfacere, metodele de gestionare a fondurilor ntreprinderilor i a altor factori, cum sunt elasticitatea cererii, marca firmei, parametrii tehnici i economici ai produselor i altele. Extinderea politicii de pre uri de la nivel microeconomic la nivelul macroeconomic face posibil aplicarea de ctre guverne a unor msuri de influen are a mecanismelor de func ionare a pie ei n perioadele de criz economic sau, ca regul, pentru orientarea produc iei, a consumului, a exportului, importului, n special n perioadele de criz. Pre urile se folosesc n elaborarea unor programe cum ar fi cele antiinfla ioniste, n care se mbin msuri aplicate prin politica de pre uri, cu cele ale politicii monetare i de credit. Prin politica de pre uri, decizia pre urilor devine instrument al managementului, ca element fundamental al conducerii. Ea se regsete i ca parte integrant a politicii social-economice i financiare a statului, punndu-i acestuia la ndemn prghii valorice complexe i sensibile. Organismele autorizate n luarea deciziilor economice i financiare au la baz ntr-o anumit msur, o politic a pre urilor. Ele pot urmri o serie de obiective, ca: 1. asigurarea exprimrii nivelului real al pre ului pentru fiecare produs sau serviciu n orice moment al func ionrii pie ei, sub influen a evolu iei raportului dintre cerere i ofert la nivelul pre urilor libere, n cadrul procesului de negociere;

29 din 29

30

2. asigurarea, prin dirijarea pre urilor, a rentabilit ii produselor i serviciilor i reglarea acesteia n limitele normale; 3. orientarea diferen ierii pre urilor n func ie de valoarea de ntrebuin are diferit a produselor noi fa de cele existente i de nivelul calit ii acesteia; diversificarea i modernizarea produselor i serviciilor; 4. introducerea, n situa ii strict necesare, a unor limite maxime sau minime de pre , n func ie de obiectivele economice, financiare i sociale urmrite prin politica statului; 5. supravegherea i controlul micrilor pre urilor n economie astfel nct s se nfptuiasc corela ia dintre veniturile nominale ale popula iei i pre uri etc., asigurndu-se o evolu ie normal a veniturilor reale, a puterii de cumprare a popula iei; 6. definirea disciplinei concuren iale i a comportamentului loial al agen ilor economici n legtur cu stabilirea i aplicarea pre urilor n procesul negocierii libere a acestora. 7.2. Organizarea activit ii privind pre urile n economia de pia . sistemul competen elor decizionale Pre urile i tarifele din economia na ional sunt rezultatul negocierii ntre pr i (agen ii productori i agen ii cumprtori), fiecare categorie de pre aplicndu-se tuturor agen ilor economici, indiferent de forma de proprietate a acestora, n func ie de veriga la care are loc tranzac ia respectiv. n vederea negocierii pre urilor libere, agen ii de furnizori i beneficiari, i transmit reciproc date pe baza crora pot fi luate n considerare efectele modificrii pre urilor la materii prime, materiale i subansamble n pre urile produselor finale. Pre urile negociate se formeaz pe baza ac iunii conjugate a cererii cu oferta, n toate cazurile n care sunt condi ii pentru o concuren liber, real i loial. Aceasta este, deci, regula general a formrii pre urilor. Agen ii economici sunt principalii deciden i ai pre urilor libere. Sunt situa ii n care formarea liber a pre urilor nu este posibil, cnd nu sunt ndeplinite condi ii de concuren sau cnd unele produse i servicii trebuie protejate de ctre stat printr-un pre fix sau limitat. Este cazul urmtoarelor categorii de produse: unele resurse de baz ale economiei cu disponibil limitat, pentru care trebuie dus o politic de protejare i folosire ra ional de ctre to i agen ii economici; unele produse de importan strategic pentru economia na ional i nivelul de trai al popula iei; produse i servicii subven ionate temporar de la bugetul statului; ambalaje cu care se desfac produsele preambalate, precum i pre urile de recuperare a lor de la popula ie. Pentru asemenea situa ii pre urile se stabilesc sau se avizeaz de ctre Guvern sau organele mputernicite de ctre acesta, prin negociere cu agen ii economici. De asemenea, atunci cnd se constat dezechilibre accentuate ntre cerere i ofert, care limiteaz sau fac inexistent libera concuren , produsele i serviciile fiind deficitare, Guvernul i organele mputernicite ale acestuia intervin prin urmtoarele msuri valabile pentru toate categoriile de agen i, indiferent de forma de proprietate: a) stabilirea direct de pre uri i tarife fixe prin negociere cu agen ii economici la produsele i serviciile deficitare cu caracter temporar, fiind valabile numai pn la asigurarea echilibrului necesar ntre cerere i ofert; b) stabilirea de pre uri sau tarife cu limit maxim, care s previn practicarea pre urilor de specul sau de monopol; c) stabilirea unor metodologii obligatorii de formare a pre urilor i tarifelor, inclusiv limitarea unor elemente de pre , cum ar fi: regiile de fabrica ie, profitul, adaosul comercial sau comisionul pentru activitatea comercial i altele; d) interzicerea limitat n timp a majorrii pre urilor i tarifelor peste nivelul n vigoare la o anumit dat.
30 din 30

31

Guvernul poate stabili moratoriul pre urilor i tarifelor, de regul concomitent cu moratoriul salariilor. Repartizarea competen elor privind stabilirea pre urilor se face prin Lege sau hotrre a guvernului. 7.3. Protec ia consumatorilor mpotriva practicilor abuzive de concuren . Transparen a pie ei Principalele msuri restrictive de protec ie a consumatorilor sunt: a) cele referitoare la pre uri; b) cele referitoare la formele de vnzare. Analiza practicilor privitoare la pre uri, susceptibile de a influen a raporturile de concuren , se refer la: a) pre urile impuse; b) pre urile recomandate; c) pre urile discriminatorii; d) pre urile diferen iate i e) vnzrile n pierdere i cu pre redus. Practicile pre urilor impuse cuprind acte i fapte cu caracter legal prin care se urmrete, ntr-un anumit stadiu al procesului de distribu ie, fixarea, limitarea sau controlul pre urilor. Ele privesc raporturile ntre productori i vnztorii en gros sau en detail, precum i ntre ultimele dou categorii. O variant a pre urilor impuse este aceea a pre urilor recomandate, indicative, de referin sau de dialog. Pre urile discriminatorii sunt interzise, nefiind justificate de diferen ele corespunztoare ale costului. Pre urile diferen iate sunt incriminate de cadrul legal, deoarece genereaz condi ii de vnzare diferite pentru aceleai produse sau servicii i mai ales avantaje acordate dup facturare. Vnzrile n pierdere i cu pre redus sunt forme promo ionale de vnzare i sunt interzise atunci cnd au ca scop eliminarea concuren ilor. Interzicerea acestora nu cuprinde produsele perisabile, vnzrile motivate de ncetarea sau schimbarea activit ii economice; produsele demodate, depite tehnic, vnzrile de produse al cror pre de productor a sczut; produse al cror pre este aliniat cu pre ul concuren ial. Vnzrile cu pre redus pot fi ncadrate n condi ia vnzrilor n sold i a lichidit ilor autorizate. Vnzarea cu rabat este considerat un procedeu normal de concuren , dac pierderea profitului este compensat cu creterea cantit ii vndute. Pre urile de apel reprezint un procedeu care const ntr-o ac iune de promovare a vnzrii pentru anumite produse (de obicei notorii) pentru care distribuitorii adopt un nivel att de sczut de profit i dispun de cantit i att de insuficiente, nct avantajele ob inute nu pot fi legate de aceast vnzare, ci de rezultatele pe care ea le poate avea prin determinarea clien ilor, atrai de publicitate, de a cumpra obiecte susceptibile de a le nlocui pe cele dinti. Practicile referitoare la procedeele de vnzare urmresc fie realizarea unor discriminri, fie captarea abuziv a clientelei, fie influen area libert ii de alegere a consumatorului. Ele sunt grupate n: a) procedee selective; b) procedee de captare; c) procedee de vnzri promo ionale i d) procedee de vnzri excep ionale. Procedeele de captare urmresc atragerea clientelei, fie a revnzrilor, fie a consumatorilor, unele fiind chiar de natur s creeze ntre furnizor i revnzare o legtur sistematic ce poate conduce la forme de integrare vertical. Din categoria vnzrilor promo ionale fac parte vnzrile cu prim, nso ite de cadouri i vnzri pe credit. Ostilitatea reglementrilor fa de aceast form de vnzare se manifest deoarece prima mrete pre ul produsului principal, valoarea sa repercutndu-se n mod necesar asupra cheltuielilor celui care ofer prima, ceea ce face iluzorie gratuitatea; prima falsific raportul pre -calitate, care trebuie s fie motivul determinant al alegerii consumatorului. Caracterul ilicit al primei presupune ca o condi ie necesar, ca obiectul principal i prima s fie diferite.

31 din 31

32

Asigurarea protec iei consumatorilor nu se poate rezuma numai la crearea cadrului legislativ privind concuren a loial, ci i organizarea unui control administrativ din partea statului prin organisme specializate. CUVINTE-CHEIE - Pre ul ca prghie economic la nivel micro i macroeconomic; - Obiective ale politicii de pre uri; - Situa ii cnd guvernul i organele mputernicite intervin n domeniul pre urilor; - Pre uri discriminatorii; - Pre uri diferen iate sau incriminate; - Pre urile de apel; - Vnzrile n pierdere i cu pre redus; - Vnzarea cu rabat; - Procedee selective de vnzare; - Procedee de captare a clien ilor; - Procedee de vnzri excep ionale; - Vnzri promo ionale. 8. Pre urile i practicile anticoncuren iale 8.1. Concertarea pre urilor. Fixarea pre urilor de vnzare i riunare Formarea preturilor in situatia monopsonului, caracteristicile sunt: Un agent economic devine monopson atunci cand, pe piata unui bun omogen, este cumparator unic, in confruntarea cu un numar mare de vanzatori; Pretul produsului este o functie crescatoare de cantitatea ceruta, fiind exogen pentru producatori si endogen pentru consumator; Conditia de profit maxim este ca monopsonul sa se aprovizioneze cu acea cantitate de produse pentru care incasarea marginala a vanzarii propriilor produse sa fie egala cu costul marginal la productiei sale.
Formarea pretului in concurenta monopolistica presupune: doua forme de piata: concurenta si monopolul; existenta unui numar mare de vanzatori si o mare diferentiere a produselor fiecare intreprindere suporta concurenta produselor fabricate de alte intreprinderi; fiecare concurent este preocupat de stabilirea pretului si a cantitatii de produse, deoarece obtinerea de profit incita alte firme sa intre in ramura respesctiva, ceea ce duce la scaderea cifrei de afaceri a intreprinderii determinate; cresterea numarului de intreprinderi duce si la aparitia capacitatii de productie excedentara, aparand astfel optiunea pentru strategia cuplului cantitate - pret aplicata prin diferentierea sortimentala a produselor, putandu-se stabili simultan cantitatea si pretul pentru care intreprinderea detine ,,monopolul"; concurenta prin produse inlocuieste concurenta prin preturi. Formarea pretului in strategia intelegerii sau combaterii in cadrul concurentei duo i oligopolistice, prezinta caracteristicile urmatoare: interdependen a actiunilor vanzatorilor de pe piata; preturile, cantitatile vandute, profitul unui producator depind de reactiile celorlalti vanzatori. Piata oligopolistica are doua trasaturi: interdependenta si incertitudinea, deci se impune reconsiderarea formarii preturilor, care, pe acest tip de piata, sunt rigide, fixate de intreprinderi, fiind denumite ,,preturi administrate".
32 din 32

33

Agentii economici vor oscila intre: - comportamentul maximizarii profitului unit, care se bazeaza pe doua ipoteze: 1. omogenitatea produsului, care permite concurenta prin pret pentru un produs identic, iar maximizarea profitului unit este mai puternica atunci cand numarul producatorilor este mai mic; 2. diferentierea bunului i concurenta in afara pretului: produsele sunt concurate prin performan e, parametri tehnici, constructivi, functionali, care evidentiaza confortul in utilizare si economie in intretinere, si deci nu prin pret. - comportamentul confruntarii deschise, al razboiului preturilor sau al concurentei prin produse, caz in care intreprinderile nu ,,sparg" preturile decat daca avantajul obtinut este mai mare decat costul modificarii. Formarea pre ului in cadrul duopolului cu doi lideri, porneste de la ipoteza ca ambele intreprinderi existente pe piata au o pozitie dominanta. Fiecare duopolist isi va fixa oferta independent de celalalt concurent, nici unul dintre ei neacceptand in elegeri. Productia totala va fi mai mare decat cea calculata separat de cei doi concurenti, fiecare bazandu-se pe ipoteza ca celalalt va ceda, surplusul de productie va determina o scadere a pretului, profitul scontat nu se va realiza, inregistrandu-se pierderi. Pentru a se reabilita situatia, exist urmatoarele variante: > unul dintre concurenti va reusi s-l elimine pe celalalt, duopolul fiind inlocuit de monopol; > cei doi concurenti vor ajunge la o inte legere pentru a evita pierderile foarte mari, situatie in care va aparea un monopol prin unirea celor doi duopolisti. Concurentii vor decide sa actioneze in comun pentru maximizarea profitului global al ramurii.

8.2. Strategia pre urilor de discriminare Strategia discriminrii in stabilirea pre ului de ctre monopol, are urmatoarele caracteristici : - apare atunci cand aceleai produse ale unei intreprinderi sunt vandute la preturi diferite, pe piete diferite, cu scopul cresterii desfacerilor; - se vand ultimele stocuri mai ieftin decat primele cantitati; - se poate aplica numai pe piete diferite, care nu comunica intre ele; - elasticitatea cererii trebuie sa fie diferita de la o piata la alta; - profitul va fi cu atat mai mare, cu cat se pot distinge mai multe piete pe care se pot practica preturi diferite; - pentru maximizarea profitului, relatiile sunt: R m1 = Rm2 = Cm, unde: Rml Rm2 = incasarea marginal pe cele doua pie e diferite Daca elasticitatile sunt egale, preturile trebuie sa aiba aceeasj valoare, daca elasticitatile sunt diferite, pre ul va fi mai mare pe pia a unde cererea este mai pu in elastic. Exista trei tipuri de discriminare: discriminarea de gradul intai sau perfecta, discriminarea de gradul doi, discriminarea de gradul trei. Discriminarea de gradul intai sau perfect presupune ca intre-prinderea aflat in situa ie de monopol cunoate curba cererii fiecarui consumator pentru bunul pe care il produce, iar in func ie de aceasta va incerca: - sa determine consumatorul sa plateasca pretul maxim; - sa atraga majoritatea consumatorilor. Discriminarea de gradul doi apare atunci cand, intreprinderea monopolist fixeaz pre uri diferite pentru cantit i diferite de bunuri cerute, caz in care monopolul incearca sa ob in o parte din surplusul consumatorului.
33 din 33

34

Discriminarea de gradul trei apare atunci cand o intreprindere in situatie de monopol ii va crete profitul prin vanzarea produc iei la pre uri diferite pe fiecare pia in condi iile men inerii separate a pietelor . 8.3. Srategia pre urilor de dumping.Concuren a potential i barierele la intrarea in ramur Concurenta potential este exercitat de firmele importante dintr-o alta ramura sau de pericolul aparitiei altor firme, prin posibilitatea instalarii de catre acestea a unor capacitati de produc ie suplimentare in ramura considerata.
Ea determina practicarea unui pre maxim sau a unui pre limit, care nu poate fi depasit de pretul pietei, decat prin crearea unor noi intreprinderi si prin distrugerea echilibrului pe perioad lung. Acest pret este superior pretului practicat de concuren , ori de cte ori intrarea in ramura nu poate fi perfect. Barierele la intrare se manifest prin acordarea unei prime in cadrul unui pret mai ridicat decat pretul concuren ei. Cele mai importante bariere sunt: - Diferen ierea produselor : acorda firmei un control sigur asupra preturilor produsului sau, atragand consumatorii prin marca sa. In acest context, patrunderea pe pia a altor firme se realizeaza cu greu, deoarece acestea trebuie s ofere produsul la un pre mai sczut decat pretul pietei sau s suporte cheltuieli de reclam i publicitate. - Avantajul superiorit ii in materie de costuri de productie ce apare datorita urmatoarelor cauze: - superioritate tehnica; - controlul asupra ofertei de munca; - controlul ofertei de materii prime, produse semifabricate; - avantajul unui pret mai scazut obtinut pe baza acordurilor incheiate cu furnizorii, etc. In aceste conditii, costul mediu al noilor firme va fi pe termen lung mai mare, pentru orice nivel al productiei, iar intreprinderile existente pe piata isi vor fixa pretul sub nivelul costului mediu al concurentilor potentiali. Diferenta dintre pre ul limit stabilit i costul mediu al potentialilor concurenti msoar diferen a la intrarea in ramura. Efectele barierei pot fi nule daca noii concurenti dispun de elemente de superioritate privind tehnologia de productie sau apropierea de sursele de materii prime. - Economiile la scara provenite din tehnic, organizare sau din avantajul factorilor de productie pun problema determinarii pretului limita pentru economia la scara. Acest pret se defineste ca fiind acela care asigura echilibrul pietei pe o perioada lunga, prin rolul de bariera pe care il joac. - Politica de pret a firmelor instalate sau a firmei pilot. Deoarece firmele dintr-o ramura au preocuparea de a impiedica alti concuren i s-i fac apari ia, vor determina pre ul limit in mod indirect, plecand de la volumul total al productiei oferite de ele. Aceast cantitate nu trebuie sa depaeasc o cantitate limita, astfel c dac se adaug oferta suplimentar a altui concurent, suma va depi produc ia concuren ei, iar pre ul pie ei va scadea sub pre ul poncuren ei.
34 din 34

35

Dar pentru ca prin defmitie, Pre ul concuren ei este egal cu costul mediu pe perioad lung, rezult c un pre mai sczut conduce la pierderi pentru toate intreprinderile, inclusiv pentru concuren i, care nu vor mai ptrunde pe pia . Intrarea in ramura este barat, atat timp ct produc ia total a firmelor din ramur este superioar sau la limit.

Strategia stabilirii pre urilor in univers concurential


Stabilirea pretului va avea o importanta deosebita, cu implicatii directe asupra pozi iei de pia de inut de agentul economic, iar pre ul fiecarui vnztor va exprima nu numai cerin ele pie ei produsului considerat ci i reac ia de rspuns a acestuia la politica promovata de concuren . Decizia de pret este influen at de anumiti factori: In ceea ce priveste strategia de pre adoptata in func ie de gradul de noutate al produsului, sunt luate in considera ie:

1. strategia de pret bazata pe modificarea in timp a pretului in acord cu gradul de noutate al produsului ce presupune: - preturi mari, peste cel al pietei, in perioada de aparitie, de noutate si de dezvoltare a produsului; - este vizat acel segment al cumparatorilor care asociaza produsului o valoare mare, fiind dispusi sa plateasca un plus de pret; - odata cu reducerea gradului de noutate, producatorul va urmari marimea segmentului de piata de inut, prin cresterea vanzarilor si reducerea pretului; - in faza de imbatranire a produsului, obiectivul urmarit va fi maximizarea volumului vanzarilor prin practicarea unor preturi sub pretul dominant al pietei, aproape de pragul de rentabilitate. 2. strategia de pret bazata pe un pret scazut inca din momentul aparitiei produsului pe piata, care vizeaz: - penetrarea rapida si masiva a produsului pe piata; - eliminarea concurentilor prezenti si viitori mai putin competitivi; - asigura un profit important prin efectul multiplicator al numarului mare de produse vandute. Metoda presupune si riscuri importante, dintre acestea amintim: produsul nu trebuie sa prezinte nici un viciu sau defect evident sau ascuns; trebuie identificat i incitat spre consum un segment de clientela potential care sa fie apt sa accepte produsul imediat; capacitatea de productie si canalele de distribuire a produsului trebuie sa fie flexibile, pentru a raspunde cat mai repede cererii de pe piata; strategia nu se recomanda a se utiliza pentru industriile mature, cu o cretere lenta si cu concurenta mare; strategia nu este eficienta pentru domeniile sau produsele cu un grad mare de noutate si cu costuri mari.

Fixarea preturilor de catre stat


Interventia statului in fixarea si urmarirea evolutiei preturilor poate fi justificata in urmatoarele cazuri: - existenta penuriei de resurse de materii prime si energie; - oferta deficitara la anumite produse;

35 din 35

36

- creterea excesiva a preturilor la unele bunuri de consum, ceea ce influenteaza in mod negativ satisfacerea cererii dar si nivelul de viata al consumatorului; - necesitatea acordarii protectiei financiare anumitor produse; - ruinarea unor producatori indigeni de concurenta straina si nece sitatea protectiei acestora; - aparitia unor situatii de monopol sau de oligopol, utilizarea practicilor anticoncurentiale, etc. Statul poate interveni prin: stabilirea unor preturi fixe sau limite de preturi la unele produse; recurgerea la metode de fixare generalizata a preturilor tuturor sau a majoritatii produselor; blocajul preturilor la nivelul atins de acestea la o anumita data, asigurandu-se stabilizarea lor si intreruperea procesului inflationist propagat prin preturi. Statul poate interveni si indirect asupra determinarii pretului, ofertei sau a cererii, interventie ce poate imbraca formele:

1. Cand este ofert excedentar:


- Statul recurge la politica stocarii surplusului de produse pe care il achizitioneaza direct de la producatori - Blocarea importurilor - Distribuirea gratuita a excedentelor - Realizeaza campanii publicitare pentru cresterea consumului de produse excedentare 2. Cand este ofert deficitar: - Ra ionalizarea consumului - Marirea importurilor si reducerea tarifului vamal la import - Masuri de limitare a veniturilor sau a cererii (prin impozite i imprumuturi de stat - Incurajarea produc iei prin facilit i fiscale i prin credite acordate in condi ii avantajoase. In cazul in care statul fixeaz pre uri maxime, ac iunea puterii publice se aplic in func ie de nivelul pre ului de echilibru, pre ul maxim fiind inferior pre ului de echilibru. Introducerea pretului maxim in scopul asigurarii protectiei consumatorilor are efecte negative asupra ofertei, care, nefiind stimulata prin pret, scade, putand apare penuria de produse. Reducerea pretului prin plafonarea lui duce la reducerea ofertei si la cresterea cererii, la formarea cererii excedentare. Daca diferenta este reala, ea poate fi nesolvabila, iar liberalizand pretul, care va tinde spre pretul de echilibru, poate fi facuta prin asigurarea de venituri suplimentare consumatorilor (pentru a creste solvabilitatea cererii) sau prin subventionarea produselor de la bugetul de stat. Ajustarea libera pentru restabilirea echilibrului este posibila prin urmatoarele tendinte:

Tendinte cu efecte negative: - formarea pietei negre de vanzare ilegala a bunurilor, prin practicarea unor preturi superioare pretului impus prin reglementari; - ra ionalizarea consumului; - vanzarea preferentiala pentru anumi i clien i, pe baza relatiilor personale. Tendinte cu efecte positive:
36 din 36

37

- reactiile spontane ce se pot provoca prin utilizarea unor parghii economice care sa determine productorii sa-i creasc produc ia: - reducerea impozitelor; - acordare de subven ii de la buget; - sprijin la aprovizionarea cu materii prime; Daca statul fixeaza preturi minime, atunci interzice vanzarea bunurilor si serviciilor la un pret mai mic de un anumit prag, nivelul pretului minim fiind mai mare decat pretul de echilibru.

Formarea preturilor in cadrul ciclului de via al produselor


Ciclul de viata al unui produs este determinat de: tendinta de uzura morala a produselor existente pe piata, exprimata prin parametri tehnici devansati de catre cei ai noilor produse lansate. Ciclicitatea este marcata de momentele apari iei noilor produse, lansarea si maturizarea lor, declinul si disparitia determina alte noi produse etc. In functie de etapele parcurse de un produs (de la aparitia lui si pana la declinul, respectiv disparitia lui de pe piata), nivelul pretului este efectul confruntarii diversilor factori ce apar si se manifest in productie si in circulatie (la piata). In cadrul ciclului de viata al produselor se pot constata cel putin trei etape, si anume: > cercetarea, proiectarea i asimilarea in productie; > maturizarea, normalizarea i maximizarea productiei, creterea cererii i a consumului; > declinul produsului, creterea costurilor de productie, reducerea pretului. Odata cu lansarea unui produs nou, pentru care consumatorii manifest interes, actioneaza tendinta de maximizare a consumului prin maximizarea productiei, ceea ce conduce la: obtinerea unor preturi mari; obtinerea unor profituri mari inca de la inceputul desfacerii; are loc o polarizare a consumului de resurse in sectorul de prelucrare a bunului respectiv. In toate fazele ciclului de viata al produselor trebuie sa existe un echilibru relativ intre tendintele de maximizare a consumului si minimizare a cheltuielilor, deoarece, in acest mod, pretul devine o rezultant a infruntrii acestora. Orice dezechilibru poate genera pierderi, astfel: In cazul maximizrii consumului: - Se manifest prin fenomenul productie pentru productie, ceea ce genereaza pierderi Pre ul scade

In cazul minimizrii cheltulielilor:


- Este focalizata in etapa de saturatie a consumului - Determina consumatorul sa cumpere masiv - Conduce la imobilizari de fonduri - Se franeaz modernizarea productiei si a progresului tehnic, prin cumpararea unor utilaje depite tehnic i economic i men inerea altor utilaje in func iune dupa ce au fost amortizate

9. FUNDAMENTAREA I ACTUALIZAREA PRE URILOR DE OFERT 9.1. Actualizarea costului de produc ie sub influen a factorilor endogeni i exogeni
37 din 37

38

Pentru fiecare perioad de contractare a vnzrii unui produs ctre beneficiar se fundamenteaz pre ul de ofert, prin luarea n considerare a influen elor provocate de ctre factorii specifici costului n interiorul pre ului. : a) pre urile materiilor prime, ale combustibililor i energiei; b) modificarea consumurilor de materiale i de energie; c) indicii de utilizare a materialelor refolosibile; d) salarii i alte drepturi de personal; e) cotele procentuale ale contribu iilor pentru asigurri sociale i cele privind ajutorul de omaj; f) indicele productivit ii muncii i al ii; g) cotele cheltuielilor indirecte. Opera iunile de recalculare au la baz metodele de calcula ie a costului. n cadrul calcula iei pe articole de cheltuieli, costul total pe produs se stabilete dup rela ia: Ct = (M p M r ) + (S b + CAS + AS ) + CIFU + CCS + SDV + AC + CG n care: Ct= costul total pe unitate de produs; Mp= materii prime Mp= materiale recuperabile ob inute n procesul de fabricare a produsului; Sb = salarii directe, brute; CAS =contribu ii pentru asigurri sociale; AS = contribu ii privind ajutorul de omaj; CIFU = cota pentru cheltuielile de ntre inere i func ionarea utilajelor; CCS = cota pentru cheltuielile comune ale sec iilor de produc ie; SDV = scule, dispozitive, verificatoare; AC = alte cheltuieli; CG = cheltuieli generale ale ntreprinderii. Asupra acestor componente, cuprinse n calculul costului unitar al produsului, pot influen a urmtorii factori: . Aceast 1. influen se ia n calculul de actualizare a costului prin indicele de modificare a pre urilor acestora (Ip1/0) n perioada de actualizare (1) fa de perioada n care s-a efectuat ultimul calcul (0). Actualizarea se face pentru fiecare reper (i) de materie prim, materiale, subansamble, combustibil, energie, conform rela iei:
M M pin pin = M = M pio pio I pi 1 / 0 pio I pi 1 / 0 100 / 100
 !

n care: Mpin = valoarea materiilor prime, pe repere (i), actualizat n func ie de modificarea pre urilor; Mpio = valoarea materiilor prime, pe repere (i), din documenta ia anterioar a pre ului; Ipi/0 = indicele de modificare a pre ului materiei prime (i), n perioada n care se efectueaz actualizarea fa de perioada n care s-a efectuat ultima calcula ie.

 !  

I pia

= M

pia

IU

/ IU

38 din 38

"

"

2. Actualizarea se efectueaz pe baza rela iei:


  

" 

"

"

"

"

39

I pia

= M pio (IU ia IU io )M pio

n care: MpiaI = valoarea materiilor prime actualizate, influen ate de indicele de utilizare actualizat; IUio, IUia = indicii de utilizare a materiilor prime (i), nainte de actualizare (o) i n momentul actualizrii (a).
  !

4. : Sba= Sb0 + Sb n care: Sbn= salariile brute directe actualizate, pe produs; Sb0= salariile brute directe nainte de actualizare; Sb = adaosuri la salariile brute (majorri, reaezri de salarii, revendicri ale sindicatelor, sporuri .a.). Drepturile de personal i cheltuielile aferente se recalculeaz ori de cte ori se modific acestea, precum i contribu iile pentru asigurri sociale i pentru ajutorul de omaj, astfel: CASa = Sbox cota CASa ASa = Sbox cota ASa n care: CASa contribu iile pentru asigurri sociale actualizate; ASa = ajutorul de omaj actualizat. astfel: 5) Siba = Sbox (100 IW) /100 n care: Siba = salariile brute directe actualizate, corelate cu influen a productivit ii muncii; IW = abaterea indicelui productivit ii muncii de la 100%. Dac indicele este mai mare dect 100, IW se scade (-IW); Dac indicele este mai mic dect 100, IW se adun (+IW). Astfel, cnd productivitatea muncii crete (IW>100), salariul pe bucat scade propor ional cu creterea (+IW); cnd productivitatea muncii scade (IW<100), salariul pe bucat crete propor ional cu scderea (-IW). n recalculare, semnul algebric este invers celui economic.

 !

Cota de cheltuieli =

Cheltuieli indirecte totale actualizate 100 Baza de repartizare total actualizat

Celelalte opera iuni se desfoar conform metodologiei i conform condi iilor concrete n care se efectueaz cheltuielile i se recupereaz din cost sau direct din venituri.
I Ct a = M pin M rin + S ba + CAS a + AS a CIFU a + CCS a + CGia + ACa Nota iile din formul simbolizeaz aceleai componente ca n formula (Ct), indicnd sensul de actualizare (a)

39 din 39

6. cheltuieli indirecte se efectueaz dup rela ia:

. Recalcularea cotelor de

"

"

 " 

 

 

  

3. Mria= Mpiox cota actualizat
40

Actualizarea costului total pe produs permite urmrirea propor iei modificrii costului, cu ajutorul indicelui: Ica / 0 = (Cta / Ct 0 ) 100 n care: Ica/0 = indicele costului total actualizat fa de nivelul anterior. Actualizarea pre ului de ofert (negociabil): PPa = Cta+ a n care: PPa = pre ul productorului actualizat; a = profitul actualizat Dac rata rentabilit ii i cota impozitului indirect rmn aceleai, pre ul de facturare (inclusiv TVA) se actualizeaz: PRa = Cta + (Cta r / 100) + TVA = PPa + TVA n care: PRa = este pre ul cu ridicata (de facturare) actualizat; TVA = taxa pe valoarea adugat; r% = rata rentabilit ii, care poate fi constant sau se poate actualiza; PPa = pre ul de produc ie se stabilete:
Ipp
a / 0

PP

/ PP

100

i
IPRa / 0 = PPa / PR0 100

n care: Ippa/0 = indicele modificrii pre urilor de ofert (negociabile); IPRa/0 = indicele modificrii pre urilor cu ridicata; PP0 i PPa = pre urile de negociere nainte i dup actualizri; PR0 i PRa = pre ul cu ridicata (de facturare) n perioada premergtoare actualizrii i, respectiv, pre ul cu ridicata actualizat. CUVINTE-CHEIE - Factorii care produc determinarea costurilor; - Componentele costului total pe produs; - Pre urile actualizate (modificate) ale materiilor prime (Mpia); - Indicele actualizat (modificat) de utilizare a materiilor prime (IUa); - Salariile brute directe actualizate (modificate) Sba; - Contribu iile pentru asigurri sociale actualizate (CASa); - Cota de cheltuieli indirecte actualizate (VGia); - Costul total pe produs actualizat (Cta); - Pre ul de produc ie actualizat (PPa); - Pre ul cu ridicata actualizat (PRa).

10. METODE FUNDAMENTALE I CORELARE A PRE URILOR PRODUSELOR NOI 10.1. Rela ia dintre noutatea produselor i pre ul acestora Costurile i pre urile reprezint expresiile economice ale nout ii produselor. Noile produse i sortimente care urmeaz a fi executate i puse n circula ie trebuie s
40 din 40

41

prezinte mbunt iri substan iale. Se constituie o mbog ire real a gamei de produse existente, corespunztoare cerin elor economiei na ionale i se asigur o eficien sporit. Se poate spune astfel c se consider produs nou, produsul care se ob ine cu modificri constructive sau func ionale esen iale sau care reprezint un nou model dect produsul existent. Gradul de satisfacere a cerin elor economiei sau popula iei se exprim n: parametrii tehnici de func ionalitate, con inutul n substan e utile, valoarea sau puterea caloric, gradul de confort, durabilitate, gradul de finisare, precizia i siguran a n exploatare, durata i rezisten a n func ionare, economicitatea n exploatare, coeficientul de utilizare a materialelor etc. aceti parametrii trebuie s fie superiori la noile produse, s exprime nivelul tehnic i calitativ al produselor, un nivel comparativ cu cel mondial. O etap premergtoare stabilirii propriu-zise a pre urilor o reprezint analiza oportunit ii i eficien ei economice a noului produs pentru economia na ional, pentru productori i pentru beneficiari, care se desfoar pe baza urmtoarelor obiective principale: nivelul consumatorilor de materii prime, combustibil, energie, for de munc, care s asigure economii fa de produsele existente i s fie comparabile cu consumurile pentru produsele similare pe plan mondial; creterea gradului de utilizare a resurselor disponibile ale economiei na ionale i reducerea importurilor; utilizarea n propor ii mai mari a resurselor refolosibile, introducerea tehnicii avansate n produc ie, pe baza creia s creasc productivitatea muncii i s se reduc costurile n economie; creterea eficien ei produselor noi la export, fa de produsele existente; asigurarea la beneficiar, la efect util egal, a unor cheltuieli mai mici sau cel mult la acelai nivel; asigurarea unui profit stimulativ productorilor. Nu se pot considera produse noi: acelea care nu prezint caracteristici diferite, confirmate de beneficiari; produsele la care modificrile sunt minime, neesen iale i nu aduc avantaje deosebite nici productorilor, nici beneficiarilor; produsele care sunt asimilate i fabricate i de alte unit i; cele care se execut sub alt denumire, cu alt numr de proiect, schi a, desen. 10.2. Con inutul i necesitatea corelrii pre urilor n general, nnoirea se realizeaz sub forma diversificrii structurii sortimentale a produselor, ale ridicrii nivelului tehnic i calitativ al produselor, ale creterii eficien ei economice n produc ia i utilizarea acestora. Produsele noi sunt comparabile cu cele existente pe pia , att din punct de vedere tehnic, ct i al pre urilor. Ca urmare, n stabilirea pre urilor acestora sunt necesare compara iile respective. Produc ia nou necomparabil, sub forma unicatelor, a seriei mici, a comenzilor ocazionale, dei are o pondere mai mic, se ncadreaz n lumea mrfurilor existente, pe ct posibil, tot prin compara ii cu produse apropiate din punctul de vedere al sistemului constructiv, func ional sau al tehnologiei de fabrica ie. Astfel, la asemenea produse pre urile se stabilesc prin postcalcul. Prin corelare se stabilesc pre uri n apropierea pre urilor existente, al cror nivel i structur au fost confirmate de pia . Prin corelare se urmrete: ncadrarea pre urilor produselor noi n scara pre urilor produselor similare existente, a nivelului general al pre urilor n economie; respectarea corela iilor necesare din interiorul pre urilor i dintre pre urile produselor, astfel nct acestea s exprime ct mai fidel raporturile dintre valorile de ntrebuin are ale produselor i dintre costurile de produc ie.
41 din 41

42

Compara iile se efectueaz n mod obligatoriu att pentru valoarea de ntrebuin are, prin parametrii tehnici-func ionali i constructivi, ct i pentru elementele structurale ale pre ului noului produs, separat pentru costuri, pe elemente primare de cheltuieli sau pe articole de calcula ie i aezate n pre uri. 10.3. Alegerea unui produs etalon i folosirea acestuia n opera iunile de corelare a pre urilor Condi ia de baz a reuitei corelri a pre urilor este alegerea corect a produselor etalon. Produsele etalon sunt produse similare existente n produc ia indigen sau provenite din import, cu care se pot compara noile produse n vederea fundamentrii i stabilirii pre urilor acestora. Trsturile produsului etalon se urmresc dup cum acesta este din produc ie intern sau din import. 1. Produsul etalon din produc ia intern trebuie s ntruneasc urmtoarele condi ii: a) s fac parte din aceeai grup de produse, adic s aib aceiai parametrii cuantificabili, aceeai valoare de ntrebuin are, s fie cel mai apropiat de noul produs; b) s fie solicitat pe pia (s aib cerere); c) caracterul produc iei produsului etalon s corespund cu caracterul produc iei noului produs (serie mare, serie mic, unicat); d) s fie de fabrica ie curent; e) s aib o pondere apreciabil n produc ia ntreprinderii; f) pre ul produsului etalon s se afle ntr-un raport corespunztor cu pre urile produselor din grup. 2. Produsul etalon provenit din import se caracterizeaz prin: a) pre ul extern al produsului etalon trebuie s fie rezultatul ultimei tranzac ii sau al unei tranzac ii recente; b) se actualizeaz pre urile externe mai vechi cu ajutorul indicilor de escaladare (sau de regresie) a pre urilor, n concordan cu tendin a real a evolu iei pre urilor pe pia a extern. CUVINTE-CHEIE - Obiectivele principale ale analizei oportunit ii i eficien ei economice noului produs; - Corelarea pre urilor produselor noi cu cele ale produselor similare (etalon) existente; - Obiectivele corelrii pre urilor produselor noi cu cele ale produselor existente (etalon); - Produsul etalon din produc ia intern; - Produsul etalon provenit din import; - Condi iile ce trebuie ntrunite de un produs intern pentru a fi considerat etalon; - Caracteristici ce se impun ntrunite de un produs din import pentru a fi considerat etalon. 12. PARTICULARIT ILE FORMRII PRE URILOR N UNELE RAMURI I DOMENII DE ACTIVITATE ALE ECONOMIEI 12.1. Probleme specifice ale formrii pre urilor produselor agricole n condi iile economiei de pia , pre urile agricole se formeaz pe baza ac iunii complexe a legilor economice i n special a legii cererii i ofertei. Evolu iile actuale
42 din 42

43

sunt de aliniere a pre urilor na ionale la pre urile pie ei mondiale, sub presiunea concuren ei i a tendin elor de interna ionalizare a pie elor. Pre urile agricole au o serie de caracteristici n timp i spa iu i sunt fluctuante n func ie de o serie de factori, cum ar fi: perisabilitatea, posibilit ile de stocare, raritatea, calitatea. Toate acestea avnd tendin e de stabilizare, de reducere, distorsiuni n favoarea oraelor, pot stimula sau reduce veniturile productorilor sau pre urile de consum etc. Evolu iile politicilor de pre uri sunt diferite n timp i n ri. ncepnd din deceniul 80, rile dezvoltate i-au modificat politicile de pre uri. Tendin a este de larg liberalizare a pre urilor pentru a se asigura competitivitatea produselor agricole pe pie e tot mai concuren iale. Totui, Uniunea European men ine la anumite produse i n limite mai restrnse pre urile garantate i preferin e la export. n rile dezvoltate s-au practicat ndelung sisteme i instrumente de interven ie asupra produselor agricole care au avut menirea s sus in direct i indirect agricultura. Politicile de pre n agricultura romneasc Interven iile asupra pre urilor agricole au ca scop influen area nivelului acestora n favoarea consumatorilor, a productorilor sau a agen ilor comerciali. Interven iile asupra pre urilor produselor agricole au ca scop i influen area nivelului pre urilor pltite productorilor agricoli. n cazul consumatorilor, interven iile se refer la pre urile cu ridicata sau cu amnuntul. n S.U.A., procesul de liberalizare este avansat, men inndu-se creditele pentru suport de pre i programe de subven ionare a exporturilor. Pre urile agricole depind de to i factorii pie ei: oferta relativ fluctuant, cerere relativ stabil pe termen scurt, structura pie ei i raporturile de for e de-a lungul filierelor alimentare, interven iile statului etc. Pre urile i structurile agricole sunt indisolubil legate ntre ele. Pre urile remuneratorii pentru agricultori asigur stabilitatea veniturilor i stimuleaz modernizarea tuturor structurilor agricole. Pe de alt parte, structurile agricole viabile dezvolt pia a i competitivitatea produselor, iar ca urmare a costurilor reduse se ob in pre uri competitive. ceea ce nu a permis formarea unei pie e agricole normale. Productorii agricoli care intrau pe pia erau, n general, marile ntreprinderi a cror produc ie era vndut ntreprinderilor de stat la pre uri stabilite administrativ de guvern, pe baza contractelor obligatorii la produsele principale pentru consumul popula iei. n perioada 1990-1996 sa men inut controlul statului asupra pre urilor motivat de acordarea unor subven ii care au contribuit moderat la relansarea produc iei dup 1993, dar mecanismul practicat a favorizat transferul capitalului n alte sectoare pe seama foarfecelui pre urilor. Controlul pre urilor i a adaosului comercial a fost ferm pn n anul 1993, apoi controlul pre urilor s-a relaxat iar adaosul comercial s-a liberalizat. n ntreaga perioad 1990-1996 pre urile s-au stabilit prin metoda cost plus marj la un numr de produse alimentare n descretere. Nivelul pre urilor stabilite administrativ era sub cel al pre urilor pie ei rneti i sub pre urile interna ionale.

  a

43 din 43


#  

  "

"

"

 

  ! a 

"

 a 

 a 

"

a a (   

  "

 

a 

" 

"

"

! % 

"

 

 a " a a

"

a  !  !

 " 


! 

 "

s
# 

 a ( % ! 

 a a !

! a ! 

a 

 a 

#   

 

 

"

"

 a a a

 

 

"

s
a 

 

 " a 

"

 

 a !

"

"

( ! 

"

&

  

 (

"

 ! a

 

"

! 

"

 

"

44

n perioada 1990-1996 s-au practica trei mari categorii de pre uri: pre uri garantate de stat; pre uri minimum garantate dar negociate; pre uri libere pe pia a rneasc. Sistemul clasic de fundamentare a pre urilor pe pie ele agricole Obiectivele Tratatului de la Roma privind agricultura nu puteau fi realizate numai prin func ionarea mecanismelor pie ei. Libera concuren ntr-un spa iu economic format din economii cu niveluri diferite de dezvoltare, disparit i structurale i de venituri risc s se transforme dintr-un factor de progres economic ntr-un factor de dezintegrare european. , europenii au optat pentru Pentru integrarea pozitiv (prin institu ii). Mecanismul de integrare ales a fost organizarea pie elor la nivel comunitar prin una din formele: - reguli comune n materie de concuren ; - coordonarea european comun a pie elor. Organizarea comun, indiferent de form, poate lua msurile necesare pentru atingerea obiectivelor urmrite, n special reglementarea pre urilor, subven ii pentru produc ie i comercializare, sisteme de stocare i report, sisteme de stabilizare la import i export. Aceast organizare trebuie s se limiteze la urmrirea obiectivelor i s elimine orice discriminare ntre productorii i consumatorii Comunit ii. O eventual politic economic comun de pre uri trebuie s se constituie pe baza unor criterii comune i pe metode uniforme de calcul. Sistemul OCP a cuprins treptat 91% din produc ia agricol, mecanismele de interven ie diferind de la o pia la alta. Dincolo, ns, de eterogenitatea rezultat, analiza OCP relev trei elemente definitorii:
a  a 

n func ie de modul n care se regsesc i interac ioneaz cele trei elemente, pe diferite pie e OCP, cunosc urmtoarele forme, delimitate dup principalul instrument de interven ie: - organizare comun prin pre garantat; - organizare comun prin subven ii directe; - organizare comun prin protec ie extern. Principala form de organizare a pie elor la nivel comunitar, acoperind aproximativ 70% din produsele agricole, o reprezint OCP prin pre garantat. Este organizarea care ofer maximum de garan ie. Adaptarea OCP la specificul pie elor agricole i condi ionarea extern au condus ns la diminuarea interven iei i dezvoltarea unor formule mai suple de tipul interven iilor condi ionale sau a subven iilor complementare pre ului garantat. Pentru aproximativ 30% din produc ia agricol se asigur o garantare minim, fie prin protec ie extern (25%), fie prin subven ii directe acordate forfetar, facultativ, propor ional cu produc ia sau propor ional cu randamentul mediu. Principala caracteristic a OCP cu garantare minim o constituie lipsa pre urilor comune. Schema clasic de interven ie pe pie ele agricole europene o reprezint, ns, OCP prin pre garantat . Politica agricol european de garantare prin pre de interven ie, cuprinznd reglementarea pie elor interne prin pre uri comune i un sistem de protec ie extern, reprezint sistemul clasic de interven ie pentru care a optat PAC.
44 din 44

  " 

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

 ! a

 " 

" a 


"  

45

. Op iunile de baz n organizarea pie elor agricole, studiate ca mod de func ionare i efecte cu ajutorul analizei neoclasice, sunt: , ca situa ie de referin considerat optim din punctul de vedere al alocrii resurselor i al bunstrii generale; , care , aduce pia a intern n stare de autarhie; interven ia prin interven ia prin ( ) i interven ia prin . Deciziile de politic economic rezult din confruntarea intereselor ntre diverse grupe de agen i. Importan a politic a agricultorilor i interesele lor specifice explic amploarea interven iilor publice n agricultur n toate rile lumii, inclusiv n cele de orientare doctrinar liberal.
 !

12.2. Factorii care influen eaz formarea pre urilor lucrrilor de construc ii-montaj Spre deosebire de industrie, unde activitatea de produc ie se desfoar uniform n timp i spa iu, iar rezultatele muncii se comercializeaz direct i la intervale scurte, n construc ii, aceasta este influen at de o serie de factori caracteristici al cror efect se rsfrnge asupra costurilor i, prin ele, asupra pre urilor de ofert. - volumul mare al lucrrilor de construc ii care presupune realizarea unor noi obiective de investi ii ale beneficiarilor din alte ramuri (economice sau domenii social-culturale), dezvoltri i modernizri, repara ii ale unor obiective existente; - organizarea activit ii ntreprinderilor de construc ii-montaj privind executarea lucrrilor respective la fa a locului, pe antier; - caracterul de unicat al lucrrilor, legat de specificul obiectivelor de construit sau montat; - amplasamentul obiectivului, presupunnd nu numai distan a fa de sediul ntreprinderii de construc ii-montaj, ci mai ales lucrrile de pregtire a terenului pe care urmeaz s se construiasc, inclusiv demolrile i acordarea despgubirilor (dac este cazul); - studii privind cercetarea i proiectarea. Asisten a de specialitate acordat de ctre cercettori i proiectan i pe parcursul execu iei lucrrilor sau dup darea n folosin pn la atingerea parametrilor proiecta i; - fluctua iile raportului dintre cererea i oferta de for de munc calificat sau necalificat; - sezonul, prin condi iile diferite de lucru n anotimpul rece i chiar tot timpul anului n perioadele nepropice (ploi, temperaturi foarte ridicate); - condi iile deosebite de desfurare a lucrrilor (trafic rutier, subteran, altitudine .a.); - gradul de industrializare a lucrrilor de construc ii i de folosire a mijloacelor mecanizate; - posibilitatea de refolosire a proiectelor de execu ie (proiecte tip). Metode specifice de evaluare a cheltuielilor i de stabilire a pre urilor de deviz reprezint o unitate spa ial cu func ionalitate complex, realizat prin lucrri de construc ii-montaj de utilaje i instala ii, utilaje care nu necesit montaj, dotri privind re ele de instala ii de energie electric, termic, canalizare, ap etc. Obiectivele de
  

45 din 45

"

"

"

1.

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

% 

"

46

investi ii sunt noi capacit i productive sau neproductive, dezvoltri, modernizri (platforme industriale, ansambluri de locuin e, fabrici, magazine de desfacere etc.). reprezint delimitri spa iale cu destina ii bine determinate n cadrul func ionalit ii obiectivului de construc ii (apartamente n bloc, sli de curs, sli de opera ii sau saloane de spital). ncheie divizarea structural a obiectivului de investi ie i a obiectivelor de construc ii. Au delimitare spa ial, dar func ionalitatea lor este determinat de realizarea construc iei sau de func ionalitatea obiectului sau a obiectivului (de exemplu: pere i, planee, instala ii ntre dou repere). 2. Lucrrile de construc ii pot fi descompuse n cele mai simple opera ii sau lucrri, denumite lucrri elementare de construc ii, ca opera ii sau succesiuni de opera ii pe baza crora se realizeaz, de fapt, din punct de vedere structural obiectul construc iei. Evaluarea cheltuielilor pe o unitate de lucru elementar de construc ii este precedat att de delimitarea fizic a fiecreia sub denumirea de cu care se prevede n proiectul de execu ie, ca volum, ct i de normarea componentelor consumurilor fizice: materiale, manopera, utilaje de construc ii i transport pe cale . ferat, reprezint grupele de lucrri de construc ii-montaj, care prezint un grad ridicat de complexitate i cu caracteristici comune, delimitate pe baza criteriilor: func ionalitate, sistem constructiv, destina ia i natura lucrrilor, de exemplu: lucrri de construc ii (industriale, energetice, agrozootehnice, de locuin e), lucrri de instala ii (sanitare, electrice, de nclzit). Folosirea articolelor i normelor de deviz, ca elemente de evaluare n cadrul categoriilor de lucrri, asigur exprimarea fizic a volumului de lucrri ca etap premergtoare a evalurii bneti, cunoscut sub denumirea de n construc ii, se stabilesc i se aplic urmtoarele a) pre ul pe articolul de deviz, b) pre uri de deviz pe categorii de lucrri. a. se stabilete pe unitatea de articol de deviz, folosindu-se urmtoarele elemente: - norma de deviz privind consumurile de materiale, manopera, utilaje, transport; - pre urile i tarifele practicate pe pia a materialelor de construc ii, a for ei de munc disponibil pentru aceast ramur, chiriile la utilajele de construc ii sau pre urile acestora, tarifele acestora, tarifele la transporturile pe calea ferat. Mrimea pre ului unitar de deviz: 1. , cuprinznd dimensiunile valorice determinate pentru cele patru categorii de consumuri directe: - materiale, lei/unitatea fizic a articolului de deviz; - manopera, lei/unitatea fizic a articolului de deviz; - utilaje, lei/unitatea fizic a articolului de deviz; - transport pe calea ferat, lei/unitatea fizic a articolului de deviz; , reprezentnd suma celor patru comensurri ale consumurilor directe. 2. Pre ul articolului de deviz nu este pre propriu-zis, el cuprinde numai elemente de cost. Este folosit ca instrument de evaluare a acestor costuri directe n devizul pe categorii de lucrri, pe baza antemsurtorii. b) La baza elaborrii devizului pe categorii de lucrri stau datele din antemsurtoare, ca: volumul fizic necesar de lucrri pentru fiecare articol de deviz, lista utilajelor care

   "

46 din 46

"

"

"

"

"

"

 

"

"

"

 

"

"

"

"

"

"

47

necesit montaj, extrasul de resurse necesare privind manopera, materialele, utilajele pentru construc ii i transportul auto. Toate aceste date sunt stabilite de proiectant. ntrebri recapitulative 1. Ce sunt pre urile de deviz? 2. Care sunt metodele specifice de evaluare a cheltuielilor i de stabilizare a pre urilor de deviz? 3. Care sunt factorii ce influen eaz formarea pre urilor n lucrrile de construc ii montaj? 13. Formarea pre urilor n cadrul Uniunii Europene i n cadrul schimburilor economice interna ionale cu alte state. 13.1. Con inutul pre urilor externe i categorii de pre uri practicate n cadrul Uniunii Europene i al schimburilor economice interna ionale Pre ul interna ional se formeaz sub influen a a numeroi factori : evolu ia cadrului economic, tehnologic, politic i financiar pe plan mondial; nivelul i micarea costurilor n diverse ri ; volumul, structura i elasticitatea cererii i raportul dintre cerere i ofert pe produse i grupe de produse, pe ri i zone geografice; fluctua ia cursurilor de schimb ale principalelor monede utilizate ca mijloc de plat interna ional ; caracteristicile i dinamica infla iei ; politicile comerciale ale rilor i grupelor de ri care de in pozi ii puternice n comer ul interna ional cu diverse produse i aranjamentele multilaterale de reglementare a unor pie e interna ionale; eficacitatea msurilor referitoare la pre urile preconizate i practicate n cadrul unor organisme interna ionale din sistemul Organiza iei Na iunilor Unite sau al unor grupri regionale; politica n materie de pre uri a diverselor state i grupri de state i a societ ilor transna ionale; condi iile climaterice din principalelor zone productoare ale bunurilor agroalimentare . Un element determinant pentru formarea i micarea pre ului interna ional al unor produse l reprezint pie ele caracteristice, adic acele pie e pe care se comercializeaz o cot majoritar dintr-o anumit marf. Pie ele caracteristice tipice sunt bursele de mrfuri, iar pre urile practicate aici influen eaz toate pre urile la care se comercializeaz produsele de baz. n cazul produselor industriale cu grad nalt de prelucrare nu exist pie e caracteristice, dar pre ul interna ional poate fi considerat cel practicat de firmele cele mai reprezentative n domeniu. n determinarea pre ului unui produs de export trebuie s se in seama de o serie de factori, cum sunt: pre ul de cost al produsului, al crui nivel depinde de condi iile de produc ie ale firmei, de furnizori, de sistemul de distribu ie, de fiscalitate; cerere; se ia n considerare mrimea pie ei poten iale existente la un anumit nivel de pre , precum i sensibilitatea consumatorilor la pre ; concuren a i strategia sa de pre ; reglementrile n materie de fixare a pre ului i de protec ie a concuren ei; strategia firmei.
47 din 47

48

n literatura de specialitate sunt prezentate mai multe tipuri de strategii de pre : pe baz de costuri, de cerere, n func ie de concuren , n func ie de ciclul de via al produsului; n practica de afaceri firmele utilizeaz prioritar cnd una cnd alta din aceste strategii sau o combina ie a lor n raport cu obiectivele de marketing, caracteristicile produsului i ale pie ei, capacitatea financiar. Orientrile strategice n privin a pre urilor din opera iunile de comer exterior sunt rezultatul unei activit i permanente de informare i al unei maxime responsabilit i. Fundamentarea i realizarea fiecrei variante trebuie s fie dus la bun sfrit cu ajutorul unor ac iuni clare i precise. Strategiile de pre bazate pe costuri iau n considerare cheltuielile efectuate cu realizarea i desfacerea produselor. Cea mai cunoscut modalitate de stabilire a pre urilor de export dup criteriul costurilor este cea n func ie de costurile de produc ie, la care se adaug o cot de profit. Pentru determinarea punctului la care veniturile din export egaleaz cheltuielile totale n func ie de nivelul de pre , se folosete metoda de rentabilitate sau a punctului critic. Calculul pragului de rentabilitate se face cu ajutorul rela iei: CfT PC = PV - CV unde: PC = punctul critic CfT = cheltuieli fixe totale PV = pre de vnzare CV = cheltuieli variabile pe unitate de produs. Orientarea pre urilor n func ie de costuri este indicat n fundamentarea strategiilor de pia pe termen lung, ce presupun investi ii, iar nivelul pre urilor este n strns legtur cu costurile de produc ie. Strategiile de pre bazate pe costuri se pot utiliza n condi ii de monopol asupra ofertei, n situa ia de pia a productorului. Pre ul se determin urmnd ciclul de produc ie i comercializare. n cazul unei firme cu activitate de export, apar o serie de cheltuieli specifice, cum ar fi: a) la nivelul cheltuielilor de produc ie: cheltuielile de adaptare tehnic i comercial a produsului; este vorba de costurile generate de adaptarea produsului la normele i reglementrile tehnice ale pie ei prospectate, precum i la gusturile, preferin ele consumatorilor. b) la nivelul cheltuielilor n afara produc iei: cheltuieli generate de func ionarea serviciului de export: cheltuieli cu personalul; cheltuieli de prospectare a pie elor externe: cheltuieli induse de studii de pia ; costul deplasrilor ocazionate de prospectarea pie elor externe; cheltuieli de comercializare pe pie ele externe: cheltuieli cu re eaua de comercializare; cheltuieli cu publicitate, promovarea vnzrilor i comunicare; cheltuieli datorate serviciilor post-vnzare; cheltuieli legate de ntocmirea documentelor de export; cheltuieli financiare: cheltuieli generate de mijloace de plat; cheltuieli legate de moneda de plat a contractului; cheltuieli legate de termenele de plat; cheltuieli legate de acoperirea riscurilor: firma se poate proteja mpotriva riscului de neplat al clientului; riscului valutar; cheltuieli generate de verificarea, stocarea mrfii; cheltuieli generate de ptrunderea pe noi pie e.

48 din 48

49

Cost de produc ie unitar Costuri fixe Costuri specifice activit ii de export Costuri de comercializare Condi ii INCOTERMS Pre de export unitar

Pre de cesionare a unei structuri comerciale proprii din ara de import

Pre de vnzare final (local, unitar)

Figura 12.1 Determinarea pre ului de export Avantajele acestei metode de determinare a pre ului sunt urmtoarele: permite recuperarea cheltuielilor i ob inerea unui profit normal; stabilete limita minim n negocieri atunci cnd pre ul este realist fixat. Pre ul unui produs reprezint pentru consumator att un cost, ce trebuie comparat cu avantajele oferite de achizi ionarea produsului respectiv, ct i o surs de informa ii. Plecnd de la principiul bine cunoscut cantitatea cerut variaz invers propor ional cu pre ul putem spune c scderea pre ului duce la mrirea clientelei. Satisfacerea necesit ilor consumatorului este ns estimat nu numai pe baza pre ului, ci i n func ie de calit ile observabile ale produsului. Studiul rela iei pre -calitate arat c unui pre ridicat i este asociat o calitate superioar. sau pre ul psihologic se situeaz ntr-un interval, a crui limit superioar reprezint pre ul maxim pe care consumatorul este dispus s-l plteasc pentru un produs i a crui limit inferioar indic o calitate acceptabil a produsului. Determinarea pre ului psihologic se face n urma unor anchete, ce cuprind dou ntrebri: sub ce nivel al pre ului considera i c produsul nu este de bun calitate? peste ce nivel al pre ului crede i c produsul este scump? Pre ul psihologic reprezint o informa ie util pentru firm, folosit la fixarea pre urilor la produsele de larg consum. Strategiile de pre n func ie de instabilitatea pie ei i de eterogenitatea cererii urmresc valorificarea deosebirilor ce apar n cadrul pie elor, n func ie de care mbrac una din formele : pre uri de conjunctur, pre uri i cote de beneficiu stabile, pre uri diferen iate. sunt ntlnite la mrfurile afectate puternic de raportul dintre cerere i ofert. n general, se urmrete gradul de elasticitate a cererii n func ie de pre , calculndu-se coeficientul de elasticitate cu ajutorul rela iei:
#    

"

 

( 

 "

 ! a

 

a (


a 

 

 

 

 

 

49 din 49

50

C1 C0 P1 P0 EP = unde:

: C0

P0

C1= cererea n momentul 1; C0 =cererea ini ial; P1 = pre ul n momentul 1; P0 = pre ul ini ial. n func ie de mrimea varia iei cererii externe (mare, mic, inexistent), se stabilesc niveluri i modificri ale pre urilor, surprinzndu-se i momentul conjunctural optim. are drept scop absorbirea fluctua iilor provocate de situa ia pie ei asupra pre urilor i men inerea acestora din urm n limite de varia ie controlate. Aceast op iune este potrivit la produsele de baz, neprelucrate, i depete uneori posibilit ile firmei. De aceea, se ntlnesc unele ncercri n acest sens fie la nivel macroeconomic, fie n cadrul unor organisme economice regionale. se sprijin pe eterogenitatea pie ei, care permite utilizarea unor pre uri diferen iate n func ie de produse sau variante ale aceluiai produs (de exemplu: nou i vechi), pre uri mai ridicate pe pie ele cu cerere mai sus inut, ori cu parteneri, pre uri diferite n func ie de timp (pre ridicat la nceputul sezonului, apoi redus treptat). Aceste strategii sunt utilizate pentru orice mrfuri comercializate pe pia a interna ional, cnd acestea sunt compatibile i exist informa ii referitoare la pre urile concuren ilor. Alternativele ce pot fi utilizate au n vedere pozi ia firmei pe pia , obiectivele acesteia i for a concuren ei. Raportndu-se la aceste elemente, firmele exportatoare pot stabili pre uri proprii, superioare fa de ale concuren ilor, egale cu ale acestora sau inferioare lor. Tehnicile utilizate pentru fixarea nivelurilor de pre se bazeaz pe compararea produselor, putndu-se stabili pre ul de export fie n raport cu pre ul pe ton realizat de concuren la produse simple, fr deosebiri sensibile ale parametrilor tehnico-func ionali, fie n func ie de parametrii tehnico-func ionali ai produselor concrete, utiliznd coeficien i de corec ie. Recurgnd la principiul compara iei, exportatorul stabilete diferen ele existente ntre parametrii tehnici ai produsului propriu i ai unuia sau mai multor produse concurente. La produsele unde un singur parametru caracterizeaz n mod corespunztor produsul care const n calcularea pre ului unitar n raport se folosete cu parametrul de baz. Rela ia de calcul se bazeaz pe principiul propor ionalit ii simple, astfel: Pr = Pe [1 + (Nn Ne) : Ne] n care : Pr = pre ul produsului urmrit; Pe = pre ul produsului concurent; Nn = parametrul produsului urmrit; Ne = parametrul produsului concurent. De cele mai multe ori, nivelul tehnic i pre ul unui produs se stabilesc prin analizarea mai multor parametri. Astfel, se pot lua n considerare diverse variante, cea a parametrilor cu importan egal pentru stabilirea coeficientului de corec ie sau a parametrilor diferen ia i. Pentru produsele cu numr limitat de parametri compatibili, se folosete metoda cu urmtoarea rela ie de calcul: P n = P e x kt n care: kt = k1 x k2 x k3 x x kn este coeficientul total ob inut din produsul unor coeficien i calcula i prin raportarea parametrilor celor dou produse comparate astfel: k1 = N1 : E1 ; k2 = N2 : E2; ; kn = Nn : En

  

50 din 50

"

"

"

"

"

"

"

a 

51

constituie alternativa strategic n cazul oferirii la export a unor produse ntre ale cror elemente de cost sau utilizri exist legturi strnse. n mod practic se poate recurge la pre uri dimensionate propor ional cu costurile de produc ie atunci cnd modificarea costurilor unui produs schimb costurile altor produse sau la pre uri care nu in seama de caracteristicile pie ei, de cererea existent pe fiecare segment al acesteia i de concuren . La produsele care formeaz linii complete n cadrul crora exist un a crui vnzare creeaz cerere pentru alte produse, se folosesc pre uri complementare cu marja de beneficiu mai redus la pre ul produsului de baz i cote mai mari, care recupereaz i diferen a pierdut la primul, n pre urile produselor complementare. Autoturismele mpreun cu piesele de schimb i combustibilii, aparatele foto, filmele i hrtia sunt exemple tipice pentru practicarea de pre uri corelate dup acest principiu. stabilesc niveluri de pre n fiecare faz de existen a produsului. n perioada de introducere pe pia a extern, exportatorii pot folosi o gam variat de pre uri situate ntre extreme de nivel, respectiv, pre ul nalt i pre ul sczut. Pe msur ce produsul trece n alt etap a ciclului de via , pe fiecare pia se recurge la reduceri sau majorri de pre , n func ie de reac ia pie ei, n scopul men inerii cotei de pia sau de beneficiu, al sporirii acestora, al mbunt irii imaginii produsului, al lrgirii re elei de comercializare etc. sau de penetrare a pie ei const n fixarea de pre uri sczute n scopul de a ctiga rapid o cot de pia important. Aceast strategie are ca obiective cucerirea pie ei, impunerea unei mrci accesibile, extinderea interna ional a corup iei. Condi iile de aplicare a acestei strategii sunt: s existe o pia caracterizat printr-o cerere elastic; firma s ofere produse competitive i s aib o baz financiar larg; marfa s fac parte din categoria produselor de mas. este utilizat n cazul n care are loc lansarea unui produs pe pia , la pre ridicat, pre care poate fi redus n mod progresiv de-a lungul ciclului de via al produsului respectiv. n unele cazuri nu au loc reduceri progresive de pre , acesta va rmne la acelai nivel, iar firma va continua s vnd acel produs unei clientele limitate. Condi iile de aplicare a strategiei sunt: se adreseaz unei pie e selective, cu un nivel ridicat al veniturilor, caracterizat printr-o cerere inelastic ; firma s fie impus pe pia i s dispun de mari mijloace financiare; marfa s fac parte din categoria produselor de marc. Pre ul element esen ial al contractului interna ional Ca element esen ial al contractului, pre ul reprezint obiectul obliga iei importatorului i este concretizat ntr-o sum de bani, determinat sau determinabil. Pre ul se nscrie n contract fie pe unitatea de produs, fie ca o sum global pentru ntreaga cantitate de marf care face obiectul contractului. n general, con inutul clauzei privind stabilirea pre ului n contractele externe depinde de natura mrfurilor tranzac ionate; dac pentru mrfuri nefungibile, care nu coteaz la burs, pre urile se nscriu ferm, att pe unitatea de msur ct i ca valoare total, n cazul mrfurilor care coteaz la burs se pot nscrie att pre uri fixe ct i pre uri determinabile, cu stabilirea tuturor elementelor de referin care s permit determinarea pre urilor fr echivocuri. De exemplu: pentru produsele petroliere (pcur, benzin, motorin) care coteaz pe pie e caracteristice, clauza privind pre ul poate fi astfel formulat: Pre provizoriu. US $/ton, FOB Constan a. Pre ul definitiv va fi calculat pe baza cota iei medii a produsului la Rotterdam (cota ia AFM Rotterdam) din ziua ncrcrii (ziua ncrcrii este considerat data conosamentului). Dac data conosamentului coincide cu o zi de
51 din 51

s
a 

( !

! 

 

(  

 

 " 

" a

 

" a

a "

 " 

  % "

 

(  

 

 " a a

 ( 

 

 


a a 

52

duminic sau de srbtoare, cnd nu apar cota ii, atunci pre ul se va calcula dup cota iile din ziua anterioar zilei de srbtoare. De la caz la caz se poate aduga: La pre ul rezultat din calculul cota iei de mai sus, vnztorul acord cumprtorului un rabat de .$/ton, reprezentnd cheltuieli de transport de la Constan a la Rotterdam, taxe vamale etc.. Prin negociere sau pe baza uzan elor, trebuie neaprat precizate unele aspecte legate de pre ul mrfii, cum ar fi: cantitatea pentru care se calculeaz pre ul, valuta n care se face plata i reducerile de pre pe care le acord vnztorul cumprtorului. n practica comercial se obinuiete ca pre ul pltit s fie acela pe care l are marfa n momentul n care trebuie executat contractul. n func ie de aceast uzan , el poate fi calculat: pe baza greut ii mrfii n portul sau gara de ncrcare; pe baza greut ii mrfii n portul sau gara de descrcare, dup caz n care n contract apare clauza cantitatea livrat; pe baza greut ii mrfii corespunztoare calitativ i n bun stare, sosite n portul sau gara de destina ie, situa ie n care se trece n contract clauza Sound delivered; pe baza greut ii brute sau nete a mrfii. n practica comercial, vnztorul se oblig, prin contract sau ulterior, s acorde cumprtorului unele bonifica ii, fie prin creterea greut ii mrfii facturate, fie direct asupra pre ului. Reducerile asupra pre ului convenit, de care poate beneficia acordat clien ilor cumprtorul din partea vnztorului, sunt: care pltesc achizi iile lor nainte de termenul normal de scaden ; acordat asupra pre ului de vnzare convenit prealabil, de exemplu, din cauza unui defect de calitate sau a calit ii neconforme cu obiectul contractului; acordat, de obicei, asupra pre ului de vnzare, lund n considerare, de exemplu, importan a vnzrii, i care este calculat, n genere, prin aplicarea unui procent asupra pre ului curent de vnzare. este una din misiunile esen iale ale serviciilor de export. innd seama de faptul c fiecare pia reprezint caracteristici specifice, la stabilirea ofertei de pre trebuie s se aib n vedere o serie de elemente: 1. pre ul pie ei, oferta rmnnd n limitele varia iei de pre n raport cu concuren a i raportndu-se la calitatea produselor sau a serviciilor oferite; 2. constrngerile comerciale previzibile (marje normale ale vnztorilor, ale distribuitorilor, probleme fiscale); 3. constrngerile legate de distan a fa de partener (cheltuieli, termen de repatriere); 4. condi iile de transport, mai precis alegerea logisticii (terestr, maritim sau aerian), n func ie de costuri, rapiditate i siguran ; 5. inciden a cheltuielilor anexe (cheltuieli administrative, consultan , garan ii, ambalaje, asigurri); 6. reflectarea, la nivelul costurilor, a func ionrii re elei de vnzare a serviciului de export, n scopul asigurrii rentabilit ii opera iunilor. Pentru asigurarea profitabilit ii opera iilor comerciale, precum i a investi iilor n produc ia destinat exportului sau n ac iunile de cooperare, pentru ridicarea cotei pe pie ele existente i ptrunderea pe altele noi, sunt necesare strategii de pre ra ionale care s in seama de particularit ile fiecrei afaceri economice interna ionale. apare datorit neconcordan ei n timp a valorii tranzac iei, respectiv ntre momentul ncheierii contractului extern i momentul ncasrii sau al pl ii, dup cum urmeaz: pentru exportator problema acestui risc se pune n condi iile n care pre ul contractului este sub pre ul mondial din momentul pl ii, iar pentru importator acest risc const n faptul c pre ul stabilit n contract, care urmeaz s fie pltit ulterior, este mai mare dect pre ul mondial din momentul pl ii. n practica interna ional se utilizeaz o serie de clauze prin care se urmrete asigurarea unui caracter echitabil al presta iilor reciproce ale pr ilor i men inerea

52 din 52

"

"

53

echilibrului economic al contractului, dincolo de schimbarea circumstan elor n care a fost ncheiat tranzac ia. Aceste clauze cunosc mai multe forme: se nscrie n contractul extern atunci cnd pr ile vor s men in echilibrul ntre pre ul finit i pre ul factorilor de produc ie utiliza i pentru fabricarea acestuia. Ea are rol deosebit n contractele pe termen lung, la cele cu livrri succesive, n trane, la ac iunile de cooperare n produc ie. Pre ul escaladat se calculeaz pe baza rela iei: Pt = P0 [ a + b (M t : M 0) + c (L t : L 0)] unde: Pt = pre ul recalculat n momentul livrrii; P0 = pre ul din contract (este valabil la data pl ii i este diminuat cu valoarea cheltuielilor de ambalaj i asigurare); Mt = media aritmetic sau ponderat a pre urilor (sau indicilor de pre ) pentru materiile prime, materiale i combustibili lua i n considerare n perioada de referin (i anume o frac iune a termenului de livrare n totalitatea sa); M0 = pre ul pentru aceleai elemente la data fixat pentru P0; Lt = media aritmetic sau ponderat a salariilor sau indicilor acestora n timpul perioadei de referin ; L0 = salarii la data fix pentru P0; a = ponderea costurilor fixe; b = ponderea costurilor variabile; c = ponderea costurilor legate de manoper; a+b+c=100% Pr ile stabilesc prin negociere mrimea lui P0 i a, b, c (n func ie de structura pre ului), precum i a pragului de varia ie a pre ului materiilor prime i a manoperei de la care intr n vigoare formula; dac pre ul materiei prime i a manoperei crete sau scade, de exemplu, cu 5%, potrivit acestei clauze, pre ul de contract( P0 ) se nlocuiete cu noul pre . este aceea care, n vederea contracarrii efectului varia iei pre ului, prevede legarea sumelor nscrise n contract de un anumit etalon: o marf de referin , produse tari sau anumi i indicatori sau indici. Dac valoarea etalonului se modific peste o anumit limit, se schimb automat i pre ul din contract cu procentul convenit de pr i. Aceast clauz este util atunci cnd marfa care face obiectul contractului este influen at direct de micarea pre urilor interna ionale ale anumitor produse (de exemplu combustibil) care se iau ca etalon. Totodat, n cazul exportului pe pia a infla ionist este indicat legarea pre ului contractului de deflatorul pre urilor de pe acea pia (expresie a nivelului procesului infla ionist). este o metod de consolidare a valorii contractului de export, prin corelarea acestuia cu o cantitate de marf bine determinat. Clauza este folosit n contractele care prevd livrri pe credit, rambursarea creditului urmnd a se face n produse. n acest caz, se va urmri ca exportul de utilaje, instala ii complexe etc. s fie corelat cu importul de cantit i bine determinate de materii prime sau alte produse necesare economiei na ionale. O alt clauz asiguratorie, privind contractele cu termen lung de derulare specific livrrilor de maini i utilaje, const n avndu-se n vedere nivelul pre urilor de export ale rii sau rilor productoare reprezentative pentru echipamentul respectiv. Aceast clauz asigur alinierea automat la schimbrile de conjunctur de pe pia a reprezentativ a echipamentului respectiv. reprezint o modalitate de adaptare a contractului la noile circumstan e prin renegocierea pre ului. Ea oblig pr ile s procedeze la recalcularea pre ului dac se nregistreaz o varia ie peste o anumit limit a costului materiilor prime, al
53 din 53

 !

"

54

materialelor, al tarifelor de transport etc., care fac tranzac ia mai oneroas pentru una din pr i fa de condi iile avute n vedere la ncheierea contractului. Spre deosebire de clauzele de men inere a echilibrului contractual, pr ile trebuie s duc noi tratative de pre , ceea ce se poate solda cu tergiversri i prelungiri ale duratei de executare a contractului. 13.3. Sistemul informa ional al pre urilor: - un ansamblu de indicatori utiliza i pentru a prevedea i urmri evolu ia pre urilor nominale, a pre urilor medii pe grupe de produse, a nivelului general al pre urilor, in cadrul unor intervale de timp reprezentative - instrument complex, sensibil si eficient care permite urmarirea nivelului general al preturilor si efectele aplicarii masurilor guvernului pentru restabilirea echilibrului economic, financiar si social. Prin sistemul informational se urmareste asigurarea urmatoarelor cerinte principale: - cunoasterea nivelului, structurii si evolutiei
 ( 

- obtinerea la nivelul fiecarei verigi organizatorice a unei baze de date privind nivelul, structura si evolutia preturilor, necesara pentru adoptarea deciziilor corespunzatoare si pentru formarea raportarilor statistice; - realizarea unei baze de date privind structura si evolutia preturilor necesara pentru realizarea de previziuni privind nivelul preturilor, precum si pentru recalcularea in preturi comparabile a unor indica-tori sintetici care exprima nivelul de dezvoltare economico-sociala a tarii - realizarea unei baze de date privind structura si evolutia preturilor necesara pentru realizarea de previziuni privind nivelul preturilor, precum si pentru recalcularea in preturi comparabile a unor indicatori sintetici care exprima nivelul de dezvoltare economico-sociala a tarii; - corelarea datelor si a indicatorilor privind structura si evolu ia preturilor cu datele si indicatorii existenti privind costul si profitul cuprinse in preturi; - asigurarea unor evidente unitare privind evolutia preturilor, care sa corespunda obiectivelor stabilite prin sistemul informational si sa permita prelucrarea automata a datelor. Pentru formarea sistemului informational al preturilor se utilizeaza informa ii provenite din: - evidenta statistica - cataloage si liste de preturi - actele normative in care sunt publicate preturile sau limitele de preturi - documentele specifice din unitati prin care se stabilesc preturile prin corelatie cu costurile produselor in fabricatie. Elementele principale ale sistemului informational al preturilor: 1. indicii de pret - prin comparatia valorilor acestora in timp se evidentiaza modificarea preturilor nominale; 2. preturile medii - prin comparatia valorilor acestora in timp se evidentiaza atat modificarea preturilor nominale, cat i modificarile din structura sortimentala a productiei sau desfacerii marfurilor; preturile medii ale principalelor grupe de produse sunt utilizate pentru corelarea nivelului
54 din 54

analiza nivelului si evolutiei

"

"

"

"

a 

 a

 a

! 

 a

 

 (

a %

"

 

" 

 ! 

 

 !

 

" 

a 

( "

" ! 

55

preturilor cu veniturile populatiei; 3. preturile constante - reprezinta o unitate conventionala de masura, fiind preturile unui anumit an, ales ca baza pentru un anumit interval de timp (maxim 5-10 ani), cu ajutorul carora se recalculeaza indicatorii valorici pentru a se putea compara in timp; 4. preturile comparabile reprezinta preturile folosite la stabilirea dinamicii indicatorilor valorici pe o perioada mai mare, in care s-au stabilit mai multe niveluri de preturi constante. Principalele componente ale sistemului informational al preturilor in tara noastra: a) subsistemul informational al preturilor cu ridicata ale produselor industriale In cadrul acestui s,ubsistem sunt cuprinsi urmatorii indicatori: - indicii preturilor cu ridicata, pe urmatoarele structuri: pe verigi organizatorice - indici pe ansamblul industriei, pe ministere si departamente, pe unitati economice, pe principalele grupe de pro duse pe destinatii ale produselor - indici ai preturilor produselor destinate pietei interne, exportului, pentru alte destinatii. - volumul valoric al modificarilor de preturi, care se calculeaza pe aceleasi structuri ca si indicii de pret; masoara modificarea marimii veniturilor obtinute din vanzarea productiei, exprimate in preturi liberalizate - preturile medii ale principalelor grupe de produse - determinarea acestora este utilizata pentru identificarea cauzelor cresterii preturilor, evidentiind grupele / subgrupele de produse care inregistreaza crested substantiale. b) subsistemul informational al preturilor de consum (preturile cu amanuntul si tarifele pentru populatie) - indicii preturilor cu amanuntul si al tarifelor pentru populatie indeplinesc urmatoarele functii: > reflecta sintetic evolutia preturilor de consum si a tarifelor platite de populatie; > se utilizeaza pentru determinarea veniturilor realeale populatiei; > se utilizeaza ca deflator pentru recalcularea desfacerilor de marfuri si prestarilor de servicii > permite compararea cu alte tari in vederea extinderii sistemului informational al preturilor. In cadrul acestui subsistem sunt cuprinsi urmatorii indici: > indicele general al preturilor cu amanuntul si tarifelor, care se calculeaza la nivelul intregii tari pentru toate bunurile de consum si serviciile, pentru intreaga populatie > indicele general al preturilor si tarifelor din sectorul de stat, cooperatist sau particular exprima evolutia preturilor si tarifelor la majoritatea marfurilor si serviciilor platite de populatie > indicii preturilor calculati pe categorii ale populatiei > indicii preturilor calculati pe ramuri ale economiei preturilor pe categorii de consumatori > indicii (salariati / pensionari) > indicii preturilor pe grupe de familii dupa nivelul veniturilor > indicii preturilor pe judete c) subsistemul informational al preturilor produselor agricole Calculul indicatorilor din cadrul subsistemelor informationale:

55 din 55

56

a) subsistemul informational al preturilor cu ridicata ale produselor industriale > indicii preturilor cu ridicata - reflect evolutia acestor preturi sub impactul comportamentului liber al agentilor economici, aplicarii prevederilor unor acte normative, modificarii baremelor, modificarii structurii de productie. > volumul valoric al modificarilor de preturi, care se calculeaza pe aceleasi structuri ca i indicii de pret; masoara modificarea marimii veniturilor obtinute din vanzarea productiei, exprimate in preturi liberalizate; se calculeaza ca diferenta intre valoarea produselor cu modificari de pret exprimata in preturi curente i valoarea acelorasi produse exprimata in preturile anului de baza; influentele provin atat din modificarile de preturi din anul curent, cat si din modificarile de preturi care au avut loc in cursul anului precedent.
a   ! 

> indicele general al preturilor si tarifelor din sectorul de stat, cooperatist sau particular -- exprima evolutia preturilor si tarifelor la majoritatea marfurilor si serviciilor platite de populatie > indicii preturilor calculati pe categorii ale populatiei > indicii preturilor calculati pe ramuri ale economiei > indicii preturilor pe categorii de consumatori (salariati / pensionari) > indicii preturilor pe grupe de familii dupa nivelul veniturilor > indicii preturilor pe judete Indicele general al preturilor cu amanuntul si al tarifelor serviciilor pentru populatie este utilizat atat in aprecierea nivelului general de viata al populatiei in diferite momente de timp, cat si in realizarea unor calcule previzionale, fiind invocat ca principal argument in negocierea salariilor, indexarea pensiilor, fixarea unor bareme de impozitare etc. Din acest motiv, acest indice trebuie sa indeplineasca cumulativ mai multe conditii: sa fie, prin modalitatea de calcul, impartial fata de cumparator si vanzator; sa reflecte fidel realitatea; sa nu influenteze fenomenul cuantificat; sa fie utilizabil in orice segment al domeniului cercetat si in orice etapa;
56 din 56

"

"

"

"

"

"

"

a 

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

b)


s
 a 

a 

a 

 (

 "

a 

"
 " ! 

% ( a

 " 

" 

 a

 ! ( 

 a 

 a

" 

 "

a a

  a

 " 

 

 ( 

!  

"

" 

 

!  

 

"

s


57

sa nu trezeasca suspiciuni privind rezultatele obtinute. Acest indice masoara variatia medie a preturilor, exprimata in valori relative. Cunoasterea consumului populatiei presupune luarea in considerare a unor aspecte complexe: infinitatea bunurilor si serviciilor din consumul populatiei, multitudinea locurilor si a modurilor de vanzare, variatia in timp si in cadrul diferitelor puncte de vanzare a preturilor bunurilor si serviciilor etc. Intr-un spatiu de calcul atat de complex si vast, o prima solutie a parut a fi determinarea indicelui cheltuielilor globale pentru consum ale populatiei. Dar valoarea acestuia reflecta, pe langa variatia preturilor, si unele modificari cantitative: cresterea populatiei, cresterea cantitatii globale a consumului, modificarea consumului mediu pe consu-mator, modificarea structurala a consumului in diferite perioade ca urmare a consumului traditional sau a modificarii veniturilor. Pe de alta parte, indicele cheltuielilor globale nu pune in evidenta schimbarea repartitiei cantitative a consumului intre diferite categorii sociale sau deplasarea consumului de la un produs la altul.

57 din 57

S-ar putea să vă placă și