Sunteți pe pagina 1din 172

CAPITOIUL1 ALITOCAD-

PREZENTAREGENERAL,I, ELEMEN-IE DE BAZA PE\TRf] DESENARE

AltoCAD ui esle sredardul indusrrial pentru proiectarc/dcscnarc asisdadc calcuhtor. DesenaEa proiect&ea distati decalcutator cunosc li in prezent de^oltare deosebita o dabriti acuatelii ti rapidilitii Fe care cal.d alorul Ie pune la dispoziJisproieclantului. Exisri Fepialaprcduselor infomatice nultitudine prodlsecuacest o d spccinc. ndea n4jo de a aslorafiind concepule spe.ialpenrtranmlile domcniidc a.rivnate. A$iel, orcAD e$e deslinar domnnLluielectonicii. DesignCAD-dcsienului, ArchicAD dhilecrurii,etc Produsele specializleofed bibliotecide componente comenzide ti desenare speciice. careusuread nu lt muncaproieclantului AvanrajeleAutoCAD ului faF de @esleprodusd,sunr inro - AutoCADul are caEctergeneol, pudnd i dilizar cu succes nultirudine doheniialeproiecGrii desenarii.si$are calcul.lo. de d ti mecanicn. arhnecturr.desigo.constructii.electrotehni.aer.; AutoCAD-ul e$e un prods de dese.are eficicnr si lodrc flcxi6i1. El pemile atal realizarea dcsenclorbidimensionalc, si a celor cat ridnnensionale, prin modelaEasuprafelelorti a colpurilor solidel - AutoCAD-ul Gisuri o pEcizie de l6 zecinale (dubl6 prccizie); dseffie4 ci ri proieclaEa asistate. - AutoCAD-ul nu penile.mai datorni linbajului de prosEmre AutoLIS?. Pogamele AuoLISP asieudrealiarea .alculelor desenarea baa rezultalelor pe obinnrc. ii Aste avadaF deosebit consnuie tot atatca dotile Fenlru a!.ofundarea ntiliarea ace$ui produs de citE viitofii iiginei d ii Tbuie nenlional ch, ace$ cus dc AuloCAD nu acoped toate pecelede ci losibiliteile de lucruofeile deAuroCADii AutoI-lSP. numai b32i.Principalul scopal cuGuhieste fmiliariarea siude.lilor aspecrele cu csenliale pDdusului prezenlarea problenre dle unor concrete E aFr la si descnaiea proiecrarerbistlti de calcularor. Si Lr. Lrhsfer AuioCAD ului. Dunr bnsaree windowsului- se executa dublu rn clic pe icon ul cospunzdtor AuloCi\D ului (ueural.l). Apareiddgineadin nsuE 1.2,in carese obscrva umrtoarele elenenre cacteristice: I -Bda dc dlu (/r/e d) aireazddenmirca desenului in*pur, in nod auromat aloca se denumirea,,Dra*i.g

elpiPllu
pe Punclarea oricdedintre dicolele din ban demeniuri ducela deschiderea unor neniuii specincea ctror scurt, dscriere sGumiloareai lucului cu ngiee: - Meniul drulml [ile conjine coneDile neccsare operaliilor de cdilare ' Meniul derulmt Edit. conline coneuile neccsare clr (iie). cop Gopie),Pane(lipne). {c: - Meniul derullnt view conline comedile de $abilire a paranet lor penlruiNraEa in spaFrlde Meniulderulant Inscrt coDline coorenzile d --1 ffi " b o tr.'(.h 1 ..t 4 nei ilo r l:r ier ( or e\er e.e..: MeniulderLlant Fdrn,t conline codenzi ca pemn $abilirea limitelor de desentue.unilnlilor ndsutn, sriluluide rexr.asiiluluidd cotdo a de a MeniuL derulant Tools conlineconenzi .are oLr, infomalii desFre penrit incnrcare!pogxamelorAuroLIsP etc I enftn{iLedesenale, Meniul derulut D.!w confine cotoedzilepenrrudesenarea cDritdilor in :D )i :n p .l l D ( I,n.i.,1( r r !- e. fcr ccc : 'p d ti L l Meniul derulanlDidnsion pmnc staEa stilului de colare ti aFlicarea dileritelor tipun d cotei Mniul derulanl Modify. contine concnzi de nodiicd ! unor entilili GlereeE,interuperc. exlindere.depl6de, iotalie etc ): Meniul denrlanrWindo* pernite connsunrea fere$rci de lucrui Meniul derulmt Illp. ofern infomaii dcsFo nodul dc utilizre al AutoCAD-ulLi 2008.

. -

Tasrelc combi.aiiile lastetuncliomleutiliate in cadnLl de editofllui $i dc desende AutocAD-uluisuntumitoarelei al FUNCTIA TASTEI

FUNCTIONALA

shitr

lnkerupe fo4ar e\eluta conenr tuslc e^ecuLie. re\inela orondretul Se Codnand. Se apasaimpleuna cu tastcle pe care caEclere. pntro scricrea caracletului ADeleei J5istentr aHl soft Co uta e.ranul din dod eFfic in nod lext. sau inres (in funcliedestarea;nFioad).in hod tcxr, inregul ccrm conline nosajle AlroCAD ri .rspunsurilo trtilrarofului I

e!P!a!4J
lameniudle denrlante. 2 Ba deneniui (,e,, iz,J ofedacces taalbar) coqine comenzile 3 Baa cu instromente Stddald l$andar.l folosile in mod eMl. 4 Bara cu inslrunente Objecl Propenies(proprietiti aLe biectelor . uloaE. o tip delinie,glosinca lidei. slil deplotde) 5 -Bda cu insrrunente OSNAI Fernite dereminrea Functelol 6 -Bda de slaE (rrdrr6 bd') afiie,zE coordonatelecurs.rulu1 9i slarea diferitlor nodui opeFlionale AurocAD (pEcun orrr,. sdp clc.). 7 -Freanra de conrandi cuprinde doub comFonente:lidi. de comandEti fereastn cu istodcul comenzilor. de satr 8 Sinbonrlsistemului coordomte elobal wCS. u.r' 9 SupEiala de ddenare (d,'dpi4 ared) estecrnoscutd li sub numLe !ido, (ferdta de vizualiae) 10 Bara cu insttudente de odilarc (Mod'n oferE acces la cofrenzi de edibft: copy (.opi?/.). raseGlerseE) etc. 11 Bqa cu insttunenic de desen$e(rrd) pennite ecesul la conenzi de desnd: 1.,,s(linie),c,i.& Ge()dc.

o rF EQ!r!lf

\tr z4l.ra]|iq

IttTi
$

Yrl

9
:

$rlrlre

EEID jld:]s@@@-@-@-oqt4qtrd

FE t ) tutntul aur.(4D duprr.ti!.t\r pi tu)a,rtn?, AutnC4D

Capitolul I prompter sau numai partea gregitd a acestura' de $tergerease face calactercu caracter, la dreapta la stAnsa. Incheie orice rlspuns dat de utilizator la prornpterii AutoCAD. Dacd se apasdatunci cAndAutoCAD-ul estegata s[ primeasci o nou[ comandi (cdndapare prompterul Command: in zona de dialog), atunci are ca efect reluarea ultimei comenzi AutoCAD lansatein executie.

Enter

COMBINATIE RAPIDA DE TASTE Ctrl+Z Ctrl+X Ctrl+C Ctrl+V Ctrl+O Ctrl+P Ctrl+N Ctrl+S

EFECT
Anuleazd una cAte una ultimele comenzi pAnd in momentul in care a fost frcutd ultima salvare. $terge obiectele selectatede pe desengi le aqeazd in Clipboard Coptazd.obiectele selectate de pe desen $1 Ie olaseazdin Clipboard Muti continutul Clipboard-uh"riiu desenulcurent. Aoeleazd comandaOPEN AneleazdcomandaPLOT NEW Aneleazdcomanda comanda Apeleazd QSAVE

1.3.incepereaunei sesiunide lucru in AutoCAD Dupa lansarea programului Ar"rtoCAD, ecranul prezintd imaginile din figurile 1.2 qi 1.3, in care este vizibild casetade dialog Startup. Aceastd casetdde dialog furrizeazd mai multe metode de a incepe o sesiunede lucnt, vezi figura 1.3. un Butonul l, vezi figura 1.3, are funcfia Open a Drawing (deschide desen) gi oferd posibilitateadeschideriiunui desenexistent. CAnd se executdclic, cu butonul st6ngal mouse-ului,pe acestbuton, in casetade dialog Startup deschiserecent.Se poate selecta se afigeaz[ o listi cu fiqierele de desenare unul din acestefiqiere sau se poateexecutaclic pe butonul Browse pentru a alegeun alt figier. -Butonuf 2, vezi figura 1.3, arefunc{ia Start from Scratch (incepede la zero). Selectareaacestui buton ofer6 posibilitatea alegerii sistemului de (Imperial) saumetrice (Metric). Dage unitdli de mdsurdcarepot fi englezeqti se aieg unita{ile de misurd englezeqti, AutoCAD-ul seteazd limitele
l'l

Capitolul I Trecereprin modurile izoplane. Controleazd afigarea coordonatelor cursoruiui. in tasteesteafigarea linia de Efectul apdsirii acestei stare a coordonatelor absolute ale poziliei cursorului. Dacd se lanseazd comanda LINE, imediat dupl selectareapunctului de inceput, in locul coordonatelor absolute se aftqeazd coordonatele relative polare ale cursorului, in rt cu ultimul ounct selectat. Controleazdstareamodului GRID (activ sau inactiv, de puncteGRID estevizibila saunu). Controleazd starea modr,rlui ORTHO (ON sau OFF). Atunci cdnd acestmod este activ, nu se pot desenadecatlinii paralelela axele sistemuluiXOY curent. Controleazd starea modului SNAP. Re{eua de puncte SNAP se seteazd cu ajutorr,rl comenzii opfiuni: SNAP, care are urm5.toarele Snap spacingor 1.0000> : ON/OFF/Aspect/Rotate/Style< Opliunea implicitd permite modificareapasului relelei prin introducere numericd a vaiorii noului pas; tastei - ON qi OFF au acelagiefect ca gi ap6sarea <F9> (activarea, respectiv dezactivarea modului SNAP), dar utilizarea tastelor functionale estemai rapidd; - Aspect - permite introducereade paqi diferili intre doui noduri consecutive ale relelei, pe cele dou6 direclii ale sale, activind totodatd modul SNAP; - Rotate - permite rotirea relelei SNAP prin indicarea unghiului de rotalie. In urma acestei operalii, direcliile asociaterelelei SNAP pot sd nu mai fie paralele cu axele sistemului de coordonate; - Style - invith utilizatorul sd selecteze unul dintre cele doui stiluri de relea SNAP de care dispune AutoCAD-ul, gi anume Standard (cel implicit) si Isometric. Permite utilizatorului sd stearsdintreg rdspunsulla

Capitolul I desenuluiIa 12 x 9 inches.In cazul cdnd se opteazdpentru sistemulmetric, limitele desenuluivor fi setate la 420 x 297 mm (adici, tocrnai un fotmat 4 3 ).

Stantfrum Scnatch

{* lmpwial(eet and inches) {i Metric

settingsUsesthe ddauhmetric

de Fig 1.3.Caseta dialog Startup findnd seama cd in desenul tehnic pentru construclia de magini dimensiunile sunt date in milimetri, este obligatoriu Ia rcalizareaunui desen tehnic, sd se aleagdsistemul metric pentru unitAlile de mdsurd. Butonul 3, (vezi figura 1.3), Use a Template(txilizeazd" qablon),are un disponibile.Un qablon(template)este funclia de a afiga o listd cu qabloanele prestabilite. un figier de desenare carecontinesetdride desenare Butonul 4, (vezi figura 1.3), Use a Wizard, oferd posibilitateaalegerii a unuia dintre cele douE utilitare pentru setarea unitdlilor de mdsurd, a a limitelor desenului,a sensuluide mdsurare unghiurilor.

Sigur, se poate renunta la funcliile casetei Startup, prin apdsare butonuluiCancel a caseteide dialog. In acestcaz, utilizatorul trebuie sd dea comenzilenecesarepentru setarea. unit5.1ilorde mdsurd gi a limitelor
l4

Capitolul I unui desennou doar dacd Startup estevizibild la inceperea desenului.Caseta pe variabila de sistem,startup, estesetatd valoareal. In cazul cdndvariabila de sistem startup este setata pe valoarea 0 gi tastdm in linia de comandd, comanda NEW, va apare o casetd de dialog denumitd Create New Startup. Drawing, similard cu caseta In zona de comandd (cu numdrul 7 in figura i.2) se va tasta comanda UNITS, dupd care se va Ttpe: --] apdsa tasta Enter (de aici inainte lo""-"rc"E"* vom inlocui propozilia ,,se va Prrcisiqn; -=lo apdsa tasta Enter" cu simbolul l- Oocknise ,,J", din motive de spa!iu). comenzii Efectul tastdrii *------tl Insertiof, sale-'=--_I Unitstoscaleinsertedcofltent: UNITS J va fi apari{iacaseteide I I i ilM'*"*---= dialog Drawing Units (vezi figura r '---_-l 1.3), cu ajutorul cdreiautilizatorul poate seta tipul de unitali de mdsurd pentru lungimi gi unghiuri, prin selectarea lor din listele derulante.De regul[ se vor selecta Decimal pentru lungimi qi Decimal Degrees pentru unghiuri. De asemenease vor seta: numdrul de zecimale afigate (Precision); Fig.1.4. Caseta de dialog Drawing Units sensul de mdsurare a unghiurilor. sau care poate fi sensul trigonometrtc (Countercloclo,,tise) sensul invers (Cloclcwise); direc{ia de mdsurarea unghiurilor (Direction...) trigonometrrc care de reguld esteEast (unghiul format cu direclia pozitivi a axei OX). meniului SetareaunitAlilor de mdsurd poate fi frcuti gi prin selectarea Format (din bara de meniuri) dupA care se selecteazdUnits... din meniul derulant. Dupi stabilirea sistemului unitdlilor de mdsurd se vor preciza coordonatele collurilor dreptunghiului care reprezintd spaliul alocat desenului.Se va tasta comandaLIMITS J qi vom consideracd dorim sd un realizS.m desenpe format .A3. La mesajeledin zona de dialog se vor da rdspunsurile: Command: LIMITS Spectfy lower left corner or [ON/OFFJ <0.0000,0.0000>: 0,0 420,297 Spectfy upper right corner <420.0000,297.0000>: astfel o re{ea de puncte de afigAndu-se Se va tasta comanda GRID, orientare.Acum se poatespecificanoul pas al relelei: Command: grid
l5

Capitolul I Specify grid spacing(X) or [ON/OFF/Snap/AspectJ <10.0000>: 10 Comenzile de mai sus nu sunt suficiente pentru modificarea spaliului alocat. Este necesar sd se tasteze comanda ZOOM, optiunea All. Dupd utilizarea acestei comenzi, se vor putea desenaentitAfl de dimensiuni mult mai mari decdt cele implicite, dacd variabila Limcheck este setatd Ia valoarea0 (zerc). in carnl in care dimensiunile entitalilor le-ar depdqipe cele ale spafiului alocat, desenareanu ar fi impiedicatd, spaliul alocat modificAndu-se automat. Dacd. insd. variabila Limcheck este setati la valoarea I (unu) sau opliunea ON a comenzii Limits este activd, atunci nu s-ar putea desenain afara spaliului alocat. Command: zoom Specify corner of window, enter a scalefactor (nX or nXP), or IA Il/C ent er/Dy n amic/E xt en ts/Pr evio us/S caI e/Win do w] <r eaI time> : a Regenerating model. ComandaZOOM are mai multe opliuni, cu urmdtoarelesemnif,rcalii: introducerea noului factor de - Scale este op{iuneaimplicitl, ea aqteptAnd scalare:2x inseamn[ mdrire de doud ori, 0.5x micqorarede doud ori, in calculul efectuAndu-se raport cu spaliul afigat; - All - conduce la afigareaintregului spa{iu alocat; - Center - micqoreazdsau mdreqtedesenul de numdrul de ori indicat de utilizator: - Dynamic - conduce la aparilia pe ecran a intregului spaliu alocat, porfiunea care se doreqteafiqatd; urmdnd ca de aici sd fie selectatd spa{iuluiefectiv; Extents - conducela afigarea gi zonei afiqateprin col1uldin stdnga-jos scara - Left - permite specifrcare de reprezentare; scardde afiqare; - Previous - conducela revenireala precedenta - Window - permite specificareaspaliului afiqat cu ajutorul unei ferestre. 1.4.incheierea sesiuniide lucru in AutoCAD La terminarea sesiunii de lucru, desenul realizat poate fi salvat intr-un fiqier sau se poaterenunfala el: 5!l a) In cazul cdnd se renun{d la desenul executat, din meniul File se selecteaz[ comanda to ,rr* dranses Dra,r"insl,dv*s? ifii Close, sauExit AutoCAD. Va apare caseta de dialog din figura i.5 qi t" l- Y*-__l I cancet I clic pe No. se va executa !igwa 1.5. Casetacu oplitmile de
salvare a desenului

t6

Capitolul 1 b) Desenulpoatefi salvatintr-un fiqier cu extensia.dwg in doud moduri: - Dacd desenulare deja un nume stabilit anterior, qi se doreqtesalvarea comandaSave din meniul File; modificirilor fbcute,se va selecta doreqteatribuireaunui nume nou desenuluiexecutat,din meniul - Dacd se File se va selecta comanda Save As, Se va tasta in casetade dialog numeleatribuit desenuluigi se va executaclic pe OK. de 1.5. Caseta dialog Drafting Settings Din meniul principal TOOLS vom selecta submeniul Drafting Settings... gi vom constataaparilia casetei de dialog Drafting Settings. cafe ne permite sd setdm felul in cale vom utiliza modurile Snap and Grid, Polar fracking, Object Snap qi Dynamic input. Acestea sunt de altfel 9i de caseta dialog (vezi frgura 1'6). denurnirilepaginilor din aceastd in pagina Snap and Grid se stabilesc intervalele de deplasareale
3,xl
Snapand GridI PolarTecking I obFct Snap 4nanic hput I

Pointer npn Input 17 Enable -Input Pointd T ll

' Enablet lnFut whft Dossible Dimension r hrput* Dinension

I _r_ IT
I

----f---I 15,164l

I
I

t"- - '

'

I
I

,-*

Prcmpts Dynamic ----

17 Show 6nd comand pmmptinq cotrmand inputneErthe msshaiE

Appeacnce,.. Ming Tooltip I

Options... I

l- !q

c"n"ur I

neb I

de Fig.l.6. Caseta dialog Drtfting Settings cursorului pe direcliile X Ei Y precum gi distanfeledintre punctelerelelei la care serve$1e o orientaremai ugoarbla trasareaelementelordesenului. tastei F9 sau printf-un clic pe Modul Snap poate fi activat prin apdsarea butonul SNAP din Bara de stare(figura 1.7). tastei F7, sauprintr-un clic pe Modul Grid poatefi activat prin apAsarea simultanda (figura 1.7), sau plin apasarea butonul GRID din Bara de stare tastelor<Ctrl>*<G>. t'7

Capitolul I Modul de lucru Polar Tracking poatefi setatin paginacu acelaginume. Astfel, dacd dorim ca elementele desenatesd facd anumite unghiuri cu axa Ox, addugdmacesteunghiuri in lista pentru unghiuri suplimentare,dupd ce am activat butonul New din pagina Polar Tracking. Putem opta pentru unghiuri in coordonate absolute, sau relative la ultimul segment trasat. Pe masurdce deplas[m cursorul pe ecran,sunt puse in evidenld direcfiile care fac cu axa Ox unghiurile inscrise in list6. In acelaqitimp, putem introduce valoarea de deplasare pe direcliile respective. Modul de lucru Polar tastei FLO sau printr-un clic pe Tracking poate fi activat prin apdsarea (figura 1.7). butonul POLAR din bara de stare modurilor OSNAP care sd fie Pagina Object Snap permite selectarea simultan active. Modul de lucru Object Snap poate fi activat prin apdsarea tastei F3 sau printr-un clic pe butonul OBJECT SNAP din bara de stare (figura 1.7). Pot fi activate in acelagitimp atdt modul Object Snap cdt qi modul Object Snap Tracking. In acest fel elementelepe care le desendm pot fi intr-o anumitd rela{ie (coincidenf6,aliniere, tangenld,etc.) cu puncte in particulareale unor elementedeja existente desen. Ultima pagind a caseteide dialog Drafting Settings, pagina Dynamic Input, permite alegereatipurilor de informlii care vor fi atagatecursorului pentru al doilea punct (Second point), sau pentru punctul urmdtor (l'{ext Point). Astfel, pot fi informalii in format polar sau cartezian qi informalii in coordonateabsolutesau relative. cnrd losNAp .q${i m33CA1SlES:l Ue,g $ftq-llpoLAn lornecr ryl-L3II|r,loDEL l*r F - tr,zl Fig.I.7. Bara destare Se pot ftrniza anumite informalii desprelungimi gi unghiuri atunci cand este posibil qi necesar.Aceste informalii ar putea prezenta lungimea final6, alungirea, unghiul final fall de pozi{ia iniliall qi unghiul fa!1de axa OX. De tastei TAB, iar la un cAmp de informa{ii Ia altul se poate trece prin apdsarea pot fi completatecu valorile dorite de utilizator. cdmpurile de informalii Modul de lucru Dynamic Input poate fi activat printr-un clic pe butonul DYN din bara de stare(figura 1.7). 1.6.Bara Draw, cu instrumentede desenare are de Bara Draw, cu instrumentele desenare, numdrul 11 in figuraL.2, dar esteprezentatl gi in figura 1.8, de mai jos. La fel ca gi celelaltebare cu ea instrumente, poate fi plasatdpermanentpe ecranul AutoCAD-ului, dacf,, se executi un clic pe butonul drept al mouce-ului,atunci cand cursorullui se gdsegte zona 3 - bare cu instrumentestandard din figura 1.2. Din meniul in derulant se ales tiourile de bare cu instrumentecare trebuie s[ existe pe
l8

Capitolul I ecranul AutoCAD-ului, in funclie de activitAlile ce urmeazd sd se desfbgoare. Butonul, ac{iunea l- Line - deseneazd segment dreaptd un de 2 - Construction Line - deseneazd dreaptdinfinitd o 3 - Polyline - deseneazd polilinie o poligon regulat 4 - Polygon - deseneazd.un 5 - Rectangle - deseneazd dreptunghi un 6 - Arc- deseneazd arc de cerc un un 7 - Circle - deseneazd cerc 8 - Revcloud- deseneazd polilinie inchisi o o 9 - Spline - deseneaz6 curba spline 10 - Ellipse - deseneaz[ elipsd o * deseneaz[ arc de elipsd 11 - Ellipse Arc un 12 - Insert Block - insereazd bloc un un 73 - Mnke Block - defineqte bloc 14 - Point - deseneazd punct un 15 - Hntch - deseneaz[ hagurile 16 - Gradient - defrnegte tranzilie gradatdla o umplerea cu o culoare sau dou6, a unui contur inchis 17 - Region - creeazd, regine o 18 - Table - insereazd tabel un 19 - Multiline Text - creeazd,un text oe mai multe rAnduri Fig. 1.8.BaraDraw SisemniJicaliile butoanelor 1.7.Comenzide desenare AutoCAD. Desenarea in liniilor (LINE) Pentrudesenarea unei linii se va selectameniul DRAW iar apoi comanda LINE (sau se va apdsabutonul din figura 1.10), sau, se va scrie in zona de dialog, comanda LINE (sau se poate tasta doar litera ,,L" J). Trebuie specificat un punct de inceput qi unul de sfArqit al liniei. Dacd trebuie desenate mai multe linii conectate, va specificade fiecare datd un punct se de sfdrgit. Comanda LINE are qi opfiunea Close, care unegtepunctul de sfdrgit al ultimei linii cu punctul de inceput al primei linii, oferind astfel o a a de modalitatecomodd de desenare unui poligon. Iatd secven{a desenare unui poligon cu 4 laturi (vezi figura 1.9), folosind comandaLINE:
i9

Capitolul l
(200,200)

L Command: first 100,100 LINE Specify point: '100,200 nextpoint [Undo]: or Specify point [Undo]: 200,200 Specify next or 200,100 Specify nextpoint [Close/Undo]: or c nextpoint [Close/Undo]: or Specify

"tt'ooi''

unui Fig.1.9.Desenarea poligon cu 4 laturi in cazul cAndnu se foloseqteopliuneaClose, pentru iegireadin comanda LINE se apasd tastaENTER. unei linii este apdsarea butonului Un alt mod mai rapid pentru desenarea Line din bara de instrumente de desenare(num[rul 1 in figura 1.8) a cdrui qi pictogramaesteprezentatd in figura 1.10.Dialogul decurgein acelagimod punctelorde inceput qi sfArqitale liniei. pentru introducerea

Butonul Line Fig.l.I0.

: _ Ii n e S p e ci fy fi nst

poi nt:

gfllgllioLAR Frnrcr FyN IMoDEL .0!000 Ex0s00-"2?r46 I $fplSgSl FsNAp ou_sd ild dinantic startulcomenzii la Line Fig.l .l l. InformaliileafiSate Dacd modul de lucru Dynamic Input este activat, atunci la lansarea comenzii Line, pe masuri ce deplasdmcursorul pe ecran, vor fi afigate informa{ii asupra punctului de pe ecran in care se afl5. cursorul, astfel cd putem alege coordonatele primului punct al dreptei, sau putem sd le introducemin cdmpurilede informalii (vezi figura 1.11). La introducereaCelui de-al doilea punct al dreptei, pe ecran vor fi afigate lungimeacurentda segmentuluiprecum gi unghiul pe care-l face segmentul cu axa Ox (vezi figura l.I2).
zv

Capitolul l

\,/
I

7T\ N

t_
nextPointor g I soecifr/

A | ,-/
l/ a
rlrR Ll=.--

-.,-

ify !9"!*1o1.! :fju-l!gl:


ffi =

s!]lrl lF.u- F*^*-l. t** !!Lr lqBlgr

---

ri i o+ guqtj r-'arr"ro F*

Fig.1.12'Informatriileafisatedinatniclaintroducereaceluide. al doilea Punctal drePtei 1.8. Specificareapunctelor in AutoCAD ArrtoCl ', Specificarea punctelor in AutoCAD se poate {ace interactiv (prin 'nlelnr directdcu ajutorul mouse-ului), sauprin coordonate. selectare in punctul dorit, Pentru specificareainteractivi, se-deplaieazd'cursorul SauSe apas6 dup6 care sd apasAENTER dacd nu se dispune de mouse, ) buionul de seleclie al mouse-ului (cel din stAnga in caz-contrar. moduri: Specificareapunctelor prin coordonate se poateface in.trei astfel: xry prin coordonate cartezieneabsolute,introduse c* 6 qi x SprJ exernplu, A(6,3) estepunctul avind coordonata egal6 y egalacu 3, in raport cu sistemulcurent de coordonate,vez\ "Joiao"uti a. figura1.13 " - prin coordonate cartezienerelative, introduseastfel: @x,,y x mai mare cu 2 SprJ-"*.mplu, @i3- este punctul F av6nd coordonata cu 3 unitali mai A) unitAi aecat x-ui-utti*ut,ri punct fo^losit(punctr-rl qi y+rl ..ritirnului^punctfolosit*(pr.rnctulA), vezi figura mare decdt y-.,f -i'13.b' cele ale ultimului ittt",a."""a Loordonatele relative se indici in raport cu curentd de lucru' punct utilizat in sesiunea

astf-el: relative,introduse I prin coordonate-polare ,o91^]i1i^"1 (C) punctulantenorlolosrt

Si distanladinlre punctul specificat reprezinta 'indica este fre careuffneazhsd' introdusd faplul cd mdrimea ;*"rl ,,<" i{t unghiul u reprezintd un unghi, iu, ,, .ri. uulour.u acelui unghi. Unghiul
21

Capitolul I direcliei definite de noul punct (punctul C) qi cel anterior folosit (punctril A), mdsurat fald de semiaxapozitivd a axei Ox. Sensul pozitiv de mdsurare esteimplicit, cel trigonometric(vezi figura 1.13c).

)
I

)
I

2 I

prin: a) coordonate punctelor Fig.1.I3.Specificarea relativecarteziene cartezieneb) coordonate ; ; relativepolare. c) coordonate

in 1.9.Comenzi de desenare AutoCAD. Comanda PLINE Comanda Pline permite _d_esenarea Fig.l.Il. Brtonttl unei polilinii. Prin polilinie se ptine infelege un contur inchis sau deschis, format din unul sau mai multe segmenteadiacentedoud cAtedoud, care pot fi atdt linii cit gi arce. Execulia comenzii se desfbgoardastfel: se cere punctul de inceput (Specify start point:), utilizatorul este informat apoi asupra grosimii cu (Current line-width is 0.0000, adicd grosirneacurentda care se deseneazd concomitent lista opliunilor principale ale liniei este 0.0000). afigdndu-se comenzii: , Specify next point or [Arc/Close/Halfwidthllength/UndoAVidth] :
22

Capitolul I unui arc in cadrul poliliniei, selectarea Opliunea Arc permite desenarea la ei (adica tastareiliterei ,,a") conducAnd afigareain zona de dialog a listei operalii: de opliuni specificeacestei Specifyendpoint of arc or [Angle/CEnter/Clos e/Direction/Halfwidthl[,ine/Radius/Second pt/UndoAilidthl: moduri ca Aceastdlista de opliuni permiteconstruireade arcein aceleagi qi comandaARC. Pe lAnga opliunile de construire a arcului, mai existd cAtevaopliuni qi anume: - Undo are ca efect gtergereaultimului segment desenat in cadrul poliliniei; - Halfwidth qi Width cer introducerea grosimiii de desenare,prin specificareavalorilor acesteiala capetelesegmentuluicare urmeazdsd fie desenat.Dacd cele doud valori diferd, atunci varialia grosimii intre capeteva fi liniard; - Line permite revenireala construciiaunui segmentde dreaptdin cadrul poliliniei; un segment cu lungimea introdusd de utilizator, - Length deseneazd precedent; direclie cu a segmentului avdndaceeaqi - , Close inchide polilinia printr-un segment care unegte ultimul punct , introdus cu punctul de start. ComandaPline poate fi activatd prin tastareaei in zona de comand6,sau printr-un clic pe butonul din figural .14, aflat pe bara cu instrumentede desenaredin figura 1.8, sau din meniul principal Draw se selecteazd comandaPolyline. Sd prezentdm modul de aplicare a comenzii Pline pentru reabzarea cAtorvadintre elementelegrafice ale formatului, aplicate pe un format ,\4. Vom incepe cu desenareaConturului pentru decuparea copiei formatului din figura 1.15,format careare dimensiunile2l0x29T: pline Command: point:0,0 Specify start is Current line-width 0.0000 /Le /U a Specify n extpoint or IArc/H lfwidth ngth ndotWidth : 0,297 ] /U : I alfw /Le Specify n extpoint or [Arc/Cose/H idth ngth ndotWidth] 2 10,297 pecify next point or [Arc/Cose/Halfwdth/Le gth ndolili dth : 2 10,0 i n /U I S ] idth/Le ngth/U dotWidth]c n : Specifynextpoint or [Arc/Close/Halfw Observdmcd, grosimealiniei este zero, iar ultimul segmentde dreaptd, (210,0) cu primul punct, carea unit ultimul punct,de coordonate (0,0), s-arealizatprin tastarea literei c (de la close). de coordonate In Chenarul formatului ,A.4. cadrulcomenzii In continuarevom desena grosimesd astfelincit aceastd Pline vom schimbagrosimeasegmentelor,
ZJ

Capitolul I fie de 0,6 mm. Command:pline Specifystartpoint: 10,10 Current line-width is 0.0000 w Specify next point or [Arc/Hatfwidth/Length/UndotWidth]: (aici tastdm w de la grosimea segmentelor) width, pentru c5 avem intenlia sd schimbdm Specifystartingwidth <0.0000>:0.6 0.6 Specifyending width <0.60A0>: ngth/UndotWidth]: 10,287 Spectfynext point or [Arc/Halfwidth/Le ngth/UndotWidth]: 200,287 point or [Arc/CIose/H alfwidth/Le Specrfy next ngth/UndotWidth]: 200,1A alfwidth/Le Specify nextpoint or [Arc/Close/H n alfwidth/Le gth/UndotWidth]: c Specfy n ext point or [Arc/Close/H

10-TI

r I ,7 I I
I

Unghiul de d-e_gqp-alg l gopigl Chenarul

Conturul pentru deguparea cop!91


-t

rl 10

I .1
-l

-,
F

l
I

ti
ll

20

10

i
I
I i

Fasiade indosariere

1-IIf,
I L

I I
I

r*l
(\l1

'r ReDerde centrare

i
r nl L t

I
I

INDICATOR
^ \
I

,/

2L0

grafice, di,spuse unforntatAl pe Fig.1.l5.Elemente Vom trasalatura de sus gi latura din stflngaale indicatorului: pline Command: Specify staripoint:200,70
I

t) 4

Capitolul 1 is line-width 0.6000 Current n i : alfw /Le Sp ecify next point or IArc/H idth ngth/U dotWdth] @-1I 0,0 ngth/U dotWidth]@0,-60 n : ose/H alfwidth/Le Specify nextpoint or [Arc/Cl n pecify next point or [Arc/Cl se/Halfwidth/Le gth/UndotWidth : s o S ] relative absoluteqi pentru in secvenlade mai sus arn folosit coordonate cd ne-am deplasatin sensulnegativ al axelor Ox gi Oy am introdus semnul x, minus in fala valorilor coordonatelor respectivy. o Sd trasdmreperulde centrarecr"r lungime de 15 mm: Command:pline Spectfu startpoint: 0,148.5 Current line-width is 0.6000 Specfy nextpo int or [Ar c/Halfw i dth/Length/Undo/WidthJ: @I 5,0 Specfy next p o int or I Ar c/ CIose/ H alfw i dth/L ength/ Undo/ Width] : s Am folosit tot coordonaterelative absolute, dar frrd semnul minus, deoarecene-am deplasatin sensul pozitiv al axei Ox. Pentru cd ne-am y pe deplasat orizontald,varialia coordonatei a fost zero. Sd trasdm dreapta care delimrteazd fdqia de indosariere (vezi figura 1.15): line Command: first Specify point:20,0 20,297 Specify pointor [Undo]: next Specifynextpoint or [Undo]:.t in 1.10.Comenzide desenare AutoCAD. Comanda SOLID unui solid, adic5.a unei arii umplute, atunci cAnd Permite desenarea este activ (ON). Comandacere col1urilepoligonului a c1rui modul FILL umplut6,astfel: arie se doreqte primului coll; - First point: cere selectarea celui de-al doilea coll; - Secondpoint: cereselectarea celui de-altreilea coll; - Third point: cereselectarea celui de-al patrulea col! trebuie urmdrit ca - Fourth point: La selectarea definite de punctele 1 gi 3, respectiv2 qt 4 sd se intersecteze. segmentele Altfel, in loc de un patrulater,se oblin doudtriunghiuri. O intrarenuld (apdsarea tastei ,,Enter") incheieexeculiacomenzii. Vom exemplifica ut\lizarca comenzii Solid desenAnd Unghiurile de ale decupare copiei pe formatul din figura 1.I 5. jos: Mai intii vom umple col1uldin stdnga Command:solid point: 0,0 Specifufirst point: 10,0 Specfy second Specfy third point: 0,l0
25

Capitolul l Specifu fourthpoint or <exit>: I thirdpoint: s Spectfu sus figura: din Sdumplemgi col1ul dreapta din aceeagi
Command: solid first 210,297 Specify point: point:200,297 Specify second thirdpoint:210,287 Specify pointor <exit>: I fourth Specify Specify thirdpoint:.t in obiectelordesenate. vedereaeditdrii acestora 1.11.Selectarea unei operalii de modificare (editare)asupraunor Pentruexecutarea obiectelor primul pas care trebuie realizat este selectarea obiecte desenate, carese dorescmodificatede comandade editarelansati in execulie. Selectareaobiectelor inseamn[ includerea lor intr-o mullime numitd doar mul{ime sau set de selec{ie,operaliade editare (modificare) afectAnd mul{ime. obiecteleinclusein aceastd Primul prompter afigatde orice comanddde editareesteSelect objects:, acestacerAndu-iutilizatorului sd specifice obiectele care vor fi incluse in acestorobiectese setul de selecfieafectatde comandarespectivd.Selectarea mod, care este totodat[ 9i cel mai poate face in mai multe moduri. Primul cu comod pentru incepdtori, il reprezintdselectarea casetade seleclieprin de intersectarea cdtre aceastaa unei porfiuni oricdt de mici a obiectului. de Caseta de seleclie care apare imediat cAnd se cere selectarea obiecte, poate fi reglatdca mdrime prin comandaPickbox, sau din pagina Selection a caseteide dialog Options... Obiecteleinclusein setul de seleclievor apare de cu linie intrerupti pe ecran,pentru a puteafi deosebite celelalte. de Mesajul care cere selectarea obiecte reaparein zona de dialog dupa folosit, fiind permisdastfel fiecare selecfie,indiferent de modul de selectare selecliei. continuarea tasta (Enter) sau Pentruincheiereaoperalieide selecfie,trebuie apdsatd butonul din dreaptaal mouse-ului. Urmdtoarelemoduri de selecfiepermit apelarea1or,chiar gi tastdndu-se numai caracterul scris cu majuscule in numele modului de selectare,ca rdspunsla prompterul Selectobjects: - Window cere defrnirea ferestrei dreptunghiulare de seleclie prin indicarea a doud colluri de pe oricare dintre diagonalele ferestrei (Specify first corner: inseamnd primul col!, iar Speciff opposite corner: cere collul opus). Vor fi incluse in setul de seleclie numai de obiectelecuprinseintegral in fereastra seleclie.Acest mod de seleclie 26

Capitolul I se poate apela scriindu-se qi numai litera w ca r[spuns Ia prompterul Selectobjects; ci - Crossing - lucreazala fel ca gi Window, cu deosebirea se vor selecta fereastr5,cdt gi cele care intersecteazl atAt obiecteleincluse complet in se fereastrade selectie.Acest mod de selecJie poate apela scriindu-se9i Selectobjects; numai litera c ca rlspuns la prompterr"rl - WPolygon - fereastrade seleclie este un poligon convex gi se vor Acest mod de seleclie selectadoar obiecteleincluse complet in fereastrS.. se poate apela scriindu-seqi numai literele wp ca rdspunsla prompterul Selectobjects; de - CPolygon - fereastra seleclieesteun poligon convex qi se vor selecta incluse complet in fereastrd,cdt qi cele care intersecteazd atdt obiectele fereastrade selec{ie.Acest mod de selecliese poate apela scriindu-seqi numai literele cp ca rdspunsla prompterulSelectobjects; doud de - BOX - se definegteo arie dreptunghiulard selectieindicAndu-se colluri opuse. Dacd al doilea col! este la dreaptaprimului, selecliaeste mai sus.Dacd al doilea co1!estela similard cu selecliaWindow descrisd primului, selecliaeste similar[ cu selecliaCrossing descrisdmai stAnga
SITS;

Last - include in setul de seleclienumai ultimul obiect desenat; Previous - activezdultimul set de seleclie; prompterului Remove objects: qi permite Remove - conducela afiqarea specificarea obiectelor care trebuie scoase din setul de selecfie (deselectate), cadrul aceleiaqi operalii de selec{ie; in de Add - permite revenireala selectarea obiecte dup[ utilizarea opliunii Remove; U - inliturd din setulde seleclieultimul obiect (grup de obiecte)selectat.

1.L2.Comanda ERASE obiectului sau a gmpului de obiecte selectat.Seleclia Permite qtergerea in obiectelorse face in modul prezentat paragrafulanterior. 1.13.ComandaU ei Anuleazdultima comanddexecutat[,indiferent de tipul ei. Lansarea in mod repetat permite anularea mai multor comenzi executate in cadrul sesiuniicurentede lucru. in ordineainversdintroducerii 1or. 1.14.Comanda UNDO Estesimilarf,cu.U, dar lucreazdmai eficient,intrucdt o singurdexecu{ie 27

Capitolul I a ei poate anula oricAte comenzi executatein sesiuneacurentd de lucru. Opfiunile ei sunt: Command: undo J Enter the number of operationsto undo or [Auto/ControVBE gin/End/MarkrBack] <1> : RlspunzAnd cererii implicite ((number)), vor fi anulate un numir de opera{ii,egal cu numdrul introdus. - Auto cere ca AutoCAD-ul sd considereun macrou ca pe o singurd comandd; unui marcatorde inceput de grup; - Mark conducela plasarea unui marcatorde sfirqit de grup; - End conducela plasarea - Back are ca efect anularea tuturor comenzilor executatein sesiunea curentdde editare,dacdla mesajulThis will undo everything.OK?<Y> se va rdspundecu Y. - Control permite specificarea modului de operare pentru comanda UNDO. Modurile posibile sunt: anterior; - All - comandapoateefectuatoateoperatiiledescrise None - comandanu esteactiv[; - One - comandaopereaziidenticcuU 1.15.ComandaREDO

Comandd reexecutatea ultimei comenzi anulate de o cornand[ U sau UNDO. 1.16.Adlugarea de text la desene unor texte in inainte de a se studia comenzile care permit introducerea trebuie sd fie clarificatdno{iuneade font. cadrul desenelor, Un font este un anumit set de caractere(litere, numere, semne de punctualie gi semne speciale), care vor fi utiiizate la un moment dat' de prin intermediulfiqierelordescriptoare fonturi. Fonturile sunt descrise Asociind fontului un stil de scriere, se obline un stil de text. ale Prin stil de scriere se in{elegeun set de caracteristici textului, cum ar fi: dimensiunile caracterelor,inclinarea caracterelor, sensul de scriere, modul de scriere(normal sau rdstumat)gi direc{ia implicitd pe care se scrie (orizontaldsauverticald). AutoCad-ul dispune de un numdr destul de mare de fonturi. Pentru cu vizualtzareaacestora,se selecteazd ajutorul' mouse-ului articolul Text Style...din meniul FORMAT al barei de meniuri 2 din figura 1.2. a pestezona de desenare casetei Efectul acesteioperafii estedesfbqurarea
28

Capitolul 1 in de dialog Text Style prezentatl. figura 1.16.

Fori Name:

lE
I

-."'d"ffi'""

Font Styler

setCumntI

IEdt----

N9" I
U':lcte I

L l '- ? l i r a l ctl !

i f- Annotative r*rt.trrirnlari(rr l- l,i'tch


It layqtrt

Heigtn FEsoso

Fk'16----------l

dosn T Up3ide
I EacKwaEs l/Billr.il

tVidthFacloi:

F oooo| Qblique &rgle: Flu

&eryltc""r-"fl de Fig.I .16. Caseta dialog TextStyle

,to I

Pentru stabilirea primului stil de scriere care va purta denumirea Standard, in lista derulantd,,Font Name" se va executa clic cu butonul Astfel, vom avea pe din stdngal mor"lse-ului, sAgeata dreaptalistei derulante. la dispozilie lista cu fonturi, din care se va alege fontul adecvat scopului propus. Din lista aldturata, ,,Font Style", se va opta pentru caractere ingrogate (Bold), sau ingro$ate gi inclinate (Bold ltalic), sau inclinate (Italic), sau scrierea sA fie normala (Regular). In continuare,in caseta ,,Height" se va trece indltimea scrierii care se va stabili in funclie de Dupd.ce s-au stabilit fontul 9i dimensiunileformatului alespentru desenare. pe butonul ,,Apply" gi daci in continuarese indllimea scrierii se executdclic considerdnecesarincl un stil de scriere,se executi clic pe butonul ,,New", apare caseta,,New text Style", se executdclic pe butonul ,,OK" 9i se reia stabilirea elementelorcaracteristicepentru un nou stil de scriere. Tot cu (Upside ajutorul caseteiText Styte se poate opta pentru o scriererdsturnatd (Backwards) sau inclinarea down), pentru scriere de la dreapta la stdnga caracterelor fie la unghiul dorit de utilizator (ObliqueAngle). si 1.17. ComandaTEXT Variabila de sistemDTEXTED de Permiteintroducerea texte in desene. determinamodul de introducerea textului, in functie de valoareaei. Astfel', cAnd DTEXTED:I textul apare scris atAt in zona de comanda cAt qi pe suprafala de desenare.CAnd DTEXTED:2, textul apare scris numai.pe
!Y

Qqpitolul l. intr-e: suprafapde clesenare, . noi introclucern earactere DTtrXTIiI)= eazll cAndvariabila Pentru TEXT: cclrnenzii la demesaje tastarea furt Command: I
Textheight Current style: "Standard" text Spactfystartpointof textor [Justify/Style]: angleof text<0>:t Specify rotation s i Entertext: IND|CATOR Entertext:t

ce pe carc se extinde miisura succesiune \,'0mavca urmdtoarea

No Annotative: punctul start) (Sestabilegte de "-l

l,a r:resajul ,$pecifu sturt poinl of il or [,Iustify/StyleJ:"se poate a rnai liter:ei (pcntru :ilionarea precisd textrtltti) prin rdspuncle ta.starea ,,i" cel riere,altul clecdt curent): unui alegerea stiJ saua literei,,s"(pentru
Spectfy start point of text ot [.Iustiflt/54
j)

opliunii,,.Iustify", Dupdalegerea
Enter an opttort IA l ig n/F it/C en t er/tul i ddIe/Rig h

L/MC/MMBL/BC/BRl:

uturltoarele: Align - aliniazaiextul intre cele dou{ lfunctepe careutilizatorul trebuie sd le indice la mesajelefurnizate de lopfi urmeazd introducereatextului doritf ]fextttl va fi scalat pentru a se a afectAnd atAt ldtinrea cAt gi incadra intre cele doud limite, caracterelor; i in6l1imea textul pe punctul nilicat, punct caredefinegtegi linia Center - centreazd de bazi a textului; ire provenind din laptul cd de Fit - estesirnilar[ cu Align, singura reacaracterelor; i nu dat6scalarea afecteazb aceastd jndicat,acestpunct definind gi Middle - centreazdtextul pe punct mijlocul inallirnii textului; ce punctul care va reprezenta Right - ii cere utilizatorului sd i margineadin dreaptaa textului; Top : sus,M : mijloc, B : jos' dupd doui apdsdriconsecutive Execulia comenzii TEXT se incireie (Enter), intrucAt prima apd semnificd trecereacursorului la ale tastei un rAnd nou.

de op}iunilor maisus Semnifica{iile

Capitolul l a$91: speciale. cu ajutorul comenziiTEXT se pot introducecaractere o/oo/ou, - marginind un text la dreaptaqi la stAngacu secvenlade caractere textul se va scriesubliniat; el - mdrginind textul la dreapta gi la stAnga cu secven\a Yoo/oO, va fi supraliniat; caracteruluio; conducela afiqarea - secvenlao/"ohd caracterului(D; conducela af,rgarea - secven!aohohc caracteruluio/o; conducela afiqarea - secven!a"ho/ooh caracteruluit. la - secvenlaohohpconduce afiqarea ulterior introducerii acestuiase poate face Modificarea stilului unui text, ctr ajutorul comenzii CHANGE, catese va prezentape larg la subcapitolul referitor la proprietdlileobiectelordesenate'

MrEXr comanda 1.18.

[Al

mtext te xt style :

Text hei eht:

Lq

A nnotati ve:

No

t'y-,!ir:! eIl:::-, -.- ----q.r .E f

rwr'ii6o-Ei cnrot orygEiidGn-'losNAF oucgo-1E FrFrcK 9144

MTEXT comenzii la cursorului lansarea ata;(tte Fig.l.17.Caracterele unui text in desen, ComandaMTEXT esteutilizatd pentru introducerea poate forma un paragraf sau chiar text care se poate intinde pe un rAnd sau mai multe paragrafe. Texiul poate fi introdus de la tastatula sau poate fi in copiat dintr-un editor de texte gi descdrcat spaliul delimitat de utilizator. MTEXT, in zona de comand[ apareun mesaj Dupa lansareacomenzii prin cire suntem informafi despre numele stilului de text 9grent 1i dgsnr.e in in[llimea caracterelor. acelagiti*p cu indicalia de a specificaprimul coll al zonei in care dorim sd fie introdus textul, vedem cd aldturi de cursor sunt afiqate3 litere ,,abc", a cdror formi 9i indllime depinde de stilul de scriere curent(vezi figura 1.17). 3l

Capitolul I

'l;==.
=E-re-I a l ,= * i*"=' * I Fl if I ?t i ;;-l @-Ttiil ll''

IHeight/l tr s ti {y /Li ne td "op"si_t"**r : 142'50 in;/Roiation/styIe/l,lidth/colunr nsl

Fig.1,1B'CasetaTextFornzatting'sizonaln'-placeTextEditor Duplspecifi.careacoll u lu io p u s , a p a re c a s e t a T e x t F o rma t t in g g iz o n a de introducere delimitatdin careva fi inirodusiextul. in figura 1.18,in zona Dacd in aceasti zond se executd INDICATOR. a textului am scris cuvantr,rl apare un meniu cu comenzile de b,riorrrrt arept al ;-;il;" -mouse-ului, Import, Inserare de simboluri, editare pentru texte incluzand: Seleclie, Scrierepe coloane,etc. oK Terminarea introducerii de text se rcalizeazaprin aplsareabutonr"rlui Text Formatting (vezi frgr-ra1' 18)' din caseta 1.19.Comanda DDEDIT textului care se doreqteeditat, modificdrile fbcdndu-se P.r*it. selectarea Dacd in cadrul unei casetede editare,in care esie viz*alizat textul selectat' comandaTEXT' se executa un dublu-clic pe textul care a fost introdus cu comanda acest text va apare intr-o casetdde editare ca qi cum am fi aplicat DDEDIT. -*{;;;d textelor introdusecu comandaMTEXT, un dublu-clic executat la aparilia caseteiText Formatting cu posibilitalile de pe u".rt.u, "ondrr"e tastand comanda editare menlionate *ui rut. Acelaqi efect se obline MTEDIT. 1.20.Comanda QTEXT care conlin Se utilizeaz6 atunci cdnd se doreEteeditarea unor desene qi editareatextului. Dacd se rdspundecu mult text, fdra insa a fi necesari
)L

:l * - - '

+s-

' r ffi r \sd p t

$' c

fa l i

d - r - !@

Capitolul I ele ON mesajuluicomenzii,textele vor fi inlocuite cu chenare, nefiind luate va In in considerarele regenerare. acest mod viteza de regenerare creqte Pentru revenirea la situalia implicitd, se va lansa din nou considerabil. cu rispunz6ndu-se OFF. comanda, tabelelor 1.21.Inserarea Un tabel poate fi inserat in desenprin tastareacomenzii TABLE sau prin seleclia comenzii Table... din meniul principal Draw. Dttpd tastarea comenzii aparecasetade dialog Insert Table in care se stabilescnumdrui de linii qi numdrul de coloane,se apasdbutonul OK al caseteiqi se specifici punctul in care se insereazdtabelul. Se introduc datele in tabel 9i la terminare se apas6butonul OK al caseteiText Formatting. Editarea tabelului se face printr-un dublu-clic pe acesta, exist6nd facilit[{i pentru formatareatextului, introducereaformulelor, impod de date, de extragere date,etc. 1.22.Utilizarea filtrelor de coordonate Filtrele de coordonate sunt utilizate pentru sporirea eficientei la Un filtru de coordonatepermite specificareacoordonatelorunui desenare.

altor .*tt,R,eor, coordonatele puncte, punctnouutilizAndu-se realizarea


A

pentru desenului

flanqeidin figura 1.9, se va trasa mai intAi l1' t, proieclia lateral6 1F (cercurile cu diametrele ,li de 82, 59 9i 14 mm), IC; conturul apoi se traseazd \exterior al secliunii din principal5. ---..-)l---.-' proieclia D. ,,,1 C Pentru trasareamuchiei : interioare EF, se va defini punctul E pornind de Fig.l.9. {Jtilizareafiltrelor coordonate de la coordonata ,,Y" a punctului G din proieclia laterald, qi coordonata ,,x" a punctului C din proiec{ia principald. Astfel, find stabilit punctul E, punctul F se va obline utilizdndu-semodul Object Snap Perpendicular(se va duce perpendiculara AD). Dialogul decurgeastfel: 'din E pe segmentul Command; / (dam comandapentruconstruirealiniei EF) B
ri

\ rl

Capitolul I LINE Specify Jirst point: .y (specific5.mfaptul ci vom utiliza coordonata ,,y" a unui punct ) of _int of (cu modul object snapIntersection activat, selectdmpunctul G) (need XZ): _int of (ni se solicitd coordonata,,X", po care o ,,ludm", cu punctul C) modul object snapIntersectionactivat,selectdnd Spectfy next point or [Undo]: jer to (cu modul object snap Perpendicular activat, selectdmsegmentulAD) Spectfy next point or [UndoJ: ) Filtrele de coordonatepot fi utilizate atunci c6nd se lucreazd atAt in 2D cAt qi in 3D. Sunt gaptefiltre de coordonate:.x, .y, .2, .xy, .xz, .yz, .xyz. Utilizand, spre exemplu, filtrul ,,.X]", AutoCAD-ul retine coordonatele ,,X" $i ,,y" ale unui punct care va fi indicat de utilizator, qi va cere valoarea coordonatei ,,2".

J1

Prof.dr.ins. Baicu Ioon - Graficd oe calculator - Caoitolul2

CAPITOLAL 2 CoMENZIDEDESENARE.
COMENZI DE EDITARE.
2.1. Comenzi de desenarein AutoCAD 2.1.1.Desenareacercurilor. Comanda (CIRCLE) Existd 5 moduri de a desena cercuri, prin indicarea elementelor care determindun cerc: - Centru-Razd. Dupi tastareacomenzii Circle, se executd un clic cu butonul din stdnga al mouse-ului pentru a selecta centrul cercului (sau se tasteazd. coordonatele centrului), qi se specificd apoi raz; prin tastareaunei valori sau printr-un clic pe un alt punct (raza va fr distanla dintre cele doud puncte). Secvenla de mai jos determind desenarea unui cerc c;'rrazade 30 mm: Command: circle * Specify center pointfor circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)J: 320,170 ) Specify radius of circle or [DiameterJ <]3.3445>: 30 ) Centra-Diametru. Se introduc coordonatelecentrului cercului, J, la mesajulurmdtor se rdspundecu,,d" de la,,Diameter" ,J, gi apoi se specificd valoarea diametrului. Secvenla de mai jos determind desenarea unui cerc cu diametrul de 50 mm: Command: circle ) Specify center pointfor circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)J: 270,80 ) Specify radius of circle or [DiameterJ 40.0000>: d .) Specify diameter of circle <60.000(>: 50 ) 2P @oud-Puncte). Se indicd prin clic (sau se tasteazl,coordonatele a doud puncte), doui puncte diametral opuse de pe circumferinla viitorului cerc, pentru a-i defini diametrul: Command: circle ) Specify center pointfor circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)J: 2p ) Specifyfirst end point of circle's diameter: 60,200 ) Specify second end point of circle's diameter: 94,220 | 3P (Trei-Puncte). Se indicd prin clic sau se tasteazi coordonatele a trei puncte care se vor afla pe circumferinla viitorului cerc: Command: circle ) Specify center pointfor circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)J: 3p ) Specifyftrst point on circle: 40,80 ) Specify secondpoint on circle: 5A,120 ) Specify third point on circle: 118,79) 35

?.1:r.

t -:'

s..

Prof,dr.ine. Baicu loan - Graficd oe calculator - Capitolul 2 - TTR (Tangentd-Tangentd-Razd).Se indic6 prin clic, doud puncte in care viitorul cerc va fi tangent la obiectele existente (cum ar fi linii sau alte cercuri) gi apoi se specifici. raza. Linia qi cercul din figura de cu 2.1a,au fost desenate secvenfa mai jos: Command: line I Spectfyftrst point: 50,80 ) Specify next point or [UndoJ: 85,130) Specify next point or [UndoJ: ) Command: circle J Specify centerpointfor circle or [3P/2PlTtr (tan tan radius)J: 110,115 ) Spectfy radius of circle or [DiameterJ <40.7965>: 15 )

a)

b)
unui cerc cu opliuneaTtr Fi9.2.1.Desenarea

Pentru a construi un cerc cvraza de 20 mm tangentla cercul (C) qi la de linia (L) din figura 2.Ia, se va urma secvenla mai jos: Command: circle ) Specify center pointfor circle or [3P/2PlTtr (tan tan radias)J: t ) Specify point on objectfor Jirst tangent of circle: (se executd clic pe linia (L) din figxa2.|a) Spectfy point on object for second tangent of circle: (se executd clic, cu butonul stdng al mouse-ului, pe cercul (C) cu raza de 15 mm, ca in figura 2.1b) valoarea razei cercului Specify radius of circle <15.0000>: 20 (se tasteazd" tangent la cele doud elemente,J) In figura 2.1c, esteprezentatrezultatul aplicdrii secvenfeide mat sus. -

ELLIPSE 2.1.2.Desenarea Comanda elipselor.

ffi

AutoCAD-ul poate construi o elipsd in mai multe moduri: l) Opliunea implicitd cereprimul capdt al primei axe, dupd care se solicitd
36

Prof.dr.inp.Baicu Ioan - Graficdpe calculator- Capitolul2 indicarea celui de-aldoilea capdtal primei axe. La urmdtorulprompter se va intoduce lungimea semiaxei celei de-a doua axe. Opfiunea literei R, cereunghiul cu caretrebuierotit Rotation, cerutiiprin tastarea cerculcu diametrulegalcu prima axa in jurul acesteia. Command:ellipse Specify ascis endpointaf ellipse or [Arc/CenterJ: 200,75 Specifyotherendpointof axis:230,120 Specify distanceto other axis or [RotationJ: 200,100 literei "c", se va indica l) Dacd seva alegeopliuneaCenter prin tastarea mai int6i centrul elipsei, apoi punctul de sf6rgit al primei axe. La prompterseva indicalungimeasemiaxei celeide-adouaaxe. urmdtorul Command:ellipse Spectfyaxis endpoint of ellipse or [Arc/CenterJ: c Specify centerof ellipse: 140,25 Specifyendpointof axis: 150,40 Specifydistanceto other axisor [RotationJ: 134,30 2.1.3.Comanda ARC unui arc, caretreceprin unui arc de cerc. Desenarea Permitedesenarea pe puncte,se desftqoard in urmdtoarea introducdndu-se secven!6, trei ca cu rdnd,coordonatele celortrei puncte,sauselectdndu-le mouse-ul: Command:arc Specifystartpoint of arc or [CenterJ:100,70 point of arc or [Center/EndJ:114,95 Specifysecond Specifyendpoint of arc: 142,90 prompteriiAutoCAD se vor afigaintr-o in funclie de opliuneaselectatd, permil6ndconstruirea unui arc in mai multe anumitdsuccesiune, comanda moduri (arc dat prin centru,punct de inceput gi punct de sfrrgit; arc dat prin centru,punctde inceputgi unghi la centrusubintinsetc.).Opliunilecarepot fi intdlnitein timpul execulieicomenziisunt: C. tastdndcaracterul Prompterulfumizat de ea -Center, carese selecteazd specificarea centruluiarcului esteSpeciff center point of arc:, el agteptdnd (seva indicaun punct); -(Start point) este opfiunea implicitd a listei opfiunilor principale, ea punctuluide inceputal arcului; asteptdnd specificarea -Angle, care furnizeazdprompterul Specify included angle:. Trebuie specificatd valoarea unghiuluila centrusubintinsde arc.Unitdtilede mdsurd in suntceleindicate cadrulcomenziiUNITS;

t: '

5.,,,.

37

l|'::) t:

Prof,dr.ine. Baicu Ioan - Graficd pe calculator - Capitolal2 -Direction, care afrgeazd, prompterul Specify tangent direction for the start point of arc:. Rdspunsul aqteptateste dreapta la care sd fie tangent arcul, dreaptd care trece prin punctul de inceput. Aceastl dreapt6 poate fr definitd fie de un punct gi o direclie, fie de doud puncte. Un punct de pe dreapt6 fiind cunoscut (punctul de inceput al arcului), este suficient sd se indice unghiul (direclia) ei, .,,j'd. swt'ggttt'.g4 sau cel de-al doilea punct (prin coordonate absolute 1iilia.r,-"*, sau prin selectare cu f* t*1,.d,gt".*l j'! sw$ao,ei&" cursorul); care furnizeazd -End, prompterul End point:. f..*'J,i*.,.*ree .. #* Rdspunsul aqteptat este 4 c*m, strrt,louq specificarea punctului de sfdrgital arcului; -Length, care afrqeazd, prompterul Length of chord:. Trebuie specificatd Fig.2.2. Posibilitdlile de construire a lungimea corzii arcului, fie unut arc numeric, fie prin indicarea cu cursorul; prompterul Radius:. Rdspunsul la aceastdcerere -Radius, care furnizeazd este raza cercului, care se poate indica prin introducerea unei valori unui punct de pe arc, centrul fiind cunoscut. numerice sauprin selectarea O cale simpld de a incepe construclia unui arc este selectareameniului Draw din bara de meniuri, apoi selectarea comenzii Arc din meniul derulant. Rezultatul va fi aparilia listei cu posibilitdlile de constructie a arcului, in funcfie de informaliile pe care le deline utilizatorul (vezi figura 2.2). 2.1.4. Comanda DONUT

38

Prof,dr.ins.Baicu loan - Graficd pe calculator- Capitolul2 un Deseneazd inel umplut, inel definit prin diametrulinterior, diametrul gi centru.Prompteriiafiga{ide comandd exterior sunt: Command: _donat Specifyinsidediameterof donut <10.000(>.' (carecerespecificarea 35 diametruluiinterior al inelului) Specifyoutsidediameterof donut <20.000(>.' (carecerespecificarea 50 diametruluiexterioral inelului) Specifycenterof donut or <exit>: 200,100 (careaqteapt6 indicarea centruluiinelului,fie prin coordonate, prin selectare mouse-ul) fie cu Specifycenterof donut or <exif>: )
2.1.5. Comanda POINT Permite desenarea unui punct in pozilia specificatdde utilizator la cererea: Command: point Current point modes: PDMODE:34 PDSIZE:0.0000 Specify a point: 220,50 Locafia punctelor poate fi specificati in coordonate absolute sau relative la ultima entitate desenatd, sau poate fi indicatd cu ajutorul mouse-ului. Stilul de desenare gi mdrimea punctului pot fi modificate, folosind perechea urmdtoare de variabile de sistem: - PDSIZE controleazd mdrimea punctelor; - PDMODE controleazd modul in carevor arita punctele. Pentru a schimba aspectul punctelor, din meniul derulant FORMAT, din bara de meniuri, se selecteazi,,Point Style...". Apare caseta de dialog din figura 2.3, de unde se pot Fi9.2.3. Casetade dialog Point controla ambele variabile, PDMODE gi Stylepentru stabilirea mdrimii gi PDSIZE, alegAnd atributele de afigare modului de reprezentare a ale punctelor dupd necesitdli. Se executd punctelor clic pe simbolul dorit, apoi se stabilegte dimensiunea cu care va fi reprezentat punctul in procente din inbllimea ecranului, sau,in unitatile de mdsurd folosite.

39

Prof,dr.ins,Baicu Ioan - Graficdpe calculator- Capitolul2 Dupi schimbarea atributelorde desenare punctelor se dd comanda a REGEN pentruredesenarea ecranului. 2.1.6.Comanda POLYGON Permitedesenarea poligon regulatcu maximum 1024de laturi. unui Cererilefurnizatede comandd sunt: polygon Command: Enter number of sides<4>: 5 Specifycenterof polygon or [EdgeJ: 150,100 Enter an option flnscribed in circle/Circumscribedabout circleJ <I>: i Specifuradius of circle: 20 - Number of sides:,adicdnumirul de laturi ale poligonului; mesajul Speciff first - [Edge]:, rdspunsulE (de la Edge) fixnzeazd, endpoint of edge:,care cereprimul capdtal muchiei. Dupi indicarea punct se va cere Speciff secondendpoint of edge:,adicd cel acestui de-aldoileacapdtal muchieipoligonului. - Opfiunii implicite (Center of polygon) i se poate rdspundeprin indicareacentruluipoligonului cu ajutorul coordonatelor sale sau prin selectare cursorul; cu about circle(I/C):,acest - Inscribedin circle/Circumscribed mesajcere sdsespecifice dacdsedoregte poligonul sd. inscrissaucircumscris ca fie permisefiind I pentruinscris, respectiv pentru unui cerc,rdspunsurile C circumscris; - Radius of circle:, cere indicarearazei cercului, razd,rcprezentat6 de distanfade la centrulpoligonului la v6rfu1sau la mijlocul laturilor, in funcliede modul de construire poligonului(inscrissaucircumscris). a

*'

t
t E

i
1

2.1.7. Comanda TRACE

ffi
::::::::::::::::=.j

Permite desenarea frqii (linii) cu grosimea unei indicatdde utilizator. Grosimea ffigieiesteceruti deprompterul: Command: trace
2 Specify tracewidth<1.0000>: Specify point:180,180 start Spectfy point:28Aj35 next Specify nextpoint: ) Grosimeafhgiei estecerutd de prompterul: Specify trace width <1.0000>:, la care se rdspundeddndu-sevaloareagrosimii dorite. in continuaredialogul decurgela fel ca la comandaLINE, cerdndu-secapetelesegmentelorfAqiei.
40

Prof,dr.ine.Baicu Ioan - Graficfrpe calculator- Capitolul2

2.2. Afilizarea modurilor Object Snap. Comanda OSNAP Comanda OSNAP permite folosirea anumitor puncte particulare ale obiectelor existente (de exemplu: centrul unui cerc existent, mijlocul unui gi segmentexistent, etc.) irnoperafiile ulterioare de desenare editare.

Fig.2.4. Pagina Object Snap din casets Drafting Settings

Lansarea comenzii este urmatd de aparilia casetei de dialog ,,Object Snap" (vezi figura 2.4), din care utilizatorul poate sd aleagd care dintre modurile OSNAP sd fie simultan active.

4 5 6 7 8 9 i 0 11121314
Fig.2.5. Bara de instrumente Object Snap

15 t 6 t 1

4l

Prof.dr.ins.Baicu loan - Graficd pe calculator- Caoitolul 2 In continuare sunt prezentatecele 17 pictograme de pe bara de instrumente Object Snap (vezi gi figura2.5): 1 . Temporary Track Point (sau tt) - determind pozilia unui punct
aflat intr-o anumitd relalie cu alte puncte, existente. Spre exemplu poate fi gdsit punctul de cap6t al unui segment, punct de capdt situat pe aceeaqi orizontald cu mijlocul unui segmentexistent; 2 . From (sau from) permite utilizarea unui punct gdsit cu unul din modurile Object Snap, ca punct de bazd,sau de referinld pentru introducereacoordonatelor relative (sau a distanfei dintre cele doui puncte) care vor determina punctul urmdtor; 3. ENDpoint (sau EllD) permite folosirea unui punct de cap6t al obiectului indicat, acestapoate fi o linie sauun arc; 4 . MlDpoint permite folosirea punctului median al obiectului indicat (arc, linie); 5 . INTersec permite folosirea punctului de intersecfie dintre doud entitdli; 6 . Apparent Intersect permite utilizarea punctului de intersecfie aparentda doui entitdfi; 7 . EXTension selecteazdun punct aflat pe prelungirea imaginard a unui segment.Dacd vrem ca punctul de start al unui segment sd fie situat pe prelungirea imaginard. a altui segment, la prompterul SpecifyJirst point, vom scrie ext, vom apasaEnter qi vom deplasa cursorul pe capdtul segmentului existent. Apare un marcaj de forma unei cruci gi dacd deplas[m cursorul in prelungirea segmentului va fi vizibild temporar o linie intreruptd de pe care ne vom alege punctul de start. 8. CENtre (sau CEN) permite folosirea centrului arcului sau cercului selectat; 9. QUAdrant permite folosirea unui punct cardinal (Est, Vest, Nord sau Sud) de pe obiectul selectat(arc sau cerc); 10. TAlt{gent permite folosirea punctului de tangen}d la un arc sau un cerc; ll.PERpendicular permite folosirea piciorului perpendicularei pe obiectul selectat,constnritd din punctul anterior folosit. 12. PARallel construiegte un segment de dreaptd, de polilinie sau de paralel cu alt segment de dreapt6.Se specificd punctul semidreaptS, de start al noului obiect, se selectezdmodul PARallel (sau se tasteazd par), apoi se plimbd cursorul peste obiectul a cdrui direcfie dorim s-o copiem pdnd cdnd apare un marcaj de forma unei cruci. Mutdm cursorul la obiectul pe care-l desendm,se va pune in evidenJd

F: :rl

Aa +z

Prof,dr.ins. Baicu Ioan - Graficdpe calculator- Capitolul2 direcfiaparaleli cu obiechrlinitial, momentin carevom executa un clic cu butonulst6ngal mouse-ului; 13.INSert selecteazdpunctul inserfieal unui bloc, al unui text; de 14.NODe selecteazd obiect,,punct", construitanterior; un 15.NEArest permite selectareapunctului de pe obiectul prins in colimator, situat cel mai aproape fa!6 de centrulcolimatorului. 16.NONe dezactivezdtemporar modurileOSNAPactive; 17.Osnap Settings...conducela aparitia caseteide dialog Drafting Settings cu pagina Object Snap preg6titii pentru noi setdri ale modurilorObject Snap. Caun exemplude utilizarea modurilorde lucru Osnap,seprezinti perpendicularei punctulC pe dreapta (figura2.6): construclia din AB Command:line (construimdreaptaAB) Specifyftrstpoint: 100,113 (punctulA)

T/
/\/ /-\

A/

/ a)

.C A/

/ b)

\C

F ig. 2. 6. Construc I i a unei p erp endi cul ar efol osind modul Osnap "PERpendicalar"

SpeciJy nextpoint or lUndoJ: 156,190(punctults) Specifynextpoint or [UndoJ: ) Command:/ (construim perpendiculara punctulC pe dreapta din AB) LINE Specifyftrstpoint: 172,136 (punctulC) Specifynext point or [UndoJ: per (selectim modul osnapPerpendicular, numdrul 11 din figura 2.5, qi ducem cursorulpestedreaptaAB, apoi se executd clic cu butonul stdngal mouse-uluipe dreapta AB; sau,se tasteazd in linia de comandd apoi J) qi ,,PER" Specifynext point or [UndoJ: I 2.3.Comenzide editare Comenzile editarepot fi accesate de selectAndu-se meniul ,,Modi$" din bara de meniuri. Apare un meniu derulant din care pot fi selectate cu ajutorulmouse-uluicomenzile ajutorul cdroraentitdtilepot fi modificate cu
43

Prof,dr.ing. Baicu Ioan - Graficdne calcalator - Capitolul2 (editate). De asemenea, comenzile de editare pot fi introduse de la tastaturd poate executa clic pe pictogramele din barele de instrumente de sau se editare.

2.3.1.ComandaARRAY
Permite reproducereape coloane gi linii sau pe un cerc, a unui grup de obiecte, conform qablonului rectangularsau circular definit de utilizator. Dupd tastarea comenzii -array, primul prompter al comenzii cere selectareaobiectului sau obiectelor care se doresc reproduse. Dupd prima seleclie, mesajul Select objects: reapare, ldsdnd utilizatorul sd adauge obiecte la setul de selecfie.

4. ',
i.'

N EAE 86 E# Fd

I'O'"r*'*'

lil

-Sl

co&fifl offstt ic rodnre.i:o&rrp ae : ddedlothef*. -,

de Fig.2.7.Caseta dialogAmay in continuare se cere sd se opteze intre copii rectangulare gi polare (Enter the type of array [RectangularlPolar] .Rt,), cele doud rdspunsuri valide fiind R pentru rectangularegi P pentru polare. Dacd se rdspundecu R, se va cere ulterior numdrul de linii (Enter the number of rows (---) .ltr), numdrul de coloane(Enter the number of columns (lll) .1t), gi distanlele dintre copii pe cele doud direclii perpendiculare (Enter the distance between rows or speciff unit cell C-): qi Specify the distance betweencolumns(llD:). Dacd se doreqte realizare de copii pozifionate circular, trebuie specificat centrul cercului pe care se plaseazi copiile (Speciff center point of

Prof,dr.ine. Baicu loan - Graficd pe calculator - Caoitolul 2 Se/ecf first line or [Undo/Polyline/Distance/Angle/Trim/mEthod/hrlultiple]: d (tastim pentru a pregdti introducereadistanfelor de teqire) ,,d" <0.0a00>:5(introducem prima distanji) Spectfy chamferdistance first <5.0000>: (tastdm J consider6ndcd alegem J Spectfy second chamferdistance aceeaqi distanfdde tegire) (selectdm Se/ecf first line or fUndo/Polyline/Distance/Angle/Trim/mEthod/llultiple]: prima linie) Se/ecfsecond or shift-se/ecf apply corner:(selectdm a doua linie) line to Pentru cazul cdnd avem o polilinie gi dorim s6-i teqim toate muchiile, dialogul decurgeastfel : Command: _chamfer (TRIMmode)CunentchamferDistl = 5.0000,Dist2= 5.0000 p Se/ecf first tine or flJndo/Polyline/Distance/Angle/Tim/mEthod/t/luttiple]. (se tasteazdp de la opfiunea Polyline) (se Se/ecf2D polyline: selecteazi o polilinie format din 5 segmente) S lineswerechamfered Opfiunea Angle permite setareategiturii fixdndu-se valorile doar pentru o distanld qi pentru unghiul de inclinare al teqiturii. Optiunea mEthod oferd doud variante pentru setarea tegiturii: prin doud distanle sau printr-o distanld qi un unghi. Opfiunea Trim stabilegtedacd se qterg sau nu segmentelesituate de cealaltd parte a tegiturii. Opliunea Multiple lasd posibilitatea continudrii selectdrii obiectelor de tegit, <Enter> pentru a iegi din comandd. pAndcdnd setasteazd

2.3.4.Comanda COPY

ffi

i'

Permite copiereaobiectului sau a grupului de obiecte selectat,in una sau mai multe pozilii indicate de utilizator. Prin copiere, obiectul original nu dispare. Prima operalie care trebuie fbcutd dupd lansareacomenzii este selectarea obiectului ('obiectelor)de copiat. in coniinuare, mesajul Speciff base point or [Displacement/mOdellVlultiplel <Displacement>:, cere indicarea punctului de pe ecranin raport cu care se vor specifica distanla gi direclia pe care se va face copierea.Distanla gi direcfia vor fi definite de segmentulcare uneqtepunctul debazd cu cel de-al doilea punct (Specify second point of displacementor <use first point as displacement>:). Dacd in loc de a rdspunde cererii (Base point of displacement): se selecteazdopliunea Multiple:, atunci se vor putea ob{ine copii multiple, indicAndu-sein continuare o singurL datl punctul debazd,qi rdspunzdndu-se de cdte ori se doregtecererii Specify second point of displacement or <use first point as displacement>:. In acest caz comanda trebuie incheiatd

1-:

Prof.dr.ins. Baicu loan - Graficd oe calculator - Capitolul 2 cu intrare nuld (se apasb tasta (Enter) sau butonul din dreapta al mouseului). Indicarea pozi[iei copiei se poate face gi prin intermediul cursorului. In timpul deplasdrii cursorului, toate obiectele selectateil urmeaz6"pentru a-i da utilizatorului informafii asuprapozifiei pe care ar avea-o copia dacd s-ar selecta pozilia curentd a cursorului la cererea Second point of displacement: copy Command: spre exemplu, o linie) Se/ecfobjects: found(se selecteazS, 1 J Se/ecfobjects: (s-a terminat selecfia) Currentseffings; Copymode = Srng/e <Displacement>: (se Spectfy base point or [Displacement/mOde/Multiple] poate fi un punct caracteristic:capdtul selecteazd punct de referinld, care un liniei, mijlocul liniei, sau dacd se copiazSun cerc, se poate lua ca punct de bazd centrul cercului) Specify secondpoint or <use frsf point as displacemenF:(se selecteazdun punct unde dorim sd plasdm o copie a obiectului inifial). Dac6, dupd ce se termini selecfia obiectelor de copiat, se va alege opliunea Displacement, atunci distanla dintre noul obiect gi vechiul obiect va fi egala cu lungimea vectorului format de originea sistemului de coordonate gi punctul de pe ecran pe care il select[m sau ale cdrui coordonatele introducem de la tastaturd. Opliunea mOde ne permite sd alegem intre a realiza o singurd copie sau a rcalizamai multe copii. 2.3.13.Comanda TRIM Permite ajustareaobiectului selectatprin indepdrtareaporliunii situate de o parte a unei muchii tdietoare. Pentru un anumit obiect, muchie tdietoare poate fi orice obiect care-l intersecteazq de tip curbd deschisd sau inchis6. Comanda cere in mod repetat selectarea, mai intii, a muchiilor tdietoare (Select cutting edge(s)...Select objects or <select all>:). Dacd pe mesajul de mai inainte, o ca rdspuns,nu se selecteazd,ntci muchie tdietoare,dar se apas[ <ENTER>, atunci toate obiectele dispuse in spaliul de lucru vor fi selectateca muchii tdietoare. Selectareamuchiilor tdietoare trebuie incheiatd cu intrare nuld, moment in care incepe afiqarearepetatd a prompterului care cere selectarea obiectului de ajustat (Select object to trim or shift-select to extend or glProj ectlEdgeleRase/Undo]). : [Fence/Crossin Selectarea obiectului de ajustat se poate face fie prinzdnd in colimator o porliune a obiectului in partea care se doregte inldturatS, fie prin
47

*i:-.: \'.-

Proli,dnine. Baica loan - Graficd oe calculator - Capitolul 2 inhoducerea coordonatelor unui punct al obiectului situat in acea parte. incheierea comenzii se face cu intrare nul6. E j_ F -_ 4 _ _ _ * --_ _ -_ B

ii i;
'H

c'- - - - - -o-i- - - - t
a)
f,.

i^
c)

b)

Fi9.2.8. Utilizarea comenzii Trim pentru desenareaunui drepttmghi

f,

trim Command: n Current setfings;Projection=UCS, Edge=Exte d Se/ecfcuftingedges... ca or Se/ecfobjects <selectall>:1 found(se selecteazd muchie tdietoare polilinia FBCG, vezi figura 2.8b) ca Se/ecfobjects: found,2 total(seselecteazd muchie tdietoare linia EH, vezi 1 figura 2.8b) ) Se/ecfobjects: to Se/ecfobjectto trim or shift-select extendar [Fence/Crossing/Project/ (se segmentulEA, vezi figura 2.8b) Edge/eRaseUndol: selecteazb to Se/ecfobjectto trim or shift-select extendor [Fence/Crossing/ProjecU (se segmentulDH, vezi figura 2.8b) Edge/eRaseUndol: selecteazd to Se/ecfobjectto trim or shift-select extendor [Fence/Crossing/ProjecU (se segmentulDG, vezi figura 2.8b) Edge/eRase/lJndol: selecteazd to Se/ecf objectto trimor shift-select extendor [Fence/Crossing/ProjecU (se Edge/eRase/lJndol: selecteazd segmentulAF, vezi figura 2.8b) to Se/ecfobjectto trim or shift-select extendor [Fence/Crossing/ProjecU Edge/eRase/IJndol: dreptunghiul din figura 2.8c. In urma aplicdrii comenzii TRIM, rez-sltd, Dacd la mesajul to Se/ecfobjectto trimor shift-select extendor [Fence/Crossing/ProjecU Edge/eRase/Undol: se tasteazi p (de la Project), atunci va apareurmdtorul rdspuns: Enter a projectionoption[None/UcsNiew]<Ucs>: Linia de mesaj de mai sus ne cere sd specificdm modul in care comanda TRIM va fi aplicatd pentru entitdlile aflate in plane diferite, in spaliul 3D. Astfel, opliunea None, stabilegtecd obiectele aflate in plane diferite nu pot fi modificate cu comandaTRIM. Opfiunea UCS permite ajustarea proieclia pe planul UCS-ului obiectelor ale cdror proiectii se intersecteazd,in
48

Prof,,dr.ins.Baicu loan - Graficd pe calculator - Caoitolul 2 de hotar",pdni la carevor fi extinsecelelalteobiecte. Dacdla mesajul to Se/ecf object extend shift-select trimor to or geU ence/C ng/P rossi rojecttEd ndo]: IF umrdtorulrdspuns: setasteazip (de la Project), atunciva apare <View>: Enter projection a option [NoneMcsNiew] modul tn carecomanda Linia de mesajde mai susne ceresi specificdm EXTEND va fi aplicatiipentru entit5fileaflatein planediferite, in spafiul c6 3D. Astfel, optiuneaNone, stabilegte obiecteleaflatein planediferite nu pot fi modificatecu comanda EXTEND. OpliuneaUCS permiteextinderea pe obiectelor c6rorproiecfii seintersecteazdinproieclia planulUCS-ului ale obiectelorcareseintersecteazd in curent.Optiunea View permite extinderea ExTEltD.depinde de,puncflrl comenzii vederea curentE" aqadar aplicarea (view point). de vedere" AnalizAnd continuareacelagimesaj: in to Selecf object extend shift-select tim or to or g g/P ct/Ed eNndo] : rossi [Fence/C n roje trebuiesdmai menlion[m urm6toarele: Extend qi No Extend) permitechiar Edge (cu sub-opliunile - opliunea real carenu seintersecteazdinmod in plan, extinderea obiectelor ludndu-se considerare in interseclialor aparentd. tras6ndu-se obiectelor un - opfiunileFenceqi Crossingpermitselectarea (Fence)sauo fereasffi(Crossing); conturdeschis realizdriiultimei la Undo permiterevenirea situaliadinaintea - opliunea modificlri cu comanda Extend. 2.3.6. Comanda FILLET Permiteracordarea doud obiecte,carepot fr linii sauarce,printr-un arc a de razd specificatS.Modul de lucru este similar cu cel al comenzii fiind necesar se obiectelor racordat de s6 CHAMFER, inaintede selectarea (opliunea Radius). specifice ce razi seva faceracordarea cu
Command: fillet = Currentseftings: Mode= TRIM,Radius 0.0040 ultiplel:r (se tasteazd,,r" Se/ecffirstobjector flJndotPolylne/Radius/Tim/ltrl i pentru a pregdti introducerea m5rimii razei de racordare) Specify filletradius<0.0000>: 10 (se Se/ecf first object or [Undo/PolylinetRadius/Trim/Multiple/. selecteazd primul obiect) Se/ecf second objector shift-select apply corner: (se selecteazdal doilea to obiect)
51

Prof,dr.ins. Baicu lo,an - Graficd pe calculator - Canitolul 2 Pentru cazul c6nd avem o polilinie gi dorim s6-i rotunjim toate colfurile, i dialogul decurge astfel: Command: _fillet = Mode= TRIM,Radrus 10.0000 Currentseftings: p Se/ecf first objector ft]ndo/PotylinetRadius/Trim/t/lultiple/.(se tzsteazd p de la opfiuneaPolyline) Se/ecf2D potyline:(se selecteazdo polilinie format din 4 segmente) 4lines werefilleted Opfiunea Trim stabileqte dacd se gterg sau nu segmentele situate de cealaltd parie a racorddrii. Opfiunea Multiple lasd posibilitatea continuErii select5rii obiectelor de racordat, pdnd cdnd se tasteazd<Enter> pentru a iegi din comandd. to Dacd la selecfia celui de-al doilea obiect se opteazdpentru ,,shift-select Shift gi se selecteazd al doilea obiect), apply comel (se line apdsatd tasta atunci cele doua obiecte se prelungesc pdnd se intersecteazd formind un col1 cu un anumit unghi.

2.3.7.ComandaMIRROR faf[ de linia de oglindire indicatd, Permiteoglindirea obiectelorselectate originale. cu saufbrdpdstareaobiectelor obiectelorde oglindit prin afigarea Se cere,in primul rdnd, selectarea unui rdspuns repetatd prompteruluiSelectobjects:, pAndla introducerea a nul, dupd care trebuie definitd linia de oglindire cu ajutorul a doud puncte point of mirror line:. Specifffirst point of mirror line: gi Speci$ second in final utilizatorul este intrebat dacd doregtesd fie pdstrateobiectele in selectate pozilia inilial6 sau are nevoie numai de copia oblinuti in urma oglindirii. @elete source objects? [YesA{o] .Ntt), rdspunsulimplicit ori neafect6nd obiectele ginale. minor Command: un 1 objects: found(s-aselectat obiect) Setect J Se/ecf objects: (s-aterminatselecfia) Spectfy pointof minorline:(se alegeun punct de pe linia de oglindire, de first Nearest) exempluutilizdndu-semodul Osnap pointof minorline:(sealegeun al doileapunctpe linia de Spectfy second oglindire) <N>: (sealegeop]iunea,,N"). J objects? Erase source [Yes/No] 2.3.8. ComandaMOVE
in Permite mutarea obiectelor selectate, pozifia indicatd. Comanda lucreazdasemdndtorcu COPY, deosebireaconst6nddoar in faptul cd aici nu

Prof.dnine. Baicu loan - GraficdDe calculator - Capitolul2 existii opfiunea Multiple. move Command: Se/ecfobiects:1 found(se selecteazdobiectul de mutat) J Selectobjecfs: (se termin[ selec]ia) <Displacemenfr:(se alege un punct de pointor [Disptacement] base Specify referin{d, de obicei un punct caracteristic al obiectului, cu ajutorul modurilor Osnap) specificd punctul in pointor<use firstpointas displacemenF:(se Specrfysecond care va fi mutat obiectul).

ComandaOFFSET 2.3.9.
cu Permite construirea de obiecte asemenea obiectele selectate,in partea indicafii fati de obiect gi la distanfa specificatE. Specify offset distance or [Through/Erase/Layerl: inseamni si se intoducd valoarea distanlei dintre. obiectul original qi obiectul asemeneAiar Specify point on side to offset: prin cere indicarea pdrfii in care se doregte construirea obiectului asemenea" selectareaunui punct situat in aceaparte a obiectului. O datii introdusd distanfa, mesajele Select object to offset: 9i Side to offset: vor fi afiqate in mod repetat, permildnd construirea de obiecte asemeneaechidistante fald de obiecte diferite, la distanla qi in pozifia indicate. Comanda se incheie cu intrare nuld. offset Command: r= rce Cunent seffings;Erase source=No Laye Sou OFFSETGAPTYPE=0 <25.0000>: 10 (se introduce 50 or Specify offsetdistance [Through/Erase/Layer] valoareadistanlei la care va fi plasat6obiectul asemenea) Se/ecfobjectto offsetor [Exit/tJndo]<Exit>:(se selecteazdobiechrl de copiat) <ExiF:(se executd clic pe point on sideto offsetor fExit/Multiple/tJndo] Specify aceaparte in care dorim sd apar6 obiectul asemenea) <Exit>: ) Se/ecf objectto offsetor [ExMUndo] Opfiunea Through ne permite sd specificdmpunctul prin care sd fie trasatd obiecflrl asemenea. Opliunea Erase poate gterge obiectul initial dupd plasarea obiectului asemenea.

OpliuneaLayer ne lasd posibilitateasd plasdm obiectul nou pe layerul curentsaupe layerul obiectului surs6. pdn6 c6nd plasdriiobiectuluiasemenea Multiple permiterepetarea Op{iunea un alt obiect(next objecP. ne hotdrdm multiplicdm sd

53

ii*

Prof,dr.ine.Baicu Iogn - Gryf fu ComandaROTATE 2.3.10. ffi

t'culator Capitolul 2 -

permite rotirea obiectelor selectate, jurul punctului indicat la cererea in Specifyrotbtion angle la Speufy basepoint:, cu unghiulspecificat cererea or [Copy/Referencel:. rotate) Command: ANGBASE=0 in positive angle UCS: ANGDTR=counterclocl<wise Cunent obiectulpe care-lvom roti) (se 1 found selecteaza selectobjects: J ob1'ecfs: Se/ecf va fi rotit obiectul' 6asepoint:(se specific[ punctul in jurul Spectfy "*Yi? cu axa Oz a UCSA*u d. totafil trece prin punctul-debazd 9i esteparaleli ului curent.) <0>: 45 (se introduce valoarea Spectfyrotationangle or [Copy/Reference] unghiului cu careva fi rotit obiectul). Opji*"u Copy conduce la realizareaunei copii a obiectului sursd, cu in pdstareaacestuia pozilia iniliaH. bgiunea Reference stabilegte *qhi de referinl5' dup[ care se introduce 9o *ooounghi de rotafie,relativ launghiul de referintd ComandaSCALE 2.3.L1.
Permite modificarea scfrii de reprezentare a obiectelor selectate, prin numeric5, dacd se rdspunde opfiunii implicite Specify scale tp..inr*. vizuald, dacd se foloseqte opliunea Reference' iicto", sau prin t"ul*t Punctul firrnizat la cererea Speciff base point: reprezinti prmctul fa!6 {e care se face scalarea,el rdmdndnd-fix pe desen.in urma scal5rii, distanlele aintre punctele aparfindnd obiectelor de scalat gi punctul de bazd se modificd proporlional cu factorul de scalare' scale Command: obiectul de scalat) 1 ob1'ecfs:found(se selecteazd Se/ecf J Se/ecfob1'ecfs: (se point: specificl punctul fa!6 de care se face scalarea) iase Spectfy <1'0000>: J 2 Specrfisca/efactoror [Copy/Reference] obiectului sursi in pozilia inifialA' Opli*.u Copy conduce ia menlinerea

ComandaSTRETCH 2.3.12. permite modificarea poziliei obiectelor aflate in interiorul unei feresfre fereastra, care timp_obiectele intersecteazd ?n deformflnd acelaEi de seleclie, nemodificate' lor astfelincdicapetele din exteriorulferestreisdrdmAnd

Prof.dr.ine. Baicu Ioan - Groficd pe calculator - Capitolul 2 se caretrebuiedeplasate, poatefacedoarcu ajutorul obiectelor Selectarea unei fereste Crossing. Trebuie selectatun punct de bazd (1) $ noul punct (2), care indicd direcfia gi distanla de tragerein raport cu punctul de bazd (vezifigura2.10b). In figura 2.10c, este prezentat rezultatul aplicdrii comenzii Stretch asupra dreptunghiului din figura 2.10a. Latura verticalE din st6nga" a dreptunghiului,fiind in afara ferestreide seleclie (fereasta de selectieeste cu reprezentat5 linie intreruptii in figura 2.10a),a rdmasnedeformatd. Command: sfrefch or by Se/ecf objects stretch crossing-windowcrossing-polygon... to de c Se/ecf objects: (setasteazd,,c" la crossing-window) first Specrfy corner(se executiiclic in punctul A) corner3 faund(seexecutiiclic tn punctul B) Spectfy opposite .L Se/ecf objects: (clic base or Spectfy point displacemenf in punctul 1) (clic point Specify second of displacemenf in punctul2)

ab)c) F ig.2.10. Modifi careaform ei unui obi ect util izdnd comanda

2.3.14. Comanda PEDIT unei polilinii poliliniilor. Primul mesajcere selectarea Permiteeditarea Multiple): Selectpolyline or sau selectarea multor polilinii (opfiunea mai nu [Multiple]:. Dacd entitateaselectatii esteo polilinie, utilizatorul va fi atenlionat asupra acestui fapt gi intrebat dacd doregte ca ea sd fie transformat6 intr-o polilinie (Object selectedis not a polyline. Do you implicit are ca rdspunsului want to turn it into one ? <Y>). Acceptarea efect afigarea opfiunilor principaleale comerzi| la fel ca in cazul in care ar entitatea selectatd fi fost polilinie: pedit Command: ) (se potyline [Multipte]: selecteazd linie, un arc) o Setect or youwant turnit intoone?<y>J to Do Object is selected nota polyline. iVSpl ruelLtype vertex/F ine/Decu Enteranoption [Close/JoinrWidth/Edit gen/Undol:

Prof,,dr.ins.Baica Ioan - Graficd pe calculator - Capitolul2 Close inchide o polilinie deschis5,unind punctul siu de sfbrgit cu punctul de inceput. Dacdpolilinia selectatiiesteinchisd,atunci in locul lui Close apare Open, care qtergeultimul segmental unei polilinii inchise; la repetate - Join unegteintr-o nou6 polilinie obiecteleselectate mesajele pe carele fwntzeazd. se Selectarea obiectelor incheiecu Selectobjects:, (linii, careseunesctrebuiesd fie curbedeschise intrarenul6. Obiectele polilinii deschise), capetele esteobligatoriu coincidd. iar lor si arce, noii - Width permite specificarealdlimii poliliniei. Ea cere introducerea poliliniei; grosimia tuturor segmentelor intr-o transfomdnd-o o - Fit interpoleazd polilinie formatti din segmente, curbdnetedd; vertexurile(nodurile) unei polilinii, transfonndnd-o - Spline interpoleazd de tip Spline; intr-o curbd la - Decurve readuceo potriliniec[reia i s-a aplicat o interpolare starea anterioarioperaliei deracordare; intre vertexuri - Ltype gen stabilegtedac6tipurile de linii sunt generate poliliniei; sauintre capetele ultima operafiede modificare frcutd in cadrul comenzii - Undo anuleazd PEDIT curente; - eXit incheiecomanda; - Edit vertex permite efectuareaunor operalii de modificare asupra vertexurilor.Prin vertex seinlelegepunctul caremarcheazicapdtulunui de segment polilinie. Vertexurile sunt, deci, chiar punctelefolosite la poliliniei. construirea Subopliunile opliunii Edit vertex sunt: Enter a vertexediting option [Nut/Previous/Brealdlnsert/IVIove/Regen/Straighten/Tangent/WidtVeXitJ <N>.. unde: - Next mutii marcatorulde vertex (un X) pe urmdtorulvertex; - Previousmutd marcatorulde vertex pe vertexul anterior; - Break intrerupe polilinia intre vertexul curent gi vertexul indicat, cu Next qi Previousalelui Break; ajutorultrneiadin subopliunile unui nou vertex, in pozifia specificatl ca - Insert permite intercalarea apoi la rdspuns mesajul Enter location of new vertex:, revenindu-se de editarea vertexurilor; la automat subopliunile poziliei vertexuluicurent; - Move permitemodificarea - Straighten permite indreptareapoliliniei intre vertexul curent gi cel specificat;

/ ',,

Prof.dr.ing. Baicu loan - Graficd pe calculator - Cooitolul 2 intr-un vertex, direcfie directieitangentei Tangent permite specificarea operatiide racordare; pentruurmdtoarele careva fi utilizatii - Width permite modificarea grosimii segmentuluisau segmentelorde polilinie cuprinseintre vertexurileindicate. 2.4. Determinareadistanfelor.ComandaDIST
i

ffil
Effi

Cu ajutorul comenziiDIST se af16distanladintre doudpunctepe care le fie fie Cele douapunctepot fi specificate prin coordonate, alegelipe desen. fie utilizdndopfiunilecomenziiOSNAP. cu ajutorulmouse-ului, Command: dist primul punct) Specify point: of (seselecteaz6 first -int point: of (seselecteazd doileapunc| al second Specrr! -inf = = = 83.2072, fromXYPlane 0 in Angle XY Plane 26, Angle Distance = 36.1059, = 74.9654, Z = 0.0000 Detta Y Delta DettaX ofer6informaJiiasupradrepteidetenninatiide cele doud Comanda puncte:distantadintre puncte,unghiul forrrat de proieclia drepteipe planul cu XOY cu rxa OX, unghiul fromat de dreapt6 planul XOY, varialia A a coordonatelorpe axeleOX, OY qiOZ.

57

Prof.dr.iw. Baiculoan - Graficdne calculator- Canitolal3

oBIEcrELoR.DESENA.TE CAPITOLUL 3 pRopRTETATILE


de 3.1.Sisteme coordonate AutoCAD-ul folosegte sisteme de coordonate carteziene pentru localizareapuncteior dintr-un desen.Pentru definirea unui punct este (X,Y,Z), Sistemele coordonatesunt de un necesar triplet de coordonate drepte,sensulpozitiv al axei OZ, determinAndu-se ortogonale intotdeauna cu regulamAinii drepte.AutoCAD-ul permiteutilizareaa doui tipuri de Acestea sunt: de sisteme coordonate. universal . sistemulde coordonate System)WCS (World Coordinate plasalifiecare entitate o locatieabsolutA; la in'WCS, Lucrdnd sistemul de coordonate al - UCS (User Coordinate System) plasat oriunde ln WCS. utilizatorului,este un sistem de coordonate a-l defini, trebuie si specificali direciia axelor UCS-ului gi Pentru pozilia originii. Un UCS v[ permitesd desenafi s[ edita]i entit6]i 3J) 9i astfel datorit[ faptului cd putefiorientaplanul de proiectare CuugurinfE, plan6,Cu AutoCAD-ulputefi defini un s[ lucra]imereuin vedere incdt PutefiasociaUCS-uri num[r nelimitatde UCS-uripentrufiecaredesen. diferite vederilorlaterale,din fafd sau din spate.Existd posibilitatea salvlrii UCS-urilorsubnumeleindicatdeutilizator, gi la se de Toatecomenzile desenare editare raporteaz[ UCS-ul curent. UCSICON 3.1.1. Comanda pozitive ale PoziliaUCS-ului cwent ln raport cu lVCS-ul 9i sensurile (vezi figurile 3.3 9i acestuia salerezultbdin simbolul grafic asociat axelot de 3.5), Un astfel de simbol Safic poart[ denumirea icon, iar pentru c5 UCS icon, UCS-uluicurentsenume$te stafea utilizatoruldespre informeaz[ gi pozilia h care este afigat UCS icon'ul se definegteprin Afigarea UCSICON,careareopliunile: comanda ucsicon Command: <ON> roportiesJ : option Ento sn r [ON|OFF/All/tttoaigin/ORigintr * (rirzlnlizarea)simboiului grafic al sistemului ON - actiyeazAafigarea de eoordonete; grafic; simbolului OFF - dezantle4zlafigarea AII - permite modificareaopliunilor simbolurilor grafice in toate de ferestrele vizualizareactive; Itloorigin - tc4es?Avianalizareasimbolului grafic tn collul din jos, de st$nga indifb'rent pozifia originii UCS-ului;

,.a

pe 3 Prof.dr.ine,Bsicu loan - Grs{i.cd calculator- Capitolwl 'ORigin - forleazL vintalizarea simbolului grafic in originea de sistemului coordonate; apariliacasetei dialogdin figura 3'1 in de - Properties detemrind qi UCS. aspectul proprieti|ile pictogramei caresepot seta

proprietdlilor de Caseta dialog UCSlcon pentrusetarea Fig,3.1, plctogramei UCS

f..

Y
I

b --*--g,X
de sistemului Pictograma Fig.3,2, D unlversal WCS-3 coordonale de Fig.j.3. Pictograms sistemului coordonate utilizatorului - UCS-3 D al

50

t,

Baiculoan - Grafrcfr calculator- Caoitolul3 ne Prof.,dr.ins,

. ,n.

de sistemului Pictograma Fig.3.4. D uniyersal WCS-2 coordonate -

de sistemului Fig'3'5' Pictograma D al coordonate utilizatorului UCS-2

in de ln caseta dialogreprezentatd figura 3,1 sepot stabiliurm[toarele: in sistemuluide coordonate. cAmpul ,,UCS aspectul i'itt6gutn.i ca pictograma fie in stilul ,,3 I)" (vezi s[ icon style" sepoatealege figurile3.2 gi 3.3)saus[ fie in stilul ,,2D" (vezifigurile 3.4 9i 3,5). a<elorOx 9i Oy si Pentrustilul ,,3 D" se poateopta ca la capetele gi de asemenea poate alege grosimea se avem sdgelisau conuri (I,2,3 pixeli); posibile din anelor 3 variante poatefi stabilitdin cAmpul pictogramei mdrimea ,,UCSicon size" ca implieitb este12 viewport-ului,Valoarea din un procentaj mbrimea poate variadela 5 la 95; darprocentajul culorile pictogrameiln spafiul model gi ln spaliul hartie pot fi tab ,,LaYout lcon color"). al 3,1.2,Controlul sistemuluide coordonate utilizatorulul

-L

al ComandaUCS, de modificare a sistemuluide coordonate format: ate utilizatonrluio urm[t'orul ucs Oommand: *WQRLD* Cunent nams: ucl or of ortgtn IJCS fFace/tlAmed/OBiecffireviousNiewrWorldrX4&'7Axts] $psctty unde punctuluiPr(100,0,0) <Wold>:100,0,0 (fuir intodus coordonatele nouluiUCS) fie wem sA originea in 150,0,0(Dacd, loc s[ inhoduoem pointon X-axis <Aooepf>: or Spect$ ar cl &ceasta tnsemna punctulP2(150,0,0), aplsa tasta<Ei{TER>n am F1, tn ca deaoord noulUCSseaib{ originea punctu] iar axelelui sA iuntem orimtarecu aneleUCSdui precedenfInsf,,pentru ci arn aib$ aceeagi prmctului cE insearnn6 dorim P2(150,0,0), coordonatele rlspunsintrsduc,And P2 feacdpdn punctul ). a nouluiUCSsA ca axaOX
5l

r s 4+rnef

. -'!w.*{rt4l4:s4M:-".!*F*-,.

-,1!.:71

?1

-,'

'.,}.:..."i.i;'.,;'..,"'-.-i.'.''j;:",*'.:u'..,..ll'i.,

pe 3 Baiculoan - Groftcd c$lculutor'Capitol+tl ' . Prof.dr.ine. (Acum.dacS loc s6 in 150,0,45 or.<Accept>: point thex\ plane on specify am'fi apdsattasta punctului Pl(150,0:45). coordo.natele introducem in ca <ENTER;;inseamnd am'fi fostde acord noul UCSsaaibdoriginea cA P1 plin punctele qi P2.iar axaOZ sa aib[ aceeaqi P' $i axaOX si treacd coordonatele ins[. precedent. pentrucd am introdus ca orientare in UCS-ul plariul XOY al cd inseamnh am optatca P3. ale 150.0.45. punctuh.ri aceasta pozitiv[OY.) semiaxa punctul 9i sdconlind Pr nouluiUCSsatreacdplin UCS: comenzii dupdtastarea careapare din opliunile mesajul Si analizdm Ax Bi re A i C e Sp cifyorign of LJ S or IFace/N med/O ecUP viousNiewMorldNN /Z,E is] <World>: face mesajul litera ..Select of solid ce - Face Dup6 setasteazd ..f'. apare unui Se object:", selecteazltfala solid3D gi planulXOY al nouluiUCS mesajul apare In ..Enter peste selectatd. continuare fafa Seva suprapune (accept>:"'Opliunea <accept> implicit[ an option [NextlXflip/YflipJ comenzi viitoarele cea UCSeste utildpentru noului presupune pozi{ia cd Next Semutf UCS-ulpe fata in cazcontratcu opfir"rnea <iedesenare. UCS-ulcu 180"in jurul axei Xflip se roteqte Cu invecinat6. opliunea in UCS-ulcu 180" jurul axeiOY, Yflip seroteqte OX, iarcu opliunea gterge UCS-urile restaura. salva. se opfiune pCIt NAmecl- cu aceasta an apare mesajul ..Enter option literele ,.na". create. Dupdce setasteezd sprerestaurarea. ale cdruiopfiunine conduc [RestoreiSave/Delete/?l:" create anteriorl UCS-urilor ori listarea salvarea. $tergerea

NoulUCS Xlines' 3D 3D frcdnd: Polyline. Mesh. excepfie entitaii. unei (aceeaqi OZ) cu a obiectelor axa de direclie extruziune areaceeaEi
f'

plane. planulXOY al nouluiUCS obiecte selectate. seselecteazd CAnd e$te obiectul selectat: cu in va li aliniat planul care plasat pe anteriori Previous comutn UCS-ul cu ce de un View - definegte sistem coordonate areplanulXOY paralel pc desen sau este Opfiunea utill cdndsescriutextc monitorului. ecranul acestuial se facecotarea pe curent WCS. din comutarea UCS-ul World - face in dc ut't unghiintrodus utiliz-ator jurul cu UC$-ulcurent XN17,- rotefte axeispeeificatel cu ce unui I"JCS are 6 axd OZ paraleld o definirea Zaxis - permite prin origipea qi printr-un lui Noul UCS se defineqte anunlitldirec(ie. peizitiv axeiOZ. al punct aparfine ce sensuiui

Named UCS... ori tastdmcomanda Dac[ din meniul Tools selectdm in de UCSman.va aparecaseta dialclgUCS, reprezentat6 tigura 3.6. tjC]Sde Aceast[casetd dialogare mai multe paginicu inlbrmaliiclespre

;,.
"i?-' .- "-1

tsaiculoan - Srgficdpecalct&nor: gqltito-lul3 Prof.dr.ine. CS-uri'cu detaliiprivild cu urile salvate, pos X' pozilioldriiaxelor Y 9i Z' salvate a UCS-urilol 9i .".t4"".,.1e originilor
de relativ la anurnitesisteme coordonate'

lT:iW',
Lf-Ss Se,tr.gtI ltamedUCSI Orthogr+r'rc { Currrt UCS: Pevm
g L d EE

3X

I I

Daaqs-l

Rddt6 to.

l*',";oac

.,
l orl C aral H dpl l----J

cle C'ttsetq liulog (/CS Fig.3.6.

desenate obiectelor 3.2.Propriet[{ile sunt stratul in care au ale obicctelor propriet6ti Principalele cl pentru inlelegerda noliunii de stiat se poate presupune obiectele inflnit de mic6' de suni plisatepe o llllie transpafentA grosirne desenate un l'oliereprezintb stratal desenului' Aceast[ Lrnui num[r oricaldc marede straturi' peimitede{rnirea AutoCAD-ut Exist[ apoi in carestratdore;tesd lucreze' putdndspecifica utiliz.atorul $unt straturile irnplicit..toate a il;il;itt;i;a'afiEarii selective straturilor" active' straturil0r tutLurol egnlinirtul uiriUit..iar peecran apare '"'"inipii.ir.'oriceva o areasociate cllloare untip delinie' Ei AutoCAD entitat; estealtr. iar tipul de linie implicitd in liinci plasata straiul0. Culoarea este C0NTINtJOtiS' implicit rapide 'C'ulorile tipurile linieasgciate mijloace entit6lilor.reprezintd de gi culoriide descnare indisarea Pentru pe r;f*Jii*i*ntierevizual6 un desen. in acesteia engleza denumirea cle s6 trebuie se introclued la tastaturd clorite $unt: in admise modnormal ei. asociat Culclrile de numdrul identiticare sau 4-CYAN i-nnU (rogu)l Z-VEiLOw (galben);3-GREEN*-(v.erde): (violet): 7-WHITE (alb)' O-frq trur.o*t;'S-bfUn (albastru); nCENTA

)J

:" ..

fi r_ I

Prof.dr.ine.Buicu loan - Graficdpe cnlculntor- Capitolul3 COLOR Cornanda 3,2,'i,, urmltoarelor desenarea culoriicu carese doreqte specificarea Permite Color" din de caseta dialog..Select apare comenzii, La entitAli. linsarea 3.7. figura de 3 existd palete culoricuprinse caset[ Index Color clinaceast[ PJ pagina cuprinde palet6' ColorIndex(ACI).Prima in indixulAutoCAD AutoCAD de culoriindexate paletd cuprinde de cu culorile indexul la 10\a249,a doua de nuante gri cn a treia paletacuprinde iar la 1 la 9, dar au gi denumire. de indexul la 250la 255. se culoriide desenare. introduce schimbalea in cazulin caresedoregte sting al moLlseclic executd cu butonul culoriidoritesause asociat numdrul speciale doudsitua(ii Existd de din 9i uiui pe unadin culorile caseta dialog. anume: butonulBYtr,AYER dac[ dorim ca entitefllesd preia a) Vorn selecta se in stratului care plaseazdl asociatd culoarea s[ butonulBYBLOCK dacfldorirn ca obiectele tie selecta b) Vorn pdndla includerea (depinzdnd background). de cu desenate alb saunegru o asociatd blocului intr-un strat av6'nd intr-un bloc ai inserarea acestera culoarea stratului. vor obiectele prelua Dup[ inserare culoare. pi realizarea alegerea Color pennite a casetei Select True Color Pagina modelul aplicAnd pot fi realizate cr"rlori Aceste de a pesfil6 milioane culori. Red.Greenli Blue)sauaplicdnd culorilor intensit[lile Rbg (secombind
ftgiffiii@ii=_-

(Luminance)]. (Saturation)" strdlucirii si a

3:l
krdo<Csls I fr"Cot" Colcr #Cl}: &*,:CAO hd.o( I
Cdo{Eooks

t
M.Grocn" &.n:

ru-l

fn

ffiffi

ryry I ryrydGJ

('alar" Iix.3"V. ('ttsetucleliulils ".$E/ecl 54

*.'F'#*#{{!?@

*.@{.f.*<.'#!

'

IUI.Jll

.araX.

t)LaLw

tv'3tt

vf

qltterr

Ye

LINETYPE 3.2.2. Comanda . |

e"'vB""v' ::::: ;':' :.tt',',"J

'La tuturdi oirerafiiloraslrpratiptiriloi de linie. Periniteef'ectuarea din Manager figura3.8. de caseta dialogLinetype apare comenzii, lansarea

.t

{
0rldt [afir, OinlSm
ffi li-'/inL!
!

@rtrcghfrota. cirBisBcdrccr-

lTffilTffi-

t_-

--

17 tr}tt4trlproun!tor|c*r'

:1 o x l: g

lT:'..l | ! 4 -l

Linetype Mcmager de frg.3.8.Cusetu diulog r ; , , ,= ,,= ,,,,,.=.=...'.== -=,,,,==,=,-.,Sglggtafg*,Ulm6togfglof ftfg4+fgzul dg din'eeseta fliAlog bUteene ',,=' Linetypes de casetei dialogLoador Reload la - Load- conduce aparilia (numeleacestora ' predefinite $i in care sunt listatetipurile de linie se Din de secvenlels puncte spa{iicarele caracterizeazd). aceastd.listA Ei nevoie apoiseapas6.butonul iar de tipurile linii decareavem selecteaza qi in in vor OK, TinurileOelinii selectate fi incdrcate memorie listate Manager. Linetype caseta va butonlinia selectatd fi utilizatdla prin apflsarea acestui - Current {. entit6li urm6toarelor ; desenarea din va butonlinia selectat6 fi qtears6 listd acestui - Delete prin aphsarea Tipurilede linii Bylayer.ByBlockEi in das6 a fbst-utilizatd desen. nu gterse; nu Continuous pot fi cu cdmpului la butonconduce aparilia acestui - Hi<ledetails- apdsarea liniaselectald. despre detalii 'l'ipurile linii sunt stocate fiEierele Aceste acad.lin9i acadiso.lin. in de construite tipuri de linii personalizate, pol tiqiere fi accesate sepot adhuga $i utilizatorului. de in funclie necesitdlile factorurlui modific&rii Linegpe Manageravemposibilitatea Tot in caseta (Glohal scalefactor) sau numaia liniei a de scalare liniiloi"din desen
55

1,*.'Ba'r..i**.Fl&

..; ' - Graficd pe culculator - Cunitolul 3 Proll.dr.ins. Bnicu loan object scale). Se apeleazilla aceste rnodificdri ale c.rterrtt (C".*nt apareca o linie continuddeqi atuncicind linia desenatd de f-actorfrlui scalare linie. cu s-adesenat alt tip de ComandaLTSCALE 3.2.3. a scdrii de reprezentare tipului de linie. prin Permite modif-rcarea astfel: noii introducerea vaiorinumerice, Command:/tsca/e <1.0000>: 10 scale factor newlinetype Enter model. Regenerating este 10. curent[ a fbst inlocuitdde valoarea Aceasti comandd Valoarea desenului. de urmatdintotdeauna regenerarea 3.2.4. ComandaLAYER

sunt: straturilor Caracteristicile * Lln$irdecaractere identificd care stratul: 1) Numele straturilor ?) Vizibilitatea- utilizatorul vede pe ecrandoar con[inutul (active); vizibile * intr-un desenate entitdtilor stratului tuturor 3) Numirul culorii asociate poateti modilicatd culoare care stratului. stratli se atribuieculoarea intr-un stratului toateentit6lile 4) Tipul de linie asociat acelui strat: tipul mo$tenesc delinieasociat dintreun stratinghelatqi unul 5) Stareacte inghefare- Deosebirea ca ignorat.. 5i estc inghelat conrplet const[irr faptulcd stratul invizitril se straturilor lnghelarea de in cum nu ar exista baz-a datea desenului, de vitezei astfel rnari.oblindndu-se creqterea tiesenelor practicd cazul in Straturileinvizibile nu sunt ignoratela clesenelor. i.gen.rare a regenarare. Comanda LAYER permite a detlnire de noi precum straturi. $i a et"ectuare
;;.:j , ;is Haox

yerProwrbeg

Luyers I'ig. J.9. Buruclein.slrunrerile

tlnumrt0r 0perallt Aceast6comandflpoatefi activatdprin tastarea asuprastraturilorexistente. clic pe butonul din meniul Format. sauprintr-un sau ei in zonade comantlh. La)'er$(ligura3.9). Manager de pe barade instrumente Layer Properties
56

!'

?rof.dr.ins.Baicu loan - Grsficii pe calculator - Canitolul 3 comenzii duce la aparilia caseteide dialog din figura 3.1 -unrut.u prezentate tabelul3.1. in au casetA semnifica{iile din Sutoanele aceastd 3.1. Tabetut Semnificatie Butonul Pictograrna

cu Nr.
I casetade Nerv Property Filter - afigeazd dialog Layer Filter Propertiesdialog box unde poate fi creat un filtru de listare a lor. functiede proprietdXile laver-elor

7 3

l+i L:*i

un New Group Filter - creeazd grup de filtrare


de Layer StatesManager - afigeaz[caseta in care pot fi dialog Layer StatesManager ale curente straturilor.in salvateproprietS{ile ulterioare. unei restaurdri vederea

m
H
t-*l

numtt un New Layer - creeazl nou Layer. inlocuit fi Layerl.Acestnumepoate in'rediat Noul ales cu Llnnunlesugestiv. deutilizator. proprietdtile ultimului strat strat va avea selectat. New Layer FrozcnVP In All Viewports in un creeazd nou layer Ei il .^ingheal["
vlewrrQrt-uI l..-

m
M

Marcheazd layer-ele Delete Layer Acest layer-e in selectate vedereagtergerii, Lrutonul vor f-reI'ectiv;tersecdndse va apdsa 0K, ArrnlysaLr

(stratul) layer-ul Set Current - transformd clescna a Pentru putea in eureut. selectat strat sd pe un layer.trebuie acesta fie layer ca curent.

LAYI,II sau DDLMODESpe ecranapare comenzilor I)updtastarca Manager' LayerProperties caseta <iialog de (on. layer'elor starea sd DDLMODESva perrnite schirnba{i Comancla "'incuiat". '"clescuiat")" sau "inghe1at". inclividual in grup. dczghufat'". o11" unul selectafi Managero de Mai intai.din caseta dialogLayer Properties pe starea care ce butonul reprezintn apoi acliona[i saumai multelayer-e" s[ deirili o schirnbali, (doar unul)qi apoi layer-ul selectali unuilayer. numele a Pentru sehimtta de Namedincaseta dialog cle clic Iieexecutl pecaseta textallat{in coloana

T1T:r*"'TYI"-TI

a v r .aa.

..t.t.

j.

dln tlsura J. I u.

123

,.4 s
3;l
a$4a I n'11 !ic I i5i E qtt Et|!

{:
#{ Usd Lrrya:5h[udntqr'dd |- hvrtfrr S.ftrgtr I StotdhF l- hdcrtrlrv*fis

Manager LayerProperlies tle Caselu elialog Fig,3,10.

pe listate coloane (layer-ele) proplietAlile calacteristicele au Straturile $i (vezi9i figura 3'10): denumiri semnificalii cu urm[toarele 9i gol: obiecte' curent. include tipullayer-uluil - Status indicd * numele laYer-ului; Name preciz.atel straturilor sau in$trefarea dezghelarea FreezelThaw permite dar vizibil pe ecran. pe acesl Lock/Unlock- Un layerlncuiatrdmdne t'r un in obiecte. felul acesta layerpclate sau tuy.t nu pot {i create n:utate fi cd cu ca tc,losit referinl6. cerlitudinea nu poate niodificat. atribuieo noud culoarestraturilclr - Color - permiteutilizatoruluisE specificatel specificatel un - Linetlpe - atribuie noutip de linie straturilor selectatl linieiasociathlayer-ului grosimea - Lineweight schimbd un stil de tiplrire - Plot Styie - se poat; atribui layer-uluiselectat existent; care straturile vor fi tipdrite: - Plot - Controleazd in straturilor * tbceposibil6 .,inghe1aiea"/"dezghefarea"' - New VP Freeze nou ; viewport-urile create un clic clreaptape celula din , stratul seleetat - Description coloaneiDesciiption duce la aparilia unui meniu corespunzatoare derulantcare cuprindeqi comanda".ChaugeDescription".Se pot I stratul selectat' despre informalii c6teva introduce cu pe dreptal mouse-ului randul denumirea clic Printr-un cu butonul
58

,'.'I

ulutor din apaliliaunui meniuderulant careputemalege .oto"retol det.rmindm la sau atlgate. sa renunlam cele cale nu toatecoloanele dacdsi pastrAm culent(vezifigura3,I 1). pentru desenr-rl cupdndinfbrmaliirelevante lEwo,
v Stattls vOn v Freeze v Lo* y Cdor y Lrnefype v Linehreeht v Fhtstyle I Flot trere v FteHVP v De8(Iipliln O.rstffiie,.. l,lo$nscddums
iln*k ti'e lurrns lou $tofllb tisdat

A}J

M,, E on
P P El pl Fre:e la*. coiu b:et;,pe E ttrepcah g Plor S/e

I _ ,1
P{:41.-l cls$ I

El na
@ llra VP Fera E| tcacnetrm

rit llte9.rn
Rcsbc d csl$rnt to defaJb

pcntrtt l. Fig.3.l Meniu rs orgunitared IaheIttI tti Lu1'e Manager Properlies

oq__l c*,i |

!f

o Fig.3.I 2. (' aseIu L'usl nrizeLuYer Cloltuntts

care. Customize.'., din meniuderulant figura3.1I conlinecomanda Acelaqi

caseta"qutg*de in Columns. reprezentat[ fi$ura 3.12, Din aceastd in tabelul Layers sd asemetlea decidemcare coloanes6 fie vizibile acfionAnd ordineacoloanelor Manager,sau putem.schimba Properties qi MoveDown. MoveUp butoanele LayerTools comanda vom superioara selecta Formatdin bara Din meniul in reprezentat figura 3,13, Semnifiealiile ;i va aparemeniul derulant. totodat[$i mai meniusuntprezentate jos fiind aratate .u*.nrilur din acest pe 3.13: poziliile numerotatefigura " va selectat l- Make Object's Layeg current * l,ayer-ulobiectr.rlui curent: deveni layer-ul * curentl strat devine folosit anteriqr 2- Layer Freyious Layer-ul * pe ecranvor fi afigate ce doarobiectele aprlin 3- LayerA"lU.,, selectat; stratului pe pe vor selectate fi trecute layer-ul care 4- Lnyer Match - obiectelo de selectat utilizator; un seg6$e$te alt obiect. pe vor slectate fi trecute 5- Chlnge to Current Layer - Obiectele I curenl: layer-ul

59

pe't Vor sblectate fi copiate C{py Obj.cis to New Layer - Obiectele ' '.':."' .- -t de selectat utilizator:. un pe se layer-ul care gdsepte alt obiect. pe layer-elor carese'afl6obiectele Layer lsolate- cu exceplia 7selectate.celelalte layer-e devin invizibile. ..inghelate" sau: Layiso: cureutia cotnenzii de in ' .:incuiate". functie setarea
psmal Tools Drah' Dimentlon ltlodifo ftin&+\, Help

,lng.

,Dlllcu

tuarn

rlraal ,cu ue

cfllculiltor - r'L.ttrru.4. curLer.u.vt

-..-' taver"'
Lyer&ds

'i: -{ E'q -?{ h m


)
;.J. Mak!CbiedstaYE '-,{ tayar Sev'lnr

I 2
T

tfu tayersa&.,, -$,rrv*u"tc'


$ *srqe to c|frefltLayer $, cneyobjecet aes'Layer

&,rextttyre... I qinars*oost*e,,, $ ,r4trestge,,, & nf$eaacrstvle


i

q LayEr lsolate trgbE Lryr to Cl,rrint UB,fpnft S L.yer I.fEdaE

stde.,, eafrt Styie.., Bult*r llrutr,,, *f $*rer 0rrwr|gqffts Scnerne,;,

'd* tayetQff qt Tt*nr*Liyers0tl {.$ t atcr fftax

l0
II l2
t1 IJ

th.*Afit \rs

l4
t\

tb r-avcor.o4'
lip t.vout*o* i..yErie{ge u'nrtdctc

t6

url Toof:; iul 3, Fig, I 3,lvten clerul Lnv-er are 8- IsolateLayer to Current Viewport - cpmanda efectnumai pe setatA zergqi dac[ suntdefinite TILEMODE este variabila dacd in 2 sau mai rnulteviewport-uri spaliul hflrtie, lzaleazillayer-ul curent; in selectat viewport-ul obiectului izqlate prin conranda stratr.rrile 9- Layer Unigolate - restaureazd Layiso: devine 10-Layer Qff - l.ayer-ulpe care se at]6 ohiectul$electat invizibil; vizihile: devin layer-ele 1l-Turn All LayerOn * Toate estc * l,ayer-glpe carc se allA obiectulsclectat l2-tr,ayerfreeze ..inghe1at": *..Dezhea1a" layer-ele loate ..inghd1ate": 13-lhaw All Layers

- :r .@- - n - '!i -

' 'lr.t

:i

'i

Bnicu loan - Graftcd ne cslculator - Cgoitolu.l3 Prof.clr.ing. @Layer-ulpecareS eafldo b ie c t t rlS e le c t a t d e v in e ..intuiat". Pe acestlayer nu se mai pot face operaiii de editare,dar loi layer-ulpoatedevenilayer cut'etltsaupot h addugate obiectepe el: 15-Layer Unlock - ,.descuie"layer-ul incuiat, permilind editarea obiectelor; 16-Laygr Merge - Obiecteleaflatepe stratul obiectului selectatvor fi Layer-ul pe pe care se aflan *uiut. pe liyer-ul altui obiect selectat. mutateva fi gters: obiectele pe layer-ul carese at]6obiectuiselectat. 17-Layer Delete* Sterge

desenate entitfllilor 3.3.Modificarea qi PROPERTIES Comenzile toate vd permits[ niodif-rca{i CHANGE pe deseu" rdndsauin dintr-un entitdlile de grup(mulfinii seleclie). PROPERTIES Comanda 3.3.1. comenziiPROPERTIESse Activarea poate f'ace prin scriere in zona de de butonului mai cclmandd" selectarea nrin
Qs J ', u r l | v *r s veyvr

F*__--l

llrne

-l

i:fil $

.r.ili

w{

*r-r

Color I B{aver axe Layer EYLaYer Linetlpe 1 Linetyp,,, PlotsMe ByColor Bvlaver Ltne',tei',, -_ Hyperlm\, Thidoess 0

t{aternl

Bljla},er

Apare rdnd l"ools-+Palletes-rProperlies. caseta de dialog PROPER11ES in reprezentatd ligura 3,\4' Butoanele e{'ecte au Properties urm6toarele casctci selectate: cdnd sunt

StartX Y StErt Startz End X

303.9864 182'9e63 0 241'3374

de variabilei valoarea Schimbd (cdt este din sistemPickadd unu de Cusetu tliulog F'ig.3.11. acum - ON) in zero (OfF). CAnd ies Properl se Pickadd*1 selectiaobiectelor thce mai multe obiectctrchuic pentrua sclecta consecutiv. Cdnd Pickadd=0 <Shift>' tasta apSsat[ tinutd prin se objectsl" care solicita.selectarea mesajul Apare ..$elect u,r princaseta Properties. ce 4 cltriectelorvor tr meidificate selectlm 3.1 din de caseta dialog figura 5 dincare Apare 'p.t. o ce riai proprictllilc comune multorobiecte vor determinamuliime unui dreptctiteriudenumirea dac6vom alege Spreexemplu, Oeseteclie. peacellayer. ineluse toate vor atunci fi seleetate obiectele layer,
6l

CAnd sunt selectatemai multe afigeazi W,si{ obiecte casetaProperties numai propriet[lilecomunetuturol' Apo11, @ e j4 l 1o: Dacd din obiectelor setulde seleclie. Obje,ilpe; It,lullple in PFFerties nici un obiect nu este selectat, layer-ui von gdsidatedespre caseta curent. stilul de plotare atribuit layer-ului. proprietbfile vederii. UCS. despre infbrma{ii in Se selecteaz[ casetaProperties care proprietatea trebuiemodificatd oeu.r*, ffiiii--*--l o qi seintroduce noulvaloare'
{ vduc: [!lffi----l
ni

3-IJ"

.IJ

CHANGE Comanda 3.3.2 Permite modificarea unor ulterior ale caracteristici obiectelor, Mesajulfurnizat acestora. desendrii duph selectareaobiectelor de este: modif-rcat
changeI Command:

lb{ to apdy: (i hd.dc n w:dodim

(. FAJdefmMrdcdonst T tppfid to ofirnt tdidln td

cle Cuseta diclogQuick Fig,3.l5. Selcct

exemplu) o selectat linie.spre 1 found obiects: Se/ect -"r(s-a t objects: Se/ect lucru) entitdli: pe fi Change Op{iunea PointPoate testatd urmdtoarele unei - Capdtul linii; sau a de - Punctul inseraretextului a blOculuii Llnui - Circumlerinta eerc.

{"

in,.

pozifiei opliunea implicita (change point). permite modjficarea in care s-a aflat de situatcel lnai- aproaP! -punctul capaiuiui obiectului nclii Se select[riiobiectului. va cere indicarea in ccilimatorul momentul af'ectat6' nu capltal obiectului este celuilalt Pclzilia capfll, poz.ilii acelui a ' DacA toate de qi aplicali punct moditlcare" liniile un linii cdteva selecta{i raza sa se modificd' un din racliaz6 acll punct,Daia selectali cerc. a cireumt'erin1[ pe punctul rJe modificare noua. plaseaz-d AutoCAD-ul devine cercului dinfrepunctulde moditjcare centrul Distanla $i cerculul. ra?.6. n0ua AutoCADun un selectali text 9i introduce{i punctde mgdillcare. DacA propriet6[i: din fiecare urm[toarele pentru un ul afiqeaz3 prompter pentru text: - tln noupunctdeinserare
62

t.

Prof.dr.ins.Baicu Io - Graficd - Un stil (saufont);


O in6llime diferitd a caracterelorl pentrutext: Un nou unghide rota{ie text diferit, Un

f'

Properties,utilizatorulva aveaposibilitatea opliunea Dachse selecteazd una din proprietdlileindicate in lista sd modifice pentru obiecteleselectate op}iuni este: op{iunilor.Mesajulprimit in urma selectariiacestei ) change Command: I objecfs: found Se/ect J obiects: Se/ecf p or changepoint [PropertresJ;J Specify ht r/LType/ltScale/Lweig ev/LAye rty Enterprope to change[Cotor/El c) rial/Annotativel: lThickness/Mate <BYLAYER>: ) red Newcolor[Truecolor/COlorbook] pe/ltScale/Lwe ight nge rty r Ente prope to cha [Color/Elev/LAyer/LTy el: ) e ate lT hic4n ss/M rial/Annotativ Despreculoaregi strat s-a vorbit deja, Ele se indicd la fel ca la comenzile lor, dedicate 0 Dacd se doregteschimbareatipului de linie cu care este desenatA de Enter. entitate,atunci se va tastaLT urmatE ) change Command: 1 obiects: found Se/ecf p pointor fPropertiesl: J change Specify e e y propefty to change IColor/Elev/LAy r/LT pe/ltScaIe/LW ight/ Enter el ate n Thi ckness/M rial/A notativ : lt ) J continuous name<ByLayea: new Enter linetype p e ter property to change [c olor/Elev/LAy r/LTy e/lts caIe/Lweight/ En : ate n e Thickn ss/M rial/A notativel)

-L

La mesajull nsme<BYLoYer>: Enternewlinetype nouluitip de linie.Astfelseva tasta: prin numelui seva r6spunde tastarea liniecontinull - Continu0u$ pentru liniePunct: - Dashdot Pentru linieintreruPtd. - Dashed pentru cotaz a planuluiin caree$temutat (ELS,V)se in{elege Frin elevalie z=0. intr-unplanavAnd Implicitsedeseneazd in obiectul urmaoperatiei. a ceade-a treiadimensiuneobiectelor' (Thickness) repiezint6 Grosimea

63

.irts. Baicu loan tor - C, i. Origineaprirnei linii ajutatoat'e cote sau apdsarea a tastei(Enter) dacl se doreqteselectarea obiectului de tat (Specify first extension line origin or <selectobject>:); 2. Dacd s-a indicat origineaprimei lir-rii Ljutitoarese va cerc origir-ieacelei (Specify de-adoualinii ajutdtoare d extensionline origin:); 3. Pozifialir-riei coti.;aceasta poa indica plin selectareaunui punct de se plin care se doregtesd treaci linia e cot[ (Specify dimension line location or [Mtext/Text/Angle]) ; 4. Valoareacotei, valoarecare poate ceai determinati automat (Enter dimension text <115.15>)sau o alt valoare; dac[ utilizatolLrl doreqte inlocuilea valor:iiimolicite a textulu cotei (cea detenninati automzit), sauscrierea textuluicotei cu Lrn nu mai mic de zecinale exacte, el va (Entel). introdr-rce noua valoaLe anoi va a si unei dimensiuni olizontale sunt Rdspunsurile cale se dau la colal'ea prezentate Jos: mal Command:ditn Dim: hor (pentr:u obtinereii onei coteori elect object>: _irtt of (originea extensiort line origirt or Spectfy .first plimei linii ajutirtoare) linii Spectfysecondextensiortline origirt: - / o/ (originea celei de-a dor.ra ajr,rtirtoar:e) Spectfudimensiott line location or [Mt t/Text/Artglel: t (von scrie o coti difer:iti de ceacalculatf,autonlat) Enter dimension text <75.38>: 75 printr-un Specifu dimension line location or [Mt xt/Text/Anglel: (stabilini linia de clic punclulin careva fi tr:asatd
L ' L d ,I.

4.1.1.Folosireavariabilelor de cotare modr-rl dcsenare cotelorsLrnt reprezentali Parametriicare controleazd. zi var:iabile de variabilesistem,numite variabiled cotare.Accesulla acesLe com nzii SETVAR. fie inlroclucAnch"r-ie se poate face fie prin interrnediul Dim:. numeledirectla pr:ompterr-rl Incepincl cu AutoCAD Release I variabilele sistem all asociate comenzii SETVAR. Se vor comenzi,deci nr: mai este nevoie de nszrrea prezenta continuale in ciitevadinlre va biicle de cotareirnportante: - DIMASSOC - controleazZi rr-rodLrl carecoteleafiqate i suntin corelatie cr-rmodificlrile operatein desen. Astfel, dacZr dimassoc = 2, atunci clificareadesenulr-ri rnodificir Ei cotele sunt asociative,adicd 1a se I , a t u n c ic o t c lcn u s u u l irs o c ia t iv c , cotele din desen. Dac[ dimassoc
clar elementelecotei sLlni trutate tr-rEi forrnAnd o singura etttrtaLc. ca

_5:

-.dr.in Baicu loan - G

ulator -

CAPITALUL 4 cornnpA D

SENELOR

Comenzile IM EiDIMI 4.1. Cotarea desenelor.


telmlnarea $l lnscllerea pe desen a Ooeratia de cotare consti in pieselorsau ansamb lo gi se realizeaz[ confolm legr-rlilor dimensir-inilor I prin stzrbilite STAS (SR ISO 129: ) Fiecare entitate cotd a Ar,rtoCAD r-rlui contine textlll cotei. linia de cotd. sigetiie qi iiniile ajutitoare (figLrra4. ) ralii de cotare se face prin tastarea Lansarea in execr"ttte a unel irea dintre cele doud estecd, cea de-a DIMI. cornenzilorDIM sar-r apoi automat la doua permite desenareaunei slngul cote, revenindu-se prompterr,rl Command :.

ComandaDnM penlite desenare runui numfu-oricAt cle mare de cote, revenirea 1erpromptcrul Comma : thcdndu-sein acest caz fie prin tasteiESC. EXIT, fie p n apisarea cuvdntului intfoducerea M sau DIMI, se va tasta r.rnadin Dupir ce s-aLl clat comenzile clesenului: cotei careva fi adausata de lurmltoarele cotnenzi, in l'r-rnctie ti r-rl - I{ORiz - (pentrr-r orizontale cote - VERtical - (nentlr.r cotevertical linia cotatd); - (linia de coti estep lelir cr-r - ALIgned (linia de cotd va ave inclinarea indicarir utilizator); de - ROTated ptima - BASeline - (continudcotarea,f losind ca primd linie ajurtZrtoare, cote irr linie ajutdtoelfe Lrltinrei a linie - CoNtinue - (adaugdo cot[ I tun sir de cote. folosind a clor-ra pe t de pr:irnir linie ajr-rtdtoare). ajutdtozrre cotei precedente a
o ,ta \S:

Originea liniei a.iutltoare 'l'extul cotei Linie de cotir Fig.4.l. E nrcntele cottirii Blenrerrtcle principaleale cotirii Lrnlplezentate figura 4.1. Inforrna!iiie in cerute de orice comandd cle cotare afercntddcsenariiunci cotc liniaresunt urmdtoarele:

u l4 cotel nu sunt asociative elementeie cotei Dac[ dimassoc= 0, iitr-rnci Ei = 2. pot ti selectate Land[ ca dimassoc Lrnr-ri unr-rl. cite Se lr,rngimiisdgetii de cotare.Lungiurea DIMASZ - permite specificarea DI impliciti estede 0.18 Lrnitdti. Sc s e t a MA S Z = 3 . DIN'ICEN - permite setaream imii marcajuh,ri ccntru lolosit de c1e gi CENTER. Valoareaimpliciti este comenzileDIAMETER, RADIU de 0.09 r-rnitdti. valoarenegativ areca efectaparitiaunor linii de tipul O liniilor de axc in inteliorul cercur-ri. Pentruvaloarea nu se deseneazd 0
alculator nimic; i linii linii de cotd construite, snccesiv, DIMDLI DIMDLI - seteazi distanta dintrd clor,rd seteazidistanladintr'{clor,rd de cotd construite, snccesiv,

i rr cadluluneicourenzii A SE L I I ' NE ; B DIMEXE - seteazd cu se liniile de cotl peste distarrta $ar:e prelungesc implic]ita cle0.18LrnitS.ti; este Valoarezr Iiniile ajutzitoare. qi DIMEXO - setctrzii clistmnla din[re oligine:rliniei ajutirtozrre pLrnctui elcctiv selectat la cerereafJxt$nsion line origin:. Pentru ca liniile ajutdtoaresii porneasci exzrctcip pe obiectelecotate valoareaacestei variabiletrebr-rie l'ic0; sir I DIMLFAC - seteazi {'actorui scarii global pentru varlorilecotelor $e impliciti esteL liniare.Valoarcar valoarea DIMLIM - aredouirvalori posifile: OFF qi ON, prima f'iincl rLccai;tir valoare, irripiicitd.Dacirse rtrodil'icir texl"trl cotci va fi lormat clin clouirvaiori, sclise una sub alta. frirna valoareva fi clatir sunradintre cle cota cletclrlinatl .rutomatcle Au[oCAD Ei valoareavariabilei de cotare DIMTP (valoarcaabaterii pozitive), iar cea cle-aclouava Ii diferenfa dintre cota nominall Ei valoarc{ variabilei DIMTM (valoareaabaterii Pentm ca activarea variabilesi aibi eltct, trebuieca negative). aQestei variabilele DIMTP qi DIMTM s{ fie setate valori dit-erite 0; la de DIMSCALII - seteazifactorui[Ie scardgeneralpcntfLr toale variabilele clecotarecare controleaziL rndrilhea liniiior de cotf,, sagetile mlrimea qi textr-rlr.ri, cazulin carenu estel'ixZi. ?n Valoarea impiicitd estc l; DIMSOXD - poatelr-ra valorileON qi OFF, valozrrea irnpliciti fiincl OFF. Dac[ se activeazi,atunciiliniile de cotf, nu se vor pLltea afiEain aftrraiiniilor ajut[toalc. ir.,caztf in care Ei DIMTIX csteattivzrtd, textr-rl cotei nu se va etfiga claca spaliuldintreliniile ajr-rtdtoar:e va fi sr-rf nu icient de niarcpentl'u pcrntitc iq a lc u , lr lrf DIMTAD - estc implicit clczir{tivatd. Dac[ se acriveazl, iar DIMTM esteclezactivatzr, atuncitextul c$tei va {'i amplasat liniei de cota cleasupra in ceizulcotelor liniare. rn caz pontrar,Iinia de cot[ va fi intrer:r-rptd ;i textLrl fi arnplasat acelaqi va lzr nlivelcr-r liniii clecotir; DIMTIH - esteimplicit activatfi, acest in caz textulcoteif iinclorizontal. Dacdse clezactiveiizi, tcxtulcotpisc va aliniacr-r lini:rclecotd;
l

(ul

;.tohil4 DIMTIX - esteimplicit dezactivat[. aci se activeazd, textul cotei va fi forfat, in orice situa{ie,si irrcap[ intre iniile de cotir; DIMTM qi DIMTP - perrnit se abaterilorfali de cota nominal[. DI LIM sau DIMTOL sunt active. Ele au ef'ect doar atunci cdr-rd Ambele au valoareaimpliciti egaldc 0 ; DIMTOFL - esteimolicit dezactivat. Dac[ esteactivatir, linia clecoti chiar daci textLlleste desenatin este desenatd intre liniile air-rtf,toare. afard; DIMTOH - este implicit activati, z ?n care textul de cotir din afara liniilor ajutdtorueva fi orizontal. se dezactiveazd, textul va fi se va scrieintre liniile aiutdtoare linia de cotd, indifelent aliniat cu sauin afara1or; DIMTOL - este imolicit dezacti atd. Dacd se activeazd, v:rlolile var:iabilelor uouri ld.indicateprin setarea abaterilorfa![ de dirnensiunea cotei; DIMTM Ei DIMTP, vor fi adiugate a textr-rl dis ntei dintre textr-rlc otei Ei linia de DIMTVP - oernite specificarea tivati; cotd.atuncicAndDIMTAD este cotei nnnrai in cazul in DIMTXT - pelmite setareainallit ii textuh-ri difelitd de caracterelor carenu s-a definit un stil de text avi indlfin-rea
0. In caz contlilr, irrll[imea textului de[inegte i coincicle cLl cea ceu'e

stilul de text activ. ilele de cotare este de a selecta Cea mai bunl cale pentru a seta Dimension, din btrt'a de Dimension Style... din meni I derr-rlant op!ir,rnea meniuri. anda DDIM. Caseta de dialoc Prin aceast[ acliune se acceseazi ati irr ftgtra 4.2. pr:incipald, comenziiDDIM, estep a 3;^lr
st)4e: l50-25 Curntdimension Sb,ies:
,4., Annotative 150-25

Preview of .i l JA Lurem i

--ry"f--J

nl
List: I DescriPtion

f'r,
f qqi-ll

r"rodiFr.. il
uvenoe I I

co.pu*..I

lllTE]finrl
17 "-, .-, ',r,' r .1,t'

Herp I

cle Fi9.4.2. CusetcL clictlog

tnensiort StyI e M ut cLge r

calculator - C stil Initial, estesetatr-rn de cotate, umit ISO-25.Dacdaceststil de cotare (spre exet lu, textttl are inZrltimeprea male sau nu convine Lrtilizatorr-riui clic pe butonul se n r-rtilizzrt), executd prea micd in raportcu formatul de e istent) saLlse executf, clic pe butonul Modify... (pentlu a modifica stilul New... (penlrua clefinialt stil de cota ) modificdlii temporare zl unor parauretri Butonul Override oferdposibilitatea de cotaredintr-unstil existent. o Butonul Compare ati;eazZr listd c parametrii de cota-fea doui stilr-rri de comparlri in cotareselectate vederea r,rtiliareain urmitoarele operalii de cotarea' Butonul Set Current determinir stilului clecotareselectat. 4.3. din de New...,apare seta clialog l'igr-rra butonr-rlui La apdsar'ea
3 )<j
lJew Sgie l,lame:
i!rului{til.lt{6tiE

'.dr.in

Siad Vfith:

Annoiative r

l-lsefor;

l l-j"-tl'"rt
Cancel I

neb *l
clinlo Create NevvDirnerusionStyLe Fig.4.3. Cuseta cLe

ir-r cirnpr-rl New Style Name se rece Nunr.ele-noului-stil-decotare' se (din lista Start With:) Ei se alegtipr-u:ile stilr"rl selecteazZr de la carese ple la de dimensir.uri careva fi r-rtilizat oul stil (din iista Use tbr:). Merideparte 4.4 Continue, apare asetaclin figr-rra ;i se incepesetarezl br"itonr"rl se apars[ parametrilor noultii stil de cotare. apare caseta figura4.4. din Modify..., lt br-rlonul Dacirse apasZr

4.\.2.Lines
in casetacle clialogNew Di clic pe butontrl nsion Style se executd
4.4. Din accasti casetA I-ines (linii). Casetacle dialog ia ;pectul clin figr"u:a de dialog pot fi setate aspectul li iei cle cotir (Dimension Lines), aspectlrl (Extensiontr in ) Linia cle coti poate fi setatirsii aibir o liniilor ajr-rtdtoar:e

anr.rmitd culoare(c1icpe butonr-rl lor), o anumit[ glosimede linie (clic pe butonulI-ineweight).

Prof.dr.inp. Baicu loan - G -c' Valoarea Baselinespacing controiea factorul de incrementarepentru cotare liniard BASELINE Ei folosiri succesive ale comenziLol sd doul cote prea apropiate, fie CONTINUOUS. Acestaplevine faptul unapcsteaita. scrise
UnesI spuots Aro*s r.t and I ]n unns I Ptmary ]

I DmensrMlnes

lcot', l-s,h"k qb"t --: i u*5o". t6)b"k j mu*"iett I l i EdendbEondlick3: r-:1 jl


I I Baselin spacing i supp*"" f Drnlhe 1 f li - .1 rJ ! Dim lin 2

-l

r\
---.-,i
lu L | -^l FNed lerulh slen$ion Lenglh ihe -:-1 I I l

.1

Color

I i !rebpe d line2
I Lreweiql*

-l l-r/Bb"!, ----f 8,,r",r. l--l 6.,r""k is,E",.k---l ftuine 1 f E*[ne2

r-li

suorc"",

r'
canml I

:l
Herp I

Fig.4.4. Casetctcle dicLlogNew Dit

Liniilor nsiortStyle- sete.rea

seta culoarea,grosinrealiniilor in secliunea Extension Lines se ajutdtoare,distanla liniilor ajutdtoare la origine (Offset from origin:), liniile de cotd (Extend beYond valoareacu care liniile ajutdtoaredepd pe ecrana liniilor ajut[toareselectAnd dim lines:). Puteti suprimaafiqarea si afiqali arnbelelinii ajutitoare, din aceasta casetaSuppress.Puteli al nici una, cloarprima, saudoar ceade-a oua. 4.1.3Symbolsand Arrows in casetade dialog New Dimens n Style se executhclic Pe butonul din de Symbols and Arrows (Sirnboluri9i sd !i). Caseta dialogia aspectul Arrowheads t poatesetamdrimea slgelii (Arrow figur:a4.5. In secliunea vom avea ageli la ambele capete ale liniei de size), se poate stabili dacZt fice (care pot fi alese din listele cotd sau vom avea alte simboluri Center Marks se poatestabiii daci First qi Second).in secti clerulanie (butonul in evidenli printt-o crr-tce sd arcelorsaucercurilor: fie centrele fie printr-o crLlce $1 ax( (butonulradio Line), sau sd nr-r radio Mark), sau h symbol se decidedaci simbolul Arc leng pLlse?n evidenld. ln seclir-rnea

itohtl Iator Prof. - Baictt loa de lungime de arc sEr fie Plasat inaintea textului cotei (Preceding textlrl i cotei (Above dimensiontext) sausd dirnension text), sau deasupra nu afiqdm simbolul (None).
Un$
Fid:

Arcws Srbolsand lrx

I rr

I Ecrsed n\ed seffid: I SCto*d filed

:]

'l

lFCroEd lilred

t'" -.1
Cdtrmdrks a None

=
-' lra t ! !

Ac lmqlh qmbol d pGcednqdmensidrtd r Abov6 dnrssh td

| I I

r.Maft ,^ Lne

. r.rone
Fddus jae dimsiis

oms3bn Beak
j

l::1": 11-:
-lrear joq dimeneon Jo9heiqhttndor:

! Bmak sire: l--,


t llfi

[i---;;il

ror nuron

. Baicu loan mai indepdrtat[ de obiectul cotat); JI (plaseazdtextul cotei conforrn j regulilor:din standardul aponez). De asernenea, din lista derulanti Hor-i tal se definegtepozilia textului cotei relativ la liniile air.rtitoare: textul tei plasat central intr:ecele douh linii ajutdtoare (Centered); textul coteipl t lAngdprima linie ajutdtoare (At Ext Line l); textul coteiplasatlAngda d linie ajutitoare(At Ext Line 2); textr-rl cotei plasatdeasupra plelungir-iipl r-rei linii ajutdto;ue(Ovel Ext Line I); textul cotei plasat deasupla prelungiii celei de-a doua linii aiutdtoale (Over Ext Line 2). Distanla textului fat[ de iinia de cotii se abileqte lista Offset from dim din line.
t14:di;ltu:tt)t t,,,.: ::

Lnes

I Slmbols dnd &rc'"u

r*

fn

I P'jnary U I

Atemaie LJnrts Tolerances ] I

, Ta1 sppeaGnce

lr"oo1"
I

--=l iG.d""r
FetSLr"k -li

T*"olo,,
I Fi[color

/r\

l
i

Terl heilfi

, , ,u!t'
li-j
tert

: FEdionheigfn 6cale: j Ionw trane muna

I Td

Jignmed

I c Holzonat I

I6
I

AisnedNfrhdimensionJane

I
I I

a ls0dsndad

t
l "f cancerI serp I

l-

Fi9.4.6. Casetct cle

Text * selurcu Ic,rtului

In sec!ir-rneaText aligment butoa le r:adioFlorizontal, Aligned with dimension line, ISO standard, per-miplasarea textului pe orizontalafald (Horizontal). sar-r lel cr,r de UCS-ul curent linia de cotd (Aligned with dimensionline), sauconfonncu stand ele ISO (ISO standard). 4.1.5.Fit (tncacirarea)
a.

In casela dialos New Dimensio Style se executZr pe br-rtonul de Fit clic

(lncadrare).Casetade diaiog ia aspec I din figura 4.1. Din aceastZi caseth

1 de plasare incadlare textulr,ri de dialog,utilizatorulpoatestabiliil a Ei ;i a sigelilor atuncicind textr-rl coteieste 'earlrareca si ?ncaoA intre iiniile

Ioan ajutdtoate.

tlator -

itolul4

utilizator:ul,aphsdnd Fit Din sectir-rnea Options (op!it-ti de incaclrare), poatesta i1i: r-adio' pe unul din butoanele in (s atdt a textului cit qi a s5,ge!ilor') - plasaleatextului sau sEgelilor' or arrows); (Either t afaraliniiior aiutdtoare (Arrows); in sdgelilor afaraliniilor r:tdtoare - plasarea (Text); lirriilor a t.ltoare textllllli in zrfara - olasareir (Both text and qi sdgelilol in af a liniilor ajr.rtdtoare plasarea textLrlui arrows); intre liniile ajutd re (Always keeP text betweenext textuh-ri plaszuea lines); sigelilor daci textul I buie scrisintre liniile ajutltoareqt ntt suprimarea arro ). (Suppress esteloc sr-rtlcient
rlJ.l'it:
and Lines I Slmbols AmtrsI To1
i F( options lf thee,snt enough rcom lo plsce bol\ lei dnd . arcss Inride aiens:on ines. the flrstthrnelo I move outsidethe erlflsion linesisl I rl l l^frt) ten of anows lbe51 EJther

F't

l-lnis I ,!,ltem"1e Llnilsi Tolecnres I

i(

re{

arcws I r* Both text and a Andyskeep te\t betrleene\t lines i the/ donlfrt inside I F suppru., .*t"" lf ertensionlines I .. .1.. ' Terl placemeni I l,'!hen ted is not h the defaullposilloF place li 1 6 Besidelhe dimeneionline | I Overdimensionline. wilh leadef i line, Nitlrcutleader i (- Over dimension l,-

or.__l

CarcerI

Herp I

tle Fig.4.7. CcLsetct clicLl g

iii; * i;r,b,iti,nl,trtrr.att'iriti

in sectir-rneaText Placement esteposibiii plas atunci cind nr"r

textului, toiLnele radio permit plasarea una h-riin pozilia prestabilitl,alegflnd plasarea dintle varizrnteleurtrtdtoare:piaszr a textuiui linga linia de coti; t p o lin ie d e in d ic a ! ic ; la s u re ae x t t rlt ri textulLri deasupra iiniei de cotd indicatie. liniei dc cotir,firri linic clcasupra '[n sectiuneaScale for dime ion f,eatures se stabileqte factorul cle (U overal scale of:) sau se stabile;;te ca cotei scalarea componentelor

'.dr.tn o&n scalarea sf, se lealizeze cu factorul de s (Scale dimensions to lavout).

ulat -Ca a din viewport-uldin spatiull'rflrrie

Sectiunea Fine tuning oferf,utilizato Lluiposibilitatea a plasamanuai de textul cotei (Place text manuallv) sau forfa desenarea liniei de cotd intre liniile ajutitoare oricat de rnic6 ar fi istantadintre ele (Draw dim line betweenext lines).

4.L.6. Primary Units


in casetade dialog New Dimensi Style se executdclic pe butonul Primary Units. Caseta de dialog ia tr"rl din fisura'4.8. Din aceasti paginZr pot seta unitdlile in care vor fi exprimate cotele. De asemenea, se utilizatorul poate stabili pl'eciziaafiqat5.,olosireaplefixelor sau a su[ixelor, tipul r-rnit[!ilor pentrucoteleunghiulare, azulile de suprimale a zerourilor.
.
Lines i Srmbols ArBws fert dnd I
Lineardimensrcns Llnitfomdt

3_xl

I trt ----*:

Primsry Lhits Aenate Unrls Tolennce: I I

|i..l',,"l

Pcieim Fraction : lomal


0ecimal sepaEtor Roundoff: Pre{h: Suffk:

lr--It,r,"--lrl
l;--__* lu IJ f*-

.l I

--.\

['t*") I
. I -i

r ,?/ {

1_hleasuremerdscale-_ I Scdletdctor:

---11

..

i.r f:l:g!''*g:l:r:trt
I Zerc euppesior

-l

-ii

lf

I i f- rrir,:lr,:r I t- teiting ::::::::::.::r::::t:i-:::r:::; .:.'.: '.::-':.'..:'.::. r..:::: :'..::..1.

uaaino

Fr , .

Cancet I

Herp I

Fig.4.B.Casetude dialog Primorl,

Unitdtile cle tndsurd

Astfel,in sectiunea Linear dimens formatul unitAlilor de mdsurd ( Engineering,Architectural, Frac precizia afiEatd,se poate afi$a (Precision) zecirnale ;

ns sepot stabili: nit fbrmat: Scientific. Decirnal. onal, Windows Desktop);


ta far"d zecil-nale sau cll mai lnulte

IuI4 cttl r.ins. Ilaicu loan sau formatul Architectur:al cAnd utilizeazd flacliilol atr-rnci amplzisalea (Fraction format) ; Frzrctional ,r ,r ^.;- v sall Lln spaliu I zecinlai, care Poale L,- Lr r r *PLr rn+Lr L, ,''fll [r E,( separatorul rl (Decimalseparator); la cotelorp6.na o anuml valoare(Round off:); rotunjirea te f i spreexemplu,cttvdntui.,Aprox." unui prefix, care introducerea (Prefix); unui introclucerea sul)x, carepoat li spreexemplu,textul ,,cm" (Suffix) unui tactor de scard Measurement scale Pel nite introducerezr CAmpul saLraplicarea r:nui factor de scali penlru valoareacotei (Scale fac ), hiirtie (Appty to urile din spafir-rl pentru dimensiunilecreatein view only ). dirnensions trayout a clin in ciinrpulZero Suppression poate alege eliminerrea afiqzrre alege c0nd leprezintl paltea d intreg (Leading) sau, se poette citiei zero (Trailing). cifrei zerode la sflrsitul rlii zecin-rale eliminarea Angular dimensi ; se poatesetatipul unitalii de mdsr-rrf, In secliunea pentru r-rnghiuri(Units forrnat), recLur pi numErul cle zecir-naledupZr virgLrlir(Precision). Tot in arcei secliunese poate alege eliminarea zeronrilor(Zero Suppression)din tiqareatunci cAndlepr:ezintiparteade
intreg (Leading), saLtse Poate al e eliminarea ciflei zelo de lzr sffu'qitul

c pir-lii zecimaie(Trailing), pentt't-t 4.1.7.Alternate Units

le unghiLrrilor.

Alterhate Units din casetaNew Dimension buLonLrlui Prin selectarea are Style, ulilizatorr-rl accesla cas{ta cle clialog(vezi tigura 4.9) care-i va la alternati]ve cotare.Sprc exemplu,cotelepot fi pei:miteloiosireaunitdgilor r"rnitirli arhitecttrraleir-iunit6li metrice,etc. exprinatein , Alternate units se pot lr"abili: in secgiLrnca - lormeitui unitZrlilor de rnisr-rr{ (Unit format: Scientific, Decimal, Stacked, Stacked, Fractional Engineening, Architectura! Architectural, Fractional, Wi$dows Desktop); - precizia afiqati, se poate atig1lcota fltir zecimaie sau cu mai multe (Precision); zecimale I cle iniliale gi Luritalile masulir - f:rcton-rl multiplicare dintleltrnitl1i1e de (Multiplier for alt {nits); alternative (Round off:); vziloare cotelorpAndla o ai-rurfnit[ - rotr-injirezr - introducerea unui prefix pentfu cotele alternative,cafe poate fi spre (Ppetix); exemplu, cuvdntul,,Aprox." - intlodr-rcer:ea unui sr-rfixpentr[r cotele alternative,care poate f'i spre (S exernplu, textLrl,,cur" uf l' ix ). I
I

) 62-

. Baicu loan -

In secliunea Zero Suppressionse le alege elirninareaclin afigare a cifrei zero cAnd reprezinti partea de irr (Leading) sall, se poate alege eliminareacifrei zelo de la sfdrsituloirtii imale (Trailing). in secliuneaPlacement se alege po lia cotei in unitdlile altemative. Asf'el cota in unitdlile alternativepoate i plasatddr-rplcota initialA (After primary value) sau poate fi plasatZr su linia de cotl gi sub cota iniliald (Below primary value).

Lines | Slmbolsand Anors I ferf

I Ft

Units I Frimdr,

Unrts lTobancesI

Unil fomat: Precision Multiplier dlt uort. for Round distances to

1l
./

Cancet 1

nerp

Fi9.4.9. Ca,setade cl

Alternate Units

4.1.8.Tolerances Pr:inselectarea butonuh-ri Toleran


utilizatorul are acces la caseta de tolerantelor dimensiunilor cotate, vezi

In sectiunea Tolerance format, din li tipul de toleranle dimensionale caresi - toleranle sirnetr ice (cr"rabateri eg afiseazd valoarea abaterii, p Valoareaabateriise comoleteazl. in - tolerante cu abateri diferite. ( superioard qi de semnul

din caseta New Dimension Style, ialog cerrc-iva penriite scl'ierea u ra4 . 1 0 . ta derulan[irMethod se poate alege e afiqatla cotare. Lista cuprinde: dLrpir dimensiunea norninalI se ): (Symnretrical). ati de senrnul t, Ampul Upper value; date de semnul + pentru abaterea inus) pentru abaterea inferioard

Iculator - Ca itoltr rcft -.dr.in Baicu in compieteazdr cdrnPurileUPPer (Deviation). Valorile abaterilor (abaterea inieriozu'd); qi value (abatereasuperioarZr) Lo r value limitl Limits). Vol fi al'igatedoul cote: inscrierea dimensir-rnilor' limitZr minimd. Valorile iimitd rnaximir 9i imensittnear dimensiunea in cfunpurile Upper value (abaterea irbzrtelilor se completeazi inferioard); sr-rperioari) Lower value (aba Ei exacte; coteleteoretic Basic incadreazlintr-undreptr-rnghi optiunea nlalea 1a afigarea toleranlelor: la op{iunea None semnificd I dimensiuni. sibilitatea alegerii poziliei textului Cflmpr-riVertical Position dd tali de tex[ul tei (Top, Middle qi Bottom). pe toleranlei verticalir precizia s tixarea tipului toleranlei, pol"stabili valot'ileabaterilor, Dup5. afiqatl (Frecision) gi alinielea te rlr:i dr-rpdsimbolur:ile +/- sau dupi zecimal(Toleranceali ment). separatorul

and Lines I Slmbols lrc*u I tot


Tolecnce fomat [,lethod: PEosion '

I fit

Unils i Atemdte Units Tolecnces I

Uppervalue:

i+/

for Scaling heighti Verticalpoiitionr l- ToleGnce alignment


I

i' C
6

Aign decimalseparatoE crmbols Aiqn opeGtrondl

1,
I L I

' guppression I Zerc | [- Leadins

\ ,....". ,,. ..,. -.-. .


ftI canceri Herp I

rcilrng

Irig.4.l0. Caseu 4.2.Linta de indica{ie (Leader)

cle cliaLog Tolercmces

pozitionarea cotareateqitr"rrilor, Liniile cle indicatie sLlnl Lrtilizat pentr-u notarea s[irii sLrplafetelor, elementelor conlDonente ale unui a.tnsamblu, geometrice, e ea indiczir toleran!e1or

Prof.dr.ine. Baicu loan 4.2.1.Cotarea teEiturilor SI considerim bollul reprezentat cotarea teEitulii. de r-rra I gi s[ analizdmmodr-ri 4.1
cE r

cLe Fig.4.l1.Boll - desen execulie

c:u Fig.4.l2.Bol.t desert notrt(ii?n


.rcttp didut'lit

pe cr-rprinde iingi Expiicatiile se voi: refeli la desenul dir figwa 4.12, care puuctelor in care ule inclinate a clin figura 4.1 t Ei notarea cu rnaj desenr-rl de vom aplica oper:aliile cotale. 3x450vo teEiturii Astfel, pentrucotarea qleader: J Command:qleader cotlzrnda tastain zonade conrenzi

Specifyfirstleader point,or [Settings]<Setti' sus ,,Specif firstleaderPoint,or [Settings] Se vede cd la rnesajul de rr-rai

cu am <Settings>i' rdsPuns ,'s" de la co liniei de indicalie?nvederea aspectul din figura4.13.

f-oK--l

!
der Settirtgs - Anrttttcttton

de Fig.4.l j. Caserct cLicLIog

careva ?nsolil in ia de in aceasticasetA dialogse stabil qteentitalea

lu l4 culator - C LCg icu loan Frof.dr.i cleindicalieEi carepoatefi de tipul: xt (MText), obiect(CoPYan Object), toleranli (Tolerance),bloc (Block) r-rnici o entitate. Pentlu cazul nostru 4.13). vom activabutonul radioMText (ve figr.rra va Mai departe vom face un clic Pe icheta Leader Line & Arrow Ei acelaginttnre(vezi gura4.14). apdreapaginacr,r
Leader Line 8ArrcN lAtl

A..^irii^n

C c 'ns tEi nts - - - -

----l

ri sesment: F"------f

"---..--.'.'.".-...-".'.--...---I Segment: lHonionint :l I

Line & Arrovv Lect r Settirtcs LerLder anat,r,,rtg ;ctri,o,r,r, Fig a.1at.

in 4.1 stabilir-ri sec[]iuneal-eader Line ca cle tn caseta clialogclin figur:a de s[ flie formatd dir segmente dreaptl (activdrnbutonul indicalie linia c1e radio ar plrte fi qi o linie cletip spline (br-rtonr-rl Straight). Linia de inclicafie Spline). prin Number of Points tabilim numirul maxintcleprrncte in seclir-rnea No Maximum) sau activdm br-rtonul linia de indicalie (li s[ car:e treacA Limit. Pentrucazulnostruam stabilt ca numdrulmaxim de punctesf,fie 3. lista delulantl stabilim formatul tn sec{iunea Arrowhead, di un poat fi o sZrgeati, punct,un dreptunghi, inceputuluiliniei de inclicafie: etc. Pentrucazul nostt'uvom alegeca linia de indicaties[ inceapf,simpir-r, fdri nici un format (None). in secliuneaA.ngle Constrai ts stabilim unghiul format cle primLrl First segmenta1liniei cleindicaliecu se iaxa pozitiva OX (lista clerulanta forrnatde r,rnghiul 45") qi stabilimde asemenea Segment,din careselectdm al cloiiea segment al liniei de i icalie cu semiaxa pozitivir OX (lista Horizontal). SecondSegment,din car selectdm clerr-rlantd A hment qi va apirea paginacu acelaqi Vour faceun clic Deeticheta
llurne (vezi figura 4.15). Ditt ace ti casetii vom alege care va fi pozilia volll acl,iva textului ata$at,fatl de linia de in icalie. Pentru cazul nostt'Lt, f-el ca textLrl 3x450 si fie poziticlnat cAmpr-rl Underline bottom line,

liniei de indicalie. deasupra

icu loa
AnnotatirrnLeaderLine& Amrr AtachmentI I
- ------ NlultilineTFI

ulator -

Tei on left side

on dght side ToD of top line

a a

a a a a

of tuliddle top
o{ lvlrddle muhiline ol l\4iddle Botlom of bottom

r r

17 Undedinebottom line

F i g .4 .1 5 .C a s e tttd e tl i al og Le

r Se.ttittgs Attct.clmrcnt

Leader Settings, aPisiur ceie3 pagini ale casetei Dupi ce am parcul's in (figura .15)Eirevenitn spaliulde lucru, OK bulonr-rl de pe ultima pagina in deterrnini a-rParitia zona de butonului K teliturii. Aphsarea la cotarea ultli a coulallda lllesaj :
Specify firstleader point,or fsettings]<Se. tiebuie sd specificirm pritnlrl punct al li

point)' de indicalie(firstteader ivlm modul SnaPto Dintre modurile de lucru Object Snap, 2'5) $ selectlm punctul A din figura4.12. Intersec{ion (pozilia 5 din figLrra 45" pi va Conform setirii, pri I segment fi inclinatla nextpoint: Specify B' -ului in pr"rnctul execut[tn un clic cu butonul sting al v fi or-izontzil executim un ciic cu Pi point:Urmltorul segment Specifynext in stdngal mouse-utui punctul butonul <ENTER> saucLrun clic ct-t la Apar unndtoarelemesaje, careraspu dem cu butonuidlePtal mouse-ului. Specifytext width<0>:) text <Mtext>: r (Ultirnul <ENTER> determini Enter first lineof annotation qi in figula 4' 16' aparitiacaseteide dialog Text Forma ng, reprezentatZr
Stil de scriere

: -int o[ (De data aceasta

de Fig.4.l6. Cu'YetcL cl

g Text Fornnttiltg

liniei de indicalietrasate in5. acum. allare cu intermitenli Deasupra in fiind momentr"rl care cursoriniadrat in chenardreptunghiu r, acesta

un

alculator - Cu itolul4 Prof.dr.inc.Baicu Ioan - G de din scr:ierii stih,rl introducem textul 3x45. doal dacdne bonvineien-ientele
scriere Standard (vezi figura 4.16). Daci acesteeiemeute nll suitt potrlvlte, acloptirmun alt stil cle ,.ri.,,". Pentru qimbolul ,,grAd" ,,t"',i,l casetaText

un Option$, se deschide meniudemlantdin br-rtonul Forrnatting, apdsdur Text In OKin caseta Symbol qi apoiDegree$. f inal apZrsf,rn careselectZun 4.1 teqitLr{ii cLlmapalegi in figr-rra l. a$a Forrnatting gi oblinelncotal'ea 4.2.2.tnscrierea pe desena abateril[r de formX qi pozi{ie ale suprafe{elor sr-rpralblelor inscritrintt'uu se de Toleranlelc formri saupozilie alle simbolul acestea cr-rpr:inzdnd: impdrlit in doui sautrei ciisr-rle, dreptLrnghi cle in mrn,llitera indicarea bazeiiie retbrinli. valozrrea toleranlei tolerantei. la careselefer[ tolerantlprintr-o cle estelegzrt supr:al'{r{et Acestdreptuiighi cu linie cleindicaliecarese terrnind o siigeatisprijiniti pe sr-rprafa{a printr-olir-rie indicafie de eviclen{a Bazade l'et'elinllse pllnefi'n l'espectivii. de de cLrIlitera indicarea bzrzei lelelin!d, la r-rn cap[t un dreplunghi careare sprijinit pe o linie clecontllrzr un iar:Iacelitlaltcapdtse at-lti triLrnghiinnegrit ?nneglit la capatulliniei dc de sar-r Sirgeata tr]iLrnghiLrl de supr:afe{ei referinla. sau pe inclica!ic pot spr:ijini linii de coftur,linii ajutdtoare axede simetrie, se irr {tnctie de forma nieseireprezentatc. cr-r cilincli:ice radialea sr-rprat'c{ei UZrteii in figurn4.l l esienotatiitoleranllr cu fi14. cilinclricd iri![ A, sr.rprlaf'ala @27fatitde bazaclelef'er pcntrlta se ajr,rngc inscriet'ea par:cr-rllsc la Si trecemin levistl etapele 4. radialc I'ig L rra 1l. din L o lcrantei birtaii qleacler: Vom tastaitr zonade comcnzicon-raircla qleader J Command: I point,or [Settings] <peffings>; I s first Specify leader point, [Settings] first or Se vedcc11amesajulde rnai sr-rs ,,Specily leader cd clt <Setfings>." Ldspuns ,,s" de la [Seffings/pentrLr vrenr si setdtn am in^scrier:ii toleranfei liniei de inclicalie vederea in biitlii radiale. aspectul din figura4. t7. In aceasticasetil butonr-tl Aparecaseta dialog de elcl.ivim Leader Line & Arrow pentrua radio Tolerance"apoi selectirm etic$cta intrain pagina acelirq;i cu nlure reprbzentati figura4.18.Aici, vom alege in (activirm ca linia de indicaliesi fie folmataclinsegmente cheaptir de butonul radioStraight),vom stabilica nunrlirul Maximum ciepuncte fie 3, din sd seclir-rnea Arrowhead alegem la flnccputul ca liniei de indicalics[ averno sageatd innegritir(Closedfilled) qi (lin secfiLrnea Angle Constraintsalegen'r ca primr,ri segment liniei de indicdtie tacirunghiulcle90" cu semiaxa al sd pozitivi OX, izrr doileasegnrent fie orizontal. qir ai Dupi ce ant parcurs cele2 paginiale casetei Leader Settings, apdsdm (figLrra butontrlOK de pe ultin'ra p:rgina 4.18) qi t'evenirn spalir:lde h-rcru, in 168
i
I

Ioan - Gra LC A inscriereatoleranleide pozitie. Apdsarea zona de comandE mesaiului a Specifyfirstleaderpoint,or fSettings] tlebuie s[ specificdmprimul punct al lini Dintre modurile de lucru Object Snap, (pozifia 15 din figura 2.5) qi selectdm Specifynextpoint:Conform setdlii, primul executdmun clic cu butonui stlng al rnou va Specifynextpoint:Urmdtorul segment f punctul F. butonul stAneal mouse-uluiin

trl 4 tonului OK determindaoaritiain .'_neato (De data aceasta de indicalie (firstleaderpoint). ivdm modul Snap to Nearest ul D din figura4.12. va fi inclinat la 900 9i -ului in ounctul E. orizontal qi executdrn clic cu un
3-xi

Leader &&rcwI Line iAiiiiriiititiii-ll


AnnottionI lpe -------*l lanottionTtpe r- gTs( f Copyanobject ]

{i Tdenne f QlockRdeence r' Nsre

ulator u troa -G Fro 4 caretrebuieconpletati ca in ligr"rra 1 9 .

- r 'ry-l'3'1,3'i f
E ; lf E ; [ - li: J uuiqhl, fldenlrfier: Datun
PrclecledTolennceZone: f

tl rt t rrtt' Fig.4.19. Ctuettt tle rL r! o g G cr tr rtt'I ri t''l-t e

ffiffiffiffiffi ffiffiffiffiffi
SvntbttL Fig.4.20.Cctseta

c1e tolelar-rlei pozitic, ca in f igura ins{rieLea OK ryiobtinem. apasabr,rtonul refelin!1' dc bazzr +. t t. tvtaitrebuienotatir , ,: la inscriereabazei a in Si rrecem rcvistieirip"i" p^t."1$epentrLr se ajr-r.ge A, cleref'erinlZr clin figtrra4.1 l. (irl ltrnctcle K' 'i)' qleader: cotlenzi conlanda in Vom [zistzt zonacJc Command:qleader; ] s ''t <Setfingts>; point,or [Settings] Specifyfirstleader point,or fSettings] firstleader cle Se v*ie cir 1amesajLrl mai stts,,Speclfy pentrr-r vrem si set[m cii ant <settings>.r' rispuns cLl,,s" ciellafsettingsJ pe in cteinclicalie vcclcica_notirrii desena bazeicler:efer:in!it' liniei aspectrll activirn butonul caseta ilin cle n por. caseta cliaiog figura{.Zi. in aceastil l-ine & Arrow pentrua intra.in tr eacler .rl.lioNun*, apoi seleftdmetichetrf in 1."pr.r.ntritd figura 4.22. Aici, vom alegeca linia nLrme cr-i pagirra aceiaqi butonullaclio segfir"nt.de dreaptl (activirm sir lie fonnotriclin cleilciicalie Straight), vom stabilica numirullMaximum de pttnctesi l'ie2' clirl un sl liniei de indicalie avetrt ca Arrowhead alegem la inceputLrl sccliLrnea Angle qi din sectiunea triirnghiinnegrit (Datum triangld filled)
"70

lournlctat clatelc necesare in caseta icTTolerance(tigLrra4'19)' se lGeometr:ic

simbolul toleranlet igura 4.11 am zr'les pe ritZiii racliale (r:eprezentat un fr-tndal alb in f igr'rr:a4.20). DuPi ce am

ozitic llc carc dorirtr sii o inscricm pc cscn. in cazltl tolcranlei tlc pozilic din

ulator - Canitol a Constraintsalegemca prirnul segment liniei de indicatie sd facd unghilrl pozitivf,OX. de 90ucu semiaxa

lAniicliaion 1p6s1 Une& Arcw l ;l

_-l ,,-tf-i-r --1


Fig.4.2l.Pugh
3xl
Annotdtion LeaderLinet Arur I Leadefune---i I 6 stEiqht -

r.i,,.',r
Helo -fu I

l- :I . - 5 D [ n e I

I I

i--l
- of I Number Points

I r iN;ffiil

l _ -;
I l,

rdumum i*_-

ll Iro' F,,-,rb :l

I
I
I

r-*_-l
PctgirnLe t-ig.4.22.

Helo

erLirrc&Arrctvv

Leader Settings,aPAsAm celte2 DLrp[ce am Parcurs Paginia e casetei de pagina(figut 4.22)Sirevenim?nspatir-rl lucru, butondlOK de pe ultin-ra apariliairl OK Apdsatea tonulr-ri determind bazei de refer:inld. inscrierea a zonade comandd mesajului
-nea to (De data aceasta Specify firstleaderpaint, or [Settings]<Settings>: point). (firstteader al trebuie si specificdtrrprimul pur-rct I nici de inclicatie

:d pelcalculator CaPitoIuI4 bje Snaf , activim modul Snap to Nearest intre Din modnr.iicde lu ru obj 4K (po pozitia l5 din figr"rra:.5 ise ctdnr]pr-rnctuldin figLrra 12. )ti r va fi inclinatla 90'' Ei segment lrl se Qn r Specifynexf Point:Con o1' seti i, prihrLrl in purr-rctul J. ri l't-lo,-rse-r-rlui cu b tornLIl st rs ?r1 executdmun clic cc ,l ,. ii-tc : r-rdir tie crirevl legaclrepttrnghitrl irtcadrclzi am A$r Aqaclzrr, tr:rsat lint sd Acttnttrcbtrie rcaliziru refcrintd. afatalde I S CLI SLI liter:a lite de indicarc zt J. sdr acest ace dreptunghi s lnl riasd n pr-ujctr-rl ' v;i comanclitT o l efatncel Vo cla Vom I Co Command:toleranceJ l^ 'aa.Zbin carevom completa doarcimpul lin fi Ap Apale casetade dia t(, g clin fi o apoi butonul OK Ei vedcm n'resajr-rl L A . rpirs[fl Datum ldentifier )Lt Da rnaijcls: cle j En toleranceloca ior Enter j,v rm nl[sa - clr Lrnclic al butonului sting iil t', il la Ca rdspuns ace nrcsel Ig, J al segmentulLri mouse-ultti Pitra ul ce ln cad enz,ilitera A, la capaitLrl mr v(t in figura4. 12.
'.dt".irts.Baicu loan - G
'_ D

3xl

l'wi o1 nlir "jlr I ir-t i#'-- i#'H-s\41r*I lr !-1 ir i_ffi]i@l---_rlls1-IH*igl-'t' [:-Qatum lderrtrfier: lA-

Zone: ! Tolerance Pcolected

baz.ei Iu rcLnce inscrierecL Fig.4.23. CctsetucletlicLlogCeot etric T'oLe rinla I'e

4.3. Exemple de cotare qi insc

, a toleran{elor la dimensiuni

in bollulr-ri n f ig u rile4 . 1I g i 4 . 1 2S ile v o m p ia s a Vom reluareprezentlrile zinalizarea a tigurile4.24 Si4.25 pentrr-r fi rnai irpropiateciecititor: la urmltoarede cotare. exempleiol 4.3.1.Cotare unei dirnensiunilin re 4.25. la Ne vom ref'eri cotade 24 nrm di t'igr-rra

'.dr.in Bai

- Gra rca

f: 'l

Fi9.4.24.BoLl- clesen de execut.i.e

Fig.4.25. Boll, desen cu notttti.iin sc: t1t cl.clcLc:c: r i Ii

a b e lu l4 . 1 .
Scurnif icatia ctrntenzi lor

Cotarera Coteazd dirrrensiLrne o Iinialir


Aliqned

Aliniaz.l linia de cotd cr,r climensiuuenccllatd

1 f' lr cL e n q d r

ll{_g:ly*'-r$ n-diw 'tr loqqed


t$ Diameter 4
H

lurrginrea Col"eazd arculuiselectat Afigeaza capdtr-rl la unor linii cleindicatie valolilecoorclonatelor punct fir{ade unui UCS-ul cLrrellt.
Coteazd raza entitdtii care va 1i selectalit.

6nqular
EasEline

raziiunei eutitdticu fringelealiniei Coteazd de cotd

bi{4 I I I lonEnue

0 1
t

Cclleazdcliarletrlrl entilAtii care va ['i selectatd,

pfin selectaren Coteazd r.rnghi r"rn ur.rui arc, a


r.utiticetc sau nrin selectareaa clcludlinii Ccltarca se lace f'a!dde cl bazii cle cotal'e, prin selectiaacesteiii.

Sgace F4 Dimenslon -f Dimension Brea[

p nultileader
lL!! lolefance,,,

13 4 5
o

(in Se coteazientitdtile continLrare selie in ctecoth. Se modificadistanta clintre liniile


Se irltrerupe linia de cotd la inte|seclia cr,io entitate. Trtrscazdo linie de indicatie mulLileader Irrscrierca olcrantclol leometrice t

l,lark ',fJ Center S lnspection

4 rPT!-!i:.i fi Oblique AlignTelt ,d Dimension Qtyle,,,

17

q:
21
L

Y{ oyerrlde

lHl Updutu J Reassociate ensiong Difi

I?une evidentd in centrulcelculuisauarcrrlr-ri selectat. Purre evidenfi lrrinincaclrare cotdcle in o control. F-rinse linia dc coti. la t i ni l i ni i l ea.j utdtoare uu auunri urrghi
irrtlodus de uiilizator. Aliniazd lextLrlcolei in stinga. in drcapla, la cen[rLl,inclind texlul cr.r arunrit unghi. saLr un il leaclucciir pozitia anlerloaii.

Fi7.4.26.Comenzile meniuluiDimensions

Baicu Ioan Tabelul 4. I (continuare)

cLlculator -

t o lu l4

lor ficatiacornenzi Sernni Style caseta dialogD rnension cle Se deschide d Mo d i fi c a v a ri a b i l e e s ysterlc de slilLrl cotare. in['luienteazd
. Extinde rnodif icirile ticrlte la o t e l e c x i s t e n t e ectelor cote associative Se atirgeazd cu realizal,e varialtte de AtrtoC
r ite ltr r co tltle lt lr so cil tti vl t.

stilul de caracteristici: cLrurmdtoarele intii un stil de cot Vorn stabiii n-rai preciziazero (fli:d (cu text Standard inillimea cle2, Ti s New Roman), sti arrow size- 2, nr-rmele r-rlui stylel. zecimale), cotade 24 m, vom executa Llnclick pe Pentlua inscriepe desen (fig.4.26), vom iar Dirnensionsdin barasuperioard, in meniulderulant de Secventa (prescurtat putea ie Dimension----Linear). am alegel-inear sunt ledaternai ios: pe tlebui sirle cliun, rnesajegi rdspunsr"ilile ca-re
Command: dimlinear Specify firstextensionline origin or < Snap Intersectionactivat, selectlm Specifysecond extensionline origin:-i object>:_int of (cr-rmodul Object nctr-rl (din figura 4.25)) I (cu modul ObjectSnapIntersection of

activzrl, selectlmpunctulI- (din l'igu 4.2s)) created. dimension Non-associative


ext/A ng Ie/Horizontal/Vertica|/ Rotatedl : Specify dimensionline locationor [Mte tirl un pLlnctunde sd fie plasati linia (cu butonr,rlsting a1mouce-ultti se de cotEr) Dimension text: 24 4.3.2. Cotarea unui diametru din Vom incercasd cotlm diametrulcle 27 al boltLrlLri l'igula4.25. un cotade 0 7, vorn executa click pe Dimensions Pentrua insclie pe clescn iar din barasuperioarZi, din menir-rl 'ulant$i5.a.26),vom alegeLinear gi (plescurtat plrteascrieDimensi --+Linear).Secven{a mesaje de am jos: pe rdspunsurile caretrebr,rie le dd , suntredatemai s[ I Cammand: dimlinear obiect>: nea to (cu modr-rlObject Specify first extension line origin or pun ttrl M (din figLrra selectdm 4.25)) SnapNearest activat, Specifysecond extensionline origin:_ ea to (clr modul Object Snap Nearest activat, selectdmpr-rirctul (din fi n 4.25)) G Specify dimensionline locationo(Mte t/Tex t/A ngIe/ HorizontaI/
'1 ,1

Ioan -

IC i l

simbolul de @ I Vertical/Rotatedl:(tastam,,1" la Text, pent ca vrem sa apara inaintea valorii cotei) (tastam cvenra 27) Enter dimensiontext <27>:"/""/"c27 "kl"c s\ numarul Specify dimension line location or [MtextlTex Angle/Horizontal/Vertical/Rotatedl:

(executimun click cu butonulstdngal n


sd treacdlinia de coti) Dimensiontext = 27

in -r-rlui punctul prin carevrem

Constatdm cd textul cotei este plasat pe a a de sirnetrie.Mutarealui ir-r

parteadreaptdse face urrnind secvenla ma ijo s : dim Command: J tedit) Dim tedit : J(tastAmsub-comanda (selectinrdiametrulO2 ) Se/ecf dimension.
Specifynew locationfor dimensiontext or [L

qi (tr:agen-r textul spredr:eapta executirrn ului) (apasdnl tastaESC pentru iegi din conrandd) Dlm;"Cancel. 4.3.3.Cotare unei dimensiuni liniare
t Irnes lsrmbotsdnLlArcaslTaa lFr
Tolecnce fomat

'Anglel: stAngaI rt]oltseclic cu butonul

abateri simetrice
3:l

] PnmaryUni3lAlemate'-lnls

rvlerhod,
Prec,son

lG;"r".d
l0 000

-..-*lt -i
l:l I

Uoper valu

tur l-u 1 ,

a:

r or!e( v6l$:

| -_-J.

_J i

iorhdqht scains Ve^icalpooilion: le.


i-Tolecnce ahgnnEnt

I0

il *--l

i i I
_l l i .Atenrate unn tol*nce - -

i r , ..,,,,,.,"...., .,,.,.,. .,,

li I
ill

oK--l

--llt--l

o Tolercutces caset i Modify Fig.4.27. PctgincL Dirnensiort St\tle

Pentrua rcaliza diametrLrlui cotarea de @14cu abateli trebuiesd simetrice ne stabilimLlnttotl stil de cotare, plecdnd 1astylel de careare urmltoarele stilt-tl caracter:istici: (cu de tcxt Standarcl indllimeade 2, TirnesNew Rotlan), precizia0 (farl an'ow zecimale), size- 2. Din meniul principalDimension Dimension selectirn style...,selectdm stylel qi apiisitrt New Petitru butonr"rl a cteanoul stil,

denumitStilul2.

. Baicu loart a Vom completa pagina Toler-ance cal tei Modify Dimensionstyle,ctt

din dateledin cdrnpr-rrile ttgva 4.27. iar din barasuperioard, din meniul r,rn Vorn executa click pe Dimensi pe qi cle (fig.a.26),vorn alegeLinea Secvenla ruesaje l6sputrsr-u:i1e clerulant jo s : sunt redate caretrebuieszile ddru, J Command:dimlinear
object>:_intof (cu modul Object Specify firstextensionline origin or I Snap Intersection activat, selectitn p nctr-rl (din tigura 4.25)) modr-rl Object SnapIntelsection extensionline origin:-ir of (cr-r Specifysecond (din I'igLt 4.2s)) activat, selectf,rnpLlllctlrl H ative dimension created Non- associ c Specifydimensionline locationor [Mtex ext/A ngIe/ Horizontal/V e rti al/ Ro tatedl : m ajutorul Text Fonlatting cr-t (aur tastat lll, pentrll cf, vt'em sir aplr caseta ?n fata alorii coteicu abaterisimetrice) cireia vom inserasimbolul0 d Specify dimensionline locationor [Mtex ext/AnqIe/Horizontal/Vertical/ Rotate I : (stabiiim un pllnct prin care sd treaciilinia de coti) = 7sy7 14 Dimension

4.3.4.Cotare unei dimensiuni linia


?:i;i!:,",:,

cu abateri diferite
_!]8

Pentrua lealiza dimensiunii cotarea Lne: I slmborsandArc..l r.* I cn.alums] '{enaErjnts I n de62 cu abaterea uerhoo lc"*.-_*-l cle sr-rper:ioard +0,05 Pcieion lq*----l inferioar:Zr gi abaterea .trt lu u r de -0,08 trebuiesd -4 noLt ne stabilimLrn '-'looa | stil de cotare, plecinclde la stylel, fr'r"iJb--*---l careare urmdtoatele stilul caracteristici: {tr:--':il i (cr-r cletext Stanclar:d ..-. . -... ...,.... -.. I ll inf,llimeade 2, F tr,t li [- Leaaing V TimesNew Roman), 1i f; 17 Tmilinq precizia0 (f[rZt :l zirrow zecimale), size- 2. Din rleniul principalDimension :asetei +r ,rt;X,, tt:i,g: i,,,giru zli. Dimension selectdrn Modi.fy Dimension StyLepentr c}tu (Le style...,selectdm 62 rrun stylel ;i ap[sdm pagina pentru ii crea nor-rl stil denunit Stilul3. Vom completa br-rtonul New
fol#ncefof,d
ff.1

+' \,,

t1

Sc6linq for helqht

'ff.1

TolErance ollgnment c

Aligndecimlsepadoc Aqn opddbnal

limbols

7 a t..,,^ ^ t- 4 q i ^ n

l;

'

rrir.

L a n .e r

I I

16

. Baictt I

Tolerance casetei a Modify Dirnension e, cr-r st datele din cAlr-rnurile din fisu ra4.28. Vom executa click pe Dimensionsdin barasuper:ioari. din merriul un iar delulant(fig.4.26), vom alegeLinear. Secvenla mesaje rdspunsuriie ;aretrebuies[ 1eddrn,suntr-edate de gi pe maijos: Command: I _dimlinear
Specify first extension line origin or <selecl iect>:_int (cu modul Object of

SnapIntersection activat,selectf,rn pt-utciI I (din figura 4.25)) Specify secondextension origin: of ( u modul ObjectSnapIntersection line _int activat,seiectdm punctulN (din figr-rra s)) 4. Non-assocrative dimension created. (executS"m click cu butor-u-rl un stAngal r sd treac[ linia de cot[) Dimension = 62 text 4.4. Modificarea cotelor ConrenzileHOMETEXT
Specify dimension line location or [Mtext/Tex 'Ange/Horizontal/Vertical/Rotatedl : I

tse-ului punctulorin carevren'r in

(oBL), TEDIT (TED), TROTA

(HOM), NEWTEXT (NEW), OBLIQUE

(TRO) pi UPDATE (UPD)

influenleaza. modul in ceuetextul cotei, sh.gelile liniile ajutf,toare qi in zipar coteleasociative. Dacd texttrlcotei nu esteintr-o pozi! colespunzS.toarc, fi deplasat poate folosind comanda STRETCH Crossi . Dupd ce se clcplaseazd textul, poatefi readr.rs pozifia or:iginalifolosi comander in HOMETEXT. Sr.rbcomanda NBWTEXT oerrnitenr i l'icarca textulLri cotci. Comanda UPDATE redeseneazd e asociative, zrstfel incit si reflecte set5.rile curente variabilelor cota alc de ComandaOBLIQUB stabileq[e hiul 1a care Aul"oCAD deseneazdo un linie ajut[toare.Uneoriestenecesar t sf, linii air-rtatoale inclinate. Comanda TEDIT permite n-rodificrea poziliei gi a unghiulr-ri textr-rlui c0teunei singurecoteiprin "tragefe"di Comanda TROTATE seteazf, unghi I textuluicotei. Comenzile HOMETEXT (HOM), NBWTEXT (NEW), OBLTQUE

(oBL), TEDIT (TED),TROTATtr

rrumaiduodce s-atastatcon-randa DIM

RO) ti UPDATE (UPD)vor fi clate

5.1.HaEurarea modelelorde haqurl 5.1.1.ComandaHATCH. Specificarea

l-

.j" +,r, rz ,,as::t 34

':i,':
H{4ih r4 n I {" UEs c.jE{ etFt

f----

'i to*'mr:
1., ..,:-,: .. ." .-.', . . ", , ir$*#spt6nl

__*J;, l0

toic

:.i : I j

|"'1 Spcsdr.sr

I o Uqclrn**in ' f ultsi,rGtrddtitlF

Ij ' * " ' ' -t' * f: .--t


I f .,

.bLad

,. , la 4)"

i
-t e..

r;ffi--

i " L'::.:':j",=:--=*

stabilirett de caseta dialog"Hatch and Gradient"pentru Fig.S.l. de rnodului hasurare modele Din lista derulantlType, utilizatorulpoateoptapentruurmItoarele dehaguri: predeftnite in - Freclefined(predefinite). caztil cand alege modelele. va alegeun anumitmodel de Paffern, dil (Predefined), lista derulanta Swatch' va care fi vizibil in fereastra hEura, 'user un s6 poate singur defineascb modeldeha9ur6 defined6t

dintr-unfigier in careutilizatorul tipurile de hagurd - Custom- selecteazd prealabil in le-astocat ales,se va Angle and Scale,pentrumodelulde hagurd in secliunea Dac6 haquraa fost creatd de stabili unghiul gi Jcara de. reprezentare. permite rcalizareahagurdrii duble, pe doud utilizator, butonul Double intre direcliiperpendiculare ele. butonulAdd: Pick points se de Pentmi defini suprafala hagurat, apasd clic qi Boundaries apoiseexecut[ in oricepunctdin interiorul din secliunea este de.a de O de hagurat. altd posibilitatede a defini suprafafa haqurat se Pentruaceasta apasf, conturulde hagurat. determind obiectele.care selecta objects. Add: Select butonul ca haquratd pe un bloc,Dacd;electali AutoCAD-ultrateazio suprafald Cu suprafald. ajutorul intreaga selectali haqurate, oricepartea uneisuprafele in poatefi explodat liniile care-l bbiectulde tip h4;urd. Explode, comenzii individual'oac[ pot compun care fi apoieditate 9i din lista Type se alege User defined, aceasta vA va . permitesd creafiun modelsimPlu Se din de hagurd, linii drePte. va unghiulliniilor in caseta introduce de text Angle gi distanfadintre
't

In figura 5.2, estepr.r.ntote o pcntru pies[ cle tip,. ..Bucgd.", qi o 'ilistanfd intre utilizatorul a stabilit un unghi de 60" cd.reia hagurarea liniile hEurii de4 mm. proprietlli anumite sd utilizatorului stabileascd Optionspermite Secliunea create: pentru hagurile al de conformfactorului scalare Se Annotative- hagunle modif,rcd desenului; modificlrile obiectului se - Associative haquriie modificl urmAnd le cdruia suntasociate; - Create separatehatches- hagurilese comportdca o singur[ pe diferite. sau entitate caentitSliseparate obiecte pestesau a modul de suprapunerehaqurilor Draw order - specific6 fa[6de alteobiecte pe sd existent desen ca permite un tip de haqurd ButonulInherit Propbrties din unei fie copiat;i utilizatla haqurarea altesuprafefe acela;idesen. stilurilorde haqurare 5.l.2.Folosirea
62

cu Hasurarea aqlirtneu Fig.5.2. " User delinetl"

Prof,dr.ing.Baicu loan - Graficdpe calculator- Caoitolul5 poatefi un aflaterl interiorulconturuluide hagurat suprafelelor Tratarea posibilitatea utilizatorulare Pentrua simplificaprocesul, lucru complicat. Islands,sdaleagiun anumitstil dehagurare. ca,din sectiunea astfel: ale Stiluriledehaqurare AutoCAD-uluifunclioneazd pornegte ia conturulexterior de implicitd)hagurarea - Normal - (alegerea la qi estedezactivati primul conturinterior.La al doiieaconturinterior, este reactivati, procesulse repetl, hagurAndu-se hagurarea 4lternativ toatezonele; exteriorselectat; doar - Outer - hagureazd. primul conturdinspre (intregconfinutul) conturului. toate - Ignore- hagureazd obiectele ' -StlturiteNormal gi Outer hagureaz[ jurul textdloi, solidelor 9i in Stilul ca atributelorpe care le selecta{i pa(i ale conturuluide haqurare. atribute. peste Ignorehagureazd texte,solide 9i 5.2.Simboluriqi atribute utiliz[rii in mod repetata foartefrecventnecesitatea apare in proiectare de comuntuturoractivit[1ilor Un unui anumitdesen. exemplu conlinutului Desenarea indicatorulformatului de desenare. proiectareil constituie j=''= ' I ='=::'-j::-:'=' ''-': mar0'pierdefe iace' de-tinip--Re-iva-ea:adFuiinconvenie-nfSCpoate su (Un alt exernplu: desenul unuigurub). ajutorul simbolurilor. qi de iiitr-obibliotec[ simboluri, un salvat inirodus este desen Un simbol in ulteriorin oricarealt desen, al - desen cdrui ionlinut poatefi intercalat dorite. pozilia la scara 9i qi in simbolurilor AutoCAD 5,2,1, Crearea inserarea q intr-unbloc toateentitqile facecuprinzdnd unui simbolsepoate Crearea apare caseta comenzii BLOCK. La lansarea comenzii cu simbolului ajutorul de dialog,,BlockDefinition"din figura5.3' Base in in lija'Name se va tastanum"l* bloculuinou creat. secfiunea point sunt doui variantepentrua se stabili punctul de bazl Ia inserare.

',' _- , .

. :'.' yalmtea:staD-ili prin unui la punctuldebazd inserare selectarea punctde peestesi se posibilitate a stabili punctul.debazdla inserare de ecran.O alt6 X,V, Z, punctin casetele editare de acestui coordonatelor introduclvalorile
63

:J,ffi Pick Point, ffiJf:il;;:?l,'?i'f]JHli *1:*t#*#,H,::f;lf;1ff"$1[ff utilizatorul butonul Dac6se apasd curentsauintr-un alt desen.

Prof,dr,ine. Baicu loan - Graficd oe calculator - Cqnitolul 5


,-': ; a :-re ...i 1.

\-**:"-

Fig.5.3. a, Caseta aiaog "Block Definition" pentru crearea simbol unui ButonulSelectobjects:,vi permiteselectarea obiectelor careurmeazd sd fie cuprinse bloc.Terminarea in selecfiei facecu intrarenuld, se Prin selectarea butonului radio Retain se menfin obiecteleselectate, ca -obieete distincte-in,desen dupfi ce s-a creat blocul, Butonul radio-Delet,,"' ' permitegtergerea din'd6sli'a
a creatblocul. In secliunea Behavior a casetei de dialog se poate

ca stabili. sca.larea:esd se faeduniformprin bifarea opliirnii uniformly, sepoate Scale sau

Fi9,5,4,Caseta dialog "WriteBlock" de ..,',,. t'+ ;],r" ,fi i.-. tf-$:#frNfiiifiti#eado Ailul . " .intr-ansimbol

stabili ca blocul s[ poatg-ff'ari'r''=" explodat.. in elementele -: componente prin bifarea op{unii Allow exploding. In secfiuneaSettings se stabilescunit{ile de mdsurd folosite la inserarea blocului. ln secliuneaDescription se poate face 'o descriere a ' blocului gi a scopuluipentru
care=a'fost tieat.':

r'+;+-'r' :.:rj;q :+i*Fz{;a :jt* : I j -ii i.j' j':;r:+'!

Dup6 crearea unui bloc, continutulseupoatefi utllizat

despre in doar in cadrul desenului care a fost creat,intrucdt bloc s-ausalvatin bazade datea desenului acest cel decAt in a Pentru seputeautiliza conlinutulunui bloc intr-un alt desen cu ajutorulcomenzii blocul in simbol, carea fost creat,trebuietransformat Source, de caseta dialogdin frgura5.4. In secliunea apare WBLOCK. Va allturatd sepoatealegedin lista.derulantd. prinlif*.u butonuluiradioBlock ^,*U in ca anterior si fie transformat simbol. Ainblocurilecreate confinutuluiblocului indicat la cererea permitesalvarea comandd Aceasta c6ii ntocX, in fiqieruidin cimpul File name and pa!h:..Plt indicarea a utilizatorului' in poliuit., simtolul se va sa'lva bibliotecade simboluri Block, apoi se va cerutede comanda se vor da rdspunsurile Deci mai intdi Wblock. dacomanda confinutuluiunui bloc sau simbol in desenul (inserarea) Intercalarea INSERT' curentsepoatefacecu ajutorulcomenzii

rl

l-,il
-i
de comenzii ,,Insert", aparecaseta dialog din figura 5'5' La lansarea informalii:. cu urmitoarele de casetele editare, Trebuiecompletate inserat'La - Name : - adic6numeleblocului al cdrui confinutse doreEte cereresepoaterlspundefie cu numele'unuibloc creatin acest aceast6 fie desen, cu nu:neleunui simbol (dacdsimbolul nu estecontinut in spreel); .. 'directorulcurentspecificati5i calea trebuie punctulde pointi - adic[ punctulpestecarese va suprapune - Insertion simbolului sau punctul de baz6 implicit' bazd indicat la crearea,
65

u loan -

Conlinutul simboluluiiqi va pdstrapozilia relativ[ fa!6 de punctul de bazd: individualEa factorilor de - Scale- opliunile X,Y.Z Permitintroducerea pe . scalare cele3 axe; unghiului cu care s6 fie rotit - Rotation angle - care cere indicarea (blocul) la inserare. Rotirea se face in raport cu pozifia simbolul unghiului; indicatde semnul in a originalh simbolului, sensul componentelor la opfiuneconduce inserarea - Explode - bifareaacestei separate. ca elemente blocului de 5,z.z.Fiqiere referin! de figierelor 11, cu incepdnd versiunea AutoCAb-ul permiteutilizarea va folosi simbolurilorse referinlapentrulucrul cu simboluri.Pentrucrearea prezentate anterior. unadin metodele Eiferenla conitl in modul de inserarea conlinutului siinbolului in XREF in acestscop, comanda curent.in cazulin carese foloseqte desenul opfiuneaATTACH, care este gi implicit[, cere numele figierului de referinp, dup6 care urmeazi un dialog identic cu cel de la comanda XRBF sunt: comenzii INSERT.Opliunile a permanentd figieruluide referintdde - Bind . care asiguri ataqarea
noii cii spredesenulde referinfd; Path - permiteindicarea

alif oric[ruidesen timp cdt ne gi.;irnin reinc[rcarea_ Reload- pernrite curent. desenul de Legareadesenelor referinll la un desen principal este absolut la necesarlatunci cind se lucreazS proiectemari, care permit desenarea de perfidin desenul ansamblu. a separat[ anumitor -Comanda preluarea elementelor indi-cate desenutui XBIND permite -ale elementelor principal.Indicarea in de referintS bazade date a desenuiui doritesefaceprin nume. atributelor 5"3.-Crearea

Atributele 'permit legareala desenea unor informalii de tip, text, Atribute se pot defini in in informatiicarepot fi actualizate orice mornent. desen.Un alt motiv pentru care atributelesunt foarte cadrul oricbrui -irnportanteiiconstituiefaptu1c6informa|iiledetiptextextrasedinelepotfi.. de utilizatein cadrulbazelor date. proiecterii poate pentrutoate^domeniile il foarteelocvent exemplu Un exist[ o cadrulindicatorului In formatuluide dEsenare. constituiindicatorul
66

u loan -

(Proiectat, la de seriede informalii de tip text carenu diferd. la desen desen vremeee '"alcrile Verificat, Contr.STAS,Apfobat,Masanetl, in Desenat, altor informalii de tip text (numelecelol care au efectuatoperafiilede la etc.) desenare, pot foartebine sd diferede la un desen altul' proiectare, atributelor,in utilizarea de Pentruprima categorie texte nu estenecesard vremece,pentruceadea douaesteesenliald. de pentru scriereaautomatd cdtre AutoCAD a Un atribut se definegte de introducerea la tastaturi a noii valorii impticite a textului sdu,respectiv la valori, in pozilia selectatd definiregi cu stilul de text careera curentin definirii. momentul o atribut are asociate etichetd(un nume),valorile proprietlfilor Fiecare la poates[ apard carein funcliadevalorileproprietdfilor, un sale, prompter gi implicitd. blocului, o valoare inserarea umdtoarele faze: unui . .Crearea atributpresupune atributului; definirea definilieiatributuluicapartea unui bloc; includerea - inserareablocului intr*un desen cu r6spunsurile corespunz[toare atributuluidefinit anterior. ATTDEF 5.3.1. Comanda I r-::: -'='":ChSeta : ' tiAura-5.6.'-' deiffiFaog'din casetele editare,in funclie de de in secliuneiMode. trebuiebifate pe vretnsii le conlcrimatri'i--,utelor: caracteristicile care se atributului va N arevaloarea (de la No), decivaloarea - InvisibleDacdvaloarea careil confine. blocului dup[ inserarea afiqa desen in atributului s-arafiga; nu ar fi Y, (dela Yes),valoarea nu N. Constantare valoarea In acestcaz, la inserare va aparea -

X3Ti1l'*,tril'.'ll,i-xitii.,Tlifr il:il",i;il'J.Hi,,'.'J","ltlffi constante pot fi modificate; nu


bloculuicarecontine la N, Verify arevaloarea cazin care, inserarea atributuluis-a efectuat atributul,nu se va verificadac6introducerea valoriloratributelor este corect. Dac6valoarea Y, dupdintroducerea

'j
' -

nind introducerii' ;::';?ffili'I'T$ilH;T:.:1,ffffi:'ii::ffiJ:l


Y, N. i"resetarevaloarea Daci ar fi avutvaloarea atuncila inserarea i care confin atributul, acestuia s-ar fi atribuit autoinat blocului prompterul; fbrd valoarea implicit,S, a semai afrga sa opfiune poate blocat&, fi in Lock Position Block- poziliaatributului dinamice: blocurilor util6la folosirea
67

Prof,dr,ine.Baicu Ioan - Graficdoe calculator- Capitolu!5 pot - Multiple lines- atributele ocunamaimultelinii de text.

..,, ;*t*it'..

*.*,"-,

+,*,

.*.

*.r:an.

;:ii;l :i.:'-:.-

dg Fig,5,6. .Qa;eta dialog "AtnibuteD-efinition"

,;..- '- .

'-

1 .;'l :.:l i ;

-lj

'

i:f,;

inrect'mnea-A
a o atuncicdndsef'ace extragere acestora; atributelor inserdrii pe in caresAapar6 eeran momentul - Prompt:,qlicd mesajul .atributul.Aeestmesaj va indica 9i valoarea !....- ,=.blocului care include : impliciti a atributului,permiiind totodata ei, modificarea la fel ca AutoCAD; oncecomandd .-r-r. :; - .-.Default: valoarea ,.:. implicit[ a atributului. cere ' ,,,,i,.r in Secyiunea s6 are-posibilitatea stabileascd Insertibn.?oint,''utilizatonrl punctul poatefi stabilit Astfel, auibutul in desenpunctulundeva apdrea (dupece s-a pe al prin clic cu butonulstAng mouse-ului un punctdin desen gi Lifat campulSpecify.,on-screen s-a apasqtbutonul OK), sau, se pot dac6suntcunoscute. ale coordonatelex,'1|,7' punctului, introduce textului atributului, Text Options trebuieprecizatialinierea in secliunea stilului curentde gi rotaiia.EsteposibilEdeci modificarea stilul, ini$imea (alinierea) faci pozilionarea modului in care sb se text, iar apoi indicarea cu in anibutului raPort desenul.
. ::r . .11-jrrirll-j1:"., -,:'::rri :.q:;:rr.:,il* ;:;:-:::'' . 1: ,. ..-'-----3*4;:;a1.r;:;r

-1

53.2. Editsrea etributelor

@
68

' :i, ii

Prof.dr.ing.Baicu Ioan - Graficdpe calculator- Capitolul5 informafiilorde tip text, Existl situalii in careestenecesarimodificarea ullerior introducerii lor in desenprin inten4gdiul atributelor. Cornenzile=ir.ry=s ATT[,DIT,nAtTnulT,EATTEXT,pefiiteditareaatributelor. ATTEDIT Comanda edit[rii valorilor atributelorunui bloc Comandapermite atdt efectuarea de la comenziiconduce apariliamesajului maijos. Tastarea inseratin desen. caseta dialogdin figura5.7. de apare blocului{e editat DupEselectare aftedit Command: blocul ale cdrui atributedorim sd le se Selectblockreference.' selecteazd modifie[m *,.
-r -t | ,. r: . - r a =- . - r - . :: .: I l r .r - lt .
!,. .i

"*q-,r r+:::-

de Fig.5.7,Caseta dialog Edit Attributes

* dr"

in casota mai qlrsse introduc rioile -valori pentru ut iUutif.l:aen";;. de ,,L{imea" gi,"Lungimea", gi editarea a altor proprietili ale afiibutelorunui Comanda Eattedit-permite textului,inIlfimea, gi rotatia,inclinarea stilul detext, alinierea" *.-blo,c, anume: l}uloareaCommand:EATTEDIT unui bloc, iar apoi apare comenzise solicita selectarea i:'ttff#::ku*r,.i caseta dialogdin figura5.8. de " Conianda :Eettert pennite ex.fragerea'datrlor legate:,de,' atributelebloe-ului in inh-un tabelin desenul lucru din desen. Acestedatevor fi organizate inh-un figier. sauvor fi salvate
69

'ti::,..

Prof.dr.ine. Baicu loan - Graficd pe calculator - Capitolul 5 ',:,;;i.'

s"r.*ut.t3l'

. ...r,

f---oK-l

c*"s

Hd,

Fig.5.8. Casetade dialog EnhancedAttribute Editor

simboluri 5.4. Comenzide editarecare folosesc Comanda DMDE pennite divizarea unui obiect in p[r!i egale 9i conlinutului unui bloc in punctelorde diviziune, fie prin plasarea marcarea poz{ii. Mesalele comenZttTunt: Command: divide obiectulde divizat) Seleetobjectto divide: (se selecteazi Enter the'number of segmentsor [BlockJ: b (astfel,se va plasaun bloc, la fiecarediviziune) Enter name of block to insert: tr1 (s-a iirtrodusnumeleblocului de plasatla

,
.

diviziune) fiecare n Align blockwith objeet? [Yes/I,{ojcI>-.' 5 (numdrul segmente careva fi divizat de in Enter the numberof segmenfs; obiectul). in Comandacere numdrul de segmente care se doregteimplrfirea de segmente diviziunese cele dupfl ee se indicd numeleblocului'gi se confinutului alinierea dac6 doregte bloculuifafddeobiect). specific[ se specificarea numirului de parfiin care Comanda MBASURE nu aqteapti ci care segmentului trebuiemarcat' divizarq.^obiectului, lungimea ' se,doregte Command: tneasure Selectobjectto measure or Specifilengthof segment [BlockJ:30
70

;: ;ffi#l ;:fil:"ii,!.;i'n"ls*:"$Hnlffi:f"l:'?*'i.:1,'#:
',' :

:i,:;

Baicu loan - Graficdpe calculator'Capitolul5 Prof.dr,ine. Pe obiectul selectatse vor marca iegmente de lungimea indicatd, de cel obiectuluisi-tuat mai aproape punctulin care de nornindu-se la capdtul sa. s-aficut selectarea obiectele desenate de 5.5.Ob{inerea informafii despre aria AREA calculeazlgi afigeazd conturuluiinchis indicat de Comanda utilizator. Command:AREA Specifyfirstcornerpoint or [Obiect/Add/SubtractJ: of -int next cornerpoint or pressENTERfoT total: -int of Spectfy cornerpoint or pressENTERfoi total:-int of Specrfy ryext ENTERfioTtotal: ) Specifyiext cornerpoint or press = 329.0083 Perimeter Area: 3577.0746, calculataria gi perimetrulunui triunghi, de in secvenla mai sus, s-aucu triunghiului, selectate modul Osnap pe indicdndu-se rAnd, vdrfurile Intersection. Area este: principale comenzii ale Listaopliunilor conturului specificarea implicitd)permite - First cornerpoint - (op{iunea collurilorpoligonului. aria, poligonuluicare'mErginegte prin indicarea cercului sau a poliliniei care define;te Object - permiteselectarea o calculat5.. Dacdse selcctcazl conturulinchis al clrei arii sc doreqtc 'polilinie deschisi,aria se calculeazd gi cum punctele extremeale ca curbei selectate. aria polilinieiar fi unite.Seafigeazi 9i lungimea ariei mai multorarii,semnul sumei Add gi Substract permitCalcularea pentruSubtract. in suml fiind pozitivpentruAdd 9i negativ ComandaDIST afiqeazddistanta dintre dou6 puncte in spaliul definit[ C; cele unghiulfEcutde dreapta sau bidimensional tridirnensional, dou6 punctesau de proiecliasa in planul XY cu semiaxaOX pozitivd, unghiul fala de planul.XY, precumgi lungimileproiecliilorsegmentului de pe definit de celedoui puncte celetrei axealesistemului coordonate" X,. coordonatele Y Si Z ale punctuluiselectat, ID Comanda afrgeazd in gi temporar acelpunct. plasdnd un marcaj precuh'9i ComanddLlST-afi+dazdlista numelor entitdlilor selectate proprietdfile acestora.

:---

6',

7l

:tii':i,
'illii:i )'i:,

u toan -

desprestareasetdrilor STATUS afiqeazi informalii generale Comanda desenului.' (toateinformaliile DBLIST listeazi bazade datea desenului Comanda existente desen). in entitA!ile despre

;t'

f f;"

\:: ':'

72
I

i,I

':

;:i::, fiii

YN'

TRIDIMENSI6NAL iN CAPITOLUL 6 nnonnrAREA sr,r.1ruL


6.1. Proiectiaaxonometrici izometrici Multe discipline lolosesc desenareaizornetricd pentru a plezenta 3D' nu izometricd esteun desen O obiecttriclimensional. reprezentare ^izometric se va da comandaSNAP Pentru a iutra in modui de desenare in iar dialogul va decurge felul utmdtor: snap Command: <10'0000>: s g snapspacin or [ON/OFF/Aspect/Rotate/Style/Type] Specify <S>: grid style Entersnap [Standard/lsometric] i <10.0000>: 0.1 spacing vertica! Specify cursorului la o comanda SNAP este folositd pentru a alinia miEcarea sd grili invizibila clepuncte.in modui izometric grila esterotitl astfel incdt ile aliniati sistemuluiizometricde axe de coordonate' AutoCAD-ul Permiteutilizarea a trei plane izometrice (vezi figura

r 6. ):
-

Irig.6.L Pltrnele i:onrelrice

Planul izometric stdng (Left) este planul det'init de Perechea de axede 90 qi 150de grade; - Planul izornetricsuperior(Top) este planul definit de Perechea de axe de 30 9i 150de grade; - Planul izoruetric drePt (Right) esie planul dehnit de Perechea de axe de 90 qi 30 de grade.

izometrice'comanda desenelor comanda tsoPLANE ajutd la crearea in planeleizometrice carelucrali' ISOPLANE stabileqte isoplane Command: Left isoplane: Current
<ToP>: r Enterisonretrrc Planesetting[LefUTop/Rightl Right isoplane: Current

Pentrua activaun izoplan de la tastaturi' tasta{iCtrl+E. cercurilorin Planul izometric Comandalll,t IPSE permite desenarea curenf.Dialogulesteurnt[torul:
( Contntattd.iti/lipse [']nter) or t Speciryaxr.iendpoin of eltipse fArc/Center/tsocircle]' af ce4ter isocircle:25r25 Specify 20 or r,tdltrsr.tfisocircle [Diantttter]: Specify

lillrliil
I

,i,,,iiii'1?
li)

'r;il ir lliilli: r l

Prof.dr.ing. Bsicu loan - Graficd pe calculator - Capitolul 6 OpfiuneaIsocircle a comenziiELLIPSE aparedoar atunci c6nd Snap grid style estesetat Isometric. pe Pe lAngd acestecomcnzi, deloc de neglijat reprezentS.rilor 'in realizarea axonomctrice-izometrice, utilizatorul are la dispozilie,ca qi la reprezentarea hr proieclieortogonald, qi de comenzile obiqnuite editare desenare. Fla;;urtu'ea ajutorul AutoCAD-ului se lbce prin intermediul comenzii cr"r HATClt. Pentrustabilireainclindrii liniilor de hagurdse traseaz[triunghiul axonometricpe sistemulde axe luate ca reper,tn sec{iune haguriletras6nduse paralel cu latura triunghiului axonornetric,corespunzdtoare planului in carese fbce secfiunea. La cotarea reprezent[rilor axonometrice se aplicd toate regulile gi principiile pentru reprezentdrile ortogonale, la care se mai adaugd unnltoarele: - liniile ajutdtoare, liniile de cot[ gi cifi'elede cotd" fie a$ezate acelapi in sd plan cu suprafafa pieseice secoteaz5.

a) Itig.6.2. Piesa "Opritor"

b)

tn: tr) reltrezentare ortogoncttii; b) reprezentore axon o rn elr ic ii iz o m etr icd

in figura 6.2a, este reprezentat[ in tripld proiecfie ortogonald piesa piesd, in reprezentare axonometricd ,,Opritor", iar in figura 6.2b, aceeaqi izometr:icir. 6.2. Modelareain spafiultridimensional

t-)

Prof,,dr.ing. Baicu loan - Groficd ne calculator - Capitolul 6 cel Un desentridimensionalesteadesea mai sugestivmod de a descrieun obiect tridirnensional. Existd cel pulin trei motive pentrua folosi proiectarea tridimensional6: - un desen 3D faciliteazd in{elegerea,de cdtre persoaneneini{iate, a modului in care este conceput gi a modului in care functioneazdun llli::; 3D este un ajutor *"r.. imporlant pentru cei care vor realiza produsul,elirnindnddorinla acestora a ghici ce trebuiesd iasdpractic de primite; din desenele a desenul laciliteazdoproiectare corect6 produsului. 3D

3D 6.2.1 Moduri dc specificare coordonatelor a Specificareaunui punct in spaJiultridimensional se poate tace in trei moduri: x,y,z', - cartezian, se tasteazd - sfcric, se tasteazlp(cp<t; l<<p, d. - cilindric, setastcazd

Co r le zio n

) T AnC

Cilindric

Itig.6.3. De.finirea coordonatelor spaliul triclintensionol in

in ligLrra6.3, sunt specificate semnificaliile valorilor numericeprin care se dcl'rnesc punct in spafiul tridimensional, coordonatele r.rnui astfel: - in sistcrnul de coordonate carteziene utilizatorul va introduce trei distanle,corcspunzitoare mdrimii proiec{ieipe axele OX, OY Si OZ a coordonatelor punctuluiP; - in sistemr-rl coordonate de va sf-eric, r,rtilizatorul defini pozifia punctului p: P prin doui unghiuri9i o distanfd q - unghiulin planulXOY, mdsurat
74

Frof.dr.ing. Baicu loun * Graficd pe calculator - Capitolul 6 fafd de axa OX in senstrigonometric; t - este unghiul fa{d de planul XOY; - in sistemul cle cooldonate cilindric, pozilia punctului P se defineqte printr-un unghi <p gi doui distanle I qi d; rp este unghiul (in grade iexagesimale)tbcuf de dreaptadintre proieclia punctului P in planul O, de XOt gi origineasistemului coordonate cu axa OX; I estedistan{a pe de [a proiec[ialui P in planul XOY la origineaO, iar d, distanla axa P OZ, de la proiecliapr.rnctului in planul XOY, la punctul P' tridimensionale 6.2.2. Vizualizareadesenelor Comanda VPOINT unei proieclii de Asigurd ob(inereaet-ectului spalialitateprin elbctuarea Formatulcomenziieste: de paraleleclupl direclia specificatd utilizator. Command: VPOINT 000 I : Current viewdirection VIEWDR=0. 0,0.0000,1.0000 <disptay lr\rL and compass tripod>: a Specify viewpointor [Rotate] model. Regenerating unui coordonatelor prin specificarea Directia clevizualizare se definegte punctul este Pentruexemplul de mai sus, punct in care va sta observatorul. de cdtrecentrulsistemului punctse priveEte (1,1,1).Din acest be coorclonate reznltd prin unirea punctului in care se cooldonate.Direclia de vizualizare aflf, obscrvatorul cu originea WCS-ului. Lnplicit, punctul in care se afld (0,0,1),adicddesenulesteprivit de pe axa estede coordonate observatorul pe 02, perpendicular planulXOY. O^ direclie clt: vizualizare se definegte printr-o proporlie: astt'el , la numai conteazd punctuluiin care std observatorul coorclonatelor spcci['rcarea intloduse. propor!iadintrecoordonatele iti,tpunsul nul (aplsareatastei Enter) va $ermite trccereain modul de deflniredinamici a direcfieiclevizualizarede Existdposibilitatea definirea direc{ieide vizuahzarcprin coordonate opliuneaRotate.in acestcaz dialogul decurgesub polare, cAndse foloseqte tbrma: VPOINT Command. 1 I n Current viewdirectio : VIEWDR=1.0000, .0000,1.0000 <display R and compass tripod>: a Specify viewpointor [Rotate] plane X axis<45>;35 from Enter angle XY in 60 EnteranglefromXY ptane<35>: model Regenerating
15

Prof,dr.ing. Baicu losn - Grsficd pe calculotor - Capitolul 6 Comanda PLAN Comandavine in ajutorul unui utilizator care se poate pierde, folosind pot ducela fblositeincorect, comenzile VPOINT Ei UCS. Acestecontenzi, pierderea orientdrii unui utilizator in spaliu. ConrandaPLAN permite revenireala planul XOY al WCS-ului sau al unui UCS. Conversa{ia astfel: decurge Command:PLAN <Current>'C Enteran option ucs/lJcs/World] [Current Regenerating model. Daci utilizatorul rdspunde (Enter) la opliunea irnplicitd, se revine la cu planul XOY al UCS-ului curent Ei se stabileqtedireclia de vizualizare la (0,0,1).Opfiunea in revenirea planul XOY al unui UCS salvat UCS perrnite pe disc, iar op{iunea WCS face revenirea?n planul XOY al sistemului WCS. ComandaVIEW ComandaVIEW perrnitesalvarea sub un anumit nulne a unor anunrite comenzii gi vederi qi restaurarea unor vederi salvateanterior.Dupa lansarea salvarezr unor vederi, caseta dialog are aspectuldin figura 6.4. de

f,, i;
S !:t1,, [Hm- "':t'." ''.' ttrl,j:{ol ' -'.' "u |
i:j Ll:l

axl
I

rl
t

frl,:lil:x;:l:ilr:j ;,* ' fJ.r""yiiJitli,' l,-Hlnmj I ;"-.-; i,* I | }to I :


,ji.,. ,

lvlrf,Og

i/lells

i ****x i camem x
i
Y Camera c"r*u y

-1za*5 -12485
'1.9f,r8 -t sr6

^ **-*"*** Eure't |l.l-, ^ ---- set --- E+eu*T"


------*--***--':

vi*'r*, Vie*s | :;rfu Pr"r"t BPreset


I

fJ-r""yJJidi,;

I j i

Tareet X Ta.retY TarJrt Y Heiqk

i
i

z I.F"l e Hc{anql l

I o I 'o^
u

s* * | " updare ll lpyen


i I Uut*"
.r I

updare lpyen I I .--|j i -fi Eair Bounaariee... I I I I

I ,.!_*__,

I I

e3BM53 i Hll.*'" . so Gnslinstll im


i l F i rrrrn{ vi cw 4n

45e 5i28

I
' H (h "

,*
Uro I

oK-l

Gncel |

',.i,,,t:,I

Fig.6.1. Cusetade clictlog VIEW 76

Prof.dr,ing. Baicu loan - Graficd pe calculator - Cflpitolul 6 Prin intclmediul acesteicasetede dialog sunt listate vederile salvatein desenul curent, se poate salva o noud vedere prin selectareabutonului din printr-un clic pe br-rtonul dreapta l*{ew..., poate$tergeo vederesalvatf, se se al mouse-ului,iar din submeniuse alegeop{iuneaDelete. De asemenea, poate restaura o vedere salvatd anterior, prin selectareaei din lista 9i apdsarea butonuluiSet Current. caset6de dialog, din Preset'Views, se pot crea anumite Tot din aceastd vedereipafticulare:vederede sus (Top); vederede jos (Bottom); vedere vederi (SW Isometric View), etc. Aceleaqi izometric[ pe direc]iasttd-vest sub-meniului3D pot fi oblinute Ei din meniul principal View si selectarea Viervs. prin de tridimensionale stabilirea grosimiqi cote modelclor 6.3.Ob{increa Comanda trLEV Pozilia planr-rluide lucru 1a![ de UCS-ul curent este controlatd de variabila de sistem ELEVATION (cota sau elevalia),care are implicit valoarea 0. Aceast[ variabild de sistem reprezint[ distanla dintre planul XOY al UCS-ului curent qi planul de lucru, iar modificareaei se face cu ajutoruluomenziiBLEV. Semnul eleva[iei arat[ sensuldeplasdriiplanului de lucru in lungul axei Z. Implicit, orice entitate2D desenat[in planul de lucru are grosimea0 pe cle direc{ia axei {)2. Grosimeaentit[lilor estecontrolatS. variabila de sistem variabilede sistemse poate TIIICKNESS (grosime).Modificareaacestei t-aco dou[ moduri: ir-r - cu ajulorul gornenzii ELEV, care, dupd setareaeleva{iei curente cere nouagroslme; Thickness. - clt ajutorulcomenziiCFIPROP(sauCHANGE), op{iunea Difercnladintrecele doudmoduri estecd in primul se modillcd grosimea ttlterior, curentd,care va f-r grosimeatuturor obiectelor ce vor ti desenate iar pdndla o noudrnodificare grosimiicul'ente, in al doileamod, grosimea a qi obiectelor selectate careau fost ci curentd se schimbd, numaigrosimea nu descnate irntcrior. nlrnlelede extruzittne,iar rezultatul Dcscrrarea grosirnenenuldpoar1f, cu ttnui segmentde dreapt[ ei esteo suprafa!5riglatd, generati prin deplasarea plan desenat in pe paralelcu axa OZ a UCS-uluicurent, conturulobiectulr-ri planulde lucru.IiomratulcomenziiELEV este: Command: ELEV <0.0000>:6 Specify default new elevation <0.0000>:15 Specify default new fhickness

ComandalltDD ca Aplicincl conanda ELtrV, obiectelevor t-r reprezentate wire-frame (cadie dc sdrma). Aceasta inseamn[ c[ se v[d toate muchiile obiectelor, indiferent de punctul din care se face vizualizarca. Felele acestora se Aceastdrnetodf,de modelarese fbloseqtedin cauzd consideli tranJparente. c[ esteceamai rapidi. imagineap,TlL cioritda acestuia, odatd ce se obline modelul qi vederea pard mai apropiatl de realitate cu ajutorul comenzii HIDE. fdcutl sd Mocielul wire-fram" poute fl considerat ca fiind format din plastic transpalent, astfel incAt se pot vedeatoate muchiile. Dacd plasticul devine opu", t" vor vedeanumai icele muchii care nu sunt ascunsede suprafele. Fonnatul comenziieste: HIDE J Command: modet. Regenerating '

AutoCAD-ul trateazd diferit entitdlile la ascunderea muchiilor. cd ConsiderAn<l variabila de sistem THICKNESS este 0, suprafelele mdrginite <lecerc sau cle solid se considerdopace,in vreme ce suprafelele mdrginitede politinii inchisesunt trausparente. tridimensionalecu ajutorul comenzilor3D 6.4. Ob{inereamoclelelor Comanda3DPOLY unei polilinii in spafiul tridimensional.Spre deosebire Permitegenerarea de-arcet-n PLINE, comandt3DPOIY au-permite desenareA Comand-a de cadrulpoliliniei.
Command:3DPOLY Specify start pointof potytine:0r0,,0 Specifyendpointof tine or fUndol: 100'50'65 endpointof tine or [tJndo]:36r751100 Specify Specifyendpoint of line or [Close/lJndo]: )

Pentrueditareaunei polilinii 3D se vttlizeazl.comandaPEDIT, ca Ei in cazulpoliliniei plane. 3DFACE Conranda un comanda creazd obiect 3D, similar comenzii soLID (2D), dar spre de permite introducerea coordonateZ diferite. Prin cle deosebirea aceasta, 3DFACE se poate stabili care muchii ale desenului sd rdmdnd vizibile.
78

Prof.dr.ing. Baicu lonn - Graficd pe calculator - Capitolul 6 Pentrua l-ace invizibili o muchie dintr-o 3DFACE, se introduce"invisible" sau"I", inaintede a specificaprimul punct al aceleimuchii.

3 E a Fic.6.5. Aplicare contenzii D FAC punctele P(i) in Obiectul 3D din figura 6.5a, a fost trasatspecificdnd urm[toareaordine: Command:3dface
Specifyfirstpoint or ftnvisiblel:Pl secondpoint or flnvisiblel:P2 Specify Specify thirdpoint or flnvisiblel<exif>:P3 face>:P4 fourth pointar finvisiblel<create three-sided Specify Specify thirdpoint or flnvisiblel<exif>.P3 Specifyfourth pointor lnvisiblel <create three-sidedface>: P4 Specify thirdpoint or ftnvisiblel<exiF: P3 faie>:.P4 Sbebifyfonnh point or tlniiii5lel <Createffrree-saided <exit>: I Specify third point or flnvisiblel

in figura 6.5b, sunt trasatemLrchiiinvizibile, iar momenteleintrodr-rcerii "["-LllLri in de suntilustrate secvenla mai jos: Commancl:3dface Specifyfirst poittt or [Invisible]: Pl Specifysecondpoint or [InvisibleJ: PZ Spectfy third point or [InvisibleJ <exit>: i Specify third poittt or [Invisible] <exit>: P3 Specifyfourth poirtt or [InvisibleJ <create three-sidedface>: P4 Specdl,thiril point or llnvisiblel <exit>: i Sptrijy thirrl point or'[Irtvisibtil <exn>: VZ Specdyfourth poittt or [Invisible] <create three-sidedface>: P4 Spectfy third point or [InvisibleJ <exit>: P3
79

vr .!r ...i.h^,

s Baicu
-------

Specdyfottrthpoitttor[InvisibleJ<creilethree-sidedfnce>:P4 : Dupa ctlm se uld", o fala se detineqteprin patru puncte' insd-se frrd a celei anterioare, poatecontinuadelinilia unei fele :O^ in continuarea pot fi parari comanda:OFACp. Felele 3D nu su't afiqateca plan 9i nu extrudate. de 6.5.Posibilitn{i gencrarea suprafe{elor LINB, AutoCAD-ul are cleci numai patru entit[li 3D de bazd: POINT, de generarea suprafele 3DpOLV, gi 3DFACE. AutoCAD-ul permite.insd unor suprafelecut'be' care sunt folosite pentru aproximarea tridimensionale, generatode AutocAD sunt ilefinite cu ajutorul unor re{ele sLrprat-elele patru rnatriccalc de MxN puncte in spaliu (vertex-uri). liiecare grup de de tip 3DFACE, care este forrleazd o faletd punote, irnecliatir-rveiifrate, [tIDE' de opacd c[tre comanda ionsideratd Comanda3DMESH in comancla permite definirea unei supraf'e!_e spatitt, prin specificarea decurge vdrf in relea.Conversa{ia releleiqi a poziliei f-recirui dimensiunilor l astlbl: Conmmnd:3dnrcslt Enter size of mesh in fuI directiort: 3 Enter sizeof nrcshin N directiotr: 2 refelei,in numdr de Valorile date lui M Ei N reprezint[ dimensiunile vdrturi. Un iltreg intre 2 qi Zi6 poate fi clat pentru-ltecare dimensiune, total clevirturi fiind MxN. Apoi AutoCAD-ul cere pozit\a fiecdrui irurrrdrul vArl': fiecirui puuct din re{ea) (m,n): (coorclonatete locationfor verte.v ip,ur,yy se va unclem gi n sunt rindul Ei coloana vdrfului din re{ea. intotdeauna m' incepe cir vflrtirl (0,0). Valoarea n ,se va modifica mai repede dec6t din coloanam, inainte de a trece toatepoziliile vdrtirrilor Trebuic specificate estetrasatdnumai dupl specificarea la vdrfurile coloaneip+l. Suprafala r-rrilor. tuturorvArf coorclonatclor creazhosuprafali poligonalasimpli cr'r3x2 vfirfuri, Urmitoarea secvcnld 6.6: vezi figLrra lt : Cottttntttttl 3dmes Enter siTeof nrcsh in M direction: 3 oJ'meshin N tlirection: 2 Enter siz.e Spectfylocatiunfor vertex (0, 0): l,l Specrfylocatiotrfor verlex (0, 1): 1,4

r.ins. Bnicu lonn Specdylocationfor vertex (1,0): 4,I Spectfulocationfor vertex (I,l): 4,4 Specrfylocutionfor vertex(2,0): 5,2,3 Spectfylocationfor vertex (2,1): 5,5,3 Comanda este incomod de utilizat direct. Ea rdmAneinsi util6 cAnd, definesc suprafele poligonale, se folosindu-se AutoLISP-ul, plin puncte (vezi figura 6.7, unde este reprezentat6o clreptunghiulare, elicoidald). supral-atd

lr l

4rl

3DA,IESH Fig 6 6. Suprafayd Comanda PFACB

F ig.6. 7. Suprafal:itel icoidald 3D MESH

poziliei vArfurilor poligonala3D va fi definitn prin speciflcarea Suprafa[a decurge Conversalia poligonalda suprafelei. qi apoi a fiecdreilbfe in refeaua astfbl: Conmmnd:pface Specify locutiottfor vertexI : 35,67 Specifl,locationfor vertex2 or <definefaces>:75,29 Spectfylocutionfor vertex3 or <definefaces>:46,89 Specrfy location for vertex 4 or <lefine faces>: ) Se introduc toate vArfurile refelei qi dupd introducereacoordonatelor o ultimului vdrf, AutoCAD-ul cere in continuarevd.rfurilecare formeazS, fa{d,sub torma: Face I , vertex I: Enter a vertex nuntber or [Color/LayerJ: I Face 1,'verlex2:Enter a vertexnumber or [Color/LayerJ<nextface>:2 Face l, vertex 3:Enter s vertex number or fColor/Layerl <nextface>: 3 Face 2, vertex I:Enter a vertex number or fColor/Layerl: )

8l

Prof.dr.ins. Baicu loon - Graficd pe calculator - Capitolul6 Fiecare fa{[ se defineEteprin introducerea numerelor de ordine vArfurilor ce apar{infelei respective.

Comanda RULESURF Comanda genereazl,o suprafa![ riglatd prin rularea (deplasarea)unei decurgeastfel: curbe.Conversalia dreptepe dor"rd Command: rulesud SelectJirst defining curve: (Se selecteazl.primacurbd din figura 6.8) a Selectsecondtlefining curbe: (Se selecteazd douacurb[ din figura 6.8)

Prima .r.T -)

A doua curbi

) Fig.6.9. Suprafala realizald cu

F ig.6.8. Curbele pentru ge!1 r a! ea sqytralb i cu Rttlestul e le

Rulesqqrl'

Se vor selecta doud entitlfi care vor defini marginile suprafelei cercuri,polilinii 2D qi 3D. poligonale.Acesteapot fi: linii, puncte,arcee sd Dacd una dintre curbee inchisdcealaltdcurbd trebr-rie fie si ea inchisd. de Suprafa[a oblinutdprin rulare(vezi figura 6.9),esteo releapoligonatd jum[tate din vArfurile re{elei pe prima plaseazd 2 x N vdrfuri. Rulesurf curbd qi cealaltdjumdtate pe cea de-a doua la intervale egale.Numdrul de intervale se specihci prin variabila SURFTABI qi e acelaqipentru fiecare curbi. ComandaTABSURF unei curbe (numitd Cornanda creazdo supratbli riglatl prin deplasarea generatoare) o direcfie de deplasare(dreapta directoare).Direcfia se pe 82

Frof.dr.ins. Bnicu Ionn - Graficd pe calculator - Cilnitolul6 se specificd printr-un vector direcfie, in lungul cS.reia va deplasacurba. Dialogul decurgeastfel: Conunund: tabsud generatoarea Select ohjectJbr path curve.'(se selecteazlcurba de deplasat, in figura 6.10, careesteun profil cornier) unei entitdli de tipul: arc, Aici utilizatorul poate rdspundeprin selectarea se cerc,polilinie 2D sau3D. In continuare va cerevectotuldireclie: Select object for direction vector: (se selecteazd vectorul direcfie, in directoarea figura6.10,careesteo dreaptd) o Se selecteazd liriie sauo polilinie2D sau3D.

Directoare

Getrcratoare

de Fig.6. 0. Elententele 1 selcctatla apliccu'ea contenzii Tnbsur/'

Fig.6.l L Suprafala realizatii ctt aj ut orul comenzi i TaltsurJ'

riglati cu 2 x N varfuri (vezi figura o TABSURF construieEte suprafala iar vectoruluide deplasare, N in lungul 6.1i). Direcfia M este in lungul curbei de deplasat. Vatiabila SURFTABI controleaz[ densitateatrasdrii suprafe{eipe direcliaN. Comanda RII,VSURF de Comanda ueazd o sr.rprafafd revolulie prin rotirea unei curbe in jurul prin opera{iide selecliecurbade rotit Ei unei axe. Utilizatoml va specifica axa de rotafie, apoi va introduce r-urghiulde inceput gi sfhrqit al rotirii. de Secvenla comenzieste: Comnrund: revsurJ' Current wireframe density: SURFTABI:6 SURFTAB2:6 Selectobject to revolve: (seselecteazicurbade rotit)

Prof,dr.ins. Baicu loan - Graficd pe calculator - Capitolul6 Select object that tlefines the sxis of revolution: (se selecteazdaxa de rota!ie) Curba de rotit poatefi: linie, arc, cerc,polilinie 2D sau 3D 9i defineqte direclia N a relelei.Axa de rotalie poatefi: linie sau polilinie 2D sau 3D deschisd. Dacd s-a selectato polilinie, vectorul estedeterminatde primul Ei orice v6rf intermediarfiind ignorat. Axa de rotafie ultimul vdrf al acesteia, determinddireclia M a refelei.In continuarese cer: Specrfystart angle <0>.' J Spectfy ittcluded angle (+=ccw, -=cw) <360>: ) Densitateare{elei de curbe prin care se reprezint[ suprafalaeste controlatd de variabilele Surftabl. Surftab2.

Curbelede rotit

-=

Axa de rotalie

Fig. I 2. Profilul unei 6. freze cilindro-fi'ontald

F ig.6. I 3. Fr eza ci I indr o-fr ontald oblinutd dupd aplicareaconenzii

Revsurf

in figura 6.12, este prezentatprofilul fi'ezei cilindro-frontal* care va fi Seiect object to revoive: a comenzii Revsurf, apoi va fi selectatla cererea in jurLrl axei de rota{ie cu 360". Rezultatulaplicdrii comenzii Revsurf rotit Vpoint qi Hide. in esteprezentat figura 6.13,dupi ce s-audat gi comenzile Men{iondrn cd profilul activ al frezei ciliudro-frontald a fost oblinut prin rulareaunui programAutoLISP. ComandaBDGESURF Comanda construieqteo suprafald pomind de la pattu muchii ce o bicubicf,interpolatdintre celepatrumuchii, mirginesc. Se obline o suprafald in carein generalpot fi cr-rrbe spafiu.Dialogul decurgeastfel: Contmund: edgesud Current wireframe density: SURFTABI:24 SURFTAB2=3 prima curbd) Selectobject I for surface edge:(se selecteazd

Prof.dr.in,g. Buicu [oon - Graficd pe calculator - Cooitolul 6 a Selectobject 2 for surfoce edge:(se selecteazd doua curbd) atteia curbd) Selectobject 3 for surfuce edge:(se selecteazd a 4 for surflce etlge: (se selecteazd' pafta curbd) Select object deci patru rnuchii al[turate caredefinescsupraf-ala' Se vor selecta

Curba3

n
Curba4
a)

Curba2 Curba I
lb)

in elicoidcrle trnta unei pentrudeJinireu supraJble Fig.6.l1.Curbele Edgesurf oplicdrii comenzii 2D Entitdtilecarefbrmeaz[o muchiepot fr: linii, arce,polilinii deschise sau 3D gi trcbuie sI fie incidentein punctelede capdt pentru a fbrma un contur inchis. Dacd acest lucru nu se respectdpentru una din muchii, se prinrcgte nresajul: Edge x cloes iouiclt nnother edge. noi Unde x estenumdrulrnuchieiin cauz6. in ligura 6.L4a, sunt prezentatecurbele care vor defipi o suprafa{d elicoidali. Curbele 1 Ei 3 sunt polilinii 3D, oblinute prin rularea unui programAutoLISP de generare rnuol,iilorunui elicoid.Curbele2 Ei 3 sunt a 2 dr.pte,in contactcu celelalte curbe,i gi 3. in figura 6.14b,esteprezentatd elico sr-rprafala idaldrezultatd. CornandaI{ELIX Aceastd comand[ perrnitecreareaunei elice cilindrice sau conice in poatefi lansat[ unei spiralein spa{iul2D. Comanda spafiul3D sau crearea prin tastare zonade comandd. in prin selcctare meuiulprincipalDrawsau din maijos: prin caresecreazd elicecilindricdesteredatd o cle SecvenJa mesaje

calculator - Ca Prof.dr.ins. Baic Command: Helix (sensulplicei: pe stAnga) Nuntber turns= 15.0000 Twist=CCW of pointof base;0,0,0 (centrul bazeielicei) Specify center <30.0000>:3D(raza bazei inferioare a elicei) Specify baseradlus fDiameter] or <30.0000>;30(ra2a superioarea elicei) bazei top or Specify radius [Diameter] <150.0000>: t HeighUtWist] Specifyhelix height or [Axis endpoint/Turns/turn alc elicei) (vrem sd spccificlm numlrul de spire <15.0000>:5 (numirul de spire ale elicei) number turns of Enter <150.0000>: h HeighUtWist] Specifyhelix height or [Axis endpointlTurns/turn (vrem si specificlm pasul elicci- distan{adintre douf, spire) <10.0000>: (am specificatpasul elicei). 15 turns Specify distance between

in mesaielede mai sus este reprezentatd Elicea care s-a creat urmAndu-se figura6.15.

Fig.6.l5.ilice cilindricii, cupasulde I 5 nun Corrtartda SWEEP

Fig,6.l6.ProfilulplctnSi curbadirecloarect

o Sd considerdm aver11 cd desenat[ elice ca in figura 6.15 qi in planul XOY al elicei s[ dcscndmun dreptunghictr dimensiunile 5x8 mm, ca in figura profilul plan (dreptungl-riul vom deplasa 6.16.Cu ajutorulcornenziiSWE,UP (eliceacilindricd din figura din figura 6.16) de-a lungul curbei directoarea 6.16). Rezultatul va 1i o ncn'urd elicoidald cu profilul secfiunii chiar dreptunghiul climensiunile mm. cu 5xB S[ urmirim secvenla mesaje: de Command: swcep wireframedensitv:ISOL/NFS=4 Current

Prof.dr.ing. Buicu Ioan - Graficd ne culculator - Capitolul 6 Se/ect objecfs to sweep. 1 found (tm selectat dreptunghiul -profilul gencrator din figura 6.16) Se/ectobiecfsfo sweep: <Enter> (lm terminat selec{ia) (am selectat elicea point/ScatelTwist]: Se/ecf sweep path or [Alignment/Base cilindrici - curba dircctoare din figura 6.16)

Rezultatul- nervllra elicoidal6este in reprezentat[ figura 17. este Atunci cdnd profilul generator o curbd deschisd, rezultatul aplicdrii comenzii SWEEP este o suprafafd.Cind prohlul genearlor prin aplicarea esteo curbdinchisS, comenzii SWEBP se obgine LIn solid. Opliunea Alignment Permite utilizatorului sd speciLice dacd doreEte ca planul profilului sall nu geneaftor s[ lie pe perpendicular direclia tangentei la curbadirectoare. Op{iunea Base point permite utilizatorului s[ specifice daci doreqte ca un anumit Punct F ig.6.I 7. Nervura elicoidald aparlindnd protilului generator sd Srl/EEP realizctld ctt conrunclo se afle permanent pe curba directoare in timpr-rl generdrii unui unghi de sau suprafefei solidului.OpliuneaTwist perrnitespecificarea rlsucirea1prolilului direotorde-alungulintregiicurbedirectoare. ComandaLOFT sar"r Aceast6 comandbpermite generareaunei supraf-efe a unui solid care de specilicate utilizator. sec{iunile transversale con(ine

QA

3D ENTITATILOR CAPITOLUL 7 EDITAREA


7.1. Editareaentitlfilor 3D de unol entitdli deja desenate, tipul AutoCAD-ulpermitemodificarea anterior' prezentate cu p"liliri.-;;* *pi"f^fa, generate una din comenzile PEDIT care,la selecfia comenzii bail;" ,rrpruf.1.loir""zu" cu ajutorul dialogul: lanseazd uneisuprafefe,
Command: Pedit (se polyline [Multipte]: selecteazlo suprafafi) or Seiect e surface/Desmoath/Mctose/Nclose/Undo]: an option Enter [Edit.veftex/Smooth -(pentru Edit vertex) dac6releauae unde Mclose qi Nclose sunt inlocuite prin Mopen 9i Nopen inchisdpe direcliile M 9i N. . pentru editareaunoi v&rfuri individuale ale relelei se foloseqteopliunea iar in zona Edit-vertex. Un cursorde forma X aparepe primul vdrf al re{elei citim mesajul: de comandd veriex(0,0). Current <N>' an Enter option [Next/Previous/Left/Right/LJpiDown/Move/REgen/exit] <Enter>

fitaiti"iiiilN-&i{iev-{usttertnignv0p/Down/Move/REgen/eXitlcN>:

ale cafei vdrfuri sunt poateti privita g1 .o 191"3 suprafr4a _poligonald 9i de ' dreptunghiular M-x NelementeOpfiunile,Rigtrt intr-untablou stocate M' iar Up li Doyl pe direclia Cdnd pe luft p.rr,.itdeplasarea Aii6c1ia,N.. Movc pent$ deplasarea virftil dorit, setasteazb .;te pozilionat'pe ;-;;rili prin noile var{ ALtoiAD-uicer6ncl coortlonate mesajul: acelui Command: Pedit o (se polytine [Muttiple]: selecteazd suprafald) or Select e sutface/Desmooth/ft/lclose/Nclose/undo]: vertex/smooth an Enter option fEdit (0,0)' vertex Current <AF: m an option Enter [Nexnrevious/LeuRight/lJp/Down/Move/REgen/eXiu (pentruMove) pentru (se o vertex: selecteazl noul poaifie for new Spectfy location marked vertexulrespectiv)
(0,0). vertex Current <N>: x Enter an option INext/PrevioustLeft/Right/lJp/DownlMove/REgen/eXit] (pentru eXit) J surface/Desmaoth/Mclose/Nclose/Undo]: an Enter option [Editvertex/Snoath careva fi nouapozilie a vdrfului. cu ;i ;; "^ rdspunde un punct3D
86

Prof.dr.ins.Baicu loan - Graficdpe calculator- Capitolul 7 gi releaua esteutild dupS REgenva fi folosit[ pentrua regenera Opfiunea unor coordonatelor vArfiri. redefinirea pentru aproximarea suprafelei OpliuneaSmooth (neted)va fi folositS. printr-o suprafaldde tip spline sau Bezier, funclie de riglate selectate poatelua valorile5, 6 sau8, pentru valoarea variabileiSurftype.Aceasta cubici sauBezier. pitraticb,respeetiv suprafald 3D 7.2. Primitive de desenare cu Entitdfile3D furnizateimpreund. programulAutoCAD pot fi apelate numeluientitilii sau a literelor comenzii3d, prin tastarea dupd lansarea jcis: de ia la majuscule, rdspuns mesajul mai Command:3d Enter option an hereffo e] O eD _ [Box/Con Ish/D mellttlesh/Pyramid/Sp rusrWedg : cu Utilizatorul va rdspunde unul din numelede erititatepentrua lansain entitateacorespunzdtoare, Sernnificatia . execuliefuncfia care genereazd esteurm[toare ; denumirilor unui sau desenarea paralelipiped cub; Box - permite unui desenarea consautrunchidecon; Cone* permite inferioare deschise; desenarea semisfere unei Dish - permite puncte; gi cu de desenarea piramide trunchiuri piramide 3 unor Pyramid - permite sau4 fe!e; unei desenarea sfere; Sphere permite - pennite unui desenarea tor; Torus generarea pene, unei Wedge permite de de su1 I'oatesuprafelele ry_ai suntsuprafefe tip 3DMBSH, generate suntsolide 3D. nu obiectele
din Supraiiala figura 7.1 a fost realizatb 3D: utilizAndu-se opliunea Mesh a comenzii Command:3d sh/ Enter an optian netDsh/DOmelh4e I [Box/Co dg Pyra id/S here/TorusrWe el: m m p pointof mesh: Specify corner first -64,24 pointof mesh: second corner Specify -41,41 pointof mesh; Specify thirdcoiner -30126 pointof mesh: corner Spectfy fou.rth -51,12 Entermesh sizein theM direction:6 Enterrneshsizein theN direction:3

de Fig,Z.l. Suprafala tip Mesh

Prof.dr.ins. Baicu lo.an , Graficd pe calculator - Canitolul 7 7.3. Afiqarea dinamici a desenelor ComandaDVIEW ComandaVPOINT permite stabilireaunei direcfii de vizualizarepentru unui punct. ComandaDVIEW coordonatelor modelul 3D, prin specificarea permite vizuilizarea dinamicd a obiectelor unui desen,folosind o direclie de vizualizarevariabil6. Pentru aceastase definegteo tintd 9i o camerd de luat vederi (pe scurt, camerd).Linia care pleacddin camer[ gi intr[ in fintd definegtedireclia de vizualizare a desenului. Pentru a privi un obiect dinh-o alt[ direclie se 'dmbple. AvAnd definitl o direclie de . deplirseazi 1inta, camera, sau pe aceastddirecfie, Sau, Se poate vizualizare, catnera Se poate deplasa modifica cdmpul vizual al acesteia,modificAnd dimensiunile lentiielor camerei. Daci se activeazd modul de afi9are tn perspectiv[, obiectele mai indepdrtatevor pdreamai mici fa{6 de cele mai apropiatede camer6. zonedin prin desensaude a decupa de Existd posibilitatea a creas.ecliuni tdiere. Existd doui plane de t5iere: "back acestacu ajutorul planelor de vizibilitatea obiedtelordbsenului clip" gi "front clip;'. Acesteacontroleazd Dialogul decurgeastflel: pe bazadistanleifala de camer6.

) DVTEWBLOCK>. or ob7'ecfs<use Se/ect option Enter sUCptH ndo] oo Ame A etD n A IC ra/T rg i stacetP inNPAnE NTW\ Li ide/Off/U : ca from angle XYplane, or location, enter camera Specify pozifia camerei) pentru (se un (angle <35,2644>; selecteazSpunct in)] or[Toggte Enteroption[CAmera/TArgetDistancetPOintsPAntZoonlTWist/CLipllidelOffNndo]:ta pand operatie va dupdfiecare Linia CAmera/TArget/Dist... fi reafigatd in descrise continuare: comenzii sunt lui la selectarea eXit. Opfiunile - POints: face definirea direcliei de vizualizareprin specificarea qi se camera linta' Punctele punctelor caresuntplasate in coorc{onatelor uzuale,inclusiv prin filtre XNIZ, sau prin metodele pot introduce coordonatele OSNAP. Prima oar[ se specific6 utiliz6ndmecanismul ' puncte vor (camera). camerei Celedoud apoi fintei(target), coordonatele va defini direcliadupdcareva fi printr-olinie imaginard.care fi legate desenul. vizualizat in din de camera luat vederi(punctul careseprivegte) CAmera:ro^te$te Primul dou[ unghiuri. jud lintei.in acest va specifica scop'utilizatorul qi esterelativla planulXOY al UCS-uluicurent poate unghi introdus
88

itolul e lua valori intre -90 grade'qi+90 grade( la 90 gradedesenul privit e pe perpendicular planulxoY, de sus,iar la -90 gradedesenul privit pe perpendicular planulXOY, de jos). Un unghl4g O-gtg9:inseamn5' cu air..1i. de vizuilizare paralel5. planul XOY al UCS-ului. In un se continuare introduce unghi cuprinsintre -180 9i +180 gradein un m[suratrelativla axaoX a ucs-ului curent. unghide planul xoY, pe c6 se privepte direc{iaaxei OX, spre iotalie de 0 gradeinseamnd curent. UCS-ului originea . TArget: roteqtefinta (punctul in ca.rese priveqte)in jurul camerei. cd Camera,cu diferenfa aici la decurge fel ca gi la opliunea Coniersalia planulXOY 9i axa de unghiurile. rotalieale fintei relativla se specificd
u Ioan -

relativla punctul de pe camera direclia vizualizare cieplaseaz[ Distance: in vederea perspectivd. opliuniactiveazi acestei linta.Selectaiea acesteia. imagineafdrd modificareadimensiunilor deplaseaz[ - ioAn, prin doudpuncte. se Distanla specificl sau are - zoom: opfiunea dou[ moduri de lucru, dup6cum e activatd nu mode activ,sepot modifica Dac[ de opliunea lucruin perspectivd. acest cAmpului ducela.modificarea Aceasta camerei. lentilefor dimensiunile vizuaial camerei. intr-unplan acestuia, in rotireadesenului jurul centrului - Twist: permite -

ox.

ery-areaPta:mil:
unor pereli invizibili care pot fi ae inieie. Aceitea sunt asemenea de pe pozilionalioriundeintre camerh !int6, perpendicular direcfia. 9i p[strdnd AutoCAD-ultaie desenul, lor, Prin pozilionarea vizualizaie. numit de de planului t[iere mai apropiat camcrd, in numaiceeste spatele numit"back clip". de "front clip", gi infa{a celuimai depdrtat camer6. pe e activat automatla trecerea lucrul in Planul de taiere apropiat opliuniiDistance). (prin perspectiv[ selectarea suprat'e1ele ascunde suprafelelor, opacitatea ludndln considerare - ifia.' ale dealtesupraf'e1e desenului. care din desen suntmascate in perspectivh. - Off: dezactiveazdlucrul Dview. ultimeioperafii dinaintea starea Undorreface model pentruacelaqi mai 7.4.Utilizarea multorvederi are dacd fi Lucrulin 3D poate simp.lificat utilizatorul in acelEitimp mai va ecranul fi divizatin Pentru aceasta, pe multevederialemodelului ecran. avando direcfiede (viewports), fiecarefereastr6 de ferestre vizualizare in de cazul. fa16 celeexistente dac6 pi vizualizare un UCS independent, este astfel vor vizualizare fi create de Ferestrele de celelaite ferestre vizualizare.
89

Prof.dl.in* Baicu loan - Graficdpe calculator- Capitolul 7 al incdt sd acopere intregul spaJiu zonei de desenare, fiind plasatealdturi. cAteun identificatorde fereastrd, Ele au asociate sub forma unui numdr .intreg,prin careutilizatorul le poateaccesa prinJr-unprogramin limbajul AutoLISP. VTORTS Comanda VPORTSeste Cdndvariabila TILEMODE e setat[pe ON (1), cornanda pe VPORTS activ6,iar cAndTILEMODE estesetatd OFF (0), comanda estedezactivat[. tastarea La comenziiVPORTS, aparecaseta dialogdin de {rmna7.2.

,- _ lltree:LcA i:- lThree:Abow


' " lTl'o. ad*,

'; HcF;&l

l, li,il' v',oa hr":*g:sa

Fcalr: Esrsl
Fotr: l"r*t

Fau( ru{

-'!t

,.{j*,!4fu@

de Fi9,7,2, Caseta dialogViewports eAmpurilor editare de Semnificafiile sunturmitoarele: - New Name: permite atribuirea unui nume configuraliei curente a (prin ap6sarea de acesteia ferestrelor vizualizaregi $alvarea butonului eu'd,dsenutr conlinutin ele,pentrua puteafi inchrcllt6 OK), impreun5 din nou, in orice moment. La reslaurarea unei configurafii de ferestre, desenul rifrgat e folosinddirecliilede vizualizare existente salvarea la configuratiei, de curent. indiferent modulde configurare
90

Prof,dr.ine. Baicu loan - Graficd pe calculator - Capitolul 7. - Applay to: - lista derulanti cuprinde doud opliuni. Alegerea primei conf,rgurafiei viewport-uri pe de op{iuni * Display - conducela afigarea tot ecranul,pe tot spaliul de lucru. Daci este selectatda doua opJiuneCurrent Viewport - noua configurafiede viewport-uri va fi aplicati numai viewport-ului curent, adicdviewport-ului selectatin prealabil.In figura 7.3 s-a utilizat de mai multe ori opfiunea Current Viewport a o secliunii Apply to:, oblinAndu-se configura{iespecialdde viewporturi,
tla HFifr E I' E3,iir ' 4, a/ft i ::,* iri;!
JJ' ;1" 1,]

r F I 6- .d?l * - -

B
A

.,^

/Ar

fir", u

drt---il U,I>'

tr
ffi

-1, TI

\/

t*--"1
.t 'pl

ffi
port-ur person izal Fig,7. View 3. i al e

rre ret

w, tl

/'.

2D selccta sau3D. Atuncic6ndse Din listaderulanta SETUPsepoate 2D de coniincvederea curentd selccteazh nouaconfiguralie viewport-uri viewport-urile. in toate selecteazd din listaSETUP,atunci Dachse 3D qi in viewport-uri vom avea vederile ortogonale posibilgi izometrice. gi care view.to: - lista derulantd conline vederiizometrice Change 4. gasevederi ortogonale. afiqarea vederi intr-un Pentru unei zurumite qi anumit viewportseselecteazl viewport-ul respectiv din listaChange view to: seaiege vederea dorit6. poate afigat Visual Style- conline listdderulant[ stilurilorin care o a fi desenul viewport-ul din selectat. pdn6 Namecl Viewportsrseva afiga listanunrelor configuraliilor salvate poate pentru in momentul respectiv, careutilizatorul din restaurare alege
9l

Prof,dr.ins. Baicu Ioan - Graficd pe calculator - Capitolul 7 una dintre ele. Din lista afiqatdde Named Viewports, dacdse selecteazd tastei poate fi eliminata din listd prin apdsarea o configurafie,aceasta Delete. de - Single: face revenireala o singurd fereastrS, vizualizare.Direclia de cureirtd. de vizualizaree moEtenit6 la fereastra curentdin doud fereastra - Two: Vertical / Two: Horizontal -'divizeaz5. pe verticald. orizontald(implicit se face sau de ferestre dimensiuniegale, pe verticala). fereastracurentdpoate fi divizatf in 3 sau 4 ferestrede - De asemenea . dimensiuni egale sau inegaleprin selectarea celorlalte opliuni din.lista Standard Viewports.

e
/: {'
A a)

g o i to

1l il r srlau'

:l

EyLayer

:J

89la9er

g+r.r'4

trt
\:,r

rc,

-:\{_Zvtl_wfl

jH
jA
1

Xy./

pentru tle o,frezd-ntelc Itig.7.3. Cctnfigura{ievederi comenzii lansarea o in figura 7,3, este prezentatd frez[-melc,dr.rp6 Three: Right din lista Standard configurafiei vports gi selectarea Viewports. 7.5.Spa{ii lucru de (Moclel AutoCAD se face in spaliulclemodelare unui desen Crearea (Paper Space), 11 hdrtiei Release a ap5rut spafiul De Space). la AutoCAD ;i pentru desenelor mai multevederi, cu organizarea careoferi noi posibilitdli gi realizarea fsrmeifinalea acestora tipdrirea 1or, a de strategia realizare modelului de Apari;iaspaliului lucrunu modificd in acestuia lucreaz"S modul se deci pAn[ la terminarea tridimensional,
92

Prof.dr.ing. Baicu loan - Grsficd pe calculator - Capitolul 7 obignuit, putAndu-seutiliza comanda VPOR.TS pentru a crea ferestre de vizualizare. Variabila de sistem Tilemode are implicit valoarea 1. Setareaei pe 0 duce la activareanoului mod de lucru. Command: tilemode Enter new valuefor TILEMODE <1>: 0 Regenerating layout. Regenerating model. Primul efect al acesteisetdri este disparilia desenuluide pe ecran 9i aparilia unui icon nou, care este specific spafiului hArtiei. Mesajul afi9at 'recomandd folosirea comenzii MVIEW pentru definirea ferestrelor de vizualizare. comenzii Al doilea et'ect,care se poate vdrif,rcaugor, este dezactivarea VPORT|, carenu mai estenecesar[. ComandaMVIEW . Comanda permite crearea de ferestre de vizualizare, dacd variabila Tilemode este setatdla valoareaOff (0). Poatefi folosita atdt din spafiul hdrtiei cit Ei din cel de modelare,in care caz se comutl automatpe spatiul

mview Command: or of Specify corner viewport <Fit>: 3 tON/OFF/Fit/Shadeplo7Loct</Object/Polygonal/Restore/LAyer/2J3/41 <Right>: h arrangement[HorizontalNertical/Above/Below/LefURight] Enter viewport <FiF: <Enter> or first Specify corner {Frtl de dezactiveazf, fereastrd vizualizare. o respectiv ON/OFF: activeazA, devine invizibil pdn6 la activarea unei ferestredezactivate Confinutul deci utilizatorulnu devine?nchish, cu acesteia opfiuneON, iar fereastra vitezeide lucruin cazul facilitdlipermitmhrirea poatedesena ea.Aceste in ferestrele de deoarece de complexe ferestre vizualizare, unor configuralii La regenercaz[. mesajul: inactive nu.se (se de fereastra vizualizare) objects: selecteazd Select pe pe prin deja va o utiliz.atorul selecta fereastra existentS. ecran, pozilionare al mouse-ului. stAng conturul qi aphsarea ei butonului HIDE, comenzii execuliei sau activarea dezactivarea Hitteploi:fo4eazd pentru saumaimulte una qi invizibile, a suprafelelormuchiilor de ascundere de ferestre vizualizare.
93

Prof.dr.ine.Baicu loan - Graficdpe calculator- Capitolul 7 a de zoneide desenare de fereastrd vizualizare dimensiunea Fit:,creaz6o ecrar.rllut. printr-o singurd dou6,trei saupatruferestrede vizualizare creazd 21314: opliune. Restore: permite transformareaunei configuralii de ferestre de intrcu vtzuabzare creatd VPORTS gi salvat[ cu opliuneaSavea acesteia, configuralie cu in spaliulh6.rtiei, aceeagi de un grup de ferestre vizualizare creaticu VPORTS.. ca qi configuralia in First Point: permitedefinireaunei ferestrede vizualizare spaliul colluridiagonal opuse. a hirtiei, prin specificareadoud de dorite,existddoudspalii credriiconfiguraliei ferestre Din momentul sau PSPACB PS. propriet[$i: Spafiulhffrtiei areurmdtoarele " 'este un spafiu VPOINT qi nu se pot folosi comenzile bidimensional, DVIEW; ca suntconsiderate entitblide sine st6t[toare, de - ferestrele vizualizare lor, gi conlinutul dar ele fi (ca gi liniile saucercurile) nu poate modificat (CHPROP)9i se proprietdlile pot fi mutate(MOVE), se pol sohimba poate formalor cu STRETCH; schimba

-:
.

3;"lll'::.'*f*i?f:':J:j'ffiHi.X'#;ffi1fus;ru$'

++

hetllei'

proprietlli: are Spa{iulde modelare urmdtoarele cdnd similarcu spafiulin careseh-icreaz.d tridimensional, - esteun spa{iu "lilemode 1,permilAnd dintre editarea in modelului oricarc este variabila in create spaliulhdrtiei; fbrestrele ca ferestrele m[rime pi pozilie; - nu pot fi modificate : h;utiei. care entitAlile aufostcreatein spaliul - nu pot fi editate nu deoarece existd in ipaliul hArtieinu se poateface cotarecorect6. din formatmodeful. posibilitate acces entitalile careeste la de in este solulie cotarea spaliuldemodelare. Singura VPLAYER Comanda de fereastr[ straturilor fiecare in permite controlulviz.ibilitalii Comanda cAt fi creatfl MVIEW. Poate folosit6atatdin spa]iulhdrtiei, qi cu vizualizare pir Tilemodeestesetatd Off (0). Un dac[ din spaliulde modelare, variabila qi stratpoatefi fbcutvizibil intr-o fereastrlde vizualizare invizibil in toate gul a-stfel : celelalte ferestre. Dialo decurge vplayer Command:
94

s h /F E nter an op tion [ ? r eezelT aw/Re et/N ewfrr/VpvisW] : f 'r:"-ri':ui" :I Opliunileauu.rm[toarele'semnificatii: in inghelatp fereastra iista gi uneiferestre afigeazd straturilor ?icere seleclia respectivii de vizualizare permite inghelarea straturilor dintr-un grup de ferestre de Freeze: selectate vizualizare ; de Thaw: permite dezghelarea - straturilor dintr-un grup de ferestre selectate; vizualizare implicitdde vizibilitatepentruun strat, intr-un grup de Reset:refacestarea selectate; de ferestre vizualizare creazdshaturi noi care sunt inghelatein toate ferestrelede Newfizi, 'r- --' .'
vizual{zare;',, - '-" -'-'''r"' 'i

de implicitda vizibilitdlii in ferestrele vi2unlizare Vpvisdflt: permitesethrea a pentru orice strat. Determin[ starea de inghefaresau de dezgheiAre nou de in stratului toatefereshele vizualizare create.

95

Prof,.dr, -

aicu loan -

calc

CAPITOLUL

3D 8 EDITARBAOBIECTELOR

8.1.Modetareasolidelor3D Extensia pentru modelarea avansatd (AME - Advanced Modeling Extension)esle un pfogram adilional ce oferd o versiunede modelare3D a Region Modeler (modelorulde regiuni) inclus in AutoCAD. prociusului Pentn a utiliza AME,, trebuie s[ cunoagteliprincipiile desendriiin trei climensiuli cg AutoCAD. AME esteo aplica{ieexternd,scrisdin limbajul de programare C. Prin-ritivelepentru modelele solide trebuie sd fie volume incliise. Toate primitivele create ctl AME sunt volttme ir-rchise q.a. (paralelipiped. planiuclinat, cotr, i1 cazirl cAnclnir se foloseqtecomaudaHIDE, reprezeut[rile cr"rAME sunt wirefi'ame(cadrude sdrmd). 8.1.1.ComanclaREVolve Permite creareaunui volum inchis prin rotalia unei fiontiere inchise in jurr-rlunui punct sauentitali centrale. dialog: comenzii RBVolve, va avealoc urmdtorr"rl I-a lansarea ) REVOLVE Command: wireframedensity:/SOL//VES=4 Current conturulinchis) 1 to oby'ecfs revolve: found(se selecteazd Se/ecf J to Se/ecf oblects revolve: Specifyaxr'ssfart point or define axis by [ObiectNNZ.]<Obiect>: -nea fo (se un selecteazd capdtal axei) celf,laltcapdtal axei) Specify endpoint: axis -nea to (se selecteazd J or Specify angleof revolution [STartangle]<360>;
Curba de rotit

F ig.B.I . Rocrtci clinlatd 95

Itig.B.2.Curbo clerotit (profilul inchis) ;i axa clerotalie

Prof,dr.ins. Baicu loan - Graficd pe calculator - Capitolul I Cu ajutorul comeuzii REVOLVE, se poate reahza modelul solid al rofii dinlate in repre:entatd proiec{ieoftogonaldin figura cu 8.1. In figura 8.2, a fost reprezentat, linie -- '' { .i profilul inchis care va fi rotit in ingroqat[, jurul axei, reprezentatd linie punct. cu In figura 8.3, este prezentat modelul 'i ''' solid al rofii dinfate, obfinut prir-raplicarea I .' i.] ',--i comenzilor Revolve, Hide, Vpoint, unghiul ':t i i l, de rotalie al profiluh-riinchis, iu jurul axei de rotafie,fiind de 360".

,4a-:?

\ii ,r

8.1.2.CreRreaobiectelor3D turol obiecte3D de bazl Pentrucrearea se vor utiliza urmltoarele comenzi: -

Fig B 3 Model solid oblinut irr urttrcr apIicrh'iicortturzii Revolve

BOX Cornauda Dialogul esteurmdtorul: unui paralelipiped. Perrnitedesenarea J Command:Box J first Specify corneror [Center]:0r0r0 | (se litera ,,1"de la Length) or othercorner [Cube/Length]: tasteazd Specify 0000>100 : length<200. Specify width<75.0000>:50 Specify <200.0000>:150 ) height [2Point] or Specify UtilizAr-rd opliunea Center se va specifica baza paralelipipeduluiintr-o un in manierd asemdndtoare care se construiegte poligon cu patru latr"rri. Opliunea Cutre, permite crearea nnui cub. In fine, indicAnd un punct qi folosind opliunea Length se poate specifica a fiecare laturd "."ttt paralelipipedului:lungimea (pe axa X), ldfimea(pe axa Y), qi indllimea (pe axa Z), figura 8.4. g! |

_l'r

*il
bol

,iI

iT
Fig. 8."1. Pcu'alelipipedrealizat prin contandaBox

Un alt mod de aplicareal comenzii BOX esteexemplificatrnai jos prin realizarea unui canalparalelipipedicin piesape caream numit-oITIJRCA qi estereprezentatiin tripld pr:oiecfie ortogonaliin {igura8.5, iar in figura piesi estereprez.entati 8.6 aceeagi 3D. 96

3x45"

e Flg. B.5. Furc a - repr ezentar in tripld pro ieclie ortogonald

(t

.,.n'

,'r'' ,-'-

,2,', 3D Furca *reprezentare Fig.B.6. Canaltrlcaretrebuie realizat,cudimensiunile15x60x50mm, estevizibil in flgura 8.6, dar mult mai pregnantesteevidenliatin figura 8.7. canaluluidin figura 8.7 ? S-a utilizat comanda Cum s-a ajuns la realizarea din BOX qi s-au introduscoordonatele figura 8.8, bonforrnUCS-ului ilustrat pe aceeaqi figurd.

Prof.dr.ins. Boicu Ioan - Graficd ne calculator - Capitolul S


...>

,.1!'

\''-

'.. -.. \]L .. \ ./. Fig.B.7.Canalul strdltuns

?-s"--7i

.-..\

,,-t(

' . .,,." \ '\.-" ..r)

:r'_rt'- f

,O),,'l ^4(-7.5,-30
\ \-. ",'.-

B(@15,60,0)

realizdrii canaluluidinfigura 8.7 Etapaanterioard Fig.B.B. comenzii BOX sunt urm6toarele: dupd lansarea Mesajelegi rdspunsurile box Command: first Specify corneror [Center]: -7.5,-30,0(S-au introdus coordonatcle punctului A din figura 4) othercorneror [Cube/Length]: Specify @15,60,0(S-au introdus coordonatele punctului B din figura 4, deci al col{ului opus punctului A, fa{i de care
98

u l8 calc Ioan - G s-au introdus coordonatelerelative) <50.0000>t (S-a introdus adfincimeacanalului)' 50 or height [2Point] Specify

,a

4 li,r ,\l
, 11

.-

I.

"' i

'-

l ::i!'
, 11 'a'

7 ,.
__- :,,. ,,
r: .1r,,,' - Li..

-,i-l ti l'
l-,r' 'i I r l :r ',,;1- r l II L:..,i i r l 'I ll,, L,l l' I,l t "'rl l,"i'i.,i ]. ||ll r'Il,'.., i I

1"; , 'iJ,r ,,,,, i,1

iril,,'1lr ll

'- v'i-i

SUBTRACT cure Pttraletipipedul vaJi inldturatulteriorctt comctnda I'ig.8.9. cain figura 8.8 dar dupa reprezentare in hgura 8.9 avem aceea;i utilizareacomenzii HIDE pentrua sepune mai bile in eviden{d care va generacaualttlde dirnensiuni15x60x50mrn. paralelipipedul brlpu utilizareacomenzii SUBTRAC'| se ajungela canalul din figura 8.7. fald a a se Aqaclar, folosesccoordonatele doud co[uri optlsede pe aceeaqi Cel paralelipipeclr,rlui. de-al doileacol! se introduce,evident,prin coordonate /sau/ori/pozitive,se pot da negative/qi relative.Se pot introducecoordonate valori pozitive sau negativepentruindl{imeacare va fi paraleldcu axaOZ. Daci valoareaintrodusdpentruindlfime va fi pozitivd, atunci inillimea pozitiv al axei OZ Si invers. se paralelipipedului va trasain sensul CONE Comanda unui con,vezi figura 8.10. Permitedesenarea cone Command: 0,0r0 pointof baseor [3P/2PlTtr/Elliptical]: center Specify 5ll baseradiusor [Diameter]: Specify radius]:200 endpoinVTop heightor [2Point/Axis Specify
99

P^rof.dr.ing.Baicu Ioan - Graficd pe cslculator - Capitolt.l I conul In figura 8.10,estereprezentat construitcu secvenfa mai sus. de ,:i l \\, Dacdla ultimul mesajse alegeopfiunea '.fi,, ,' i\' 2P, atunci distanla dintre cele doud ,, il puncte care se introduc de utilizator, va ti\ constituichiar valoareaindltimii t1 conului.in cazulin carese aleqe opliuneaAxis endpoint, atunci punctul i \ introdus de utilizator impreund Cu centrulbazeidetermindindllimea I conului. rar baza conului va fi perpendiculard dileclia indlirnii. pe Astfel, poaterezulta un con a cdrui bazd F ig.B.I 0. Conul real izcr l s[ nu fie paraleldcu planul XOY al crpicdnc\u- e comandn Cone I s UCS-ului curent.OpfiuneaTop radius esteutilizati atunci cAnddorim construirea unui trunchi de con. OpfiuneaElliptical trebuiealeasd atunci cflnd se doregteconstluireaunui con a cdrui bazdsd fie o elipsd. ComandaCYLINDER Permitecrearea unui cilindru, vezi figura 8.6. Command:cylinder pointof baseor [3P/2Pfftr/Elliptical]:0r0,0 Specify center <30.0000>: (aici, dac[ se tasteazd.,,d" Specify baseradiusor [Diameter] 100 de la Diameter, valoareadiametruluiva fi cerutdin mesajulurrndtor) <478.5980>: Specify height [2PoinUAxis or endpoint] 100 Trebuie mentionat cd, cilir-rdrulastfel construit cu indicarea valorii indllirnii, va avea axa paralelS cu axa OZ. Dacd in[lfimea cilindrului va avea o valoare negativ[, cilindrul va fi construit plecdnd I de la centrul bazei, spre senslrl negativ al axeiOZ. Dacd la ultimul mesaj se alege opliunea 2P, atunci distanfadintre cele doud puncte care se introduc de utilizator, va constitr.ri chiar valoareaindlfimii cilindrului, iar axa acestuiava fi paraleld cu axa OZ a UCSFig.B.I l. Cilindrul realizcttcr.t ului curent. tn cazul in care se alege contanda Cylinder opliunea Axis endpoint, atunci punctul introdus de utilizator impreund cu centrul bazei determind indltimea cilindrului, iar baza cilindrului va fi

[i,r I ' i,i ' I

', i, , 1 :l

100

Prof.dr.ing. Baicu Ioan - Graficd ne calculator'Caoitolul I D""d l" t"esajul Specifycenterpointof baseor[EdgelSides]:in loc sd litera,,s" (de tastAnd centruluibazei vom rdspunde introducemcoordonatele (Enter number of sides<4>:) ne va mesajulcareurmeazd la Sides), de laturi ale poligonului bazei. solicita sd introducemnumdrul literei permiteca prin tastarea Mesajul Specifybase radiusor flnscribed,f: unui cerc. poligonulbazeica fiind inscris constluirn ,,i" (de li Inscribed) s5. utilizatorul radius]: endpoinVTop or Din rnesajulSpeclfyheight [2Point/Axis literele majuscttleale poatesd aleagduna dintre urmltoarele opliuni tastAnd op!iunii: . 2Point -2P - se vor indica douf,puncteiar distanladintre ele determin[ valoareaindllimii piran-ridei; . Axis entlpoint * a - Seva indica un puqct careva deveni vdrt-ul pe Bazapiramideiva fi perpendiculard direclia pirarnide. bazei qi vdriul piramideiexistdndposibilitatea cletelninatdde centrul cu unei piramidea cdreibazi s[ nu mai fie paralela constrnc{iei planul XOY aI UCE-ului curent; . Top radius - t - se poateconstruitn tlunchi de piramidd prin la indicarearazei cerculr.ri caresd fie circumscris[ (inscrisd)baza superioard. - ComandaIIXTRUDE prin reliefarea oblinereaunor solide sall a unor suprafble Per5nite (extrudarea) unor entitAli AutoCAD.
S ol i dul cremal i erei
i

Profilulde extrudat E,xtrucle: Fig.B. 3. Cornancla I de extndat,' a) ProJilul oh;inut b) Soliclil cremcilierei prin extruclere .,,..\ \\r \_\

-\

\-.2 a)

unui in figura 8.13a,esteprezentatprofilul cremaliereipentrttprelucrarea pdtrati, iar in figura 8.13b, este prezentat solidul arbore cu secliune crernalicrei,obfinut prin extrudareaconturului inchis din ligura 8.13a. de Secven{a mcsajecare a condns la oblinereasolidului cremaliereiprin esteredatl mai ios: extrudare, extrude Command: Current wireframedensitv:ISOL//VES=4
t03

Prof.dr.ins. B&icu loan - Graficd pe calculator - Capitolul 8 1 to Se/ecfobjects extrude: found(s-a selectatprofilul de extrudat din figura 8.13a) J to Se/ecfobjects extrude: (s-a terminat selec{ia) or angle]<490.5969>: (s-a 75 Specify height extrusion [Direction/Pathffaper of indicat inil{imea de reliefare, extrudare) La prompt-ul Serectobjectsto extrude:,puteli selectalinii, arce, cercuri, elipse, regiuni, polilinii 3D situateintr-un singur plan, suprafefeplane, f'e!e ale solidelor. La prompt-trl Specify height of extrusion or angle], se va indica indlfirnea de reliefare, sau, se va [DirectionlPathlTaper alegeo opliune dir-r lista de opliuni tast6ndlitera majusculda opliturii: t Direction* d - se stabilegte lungirnea gi direcfia de extrudarepriu a specificarea doudpuncte; o Path - p - se selecteazdcalea de extrudare care poate fi o dreapt[, cerc, arc, elips6,polilinie, muchia unui solid, muchia unei suprafefe, elicoid. Profilul de extrudatselectat, esteextrudatde-a lungul cdii de un extrudarealeasd, se va genera solid sauo suplafafl; si t Taperangle - t - se va indica iuclinarea fala de axa Z a perelilor laterali ai solidului creat. Pentru rtn unghi de inclinare egal cu 0 extrudarease realizeazdperpendicularpe planul in care se gdseqte profilul de extrudat.Un unghi pozitiv determinda ascufirecdtrebaza superioard(inclinarea generatoarelor cltre interior), iar un unghi negativ determind o ingroqare cdtre baza superioari (inclinarea generatoarelor cdtreexterior). - Comancla POLYSOLID . Cu ajutorul acesteicomenzise poatetransformaun obiect existent(o linie, o polilinie 2D, un arc, un cerc),intr*un solid cu profil rectangular. analizim Sd care apardupdtastarea com.enzii: mesajele Command:POLYSOLID = Width= 10.0000, Justification Center Height= 100.0000, eighWidth/Ju stify]<Object> Specifystartpoint or [ObjecUH : comenzii sunteminforma{i c[ indlliniea Din primul mesajdup[ lansarea obiectelor(Height) va fi de 100 mm, lSlirneaobiectelor(Width) va fi de l0 mm, iar alinierea(Justification) va fi Center. Din al doilea mesajaflim cd dacdne convin parametriide mai sus,putem alegepunctul de startal solidului pe carevrem sd-l realizdmsauputem selecta obiect existent, un prin apdsarea tasteiEnter pi apoi selecliaobiectului existent.Chiar acest rnod de lucru a fost reprezentat figura 8.14 prin transfonnarea in obiectelor existente solide cu indllimea de 100 rnm gi ldfimeade 10 mm. Dacdinsh in nu ne-ar fi convenitparametriimenfionafi,am fi putut sd-i modificdrnplin

104

Prof.clr.ing.Baicu loan - Graficd pe calculator - Capitolttl I literei majuscule(H pentruHeight, W pentru Width, J pentlu tastarea unor noi valori pentru aceqtiparametri. Justification)qi introdllcerea

{-. r

entitdlilor Linie, Polilinie, Arc, Cerc, in Fig.B 14. Transforn'tarea corpuri solide dupd lansareaconrcnziiPolysoliclct'toplittneaObiect Existd qi un al doilea mod de aplicare al comenzii Polysolid qi anttme indicarea traseului - la fel ca la indicarea traseului unei polilinii 2D - pe care se va reliefa obiectul solid. in figura 8.15 este leprezentat obiectul solid oblinut cn secvenla de rnesaje de mai jos: Command:_Polysolid = Height = 4.00a0, Width = 0.2500,Justification Center <Obiect>: h Specify start poittt or [ObiecUHeighUWidth/Justify] <4.0000>: 100 height Specify = Height = 100.0000,Width = 0.2500,Justification Center <Obiect>: w Specify startpoint or [ObiecUHeighttVVidth/Justify] Specifywidth <0.2500>:10 = Width = 10.0000,Justification Center Height = 1A0.0000, <Obiect>:Se specificl Specifystaripoint or [Obiect/Height/Width/Justify] punctul I'L din figura 8.15 Se Specifynext point or [Arc/tJndo]: specificd punctul P2 din figura 8.15 a Specifynext point or [Arc/lJndo]: (Se anun{[ inten{ia de desenarea unui arc) poinUUndoJ: specifici Se endpointof arc or [Close/Direction/Line/Second Specify punctul P3 din figura 8.15 Specifyendpointof arc or Specifynext point or [Arc/Close/Undo]: poinUUndo]: (Se anun{i inten(ia de desenarea | fClose/Direction/Line/Second unci linii) Se Specifynext point or [Arc/Close/lJndo]: specific[ punctul P4 din ligura 8.15 specifici punctul P5 din figura 8.15 Specify nextpoint or [Arc/Close/lJndo]:Se i05

Prof.dr.ine. Baicu lo{tn - Graficd pe calculator - Cspitolul I Specifynext point or [Arc/Close/Undo]: specificl punctul P6 din figura 8.15 Se Specifynext point or fArc/Close/Undo]: (Se anun(d inten{ia de desenarea unui a arc) poinUUndol: Se specifici Specifyendpoint of arc or [Close/Direction/Line/Second punctul P7 din figura 8.15 Specifynext point or [Arc/Close/Undo]:Specifyendpoint af arc or poinVUndo]: (Se anunt[ intentia de desenarea | [Close/Direction/Line/Second unei linii) Specifynext point or [Arc/Close/Undo]: specificl punctul P8 din figura 8.15 Se Specifynext point or [Arc/Close/lJndo]: I

Fig. 8. I 5. Aplicarea contenzii P OLYSOL ID pr in indicarea tr aseului.

Fig.8.16. Pozilia punctului de ,start fald de profilul rectangular

in figura 8.16 estearAtat[ pozitiapunctuluide start al obiectului careva fi reliefat, fafd de profilul rectangular obiectului solid generat.Spre al exemplu,atunci cdnd se alegeca mod de aliniere (Justification)varianta Left, inseamndcd punctul de staftva fi la stAnga profilului dreptunghiular cteat. - ComandaPRESSPULL Cu ajutorul aceastei comenzise pot adduga forme geometricenoi unor solidedeja existente.Condilia esteca pe fala unui solid, s[ fie desenat un contur inchis care sd reprezinte bazaformei geornetrice caredorim sl o pe addugim. In figura 8.17a,pe fala pieseigeneratd comandaPolysolid, estedesenat de profilul unei gduri ovale.TastdmcomandaPresspullqi vor urma mesajele de maijos: presspull Command:

106

Prof.tlr.ins. Baicu loan - Graficd ne calculator - Caoitolul I or to boundedareas press pul!.Vom plasa cursorul in interiorul Clickinside profitului oval. Daci impingem cursorul spre interiorul solidului pe o distanli mai mare decat grosimeapieseiqi executlm un click cu butonul stffng al mouse-uluivom ob{ine gaura Ovali din figura 8.17b. Daci tragem cursorul spre exteriorul solidului pe o anumiti distan{[ qi execut[m un click cu butonul stffngal mouse-uluivom ob{ine bosajul oval din figura 8.17c. 1 loop extracted. created. 1 Region tasteleCtrl 9i Alt, Aceleagirezultatele oblinem dac[ linem apdsate executin ul click cu butonul stdngal mouse-ulttiiu interiorul profilului inchis, dupd careimpingem sautragemcursorul' in Aceastl comanddpoatefi aplicatdcLtsucces cazul oricdrei arii inchise oricdrei arii situatepe fa{aplana polilinii iirchise,unei 3D Faces, plale, unei a unui solid 3D.

peJ'afa unuisolid; b) Gaurir Fig.8.l7. a) Profilplan trascrt c) Bosairealizatprin tragere ovaldrealizatiiprin trnpingere;

8.1.3.Utilizarea comenzilor CHAMFER qi FILLET pentru teqire9i rotunjire Muchia

Zo

acordati

\ '!

I,-. ('

a)

b)

Fig.B.l8. Aplicarec comenzii F'illet laracordarea unei nntchii a uteifrezenrclc pentru arbori canelali

Prof,dr.ing. Baicu Ioan - Graficd pe calculstor - Canitolul I qi ComenzileFILLET gi CHAMFER func{ioneazdinmod asem6nf,tor vd permit si rotunji!i, respectivsi tegifi muchiile solidelor AME. Conufland:fiUet Current settings:Mode: TRIM, Radius: 5.0000 SelectJirst object or [Polyline/Rutlius/TrimJ: $e selecteazi freza din figura 8.1 8a) estede 5 rmn, sause Enterfillet radius <5.0000>: J (razade racordare poateintroducealtd valoare) rnuchiaevidenliatdin Selectan edgeor [Chain/RadiusJ:(se selecteaz[ figura 8.18a) I edge(s)selected fillet. for estevizibil in figura Rezultatulaplicdrii comenziiFillet pentruracordare zonade racordare. 8.18b,undeestemenfionatd a Se poate rotunji chiar qi rmrchiadintre baza gi suprafafalateralZr unui cilindru.

Zona tegitl

,l
b) comenzii Chantfer leSirea la nnrchiei unei.fi'eze-nrclc Fig.B.19. Aplicrtrea p entruJi"eze c de deb e itar -dis Commancl:CIIAMFER (TRIM mode) Current chamfer Distl : 3.00A000, Dist2 : 3.000000 SeIect fi r st I in e or I P oly I in e/Distctnce/Ang Ie/T r i m/Il[ etIt odJ: B ase surface selection... Enter surface selectiott option [Next/OI{ (current)J <OI{>: (se selecteazi muchiadin figura 8.19a) (s" Specifybasesurface chamfer distnnce<3.000000>.' d[ J sause introducealtd valoarepentru distanlade tegire)
t08

a)

, tlistance<3'.000000>"(se dd J sau se introdirce altd valoare pentru distanfade teqire) muchiadin figura 8.19a) ielect an edgeor fLoop] : (se selecteaz[ Select an edge or [LooP]: ) RezultatJtaptiiarii cornenziiChamfer pentruteqireestevizibil in figura zonade teqire' 8.i9b, undeestemenlionatd inilial[ a unei muchii, AME nu selecteazdfala bu"a dupd specificarea cloritd,ci alta, fblosili opfiuneaNext. 8.1.4.ComenzileUNION qi SUBTRACT

Baicu foan

Cilindrul 1

'

.-, :ti:

Cilindr u l3
a)

b)

solidal arboreluitn trepte Moclelul Fig.B.2l. a Perrnitecreareaunui sitlgur solid prin selectarea doud sau mai multe solide. C ommand:union turul cdteunul solidelepe care le vom reuni' Selectobjects: se selecteazd

r0 9

-Tn

ulI ulator arborein trepte,in proiecfie ortogonal6. ftg*" &20, esteprezentat,un se vor construipe rAnd cei 3 cilindri care PentruJblitt"t"u modeiului solid, arborelui(vezi figura 8'21a)' intri in componenla Cilindrul I Command:CYLINDER Currentwirefrume density: ISOLINES:4 cylinderor fElliptical] <0'0'0>: J iir",f, centir poitttfor base,of Sptriiy raclius'forbaseof cyliyler or fDiameter]: 17 ipurijy height-ofcltlintler or [Centerof otlrcr encl]:20 Cilindrul2 Command:CYLINDER : Current wireframe tlensity IS OLINES=4 <0,0,0>.' 0,0,20 or pointfor bise of cytinder [EIIipticnIJ centir. ipnryy baseof cylinderor [Dinmeter]:34 ipntijy raclius-for iptrijy heighi of cylinder or fCenterof otherend]: 75 Cilindrul3 Command:CYLINDER : Current wireframe tlensi$t ISOLINES--4 0,0,95 or poirttfor bise of cytinder [Ellipticall <0,0,0>.' ipeciyycentir baseof cyliyller or [DianrcterJ: ipuriiy raclius-for laor cylincler [Center othere11d!,20. ipnriiy height-of 9f ' ca Vpoint, vor apdrea i; trei citinAii, in urma aplicirii comenzii UNION: cotnanda se in frgura8.21a. continuare, va tasta

ln

Command: union 1) Selectobiects:l found (se selecteaz[.cilindrul cili'drul 2) Selectoijects: I-foun1, 2 total (se selecteazd cili'drul 3) Selectoijects: I-found, 3 total (se selecteazd Selectobjects:) --i" rezultatulaplicdriicomenziiUnion asupra ng,iru 8.21b,esteprezentat u.r fost reunili intr-un singur colp , solid. Pentru celor tiei cilindri, "ur" la valoarea 5' s-a reprezentare, rnodificat gi variabila cle sistem Facetres, al gradul de netezitne suprafelelorsolidelot' variabil6 controleazd Aceastd ComandaSUBTRACT uuui solid din alt solid' unui soliclprifr extragerea Permitecreal'ea

1
ii, Irig.B.22. F'lctns pro i ec{ie or togonal d

Command: subtract and regions to subtractftom " Select solicts solidul din carevom elimina alte select objects:l foind (se selecteazd solide) Select obiects: ) Selectsolids und regions to subtract.' solidelepe carele vom elirnila din objects:I foind (se selecteaz[ Select primul) Selectobjects:) in figura 8.22, esteprezentatdesenulunei flanqe,in proieclie ortogonala' Pentru ionstruirea rnocleluluisolicl al flanqei se vo1 parcurge urmdtoalele (vezi :;i figura 8.23): secvenle CilindrtrlI Conmtand: cylinder Current wireframe density: ISOLINES=4 <0,0,0>: Spectfy centir pointfor base of cylinder or [Elliptical] ipnrijy rarliusfor base of cylinder or [Diameter]:,52 , ipnriiy height of cylinder or [Center of other endl: 16 Cilindrul2 Command: cylinder Current wire frume density: ISOLINES:4 Specify centir pointfor baseof cytinder or fEllipticall <0,0,0>: Spuriiy radiusfor base o.f cylinder or [Diameter]: 15 iputijy heigttt of cylinder or fCenter of other end]: 32 Cilindrul 3 Communtl:CYLINDER Current wire frame clensity: ISOLINES:4 Spectfycentir pointfor baseof cylintler"orfEllipticaQ <0,0,0>: Spn"ijy raclius baseof cylinder or fDiametet]: 15 for Sperijy heigttt of cylinder or fCenter of other endJ: 45 C ilinclrtrl4 Commond:CYLINDER Current wireframe density: ISOLINES:4 Spectfycentir pointfor baseof cylinder or [Elliptical] <0,0,0>.'0,40,0 Sp"rijy racliusfor base of cylinder or [DiameterJ: ! Spntijy height of cylinder or [Center of other end]: 20 Se multiplic[ cilindrul 4 Comnnncl:3daruay Initializing... 3DARRAY loadedSelectohiects:I fouttd Selectobiects:) nl

Prof.clr.ing. Baicu loan - Graficd pe calculator - Capitolul I Enter the type of array fRectangular/PolarJ <R>.'p Enter the number of items in tlrc array: 4 Specify the angle to fill (+:ccw, -:cw) <360>: Rotate arrayed obiects?[Yes/I'{oJ<Y>: Specify centerpoint of aruaY:0,0,0 Specifysecondpoint on axis of rotatiotr; 0,0,10 Se modificd punctul de vedere: Command: vpoittt Current view clirection: VIEWD I R:0,0, I and tripod>.' 1,1,1 Specify a viewpoint or [RotateJ<lisplay contpass Regenerating model.

l'r

'

l l 1 .tl 'l - l " '

r ,'l '

f,

i"ll ll l i,rq'l'll,l,trIlt : llf1


:rl -- if'"'ir -' l l ,l'Ji--- '.,.,,,:: Construireaformelor Fig.B.23. ale conxponente flanSei geornetrice

|I 1I i

f l| l

t'

t
l

i i ri ' l l { ,i ' i ,1 ,,,


,.i' ',,

ll.',';' :
I . "

' irl i

al Fig.8.24. Modelul,solid flanSei

Se uneptecilindrul i cu cilindrul2: Command: union cilindrul 1) Selectobjects:i found (se selecteazd (se selecteazh cilindrul 2) Selectobjects:l found, 2 total Select objects: J cilindrul 1-cilindrul2, se scadcilindrii formatde ansamblul Din soliclul pentrualezajulqi gdurile flanqei: corespunzdtori Command: subtract Selectsolids and regions to subtractfrom.. ansamblulcilindrul 1-cilindrul 2) Selectobjects:I found (se selecteazd Select objects: ) Select solirlsancl regions to subtract -. cilindrul 3) Selectobjects:l fotuttl (se selecteazd cilindrul 4) Selectobjects:l found, 2 total (se selecteaza Selectobjects: I for.md, 3 totctl(se selecteazl'copiacilindrului4) copracilindrului 4) Selectobjects:1 found, 4 totttl (se selecteazl.
112

culator - C, cilindrului 4) (se selecteazdcopia Selectobjects: I found, 5 total Select objects: ) Command: hide Regeneroting moclel. -h, .u'rnu aplicArii comenzilor cle rnai sLlsva rezulta modelul solid al in flanEei,prezeutat figura 8.24. solidelor 8.1.5.Sec{ionzrrea qi efecte interesante utile asuprasolidelor, Se pot obline, prin seclionare SOI SBCT. SLICE, SOLPROF Ei utilizind comenzile Comanda SLtrCB. Este utilizata pentru oblinerea unei pErrli diutr-un solid. Commsnd: slice obiectulcareva fi taiat) Selectobjects:(se selecteazd specrfy Jirst point on slicing plane by obiect/zaxis/vieu,/xY/YZ/zX/4 ura din opliLrnileclin acest poinis>.. se va indica planul de t[iere alegAncl a implicitZrsolicitAndalegerea trei puncte care sd determine inesaj, opliunea un plan. coordonatelor prin intloducerea l) 3points. Planulde tdiereestecleterminat a trei puncte. 2) Object. Planul de tliere este aliniat la tur cerc, o elipsd,un arc circular sau satieliptic, o curbi splinebidirnensionald o polilinie bidirnensionald. 3) Vicw. Planr-rl de tdiere este aliniat cu planul de viz;ualizarc din viewporlul curent. Introducerea coordonatelor unui punct permile definitea planuh.ri cle tdiere in raport cu axa OZ a planului de vizualizare. unui punct din 4) Zaxis. Planul dc t[iere estedeterminatprin specificarea plan;i a unui puuctdepeaxaOZ . XOY, YOZ, 5) y^Y,YZ, si ZX. Aliniaza planul de tdierefald de planr'rrile al coordonate UCS-ulLricureut. sauZOX ale sistemuluide Specify a point on clesiredside of the plane or [keep Both sides] : se va selecta un punct cle pe solid de o parte sau alta a planului de tdiere, aceasta fiind opliunein'rplicit[. In cazulfolosirii opliunii Both sides,se vor aliqaambelepirfi ale modelului. fi'eza-melcqi planttl de tf,iere cerut cle ir"rligura 8.25a,este reprezentath aplicareacomenzii Slice. Oblinereajum[tdfii din freza-melc(vezi figura S.ZSb;, situatd in spatele planului de tliere, se realizeazdparourg6nd e r:rmdtoarele secvenf : Conmmnd: slice
I i3

Prof.dr.ing. Baicu Ioan - Grsficd pe calculator - Capitolttl I din Selectobjects:l found (se selecteazdfreza-melc figura 8.25a) Select objects: ) Specifyjlrst point on slicing plane by I Obj ect/Z axis/View/]tY/YZ /Z X/3p ointsJ 4points>:3p Specifyfirst point on plane:0,0,0 point on plane:0,10,0 Specifi second point on plane: 10,0,0 Spectfythird 0,0,-10 Spectfya point on desiredside of the plune or [keep Both sidesJ.'

,',.'.:|, a)

b)

ii pentru obyinerea reprezentdr Slice, Fig.B. 5. Aplicareacontenzii 2 dintr-o{rezd-melc uneiiumdtdti Comanda SECTION

unei secfiuniprintrComandaSECTION esteutilizatd pentru realiz,area de un model solid, in scopul determindrii configuraiiei interioare. Planr-rl in seclionare, general,se alegepatalel cu planul de proieclie pe care se face reprezentarea. In figura 8.26a, este prezentat modelul solid al fi'ezei-melc pentru generarea arborilor cu profil pdtrat gi planul dupd care se va face secliunea axiald. Sec{iuneadin figura 8.26a, va fi mutatd (vezi figura 8.26b), in vederea edit5rii. Secvenla de comenzi pentru reahzarca secliunii este urmdtoarea: Command: section Select objects: I fotuttl (se selecteazdfreza-ntelc) Select objects: )
114

u l8 idr.ins. Baictt Specify Jirst point on Sectionplane by p i.nts <3p oi n ts> : 3p (opfiuneade definire / Z 1Oni i i t7 o* i s/V i ewtX Y/Y,ZZX/ 3 o I a pianului de seclionare[P], prin trei puncte) Specifyfirst point on Plane: 0,0,0Spe"ifiysecondpoint on plane: 19,9'0 Specifythird Poirtt on Plane:0,10,0 Contmund: nlove contttrttlsecfiunii) select objects: l fotuul (se selecteaz[ Select obiects: ) pe (se ipecrfy basepoint or displucentent: executdclic pe un punct de ecran) or ipect\y secondpoint of tlisplacenrcnt <usefirst point as displacement>: punctul in careva fi amplasatisecliunea)' (ie selecteazd

i
\1

l-, -'
b)
c)

a)

arborilor pentrugenerorea printr-ofrezd-melc axicilir Secliunect Fig.B.26. cu sec{iune Pdtratir cu va Pentru seclitureaclin figura 1l.26b, fi schimbat punctul de vedere vedere, secliuneasd fie paraleldct"t cornandaVpoint, astfel incdt in noua piun.ii de proieclie gi elementele secliunii sd ap.ari i1 mdrime reald' 9i vezi hecliunea astfel r'eali'zatd", ftgura 8.26c, poate fi haqLrratd plintr-un ale elementelecaracteristice sec{iunii pot fi iclentihcate lrogru* AutoLISP frez[-melc. prir-rtr-o 8.2. Comenzi de editnre a obiectelor3D ComandaROTATE3D 8.2.1. I1OTATE3D permiterotireaunui obiect solid in jurul unei axe Comancla tridinensionale. Axa de rofalie poatefi: o dreaptdoarecaredetemilatd prin
il5

Prof.dr.ins. Baicu Ioan - Graficd pe calculator - Capitolul I doui puncte; una din axele sistemului de coordonate curent; un obiect selectat; direcfia Z a vederii curente. In figura 8.27a,esteprez^entat modelul solid al unei roli dinfate,careva fi rotit ?njurul axei OX cu 45", utilizdnd comandaROTATE3D. Parcurgdnduse secventa mai jos, roatadinlatava ajungein pozilia din figura 8.27b. de Command: ROTATE3D Selectobjects:I found (se selecteazdroata figura 8.17a) din Select objects: ) Specifufirst point on oxis or deJine axis by [Object/Last/View/Xaxis/Yaxis/Zaxis/2pointsJ.'X (se specificd drept axd de rotafie,axa OX) SpecifyJirst point on axis or deJine axis by IO bject/Last/ViewDfuxis/Yuxis/Zaxis/2p ointsJ.' 0,0,0 point on uxk: 10,0,0 Specifysecond Spectfy rotation angle or [ReferenceJ:45 (unghiul de rotalie de 45u) Command: HIDE )

a)

b)

Fig.B.27.Roatd dinlatd, rotitd cu comandaROTATE3D

8.2.2.Comanda MIRROR3D Aceastdcomanddpermite crearea imaginii in oglindd a obiectelor,fu1i de un plan de oglindire. Command: rnirror3d Select objects: 1 found Select objects: ) Specifyfirst point of mirror plane (3 poirtts) or I Obj ect/L as(Z oxis/V i ew/XY/YZ/ZX/3p oi ntsJ <3p oi tt ts>: 3p SpecifyJirst point on ntirror plune: 0,0,0 Spectfusecondpoint on mirror plane: 10,0,0 Specifythird poittt on mirror plane:0,10,0
il6

p-e Prof.clr.ins. Baicu losn - Gf,a-fi?rt calculator - Capitolul I <N>: J O"t"te source obiects?[Yes/No] unei planul faia Oe ." face oglindireava fi definit dup[ alegerea "u." dintre urm[toareleoPliuni: polilinie. un - object - se'va putea selecta ce[c, sau un arc, sau o va fi planul fa![ de care se face Planul in care se afla acestobiect oglindirea; punct - Z"axis- pianul va fi clefinit de un punct al planului Ei de un aflat pe normala planului careconlinep-unctul . planele - XrNZ,IZX - plangt cle oglinclireva fi paralel cu unttl din curent; sistemuluide coordonate plan qi un - view - se selecteazd punct priu cale va trece planul acest va fi paralelcu planul vederii curente' 8.2.3.Comanda 3DARRAY comanda 3DARRAY permitemultiplicareobiectelordupi o rnatrice sau rectangulard Polard. rapidd a comenziise va construiun tor, urmincl Pentruexersarea secven!a: CommancL'-torus Current wireframe clensity: ISOLINES:4 Spectfycenter of torus <0,0,0>: ipurijy radittsof torus or [Diameter]:50 Spnti|y radius of tube or [Diameter]: l0

tuttti tor cu conranda3DARRAY Mttltipliccu'ecr Fig.B.2B.


ll7

Prof.dr.ing. Bsicu Ioan - Graficd pe calculator - Copitolttl 8 Dupd realizarea torului se va da comanda 3DARRAY ;i se vor completa informaliile pentru secventa mai jos, valabil[ pentruo matrice de rectangularS": Command:3darray Initializing... 3DARRAY loaded. Select objects: I fourtd Select objects: J (se selecteazi torul) Enter the type of array fRectangular/PolarJ <R>.' r (tipul de multiplicarea) Enter the number of rows (*-) <1>:2 (numf,rulde rdnduri) Enter the number of columns (lll) <l>:3 (numdrulde coloane) Enter tlre number of levels (..) .lr:4 ( rnatricea estetridimensionali, deci se va completanumdrul de straturi,pe caresemultiplicd obiectr"rl) Spectfy tlte distance betweenrows (--): 75 Spectfutlte distancebetweencolumns (ll):75 Specifytlte distancebetweenlevels(...):20 Command: vpoint (ddrn aceastd comanddpentru avtzualizae{bctul comenziianterioare) Current view clirection: VIEWDIR=0.0000,0.0000J.0000 Specify a view point or [RotateJ <display compassand tripod>.. 1,1,1 Rezultatulaplicdrii cornenzii3DARRAY esteleprezentat figur:a8.28. in In cazul cdnd se doreqtemultiplicareaobiectului dupd o matrice polard, se vor specifica(spre deosebirede comandaARRAY din 2D), douh. puncte care vor defini dreapta spalialI in ju:ul cdreia vor fi dispuse copiile obiectuluide multiplicat.

lr8

r d- ' F d- - J19 - JH

= )

..-

:w tJ

r-

'a- d
- H!

Y
H.-

?
O

=- F '.a=:r , IC _ ( J U c i ) c ;' ' i ., :=.,crj)= r .:^ u ,- A.

rJ cj a\

)c .r

--

r-'r
EV\

-@t

E e ii

[
i

5=X:

E
l: *

/-\

F ON

bo lt r-E

f!

\J

a *.
Y
bJ
r - fr dlv

o F .'i - ;E ' U -E r'

o= :id ;
-)d

c)
c)

{ I
\
i

,; i=

d3' = I S"! ; f f = ! 5' 5' -

c'I.-

il = g ? ' i

e s

t U

,+=g = ii r = .= = < :
rt-;,:
FIs;E c J" > = a
=^^r

.=
ffi:
''*N
_3E
Xr - '=f Ei

ts{==(s J r-iJ-cs v v'!q x


- d- .H

=_ n-o
-.n --

l!

e{ Zq: E
L d ,;a e 9 sg ,;F *= .;E=

(;
rcd

F{

o\
FJ
i!

A
Fl tt.
\-H

H E* ' =
a)'(J 5

.liEL_-:

: S
6il gLta
N rl 1

' :j k

&,

E P.

:, I

T=
E .u-

N ,o --9 Y 'i: Y llv


*F F (s c) ;i :-= _ ON v\ )cS c! --o 'r1 !e C) = L
HN )v-

N
)ri ra

11 r-i |l t i l Y i " c) |..Ii v-..U

'S *

,.i .& = _ Er,,= u 'l


S,:1gE *:E.=-=1
3

5: 'F:!

9r o .: :{ '{
)N
iv

i I E= E; ; ; ' .rsi ez lir : : ; i S Esx ; ; ' d e i.?'c:i H d d.r :


o.
' sH os6
T'LLg

, i' n 9- - *

b Dd

ai
X

- r,c ,,1( ) p:j E :_ .o


il F F

i ur, E: e : :.,= ,Xt F * \ FF5sgU Fn . Ec rI* .-+ = = ' * = H P :


V . . < V J ' _ Fd V

! = " R= e s - e gfi

gtro

X . gEgE H 3 5 E

" =- c ]==E>Ek oJ

l.E
I rv

I
I

o
rS g

noqn!"d cOoOoCcO

^,^^^v'

^.
d

I
I

| ,A R****e' I 5 ie'B<.Bc
I ; | g I
d) ll .s

sstrs!
N
'N

s ln

Ftr

I a ess{{H
lvhs!s!-

caP X S X S j ** * i \.=

N? N? I'-tr,

qi H :14 r-r J
F\J ,!v

Lq ?,s,N,N'N l:l t= J lE t{{o


l=F-li'*

I CA n EI E E ! l! P E e e e s E *l EE d s la H
s " a[ igiq NIF ' = *EEEH IEIE -, 8 { { { ; E E p s s 3E
itssEofl;IlIlEiv

l..g

oPlrRRo,,

a, kj
:\ :Ni

,I

!.H {E
I

\s

co t--

il
l -r.i

-^ l.r u *.* ;:\ .Y C.i


.: ?-"

I \-.' j ' ' I


i,i ,lt-'.-y'':'
.1. t

i.i -\

$s
sr {

plEH,3g.EfseE fff

v) w

$aprrEi8tiste .gl; " E E Err;;;- E H


5g Elfi 455fr#g#
;

ci, ;\LL

><
<=
t!t

trFffiBtrH .?R.+ >."t x


l()
l6{

t\ th

L./ Oa DJ( eo
o\(

'j

*t\J N^

b
rl

o71.1

osone
I oY

o;.
a ( D CD . a sd CD -.D o! ON

:l
d6

E:E[83a IR
lcD
l")

g H 'ol, i a 39 l r . hid
:L ; i '*' ::

I f:.

i-'t

r.

:' /
,--'F

49

;' ='
6176h9

AiiEs+
Itr'
t\

= Rr

.r

=.*

ls. t'
ta
t\

E'.I.'r n F 8 . i, < * (/) n

^9
-ii

s * E$i s

QtD a DH

7 =s Ft a
' -\S r p+
! d

t$ l* l\c I I

a (J

p-B
rD0Q <H .-

r*

N:? eD-

.tI \o

F'-g
4H cDE

s\ 5 s $ x
! b, S
:;.EJ

F'Po'

sE-*
lx= -4

,r l UQ i^ O \.J
{6

\i

e l s sg II sg t- L; I I
I
.h{aA6 =.c6

3i s [ 5
^
! r^ v

" * ." :

'ia. ;j \

NN
I* ::

o:( P

t\t:

Un t
HY
ll\

$'F :x
\3.
s
l'

(D

I I

r:t r
40

{U
o (D ts.5
=N !T 5:

s QX s . iN

i\

K<
-E
a\ -9

dx:.
l* s,

* _^- ^ - 3 --\
K il.X

o\ 9\6 E o
ts!a
=Fi

ts 3q trE E gS F E ; FA g * +9.t";E g=3f;H I =r ; H o3?=


t\ .='

lc

v ^ \
N(

G. ler

t rF ' Ld

s.:
G N

E*x, si i F$= Elq:E*E1',?[;qtI $tH*xli g e El = t * * i ? ',+ a ;'H8 iui3F gF F lqe


t1 :1
i:

E-r$;E'Ea Fia:$f;i 5: : ; E il x
t\

hx IA
TD

\. \.

=( F
o
RI

s
f(
@

F&; rr-g.gIig
,Sl '.19 !D

E iI H g * g $ + s Ei Fmil **f
Cd

p\

o vrH q3 >u6'i

: i '\ 1 1 . , \j

=g; S B+ E ;F; t s r , s - : ig f r EE iE

3- = ; :^H F 3 .q i6
3

3FFa gi
*E. 7 !"

>\

hI , s i: ( cd NC)

\. './
,--r'

mg*ga
odo-cl o c sr .D

f ;* Fes E E: ;+ xee
':

i. s'3'F*

gE
A -=

9F
3*
c) 3

_s.6 s 'fr,\ H E ES : E
^ d.

* ,- yv,-

=- =. =x *u
=t=<r_4 a ,-

*
..-J::-ed-._!= e=:=/\oO5J c\.-,=',v.;= :i'-;_,J-===

u :.") a _ i,F .g 4 ri * ,i ? = 9
;-u--.\'-C: .!t:J..".:; :3

#e :f tSS >ri
i--\)

Qt

,;

Itt)n U X
\J.\

. _ - : =- 7 '=. s - -

- : Ij E - =,= * is a i j - E
.: .'Jj r

cJ

C) .i

.:

cJl

Fi
x.i

E,: S : p 5 .g,S
i)^:
q\ $l i'r

$
u

:i
/
-.:fii
I

:.

:
i
I
I

ri ir '
|/

X
-. r

isZ'3ae'4 l -i E 5l E .:
Jne ' ? .? " Q= = H

='*,

y ,"t z

-c

lil

lt
il,

H> FS=

E$ EE H g ^? = 4
. i- ^q\ L

-=--:=J : fit 'r==Vp*, E ' i" , i

1 Z ; 7 , J -E

E
F

bo\::. H_td o A Qcd


Xo^: E.l
X .E cl

i
I

i:

E = U3 = e {
1 ^ r u ,A- - U -

" i, = -g
::-

H E? e z ;' N :H
N-= r-: :tq

\]
l.J

d !a

"v U-;j- ^- r

i +E; FS
E

:;

=
3

E9o* no .9luF 5 -r .*
S o -. = ;
b

Eax;a?4 E E X.5l.'J=
"

bF

;&
nx
E- kl

s)
fi i

.i

.t
)ci

AI

g BE*g,i
o. hN
x

r EgSSg I
d, > , = .h
cJ =
!-,:N- *-

' -

N q
ii

* --d l l < F. L U

t-i 509I SF{.E g 5=.,-o-E: o I,c ! I


o- = t: 6 o-.= = ' = = . : E 9 u* O }* c.,E E
tr u bl )o q(J -

d ' = :RE; = = ;E a T f "A=E a 3=


i) =

q
'i !

f A /ts) < i CH& 'i & 5, n (A U ( ,


:!,:{!..+

9'5;:

( ,,

i4iF\S*4i-*ra,r$,r.:i1-a!}:$i&*

i !'it:!*i'rffi*-!i

-*

i }+*q':ry

U1

\)
?) L v)

'd8d.:F

ti ;'r-di
A.

;
(J-1

;&
.-'-'

B
-

;) a - i

rN

sc '
Fas
=,3
u

\J V)

\ .\
d\

AJ

sp

iit* lH $ :l E* i Snt*i: t* r*g


isl Hv enA : s ,s r* i (
-: ;

=;- ;d -

'=q'Pu
-t w,J _.

.;

J,

F^-a d "'

o
_

t
't^

On. v2

\)
U

'{ {:^
)N

\,X ^

i * -s6F !r 9
$

ez&'=
full

'

-6

*=:g . eF
-.-->(

os\

= z' 35

I =
'5 f a

u v)

o )gs thF
F=\

\ U \) U \ k {\

v1 Ti

ca h' \

o! .'r

\x 9ll L-

s SR
vx rl lr) v..)%
I Ai

+'s
'X

i$ssiist=$E$lg gg;; $Fse: sIIs:E gE iE iE ;EI$ls F aE iqg


=z*z

E:=H
it => e r li= i' N: i

: )*

'3 : & * 6

E \ g
E 6

5;-5 J:_n

trl

.'=E

> z- F. ., - ' ! -.9 S Y o?'53':

gFI-c " j ,=

rh

H g. 1 A :.
{

ft 'NU

* g r-'

Y,

b b!!t .o * ,e >'*

es:E =g;E*Esegg eiF:,=


lF

i;l F

tr * :'3 :,:iE?soHes ! k ! S=:


U, -g.E -EH>.2*^,: c'.t+i
f

Ee'-!.:'*r--r"9

! fn=5

-68
:ii:=

ErEx_ i.Yi,.*

:sisfr'E E;gSgs;gi$i
Kt 163#8#,3,fii88 ,:',
.i * E tr ir* ,Ezi

-==.a!:;859F .q !.;3 H \r ,E:a ? -^ - gFE5d: a g_E


E d#';#

fi

i, = ; ' . = F * # s cd

c-r bl rc.r c

-.=* o'uE F* E'.Ee}i


-' A

l l :1

D -cE
bo g

c-) a

()
h

+ : tE '[r E ss " x$3g s E F !* S S s


-*
:5 ;t .: E 5x ;q

f E

+F

* F

P F 'is

3g

E $:F3 c

cd

q g cd

F'i .Si ::"Eg i:* = Sv :_.$:;:cE ss E,d- ;

o C) .d
^l

"\l s Jl .3 !
i! |

c) c) c)
t 63

qJl

!l

:l

, dl w

ul
.\l -l

s:aEigE.g$fsF EH i'si E, F i ; sEE *: E ; H rEf i


$ . 1 '$ i " :;E tr8 !E rr E F E
/r
d

3i 'EE; ; E; it $ E"-iaFu ; s E' s a 'I 5 *. E . 3 lg B IiEr #E$ti t s u E F $ Ef i g i i; f E

F{l .tl N
-\J I \l

I '.an.r'. irl
a\ I \JI

'I

li sgAEfE6g fr E g$Es E - ;f;s = $ uflHg ;E sBH gE *I


,H

il

*
r !i F

t
{ R

.9

E '''
t I
I I
|
l,

: =

-E

ii i

r i

:: 's tE:;

S $s uu e s = :E:A:i t

q1 '-t **:

Eg b0b0

E o
S

:
*: c

I l- + i

r-l

t,\

l so l\r
s'l *l 'ii
il
J: l

- ;.3'% *rs
^.'

3 N F

is

l\ L/ r
1"

8zu
t

,x $ EsEi;n f,SE: u i! E"Fx: : F l : ' ; H = i i t a{ ?E


: H ; f f i l a ,I!t l i 3 = E F; j E;-E; ESE"EiE *s ; ; ae.E^S Fr ''i _E : ' r i E i :;iilE3$i;l :E : _ E b;r i ri -qf* * X i =; : i i +E
EgE

+ i

i E

r=

s ; fF:s - E

= uI H. =E' su"i s '-'iE$ e "x$[i i i : F + E* ; E. ', E: $ *I :: FE


* F$ i "

$ E .$ *E *"SEE :

E E , s f^E

^.Jl I

sr
r rl

:a/' f r .

'll
a rl
!i

'*

=""a, "e

.\]

.st
i! |

l'{ .-l

ril \JI

3EI ; ;a*gs;:^ ;asgFt E l; g55 Ss -.frahtBE #frhB**r F f R.5

* :E i s s ; H-iE. r :ff \ Hj's E==.

EgE33A Et]rE aiiie,ageieallg? F=rFi*allilelg$*Fg$iF *s*i i l i ;3$i* * t lg 3 il* sg


E..

[ ai s'#Fe gFaE = $ 'E= EEr 1 r ?\,7 f a . gggie3*l - t i i; $rtR:F

1.j

XJ
Ft

oq

si(

(\

n
\l

C4

-$ g i- " *e t g ; * g $
ci

t4 c\

E:

lra

!rn
hl l o r." ($ 9

iFFEilllilEFBl + p; ,+ ? Erii $ E; ''3


E
G

( \e

a.

.4+

a4

i :g F ; Eii i
I

o-=.DYx?(o= ":c-

rt

";=

ru

R
^.

:!

=
='
3%

ei'
C4

s_

'i

-'

rro Q

=
(:

ec -==-(u-i , 9 H6 x :.= Fe I, i

T ' =j '. - '-;' ' t s -. E o o = = -u - F -" i ,; , 1 o = t gE 6 6 q 9 ;:l

R6 H 3 =.*f F* ;
H

?rO

sz=='[E Z ; ?= e
- .. N

qa N

E,iE$[Eg e$.H! f fr i
H; e$gE. r ; ; ETF. 1 EI e+9e
A1 A LI

\\'+

7 - r_ ==.*=F n F g cIQ -

H;ioa3:9-'o

F )i A -3 vO,O ff

(r

Xr g tsl
wc eA
Fl lj

t; . iH'5 - 3 * = x.D =
*=J '!--=.
ni *
i:

ro

*.

(\
q G

rHEp pl.gf.
.-r
q

\
e

-R FD cJY O ';X X S OO

e l E i- : x .
ESfi'sa i .r, g
a

, r -rN

X = N\ ' ' ' *G " \ : D,^

!)

t)
r l 'J

';

*r D

3
:r
I !l = =

r :=u pY .i =i'ua'
n= : -l P o ;;sO<

: =r$
FE
f\+
i Ii I i\ ll

x o x {3 5
\O --a

i"p

t^

9.
l.

= ?,'
a Jr I :- F

= - ' .- - l:l L=

*
-

E E5 N3
cD
i t!

V ' n2

- i' = ' c

l, a"1?
6' = .
J)

x
tl

\i ! i--

-a
!

/Ti
li: !
t:

oc * :' ?o ''r,5rro c
- ui!.c-=7 ^ '')ct7 t- i- ; '^'-

=-.^=.:e..^

! 'l l

3 * :'g
erel\^ -\v

$5 . O' r,

ij9i
4 -'

o\r

,o :: : o
o
. .!r

! j -a a -. '-a

- - ll

-.a

(Je Io.6 P'r!5'c-

a= i' 7 l].

tr,

..

tl / :','

,!

* v

A I. FA F = \>

!g

9 -r;4 ,J ;:a
i- 14

=*

-A
- _= 7
=.)"V---:J.^

7 - = :.- r - l

..,:'

d
*

$ X' E ia
R. R

=.
? J ^ '=

- r *_^v- fta

n -_ r!E

=(-a1-Fd.J-t --LV-

o : 5Xt t'E

l:.6' u
\ '8.

7
t:*

,' ...1 2 n -i =!,


=,A==
a :. :' ')

c:=L r'
'v

.'

"R c !' \\
\2 vFl

' . r_ d .F - nl P

c)(dFO
.n- -

= >5
ii rn u
(' l -

5o 3
Y^ = t"

" EF;
.^' =

m i

FJ

r, 7 Y a

rx?"t? 0 E F X 9? *.i: .g )H E -5 o 0-

E
'a ' { q?t r - o <

I F-e F P gsEEE"

-0so
aE@
\al sl XI sl

-l

I gj

q? s i =*:e
e
X e4 ^*i r,

-ssE les i
t =r i :5i :
!::S

i -l ,\./ nX E

E: !; F HrE FFI 3E 9E g 72 E:AF,:E c .l S ..H ,k d 11 <


g:

,="tE N -i i P ' $ a * -,-

.l

b4\ tO }

,Si HEE 6=!:S


,ts r, 3 .{F
':J

^ i "v s:**s

-'\--i----

i \.,15-.

' |" a { j'

=?F^ ;' i g l j l i
SiXin

v = \i j U r:\r)::):;

Nt

zlox9

086

,q)

t-.2
r-'r

<i:

E 'd

F
d

f;9

K -3 kE
t t ' 31: :

cq

11

9'E-!-ob q,-^o-

\]

F H
il.
l*

t6
E
O =

E-ai ' = !? E c .r
u:
ri

=-i

FI gsl ! : e e c t i E : s ; TEEss 3Ea : : : : : :N : -\ E ; 6- EEEEE ,


3 ( ) * .v Y ----: l d rq d d ;Ii ,.c aH +=X=7.4

3E;
= E ri

uYUir
i,}}}E*

bl
Nt
*t14vFfl

* -

^tr - lr = -6 y -g .' .= j ;:' 8

-.

; iH
!

6
v9#ru_:r A' # F =! ;-OqL(-

60E 3'SE'

, l; = ; t i3 3l ,h i -= ==== + ; ! ; F FeF F F o o o o
A ^r

",:;,iEi , g g g s g

.r,.a R 9

-: HF E E E E E

FE = EH
.-qr.Md q.

9i g## 6l a(n(A( AAa)


r' i ..,e * !s4F @ ffi-*'&

&!d'!

\ :\ .':
t1 (a

ri

;\" rt

!:

*"$r3K Eri}ff

A@ ( n@ @ q, n *
!DOtDOf?rD3*

{ [ r [ n ( alr
AA'

f r i f i Esi- * ^3 iv: n g?tr*",;;8 , F r ts E r-o


ei
.v .- r !.s .- . d. A

E FaI 35* ET Eo. I o o i .rG

F6-66-FF s aha66f:=-r

q
E ='Y .
-

'r
-

o i {i i i
'E++t -n^^l

r? l r
aj'
vl

; + ; i+ ; * * 7jn^ ^o?ad2 * 53_r y . = E - 3

s
o
^"t t?1

l:

sr

.e

,v
*r\

-' -vt

r1 ^ .1

|D 0 (1 t >

I !gE gsg rg*" ii iiiiiii


k - HE

- fAi AAA'J - -

xl
al

\. {*
ft c;

ua)-.i

e'

i. -\
i

7 i 'n :+.. (Dtlr


g.;

"i
*l
AI

FJALFQ.=C'6:

- FT- , : . 1 5 ag

Fr

E='i.

FF-T o\
f lA

ix = , 8
ul
*6 6

i< 6p - o\o='i'LoP - rE G G ax

/-

';' {E
'tt x'
;+

a a

.:

!-h

-(
F\
!

'i .

lrJ

? ;d Nf I
-**-E 5.1ff.< q +

Gc, :a
iio ;:tr
l :r F

n ij ==

s
-:

\-l "t a - 't


ni I ^i >1 .tl
eil

:* = :+;
bi

De

lJ

lJ

oo

R 6 frh

aNa * \e i :s
6i ^:-L.+ - :?O I

E-$ + B*
* :"

.,P i r,,

ge

H o :-

l\ IG I

g'*
a a $ i ,N

-:_| -\ r
ar I

$$ *t
N, N,

$ n$3^ N,

ts ! T=.
tQ'
S,!' n"S

\3
q'
S 'i

Ei =.'
R

=
g

2 j
g, +'

il,

-\ .*
Fr

I RSx

t { .' t E
$ t$ $
Ri tt
* -R \ s

RR**

i:
!-

*g .n ^ i3 :
.:I
Ga{

s: \-

(} =' \ .='
c

r:
A c)
R \l

t a

=
e

H. R
E
=

s d
f)

- s2 .

i 'e -'s"
F\ -vp ';

P 5

. A i,
=

5" i

= = ira \
. t\)

\)

u?g[EE,$5e trstrs lR, BBgg $*=s:tresi.*E*gg= -a*Tn a rEEstttieEEsEtEiiE' aAi iE$Eg Ei EA g$i g?it; +BasEi*I H e aHFi?iFi rb $*p S a: i i l i E E 3'**H a 1 Eesx aa; 8, _aaFi i r e t *:i
ln t\f
l\

IN
t\ t\i

F-1 I vl

F, IG f I t>.
I F DI

t\.
lfD

(1 l (? ' IA;

s U.

3'E *F ?IF g i E$g ; : gE i=e $ i 5 E G ==t.g ri; $fr r 4 E 1 'r$ 3 t $ iF B 3[f; Eg;r;; aE s; r: s i 3 E g $ f}: -tBg . EF! E-E x r ;g ' 1+ $i; F $6 ;a ? i g t $ , . F g " ? E\p E 's_F :b's:t*i
'a

liia=iE +3'as;$1t eE'rEic*+*a7E aia.tta eIaU'ia.FHr Fge;$; Eli; $; giE E


F\ r fo CD n t hi Lit

!0(

| "-f

r6'
I
(D

nt

-(D

-'J

cr,{ts

'*=

E?itl = l" iie=iiF ;+


a

eF R: +
:r.EF i ? i I'

Eti Ei;

s i 3

F S i s

;, $

(}

CD a)

c) a) N CD

Buicu Ioun - Gruficfi Pe calcwlator - Cupitol4 I Frof.dr.ircE.

R.I EA CA p I T OL UL g v tv-uALlz'aR sI-[ DE-q-] LoR..


SOLIDE E-OTT" ED['TARE,A.
tsOLINIIARV9i ILEG{ON 9.X.Com'renzile {lomaudaEOLINDARV permite crearear-meipolilinii inclrise sau a ComandaEOE"jI{DAX{V unei regiuni. clinlr-unnumllde obiectesepuirate. [Jna cu este asemdnltoare BH,A.TCFI,cu excep{ia op{iLrniide lta;;tirare. ciintre utilizhr:ile oomenzii BCILIND,{['tY este identificalca utte'i zollc poliiinia inciusiv curbe. Dupa identificare. de delirr-ritate obiecteneregulate, ariei satl sau poate sta la baza calcLrlLriui poate tl ahEar[ r-ezi-rltatf, r-rnei regirLni. sau perimetruiiti, poatefi utilizatl ia crcarea ei La tastareacontenzii IIOUNDARY, sau la selectarea din meniul Fich butonr-rl casetade dialog Boundary Creation. se apasb Draw. apare delimitatd points pLntrr-r permiteselectarea unui punct din interiorulz-onei a : cleobiectede diferite fonrre.Mesajelesllnt iin-nditoarele Command:BOUNDARV point:Selecting everything.. Pickinternal vlslble... everything Se/ecfing data.. the Analyzing selected rn n Analyzig inte al is/ands... Pickinternal Potnt: 1 created PolYline BOUNDARY arii 2D care 3 Regiiurilesunt pot n create din Polilinii inchise.Curbelecarealcdtuiesc granila regiunii trebuie sa fie in plan. acelagi lansarea cottrenzii La este dialogul n'egion. urmdtot'u1: Fig.9.l. Apl icurea contetrziiRegion B'eglon Command: 1 Se/ecf ob7'ects. found (Ana 9.X) selectatdneptunghiu!1 din figun"a 2 1 obiecfs. found, totat(Amselectatcencu!2 din figura 9.n) Se/ect selectatcencall3a{infigura 9"n) 3 1 setecfobjects: found, totat(,Ama <ElVfFR> objects: Se/ecf created 3 3 /oopsextracted Regions scizute (cu pot Dupi ce au fost cleateregiunile,acestea fi adunate {-}NtrON). pot Astt-el, fi oblinute (cu (cuSUBTR-A.CT)sauintersectate INTERSECT). cu iupr-afe1e un contur compiex, care pot fi extrudate$i createastfei solide 3 D.
tl l

ulator - C, icu Xoan- Graftrcii al i nteractivi im spa{iuntridim ension I J Ji""atitarea


Comanda 3il(}RtslT Pernite a interaciivi vtzttalizarea DLrPd lansarea iD. nrodclclor

comenzii 3DClR.tsITutilizatorul
Doate deplasa vederea in orice 1lozi1ie.Peste vederea curentd a se r"uodelirlr:i suprapuileull celc patru arce,delimitatede impdr{it in mici cercr"tri. punctul re Centrul!in1ci pr-ez.inrd care rdmAne fix. Fe mdsurd ce manevrali vederea, canlera sau se punctul de vedet'e mutd in iurul centruhiitintei. in frinclie de locu] in careplasalicursorulmouse-ului. Pe ecran vor aP5rea diferite pictograme ale cursorului. in relativ funclie de pozilia acesx.t'tia Fig.9.2. Obiectttl care va./i ttizttcrlizat ia !int6. Astfel. c6nd pictogranla ul il izrind comuntlu 3 Du'o l k ale aspectulunei sfere inconjuratd de doud arce de cerc 5i de douh slgefi. rotalia se poate realiza in jurui oricarei axe. Pictograina mai cursorului poate apirea ca o sferd cll axa de \/erticalA lotalie orizontall. sari rotirea realizir-rduse doar in jttrul unei axe verticale olizontale. sau pictograma CAnd I e Fig.9.3.Vizuulizcu' a interi orul ui untti obi ec: at'e cursoruiui ut il i:iin d comanda 3Dw ul k unei aspectul sfere iuconiurate pe de un arc de cetc,rotirease Poatereahzain iurul unei axe perpendicularb
ll2

ul 9 - Groficd pe calculutor Baicu I Prof. de continui"a pLlnctului vederein jurLrl pe-rtruo mi;carc S. p""t" "pta aceasta, executir dreptal mouse-uluiq;i butonul olic cr-r se Pentru modeliLlui. din meniul cle scurtf,turl se alege Continuous Onbit. dupi cale se miqclrii continrie' in mouse-ni directiadoriti pentrtilealizarea deplaseaz6 dlept al r'rn 3&orhit. cir-rph ciic cu bLrtonul Aflindu-ne tot sttb coilanda apar,Other Navigation Modes 9i din seiectdnr lleuiutile oare mouse-ului, interiorulunor obiecteccinaldi se poateviz.ualiz,a ai:oi Walk. Cu aceastd o in fig.t.o 9.2, estel'eprezentatb cutie cu pereli subliri. itl interiorul cdreia o g1 cilinclrr-i o piranridi. trnfigiira 9.3 estesurprinsd inlagine alr ilasat ;i cLla.itltorulcomenziiWalk. Dacl cutiei. in timpul vrzuahzdrtr din interiorr-ri direct. comanda 3Dwalk, in zona de coma1d6.vom obtine se tasteazf, cle aceiagiefect ca iu urma apiic[rii secvenlei seieclie3Dortrit --' Other in --- Walh. Deplasarea interiolul obiectelorpoate fi Navigation Modes controlat6prin modificareaparametrilordin casetaPositionLocator, care 3Dwalh. cometrzii la apare lausarea siide-urilon 9.3. Crearea gi vizualizanea
1i:1r;:,,:1;l'

.?j X l
ronls lL i

savein I

r-un-ALtoccLr-ll[1

|l!*e ,

J tuken {;l oute

t-

i-l teqi

.. .; lleru "1. l-i llco"s l-i gir.

Dtrru CatabgSftnd prnba J5-frlrs ibl Ir iEric,f

Ei= ---m;.
of Frles 5,pe

fi'f :'t trenrri+r:" s"ll


I Sn:" I .l"l

'i

^t +":

Filc Cracrte Slicle de Ca,setu clictlog Fi.s.9.1. trumite slide-uli AutoCad-ul permite crearea imaginilor de prezentare. ale AutoCAD snntinstantanee vederilordesenuhti; Slide-urile (cliapozitive).
113

Frof.dr.ing. Baicu troon- Graficd pe calculator - Capitolul 9 *xtte privinle, slide-urile sunt sirriilare vederiior create utilizAnd itr "t un VIEW. Degi o vederepoatefi editatS, siidenu poatefi editat. cornanda pe salvate disc. sunt Slide-r-rrile fipieredistincte, pot fi utiie cAnddorili sd olerili cuiva o irlagine a desenului Slide-urile este rlvs. caresi nu poatdli editat[. Alt avantaial slide-Ln"ilor acelaci apar poate automatizaafiEarealor prin foar"terapicl pe eclan, Mai mult, se progrante create astfel incAt puteli prezenLaopliuni dil'erite sau construi sirr:rPle. animate secvenle comenzii MS{-IDE. [lAnclaveli pe ecran cu creaz.A. ajr-rtolul tJn slide se astfel: pentr.u crealeaslide-ului se procedeazf, imagineador.ita. ( Enter) : ms!icie Cormnaamd de Pe ecranaparecaseta dialog din figura 9.4, in careveli inscrienuineie sl ide-ului. VSI-IDE. Pentrua sevizualizaun slidedeiacreat,se va utilizacotnanda {iq}m'lmamd : vs}ide ( Iimter) File din care se selecteazf, Pe ecranapalecasetade dialog Select SXide .SLD au Figiereie siicie extensia veciefi. pe numeiesiicie-uir-ri cale dorili sd-i vom ciiscutadesprefigierele script caresltnt utilizate pentru i1 co1tinuare de Llnol Secvente comenzi. Un fiqier script este un figier automatizarea SCR. Figierulestelansat?n lucru cu comandaSCR.XFT'. ASCII cu exteusia la introduse ce de {Jn fiqier scriptconlineexactsuccesiunea comenzi tr:ebuie prompt-ul Command. comenzilepentrll trasalea chenat'uluiuttui format A,3: I Si considerdm line Command: S'rornpoint: tr0,1CI To point: \&,287 To point:410,2E7 T'opoint:410,1CI To noint: c Aceleagicomenziin fiqierul script aratdastfel: {-ine

tr 0,10 tr0,287 414,,287 41O,tr0


intr-un figier script, un spaliu iiber (blanc) esle echivalent cu apdsarea tastei Enter.Dacd estenecesars5 se apesede doul ori tastaEntel, in figierul
I 1.1

FLo dr. i n e. E!!i c-uI qar- :-Gr nfi c4 pe calcrykllot : Cil pi |o I ul 9 f. script se vor pune dou5 spalii libere.Asigurali-vdc[ ultirra ]inie din FrEier Enterqi dupdc). esteo iinie goald(adicaali apdsat se scrieintr-un editor de texte,in Visual LISP Figierulastfelconceput, plecAnd rneniulprincipalTools -* ,AutoLISF din Eclitor, la care se ajr"urge cu --+Visua[LIStr] Edito!' ---+ F-iie-- New File s;ise salveazb, denumirea chenar.scr. iar $CtrQ.[tr]T', in Pentlu lansarea execuliein AutoCAD, se d5 conranda creatatiterior. se ScniptFitre alegefiqierr-rl de din caseta dialog Setrect 9.4. Utilizarea unui fiqier script pentru prezentdri de slide-uri (realizate MSLXDE), puteli cu l)aca aveli pregdtiteo serie de slide-r-rri crea acum r-rnfigier" script care sd comaude AuloCAD-ului plezentarea pentru fiecare. eventualcu o anumitdtemporizare acestorslide-uri la r6"nd. c5. Sf, presupunem avemmai multe slide-uricu denumirile:robinetl.sld. desene. a robinet3.sld,;i dorinr sd facerno prezentale acestor robinet2.sld. cu ajutorul unlitorului figie::script: Vslide robinetl Delay 5000 Vslide robinet2 Delay 10000 Vslide nobinet3 Rscript pe Figierulscriptincarcdtoateimaginilegi le afigeaza fiecarela iutelvale reia opelaliade la irrcepr:t.datorita dupd care l0 de 5, respectiv sec-unde. tasta apdsAnd comenziiRSCRIPT. In orice nromentpute{i intrerupeafiqarea Backspace. fiqier ComandaDELAV este tblositf, pentru a intrerupe execulia r-urLii este nidsuratd in miimi de pentru o anumitf, duratf,. Irrtreruperea script, secund[. Un frqier script poate fi intrerupt irr timpul rulirii aplsAnd ESC saLr Backspace.Pentruca rulareas[ se reia de la punctulin cale s-a comandat RESUME la prompt-uiCommand:. oprirea. va da comanda se 9.5. Umbnirea unui vnodel Ilai vechea ComandaSF{ADEMODE din AutoCAD 2000 inlocuieq're gi va oferi aceleagi a op{iuni de gtergere iiniiior ascunse comanda SF{ADE 3D qi de umblire avansatf,, care sunt disponibileiir comanda ORBIT. La fei ca qi in cazul modurilor de umbrire 3D Orbit, umbrirea oferitf, de SH,AJ)EMODE utilizeazd o surs6 fixd de inmind venind din spate,peste
ll5

prof.dr.inE. tsoicu Ioun - Groficii pe c{lculator - cilpitolul I orului. Dil-eritele opliuni ale c.niettzii in SF{ADEMODE suntdescrise coutiuttare: Afipeazd obiecteie r-rtilizandlinii 9i curbe pentrtl a - 2clwirefranae. marginile. Acesta este modui prestabilit cle aiI;are (r rept'ezenta in hidimensionale tridimensionale AutocAI). obiectelor 5i - 3rnwireframe.La fel ca 2D Wireframe,dar afigeazdqi o pictograma UCS in spaliultridirnensional. cle r-rnbrit[a sistemuiui coordonate liniile aparlinAnd ca 9i 3D Wirefi'anle,dat ascunde - 3dHidden. La fel sunt similal'ecu cele oblinute in cazul Rezultatele fele)or din spal-e. fblosirii comenziiHIDE. care au cie obiecteloreste condilionatd" nraterialele - Itealistic. LJmbrirea respective; pe fost aplicate obieotele muchiilor dintre felele poligonale;i la netezirea - Conceptual. Conduce qi reci' la o tranziliedintreculoriiecalde 9i Moclurile de urlbrire de mai sLtspot fi accesate din meuiul principal dertllant. apoi visuat styles djn'rr-reniul view" selectdndu-se
Available Visual styles in Oratling

Realistic

Edgemrrde of l"lumh,er lines C,:l':r ljlta',rs 0n f LlP Edgt hlodifi*rs Overhanq Jitler FastSilhouetleEdges '/isrbl; width

,'

lsrrlines

ffi 1:t,1:3,1:t
f. t,-,

ffCS ^
-& llrlediun tl':' 5

! E linesaF,piarsketrrh;d.',lv'SBti E,lI TTEF vist*m rtariat'le f'rlakes

MANAGER Fig.9.5,Casetade dialog VISUAL STYLE'9

lt6

Fraf.dr.inE.

culator - C, ---+ Visual Styles -+ Visua! Sfyle r"t".tiit. View tffi1O."r. utilizatorulpoate cle aparecaseta dialog din figura 9.5. de Lrnde Manager... dintre cele cinci sti]uri stii c1eafigarea obiectuh-ri. s[ aleagaun anur"nit cle dialog pol li setali paranreiriiearc predefiriite.'fot in aceastdcasetd cle a a a iierermil1 modutrcle reprezentare f'e1elor. rr-ruchiiior. m<lclurilor valoarea Spre exemplu. dacd se niodificd utnbrire gi a background-ului. VSIiSCOOVtrRF{ANG se obline pr"elungirea variabilei de sistcm muchiilor (liniilor) dincolo de punctele lor de interseclie'Sau, prin (liriiiile)po1 valiabileicle sistemVSEDGtrJITTER rnuciriile mociificarea apirea ca qi cum ar Ii scirilatecu mAna.
icu ,[oun - Graficti

ALIGN 9"6,Cornanc$a unui obiect alinierea pentrua determina ,4.I-IGN ester:tilizatd Colrancla pe celedoua specificate sursd5i destinafie cu alteobiecte, pe bazapunctelor 3I) este accesibiladin.meninl e4odifu. select6nd obiecte. Coinanda ,AI-[GN ]a linia de comandi' Operations,Align, sauscriind aliniate. caretr:ebuie obiectulsauobiectele va Comanda ceresi specifircafi qi pLrncteie Dupa aceea selecta{ipunctele sursf, de pe obiectui selectat destinalie' de respective pe obiecteie desiinalie .ite .tifr"it de folosit fbrd lnodurile osN,AF. De clomandaAI-IGN etc..) (Endpoinl, Intersecticitr, aceeastabilili mai iltii urr moci cie 1'rxare Settings qi. in pagina din rleniul T'ools.selectatitr)nafting Fentru aceasta Su'rapa casetei <ie dialog selecta{iOhject Smap Om ryi moclul Obiect Illtersection, etc...Executaliclic pe OI( pentrua inchidecaseta E,nctpoint. de dialog. pozilia finald a primuiui punctsursi al Primul punct destinaliedetern-rind de per:echi puncte sr-rrsiqi destinaliedeterminS Celelalte obiectuluiselectat. alinierea. doilea punct destina{[e ia- '' . ,A.tr

d-;h
\I \\\.------l

rr-,-h
V

Y----f

destinatie Prirnun xruncr

punct surs6 Frism!.lI


-,4[ doilea nrunct surs6 a) o tloi cilinclri Fis.9.6.A/inierea c'ucomcuttla "llicn
il7

h)

otq ctlkwlqtot: Capitalu! 9 {ptttt F-rqf.dr,ing, fitttc,pq - 6-tqfi!-4 aligtt Cotmmontt: cilinclrulmic din figura9'6a) seiecteaz-l selectobiects:I f'ound (.sc Selectobjects: ) Sllecifyf;rstsnttrcepaint:-ce'naJ'|se"u|tllz-eazhtrrociulosnapCerrterl Spec{yfirsttlestitlatiotlpoint:_cenof(seutilizeazlnrodulosnapCelrter) os'ap cle'ter) ,r;;;;;;;,ir, _7u* af (sevrrltzeazd''rodul spectJysecomtl rnodul Osnap af (se .;rrllizea'zd -t*it1' Specifltsecondtlesti'nition Xtoirtt: Endpoittt) <contin.ue>: *) sttiLfy third sourcepoin.t.or p.oints? {Ves/Nof :ry:t "' on Scale obiectsbased utignwnewt p.,tir, cei cloicili'dri din ligura9'6a' etign Rezultatul ^pli;;;;";rnle'zii 9'6b' f-rgura in esteprezentat tn spatiul tridirnensional 9.7. CornenzileEXT'E'ND qi T'R'IM ConrerrzileT.F{IMsiE ,X T E I { Dd in A u t o CA Da u a n i2r-rtilizarea pin n c rt rd o u f , o o liu lor grnd cle flexibilitatein Pnoiection care asiguri un anuL, onai' spaiiuttridimensi Trirn Cornrnand; Selectobjects: Selectobject to tnim on IProject/Ecige/{-lnc}oi: Extend Comnrnand: obiects: Select Selectobject to Extend or[ProiectiEdge/Undo]: spalit-l plan.din EXTEND poatecxtindeo linie plasata,intr-ttn de frontieri corrranda caz 1i'iile ir',ll-.lnpla' diferit. i' acest p6ndla o alta Ii";;;i";d; se poate i*iei'care se extinde' Ca altenrativd' por fi proiectate'p;', ;J privire cuLettt' pe perpe'clici-ilar planul de extinde o li'ie pinaiu .,t', plan projection, sepot'cleteri'ina u'nhloarele comportamenle utilizdnd ,ooc.,i aie comenzilor TRIM si Extend: ,-:r^.{.oon.*{ .i f,rwronrl qi TR3M 6i Extend s[ comenzile Neutilizur.u'ni.i uneilroieclii cleterr'i'6 taie.,",p"".i.,-.saextin a a o b ie c t e ie p irr6 la o b ie c t e c t lo a le S e tridimensional' efectivin spa{ir'rl intersecteazd - Uti]izareairroduluiciep ro ie c lie UCs c le t e rrn irrd p ro ie c t a re a o b ie c t e lo r i r e

obiectelor proiectarea view determind 1}fiti;t"ffY,,::fi;l deproiecfie privire curent'


pe perpendicuiar planul de f" un plar-r 9.8. Controlul rezolufiei suprafe{elon r1 8

AutoCAD-ul a{igeazaobieclele solide pe ecran prin reprezentarea doar in obiectelor.Obiectelesolidc sunt cOtrvellite supral'e.te fr-oltiereior: solide' stmctut'i plotali sauexportali litrii, umbrili, randali, candascl,nde1i cle intr'o reprezentare cu conversiea reprezent[rii 'll'ontiere Frocesulcie o plaseazf,. Parchetarea se tip sr-rprafa!f, numeqteparthetare (tessela.tiott). patru latnri. pe ltontiereleobiectului seriede placi continue,avAndtrei sar: solici, avAnd ca rezultat o suprafala de tip plasi. care poate fi ilnrbritd' a cle intt:-ooperalie elin.rinare liniilor ascullsc' :pi ianclald utilizatd 'acoperire aplicatS pe parculryl procesului de Densitateaplasei cle . (denumirea parchetareeste controlata cle variabila de sistenr F',{CETR'ES Valoareaprestabilitlpentru resolutiorr). vine de la rezolulia1aletei I'acet F',ACETRESesreOe O.Sunitdli. dar variabilapoatelua valori intre 0.01 Ei dreptrezltltatpiasemai line' generate.plecAnd 10 unitl1i. Valori nrai mari ar-r plase de rezolulii ntai mari iilplicd timp mai cle la obiectelesolide, dar salt t'andare expotl cdfrealte pentru eliririnareiliniilor asctlnse. indelr-rngat pl'ograme. }tE, NT'E,F{.F.'E 9.9. Coxnancia X soiidese dacf,doua<lbiecte pentrua cietermina Aceast6comaldb servegte pritetigenera interJ'eri unul suprapun54s infsrferi (ir:rterfere) su altul. l)acfi al al c[rui volunt este voiumul de suprapt]nefe celor un ,rou obiect solid al dou[ obiectesoiide.Astfei. putefi calcularapid careestevo]umul comun ComandatrNTER.FEREuttltzeazd ceior doud obiecte soiiclecare interferi. booieandpentru a genela orice inlbnlalii legatede o opera{iede intersec{ie interferen!f,. ale rnasice unui ofuiect privinclproprietS{ile unor rapoante 9.10.Gemerarea olr Dup[ creafea rurui niodei" puteli obline irtgy1rli in ]eg6tu*' MASSPR'OP. utilizAndcomanda propriftalilemasiceale acestuia. propriet[1ilemasiceale ttnui solid, procedaliastf-el: Pentrua calcr-rla - lntroduceli rnassprop ia promtertll Command:. Aceastaduce la activareaunui ecraniext in care slrnt afigateproprieti{ile masiceaie soliduiui. - Din Tootrs, selectati Inquire, apoi selectali Mass Froxlenties. rapofiul dorit. de obiectr-il anaiizatqi veli otrlir-ie Selecta{i infortnatii: Vor fl furnizateurtnatoarele - Mass----Masa - Volume----Volurn
I l9

* -

".dr.ins.Brticwloqy,:, Grofic,4pe c wl 9 @ aralelipipedu1devo1lt n rmin irn c a re it rc a d re a z h obiectul. de Cerrtroid----Centrul gr"er-rtate. de of Moments inertia--------Mornenteinerlie' ceiltrilugale. de incr'!ic ot'irrertia---------*Momentc I)roducts de giralie' sau de Radii o1'gyration--------Raze ir-rerlie atrcl X, Y. Z directious about zL ceutt'oid------Frir-roipai-moments Molreltele prilcipalede inerlie5i axeleprilcipalede iperiic.

CornandaSOLIDEDIT solidelor. 9"11.Ectitanea solide,care o AutoCAD 2000 introdLrce facilitatede editarea obiectelor dimensiunile forma Ei v5 permite s6 editali sau s[ modificali cu uq;urinla noii comenziSOLXDEDIT, pr'rteti Prin intermedir-rl obiectelorsolidecreate. ale unui muta. roti. inclina, reilimensiouasau chiar gtergecomponente obiectsolid" Diltre operatiilecle editare ale obiectelol solide. doud dintre acestea. atdt felelor cAt 9i rluchiilor" Opera{iile Coior qi Cupy, sunt coittt-ine tr*prl"i, Streti, Sepanate 9i Clean sunt aplicabile corpr-r'ilorsolide u' e tridimcnsiotral i rt ansarttt-rl salidedit Command: So{ittsediting sutomatic checlttng: SOI'XDCWECK:I g E n t er a so! itts ertiti ng opt ia m{ F ace/Ecx e/tsotljt/{J6rto/exit I <exit> : Extrude. Extrudeazf, felele plane selectateale unui ohieot solid triclimerrsiolal[a o anumrtdindllime sau de-a lungurlunei cli. Ptrte{i seiectasimultanmai multe fe1e. la ale - Move. Muta felele selectale unui obiect solid tridirnensionai o mai multe f-ete' Puteti muta simultan airuinitdinhllime saudistanfa. ale Lltl - IRotate.Rotegteuna sau rrrai multe fele saLr grllp de caracteristici unui obiectsolid in jurul unei axeprecizate' sau fi".ure fa![ la o distanlaoffset specificatd priutr- Offset. Deplaseaza pozitivi pentru ofllet rnf,reqte ul1 punct speciticat. O valgare ditnensiulea Sau volumul obiectului solid; o valoare legativd sau clirnensiLmea volumui obiectuluisolid. micqoreazf, intre ele felele la nn anutnit unghi in parteasupetioarf,' - T'aper. Apropie de de de Roialia r-rnghiului inclinatieestedeterminatd secvenla seleclie selectat. puuct plryat pe vectorLtl fo11at6 clin punctul de bazdgi al doilea inciusiv muchiile de - Detrete. $teige sau indepdtlreazd pe ecran f'etele. teqite' rotuniite9i sau feleie dlept o reg.iune u]] corp. Dacf, - A"pi in cazul fefelor: copiazd utilizeazdprimtti puuct drept pr-urct sp".ifi.u1i dou6 puncte. AutoCAD r20

".dr.ins.Eaicu troan- Gruficd pe caltuluta'r - Cupitolttl I


b i JgLr llLaLr

d lc pLrnc t ulr u' r r t6ur lJ"""" (d c o b ic e jp rirtc g o rd o n a t e s e le )- u p ac a le s pceiticrti rsirrgur

relatir' la Punctul dc bazd' Daca

rnuchiile 3D. cazul rnuclriilor: cctp\a:z,h spline' sart linic' arc.elipsa cr'rrbf, tste copiati clrepl tridirnensional solicl tilti*ba culoareafetelor' in cazul Coi*r:. i,', cazul 1'etelor: 'ruchiilor: muchii1or. cttloarea scirimbd care Obiectr"rl va lmprima un obiect,pe obiectulsolid selectat. IBmprint. dintre fblelc utrers:ri,imai lrrrtlte trebuic si interscctez-c il i,-,-,pri,r-rut pentrs ca implimarea si se realizezecu succes' obieciulgi selectat. iinii' Imprinrareaeste iiniitatd la urmatoareieobiecte: arce' cercuri' curbespline'regiuni' elipse. qi poiilinii bidiuretisiorraletridimensionale. solidetridiniensionale' pi obiecte torptiri irt cu triclirr-rensionlevolumedisiurrcte' solicle obiectele Separate.Separa independente' obiectesolidetridimensiorlale' grosime' o gol un Creaz-d peretesr"lbtire. in interior"avAncl anttmitd SlaeItr. pentru toate l'e{ele Mul de Puteti specificao grosi,r-te perete coustantl U' fele o,-r.,,I'rit. aie peretelui,selectAndr:-ie. obiect solid puteii exclude poate avea airibuit doar Lr'1 si'gur perete-siiel1' iriciime.sio'al ;\irtocAf)-ui *Teaztr noi fc{e, ilrin deplasareafelclol existeute' unei valori pozitive cteazd Lul pelete sireil pornind din Specificarea Lln i:nei valor:inegativectea:zd pefete ilrdicarea perimelrulr-ij; exter-io1rl din shellpor:nirid interiorttlperinielntlui' aceeaq;i Cleam. lndepirleazdmuchiile sau veflexurile comune,avattd pe fiecare patle a rlLtchiei satl a J"niri1i" de suprafala saLi de curbl r6are muchiiie qi vertexurile leclundante' venexulul. Lnoepaneazd neulilizate. geometrice precumgi elementele lbrmele irnprirnafe, dreptobiect solid ACIIS obiect,l iolid triciimensional - Checli. Vajicleazh variabileide sisterlSOLIDCFiECK' cie valid. inclepenclent valoar:ea AuToc]AD caresoiiciti sd selectali sCI{-{$ED[T estesinguracomancia pentrtl a executaLlnadintre fele cle pe obiectelesoilde tridimensionaie SOLIDEDI'f individualepentrucomanda l'e1elor operaliile sale.Selectarea o Dacd selecta,ti muchie la ur tltesai poate f-r insd o operalie dificiia. au mttchia selectat[ con'iunf,vor 1'r iSelectfaces:], cele dou[ f-e!e care de gi evidenliate va trebuiexclusi falanedoritadil setLrl seieclie' este in mod autonlatdisponibil[ o pentru a atenuaacestinconvenient. sets),peutt'tt numitd seturi tle frontiere (boLtudary de aitd n-retr:df, selectare. fe1e.in cazulseleciiiiorcle iip set de SOLIDEDIT care irnplic[ mttchiilorcare "p"r"liii" puteli selecta p.,n"ial r-rnei aflatin interiorui fele un iio"ti"r", definescfa1a.

drepl coortlonatele utilizeaz-d ALTfoCAD-ul opa.otiEnrer. "i-t l":,t-ili:, -ll ttluchic a utrui obiect Iliecar"e

121

'.rlr. i il s. B aic u I g an -Qtttfi cL-pg-cLdeu 9.i 2. nR'""d**1n spafiul tridirnensional" supralelelor Randareaeste utr ProcesPrlll care se ata;eazdlnateriale lr-rrnind efecte de ;i se obiectelortridimensionale. ptit cornbina sursede sA a obiecruir-ri fie clt nrai apropiati de ca astt'e] imagineafir-ral5 r-rmbrire. realitate.

nie soiicle t:ctrudtrte, btu:ghiulttielit:oiriul,Sihtrculuitlc , I;ig.9.7. Moclaiele rt.t e tttr apar Sunt urmatoareie : La tastareacomenz,ii-R.ENDER. mesajele cale -nendcr Command: <Medium>:w IDraft/Low/Medium/High/Presentation/other] specify renderpreset Specifyrenderdesttnation[RenderwindowNiewport]<Renderwindow>:v -' in cazgl alegerii Caiitatea imagilii otlintite prin lanclare este micd imaginea,fiind nivelului Flraft, qi r:iclicatiia alegereaoplir:nii-Fnesentation. j"uJ* apropiata <1e realitate. cu llosibilitatea de a genera ef'ecte de reflexie" reflaclie qi umbre detaiiate. .- , ---J*ugi;.a opltuntt r-andatdapare iltr-o fereastrd separat6..la.aiegerea ini'ormalii desple paralrletrii R.encler window, fereastrd care con!ine Viewport. atunci randarease rrio".sutui de randa'e. Daci se alege oplitinea petrccein viewport-ltl cttrent' reali zeazd i' caseta de Setarea purur,,'.rrilor procesuit-ii cle randare se

ca'e aparela _tastarea aiJoj erivarucpp nE,NpBR.StrTT'INGS, --+Aelvanaed --succesivView .o*.i-rrli 1tpret',sau seiectindu-se Sttings... R.enden Renden

122

cu.latorProf.rlr.ine. Enicu model 9.12,,LFrocesulde ran<iarea unmi at'e Randarea loc ciuPace a1i nrodel w LlIt constntit tridimensional. Fazele care pentru randare parcLtrse trebr-rie snnt urmdtoarele: umei t) Cn'ean'ea vecienl finald trebuie Pentrurandarea un control sPorit iisupra avut Se punctuluide vedere. va utiliza in acestscop conanda DVIEW vtzualizarea pennite care modelLrlui intr-o proiecfie ?u perspectivA, $i de asemenea, permite stabilireagi reglareamai cum ar fi precisi a unor f-actot'i de distan{a la camerl la obiect ;;i cimpul vizual. UtiiizareacomenziiDVIEW, in scopulstabilirii unei vederi in perspectivh.iinplicd cunoaqterea a doudlucruri: carnenei. Adicd - Pozi{ia pozilia din care dorili sd privili urodelr-rl. - Fozifia {intei (target). adic[ pafiea ciin modei Pe care doriii sao vede[i. De indatd ce se stabilescaceste puncte. se Poatc ajusta perspectiva.pini la ob{inerea rezultatului dorit. Cu ajutorul cornenzii VtrEW se va salva vederea.
f r lr'rateriat T'/per --ln."hColofi ShininEsir Dpacjtr,r Refracbonindei;: TrtsnsluIEnc'/: ,! Self-Illurninaban: i Template

:l r,

{u-rd-fi."" lTl l'* eyobjert ;lr lDir . ri z trl s


qr't

:"

{- 'Lum i nanr e: l r ; i ' r ,.i .l ,t,l :i .,r ,.i tl

[frJuE***! * [:*m$:,
lr' Opa':it'/ mdp

ffi.r"no-1
-al

,*t

1L:y;L:,J! I --rr-rr - - Frnrshes,Flc..,

{Te\-frri l'lED

r 4 n
!

r------:--;;:=-I IEIELL

l rl l d l c

lCw

tr

."t -**"",__'*-...' gi aPiicarea 2\ Crearea Fig.9.B.Casetacledialog lt'Iateriuls rnateriatrelor vedere a o Dupf, ce se stabilegte modeluiui. se mo-delului pot atribui materiaiesuprafelelor

a3

tz)

:uIator - C tcfi : F r of. dr. i n s. E ui c q l-o-9t11 . unei :uprafcte Pt'intrceie graficeasociate Un materiaiesteun set de atribr-rte gradLrlde rcflexic. sc numlri proPrietdli cunr at" fi culoarea.netezimea. textlu'a tfansparetlta. $1 ciin de prin intermediulcasetei diaiog N{aterians slult manevtate Materialele satr crcarcer ia atribuirca. c1e 9.8.Claseta dialogMateriais esteutiliz.atd ligLrra acestora' asociat de ,liu,lifi"ut.a rtraterialelor a setLrlui atribr'rte 9i se a Fentt't-i ata$aun material unui model tridimensional vor parcurge urrl[toarelefaze: Reneien apoi Materia[s' (Salr - din meuiul principal View, se selecteazd RNAAT); comanda scliede la tastatura seDoate CreateNew Material; butot1ui apasf, de - in caseta diaiogMaterials cle se <triun nulne noultai naateriaX, - in casetaCreate New Material exempluMaterial 1; - Se executdclic pe butonul OK pentru a reveni in casetade diaiog Ma{enials- Din sectiunilecaseteiMatenials se aleg propriet[1ilenoului trraterial etc'1 etc.). str:Siucirea. textuta,opacitatea' culoarea, (tipul materialuitti. pe obiecteie butonul Afrfrly matenialto object 9i se selecteazf, - Se apasd trolt careseva aplicanlaterialurl creat' naito [wnafr n 9.12 " Creana:a "2 Dupa ce selectaliqi. eventualcreati gi apiicali materialeunor tnodele" de surselor iLurrinS pasiogic estead[ugarea urmdtorul ale cele mai impofiauteaspecte credrii reprezintbunui cJintre Iiurninarea de unei rancldri efect. crea iumini seiectinci View, R'emder si n-ights sar-rscr"iinci Puteli Oe h'rciiferent nletodf, se cieschide [-[GF{T la prompter'-u] cie cornanclh. caseta dialogLIGI-ITS. -- -fr", de dialog LIGI-ITS se afl[ o listd care conline toate luminile rur.ta cle" (lurlina aflale curent in sceria. precr.tmgi controaiele Arnbient l-ight ar-pbientali).I-ight Creation (crearea lurnilii6r) 9i butonui North Location (pozilianordului). generalia scerrei. de Lurnina'ambieltaliestereprezentatd lumiuozitatea iuminozitateagenerali a plin aiustarea lumiirii ambientaleputeji stabili Valori niai mari pentru iumina ambientalf sunt potrivite pentru scenei. sr:ntpotrivite pentrLlscerreie.de lumina latural[, in tirnp ce valori rnai rr-rici sd evitali valorile extreme pentru lumina irrter.iorsau de searf,.incercali o arnbieltal[. De obicei. va]olile intre 30 qi 70 genereaz.d lunrinozitate atrtbiettt. suficierrtd PelllrLl
124

Ft'{)f.4!'.ing,Btricu lottm -- Graf icd Pe calculator - Capitolwl 9 direclianordului.in North tr-ocationpermitesd se stabiieascd Br-rtor"iul pozitivi a axeiV. cu nordnicoincidc dirccJia mod i;restabilit. z\utoCADaccepti3 tipuri de ir-rmini: Point {,ight. Acest tip de lumind punctilbrmf,estesinriiar utrui singltr bec. Lilmina este rispAtrditd radial, dintr-un singul punct in toate sau sd existeo existe nici o atenuare directiile.Puteli specificasd nr-r cu iumina sf, variezeinverspropttrlional distanta asrielincAt atenuare. saucu pdtratuldistanleidintresursi 9i 1int5-. satt estesimilar ir.ulinii emisede o ianternd Spotlight. Conul de h-rmind de un reflector.Lr,ulina de acesttip are o pozilie sursdqi o pozitielinta. Lumina este rlspAnditl in forma de con, al cfu:uiunghi la virf poatefi sau sd definit de utilizator.Puteli specifica nu existenici o atenuare sd proporliollalcu astl'elincAt lumina sd variezeinvers existe o atenuare dintresursl 9i lintd. distanlei sau disXanla cu p5tr:atul de eniite raze paralele lumind.iutr-o aflati la distan{a Distant. C sr-rrsd care provine de la srirsede lurr-riniaflate la direclie. I-un-rina singr-rrd iurninii rdmAne irttensitatea o distanlanu poare ptezentar-rici atenuare; slrl"sa. indiferent de distanla1acarese af'l5, constanld,

s[ iriecareluminf, pe care o creali intr-un model AutoCAD trebr-rie aib[ pe care--i de caseta text {-ight Narnae. ?n specif-rcati Lurnlune. sii sau punctilbrnre al conurilorde lutlind e necesar in cazui lun-rinilor punctiformenecesitddoar specificarea piasali lurnina in rrrodei.L,r-uniniie conurile de lumin[ au o direc]ie, poziliei surseicie iumini. Dar. deoarece pozilii aceste cAt precizaliatAtpozilia sursei qi a lintei. Specificali irebuiesd de Fosition a casetei dialog. Modify din zona butorrul selectAnd de inapoi itr caseta dialog programulvi aciuce ce Dr-rpa plasa{io ir-itnind. New Light. unde stabilili restul de palametliasocialicu lumina.prezentali ce in cc'le urrneazS: Stabilegte intensitatealuminii. Specificalea valor:ii 0 - [ntensity. maxirnda intensitdliipunctiforme luminii. Valoarea detel.nindstingerea in depilde de paranretrulde atenllareqi cle suplafalacupr:insd desen.In atenudrii. valoarea maximf, a intensitdlii este 1. Dac6 cazul lipsei ateiluareaeste invers propor{ionalacu distan!a,valoarea intensitilii valolii distanleicuprittsein desen.Dach naxirne este egaid cu dr-rblul atenuarea este invers proporlionali cu pdtratr-il distantei- valoarea valori. acestei maxime esteegalacu dublul pdtratului intensitdlii frecirei lr-uninidin scendo culoare diferita. De - Color. Puteli atlibtri eremplr:. r25

Copitolul 9. .{l!.inE. tsaicwf rtun Gruflcilge ca{culutor in o adesea nuanld ugor albistrr-tie" timp cc l*rri"" llo"*soentt;; speciale' ale lurnina ripic incanciescentf, o tenti giibuie. Pentruefecte lunrinii care sa-i atribr'ri1i cunt ar li rAsaritul;i apusulcle soare.pr-rteli ro;iatici. o nuan{f, lzr af'1a16 distant[ provinede la o sLrrsa In reaiitate,lutl1ina piiePte sau scaclepr9pol'lionalcLI Attena^tafiora. dista'{ei ciintre surs[ ;i obiectele luminate. 1i A'toCAI) ;;"*t; in care nu igi Ir-rniinile pSstreaz[lbrla indifcrent dc distair![,irt cazul jtrvers Exista douf,tipuri de zrtenltare: de ,f.lin.u1i'un 1u.tor. aletruare. invers proportionaiI cu clislanla clintre st-tt's[ ;i linta' respectiv .. luminii qi tinta. ln cazr-ri pf,tratul clistanleiclintre sursi froporlionula cr-r p'estabiliteste de atenuare lumi'6, i*i.tiior,re gi al conului de 'rodui ce]e dintre sursf,9i otriect9i d[ adesea f*l inu"., prJporlionalcu clistanla aflatd 1a distalld nu accepta mai bu'e retultate. Sursa de |:1ri16 atenLlarea. de 'l'oate lurninile din AutoclAD au capacitatea a proiecta - shatlows. tipul de randarerulent (Fhoto R'eal . tuilrbt'eTipul} clc uurbredcpiutlc c1e Shadow sau Fhoto F{.aytrace) de parametriidin casetade dialog Ei umbrelor poate I-r activatb sau Options. Capicitatea de generare a de lJn-rin[din caseta validareShadow On' din pentln l'lecare ciezactivatd New Lights' cle oasetei clialog a zonaShaclows comunetLlturortipLtrllorOe elementare. iri pius iald cle acestecontroale lr:mind, casetacle ciialog New spotlight v[ permite.sir ajusta{i,unghir'rl New Distant iar cie conului clelumind 5i z-oria penur1-rbr6. casetacledialog peutru pozilia soareiui' parair-retrii l-iglat of-et'd etaile: Pentrua creaun concieluminasevor pafculgeumitoarele Views, Flan View, World [JCS' Astfel 3D - Din meniui View, seiectali vedele \/eli adAuga pland.in aceastd in comutarea veciere se realizeaz^ un con de luniina}-ighrt ia iinia de - Seiectati E ights ciin meniui {'tender, sau scrieli conrandFl. dupd Spot}ight din lista derLilant6. i; .ur"i" cle clialog{-ights. selectafi clic pe butonulNew' careexectltali de ;"'clialog New Spotlight. scrie{i uumele Spotl in caseta il^;";;," text Light Narne. Fositiona,exectrtaliclic pe butonul Modity' AutoCAD-gi i; ;;" desenul' de caseta dialogqi afi9eaz[ ascunde veli da - La pr..rnpterulEnten tfre lighi target (i'troduceli !i'ta lr-''inii) Enter light coordo'atele unui punct J. p. niodei. La pro'lpterul de sttrsei nocation(introJucetipozilia i.i'inii). i'troduceti coordouatele lr,unind. Spotlight' de clir-r - Se vor da vaiori celorlalliparatnetri caseta dialogNew
126

Ioun - Grnfigri PPgatcltlutor - Capitolul ? {dr.inE. Eoicw Shadow Shadow , .r*r.i .1. Aialog New Spotlight. selectati il;n" O]iilt Options. iar in caselade clialog Shaciow,Optitms' ,:i::l'^* ciic pe OK Executati Tnaced Shaclows. Vo}grne/R.ay uuli,lor* Shactrow executalr dc caseta dialogShariowOptions.dupaaceca peltl-ga ipchicle New Spotlight. cle caseta ctialog a n.,u clic pc oK pentru inchide ,ii,,, Oe Oiatog n-ights. stabilili valoarea 0.-5peltru paramett'ul i; "u..,u !-ight trmfensity. fixecutali ciic pe OK pentru a accepta .Amrbiemt de caseta clialog'^ qi ceilalli parametri a irrchide dc Views' ln cetseta cliaiogVncw' Namee$ - Din nrcniul View. selcctali clic pe OK pentru Executa{i vederii.apoi Set Curnent. rrumele selectali initial[. vederea cle caseta dialoggi a restaut'a a inchide (lin .ut"ta cle dialog Ftencler.apoi-selectaJi parametrilcli - Dali valori de Renclen.Dupa cAtevantomenteapare modelul randat cu efectele creat. pe lr,u-nind care1e-a!i so]ax'e Crearea [umlraln 9.n2.3. ir.rterior cat de Lumina solari, atal in veder:ile exterior'. 9i in vederilede luminf, pe careo utilizati'Puteli ale irodeiului, poatel-tcean'raiimportantl pentrua aflata1aciistanla de qr prciveuiitcl la ri sr:r'sf, stabili maulual lr-inrinf, pi poate furliza simula lultiua solard,care poate veni din orice directie dorit. eI'ectul ?n \4ai ltr,rte{iutiliza c:asetasum Angtre calcufiator- incorporalS soareluiin liecarenlomental AtitoclAil- pelltru a calculapozitia cxactda soareiui de oricdrei zile din an. Capacitatea a stabiii atdt de pr:ecispozilta in pentru orice punci de pe giob. esre adeseaiurportantd cazr:l rancldrii ;i plivie din exterior,undepoziliaexactda soarelui modelelorariritecturale salt cle alte structnri din jr-rr' pot fi t"pi"i:tt" umbrei fomrati cle cllcliri esen{iale. urmdtoriipagi: trebuieparcnr:$i precise solare rirnbrclor Pentrucrearca derr-rla'td iu 1) Seiectali [-ights din bara de instrume'te F{.ender. lista clic Distant. dup[ careexecutaii tr-ight'hyfr*,-stabililica tip de lumind pe bLtlonul New. provenitd 2) in casetade dialog New Distarnt{-ight. creali o nottb llulind (Soare)' de ia o stusd aflat[ la distanla' Denurnili aceastdlumind Sun de Stabiliti-io intensitate 1"00. OPtiomsirt ,otlo Shadow, selectali Shadow On' SelectatiShadow i ) Skeadow cluoi care. iir caseta de ciialog Shaclow Cptions. seiecta{i pentrua inchide Volume/Ii.ay T'raced Shadow' Executati clic pe OK de caseta dialogShadowOPtions' sun ,{ngle catrcunaton' 4) i" .^r.," de cliiog NervDistant n-ight.selectali
t21

-'C{l?!tT?l9 Prof.dr.ine.Baiculottn = Grq{icdee-c:Ptculalor de dialogGeograt'ie G*og"lffi-.ation. pent;;fr$a;;eta 5) Selecra{i n - o ca ti o n .se l e cta l i S a nFr ancisco.dincasetaculistaCity' duplcar e de caseta dialog' a ."..,rta1iclic peOK pentru irrchide Date9i ClockTime' stabilili (,) i' casera oiuli'S;-t"*:alculator' A* New de in caseta clialog a care.*.".,ifi1 "ri, p."or pent'Lt re'eni ciupa de caseta diaiog' inchide peO. pentru'a Distantl-ight.;;;"@i;ic rf pentruAnnbient jntensitat-ea ca de i) in caseta d;i;-;Gtrtr,'"oin.i1i gx.cuiali ciic pe OK pentrua inchide [_ight sd aib6'uoii*"u"O.gO. deciialog' n r^Render' "oi"tu R'entl"er baradeinstrumente -din 8) Selectali

R""9:Ii:g,Tvyt' lry:: ii*"Jei stabiliti^ut?Pt q) i' casetaai"r"e lpll a" options, asigurali-va ch opllunea

R.aytrace. tn*^rJ,ru R.endering Shadowsestevalidat[' 10)Executaflcropet,utonulRenderpentlua?nceperandareanrodeluiui'

128