Sunteți pe pagina 1din 716

Marturii˘

pentru

comunitate vol.1

Ellen G. White

Copyright © 2012 Ellen G. White Estate, Inc.

Informa¸tii despre aceasta˘ carte

Prezentare generala˘

Aceasta˘ publica¸tie ePub este oferita˘ de catre˘ Ellen G. White Estate. Ea face parte dintr-o colec¸tie mai larga.˘ Va rugam˘ sa˘ vizita¸ti Ellen G. White Estate website pentru o lista˘ completa˘ a publica¸tiilor disponibile.

Despre autor

Ellen G. White (1827-1915) este considerata˘ ca fiind autorul american cu cele mai raspândite traduceri, lucrarile˘ ei fiind publicate în mai mult de 160 de limbi. Ea a scris mai mult de 100.000 de pagini, într-o varietate larga˘ de subiecte spirituale si¸ practice. Calauzit˘ a˘ de Duhul Sfânt, ea l-a înal¸˘ tat pe Isus si¸ a aratat˘ catre˘ Biblie ca temelie a credin¸tei sale.

Mai multe link-uri

Sfâr¸situl acordului licen¸tei de utilizator

acestei car¸˘ ti, va acorda

doar o licen¸ta˘ limitata,˘ neexclusiva˘ si¸ netransferabila˘ pentru utiliza- rea personala.˘ Aceasta˘ licen¸ta˘ nu permite republicarea, distribu¸tia,

derivate, sau

transferul, sublicen¸ta, vânzarea, pregatirea˘

folosirea în alte scopuri. Orice utilizare neautorizata˘ a acestei car¸˘ ti

se va sfâr¸si prin anularea licen¸tei acordate prin prezenta.

Vizualizarea, imprimarea sau descarcarea˘

unor lucrari˘

Mai multe informa¸tii

Pentru informa¸tii suplimentare despre autor, editori, sau modul în care pute¸ti sprijini acest serviciu, va˘ rugam sa˘ contacta¸ti Ellen G.

i

White Estate: mail@whiteestate.org. Suntem recunoscatori˘

interesul si¸ impresiile dumneavoastra˘ si¸ va˘ dorim binecuvântarea lui Dumnezeu în timp ce ve¸ti citi.

pentru

ii

Epoca volumului întâi

Datele primelor publicari˘

Toate marturiile˘ pentru biserica˘ din acest volum au fost publicate pentru prima data˘ la Battle Creek, aparând˘ în urmatorii˘ ani: Nr.1- 1855; Nr.2-1856; Nr.3-1857; Nr.4-1857; Nr.5-1859; Nr.6-1861; Nr.7- 1862; Nr.8-1862; Nr.9-1863; Nr.10-1864; Nr.11-1867; Nr.12-1867; Nr.13-1867; Nr.14-1868. Cele noua˘ volume ale Marturiilor˘ pentru comunitate, ce tota- lizeaza˘ 4.738 pagini de text, constau din articole si¸ scrisori scrise de Ellen G. White si¸ con¸tin sfaturi pentru bunul mers al Bisericii Adventiste de Ziua a Saptea.¸ O bro¸sura˘ de 16 pagini, aparut˘ a˘ în de- cembrie 1855, a marcat începutul seriei acestor sfaturi care apareau˘ în bro¸suri si¸ car¸˘ ti, una dupa˘ alta. Aceste solii se ocupau, cum era si¸ firesc, de probleme curente, însa˘ în majoritatea cazurilor noi suntem confrunta¸ti astazi˘ cu acelea¸si probleme, primejdii si¸ ocazii carora˘ a trebuit sa˘ le faca˘ fa¸ta˘ biserica în primii ani. Primele Marturii˘ au fost publicate la doar sapte¸ ani dupa˘ memo- rabilele „conferin¸te cu privire la Sabat“din 1848, când credincio¸sii adventi¸sti care primisera˘ adevarurile˘ cu privire la Sabat si¸ Sanctuar au pus temeliile doctrinelor specifice ale denomina¸tiunii Adventiste de Ziua a Saptea.¸ În timpul acestor câ¸tiva ani, cauza adventa˘ a înain- tat în mod remarcabil. La început erau doar trei sau patru predicatori sau „soli“, a¸sa cum obi¸snuiau ei sa˘ se numeasca˘ pe atunci, to¸ti fiind dependen¸ti de ceea ce câ¸stigau prin munca˘ fizica˘ si¸ de darurile de buna˘ voie ale pu¸tinilor credincio¸si, si¸ ace¸stia saraci˘ în ceea ce pri- ve¸ste bunurile acestei lumi. Aceste începuturi erau limitate în spa¸tiu doar la statele Noii Anglii. În 1855, anul apari¸tiei primei bro¸suri cu Marturii,˘ existau cam 20 de predicatori ai Sabatului si¸ ai soliei advente. Numarul˘ credin- cio¸silor crescuse de la mai pu¸tin de 100 pâna˘ spre 2.000. Lucrarea de publica¸tii, începuta˘ de fratele White în vara lui 1849 la Middletown, Connecticut, fusese condusa˘ din diferite locuri, în

iv

împrejurari˘ adverse. Acum, în 1855, era deja stabilita˘ în propria sa cladire˘ la Battle Creek, Michigan.

[6]

Perioada de timp cuprinsa˘ de primele 14 Marturii,˘ acum adunate în volumul I, a fost de treisprezece ani. Observam˘ în acest volum câteva dintre experien¸tele si¸ evenimentele cuprinse în soliile date în perioada dintre 1855 si¸ 1868. Primul moment de necredin¸ta,˘ apostazia si¸ opozi¸tia câtorva din fra¸tii de mai înainte în lucrare, cunoscut ca „The Messenger party“datorita˘ publica¸tiei lor The Messenger of the Truth( Solul adevarului˘ ), a produs durere si¸ încurcatur˘ a.˘ Sfaturile anterioare date cu privire la aceasta˘ mi¸scare au vorbit si¸ au prezis sfâr¸situl grabnic al acesteia în confuzie. Mi¸scarile˘ fanatice, ce aveau ca ¸tinta˘ sa˘ atraga˘ sufletele sincere datorita˘ neîmplinirii speran¸tei „sfin¸tirii“, au aparut˘ în diferite locuri, în special în câteva dintre statele din est si¸ în Wisconsin. În unele cazuri, aceste înva¸˘taturi˘ erau înso¸tite de ceea ce era presupus a fi manifestarea „darului limbilor“. Însa˘ bisericii i-au fost date sfaturi clare, menite sa˘ o scuteasca˘ de în¸selaciunile˘ vrajma¸˘ sului. Scurgerea timpului si¸ vadita˘ întârziere a celei de-a doua veniri si¸ patrunderea˘ în biserica˘ a multora care nu participasera˘ la mi¸scarea de la 1844, cu profunda consacrare spirituala˘ ce avusese loc atunci, au avut ca rezultat pierderea dragostei dintâi. A fost, de asemenea, o perioada˘ în care se speculau pamânturile˘ si¸ casele deoarece statele din vest se deschisesera˘ fa¸ta˘ de coloni¸sti, printre care se afla un mare numar˘ de credincio¸si din statele aglomerate din est. Se faceau˘ cele mai serioase avertizari˘ si¸ apeluri cu privire la evidentele primejdii ale conformarii˘ cu lumea, care chemau biserica la o consacrare mai profunda.˘ În ultima parte a anului 1856, aten¸tia a fost atrasa˘ catre˘ solia adresata˘ Laodiceii din Apocalipsa cap.3. Înainte, acest sfat fusese în¸teles ca aplicându-se credincio¸silor adventi¸sti care nu urmasera˘ lumina în cre¸stere a celui de-al treilea înger si¸ care se organizasera˘ într-o alta˘ biserica,˘ în opozi¸tie înver¸sunata˘ fa¸ta˘ de adevarul˘ cu privire la Sabat. Acum ei se vedeau pe ei în¸si¸si „caldicei“˘ si¸ având nevoie sa˘ dea aten¸tie sfatului Martorului Credincios. Timp de mai mult de doi ani, credincio¸sii au fost puternic mi¸sca¸ti de aceasta˘ solie, [7] a¸steptându-se ca aceasta sa-i˘ conduca˘ direct la strigatul˘ cel puternic al celui de-al treilea înger. Soliile serioase cuprinse în Marturii˘ care

[8]

relateaza˘ aceasta˘ mi¸scare pot fi în¸telese mai bine daca˘ se cunosc aceste împrejurari.˘

A fost o perioada˘ de discu¸tii si¸ dezbateri. Mul¸ti dintre pastorii

no¸stri erau solicita¸ti sa˘ discute despre Sabat si¸ alte adevaruri,˘ si¸ unii dintre ace¸stia au luat chiar o pozi¸tie agresiva˘ în asemenea dezbateri. Era o situa¸tie ce necesita sfat de la Dumnezeu. Unul din pastorii no¸stri de seama,˘ Moses Hull, s-a angajat în discu¸tii cu spiriti¸stii, la început la solicitarea acestora, apoi a lui. Ca urmare a acestui pas îndrazne¸˘ t, el a fost prins în labirinturile spiritismului. Dupa˘ acest moment, sora White si-a¸ publicat „Însemnarile˘ trimise fratelui Hull“, lucrare în care a facut˘ cunoscute public scrisorile pe care i le scrisese acestuia în ultimii ani si¸ care, daca˘ le-ar fi dat aten¸tie, l-ar fi salvat de la ruinarea credin¸tei sale.

În acei ani s-au facut˘ pa¸si în privin¸ta organiza¸tiei. Împotriva aces-

tei mi¸scari˘ erau temerile unora care trecusera˘ prin experien¸tele soliei celui de-al doilea înger, când se sus¸tinuse ca˘ organiza¸tia bisericii ar

fi un semn al „Babilonului“. Problemele cu privire la organiza¸tie,

a¸sa cum apareau˘ în acea perioada˘ si¸ cum erau discutate între fra¸ti, apar în multe din îndrumarile˘ date bisericii prin sora White. Iar când, în 1860, a fost organizata˘ lucrarea de publica¸tii si¸ când, dupa˘ multe

discu¸tii si¸ unele întrebari,˘ a fost adoptat numele de adventi¸sti de ziua

a saptea,¸ s-a dovedit ca˘ atât mi¸scarea, cât si¸ numele însu¸si erau în

armonie cu voin¸ta divina.˘ Imediat urmând pa¸silor finali în privin¸ta organizarii,˘ marca¸ti de organizarea Conferin¸tei generale în mai 1863, a venit memorabila viziune de la Otsego, din iunie, când sorei White i-a fost data˘ o perspectiva˘ a principiilor care aveau sa˘ alcatuiasc˘ a˘ ceea ce urma sa˘ se numeasca˘ „reforma sanitara“,˘ cu descoperirea legaturii˘ dintre ascultarea de legile san˘ at˘ a¸˘tii si¸ formarea caracterului, necesara˘ a fi dobândita˘ de membrii bisericii pentru a putea fi lua¸ti la cer. Strâns legata˘ de aceasta a fost reforma în îmbrac˘ aminte.˘ Doi ani mai târziu, s-a dat sfatul ca sa˘ avem „o casa˘ de san˘ atate˘ a

noastra“,˘ lucru care a dus la întemeierea Institutului pentru Reforma˘ Sanitara,˘ în privin¸ta caruia˘ au fost date multe îndemnuri. Lumina a fost urmata˘ si¸ institutul acesta a luat amploare, pâna˘ când a devenit unul dintre cele mai bune de acest fel din lume. În perioada cuprinsa˘ în acest volum, principiile de conducere care au dus la necesarul sau˘ sunt clar formulate. În acest timp, de asemenea, razboiul˘ civil i-a

pus pe adventi¸stii de ziua a saptea¸ fa¸ta˘ în fa¸ta˘ cu definirea rela¸tiei lor cu stapânirea˘ civila˘ în vreme de razboi.˘ Importan¸ta caminului˘ în ce prive¸ste formarea caracterului cre¸stin si¸ raspunderea˘ parin¸˘ tilor au fost accentuate si¸ multe solii solemne, adresate în mod special tinerilor, se gaseau˘ în aceste pagini. Pe lânga˘ problemele specifice care erau strâns legate de evenimentele acelei perioade, au fost date multe sfaturi si¸ îndemnuri generale privind disciplina bisericii si¸ pre- gatirea˘ în vederea luarii˘ la cer. Aceasta a fost o perioada˘ importanta˘ în dezvoltarea bisericii ram˘ a¸˘si¸tei, iar Marturiile,˘ cu sfaturile cuprinse în ele, au exercitat o influen¸ta˘ deosebita.˘

Consiliul de administra¸tie al

publica¸tiilor Ellenei G. White

[9]

Cuprins

Informa¸tii despre aceasta˘ carte

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. i

Epoca

volumului

întâi

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

iv

Datele primelor publicari˘

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

iv

Schi¸ta˘ biografica˘

.

. Capitolul 2 — Convertirea mea

Capitolul 3 — Sentimente de deznadejde˘

. Capitolul 1 — Copilaria˘

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

mea

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

13

14

19

26

Capitolul 4 — Par˘ asirea˘

. bisericii metodiste

39

Capitolul 5 — Opozi¸tia fra¸tilor formali¸sti

47

Capitolul 6 — Experien¸ta adventa.˘

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

51

 

60

Capitolul 7 — Prima mea viziune Capitolul 8 — Chemata˘ sa˘ cal˘ atoresc˘

. Capitolul 9 — Viziunea despre Noul Pamânt˘

. Capitolul 10 — Când am ezitat sa˘ adresez mustrarea

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

63

69

73

Capitolul 11 — Cas˘ atoria˘

si¸ perioada de lucrare ce a urmat

 

77

Capitolul 12 — Publicând si¸ cal˘ atorind˘

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

89

Capitolul 13 — Mutarea în Michigan

98

Capitolul 14 — Moartea so¸tului meu

105

Marturia˘

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

113

Pazitorul˘

fratelui tau˘

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

114

Timpul începerii Sabatului

117

Împotrivitorii adevarului˘

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

118

Raspunderea˘

parinteasc˘

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

121

Credin¸ta în Dumnezeu

123

Partida „Messenger“

125

Pregate¸˘

ste-te sa˘ întâlne¸sti pe Domnul .

.

.

.

.

Marturia˘

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

cu

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

lumea

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

127

131

Cele doua˘ cai˘

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

132

Asemanarea˘

So¸tiile pastorilor

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

136

142

Marturia˘

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

147

Fii plin de râvna˘ si¸ pocaie¸˘

ste-te

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

148

Estul si¸

Vestul

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

153

Marturia˘

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

161

viii

Cuprins

ix

Tinerii pazitori˘

ai Sabatului

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

162

Încercarile˘

Bisericii

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

171

„Lua¸ti seama“

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

175

Tânarul˘

bogat

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

178

Privilegiul si¸

datoria

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

185

Cernerea ( zguduirea )

Marturia˘

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

187

193

Biserica Laodicea

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

194

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

204

Casele de rugaciune˘ Lec¸tii din parabole

. Siguran¸ta pentru necredincio¸si

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

206

209

Despre juramânt˘

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

210

Gre¸seli în dieta˘

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

213

Marturia˘

. Lenevia mustrata˘

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

219

220

Datoria fa¸ta˘ de copii

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

226

Daruirea˘

sistematica˘

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

229

Numele denomina¸tiunii noastre

 

232

Cei saraci˘

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

234

. Un ispravnic necinstit

Specula¸tii

.

.

. Fanatismul din Wisconsin

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

236

238

240

Tainuirea˘

mustrarilor˘

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

244

Lucrarea în Ohio

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

246

Consacrare deplina˘

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

251

Experien¸ta˘

personala˘ .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

255

Lucrarea în

Vest

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

261

Raspuns˘

la o

întrebare

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

263

Marturia˘

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

265

Nordul si¸

Sudul

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

266

Vor veni nenorociri mari

272

Sclavia si¸ razboiul˘ Vremuri primejdioase

Organiza¸tia

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

276

281

283

. Datoria fa¸ta˘ de cei saraci˘

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

285

Puterea exemplului

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

288

. Filozofia si¸ amagirile˘

Consacrarea

.

.

.

.

.

.

.

.

de¸sarte

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

300

302

x

Marturii˘

pentru comunitate vol.1

Marturia˘

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

315

Religia în

familie

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

316

Gelozia si¸ cautarea˘

de

gre¸seli

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

323

Unitatea credin¸tei

.

.