Sunteți pe pagina 1din 96

DEPARTAMENTUL RELAÞII INTERETNICE PROGRAMUL NAÞIUNILOR UNITE pentru DEZVOLTARE

LIMBA CARE NE UNESTE


,

CAIET DE EXERCITII
,
nivelul II

CHIªINÃU, 2004
2 Limba care ne uneºte

,
CZU 811.135.1 (036)
L 62

LIMBA CARE NE UNEªTE


CAIET DE EXERCIÞII
NIVELUL II

Coordonatori:
dr. conf. Sabina Corniciuc, dr. hab. Elena Constantinovici

Experþi naþionali:
dr. Felicia Cenuºã, Corpul Pãcii din Moldova, dr. Al.Gherasim, USM, dr. A.Gorea, USM

Autori:
Alexei Acsan, lector superior, ULIM, dr. Ala Cojocaru-Zavadschi, conf. univ., Universitatea Univers Moldova,
Lucia Cucu, doctorandã, Institutul de Lingvisticã al AªM

Lucrarea a fost editatã în cadrul Proiectului „Limba – mijloc de integrare socialã”, implementat ºi susþinut
financiar de Programul Naþiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD Moldova) ºi coordonat pe plan naþional de
Departamentul Relaþii Interetnice al Republicii Moldova.

PNUD este reþeaua globalã a Naþiunilor Unite pentru Dezvoltare, care promoveazã schimbarea ºi conectarea
þãrilor la surse de cunoºtinþe, experienþã ºi resurse pentru a ajuta oamenii sã-ºi construiascã o viaþã mai bunã.
Prezent în 166 de þãri, PNUD conlucreazã cu ele în identificarea soluþiilor proprii pentru realizarea sarcinilor de
dezvoltare la nivel global ºi naþional. În timp ce þãrile îºi dezvoltã capacitãþile locale, ele beneficiazã de experienþa
experþilor PNUD ºi a partenerilor sãi.

La editarea lucrãrii s-a þinut cont de „identitatea lingvisticã moldo-românã realmente existentã”, stipulatã în
Legea cu privire la funcþionarea limbilor vorbite pe teritoriul Republicii Moldova (nr. 3465-XI din 01.09.1989).
Echipa de elaborare a lucrãrii a valorificat majoritatea observaþiilor expuse în procesul expertizei, rezervându-ºi,
în ultimã instanþã, dreptul de autor.

ISBN 9975-9600-3-0

Limba – mijloc de integrare socialã


Limba care ne uneºte 3

Prefaþã

Caietul de exerciþii este un supliment la manualul Limba care ne uneºte, nivelul II, ºi este destinat
tuturor celor care vor sã posede limba oficialã a statului.

Având la bazã materialele didactice elaborate în cadrul Proiectului PNUD Moldova „Limba – mijloc de
integrare socialã”, Caietul este prevãzut pentru lucrul individual.

Lucrarea conþine 20 de unitãþi care corespund celor din manual. Exerciþiile incluse în Caiet contribuie la
formarea ºi dezvoltarea abilitãþilor de comunicare ºi servesc drept instrument de autoevaluare / autotestare.

Fiecare unitate are 4 rubrici: Audiem – Vorbim – Citim – Scriem.

Rubrica Audiem include, de regulã, 3 activitãþi – preaudiere, audiere, postaudiere. Unele exerciþii de
preaudiere sunt incluse pe casetã pentru o însuºire temeinicã a sistemului fonematic. Exerciþiile de postaudiere
se efectueazã dupã audierea dialogurilor de pe casetã. Pentru o mai bunã înþelegere, vã recomandãm sã
audiaþi dialogurile de 2-3 ori.

Activitatea de vorbire creeazã automatisme de însuºire ºi de utilizare a limbii în diverse situaþii de comunicare.
Exerciþiile se vor efectua în baza imaginilor, a intenþiilor comunicative, a dialogurilor.

Formarea abilitãþilor de citire corectã ºi de îmbogãþire a vocabularului se realizeazã prin perceperea ºi


comentarea informaþiei, prin dezvoltarea deprinderilor de a corela cele citite cu viaþa realã.

Activitatea de scriere dezvoltã capacitatea de a stãpâni sistemul grafic al limbii de studiu ºi include
completarea unor formulare de acte oficiale, improvizarea unor texte în baza imaginilor, a situaþiilor din viaþa
de zi cu zi.

Toate aceste activitãþi efectuate conºtiincios vor contribui la îmbogãþirea vocabularului ºi la însuºirea
gramaticii, adicã la realizarea unei comunicãri eficiente.

Cheia exerciþiilor vã ajutã sã vã autoverificaþi.

În speranþa cã acest Caiet de exerciþii va facilita însuºirea limbii oficiale a statului, autorii doresc tuturor
succese.

Sfaturi utile

Pentru a însuºi cu succes limba þãrii în care trãiþi, nu rataþi ocazia:


• sã puneþi întrebãri la serviciu, la domiciliu, în stradã, la magazin, la piaþã, la poºtã etc.;
• sã vorbiþi la telefon cu prietenii ºi colegii dvs.;
• sã povestiþi colegilor despre cele auzite la radio;
• sã citiþi ziare ºi reviste;
• sã priviþi emisiuni televizate.

Limba – mijloc de integrare socialã


4 Limba care ne uneºte

Cuprins

Unitatea 1 .................................................................................. 6

Unitatea 2 .................................................................................. 10

Unitatea 3 .................................................................................. 15

Unitatea 4 .................................................................................. 19

Unitatea 5 .................................................................................. 23

Unitatea 6 .................................................................................. 26

Unitatea 7 .................................................................................. 30

Unitatea 8 .................................................................................. 34

Unitatea 9 .................................................................................. 38

Unitatea 10 .................................................................................. 42

Unitatea 11 .................................................................................. 46

Unitatea 12 .................................................................................. 50

Unitatea 13 .................................................................................. 53

Unitatea 14 .................................................................................. 56

Unitatea 15 .................................................................................. 61

Unitatea 16 .................................................................................. 64

Unitatea 17 .................................................................................. 67

Unitatea 18 .................................................................................. 72

Unitatea 19 .................................................................................. 76

Unitatea 20 .................................................................................. 80

Cheia exerciþiilor .................................................................................. 84

Limba – mijloc de integrare socialã


Limba care ne uneºte 5

Completaþi fiºa personalã.

Numele ................................................................

Prenumele ............................................................

Data, luna, anul naºterii .......................................

Locul naºterii ........................................................

Naþionalitatea .......................................................

Studii ...................................................................

Profesia ................................................................

Funcþia .................................................................

Adresa ..................................................................

Telefonul ..............................................................

Limba – mijloc de integrare socialã


6 Limba care ne uneºte / Unitatea 1

Unitatea 1
AUDIEM
1. Rostim împreunã.

2. Ascultaþi dialogul Ai zi liberã azi?.

3. Rãspundeþi complet la întrebãri.


1) Când aveþi zile libere? .............................................................................................................................
2) Ce faceþi, de obicei, când sunteþi liber (-ã):
a) mergeþi la plimbare? ...............................................................................................................................
b) discutaþi cu prietenii? ..............................................................................................................................
c) ce cãrþi citiþi? ...........................................................................................................................................
d) dar ce reviste ºi ce ziare citiþi? .................................................................................................................
e) practicaþi sportul? ....................................................................................................................................

4. Ascultaþi dialogul O veche cunoºtinþã.

5. Completaþi propoziþiile în baza dialogului audiat.


1) Sã-mi ..................... ºi sã-mi ................... ........ ......... ....... ............... .
2) Sunt în ...................... . Astãzi am ............................... .
3) Doar sunteþi .................. ................ învãþãtoare.

C I T I M
6. Citiþi textul O zi din viaþa familiei Ungureanu.
Maria ºi Mihai Ungureanu din Cãpriana cresc 19 copii: 12 bãieþi ºi 7 fete.
De la ºase dimineaþa pânã la miezul nopþii, în familia Ungureanu este un permanent du-te-vino. 10 copii
se duc la ºcoalã ºi Maria trebuie sã le serveascã micul dejun. Când îi vede pe aceºtia dispãrând dupã colþ,
Maria se grãbeºte sã le punã masa micuþilor. Dupã asta, face ordine în casã, spalã hainele. Apoi face mâncare.
În fiecare zi, în familia Ungureanu se face mâncare ca pentru un regiment: este folosit ceaunul de 10 litri
ºi cratiþa de 18 litri.
Zilnic în aceastã familie se consumã 4 pâini a câte 2 kg fiecare.

Limba – mijloc de integrare socialã


Limba care ne uneºte / Unitatea 1 7

7. Rezumaþi textul.
Familia Ungureanu este din ................................................................................................................... .

Maria ºi Mihai Ungureanu cresc .................. copii: .................. bãieþi ºi .................. fete.

Maria .................. grijã de toþi. În fiecare zi, ea ........................................, spalã .........................................,

face ............................................. .

8. Rãspundeþi complet la întrebãri.


1) Preferaþi sã luaþi masa la aceeaºi orã?
2) ªeful dvs. pleacã mâine dimineaþã cu trenul de Bucureºti?
3) Sãptãmâna aceasta vine o delegaþie din Franþa la firma dvs.?
4) Microbuzele din Chiºinãu sunt aglomerate?
5) Vã place cafeaua cu mult zahãr?

9. Citiþi dialogurile. Gãsiþi sinonime pentru expresiile subliniate.

I. Andrei: – Bunã ziua, domnule director. II. Mihai: – Eºti foarte obositã. Se vede pe faþã.
Dragoº: – Bunã ziua, domnule Codrescu. Bianca: – Da, au fost niºte zile dificile.
Andrei: – Aþi revenit deja la serviciu? Mihai: – Atunci, rãmâi cu bine.
Dragoº: – Da, cu o sãptãmânã mai devreme. Bianca: – Pe mâine!
Andrei: – Atunci, vã doresc o zi bunã.
Dragoº: – Cu bine!

III. George: – E târziu. Trebuie sã plec. IV. Andreea: – E ora de plecare a autobuzului.
Andrei: – Dar eu mai rãmân puþin. Mihaela: – Da, e timpul sã ne luãm rãmas-bun.
George: – Ne vedem mâine. Andreea: – Sper sã ne vedem în curând.
Andrei: – Pe mâine. Mihaela: – Sã te întorci cu bine!

10. Încercuiþi adevãrat sau fals.


1) Sãptãmâna începe cu ziua de joi. A. F.
2) Miniºtrii încep serviciul la ora 1200. A. F.
3) Toþi copiii sunt foarte fericiþi. A. F.
4) Vara soarele rãsare la ora 700. A. F.

11. Memoraþi versurile.


Când mã prinzi ºi-mi zici „Salut”,
Ce sã-þi spun? Mã bucur mult.
Dar îmi faci mai mult plãcere
Când îmi spui „La revedere”.
Petru Cãrare

Limba – mijloc de integrare socialã


8 Limba care ne uneºte / Unitatea 1

VORBIM
12. Unde vã invitã prietenii? Motivaþi, în 5-6 propoziþii, dacã acceptaþi sau refuzaþi
invitaþia lor.

13. Alcãtuiþi microtexte în baza imaginilor.

SCRIEM
14. Completaþi textul despre prietenul lui Sergiu.
Repere: indispus, direct, capabil, cãsãtorit, convorbire, zboarã.

Astãzi Sergiu este ............................ . Mihai, prietenul lui cel mai bun, pleacã în strãinãtate pe 5 ani. Fiind
foarte ............................, Mihai a obþinut un contract la firma Microsoft. Nu este ............................ ºi i-a fost
uºor sã accepte oferta. Sergiu a avut o ............................ cu el. Mihai i-a spus ............................ cã nu
regretã cã pleacã. Este ºansa vieþii lui. Va medita la posibilitatea sã revinã în Moldova. Anii ............................
repede ºi niciodatã nu se ºtie ce se poate întâmpla.

Limba – mijloc de integrare socialã


Limba care ne uneºte / Unitatea 1 9

15. Alcãtuiþi horoscopul pentru prietenii dvs.

Model: Mihai. 12 iulie. Zodia ................................................. .................................................


racului. Mâine vei avea o întâlnire ................................................. .................................................
importantã. Se deschid mari per-
................................................. .................................................
spective de colaborare cu
partenerii vechi. Dar vei pierde o ................................................. .................................................
sumã de bani. ................................................. .................................................

16. Scrieþi o scrisoare prietenului în care sã-i comunicaþi ce aþi fãcut în vacanþã.
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

17. Urmaþi modelul: .... mai bun cursant i-a fost dat un dicþionar. / Celui mai bun cursant i-a
fost dat un dicþionar.
1) .................. mai atrãgãtoare domniºoare i-a fost pregãtitã o surprizã.
2) .................. mai ingenioºi studenþi le-au fost puse note mari.
3) .................. mai frumoase actriþe le-au fost propuse roluri în filme germane.
4) .................. mai disciplinat angajat i-au fost aduse mulþumiri.
5) .................. mai talentate cântãreþe i-a fost înmânatã o diplomã.

18. Completaþi dialogurile.


Repere: Ce mai faci? Mergi cu bine! Cum îþi merg treburile? Rãmâi cu bine! Ne vedem mâine la aceeaºi orã.

I. II.
Ana: – ………………, Bianca? Andrei: – ............................., Dan?
Bianca: – Mulþumesc, bine. Sunt în concediu. Dan: – Aºa ºi aºa.
Ana: – Când se terminã concediul? Andrei: – Ce s-a întâmplat?
Bianca: – Peste 2 sãptãmâni, dar vreau sã revin Dan: – ªeful a concediat deja câteva persoane ºi
mai repede la serviciu. mi-e fricã sã nu procedeze la fel ºi cu mine.
Ana: – De ce? Andrei: – Da, situaþia e dificilã. Dar sper cã vei lucra
Bianca: – Vreau sã plec la munte în luna septembrie în continuare la aceastã firmã.
ºi am nevoie de o sãptãmânã. Dan: – ªi eu sper la fel.

III. IV.
Dragoº: – Când ne întâlnim mâine? Ana: – Trebuie sã ne luãm rãmas-bun.
Dan: – Eu cred cã la aceeaºi orã. Victor: – Da, trenul pleacã în 5 minute.
Dragoº: – Deci ......................................... . Ana: – ………………………. Sper sã ne vedem
în luna august.
Victor: – Scrie-mi numaidecât.

Limba – mijloc de integrare socialã


10 Limba care ne uneºte / Unitatea 2

Unitatea 2
AUDIEM
1. Gãsiþi în dicþionar sinonimele cuvintelor:
a indica (un tratament) - ............................., a scãdea - ............................., a crede - .............................,
comoarã - ............................. .

2. Ascultaþi dialogul Însãnãtoºire grabnicã.

3. Daþi câteva sfaturi persoanelor bolnave de gripã.


Model: Consultaþi medicul la timp!
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

4. Ascultaþi dialogul Un specialist bun.

5. Caracterizaþi-l pe Dan în baza dialogului audiat.


Dan este prietenul lui ............................................................................................................................. .
El ................. specialist ............................................................................................................................... .
Dan este la curent ....................................................................................................................................... .
Dan este o persoanã .................................... ºi un specialist ....................................................................... .

C I T I M
6. ªtiþi cã râsul este bun pentru sãnãtate? Citiþi textul ºi expuneþi-va pãrerea.
Râsul este un excelent antidot pentru stres, tristeþe, proastã dispoziþie. Când omul râde, este vorba de
exprimarea unei mari bucurii.
Din punct de vedere social, râsul este un adevãrat limbaj universal; este un mod de comunicare, care
creeazã imediat legãturi între diferite persoane.
Din punct de vedere fiziologic, râsul este un rãspuns fizic involuntar la o emoþie pozitivã. Râsul are o
acþiune relaxantã ºi duce la scãderea tensiunii arteriale.
Deci sã râdem cât mai mult, pentru cã râsul e foarte bun pentru sãnãtate.

Eu consider cã ..................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................

Limba – mijloc de integrare socialã


Limba care ne uneºte / Unitatea 2 11

7. Citiþi textul. Utilizaþi prepoziþiile adecvate.


Vitaminele ºi mineralele sunt absolut necesare
VITAMINELE
............... sãnãtate. Organismul nostru are nevoie ESENÞIALE PENTRU
............... vitamine ºi minerale, pe care le ia S+N+TATE
............... fructe ºi legume proaspete. Vitaminele
............... grupa B asigurã cantitatea ...............
energie necesarã organismului.

VORBIM
8. Cunoaºteþi pãrþile corpului omenesc? Scrieþi în cerculeþe cifrele corespunzãtoare.

1 - capul 1 - pãrul
2 - umãrul 2 - fruntea
3 - cotul 3 - ochii
4 - buricul 4 - nasul
5 - genunchiul 5 - buza
6 - gâtul 6 - dintele
7 - pieptul 7 - limba
8 - mâna 8 - bãrbia
9 - degetul 9 - obrazul
10 - piciorul 10 - urechea
11 - sprânceana

9. Descrieþi persoanele din imaginile de mai jos.

Limba – mijloc de integrare socialã


12 Limba care ne uneºte / Unitatea 2

10. Citiþi dialogurile. Transformaþi vorbirea directã în vorbire indirectã.


A.
George: – Îmi daþi voie sã vã întreb, domnule doctor? Un pacient, George, merge la doctor ºi ......................
Doctorul: – Te ascult cu atenþie. ..................................................................................
George: – Am dureri mari de spate. Ce îmi recomandaþi? ..................................................................................
Doctorul: – Sã vedem. Aveþi dureri permanente? ..................................................................................
George: – Da, am dureri permanente. Mai acute sunt ..................................................................................
dimineaþa. ..................................................................................
Doctorul: – Eu propun sã faceþi niºte investigaþii ºi sã ..................................................................................
consultaþi alþi specialiºti. ..................................................................................
B.
Andrei: – Vã cunoaºteþi? Andrei îl întreabã pe Mihai dacã .................................
Mihai: – Nu, nu ne cunoaºtem. ..................................................................................
Andrei: – Atunci, faceþi cunoºtinþã. Dumnealui este ..................................................................................
doctorul Negruþã. Este medic reumatolog. ..................................................................................
Iar acesta este domnul Dumbravã, cardiolog. ..................................................................................
Mihai: – Îmi pare bine de cunoºtinþã. ..................................................................................

10. Restabiliþi dialogurile.


A.
– ªi mie îmi pare bine de cunoºtinþã. De mult am vrut sã vã cunosc. (...)
– Iar eu sper cã vom deveni buni prieteni. (...)
– Faceþi cunoºtinþã cu domnul Dogaru. Este specialistul principal al firmei. (...)
– E o plãcere sã vã cunosc. Mihai Untu, coordonator de programe. (...)

B.
– Domnule director, permiteþi-mi sã vã fac cunoºtinþã cu domnul Leu, noul angajat al catedrei. (...)
– Aþi fãcut cunoºtinþã cu toþi membrii catedrei? (...)
– N-am reuºit încã. Dar zilele acestea sper sã-i cunosc personal pe toþi. (...)
– Sunt bucuros sã vã cunosc. (...)
– ªi mie îmi face plãcere. (...)

SCRIEM
11. Scrieþi ce trebuie sã faceþi ca sã fiþi sãnãtos.
Model: Trebuie sã mãnânc puþinã carne.
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

Limba – mijloc de integrare socialã


Limba care ne uneºte / Unitatea 2 13

12. Urmaþi modelele:


A. El (a-ºi imagina) un concediu în Elveþia. / El îºi imagineazã un concediu în Elveþia.

1) Eu (a-ºi aduce aminte) ................... des de vechii prieteni.

2) Voi (a-ºi cumpãra) ......................... un calculator bun.

3) Ea (a-ºi continua) ........................... studiile la universitate.

4) Tu (a-ºi rezolva) ............................. singur problemele.

5) Ele (a-ºi face) ................................. mari planuri de viitor.

6) Ei (a-ºi plãti) .................................. datoriile la timp.

7) El (a-ºi ajuta) ................................. totdeauna vecinii.

B. Eu nu (a se plictisi) la ore. / Eu nu mã plictisesc la ore.

1) Tu (a se îndoi) ................................ de hotãrârea ºefului.

2) Noi (a se odihni) ............................ în fiecare an la munte.

3) El (a se trezi) .................................. mai târziu în zilele de odihnã.

4) Ea (a se duce) ................................ în fiecare sãptãmânã la teatru.

5) Eu (a se baza) ................................ doar pe cunoºtinþele mele.

6) Tu (a se folosi) ............................... de manuale.

12. Alcãtuiþi dialoguri în baza imaginilor de mai jos.

– ............................................................................. – .............................................................................
– ............................................................................. – .............................................................................
– ............................................................................. – .............................................................................
– ............................................................................. – .............................................................................
– ............................................................................. – .............................................................................
– ............................................................................. – .............................................................................
– ............................................................................. – .............................................................................
– ............................................................................. – .............................................................................
– ............................................................................. – .............................................................................
– ............................................................................. – .............................................................................

Limba – mijloc de integrare socialã


14 Limba care ne uneºte / Unitatea 2

– ............................................................................. – .............................................................................
– ............................................................................. – .............................................................................
– ............................................................................. – .............................................................................
– ............................................................................. – .............................................................................
– ............................................................................. – .............................................................................
– ............................................................................. – .............................................................................
– ............................................................................. – .............................................................................
– ............................................................................. – .............................................................................
– ............................................................................. – .............................................................................
– ............................................................................. – .............................................................................

Limba – mijloc de integrare socialã


Limba care ne uneºte / Unitatea 3 15

Unitatea 3
AUDIEM
1. Gãsiþi antonimele cuvintelor.
Insuficient – ..............................., sãrac – .............................., netradiþional – ................................,

rece – ..........................., depãrtat – ...................................... .

2. Ascultaþi dialogul Ziua de naºtere a fiului.

3. Completaþi propoziþiile în baza dialogului audiat.


1) Cred cã o sã fac câteva ............................................ reci.
2) Vom cumpãra ............................................ .
3) Voi face o salatã ............................................ .

4. Ascultaþi dialogurile La bunica de 1 martie; Înainte de concediu.

5. Completaþi tabelul în baza primului dialog.

C I T I M
6. Rãspundeþi la întrebãri.
1) Ce mâncãruri tradiþionale moldoveneºti cunoaºteþi?

....................................................................................................................................................................
2) Aºteptaþi cu nerãbdare Paºtele sau Crãciunul? De ce?

....................................................................................................................................................................
3) Ce cadouri dãruiþi celor dragi de aceste sãrbãtori?

....................................................................................................................................................................
4) Dar ei ce vã dãruiesc dvs.?

....................................................................................................................................................................
5) Cu cine sãrbãtoriþi Paºtele?

....................................................................................................................................................................
6) Dar Crãciunul?

....................................................................................................................................................................

Limba – mijloc de integrare socialã


16 Limba care ne uneºte / Unitatea 3

7. Vã propunem un mod de preparare a unei pizze. Scrieþi alte douã reþete de bucate
preferate.
Ingrediente: (pentru 4 persoane) 1/2 cub
de drojdie, puþin zahãr, 200 gr fãinã, sare,
6 linguri ulei, 500 gr salam, 125 gr brânzã,
1 ardei gras galben, 6 linguri bulion, piper.

Mod de preparare:
1) Se amestecã drojdia cu zahãrul ºi
100 ml apã cãlduþã ºi se lasã pe 10 min.
Se adaugã fãinã, sare, 2 linguri de ulei ºi se
frãmântã. Se lasã sã creascã 60 min.
2) Aluatul se mai frãmântã o datã, dupã
care se întinde. Mai apoi se taie cu buza
paharului 12 cerculeþe ºi se aºazã pe tavã.

3) Se încãlzeºte cuptorul la 200 de grade. Se taie salamul felii, iar brânza cuburi. Se curãþã ardeiul gras, se scot
seminþele ºi se taie.
4) Se unge aluatul cu un amestec de bulion, ulei, sare, piper ºi deasupra se aºazã salamul, brânza ºi ardeiul. Se
dã la cuptor pe 15 minute.

VORBIM
8. Imaginaþi-vã cã sunteti managerul restaurantului La Taifas. Faceþi-i publicitate.

9. Alcãtuiþi un text în baza imaginii de mai jos.

Limba – mijloc de integrare socialã


Limba care ne uneºte / Unitatea 3 17

SCRIEM
10. Gãsiþi în dicþionar sinonimele cuvintelor. Alcãtuiþi propoziþii cu ele.
Bogãþie – ................................................................................................................................................

Mâncãruri – ................................................................................................................................................

Aperitiv – ................................................................................................................................................

Pâine – ................................................................................................................................................

Rãcitur㠖 ................................................................................................................................................

Mititei – ................................................................................................................................................

11. Rezolvaþi rebusul ºi veþi citi o urare care se spune la masã.

1 2

4 5

6 7 8 9

12. Urmaþi modelele:


A.
– Mâncãrurile acestui bucãtar sunt foarte gustoase?
– Nu, bucatele acelui (celuilalt) bucãtar sunt foarte gustoase.

– Angajaþii acestei firme sunt bine plãtiþi?


– ..............................................................................................................................................................

Limba – mijloc de integrare socialã


18 Limba care ne uneºte / Unitatea 3

– Avioanele acestei companii sunt cumpãrate recent?


– ..............................................................................................................................................................
– Conducãtorii acestor firme sunt manageri buni?
– ..............................................................................................................................................................
– Dicþionarul acestui cursant este nou?
– ..............................................................................................................................................................
– Echipa acestei þãri a câºtigat?
– ..............................................................................................................................................................
– Juriºtii acestei firme sunt competenþi?
– ..............................................................................................................................................................

B.
– A cui greºealã este gravã? (acelaºi elev)
– Greºeala aceluiaºi elev.

– Ale cui hotãrâri sunt greºite? (aceeaºi persoanã)


– ..............................................................................................................................................................
– A cui indignare te mirã? (acelaºi coleg)
– ..............................................................................................................................................................
– A cui informaþie este falsã? (aceeaºi agenþie)
– ..............................................................................................................................................................
– Ale cui laude te supãrã? (aceeaºi persoanã)
– ..............................................................................................................................................................
– Ai cui pacienþi sunt mulþumiþi? (acelaºi medic)
– ..............................................................................................................................................................

13. Scrieþi felicitãri cu ocazia Crãciunului, a Anului Nou ºi a Paºtelui.


ºefului .........................................................................................................................................................

socrilor ........................................................................................................................................................

vecinilor ......................................................................................................................................................

partenerului ................................................................................................................................................

cunoscuþilor ................................................................................................................................................

14. Scrieþi un mic comentariu la versurile de mai jos.


În faþa anilor ce vin
Nicicând n-am sã þi-o iert
Cã mi-ai întins paharul plin
Cu sufletul deºert.
Petru Cãrare

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

Limba – mijloc de integrare socialã


Limba care ne uneºte / Unitatea 4 19

Unitatea 4
AUDIEM
1. Alcãtuiþi îmbinãri.
Model: încãlþãminte nouã, încãlþãminte de varã, încãlþãminte pentru copii.

Îmbrãcãminte .................................................... , reparaþie .................................................... ,

cizmãrie .................................................... , curãþãtorie .................................................... ,

palton .................................................... , croitor .................................................... .

2. Ascultaþi dialogul Ce costum elegant!.

3. Completaþi propoziþiile în baza dialogului audiat.


1) L-am cusut la un ........................ particular.
2) De unde ........................ modelul?
3) Dar sã ºtii cã are ........................ clienþi.

4. Ascultaþi dialogul Mai întâi proiectele, apoi odihna.

5. Completaþi propoziþiile în baza dialogului audiat.


1) Nu, m-am întâlnit ................................ în oraº.
2) Dar ºi în luna ............................ putem pleca la mare, nu-i aºa?
3) ªtiu deja cã .....................aceasta n-ai concediu.

C I T I M
6. Rãspundeþi la întrebãri.
Ce avantaje vã oferã curãþãtoriile? ...........................................................................................................

Ce curãþãtorie preferaþi: germanã, italianã sau „Nufãrul”? De ce? ..................................................................

....................................................................................................................................................................
Ce curãþaþi, de obicei: paltonul, pardesiul, costumele? ...................................................................................

....................................................................................................................................................................

7. Citiþi textul Sezonul curãþãtoriilor ºi subliniaþi serviciile prestate


de curãþãtorii.
Serviciul de curãþãtorie funcþioneazã mai bine toamna,
când începem sã scoatem hainele groase de prin dulapuri.
Curãþãtoriile chimice din Chiºinãu oferã o gamã largã
de servicii: curãþarea chimicã a confecþiilor textile, din piele
naturalã, a blãnurilor, a uniformelor.
De asemenea, puteþi vopsi confecþiile din piele naturalã,
precum ºi cele din bumbac ºi lânã. Puteþi apela ºi la serviciul
de mici reparaþii ale hainelor.

Limba – mijloc de integrare socialã


20 Limba care ne uneºte / Unitatea 4

Preþurile:

8. Continuaþi dialogul La curãþãtorie.


– Bunã ziua.
– Bunã ziua. Cu ce vã putem ajuta?
– Vreau sã-mi curãþ paltonul. Cât costã?

– ..............................................................................................................................................................

– ..............................................................................................................................................................

– ..............................................................................................................................................................

– ..............................................................................................................................................................

– ..............................................................................................................................................................

VORBIM
9. Spuneþi ce calitãþi apreciaþi la:
un frizer ......................................................................................................................................................
un cizmar ....................................................................................................................................................
un croitor ....................................................................................................................................................

10. Ajutaþi-l pe domnul din imagine sã facã ordine.


În primul rând, ...................................................................................

.........................................................................................................

În al doilea rând, ................................................................................

.........................................................................................................

În al treilea rând, ................................................................................

.........................................................................................................

Limba – mijloc de integrare socialã


Limba care ne uneºte / Unitatea 4 21

11. Restabiliþi dialogul Între soþi ºi scrieþi-l.


– Partenerii noºtri n-au respectat termenele
de contract ºi n-au finisat lucrãrile. – ............................................................................

– Atunci când vei pleca? – .................................................................................

– Nu sunt sigur, dar cred cã pe douã sãptãmâni. – .................................................................................

– Din ce cauzã? – .................................................................................

– Vreau sã-þi spun cã plecarea mea se amânã. – .................................................................................

– Pe cât timp vei pleca? – .................................................................................

– Peste vreo lunã sau douã, totul depinde de ei. – .................................................................................

SCRIEM
12. Completaþi textul despre Dana, utilizând expresiile de mai jos.
Repere: a fi la curent, reduceri de preþ, a avea nevoie de, a fi gata, a face tot posibilul.
Dana .................................. cã preþurile au crescut cu 30%. Ea .................................. sã strângã banii
necesari ca sã cumpere un palton nou ºi bun. .................................. sã cheltuiascã mai puþini bani sãptãmânal,
deºi .................................. multe cumpãrãturi pentru casã. Mai sperã cã vor fi .................................. la
sfârºitul lunii februarie.

13. Scrieþi expresii cu verbul a fi. Alcãtuiþi propoziþii.


Model: A fi de serviciu / Colegul meu este de serviciu.

A fi ............................ ............................................................................................................................

A fi ............................ ............................................................................................................................

A fi ............................ ............................................................................................................................

A fi ............................ ............................................................................................................................

A fi ............................ ............................................................................................................................

A fi ............................ ............................................................................................................................

14. Alcãtuiþi un text La curãþãtorie.


Repere: curãþãtorie, a curãþa, patã, pardesiu, urgent, nasture, chitanþã.

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

Limba – mijloc de integrare socialã


22 Limba care ne uneºte / Unitatea 4

15. Continuaþi dialogurile.


– Ce s-a întâmplat ieri la serviciu? – Care este problema pe care n-o poþi soluþiona?

– ........................................................................... – ...........................................................................

– ........................................................................... – ...........................................................................

– ........................................................................... – ...........................................................................

– ........................................................................... – ...........................................................................

– ........................................................................... – ...........................................................................

– Care este situaþia ta financiarã? – Din ce cauzã nu ai fost de mult la teatru?

– ........................................................................... – ...........................................................................

– ........................................................................... – ...........................................................................

– ........................................................................... – ...........................................................................

– ........................................................................... – ...........................................................................

– ........................................................................... – ...........................................................................

Limba – mijloc de integrare socialã


Limba care ne uneºte / Unitatea 5 23

Unitatea 5
AUDIEM
1. Ascultaþi ºi puneþi accentul.
Ambianþã, cotidian, râºniþã, permanent, propriu, piatrã, tirbuºon.

2. Ascultaþi dialogul Despre ce discutã vecinii.

3. Ce-au fãcut Adrian ºi Victor? Completaþi în baza dialogului audiat.


Adrian a mãturat .............................. .............................. ..............................

Victor .............................. .............................. .............................. ..............................

4. Ascultaþi dialogul E bine sã ai noroc.

5. Completaþi tabelul în baza dialogului audiat.


Cine? locul de muncã funcþia calitãþile
Mihai ............................................ ............................................ ............................................
................ ............................................ ............................................ ............................................
................ ............................................ ............................................ ............................................
................ ............................................ ............................................ ............................................
................ ............................................ ............................................ ............................................

C I T I M
6. Rãspundeþi complet la întrebãri.
1) Vã place sã faceþi curãþenie?

.....................................................................................................................................................................
2) Cine vã ajutã? Aveþi menajerã?

.....................................................................................................................................................................
3) În ce zi a sãptãmânii faceþi ordine?

.....................................................................................................................................................................
4) În cât timp faceþi curãþenie în camere?

.....................................................................................................................................................................
5) Dar în bucãtãrie?

.....................................................................................................................................................................

7. Memoraþi versurile.
O, mã iartã, tu, mã iartã,
Casa mea de humã, tu.
Despre toate-am scris pe lume,
Numai despre tine nu.
Grigore Vieru

Limba – mijloc de integrare socialã


24 Limba care ne uneºte / Unitatea 5

VORBIM
8. Alcãtuiþi un text în baza imaginilor de mai jos:

....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

SCRIEM
9. Completaþi textul despre doamna Negru cu sinonimele cuvintelor dintre paranteze.
Doamna Negru are (totdeauna) ................................ de lucru în casã. Trebuie sã facã (ordine) ........................
în fiecare camerã. Trebuie sã (punã la loc) ....................... hainele ºi sã vadã dacã nu sunt murdare, ca sã le
spele. Trebuie ºters praful (în fiecare zi) ......................... . Iar în bucãtãrie lucrul este fãrã sfârºit. Ba trebuie sã
(facã) ........................ mâncare, ba sã strângã masa, ba sã spele vesela, ba sã facã ordine în dulapuri etc. Iar
când gospodina se saturã de toate, lasã totul aºa cum este, încuie apartamentul ºi iese la plimbare.

10. Cum menþineþi curãþenia în camera dvs.? Alcãtuiþi un microtext.


....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

11. Rãspundeþi la întrebãri.


– Care camerã din apartament este mai curatã?
– Camera mamei mele este mai curatã.

– Cine dintre colegi este mai punctual?

– ..............................................................................................................................................................
– Care floare este mai frumoasã?

– ..............................................................................................................................................................
– Care stradã din oraºul dvs. este mai largã?

– ..............................................................................................................................................................

Limba – mijloc de integrare socialã


Limba care ne uneºte / Unitatea 5 25

– Care bloc din cartierul dvs. este mai înalt?

– ..............................................................................................................................................................
– Care magazin este mai spaþios?

– ..............................................................................................................................................................
– Care melodie este mai frumoasã?

– ..............................................................................................................................................................
– Care interpretã de muzicã din Moldova vã place mai mult?

– ..............................................................................................................................................................

12. Descrieþi:
a) cea mai fericitã zi din viaþa dvs.
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
b) cea mai interesantã cãlãtorie.
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
c) cel mai plãcut concediu.
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

13. Transformaþi vorbirea directã în vorbire indirectã.


Vecinele
Viorica: – Ai terminat deja menajul? Viorica o întreabã pe Mirela dacã a terminat menajul.
Mirela: – Da, deoarece am început de dimineaþã. Mirela îi rãspunde cã ..................................................
...............................................................................
Viorica: – Dar coridorul cel mic l-ai mãturat? ...............................................................................
Mirela: – Nu, sâmbãta aceasta vecina mea trebuie ...............................................................................
sã facã ordine. ...............................................................................
Viorica: – Vã înþelegeþi bine cu vecinii? ...............................................................................
Mirela: – Da, dar suntem doar vecini buni, ...............................................................................
nu suntem prieteni de familie. ...............................................................................
Viorica: – Ai reuºit sã faci ordine ºi la bucãtãrie? ...............................................................................
Mirela: – Da, dar n-am pregãtit mâncarea pentru prânz. ...............................................................................
Viorica: – Vei reuºi. E abia ora 1100. ...............................................................................
Mirela: – ªi eu cred la fel. ...............................................................................

14. Completaþi tabelul, rãspunzând la întrebãri.

Limba – mijloc de integrare socialã


26 Limba care ne uneºte / Unitatea 6

Unitatea 6
AUDIEM
1. Gãsiþi în dicþionar antonimele cuvintelor.
A disponibiliza – ................... ªomer – ..................................... Dificil – .........................................

A încuraja – .......................... Ofert㠖 ..................................... Privat – .........................................

2. Ascultaþi dialogul Interviul.

3. Rezumaþi dialogul audiat.


Ana a fost la interviu la ......................................... . Ea a fost întrebatã despre ...................................... .
Ana nu acceptã .............................................., pentru cã ....................................................................... .
Ana are copii, care ............................................................. .

4. Ascultaþi dialogul La Bursa Muncii.

5. Alcãtuiþi un microtext rãspunzând la întrebãri.


Ce este Bursa Muncii?
Cine se adreseazã la Bursa Muncii?
Ce locuri vacante oferã?
Dacã aþi fi disponibilizat, v-aþi înregistra la Bursa Muncii?

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

6. Completaþi formularul de înscriere la Bursa Muncii.

Numele, prenumele ...........................................................................................................................................................


Data, luna, anul naºterii .....................................................................................................................................................
Locul naºterii .....................................................................................................................................................................
Codul personal ..................................................................................................................................................................
Buletinul de identitate .......................................................................................................................................................
Domiciliul ..........................................................................................................................................................................
Telefonul ...........................................................................................................................................................................
Studii ................................................................................................................................................................................
Specialitatea ......................................................................................................................................................................
Experienþa profesionalã .....................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
Angajãri posibile ................................................................................................................................................................
Date de la Inspectoratul Fiscal (deþinãtor de proprietate) ....................................................................................................
...................................................................................................................................................................................

Limba – mijloc de integrare socialã


Limba care ne uneºte / Unitatea 6 27

C I T I M
7. Citiþi anunþurile de mai jos. Ce asemãnãri ºi deosebiri aþi observat?
Grupul industrial-financiar ASCOM SA
angajeazã prin concurs la întreprinderile
sale afiliate din Kazahstan o persoanã
pentru postul de

ªef al Secþiei de normare


a muncii ºi consumul
de resurse materiale.
ANUNÞ
CONDIÞII: vechime în muncã de cel puþin
ÎCS “REÞELE ELECTRICE CHIªINÃU” SA angajeazã ingineri-energeticieni ºi montori-electricieni. Se
admit pentru participarea la concursul de angajare persoane cu vârsta de pânã la 35 de ani, având o
5 ani în domeniul normãrii muncii ºi consumului
experienþã de activitate în sectorul energetic mai mare de 2 ani ºi grupul de calificare de acces la instalaþiile
de materiale la obiectivele de producþie;
electrice 3, 4, 5.
posedarea limbilor românã ºi rusã; cunoaºterea
sistemului de normare european. Candidaþii care întrunesc aceste condiþii urmeazã sã prezinte Direcþiei organizare ºi resurse umane din
cadrul Grupului “Union Fenosa” în Moldova un Curriculum Vitae în care sã fie menþionate activitãþile
anterioare, de asemenea copiile diplomei de studii ºi a permisului legal de acces pentru lucru la instalaþiile
CV-urile pot fi depuse la sediul companiei electrice.
pe adresa: bd. Renaºterii nr. 22/2 sau trimise Adresa administraþiei ÎCS “RE Chiºinãu” SA: str. Andrei Doga nr. 4, mun. Chiºinãu
prin fax la nr. 24.27.92
Telefon: 43-13-57

8. Sunteþi ºeful unei firme ºi trebuie sã angajaþi specialiºti. Scrieþi un anunþ.


....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

VORBIM
9. Alcãtuiþi microtexte dupã imaginile de mai jos.

.................................................... .................................................... ....................................................

.................................................... .................................................... ....................................................

.................................................... .................................................... ....................................................

.................................................... .................................................... ....................................................

.................................................... .................................................... ....................................................

.................................................... .................................................... ....................................................

Limba – mijloc de integrare socialã


28 Limba care ne uneºte / Unitatea 6

SCRIEM
10. Completaþi textul O firmã de construcþii.
Repere: a încuraja, responsabilitate, ofertã, prosperã, a disponibiliza.

Vecinul meu a fost inginer. Deºi câºtiga bine, banii nu-i ajungeau pentru existenþã. A hotãrât sã deschidã
propriul business – o firmã de construcþii. Soþia l- ......................... foarte mult. Vecinul a înþeles cã are o mare
........................... . A angajat constructori calificaþi. Cu timpul, firma lui a devenit ............................. .
În prezent are multe ........................... . Toþi angajaþii au salarii mari. El nu ............................... pe nimeni,
pentru cã este mulþumit de munca tuturor. Iar vecinul meu are un venit mare. Familia lui este fericitã.

11. La ce profesie aþi visat în copilãrie?


În copilãrie am visat sã devin ........................, pentru cã ..............................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

12. Prietenul dvs. cautã un serviciu bun. Ce îi recomandaþi?


• Sã urmãreascã cu mare atenþie anunþurile din ziar.

• ..............................................................................................................................................................

• ..............................................................................................................................................................

• ..............................................................................................................................................................

• ..............................................................................................................................................................

13. Urmaþi modelul:


– Se spune cã vor fi reduceri de preþ la începutul acestei luni.
– ªi eu am auzit aºa.

– Se presupune cã .....................................................................................................................................

– ..............................................................................................................................................................

– Se vede cã ..............................................................................................................................................

– ..............................................................................................................................................................

– Se zice cã ...............................................................................................................................................

– ..............................................................................................................................................................

– Se ºtie cã ................................................................................................................................................

– ..............................................................................................................................................................

Limba – mijloc de integrare socialã


Limba care ne uneºte / Unitatea 6 29

14. Rãspundeþi complet la întrebãri.


1) Eºti sigur (-ã) cã vei lucra mult timp la aceastã firmã?

....................................................................................................................................................................

2) Eºti convins (-ã) cã eºti un specialist bun?

....................................................................................................................................................................

3) Ai convingerea cã ºeful este mulþumit de calitãþile tale profesionale?

....................................................................................................................................................................

4) Nu sunteþi sigur de succes?

....................................................................................................................................................................

5) Nu puteþi spune ce perspective are firma dvs.?

....................................................................................................................................................................

6) Este posibil sã fiþi avansat?

....................................................................................................................................................................

7) E posibil cã vom pleca în concediu în luna august?

....................................................................................................................................................................

15. Continuaþi propoziþiile.


Model: Sunt sigur (-ã) cã ºi mâine va fi o zi bunã.

1) Sunt convins (-ã) ......................................................................................................................................

2) Am convingerea cã ..................................................................................................................................

3) Nu sunt sigur (-ã) de ................................................................................................................................

4) Nu pot spune ..........................................................................................................................................

5) E probabil ................................................................................................................................................

6) Este posibil ..............................................................................................................................................

7) Se presupune ..........................................................................................................................................

Limba – mijloc de integrare socialã


30 Limba care ne uneºte / Unitatea 7

Unitatea 7
AUDIEM
1. Restabiliþi propoziþiile.
1) Cotidianã, se negociazã, ºi, la, serviciu, totul, acasã, în viaþa, noastrã.
2) Negocierea, comunicare, este, un, de, mijloc.

2. Ascultaþi ºi apoi completaþi dialogul La Compania Coca Cola.


Dan: – Când încep negocierile privind alocarea de fonduri pentru noul proiect?
Mihaela: – ............................................................................................................................................... .
Dan: – La ce orã ?
Mihaela: – ............................................................................................................................................... .
Dan: – Unde au loc negocierile?
Mihaela: – ............................................................................................................................................... ?

3. Completaþi spaþiile punctate în baza dialogului audiat.


Astãzi la …………………………

la ………………… au ………………… negocierile …………………

alocarea de .…………………......………................. pentru .…………………......………................. nou.

4. Ascultaþi dialogurile Între colegi ºi În biroul ºefului.

5. Rãspundeþi complet la întrebãri.


– Lucraþi într-o firmã sau într-o organizaþie de stat?

– ..............................................................................................................................................................

– Aveþi afacerea dvs.?

– ..............................................................................................................................................................

– E necesar sã riºti într-o afacere?

– ..............................................................................................................................................................

– Cu cine e greu sã negociezi?

– ..............................................................................................................................................................

6. Ascultaþi, apoi completaþi poezia.


Dacã ai venit
sã mã cumperi

........................................,
apoi pleacã cu venit cu tot

........................................,
veniturã.
Vasile Romanciuc

Limba – mijloc de integrare socialã


Limba care ne uneºte / Unitatea 7 31

C I T I M
7. Citiþi propoziþiile. Alegeþi varianta potrivitã.
Repere: Nu e chiar aºa. / Nicidecum. / În nici un caz. / Sper sã fie aºa. / Fireºte. / Desigur. / Nu este adevãrat.

1) Andrei vã propune o afacere avantajoasã. Sunteþi de acord? ...................................................................

2) Aþi auzit cã de mâine se vor majora preþurile la pâine cu 20%. Ce spuneþi? ..........................................

3) Ai un serviciu bun. Vine un coleg ºi vã propune sã plecaþi de la acest serviciu. Ce ziceþi?.........................

4) S-a anunþat cã salariile vor fi majorate cu 20%. Crezi cã e adevãrat? ......................................................

5) Este adevãrat cã Compania Coca Cola se închide? ..................................................................................

VORBIM

8. Plasaþi numerele corespunzãtoare în cerculeþe.


1) contract, 2) negociator, 3) gest.

9. Rãspundeþi la întrebãri în baza imaginii de mai sus.


1) Unde se aflã aceste persoane?
2) Ce fac ele?
3) Cum sunt persoanele din salã?
4) Ce hotãrâre au luat?

10. Imaginaþi-vã cã sunteþi la o ºedinþã de negocieri. Alcãtuiþi un text în baza imaginii


de mai sus.
....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

Limba – mijloc de integrare socialã


32 Limba care ne uneºte / Unitatea 7

SCRIEM
11. Descrieþi colegii dvs. de serviciu. Completaþi tabelul.

12. Vreþi sã cumpãraþi un apartament. Negociaþi.

VÂNZÃRI
Apartament bun, etajul doi, camere spaþioase.

Eu cred cã apartamentul este bun, dar ........................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

13. Completaþi textul La negocieri. Utilizaþi verbele dintre paranteze la prezent.


Model: Astãzi (a se întâlni) toþi la Compania Coca Cola. / Astãzi se întâlnesc toþi la Compania Coca Cola.

Noi azi (a examina)…………………… problema privind alocarea de fonduri pentru Compania Coca Cola.
Preºedintele Companiei Coca Cola (a se sfãtui) … ……………… cu ºefii direcþiilor privitor la negocierile de
astãzi. Ei (a se afla) … ……………..în sala mare. Ei (a se pregãti)… ……………… pentru a semna un contract
pe 10 ani. Directorul (a examina) ..................................... atent contractele de colaborare.

14. De când ºi pânã când? Completaþi dialogul Alocare de fonduri.


Dan: – De când vor fi alocate fonduri pentru proiectul nostru?
Vladimir: – ……………………………………………………………………………………………………….... .
Dan: – ªi pânã când?
Vladimir: – …………………………………………………………………………………………………………. .
Dan: – Toatã lumea este mulþumitã?
Vladimir: – Planul nostru nu a eºuat. Astãzi a fost semnat un contract reuºit. Toatã lumea este mulþumitã.

15. Cât? Câþi? Câte? Restabiliþi întrebãrile.


Mihaela: – ............................................................................................?
Victoria: – De obicei, negocierile dureazã 5 ore, uneori ºi câteva zile.
Mihaela: – ............................................................................................?
Victoria: – Noi am colaborat cu italienii câþiva ani.

Limba – mijloc de integrare socialã


Limba care ne uneºte / Unitatea 7 33

16. Completaþi dialogul O discuþie despre afaceri.


A.
Repere: Aºa este. Desigur.

Dan: – Este adevãrat cã partenerii din Italia vor sã comande costume la fabrica Ionel?

Vladimir: – ………………………………………………………………………………………………………… .

Dan: – Cum credeþi, este o afacere convenabilã pentru fabrica Ionel?

Vladimir: – ……………………… . Italienii oferã un preþ convenabil ºi vor un lot destul de mare de articole.

B.
Repere: Sigur cã da. Exclus.

Nicu: – Crezi cã vom continua?

Daniela: – ………………………………………………………………………………………………………… .

Nicu: – Eu am auzit cã, în urma sondajului efectuat, conducerea noastrã vrea sã rezilieze contractul cu
firma ALCOAN.

Daniela: – ………………………… Dimpotrivã, sondajul efectuat a arãtat un rezultat bun.

17. Ce expresii folosim pentru:


a) a confirma afirmaþiile cuiva? ....................................................................................................................

b) a exprima consimþãmântul? ....................................................................................................................

c) a nega spusele cuiva? ..............................................................................................................................

d) a exprima refuzul?...................................................................................................................................

Repere: Afirmaþia lui este adevãratã. Desigur. Fireºte. Într-adevãr. Nu e chiar aºa! Nu, dimpotrivã. Nu este
adevãrat. Da, bine. Bineînþeles. Aºa. Aºa e. Nu e adevãrat cã… Aºa este. E drept cã… Exact. Întocmai.
Adevãrat cã... Nu. Sigur cã nu… Exclus! Nicidecum. În nici un caz.

18. Amintiþi-vã o situaþie care ar confirma proverbul.


(rom.) Cu ce mãsurã vei mãsura, cu aceea þi se va mãsura.
(rus.) Ìåðèòü âñåõ íà ñâîé àðøèí.
(engl.) And what mesure you, it shall be you again.

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

Limba – mijloc de integrare socialã


34 Limba care ne uneºte / Unitatea 8

Unitatea 8
AUDIEM
1. Rostim împreunã.

2. Restabiliþi propoziþiile.
1) Cel, nu reuºeºte, nu, care, încearcã.
2) Nu, destin, trebuie, succesul, sã aºteptãm, de la.

3. Ascultaþi dialogul Cheia succesului ºi completaþi-l.


– Salut, Dane, cum îþi mai merg treburile?
– Bunã ziua, domnule Vasilescu, am pierdut orice …………….. . Cu restaurantul Mugurel nu am avut nici
…………….. . Nu ºtiu ce sã mai fac.
– Nu dispera. Bunicul meu m-a învãþat multe lucruri, dar trei le þin minte ºi acum.
– Care sunt ele? Poate cã mã ajutã ºi pe mine.
– El zicea aºa: ”Trebuie sã ºtii cu siguranþã ce vrei, sã-þi formezi o …………………. corectã pentru a obþine
ce vrei ºi sã te bucuri de ….......…………. obþinut”.
– Da, înþelept a fost bunicul dvs.

4. Ascultaþi dialogul Sunt plin de speranþã.

5. Rãspundeþi complet la întrebãri.


1) De când nu þi-ai vãzut prietenii de ºcoalã?...............................................................................................
2) Cu ce te ocupi? .......................................................................................................................................
3) La serviciul tãu pe ce principii te bazezi? .................................................................................................
4) Care este cheia succesului în serviciul tãu? ..............................................................................................

C I T I M
6. Citiþi interviul cu dl Smith – om de afaceri.
– Cum aþi început activitatea dvs.?
– Mai întâi am fost slujbaº într-un magazin de þarã, iar ulterior am devenit director financiar.
– Care sunt secretele succesului dvs.?
– De ani de zile þin o agendã în care îmi notez toate întâlnirile pe care le am. În fiecare sâmbãtã seara mã
evaluez. Îmi pun întrebãrile: “Ce am fãcut bine? Ce greºeli am comis în acest timp? Cum aº putea sã-mi
îmbunãtãþesc activitatea? Ce învãþãminte pot sã iau?” Uneori sunt uimit de propriile greºeli.
– Astfel greºelile au devenit mai puþine, nu-i aºa?
– Bineînþeles. Acest sistem de autoanalizã a fãcut pentru mine mai mult decât orice alt lucru pe care l-am
încercat.
– Este foarte interesant ceea ce spuneþi. Cred cã cei care abia încep activitatea, vor þine cont de cele spuse.
Vã mulþumim foarte mult cã ne-aþi dezvãluit cheia succesului.

7. Rãspundeþi complet la întrebãri.


1) Cum ºi-a început activitatea dl Smith?
...............................................……………………………………………………………………………………….

Limba – mijloc de integrare socialã


Limba care ne uneºte / Unitatea 8 35

2) Ce înseamnã pentru el autoevaluarea? Dar pentru dvs.?


...............................................……………………………………………………………………………………….
3) Ce lucruri utile pentru dvs. aþi luat din text?
...............................................……………………………………………………………………………………….

8. Cum credeþi, care sunt secretele succesului? Completaþi propoziþiile.


Primul secret al succesului este... competenþa
Al doilea secret este... fixarea clarã a scopului
Al treilea secret este... factorul motivaþional
Al patrulea secret este… acþiunea ºi perseverenþa
Al cincilea secret este... prestigiul social
Al ºaselea secret este… tendinþa spre tot ce este nou
Al ºaptelea secret este... libertatea ºi acþiunea

VORBIM
9. Alcãtuiþi microtexte pentru fiecare situaþie în parte.

Dumitru .........................……...........................…. Radu .....................................................................


................................................................................. .................................................................................
................................................................................. .................................................................................

Dorina .........................…….............................…. Petru ..........................……...........................….....

................................................................................. .................................................................................

................................................................................. .................................................................................

Limba – mijloc de integrare socialã


36 Limba care ne uneºte / Unitatea 8

10. Examinaþi imaginile. Alcãtuiþi microtexte.


O ºedinþã. Se discutã în contradictoriu.
Un coleg nu are dreptate.
Îl contraziceþi. Ce îi spuneþi? ……………………………………………....……...
………………………………..………………………………..…………………....
………………………………..………………………………..…………………....
………………………………..………………………………..…………………....
………………………………..………………………………..…………………....

ªeful întotdeauna are dreptate. Ce îi spuneþi?


………………………………..………………………………..…………………....
………………………………..………………………………..…………………....
………………………………..………………………………..…………………....
………………………………..………………………………..…………………....

Aþi întârziat la serviciu. ªeful e supãrat. Ce îi spuneþi?


………………………………..………………………………..…………………....
………………………………..………………………………..…………………....
………………………………..………………………………..…………………....
………………………………..………………………………..…………………....
………………………………..………………………………..…………………....

E data de 28 ºi nu a fost salariul. Speraþi cã îl veþi ridica mâine?


………………………………..………………………………..…………………....
………………………………..………………………………..…………………....
Azi nu va fi salariul. ………………………………..………………………………..…………………....
Poate mâine.
………………………………..………………………………..…………………....
………………………………..………………………………..…………………....

Ce puteþi spune la sfârºitul zilei?


………………………………..………………………………..…………………....
………………………………..………………………………..…………………....
………………………………..………………………………..…………………....
………………………………..………………………………..…………………....
………………………………..………………………………..…………………....

Limba – mijloc de integrare socialã


Limba care ne uneºte / Unitatea 8 37

SCRIEM
11. Ce pãrere aveþi? Motivaþi alegerea.
(+) (-) Pentru cã…
1) Norocul determinã succesul. ........................................................................
2) Va reuºi doar acel care va persevera. ........................................................................
3) Dacã vei avea un scop realizabil ºi vei fi
ambiþios, vei avea ºi succes. ........................................................................
4) Trebuie sã ai bani ºi succesul este garantat. ........................................................................
5) Cel care are merite proprii, va fi bogat. ........................................................................

12. Completaþi dialogul O afacere convenabilã.


Repere: a se duce, a duce, a uita, a se uita.
Dan: – Unde …………?
Mihail: – ………… sã-l duc pe domnul Smith la aeroport.
Dan: – Cum îþi merge afacerea? ªtiu cã ai avut probleme.
Mihail: – Cu dl Smith ………………. de probleme. El mi-a dezvãluit multe secrete. Mi-a dãruit multe cãrþi
despre succesul în afaceri. Avem împreunã o afacere convenabilã. Acum eu ...……………………….
în viitor cu mari speranþe.
Dan: – Ce afacere ai?
Mihail: – Am deschis o bancã în oraºul Taraclia.
Dan: – Eºti mulþumit?
Mihail: – Sunt foarte mulþumit.

13. Ce enunþuri / îmbinãri se folosesc pentru a exprima:


Sunt de acord. Sunt absolut de acord cu dvs.! Cred cã aºa este! Se înþelege de la sine! Nu sunt
Model: acordul ...........................................................................................................................................
împotrivã! Nu am nimic împotrivã! N-am nimic contra.

1) dezacordul ..............................................................................................................................................
2) promisiunea ............................................................................................................................................
3) speranþa ..................................................................................................................................................
4) concluzia ..................................................................................................................................................

Repere: Promit sã fiu mai atent. Sunt de acord. Nu vã supãraþi, dar … Sunt absolut de acord cu dvs.! Sper cã
… Cred cã aºa este! Îþi fãgãduiesc sã … Se înþelege de la sine! Nu sunt împotrivã! Mai sper cã … Nu am nimic
împotrivã. Am speranþa cã … N-am nimic contra. În concluzie. Aºadar. Eu cred altfel … deoarece … Îþi promit
cã … Prin urmare. Nu sunt de acord … Nici chiar aºa cum spui / cum se spune. Sub nici un motiv.

14. Amintiþi-vã o situaþie care ar confirma proverbul.


(rom.) Cine cautã gãseºte. ............................................................................................................

(rus.) Êòî èùåò òîò íàéä¸ò. ............................................................................................................

(engl.) He that seeks finds. ............................................................................................................

Limba – mijloc de integrare socialã


38 Limba care ne uneºte / Unitatea 9

Unitatea 9
AUDIEM
1. Rostim împreunã.

2. În baza celor audiate, completaþi propoziþiile utilizând cuvintele potrivite.


1) În fiecare lunã plãtim …………………… apartamentului ºi multe alte taxe.

2) De sãrbãtori, casa lui ªerban este …………………… .

3) Compania Union Fenosa are un …………………… mare în anul curent.

4) Guvernatorul Bãncii Naþionale se bucurã de …………………… .

5) Dacã pânã la 31 martie nu vei reuºi sã plãteºti taxa pentru impozitul pe venit, vei plãti ……………… .

3. Ascultaþi dialogul O problemã urgentã ºi completaþi-l.


– Bunã ziua, Sorin. Ce mai faci?
– Buna, Alin, mulþumesc. Dar tu?
– ……………………, bine. Dar acum am o problemã.
– Ce problemã? ……………………?
– Nu e gravã, …………………... . Trebuie sã mã duc la ………………………………………… .
– Trebuie sã plãteºti ºi tu ……………………?
– Da, trebuie sã plãtesc …………………… .
– Eu l-am plãtit deja.
– Nu ºtii pânã când se primesc ……………………?
– Ba da. …………………… se primesc pânã la 31 martie.
– Dar dacã nu reuºesc pânã la 31 martie, ce se poate întâmpla?
– Atunci vei plãti …………………… / amendã.
– Înseamnã cã trebuie sã plãtesc …………………… .
– Ar fi bine. Aºa vei evita problemele.
– Bine, Sorin, îþi mulþumesc pentru …………………… ºi pentru …………………… . La revedere.
– La revedere!

4. Alcãtuiþi propoziþii cu expresiile: a plãti impozit pe venit; a prezenta declaraþia pe venit; a


evita unele probleme.
....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

5. Ascultaþi dialogul Totul va fi bine. Transformaþi-l în vorbire indirectã.


Dan îl întreabã pe Radu ce mai face. Radu îi rãspunde cã .............................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

Limba – mijloc de integrare socialã


Limba care ne uneºte / Unitatea 9 39

C I T I M
6. Completaþi propoziþiile din textul Banii.
Repere: a fi, a circula, a se introduce, a-ºi modifica.

Se ºtie cã primele forme concrete de bani au fost: metalele, sarea, blãnurile. Actualmente, banii
.......................... sub forma de monede si bancnote. În Republica Moldova, în anul 1993, ..................................
leii actuali. Banii ........................... foarte des valoarea, adicã puterea de cumpãrare. Banii nu trebuie sã
....................... scopul suprem al vieþii.

7. Rãspundeþi complet la întrebãri.


1) De cât timp lucrezi aici? ..........................................................................................................................

2) De când ai venit în Moldova? ..................................................................................................................

3) De când încep cursurile? .........................................................................................................................

4) De când ai început sã economiseºti banii? ...............................................................................................

5) De când va fi majorat salariul? ................................................................................................................

8. Când? Rãspundeþi complet la întrebãri.


Repere: anul trecut, luna trecutã, sãptãmâna trecutã, lunea trecutã, alaltãieri.

Când ai obþinut majorarea salariului? / ........................................................................................................

Când i-ai dat copilului bani de buzunar? / ...................................................................................................

Când ai cumpãrat cadou soþiei (soþului)? / ...................................................................................................

Când i-ai propus familiei sã mergeþi într-o excursie? / ..................................................................................

Când l-ai lãudat pe copil pentru succesele lui? / ..........................................................................................

VORBIM
9. Despre ce discutã persoanele din imagine?

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

Limba – mijloc de integrare socialã


40 Limba care ne uneºte / Unitatea 9

10. Rãspundeþi la întrebãri în baza imaginii alãturate.


Vrei bani?
1) Cine este el? / .........................................................................................

2) Cu cine discutã la telefon? / ....................................................................

3) Despre ce discutã? / ................................................................................

4) Ce noteazã domnul în agendã? /.............................................................

11. Improvizaþi o discuþie în baza situaþiilor.


• Adrian ªerbãnescu a câºtigat o sumã de bani la loto. El s-a întâlnit cu Dinu Pãcuraru, un coleg de facultate.
• Dinu este bancher. Ce îl întreabã Andrei pe Dinu?

– Spune-mi, te rog, .........................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

SCRIEM
12. Are sau nu are dreptate? Argumentaþi.
Dan zice cã banii aduc fericire.
Model 1: El are dreptate, deoarece cu bani poþi cumpãra Model 2: Nu are dreptate, deoarece cu bani nu poþi
orice (o casã, o maºinã). cumpãra totul.

1) ................................................................................ 1) ................................................................................

2) ................................................................................ 2) ................................................................................

3) ................................................................................ 3) ................................................................................

13. Aveþi 1200 de lei. Faceþi devizul de cheltuieli pentru o lunã de zile.
Repere: servicii comunale; produse alimentare; telefon; bani de buzunar copilului; alte cheltuieli.

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

Limba – mijloc de integrare socialã


Limba care ne uneºte / Unitatea 9 41

14. Aveþi pãrinþi la þarã. Trebuie sã le expediaþi bani. Completaþi formularul.

15. Colegul dvs. are nevoie sã facã un transfer de bani. Sfãtuiþi-l ce trebuie sã facã.
În primul rând, ............................................................................................................................................

În al doilea rând, .........................................................................................................................................

16. Clasificaþi enunþurile conform intenþiilor.


Repere: Ai dreptate. Nu ai dreptate. Ai perfectã dreptate. Nu aveþi dreptate. El are dreptate. Ea nu are
dreptate când spune cã… Eu am dreptate? Nu, greºiþi. Aveþi dreptate. Avem dreptate. Îmi permit sã te
contrazic. Ei au dreptate. De data asta am sã te contrazic. E adevãrat.

1) A avea dreptate ........................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

2) A nu avea dreptate ..................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

3) A contrazice pe cineva .............................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

17. Amintiþi-vã o situaþie care ar confirma proverbul.


(rom.) Ban la ban trage.
(rus.) Äåíüãè ê äåíüãàì èäóò.
(engl.) Money makes money.
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

Limba – mijloc de integrare socialã


42 Limba care ne uneºte / Unitatea 10

Unitatea 10
AUDIEM
1. Rostim împreunã.

2. Ascultaþi ºi puneþi accentul.


Inofensiv, avantajos, gelos, învingãtor, înþelepciune, gingãºie, fidelitate, verighetã.

3. Formaþi adjective ºi alcãtuiþi cu ele propoziþii.


Model: Fidelitate –> fidel Eu cred cã soþul meu este fidel.

Onestitate ....................... .........................................................................................................

Curiozitate ....................... .........................................................................................................

Gelozie ....................... .........................................................................................................

Gingãºie ....................... .........................................................................................................

Perfecþiune ....................... .........................................................................................................

4. Ascultaþi dialogul Culorile ºi noi.

5. Rãspundeþi la întrebãri.
1) Cu ce se asorteazã mai bine culoarea maro? ...........................................................................................

2) Ce culori preferi? .....................................................................................................................................

3) Cum crezi, bãrbaþii pot purta haine de culoare roºie? ..............................................................................

4) Ce culoare e potrivitã pentru bãrbaþi la o ºedinþã? ..................................................................................

5) Ce culoare e potrivitã pentru femei la o ºedinþã? .....................................................................................

6. Ascultaþi ºi completaþi poezia.


Opinie

Cum þi-ai spus pãrerea, îndatã

....................................................

Eu, te rog, ca altã datã

....................................................
Petru Cãrare

C I T I M
7. Numerotaþi în ordinea cuvenitã.
Înainte de a începe o conversaþie, trebuie sã ºtim:

(…) cum sã ne comportãm cu cei din jur în diferite situaþii.


(…) când este momentul potrivit pentru discuþii.
(…) pe cine trebuie sã prezentãm mai întâi.

Limba – mijloc de integrare socialã


Limba care ne uneºte / Unitatea 10 43

8. Restabiliþi textul Codul bunelor maniere.


Lumea s-a schimbat de atunci. (…)
Important e cã regulile bunelor maniere au fost alcãtuite de oameni obiºnuiþi, având motive practice. (...)
Comunicarea eficientã a devenit mai importantã. (…)
Codul bunelor maniere a fost inventat demult. (…)
Acestea erau niºte mijloace de a transmite amabilitatea de la om la om. (…)

9. Potriviþi cuvintele din coloana A cu explicaþiile din coloana B.

A. B.
1=c
1) a inventa a) procedee, metode
2
2) eficienþã b) reguli de a se purta în societate
3
3) amabilitate c) a crea ceva nou
4
4) maniere d) rezultat pozitiv
5
5) mijloace e) amabil, politicos

10. Utilizaþi doar cuvintele adecvate situaþiei.


Repere: a se comporta, fidelitate, imagine, gelos, a trata, gingãºie, a poseda, a concentra, eficientã, relaþii.

1) Conteazã mult cum ……………………… pentru a face o primã impresie bunã.

2) Conteazã cum creãm ……………………… noastrã profesionalã.

3) Conteazã cum îi ……………………… pe colegii de birou.

4) Conteazã cât de bine ……………………… arta conversaþiei în afaceri etc.

11. Cu ce asociaþi aceste culori?


Repere: pãmânt / iarbã / cer / aur, lãmâie / zãpadã, lapte / sânge / garoafã.
Model: Culoarea liliachie este culoarea liliacului.

1) Culoarea neagrã este culoarea .............................................

2) Culoarea albã este culoarea .................................................

3) Culoarea albastrã este culoarea ............................................

4) Culoarea verde este culoarea ...............................................

5) Culoarea galbenã este culoarea ............................................

6) Culoarea roºie este culoarea .................................................

12. Completaþi propoziþiile.


Repere: seriozitate, profesionalism, eleganþã, puritate, fantezie.
1) Asortatã cu alb, culoarea gri subliniazã ………………… ºi ………………… .
2) Negrul atribuie ………………… ºi seriozitate.
3) Albul evidenþiazã ………………… ºi eleganþã.
4) Culoarea liliachie stimuleazã …………………, tendinþa spre nou ºi îndeamnã la creaþie.

Limba – mijloc de integrare socialã


44 Limba care ne uneºte / Unitatea 10

VORBIM

13. Ce pãrere aveþi despre comportamentul persoanelor din imagini? Alcãtuiþi microtexte.

14. Alcãtuiþi dialoguri în baza imaginilor de mai jos.

15. Descrieþi persoanele din imagini.

Limba – mijloc de integrare socialã


Limba care ne uneºte / Unitatea 10 45

16. Continuaþi conversaþia telefonicã.


– Bunã ziua, Mihaela.
– Salut, Dan.
– ..............................................................................................................
– ..............................................................................................................
– .............................................................................................................. Eºti
– .............................................................................................................. liberã?
– ..............................................................................................................
– ..............................................................................................................

SCRIEM
17. Ce reguli trebuie sã respecte cei care intrã în cabinetul dvs.? Continuaþi.
1) Bate la uºã ºi aºteaptã. 6) ...........................................................................

2) Dacã nu rãspund, nu intra. 7) ...........................................................................

3) ............................................................................ 8) ...........................................................................

4) ............................................................................ 9) ...........................................................................

5) ............................................................................ 10) .........................................................................

18. Completaþi enunþurile.


Model: Un elev zice: “Când am sã devin student…. / Când am sã devin student, voi învãþa foarte bine.”

Un student spune: “Când va începe un semestru nou, ................................................................................

Un specialist tânãr zice: ...............................................................................................................................

O persoanã de 60 de ani spune: ..................................................................................................................

19. Clasificaþi expresiile conform intenþiilor.


Repere: Dupã mine… ªi eu consider cã… Ce spuneþi despre asta? Dupã pãrerea mea… Ce pãrere aveþi
despre asta? Eu cred cã… Cum vi se pare aceasta? Consider cã … Crezi cã este posibil? Pot afirma cã…? Aº
spune cã… Dacã nu greºesc…Aº vrea sã menþionez cã… Ce pãrere aveþi în aceastã problemã? Susþin
punctul de vedere al …
1) A afla opinia cuiva: ..................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
2) A spune cã avem aceeaºi opinie: .............................................................................................................
..............................................................................................................................................................
3) A exprima opinia, în general: ...................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

20. Amintiþi-vã o situaþie care ar confirma proverbul:


(rom.) Ce þie nu-þi place, altuia nu-i face.
(rus.) ×åãî ñàì íå ëþáèøü, òîãî è äðóãîìó íå æåëàé.
(engl.) Do as you would be done by.

Limba – mijloc de integrare socialã


46 Limba care ne uneºte / Unitatea 11

Unitatea 11
AUDIEM
1. Rostim împreunã.

2. Ascultaþi ºi puneþi accentul.


Compliment, copilãrie, devotament, jertfire, responsabilitate, vietate, tuturor.

3. Ascultaþi dialogul La întâlnire.

4. Care este pãrerea dvs.? Argumentaþi.


1) Doamna trebuie sã întârzie la prima întâlnire? .........................................................................................

2) Bãrbatul trebuie sã vinã cu flori la prima întâlnire? ..................................................................................

3) Unde trebuie sã meargã ei: la restaurant, în parc, la cafenea? .................................................................

5. Ascultaþi ºi completaþi poezia.


....................................

Luminaþi de-un mac.

Te cunosc de-o zi

...................................
Vasile Romanciuc

C I T I M
6. Ce variantã alegeþi? Motivaþi.
I.
Eugen, un tânãr fãrã pãrinþi, s-a îndrãgostit de Elena. El o admira pentru curajul ºi pentru înþelepciunea ei.
Ea nu-l observa. Peste câteva luni, Elena a suferit un accident. Se simþea foarte rãu. Rudele ei erau departe ºi
au aflat mai târziu.
Într-o zi a venit doar fratele ei ºi atât. Cine credeþi cã a fost cel care a venit zi de zi ºi a stat la patul ei?
Atunci Elena a înþeles cã îl iubeºte pe Eugen.
A trecut un an pânã au hotãrât sã se cãsãtoreascã. Eugen a mers la pãrinþii Elenei s-o cearã de soþie. Parcã
a fost bine, dar pãrinþilor nu le-a plãcut bãiatul.
Tânãrul i-a propus fetei sã se despartã. Ea nu a acceptat. Ce sã facã? Argumentaþi.

a) Sã se cãsãtoreascã, chiar dacã b) Sã-i convingã pe pãrinþi, chiar c) Alte soluþii.


le va fi greu. dacã au spus cã nu-l acceptã.

.................................................... .................................................... ....................................................

.................................................... .................................................... ....................................................

.................................................... .................................................... ....................................................

.................................................... .................................................... ....................................................

Limba – mijloc de integrare socialã


Limba care ne uneºte / Unitatea 11 47

II.
Doi tineri se iubesc. Vlad are 23 de ani. Luminiþa are 30 de ani. De 5 ani au o relaþie frumoasã. Ea vrea sã
se cãsãtoreascã, dar el îi spune sã mai aºtepte puþin. Cum credeþi de ce ?
a) O iubeºte, dar se teme de responsabilitãþi.
b) El n-o iubeºte, deºi îi este bine cu ea.
c) El o iubeºte, dar ca pe o sorã.
d) ..............................................................................................................................................................

III.
Ana are 45 de ani ºi este cãsãtoritã. Acum l-a întâlnit pe Pavel de care s-a îndrãgostit. Ea îl iubeºte cum n-a
mai iubit vreodatã. Pavel o iubeºte la fel de mult. Soþul ei Alexandru ºtie, dar nu zice nimic, pentru cã o
iubeºte. În schimb, fiica ei i-a spus cã nu vrea s-o mai vadã. Ce pãrere aveþi?
a) Soþul ei crede cã e doar o pasiune efemerã.
b) Fiica nu trebuie s-o judece pe mama.
c) Dragostea adevãratã este o singurã datã în viaþã.
d) ..............................................................................................................................................................
e) ..............................................................................................................................................................

7. Ce spuneþi în situaþiile de mai jos? Alegeþi o variantã.


Repere: Am fost încântat. / E minunat! / Mã bucur nespus. / Îmi pare rãu. / Asta-mi place.

1) Aþi câºtigat un bilet de cãlãtorie la munte. / ...........................................................................................

2) Pãrinþii prietenilor voºtri au divorþat. / .....................................................................................................

3) Ieri ai avut o surprizã plãcutã acasã. / .....................................................................................................

4) Bãiatul dvs. a fost angajat într-o firmã foarte bunã. / ..............................................................................

5) La serviciu a venit un ºef excelent. / ........................................................................................................

VORBIM
8. Cum credeþi, existã dragoste la prima vedere? Alcãtuiþi un text în baza imaginilor de
mai jos.

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

Limba – mijloc de integrare socialã


48 Limba care ne uneºte / Unitatea 11

9. Alcãtuiþi un text în baza imaginilor de mai jos.

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

10. Ce îi doriþi Anei? Ce îi doriþi lui Dan? Alegeþi ºi argumentaþi.


a) Un soþ deºtept, dar mai puþin bogat. a) O soþie frumoasã ºi mai puþin deºteaptã.
b) Un soþ bogat, dar mai puþin deºtept. b) O soþie deºteaptã, dar mai puþin frumoasã.
c) Un soþ deºtept, educat, dar sãrac. c) O soþie ºi deºteaptã, ºi frumoasã.
d) ............................................................................ d) ............................................................................

11. Cum credeþi, ce ar trebui sã facã o femeie la 25 de ani? Dar un bãrbat?


Model 1: O femeie trebuie sã aibã grijã de familie. Model 2: Un bãrbat trebuie sã facã carierã.

a) ............................................................................ a) ............................................................................

b) ............................................................................ b) ............................................................................

c) ............................................................................ c) ............................................................................

SCRIEM
12. Alegeþi doar cuvintele care se potrivesc. Completaþi propoziþiile.
Repere: sentiment, îmbrãþiºare, dragoste, copilãrie, gingãºie, ocazie, suferinþã, dramã.

1) De multe ori mã gândesc la acest ............................................................................................................

2) Fiecare persoanã are nevoie de ................................................................................................................

3) În copilãrie nu am ºtiut ce înseamnã …….........………….., pentru cã toþi mã iubeau ºi totul era frumos.

4) Astãzi realizez, cu regret, cã dragostea poate fi o ....................................................................................

Limba – mijloc de integrare socialã


Limba care ne uneºte / Unitatea 11 49

13. Utilizaþi prepoziþiile corespunzãtoare.


1) ….. ºcoalã am învãþat cã dragostea ……….. pãrinþi, ………….. þarã este sfântã.
2) … cât entuziasm ne povestea …………. dragoste profesorul … literaturã!
3) Alþi profesori ne cultivau dragostea … lume, … univers, … naturã, … artã, … fiecare vietate ºi … pãmânt.

14. Continuaþi enunþurile.


1) Unul crede cã o familie se poate întemeia ºi fãrã bani, dar altul .............................................................. .
2) Cineva susþine ideea cã bãrbaþii la început se tem de responsabilitãþi, dar altcineva ................................ .
3) Unii considerã cã fiica nu trebuie s-o judece pe mama, dar alþii ............................................................... .
4) Unora le plac sãrbãtorile în familie, dar altora ......................................................................................... .

15. Cum înþelegeþi dragostea faþã de...


A. copii
Model: Dragostea faþã de copii înseamnã sã ai grijã de ei, sã fie îmbrãcaþi bine, sã înveþe într-o ºcoalã bunã etc.
B. persoana iubitã
Dragostea faþã de soþ (soþie), (iubit(-ã)) ........................................................................................................
..............................................................................................................................................................
C. pãrinþi
Dragostea faþã de pãrinþi .............................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

16. Alegeþi, apoi propuneþi varianta potrivitã.


A. Copilul dvs. de 6 ani vã întreabã cum s-a nãscut. B. Copilul a împlinit 16 ani ºi vã întreabã ce este
Cum veþi proceda? dragostea. Ce îi rãspundeþi?
a) Îi veþi spune când va împlini 16 ani. ................................................................................
b) Îi explicaþi acum. ................................................................................
c) Îl trimiteþi la mama (tata). ................................................................................
d) Evitaþi sã-i rãspundeþi. ................................................................................
e) ............................................................................ ................................................................................

17. Ce expresii, enunþuri se folosesc pentru a exprima:


atitudinea bucuria / satisfacþia
................................................................................ ...............................................................................
................................................................................ ...............................................................................
................................................................................ ...............................................................................
................................................................................ ...............................................................................
Repere: Îmi place … Sunt satisfãcut de … Nu-mi place … Mã bucur nespus! Urãsc … Îmi pare bine cã … Îmi
pare rãu cã … Sunt bucuros cã … E frumos sã … E bine sã … E rãu sã … Nu e bine sã … Mã bucur cã … E
ruºinos sã … Sunt satisfãcut de faptul cã … Nu-i frumos sã … . Asta-mi place!

18. Amintiþi-vã o situaþie care ar confirma proverbul.


(rom.) Unde þi-e inima, acolo ºi gândul.
(rus.) Êóäà ñåðäöå ëåòèò, òóäà è îêî ãëÿäèò.
(engl.) The eye lets in love.
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

Limba – mijloc de integrare socialã


50 Limba care ne uneºte / Unitatea 12

Unitatea 12
AUDIEM
1. Rostim împreunã. Gãsiþi cuvintele audiate.
Anumitdãunãtorinconºtientdezinteresatneînsemnatîmplinitpoliticos.

2. Ascultaþi ºi puneþi accentul.


Coincide, denatureazã, intervine, întreprinde, solicitã, surprinde, se complace, se eschiveazã.

3. Rostim împreunã.

4. În baza celor audiate, completaþi propoziþiile utilizand doar cuvintele care se potrivesc.
1) Spunem cuiva o ºtire despre ……………………………. .
2) Uneori ºtirea ajunge în altã formã, cu diferite …………., chiar ……………… .
3) O faptã este o acþiune care are loc în diferite …………………….. ale vieþii.
4) O faptã bunã poate fi o …………….. moralã, financiarã, verbalã.
5) Uneori oamenii pot face o faptã rea ºi din …………………………… .

5. Ascultaþi textul În tãcere.

6. Redaþi conþinutul textului audiat.


....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

7. Ascultaþi ºi completaþi poezia.


Sã vorbeºti în þara muþilor,
…………………………,
Sã vezi în þara orbilor,
Sã auzi în þara surzilor –
……………,
Sunt ºi acestea niºte faþete ale curajului.
Vasile Romanciuc

C I T I M
8. Restabiliþi textul Vorbe ºi fapte.

Trãia odatã un om care avea un fecior Iatã cã a scos ºi ultimul cui. Bãiatul a venit Bãiatul a meditat puþin ºi a hotãrât sã
neascultãtor. (1) la tatãl sãu ºi i-a spus foarte bucuros: se schimbe. Din leneº a devenit harnic.
La fiecare faptã bunã scotea câte un cui.

– Gata, tatã. Le-am scos, în sfârºit, pe Uºa s-a umplut de cuie. Într-o zi bãiatul Tatãl sãu, în loc sã-l pedepseascã, la
toate. îl întreabã pe tatãl sãu: fiecare faptã rea a feciorului bãtea câte
Tatãl sãu a oftat ºi i-a zis: – Tatã, ce-i cu uºa noastrã? De ce sunt un cui în uºa de lemn a casei…
– Dar gãurile? Gãurile au rãmas. numai cuie?
– Acestea sunt faptele tale, bãiete. Fiecare
(Text adaptat dupã N. Dabija) cui e o faptã rea pe care ai fãcut-o.

Limba – mijloc de integrare socialã


Limba care ne uneºte / Unitatea 12 51

9. Ce pãrere aveþi? Argumentaþi.


I.
Andrei a venit sã se angajeze la firma Ghiocel. El zice cã ºtie mai multe limbi: engleza, rusa si româna. Dar
nu e adevãrat. El a procedat corect sau nu? Care este pãrerea dvs.?
a) Pânã a spune cã poþi, e necesar sã înveþi.
b) Pentru a fi angajat, poþi spune multe.
c) Fãrã a cunoaºte multe limbi, nu poþi spune cã ºtii.
d) ..............................................................................................................................................................

II.
Pavel a promis pãrinþilor cã îºi va cãuta un serviciu ºi nu va mai cere bani de la ei. Dar peste o sãptãmânã a
venit din nou sã cearã ºi mai mulþi bani. Ce sã facã pãrinþii?
a) Sã nu-i mai dea bani.
b) Sã-l ajute sã se angajeze.
c) Sã-i dea bani, pânã el îºi va gãsi serviciu.
d) ..............................................................................................................................................................

III.
La serviciu Dana are douã prietene: Ana ºi Adriana. Aºa s-a întâmplat cã fetele s-au certat. Dana însã nu a
intervenit, doar le-a ascultat. Atât Ana, cât ºi Adriana s-au supãrat pe Dana. Cum ar trebui sã procedeze
Dana?
a) Sã le împace pe ambele.
b) Sã rupã legãtura de prietenie cu ambele.
c) A fãcut bine cã nu a intervenit.
d) ..............................................................................................................................................................

VORBIM
10. În baza imaginilor, expuneþi conþinutul textului Vorbe ºi fapte.

Limba – mijloc de integrare socialã


52 Limba care ne uneºte / Unitatea 12

11. Sunteþi sau nu de acord? Argumentaþi.


Sunt (nu sunt) de acord (+/-), pentru cã
1) Judecând, vei fi judecat. ......................................................................
2) Protejând, vei fi protejat. ......................................................................
3) Iertând, vei fi iertat. ......................................................................
4) Ajutând, vei fi ajutat. ......................................................................

SCRIEM
12. Continuaþi enunþurile.
1) A transmite o informaþie e uºor, dacã .....................................................................................................
2) A susþine financiar un proiect e posibil, dacã .........................................................................................
3) A se eschiva de la adevãr e posibil, dacã .................................................................................................
4) A cunoaºte multe limbi e bine, dar .........................................................................................................
5) A ierta e uºor, dar ...................................................................................................................................
6) A vorbi e uºor, dar ..................................................................................................................................

13. Ce spuneþi în situaþiile de mai jos? Alegeþi varianta din casetã.


Repere: Vreau sã aflu cine e. / Mã intereseazã. / Mã intereseazã tot. / Consider cã-i interesant. / Interesant. /
Nu am nevoie sã ºtiu.
1) Aþi aflat o ºtire la televizor despre cursurile de limbã românã. / ................................................................
2) A venit un coleg nou la serviciu. / ............................................................................................................
3) Un vecin îl criticã pe alt vecin. / ................................................................................................................
4) Aþi vãzut la librãrie un dicþionar bun. / ....................................................................................................
5) La o cafea, colegii discutã despre relaþiile din familie. / ...........................................................................
6) La telefon, soþul (soþia) a spus cã vrea sã vorbeascã cu tine ceva foarte serios. / .....................................

14. Ce enunþuri se folosesc pentru a exprima:


1) Interesul faþã de ceva ..............................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

2) Lipsa de interes faþã de ceva ....................................................................................................................

....................................................................................................................................................................
Repere: Mã intereseazã mult ... Mã intereseazã cine / ce / unde / când / cum / dacã … Vreau sã aflu cine / ce
/ unde / când / cum ... . Interesant, cine este bãiatul acesta? Nu mã intereseazã. Mã intereseazã sã ... .
Consider cã-i interesant. Nu mã intereseazã deloc.

15. Amintiþi-vã o situaþie care ar confirma proverbul.


(rom.) Vorbã multã, fapte puþine.
(rus.) Ìíîãî ñëîâ, äà ìàëî äåëà.
(engl.) A longe tongue is a sign of a short hand.
Deeds speak louder than word.
....................................................................................................................................................................
Limba – mijloc de integrare socialã
Limba care ne uneºte / Unitatea 13 53

Unitatea 13
AUDIEM
1. Scrieþi ce aþi realizat la vârsta dvs.
1) Am absolvit Academia de Studii Economice din Moldova.
2) ..............................................................................................................................................................
3) ..............................................................................................................................................................
4) ..............................................................................................................................................................
5) ..............................................................................................................................................................
6) ..............................................................................................................................................................
7) ..............................................................................................................................................................

2. Ascultaþi textul Visul ºi ochelarii.

3. Redaþi conþinutul textului audiat.


....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

4. Ascultaþi ºi completaþi versurile.


Anotimpuri
.............................................
“O, cum te cheamã, domniºoarã?”.
.............................................................
“Din douã vieþi facem o viaþã”.
..............................................................
“Câþi nepoþei avem de-acuma?”
...............................................................
“Trec câte douã-trei odatã.”
Vasile Romanciuc

C I T I M
5. Ce veþi spune în situaþiile de mai jos? Alegeþi varianta potrivitã.
Repere: (4) Mã surprinde. (...) Sã fie adevãrat? (...) Incredibil! (...) Minunat! (...) Oare e adevãrat? (...) Ce
pereche minunatã / admirabilã! (...) Ce idee minunatã!

1) Vi s-a majorat salariul. ............................................................................................................................


2) La un concurs internaþional aþi obþinut funcþia de manager. ...................................................................
3) Deºi nu posedaþi perfect limba românã, ºeful a cerut sã prezentaþi un raport în românã timp de o zi. Cu
greu, dar aþi reuºit. ......................................................................................................................................
4) Soþul (soþia) a devenit foarte atent (-ã) cu dvs. ........................................................................................
5) Soþul (soþia) vã propune sã luaþi cina în oraº. ..........................................................................................
6) Managerul a gãsit soluþia privind alocarea fondurilor. .............................................................................
7) Observaþi cã în staþie un bãrbat îi dãruieºte unei femei foarte mulþi trandafiri. ........................................

Limba – mijloc de integrare socialã


54 Limba care ne uneºte / Unitatea 13

6. Priviþi imaginile de mai jos ºi aflaþi mai multe despre Petru.

Petru este actor. Visul lui s-a împlinit. Este actor la teatrul Eugen Ionesco ºi
este foarte talentat. Joacã în multe piese. Spectatorii aºteaptã cu mare nerãbdare
apariþia lui în scenã. Ei apreciazã jocul lui ºi îl aplaudã întotdeauna.

Acum Petru este acasã. Se odihneºte. Preferã sã citeascã piese de teatru.


Citeºte opere ale autorilor contemporani. Lângã el este telefonul. Aºteaptã
sã-i telefoneze directorul ºi sã-i spunã când este premiera spectacolului.

SCRIEM
7. Descrieþi persoanele dupã modelul din exerciþiul precedent.
Anatol este programator. ............................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

Anatol se aflã la munte. ..............................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

Sabina este profesoarã. ................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

Sabina este acasã la bucãtãrie. ....................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

Gheorghe ºi Andrei cultivã legume. .............................................................................................................

....................................................................................................................................................................

Aceleaºi persoane sunt la teatru. .................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

Limba – mijloc de integrare socialã


Limba care ne uneºte / Unitatea 13 55

8. Completaþi textul despre domnul Petrache.


Repere: a obþine, vis, pasiune, ardoare, permanenþã, incredibil, certitudine, a mobiliza, a uimi.

Domnul Petrache este manager. El ............................ multe în viaþã la cei 40 de ani. ªi-a împlinit
............................ . Acum are propria afacere. Totul face cu mare ............................ ºi ............................ .
Este în ............................ preocupat de prestigiul firmei. Este punctual ºi corect cu toþi partenerii, lucru aproape
............................ pentru timpurile noastre. ªtie cu ............................ ce trebuie sã facã. El ............................
toþi angajaþii prin energia sa. Îi ............................ pe toþi prin perseverenþã. Este un model pentru fiecare om
de afaceri.

9. Completaþi dialogul Felicitãri.


– Salut, Ana!
– Salut, Vladimir. Pe cine cauþi?
– Îl caut .................. .
– Pentru ce-þi trebuie, poate te ajut eu ...................... .
– Nu cred. Vin socrii mei. ªi el trebuie sã-i întâmpine ...................... la garã.
– Aveþi o sãrbãtoare sau e o vizitã simplã?
– Nu, avem o sãrbãtoare de familie. Împlinim 10 ani de la cãsãtorie.
– Felicitãri!

10. Faceþi o petrecere. Pe cine invitaþi?


Te invit ........................................ .
O invit pe .................................... .
Îl invit pe .................................... .
Îi invit pe .................................... .

11. Alegeþi variantele potrivite ºi alcãtuiþi propoziþii.


Model: Vecinii te salutã pe tine în fiecare dimineaþã.

Vecinii mã salutã pe mine în fiecare dimineaþã? ................................................................


Când te inviþi pe tine la petrecere? ................................................................
Colegul îl înþelege pe el când vorbeºte rar ºi clar. ................................................................
Acum o cheamã pe ea la director? ................................................................
ªtiþi cã ne cãutãm pe noi peste tot. ................................................................
Directorul vã întreabã pe voi despre rezultate. ................................................................
Prietenii îi ascultã pe ei pentru cã spun lucruri interesante. ................................................................
Firma le angajeazã pe ele pentru cã sunt cei mai buni. ................................................................

12. Amintiþi-vã o situaþie care ar confirma proverbul.


(rom.) Adunã la tinereþe, ca sã ai la bãtrâneþe.
(rus.) Êòî â ìîëîäîñòè íå ðàáîòàåò, òîò â ñòàðîñòè òåðïèò íóæäó.
(engl.) Make ample provision for old age.
..................................................................................................................................................................

Limba – mijloc de integrare socialã


56 Limba care ne uneºte / Unitatea 14

Unitatea 14
AUDIEM
1. Rostim împreunã.

2. „Împerecheaþi” cuvintele audiate cu cele din tabel.

3. Ascultaþi dialogurile Cãlãtoria, Luna se vede ºi Atotºtiutorul.

4. Examinaþi imaginile ºi reproduceþi conþinutul textelor audiate.

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

Limba – mijloc de integrare socialã


Limba care ne uneºte / Unitatea 14 57

C I T I M
5. Completaþi propoziþiile.
Repere: acumulãm, avem posibilitate, benefic, forþe, plãmâni, stare de zbor, vârful muntelui, visãtor.

1) În vacanþã ......................... multe ............... noi.

2) Aerul de mare este ......................... pentru ............................ .

3) Omul .......................... se aflã mereu într-o ......................................... .

4) Regretãm mult cã nu ............................................ sã urcãm în ..................................... .

6. Înþelegeþi sau nu aceste propoziþii? Marcaþi între paranteze (+) sau (-).
1) ( ) E bine când ºtim sã îmbinãm plãcutul cu utilul.
2) ( ) Pãrinþii într-adevãr sunt cea mai mare avuþie a noastrã.
3) ( ) Bãrbaþii le cuceresc cu greu pe femeile deºtepte ºi frumoase, dar le pierd uºor.
4) ( ) Majoritatea are dreptate întotdeauna.

7. Citiþi explicaþiile ºi rezolvaþi integrama.

1) Oameni care viseazã.


2) Oameni care predispun la melancolie, la contemplaþie, romanþioºi.
3) Oameni care manifestã curiozitate, dornici sã afle ceva nou ºi neobiºnuit.
4) Oameni cu simþul responsabilitãþii.
5) Oameni care au o mare putere fizicã.
6) Oameni care rezistã tuturor greutãþilor.
7) Oameni plini de devotament faþã de cineva sau de ceva.

8. Restabiliþi textul La Poiana-Braºov.


(...) Cele ºapte zile petrecute în România ne-au convins de faptul cât de beneficã a fost odihna pentru sãnãtate.
(...) Chiar din prima zi ne-au impresionat locurile pitoreºti, liniºtea ºi aerul curat de acolo.
(...) Iarna trecutã ne-am odihnit o sãptãmânã la Poiana-Braºov. A fost o vacanþã de vis!
(...) Suntem convinºi cã dacã ºi la anul ni se va propune sã mergem la Poiana-Braºov, vom accepta cu plãcere.

Limba – mijloc de integrare socialã


58 Limba care ne uneºte / Unitatea 14

VORBIM
9. Unde preferaþi sã mergeþi în vacanþã? De ce?

10. La întrebarea unde se vor odihni în concediu, trei colegi (Vlad, Eugen ºi Dan) au
rãspuns prin desen. Examinaþi imaginile ºi spuneþi unde ºi cum îºi vor petrece ei vacanþa.

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

11. Comentaþi proverbul.


(rom.) Mai bine o datã sã vezi decât de ºapte ori sã auzi.
(rus.) Ëó÷øå îäèí ðàç óâèäåòü, ÷åì ñòî ðàç óñëûøàòü.
(engl.) Seeing is believing.

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

Limba – mijloc de integrare socialã


Limba care ne uneºte / Unitatea 14 59

SCRIEM
12. Semnul (+) înseamnã da, semnul (-) este nu. Rãspundeþi la întrebãri.
Mie îmi place sã cãlãtoresc peste hotare. Dar lui?
(-) ..............................................................................................................................................................
Nouã ne-a fost dor de pãrinþi. Dar lor?
(+) ..............................................................................................................................................................
Þie îþi vor spune cum au petrecut vacanþa la Poiana-Braºov. Dar ei?
(-) ..............................................................................................................................................................
Vouã trebuie sã vã telefoneze la ora 2100. Dar lui?
(+) ..............................................................................................................................................................

13. Completaþi enunþurile cu formele potrivite.


A. îmi, îþi, îi, ne, vã, le
1) Dan ................ spune cã nu va mai întârzia, dar eu nu-l cred.
2) Dana ............... va aduce cartea, chiar dacã tu nu ai rugat-o.
3) Radu .............. împrumutã tot timpul bani Radei.
4) Ne bucurãm mult cã Nicu ......... telefoneazã des.
5) Sperãm mult ca prietenii noºtri sã ............ rãspundã ºi vouã la scrisori.
6) Sã ºtiþi cã Nicoleta doreºte sã ................... arate ºi lor unde au greºit.

B. mi-, þi-, i-, ne-, v-, le-


1) Mihaela ...........a promis sã vinã ºi am aºteptat-o pânã acum.
2) Mihai ...............a trimis invitaþie, ceea ce înseamnã cã nu te-a uitat.
3) Vladimir ......... a recomandat lui Ivanko sã meargã la cursuri.
4) Când i-am întrebat, colegii............... au explicat ºi nouã despre ce e vorba.
5) V-aþi bucura mult dacã ºeful............ ar oferi un premiu?
6) Dacã m-ar întreba, .......... aº povesti colegilor cât de bine a fost la ºcoala de varã.

C. -mi, -þi, -i, -ne, -vã, -le


1) Spune .......... ce pot sã fac pentru tine.
2) Daniel vrea sã ...... spunã cã te iubeºte.
3) Aminteºte ....... Danielei sã ia umbrela.
4) Daþi ........... ºi nouã câte o bere.
5) Expediindu ......... aceste cãrþi, ei sperã sã vã bucuraþi.
6) Recomandã ......... ºi lor spectacolul acesta!

Limba – mijloc de integrare socialã


60 Limba care ne uneºte / Unitatea 14

D. mi, þi, i, ni, vi, li


1) Am ghinion: .......... se întâmplã adesea lucruri ciudate.
2) Te superi când .......... se spune cã ai ghinion?
3) Mereu .......... se pare cã n-are noroc în viaþã.
4) .......... s-a cerut sã respectãm distanþa.
5) Bateþi ºi .......... se va deschide!
6) .......... s-a explicat detaliat ºi ei au înþeles perfect.

14. Exprimaþi-vã regretul ºi completaþi enunþurile.


1) ........................................................................ cã Dan nu merge cu noi.

2) ........................................................................ cã Dana a plecat fãrã noi.

3) ........................................................................ cã Rada nu a venit la noi.

15. Exprimaþi-vã neliniºtea ºi completaþi enunþurile.


1) ......................................................................... indiferenþa lor.

2) ......................................................................... cã nepoata întârzie.

3) ......................................................................... sã nu se întâmple ceva rãu.

Limba – mijloc de integrare socialã


Limba care ne uneºte / Unitatea 15 61

Unitatea 15
AUDIEM
1. Rostim împreunã.

2. Ascultaþi dialogul Pot sã aflu?.

3. Rãspundeþi la întrebãri în baza dialogului audiat.


1) Ce o roagã Cristina pe Aneta ? / ............................................................................................................
2) În cât timp Aneta sperã sã afle cine este autorul cântecului? / ................................................................
3) Când soþul Anetei va veni acasã? / .........................................................................................................

4. Ascultaþi dialogurile Înþeleptul Dan ºi Maimuþa drãguþã.

5. Examinaþi imaginile ºi reproduceþi conþinutul textelor audiate.

................................................................................ ...............................................................................

................................................................................ ...............................................................................

................................................................................ ...............................................................................

................................................................................ ...............................................................................

C I T I M
6. Rãspundeþi la întrebãri utilizând semnul (+) la rubrica potrivitã.

Limba – mijloc de integrare socialã


62 Limba care ne uneºte / Unitatea 15

7. Scrieþi rãspunsurile complete la întrebãrile din exerciþiul precedent.


Model: Uneori îmi repartizez raþional timpul necesar pentru studierea limbilor.

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

8. Da sau nu? Încercuiþi.


1) Înainte de a ieºi din birou, stingem lumina. DA. NU.
2) Înainte de ore, repetãm materialul. DA. NU.
3) Când profesorul explicã tema, cursanþii dorm. DA. NU.
4) Dupã cursuri mergem acasã. DA. NU.
5) Dupã toamnã vine vara. DA. NU.
6) Dupã adolescenþã vine copilãria. DA. NU.

9. Ce perioade din viaþa tinerilor sunt descrise?


El ºi ea. Bãiat ºi fatã Iatã-i mire ºi mireasã, El o-ntreabã înc-o datã:
Se iubesc ca doi studenþi. Dar acuma te cam miri: „Nu-i degrabã? N-am greºit?”
El – cu firea cam distratã, El – cu faþa serioasã, Ea rãsuflã uºuratã
Ea – cu paºi mereu atenþi. Ea – cu zâmbet în priviri. ªi îi spune: „În sfârºit!”
Petru Cãrare

10. Restabiliþi textul Vis împlinit.


(...) Rãspunsul domniºoarei e plin de semnificaþie: „În sfârºit!”.
(...) În poezia aceasta se vorbeºte despre doi tineri.
(...) În ziua nunþii, tabloul e invers: mirele e serios, iar mireasa e cu zâmbetul pe buze.
(...) În anii studenþiei, el era cam distrat, iar ea era mereu atentã.
(...) Acum tânãrul simte o nesiguranþã ºi o întreabã pe domniºoarã dacã nu s-au grãbit sã se cãsãtoreascã.

VORBIM
11. Alcãtuiþi un text în baza imaginilor de mai jos.

Limba – mijloc de integrare socialã


Limba care ne uneºte / Unitatea 15 63

12. Comentaþi proverbul.


(rom.) Dã-mi, Doamne, puterea tânãrului ºi mintea bãtrânului.
(rus.) Êàáû ìîëîäîñòè îïûò, êàáû ñòàðîñòè ñèëû.
(engl.) If the young man would and the old man could, there would be nothing undone.

SCRIEM
13. Cum îºi exprimã indignarea persoanele din imagini? Alcãtuiþi microtexte.

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

14. Citiþi versurile. Acoperiþi-le, apoi scrieþi-le alãturi.


– Doctore, ce-a fost cu mine? ......................................................................

Mi-a fost rãu ºi n-a fost bine. ......................................................................

Iar acuma, uite, zãu, ......................................................................

Cã mi-e bine, nu e rãu?! ......................................................................


Petru Cãrare

15. Imaginaþi-vã cã sunteþi medic. Cum îl liniºtiþi pe pacientul dvs.?


....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

Limba – mijloc de integrare socialã


64 Limba care ne uneºte / Unitatea 16

Unitatea 16
AUDIEM
1. Rostim împreunã.

2. „Împerecheaþi” cuvintele audiate cu cele din tabel.

3. Ascultaþi dialogul Sã mergem la cinema.

4. Selectaþi din dialogul audiat expresiile care exprimã acordul sau dezacordul vorbi-
torilor.
....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

5. Ascultaþi versurile lui Petru Cãrare. Scrieþi-le în caiet.


....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

6. Ascultaþi dialogurile La examen ºi La lecþia de matematicã.

7. Examinaþi imaginile ºi reproduceþi conþinutul textelor audiate.

................................................................................ ...............................................................................

................................................................................ ...............................................................................

................................................................................ ...............................................................................

................................................................................ ...............................................................................

Limba – mijloc de integrare socialã


Limba care ne uneºte / Unitatea 16 65

C I T I M
8. Citiþi textul Azi cinez cu un chinez.

Nicolae Croitoru ºi Constanþa Ciuntu sunt colegi. Acum e pauzã de prânz. Nicolae intrã în biroul Constanþei.
Nicolae: – Ce faci azi dupã serviciu?
Constanþa: – De ce întrebi?
Nicolae – Îþi propun sã mergem la film.
Constanþa: – Îmi pare rãu, dar nu pot.
Nicolae: – Dacã îþi pare rãu, trebuie sã poþi.
Constanþa: – Nu te supãra, Nicolae, azi dupã serviciu, la ora cinci, adicã la ºaptesprezece, trebuie sã fiu la
restaurantul „Chiºinãu”.
Nicolae: – Mergi singurã sau te-a invitat cineva?
Constanþa: – Azi cinez cu un chinez.
Nicolae: – N-am înþeles. Repetã, te rog.
Constanþa: – Azi cinez cu un chinez!
Nicolae: – De unde îl ºtii? Cine e acest chinez pentru tine?
Constanþa: – Chinezul e un bun specialist în marketing. Avem o întâlnire de afaceri. Vom discuta doar
chestiuni de serviciu.
Nicolae: – Regret cã nu sunt ºi eu specialist în marketing.

9. În baza textului precedent, încercuiþi Da sau Nu.


1) Nicolae ºi Constanþa sunt soþ ºi soþie. DA. NU.
2) Nicolae o invitã pe Constanþa la restaurant. DA. NU.
3) Constanþa merge singurã la restaurant. DA. NU.
4) Azi Constanþa cineazã cu un chinez. DA. NU.
5) Nicolae regretã cã nu merge la restaurant. DA. NU.

10. Completaþi.
Repere: va fi, se mai poate, polueazã, sã se implice, se confruntã.
1) În prezent, omenirea ................................................... cu grave probleme ecologice.
2) Substanþele toxice ºi deºeurile industriale ............................. mediul.
3) Toate statele trebuie ............................................. în soluþionarea acestor probleme.
4) Astãzi ........................................, mâine ......................................... târziu.

VORBIM
11. Alcãtuiþi microtexte în baza imaginilor de mai jos.

Limba – mijloc de integrare socialã


66 Limba care ne uneºte / Unitatea 16

12. Comentaþi proverbul.


(rom.) Un lucru bine început bine se terminã.
(rus.) Õîðîøåå íà÷àëî, õîðîøèé êîíåö.
(engl.) A good beginning makes a good ending.

13. Unii spun cã prea multã publicitate la televizor supãrã. Dvs. ce credeþi? Motivaþi.

SCRIEM
14. Imaginaþi-vã cã sunteþi ziarist. Alcãtuiþi 6 întrebãri pe care le veþi adresa ministrului
ecologiei.
....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

15. Restabiliþi întrebãrile din dialogul La cursuri.


– ........................................................................................................................................................... ?
– Am început sã studiez serios limba românã acum un an.
– ........................................................................................................................................................... ?
– Continuu sã frecventez cursurile, deoarece vreau sã cunosc la perfecþie limba oficialã a statului.
– ........................................................................................................................................................... ?
– Dupã ce voi termina cursurile, îmi voi aminti cu plãcere de timpul petrecut aici.

16. Ce expresii folosiþi când solicitaþi ceva unei (unor) persoane? Scrieþi-le.

17. Urmãriþi modelele:


Spuneþi-mi, vã rog, ce orã e. Spune-mi, te rog, ce orã e.

1) Daþi-mi, vã rog, manualul dvs. .............................................................................

2) Fiþi amabil (-ã), ajutaþi-mã sã traversez strada. .............................................................................

3) Spuneþi-mi, vã rog, directorul a venit? .............................................................................

4) Permiteþi-mi sã vã adresez o întrebare. .............................................................................

Limba – mijloc de integrare socialã


Limba care ne uneºte / Unitatea 17 67

Unitatea 17
AUDIEM
1. Ascultaþi poezia ºi scrieþi cuvintele care lipsesc.
În aceeaºi limbã toatã lumea ................................ .

În aceeaºi limbã râde un ....................................... .

Ci doar în limba ta durerea poþi s-o ...................... ,

Iar bucuria s-o preschimbi în ................................. .

În limba ta þi-e dor de .......................................... .

ªi vinul e mai vin, ºi prânzul e mai ........................ .

ªi doar în limba ta poþi râde ................................. .

ªi doar în limba ta te poþi opri din ........................ .

Iar când nu poþi nici plânge ºi nici ......................... ,

Când nu poþi mângâia ºi nici ................................ ,

Cu-al tãu pãmânt, cu cerul tãu în ......................... ,

Tu taci atunce tot în ............................................. .


Grigore Vieru

2. Memorizaþi versurile care v-au plãcut mai mult.

3. ªtiþi care sunt cele mai rãspândite limbi? Ascultaþi ºi completaþi tabelul.

4. Ascultaþi dialogurile Dupã examen, În tren ºi În taxi.

5. Examinaþi imaginile ºi reproduceþi conþinutul textelor audiate.

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

Limba – mijloc de integrare socialã


68 Limba care ne uneºte / Unitatea 17

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

C I T I M
6. Rezolvaþi integrama.

7. Citiþi textul. Verificaþi dacã aþi completat corect integrama de mai sus.
,
În multe limbi, cuvântul mama începe cu litera m. Câteva exemple: în englez㠖 mother; în francez㠖 mere;
în german㠖 mutter; în greac㠖 mitir; în italian㠖 madre; în portughez㠖 mãe; în lituanian㠖 mote; în
olandez㠖 mader; în polonez㠖 matka; în rus㠖 mati; în spaniol㠖 ca în italianã.

8. Citiþi propoziþiile ºi indicaþi dacã sunt adevãrate sau false.


1) În Republica Moldova este o singurã limba oficialã. A. F.
2) În Federaþia Rusã sunt mai multe limbi oficiale. A. F.
3) În Australia limba germanã este vorbitã de majoritatea cetãþenilor. A. F.
4) În Austria cetãþenii vorbesc limba austriacã. A. F.
5) Pe cetãþenii Argentinei, ai Spaniei ºi ai Cubei îi uneºte
una ºi aceeaºi limb㠖 cubaneza. A. F.

Limba – mijloc de integrare socialã


Limba care ne uneºte / Unitatea 17 69

6) În Canada funcþioneazã trei limbi oficiale: rusã, germanã ºi canadianã. A. F.


7) Limbile oficiale ale Organizaþiei Naþiunilor Unite (ONU) sunt: araba,
chineza, engleza, franceza, germana, spaniola ºi rusa. A. F.
8) În unele þãri, problemele de ordin lingvistic sunt discutate de pe poziþii ideologice. A. F.

9. Modificaþi propoziþiile false din exerciþiul precedent astfel ca ele sã devinã adevãrate.
....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

10. Memoraþi versurile. Acoperiþi-le ºi scrieþi-le alãturi.


De la dragoste la urã ........................................................................
Nu e mult: o cotiturã. ........................................................................
De la urã la iubit ........................................................................
Drumul mult e mai cotit. ........................................................................
Petru Cãrare

VORBIM
11. Cum îºi cere permisiunea fiecare persoanã din imagine? Alcãtuiþi dialoguri.

– ............................................................................ – ...............................................................................

– ............................................................................ – ...............................................................................

– ............................................................................ – ...............................................................................

– ............................................................................ – ...............................................................................

Limba – mijloc de integrare socialã


70 Limba care ne uneºte / Unitatea 17

12. Comentaþi proverbul.


(rom.) Cine are limbã în toatã lumea se plimbã.
(rus.) ßçûê äî Êèåâà äîâåä¸ò.
(engl.) He who asks no questions learns nothing.

SCRIEM
13. Completaþi chestionarul.
Stimaþi prieteni, vã invitãm sã participaþi la un sondaj de opinie cu tema „Limba – mijloc de integrare
socialã”. Rãspunsurile dvs. ne vor ajuta la soluþionarea unor probleme de ordin sociolingvistic. Vã vom fi
recunoscãtori pentru rãspunsuri sincere ºi clare.

Numele ºi prenumele ...................................................................................................................................


Vârsta .................................... Studii ..........................................................................................................
Specialitatea ºi funcþia .................................................................................................................................

Perioada de aflare în Republica Moldova:


a) de la naºtere b) stabilit (-ã) în anul ................................................................

1) Unde aþi acumulat cunoºtinþe de bazã privind limba românã?


a) la ºcoalã b) la universitate c) la cursuri

2) Programa de instruire v-a format competenþe de comunicare în limba românã?


a) la nivel uzual b) în plan profesional c) nici una, nici alta

3) În prezent urmaþi cursuri de studiere a limbii române?


a) da b) nu
De ce?..................................................................................................................................

4) Aþi conºtientizat necesitatea de studiere a limbii române. Învãþaþi:


a) pentru confort moral; c) din respect pentru bãºtinaºi;
b) în interes profesional; d) alte motive (specificaþi) ......................................................... .

5) Care din situaþia de mai jos este frecventã în cazul dvs.?


a) Vorbesc româneºte zilnic. b) Vorbesc doar când sunt întrebat(-ã) în românã.
c) Evit sã vorbesc româneºte.

6) Reprezentanþii minoritãþilor etnice din R. Moldova trebuie sã cunoascã cel puþin douã limbi:

a) limba maternã ºi limba românã b) alte variante (specificaþi)..............................................................

Comentaþi alegerea. .....................................................................................................................................

Limba – mijloc de integrare socialã


Limba care ne uneºte / Unitatea 17 71

7) Ce credeþi cã ar trebui sã întreprindã diferite instanþe pentru o mai bunã funcþionare a limbii oficiale a
statului?

a) instituþiile statului: ...................................................................................................................................

b) ºcoala: ....................................................................................................................................................

c) familia: ....................................................................................................................................................

d) vorbitorii nativi: .......................................................................................................................................

e) dvs. personal: ..........................................................................................................................................

14. Utilizaþi verbele la forma cerutã de context.


Repere: a ajunge, a construi, a deveni, a încurca, a se povesti, a se putea înþelege, a se supãra.

Turnul Babel

În Biblie (ce se face?) ......................................................................... cã oamenii din Babilon au încercat

(ce sã facã?) .................................................... un turn. Ei vroiau (ce sã facã?) ..................................................

pânã la cer. Dumnezeu însã (ce a fãcut?) .............................................. ºi (ce a fãcut?) ..................................

limbile. Din aceastã cauzã meºterii (ce-au fãcut?) nu ................................................................ ºi înãlþarea

turnului (ce a fãcut?) ................................................................ imposibilã.

Limba – mijloc de integrare socialã


72 Limba care ne uneºte / Unitatea 18

Unitatea 18
AUDIEM
1. Ascultaþi versurile lui Petru Cãrare. Scrieþi-le în caiet.
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

2. Ascultaþi dialogul despre continentul european.

3. Completaþi tabelul cu date din dialogul audiat.


Suprafaþa Oceanele ºi Câmpiile Nr. de state
Nr. de locuitori Munþii Europei Râurile Europei
Europei mãrile Europei europene

4. Ascultaþi dialogurile Un clovn la medic, Sfatul unui medic ºi Discuþii în familie.

5. Examinaþi imaginile ºi reproduceþi conþinutul textelor audiate.

.................................................... .................................................... ....................................................

.................................................... .................................................... ....................................................

.................................................... .................................................... ....................................................

C I T I M
6. Ghiciþi ce þarã este.
Aceastã þarã e vestitã prin palatul Buckingham, care, în trecut, putea fi vizitat doar în luna august, atunci
când regina lipsea de acolo.
Capitala acestei þãri este un oraº construit, potrivit legendei, de unul din fraþii salvaþi de lupoaicã. Pentru
întreaga omenire el va rãmâne mereu „oraºul veºnic“.
Este o þarã cu fotbaliºti vestiþi. Selecþionata ei este numit㠄portocala mecanicã“. Oamenii o recunosc
imediat când i se spune „þara lalelelor“.

Limba – mijloc de integrare socialã


Limba care ne uneºte / Unitatea 18 73

7. Citiþi textul Logica unui leneº.


Cu cât studiem mai mult, cu atât ºtim mai mult; cu cât ºtim mai mult, cu atât uitãm mai mult; cu cât uitãm
mai mult, cu atât ºtim mai puþin; cu cât ºtim mai puþin, cu atât uitãm mai puþin; cu cât uitãm mai puþin, cu atât
ºtim mai mult. Deci, de ce sã mai învãþãm?

8. Ce sfaturi i-aþi da persoanei care gândeºte astfel?


....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

9. Memoraþi versurile. Acoperiþi-le, apoi scrieþi-le.


Am o boalã: sunt uituc. .............................................................

Cum sã scap de-aºa bucluc? .............................................................

Cã la medic când mã duc, .............................................................

Uit sã spun cã sunt uituc. .............................................................

Petru Cãrare

10. Completaþi textul Cântecul ºi sãnãtatea.


Repere: cântaþi, calmeazã, se relaxeazã, contribuie, maseazã.
Savanþii au constatat cã melodiile cântate ...................... bine nervii. Aºadar, dacã cineva v-a indispus,
...................... un pic ºi buna dispoziþie va veni iarãºi. O melodie cântatã încet ...................... la vindecarea
rãnilor. Când cântãm pe aceeaºi notã sunetul “i-i-i-i”, cu zâmbet pe faþã, ...................... creierul. Sunetul
“a-a-a-a” ...................... favorabil glanda tiroidã. Pentru inimã e bine sã cântãm “o-u-o-u-o-u...”. Sã cântãm
zilnic ºi vom fi mai veseli, mai sãnãtoºi.

11. Citiþi sfaturile ºi subliniaþi verbele la imperativ.


Dacã v-au obosit ochii...
1) Aºezaþi-vã pe un scaun ºi relaxaþi-vã.
2) Închideþi strâns ochii pentru 3-5 secunde, apoi deschideþi-i pentru 3-5 secunde.
3) Repetaþi exerciþiul de 6-8 ori.
4) Fixaþi privirea spre vârful nasului, 2-3 secunde.
5) Ridicaþi degetul arãtãtor la distanþa de 25-30 cm de la ochi.
6) Îndreptaþi privirea spre vârful degetului, 3-5 secunde.
7) Lãsaþi mâna în jos.
8) Repetaþi exerciþiul de 10-12 ori.
9) Apãsaþi uºor, cu trei degete ale fiecãrei mâini, pleoapele.
10) Peste un minut-douã, faceþi o pauzã.

Limba – mijloc de integrare socialã


74 Limba care ne uneºte / Unitatea 18

12. Daþi sfaturi unui prieten, utilizând informaþia din exerciþiul precedent.
Model: Aºazã-te pe un scaun ºi relaxeazã-te.
1) ..............................................................................................................................................................
2) ..............................................................................................................................................................
3) ..............................................................................................................................................................
4) ..............................................................................................................................................................
5) ..............................................................................................................................................................
6) ..............................................................................................................................................................
7) ..............................................................................................................................................................
8) ..............................................................................................................................................................
9) ..............................................................................................................................................................
10) ..............................................................................................................................................................

VORBIM
13. Recunoaºteþi imaginile de mai jos? În ce þarã sunt ele? Vorbiþi despre aceste þãri.

14. În ce þarã aþi dori sã faceþi o cãlãtorie? Motivaþi alegerea.

15. Comentaþi proverbul.


(rom.) În unire este forþa.
(rus.)  åäèíñòâå – ñèëà.
(engl.) Union is strength.

SCRIEM
16. Cunoaºteþi capitalele acestor þãri europene? Scrieþi-le.
1. Grecia
2. România
3. Germania
4. Polonia
5. Ungaria
6. Portugalia
7. Belgia
8. Anglia
9. Franþa
10. Olanda
11. Spania

Limba – mijloc de integrare socialã


Limba care ne uneºte / Unitatea 18 75

17. Scrieþi cu ce mijloace de transport cãlãtoresc persoanele din imagini. În ce þarã merg?
Câþi kilometri sunt pânã acolo?

Dana ºi Dan ......................................................................................


..............................................................................................................
Varºo ..............................................................................................................
v ia 555
km ..............................................................................................................
..............................................................................................................

Radu .................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
m
.............................................................................................................. 2498 k
Londra

Vlada ºi Vlad .....................................................................................


..............................................................................................................
..............................................................................................................
Roma
1866 km ..............................................................................................................
..............................................................................................................

Mihaela ºi Mihai ................................................................................


..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
.............................................................................................................. Budapesta 855 km

Olga ºi Oleg ......................................................................................


..............................................................................................................
..............................................................................................................
reºti ..............................................................................................................
Bucu m
k
423 ..............................................................................................................

Victoria ºi Victor ................................................................................


..............................................................................................................
Paris 2302 km
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................

Limba – mijloc de integrare socialã


76 Limba care ne uneºte / Unitatea 19

Unitatea 19
AUDIEM
1. Ascultaþi dialogul Ce va fi desearã la televizor?.

2. Rezumaþi dialogul audiat.


....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

3. Ascultaþi textele Cel mai greu lucru din lume ºi Radioul ºi presa.

4. Examinaþi imaginile ºi reproduceþi conþinutul textelor audiate.

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

Limba – mijloc de integrare socialã


Limba care ne uneºte / Unitatea 19 77

C I T I M
5. Cunoaºteþi originea cuvântului gazetã?
În secolul al XVI-lea, Veneþia a emis prima sa monedã, pe care a numit-o gazeta. Când în Cetatea Dogilor
a apãrut prima publicaþie tipãritã, numit㠄Informaþii scrise” („Notizie Scritte”), aceasta a fost vândutã cu o ...
gazetã. Cu timpul, numele monedei s-a extins asupra publicaþiei, iar cuvântul italian gazeta s-a rãspândit în
toatã lumea.

6. ªtiaþi cã sunt recorduri ºi în lumea ziarelor?


Peste 100 mii de ziare din lumea întreagã sunt colecþionate de Muzeul Internaþional al Presei din oraºul
Aachen (Germania). Aici poate fi vãzut cel mai mic cotidian, apãrut la New York în 1859 – gazeta „Constelation”
de numai 12 cm2, precum ºi cel mai voluminos ziar, un exemplar din „New York Times”, având 400 de pagini
ºi cântãrind 4 kg.

7. Rãspundeþi la întrebãri.
1) Câte ziare au fost colecþionate de Muzeul Internaþional al Presei?

.....................................................................................................................................................................
2) Ce dimensiuni are cea mai micã gazetã?

.....................................................................................................................................................................
3) Unde ºi când a apãrut acest mic cotidian?

.....................................................................................................................................................................
4) Ce ºtiþi despre cel mai voluminos ziar?

.....................................................................................................................................................................

VORBIM
8. Spuneþi ce vã place mai mult: sã citiþi ziare, sã ascultaþi radioul sau sã vizionaþi emisiuni
televizate? Argumentaþi.

9. Cunoaºteþi originea cuvintelor ce desemneazã obiectele din imagine?

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

Limba – mijloc de integrare socialã


78 Limba care ne uneºte / Unitatea 19

10. Ei sunt pacienþi. Cum credeþi, ce îl doare pe fiecare?

Dan Dana Radu Rada


Pe Dan îl doare capul.
................................................... ................................................... ................................................... ...................................................

Vlad Vlada Mihai Mihaela

................................................... ................................................... ................................................... ...................................................

Oleg Olga

................................................... ...................................................

11. Cunoaºteþi denumirea degetelor la mâini? Numerotaþi.

1) degetul mic
2) inelarul
3) degetul mijlociu
4) arãtãtorul
5) degetul mare

Limba – mijloc de integrare socialã


Limba care ne uneºte / Unitatea 19 79

12. Dvs. cum vã simþiþi? Vã doare ceva?


...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

13. Ce trebuie sã facem ca sã trecem cât mai rar pe la medici?


...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

SCRIEM
14. Din neatenþie operatorul a uitat sã lase spaþii între cuvinte. Rescrieþi propoziþiile,
respectând intervalul necesar.
1) ADAMªIEVAAUFOSTALUNGAÞIDINRAIFIINDCÃAUMÂNCATDINFRUCTULOPRIT.

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

2) FURNICAESTECONSIDERATÃCEAMAIPUTERNICÃFIINÞÃDEPEPÃMÂNTDEOARECEPOATERIDICAP
IETRICELEDE50DEORIMAIGRELEDECÂTCÎNTÃREªTEPROPRIULCORP.

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

3) EBINESÃRÂDEMMULTPENTRUCÃRÂSULÎNSEAMNÃSÃNÃTATE.

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

15. Da sau nu? Încercuiþi. Scrieþi alãturi varianta corectã.


1) Când vrem sã mâncãm, spunem: „Ne e lene.” Da. Nu. Ne e foame.

2) Când vrem sã bem, spunem: „Ne e frig.” Da. Nu. .........................................................

3) Când vrem sã dormim, spunem: „Ne e foame.” Da. Nu. .........................................................

4) Când nu vrem sã lucrãm, spunem: „Ne e sete.” Da. Nu. .........................................................

5) Când afarã e + 250, spunem: „Ne e cald.” Da. Nu. .........................................................

6) Când afarã e - 200, spunem: „Ne e somn.” Da. Nu. .........................................................

Limba – mijloc de integrare socialã


80 Limba care ne uneºte / Unitatea 20

Unitatea 20
AUDIEM
1. Ascultaþi versurile lui Petru Cãrare. Scrieþi-le în caiet.
....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

2. Ascultaþi textul Câþi oameni poate þine Pãmântul?.

3. Ce indicã numerele din textul audiat? Completaþi.

4. Ascultaþi textele Un anunþ ºi O invitaþie la cinã.

5. Examinaþi imaginile ºi reproduceþi conþinutul textelor audiate.

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

Limba – mijloc de integrare socialã


Limba care ne uneºte / Unitatea 20 81

C I T I M
6. ªtiþi cine a inventat calendarul?
Patria calendarului se considerã Egiptul Antic.Egiptenii aveau nevoie sã cunoascã din timp când va începe
revãrsarea Nilului.
De-a lungul anilor, ei au observat cã în timpul solstiþiului de varã pe cer apãrea o stea luminoasã, Sotis
(Sirius). În aceastã zi începea revãrsarea. Învãþaþii egipteni au socotit cã Sotis apare periodic la 365 de zile, de
aceea au împãrþit aceste 365 de zile în 12 pãrþi, a câte 30, iar restul de 5 zile le-au plasat la sfârºit, ca un adaos.
Astfel a apãrut primul calendar.

7. Examinaþi calendarul ºi „stabiliþi” ce zi e azi.

Cum sã folosim calendarul?


Bunãoarã, dorim sã determinãm în ce zi a sãptãmânii va fi data de
31 august 2028. Pentru aceasta, gãsim mai întâi cifra 2028, care se aflã
în coloana a cincea la secþiunea ANII. Apoi cãutãm în acelaºi rând cifra la
coloana AUGUST (secþiunea LUNILE), care este 2. Adunãm data 31cu 2.
Adicã, 31+2=33. În tabelul ZILE cãutãm cifra 33 ºi constatãm cã
31 august 2028 va fi joi.

Limba – mijloc de integrare socialã


82 Limba care ne uneºte / Unitatea 20

8. Stabiliþi, în baza calendarului, când au avut loc aceste evenimente.

9. ªtiþi în ce zi v-aþi nãscut? Examinaþi calendarul, apoi tabelul de mai jos.

VORBIM
10. Alcãtuiþi microtexte în baza imaginilor de mai jos.

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

Limba – mijloc de integrare socialã


Limba care ne uneºte / Unitatea 20 83

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

11. Comentaþi proverbul.


(rom.) Cine nu priveºte înainte rãmâne în urmã.
(rus.) Êòî íå èä¸ò âïåð¸ä, òîò îòñòà¸ò.
(engl.) To stand still is to move back.

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

SCRIEM
12. Examinaþi situaþiile ºi rãspundeþi la întrebãri.
1) Dan intenþioneazã sã devinã sportiv de performanþã. Ce trebuie sã facã?

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................
2) Cum credeþi, ce poate (ce ºtie) sã facã Dana la cei cinci ani ai sãi?

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................
3) Ce vreþi sã faceþi la varã?

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

Limba – mijloc de integrare socialã


84 Limba care ne uneºte / Cheia exerciþiilor

Cheia exerciþiilor

Unitatea 1
Ex. 14. indispus; capabil; cãsãtorit; convorbire; direct; zboarã.
Ex. 17. 1) celei; 2) celor; 3) celor; 4) celui; 5) celei / celor.

Unitatea 2
Ex. 1. a prescrie; a micºora; a considera; avere / bogãþie.
Ex. 12. A. 1) îmi aduc aminte; 2) vã cumpãraþi; 3) îºi continuã; 4) îþi rezolvi; 5) îºi fac; 6) îºi plãtesc; 7) îºi ajutã.
B. 1) te îndoieºti; 2) ne odihnim; 3) se trezeºte; 4) se duce; 5) mã bazez; 6) te foloseºti.

Unitatea 3
Ex. 1. suficient; bogat; tradiþional; cald; apropiat.
Ex. 10. comoarã; bucate; gustare; franzelã; piftie; mici.
Ex. 11. 1) lapte; 2) roºie; 3) farfurie; 4) peºte; 5) mãr; 6) bananã; 7) ciupercã; 8) prunã; 9) parã.
Ex. 12. A. Nu, angajaþii acelei (celeilalte) firme sunt bine plãtiþi.
Nu, avioanele acelei (celeilalte) companii sunt cumpãrate recent.
Nu, conducãtorii acelor (celorlalte) firme sunt manageri buni.
Nu, dicþionarul acelui (celuilalt) cursant este nou.
Nu, echipa acelei (celeilalte) þãri a câºtigat.
Nu, juriºtii acelei (celeilalte) firme sunt competenþi.

B. Hotãrârile aceleiaºi persoane.


Indignarea aceluiaºi coleg.
Informaþia aceleiaºi agenþii.
Laudele aceleiaºi persoane.
Pacienþii aceluiaºi medic.

Unitatea 4
Ex. 11.
– Vreau sã-þi spun cã plecarea mea se amânã.
– Din ce cauzã?
– Partenerii noºtri n-au respectat termenele de contract ºi n-au finisat lucrãrile.
– Atunci când vei pleca?
– Peste vreo lunã sau douã, totul depinde de ei.
– Pe cât timp vei pleca?
– Nu sunt sigur, dar cred cã pe douã sãptãmâni.

Limba – mijloc de integrare socialã


Limba care ne uneºte / Cheia exerciþiilor 85

Ex. 12. este la curent; face tot posibilul; este gata; are nevoie de; reduceri de preþ.

Unitatea 5
Ex. 9. mereu; menaj; sã aranjeze; zilnic; sã pregãteascã.

Unitatea 6
Ex. 1. a angaja; a descuraja; angajat; cerere; uºor; de stat.
Ex. 10. a încurajat; responsabilitate; prosperã; oferte; disponibilizeazã.

Unitatea 7
Ex. 1. 1) În viaþa noastrã cotidianã, acasã ºi la serviciu, totul se negociazã.
2) Negocierea este un mijloc de comunicare.

Ex. 6. Dacã ai venit


sã mã cumperi
pentru cã ai venit,
apoi pleacã cu venit cu tot
de unde ai venit,
veniturã.
Vasile Romanciuc

Ex. 13. examinãm; se sfãtuieºte; se aflã; se pregãtesc; examineazã.

Unitatea 8
Ex. 2. 1) Cel care nu încearcã, nu reuºeºte.
2) Nu trebuie sã aºteptãm succesul de la destin.

Ex. 12. te duci; mã duc; uiþi; mã uit.

Unitatea 9
Ex. 7. au fost; circulã; s-au introdus; îºi modificã; sã fie.

Limba – mijloc de integrare socialã


86 Limba care ne uneºte / Cheia exerciþiilor

Unitatea 10
Ex. 3. onest; curios; gelos; gingaº; perfect.

Ex. 6. Opinie
Cum þi-ai spus pãrerea, îndatã
Ai trecut la alta nouã.
Eu, te rog, ca altã datã
Sã mi-o spui direct pe-a doua.
Petru Cãrare

Ex. 9. 2=d; 3=e; 4=b; 5=a.


Ex. 10. ne comportãm; imaginea; tratãm; posedãm.
Ex. 11. 1) pãmântului; 2) zãpezii / laptelui; 3) cerului; 4) ierbii; 5) aurului / lãmâii; 6) garoafei / sângelui.
Ex. 12. 1) seriozitate; profesionalism; 2) eleganþã; 3) puritate; 4) fantezia.

Unitatea 11
Ex. 5. Ne privim tãcuþi
Luminaþi de-un mac.
Te cunosc de-o zi,
Te iubesc de-un veac.
Vasile Romanciuc

Ex. 12. 1) sentiment; 2) dragoste; 3) suferinþã ; 4) dramã.

Ex. 13.1) la, pentru, pentru; 2) cu, despre, de; 3) de, de, de, de, de, de.

Unitatea 12
Ex. 7. Sã vorbeºti în þara muþilor,
Sã taci în þara palavragiilor,
Sã vezi în þara orbilor,
Sã auzi în þara surzilor –
Desigur,
Sunt ºi acestea niºte faþete ale curajului.
Vasile Romanciuc

Limba – mijloc de integrare socialã


Limba care ne uneºte / Cheia exerciþiilor 87

Unitatea 13
Ex. 4. Anotimpuri
De floare-i cerul. Primãvarã.
“O, cum te cheamã, domniºoarã?”.
E varã. Cântã un cuc. Din faþã.
“Din douã vieþi facem o viaþã”.
Dar vine toamna, vine bruma.
“Câþi nepoþei avem de-acuma?”
E iarnã... Zilele trec, iatã…
“Trec câte douã-trei odatã.”
Vasile Romanciuc

Ex. 8. a obþinut; împlinire; ardoare; pasiune; permanenþã; incredibil; certitudine; mobilizeazã; uimeºte.

Ex. 11. Când mã inviþi pe mine la petrecere?


Colegul o înþelege pe ea când vorbeºte rar ºi clar.
Acum îl cheamã pe el la director?
ªtiþi cã vã cãutãm pe voi peste tot.
Directorul ne întreabã pe noi despre rezultate.
Prietenii le ascultã pe ele pentru cã spun lucruri interesante.
Firma îi angajeazã pe ei pentru cã sunt cei mai buni.

Unitatea 14
Ex. 5. 1) acumulãm, forþe, 2) benefic, plãmâni; 3) visãtor, stare de zbor; 4) avem posibilitate, vârful muntelui.
Ex. 7. 1) visãtori; 2) romantici; 3) curioºi; 4) responsabili; 5) puternici, 6) rezistenþi, 7) devotaþi.
Ex. 13. A. 1) îmi; 2) îþi; 3) îi; 4) ne; 5) vã; 6) le.
B. 1) mi-; 2) þi- , 3) i-; 4) ne-; 5) v-; 6) le-.
C. 1) -mi; 2) -þi; 3) -i; 4) -ne; 5) -vã; 6) -le
D. 1) mi; 2) þi; 3) i; 4) ni, 5) vi, 6) li.

Unitatea 16
Ex. 5.
Orice-þi spun tu te arunci
Sã mã contrazici. În fine,
Tu mã contrazici ºi-atunci
Când eu sunt de-acord cu tine.
Petru Cãrare

Ex. 10. 1) se confruntã; 2) polueazã; 3) sã se implice; 4) se mai poate, va fi.

Limba – mijloc de integrare socialã


88 Limba care ne uneºte / Cheia exerciþiilor

Ex. 17. Dã-mi, te rog, manualul tãu.


Fii amabil (-a), ajutã-mã sã traversez strada.
Spune-mi, te rog, dacã a venit directorul.
Permite-mi sã-þi adresez o întrebare.

Unitatea 17
Ex. 1.
În aceeaºi limbã toatã lumea plânge,
În aceeaºi limbã râde un pãmânt.
Ci doar în limba ta durerea poþi s-o mângâi,
Iar bucuria s-o preschimbi în cânt.
În limba ta þi-e dor de mama
ªi vinul e mai vin, ºi prânzul e mai prânz.
ªi doar în limba ta poþi râde singur,
ªi doar în limba ta te poþi opri din plâns.
Iar când nu poþi nici plânge ºi nici râde,
Când nu poþi mângâia ºi nici cânta,
Cu-al tãu pãmânt, cu cerul tãu în faþã,
Tu taci atunce tot în limba ta.
Grigore Vieru

Ex. 14. se povesteºte; sã construiascã; sã ajungã; s-a supãrat; a încurcat; s-au putut înþelege; au devenit.

Unitatea 18
Ex. 1. Odiseu, prin Europa,
Strigã: ”Unde-i Penelopa?”
Îi rãspunde, calm, Homer:
– Am vãzut-o ... cu-n ºofer.
Petru Cãrare

Ex. 6. 1) Anglia; 2) Italia; 3) Olanda.

Ex. 10. calmeazã, cântaþi, contribuie, se relaxeazã, maseazã.


Ex. 12.
1) Aºazã-te pe un scaun ºi relaxeazã-te.
2) Închide strâns ochii pentru 3-5 secunde, apoi deschide-i pentru 3-5 secunde.
3) Repetã exerciþiul de 6-8 ori.
4) Fixeazã privirea spre vârful nasului, 2-3 secunde.
5) Ridicã degetul arãtãtor la distanþa de 25-30 cm de la ochi.
6) Îndreaptã privirea spre vârful degetului, 3-5 secunde.
7) Lasã mâna în jos.
8) Repetã exerciþiul de 10-12 ori.

Limba – mijloc de integrare socialã


Limba care ne uneºte / Cheia exerciþiilor 89

9) Apasã uºor, cu trei degete ale fiecãrei mâini, pleoapele.


10) Peste un minut-douã, fã o pauzã.

Ex. 13. Moldova; Rusia; Franþa; America; Egipt.

Ex. 16. 1) Atena; 2) Bucureºti; 3) Berlin; 4) Varºovia; 5) Budapesta; 6) Lisabona; 7) Bruxelles; 8) Londra;
9) Paris; 10) Amsterdam; 11) Madrid.

Unitatea 19
Ex. 14.
1) Adam ºi Eva au fost alungaþi din rai, fiindcã au mâncat din fructul oprit.
2) Furnica este consideratã cea mai puternicã fiinþã de pe pãmânt, deoarece poate ridica pietricele de 50 de
ori mai grele decât cântãreºte propriul corp.
3) E bine sã râdem mult, pentru cã râsul înseamnã sãnãtate.

Unitatea 20
Ex. 1.
De vreþi un paºnic viitor,
Un sfat sã ascultaþi mereu:
Nu vã urâþi, e prea uºor,
Iubiþi-vã, deºi-i mai greu...
Petru Cãrare

Limba – mijloc de integrare socialã


90 Limba care ne uneºte / Cheia exerciþiilor

Pentru notiþe
.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

Limba – mijloc de integrare socialã


Limba care ne uneºte / Cheia exerciþiilor 91

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

Limba – mijloc de integrare socialã


92 Limba care ne uneºte / Cheia exerciþiilor

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

Limba – mijloc de integrare socialã


Limba care ne uneºte / Cheia exerciþiilor 93

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

Limba – mijloc de integrare socialã


94 Limba care ne uneºte / Cheia exerciþiilor

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

Limba – mijloc de integrare socialã


Limba care ne uneºte / Cheia exerciþiilor 95

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

Limba – mijloc de integrare socialã


96 Limba care ne uneºte / Unitatea 1

Machetare, coperta: Vlad Cutureanu


Prezentare graficã: Sergiu Puicã
Lector: Svetlana Sârbu

Firma Editorial-Poligraficã TRIGRAF-TIPAR


bd ªtefan cel Mare nr. 79,
Chiºinãu, MD-2012, Republica Moldova
Tel.: 210-963, gsm: 0 691 37 166

Limba – mijloc de integrare socialã