Sunteți pe pagina 1din 34

Romania apicoli

Revista lunar3 de informare tehnicg $i gtiintificg, schimb de experientg gi opinii editat6 de Asociafia Cresc~torilorde Albine din Rombnia

COLEGIUL DE REDACTIE mg. ELISE1 TART-4 (redactor $eO, BODOLEA (redactor de rubrlcA), GEN MARZA, VICTOR NEAGU, biol. MIHAELA SERBAN, tng. TRAIAN VOLCINSCHI. REDACTIA $I ADMINlSTRATIA ASOCIATIEI CRESCATORILOR DE ALBINE DIN ROMANIA. Str. Iullus Fuclk nr. 17, Bucuregti, sect. 2 Cod. 70231 Tel. 11.41.50 Telex 11 205 aglrom-r Cont vir. 4596014 B.A. S.A. sucursala munlclpiulul Bucuregti.

Anul LXXV

Nr.I1

noiembrie 1991

La 7 noiembrie anul acesta se Emplines 74 de ani de la nogterea Felui care ne-a fost pregedinte timp de 25 ani. M d t i dintre noi Qi amin- \ tesc, iar acelora care n u au avut purte sd-1 C U ~ U M ~ S li C ~ se ~ cuvine sd ) afle cd ckgi a apar$inut elitei invdtdmintului universitar, gi-a investit \ eztraordinura capwitate organimtoricd in masociafia apicultorilor a m t o r i ; ( degi ln vorbe subaprecia efortul cercetdtmlui de pofesie, a infiintat un \ imtitut de cercetare ; d e e glumea pe s e a m lemrilor, a pus temelia \ primului #i celui mai m o s e u t astiizi centru de apiterapie in lume ; degi \ trdia intr-o lard sortitd p r ~ t r irolririi a infiintat u n institut cu vocafie \ internationaki ; deli pdrhte de copii, a gfndit $i a iniiltat case pentru \ \ apicultura fdrii sole ; deyi om de formatie pozitivistd, a conceput i n eel I ) m i um7~ist spirit liceul de apiculturd ;d q i s-a numdmt printre irnpor- \ tantele figuri ale unei societd$i conduad intru ateism, dnd a fost sd teas6 steag apiculturii mondiizle La inmedintot micilor de la Tigdnepti. \ Profesorul n o s t r u ar fi implinit abia 74 de ani...

'
\

Mthcrelcr SERBAN
-

G-zz--.c*22ZrCFZ22~--a.rlir--*~d..

.
a

CUPRINS
1 N. NICOLAIDE :Iernarea mPtcllor de r 6 3 Maria DRAOAN. A. SICEANU : Stndii privlnd proaeeul de maturizare
9

19
15 16 19
21

26
27

trIntorilor *** : In atenfia cltitorilor A. PAPADOPOL : Mijloace de comunicue 0 1 de orientare la albine ; importanfa lor A. CHIRULESCU : ,pemiliau sau ,,colonia" de albine Gh. D. TUCUDEAN : Dispozitive pentru detinleeia inventarului agicol E. TARTA : Vizitg pri&neascH Emilia si M. POPESCU-DICULESCU : Metdore apicole oltenegti - *** : pdgta # d h i e i A. MATHESON : Crestera o l b ~ e l o rconduce la o achimbare in 8grlcul~ o i Zeelande i
~

----

- -

C o p e r t a I : Stuptna aptcultorulut Florln HANGANU din Jolya, jud. Giurgiu. (Toto : Adrian FELANCESCO)
C o Q e r t a IV : Autor arh. Florin STEFUREAC

ing. Nicolae NIOOLAIDE

,
I

I I I
I

In stupbritul modern, cit $i in conditiile specifice ale tcirii noastre, pdstrarea peste iarn6 a unui numcir mai mare de miitci Imperecheate, ca mcitci de rezervd, prezinti o important6 deosebita. Pentru iernarea m6tcilor de rezervdi - necesare pentru toate categoriile de stupine exist6 diferite metode uzitate de ccitre apicultori. In general, numdrul de mcitci de rezerv6 intr-o stupin6 reprezintci 10-150/0 fatci de efectivul total al familiilor de albine. Procentul mcitcilor necesare sporeqte $i mai mult in cazul folosirii procedeelor de intretinere a familiilor de albine cu mcitci suplimentare. I n vederea asigurririi num6rului necesar de miitci, acestea sint crescute in cursul sezonului apicol, urmind a f i pdstrate peste iarmi folosind unul dintre urmcitoarele procedee :

Intretinerea m6cilor de rezervci in ghemu1 de iernare Iernarea m5cilor in nuclee, alituri d e familia d e baz5 se folose$te adesea in srtupinele din tara noastri. Pktrarea miltci*lor pe itimpul iernii se face astfel : toamna, dap5 incetarea culesului, matca de rezerv8, cu 3-4 faguri $i o cantitate de 0,400 kg-0,700 kg albine $i 4-7 kg miere se introduc intr-un stup alulgturi de o familie puternicti de care se desparte printr-o dlafraglma etanvi. Familita $1 nucleul au urdinisuri separate. Pentru ca in timpu,l iernii femilia $i nucleul sti formeze un singur ghem de iernare, cuibul acestoca s e organizeazi de o parte ~i de alba a diafragmei. Pe timpul ierniji, atit nucleul cit $i familia de bazil se protejeaz5 cu materiale izolatoare. fn iernile obivnuite, procentnl ,de 'mltci perdute este de 5-25/0. 0 alt5 variant5 a iern5ri8i m5tcilor in nudee ad5postite al5turi de familia dc baza, const5 in iernarea aucleului intre dou5 familii puternice adgpostite Entr-un stup o'izontal, avind fiecare urdin~ivuri separate. Un alt procedeu este acela de iernare a m5tcilor in nuclee ad5postite in sturpi . cotnparti~mentati. T n vederea adgpostirii nucleelor se folosesc stupi goi, corpuri de stupi sau mae t a n ~cu gazine care se ~ompartimen~teazil diagraane desptirtitoare. Fiecare compartiment va cuprinde 3-4 faguri cu 0,4000,700 kg alhine, rnatca $i 4-6 kg rezerve de hran5. fn stupii astfel compartimentati, avind urdinivurile separate, 'nuclede se osganizeaza perechi, de o parte $i de alta a diagramei pentru pktrarea mai bun5 a c5ldurii pe ,timpul iernii. Astfel organizate, nucleele se pgstreazii pin5 in primilvars, cind mstcile de rezervi se folosesc in stupins.

0 altil variant5 a ien5rii mztcilor in nuclee ad5postite in stupi cmpartimentati consth in inlocuirea diafragmelor e t a n ~ e cu diafragme prevfizute cu plas5 de sinm5 prin care albinele $i matca nu pot trece dintr-un compartiment in altul. Nucleele formate fn acest fel detenmin5 pe timpul iernii f o m a r e a munui ghem d e demare comun care asigur5 un regi~m termic imbun5tAtit.

Iernarea mai multor m6tci fn nceea~i fanzilie de albine Este un procedeu folosit in diferite variante de citre apicultor. Variantele uzitate de apicultori se bazeaz5 pe faptul c5 in timpul iernii, cind nu cresc puiet, familiile de albine tolereaz5 in ghernul d e iernare mai lnulte mPtci. f m vederea apHic5rii procedeului, m5tcile ce urmeaz5 a fi iernate se introduc individual E n cwjti (baterii de custi), fiind astfel desp5rtite intre ele. Albinele din familie pot comunice cu miltcile printr-o grabie desp2rtitoarc. In acest sistem, important este faptul c5 in primilvar5, dup5 efectuarea zborului de curstire. miltd l e trebuie scoase din cu$ti $i utili~ate imediat in stupins, deoarece in caz contrar in fiemre fa~ni~lie in care erau mai multe mstci, r h i n e a in viatii numai cite o singur5 matcL Iesnarea miltcilor in nuclee se bazeaz5 P n general pe iernarea acestora in femilii sbabe, cu 400-600 g albine $i care consum3 de regulil 4-6 kg miere cu toate dezavantajele ce decurg din acest mod de iernare. A$a cum am ar5tat piai sus, pierderile de m5ki se ridic5 uneod la peste 20/0, iar familiile de albine care supravietuiesc in primilvaril devin atit de s l a b incit nu mai reprezint 5 decit cel mult valoarea mgtcii h sine.

Din aceaskg cauzg cmciitorii de albine a u caubat $i &te metode d e iernare a mltcimlor de m e w & . Una din metodele falosi~te in acest scop metod5 e1aborat.S in urm5 cu mai mulfi anl de ing. N. Foti care, in ace1 titmp era directarul Statiunii Cenltmle d e Cereet5ri pentru Apicdtur5 si Sericicultur5 - este aceea de iernare a mhtcilor in afara ghemului. Pentxu aceasta avem nevoie de urm5toarele : a) Cu$ca d e iernare, confecfi~onat.5dim makrkd plastic $i care inninte d e folosire trebuie s5 ftie dezinfectat5 ; b) Hrdnitoare de sticld cu diametrul exterior de 20 mm ~i o lungime de 60 mm in care h m p cca 20 g mlere. Hrgnitorul va 4i umplut cu rniere d e cea mai bun5 calitate (salcim). Hrgnitonul se introduce in l5cagul prevgzut anume in partea superioarg a cu*i ; C) Faguri cldditi d m cei in care albinele au crescut cite o generatie de puiet, cu celule de albine lucr5toare $i @are inainte de intrebulntare au fost tratafi contra g5selnitei. De o deosebit5 important5 este faptul c5 atit fagurii cit $i mierea ce se va folosi trebuie s5 proving de la faimilii s5n5toase, indemne de boli $i in special de nosemoz5 $1 varrooz5 Pentru folosirea fagurilor se inl5tur5 sirmele $i celulele de pe una dlntre fete pin5 la baz5 apoi fagurele se tale cu un gablon incslzit la dimensiunile interioare ale cu$tii. Porfiunile de faguni astfel rezultate se fixeazg in pozitie nor1mal5 pe peretele din spate a l cuetii $i cu celulele onientate spre partea din fat5 a acesteia. Pentru fixare se foloseste (putin5 cear5 h o ~ i t 5 .Pentru a se preint?rnpi& imbolnfivirea m5tci.lor de n o s e m z g mierea se amestecl cu Fumidil B (1 g substrunf5 la 1 kg amestec) saw, in lips5, cu un alt produs meddcamentos similar. d) Albinele necesare fnsotirii $i hrdnirii miitcilor ce 1ierneaz5 in acest mod, se ridicz periodic din f m i ~ l i iputernice $i s5n5toase ce (au avut 2-2.5 kg albine ,la intrarea B n iann5. Pentru insotirea unei m5tai pe dunata iernarii se folosesc 300-500 albine, calmlind in medde cite 60-70 albine la fiecare dintre cele 4-6 inlocuiri periodice. Popu~larea cu~tilor cu albine $i mgtci se face &pre sfir$itul lunii octombrie $i nu mai tirziu de inceputul lunid naiembrie. Prima populare se efectueaz5 cu dbinele din lbmilia de unde a fost ridica* matca. Inlocdrea albi,nelar din cuetile i n care ierneazg m5tci in afara gheimulu~ise face ila un interval d e 3 sau cel mult 4 siipt5mid,

in perioada octombrie-ncdembrie $i L a cite


3 sBptBmini in luniie februarie-mrtie. e) Duliipiorul de iernure este confectio-

nat din lemn, avind peretii d e 15-20 mun grosime. In partea din fats este prevszut cu o u$it5 ce se deschide w i n gJbare. la\ interior existi4 un septar cu grilaj din lemn pe care se a$eaz& cu~tile,iar in treimea superioar5 este montatA o p h s 5 din sirma pe un cadru det-bil care servqte 1s protectia Empotriva curentilor de aer. Aerisirea se asigur5 p ~ i ndoua orificii dreptunghiulare de 1 5 x 1 0 0 nmn ce sint prevrizute intr-unul din peretii laterali ai du15piorului. fntr-un asemenea dullitpior incap 15-20 cyxulite cu m5tci. DulBpiorul se instaleaz5 intr-o ciwner5 de locuit cu o temperaturg constant5 de 2Q22C, femt de curenti $i de surse de c5ldur5, la o distant% de 10-20 cm de perete. In toat5 perioada se va asigura o supraveghere atent5 a modului de iernare pentru Fnl5turarea stgrilor anormale. Acestea pot fl : lipsa de hran5, n5cl5irea m5tcilor $i a albinelor din c u v 5 cu miere, plelrea 1m5tcilor $i a albinelor 'insotitoare sau numai a unMcilor. Cu$t~Jefar% m5tci se inl5tur5 din dulap. In mod n o m l pierderile de mgtci pe toat5 durata iern5rii nu brebuie s5 dep%$easc5 10-12% din efectiv. Se recornandB ca primul contra1 sSi se fac5 la 2-3 ore dup5 popularea cugtilor, a1 doilea dup5 24 de ore, iar urm2toarele la 710 zile. Controlul custilor se va face cu ajubrul unor buc5tele de geam de 7 0 X 100 rnrn, care vor glisa in locul u$itei cu$ki, permitind astfel controlul $i totodat5 impiedicind albinele sA iias5 din spatiul in care se gssesc. Cu ocazia verificHrii modului in care decurge iernarea, din cu$ti se scot albinele moarte iar f m caz de nevolie se completeaz5 hrsnitoarele cu miere. Fat5 de procedeele obignuite de iernare, iernarea mfltoiilor in afara ghmului, in camere, s e reali7~azFi cu 4% din costul normal de hran5 6i 7% din necesarul d e albine, ceea ce recoanpenseazg munca efectuat5 in plus prin aplicarea acestui procedeu.
NR. Dupd d t e cunoa$tem, foarte putfni aptcultori ierneazd mdtct de rezervd. Aceasta face ca, prtmdvara devreme, sd nu exfste mdtcile necesare fnlocuirif pferderilor tnregistrate f n efectivele multor stuptne. Urmarea este aparttta unei serif de neajunsurt legate tn principal de diminuarea numdruluf de familli de abine care nu mat constftuie ca unttdti puternfce de groductie capabfle sd valorifice la modul profftabil primul mare cules - cel de la saldm. Am f i lnteresatt sd primtm $i sd publicdm aftfcole in care autortf descrtu cum $i cu ce rezultate au fernat mdtclle de rezervd din stupfna personal&, precum $i modul de utilizare a acestor mdtci. ASteptdm asemenea relatdtf

Rezultate ale cercetilril ltiinflfice

Studii privind procesul de maturizare a trintorilor


biolog Maria DRAGAN, ing. Adrian SICEANU
INTRODUCERE Studio1 procesdui de maturizare sexual5 l a tnhtoni prezimt5 un dulrlu i n t w a . Pe de o parte permite elucidarea proceselor i,nti'me P n spenmatogenez5, migratia spermei din .testicule in veziculele serninale $i mec a n h u l ejaculgnii. Pe de altft parte cunoa$terea vkstei la care se instaleazii mat w i t a k a sexual5 la trintori precum $i a num5rululi de spermatozoizi din ejaculat in functie d e diferiti factori de mediu are o deosebit5 important5 pr.acti.c5 atit pentru inssmbtarea artifi.cial5 cit $i pentru imperecherea natural5 a m5tcilor. Rezultatele obtinute de diferimte cercetgri care s-au ocupat de problema rnatunizarii sexuale la tr,intoni diferg destul d e mult C n anumite privinte, mai ales in ceea ce pr'iv q t e procentul de trintori maturi $i num&rul de spermatozoizi/mm:'. Este fisesc s5 fie a v intrucit cercet5rile s-au efeotua t in t5ri diferite, pe rase diferite $i in concbitii bioclimatice diferite. De aici reiese necesitatea unui studiu complex $i complet pe Apis mellifica caspatica in conditiile bioclimatice ale t5Irii naastre. Cercetiirile ce se desf5$oar5 iau in vedere $i un studiu histogenetic $i morfologic a1 organelor constitutive ale eparatului rerproduc5tor .ma3cul in ontogenez5 la individ in ima,go. STADIUL PROBLEMEI PE PLAN NATIONAL $1 INTERNATIONAL CercetSri,le efectuate in conditiile biorlimatice ale t5nii noastre (ds. Rusu I. 1977) scot in evident5 faptul cli, pnim5vara, inc5 din a treia decad5 a lunii aprilie $i in continuare itn luna mai, cind tem'peratura atmosferic5 este extrem de aariat5, maturizarea sexual5 este atins5 inc5 in a 16-a zi de da eclozionare. Pe mlisumr5 ce 6e inainteazli in sezonul de var5, durata rnatunizsrii sexuaie se.reduce la 8-11 zile. Se constat5 d e asemenea o variatie a procentului de trintoni maturi P n lunile mai-iunie (17-22%) fat5 de lumle iulieaugust (55-57O/"). Un studju efectuat asupra spermatogelkezei ,la trimtori provemiti din albine ou5toare $i matca trintoritH (tratat5 GU CO?) dr. Rusu I. - 1982 relev5 faptul cg; cantitgtile de sperm5 obtinute nu d.ifer8 in cele 2 variante. In ceea ce prive~te num5rul de spermatozoizi/ mmn apare o diferentli samrYificativ5 in favoarea celei de a doua grupe (peste 1 mil./mm". Cercethnile efectulte pe plan intenuational scot in evident5 date de asemenea deosebit de hteresante. Astfel, in ceea ce prive~tevirsta tnintorilm in stare s5 mpuleze (deci maturi din punot de vedere sexual), Zander (1920) sustine c5 trintorii sink apti de imgerechere la v,irsta de 610 zile. De aceeaqi parere cu el sint Bishop (1920) ; Machailer (1929) ; Laidlaw (1938) in timp ce Krasnopeiev (1950) afirmB c5 d r s h copullatiei este d e 10-14 zile iar Watson (1927) sustine c5 dep5$e$te 14 zi le. Literatura de specialitate citeaz5 de asemenea existents trintorilor f i r 5 lichid seminal $i f5rri sperm~tomizi (Bishop 1920). Mindt (1962) a observat cel rnai rnare numgr d e asemenea iindivizi anorrnali in perioada de prim5var5. Kurennoi (1954) a constatat un procent ridicat (6-9/0) de exdstabilitate Ja trlntorii intorqi de la zbor cmnparativ cu cei cei pleac5 ,la zbor, lucru ins5 infinmat de Woyke (1955), Mindt (1962) $i Rusu I.
(1977).

Jaycox (1956) indic5 ca optimg pentru crgterea trintorilar temperatura d e 33,gC, ternperaturi mai cobox-fste inhibind deplasarea spermatozoizidor din testioul in vezicula seminal5. Tot Jaycox constat5 c5 un a h u s de 4% 15pti~orde match in hrana trintori'lor are o influent5 pozitivii asupra matunizftrii sexuale a acestora. CercetBtonii din Polonia au ajuns la concluda cii ,trintorii crescuti in conditii de spatiu redus (vuliere) declan$eaz5 foarte bine aparatul copulatar. E ; i au analizat ~i volumul de spermit, obtinPnd de la 419 trintori o medie de 0,59 mrn"ermi4 cu variatii intre 0,l-1,8 mm3. Cercetgri fn acelwi sens B tam noastrit au arfttat o variatie a canfii.tAtii de spem5 recolta,t5 initre 0,6-2,O nun3 ou o medie de 1,l mm3 in luna rnai, 1,2 m3 in duns iunie, 1,4 m3 in luna i d i e $i 1,6 mm3 in

luna august. I n ceea ce privevte aumkrul de spenmatozoizilmm3 in primele 3 luni ( m a i i u l i e ) a fost de 4.185.300-4.870.8'01 iar i n luna august 3.598.012. Trebuie ariltat $i faptul c5 o atentie deosebita a fast dat5 $i anajtomiei, fiziologiei $i histologiei aparatului reproduc5tor mas'cul, ,numeroase cercet5ri urmarind d.iferite aslpecte. Un studiu mai vechi aparfine lui Snodgrass (1941), care a cercetat- aparatdl genital a1 masculilor himenopterelor dind $i terminologia ce se folose$te $i ast5zi. Lucrhri cu caracter rnai general sint facute de Zander (1951), problemele fbind aprofundate din nou de Snodgrass. H,istologia testiculelor a fost cercetat5 de Mewes (1967) iar Bishop (1920) descrie anatomia ~i histologia glandelor accesorii. Elemente de fiziologie sint studiate ,de Woylre $i Ruttner (1958- - procesul de ejaculare) $i Ruttner (1956, 1957 - compoatament la imperechere) Mindt (1962) histologia trhtorilor). Ruttner studiazj de asemenea inervatia organului reproduc5tor (1961-1962). Migrarea spermatozoizilor in seminale este descris5 in lucr8nile l'ui B,ishop (1920), Zander (1953) ~i Kurennoi (1953), care arat5 c5 migrarea are loc la putins vreme dup5 eclozionare. Ruttner (1961) arat5 c i testiculele nu au musculatur3 si nici inervatie descriind, ins& m~usculatura si terminatiile nervoase din gltanda mucoasi (1962). Dezvoltarea testiculelor in ,stadid larvar este descris5 de Zander (1956). Fenomenul spernatogenezei a preocupat pe Mewes (1907) Fyg $i Hachinone $i Onishi (1952).

Lucrsrile experimentale efectuate au drept scop obtinerea de date care s5 elucideze o problem5 interesant5 $i disputatg a biologiei fundamentale constituind in acela~i timp un suport stiintific necesar perfectiongrii tehnologiei d e reproductie a albinelor fgcind posibil5 recoltarea in moment optilm a materialului seminal destinat canserviaii. MATERIAL $1 METODA
,

S-a lucra,t pe trintori provenind din mai multe femilii de albine. S-a procedat la ridicarea ramelor cu puiet de trintori la eclozionare $i grupare intr-o familie puternic5 a csrui corp supenior, 3zolat de cel inferior printr-o gratie Hanemann a fost transformat in compartimentul de eclozionare..

S-a urrn5ri.t; mlozionarea fiecgrei generafii, fgcindu-se dou5 marcgri zilnice o marcare dimineata in jurul orei 8 $i una la orele 14, astfel incit cercetgrile s-au f5cut numai pe trintori eclozionati in aceast5 perioad5. Dup5 marcare trintor.i?i a u fost trecufi in com,partimentul de jos' asigurindu-li-se ingri ji'rea corespunz5toare. S-au ridicat probe zildce de cite 10 trintori de a c e e a ~ ivirstg, prelevindu-se testiculele, vezicu'lele seminale $i glandele cu mucus. Aceste organe au fost mssurate, cint%ri,te la balanfa anatYtic5 $i apoi fixate in vederea efectu5rii studiului histologic. Probele s-au studiat P n perioade succesive in scopul detesminirii : - etapelor in evolufia maturizsrii sexuale a trintorilor (trecerea spermatozoiailor din testicule in g l a d e seminale) ; msrirea testiculelor in perioada de involutie in scopul determinarii perioadei de trecere a spermei in veziculele seuninale $i a determinarii momentului optim de maturizare sexual5 ; - m5rimea glandelor seminale in diferitele stadii ale migratiei spermei ; ' - gradul de umplere cu mucus $i m5rimea glandelor mucoase in functie de mucus ; evo1,utia greutifii trintorilor in f'uncfie de virstg ; excitabilitatea glandelor seminale $i mucoase. S-a continuat studiul miscroscopic a1 desf5$uriirii spermtogenezei f5cindu-se atit preparate fixe din testicule, vezicule seminale $i glande mucoase Ja trintorii de diferite virste oit $i frotiuri rapide dup5 metoda amprentelor pe lam5. Pentru prelevarea tesuturiior au fost folosite 2 m e t d e : - 0 prim5 metodi a u m i r i t obtinerea de preparate temporare. Pentru aceasta organele extrase au fost fixate in solutie a r n o y , hipotonizate in clorur5 de potasiu $i colorate in o r d n 3 aceticg, asigurindu-se piltrunderea colorantu~ui prin fierbere 10-15 minuk. S-a p r o c d a t apoi la strivirea organului intre lam5 $i lame14 (testicule $i vezicule seminale in intregime iar din mucoase mai rigide - numai o portiune ; - 0 a doua metod5 a vizat obfinerea de preparate microscopice fixe prin tehmca includerii in parafing, sgctionarea cu ajutcrul microtonului (lh) colorarea cu un colorant complex May-G,riindwald eosin5-albastru de meti,len pentru colorarea tesuturilor in diverse nuante de albastru violet $i evidenlierea citoplasmei $i nucleului. S-a procedat la fixarea preparatelor in balsam de Canada.

EVOLUTIA TESTICULELOR

Tabel nr. 1

4,975 5,282 5,2 4,455 3,707 3,24 2,39 2,375 2,076 1.9 2,o 2,o

2,83 2,465 2,5 2,389 2,045 1,877

14,915 16,63 16,07 11,12 9,142


5,105

1,3 1,29 1,05 1,o 1,o 1,o

1,7G8

1.4
1,44
I .c 1,84 1,44

Mari, cca 112 din abdomen, reniformi, galbeni, greu detaqabili Ldem ziua I Sint mai usor detavabile, mai imdividualizate S-au redus ca volum, reteaua de traheole mut ;.edus5 Reduse mult, sint uqor deta~abile Continutul P n spermatozoizi e mult redus fat5 de ziua a 5-a Au devenit verzui $i contin putin& sperm5 Sint mici verzui, nu contin spermatozoizi Foarte r a r s-au vszut sperm,atozoizi * Sint atrofiate

atrof.

atrof.

atrof.

' Practic

s-au observat dour la un singur trtntor spermatozoizi rari In testtcule.

REZULTATE $1 DISCUTII Datele obtinute in ceea ce prive~tem5rimea testiculelor comparativ cu greutatea trintorilor pe o perioad5 de 18 zile de .La eolozionare relev5 urm5toarele (tabel 1). La trintorii d e o zi tes~ticwlelesint ,marti. reniformi, de culoare g51,buie ocupind aproape 112 d,in abdomen~tul trintoselui; fiind bine prime de acesta printr-un tesut traheal deosebit d e bogat. In ceea ce privevte greutatea apare o variatie intre 11,2-18 mg cu o medie de 14,915 mg. A,pare de asemenea o vaniatie a lungimii acestuia de 4,975 mm (limite 4,7-5,5 mm). Examenul microscopic preleveazj la testiculele d e ziua I-a o tunic5 de tesut conjunctiv lax $i o bogat5 retea de traheole de diverse grosimi. Nu se observ5 celulc musculare, confirminda-se datele din liteaaturI (Ruttner - 1961). Sectiunea evidentiaz5, o variatie a num5rului de testicule cu lirnite i n t r e 200-216. Se va incerca in v,iitor o corelatie intre nu,mkrul testiolelor $i greutatea trintorelui. Lume-

nu1 testiolelor ($i greutatea trhtorelui) debu$eaz5 in cavitatea medians. Au fost observati in Jumenul acestora fascicole de spermatozoizi maturi organizati deja in fascicule in partea apical5 $i in bucle circulare in apropierea p5rtii distale. Tot in apropierea zonei distale s-au observat diviziuni celulare la mivelul celulelor fobiculare, rata lor fiind ins5 destul de redusS. fn ceea ce privevte glandele qi veziculele seminale, la aceeaqi virst5 (tabel a r . 2) acestea au un aspect clar transparent, far5 continut de spermatozoizi. Greutatea lor rariaza intre 1.2-2,4 mg cu o medie d e 1,72 ma $i o Ii1-g.ime medie de 3,62 m n (3,2-4 mm). In glandele mucoase, mucusuJ este foart? slab individualizat in partea inferioarg. In ceea ce priveqte greutatea aceasta indic5 o med die de 8,515 m$ (7-10,7 mg). Lungimea variaz5 intre 4,3-5 mm cu o medie de 4,78 mm iar l5timea medie este de 0,82 mm (tabel 3).

Tabel nr. 2

EVOLUT,IA o U N D E L O R SEMINALE

1 2
3

1 2

20 20 10 30

3,63 4,195 4,125 4,08

0,745 0,74 0,74 0,817

1,72 2,41 2,77 3,6

1,l1,l1,l1,2-

2,4 6,6 4,9 8,2

3 4

30

4,422

0,957

4,3

1,l-

9,6

35

4,302

0,965

3,957

2,3-

6,7

7 8 9 10 11 12

7 8 9 11 12 14

30 20 17 10 10 10

4,283 4,05 4,164 4,35 4,15 3,74

0,86 0,826 0,935 0,75 0,79 0,76

2,66 3,642 4,08 3,77 4,64 4,55

1,61,61,9-

5,6 6,9 8,8

1,5-10,2 6,l- 2,8 2,l5,8

Reduse, cu aspect clar Aspect clar, transparent, nu s-au observat spermatozoizi Aspect clar, transparent, nu contin spermatozoizi Toate contin spermatozaizi $i au devenit u$or crem, s-au observat contractii perishhtice. Toate contin spermatozoizi $i a u d w e n i t crem. La 2 trint. s-a obtinut evers. insotit5 de ejaculare. Abundent5 de spermatozoizi. La 3 trfntori s-a obtinut ejaculare Idem 6 zile Idem 6 zile Idem 6 zile , Idem 6 zile Idem 6 zile Contractii peristaltice f. puternice ; la atingerea cu ac swtulet sperma este eliminat5 h gl. mucoasg $i canal ejac.

13

18

3,9

0,833

2,3

1,5-

3,2

Preparatele pnraspete efeotuate din veziculele semimile, arat3 in totalitate lipsa sperrnatozoizilor. S e observ2 distinct tunioile musou(lare precum ~i celule inalte de form5 cidindric2 apaeinind epiteliului glandular. Lumenul vezicular seminal este foarte ingus't. Preparatele praaspete pe gJsnda mucoas 5 relev5 o musculatur5 compact2 $i foarte dezvoltatA fapt care-i confer5 o rigidiate crescutti ce face deficit2 etalarea intre lam5 $i lamelk Musculatura nu apare uniform repantizat5 pe toat5 lungime2 ori abundent2 la polul baganului fiind m 4 fatti d e cel a.pica4, unde lumm~ulse 15rge~temuAt sub fonna de fund de sac.

Trebuie remarcat faptul c2 veziculele seminale $i glandele mucoase apar kc& din p r i m zi ca organe diferentiate histologic. Singurele modifichri care a u putut fi remarcate pe p a r o w s d determinhrilor au fost doar cele legate de umplerea cu spermatozoizi a veziculelor seminale $i cu secretie a glandelor ~mucoase, precum $i unele transformki h nivelul epiteliului glandular a1 veziculdor serninale $i glandelor mucoase in semul c5 pe rn&ura desfi%$urhrii p r o c d u i de secretie, acestea degenereazti conduuoind (la disparitia acestuia. Nu se observ2 diviziuni celulare ceea ce face ca aceste doug organe s5 fie dup5 eclozionarea trintorilor mai putin proprii unor cercetari d e citogeneticg.

Tabel nr. 3
EVOLUTIA GLANDELOR MUCOASE

4,78

0,82

8,515

7 -10,7

20

M.ucus f. slab individualizat Contine 113 mucus Contine 112 mucus Contine 112 m'ucus au peristalice, contractii in contact cu spa se sparg (pres. osmotic5 f. ridicat5) Cantin 314 mucus Cantin 314 mucus Cantin 314 mucus Cantin 314 mucus Contin 314 mucus Contin 314 mucus Contin 314 mucus Contractii peristaltice puternice la atingerea cu spatula

Determin5rile efectuate la 48 h de la eclozionare nu scot E n evident5 modificsri esentide ale testiculelor, greutaka lor medie tiind de 16.63 ~m. Examenul microscopic a1 glandelor sekinale nu relev5 amritia spermatozoizilor. Se constatri. ins5, crqteiea E n greutate $i in lungime a acesltora. Cele mai dlmportante modificsri apar da nivelul glandelor mucoase, constatindu-se rnarirea volumullui acestora urmare secret g ~ imucusului, acesta ocupind deja .1/3 din volumul acestora. In ziua a 3-a testioulele apar mai bine indivdiualizate $i sfinst m i uwr d e t a v bile. Se constata o retragere a tesutului conjunctiv peritesticu~larcit gi a numgrului de traheole. h imtenior se g5sesc foarte multi spematozoizi w mpetele indreptat . epre canalul deferent. In veziculele seminale nu se constats fnc5 aparitia acesbra. In ceea ce privevte mirimea nu se constat5 modificiiri esentiale fat5 de ziua anteriaark. Acelwi Zucru putem spune $i daspre glandele serninale in timp ce in g l d e l e mucoase se constat5 m5rirea cantit5tii acestuia, ooupind jumgtate din volumu1 acestora. Crqterea cantitstif de mu-

cus este marcat5 ca o crqtere a greut5tii gJamdelor de L 9,7 mg la 13,Ol mg. In ziua a 4-a se observa reducerea brusc5 a testiculelor, avind in medie 11,12 rng, deci cu 4,95 rng mai putin decit in ziua precedentg. Re@aua d e trahei este pe cale de disparitie. Veziculele seminale au devenit de culoare cram deschis, iar examenul microscopic scoate in evident5 aparitia spermatozoidlor. Peretii glandelor mucoase sint foarte subtiri din cauza secretiei intense. Putem afirma c5 momentul trecerii spermrutozoizilor din testicule in veziculele semimle este situat fntre a 3-a $i a 4-a zi d e imago a trintorilor. Inceputul migratiei este insotit de o crevtere mai accentuatfr a greutstii glandelor seminale, vizibilg p e grafic. Se aconsta:5 d e asemenea aparitia unei sensibikitgti mai amentuate a veziculelor semimle, puss in evidemw prin atingerea cu spatulat. Apar d e fapt primele contractii perlstaltice. Aceleqi contractii peristaltice se constat5 $i la glandele mucoase. La trintorii in a 5-a m de imago se observg testiculele in regres convtinuu de . l a 11,12 la 9,14 ong. In paralel se constat5

ce a determinat deshidratarea rapid3 a crqterea in volum $i greutate a vezicuacestora). lelor seminale. S-a schirnbat in totalitate ~i culoarea acestora, devenind crem inLa glandele mucoase. nu apare niei un fel de modificare. chis, dovada umplerii complete cu sperDisectiile din ziua a 8-a scot in evident5 matomizi. In glandele cu mucus acesta ocup5 213 testicule degenerate, de culoare verzuie, frirsi continut de spermatozoizi. Au o din volumul acestora. Greutatea glandelor atknge 13,7 mg, cifr5 rin jurul c k e i a va greutate medie de 1,4 mg. oscila $i in zilele urmstoare, dovada terNu apar modific5ri E n glandele semimin5rii procesului de secretie $i amplerea nale. acestora. Se constatii c5 are un aspect de fn ziua a 9-a se constat5 o stabilitate par5 alungit5. a greut5tii testiculelor ele ap5rind pracLa aceast5 virst5 se constat5 la 2 trintic atrofiate. tori eversiunea complet5 a aparatului Greutatea glandelor seminale (4,08 mg) copulator $i chiar ejacularea. este greu'tatea in jurul c5reia va oscila si Testele microscopice relev5 in testricule in urmiitoarele zile pin5 in a 14-a zi de un numar redus $i degenerarea tesuturilor determinari curente. Nici la glandele muiar in veziculele seminale spermatozoizi in coase nu apar modific5ri. cantittiti foarte mari dispusi in pachete. Mentionam faptul c5 la trintorii de 14 Tn ziua a 6-a se constat5 derularea mai sint sensibile, zile veziculele seminale accentuat5 a involutiei testiculelor, acestea astfel c 5 la atingerea cu spatula o p a r k aiingind greutatea d e 5,10 mg. Se constat5 din spermii este eli'minat5 in glanda mude asemenea c5 a u devenlit foarte u$or coas5 in polul apical $i in canalul ejacude-abile. lator. f n veziculele seminale se constat5 o S-au f5cut determSn5ri $i pe 3 trintori abundentg de spenmatozoizi, ins5 ca m5de 18 zile, constatindu-se contractii perisrime apar putin recluse fat5 de ziua pretabtice puternice $i impingerea brusc5 $i cedent&. puternic5 in polul apical a1 mucoaselor $i La trktori s-a constatat eversiunea in canalul ejaculator. complet5 insotit5 de ejaculare. Pe parcursul lucrririlor s-a urm5rit $i Mentiomam faptul c5 nu s-a urm5rit in evolutin greuthtii trintorilor in rapor't cu mod special provocarea ejaculiirii, ci la c5 aceasta scade virsta, constatindu-se trintorii la care in timpul preg5tirii pentru constant incepind cu ziua a 6-a. (Tab. 1). disectie s-a produs eversiunea incomplet5, Rezultatele din acest sezon vor fi s-a continuat doar eversiunea prin masaj completate cu observatii pe o nou5 serie abdominal pin5 ,la obtinerea ejacul5rii. de trintori privind cele trei itipuri de orLa glandele mucoase nu apar alte modigane in stadiul larval $i nimfal pentru a fic5ri. avea o imagine total5 asupra evolutiei hisTestele microscopice rapide nu scot in tologice in ontogenie. De asemenea va fi evident5 nici un fel de modific5ri imporefectuat un studiu comparativ intre motamte. Vor fi ,prelevate pe preparatele mentu,l itnstaltirii st5rii de excitatie, everfixe. siune $i ejaculare $i num5rul de sper~mafn ziua a 7-a se constat5 a c e e a ~ iderutozuizi eliminati la diferite virste In l a r e accentuat5 a involutiei testiculelor, scopul stabilirii instalarii maturit5tii seasem5n5toare cu cea din ziua precedent5 xuale. $i foarte vizibil5 pe grafic. Ca greutate ating doar 1,76 mg. In zilele urm5toare greutatea testiculeCONCLUZII lor $i dimensiunile acestora se mentin in jurud valorilor din ziua a 7-a ceea ce Din observatiile f5cute En acest a n a u demonstreaz5 c5 procesul migratiei sperputut fi trase urmstoarele concluzii prematozoizilor practic s-a incheiat. Testiculiiminare : lele cap5t5 culoarea verzuie liar In interi1. La trintori apar modific5ri ale apaor se g5sesc foarte putini spermatozoiai. ratului reproducator l a 48 de ore de viat5 imago, concretizate prin Inceperea umpleI n glandele serninale se constat5 o aglorii glandelor mucoase cu mucus ; m a r e de spermatozoid ins5 un fapt 2. Mierarea s~errnatozoizilordin testicuinexlplicabil este acela c5 greutatea acestora apare mult redus5 fat5 de zilele antele- in ;eziculele seminale incepe intre a 3-a $i a 4-a zi de imago moment In care rimre (2,66 mg), desi dimensiunile de incepe $i involutia acestora, proces ce dulungime $i Istime se mentin aproape la reazg pin5 in a 9-a ,zi, cind practic tesaceleayi rnedi'i ca $i in ziua anterioar5. ticulele sint complet atrofiate. Migrarea S-ar putea ca aceast5 greutate redus5 dureaz5 masiv pin5 in ziua a 7-a, dup5 inregistrat5 s 5 fie determinat5 de cauze care in ,testicule mai observsm foarte rar subiective (mentinerea timp mai mare a spermatozoim pin5 in ziua a 9-a ; veziculelor seminale E n medlu uscat, apt

3. Vezioulele seminale ating in evohtie 2 virfuri de greutate maximi' in ziua a 4-a, cind incepe migrarea spermatozoi-

B I B L I O O R A F I E 1. BOBRZECKI ' f ~nflltenta procedielor de cregtere asupra maturidrii sexuale a trPntornor. Caiet selectiv 211965. 2. CHAUVIN R . Traite de biologie de l'abeille vol. 1, pag. 145-173, Ed. Masson et Cle, Paris 1918. 3. DUMITRESCU I . I L E A N A MZASNICOV, R. TUDORA$CU, A N G E L A STOIOA tndrumator de lucrari practice pentru reproductia animals, 1979, I. A. Nicolae Balcescu, Fac. de Zootehnie, pag. 92-118. 4. FOTI N . ELENA G R O S U , M A R I A D R A G A N - Rezultatele cercetarilor referitoare la migrarea spermatozoizilor la matcile mature ! n conditii de captivitate, fnsilmintate natural $i artificial. Congresul I X V - APIMONDIA 1975. 5. JAYCOX Maturizarea trintorior 1962, Ed. 1962, Ed. Apic. C . S. nr. 2 . 6. RUSU I. Cercetilri privind determinarea perioadei optime a capacitatii fecundante a trintorilor in vederea tm~erecherii naturale insam~ntarilor artificiale a dirijate gi a matcilor ( A p i s mellifca carpatica). I . R U T T N E R F. 1916. InsHmintarea artificial8 a mktcilor. 8. RUTTNER F. Cregterea miltcilor E d . APIMONDJA BUC. 1980. 9. T A K E U K I N. W A T A N A B E , N N A T S U K A Rearing drone honeybee in an incubator J. npic. Rev. 1972 11 : 147-151. 10. V E S E L E Y V. - Rezultate ale tns&mintilrii artificiale a miltcilor. Caiet IDT 511969. 11. VESELEY V. Retinerea spermei in oviductele laterale la matcile SnsHmfntate artificla4. ACta entomologica Bohemaslovacie 1970 67.2 : 83-92. 12. W O Y K E I. Influenta vfrstei trintorilor asugra rezultatelor Ensamlntilrii instrumentale a miltcilor. Aplidologie 1978 pag. 3 ; 203 :212.

zilor, $i in ziua a 9-a, cind acest proCes a luat sfirqit. Se lpresupune c i aceste puncte sint atinse, primul prin umplerea vedculelor seminale cu un substrat nutritiv secretat de glande pentru viitorii spermatozoizi ce le vor popula, iar a 1 doilea - prin umplerea acestora cu continutul de sperrnatozoizi provenind din testicule. Datele sint comentabile, $i determin5rile vor fi din nou reluate in sezonul urrn5tor ; 4. Se constat5 sporadic aparitia excitabilitltii inc5 din a 4-a zi de viati, c h d vezigdlele seminale atinse fiind . cu un a c s~atulat reactioneaz5 prin contractii perisGltice. De akemenea se constat5 sporadic eversiunea complet5 a aparatului c q u h b r insotiti de ejaculare ; 5. La trintori~ide 14 zile se constat5 in totalitate instalarea st5rii de excitabilitate ridicat.5 concretizatg prim permanente mi~ciiriperistaltice insotite d e Ernpingerea spermei in canalul ejaculator ; 6. Urmirind evolutia greutgtii trintorilor pe lparcursul anaCuriz5rii acestora, se constatA sctiderea peamanent5 a ei pe m&ura 'inaintkrii lor in virst5. Presupun cg aceast5 reducere a greutgtii este direct legat5 d e maturizare $i preggtirea participgrii la zborul de imperechere.

I 1

IN ATENTIA CITITORILOR NO$TRI !


Penhu anul 1992 abonamentele la revisa se fac A.C.A. la cercurile apicole cu gestiune sau la oficiile pogtale din intreaga mii. Costul unui abonament anual e s k de 400 lei (360 lei 12 numere f 40 lei taxe de expediere). Pe chitant5 se va trece corect numele gi prenumele abonatului, adresa exact5 (localitate, or*, sat, comung, stradg, numsr, etaj, apartament, codul povtal gi judetul). Gintern datori s l i n l o r d m pe cititorii nogtri cii scumpirea de 12,s 015 a hirtiei gi de aproape 8 ori a manoperelor 'tipografice ne-au obligat impotriva voinCei noastre s5 mgrim pretul remistei. Aceastg mirire nu este proportionalk cu cregterile costurilor susmentionate intrucit pretul unui exemplar de la 10 lei a ajuns la 30 lei. Rugim pe toti membrii asociatiei noastre, salariati gi vuluntari S& institole o campanie sustinuts apelind la bunele sentimente ale apicultorilar pentru a realiza cit mai multe abonamente autocoleclrte. Aparitip in continuare a revistei noaslre care a implinil 7 . 5 de ani) este direct conditionat5 de numirul de abonamente pe care-1 vom avea In 1992. Acum, mai mult ca niclodat5 cerinta obligatorie ca fiecare membru a1 Asociatiei s8 fle abonat $i propagator a1 RomQniei Apicole devine o necesitste prin care d e rapt se &oar& patriotismui f i e d r u i apicultor gi atagamentul lui faG de asociafia noastr8. Redactia

i
i i !/
mi

la Filialele judefene I

1
1 1 1

i i i

'

i i i

i
j j

!
I

i ! ;~I~I~III~I~I~I~I~IIIIIIII-I~UIIY~~-~~III~IWI~III~III~II~I~

i i i i

Mijloace de comunicare gi de orientare la albine; importanta lor

- Semnale acustlce (sonore) Biolog Aurel PAPADOPOL

Albine~e melifere (Apis mellifica L., 1761) sint himenoptere foarte evoluate, cu o viat6 social6 deosebit de complex5 - cum este bi~ne gtiut - rnai ales dacS avem in vedere organizarea lor sociala, stup, cu cele 3 caste ale fiecsrei colonii. C o n s i d e r b de interes ~pentru apicultori s6 mention6,m cS, numai pentru almbina noastr5 ,,domestic6" Apis mellifica, cu subspeciile ei, cu variet6tile zonale $i cu ecotipurile (formele ecologwe ale acestei specii) s-au soris zeci de mii de IucrSri gtiintifice, articole $i note. Astfel, B e rn a r d (Fr.), 1951 Cin Grass@, a r a t i c5, i~ncepimd din antichitate $i pin5 aproape de mijlocul actualului secol (1946) ap6rusera cam 35.000 de asemenea lucrsri gi articole ; num6rul lor a s t h i putind fi cel putin dublu, daca avem in vedere exglozia inf0r~mational5 din ultimele decenii. In cele ce wmeazB v m prezenta citeva date $i aspecte importante ilustrate, privind semnalele acustice sau sonore, care, impreuna cu celelalte mijloace de percepere, orientare $i camunicare, cum simt cel vizual $i cel olfacliv (de lpercepere a, celor rnai discrete substank odorante), asigur5 desfsqurarea aptim5 - in conditii normale ale mediului inconjurStor - a intregii lor vieti sociale, a tuturor relatiilor lor externe, ca $i a celor coloniale din intelriorul gi din &ra stupului. Trebuie sFi 'ubilniem faptul c5, in timpul orientirii prin semnale acustice, dupa ce unele albine lucrstoare au fnregistrat directia $i distanta pin5 la o ,nous surs6 de hran5 (nectar, polen, sau sucuri dulci puse experimental ca momeal5), atit orientarea olfactiv5 cit $i cea vizual5 (ochii c m p l i cati, capabili .s5 perceap5 diverse radiatii ale luminii solare, ca infra-ro$ii, lumina polarimbh etc.), particbpa la orientare gi intercomunicare intre albina-mesager (cercet-, care a anuntat noua sum5 d e hrang) $i celelalte lucrgtoare care vor pleca spre noua surs5 d e hrana. Deci aceste relatii de informare, intercomunicare $i orientare sint foarte complicate, fiind XIgurate cu ipartici'parea concomitent5 sau succesivS a ttuturor organelor de simt, amgrenind & diferite forme $i intensitilti, dup3 caz, celelalte p5rti ale intregului lor organism. Orice apicultor rnai experitmentat a putut constata grin observarea gi urmarirea

nborului albinelor - sau va putea constata - rnai ales cind stupina este mutat5, sau cind infloresc treptat diferitele specii d e plante melifere, dac6 o albin6 lucr6toare g&se$te noi zone cu flori bogate in nectar, cum celelalte lucr5toare nu intirzie s6 se indrepte spre aceasti4 nou5 surs5 de hran5. $i, acest lucru se intmpl6 adesea far3 ca albina mesager (cerceta~a)s5 le linsoteasc6. Ce le determiria s 5 pomeasc5 spre ace1 loc, rnai mult sau rnai putin bogat in nectar, polen etc. ? Ba rnai mult, chiar florile aflate i n locuri foarte fndepartate (pin5 la oitiva km) sint repede descoperite d e multimea d e lucr5toare. Se arat5 c5, albiaele solitare sau sociale (B e r n a r d, 1951, E n Grasd), detecteaza florile rnai adesea dug5 miros decit dup6 culori. Acelasi autor arat5 c5, se pare acum stabilit c5 roi'urile albiinelor emit ultrasunete (sunete cu intensitate ce nu poate fi perceput5 auditiv, decit d e m i male care au organe specializate), ajutind o lucr6toare rlit5cit5 s i reg5seasci grupul s8u. Un grup de 10-20 albine, avezate g e flori emit ultrasunete detectabile, care pot atrage alte exemplare (dupi R o s e $i S a v o r n i n, 1940). Dar s 3 vedem care au fost rezultatele sninutioaselor observatii $i cercetgri experimentale care a.u folosit $i multiple mijloace tehnice de iavestigare - la care ilu'stratia al5turat3 va permite Tnplegerea rnai deplin5, nu numai a comportamentului albinelor ci $i a modulu,i in care s-au f5cut cercetsrile respective. .Pin& )in primele decenii .ale secolului nostru capacitatea de orientare prin semnale acustice n-a fost studiatil $i explicat5 riguros. In aceste prime decenii K. von Frisch pe baza a numeroase experiente ei cercethri, a rewit s H descopere interesaintele dansuri ale albinelor, care constituie d e fapt un limbaj complex - numit gi limbaj gestual - oferind ilnformatii celorlalte albine despre sursa d e hrana g a i t 6 d e albina culegatoare ( c e r c e t . 5 sau mesager), incluzind directia ei, distan@ $i chi= cantitatea G i continutul in zahar a1 aaii surse. Dac6 rezultatele experimentale ale lui von Frisch, au fost primite la t,nceput c u oarecare PndoialB, c.unind, noi cercet6ri le-au confirmat, ele devenind in scurt timp date d e referint6, clasice - asemenea emisiuni diind studia-

continutul in zaharuri a sursei, rnai bogat sau rnai slirac, dansul a t e executat rnai vioi, sau respectiv rnai lent ~i mai putin arnplu. Dansuzile in semzcercuri (in 8 turtit) sint ceva rnai complicate, atit prin forma lor cit gi prin mesajele pe care le transmit, fiind compuse dintr-un ,,limbaj gestual", exprimat prin formele d e rnivcare, cit $i emisiunile sonore insotitoare, care intregesc Si dau semnificatii $i nuante diferite mesajelor (cam sint vibratiile aripilor $i cele ale abdomenului, rnai iuti sau mai lente, unele sau altele). Astfel, nuCind alhina-mesager ( c e r c e t q ) revimlirul de cicluri (~ernicerc~uri) ale dansune in stup, celealte lucr5toare recunosc lui este invers proportional cu distanta ; intii lparfumul nectarului ce a fmt ingurpentru o distant2 de 100 m, s h t executagitat d e mesager5, mai mult chiar decit te 35 tua'e pe minut ; cu cit distanp wte rnai mare num5rul de ture scade, ajungind pe cel a1 florii, care s-a fixat pe suprafa@ ca, pentru o distant5 de 5000 m, la care se capului. Acest aspect a fost confirmat exg5se$te sursa de hmn5, num5rul de ture perimental, o luff5toare fiind supus5 s5 aspire un praf de la o floare, in timp ce s5 scad5 la numai 8. Durata traseul'ui, parcurs in linie dreaptil, ,pe Linia median2 era - e a t 5 pe alt2 specie de floare. dintre cele dou5 semicercuri, pe ling5 A.$ezat5 pe suprafap fagurelui, a18bi- vibratiile aripilor, este insotis $i de vina mesager incepe dansul grin care transbratiile (bahnsarea spre stinga $i spre mite suratelor informatiile asupra noii drepta) a abdomenului, vibratiile abdomisurse d e hranli. Acest dans variaz5 ca nale Eiind proportionate cu distanta (cu form5, intensitate $i ca variatii ale mi.$cit distcunta este m i mare ele vor fi m i c2rii aripilor $i a abdomenului, in functie numeroase $i invers). In fig. 2 este prede ,mesajul ce este Gransmis. W m a form5 zentat5 (pe linia )medians), inregistrat5 la de dans este dansul-in-cerc (fig. I),. gi duoscilograf (dup5 E s c h, 1967), miscarea reazB cam jumgtate de minut, albina roabdomenului (de 5 ori) $i suprapuse, mi$tindu-se odat3 spre dreapta (sensul acelor &rile aripilor, cu vibratii mici, care produc de ceasornic) $i apoi spre stinga (deci inemisiunea sonorli (m&ri,t,aliiturat, mi$cavers), f l r l pauza, aceste cercuri reptznre?. aripilor Entr-o fractiune de 0,07 sedu-se alternativ. h d a t a dup5 ce albinacunde). Cu cit cantitatea d e hran5 este mesager incepe dansul - aspect valabil rnai abundent5 $i rnai bogat5 in zaharuri, alte pentru toate ti'purile de dansuri mi~c5rile de dans s%nt m i viguroase $i albiae lucr5toare, culeg5toare se apropie invers pentru o surs5 mat slab5. Dar acdst d a n s u r i indicii $i directia in care se afl5 de ea $i execut5 acela$ ti8pde dans. Dansul in cerc arat5 5 sursa este bogatB in sursa do hran5, aspect care marcheax5 hran5 (cind sulrsa este s5rac5 albina-meoapacitsti senzoriole extraordinare la sager n,u danseazk), acest dans fiind exeaceste insecte. Trebuie s5 retinem c5 dancutat numai pentru surse apropiate (pin5 surile au l o c pe fagurii ver+icali, iar inla 100 m di,stant5). Pentru sursele de h a fonmatia pe care o transmi;t albinele-mes.31x3rnai ,dep%rtatede 100 de metri, deci de ger este necesar a fi receptionat5 $i folosit5 pentru orientarea zbor~!lui ! l plan la 150 .m pin5 la 3000 chiar 5000 m, sint executate dansurile in semicercuri sau in orizontal, ceea ce se $i realizeaz5. Cerc.28 (opt) turtit (fig. 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6) cu metsrile lui von F r i s c h au ar5tat cS pirin saje rnai complicate. Dansul se compune dansurile execu~tate de albina-mesagerg, dintr-un semicerc care evolueaz5 odat5 linia median6 dintre cele dou5 semicercuri spre dreapta, apoi albina urc5 pe latura ale optului descris, variaz5 in functie de interioarci $i evolueaz5 in cel5lalt semipozitia soarelui, respectiv directia spre cerc spre stinga (tot pe suprafafa faguresurss de hran5 este data de unghiul pe lui), aceste misc5ri repetindu-se, ,mai rem e aceast5 linie median6 il face cu linia perpendicular5 ce corespunde cnntrunede sau rnai lent, dup5 situatia noii surse lui de gravitatie (verticalri), iar valoarea d e hranli. Iat5 care slnt semnificatiile d,aasurilor acestui unghi (fig. 7 ; 8 ; 9 $i l o ) , albina, care se indreapt5 spre noua sursS de ~i cum s-a ajuns la interpretarea lor de c5Cre cercetgtori. Dansul-En-cerc (circular) hran5, trebuie s5-1 mentin5, in plan orizontal, intre linia d e dia'ectie a zborului are $i el trei semnificatii, d q i este rnai $i pozitia soarelui, ceea ce albinele pot adsimplu, $i anume : 1) sursa d e hranci este bogat5 (In cazul celei s k a c e nu execut5 gwra prin perceperea l m i n i i polarizate. dansul) ; 2) distanw este mic5, sub 100 m Este de silbliniat canstatarea c5, servindu-se d e acest ,,cornpas luminos" (unghiul cmotiv pentru m e nu indicS directia, sursa pu'tind fi u v r depistat5) ; iar pentru f o m t de directia corpului cu linia care te aproape in aceeqi perioad5 de rnai .multi cercetgtori (E s c h, 1961, fn Gerrnania, fiind elev a lui v. Frisch ; Wenfner, 1962 in S.U.A., atft pentru genul Apis, cit $i pentru unele genuri aparte, Melipona gi Trigona, foarte interesante, despre care vom reveni ink-un articol vitior). Este de mentionat gi L i n d a u e r, 1951, care a ar5tat c5 albinele folosesc dansurile nu nurnai pentru anunprea unei noi surse de hranli, ci $i ,pentru orien'tarea roiului spre un loc de ad5post cit mai bun.

indic5 directia soarelui, imagine care este fixat5. inbr-un grup constant de omatidii ; ochiul compus a1 lucr5toarelor cuprinde 3000-5000 omatidii), rezulth , c5 albinele ,,domestice" percep radiatiile infra-ro~ii, care sint capabile s5 traverseze plafonul de nori ; iar v. F r i s c h , afirm5 cu argumente, c5, lucrlitoarele sint mai sensibile la lumiaa polarizat5, care d e asemenea traverseaza mai bine norii. De aici explicatia c5, albinele se ,pot orienta la fel de bine pe timp senin, dar $i' cind cerul este acoperit $i soarele igi filtreaz5 lumina prin plafonul d e aori. Este interesant totu$i s5 mentionam unele ezperiente fiicute de E s c h, 1964 pentru a lgmuri cum actioneazs cele dou5 tipuri de semnale, respectiv semnalele acustice $i dansul propriu zis (~mi~carea E n cerc sau ,in opt). In acest scop el a c5ut.t s s separe cele dou2 tispuri de semnale. Folosind o albin5 artificial5 (,,manechin" din lemn etc.), introdus2 intr-un stup, care printr-un mecanism putea s5 reproduca prin migcare dansul tipic (f5r5 ins5 a emite sunete), a observat c5 la h c e p u t alte albine culegtitoare s-au angajat in executarea dansului. Dar dup5 putin timp ele 6-au adunat lings cea artifici.al5 intepind-o. Cauza, exp'icatg de Esch, era aceea c5 albinele care vin alsturi de 'mesager8 $i imitH dansul, emit periodic sunete scurte care imobilizeaz5 de fiecare data mi$c5rile de davns ale albinei-mesager pentru un scurt interval. Lipsind riispunsul mesagerei (acea scurt5 pauzg), dup5 faza iniFig. 1. Schema dansului E n cerc : traseul punctat $i sdgetile aratii migcarez albineimesager pe fagure (dupd v. Frisch, 1967). Fig. 2. Schema dansului i n 8 (opt) : cu Onregistrarea h 5 m i ~ c a r i ale abdomenului albinei (pe linia mediand), peste cele 5 oscilatii mari suprapunindu-se oscilafiile mici ,le enisiunii sonore produse de aripi (aliiturat, mdritd, o mi$care a abdomenului cu oscilatiile aripilor O n interval de 0,07 secunde), (dup6 H . Esch, 1967). Fig. 3. Grafic indicfnd numcirul de ,,pa$il' de dans (pe ordonati = pe verticald), i n functie de distanta la care se aflii sursa de hrand (pe abscisd = pe orizontala) ; sdgeata marcheaz i numdrul de secunde (imitat dupii v. Frisch). Fig. 4 ; 5 ; yi 6. Dansul in opt executat de albinele-mesager pe fagurele vertical, cu diferite intensitdfi ale rni~cdrilor abdomenului pe linia median4 (fig. 6, cu intensitate maximd), siigetile ardtind mi$carea albinelor (dupd v. Frisch). Fig. 8 ; 8 ; 9 $i 10. Scheme ale modului de reperare $i de orientare pe trasee ale alb.inelor (dupd dansul i n opt), O n functie de locul sursei de hranli ~i pozitia soarelui, indicate de albinele-mesageri prin directia

tial% a dansului, pe care modelul artificial nu-1 putea cia, urmau atacurile albinelor asociate la dans. Contindnd experientele, Esch a inregistrat pe band5 magnetic5 emisiunea sonor5 a albinei-mesager, emisiuae pe care a folosit-o i n absRnta mesagerei in stup. Constatarea a fost urmgtoarea : albinele care au beneficiat anterior d e ambele faze de informare, atit limbajul gestual ( m i w r e a d e dans) cit $i cel acustic (sonor), deci de mesajul normal, piirkesc stupul ,plednd spre sursa de hran5 (ele fiind deja antrenate), altele nu. Dac5 dup% u n timp se transmite din nou emisiunea sonor5, tot i n absenta mesagerei-dansatoare, albinele repet5 plecarea. Acest lucru dovede~tecii semnalele sonure cuprind informatii referitoare la distanta dintre stup $i sursa de hran5 (informatii codificate prin ,durata emisiunii acustice $i prin num5rul de impulsuni sonore CUprinse i n u.nitatea de timp=secuncl5), i n afar5 de infonmatiile despre calitatea hranei. In Manualul apicultorului, 1986 (Ed. V I ) , $ e.r b a n (Mihaela) prezint5 sintetic acest complex $i important comportament d e 'com~micare, care pnin spectaculozitatea sa este considerat cunoscut chiar in lumea nespeciali$tilor sub numele de ,,dansuri". In prezentarea noastrs a m considerat util s5 ar2t2m mai pe larg aceste dansuri, rnai ales cu intentia de a pune la indemina apicultorilor, nu numai a principalelor experiente $i scheme ilustrative cuprinse in lucrarile publicate $i ci,tate la bibliografie, ci, $i sublinirea faptului c5, astfel liniei nediane a dansului ( a se remarca : pozitia diferitd a liniei mediane $i sdgetile care aratd mi$cdrile O n semicerc $i pe median6 O n timpul dansului. Planul de simetrie a1 dansului cu verticals reprezintd u n unghi ce corespunde cu cel a1 direcriei soarelui $i directiei locului O n care este sursa de hranci (orientarea valabila $i pe timp' noros) : St = stup ; S = Soarele ; H = hrand (sursd m u d ) , (dupa v. Frisch, modificat de Chauvin, 1949 ; modificat Papadopol). Fig. 11 ; 12 #i 13. Oscilogramele reprezintai frecvenfa sunetelor ($i durata) emise de albine-mesager, pe linia mediani a dansului z"n opt : a = hrann la 1030 m distant6 ; b = h r a m la 400 m ; c = hrana la 100 m (durata sunetelor este proportionald cu distanta), (dupd A. Wenner, citat de M . C. Busnel, 1967. Fig. 14. Schema oscilogramei unei emisiuni somre de tip Schwirrlauf : stinga frecvenra de 445 Hz (albinele sfnt in contact) ; dreapta, frecvent a scdzutii la 250 Hz, dupli pierderea contactului cu congenera ; emisiune ca u n piuit, produsd de adpi. (dupci H . Esch, 1967).

de lucr5ri impun o muncs migilloasil, dif e r i k aparate $i accesorii complicate adesea (ascilografe, miorofoane speciale sond5, aparate d e inregistrare ultra finti, alte mecanisme) $i multe procedee ingenioase. In incheiere arn~ntim $i unele emisiuni sonore ale albinelor cu alte semnificatii. Un alt comportamemt complex al coloniilor de albine a fost cercetat de L i n d a ue r (1955), d e M a r t i n (1961) $i de von F r i s c h (1965), privind pregstirea $i semnalizarea roitului, capitol prezentat $i ilustrat in Manualul apicultorului ($ e rb a n , 1986), pentru care d5m citeva detalii. De alffel apicultorii cunosc bine zumzetul particular care cuprinde stupul inai n k d e pornirea roitului, de pare cg a intrat in vibratie. fnseamng cB s-a ldat semnalul sonor (numit de autorii respectivi Schwirrlauf), care difer5 ins5 de semnalele sonore din timpul dansurilor qi care este un zumzet particular transmis de la o albina la alta. Astfel, albina care a g5sit un loc potrivit in care s5 se stabileasc5 roiul (chiar dac5 va fi'provizoriu), revine in stup $i transmite informatia tot pe calea unui &ns (L i n d a u e r, 1951) rni$cgrile pe care le execut5 fiind cu atlt mai vioaie, cu cit locul ,,ales" este rnai bun. Mesajul este t r a n d s repede, pe mBsus5 ce albina initial& atinge o alt5 albin5, aceasta din u r n 5 h c e p e $i ea ss zumz5ie ; $i tot a$a rnai departe semnalele se tranmit la multirnea de albine, pln2 cind zumz5itd cuprinde masa albinelor ce vor roi. Asemenea emhsiuni au o frecvent5 d e 400 pEn5 la 500 Hz, iar durata lor este egalg cu durata contactului intre cele dous albine (cca. 5 secunde). CPnd acest contact s e intrerupe intre cele dou5 albine kecvenka b5tBii aripilor scade L a 200 Hz. In continuare, albina care poarts mesajul intr5 in contact cu alt5 albin5 $i frecventa w t e iar+i, prin repetarea acestor emisiuni comunicarea se rBspinde$te la toate albinele roiului. 0 astfd de emisiune sonor5 (Schwirrlauf) a fost inregistrats pe oscilograf $i analizats, frecvenw b5tHilor din aripi varilind de la 445 Hz (in tianpul con~tactului),$i scWind pin5 la 250 Hz (cind albina emitatoa~ea pierdut conltactul cu congenera), fig. 14 (dupg H. Esch, 1967). Cunoavterea cit rnai amsnuntitg a comporteunentului albinelor, a mijlloacelor de atit de comcomunicare qi d e orieruEare plicate $i care se realizeazs cu participarea tuturor organelor de simt, de -emis& gi de receptie : v i a d e , olfactive, acustice, gustative etc. -, poate cantribui la Pmbuns-

tgtirea pracbicii apicole, atit pentru asigurixea unei productii sporite h sltupi, cit $i pentru asigurarea polenizsrii cu ajutorul albinelor a diferitelor culturi $i plantatii specifice. Acest ultim aspect are o dubla important5, atit pentru culesul albinelor cft $i pentru spori~reaproductiei de seminte. Verifiarea terenurilor de amplasare a stupinelor pentru cit rnai buna avezare $i orientare a stupilor, in raport cu distantele $i cu directiile zonelor, sau suprafetelor, cu plante melifere valoroase, poate favoriza mult culesul $i rnai ales poate diminua - in m5sura poslbilit5tilor efortul albinelor de a nu face zboruri prea lungi $i obositoare, deci de a realiza in aceea~iperiod5 de timp rnai multe transportulri de nectar, polen etc., precum $i alte aspecte, legate de roit, d e protectia contra unor d5unLtori $0. De asemenea, pot fi um5rite unele aspecte $i obtinute date importante fliintifice $i practice originale, foloslitoare pentru diferitele zone apicole. BIBLIOGRAFIE (Ff.1, 1951 (in Grass6 P. P.), Trait6 de Zoologte, tom. X. fasc. I, p. 711--812. fasc. II, p. 1231-1216. Paris. BUSNEL (M.C.), Donnes noouvelles sur les systbmes de communications des Abeilles. Journ. de Psychol. n. et pathol. Nr. 3 4 , p. 291-327. CHENZBRAUN (Eugenia), 1913 - Modalitati de comunicare tn lumea animaelor.. Edit. $tiin$. Bucure~ti p. 50-56. ESCH (H.), 1961 - Uber die Schellerzeugung beim Werbetanz der Honlgbiene. Zeitschr. f. vergl. Physiol, 01. 45, p. 1-11. ESCH ( H . ) , 1964 Beitrkige zum Problem der Entfernungsweisung in den SchwPnzeltanzen der Homlgbiene. Zeitschr. vergl. PhySlOl, VOl. 48, p. 534-546. ESCH (H.), 1967 - Sounds Rroduced by Swarming Honey Bees. Zeitschr. vergl Physiol, V O l . 56, p. 408-411. ESCH ( H . ) , 1 9 6 7 Die Bedeutung der Lauterzeugung fur die VerstBndigung der stackellosen Blenen. Zeitschr. vergl. Physiol. vol. 56, p. 199-220. FRISCH (K.von), 1931 - An dem Leben der Bienen : 2 edit. Springer edit. Berlin u.
BERNARD

Leipztg.

FRISCH

Uber der Geschmak(K.von). 1934 sin der Blene. Zetschr. f. vergl. Physiol. VOl. 21, p. 1-156. SERB(Mihaela) 1986 Albina si colonia de albine. ~anualdlAgicultorului. Ed. VI. Bucuregti. p. 8 ; 16-18 ; 25-28.

OPINII

FAMILIA" SAU ,,COLONIA" DE ALBINE


Aurel CHIRULESCU

0 familie de animale se Saltul calitativ a1 tehnolo- formd este m i complexd compune de obicei din cei giei i n apiculturii, realizat decit cea a familiei, constidoi pcirinti bi puii lor. For- la inceputul acestui secol, tuind u n sistem dinamic, marea ei este consecinta s-a realizat datoritd c u m $ - care 3$i modificd functionsunor necesitdti : perpetuatintelor obtinute prin aceste rea prin modificdri ale diTea speciei, asigurarea con- observatii. viziunii muncii O n functie ditiilor de viatd pentm S-a putut astfel constata de conditiile externe $i incre$terea puilor $i apdrarea. cd intr-un stup se desfd- terne adaptfndu-se acestora Realizarea lor este o sard- gourd o activitate complexd, $imenfinind i n i n t e r i m 1 nci a pdrnitilor, care au ast- la care participd direct $i sdu conditiile normale de fel o functie de conducere indirect fntreaga populatie viatd ale albinelor i n cele printr-o diviziune a muncii m i n organizarea familiei. i diferite imprejurdri ji Omogenitatea familiei este $i fntr-o anumitd ordine. zone geografice, performanmentinut6 prin relatiile de Existents social6 a albine- td pe care o familie nu o interdependent6 dintre mem- lor este o form6 de organi- poate realiza. brii s6i, printre care cele zare, ce se constituie $i I n zootehnie productivitamai importante sEnt schim- functioneazd printr-o seamd tea depinde de calitdtile burile de hrand. Cind aces- de relatii de interdependen- animalelor g i asigurarea te necesitdti au fost satis- t d , prin care albinele comu- conditiilor de viatii. In apifdcute relatiile familiale in- nicd (prin semnale tactile, culturd, pentru realizarea ceteazd, puii se risipesc $i olfactive, schimburi de hra- productivitdtii este necesar familia se destramd. nd etc.), se influenteazd, co- ca, pe ling6 acestea sii asiObiectivele, modul de laboreazd, controleazd $i in- gurcim $i conditiile sociale constituire $i functionarea teractwneazd ,,toate asigurd ale organizdrii, i n care determind o acest fenomen se produce, sznt comune tuturor famili- tuturor", ce ilor. Ceea ce le diferentia- functie de reglare a tntregii deoarece avem de-a face cu zd sfnt ,,caracterele biologi- activitdti exercitatd de co- o productivitate a muncii. ce" ale membrilor din care munitate asupra albinelor De aceea metodele noastre se compune (compozitia fa- din care se compune. de exploatare sint nivte inMecanismul prin care se terventii in organizarea alniliei) $i ,,conditiile lor de viatd". Prin cercetarea celor comandd functionarea dife- binelor incepind cu lucrddoud elemente specifice s-au rentiatd $i coordonatd a rile de primdvard $i incheobtinut cunogtintele necesa- albinelor, este compus din- ind c u pregdtirea pentru re stabilirii metodelor zo- tr-o retea a relatiilor sodP e n t m cre$terea eficientei otehnice prin care acestea ale. Ele nu sint doar n i ~ t e i e r m t . sd fie asigurate pentru ere$- legdturi familiale gi prin acestor interventif este neterea $i exploatarea anima- functiile 107 constitule ,,strut- cesar sd cunoastem conditilelor. tura" de organizare a co- tiile de via?; ale albinelor, Obiectivele comunitdtii al- munitiitii. cele biologice, dar $i cele binelor fiind aceleaqi, s-a Comportamentul animale- sociale i n case trebuie sd adoptat prin analogie denu- lor depinde de caracterele intervenim gi de asemenea mirea de familie $i deoare- lor genetice. Manifestarea interdependenfa acestora, ce ce cercetarea lor avea ace- acestor caractere ale albine- determimi complexitatea fel a ~ iobiectiv. caracterele $i lor, chiar $i cel domniant nomenelor gi tehnologiei i n conditiile de viatii, proce- a1 culesului, sPnt dirijate apiculturii. deele utilfzate pentru we$- prin aceastd structurd. Comfntrebarea Jamilia sau terea albinelor i n stupul portamentul lor este u n fe- colonia de albine" n u are primitiv au determinat ca, nomen asociat organizdrii, u n caracter formal. Ea se apicultura sd f i e considera- in care sint implicate proce- referd la continutul $i semse biologice g i sociale. t d o ramur& a zootehniei. nificatia acestor denumiri, Forma de organizare a care sd corespundd realitdStupul sistematic ne-a oferit posibilitatea sd obser- albinelor n u are caracterul tii g i sd orienteze pe calea v d m aspectele carcteristi- temporar a1 familiei, deoa- progresului modul de a gince ale comunitdfii albine- rece pentru aceste fiinfe so- di i n apiculturd. lor, care o deosebegte de ciale reprezintd ,,o conditie A$teptem de la citltoconceptul general a1 famili- de viatd", i n afara cdreia di N.R. nwtri $ I alte ophii pe ei : ,,existenfa lor sociuldu. n u pot supraviefui. Aceastd aceask3 temA.

15

Din experienta unui apicultor

Dispozitive pentru dezinfectia inventarului apicol


Gheorghe Dan TUCUDEAN
Dezinfeclia inventarUlUi apicol este o iucrare de maximd importantd, mai ales in momentul de fati, d n d albinele au tot mai mult de luptat cu d i v e r ~ iagenti patogeni, ~tiindu-se $i faptul cii sdndtatea albinelor este o verigd principal6 in 'i realizarea producoei apicole sporite gi diversificate. De la bun inceput trebuie li ariitat c6 dezinfectia inventarului apicol este o mciszlrd profilacticii de prevenire 1 i $2 nu de eradicare a bolilor.

I.

!
I

h practicil, pentru dezinfectie, apicultonii folosesc mai multe metode : metoda mecanicci i n care piesele inventarului - stupii mai ales se rgzuiesc de resturile de cearh, propolis etc., cu dalta apicoll (metodri dnsuficienth $i ineficienth ) ; metoda flambdrii - in care obiectul

prietenii mei Cllin Malinski $i Crriciun Ratiu, doi pasionati ai tehnicii apicole din comuna Bocsig, judetul Arad. Dispozitivul de flambare cu motorinii &rte un lclispozitiv generator de flachrl folosit $i la pirjolirea porcilor in gospodhri,i.le personale. Detaliide pot fi vHzute in fig. 1 A, B, C.

7
E

AER

3l)B

PRESIDNE '

Fig. 1 - Dispozitiv de flambare cu motorinci d e dezinfectat este supus un tirnp scurt unei actiuni a unei fllclri de regull cea data dc lamp de benzinl ; - metoda chimicd in care obiectul de dez~infectarteste pus P n contact cu substanta chamich dezinfecbatg aflat3 sub diferite f o m de agregare (solutie, vapori etc.) ; - metoda mixtd in care se combing metodele de dezinfectie enumerate rnai sus. Aceasth rombinatie de metode prez i n a eficienw cea mai mare. Dispozibivele pe care le prezint in acest articol mi-au fost recornandate de chtre

Corpul de presiune in care se introduce motoring $i aer sub presiune are in partea exterioarl capacul cu filet pe care sint montate un manometru, de presiune, valva cu ventil, robinetul de alimentare $i un miner care inlesnevte manipularea clispozitivului. Conductele de alimentare au rolul de a conduce combustibilul sub presiune de la corpul de presiune la arz6tor. Duza din components arzatorului se adapteazl la aragaz. M d u l de falosire a chispozitivului : Se

devurubeazii c a w 1 dispozitivului $i se introduce motoring (drca 40/" din capacitate). S e iwurubeazg la loc capacul $i, cu ajutorul unei pompe manuale, auto sau a altei surse de presiune, se introduce prin valva cu ventil presiune in corpul de presiune (4-5 atmosfere m h u r a t e cu un manometru). In continuare se incAlze$te putin corpul arzgtorului la o altg flacsrg pentru a m&ri fluiditatea motorinii $i a

- manometrul 1-am demontat de la un aparat d e stropit ce nu mai putea fi folosit ; - valva cu. ventil se rec~~pereazh d e la orice camera auto i q i t 5 din uz etc. Costul unui asemenea dispozitiv a r putea fi reprezentat mai mult d e m n o p e r a celui care-1 realizeaza. $i cum multi dintre stupari sint $i meseria~i priceputi in confectionarea utilajelor necesare in stu-

Fig. 2

- Dispozitiv

de flambare cu gaz pina proprie totul se reduck doar la ... preocupare $i arnbitie d e a realiza ceva util. Dispozitivul de flambare cu gaze Este un dispozitiv generator de flacrir5 ce folosevte drept combustibil gazul metan inmagazinat in butelia de. aragaz. Este un dispom~biv simplu fig. 2, foarte practic $i uqor de manevrat, impunind Ens5 conditia existentei gazelor. Ca p g ~ t icomponente se pot distinge : - Arztitorul - constituit dintr-o duzg tip aragaz $i o pilnie din tab15 subtire prevgzuts cu orificii pe o Qrei.medin l'ungime (la fel ca in figura 2). Pilnia a r e rolul de a directions $i concentra in acelavi timp flacsra pe obiectul supus flambikii. Orific,iile plllniei favorizeazg al~imentarea fl5cgnii cu oxigenul necesar in grocesul d e combustie. - Conducta de legtiturti. Acesteia i s e monteazg pri,n infiletare la unul din caPete duza, i.ar la celrilalt capiit un racord de pasaj cgtre furtun'ul de cauciuc ce duce l a ceasul regulator d e p'resiune a1 buteEiei de aragaz. Modul de folosire a dispozitivului : S e deschide robinetul buteliei d e aragaz dup5 care s e apropie un chibrit aprins sau altii sursh de flactira de pilnia arziitorului. Imediat dupg aprindere arzhtorul este gata de 1,ucru.

ridica coefioientul d e ardere ulterioarg. Preinciilzi~ea dureazg citeva minute, timp in care se deschide $i se inchide nSor robinetul de alimentare pentru a putea stabili grardul d e incglzire a1 arziitorului. Dispozitivul nu functioneazs rece deoarece combustibilul este injectat liniar, neputindu-se mentine flacgra aprinsg. Se considerg arzgtorul Snc5la;t atunci cind combustibilul se aprinde d e la flacBra ce o folosim ca sursh de preincglzire (bineinteles in urma deschiderii robinetului de alimentare) iar flacsra dispozitivului arde far5 s5 afume. Odatg in,trunite aceste conditii, dispozitivul este gata d e lucru. De acum inainte combustibilul se va incglzi trecind din conducta d e alimentare inferioarg in conducta d e alimentare superioarri. Concluzii : Mspozitivul de flambare cu motoring a fost utilizat d e mine personal in cadrul actbunii de dezinfectare, folosind metoda mixtg. Pot spune c5 a dat rezultate foarte bune, inlocuind cu succes lampa cu benmng pentru care combustibilul este m i scump. Subansamblele dispozitivului prezentat pot fi in Entregime piese recuperate de la alte utilaje, dezafectate, cum a r fi : - pentru corpul de presiune am adaptat un corp vechi de sting&tor de incendii ;

Concluzii : este un dimozitiv practic, functional in special pentru acei apicultori care posed5 butelie de aragaz sau alte surse d e gaz metan ; se construiqte u w r $i cu foaa-te putine materiale ; are o greutate redus8, ceea ce il face u$or de hasportat $i d e manevrat. Dispozotivul de Ilambare cu lemne Este un dispozitiv generator de flaciir5 ce folo-e energia calonicB degajata in urma arderii cornbustibului lemnos.

t u b director care 'concentreazd gi directio-

Conpul de adere se prelungegte cu un

neaza flachra spre obiecbul supus flambiirii. La capatul s h interior s e ailti dispus opritorul de jdratec. Tubul &rector $i carpul de a d e r e se confectioneaz5 din tablB cu grosimea d e 2 mm. l'rinaipiul d e functionare : Motorul electric actioneaza burbina cu p l e t e a r e absoavbe aerul din exterior $i il intraduce in cmpul de ardere. Curentul de aer ore-

b a ~ 6 ~ i sAU e

Fig. 3

RUbstESOR - Dispozitiv de flambare cu lemne


a t Entretine arderea lemnelor din corpul de ardere prin Pmbogatirea combustiei cu oxigenul din components sa. TotodatB, curentul de aer antreaneaz5 f l a c k a spre exteriorul dispozitivubi pnin tubul director. Modul d e folosire : Se pregiitesc din timp lemne din a n t e tari care dau mare randament tenmic (canpen, stejar etc.) $i se dilnensioneazB corespunz&tor (aprox. 250 mm lungime, 30 mm 18tirme). h a i n t e a Inceperii ducruld s e face m foc separat pentru obtinerea jkatecului. J&ratecul se introduce in conpul de ardere prin trapa de alimentare imgreunti cu oiteva buc5ti de k m n uscate. Dup5 pornirea motordui electric, dispozitivul este gata d e lucru Concluzii : Acest dispoaitiv este relativ simplu qi accesibil, nefiind nevoie de o munc5 d e specialist pentru realizarea lui. Combustibilul utilzat este rnai w a r d e procupat decit benzina, motorina sau gazul metan.

Components cea mai important5 a dispozitivului este reprezentata d e ansamblul motor electric - tunbina cu palete carcasa turbinei. Acest ansaanblu este recuperat de la dnstalatia de climbizare a unui tractor U-650 M casat. Motorul electric se alimenteazg d e la o baterie d e acumuilatari de 12 V sau de la r e w u a d e 220 V folosind un redresor de curent (acest redresor s e foloswte h principal pentru minciircarea bateriilor de acumu1laQri). In 4igura 3 se poate observa c5 pe acest ansamblu este montat @iun miner. Corpul de ardere a r e in exterior un miner, o trap6 de alimentare cu combustiM1 $i doua picioare de sprijin stabilizatoar e pentru pozipa de repaus. In in'terior, printr-o p a r k comunicg grin htanmediul unei deschizatutri 'patrate - cu ansamblul prezentat mi sus. In ,partea opus& se aflB opritorul de jdratic compus din trei buc5ti de fier-beton subtire, sudate vertrical in forma de gratii.

Colaboriri si coaperiiri internafionale

I n prima decadd a lunii august, asociatia noastrd. a fost vizitatd de o delegatie de apicultori din Bulgaria format6 din domnzz: Stefan ANGHELOV, secretar a1 Asociatiei Apicultorilor Bulgari cu centrul i n orayul Sumen, prof. univ. dr. Stoico NEDEALCOV, membru de onoare y i Ivan Vasiliev STOIANOV, contabil yef. La sfiryitul vizitei de documentare am solicitat membrilor delegatiei sd impartdyeasc2i cititorilor noptri gindurile yi impresiile lor. Dintr-o discutie m i ampld consemwin urmdtoarele :

Stefan ANGHELOV : ,,Pen,tru noi, relatiile cu apiculltorii din Romgnia nu incep acum, cu aceast.5 vizit5 de iucru. Este adevgrat c5 pin5 in prezent nu am avut leg5turi la nivelul conducerii apiculturii romgnqti dar am cunoscut m i multi stupari romgni ckora le-am vizitaG stupinele fiind plgcut impresionat d e ceea ce am putu't constata. Trebuie s5 vg spun cS apicultura romsneasc5 se situeazB ,pe un plan superior $i dup5 raportind-o la nive1,ul mondial d i ' k vtiu acest adev5lr este recunoscut de toti cei care v5 viaiteaz5. Cel ,mai important asect mi s e pare acela legat d e strinsa leg5tur5 a r e exist5 in R o m h i a intre $-tiin@ $i pmctica apicolh. Aceast5 leg5tur5 organic5 ,pepmite o cunoa$tere am%nuntit5 $i exact5 a biologiei $i fiziologiei famibiilor d e albine $i drept urrnare cre$terea, intretinerea $i exploatarea albinelor se soldeazg cu obtinerea de In stupi a unor productii sporite, nmplu diversificate. Toto d a a am ~pututconstata c3 este deosebit de bine rezolvats aprovizionarea apicultorilor cu toate cele necesare practicgrii apicultu.nii 6ar achizitia d e prodnse adcole se desfiXqoar5 intr-o manie& eficientg, Am observat c5 momentan, din cauza problemelor economice lipsesc unele materiale necesare apicultorilor dar cred c5 acest aspect este trec5tor $i trepetat, printr-un efort colectiv, s e va reveni la abundenta pe care benefidarii o agteapt5. In ~timpulvizi~teila Insbitutui d e Cercetare $i Productie pentru Apiculturh a m avut posibilitatea s 5 ne intilnim ou dl. dr. MIRCEA MARIN, $ef d e laborator, un cercetgtor gtiintific deosebit d e ~productiv, care d e \mai mult5 vreme realizeaz5 cu mult succes medicamente foarte efiicace pentru prevenirea $i combaterea unor boli ale albinelor. Noi ounoa$tern, u t i l i z b $i aipmciern aceste valoroase medicamente.

V5 rog s5 notati c5 venirea noastr5 In Romgnia nu este i n t i m p l h r e , a m venit la prietenii noqtri r m h i cu donin@ d e a realiza legBtud mai strinse ou apicultorii $i conducerea apiculturii romheqti. Discutiile g e care le-am purtat la nivelul conducenii apiculturii din p r a dumneavoastrfi ca $i intilniirile cu simplii apicultori a u permis s5 se intrevad5 c 5 toate solicit5rile $i propun6 rile noastre sint in m5sur5 s5 fie rezolvate intr-un spirit de cooperare $i colaborare prieteneascg in folosul ambelor p5rti. La Insbitutul International d e Tehnologie $i Economie Apicol5 a APIMONDIEI am avut o intilnise cu d-na Mihaela SERBAN, director a1 institutului, cu care avem leg5turi d e colaborare in domeniul realizkrii unor ttipEinituri apicole. In conclude, vreau s5 subliniez c5 peste tot in Romania a m fost foarte bine primiti, astfel c5 vom putea transmite apicultorilor din Bulgaria ck deplasarea delegatiei noastre s-a efectuat in cele mai bune conditii, cu rezultate extrem de promit5toare ". Prof. univ. dr. Stoico NEDEALCOV : ,,Bunele mele impresii despre apiculbura rom2neasc5 nu dateaz5 de ast5zi. rnc5 din 1965 din pericada celui de a1 XX-lea Congres ju,biliar a1 APIMONDIA, desfhurat in Bumrevti, 1-am cunoscut pe marele om, pe marele apicultor care a fost prof. dr. ing. Veceslav HARNAJ $i p e dl. ing. Evgen MARZA actualul prgedinte a1 asociatiei apic,ultorilor romsni. De atunci intilnirile ncastre au urrnat o succesiune prilejuit5 d e toate congresele internationale de apicuJtur5 tinute in Eulropa. Inceputu~l excelentelor impredi pe care le am despre apicultura romlneascil se situeazs deci intr-o perioad5 d e acum d

'

bine de 25 de ani. Imi amintesc cu mare ,pl5cere c5 atunci, cu ,prilejul congresului amiatit, am participat la o viziatk de documentare in Delta Dun5rii - acest adevkrat rai a1 albinelor. Acolo am cunoscut pentru pri'ma dat5 stupul multietajat $i in bun5 m5sur5 - tehnologia de intretinere a famililor de albine B n acest tip de stup pe care, cu timpul, 1-am introdus in tara noastr5. fn ceea ce privegte sistemul d e organizare a apiculturii i n Romknia, acesta se define~te printr-o structur5 cu totul particular&. Cunosc bine acest sistem de organizare incg dinainte d e evenimente din decembaie 1989. Dorim s5 introducem acest sistem de organizare a apiculturii in tara noastr5 pentru c5 sintem convinvi c5 vom obtine rezultate bune. In Bulgaria, spre deosebire de tara dumneavoastr5, s-a produs o revolutie lini$tita pe plan politic urmatg de o revolutie in apicultura. Noi consider5m c5 luind ca exemplu sistemul de organizare a apiculturii rom&ne$ti vom putea dep8~iin readiz5ri vechea asociatie de apicdturk existent5 inc5 in p r a noastrs. DabritH noilor relafii economice $i sociale din t5rile vecine $i prietene sint create conditii bune pentru o colaborare strins5 $i o cooperare fructuoas5 deopotriv5 profitabilk pentru apicultor,ii din cele .'oua t5ri. Vreau s5 v5 multumesc pentru aleass ospitalitate pe care ati oferit-o delegatiei noastre, pentru discutiile sincere gi deschise pe ca're le-am avut .la conducerea asociatioi dumneavoastrs. In mod special multumirile noastre se adreseazg d o m u l u i prewdinte ing. Eugen MARZA care, a p ca intotdeauna, a madfestaf o mare intelegere fat5 de problemele apicultorilor bulgari. Aceasta ne face s5 consider5m c5 avem in persoana dumnealui un grieten de nfidejde $i un aliat sincer a$a cum de fapt a r trebui s8 fie fiecare apicultor n a numai din Europa oi din orice tar5 din lume."

Q Ivan Vasiliev STOIANOV : ,,In calitate de contahil $ef a l Asociatiei apicultorilor bulgari din $ m e n m5 asociez celor muse de domni,i Anghelov $i prof. Nedeal-

cov. De la inceput vreau s5 precizez c5 sint pentru a - cincea oars in Rom%nia datorit5 unor probleme de relatii eccmomice ce vizeazZi realizarea la I.I.T.E.A. APIMONDIA a unor .tip5rituri pentru p r a noastrs. Am vizitat de cite dou5 sau trei ori oravele Buz5u $i Piteqti avind posibilitatea s5 cunosc indeaproape apicultura din teritorii.le strgbstute, v&ind la fata locului in teren aspectele concrete ale practicarii apiculturii. Tot ceea ce mi-a relatat dl. prewdinte ing. E. MARZA cu privire la activitatea organelor teritoriale ale asociatiei dumneavoastr5 am v5zut cum se zice - pe viu av,antajele unei exemplare organizkri in profil teritorial. Profitind de f a p t d c5 in Bulgaria a ap5rut legea referitoare la miqcarea cooperatist8 vrem s5 firuct,i.fich posibilitatea de a intraduce in practic5 prin adoptarea la conditiile noastre concrete a experientei apiculturii romrinevti reorganizind stupsritul de la noi pe baza unei structuri elastice, eficiente $i rerttabile. Folosesc prilejul acestei intilniri pentru a reinnoi invitatia facut5 d-lui ing. MARZA de a veni la noi in tar5 pentr,u .ca impreunk cu dl. Alexandrov, director a1 Nectorcoop s5 ana1iz;im atent $i s& g5sim locul exadt a1 organizatiei noastre i n noile structuri economico-sociale. Dorim ca prin aceasta organizatia noastr5 s5 se pmt5 implica mai mult in actiunile perrnanente de ajutor direct acordat apicultotAlor. Urmari'rn ca toti membrii 55-$i valorifice la modul superior productiile realizate $i s s putem s5 le punem la dispozitie tot ceea c e ne-am 0biqnui.t a numi baza tehnico materials modern8 destiaat5 obtinerii acestor producfii ale stu~pului. h aceasts idee consider c5 schimburile ou Asociatia Crescgtorilor de Albine dln Rombia, actiunile de cooperare, colabarare $i Pntrajutorare vor fi de eficient5 maxim5. V5 rog 65 fiti de acord cu afirmafia mea c5 prilejul venirii in tara noastr5 a unei delegatii a conducerii dvs. va constitui un pas' fnainte pe dru~mul progresdui apiculturii din Bulga.ria. Dorim ca pe baza ex,pwientei dumneavoastrg s5 promov5m ideile progresiste din apicubtur5. Vk multumim pentru dessviqita dumneavoastr5 ospitalitate, $i v5 avteptg'rn in Bulgaria".

INTERFERENTA - APICULTURA -

LITERATURA

METAFORE APICOLE OLTENESTI


Dacd i n prima parte a articolului (apiirut i n nr. 811991 a1 revistei noastre) a m ~ t e r spraful de pe condicele bdtrinesti cu referire la Oltenia, f n cea de-a doua parte ne v o m opri la izvorul de apd vie a1 gindirii scriitorilor, care au pornit i n drumu1 lor de pe aceste meleaguri ,,de legend& $i basm". $i n u putem fncepe cu altul, decit cu acela cdruia t i apartin cuvintele de mai sus, Al. Mitru, u n striilucit profesor $i povestitor de istorii uitate. Inceputurile basmului ,,Fata stejarului" sint autobiografice, din moment ce autorul se consider6 urma$ul acelora care au riisdrit $i vietuiesc $i astiizi pe pdmintul oltenesc prin el. Atunci cfnd lumea era frumoasd ca-n pove$ti $i cind totul era vriijit" s-a niiscut fiica reginei ztnelor dintr-o dragoste curatii cu u n tindr cfntdret. ,,Zinele o hrdneau cu laptele sdlbiiticiunilor ca $i cu mierea sau cu fructele strinse de ele, cu grijd, i n reviirsatul zorilor din piidure 16. Astfel a crescut mare $i neinchipuit de frumoasd. Curtatii fiind de fiul voievodului, ea n u putea sd-1 ia de bdrbat din cauza unui vrdjitor, care a transformat-o intr-un pe$te : ,,pe$tele s-a transformat fntr-o albinii ce s-a pierdut printre copaci". Vrdjitorul n u s-a liisat. L-a prefdcut pe biiiat intr-o mierlii care a fnceput sd zboare ciiutind prin poieni albina. Atunci albina s-a prefiicut intr-o floricicd de cimp. Iar biiiatul a luat fnfdtivarea de ,,cosa$ care reteza de zor otava". Dupd multe alte metamorfoze ,,fat! stejarului a putut face nunta mult r i v n ~ t a de iubitul ei". ,,Mierea cu care sint pldmiiditi" ni$te colaci ,,este vrdjitlj" $i aduce numai sliibiciune de se v a atinge de ei, ii $opte$te calul lui Fiit-Frumos. Baba Hfrca va incerca sii-1 ademeneascd fmbiindzi-1 cu ,,ni$te colaci" despre care-i v a spune cii sint ,,colacii puterii" 17. ,,Buruiana vietii" este cdutatii intr-un rdsiirit de zori din luna mai, fntr-o poiand plind de flori, unde, ,,viizduhul cra proaspdt. Albinele, harnice, bizfiau i n ve$nica $i neobosita lor trudii de a pregdti mierea" j5. Folosindu-se de tainu ,,piildriei fermecate", Pdtru scapd de bogdtaqii satului pe care-5 trimite i n bfrlogul ursoaicei sii smulgt? pdr de la ursuletii ei spre a f i apoi $i mai bogati. Uitii fnsd sd le spun6 cii dacd vor sd dobfndeascd puteri pentru pcildria fermecatc trebuie sd ducd ,,ursoaicei din piidure o oald cu miere $i urt ulcior cu apii ne-nceputd" l" Nesdbuinta celor avuti i i scapd pe cei siiraci de ei g i de necazurile vietii. ,,Alte poveqti cu tilc'' ne infdti~eaziinecazurile unui vodii c-un fecior a1 lor'' siiriicut tare cu duhul", ciiruia i se w i s e ,,cu binele pe lumea asta $i voia sii plece pe lumea cealaltii... Credea cii pe acolo aleargii ciinii cu covrigi fn coadli, cii rfurile-s pline cu lapte $i cu miere. C u m vine vor, ba, cii prostul .,asteaptii sii infloreascii pornii ca trai~dafiriz,muntele sii facd miere $i trintorii roiuri" i9. Rodul dulce a1 ,,albinelor celor grase" ispitevte qi pe u n alt boier avar, care uitii de prietenia ce-o avusase odinioarii penlru u n tovard$ sdrac de joacd. Omenia este cdlcatii i n picioare pentru ,,un fagure de miere" luat dintr-o scorburii a unui copac din pddurea sa. Sdracul 1-a dus la u n roi de vzespi care se pripii$iserii ~i ele prin pcidure. ,,Albinete mari $i frumoase" 1-au inconjurat, I-au siigetat, fdcindu-1 de r f s u t illtregului sat, ,,ccici cine stricdi prietenin din sete pentru avutii nu merit6 sd poarte numele de o m !"19. Al. Mitru $i-a fncercat pana $i i n repovestzrea unor alte timpuri $i altor tinuturi, ca de exemplu i n ,,Legendele Olimpului". Aici este scrisii $i povestea preafrumoasei Euridice, ~iipitd de u n cresccitor de albine, Aristeu. Alergfnd dupd ea. prin pddure, fata a cdzut intr-o groapci peste u n $arpe care a muvcat-o. Fata a murzt, Orfeu a plecat i n Infern s-o ia, dar a pierdut-o cind $i-a intors capul s-o vadH pe iubitii, lucru interzis. Lui Orfeu I-a rdmas doar cfntecul2~. 0 altd secventii din mitologia greacd, repovestitii de Al. Mitru, surprinde ,,nimfele care-1 hriineau pe Zeus cu laptele unei capre gi cu mierea parfumatii c u m n u fdceau albinele decf E n stupii de pe Descinzind dintr-o familie olteneascli din Ciirbune~tiiGorjului, ,,cel mai sdrac tinut $i eel mai pietros din regiune" - c u m scrie i n s u ~ ipoetul, nedisimilEndu-$i riidiicinile vitalitiitii sale poetice - Tudor Arghezi, de$i s-a nciscut la Bucure~ti,apartine sufletului pitima$ a1 aceslor meleaguri ddinuite-n piatra muntelui $i-n formidabila imaginntie a lui BriLncuvi. Clasificarea lui Tudor Arghezi ca ,,poet oltean' a acceptat-o $i Marin Sorescu prefattnd o antologie a poeziei oltene~ti, alcdtuitd de Justin Constantinescu $i Ion Deaconescu,

creatia sa crimpeie de Entelepciune apicopublicatd in 1970 la editura ,,Scrisul rold : ,,Descrierea pe$te.rii gfndirii abstracten mhnesc" d i n Craiova. dii prilejul marelui artist a1 cuvfntului Tudor Arghezi, considerat de multi sd se ascundd i n pielea ursului impins de drept cel mai strdlucit continuator a1 lui Mihail Eminescu, s-a aplecat cu sfiald $i foame" intre literatura total6 g i plind de reculegere" 24. inegalabild gingdgie asupra universului mifntr-o jars6 cu caracter de fabuld i n cilor albine, pe care le-a cintat cu nespusd prozd ,,vulpea se sacrificd incd o datd fantezie intr-un intreg volum, special deacceptind sd i se ungd coada" numai cu dicat lor, ,,PrisacaC', publicat i n 1954. Au miere, a$a c u m de fapt se cuvine la o mirdmas de la el alte zeci gi zeci de giuvaronositd ca ea. Se fdcuse propunerea la inieruri poetice rdspindite i n Ontreaga sa ceput sd fie uns ursul, dar n u a fost a$a creafie, fie i n versuri, fie i n prozd. 0 simpld enumerare a lor devine destul de fn- fiindcd e tare de piele $i ,,albinele i$i ?up/ tins& $i fdrd pretentia de a le epuiza ci- In el atitea ace". V i m 1ui cea mare e cd t d m : ,,Tilharul pedepsit", ,,Fetica1', ,,Stu- ',,virii M S U - n stup", a spus atunci vulpea ,O n glasul ei picurind u n strop de miere"?'. pul loru, ,,Paza bund", ,,Albinele $i tduPentru vestita cumdtrd se cuvine desigur, nii", ,,Cintec de buduroi", ,,Timpul pu$i locuinta sd aibd ,,un perete u r n cu mietred", ,,Pomul cu pdpu$iU, ,,Trifoiul", ,,Lumimi linri", ,,Miere cu hrean", ,,Miere $i re", ohiar dacd n u face trebuintd ca ursului care 1-ar f i mincat dacd I-ar fi avut. ceard", ,,Domnitaa, ,,Flautul fermecat", Parodiind $i ironizfnd i n stilu-i inid?,,Calendar horticolu, ,,Dare vindtor", ,,Tars tabil, Marin Sorescu evalueazd ,,Sturea de piticilor" $i cite altele. destin" a civilizatiei bdtrinului nostru conPentru Arghezi, pentru familia Arghezi, tinent : ,,lmaginea viespei fnotind f n miere albindritul era o terapie sufleteascd, u n e fncd mai plastic& pentru Europa, adduechilibru necesar marilor creatii poetice. gfndu-se la dulceata aticd de demult. Con,,L-am cunoscut pe T. Arghezi", declard tinentul nostru are Oncd botul profund viIon Larion Postolache, casa, maestrul, copii, pomii, stupii, gdinile, ciinii, intreaga rit i n gtiubeiul cu intelepciune greceascd" l . ,,Povestea vorbii" lui Anton Pann satiriatmosferd era aceea d i n ,,Cartea cu jucdzeazd prostia, relele societdtii timpului rii". Totul era duminical ca intr-o poveste sdu, fiind o pravild de indreptare moralii. estivald, incdrcatd de lumind, de zumzet latd citeva perle de autenticd valoare edud e albine $i de miresme de ierburi care cativd tangentiale ocupatiei apicole : ,,Due& dddeau i n copt" 2'. prietenul tdu este miere, t u n u umbla sa-1 ,,Am invdtat sd md minunez de tintar mininci tot" ; ,,Nu oricc muscd face mieqi de albinii $i s6 respect greierii $i cdrdre" ; ,,Cu otet p i cu fiere nu se face agubu$ii6* declard marele poet in volumul ,,Subiected' 22. Am fi nedrepti dacd n u rida miere" ; ,,C-albina-n gurd cu miere/ $i-n coadd cu ac $i fiere" ; ,,A bdga mina ne-am aduce aminte cd lui Arghezi ii pldtea s-0 vadd pe sotie lucrind intre stupi i n miere g i a nu-ti linge degetele n u se poate" ; Mai rara vederelEste m i cu fdrd team6 ; de altfel, tandru, el o consimiere"; ,,?dcerea este ca o mierella cea dera o regind a stupilor $i o doamnd a mai amard fiere" 26 etc. casei. De la tnteleapta $i buna Paraschiva Poeta de suflet a Craiovei, Elena Faraa deprins atftea fntelesuri d i n viata albigo, se apleacd tandrd $i plimi de afectiune nutelor. f n frumoasa grddinri de la Mdrtipeste universul micilor necuvintdtoare in$or, Tudor Arghezi avea 12 stupi pe care-i cercfnd sd deslu$eascd ceva din tainele sau fngrijea cu deosebitd pldcere. Fiica marecuriozitdtile lor. 0 omidd ii replicd unui lui poet, Mitzura Arghezi, numeste acest tinut ,,mica noastrd patrie". Stupii d i n licurici ,,Vin sd ne jucdm frumoslToatd seara i n grddind,/Cd ne-a spus ieri o albiMdrtigor, 4qirati unul dupd altul, cind n u d / C d egti bun $i egti milos" 27. adunau miere suficientd pentru iarnd, ma1ncomodu1, dar autenticul poet, in ce are m a le punea brindu~elecu sirop de zahdr pregdtit de tata, ca sd supravietuiascd i n mai bun i n cele 19 volume publicate pin6 O n prezent, Adrian Pdunescu, descinde d i n iernile aspre". f n ,,Semnul oamenilor mari este bun& filonul metaforic arghezinn, cel putin in vointa fat& de cei mici", de Gh. Cunescu, felul de a privi aceastd nuantatd $i neeste consemnat : ,,$i primdvara, cind cirenuntitd fiintd creatd numai spre a se bucura de muncd. Reddm i n Ontregime po$ii de pe alee $i pomii i n livadd imbdlsdmau locul cu miresmele florilor, cdutate emu1 ,,Biserica de miere" spre exemplid e albinele din prisacd ivite $i i n poezie ... ficare : ,,Albinele bdtrine ce Bnseamnd,/ maestrul mergea sprijinindu-se i n baston... Decit finalul ce-$i aratii spinii,lCum v i n la sdrbdtorile luminii/$i care-n arpi aurii de Onvdluit fntr-o picld de f u m , ca stuparii cind umbld la albine" ". toamnri ? / / Ce inddrdtnicie $i ce vrere,/Ce i cere rodul,/Cd ele mor toRecornpensat cu marele premiu european sacrificii le m pentru literaturd Herder, poet prin excepindu-se cu totullfn cea din urmd sarcinii lent6 oltean, Marin Sorescu, ndscut doar de miere ! I / Ce miere Ontre dragoste Qi la cfPva kilometri de Jiu, a rdspindit i n urd,/Ce miere sfngerie e apusul,/ Ce mie-

r e Pncifratd e nespusul,/Chiar gtreangul i e r n i i e d i n miere P U T & / / , Si-n univers suride nesupusul/Bditrin stupar c-o mascd pe f i g ~ r i i " ~ Bl ~ in . d a toamnelor l u m i n d ii t r i m i t e poetului l a S i b i u sau oriunde s-ar a f l a u n ,,septembrie de miere, de brumd gi t i r z i u 28. Poetul vilcean, de v i r s t a tineretelor $i t i m p u r i l o r noastre, Felix Sima, dedicd adevdrate i m n u r i m u n c i i anonime a albinei in speranta i n d u l c i r i i f i r i i o m u l u i , cdzind, n u de putine o r i , i n t r - u n evident discer&mint. L a editia a I X - a a ,,Fagurelui de a u r " , scirbdtoarea apicultorilor vilceni, pot u l i n v i t a t V a recita poezia ,,Albina de Tomgani", publicatd in Ontregime in rev i s t a ,,Apicultura in Romania", n r . 811985, p. 22. ,,Colind albiitei rom&ne$ti" apare pe coperta revistei de mai sus in n u m d r u l 1 d i n 1987 ; ,,Albina noastrdu alcdtuitd d i n 6 strofe a cite patru v e r s u r i este publicat i in revista n r . 11/1987, p. 24. L a i t m o t i v u l poeziei ,,Clips" - ,,aduceti floare de salcfm" - are ceva d i n ,,muzica sfintd ...I d i n zumzetul de pace d i n toate albinele / in acul l o r fdcut pentru miere", cdci ,,Pdmintul gi-adum? i u b i r i l e toate / In f a g u r i de r n i e ~ e " ~h . ,,Profilul c u r t i l o r domne$tiM f l u e n t a metaforicd e debordantd, accentuarea metaforicd incitant6 spre a rdmine O n suflet pus6 pe o l i n i e melodic5 modernd, prinzind ceva d i n s t i l u l minulesc i a n : ,,pere m a r i ce-ndreagd ceata serviti bun& d i m i n e a t a l p e batic pictind albine / gi serviti v d rog d i n mine" %. Incheiem periplul p r i n creatia l u i F e l i x S i m a r e d i n d ce are m a i frumos pdrerea referitor ,,la stupul d e ale personal6 bine" : ,,Cuvine-se f i i n t e i / De spitd-mpdrdteascd 1 A l b i n e i d u l c i de aur/Colinda Romdneascii" 30. Coleg de generatie $i t o t vflcean este $i L u c i a n Avramescu. De$i de facturd poet, $i a reu$it in el $i-a fncercat scrisul a r t a reportajului, ca in ,,Luminci de vard", d i n care v o m reda citeva m a r g i n u l i i apicole : ,,Vara trece Z n toamnd p r i n fereast r a l u i august. T o t u l se desdvir$egte sub de miere, lumind candela u n e i l u m i n i blind6 g i mingfietoare ... L u m i n n de miere, l u m i n d cernutd d i n t r - u n soare de miere. P r i n sufletul meu u m b l d balada culorilor, poemul toamnei toamnd pe care o v i sez ca pe o mireasd inzestratd cu toate dar u r i l e frumusetii" 31. ,,h t i m p u l anilor de miereu colegii .sdi d e generatie' s-au logodit c u s i m p l u l zbor" a1 $antierelor f d u r i n d ,,cet&ti ale luminilor' t i m p u l u i nostru 31. ,,Galben $i t u r n u t in ceard" Encearcd sd gdseascd o dezlegare cdtre tainele nefiintei, lutndu-gi ,,mdsura cuvintelor f n ceard" l a apropierea ,,de dfnsul a sublimei Doamne MoarteaY 33. FePicirea l u i cea m a r e e ,,de-a avea u n r o i d e albine de a u r l i n fiece cu-

...'

...

vint pi de-a s i m t i iubirea In fiecare respimfie a sa 33. T r i u m v i r a t u l poetic vilcean este f e r i c i t completat d e un a l t t f n d r de perspectivci i n a r t a cuvfntului rom&nesc : George T d r nea. ,,Casa g i n d u r i l o r noastre" este planeta care are gust de miere / $ i gust de sare $i pfini" 34. Poate sd f i e o ,,ucigdtoare miere" aceastii ,,minune f d r d n u m e / $ i ardere domoald" dacd o m u l n u e stdpin pe m i n t e a l u i g i v a dezvdlui atomul fncdtugat ca m i neral. ,,Balada Jocului perfect'' i g i are regulile ei g i inciilcarea ,,arsenalului sdu de miere" e nedoritd v i e t i i pe pdmint. ,,Cfntecul zmeului blind" e versificarea u n u i basm popular cu u n sfirgit f e r i c i t . 0 fecioard a fost ispititd de u n zmeu gi, pentru a n u f i certatd de piirinti, i g i ascunde i u b i t u l i n t r - o griidind : ,,Ce ~ i - a u spus n u gtiu prea bine,/ zumzdiau P n jur albine / gi-i priveam mi de departe". D e atunci grddina poartd ,,rod $i d n t e c / $i cercei de f l o r i cu toartd" /34. Craioveanul l l i e Purcaru, specialist a t reportajului festivist astdzi repudiat c a %n,,Planuri gen publicistic consemneazd de l u t u autentice scene de viatd. I n t r - u n sat de lingd Orgova ,,oamenii satului ... cresc albine, fabric6 miere. Cind infloresc, pe aici, pddurile de tei c u l m i l e par incend i i nucleare, floarea miroase tare In arom u acestor pdduri, groasd s-o t a i cu cutit u l , deasd ca u n f u m inecdcios, T r a i a n Cojocaru, o m de peste 70 de a n i , fgi pagte cele 50 de f a m i l i i de albine a j u t a t de N i colae, f i u l sdu, care are 50 de a n i care munce~te gi la O r ~ o v a care , impacd f n t r - u n orar viguros, mdsurat pe m i n u t e indeletnicirea modern6 c u cea s t r d ~ e c h e " ~ . Pe plaiurile Sisegtilor ,,se mai face $ i apiculturd (1 200 d e f a m i l i i de albine pasc f l o r i l e de pe coast&)". L a Apele V i i se cresc albine" p r i n t r e alte m u l t e $i b u n e indeletniciri. ,,Limunul, u n l i m a n a1 sperantelor" e g i pentru albinele de acolo, ccici adusd apa aici, nisipul a fnceput siT. aibd culoare verde, i n el prinzindu-se c u s t r d ~ n i c i e f l o r i l e melifere atEt cdutate I n zilele cu soare darnic". 35 Pentru V i r g i l Carianopol ,,Limbs noastrci ~trdmogeascd /Nu mai are-asemdnare ;/ L i m b a noastrd are m i e r e , / A r e - n ea parf u m $i soare"". A f l a t l a u n caf6-bar c u marele poet Minulescu, V i r g i l Carianopot este acapnrat de v o r b a dulce a colegului sciu care-i aduce ,.un somn nfit de d u l c e i n c f t pnrcd ti erau pleoapele unse c u miere" 36. L a f e l sfnt b d t r i n i i no$tri : ,,Cu o c h i i bliinzi ca rdsdtitul de zori, / C u v o r b a dulce, blind&. rom&neasc&, / 1 1 dcutd dour d i n m i e r e gi d i n f l o r i "

..."

...

...

,,Bunii $i strdbunii" nogtri au crescut o tar6 $ i-w i fdurit prin istorie ca zestre ,,un grai c u m e mierea", grai f n care s-au scris doinele $i ,,MioritaU, u n grai c u m ,,nu4 are nimeni pe pcimint" 37 ,,Flu3~ul memoriei" lui A. E. Baconski pcistreazd crimpeie de via@ d i n anii de liceu petrecuti la Rm. Vilcea : ,,Salcimi, arbori de c i m p i e l c u flori albe ncipcidite de albine, V o i i m i amintiti copildria, / V o i sinteti frapi cu mine ... Cdci sufletul copilului de-atunci ,' Adeseori invie-n mine / Salcimi, arbari de cfmpie,1 Cu flori albe ncipddite de albine". ,,Poema rondelurilor" - forme f i x e de mezie. cu o structurd precis delimitatd irubadurului Al. ace don ski ii impune o anumitd atentie. ,,Rondelul beat de roze" ni se pare mai nimerit pentru subiectul ce-1 avem i n vedere : ,,De roze e beatd grddina 1 C u tot ce se afld imprejur :/ E beat $i cerescul azur, / $i ziziie, beatd albina ...// Dar iat d... A mea n u e vina ... - / Chiar eu, u n gentil trubadur, / Visind, ling-a1 apei susur, / Md schimb, aqtepttndu-mi regina ...j' De roze e beatci grcidina"m. Rcispunsuri la ,,adevarurile de toatd ziua" ridicci vilceanul Dinu Sciraru i n ,,Ginduri Endrciznete"; ,,Undeva a m citit, nu m i t i n minte unde gi cind, cd n u exist6 stup de albine fdrd trintori. E posibil, oaTe ca stupul sd-$i produce el singur trintorii sau e, oare posibil u n stup de albine fdrd trintori ? Nu, cumva fac $i trfntorii ceva pozitiv $i noi, oamenii, sfnt e m aceia care a m dat u n sens negativ unei biete insecte cu caracter profilactic ?" 40. ,,E dulce vara pe la noi", exclamci Duiliu Zamjirescu ccici ,,albinele u$oare / V i n din stup sd se imbete pe u n sin deschis de floare". Atunci ,,Rid stejarii fioro$ii/Scot d i n flori mirezme teii," fiindcd ,,fn tei std f loare ling6 floare" 41. Inspirindu-se din ,,Hronicul" vechimii romrinilor Paul Constant, reinvie haiducii d e odinioarci, insetati de dreptate g i adevdr. Sub privirile lor, mocanii ,,aduseserci sare $i cearci de albine din pcirfile dinspre munte, cumpcirind i n schimb pe$te scirat pe care sd-1 circiumcireascci c u m puteau ... Rindurile lungi cu saci de lind, cu trunchiuri de cearci" i$i a$teptau clientii in tirgul de duminicci organizat de Vodci Caragea, pe la inceputul veacului a1 XIX-lea. h urma unor incursiuni ale ostrovenilor de peste Duncire, de la biefii rombni 16sati fdrd apcirare se luase ,,cake grele cu grfu, vite, sare, orz $i miere" 42. Fratele sciu, Eugen Constant, de o altd facturd scriitoriceascci, e adinc ancorat in prezent. Poeziile sale sint : ,,evocciri adolescenttne" i n care ,,tineretea... / Invelitci-n 2)rliji de basm" are ,,miini de cearci". ,,Toamna vie", toamnu vietii, ii impodobe$-

te paraclisul. d i n ,,frunze cu surfs de cearci" 43. ,,Steaua Zimbetuluifi piesd de teatru scrisci de vilceanul Valeriu Anunia pune i n scend oameni care vor f i existat in preajm a descdlecatului Moldovei, pe la 1359. Printre ,,md$ti" se afld $i ,,lfcu, priscicar la apa Sucevei", care se laudci, nu fir8 temei, fafd de voievodul Drago$ : ,,Am prisaca O n pddure / Doamne pus2 la rdscruce ... / Iar eu cupcir i n tcicere,j' Cind cuvinte dulci d e miere1 Cind sprfnceanci de custurd" i n vederea informcirii 44. Apropiat de natura tdrii sale, pe care o apcirci pentru tot ce aare; Dragov, intr-un moment de linigte sufleteasca duce nostalgia celei care' a dispdrut g i de la ,,Zulufi d i n pcirul care m i pdstreazci ei !... I $i incci mai miroase a flori de tei / $2 fncci-aduce-a fagure de cearii" 44. Tincira ciobdnitci d i n altd piesd de teatru a aceluiagi autor. ,,Miorita", se numeqte Roinita. 44. Aflat departe de tar&, printre ,,strdinii d i n Kipukua", Valeriu A m n i a invatd sri facd ,,opaite d i n ceard coloratd, turnate de-a dreptul i n nisip." 45 ,,Zboarii albinele de mi se pare cd ascult mirosul florilor noteazd Camil Petrescu i n poemul. ,,Primcivaraa 46. ,,Am adunat", mdrturisegte Gldgore Lungu, ,,nectarul f lorilor / d i n care cresc 1 oamenii" veacului acesta nou, i n care dezldntuirile energiilor multimii uitate sfnt puse i n valoare. 46 ,,In a$teptareal' unor timpuri noi, rnai bune se situeazci Valeriu Armeanu, cind scrie : ,,Cumpcina de ceard a fintinii 1 Se proptise-n colful lumii" 46. In ,,Stupul suspendat" a1 lui Gh. Smeoreanu este strfnsli ,,mierea materiei din trupurile noastre" de ccitre ,,neobosite albine". Ele aduc o ,,miere albastrd" ca semnu1 gindurilor noastre. $i la acest tindr poet uilcean cuvintul are acoperire apico16. ,,Verbul i m i umbld noaptea prin t r u p l de la o celulci la alta g i oud 1 ca o bitrind matcci tntr-un s t u p / Cu urdiniqul spart O n care ploud" 47. ,,Acoperi$ul unei sfinte biserice 1 e nZpcidit de u n roi de albine" i n poezia scriitorului oltean, Ion Lotreanu - dispdrut tragic dintre noi cu citiva ani i n urmci 48. ,,Mai aproape decit mierea $i mai departe decit tot ce se poate numai groazd ori indijerentii" sint prietenii lui Virgil Mazilescu, care-$i Oncearcti pana fntr-o poetic6 modernci, i n versuri albe intre care n u a u loc semnele de punctuaCte ,,Potop de albine dintr-un domestic solstitiu" invadeazci ,,poemul ,,In fata luminii" de Ion Pachia Tatomirescu $i de aceea simte c u m ,,mierea i i invciluie sufletul" ginditor pe marginea labilitcitii omului pe pdmint 50.

@.

,,Noi creqtem ca-n poveste ] Mai harnice ca albinele / ~Mai bune ca dulcea veste", fiindcd avem u n loc a1 frumusetii grddinilor din ceard" O n care E$i desfa$oard activitatea gi poeta craioveancd Violeta Zamfirescu 3'. Doud mlddite o l t e n e ~ t i se inspird din universul apicol ; Constantin Bddita din Polovragi, Gorj intelege cd ,,istoria ... e unsd cu patrofii de miere"j2. Mihai Tudor din Bdbeni, Vilcea este impresionat de trezirea la viatd a naturii $i a micutelor $i harnicelor gize ; ,,Primdvara iar anind ; Flori $i fluturi prin gridindl Albinutele $i ele i Tot dau zor sd facd miere" %. Folclorul oltenesc a pbstrat ca pe o comoard de pret cintecele vechimii noastre $i ne-a hrdnit sufletul cu v o ~ b alui dulce ca mierea. Omul din popor i$i $tie rosturile vietii dupd fntelesurile naturii ? ,,Eu cunosc vara cind v i n e ] Pe fluturi $i pe albine i Pe frunza de mdriicine ..." j4. Rdsplata muncii $i-o gdse$te seara-n poarta iuhitei ~ i - o,,strig&-n" mijlocul satului la hord ? ,,Mindrut&, buzele tale 1 Ti le-a uns m i - t a cu miere" 55. Trimis apoi i n cdldtorie i n depdrtdri tfndrul scrie iubitei : ,,Trimite-mi faguri de miere / $ i cu ei buzele tele... / Pecetluite cu ceard / S6 le sdrut fntr-o sard, / Pecetluite cu miere / Sd le sdrut cu pldcere". Altul i i repro$eazii cd a uitat cind ,,mincau miere de la r o i / $ i se iubeau amindoi" ". Credinta olteneascd veche avea leacurile ei pentru u n tindr nenuntit $i bolnav : El trebuia plizit de-o feti$cand ,,Cu trei luminciri de cearci" curatd luatd Zntr-o dimineatd de la stupul din care a ie$it prima albind la lucru. C u , acea albind i se ducea $i fldcdului tot rdul din trup $i suflet. U n alt tindr pornit pe $otii cere : ,,Sd-mi vie ibovnica / Sd-mi tie luminarea / Sd mor cu ochii la ea,/ Eu la ea $i ea la mine, / S6 vedem : ii pare bine ?" 55. Cinstirea i n timpurile noastre adus6 albinei pe pliminturile Olteniei este mare. Sd ne oprim doar la doud evenimente de exceptie, la doud sdrbdtori de suflet ale apicultorilor de aici: ,,Floarea de salcOmC' ce se tine i n fiecare an, in ultima dumini-* cd a lunii mai, i n piidurea de la Desa de ling6 Poiana Mare. judetul Dolj, $i ,,Fagurele de aur", sdrbdtoare ajunsd la editia a XI-a de la T o m ~ a n i Vilcea. , ce are loc i n ultima duminicd a lunii iunie.
BIBLIOG RAFIE
16. Alexandru Mitru, Din rHd2cini de legend2 $i balad2, Editura Junimea, p. 9 17. AE. Mitru, calatoriiie lui at-i-rumos. Editura Junimea, p. 44, 64 ; 18. 'Al. Mitru, Copiii muntelui de aur, Editura Ion CreangB, p. 18-30 ; 19. A L . Mitru, Alte povegti cu tilc, Editura Tineretului, p. 97 128-132 : 20. Al. Mitru, Legendele Olimpului, vol. 11, Editura Ion Creang2, Bucuregti, 1983, p. 143151 : vol. I, p. 19 : 21.'L-am cunoscut pe T. Arghezi, p. 282 ;

22. Tudor Arghezi,' Scfieri' 15, Editura pentru"ii: teratura, P. C-9 ; 23. L-am cunoscut pe T. Arghezi. p. 17 ; 122124 : 24. filarin Sorescu. Viziunea viziunii, Editura Albatros, Bilcurevti, 1982, p. 52 ; 25. Marin Sorescu, Starea de destin, Editura Junimea, Ia$i 1976, p. 7 ; 26. Anton Pann, De la lume adunate $i iaragi 27. Elena Farago, Pui$orul motat, Editura Tineretului. D. 39 : 28. Adrian ~ d u n e s c u ,P a m h t u l deocamdats, Editura Eminescu, 1977, p. 92 ; 88 ' 29. Felix Sima, Cineva mai tin5r,'Editura Albatros, p. 31, 56-57, hfriguratul fierbinte, Editura Scrisul romAnesc, Craiova, 1980, p. 18 : 30. Apicultura In RomAnia. nr. 111986, Colind la

la lume date. Editura Albatros ;

stupul de albind, de Felix Sima, r e ~ r o d u s 5


31. ~ u c i a ? t~ v r a m e s c u , Trandafirul de albastru, Editura Sport-Turism, Bucurevtd, 1978, p. 202-203 : 32. Cetntea luminilor, antologie literar.3, editata la Rm. Vilcea, 1976, p. 6 ; 33. Lucian Avramescu. E i a s ! svuuea ~ o e t u ... l Editura ~ i n e r e t u l u i ,p. f6 ; N U cer' iertare 11, Editura Eminescu, p. 70 : 34. Georoe Tdrnea. Inalta fidelitate. Editura Scrisul Fom'8nesc,'Craiova, 1977, p. 33, 5 $i 57 :

16 ; 35. Ilie Purcaru, Planuri in lut, Editura Scrisul romjnesc 1979, p. 45 ; p. 135, 160 ; Paralaxe la .,MioritaC'. Editura Eminescu, Bucuresti. 1978, p. 117 : ' 36. Virgil Carianopol, Copilul $i tara. Editura Ion Creanga, Bucuresti, 1981, p. 36, Scriitori

Drumul domnului de roua. E d ~ t u r a Cartea romaneasca, p. 70, cfntec pentru Tara-om, Editura Ion Creanga, Bucuregti, 1981, p. 14-

amintiri, Editura Scrfsul care a u devenit romflnesc, Craiova, 1982, vol. 11, p. 64 ; Peisai romanesc, Editura MilitarH, Bucuresti, 1979, P. 36 : 37. Culegere de texte literare, Bucuresti, Editura Tineretului, 1963, p. 224 ; 38. A. E. Baconscki, Fluxul memoriei, Editura pentru Iiteratura, 1967, p. 354 ; 39. Al. Macedonscki. Versuri si oroz2. -~ . . Lvceum 5, Editura ~ i n e r e t u l u i ,p. 135 : 40. Dinu Sdraru, AdevHrurui de toata ziua, Editura Eminescu, Bucurevti, 1987, p. 86 ; 41. Duiliu Zamfirescu, Poezii, nuvele, romane, Editura Tineretului, Lyceum P. 51, 39, 76 ; 42. Paul Constantin, Haiduci?, Editura T i e r e t u lui p. 155, 299, 107 Articole, Editura 43. ~ d g e nConslantin, Poezii, pentru LiteraturH, 19G4, p. 64, 58 : 44. Valeriu Anania, Greul PHmintului. Editura Tineretului, BucureSti, 1982, p. 412, 423 : 45. Valeriu Anania, Strainii din Kipukua, Editura Cartea rom8neasca. 1079, p. 32 ; 46. llnplinire culegere literara, editat5 de Sfatul Popular a 1 Regiunii Oltenia, 1966, p. 7,
100. 57 ; 47. Gheorghe Smeoreanu, Pasarea care n e strigg, Editura Sckqul romSnesc, 1983. p. 34, 9 : 4R .. Jon . Lntreanu. Pe incinsele plite, in Almanahul literar 1980, p. 61 ; 49. Poeti olteni. antologie alcatuita de Justin

Scrisul romsnesc, Craiova. 1982, p. 292-703 ; 50. Ion Pachia Tatomirescu, Zoria. Editura Cartea ron15neac2, BucureSti. 1980, p. 7 . 51. Vtoleta Zamfirescu, Serbarfle celor mici, Editura Sport-Turism. 1983. P. 194, 52. Copii-poeti, nr. 7, Editura Tlnerc-tului, P. 2 .
53. . . .

Constantinescu $i Ion

Desconescu, Editurn

cea, 1671. p. 83-84'; 54. Aurelian Dtdicescu, Folclor din Voice~ti,edi-

Ml2dite vilcene, editate de CPOP Rm. Vil~

tat de Centrul judetetan de indrumare a creatiei populare $i a migcarii artistice de masa, Rm. Vllcea. 1901, p. 82'; 55. Trlian Cantemir, Folclor literar vllcean, editat de Centrul Judetean de Indrumare a c r e a tiei. ponulare rji a rni~carii artistice de mas&, Rm. Vilcea, 1979, p. 42, 41, 65, 59 $i 8 2 ;

la ei $i $6 aflati ce s-a tn- As& chiar ne nedumere~te. timplat. I n orice caz, pe lis- Mai nimerit ar ji sd vd tele noastre de abonamente adresati celor conapetenti in n u figurati. fncercati sd a- a dezlega aceastd enigmd de f latf unde este fncurcdtura ! la dumneavoastrd. Avteptcim chiar sci Referitor la cererea dum- sd ne rnai sctieti $i neavoastrd sd vd trimitem ne propuneti materiale spre cdrti i n locul revistelor, vci publicare i n revistd. Scrieputem rdspunde cd a$a ceva ti-ne despre apicultorii si n u se poate face. Trimitem apicultura d i n Basarabia, ticdrti, cu plata rumburs (a$a nut vestit altddatd i n toatd c u m a m mai anuntat in re- Romdnicr pentru hdrnicia alvistd), dar n u contra unui binelor $i priceperea stupaabonament pe care nici nu rilor de aici. Multd scindtate $tim sigur dacd 1-ati fdcut $i succese i n activitatea apiDomnule Gheorghe Voicu- sau cine I-a pierdut. Deci, colci. lescu, Birlad, E n legdturd dacd doriti cdrfi sau coleccu articolul dumneavoastrd tia completd a revistei pentru anul 1990. sau chiar ,,Cum extrag ceara din jaNe bucurd cd sinteti u n guri", publicat in numcirul 1991, a ~ t e p t d msd ne scrieti 3 a1 revistei noastre d i n a- ~i noi v i le v o m expedia, pasionat cititor a1 revistei acest an, vci facem preciza- urmind ca dumneavoastrd ,,Rom&nia apicold" stimate rea cd plata dreptului de sd le pldtiti la primire, fac- domnule Vasile Filip d i n Bucuresti. Aprecierile dumautor se v a face la sffr$itul torului postal. neavoastrci v i n sd ne intdacestei luni. Din cauza greureascci i n convingerea cd tcitilor cdrora a trebuit sd prin editarea acestei publile facd fatd revista - inclusiv aparitia acesteia in Ne bucurd cd ne scrieti catii punem $i noi intr-un pierdere - datorate scumpi- cu toatd sinceritatea, doam- fel umdrul la ridicarea e f i rii continue a hirtiei n u a m ndi Mariana Ginta din Blaj, cientei apiculturii romhne$ti. pldtit incd nici un colabo- jud. Alba. N u Zntelegem de Sigur cd n u este u$or ca o rator pentru anul i n curs. ce continuati Bnsd sd primi- revistd cu aparitle lunard, Vci rugdm sd mai aveti pu- ti cu fntirziere revista noas- i n doar 32 de pagini, sd multumeascci pe toatd lumea. timi rdbdare. trd, deoarece de d t e v a nu- Ne strdduim insd sd facem mere problemele de tipdrire continutul mi variat, st $i difuzare au mai fost re- publiciim dt articole pentnr zolvate. Spercim cd n u se v a categoriile de apiculSd $titi domnule Sabin rnai EntOmpla. I n privinta toate g i sd propagdm cit rnai Sanda, sat Dumbrava de abonamentului pe anul 1982 tori larg progresul O n aceastci Mijloc, judet Mehedinti, cd 06 sfdtuim sd f l faceti tot mbild frumoasd indeletn u este cazul sci treceti i n la filiala A.C.A. judeteand nicire. $i propuneti sd puscrisorile dumneavoastrd la de care apartineti. Prin PO$- blicdm Ne mult d i n examenintdri. Pe noi reusesc td, trebuie sd o spunem, sint perienta mai unor apicultori d i n sd ne impresioneze... doar ~i m a i mar2 necazuri. Noua Zeelandd, Australia, nepldcut. Am rnai rcispuns n acest Canada etc. Chiar O la probleme asemdnitoare numdr, dupd c u m vedeti, cu a dumneavoastrci prin la rubrica ,,APIUliana Gheorghe, raionul insercim intermediul p o ~ t e i redactiei CULTURA I N LUME" u n Criuleni, sat Drdsliceni, Rei n numere anteraoare. Intearticol despre apicultura legem, supdrarea dumnea- p u b l i c ~ Moldova. Nu ~ t i m neo-zeelandezd. V o m contisd vd spunem i n legd- nua cu aceastd rubric6 pe voastrd pentru cd ati pld- ce tit abonamentul q i nu ati turd cu intfrzierea cu care mdsurd ce vom avea wrimit nici un numdr de re- continuati sd primitf revista articole aotrivite. Retiiistd. C u chitanta pe care noastrd $i cu faptul cd pri- n e m $i celelalte propuneri o aveti, vd rugdm sd merge- miti mai multe numere deo- ale d ~ m n e a ~ 0 a S t l . d V.d VOm Expedierea publicati- expedia revistele solicitate. t i la filiala A.C.A. Mehedinti sci v e ~ i f i c a t idacd sin- ei noastre se face centrali- Pentru a insera un anunt Zn teti trecut pe tabelul inninrevistd v6 nrgcim sd ne tritat de ei. Dacd nu sinteti zat, n u de cdtre mi, ci de apoi miteti prin po~tlisums afe($i ati achitat banii la a- institutii ceastd filiuld) luati-i pe ei la posta o distribuie cdtre be- rent& (calculati 10 lei pentru fiecare cuvint). A$tepPntrebdri ! Dacd ati fdcut abonamentul i n altd parte neficiari. Ne spunefi i n scri- t d m sd ne mi scrieti. soare cd revista ajunge $i (oficiul po$tal de care aparSorin BODOLEA tineti) trebuie sd mergeti - pe la Moscova mai f n t f i... !

POSTA

redactiei

APICULTURA

I N LUME

Cresterea albinelor conduce la o schimbare tura leo-Zeelandeza in agricul Andrew MATHESON Director a1 International Bee Research Association

- M.

Britanie

C(IIIIIIIIIIIIIIII-I=I-*=~=

~lm111m1mIm111m111mIII~II1~

! i i

In ciuda suprafetei sale mici $i a relativei izoldri fat6 de alte fdri, Noua Zeelandd dispune de o industrie apicold activd (i progresiud care ocupd primele Locuri in multe privinfe. industria este inovatoare $i s-a adaptat rapid la multiplele schimbiiri inregistrate i n cursul ultimului deceniu. Acest articol descrie apicultura .yi industria apicold din Noua Zeelandd scofind in evidenfd acele caracteristici de interes ce a r putea f i folositoare pi pentru alte tlri. Prima parte, din acest numiir, pune la dispozitie date despre albine 1 $i metodele de apiculturd utilizate i n Noun Zeelandii. fntr-un numdr viitor ne vom i ocupa de infrastructura industriei, legislatie, ddunditori $i boli.

!
I j

i i
j

i i

Tara $i locuitorii Noua Zeeland5 a t e o tar5 siltuat5 in sud-vestul Oceanului Pacific. Are aproximativ suprafata Marib Briltanii .mu a statului California qi const5 din dou5 insule importante $i un numar de alte insule m m a i mici, csre s e situeaz5 in principal intre 33' gi 47" latitudi,ne sudic5. Tenitoriul este in cea rnai mare iparte stincos sau muntczs. Cele mai mari suprafete de teren sint destinate ~p&$unatu~lui in ferme, cu unele zone caracterizate d e practicarea horticulturii intensive. Restul este ?upat de p5dunile exotice indigene. Primii locuitori e u ajuns aici din Polinezia cu circa 1000 de ani in ur,m5. Primele shbiliri de europeni a u inceput cu aproxirnativ 800 d e ani mai itirziu. Ast5zi Noua Zeeland5 este occidentalizat5, independents, o tar5 demomatic5 c.u circa 3,3 milioane locuitori, cu o economie bazat5 pe agricultur5, pescuit, industrie ugoar5, slivicultur5, horticultur5 $i turism. Albinele $i stupii Albinele Albinele melifere din Noua Zeeland5 nu suferii din oauza a foarte m l t e boli $i d5un5torilor intilniti in alte lregiuni, datorit5 izol5rii t&ii $i datoritg mfsurilor stnicte de carantin5 d e la granite. Stocul de albine este cu (preponderent5 de tip italian, cu variate grade d e culori mai inchise ( m i ales eulropene). Prima inregistrare a introducerii albinelor Apis mellifera in Noua Zeeland5 a fost fgcut5 in anul 1893, ci'nd o ciilug5rit5 misionar5, Mary Bumby a ajuns la Mangungu, in nord, cu 2 stupi continind ccxlonii de

albine europene. Casa Mi,sim<iutilizatii de Reverendul James Bumby a fost d e curind restamat5 d e c5tre Trustul de Locuri istorice din Noua Zeelanda $i actualmente se g5segte ling5 prima biseric5 misionar5 pe Grmurile portului Hokianga. In martie 1991, portretul doamnei Bumby a fost expus pentru a se comemora leg5tura dintre avezarea $i hceputu'rile industriei apicole Neo-zeelandeze. Albinele au fost introduse 5n insula sudicil din Australia Ln anul 1842. Introducerile ulterioare de rase de albine negre au fost p r o b b i l fiicnte aproa~pe regulat in cursul wm5toarelor citeva decenii. Albinele dtaliene au fost aduse pentru (prima oar5 aici in anul 1880, cind dou5 coloni~iau fost transportate din California. Mai multe albine italiene au fost introduse in acel an : 22 de stu,pi tot din SUA gi in anul 1884 dou5 transporturi totalizind 10 m5tci au ajuns direct din Italla. Isaac Hopkims a importat un num5r de rase dif e r i k in anii 1880, pe care le-a descris ca fsihd ihliene, alpine elvetiene, siriene Holylander (din .p5mintul sfint), cipriote $i carnica. Nu a mai fost permis nici u n fel de import de ,albine d.in anul 1950, cu exceptia introducerii sub metode stricte d e caranting, de material seminal de albinii italian5 din Australia de vest in anii 1989, 1990 ei 1991. Aceste importulri au fost efectuate .pentru a imbunltiiti caracteristicile stocului apicol a1 tarii, evitindu-se riscul importului de diiuniitori gi boli ale albinelor. Sng,urele albine autohtone din Noua Zeeland5 s k t cca. 36 de specii de albine solitare din familia Colettidae $i 4 din fa-

Tabelztl nr. 1
0 privire asapra aviculturii neo-zeelandeze
Agicultori* Stupine* Stupl* Productie** de mierc (tone) Exporturl de"* mier;

(tone)

6.310

25.786

318.203

8.677 (26.5 kgistup)

1.976

"

Situa;ia este cea existenti 1a.data de 31 mai 1990 Productia de surplus de miere, accesil3il5 pentru vinzare (in exces fat& de nece1985-1930

sitatile dc hr8nire)

*** Media anual5 in perioada

milia Halictidae. Patru specii de bondari tualmente pentru partile componente ale (Bombus terrestris, B. hortorum, B. rudestupilor. El este relativ moale $i a r e o d a t a limitat5 cind este utilizat in aer liratus $i B. subterraneus) au fost introduse din Anglia, intre anii 1885 $i 1905 pe,~tru ber, netratat, in conditiile de climat cald $i umed a1 Tgrii. In prezent sint efeotuate a imbun5tFifi polenizarea trifoiului ropu. Ma1 recent, dou& specii de albine nord- . o serie d e tratamente d e conservare la lemnul utilizat pentru constructia stupilor. americane au fost stabilirte ca fiind d e ajuSe utilizeaz5 mai muite tratamente diferitor in polenizarea lucernei ; albina alkali, Nontia melanderi, din 1964 $i albina tQte cu fungici.de, in special cu naftenat de cupru. Acesta este diluat cu kerosen (peietoare d e frunze a lucernei, Megachile trol lampant foarte Wne rafinat) iar comrotundata, au fost introduse in anul 1971. ponentele sint imbibate pentru perioadc Q Stupii ce variazP entre citeva minute pin5 la 12 In Noua Zeelandc apicultura este perore. Fungicidele pe baz5 d e cupru, S O ~ U miss a se practica numai c u stupi cu rame bile in a p 5 sint $i ele utilizate. Fiecare mobile $i stupi Langstroth, universal!. material tratat .trebuie s& fie bine aerisit Aceast5 standardizare aduce multe beneLiinainte de intrebu~intare la constructia cii pentru industria comerciala ca $i penstupilor. tru apicultorii amatori ; echlpamentul este Apicultorii ce fac comert utilizeazs pe interschimbabil $i astfel atit confecconascar& larg5 introducerea partilor comporea noului echipament cit $i a celui tranpnte ale stupului in cear5 de parafin5 ditional sint facute mai simplu $i mai foarte fierbi'nte. Aceast5 tehnics s e pare ieftin. c5 a fost utilizat5 in Noua Zeelmd5 pe Pri'mii apicultori a u uti,lizat stupi cu rascar5 larg5 gi pentru o perioad5 lung5 d e me fixe, in special confectionati din cutii timp (mai mare decit oriunde). Ea a fost convenabile cum a fost cazul celor de gin, descrisFi pentru prima oar5 in anul 1939 containere de petrol sau e~~pozivi. Stupii $i fusese utilizat5 inainte cu un num5r de cu rame mobile a u fost utilizati pentru ani. Cei mai multi apicultori se pare c5 prima oar5 in Noua ZeelandFi in anii 1870. dispun de astfel de echipamente d e imersie In anul 1878 Isaac Hopltins, a Snceput s5 sau au acces la ele. P5rtile stu~pului,altele utilizeze stu,pul Langhstroth $i 1-a recodecit ramel?, si'nt introduse in cear5 d e pamandat pe a c e s t . in forma sa simplificnt5 ra6in5 la cca. 16OoC, care p5trunde in fibra cu 10 rame, in cirtile sale publicate Inlemnoas5 pentru a forma ,un film proteccepind cu anul 1881. Stupii cu rame fixe tor. Cheresteaua nou5 este cufunudat5 cca. a u fost interziyi prin lege in anul 1906. 2 minute, 1Fisatii s 5 se r5ceasc5 foarte raSistemul metric de ,m5surFi (SI) a fost pid $i apoi este vopsit5 la exterior cu vopadoptat in B r a in azul 1969 $i 1376. Introsele pe baz5 de ap5. Vopseaua pgtrunde ducerea m5surfitorilor metrice a u oferit in lemn in timpul procesului r5cirii cerii. posibilitatea d e a rationaliza $i standardiformind o bun5 leg5tur5. za dimensiunile stupilor : pcntru a crea un PSrtile vechi ale stupului pot fi ceruistandard care era efec,tiv intmschimbabil te $i revopsite, iar echipamentul din cocu stupul anterior dar casre rectifica toate loniile infectate cu Joc5 americang (Bncilneajunsurile echipamentului existent. Stanlus larvae) pot fi sterilizate prin scufundardul adoptat a trebuit d e asemenea s5 dnrea timp de 10 minute la 160C. Apiculia in consideratie accesibilitatea dimensitorii care au acces la astfel de echipament unii cherestelei standard. dtt scufundare in parafin5 i$i vopsesc in 0 anumitfi. varietate de esente lemnoase mod curent stupii la exterior, uneori dupa .este utilizat5 pentru exectutarea psrtilor tratamentul cu fungicide. componente ale stupilor. Esentele autohtone Industria apicold au fost utilizate datoritZid~rabi~lit5tii lor, dar acestea dev'in din ce in ce smai greu d a Apiculitnra s-a dezvoltat constant in ulprocurat. Pinul (mai ales Pinus radiata) timii 20 d e ani, cu exceptia unei perioade este lemnul utilizat cel m i frecvent ar- d e consolidare din ultimii 3 ani. I n cursul

ultimelor dou5 decenii num5rul stupilor a crescut cu cca 60010. Dimensiunea actual& a industriei apicole este prezentat5 in tabelul 1 . In Noua Zeeland5, apicultura este cu preponderent5 o operatiune comercial3. De$i epicultorii ce posed5 rnai putin d e 50 de stupi, reprezinti cca 91/0 din total, ei posed2 numai 100,b din num5rul de stupi. Restul d e 90J0 este in proprietatea apicultorilor comerciali sau semicamerciali (~peste 750 d e familii). I n cursul ultimei faze d e crevtere oamenii a u p5truns in indus,trie prin dezvdtarea unor noi afaceri comerciale. In general acevtia a u calific5ri profesionale sau comerciale $i a u inceput prin a fi apicultori amatori $i a u inceput apicultura comercialh pentru afaceri precum $i pentr.u motive de stil de viat5. Ca o consecint5 a acestei c r e ~ t e r iiindustria contine o multime d e oameni tineri cu o nouri indeminare $i experient8. Apicultorii tind s5 fie multilaterali $i inventivi. Cei mai multi stupari comerciali i$i cresc o parte sau chiar toate m&tcile. Unii i$i confectioneazg singuri o parte din p5rtile compmente ale stupilor, putindu-se face chiar aprecierea c i fiecase este un inveptator, avind un numar de inventii sau piese unice de echipament. Dimensiunea medie a unei intreprinderi apicole a crescut in ultimii 20 de ani, cu operafia proprietar-operator (posibil cu un muncitor sezonier) ltrebuind sh creasc5 de la cca. 600 de .stupi la aprox. 1000 pentru a mentine profiitul. Intrepr'inderile comerciale rnai mari care utilizeaz5 personal salariat sau care sustin mai multi membri d e familie dispun d e cca. 3.000-4.000 d e stupi. ,Exist& $i inkeprinderi r n a i mari care opereaz5 cu cca. 18.000 d e stupi. Apicultorii opefeaz5 intr-un mediu comercial diber, f&rri subventii $i niveliiri de preturi sau scheme suport, $i fiind chemati s5 pl5teasch cea mai mare parte a costurile reclam%, control a1 bolilor $i servicii d e certificate d e export. Productia de miere Productia de miare a fost mult5 vr&e principalul obiectiv comercial a1 apiculturii $i este in continuare principals surs5 de ven'it pentru cei rnai multi apicultori. In ultimul deceniu a existat o m i $ w e semnificativ5 'de la vinzarea de canitit5ti mari d e miere poliflor5 spre utilizarea unor ambalaje rnai inventive precum $i vinzarea de miere monoflor5. Cifrele sint prezentate in tabel. Noua Zeeland5 produce o gam5 de sorturi de miere din diferitele specii de plante, dintre care multe slnt unice pentru aceast5 p r 5 . Multe mieri din sursele indigene florale au continut natural s c k u t d e diastaz5 sau prezinti cantitfiti nesemni-

ficative de granule de polen (la numlirare). Necesitatea de a avea export cMre W o p a conform Codex alimentarius standarde, a condus la o supraveghere a compozitiei chimice $i a num5nului d e granule de polen la diferite sortlmente de miere floral&. Stupinele coqerciale utilizak pentru ,productia de miere sint situate pe terenurile din apropierea zonelor d e arbuvti $i tufe autohtone. Cei rnai multi propnietari de p5minturi sint bucuro$i sli aib5 stupine pe terenurile lor $i numai d t e v a departamente guvernamenfale $i silvice percep o tax5 pentru admilnistrarea terenu~luiqi fac acorduri cu apicultorili. In mod normal apicultorii dau citeva ki(1ograme de miere per stupin5 fermierilor pe a1 criror teren i$i amplaseazi stupinele. Stupinele comerciale in mod tipic contin 20-30 de stupi, de$i in zonele de miere de man5 este posobil& prezenta unor stupine cu citeva sute de stupi. Stupii productivi pentru miere pot fi transportati din zonele de stupinh de iarn5 in locuri cu var5 pentru valorificarea p~linci~palelor culesuri de miere $i adeseori sint amplasati in douA vetre de var5 diferite pentru a profita d e diferitele culesuri. Munca de pri.m5varii include hr5nirea cu zah5r sau miere, schimbul de m5tci (utilizarea de lmlitoi imperecheate sau celule botci), prevenirea bolilor, prevenirea roitului, reparatii $i operatiuni de intretinere ale stupilor $i ale echipamentului in gixeral. Perioada d e cules principal5 depinde de zonri, dar adeseori este cuprinsi intre mijl o c d lunii noiembrie (primlivar5 tirzie) $i sfirvitd lui februarie (var5 tirzie). Zonele neafectate d e secet5 pot dispune d e un mic cules de toamn5 care este util pentru asigurarea rezervelor d e hran5 pentru iarnri. Apicultorii comerciali utilizeazs in cea m i m,are parte ,,sufl5toarea de albim" la recoltarea mierii : fie pe baz& de combustibil, petrol, fie electrice cele manevrate cu mina pe baz& de generatoare de curent portabi,le care produc tensiuuni (voltaje d e cca 220 V). ,,Sufl5toarele" de albine sint utilizate deoarece ele necesith un singur transport si ~ o fi t folosite in orice fel. de la s t u ~ i n 5 condioi mete& Se utilizeaz5 cartoane fumigene. imbibate in bezaldehida sau uneori anhidrid5 propionic5 de$i aceast5 utilizare este dependent5 de vreme. Amatorii rnai fdosesc izganitoare d e albine $i perii. Cei rnai wulti apicultori profesioni$ti angajati in productia de miere i$i efectueaz5 sniguri operatiunile de extractie organizind a$a numitele ,,case de miere". TotuSi un num5r crescind parctic5 extractia la un alt apicultor sau 'la un centru de procesare a mierii pe bazri de contract. Exist5 citeva centre cooperatiste ce se ocupri de exlractia de miere.

Din 1979 ,,casele de miere" au fost solicitate s H se conformeze aceloragi stauldarde comructive $i de functionare ca $i alte unitati de prelucrae a produselor alimelutare, $i a u fost supuse unor inspectii de igien5 & rilult timp. Aproape intreg echipamentul utilizat este confectionat din otel inoxidabil sau alte substante aecontaminake ca de exemplu plastice de grad alimentar. Se utilizeazg echi,pament de procesare atlt de ilmport cit $i indigen. Capacitatea acestor imioi combinate variaz5 de la 1 la 10 pe zi $i influentea25 alegerea echiparnentdui. Un combinat trebuie sri contin6 o camerg d e inciilzire, o . w i n 5 de desc5pacit, dou5 exltractoare, echipament de procesare a desc&pticiturii, tancuri, inciilzitoare d e miere, m&tur5toare, pompe. Recent multe cornbinate au inceput s5 utilizeze centrzugi de descgp5cire pentru a indep5rt.a cit rnai mult5 miere posibil din cgg5celele u'mede in timp ce se minimalizeaz& utilizarea cadurii. Multe astfel de echi(pamente au fost confectionate de catre apicultori. Centrifugele sepsratoare de miere $i c a r 5 locale sau de imtport se utiLizeaz5 $i ele. In Noua Zeelandg se recolteaz5 mai multe tipuri d e miere tixotropic5, in mod deosebit de h iphntele autohtone manuca (Leptosepermum scoparium) $i katnuka (L. ericoides), precum $i de la r n a i nou introdusa iarb5 neagr5 (calluna vulgaris). Se folosesc desc5piicitoare de miere manual sau mecanice. Depozitarea mierii la combinatele de in general in tancuri procesare se de otel inoxidabil (adeseori din cele destinate industriei laptelui) iar canrtit5tile mai m r i se p5streazB $i se transport5 in containere mtaLice (canistre) de grad alimentar de 200 litri cap. Certificarea .mierii pentru export se schimb5 d e la baza de control a produsudui k un sistern d e asigurare a alit5tii. Exportatorilor li ae oferg indrumgri $i li se cere 65-$i documenteze productia, managementul rji sisternele d e control a1 calitiitii. Dac5 planurile lor sfnt aprobate, atit sistemele lor cit qi produsele sPnt supuse unui control (revizid cmtabile) de c5tre oficiali guvernamentali. Multe alte aspecte ale productiei de miere sint mentionate m i putin. Mierea de man5 este produs5 in regiunile montane din jumatatea nordic5 a lui South Island (Insula Sudich). Insecta Ultracoelostoma assimile trgievte pe mai multe specii de fagi sudici (Nothofagus spp.) $i produce cantitiiti considerabile d e man5 care reprezina o important5 surs5 de hran5 pentru albinele din regime. Inainte de jurniltatea anilor 1970 mierea de man& a fost privitii de catre o parte din comemianti, ca fiind deca-

litate scikmtii, potrivitii numai ca hran5 pentru albine. hpicultorii nu o puteau vinde pentru consumul urnan $i trebuia s5 fie foarte atenti la contaminarea de la fagurii umezi. Totuvi, tirziu, c5tre sflr$itul anilor 1970 $i lnceputurile anilor 1980, cregterea presiunii din partea apicultorilor $i altor persoane a deschis atit pis@ local& cit $i pe cea de export. Mana de fag este produs5 indeosebi in Canterbury $i de asemenea in Nelson, Marlborough $i diferite p5oi din Westland (teritoriul de vest). Cantitati rnari din exudatul dulce se produc in zonele de p5duri pure de fag ; stupine ce contin sute de stupi au acces la aceste zone. Principalele probleme de intretinere a stupilor in aceste zone sint : accesul, g5sirea locului de amplasare a stupinei, prezenta viespilor, lipsa de polen $i probleme de intretinere (in special furturile) provocate de prezenta unor astfel de stupine mari. Mierea in faguri este un alt produs important a1 Noii Zeelande. Cea mai mare parte este vindutii sub form& de bucgti de miere in fagure, ambalate in cutii d e plastic, cu portiuni de fagure cint5rind un minim de 340 sau 250 grame .Sectiunile rotunde (de 200 gr) sint din ce in ce mai agreate $i o micil cantitate de miere este inc5 produs5 in sectiuni de lemn. Cea mai mare parte a mierii in faguri este exportata. Mierea comercializat5 in ambalaje, cu amsnuntul, in Noua Zeeland5 este indeosebi reprezentatg de mierea cristalizatii (granulata) sau de mierea crem5. De$i propoeia de miere lichidg comercializatii a crescut in anii din urm5, mierea pasta ocup5 incg cea mai mare parte a pietei. Tehnica de producere a granulelor fine de miere cristalizatg se refer5 in general la ,,Metoda Dyce", (dup5 un om de vtiint5 canadian care a patentat aceasta ,,nouga metodh in anul 1993). Un progres recent in apicultura (industria de miere) a Noii Zeelande a fost reprezentat de cercetarea efectuat5 asupra proprietiitilor antibacteriene ale mierii. Mierea a fost c u n o s c u ~de multZi vreme ca fiind un antibiotic, de$i au existat foarte putine cunovtinte privitoare la substantele chimice specifice, cu activitate antibacterianil. Cercetarea efectuatg la Universitatea Waikato a identificat un numar de compu$i care confer5 mierii propriet5ti antibiotice in plus fa@ de peroxidul de hidrogen $i de osmoza $i aciditatea mierii (proprietiitile osmotice). Plantele indigene manuka $i kanuka prezint.5 in mod deosebit activitatea antibacteriang. Cercetarea continua $i identificarea d e sortimente de miere cu ~ r o ~ r i e t 3 t antii biotice semnificative este deja utilizaa d e

ciatre o serie de ambalatori de miere In strategiile lor d e marketing. Pietele se extind pentru mierea produsti organic. Unii produc&tori $i ambalatori negociazl c u Consiliul Producfitorilor Biologici $ i Ministerul agriculturii $i pescuitului (MAF) pentru a obtine inregistrarea ca produse organice. Sistemele lor de productie sint supuse unei revizii contabile.

Marketing-ul (vtwarea) mierii Pentru apicultori sint deschise multe strategii diferite pentru vinzarea de miere ! Nu exist& o agentie de stat pmtru vinzarea mierii, gi apicultorii pot s&-$i ambaleze propria miere, sau s& o vind3 E n cantiati mari (en gros) la un ambalator de miere, d o exporte direct sau s& combine metodele. In anii recenti, mai m u l a miere a fast vindut.3 sub form& d e tipuri (sortimente) florale distincte, gi mai putin& ca miere amestec (polifloAmenintdri asupra productiei de miere r&) in conformitate cu indicii colorimetrici Reducerea surselor de nectar si polen $i gralele de aroma. poate afecta practicarea apiculturii in anuAmbalajele din oarton cerat au disphrut mite zone (regiuni). Pentru a reduce utili$i mierea este vindut2 cu a M u n t u l in zarea ierbicidelor de c&tre proprietarii de borcane de plastic, sticla sau plastic foarterenuri au fost introdugi agenfi biologici te clar (PET) (in general de 500 de grapentru a controla sursele de nectar ca de me) cu etichete atrggiltoare. Ambalatorii exemplu cele de scaiete (ciulin, p S l h i d 8 ) de miere (incluzind $1 multi producAtori(Carduus spp., Silybum spp., Cirsium spp.) ambalatori) vind en gros sau direct in su$i importante surse de polen, ca de exemper-market-uri, care in general utilize& plu cel de Ulex europaeus $i mgtud (CV- coduri pentru comenzi generate automat. tisus scorporius). Tendinta in ultimii ani pentru ambalatori Semnificativ pentru reducerea surselor a fost aceea de a deveni mai mari $i mai de nectar este roaderea l&starilor de la cospecializati, o d a a ce pietele locale precum pacii autohtoni prin introducerea mamife$i celc de export au devenit din ce in ce relor. Noua Zeelandg n u are mamifere temai pretentioase. restre indigene cu exceptia a doug specii Consumul casnic (intern) de miere este de lilieci $i ierbivore introduse (in special In medie de peste 2 kg de persoan3 anual, lenesul cu coada-perie Trichosurus vulpeunul dintre cele mai ridicate din lume. cula) care distrug serios citeva surse imAceasta cerere puternic3 pentru rniere este portante de nectar. un suport important pentru industria apicolh. Combaterea acestor mamifere (lenqi) afecteazs gi apicultura. Momeala otr&viM Polenizarea pentru aceste animale (un amestec de fluCererea crescutci pentru servicii de pooroacetat de sodiu, cunoscut sub denumilenizare a schimbat probabil industria apirea de 1080, gi m3r) poate atrage $i ucide cols mai mult decit orice altcwa in ultialbinele si apicultorii trebuie s5 fie atenmii 10-15 ani. Acum o lntreagg parte a tionati astfel incit stupii s& p o a 6 ti muindustriei este implicas in a oferi servitati inainte de inceperea programelor de cii de pdenizare cu un nunfir de apiculotrgvire. Cercetarea efectuat2 prin adgutori care produc faarte putin& miere sau garea d e melase sau acid oxalic, pentm a nu produc deloc. otrsvi momeala. ca rmelent ~ e n t r u albiA existat de mult o cerere pentru colonele melifere, sernnifich faph;l cfi aceastg nii de albine care sii polenizeze culturile ; cheltuialil su~limentaril Dentru anicultori prin folosirea stupilor, contra unei taxe, va fi in curiid nenecesai5. s-a realizat polenizarea la o serie de culMana toxic& este produs3 atunci cPnd turi de fructe incluzfnd : merii, perii, f m puricele de viH (Scolypopa australis) se tele cu boabe precum gi culturile semincehrSnqte de pe planta tutu (Coriaria arbore oa de exemplu cele de trifoi $i rapi* rea) $i albinele melifere pot culege aceass (brasicaceae). man& cind nu exist2 cules de.nectar. Cantitsti semnificative cle miere d e man& de Dimensiunea industriei polenizatoare din tutu pot fi pilstrate in anumite perioade Noua Zeelands s-a schimbat in mod draale anului de catre albinele din Golful matic in anii 1970 cu o creqtere rapidti a Plenty, din est, $i Peninsula Coromandel. cererii din partea creschtorilor de fructe astfel incit apicultura $i recoltarea mierii A kiwi (Actinidia delfciosa). Cu toate c in aceste zone sint strict supravegheate plantarea acestei culturi in scop comercial prin lege. a inceput in anii 1930, ea nu s-a manifesViespile (Vespula gemanica $i V. vultat pin5 ?n anul 1971, cEnd suprafetele dp garis) sint in concordan@ cu albinele meculturil au crescut semnificativ astfel cil a lifere pentru mana de fag $i pot intrece albinelor in fost necesarg introduce= ca numHr albinele atit de dramatic incit momentul Enfloririi pentru polenizare. pot chiar sil impiedice accesul la arbori Cercearile de la hceputul anilor 1970 (trunchiurile arborilor) unde exist& hrana au subliniat imporbanta polenizMi cu alaccesibil5. bine $i au recornandat u t i l i z e a la livezi

mature a unui nulllLLr de 8 stupi per hectar. Num3rul d e stupi utilizat pentru polenizarea fructelor kiwi a crescut de la 1.600 in anul 1975 la aprox. 80.000 asGzi. Centrul industriei d e fructe kiwi este Golful Plenty (The Bay of Planty) $i aici s-au produs cele mai dramatice schimbiiri pentru apicultori. Multi apicultori profesionigti au inceput afacerea ca un rispuns la cererea pentru servicii de polenizare. P n conjunctie cu Ministerul Agriculturii $i Pescuitului (MAF) - consultanti pentru probleme apicole, industria s-a dezvoltat pentru a include asociatii ale apicultorilor ce se ocup5 de polenizarea culturilor ; standarde de calitate pentru caloniile de albine ; revizii contabile de management ale apicultorilor prin consilieri juridici independenti ; verific5x-i prin sondaj ale stupilor din livezi ; inv5Wmint $i antrenament pentru polenizare. Oamenii de $tiint 5 a u determinat semnificatia polenizgrii cu albine, comportamentul de cules pe florile de kiwi a1 albinelor $i efectul hriinirilor cu sirop d e zah5r in crgterea colect5rii d e polen de kiwi. Utilizarea pesticidelor este o preocupare particular5 a apicultorilor polenizatori. Urmare a pierderilor masive d e albine din stupii utilizati la polenizare culturilor de seminceri, in anul 1965 a fost introdus&,o lege care interzice aplicarea insecticidelor toxice pentru albine la cruciferele inflorite $i culturile de leguminoase. Aceasta a fost extins5 in anul 1969 pentru a include toti pomii fructiferi. Schimbarea legislativg ulterioar5, din anul 1983, a schimbat intreaga abordare a utilizgrii pesticidelor. Fiecare pesticid inregistrat spre folosire in Noua Zeeland5 poarta acum etichete de avertisment ce constituie o p a r k a legii privitoare la utilizarea acestor produse. Multe dintre acestea contin avertizarea : TOXIC PENTRU ALBINE !, urmatfi de modalitsti specifice privitoare la modul in care (cum $i cind) s5 se utilizeze produsele. Cea mai mare parte a unor astfel de restrictii interzic aplicarea deliberat5 sau accidental5 a insecticidelor la florile care sfnt atractive pentru albine, controlind astfel r5spfndirea prin pulverizare la flori ne-tint5 precum $i utilizarea la culturi. Legislatia privitoare la utilizarea pesticidelor este in sine de valoare limitat5. E trebuie s5 fie sustinutil de educarea atit a fermierilor, cit $i a apicultorilor precum $i printr-o publicitate eficient.5. Asociatiile de apicultori din aceste zone unde polenizarea este o afacere semnificativs depun un efort considerabil pentru a realiza legiitura cu organizatiile de fermieri. Scheme voluntare care notificH miqcarea albinelor si utilizarea chimicalelor sint oDerative in citeva districte. ~ o n s u l t a n t i i Ministerului Agriculhrii $i Pescuitului lu-

creazP pentru sfgtuirea fermierilor asupra responsabilitiltilor lor $i, ca urmare, pericolul pentru albine este un aspect foarte important avut in vedere atunci cind sint planificate programe de pulverizare. Alte produse ale apiculturii $i servicii Diversificarea productiei in afar5 de productia in vrac, a fost larg riispinditil in ultimii 10-20 de ani. Curentele in industria mierii includ vinzarea de tipuri de miere unifloralii. Se raspindegte dezvoltarea productiei de fructe $i de miere, cresc volumele de miere in faguri pentru export, productia de miere cu umiditate crescutfi pentru piete specifice de peste ocean, b&uturi cu miere, producerea de cantit5ti semnificative de miere uscat3 (deshidratat5) $i certificarea mierii organice. M5tcile sint exportate in multe tiiri, induzind Canada, Marea Britanie, Orientul Mijlociu $i Asia, unde intrarea este permisii datorit5 sGrii inalte de sfmiltate din Noua Zeeland5 gi a excelentului sistem de protectie de frontiers. Cu$tile de mgtci din plastic utilizate in aceastii tar5 sint, d e asemenea, folosite intr-un numar de alte tilri. Roiurile la pachet sint exportate, in special spre Canada, $i s-au dezvoltat cu succes noi sisteme de ambalare. Polenul este colectat $i conditionat pentru produse alimentare sh5toase, dar o nou5 dezvoltare prevede cantitiiti crescute d e polen recoltat de albine care se colecteaz5 pentru o ulterioara aplicare mecanic5 la florile d e kiwi. Ceara de albine este utilizatfi iatr-un numgr de industrii in afar5 de apiculturi, precum $i pentru export. Propolisul $i lgpti$orul de matc5 sint recoltate de un num5r crescind d e apicultori pentru a fi utilizate in alimente $i medicamente. Sectorul d e servicii P n apicultura r de asemenea in schimbare. Agentii de polenizare actioneazg ca agenti pentru apicultorii care produc stupi pentru polenizare dar nu efectueazs tranzactii cu clientii individuali. fn mod normal apicultorii f$i trimit stupii la statii (depozite). Agentii negociazs contracte cu cresc5torii pentru a oferi servicii de polenizare, $i sint rEispunz5tori d e introducerea $i evacuarea stupilor $i a altor parti din servicii. Exporturile de mBtci $i roiuri la pachet pot fi coordonate de asemenea de catre un astfel de agent. Partile componente din lemn ale stupilor $i echipamentul de conditionare-procesare a mierii (ca de exemplu masinile de descgp5cit, centrifugile $i cuptoarele de c5pEiceal5) sint exportate in Australia $i in alte parti.
va urma

Tfaduceze de Cristina Mateescu-Pugcagu din ,,Bee World" nr. 211991