Sunteți pe pagina 1din 4

Fazele determinante intalnite de obicei sunt urmatoarele: - Trasare constructiei; - Verificarea naturii terenului de fundare si stabilirea corespondentei cu studiul

geotehnic realizat si utilizat la faza de proiect; - Realizarea fundatiilor armate si nearmate; - Realizarea stalpilor si peretilor(lucrari care dupa turnare raman ascunse si nu mai pot fi verificate); - Realizarea placilor din beton armat(lucrari care dupa turnare raman ascunse si nu mai pot fi verificate); - Realizarea sarpantei; - Verificarea si realizarea probelor de presiune la instalatiile sanitare , termice si incendiu; - Realizarea probelor la instalatiile electrice; - Verificarea trasarii peretilor de compartimentare. La fazele determinante participa de obicei: - inspectorul din partea inspectoratului de stat pentru constructii; - Proiectantul lucrarii; - Beneficiarului investitiei; - Executantul; - Dirigintele de santier(sau dirigintii de santier); - Responsabilul tehnic cu executia. Fazele determinante se incheie cu realizarea unui proces verbal. In cazul in care executia nu este realizata corespunzator faza determinanta se respinge si se sanctioneaza persoana responsabila sau persoanele responsabile.

COSTURI PENTRU DIRIGENTIE DE SANTIER


Dirigintele de santier este persoana fizica imputernicita de catre investitor cu atributii si competente privind verificarea calitatii materialelor si produselor de constructii puse in lucrare si/sau cu verificarea executiei corecte a lucrarilor de constructii. El este, din punct de vedere tehnic, reprezentantul beneficiarului in raporturile sale atat cu executantul cat si cu proiectantul. In exercitarea verificarii executiei corecte a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, dirigintii de santier au urmatoarele obligatii:

Verificarea existentei autorizatiei de construire, precum si a indeplinirii conditiilor legale cu privire la incadrarea in termenele de valabilitate; Verificarea concordantei intre prevederile autorizatiei si ale proiectului; preluarea amplasamentului si a reperelor de nivelment si predarea acestora executantului, libere de orice sarcina; Participarea, impreuna cu proiectantul si cu executantul, la trasarea generala a constructiei si la stabilirea bornelor de reper; Predarea catre executant a terenului rezervat pentru organizarea de santier; Studierea proiectului, a caietelor de sarcini, a tehnologiilor si procedurilor prevazute pentru executarea constructiilor;

Verificarea existentei tuturor pieselor scrise si desenate, corelarea acestora, respectarea reglementarilor cu privire la verificarea proiectelor de catre verificator atestati si existenta vizei expertului tehnic atestat, acolo unde este cazul; Verificarea existentei programului de control al calitatii, cu precizarea fazelor determinante, vizat de Inspectoratul de Stat in Constructii; Verificarea existentei si valabilitatea tuturor avizelor, acordurilor, precum si a modului de preluare al conditiilor impuse de acestea in proiect; Verificarea existentei si respectarea Planului calitatii si a procedurilor instructiunilor tehnice pentru lucrarea respectiva; Verificarea respectarii legislatiei cu privire la produsele pentru constructii, respectiv, existenta documentelor de atestare a calitatii, corespondenta calitatii acestora cu prevederile cuprinse in documentele de calitate, proiecte, contracte; Interzicerea utilizarii produselor pentru constructii necorespunzatoare sau fara certificate de conformitate, declaratie de conformitate ori fara agrement tehnic (pentru materialele netraditionale); Urmarirea realizarii constructiei in conformitate cu prevederile proiectelor, caietelor de sarcini, ale reglementarilor tehnice in vigoare si ale contractului; Verificarea respectarii tehnologiilor de executie, aplicarea corecta a acestora in vederea asigurarii nivelului calitativ prevazut in documentatia tehnica, in contract si in normele tehnice in vigoare; Interzicerea executarii de lucrari de catre persoane neautorizate conform reglementarilor legale in vigoare; Participarea la verificarea in faze determinante; Efectuarea verificarilor prevazute in reglementarile tehnice si semnarea documentelor intocmite ca urmare a verificarilor (proceseverbale in faze determinante, proceseverbale de lucrari ce devin ascunse etc.) Interzicerea utilizarii de tehnologii noi neagrementate tehnic; Asistarea la prelevarea probelor de la locul de punere in opera; Urmarirea realizarii lucrarilor, din punct de vedere tehnic, pe tot parcursul executiei acestora si admiterea la plata numai a lucrarilor corespunzatoare din punct de vedere cantitativ si calitativ; Transmiterea catre proiectant (prin intermediul investitorului) a sesizarilor proprii sau ale participantilor la realizarea constructiei privind neconformitatile constatate pe parcursul executiei; Dispunerea opririi executiei, demolarii sau dupa caz, a refacerii lucrarilor executate necorespunzator de catre executant, in baza solutiilor elaborate de proiectant si vizate de verificator de proiecte atestat; Verificarea respectarii prevederilor legale cu privire la cerintele stabilite prin Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile ulterioare, in cazul efectuarii de modificari ale documentatiei sau adoptarii de noi solutii care schimba conditiile initiale; Urmarirea respectarii de catre executant a dispozitiilor si/sau a masurilor dispuse de proiectant/de organele abilitate; Preluarea documentelor de la constructor si proiectant si completarea cartii tehnice a constructiei cu toate documentele prevazute de reglemetarile legale; Urmarirea dezafectarii lucrarilor de organizare de santier si predarea terenului detinatorului acestuia; Asigurarea secretariatului receptiei si intocmirea actelor de receptie; Urmarirea solutionarii obiectiunilor cuprinse in anexele la procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor si realizarii recomandarilor comisiei de receptie;

Predarea catre investitor / utilizator a actelor de receptie si a cartii tehnice a constructiei dupa efectuarea receptiei finale.

Dirigintii de santier poarta raspunderea in cazul neindeplinirii obligatiilor prevazute mai sus, precum si in cazul neasigurarii din culpa lor a realizarii nivelului calitativ al lucrarilor prevazut in proiecte, caiete de sarcini, in reglementarile tehnice in vigoare si in contracte. Tariful perceput de un diriginte de santier poate varia intre 150 si 800 euro/luna, pe durata executiei, functie de frecventa vizitelor pe santier, valoarea si importanta obiectivului si categoria obligatiilor asumate de catre dirigintele de santier in fata beneficiarului.

La ce trebuie sa fiti atenti cand vi se prezinta un project de bransare la o retea? Reteaua de apa potabila Normativul SR 8591, care reglementeaza bransarea retelelor subterane, prevede ca reteaua de apa potabila sa fie amplasata la o distanta minima de 1,5 m fata de canalizare si la minim 0,9 m fata de nivelul solului. ( daca traseul de canal s-ar sparge undeva, dejectiile nu trebuie sa ajunga la conductele de apa potabila, iar daca nu s-ar respecta distanta de nivelul solului, iarna ar putea ingheta si sparge conductele de apa potabila . Racordul la reteaua locala se face printr-un camin. In acest camin va recomandam sa va amplasati si contorul de apa (avizat de Regia apei), pentru a fi accesat mai usor de persoanele care le citesc si marcheaza consumurile. Reteaua de gaz o Racordul la reteaua locala de gaz se face printr-un camin de gaze cu regulator. Similar cu contorul de apa, va recomandam sa amplasati ansamblul reiser - contor de gaz la limita de proprietate sau chiar pe peretele casei, pentru a fi accesat mai usor de lucratorii regiei gazului care vin sa inregistreze consumurile. o De asemenea, pentru estetica lucrarii, executati circuitul exterior casei prin pamint, chiar daca in dreptul tevilor nu aveti voie sa plantati nimic. Reteua de canalizare o Fluxul in canal se face liber, asigurandu-se pante de scurgere catre canalul colector stradal. o Adancimea minima de amplasare a conductei de canalizare fata de nivelul solului este de 0,9 m pentru a preintampina inghetuI si avarierea pe timpul iernii. o Adancimea de ingropare trebuie corelata cu proiectul casei daca intentionati sa aveti la subsol un grup sanitar sau o scurgere pentru garaj. Reteaua de energie electrica o Veti avea nevoie de sursa de energie electrica de joasa tensiune, adica 220 V sau 380 V (in functie de consumurile prevazute). o Daca in apropiere este amplasat doar un cablu sau fire aeriene cu energie electrica medie tensiune, veti fi nevoit sa achizitionati un transformator electric. Statiile trafo nu sunt tocmai ieftine! o Foarte important! Intre proiectul de executie al casei si lucrarile executate pentru racordarea la utilitati, trebuie sa existe o concordanta. In caz contrar veti ajunge in situatia neplacuta de a finanta ,,spargerea" drumului proaspat asfaltat pentru amplasarea retelei/racordului la conductele de apa si gaz.

Autorizarea executarii bransamentelor la retelele edilitare Pe baza avizelor obtinute pentru autorizatia de constructie va puteti face o imagine asupra complexitatii lucrarilor de racordare la .relele utilitare. Puteti alege sa executati totul cu o singura firma, care sa predea ,,la cheie" totul, sau puteti alege sa lucrati cu mai multe firme, in functie de specialitate. Daca optati pentru al doilea caz, timpul de executie pentru fiecare ament se va prelungi, necontrolabil de mult, din imposibilitatea programarii lucrarilor si eliminarea timpilor morti. Motivele mai des intilnite sunt urmatoarele: utilajele specifice lucrarii si configuratiei terenului, nu sunt disponibile; personalul este ocupat cu alta lucrare. Indiferent de bransament, dosarul confine urmatoarele: lista persoanelor autorizate care participa la lucrare; proiectul de executie bransament (in functie de zona); taxa de proiectare; taxa de aprobare; taxa de autorizatie de constructie pe retea; costul bransamentului (in functie de zona). Firma autorizata in executarea bransamentelor se ocupa si de obtinerea avizelor speciale. Taxele aferente obtinerii lor fac parte din devizul total pe lucrare pe care trebuie sa-l achitati.