Sunteți pe pagina 1din 25

Ordinea legitima: concept, tipuri i fundamente ale ordinii legitime

Legitimarea puterii m general 51 a puterii politice i n special constituie una din marile probleme ale sociologiei ^ i stiintei poljdce, dar ea prive^tc i demersuri filosofice, etnologice, antropologice. Daca puterea este considerata ca un raport social ce asigura unui I n d i v i d sau unui grup posibilitatea de a constrange alti indivizi ?i alte grupuri astfel incat acestea sa faca ceea ce n-ar f i facut daca nu ar fi existat intervenpa acestei constrangeri, atunci apare o problema fundamentala care trebuie sa expbce namra fi structura acestei constrangeri. Weber elaboreaza o explicatie a Iegitimitatii care inca insplra cercetarile d i n d o m e n i u si care este chiar confirmata de unele cercetari cu caracter emologic i antropologic. Foliticul, aja c u m este perceput i n societatile cele m a i primitive ca o constrangere colectiva care i m p u n e respectul fata de reglementarile ce fundamenteaza via^a sociala limiteaza efectele competi|iei dintre g r u p u r i i indivizi sau ca o articuJarc a diverselor roluri sociale ce asigura reglarea globala a vietii colecdve, implica o constructie cultural-polidca cu asemenea valente incat aceasta sa confcrc cocrenta ^ i durabilitate o r d i n i i sociale respective. Pentru Weber, legitimitatea u n u i regim nu sc reduce niciodata la legalitate sau la o legidmitate formala. Weber deschide una d i n caile fecunde de investigare istoricosociala i n care se arata ca tipurile de legidmitate corespund tipurilor de dominatie, ujiurand i n acest fel definirea lor ^ i tinandu-sc cont de constrangere, comunitate, religie, reguli dc schimb economic, ritualuri de afirmare a coeziunii sociale prin care sunt evidendate comportamentele considerate a fi

69

importante p e n t r u grup sau pentru mentinerea reproducerea regulilor de via^a impuse m e m b r i l o r grupului. T o a t e mecanismele care contribuie la mentinerea sau reconstruirea cooperarii interne - afirma Georges Balandier sunt ele insele puse sub semnui intrebarii sau reconsiderarii. Rimalurile, ceremoniilc sau procedurile ce asigura relnnoirea periodica sau ocazionala a societa^ii sunt instrumentele unei asemenea actiuni polidce inteleasa ca l e g i d m a r e " \u toate acestea, ritualurile n u implica recunoa^terea unci puteri coercitive cedate ^efului chiar atunci cand procedurile desfi^urate i l desemneaza pe j e f ca distribuitor de cadouri.^ Emergenta puterii coercitive introduce o r a s t u r n a r e abisala" i n explicarea acesteia 1 contribuie la jusdficarea inegalitapi dintre conducatori ^ i condu^i, dintre stapani ^ i supu^i: C a n d - spune Pierre Clastres - i n societatea primitiva, economicul se lasa reperat ca u n d o m e n i u a u t o n o m ^ i dcfinit, cand activitatea de productie devine o munca alienata, contabilizata i impusa de cei ce se v o r bucura de fructele m u n c i i , atunci societatea n u mai este primitiva, ea a dcvenit o societate divizata i n d o m i n a n t i i dominati, i n stapani ^ i supuji; atunci ea schimba reprezentarea despre putere i respectul puterii"^. Fie ca aceasta transformare este o rupmra brutala impusa p r i n constrangeri n o i , fie ca ca se produce i n t r - o perioada de evolufii complexe, problema care apare este aceea a discursului justificator al constrangerii. I n acest sens, Lapierre subliniaza ca relatia politica de comanda-supunere implica intotdeauna o ideologic a Iegitimitatii: pentru ca cineva sa se supuna unei comenzi sau unei reguH el trebuie sa creada i n legitimitatea acestei comenzi sau a regulii ^ i sa imparta^easca aceasta credinta cu ansamblul comunita^ii politice careia l i apartine"*.

Weber prezinta mecanismui complex al legitimita^i, al legitimarii j i o r d i n i i legitime facand apel la valoarea explicativa a concordance) dintre reprezentarea unei o r d i n i legitime i m o d u l real de desfa^urare a actiunilor sociale. Orice activitate^i orice relatie sociala depind, i n stmcmra l o r ^ i i n tipul de scop pe care i l fixeaza ^ i care confera orientate acdvitatii respective, de reprezentarea (Vorstellung) unei o r d i n i legitime. Concordan^a dintre ordinea reprezentata i acceptata ^ i realitatea sociala va consdtui validitatea o r d i n i i sociale - G e l m n g - Con^inutul semnificativ poate fi exprimat p r i n conceptul de o r d i n e " i n masura i n care activitatea sa se orienteaza dupa M a x i m e n " , n o r m e ^ i reguli. Validitatea unei o r d i n i este interpretata ca atare doar daca orientarea efectiva i n acpunea sociala se bazeaza pe M a x i m e n " fie ele obligatorii, fie avand o valoare de exemplu. C o n c o r d a n p este conditionata de cutuma sau de o situatie determinata de u n interes ?i reprezinta mai m u l t decat o simpIS regularitate a derularii unei ac^uni sociale. Orientarea acdvitatii i n functie de o anumita ordine poate avea o motivatie extrem de diversa. O mai mare probabilitate ca aceasta ordine sa constituie u n sistem de orientare a ac^iunii este determinata de condi^a ca ea sa apara ca exemplara sau obligatorie pentru o parte a a g e n ^ o r actiunii sociale, alaturi de alte m o t i v e . A t u n c i cand definejte reia^a sociala, referin^a pe care o face Weber la con^inutul semnificativ a acesteia este fundamentala i n in^elegerea acestei probleme este. C o n ^ n u t u l semnificativ se poate formula i n Maxime*', elemente pe care participanpu la relatiile sociale a^teapta sa fie respectate de majoritatea l o r astfel incat sa asigure orientarea acestora i n p r o p r i a lor activitate. Schimbarea o r d i n i i legitime sau a c o n p n u t u l u i reprezentarilor despre ordinea legitima este inteleasa de Weber ca o schimbare a c o n t i n u t u l u i semnificativ al rela^iei sociale. Spre exemplu, o relape politica fondata pe

70

71

solidaritate se poate transforma i n t r - u n conflict de intere; Apare atunci o problema legata de evaluarea gradului d" condnuitate i n schimbare care permite sa se afirme apare o noua relate p r i n strucmrarea unui c o n ^ n u ' semnificativ sau daca persista cea veche. I n acest fe" c o n p n u t u l semnificativ poate fi partial durabil j i variabil"^" C o n j i n u t u l semnificativ al unei relatii sociale se poate font pe o in^elegere (A^ereinbarung) sau pe o angajare m u l (gegenseitige Ziisage). I n acest caz, cei care participa la rela| sociala i ^ i fac p r o m i s i u n i (Versprechungen) care vorj influenta comportamentul lor viitor. Fiecare participant relape ii va orienta c o m p o r t a m e n t u l i n functie de in^eleger stabilita. Complexitatea c o n p n u t u l u i semnificativ est ilustrata ^ i de acest tip de orientare a actiunii intrucat actoi social i^i va stabili actiunea i n functie de u n scop, iar pe d alta parte i n functie de valoarea pe care o acorda datoriei de respecta in^elegerea. Aceasta explica posibilitatea schimb: continutului semnificativ, C o n ^ n u t u l semnificativ al relabel sociale este analiza' de Weber i n legatura cu tipurile de regularitati socii precum u z a i u l " , cutuma ^ i interesul mutual. U z a i u l " c6nst3]. i n posibilitatea aparitiei ^si manifestarii unei regularitati intr-o-. relape sociala care depinde de o practica efecdva p u r i, simplu". U z a j u l " devine cutuma atunci cand practic efectiva se bazeaza pe rutina, iar regularitatea conditionata interese exprima posibilitatea ca persistenta sa empirica sa fie sus^inuta de o orientare a ac^unii I n raport c u un scop sau i n conformitate cu a^teptari similare. I n virtutea rutinei comportamentului, ordinea respectata numai p r i n ac^uni motivate ra^onal i n raport cu un scop este mai instabila decat aceea care are la baza cutuma (Sitte). D i n perspectiva dominatiei, Weber este intercsat de problema persisten^ei acesteia precum i de aceea a posibilitatii schimbarii o r d i n i i legidme. I n acest scop Weber

elaboreaza o clasificare a m o t i v e l o r persistcn^cl o r d i n i i legitime. I n acest sens, legitimitatea unei o r d i n i poate fi garantata: 1. pur afectiv p r i n t r - u n abandon sentimental; 2. ra^onal i n raport cu o valoare p r i n credinta I n validitatea sa absoluta ca o expresie a u n o r valori ultime obligatorii de o r d i n cutumlar, estetic sau de alta natura; religios p r i n credinta I n dependen^a pastrarii orditiii de posesia b u n u r i l o r de mantuire; p r i n a^teptari ale u n o r consecinte specifice externe o r i interese de un anuniit fel.*^

3.

Ordinea legitima este structurata p r i n convenpi i drept. I n cazul conventiei, validitatea sa este garantata extern p r i n posibilitatea indepartarli acelor i n d i v i z i d i n Interiorul u n u i grup care n u respecta convenpa stabilita. I n cazul dreptului, ordinea este garantata extern p r i n posibilitatea unei constrangeri fizice ^ i psihice realizata. p r i n activitatea unei instance umane instituita i n acest sens care impune respectul pentru ordinea vaHda i pedepsejte incalcarea acesteia. i n comeiitariul pe care I I face relabel dintre cutuma i conventie, Weber cauta sa defineasca convenpa ca pe o cutuma a carei validitate este aprobata i n cadrul u n u i grup uman ^ i care este garantata p r i n b l a m u l dat acelora care se indeparteaza de la validitatea respecdva. Trecerea de la cutuma la conventie ^ i la drept n u urmeaza n i j t e reguli stabilite, dar se afirma I n general ca ceea ce este cutuma poate consdtui o sursa a ceea ce poate reprezenta ,,obligatoriu valabil". Se poate remarca faptul ca pentru Weber ordinea semnifica u n sistem i n care normele au u n r o l preponderent.

72

73

Tipurile

de

legidmitate

prezentate de

Webet

In

Interessenten ~ fie p r i n t r - o impunere - O k t r o y i e r u n g pe baza dominatiei i a unei supuneri considerate ca legitima. Analizand conceptul o r d i n i i legitime, T a l c o t t Parsons observa caracterul oarecum nesesizabil la prima vedere al distinc^iei dintre cele doua clasificari referitoare la ordinea legitima i la legidmitate. Prima p r i v e j t e m o d u r i l e i n care legitimitatea unei o r d i n i poate fi garantata, iar a doua se refera la motivele pentru care legitimitatea este atribuita de catre actori o r d i n i i sociale"^ Smdiile comparate ale l u i Weber l i p e r m i t acestuia sa in^eleaga fundamentele dominapei, formele concrete ale acesteia de-a lungul istoriei, p r e c u m i contextele culmraleconomice de care trebuie p n u t seama i n analiza fundamentelor legitimitapi. D i n evaluarea comportamentelor umane ale caror consecinte conduc la conservarea tipului de dominatie traditionala rezulta ca validitatea unei o r d i n i p r i n caracterul sacru al tradipei este c e a m a i universala". D i n cauza fricii fa|a de prejudiciile magice care apar i n urma modificarii activitaplor obi^nuite, acpuni legitimate traditional cu referinta la ceea ce a existat dintotdeauna, se apare o repnere psihoiogica I n a introduce o schimbare intro asemenea ordine. Diversele interese Ieagate de menpnerea supunerii I n raport cu structurile existente acponeaza I n sensul conservarii lor. A n s a m b l u l comportamentelor ^ i ritualurilor cu atimdinile l o r magice sau religioase se constituie i n t r - o metafizica a politicului, i m p l i c a n d p r i n aceasta o referinta la o ordine ascunsa i n exercipul puterii legitime, o legatura a v i e p i sociale c u u n timp al inceputului, dar pi al v i i t o r u l u i I n t r - u n proces de legitimare a organizarii socio-politice. Aceasta metafizica a politicului desparte efemerul de permanence, cotidianul de evenimenml originar. Fidelitatea fa^a de u n spirit idealizat garanteaza legitimitatea o r d i n i i , a puterii pi a dominapei. Metafizica politica construiepte legamri intre viaja sociala 51 valorile morale

stransa legatura cu dpurile de dominatie i actiune sociala privesc modvele ce confera legidmitate ordinii. Regularitatile ce p o t fi idendficate i n activitatea sociala, mai ales i n activitatea economica, n u se bazeaza pe o orientare care sa p r o v i n a dintr-o n o r m a reprezentata ca fiind valabila i n m o d obligatoriu, nici pe o cutuma, ci i n m o d simplu pe faptul ca natura activita^i sociale corespunde intereselor normale ale participantilor. C u cat se actioneaza m a i m u l t i n t r - o maniera rationala i n raport cu u n scop, cu atat mai m u l t se reactioneaza u n i f o r m la situa^ile date, producandu-se u n i f o r m i t a t i ^ i c o n t i n u i t a ^ care sunt m u l t mai stabile decat cele determinate de n o r m e ^ i de reguli stabilite i impuse. Acesta este u n fenomen ce suscita o aten^e deosebita i n d o m e n i u l economic ^ i constituie, p r i n conjtientizarea interna ^ i libertatea asumata, antiteza oricarei forme de constrangere p r i n inserpa i n t r - o cutuma ^ i i n t r - o norma care presupun o rationalitate i n functie de valoare. Stabilitatea cutumei se fondeaza pe faptul ca eel care nu-pi orienteaza activitatea i n conformitate cu ea acponeaza i n m o d inadaptat, ceea ce semnifica faptul ca el trebuie sa accepte o serie de inconveniente atata t i m p cat cei care i l inconjoara o respecta ^1 se orienteaza i n raport cu ea. I n cazul conventiei, d i m p o t r i v a , pastrarea ei este impusa ca obligatorie indivizilor i n u lasata la discre^a lor a?a c u m se intampla i n cazul i n care ordinea este reglementata i n m o d cutumiar. A c t o r i i sociali p o t sa acorde unei o r d i n i o anumita legidmitate i n virtutea unei t r a d i ^ , a unei credinte de o r d i n afectiv, i n m o d deosebit emotional, i n virtutea unei revelapi sau a exemplaritatii sau a unei credinte rationale i n raport cu o valoare, o r i a unei reglementari pozitive.^ L a randul ei, legalitatea poate sa aiba o validitate legitima ce decurge dintro intelegere intre cei interesati - Vercinbarung des

74

75

integrate i n t r - u n sistem de valori general admise care confera sens realitatii sociale pi funcponarii acesteia, v a l o r i care impiedica aparipa anomiei. I n aceasta lumina, Habermas afirma ca unitatea persoanei impune perspecdva unificatoare a unei l u m i traite, garanta a o r d i n i i , lume care are i n acelapi d m p o semnificatie cognidva pi una m o r a l pracdca"'^ Scnsul conferit este rezuitatul unei functii specializate p r i n care se legidmeaza insdtupile de dominatie precum pi normele de baza ce asigura legidmitatea. Legidmarea n u numai ca indica i n d i v i z i l o r o paradigma acceptata a actiunii, dar ea explica pi structura realitapi, sugerandu-se congruenta care trebuie sa se existe intre strucmra cultural-politica a acpunii legitimante pi realitatea ca atare. I n t r - o epoca a validita^ii strict traditionale, singura sursa a aparipei u n o r n o i reglementari - arata Weber - a schimbarii Iegitimitatii insepi este reprezentata de operele oracolelor sau de revelapi. Fara revelapi n u existau alte posibilitati de a institui n o i n o r m e sau comportamente. Ele n u erau insa p r i v i t e ca fiind n o i , ci doar temporar uitate pi apoi redescoperite. Ca regula generala, supunerea fa^a de reglementari este condiponata de u n amestec de atapament fa^a de tradipe pi reprezentari legale. I n numeroase cazuri, individul care se supune, n u este conpdent de natura l o r pi n u ptie daca este vorba de o cutuma, de o conventie sau de u n drept"^'. I n forma de legidmitate moderna caracterizata p r i n credinta i n legalitate, i n supunerea fa^a de statute f o r m a l corecte pi stabilite dupa proceduri prevazute, opozipa dintre reglementarile stabilite p r i n contract pi cele impuse apare ca relativa. D e aceea, Weber considera ca de indata ce validitatea unei reglementari stabilite p r i n contract n u se mai bazeaza pe u n acord u n a n i m ne aflam i n fa^a unei i m p u n e r i i n raport cu o minoritate. Aceasta, p e n t r u ca in cazul de fa|a n u mai avem o valoare a Iegitimitatii care sa decurga d i n

unanimitate, m o u v p e n t r u care vointele dlscordante fata de majoritate se afla sub i m p e r i u l i m p u n e r i i i n raport cu aceasta. U n e o r i , se intampla ca minoritaple sa recurga la violenta p e n t r u a impune reglementari n o i ce v o r f i recunoscute ca legitime de cei care s-au opus initial pi aceasta p e n t r u ca i n forma de legidmitate moderna, arata Weber, atata d m p cat v o t u r ' va consdtui un m i j l o c legal de a institui sau schimba reglementari se poate intampla ca minoritatea sa obpna majoritatea formala. Legitimarea dominapei este u n proces complex i n care i n t e r v i n elemente c u m ar f i constrangerea pi consimtaniantul, idealizarea pi raponalizarea, sacrul, religiosul. I n t r - o etapa initiala, constrangerea are u n caracter hierocratic, fapt ce decurge d i n stmctura cultural-religioasa a societapi. Instimponalizarea politica va crea mai tarziu mijloacele de constrangere p e n t r u a i m p i m e reprezentarea dorita asupra legitimitapi o r d i n i i . Concluzia dezvoltata de Weber p o t r i v i t careia i n d i v i d u l care se supune n u o face intotdeauna i n m o d conpdent este impartapita de m u l t i sociologi pi antropologi. Jean-William Lapierre subliniaza faptul ca relapa politica de comanda pi supunere implica intotdeauna o ideologic a legitimitapi, dar atenponeaza fapml ca trebuie evitat a se atribui supupilor o conptiin^a clara pi o insupire discursiva a acestei legitimitap. S i m j u l c o m u n pi o anumita abordare a o r d i n i i conduc la o p r i m a distinctie, intre o putere ce se exercita p r i n t r - o constrangere pi una care postuleaza consimtamantul colectiv. Cei supus este constrans sa o faca, ceea ce trimite la materialitatea mijloacelor folosite. I n a doua situatie, sc presupune conditia recunoapterii Iegitimitatii conducatorilor, p r e c u m pi d r e p t u l l o r de a i m p u n e supunerea. D i s t i n c t i a operata n u implica o reificare a opozipei dintre violenta pi autoritate ci apelul la o conceptie asupra relapei de putere i n care aceasta se prezinta ca o combinape variabila de teama pi supunere. I n aceasta

76

77

perspectiva, c u cat se afirma mai m u l t legitimitatea u n u i regim cu atat mai m u l t recurgerea la mijloacele punitive este mai discreta. O p o z i p a prea neta dintre teama, condipa supunerii pi acceptarea conptienta a puterii prezinta p r i n t r e altele, inconvenientul neglijarii importan^ei simple! obipnuinte ca fundament al atitudinii de supunere. Plecand de la conceptul weberian de supunere, Habermas face distincpa clara intre f a p t u l ca cei supupi cred i n legidmitate (acea a n o r m e l o r pi a puterii)", t e a m a pi supunerea i n fa|a sancpunilor care l i amenin^a direct" pi docilitatea l o r p u r pi simplu care'pne de neputinta lor apa c u m o percep precum pi de absen^a altor solupi (adica imaginapa inlanpjita)"^'. i n t r - u n alt context, Pierre B o u r d i e u acorda de asemenea o importan^a decisiva acelor dispozitii care n u p o t fi interpretate nici ca frica a celui dominat i n fa^a amenintarii cu for^a pi nici ca acceptare conptienta a puterii. Astfel, precizeaza Bourdieu, specificul dominapei simboHce rezida i n m o d precis i n faptul ca el presupune d i n partea aceluia asupra caruia se exercita o atitudine ce sfideaza alternativa libertatii pi pe aceea a constrangerii: alegerile habims-ului sunt realizate fara conptiin^a pi fara constrangere i n virtutea dispozipilor care, depi sunt i n m o d indiscutabil produsul determinismelor sociale, s-au constituit de asemenea i n afara conptiintei sau a constrangerii"^^. Interpretarea dominapei, a sensului pi a legitimarii ei face apel la diverpi factori. I n conditiile i n care, spune Weber, s i m p l a frica sau m o t i v e raponale i n raport cu un scop n u sunt determinante, dar subzista inca reprezentari cu caracter legal, supunerea fa^a de reglementari impuse de catre u n u i sau mai m u l t i i n d i v i z i presupune credinta i n puterea de dominape legitima i n sensul celui sau celor care o i m p u n " .

Tipurile de dominatie
Tipologia dominatiei este tratata i n t r - o maniera extensiva i n capitolul al treilea d i n W i r t s c h a f t u n d Gesellschaft", iar comentariile aduse fiecarui tip de dominatie ocupa capitolele V I I I pi I X . E f o r t u l weberian de constructie a tipurilor de dominape a exercitat o influenza considerabila i n gandirea tilosofica, politica pi sociologica d i n secoiul al X X - l e a , astfel ca unele concepte referitoare la birocrape, dominape harismatica, harisma, patrimonialism, gerontocrape, sultanism sunt inca utilizate p e n t r u a descrie strucmri de putere pi dominape d i n societaple contemporane. Ordinea prezentarii acestor tipuri vizeaza mai intai dominapa legal-raponala; ea este considerata a G o caracteristica a societapi contemporane, iar tratarea dominapei legal-raponale inaintea celei tradiponale pi a celei harismatice reliefeaza cu o putere mai mare diferencele determinate de raponalizarea pi schimbarea culmrala profunda i n via|a societapi moderne. Weber reamintepte definipa cu care opereaza i n studiul formelor de dominatie pi care este prezentata deja i n S o z i o l o g i s c h e grundbegriffe" ca posibilitate de a determina supunerea d i n partea u n o r indivizi pi g r u p u r i i n urma formularii pi exprimarii unei comenzi. Motivele supunerii sunt multiple pi p o t varia de la u n caz la altul pe o intindere mare de situapi, de la simpla obipnuin^a pana la eel mai rational calcul al avantajului. Criteriul unei adevarate d o m i n a p i este existen^a u n u i m i n i m de supunere voluntara - pi i n consecin|a - u n interes interior sau exterior spre supunere. Toate tipurile de dominatie, m a i ales acelea exercitate asupra u n u i mare n u m a r de indivizi, i m p u n o conducere administrativa ( u n stat-major" de indivizi) u n Verwaltungsstab care are r o l u l de a asigura exerdtarea u n o r

78

79

actiuni specifice i n vederea realizarii c o m e n z i i - Bcfehl Supunerea indivizilor fata de depnatorul puterii poate avea baza o cutuma, m o d v e p u r afecdve, interese materiale sa ideale (rationale i n raport cu o valoare). N a t u r a acesi interese conduce la determinarea esentei dpului dominape. Credinta I n legidmitate este necesara p e n t m numai traditia sau numai interesul In raport cu u n scop sa^ cu o valoare sau un m o d v afecdv n u ajung sa fundament* i n m o d durabil dominatia. Smdiul concret al procesului dominape i n difente contexte istorice Ii permite lui Weber formuleze ideea p o t r i v i t careia toate dominapile cauta s' trezeasca pi sa intretina credinta In legidmitatea lor. ^ i n funcpe de genul de legidmitate la care sc raporteaza, de d p u l de supunere pi de existen^a unui,, Verwaltungsstab desdnat garantarii dominapei pi exercitarii acesteia, dominatiile pi felul lor de acpune specifica diferSi' Weber elaboreaza trei u p u r i de dominape a caror valabUitat se bazeaza pe: 1. caracterlsdcl rationale care p r o v i n d i n credinta I n legalitatea u n o r reglementari, a u n o r reguli normative. pi a dreptului de a comanda, drept ce aparpne celor: care au ajuns la putere p r i n asemenea mijloace. In;; aceasta situape, ne aflam i n fafa unei d o m i n a p i legalraponale. caracterlsdcl traditionale care ipi au originea I n credinta in sanctitatea unor tradipi imemoriale, caracterlsdcl care confera legidmitate celor care conduc p r i n asemenea mijloace. caracterlsdcl harismatice care Ipi au sursa I n devopunea: fata de caracterul exemplar al unei persoane pi care dau nota definitorie p e n t r u tipul harismatic de dominape:'' Persoana harismatica induce modele normative p e n t r u realitatea sociala p r i n revelatie sau p r i n difuzarea acestora, iar agentul lor este chiar liderul harismatic.

i n cazul dominapei legal-raponale supunerea vine atat d i n atapament cat pi d i n acceptarea regulilor ce dcsemneaza o ordine impersonala. i n t r - o dominatie tradiponala, obedienta se adreseaza persoanei pefului care ocupa o pozipe ierarhica sanctionata tradiponal, i n d m p ce i n dominapa harismatica supunerea se raporteaza la liderul califlcat harismatic p r i n Increderea i n persoana acesmia, a revelatiei sale sau a calitaplor exemplare care I i determina pe alp indivizi sa-1 urmeze. Weber considera ca aceasta clasificare poate fi apreciata ca folositoare numai p r i n prisma rezultatelor obpnute p r i n analizele sistematice. Conceptul de harisma este preluat de el d i n terminologia creptinismului timpuriu datorata lui R u d o l p h Sohm h i K i r c h e n r e c h t " . E l a utilizat harisma pentru a preciza mai bine conceptul de hierocrape. Faptul ca nici u n u i d i n aceste tipuri n u poate fi gasit i n cazurile istorice concrete n u reprezinta o obiecpe valida la valoarea lor epistemologica. Formele empirice de dominape nu sunt nipte c a r p dcschisc", iar analiza I n termeni de tipuri sociologice prezinta avantaje ce n u trebuie minimallzate. N u m a i o asemenea analiza va fi capabila sa determine i n cazuri concrete tipurile de dominatie ce se conformeaza sau se aprop*: de tipuri c u m ar fi h a r i s m a " , h a r i s m a ereditara", h a r i s m ; t p o s t u l u i " , p a t r i a r h a l i s m " , b i r o c r a p e " . Procedand astfel se va reupl evitarea conceptelor neclare. Weber precizeaza ca legitimitatea unui sistem al dominatiei poate fi analizata sociologic n u m a i I n masura i n care exista o probabilitate relevanta a relapei dintre adtudlnile specifice campului dominapei pi aparitia u n o r comportamente corespunzatoare. N u orice caz de supune fa^a de persoanele care se afla In p o z i p i de putere poate intra i n categoria dominatiei intrucat loialitatea poate fi simulata i n m o d ipocrit de indivizi sau de g r u p u r i umane datorita u n o r m o t i v e oportuniste sau unor interese de o r d i n material sau ideal. Mai

2.

3.

80

81

mult, Weber afirma ca oamenii p o t sa se supuna datorit^ s l a b i c i u n i i " individuale sau nepudntei de a se ajuta. Supunerea m a i poate sa provina pi d i n a c o r d u l afectiv" faja cei care formuleaza o comanda. Toate aceste elemente n u p o t sa infirme totupi semnificapa generala a legaturii dintre legidmitate pi tipurile de dominape.

Dominafia traditionala
U n sistem de dominape poate fi considerat ca traditional cu condipa ca legidmitatea pe care o reclama sa piece de la credinta i n caracterul s f a n t " al unei comenzi pi de la exercitarea unei puteri apa c u m aceasta s-a realizat i n trecut. Persoanele care exercita puterea sunt desetnnate c o n f o r m regulilor traditionale transmise. T e r m e n u l de d o m i n a p e traditionala" este considerat de Parsons ca fiind ales i n t r - u n m o d n u prea fericit intrucat t r a d i p o n a l i s m u l este numai u n u i d i n c o m p l e x u l de c o m b i n a t i i de criterii pe care Weber le atribuie acestui tip"^'*. G r u p u l ce exercita dominapa se structureaza p r i n relatii de loialitate personala cultivate p r i n t r - u n proces c o m u n de educade (Erziehung), iar persoana care comanda n u este un ^superior" ci u n pef (personlicher H e r r ) . S t a f f ' - u l sau administrativ n u consta din funcponari ci d i n s c r v i t o r i personali", relatia dintre pef pi conducerea administrativa fiind reprezentata dc loialitatea personala fa^a de pef Obedienta nu provine d i n valoarea pe care i n d i v i d u l o confera regulilor stabilite, ci d i n aceea persoanei care ocupa pozida dominanta pe o baza traditionala. Tradipa determina c o n p n u t u l comenzii, obiectivele pi sfera i n care se exercita autoritatea celui care emite comanda, observand ca exista un spatiu al actiunii pefului nereglementat de tradipe pi i n care se manifesta

decizia personala a acestuia. Depapirea limitelor traditionale legitime ale puterii pericliteaza stamtul de conducator atribuit p r i n tradipe. Pe de alta parte, tradipa p r i n ea insapi lasa o parte d i n c o n p n u t u l sau deschis p e n t r u u n p e r s o n a l i s m " al pefului i n interpretarea tradipilor, traditii transmise oral, fara u n continut bine reglementat pi fara o precizare clara a puteriior acordate pefiilui. Exista astfel, o sfera dubla a specificului conducerii I n dominapa traditionala: una a actiunii ancorate i n specificul traditiei pi o alta libera de reguli specifice. I n aceasta a doua sfera, peful este l i b e r " sa acorde g r a p a " pe baza unei m o t i v a p i strict personale i n care se iau i n calcul simpatiile pi antipatiile, placerile sau neplacerile sau reactia pefului la daruri care treptat devin o sursa regulata de v e n i m d . I n masura i n care acpunea pefului se supune principiilor de b u n simt etic, de dreptate pi de utilitate, se poate afirma ca specific pentru acest tip de dominatie faptul ca principiile menponate sunt p r i n c i p i i de o r d i n substantival pi n u formal ca i n dominatia legal-raponalS. Exercitarea conducerii de catre pef pi c o r p u l sau administrativ se orienteaza i n sensul indicat de permisivitatea valorilor traditionale i n vederea o b p n e r i i supunerii, pnand totupi cont de conditiile care ar putea determina aparipa unei rezistente sau opozi ii d i n partea celor supusi. A t u n c i cand se manifesta o asemei.ea opozipe sau rezistenta, ea se indreapta i m p o t r i v a persoanei conducatomlui sau a unuia d i n m e m b r i i administrapei sale pi n u i m p o t r i v a sistemului ca atare. Aceasta este considerata de W e b e r ca r e v o l u p e tradiponala" fiind i m p o s i b i l i n acest tip de dominatie sa se poata stabili regulile pi comportamentele legate de u n post de conducere p r i n legislatie'^. Mijloacele de orientare i n luarea deciziilor sunt oferite de d o c u m e n t e l e traditiei, precedente pi prejudecati". i n formele p u p n diferenpate de societate, peful tradiponal ipi exercita singur dominapa. I n t r - o etapa de

82

83

dezvoltare sociala mai complexa el are nevoie de ajutorui u n u i Verwalmngsstab format p r i n recrutare p a t r i m o n i a I a " pi e x t r a p a t n m o n i a l a " . A t u n c i cand conducerea administrativa se compune d i n persoane legate de pef p r i n relatii dc loialitate personala ne aflam i n fa^a unui t i p de recmtare patrimoniaia. Asemenea persoane (^patrimonial rekrutiert*') p o t f i m e m b r i de familie (Sippenangehorigen), sclavi, persoane care fac parte d i n personalul casei (flausbeamte), clienti, c o l o n i , persoane eliberate (Freigelassenen). A doua sursa a Verwaltungsstab-ului este cea e x t r a - p a t r i m o n i a l a " pi,, cuprinde persoane care se afla i n rclafie de loialitate, incredere personala ( V ertrauensbeziehungen), favorip" (Gunstlinge aller A r t ) vasali recrutati p r i n t r - u n juramant de credinta o r i persoane care d i n dorinja lor au intrat i n t r - o relape de loialitate personala ca funcponari. I n acest tip de dominape era i m p o r t a n t ca i n functiile inalte d i n i n s d t u p i l e ' tradiponale sa fie n u m i t i oameni d i n familia conducatoare. I n administrapile patrimoniale devenise u n fapt n o r m a l ca sclavii sau oamenii eliberap (Freigelassene) sa ajunga pana la cele mai inalte funcfii. Smdiile istorice ale l u i Weber au scos i n evidenta faptul ca i n China pi E g i p t principalul rezervor de recrutare pentru administratie era clientela regelui. Analiza tipurilor de oameni politic! d i n P o l i t i k als Beruf^ arata categoriile sociale ce furnizau majoritatea personalului, n u numai pentru administratie dar pi pentru misiuni politice mai complicate i n serviciul m o n a r h i l o r . Regimul f a v o r i t i l o r " era caracteristic oricarui sistem p a t r i m o n i a l Statele patrimoniale au demonstrat o capacitate deosebita pentru organizare administrativa c u un corp de funcponari de origine e x t r a - p a t r i m o n i a l a " . Aceste elemente conduc la aparipa unei birocrapi patrimoniale i n care n u erau prezente trasaturile specifice birocrapei de tip raponal'legal p e n t r u ca lipsea o sfera bine definita a competentei ca subiect al regulilor obiective, o ordonare

raponala a relapilor de inferioritate pi de superioritate pi n u se practica u n sistem regulat de aprobare pi promovare pe baza unui contract liber. N u exista pregatirea tehnica d i n perspectiva unei cerin^e normale (Fachgeschultheit als N o r m ) pi, fapt tipic p e n t r u o societate traditionala, lipseau salariile fixe platite i n bani. Funcponarul patrimonial n u are o sfera bine definita de competence. E l trebuie sa indeplineasca o serie de sarcini pi i m p u t e m i c i r i stabilite dupa placul momentan al pefului. Intrucat funcponarul care a indepUnepte sarcini de administrare acponeaza i n numele pefului aceasta inseamna ca are la dispozipa sa surse de v e n i t care v o r consdtui miza u n o r influence pi a unei competifii acerbe. I n t r - o p r i m a etapa, competipa pentru avantaje pi interesele concurenpale stabilesc sferele funcponale ale 3Ctivitapi funcponarilor sau chiar organele administrative incipiente. P r i m i i funcponari cu funcpi permanente erau functionarii de casa ai pefului - Hausbeamte des H e r r n Specializarea relativa i n interiorul administrarii casei s t a p a n u l u i " i i recomanda pe aceptia p e n t r u funcpi i n afara acestei administrapi p r i v a t e " mai ales ca domeniile de activitate externa administrativa p u b l i c a " (depi termenul este m u l t prea pretentios) prezinta analogic c u administrarea p r i v a t a " a casei stapanului. Pe langa funcponarii d e casa" au existat doar persoane care au avut activitap ad-hoc fara caracter de continuitate, ceea ce explica o data lipsa sferelor clar departajate de competente, dar pi procesul indelimgat de definire a funcpilor i n termeni de competipe pi c o m p r o m i s de-a lungul evului mediu. Spre exemplu, i n t r - u n c a d m oficial de decizie problema referitoare la iniperea pi impimerea unei dccizii, funcponarii sau peful, era tratata i n t r - u n regim tradiponal i n doua maniere: - pc specifice; baza u n o r precedente sau a unor norme

84

85

- pe baza deciziilor arbitrare ale pefului p e n t r u ca.;^ de cate o r i intervenea personal decizia l u i era acceptata ceilalp. Explicarea acestei situatii este realizata de Weber, apelul la legea germanica i n care, separat de p r i n d p ^ precedentelor, exista u n altul p o t r i v i t caruia jurisdic"' oricarui tribunal era suspendata i n prezenta pefului, eler concludent.pentru puterea arbitrara a acestuia. A t u n c i u n Verwaltungsstab era organizat pe baze prebendale p r o m o v a r e a " funcponarului p a t r i m o n i a l se datora gra^ arbitrare a pefului. Functionarii patrimonial! indeplij singura conditie posibila, aceea de a serie pi de a citi pregatire tehnica rationala. I n eseul sau despre China, W c ! arata locul determinant jucat de litera5i" i n dezvoh intregii culturi a societapi chineze p r e c u m pi i n crearea u n ' m o d de via^a dpic persoanelor cu educape literara. Apaad ' grupului a u t o n o m de literati" a determinat, p r i n t r e altel^j eliminarea r e c m t a r i i funcponarilor d i n surse i n p a t r i m o n i a k j l i m i t a n d astfel puterea pefului, el dev( dependent de g r u p u l sodai bine definit al l i t e r a p l o r " . I n ciuda faptului ca studiile comparadve ale 1 Weber asupra marilor civilizapi d i n India, China pi Isl erau centrate pe problemadca evolupei capitalismului, m u l ccrcetatori au gasit idei valoroase, m a i ales i n relatia d i n intelectuali pi stat. O relape fructuoasa intre stat pi litcrap aparut i n serviciul acestei insdtutii inca d i n timpul dinasdej: H a n . Ea a durat cu unele discondnuitap pana la inceput acestui secol. Specificul grupului social al D t e r a p l o r " a fost tratat de Weber i n capitolul al V-lea d i n eseul ^Confucianism pi. T a o i s m " . T i m p de douasprezece secole, ierarhia sociala i n China a fost determinata mai m u l t de pregadrea pentru ocuparea u n u i post decat de bogatie, iar la randul ei aceasta pregadre era marcata de educade dobandita p r i n examinari sistemadce. Literatii au fost purtatorii progresului spre o

administratie raponala", declara Weber i n G e s a m m e l t e Aufsatze zur Religionssoziologie". T o t a i d , Weber cauta sa traseze deosebirile dintre p r o f e p i evrei interesap i n polidca externa pi literapi chinezi orientap spre probleme ale administrarii interne, chiar daca aceste probleme implicau o putere politica absoluta. A c e a s t a orientare constanta spre probleme ale administrarii c o r e c t e " a statului a determinat un rationalism avansat practic pi politic i n stratul intelectual al perioadei feudale" - declara Weber i n L i t e r a t e n s t a n d " . Literatii erau i n o v a t o r i politici curajopi p r i n posesia u n o r bogate cunoptin|e. I n contrast cu tradiponalismul strict, literatii erau adepti ai organizarii birocratice a stattilui ca o institupe politica fundamentala pi acponau contra intereselor rcprezentanplor o r d i n i i feudale interpretata i n sensul faratni^arii politice. Unele cercetari acmale apreciaza eforturile l u i Weber pi confirma i n multe privinje concluziile acestuia. Astfel, Tung-tsu C h ' u folosepte sursele disponibiie d i n perioada dinastiei C h o u pi H a n pi analizeaza anumite teorii ale stratificarii sociale cu influen|e semnificative asupra viepi politice chinezepti. I n perioada H a n posturile oficiale n u erau creditare ci ocupate p r i n m e r i t pi pregadre i n pcolile imperiale sau cele regionale. Sistemul de examinare periodica era deschis t u t u r o r pi constituia u n canal f o r m a l de mobilitate sociala. Functionarii erau protejap i m p o t r i v a acpunilor penale ilegale, neputand f i arestap decat c u aprobarea imparatului. A p o i , ei erau scutip de plata u n o r i m p o z i t e pi se bucurau i n general de u n statut privilegiat.''^ I n F o r m a l Organization and P r o m o t i o n i n Chinese Society" Robert M . M a r s h constata ca cercetarile sociologice relativ recente asupra organizarii formale s-au concentrat asupra realitatilor d i n societaple vestice caracterizate p r i n t r - o inalta dezvoltare industrials, neglijandu-se teoria weberiena a birocrapd, mai ales sectiunea dedicata formelor

86

87

prebirocratice de administrare. Weber n u a putut sa expli< i m p a c t u i u n o r variabile extrabirocratice asupra p r o m o v a r i i birocratia chineza datorita imposibiIita|ii accesului la dat empirice necesare. Analiza n o r m e l o r formale referitoare p r o m o v a r i i personal i n d m p u l dinasdei Ch'ing (1644-191 confirma ipotezele weberiene referitoare la aspecl birocratice d i n sistemul administrativ chinez. L a p r o m o v j se pnea cont de varsta pi de recomandarile superiorilor de C o m i t e t u l Serviciului Civil. Promovarile se strucmrau j scala ierarhica cu noua pozipi, pozipa a noua fiind inferioara. Fiecare pozipe era divizata i n doua grade, a pi D e exemplu, trecerea de la pozida 4b spre 5a depindea varsta, de deplinatatea sanatatii, de c o m p o r t a m e n t u l person (shou), dibacie (ts'ai) pi realizari I n postul anterior (chen[ Chiar daca n u e determinanta, exista totupi o influenza asup p r o m o v a r i i d i n partea u n o r factori extrabirocratici c u m ar cumpararea u n o r posturi, simatie specifica mai mu pozipilor inferioare. a n s e m u l t mai m a r i I n ocuparea posturilor superioare aveau candidapi care proveneau dirt; familii i m p o r t a n t e ' ' . V . Subramanlam i n T h e Status and F u n c t i o n of Intellectuals i n State and Society i n India and China: some critical Comparisons" considera ca Weber a procedat corect atunci cand a analizat r o l u l intelectualilor i n China pi India in;;; scopul identificarii cauzeior lipsei de dezvoltare capitaHsta i n Asia. E l i l citeaza pe Balasz care caracterizeaza China ca o societate permanent birocradca" pi accentueaza r o l u l confucianismului in asigurarea unui anumit statut intelecmalilor I n China. Diferenta dintre r o l u l intelectualilor i n I n d i a fa^a de eel d i n China p r o v i n e . In principal, d i n contextul evolupei statale. India ramane fragmentata I n ciuda Integrarii cultural-religioase, pe cand China ipi pastreaza unitatea statala pe u n teritoriu imens i n cea mai mare parte d i n istoria chineza. Depi are perioade de dezintegrare

imperiala, pregatirea pentru activitatea administrativa pi dezvoltarea culmrala v o r conta foarte m u l t In criteriile de ciigibilitate pentru funcpile i n aparatul de stat pi v o r avea o influenza considerabila asupra Infloririi intregii culturi, D o m i n a p a tradiponala reprezinta i n acelapi t i m p pi un tip specific de v e n i t u r i p e n t m Verwaltungsstab; f u n c p o n a r i i " pi favoripi n u au la dispozipe venituri regulate, iar i n structurile administrative incipiente majoritatea l o r sunt Intrepnuti d i n gospodaria pefului i n ceea ce privepte masa pi echiparea lor.

Gerontocratie, patriarhalism ?i patrimonialism


T i p u r i l e cele m a i vechi de dominape tradiponala stmt cele i n care peful n u are un aparat administrativ la dispozipa sa. Ele sunt ilustrate de gerontocrape pi patriarhalism. G e r o n t o c r a p a " caracterizeaza acele situapi i n care c o n t r o l u l u n u i g m p se afla i n posesia persoanelor In varsta intrucat ele sunt cele mai bune cunoscatoare pi interprete ale tradipei sacre a grupului respectiv, Patriarhalismul este u n grup structurat economic pi familial I n care autoritatea este exercitata de u n a n u m i t I n d i v i d desemnat i n aceasta funcpe p r i n t r - o n o r m a tradiponala de succesitme, vaUdata de-a lungul existentei grupului sau comunitapi. Puterea g e r o n t o c r a t u l u i " sau p a t r i a r h u l u i " arc u n conpnut determinat, printre altele, de conceppa supupilor asupra puterii depi exercitarea puterii este o activitate privata a persoanei sau persoanelor implicate. Puterea gerontocratica pi patriarhala se exercita I n numele pi I n interesul g r u p u l u i , iar faptul semnifica imposibilitatea insupirii ei i n m o d liber ca rezultat al u n u i act voluntar. I n t r - o astfel de dominape

89

conducatorul caracteristic este dependent i n t r - o mare masurS de dorin^a membriioc grupului pi n u are Ja dispozitie O i mapina" p e n t r u a o intari, adica u n Verwaltungsstab. I n Introducerea de la D i e Wirtschaftsethik der W e l t r e l i g i o n e n " referitoare la psihologia sociala a religiilor l u m i i , M a x Weber definepte astfel tradiponalismul: el se refera la u n set de atitudini psihice p e n t r u munca de z i cu z i pi la credinta I n rutina cotidiana ca n o r m a inviolabila de comportare". D o m i n a p a care se fondeaza pe respectul a ceea ce a existat dintotdeauna se va numi dominape traditionala. Patriarhalismul este interpretat ca d e departe eel mai i m p o r t a n t tip de dominape a carui legitimltate se bazeaza pe tradipe. Patriarhalismul inseamna autoritatea tatalui, a so^ului, a conducatorului batran al casei. E l mai semnifica d o m n i a stapanului pi patronului asupra sclavilor, perbilor pi oamenilor eliberap, a stapanului asupra servitorilor casnicl pi angajaplor casei, a prin^ului asupra angajafilor casei pi c u r p i p r e c u m pi a n o b i l i l o r - f u n c p o n a r i , clienplor pi vasaiilor; a stapanului patrimonial pi a p r i n p i l u i suveran (Landesvater) asupra supupilor'*'^. Aceeapi sursa weberiana ne arata ce anume este caracteristic pentru dominapa patriarhala pi patrimoniaia, anume sistemul normelor inviolabile considerat ca sacm astfel Incat o atingere adusa acestora are consecinte grave, magice sau reHgioase"^*^. Toate acestea conduc la u n spapu al arbitrariului, al grapei stapanului care, i n p r i n c i p i u , hotarapte t o t u l d i n perspectiva relapilor personale, sens In care se afirma ca dominapa tradiponala sar caracteriza p r i n iraponalism. Faptul ca In dominapa patriarhala n u exista u n aparat administrativ ne indeamna sa-l p r i v i m I n legatura c u calitatea celor care se supun pefului. I n t r - o p r i m a etapa, stapanul ipi indeplinepte atribupile i n t r - u n m o d specific, pnand cont de oplnla m e m b r i l o r grupului. Weber arata ca cei supupi autoritapi pefului i n aceasta instan^a a dominapei se supun i n calitate de m e m b r i ai

grupului p o t r i v i t tradipei g e n o s s e n kraft t r a d i t i o n " . T e x t u l german ne spune foarte clar: D e r H e r r ist daher v o n dem Crehorchen w o l l e n der Genossen n o c h weitgehend abhangig, da er keincn s t a b " hat"^'. Odata cu aparipa u n u i aparat administrativ personal al depnatorului puterii, orice dominatie tradiponala devine patrimonialism, iar la p u n c t u l extrem al acesteia, sultanism. D r e p t u l de preeminen^a asupra asociaplor, Genossen, se transforma i n t r - u n drept personal p r i v i t ca o pansa economica, ca obiect de posesie. D i n m o m e n t u l i n care apare d i h o t o m i a domn-supupi este nevoie de u n aparat represiv care sa garanteze supunerea d i n c o l o de legidmitate. Puterea patrimoniaia a seruorului se sprijina pe sclavi, c o l o n i sau garzile de corp o r i armata patrimoniale Heere. P r i n ele stapanul Ipi extinde aria favoritismului pi arbitrariului utilizand i n acest scop pi suptmerea patriarhala pj gerontocratica fa^a de tradipe. D o m i n a p a patrimoniaia este o dominape orientata i n sensul tradipei, ins^ exercitata i n virtutea u n u i drept personal absolut. Varianta sultanica a dominapei patrimoniale se caracterizeaza p r i n m o d u l de administrare a c o m u n i t a p i pi de plasare a p u t e r i i i n sfera arbitrariului pi a r u p t u r i i fa^a de tradipe"^. F o r m a sultanica a patrimonialismului, atenponeaza Weber, este doar aparent independenta de tradipe, i n realitate niciodata nu abandoneaza tradipa. Prin extremismul arbitrariului, sultanismul se diferentiaza de toate formele de dominape raponala. I n gerontocrape mijloacele de administrare se aflS la dispozipa acelor m e m b r i ai grupului care indeplinesc, cu aprobarea pefului, unele funcpi specializate fara a se diferenpa i n v r e u n fel de ceilalp m e m b r i ai grupului. Procesul de insupire de catre senior a mijloacelor de administrare Imbraca forme multiple de realizare p a n a la posesia totala a teritoriului (Bodenregal) pi sclavajul supupilor fa^a de senior"^^. I n patrimonialismul p u r se produce o separate

90

91

totala intre administratori pi mijloacele de administrare sp^ deosebire de ceea ce Weber numepte ^patrimonialism o r d i n " i n care apare doar o insupire parpala a mijloacelor administrare. D e altfel acest caracter decurge chiar specifictil dominapei de o r d i n - Standische Herrschaft -. acest caz suntem i n fa^a unei forme de dominape marca' p r i n insupirea de catre m e m b r i i Verwaltungsstab-ului a uno* dintre puterile seniorului pi a panselor economice ce dee d i n aceasta insupire. I n dominapa de o r d i n , depnato puterii limiteaza libera alegere (freie Auslese) a u n o r atribute ale puterii de catre conducerea administradva. Webej? exemplifica ipostazele formei patrimoniale a d o m i n a p e i tradiponale c u o bogape de fapte istorice i n care intra vasalcj^ care avea responsabilitatea contribupei militate, contele care; incasa i n p r o p r i u l sau nume impozite diverse p e n t m a face faja p r i n aceasta obUgapilor materiale pi de aparare a suzeranului sau sau j a r i r d a r u l " Indian ce punea pe picioare u n condgent armat pe baza beneficiilor sale fiscale. Efe consdtuie exemple ale obligapilor ce decurgeau d i n posesia < ' deplina a m i j l o a c e l o r de administrare. I n t r - o perioada istorica mai apropiata de modernitate exemplul colonelului care organiza u n regiment de mercenari pi primea plap p e n t r u aceasta d i n resursele p r i n p i l u i ne arata ca el era doar parpal i n posesia mijloacelor de administrare. Faraonul care organiza armatele de sclavi sau coloni, imbracate, hranite pJ echipate d i n magaziile sale avea statutul unui senior p a t r i m o n i a l pi se afla i n plina posesie personala" a mijloacelor de administrare. F u n c p o n a r u l p a t r i m o n i a l ipi asigura e x i s t e n ^ d i n remunerari i n namra sau i n bani, d i n beneficiul u n u i pamant, d i n t r - u n fief, d i n pansele ce p r o v i n d i n acordarea drreptului de a incasa rente, i m p o z i t e sau taxe sau. Mijloacele puse de senior la dispozipa funcponarului p a t r i m o n i a l erau reinnoite d i n timp i n timp. Pe langa mijloacele cu caracter de beneficiu

existau m i j l o a c e prebendale" amnci cand ele se aflau i n mod direct la dispozipa conducerii administrative. Dezvoltand ideea dominatiei de o r d i n , Weber precizeaza ca un o r d i n sau o stare reprezinta o pluralitate de indivizi care revendica i n m o d eficace o considerape deosebita pi, eventual, u n m o n o p o l specific condipei lor i n cadrul unui grup".^"* U n o r d i n poate sa apara d i n t r - u n m o d p r o p r i u de viata, d i n t r - u n tip de profesie, d i n t r - o harisma ereditara sau dintr-o origine sociala. Ordinele, -Stande-, p o t sa apara pi p r i n insupirea m o n o p o l i s t a a puterii politice sau hierocratice. A t u n c i cand Weber utilizeaza criteriul considerapei speciale pentru a caracteriza i m o r d i n , el are i n vedere una fondata pe un m o d de via^a, u n tip de instrucpe formala c u un c o n p n u t empiric pi raponal, prestigiul napterii sau eel al profesiei; Stande ipi au originea pi i n acoperirea u n o r n e v o i i n modalitSp m o n o p o l i s t e a cu caracter patrimonial. Societatea compusa d i n ordine sau stari este o societate care se articuleaza pe clivajul dintre acestea soziale Gliederung. Relapa dintre dominapa tradiponala pi via^a economica ocupa u n loc i m p o r t a n t i n analiza weberiana. D o m i n a p a gerontocratica pi patriarhala de tip pur se caracterizeaza p r i n i m o b i l i s m economic p e n t r u ca i n esen^a lor, sunt determinate de atapamentul p r o f i m d fa^a de tradipe. Lipsa de activism economic se mai explica pi p r i n faptul ca cele doua variante ale dominapei tradiponale n u au la dispozipe u n aparat administrativ, deci o specializare primara a unui grup asociat unei acpurti caracterizate p r i n t r - o raportare l a u n scop. Acoperirea nevoilor i n natura semnifica legatura stransa dintre economie pi tradipe, aceasta d i n urma fiind cauza pentru care economia tradiponala impiedica dezvoltarea pie^ei, c u influence asupra m o d u l u i de utilizare a banilor pi posibilitapi de formare a capitalului, D i n t r - o anumita perspectiva economica, patrimonialismul pare a fi favorabil dezvoltarii economice p r i n faptul ca o parte d i n

92

93

nevoile sociale sunt acoperite p r i n t r - o economie de p r o f i t , p r i n taxe pi alte forme de utilizare a fiscalitapi. Aceste cateva elemente conduc la o dezvoltare a pie^ei, dar pansele de profit se concentreaza i n mainile detinatorului puterii pi a conducerii sale administrative. I n t r - o dominatie traditionala, dezvoltarea capitalismului poate sa fie impiedicata de f o r m a autogestionara a administrapei. A c o l o unde se constata, ca regula financiara, delegarea impozitelor, succesiunea sau cumpararea obligatiilor, dezvoltarea economica se caracterizeaza p r i n t r - u n c a p i t a l i s m p o l i t i c " . E c o n o m i a financiara a patrimonialismului pi a sultanismului (ca f o r m a extrema a acesteia) este pi ea obstmctionata de acpunea u n o r cauze multiple. I n p r i m u l rand, acpunea economica legata de un context patrimonial pi sultanic se supune traditiei, chiar atunci cand exista u n monetarism intrucat m o d u l pi v o l u m u l surselor directe de i m p o z i t pne de tipul specific de legidmitate a acestei forme de dominape. I n al doilea rand, raponalizarea economiei presupune o condipe esenpala, aceea a masurarii precise a sarcinilor fiscale pi a celor i n natura, dar pi a posibilitatilor de achizipe privata privita p r i n prisma gradului de libertate a acestei achizitii. I n al treilea rand, patrimonialismul poate influenza i n t r - u n m o d raponal administrarea planificata a c a p a c i t a p i fiscale pi crearea raponala a m o n o p o l u r i l o r , dar aici este vorba de un hazard, determinat p r i n c o n d i p i istorice particulate care sunt parpal intalnite i n Occident"^^ Exista totupi In condipile patrimonialismului unele situapi favorahile dezvoltarii economice, mai ales i n ipostaza acelui patrimonialism i n care puterile sunt imparpte intre s t a n d e " . Aceste g r u p u r i v o r duce o politica financiara bazata pe c o m p r o m i s , l i m i t a n d astfel puterea arbitrara a seniorului. I n acest punct al analizei relapei dintre economic pi tradiponal, Weber introduce o variabila politico-culmrala a carei necesitate este impusa de faptul ca pansele dezvoltarii, ale libertapi p r o f i t u l u i pi ale

largirii pie^ei depind de stratul social care d o m i n a i n structura relapei de putere. I n p r i m u l caz se limiteaza dezvoltarea economica i n sensul mentionat anterior. I n strucmra patrimoniaia feudala, dezvoltarea economica este limitata sau chiar impiedicata de sistemul acordarii drepturilor suverane asupra fiefurilor, sistem ce implica rapuni care p n de puterea politica. Patrimonialismul n u poate fi facut raspunzator de inapoierea economica n u m a i d i n perspectiva poHticii sale financiare, dar pi d i n aceea a caracterului administrapei sale. Tradiponalismul constituie o frana atat i n elaborarea reglementarilor raponal-formale de funcponare a administrapei cat pi a activitapi economice. D e aceea, Weber vorbepte de b i t t w e i s e T a t i g k e i t " - activitate precara pentru a caracteriza economia tradiponala patrimoniaia. N u exista o conducere administrativa care sa fie formata d i n funcponari specializap f o r m a l pi, chiar daca ar fi specializap, sistemul concesionarii sarcinilor fiscale pi a altor sarcini u n o r funcponari conduce la venaUtatea l o r p e n t m ca ei v o r folosi orice mijloc de extorcare i n vederea amortizarii capitalului investit atimci cand au p r i m i t concesiunea. Aceasta implica u n c o m p o r t a m e n t economic iraponal la care se adauga favoritismul, arbitrariul material personal al seniorului. Franarea procesului de dezvoltare economica se explica, printre altele, pi p r i n m p t u r a dintre m o d u l de legitimare a acpunii politice in gerontocrape, patriarhalism pi patrimonialism pi raponalitatea economica. Aceasta ruptura este pi mai evidenta i n cazul unui patrimonialism orientat i n m o d hierocratic sau a sultanismului care se caracterizeaza p r i n arbitrariul sau fiscal atat de iraponal. I n t r - u n patrimonialism p u r apare, treptat, un capitalism comercial, u n capitalism al arendarii i m p o z i t e l o r , u n capitalism al furnizorilor statului pi al finan^arii razboiului (Staatslieferanten - u n d Kriegsfinanzierungs Kapitalismus) sau capitalism de plantape pi capitalism colonial.

94

95

Toate acestea sunt i n opozipe cu ceea cc inseamna intreprindere cu p r o f i t pe baza capitalului fix sau pe baza organizarii raponale a m u n c i i libere care este orientata spre pia^a consumatorilor privati. Imaginea intreprinderii raponale este sensibila la ^irationalitaple" jusdpei, administrapei i i m p o z i t a r i i care perturba posibilitatea de planificare pi calcul. A u existat simapi, spune Weber, cand seniorii p a t r i m o n i a l au recurs la o administratie rationala c u fi-incponari specializap, dar ei erau determinap de interese personale, financiare sau de putere. Aparipa capitalismiilui m o d e r n este insa treptat pregadta in apezarile urbane, specific occidentale, administrate i n t r - u n m o d raponal incepand cu secoiul al X V I - l e a pana i n secoiul al X V I l M e a (este vorba de aparipa bazelor) i n cadrul u n o r g r u p u r i olandeze pi englezepti i n care predomina burghezia pi interesele ce priveau acumularea bunurilor. Statele patrimoniale d i n evul m e d i u se deosebesc de celelalte institupi de acest gen p r i n aceea ca administrapa l o r evolueaza parpal spre o raponalizare formala p r i n acdvitatea juriptilor laici pi canonici. I n general, construcpa patrimonialista este p u p n permisiva unei dezvoltari economice stabile, raponale. Relapile complicate economice se structureaza I n funcpe de interese ce n u p o t fi supuse raponalizarii. Insupirea de catre u n i i indivizi a u n o r p o s t u r i sau fiefuri p r i n arendare, vanzare, gaj, sub-arendare creeaza aproape Intotdeauna nevoia de a retribui u n serviciu sau de a cumpara favorurile cuiva. Consdtuirea unui fief se efectueaza p r i n concesie ca raspuns la u n schimb p e n t m serviciile militare sau administradve. Concret, concesiimea se efectueaza i n t r - u n m o d personal, pe durata v i e p i seniorului pi vasalului, apoi In virtutea u n u i contract ce incumba i n d a t o r i r i de fidelitate reciproca, strict delimitate, bazate pe onoare. Vasalul are posibilitatea de a sub-Infeuda, cu consecinte asupra formularii termenilor contractului, Intrucat i n caz de

in^elare, seniorul poate anula Increderea datorata de subvasali (Untervassalen) vasalului. Pentru a proteja interesele sale, seniorul p a t r i m o n i a l cauta sa limiteze uncle concesii Facute vasalului sau i m p u n e interdicpa sub-infeudarii. intrucat se manifesta tendinte de insupire a unor atribute ale dominatiei patrimoniale de catre g m p u r i sau ordine, detinatorul puterii Ipi creeaza o administratie p r o p r i e extrapatrimoniala o r i patrimoniaia, fapt obipnuit In E u r o p a evului mediu tarziu. Administratia se constituie cu preponderenta i n domeniul juridic pi militar. I n China ea este propusa de W a n g A n Shi I n secoiul al X l - l e a , iar i n E u r o p a occidentals formatia universitara a fost adoptata ca fundament i n pregatirea p e n t r u administratie grape dreptului canonic In biserica pi d r e p m l u i r o m a n i n stat. I n ce privepte administratia militara, aceasta s-a realizat In Occident incepand cu secoiul al X \ T I lea, In Anglia m a i devreme decat in Franja. Conditiile economice d i n Europa occidentala pi napterea burgheziei sau concurenta dintre state p e n t m putere contribuie la afirmarea unei administrapi raponale aflate I n pbn proces de birocratizare.

Dominatia harismatica
G i i n t h e r R o t h , u n u i d i n excgetii respectati ^ i operei weberiene, retine faptul ca in sociologia dominapei d i n E c o n o m i e pi Societate" M a x Weber include pagini realmente tulburatoare ce privesc harisma, concept care pi-a pierdut I n uzajul popular actual semnificatia dlstlnctiva initiala. A c u m cl denota mai ales un atribut personal, stralucirea pi atractia persoanelor pi obiectelor". I n contrast cu aceasta orientare a difuziunii termenului de harisma, a

96

97

existat fl o tendin^a i n lumea academica de a reduce harisma, la o relatie intre conducatori national] i masele manipulate.; D e aceea, A n d r e w Greeley sugereaza u n m o r a t o r i u intre: ccrcetatorii d i n d o m e n i u l pdintelor sociale asupra folosirii termenului de harisma p a ed cii protestante".^^ Harisma apare sub aspect conceptual i n teoria-; dominatiei. Semnificatia acestui termen intrase In discupile referitoare la P s i h o l o g i a sociala a religiilor l u m i i " , i n introducerea la \Virtschaftsethik der W c l t r e l i g i o n e n " \n R c s p i n g e r e a religioasa a l u m i i " . I n acest context, harisma este integrata constructiei reprezentarilor religioase asupra lumii. Posesorul harismci este intotdeauna u n salvator, u n . mantuitor. E l este cautat cu asiduitate, practicile magice fiind angajate i n direcpa t r e z i r i i " calitatilor harismadce sau, dimpotriva, i n aceea a prevenirii aparitiei fortelor raului. Ascedsmul ipi arata fata sa de lanus; pe de o parte abnegatie, iar de cealalta stapanirea l u m i i prin puterile magice obtinute p r i n abnegate. Magicianul a fost precursorul istoric al profemlui, al cmisarului profet pi al salvatorului. A t a t profetul cat si saivatorul sunt legidmati p r i n posesia harismei magice ca mijloc p e n t m asigurarea recunoapterii de catre ceilalti, a semnitlcatici exemplare, a misiunii sau calitatii de salvator a personalitapi lor, aceasta intrucat ^substanp profctici pi a poruncii salvatomlui este aceea de a direcpona m o d u l de via^a spre cautarea valorii sacre"^^. Introducerea la Wirtschaftsethik der Wcltreligionen" cauta sa extraga elementele p e n t m care harisma se poate consdtui Intr-o strucmra a legidmarii dominatiei: . termenul de harisma va trebui sa fie Inteles ca referinta la o calitate extraordinara a unci persoane iar dominatia harismatica ca o conducere a oamenilor care se vor supune datorita credintei lor I n extraordinara calitate a persoanei respecdve. Vrajitorul magic, profetul, conducatorul vanatorii pi al expedipilor dc prada, peful 98

razboinic, apa-numitul conducator C a e s a r i s t " pi, m anumite conditii, conducatorul personal irupe, pardde..."^^ Legidmitatea conducerii lor se bazeaza pe credinta pi dcvotiunea datorita fata de elemenml extraordinar, evaluat ca trece dincolo de astfel fapmlui calitatile omenepti al unui pardd reprezinta asemenea t i p u r i de conducatori pentru cei care i i urmeaza,

normale, iar sursa acestor credinte este v e r i f i c a r e a " calitapi harismadce p r i n miracole, victorii pi alte succese spre binele celui guvernat. Asemenea fondata credinte, precum pi d o m i n a y a calitatilor pe ele p o t dispare o data cu dovada

respecdve, de Indata ce persoana calificata harismadc pare a fi deposedata de puterea sa magica. Conducerea harismatica n u este exercitata p r i n norme traditionale o r i raponale, ci In acord cu revelatiile In acest concrete sens pi inspiratiile persoanei este harismatice. dominatia harismatica

iraponala". i n E c o n o m i e pi societate" Weber considera harisma ca o calitate extraordinara (la origine determinata Intr-o maniera magica atat la profeti cat pi la intelepti, terapeup pi cunoscatori ai dreptului - Rechts-Weisen - ) a u n u i persona] care este dotat cu for|e pi trasaturi supranaturale sau supraumrae sau eel p u p n i n afara vie|ii cotidiene, inaccesibile m u r i t o r i l o r de rand sau care este considerat ca trimis de D u m n e z e u sau ca un exemplu, In consecinta p r i v i t ca u n p e f R e c u n o a p t e r e a de catre cei care sunt d o m i n a t i a acelei calitap iepite d i n c o m u n , In afara cotidianului" este u n element esenpal Intrucat decide validitatea harismei, recunoaptere care implica pe plan psihologic un abandon personal, generat de credinta, entuziasm, necesitate pi speranta. Daca harisma n u se confirma sau intarzie sa se manifeste, apare riscul lipsirii de legidmitate a celui ce detine puterea i n virttitea harismei, a calitatii e x t r a o r d i n a r e " . I n China, calificarea harismatica a m o n a r h u l u i era atat de 99

absoluta meat mfrangerile militare, inundatiile o r i scccta i l constrangeau la o penitenta pubLica pi eventual la o abdicare: Aceasta insemna ca el n u poseda harisma ceruta de SpirituI; ccrului", nefiind i n consecinta Fiul cerului". I n t r - o dominatie harismadca n u exista numire, cariera o r i avansare i n t r - u n sistem ierarhic de administrare, nici functionari c u pregatire speciala, ci n u m a i chemare pe baza calificarii harismatice a celui chemat sa conduca. P r i n faptul ca dominatia harismatica are ceva extraordinar, ea se opune intr-o matiiera clara dominapei rationale, birocratice i n special, dar pi celei traditionale, i n particular celei patriarhaie pi patrimoniale. Patriarhalismul pi patrimonialismul sunt forme concrete de dominatie, iar dominapa birocratica este specific rationala p r i n faptul ca se caracterizeaza p r i n regidi ce p o t fi analizate, opunandu-se dominatiei harismatice p r o f u n d i r a t i o n a l e " . D o m i n a p a traditionala este legata de precedentele trecutului pi, i n aceasta masura, este legata de reguli pi traditii, pe cand cea harismadca bulverseaza trecutul, fiind prin aceasta revoluponara. D o m i n a t i a harismatica n u cunoapte o insupire a puteriior senioriale de tipul posesiunli bunurilor, nefiind legitima decat i n masura i n care haiisma personala are valoare p r i n confirmare pi este valabila decat atata timp cat aceasta dureaza. Relapa dintre harisma pura pi viata economica i i permite lui W e b e r cateva considerapi extrem de interesante, privite i n legatura cu specificul relapilor ce se stabilesc I n grupul harismatic. I n grupul persoanelor ce urmeaza pe conducatorul harismatic se stabilesc n o r m e n o i , apar emisari mandatap harismatic i n limitele serviciului catre senior pi harisma acestuia. N u exista autoritati constituite, nici reglementare sau i m statut juridic abstract bazat pe jurisprudenta, dircctiva o r i decizie de tip juridic care sa fie stabilita i n functie de traditie sau ,,precedente". Harisma este 100

[,i m o d specific s t r a i n a " economiei (Wirtschaftsfremd). Acolo unde apare, ea este privita ca v o c a t i e " , ca misiune sau siircina interioara, respingand, i n tipul sau pur, utilizarea economics a h a r i s m e i " ca sursa de venituri (Okonomische \. Weber considera ca trebuie facuta distinctia dintre harisma pi respingerea bunurilor (cum fac p r o f e p i pi discipolii lor) pi aceea dintre harisma pi d r e p m l la posesie pi achizitii. M a i m u l t , eroii razboinici pi cei d i n suita l o r cauta avantaje. D e t i n a t o r u l puterii plebiscitare sau peful harismatic de pardd cauta mijloace materiale care sa le asigure puterea sau prestigiul (Herrcnprestige). i n spapul temporal i n care se manifesta d p u l autentic dc harisma, caracterul antagonist dintre dominapa harismatica pi activitatea economica p r o v i n e d i n faptul ca atat conducatori! de tip harismatic, dar pi cei care i i urmeaza disprepdesc economia cotidiana, munca permanenta producatoare de b u n u r i , realizarea incasarilor regulate grape unei activitati economice continue, dirijate i n acest scop"^. D e aceea, m o d u l de acoperire a nevoilor i n t r - o dominatie harismatica este ilustrata de subzisten^a p r i n mecenat, capatuiala o r i extorcarea. I n raport c u o economie rationala, dominatia harismatica este anti-raponala, anticconomica, refuza orice c o m p r o m i s cu viata cotidiana. Renta ptjate consdtui adesea u n fundament economic al existentei harismatice. Harisma reprezinta u n potential mare revoluponar i n perioade caracterizate p r i n schimbarea o r d i n i i tradiponale. Harisma semnifica o schimbare d i n interior intrucat ea se aapte d i n necesitate pi entuziasm, indicand schimbarea unui sistem valoric p r i n care sunt apreciate opinlile pi faptele grupurilor pi indivizilor. Harisma poate fi o orientare noua i n raport cu formele anterioare de valorizare a cadrelor particulare de via^a sau ale l u m i i i n general. D e aceea, 101

conchide Weber, In epocile pre-radonaliste rradipa i haris ipi adjudeca aproape totalitatea m o d u r i l o r de odentare actiunii sociale. Daca harisma inseamna o relatie sociala legata d valoarea harismadca a calitatii conducatorului, apare atun problema durabilitapi acestui dp de dominatie. Existan statu nascendi numai i n d p u l pur, dominatia harismadca n poate iepi d i n t i m p i atunci este nevoita sa-pi schim' caracterul p r i n traditionalizare sau rationalizarc. Tovarapii lupta, de credinta, discipolii, razbomicii, grupul de p a m (Parteiverband), g r u p u l hierocradc vor dori sa dea caracter durabil relatiei lor.^' M o d v e l e rudnizarii harismei sunt legate de intcresd material sau ideal al celor legati de amindrea conducatoruli harismadc fa^a de permanenta pi reanimarea condnua comunitatii harismadce emotionale (cei ce urmau anterior conducator doresc sa retraiasca aceleapi stari emotionale c altadata - m i t d e m H e r r n i n Liebes ~ oder K^meradschafts^ kommunismus). T o t i n acest sens, se invoca interest material sau ideal al clientelei, discipolilor pi oamenilor de. incredere de a condnua relatia amindta intr-un context i care se va cauta plasarea acesteia pe u n teren durabil i n car primordiale devin restabilirea exterioara a familiei, existenta; satisfactiilor i n locul n i i s i u n i i " definite harismadc, straine familiei, acestei l u m i pi economiei. i n t r - u n asemenea proces de rudnizare este i m p o r t a n de analizat pozipa conducerii administradve. I n conducerea harismadca initiala, autentica, extraordinara, venvaltungsstab-ul traiepte pi el d i n resursele asigurate intr-o maniera circumstantjala. i n t r u c a t numai o mica fractiune de discipoli entuziapd se abandoneaza m o d u l u i de viata propus de liderul harismadc, masa de discipoli care v o r sa-pi traiasca viata pi material se separa p r i m i i pi v o r cauta sa-pi insupeasca puterile senioriale pi pansele de p r o f i t ce decurg d i n ele. Astfel,

harisma se munizeaza i n t r - u n m o d traditional. Rudnizarea inseamna ehminarea caracterului strain economic pe care-1 presupune harisma, adaptarea la formele fiscale de asigurare a nevoilor, la conditiile unei e c o n o m i i de impozite pi taxe. O data cu rudnizarea, g r u p u l de dominape harismadca se indreapta spre formele de dominape coddiana AUtagsherrschaft - patrimoniaia, de grup (standische) sau birocradca. Caracterul sau particular consta i n onoarea conditiei harismatice ereditare sau de functie, i n consecinta, intr-un tip de prestigiu ca apanaj al detinatorului puterii. Rudnizarea harismei n u se rezuma numai la problema succesiunii, dar pi la trecerea de la conducerea pi principiile administrative harismatice la conducerea pi principiile administrative cotidiene. Problema succesorului privepte rutinizarea miezului harismei, seniorul pi legitimitatea sa. I n raport cu reglementarile pi principiile de conducere tradiponala sau legala, problema succesorului face apel la conceppi particulare care n u sunt inteligibile decat prin acest proces al dobandirii Iegitimitatii. A i c i , cele mai importante sunt desemnarea harismatica a conducatorului pi harisma ereditara. Conducerea administrativa va cauta sa asigure pentru membrii sai beneficii, functii (Amt) in conditiile patrimonialismului pi ale dominatiei legal-rationale sau tiefuri, insupite inipal p r i n mijloacele specifice acoperirii nevoilor i n tipul harismatic de dominatie (mecenat sau prada). I n cazul disparitiei persoanei purtatoare de harisma apare problema succesiunii conducatorului a carei solutionare depinde de natura ansamblului social. AnaUza istorica realizata de Weber idendfica urmatoarele solutii: a) cautarea unui n o u Individ purtator de harisma, calificat ca depnator al trasaturilor specifice harismei; cautarea unui n o u dalai-lama, u n copil ce trebuie ales dupa semne

102

103

distincte ale incarnarii divinului. Legidmitatea n o i purtator de harisma este legata de acele semne disdnc^ altfel spus de reguli p r i n care se creeaza o harisma; b) revelapa, oracolul sau alte tehnici de selectie care p legidmitatea lor conduc la legidmitatea noului purtat de harisma; c) desemnarea unui succesor de catre detinatorul haris pi recunoapterea sa de catre comunitate, forma frecv i n care legidmitatea venea d i n desemnare; d) desemnarea succesorului de catre conducerea califica'' harismatic pi recunoapterea sa de catre c o m u n i t a t Acest mecanism n u este interpretat de Weber ca ale^ sau scrutin eliminatoriu, fiind vorba de o alegere conformitate c u datoria. Legitimitatea apare ca legitimltate de o r d i n juridic, o b t i n u t a " cu toa precaupile de exactilate i n conexiune cu alte formalitap' e) harisma ca o calitate a familiei (hansma ereditara). Sp exemplu, i n China ordinea de succesiune era astf stabilita incat sa n u se intrerupa relapile cu spiriti stramopilor - Ahnengeistbezienhungen-. D r e p t u l ceh mai i n varsta sau desemnarea de catre oamenii d i n suitapar des i n Orient. Se impune treptat principiul, succesiunii la putere pe baza dreptului p r i m u l u i nascut pi se evita totodata luptele pentru putere intre pretendenpi'; ce apartin familiei harismatice ereditare. Credinta i n legidmitate n u se mai refera la calitaple harismatice personale, ci la dobandirea puterii i n m o d legitim i n virtutea o r d i n i i ereditare; f) harisma ca o calitate transmisibila p r i n mijloace rituale de la un purtator la altul, proces denumit de Weber ca obiecfivare a harismei - Versachlichung des Charisma i n m o d deosebit a harismei de functie ~ Amtscharisma -. Credinta In legitimitate n u mai privepte persoana ci calitaple dobandite i n virtutea actului ritual I n acest caz, 104

observa Weber, ne aflam i n fa^a unei separari a capacitaplor harismatice de functiune de acelea care se refera la calitaple persoanei, spre exemplu harisma preotului transmisa p r i n hirotonisire (Salbung) sau harisma regelui p r i n ungere pi incoronare. Transformarea puterii de penitenja - Bussgewalt cnrc aparpne persoanei martirului sau ascetulul i n t r - o funcpe a episcopului sau preotului sub influenza conceptului r o m a n dc funcpe a fost m u l t mai rapida i n Occident decat i n Orient. C u cat se dezvolta mai m u l t interdependentele economice ale economiei monetare, cu atat mai mare este prcsiunea nevoilor cotidiene ale discipolilor care accentueaza rendinta spre rudnizare. I n d i a este prezentata de Weber ca o ^ara clasica a harismei ereditare. Pretenpa la d o m e n i i cu drepturi senioriale este conditionata de apartenenja la familia regala, fiefurile fiind date i n concesiune celor mai vechi famiiii. Funcpile hierocratice de la nivelul c o m u n i t a p l o r erau legate de harisma ereditara. D e asemenea i n s t a t u l familial" japonez - Gesclilechterstaat - Inainte de aparitia statului patrimonial funcponaresc - Patrimonialbeamtenstaat diviziunea sociala era marcata de harisma ereditara. D r e p t u l harismadc ereditar s-a dezvoltat i n t r - o maniera asemanatoare i n intreaga lume, astfel ca argumentul pi legitimitatea calificarii i n functie de origine va i n l o c u i calificarea i n funcpe de calitatile personale ale eventualului pretendent. Ceea ce conteaza este condipa napterii (Geburtstand). Rutinizarea harismei este legata de adaptarea la condipile unei econornii care acponeaza i n t r - o maniera condnua i n viata cotidiana. I n acest caz, economia dobandepte calitatea de conducator i n procesul de trecere spre dominapa traditionala sau rationala. Transformarea harismatica ereditara pi cea harismatica de funcpune servesc ca mijloc de legitimare a puteriior existente sau dobandite. Atapamentul fa^a de monarhiile ereditare este condiponat de luarea i n cuusiderare

105

a Faptului ca orice posesie ereditara legidm dobandita es spulberata de indata ce se schimba supunerea interioara fa de caracterul sacru al succesiunii la t r o n . Relatia dintre relig pi legidmitatea puterii, studiata i n complexitatea sa, aduce lumina nenumarate figuri ale fenomenului m d n i z a r i i ; mai al Cerului conferit suveranului cared face pe aces participant la ordinea divina, caracter sacerdotal supre recunoscut funcpei polidce, filiatia divina. I n cadi creptinismului apar tensiuni intrucat coexista doua concep" asupra r o l u l u i pi Iegitimitatii suveranului. Daca i n Occide se afirma o tendinja spre diferentiere i n ierarhia religioasa temporala, d i m p o t r i v a i n O r i e n t imparatul Bizan^ul exercita autoritatea suprema atat i n ordinea religioasa cat i n cea politica, conciliind i n persoana sa cele doua d o m e i complementare ale vietii sociale.'^^ I n acest context tensiuneaprovine d i n faptul ca, pe de o parte se manifesta o tendin] spre diferenperea temporalului de spiritual, iar pe de ah parte o tendin^a ce conduce la o confuzie a domeniilor pi la unicitate a procesului de legitimare a puterii. I n p r i m a tendin^a se poate percepe o structura cu o semnificatie fundamentala, nascuta initial d i n juxtapunerea celor doua autoritapi, imparatul r o m a n pi Biserica ierarhica, intarita p r i n ] dezvoltarea unei birocradi religioase centralizate pi autonome i n raport c u depnatorii temporal! ai puterii. Ea semnifica i n acelapi d m p o dualitate de aparate, drepturi pi comunitapi. O asemenea structura este legitimata p r i n disdncpa celor doua d o m e n i i pi a celor doua puteri, una d i n ele dispunand de autoritatea suprema care vine de la D u m n e z e u pi de la misiunea spirituala p r i m i t a de la acesta iar cealalta, n u m a i p u t i n legitima i n ordinea pi functia sa, de la conducatorul recunoscut social. Pe aceasta dubla legitimitate se grefeaza o dezbatere esenpala: legitimitatea p r i n | u l u i provine de la misiunea sa proprie de a asigura ordinea temporala sau d i n

delegarea aceste! puteri catre prinp p r i n consimpamantul papei c u m afirma Sfantul Bernard pi I n o c e n t i u al V l - l e a . T o m a d ' A q u i n o merge pana la urmatoarea afirmatie: ^printul are legitimitatea sa p r o p r i e pi care este total laica. l^ar aceasta legitimitate este In acelapi timp, i n m o d d u b l u precizata: p r i n t u l va trebui sa actioneze c o n f o r m dreptului HHtural pi ca reprezentant al umanitapi"^\ Acestei concept!! a dualltapi puterii pi leg!timita|ii i sa opus pana I n secoiul al X l l l - l e a cu destula tarie o alta, In care distinctia dintre cele doua puteri se pterge, alteori se atenueaza. I n t r e pefii spiritual!, episcopi, pap! pi conducatori temporal!, regi pi imparat! se constituie un schimb constant de simboluri, drepturi, atribupi pi prerogative ce indica o tuziune de legitimitap care transparc d i n coroana pi purpura imperiala a papei pi d i n mitra pi tunica de cleric a regelui sau imparatului care se vede u n adevarat sacerdot. Aceasta tendinpa este afirmata de tradipa carolingiana p o t r i v i t careia episcopii recunosc ca regele actioneaza In numele l u i Diunnezeu, ales pi apezat de catre el deasupra oamenilor pentru a-i conduce. Misiunea sa este n u n u m a i salvgardarea o r d i n i i pi pacii, dar pi aceea de a stabili pe p a m a n t o ordine asemanatoare aceleia a care! model este ordinea celesta. Episcopilor le revine grija de a-i instrui pe print!, de a le a m i n d Indatorirlle, de a-i invita sa conformeze prin conducerea lor, ordinea terestra celei celeste. Analiza legitimitapi apa c u m se manifesta ea i n procesul de rudnizare a harismei dovedepte ca m o d u l de legitimare a d o m i n a p e i p r i n religie sau intemeierea unei dinastii plecand de la o persoana harismatica n u este u n proces simplu pi unic; apat modele i n anumite conjuncturi de schimbare economica pi sociala profunda, c u m ar f i cele d i n secoiul al X l - l e a sau apar r u p t u r i c u m ar f i cele reprezentate de Reforma pi Contrareforma. Tensiunea d i n domeniul religios confera un caracter precar p! procesului de legitimare.

106

107

Contradicpia relativa dintre doua conceppii asupra puterii Islam este evidentiata de C l i f f o r d Geertz i n cazul M a r o c u l regele ipi poate reclama legitimitatea c o n f o r m p r i n c i p i j j m a m i s t " care recunoapte suveranului u n drept d e . ' guverna i n numele l u i D u m n e z e u dar exista pi o alta sursa Iegitimitatii ce decurge d i n caracterul contractual p r i n c i p i u l u i acceptarii puterii de catre comunitate cu condi^' ca aceasta putere sa fie supusa S h a r i e i " (Clifford Geertz Islam observed, 1968). A t u n c i cand apar mipca reformatoare puternice, ele vizeaza o renaptere religioasa r sociala i n acelapi timp I n care organizarea r a p o r m r i l o r din' indivizi se face p r i n referinpa la u n m o d e l cunoscut; c restaurarea acestui m o d e l se apteapta un sistem m a i echitab de distribuire a b u n u r i l o r pi o mai mare justice. Cei ca; exercita puterea n u p o t sa o faca decat bazandu-pi legitimitatea pe zelul pus I n slujba islamului, zel ce se afirma p r i n respectarea cu scrupulozitate a Legll revelate de D u m n e z e u l u i M a h o m e d , Sharia. Califii au adaugat acestei misiuni pi pe aceea de a extinde Islamul p r i n lupta i m p o t r i v a dupmanilor l u i D u m n e z e u - D a r ar Islam -. Legitimitatea contractuala care decurge d i n respectul Shanei constituie o presupunere constanta a posibilitatii Uegitimitapi oricarei d o m l n a t i i a printului. Ilegitimitatea conducatorului poate fi proclamata de cineva d i n randul pastratorilor Shariei care are autoritatea cunoapterii Legii pi a practicii cazuistice. W e b e r utilizeaza exemplul referltor la m o d u l In care cadiul stabilepte tradipa p e n t m a idendfica aici sursa lipsei de rapionalitate i n aplicarea u n u i corp de cunoptinpe. Absenpa rigorii este invocata de Weber I n Ilustrarea unora d i n trasaturile birocrapei patrimoniale structurata sub termenul de Justi2K a d i " i n care se folosesc argumentari de tipul E s ist geschrieben....aber I c h sage Ihnen...". Pentru a oferi o explicape fenomenului resurectiei fundamentalismuiui islamic I n zilele noastre, ar f i interesant

de aflat ce loc ocupa i n religia islamica figura lideadui harismatic. Constatam I n sunism u n teren foarte Ingust acordat posibilitapi aparipei liderului harismadc de vreme ce >impla Indepartare de la Sharia implica lipsirea de legitimitate a conducatorilor arabi; ramane plismul ca spatiu fertil pentru manifestarea harismei pentru ca se afirma ca la u n m o m e n t dat i m a m u l ascuns poate reveni I n comunitatile religioase, conferindu-se conotatii de salvator posibilei sale aparitil (al patrulea i m a m ) .

Dominatia legal-rationala
Acest t i p de dominatie capata o extindere destul de mare i n E c o n o m i e pi societate". E l este tratat Impreuna cu celelalte tipuri de dominape In capitolul al treilea pi apare ca parte distincta In S t a a t s s o z i o l o g i e " In varianta birocrapei. Radacinile acestui tip de dominape sunt idendficate de W e b e r destul de devreme i n t r i u m f i i l puterii princiare asupra administratiei patrimoniale, fapt ce a semruficat posibilitatea introducerii unei administrapi raponale. O d a t a cu t r i u m f u l raponalismului formal juridic ~ declara Weber i n Introducerea la W i r t s c h a f t s e t h i k der W c l t r e l i g i o n e n " - tipul legal de dominatie a aparut I n Occident alaturi de tipurile de dominape transmise istoric. Depi n u este singura varietate de dominape legala, conducerea birocratica este considerata a fi forma pura a acestei dominapi. Statul modern, municipalitatea, biserica romano-catolica, banca moderna sau marea intreprindere capitalista reprezinta cele m a i importante tipuri ale acestei s t m c t u r i de dominatie. Urmatoarele caracteristici trebuie sa fie considerate decisive pentru terminologia noastra: In dominapa legala supunerea nu se bazeaza pe credinpa sau pe devotiunea fata dc

108

109

persoanele dotate harismadc, c u m ar f i profepii i eroii sau traditia sacra o n pe pietatea fata de stapanul personal pi fa de conducatorul definit p n n t r - o traditie a ordinii. Supimer i n dominatia legala, este bazata mai degraba pe atitudin impersonala fata de ceea ce este n u m i t i n general d a t o r i postului", fapt ce inseamna competenta junsdictionala frxa prin norme stabilite rational, p r i n ordonante, decrete reglementari, astfe! ca legitimitatea dominapiei devi legalitatea conducerii generale, ordonata pi enunpata c corectimdine formala".^"* i n viziunea weberiana, eficacitatea dominapei legal se fondeaza pe acceptarea urmatoarelor idei interdependent 1. normele legale p o t fi stabiUte p r i n aco (Paktierung) sau p r i n impunere (Oktroyierung), pe baz rationale i n raport cu un scop, i n raport c u o valoare sau p ' amandoua. Ele trebuie sa fie respectate eel p u p n de m e m b unui grup, dar pi de alte persoane d i n afara g m p u l u i care s angajeaza i n relatii sociale considerate a fi semnificative 5 importante d i n perspectiva grupului. 2. orice drept consta i n esenpa sa d i n t r - u n sistem d reguli abstracte, referitoare la jusdtie, la aplicarea acesto: reguh i n cazurile particulare, la respectarea raponala intereselor prevazute de reglementarile g r u p u l u i i n l i m i normelor juridice. Aceste reguli determinate i n m o d gene trezesc aprobarea sau eel p u p n nici o dezaprobare i n rapo cu reglementarile grupului. 3. detinatorul legal al puterii, superiorul' (Vorgesetzte) este el insupi subiectul o r d i n i i impersonale ' funcpe de care se orienteaza i n actiunile sale. Faptul enun|a este aplicabil n u n u m a i funcponarului, dar pi depnatoruln; ales al puterii. 4. supunerea apare ca fiind determinata de calitatea de m e m b r u al g r u p u l u i pi este reglementata i n raport cu structura legala. Cei care se supun reglementarilor c u caracter
UO

legal p o t fi reprezentari de m e m b r i i unei asociatii (Vereingcnosse), ai unei comunitap (gemeindegenosse), ai unci biserici (Kirchenmitglied) sau ai unui stat. 5. i n virtutea u n o r reglementari impersonale, membrii grupului se supun detinatorului puterii pi n u persoanei acestuia, E i se supun I n limitele unei competence obiective, rational delimitate, apa c u m sunt fixate i n reglementarile respective. Weber precizeaza faptul ca aceste reglementari ofera competenpa persoanei ce detine I n m o d legal puterea i n termenii o r d i n i i legitimate i n societate. D o m i n a t i a legala trebuie inpeleasa ca o organizare condnua a functiilor sociale definite p r i n reguli, c u o sfera de competenta specifica ce implica u n spatiu al obligatiilor legate de indeplinirea funcpilor delimitate i n m o d rational. Persoana care este investita cu autoritatea necesara i n t r - u n g m p acponeaza pe baza definirii clare a mijloacelor de impunere a obligapilor pi normelor. Folosirea mijloacelor de impunere trebuie sa constituie subiectul unei c o n d i p o n a r i bine determinate. Unitatea ce exercita o asemenea dominatie este considerata ca autoritate Behorde organ administrativ sau autoritate constituita. D i n aceasta perspectiva sunt considerate ca Beh6rde" marile intreprinderi private, partidele, armata, statul, biserica, prepcdintele ales al u n u i stat, colegiul ministerial, mandatarii alepi ai p o p o r u l u i . Organizarea posturilor i n t r - o asemenea autoritate constituita se rcalizeaza potrixdt principiului ierarhic! - das P r i n z i p der Amtshierarchie. Aceasta semnifica c o n t r o l pi supraveghere, dar i n acelapi d m p pi dreptul la apel pi exprimarea nemulpumirilor. C o m p o r t a m e n t u l u n u i post este reglementat p r i n reguli tehnice sau norme. Weber nu explica c o n p n u t u l termenului de reguli tehnice, dar T a l c o t t Parsons crede ca p r i n acest termen Weber p r o b a b i l inpelegc cursul prescris al unei acpuni, curs dictat de necesitatea atingerii unei eficiente sau a unei performance. N o r m e l e ,

111

p o t r i v i t interpretarii lui Parsons, ar semnifica regulile limiteaza comportamentul, reguli ce au alte funcpiuni de cele legate de eficienpa. I n ambele cazuri, daca aplicarea implica aspectul raponal, atunci este necesara o prega ' specializata, Fachschulung. Aceasta ne arata ca n u persoanele cu o pregadre adecvata tehnica p o t dev eligibilc pentru ocuparea unui post sau unei p o z i p i oficiale cadrul u n u i s t a f f ' administrativ. I n sistemul d o m i n a p legale. In m o d normal, un Verwaltungsstab este compus d i functionari (Beamte), oricare ar f i scopurile politic economice'sau religioase ale organizatiei (Verband). I n t r d p raponal de organizare, m e m b r i i administrapei trebuie fie separari de proprietatea asupra mijloacelor de p r o d u c p sau de administrare care se afla i n folosinpa lor. E l sur* obligap sa dea cont de m o d u l de folosire a acestor mijloac" Postul ierarhic ocupat este tratat i n t r - u n m o d obiectiv maniera ce i l diferenpaza de ipostaza insupirii postului dominapa patrimoniaia i cea neo-patrimoniala i n parile afla Intr-un proces de modernizare. D e c i , postul n u este insupit de eel care I I detine pi n u decurg nipte drepturi sau avantaje d i n ocuparea acesmia. Exista situapi i n care posmrile s u n t prevazute" cu o serie de drepturi c u m este situapa u n o r judecatori, dar In acest caz n u este vorba de o Insupire a postului, ci mai degraba de prevederl care urmaresc sa asigure o conduita obiectiva, independenta. Funcponarea dominapei legale inseamna organizarea condnua a funcpilor oficiale, ceea ce presupune pi redactarea u n o r documente scrise, ca element caracterisdc p e n t r u toate dpurile de acpune moderna i n t r - u n grup, asociatie sau uniune. W e b e r privepte dominapa legal-raponala ca varietate a dominapei legale alaturi de care exista pi alte forme. Cei m a i p u r d p " al dominapei legale este eel care utilizeaza u n aparat birocradc. I n acest caz, Weber ofera urmatoarele note caracterisrice pentru dominapa legala cu aparat birocradc. E l 112

afla sub c o n t r o l u l autoritatii supreme pi se consdtuie d i n functionari care sunt n u m i t i In acdvitatea l o r pi care functioneaza i n conformitate cu unele criterii. Astfel, d m punct de vedere legal ei sunt liberi pi reprezinta subiect al dominapei numai d i n perspecdva obligatiilor impersonale de birou. F u n c t i o n a r i i sunt organizap i n t r - o ierarhie clar definita a posturilor pi fiecare din acestea are o competenta stabilita legal Pozipa ierarhica este ocupata pe baza unei relatii pur contractuale, p r i n t r - o selectie libera, i n functie de calificare Ckrafts K o n t r a k t s , also prinzipiell auf G r u n d freier Auslese). Functionarii au salarii fixe, scara salariala fiind stabilita p r i n ordinea In ierarhie. Acdvitatea desfapurata I n contextul postului d c p n u t este considerata ca singura sau p r i m o r d l a l a ocupade a acelui care 1 1 ocupa pi este p r i v i t ca o cariera i n care funcponeaza criteriile varstei (Amtsalter) pi eel al realizarilor. Promovarea, Laufbahn, depinde de aprecierea superiorilor, iar activitatea poate f i controlata I n m o d strict pi sistemadc. Calificarea tehnica i n t r - o orgatiizape birocradca este un element de o importanta d i n ce I n ce m a i mare, chiar i n organizatiile de sindicat sau de pardd i n care este nevoie de o cunoaptere specializata. Faptele Istorice Ii confirma l u i Weber ideea p o t r i v i t careia I r tipul pur de dominatie birocratica varletatea monocn.tica este capabila sa atinga, d i n punct de vedere tehnic, gradul eel mai Inalt de eficienta. D i n t r - o perspectiva formala, birocratia monocratica este cel mai rational" mijloc cunoscut p r i n care se realizeaza dominatia asupra oamenilor, Astfel, a d m i n i s t r a p a birocratico-monocratica, p r i n precizia sa, p r i n permanenpa sa, p r i n discipHna, rigoarea pi increderea pe care o inspira, p r i n caracterul sau de pre\'izibilitate pentru eel care detine puterea ca pi p e n t r u cei interesati, p r i n intcnsitatea pi Intinderea prestatiei sale, p r i n posibilitatea formal-universala de a putea fi apUcabila t u t u r o r sarcinilor, p r i n gradul sau de perfectibilitatc d i n punct de vedere tehnic 113

pentru a atinge m a x i m u m de randament, reprezinta f o r m a cea mai rationala a dominapiei d i n punct de vedere formal".^^ Aparitia acestei dominatii reprezinta celula germinala" a statului m o d e r n occidental. ( D i e keimzelle des modernen okzidentalen Staats). Prin calitatile sale, ea este indispensabila pentru nevoile administratiei de masa, astfel ca singura alegere ce se poate face este aceea dintre administrapa birocratica pi diletandsm, formulata sub forma opozitiei dintre birocradzare pi d i l e t a n d z a r e " . Se constata u n paralelism intre dezvoltarea formei moderne de organizare a grupurilor pi dezvoltarea administrapei birocradce, faptul fiind valabil pentru stat, armata, biserica, intreprinderi economice, asociatii pardculare, cluburi. Acest fenomen este denumit de Weber ca cel mai crucial fenomen al statului m o d e r n vestic". Sursa superioritatii administrapei birocratice provine d i n r o l u l cunoapterii tehnice care a devenit indispensabila m a i ales daca o raportam la dezvoltarea tehnologiei moderne pi a metodelor de organizare pi conducere a producpei de bunuri. Weber observa totodata caracterul de neevitat al birocratiei p e n t m eficienta actiunii umane; daca cei supupi controlului birocradc ar cauta sa scape de influenza aparatului birocradc, faptul n u ar fi posibil decat p r i n crearea unei organizarii p r o p r i i care ar fi pi ea supusa i n m o d egal controlului birocradc. A p a r a t u l birocradc existent este impins spre o funcponare condnua d i n cauza manifestarii intereselor diverse care p o t fi de natura materials pi ideala. Chiar i n conditiile i n care |ara ar fi ocupata sau i n conditiile unei revolutii, mapinaria birocradca va condnua sa functioneze ca pi p e n t r u guvernul precedent. Singura intrebare care se pune se refera la depnatorul controlului mapinariei birocradce. Weber discuta foarte m u l t tema relapei dintre dezvoltarea capitalista pi dezvoltarea birocratiei. I n stadiiie sale moderne de afirmare, capitalisniul dude sa impuna dezvoltarea birocratiei, oferind baza 114

economica rationala pentru dezvoltarea administrapei birocratice, dar pi capacitatea de a se dezvolta i n f o r m a cea mai inalta. O forma sociahsta de organizare, spune Weber, n u ar putea altera nici una d i n trasaturile evocate In legatura cu dezvoltarea birocratica. M a i m u l t , sistemul socialist ar trebui sa-pi puna problema daca el poate asigura conditiile de realizare a administratiei birocratice pe care ordinea capitalista le poate produce. Exista o serie de consecinpe sociale importante ale dezvoltarii birocratice. Weber mentioneaza tendinta de n i v e l a r e " sociala care actioneaza i n interesul largirii bazei de recrutare i n termeni de competenta tehnica, tendinpa spre plutocratie datorata maririi perioadei de formare profesionala, dominanta unui spirit de impersonalitate formala p r o m o v a t de interesele ce actioneaza p e n t r u securitatea situatiei birocra|ilor", in caz contrar deschizandu-se upa arbitrariului. I n acest m o m e n t al analizei, atragem atentia asupra a doua aspecte ce v o r fi dezvoltate i n capitolul referitor la actualitatea teoriei lui M a x Weber asupra puterii pi dominapei. P r i m u l aspect p r o v i n e d i n antinomia dintre caracterul revoluponar-ideal a unor forme dc conducere c u m ar fi comitetele revolutionare, consiliul comisaril ^r sau formele colegiale de exercitare a puterii pi tendinpa generala spre birocradzare. Prin scopul salvator al acpunii consiHilor revolutionare, dc reorganizare a societapi, se intra i n opozitie cu tendinta birocratic-raponala care dorepte sa conferc eficienta actiunilor revolutionare. Raponalitatea birocradca apare i n t r - o pozitie conllictuala cu scopurile dc administrare revoluponara pe care le stabilesc comitetele rcA^oluponare, sovietele de muncittjri pi soldap pi alte forme de organizare revoluponara. A l doilea aspect se refera la trasatura deja mentionata a spiritului birocratiei, aceea a tcndintei funcponarilor de a trata sarcinile administrapei d i n t r - o perspectiva a utilitarismului material i n
115

serviciul celor a d m i n i s t r a t i " . Functionarii v o r f i interesa sa-pi pastreze avantajele pi continuitatea acestora, intrand i conflict cu imperativele procesului de democradzare.

Note i trimiteri
1. Georges Balandier - Anthropologie politique, P.U.F., Paris, 1967, p. 44. 2. Oliver Douglas - A Solomon Island Society: kinship and leadership among the Siuai of Bougainville, Harvard University Press, Cambridge, 1955; la fel pi Piene Clastres in La societe contre I'Etat", Minuit, Paris, 1974, exemplifica ideea cu faptul ca eful muncepte pentru a-pi largi cercul partizanilor printr-o generozitate deosebita; ritualul proclama necesitatea damlui pi apreciaza meritul celui care il asigura. Pierre Clastres avanseaza ideea ca ritualurile societatilor fara stat au ca functie esentiala impiedicarea aparitiei puterii politice coercitive specializate, precum i posibilitatea monopolizarii acesteia de un Individ sau de un grup. 3. Pierre Clastres - La societe contre I'Etat, Minuit, Paris, 1974, p. 169. 4. Jcan-William Lapierre - Vivrc sans Etat? Essai sur Ic pouvoir politique et I'innovation sociale, Seuil, Paris, 1977, p. 54. 5. Max Weber - Soziologische Grundbegriffe, p. 23. 6. Ibidem, p. 27-28. 7. Ibidem, p. 29-30. 8. Talcott Parsons - The Structure of Social Action, Mc Grow-Hill Book Company Inc., New York and London, 1937, p. 658-659. 9. Jurgen Habermas - Raison et legitimite, Payot, Paris, 1978, p. 161162. 10. Max Weber - Soziologische Grundbegriffe, p. 31. 11. Jurgen Habermas - Raison et legitimite, Payot, Paris, 1978, p. 134-135. 12. Pierre Bourdieu - Ce que parler veut dire I'economie des ^changes linguistiques, Fayard, Paris, 1982, p. 36. 13. Max Weber - Soziologische Grundbegriffe, p. 30-31. 14. Max Weber - The Theory of Social and Economic Organization, Being the Part One of Wirtschaft und Gesellschaft, translated from German by A.R. Henderson and Talcott Parsons, William Hodge and Company, London, Edinburg, Glasgow, 1947, p. 53. 117