Sunteți pe pagina 1din 16

ROMANIA

SERVICIUL ROMAN DE INFORMATII


ACADEMIA NATIONALA DE INFORMATII
,,MIHAI VITEAZUL
Facultatea de Informat
!"ecal#area$ !tud de !ecurtate % Informat
&ru"a '()
RETEAUA CARAMAN
-cei treisprezece care au zguduit NATO-
Ttular cur% un*er%tar$ Me+,e%an -arn
.rofe%or ndrumator$ A%%t/Un*/ Drd/ .%lea+ &eor+e
.roect real#at de$
!tud/Va%le Cr%tna
!tud/ Tudo%e Andra
Bucuresti, 2013
Reteaua Caraman
Cei treisprezece care au zguduit NATO
E*enmentele %tore un*er%ale , c,ar 0 cele ma 1ntn% medat#ate +ra2e
manualelor 0colare au o fatal3 #on3 de um4r3/ .entru multe dntre ele r3man numeroa%e
en+me, numeroa%e 1ntre43r f3r3 r3%"un%/ A%tfel %5a 1ntam"lat 1n toate %ecolele/
E*enmentele a"ar2n6nd %ecolulu 77 0 ma ale% "3r2 dn urm3 ale ace%tua, adc3 du"3
Al Dolea R3#4o Mondal, atn+ 1n%3 a"o+eul/ Dntr5un e*enment un %fert %e "3%tra 1n
1ntunerc/ Re%tul de tre %fertur r3m6nea 1n "ln3 lumn3/ Du"3 r3#4o 0 ma ale% 1n
ultm an, "ro"or2a %5a r3%turnat/ Doar un %fert e acum la %u"rafa23/ Re%tul e condamnat
1ntunerculu/ Cu c6t un e*enment "are a f 1n lumn3 ma%%5mede , cu at6t r3m6ne
%u%"ect c3 1n realtate e altfel/ ! , de cele ma multe or, de#*3lurle ulteroare confrm3
acea%t3 43nual3 a8un%3 de8a n%tnct*3 "entru cet32eanul %m"lu/ E*enmentul a fo%t
altfel dec6t %5a "re#entat oc,lor 0 urec,lor noa%tre/ Cam tot ce %e 1ntam"l3 %torc 1n
lumea de a%t3# %t3 %u4 ace%t %emn/
O mare re2ea de %"ona8 a "u% 1n dfcultate Ve%tul du"3 r3#4o/ A fo%t an,lat3 la
.ar% 1n (9:9, du"3 ce o"era%e efcent tm" de #ece an, aduc1nd e;traordnare %er*c
%trate+ce E%tulu 0 "ro*oc1nd men%e "erder Alan2e atlantce/ .rota+on0t erau
rom6n, ar 0eful re2ele %e numea M,a Caraman/
M,a Caraman < numele de care e%te %tr6n% le+at cel ma medat#at ca# de
%"ona8 al Drec e de Informa E;terne, =Ce tre%"re#ece rom6n care au #+udut
NATO>, a a cum e%te cuno%cut 1n lteratura occdental3/ .rn acea%t3 re ea de a+en ,
afrm3 Ion M,a .ace"a, %"ona8ul rom6n =a dat Alan e Nord5Atlantce cea ma
"uternc3 co%t%toare lo*tur3 a %a$ a trm% Mo%co*e toate "lanurle mltare ale
NATO "entru urm3tor dou3#ec de an>/ ?n%3 act*tatea lu Caraman ca of er de
nforma m"lc3 numeroa%e contro*er%e, c,ar %candalur, le+ate de m"lcarea %a 1n
anumte "ro4leme "oltce, dar afacer 1n ntere% "er%onal/
)
De%"re Re eaua Caraman %5a %cr% la %u"erlat*,,o re2ea de %"ona8 ant5NATO
creat3 de !ecurtatea lu De8, 1n an @AB, cu lo+%tc3 %o*etc3 de t" -&C "3%trat3 0 de
!ecurtatea lu Ceau0e%cu, "6n3 la %f6r0tul anlor @:B/ Acea%ta a reu0t %3 %coat3 #ec de
do%are de m"ortan23 %trate+c3 de la NATO/ Care a racolat ma mul2 ofcal occdental
"rntre care 0 "e cele4rul C,/ Hernu, a recu"erat dn e;l elte "recum marele Henr
Coand3/
Contro*er%ata retea, era con%ttuta dn$ !mula/ &eor+e%cu/ Ione%cu/ V0an/
C%maru/ .aduraru/ Mrea/ Ile/ Ne+rea/ Tncu/ Tome%cu/ Iaco4e%cu/ ?n "eroada (9AD5
(9:D, to2 ce men2ona2 au f3cut "arte dn elta %"ona8ulu rom6ne%c/ ?m"reun3 cu M,a
Caraman, 1n an E:B, au format cea ma reduta4l3 ec,"3 de a+en2 %ecre2 e;tern a
%ecurt32$ =Reteaua CaramanF, o "o*e%te n care au fo%t m"lcate ma multe %er*c
%ecrete/ Fecare dntre ace%tea a a*ut ce*a de ca%t+at, ar cne a dr8at cu ade*arat ace%t
8oc n care "rota+on%t au fo%t ma mult %"on roman e +reu de %"u% c,ar % a#/ Cert e
ca nu tanarul ofter de !ecurtate M,a Caraman a %tat la "u"tru/
.entru a "utea 1n ele+e modul 1n care re eaua Caraman 5a de%f3 urat act*tatea,
tre4ue ma 1nt6 %3 de%cru conte;tul e*olu e rela2lor nterna2onale dntre 4locul
%o*etc 4locul occdental/ Anul (9::, 1n o"na anal tlor "oltc, a fo%t fa%t "entru
E%t, dar cata%trofal "entru Ve%t/
.re#en a celor (G 4a#e amercane, a celor GB de de"o#te ale .actulu, "recum a
celor ):/BBB de %olda amercan "e tertorul france#, 1l a+a%a "e +eneralul de &aulle/
Uneor, lderul de la .ar% %olcta re"unerea %u4 comand3 na onal3 a for elor france#e
nte+rate 1n NATO care %e aflau "e tertorul &ermane de%"rnderea de or+an#a a
mltar3 a Alan e, f3r3 ca Fran a %3 "3r3%ea%c3 NATO/ ?n o"na +eneralulu,
amenn area %o*etc3 la adre%a Euro"e %c3#u%e 1n nten%tate du"3 moartea lu !taln/ ?n
=Du"lctar>, Cr%tan Troncot3 con%der3 com"ortamentul ant5NATO al Fran e
+aull%te ca re"re#ent6nd "lata "ol e c3tre !tatele Unte "entru umln a la care fu%e%e
%u"u%3 1n tm"ul Cr#e !ue#ulu, 1n anul (9A:/ ?n%3 nten le lu C,arle% de &aulle nu au
fo%t luate 1n %eam3 la Ha%,n+ton/ Cu %+uran 3 c3, atunc c6nd Maurce Cou*e de
Mur*lle, mn%trul Afacerlor E;terne, 5a adu% la cuno tn 3 am4a%adorulu !UA la
.ar%, C,arle% Co,len, la I marte (9::, dec#a de retra+ere a Fran e dn Alan 3,
'
admn%tra a LJndon nu a fo%t "rea 1nc6ntat3/ !edul "oltc al NATO %5a mutat, la (:
octom4re (9:I, 1n ca"tala Cel+e, Cru;elle%/ !c,m4area de decor nu a afectat cu nmc
act*tatea re ele rom6ne t de %"ona8, fa"t confrmat de c3tre defectorul E*+,en
E*+,ene*c Run+e, e;5locotenent5colonel 1n -&C$ =?n Fran a, oamen no tr erau de8a
1nf" 1n mo4lerul *o%tru, l" de do%arele *oa%tre/ N5a f3cut dec6t %35 muta
dncolo/>
?n "r*n a rela2lor franco5rom6ne, ace%tea %e aflau 1ntr5un %tadu de%tul de
a*an%at, 1n cuda fa"tulu c3 toate cercurle "oltce, mltare de %"ona8 m"ortante dn
Fran a erau ad6nc nfltrate/ ?n (9:G, +eneralul de &aulle a ofert %"r8n mltar Rom6ne
1n ca#ul 1n care =ar f fo%t n*adat3 de tru"ele Tratatulu de la Var o*a> a "rom%
%"r8nul france# "entru a ntroduce Rom6na 1n Comuntatea Economc3 Euro"ean3/ La
%f6r tul anlor (9:B, rela le %e aflau 1ntr5un decln "rec"tat, 1n tm" ce Cucure tul
1ncerca %3 %tr6n+3 le+3turle cu Ha%,n+tonul Connul, ntr6nd 1n conflct de%c,% cu
-remlnul, ar .ar%ul era "e "unctul de a con%dera le+tme ncur%unle %o*etce 1n
Euro"a de E%t/
Deu; e; mac,na "rn ntermedul c3rua Mo%co*a a d%tru% rela le franco5
rom6ne a fo%t of erul DIE M,a Caraman/ Trm% la "o%t la .ar% 1n ultma lun3 a anulu
(9AD, fnd 1ncadrat 1n %er*cul Fran a5Cenelu;5Itala, Caraman %e afla 1n +ra le lu
M,a &a*rluc, eful DIE/ ?n lteratura occdental3 %e %"ecfc3 fa"tul c3 of erul rom6n
a ater#at la .ar% =1m"reun3 cu %o a %a, Mara, o 4runet3 frumoa%3>/ Documentele
rom6ne t cu "r*re la ace%t ca# arat3 1n%3 c3 M,a Caraman a "lecat de la Cucure t
nec3%3tort, ceea ce re"re#nt3 o e;ce" e 1n %tora Drec e/ A8un% la .ar%, Caraman a
1nce"ut %35 de#*3lue anumte tr3%3tur de caracter, "rntre care =un e;ce% de n*de
o "ermanent3 %tare de nemul umre, nu 1n ra"ort cu %ne, c fa 3 de to celal >K =To
erau "ro t, numa el era de te"t> 1l caracter#a ma t6r#u +eneralul Haralam4e Dra+u/
Caraman a fo%t atunc 1n%3rcnat cu %ecurtatea lu de &aulle/ !5a "etrecut cu ace%t
"rle8 un lucru nma+na4l$ "atronul une re2ele de %"ona8 1n act*tate a cedat tem"orar
comanda ec,"e ad8unctulu %3u, 0 anume lu Iaco4e%cu, 1n tm" ce el or+an#a 1n 2ara lu
"a#a 0efulu unu %tat "e care 1l "enetra de nou3 an "6n3 1n "ro"ra lu +o%"od3re 0
defla al3tur de ace%t 0ef de %tat "e marle artere ale Cucure0tuluE/ ?ntr5ade*3r, 1n ma
G
@:D, C,arle% de &aulle, "re0edntele Fran2e, face o *#t3 la Cucure0t 1ntr5o "eroad3 1n
care E"a2aE nterna2onal3 a e*enmentelor "oltce era de%tul de den%3, ar ta4la de 0a, a
%tore frem3ta de m0c3r 5 %ur"r#3/ O re2ea cu ma multe ca"ete Cel ma medat#at, dar
1nc3 en+matc ca# al %"ona8ulu rom6ne%c a fo%t 0 a r3ma% Ere2eaua CaramanE/ .re+3tt3
1n la4oratoarele Mo%co*e 0 cu acordul tact al %er*clor %ecrete de la Cucure0t 0 .ar%,
Ere2eaua CaramanE Lm"lcat3 1ntr5o am"l3 o"era2une e;tern3 a -&C, codfcat3
E!a",rEM a reu0t, 1n an E:B, %3 dea o "uternc3 lo*tur3 NATO/ CumN .rn racolarea a
tre 1nal2 func2onar Lulteror, unul %5a E%nuc%E 0 al2 do au fo%t condamna2M 0
%u%tra+erea a "e%te :B de do%are ultra%ecrete/ Mantelarea re2ele %5a f3cut 1n an @AB
L(9ADM, c6nd la Mo%co*a era t3tuc Hru%co*, la Cucure0t 5 De8 0 la .ar%, +eneralul de
&aulle/ Demantelarea e %5a f3cut "e m6na lu Cre8ne*, Ceau0e%cu 0 .om"dou/
?nt6m"l3tor %au nu, re2eaua Caraman a func2onat 1n Fran2a 5 cu du4l3 comand3, de la
Cucure0t 0 de la Mo%co*a 5 e;act 1n "eroada (9AD5(9:9 c6t la conducerea
EHe;a+onuluE %5a aflat +eneralul de &aulle/ Omul care, "e de o "arte, era ntere%at %3
tra+3 ntere%ele NATO "e "ro"ra %"u#3 0, "e de alt3 "arte, %3 cad3 la 1n2ele+ere 5 o
1n2ele+ere %ecret3, e*dent, cu ru0, "entru a %l34 nfluen2a amercan3 1n Euro"a/
M,a Caraman, dn (9:B, reu0e0te %3 con%ttue o re2ea de Ecore%"onden2E, a+en2
care tran%mteau nforma2 dn cadrul mn%terelor de E;terne, A"3r3r, Fnan2e ale
Fran2e, dar 0 dn 4rourle NATO care func2onau 1n acea "eroad3 la .ar%/ De ac au
fo%t %u%tra%e ()/BBB de "a+n de documente %trct confden2ale, "roduc6nd mar "a+u4e
or+an#a2e, ceea ce 5a f3cut "e un anal0t %3 con%dere c3 ce (' rom6n care au f3cut
"arte dn Ere2eaua CaramanE au "rodu% "a+u4e %eroa%e alan2e nord5atlantce, reu0nd
c,ar E%3 #druncneE or+an#a2a/ ?ntr5ade*3r, 1ntre ace%te documente %e aflau 0 unele
refertoare la "lanurle de atac 0 a"3rare ale NATO, "recum 0 %c,ema nfra%tructurlor
or+an#a2e "6n3 1n (9DA/ !e "are c3 nforma2le %u%tra%e de Ere2eaua CaramanE au f3cut
ca tru"ele .actulu de la Var0o*a %3 ntre f3r3 "ro4leme 1n Ce,o%lo*aca, 1n au+u%t (9:D/
Ulteror, %o*etclor nu l %5au ma dat dec6t con%"ecte ale ace%tor documente/ ?n (99(,
Caramanne%te numt drector ad8unct al !er*culu Rom6n de Informa2, de*ennd
ulteror drector al ace%tua/ A fo%t 1nlocut dn func2e 1n ma (99), 1n urma cerer
e;"re%e a lu Manfred HOrner, %ecretar +eneral al NATO/
A
Reteaua Caraman actona%e, a%adar, ant5NATO ma 4ne de un decenu, atat %u4
re+mul natonal%tulu De8 L(9AD5(9:AM, cat % %u4 re+mul natonal%tulu Ceau%e%cu
L(9:A5(9:9M, reteaua d#ol*anda5%e de fa"t %n+ura % nu n urma *reunu ordn %"ecal
*ent de la Cucure%t/
.rmul a+ent al re ele rom6ne de %"ona8, recrutat 1n anul (9:(, a fo%t cet3 eanul
ar+entnan Ro4ert *an der Velle, eful 4roulu central de documente %ecrete dn %edul
NATO/ Deoarece ace%ta era un cuno%cut ,omo%e;ual, de%ele 1nt6lnr "e care le5a a*ut cu
M,a Caraman au +enerat multe le+ende 1n contul rom6nulu, 1n%3 ncunea nu %5a
demon%trat *aloarea de ade*3r/ Al dolea "on dn 8ocul lu Caraman a fo%t Franc%
Rou%%l,e, eful 4roulu de documente %ecrete dn cadrul %er*culu de traduc3tor de la
NATO, ar cel de5al trelea "er%ona8 ca m"ortan 3 %e re+3%ea 1n "er%oana turculu Na,t
Imre/ ?n (9:), tnd c3 1n "u n tm" 1 *a e;"ra contractul cu %er*cle NATO, *an der
Velle a 1ncercat %35 +3%e%c3 un 1nlocutor/ .rn urmare, Caraman a fo%t "u% 1n le+3tur3
cu o femee, al c3re nume nu a"are 1n ncun document, dar care lucra tot la %edul
Alan e tot 1ntr5un "o%t cu acce% la documente %ecrete/ Du"3 1nt6lnrea care a a*ut loc
1ntre ce tre, femea a d*ul+at contra%"ona8ulu france# toate nforma le "e care le
afla%e/ Ro4ert *an der Velle a fo%t are%tat, anc,etat condamnat la 1nc,%oare, 1n%3 ceea
ce nu %e te cu e;acttate e%te dac3 1ntr5ade*3r a e;ecutat "edea"%a/ De cealalt3 "arte,
of erul rom6n nu a fo%t deran8at cu nmc de c3tre france#, ceea ce ne duce cu +6ndul la
"o%4ltatea ca *an der Velle %3 f lucrat cu D!T5ul/ Dac3 ace%t lucru era ade*3rat,
atunc de ce a c3#ut ar+entnanul N .oate "entru c3 *an der Velle e %e dn re+ula
8oculu tre4ua 1nlocut cu un a+ent care %e conforma f3r3 nco a4atere com4na lor
"u%e la cale de contra%"ona8ul france#/
.6n3 1n anul (9:G, toate documentele "rocurate de re eaua Caraman dn %edul
NATO erau tran%m%e nte+ral %er*clor de nforma %o*etce/ Dn ace%t moment,
"artenerlor de la Mo%co*a nu l %5au ma furn#at dec6t nforma fltrate, %ntet#ate/
?nante %au du"3 %f6r tul anulu (9:G, nu %e te cu certtudne momentul, %e "are c3
%o*etc au nut %35l cunoa%c3 "er%onal "e M,a Caraman/ Ace%ta, du"3 c6te*a
con*or4r "urtate cu con%lerul %o*etc !Pamaro,n, a fo%t n*tat la Mo%co*a/ Of erul
Ion .3duraru *a confrma, ma t6r#u, ace%te nforma *a declara c3, 1n urma une
d%cu "r*ate cu M,a Caraman, afla%e de la ace%ta c3 "rm%e +radul de c3"tan 1n
:
-&C, de care era foarte m6ndru/ Cert e%te 1n%3 c3 maorul DIE Caraman, "rn "r%ma
re#ultatelor o4 nute, =%e 4ucura de o 1nalt3 a"recere at6t la DIE c6t dn "artea unor
%er*c %tr3ne de nforma >, ar 1n Fran a era con%derat unul dntre =ce ma mar
%"on contem"oran>/
Du"3 a%cen%unea lu Ncolae Ceau e%cu la conducerea "artdulu %tatulu
rom6n, Ion M,a .ace"a a efectuat, 1m"reun3 cu %o a %a Ileana, o c3l3tore de rela;are
la .ar% "e Coa%ta de A#ur/ O "arte dn tra%eu au fo%t 1n%o de M,a Caraman/
C3l3tora lu .ace"a a contnuat la Londra/ La 1ntoarcerea c3tre ar3 a f3cut e%cal3 la
.ar%, de data acea%ta e*t6nd orce contact cu Caraman, dar 1ntre n6ndu5%e cu
%u4alternul ace%tua, Ion Iaco4 LIaco4e%cuM, of er tran%ferat de centrala DIE, 1n (9:G, 1n
%u4ordnea drect3 nem8loct3 a lu M,a Caraman, "e lna act*t3 lor de "enetrare a
%ecretelor NATO/ !emnfca a com"ortamentulu 4#ar al lu .ace"a "oate f e;"lcat
dac3 nem cont de fa"tul c3, la 1nce"utul anulu (9::, Ncolae Docaru, eful DIE, a
ordonat retra+erea lu Iaco4 dn m%unea de la .ar%, .ace"a fnd cel care tre4ua %3
1nde"lnea%c3 ordnul/ ?n%3 Ion M,a .ace"a a t3r3+3nat lucrurle "6n3 c6nd Docaru =a
utat> d%"o# a dat3/
La %f6r tul lu (9::, M,a Caraman 5a %uccedat +eneralulu Ile M,a 1n
func a de ef al re#den e/ Tot 1n aceea "eroad3, a fo%t deta at la .ar% of erul Ion
Tome%cu LTmofteM "u% medat 1n le+3tur3 cu a+entul Imre/
A8un% la efa re#den e, Caraman a 1ntre nut o atmo%fer3 deloc "relnc3
act*t3 nformat*e, determn6ndu5l "e of erul M,a &eor+e%cu %3 1 cear3
+eneralulu Ile M,a %3 d*ul+e la Cucure t c3 e%te un "oten al tr3d3tor numa "entru a
f rec,emat 1n ar3/ Centrala nu a luat 1n con%derare +e%tul d%"erat al lu &eor+e%cu,
rec,emat 1n Rom6na mult ma t6r#u/
Im"ortant de men onat e%te e"%odul me%a8ulu cfrat "e care Ile M,a 1ncerca
%35l trmt3 +eneralulu Nea+u Co%ma, eful Drec e de contra%"ona8 de la Cucure t/ ?n
con nutul me%a8ulu, fo%tul ef al re#den e con%dera c3 %o%%e momentul 1nant3r
c3tre Comtetul Central al .artdulu Comun%t Rom6n al unor nforma *erfcate
de%"re a4u#urle crmnale %3*6r te de c3tre Docaru la Canalul Dun3re5Marea Nea+r3/
I
Caraman a nterce"tat ace%t me%a8 l5a "re#entat efulu DIE/ Dre"t con%ecn e, Ile
M,a a fo%t dem% dn func a de loc tor al lu Ncolae Docaru, ar "o# a lu Ion
M,a .ace"a, "e care Caraman 1l dete%ta, al dolea loc tor al lu Docaru, %5a con%oldat/
?n fe4ruare (9:D, la cererea lu Caraman, a fo%t tran%ferat la .ar% of erul Ion
.3duraru/ .e atunc, M,a Caraman %e afla 1n culmea +lore %ale dar, conform
o4%er*a lor f3cute de .3duraru, =%uferea de o me+alomane e;trem de "erculoa%3
"entru re eaua %a$ nu acce"ta nco %u+e%te *ent3 dn "artea %u4alternlor %au
cola4oratorlor %3>/ Ace%t e;ce% de #el e;"lc3 mot*ul "entru care Caraman 5a
ordonat lu .3duraru %3 a4andone#e orce le+3tur3 cu #ar%tul france# CordJ, dn
antura8ul "oltcanulu Lecanuet care, 1n o"o# e cu de &aulle, %u% nea rente+rarea
Fran e 1n NATO/
Atmo%fera ten%onat3 dn re#den 3 , 1n %"ecal, dntre M,a Caraman Ion
.3duraru ree%e dn conflctul lor cu "r*re la a+entul =Arcade>, #ar%t nfluent la o
m"ortant3 re*%t3 "oltc3 dn .ar%/ Caraman 5a cerut lu .3duraru %35l "redea "e
=Arcade> lu Tome%cuK ace%ta a refu#at a tran%m% la Cucure t ceea ce %e 1nt6m"la%e,
centrala DIE "erm 6ndu5 %3 men n3 contactele cu a+entul france# dar %u4mn6nd
autortatea lu Caraman/ ?n "lu%, am4a%ador al Rom6ne la .ar% a fo%t numt Con%tantn
Fltan, care *a decon%"ra ma multe cadre ale DIE fa 3 de em+ra a rom6n3 dn Fran a,
"rntre care Ion Tome%cu, m6na drea"t3 a lu M,a Caraman/
?n toamna anulu (9:D, Ion Iaco4 a fo%t tran%ferat 1n caltate de func onar
nterna onal la %edul UNE!CO dn .ar%, cu un %alaru de "e%te (BBB de dolar "e lun3,
"3%tr6ndu5 totodat3 caltatea de of er con%"rat DIE/ In*do%, %"un un, Caraman a
1nce"ut %35l urm3rea%c3 "e Iaco4e%cu, dar, cum*a, ace%ta reu ea %3 afle tot ceea ce %e
ra"orta de%"re el la central3/ Cum oareN Cu a8utorul nmen altua dec6t .ace"a/ Ma
t6r#u, 1n (9IB, tefan Ione%cu, of er dn !er*ul D, *a afla dn %ur%e france#e c3
Iaco4e%cu fu%e%e demult recrutat de 4rtanc, care renun a%er3 la %er*cle unu
func onar "ro"ru tocma "entru a5 face loc *torulu defector rom6n/
A urmat a"o n*a#a %o*etc3 1n Ce,o%lo*aca, ac une care a n3rut %"eran ele
lu C,arle% de &aulle "entru o cola4orare con%truct*3 1ntre Ununea !o*etc3 Euro"a
D
Occdental3/ =Marea 4ur+,e#e dn Fran a a 1nce"ut %35 recon%dere "o# a fa 3 de
NATO>, remarca Ion .3duraru/ Im"lct, #lele re ele Caraman erau num3rate/ Ion
Tome%cu a fo%t =%ur"rn% de or+anele contranformat*e france#e la o 1nt6lnre cu un
a+ent care lucra la NATO, a+ent care a fo%t are%tat condamnat/ .e ace%t a+ent, Ion
Tome%cu 1l "relua%e de la M,a Caraman>/ A+entul 1n cau#3 era Na,t Imre, recrutat de
Cornel R#u la AnPara 1nc3 dn (9A9/ Are%tarea turculu nu a du%, cum credea Iaco4e%cu
c3 %e *a 1nt6m"la, la dema%carea lu M,a Caraman la demantelarea re ele %ale, dar a
tra% un "uternc %emnal de alarm3 cu "r*re la nte+rtatea o"era un/ ?n%3 eful
re#den e nu a luat 1n %eam3 a*ert#area d%cret3 a france#lor/
?n noem4re (9:D, #ar%tul CordJ a de*ent eful de ca4net al lu Alan .o,er,
"re edntele !enatulu Fran e, ar du"3 )I a"rle (9:9, c6nd de &aulle %5a retra%
defnt* de "e %cena "oltc3, .o,er a ocu"at func a de "re ednte ntermar al Fran e/
De"un6nd efortur con%dera4le "entru a reda re ele %ale %tr3lucrea de alt3dat3,
Caraman 5a ordonat lu .3duraru %3 re%ta4lea%c3 le+3tura cu CordJ, ata at de "re%3 la
"alatul ElJ%ee, 1n%3 f3r3 %ucce%/ La %f6r tul lun a"rle a anulu (9:9, Caraman a "rmt
de la Con%lul !ecurt3 !tatulu *e%tea c3 *a f rec,emat 1n ar3/ =E%te de "re%u"u% c3
%er*cle %"ecale france#e, con%tat6nd c3 M,a Caraman nu "utea 1n ele+e c3 8ocul %e
%c,m4a%e fundamental, %5au dec% %3 e;"lce %tua a unu 1nalt demntar rom6n/
Cornel O"re%cu, mn%trul de Interne, aflat 1n *#t3 1n Fran a, a "rce"ut alu#a>/
La )B ma (9:9, M,a Caraman a "lecat defnt* dn Fran a, conducerea
re#den e fnd "reluat3 de Radu Mocanu/ Conform une e*alu3r %tr3ne, dn (9:) "6n3
1n (9:D, re eaua Caraman ar f o4 nut dn %edul NATO crca ()/BBB de "a+n de
documente confden ale/
.e )A ule (9:9, locotenent5colonelul Ion Iaco4 LIaco4e%cuM, 1n *6r%t3 de GD de
an, a de#ertat dn "o%tul de of er de"ln con%"rat ca func onar nterna onal al
UNE!CO/ Era la curent cu toate nfltr3rle real#ate de Caraman 1n %edul NATO , cu
%+uran 3, a d*ul+at toate ace%te nforma 4rtanclor/ Cum a fo%t "o%4l ca DIE %3 nu
te c3 are un tr3d3tor act* c6nd, du"3 cum arat3 un document al !ecurt3 dn (9I9$
=Cu dou35tre lun 1nantea tr3d3r lu Iaco4e%cu, Drec a a III5a a o4 nut o nforma e,
care "ro*enea de la un a+ent al Intell+ence !er*ce, dn care re#ulta c3 un func onar
9
rom6n de la UNE!CO a fo%t racolat de en+le# urma %3 de#erte#e/ ?n mod ne;"lca4l,
nforma a a fo%t a"recat3 c3 %e referea la Ncolae Eco4e%cu/ !e ma cuno tea c3
%ecretara lu Iaco4e%cu era a+ent3 a en+le#lor a*ea rela ntme cu ace%ta>/ De
a%emenea, +eneralul Nea+u Co%ma a confrmat c3, 1nc3 dn luna une (9:D, Drec a de
contra%"ona8 1l ndca%e "e Iaco4e%cu ca a+ent 4rtanc/ Cel ce %5a f3cut a nu 1n ele+e c3
era *or4a de Iaco4e%cu, %u+er6nd c3 "o%4lul tr3d3tor ar f fo%t Eco4e%cu, %5a do*edt a f
Ion M,a .ace"a/
?n au+u%t (9:9, %er*cle %"ecale france#e l5au are%tat "e Franc% Rou%%l,e/
M,a Caraman Ion Tome%cu au fo%t declarate persona non grata "e tertorul france#/
Rou%%l,e a fo%t 8udecat condamnat la 1nc,%oare/ Du"3 unele nforma , "ar*ente 1n
Rom6na mult ma t6r#u, dar ne*erfcate, %e "are c3 Franc% Rou%%l,e ar f fo%t el4erat
du"3 de#ertarea lu .ace"a/
?ntr5o d%cu e cu Haralam4e Dra+u, M,a Caraman 5a %"u% c3 =lo*tura "rmt3
nu %e datorea#3 numa tr3d3r lu Iaco4e%cu>/ Un "uncta8 al !ecurt3 dn (9ID
con%emna$ =Cu dou3 #le 1nante de c3derea a+entulu Imre, +eneralul maor &,eor+,e
Marcu a cuno%cut de la +eneralul maor M,a Caraman, "e care l5a 1ntre4at, data
urm3toare 1nt6lnr, c6nd a+entul a fo%t are%tat>/ Cu toate ace%tea, conducerea %"ona8ulu
rom6n %5a re%emnat cu deea c3 de#ertarea lu Iaco4e%cu a determnat c3derea
"rnc"alulu a+ent al re ele, Rou%%l,e/ Reflect6nd a%u"ra celor 1nt6m"late, Ion .3duraru
a de#*oltat un ra onament %u4%tan al dfert$ =ne1ndoelnc, %er*cle france#e au a*ut
tot ntere%ul %35l %coat3 "e Rou%%l,e dntr5un d%"o#t* care nu ma "utea f a+reat de
noua "oltc3 a .ar%ulu, "re*al6ndu5%e de tr3darea lu Iaco4e%cu, determnat3 tot de un
%er*cu occdental, 1n%3 nu france#/ Dar, dac3 4rtanc %au amercan l5au re nut "e
Iaco4e%cu 1n %tr3n3tate nu l5au l3%at %3 %e re1ntoarc3 1n centrala DIE, de unde 5ar f
"utut %er* mult ma 4ne, 1n%emna c3 a*eau 1n centrala DIE un a+ent mult ma *aloro%,
care tre4ua "rote8at cu cea ma mare aten e>/ M,a .eln afrm3 c3, de .3duraru nu a
dat ncun nume, ace%t a+ent nu "utea f dec6t +eneralul Ion M,a .ace"a/ A*6nd 1n
*edere fa"tul c3 .ace"a a fo%t a+entul amercanlor, tr3d3torul a 1ncercat %35l %coat3
*no*at "entru c3derea re ele "e M,a Caraman, care lucra%e cu "rec3dere "entru
%o*etc/ Ncolae Docaru nu *a admte acea%t3 %u"o# e ca fnd ade*3rat3/
(B
Cele4ra re ea Caraman nu a adu% ncun 4enefcu materal %au moral Rom6ne,
c, dm"otr*3, numa mar "re8udc de#onoare, atunc, dar 1n #lele noa%tre/
Franc% Rou%%l,e, "rec#a Ion .3duraru, =ne5a furn#at toate "lanurle de atac a"3rare
ale NATO, c6t %c,ema nfra%tructurlor or+an#a e, "6n3 1n anul (9DA>/ Nu
1nt6m"l3tor, ru au ntrat at6t de %+ur f3r3 "ro4leme 1n Ce,o%lo*aca, 1n au+u%t
(9:D/ M,a Caraman a fo%t trecut "e lne moart3, %co% dn DIE tran%ferat la
In%"ectoratul de !ecurtate al 8ude ulu Ilfo*/ Ion Tome%cu a fo%t deta at la coala DIE
de la Cr3ne t/ =La "3dure aer curat>/
?n "rmele lun ale anulu (9I', du"3 numrea lu Eml Co4u 1n func a de
mn%tru de Interne, Caraman a fo%t readu% 1n DIE, 1n func a de ef al %ectorulu
contranforma , a*6nd 1n %u4ordne untatea F, re%"on%a4l3 cu fla8ul %"onlor
%o*etc dn Rom6na/ A e t la "en%e 1n (9DB/ Du"3 un =lun+ concedu> "etrecut la *la
de la C,ea, M,a Caraman a fo%t react*at, la (D anuare (99B, 1n func a de ad8unct al
mn%trulu A"3r3r, 1n "er%oana +eneralulu Ncolae Mltaru, ar a"o numt comandant
al Centrulu de Informa E;terne/ Ulteror, a de*ent drectorul !er*culu de Informa
E;terne, cu ran+ de mn%tru, func e "e care a 1nde"lnt5o "6n3 la data de 9 a"rle (99),
c6nd a %olctat "en%onarea/ Cererea %a era %tr6n% le+at3 de dou3 e*enmente$ "rmul <
dem%a "rm5mn%trulu Rom6ne, .etre Roman, la ): %e"tem4re (99(, Caraman fnd
con%lerul %"ecal al lderulu .D 1n "ro4leme !IE, ar cel de5al dolea < cererea
!ecretarulu &eneral al NATO, Manfred Horner, refertoare la fa"tul c3 nu *a *#ta
Cucure tul at6t tm" c6t la conducerea %"ona8ulu rom6ne%c %e afl3 "er%ona8ul care a
"ro*ocat cele ma mar daune Alan e/
?n %e"tem4re (99), Caraman a fo%t m"lcat 1n ceea ce a*ea %3 declan e#e, G an
ma t6r#u, %candalul =afacerea Hernu>, care a com"rom% +ra* ma+nea Rom6ne a
Fran e 1n ra"ort cu NATO/ De a%emenea, 1n octom4re (99A, c6nd a e t dn %er*cu,
M,a Caraman a fo%t acu#at c3, folo%ndu5%e de nforma le "e care le ta, dar cu
a8utorul oamenlor de 1ncredere dn !IE, 5a 1n%u t 4unur aflate 1n "o%e%a fo%te
!ecurt3 /
A fo%t 1ntr5ade*3r M,a Caraman un =%u"er%"on> lucr6nd cu "rec3dere "entru
%o*etcN !au +lora %a %e datorea#3 1n "rmul r6nd con8unctur %torceN De ce lteratura
((
occdental3 1l con%der3 "e Caraman unul dntre ce ma mar %"on contem"oran, ar
"entru no e%te doar omul "otr*t la locul "otr*tN A fo%t oare Caraman a+ent tr"luN
Ace%tea %unt cele ma m"ortante "ro4leme care %e *e%c atunc c6nd *or4m de%"re
M,a Caraman act*tatea %a 1n cadrul DIE/
=Cu con%ttu a %a atletc3 < (,I' m I' P+ <, Caraman ar f "utut %3 fe o +lore
a %tadoanelor/ A ce%t 43r4at, nconte%ta4l fermec3tor < "3r a%"ru, %"r6ncene 4ne
conturate, +ur3 %en#ual3 o "r*re n%%tent3 care atr3+ea aten a <, a*ea mare %ucce% la
feme/ QRSCaraman demon%tra c3 %e "oate face trea43 cu du,ul 4l6nde / .3rea %3
a43 un mc m4old$ de*otamentul fa 3 de cau#3>, afl3m dn "o*e%tea roman at3
occdental3/ .e de alt3 "arte, n*e%t+a a D!! conclu#ona$ =?n multe dn ra"oartele
o4 nute 1n cadrul *erfc3rlor, +eneralul M,a Caraman e%te "re#entat cu o %ere de
tr3%3tur ne+at*e, cum %unt$ attudne %u%"coa%3 fa 3 de cole+K tem6ndu5%e %3 nu fe
*erfcat "rn m8loace %"ecfceK "3l3*r3+e te mult comentea#3 "ro4leme %"ecfce
munc, nclu%* cu mem4r de famle ce dn cercul %3u de "retenK n%u4ordonare
fa 3 de ef, "e care5 de%con%der3K dur l"%t de "olte e fa 3 de %u4alternK foarte
l3ud3ro%, ntel+ent n*do%, dornc de a ocu"a func *e nc nemul umt de "o%tul
ocu"atK "reocu"at de a o4 ne c6t ma multe 4unur "er%onaleK afemeat, moral, cuno%cut
1n DIE "entru rela le ntme "e care le5a a*ut cu dferte %o ale cole+lor afla la "o%t,
1m"reun3 cu el, 1n %tr3n3tate>/
A%u"ra lu M,a Caraman au "lanat ma multe %u%"cun/ .rma dntre ele e%te
cea refertoare la fa"tul c3 ar f fo%t recrutat de c3tre %er*cle %o*etce de nforma ,
"entru care care el ar f lucrat du"3 1ntoarcerea dn Fran a 1n centrala DIE, unde a fo%t
numt ef de 4r+ad3/ A%tfel, 1n ra"ortul %3u, +eneralul5maor &,eor+,e Manea %"une c3
.ace"a 5a confat c3 = te de la to*ar3 ul mn%tru Coman c3, 1n le+3tur3 cu Caraman, 1n
anul (9I:, %5au 1ntre"rn% *erfc3r, deoarece, 1n a"ro"erea locun e dn Cucure t a
ace%tua, a fo%t *3#ut3 "arcat3 o ma n3 a"ar n6nd unu of er de nforma %o*etc,
care *en%e 1n *#t3 1n ara noa%tr3, ca tur%t>/
?n al dolea r6nd, attudnea contra%"ona8ulu france# *#a* de Caraman a fo%t
una neo4 nut3, 1n+3dutoare c,ar/ Afemeat, nec3%3tort, of erul rom6n a a*ut rela
ntme cu ma multe feme %tr3ne, unele cu mora*ur u oare, altele c,ar %o ale
()
cole+lor %3/ ?n "lu%, =%5a af at cu ar+entnanul *an der Velle, ,omo%e;ual, *#t6ndu5l
la locun a %a, f3r3 %3 anun e am4a%ada, unde a r3ma% de multe or noa"tea>/ Toate
ace%tea nu "uteau trece neo4%er*ate france#lor/ A%tfel, e%te lo+c %3 ne 1ntre43m de ce nu
era deran8at Caraman de contra%"ona8ul "ar#an/ R3%"un%ul$ "oate "entru c3 era recrutat
de %er*cle %"ecale france#eK %au "oate "entru c3 act*tatea clande%tn3 "e care o
de%f3 ura con*enea ntere%elor Fran e/
?n %f6r t, du"3 c3derea lu Rou%%l,e a lu Imre , ma ale%, du"3 de#ertarea
lu Iaco4e%cu, 1n loc %3 fe e;"ul#at dn Fran a, de%"re Caraman %e %cru am"le artcole 1n
"re%3 c,ar o carte/ Ma mult, %5a "erm% %3 or+an#e#e o rece" e 1n %aloanele
am4a%ade dn .ar%, la care au "artc"at "er%onalt3 marcante ale *e "oltce dn
Fran a/ Ulteror, du"3 e*enmentele dn Ce,o%lo*aca, france# 5au recon%derat
"o# a fa 3 de NATO, tre4und %3 ac one#e "rom"t "entru 1nc,derea canalulu de
%cur+ere a nforma lor de%"re Alan 3/
Toate ace%te fa"te au fo%t anal#ate %u"erfcal de c3tre centrala DIE, Caraman
nefnd 1n*nut de nmc/
Destrmarea re e!ei Caraman
A fo%t ne*ot %a %e ntoarca n tara "e (: au+u%t (9:9, ca urmare a de%tramar
retele %ale de catre contra%"ona8ul france#/
Caraman
a fo%t nantat n +rad, la data de ( a"rle (9I'
a fo%t numt n functa de ad8unct de %ef de 4r+ada la Euntatea %"ecalaE
L"recur%oarea UM B(9A, %er*cul de contranformat dn %"ona8M
ulteror %ef al ace%te 4r+a# dn fo%ta UM B:): LDrecta &enerala de Informat
E;terneM/
('
La data de ( octom4re (9ID, a fo%t el4erat dn functe % numt locttor %ef la
%coala de Ofter n Re#er*a 5 &rad%tea, un fel de Ecmtr al elefantlorE dn
!ecurtateK
(I decem4re (9I9 a fo%t trecut n re#er*a, cu dre"t de "en%e/
De%tturea %a dn functe concde, "e de o "arte, cu fu+a lu .ace"a, care a
"ro*ocat un cutremur n toate %tructurle de comanda dn !ecurtate, dar % cu cre%terea
fo4lor ant%o*etce ale lu Ceau%e%cu Lcare nu uta%e ca M,a Caraman "rm%e
d%tnct mltare %o*etce % +radul onorfc de ca"tan -&C, n urma reu%te
Eo"eratunlorE %ale n FrantaM/ .rete;tul a fo%t a*erea "e care fo%tul %"on o acumula%e %
nu o "utea 8u%tfca, n conformtate cu cele4ra Le+e (D a lctulu/
EMar+nal#areaE lu Caraman, care %5a "etrecut ultmul decenu al re+mulu
comun%t ntr5un lun+ EconceduE n %oltudnea *le %ale de la C,ea, dn 8udetul
.ra,o*a, a ncetat du"a (9D9/ ERe*olutaE a*ea ne*oe de Ecadre de ncredereE, ar
Caraman, "rn %er*cle adu%e n trecut Mo%co*e era, n mod fre%c, "rntre ace%tea/
La (D anuare (99B a fo%t rencadrat ca ofter act*, n functa de ad8unct al
mn%trulu A"arar Natonale L+eneralul Mltaru, care a % recuno%cut "u4lc cola4orarea
%a anteroara cu %o*etcM % numt 0ef al !er*culu de Informa2 E;terne L!IEM/ ?n
momentul 1n care Rom6na a f3cut "rmele demer%ur de aderare la NATO, ofcal
alan2e nord5atlantce, care 1 "3%trau amntr deloc "l3cute dn an :B, au cerut
m"erat* "lecarea lu Caraman dn fruntea !IE/ Ca c,ar Manfred Horner, 0eful de
atunc al NATO, a anun2at c3 nc m3car nu *a *#ta Cucure0tul c6t tm" Caraman *a f
1n func2e/ ?n ace%te cond2, "e )) a"rle (99), M,a Caraman a fo%t 1nantat la +radul
de +eneral5locotenent, ar Fcererea> de e0re la "en%e 5a fo%t a"ro4at3/
.en%onarea lu Caraman nu a n%emnat ncetarea totala a act*tat %ale/ In f%a
"er%onala ma a"are mentunea une ultme m%un "e%te ,otare, fara %a %e "rec#e#e
natura$ E(99)5(99G, Iu+o%la*aE/
(G
C"nc!uzie
M,a Caraman a fo%t e%te, f3r3 1ndoal3, un "er%ona8 contro*er%at/ .entru c3 a
lucrat 1ntr5o lume a %ecretelor, a man"ul3r d%mul3r, ade*3rata "o*e%te a re ele de
%"ona8 "e care a condu%5o %au, ma 4ne %"u%, ade*3rul de%"re act*tatea %a de of er de
nforma 1n tm"ul comun%mulu dar 1n "rm an a democra e rom6ne t "oate c3
nu 1l *om afla ncodat3/ Ma ale% dac3 nem cont c3 nu a *or4t ncodat3 cu "re%a , cu
%+uran 3, nu o *a face/ ?n o"na lu Ion .3duraru, e;"lca a %ucce%elor %"ectaculoa%e
ale lu M,a Caraman nu tre4ue c3utat3 1n a4ltatea ace%tua, nc 1n calt3 le lu de
%"on "erfect, c 1n con8unctura "oltc3 a Fran e acelu tm"/
Atunc c6nd am ctt =Re eaua Caraman> am fo%t "rofund m"re%onat de
a"ttudnle de reu tele "rofe%onale ale "er%ona8ulu "rnc"al dar, "e m3%ur3 ce am
contnuat %3 m3 documente#, am con%tatat c3 lucrurle nu %unt c,ar a a %m"le/
Incerttudnle "lanea#3 de5a lun+ul carere lu Caraman, 1n%3 ace%t lucru nu tre4ue %3 ne
mre, fnd un fenomen caracter%tc %er*clor de nforma / .entru un a fo%t un %"on
*erta4l, 1n tm" ce al 1l con%der3 doar un alt a+ent al %o*etclor/ Dn "unct de *edere
%trct "rofe%onal, M,a Caraman, cu 4une cu rele, 5a f3cut me%eraK "oate f crtcat
doar "entru c3 a utat %en%ul cu*6ntulu ="atrot%m>/ De a%emenea, a ma fo%t acu#at c3
%e 1ncurca cu %o le cole+lor %3 c3 1 1n%u ea dn fondurle de%tnate "l3 a+en lor
re ele/ Du"3 (99B, 1n "re%a dn Rom6na au a"3rut artcole care *or4eau de%"re rela a %a
cu .etre Roman, 1nce"ut3 1nc3 de "e *remea c6nd %e aflau am6ndo 1n Fran a/ Ulteror,
.etre Roman a ne+at 1n fa a com%e "arlamentare orce le+3tur3 cu !ecurtatea/ Tot 1n
"re%3 au a"3rut nforma de%"re o ac,# e a une ca%e con%"rat*e, fo%t3 "ro"retate
a !ecurt3 / Ade*3rat %au nu, doar "er%oanele m"lcate tu/ Cert e%te c3 m%terul care5l
1n*3lue "e M,a Caraman nu *a f elucdat "rea cur6nd/
(A
#i$!i"gra%ie&
Cul%ele %"ona8ulu romane%c <DIE
Ce tre%"re#ece care au #+udut NATO
Du"lctar, Cr%tan Troncota
(:

S-ar putea să vă placă și