Sunteți pe pagina 1din 6

Cuprins

MODEL DE ABORDARE A UNEI GRILE _____________________________XIII


PARTEA I. GRILE _______________________________________________ 1
Titlul preliminar. 'RPHQLXOGHUHJOHPHQWDUHDO&RGXOXLGHSURFHGXU
FLYLOLSULQFLSLLOHIXQGDPHQWDOHDOHSURFHVXOXLFLYLO DUW _______
&DSLWROXO,'RPHQLXOGHUHJOHPHQWDUHDO&RGXOXLGHSURFHGXUFLYLO
(art. 1-4) __________________________________________________
&aSLtROXO ,,. 3rLQFLSLLOH IXQGaPHQtaOH aOH SrRFHVXOXL FLYLO (art. -3) _______
&aSLtROXO ,,,. $SOLFarHa OHJLL GH SrRFHGXr FLYLO (art. 4-) ______________

3
3
4
6

&$57($,',632=,,,*(1(5$/( $57 ______________________ 


Titlul I$FLXQHDFLYLO DUW __________________________________ 
Titlul II3DUWLFLSDQLLODSURFHVXOFLYLO DUW _____________________ 13
CaSLtROXO ,. -XGHFtRrXO. ,QFRPSatLELOLtatHa (art. 41-4) ________________ 13
CaSLtROXO ,,. 3rLOH (art. -1) ___________________________________ 
6HFLXQHD)RORVLQDLH[HUFLLXOGUHSWXULORUSURFHGXUDOH
DUW BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 20
6HFLXQHDDD3HUVRDQHOHFDUHVXQWvPSUHXQUHFODPDQWH
VDXSkUkWH DUW BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 
6HFLXQHDDD$OWHSHUVRDQHFDUHSRWOXDSDUWHODMXGHFDW
DUW BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 22
1. ,QtHrYHQLa YROXQtar (art. 61-6) _____________________ 
. ,QtHrYHQLa IRrat (art. 6-) _______________________ 
,. CKHParHa vQ MXGHFat a aOtHL SHrVRaQH (art. 6-1) _____ 
,,. CKHParHa vQ JaraQLH (art. -4) __________________ 6
,,,. $rtarHa tLtXOarXOXL GrHStXOXL (art. -) _____________ 
,9. ,QtrRGXFHrHa IRrat vQ FaX] GLQ RFLX a aOtRr
SHrVRaQH (art. -) ___________________________ 
6HFLXQHDDD5HSUH]HQWDUHDSULORUvQMXGHFDW DUW BBBBBB 
6HFLXQHDDD$VLVWHQDMXGLFLDU DUW BBBBBBBBBBBBBBBBBB 
CaSLtROXO ,,,. 3artLFLSarHa 0LQLVtHrXOXL 3XEOLF vQ SrRFHVXO FLYLO
(art. -3) _______________________________________________ 3
7LWOXO,,,&RPSHWHQDLQVWDQHORUMXGHFWRUHWL DUW ____________ 35
CaSLtROXO ,. CRPSHtHQa PatHrLaO (art. 4-16) ______________________ 36
6HFLXQHD&RPSHWHQDGXSPDWHULHLYDORDUH DUW BBBBBBB 
6HFLXQHDDD'HWHUPLQDUHDFRPSHWHQHLGXSYDORDUHD
RELHFWXOXLFHUHULLLQWURGXFWLYHGHLQVWDQ DUW BBBBBBBBBBB 
CaSLtROXO ,,. CRPSHtHQa tHrLtRrLaO (art. 1-11) ____________________ 4

VIII

Cuprins

CaSLtROXO ,,,. ,QFLGHQtH SrRFHGXraOH SrLYLtRarH Oa FRPSHtHQa LQVtaQHL


(art. 1-14) _____________________________________________
6HFLXQHD1HFRPSHWHQDLFRQLFWHOHGHFRPSHWHQ
 DUW BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
6HFLXQHDDD/LWLVSHQGHQDLFRQH[LWDWHD DUW BBBBBBBBB
6HFLXQHDDD6WUPXWDUHDSURFHVHORU'HOHJDUHDLQVWDQHL
DUW BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
7LWOXO,9$FWHOHGHSURFHGXU DUW _________________________
CaSLtROXO ,. CLtarHa L FRPXQLFarHa aFtHORr GH SrRFHGXr (art. 13-13) ___
CaSLtROXO ,,. 1XOLtatHa aFtHORr GH SrRFHGXr (art. 14-1) ______________
7LWOXO97HUPHQHOHSURFHGXUDOH DUW _______________________
7LWOXO9,$PHQ]LMXGLFLDUHLGHVSJXELUL DUW ________________

43

&$57($$,,$352&('85$&217(1&,2$6 $57 _________ 


7LWOXO,3URFHGXUDvQIDDSULPHLLQVWDQH DUW ________________ 
CaSLtROXO ,. 6HVL]arHa LQVtaQHL GH MXGHFat (art. 1-1).
)RrPa FHrHrLORr (art. 14-1) ________________________________ 6
CaSLtROXO ,,. -XGHFata (art. 11-4) _______________________________ 
6HFLXQHD'LVSR]LLLJHQHUDOH DUW BBBBBBBBBBBBBBBBBBB 
6HFLXQHDDD&HUFHWDUHDSURFHVXOXL DUW BBBBBBBBBBBBB 
6XEVHFLXQHa 1. 'LVSR]LLL FRPXQH (art. 3-44) ______________ 1
6XEVHFLXQHa a -a. ([FHSLLOH SrRFHVXaOH (art. 4-4) ________ 4
6XEVHFLXQHa a 3-a. 3rREHOH (art. 4-36) ___________________ 
1. 'LVSR]LLL JHQHraOH (art. 4-64) _____________________ 
. 'RYaGa FX vQVFrLVXrL (art. 6-3) ___________________ 
3. 3rREa FX PartRrL (art. 3-36) ______________________ 6
4. 3rH]XPLLOH (art. 3-3) __________________________ 
. ([SHrtL]a (art. 33-34) ___________________________ 
6. 0LMORaFHOH PatHrLaOH GH SrRE (art. 341-344) ___________ 
. CHrFHtarHa Oa Iaa ORFXOXL (art. 34-34) _______________ 
. 0rtXrLVLrHa (art. 34-3) __________________________ 
. $VLJXrarHa SrREHORr (art. 3-36) ___________________ 1
6HFLXQHDDD'H]EDWHUHDvQIRQGDSURFHVXOXL DUW BBBBB 
6HFLXQHDDD'HOLEHUDUHDLSURQXQDUHDKRWUkULL
DUW BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 
CaSLtROXO ,,,. 8QHOH LQFLGHQtH SrRFHGXraOH (art. 46-43) _______________ 4
6HFLXQHD5HQXQDUHDODMXGHFDW DUW BBBBBBBBBBBBBBB 
6HFLXQHDDD5HQXQDUHDODGUHSWXOSUHWLQV DUW BBBBBBBB 
6HFLXQHDDD6XVSHQGDUHDSURFHVXOXL DUW BBBBBBBBBBBB 
6HFLXQHDDD3HULPDUHDFHUHULL DUW BBBBBBBBBBBBBBBBB 
CaSLtROXO ,9. +RtrkrLOH MXGHFtRrHtL (art. 44-4) __________________ 11
6HFLXQHD'LVSR]LLLJHQHUDOH DUW BBBBBBBBBBBBBBBBBB 

Cuprins

1. 'HQXPLrHa vQtRFPLrHa L FRPXQLFarHa KRtrkrLL


(art. 44-4) ___________________________________
. (IHFtHOH KRtrkrLL MXGHFtRrHtL (art. 4-43) __________
6HFLXQHDDD+RWUkULOHGDWHvQED]DUHFXQRDWHULLSUHWHQLLORU
DUW BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
6HFLXQHDDD +RWUkUHDSULQFDUHVHvQFXYLLQHD]vQYRLDOD
SULORU DUW BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
6HFLXQHDDDQGUHSWDUHDOPXULUHDLFRPSOHWDUHDKRWUkULL
DUW BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
6HFLXQHDDD([HFXWDUHDSURYL]RULH DUW BBBBBBBBBBBB
6HFLXQHDDD&KHOWXLHOLOHGHMXGHFDW DUW BBBBBBBBBBB
7LWOXO,,&LOHGHDWDF DUW _______________________________
CaSLtROXO ,. 'LVSR]LLL JHQHraOH (art. 46-46) _______________________
CaSLtROXO ,,. $SHOXO (art. 466-4) ________________________________
CaSLtROXO ,,,. CLOH H[traRrGLQarH GH ataF (art. 43-13) _______________
6HFLXQHD5HFXUVXO DUW BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
6HFLXQHDDD&RQWHVWDLDvQDQXODUH DUW BBBBBBBBBBBB
6HFLXQHDDD5HYL]XLUHD DUW BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

IX

11
1


1
1
114
&$57($$,,,$352&('85$1(&217(1&,2$6-8',&,$5
$57 ________________________________________________ 
&$57($$,9$'(635((;(&87$5($6,/,7 $57 _______ 133
7LWOXO,'LVSR]LLLJHQHUDOH DUW ___________________________ 133
&$57($$9$352&('85,63(&,$/( $57 _____________
7LWOXO,3URFHGXUDGLYRUXOXL DUW _________________________
7LWOXO,,0VXULDVLJXUWRULLLSURYL]RULL DUW _______________
CaSLtROXO ,. 6HFKHVtrXO aVLJXrtRr (art. 1-6) ____________________
CaSLtROXO ,,. 3RSrLrHa aVLJXrtRrLH (art. 6-) ____________________
CaSLtROXO ,,,. 6HFKHVtrXO MXGLFLar (art. 1-6) ______________________
7LWOXO,,,3URFHGXUDSDUWDMXOXLMXGLFLDU DUW _________________
7LWOXO,93URFHGXUDRUGRQDQHLSUHHGLQLDOH DUW __________
7LWOXO93URFHGXUDRUGRQDQHLGHSODW DUW ______________
7LWOXO9,3URFHGXUDFXSULYLUHODFHUHULOHGHYDORDUHUHGXV
DUW _____________________________________________
144
14
14

3$57($$,,$56381685,,(;3/,&$,, _______________________ 155


Titlul preliminar. 'RPHQLXOGHUHJOHPHQWDUHDO&RGXOXLGHSURFHGXU
FLYLOLSULQFLSLLOHIXQGDPHQWDOHDOHSURFHVXOXLFLYLO DUW ________
CaSLtROXO ,. 'RPHQLXO GH rHJOHPHQtarH aO CRGXOXL GH SrRFHGXr
FLYLO (art. 1-4) ___________________________________________
CaSLtROXO ,,. 3rLQFLSLLOH IXQGaPHQtaOH aOH SrRFHVXOXL FLYLO (art. -3) ______
CaSLtROXO ,,,. $SOLFarHa OHJLL GH SrRFHGXr FLYLO (art. 4-) ____________


1
1
16

Cuprins

&$57($,',632=,,,*(1(5$/( $57 ____________________


7LWOXO,$FLXQHDFLYLO DUW ________________________________
7LWOXO,,3DUWLFLSDQLLODSURFHVXOFLYLO DUW ____________________
CaSLtROXO ,. -XGHFtRrXO. ,QFRPSatLELOLtatHa (art. 41-4) _______________
CaSLtROXO ,,. 3rLOH (art. -1) __________________________________
6HFLXQHD)RORVLQDLH[HUFLLXOGUHSWXULORUSURFHGXUDOH
DUW BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
6HFLXQHDDD3HUVRDQHOHFDUHVXQWvPSUHXQUHFODPDQWH
VDXSkUkWH DUW BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
6HFLXQHDDD$OWHSHUVRDQHFDUHSRWOXDSDUWHODMXGHFDW
DUW BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
1. ,QtHrYHQLa YROXQtar (art. 61-6) ____________________
. ,QtHrYHQLa IRrat (art. 6-) ______________________
,. CKHParHa vQ MXGHFat a aOtHL SHrVRaQH (art. 6-1) ____
,,. CKHParHa vQ JaraQLH (art. -4) _________________
,,,. $rtarHa tLtXOarXOXL GrHStXOXL (art. -) ____________
,9. ,QtrRGXFHrHa IRrat vQ FaX] GLQ RFLX a aOtRr
SHrVRaQH (art. -) __________________________
6HFLXQHDDD5HSUH]HQWDUHDSULORUvQMXGHFDW DUW BBBBB
6HFLXQHDDD$VLVWHQDMXGLFLDU DUW BBBBBBBBBBBBBBBBB
CaSLtROXO ,,,. 3artLFLSarHa 0LQLVtHrXOXL 3XEOLF vQ SrRFHVXO
FLYLO (art. -3) __________________________________________
7LWOXO,,,&RPSHWHQDLQVWDQHORUMXGHFWRUHWL DUW ___________
CaSLtROXO ,. CRPSHtHQa PatHrLaO (art. 4-16) _____________________
6HFLXQHD&RPSHWHQDGXS
PDWHULHLYDORDUH DUW BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
6HFLXQHDDD'HWHUPLQDUHDFRPSHWHQHLGXSYDORDUHD
RELHFWXOXLFHUHULLLQWURGXFWLYHGHLQVWDQ DUW BBBBBBBBBB
CaSLtROXO ,,. CRPSHtHQa
tHrLtRrLaO (art. 1-11) ____________________________________
CaSLtROXO ,,,. ,QFLGHQtH SrRFHGXraOH SrLYLtRarH Oa FRPSHtHQa LQVtaQHL
(art. 1-14) ____________________________________________
6HFLXQHD1HFRPSHWHQDLFRQLFWHOHGHFRPSHWHQ
DUW BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
6HFLXQHDDD/LWLVSHQGHQDLFRQH[LWDWHD DUW BBBBBBBB
6HFLXQHDDD6WUPXWDUHDSURFHVHORU'HOHJDUHDLQVWDQHL
DUW BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
7LWOXO,9$FWHOHGHSURFHGXU DUW ________________________
CaSLtROXO ,. CLtarHa L FRPXQLFarHa aFtHORr GH SrRFHGXr (art. 13-13) __
CaSLtROXO ,,. 1XOLtatHa aFtHORr GH SrRFHGXr (art. 14-1) _____________
7LWOXO97HUPHQHOHSURFHGXUDOH DUW ______________________
7LWOXO9,$PHQ]LMXGLFLDUHLGHVSJXELUL DUW _______________
1
161
13
13
14
1
1

202


6


1
16
6
33Cuprins

&$57($$,,$352&('85$&217(1&,2$6 $57 ________


7LWOXO,3URFHGXUDvQIDDSULPHLLQVWDQH DUW _______________
CaSLtROXO ,. 6HVL]arHa LQVtaQHL GH MXGHFat (art. 1-1). )RrPa
FHrHrLORr (art. 14-1) _____________________________________
CaSLtROXO ,,. -XGHFata (art. 11-4) ______________________________
6HFLXQHD'LVSR]LLLJHQHUDOH DUW BBBBBBBBBBBBBBBBBB
6HFLXQHDDD &HUFHWDUHDSURFHVXOXL DUW BBBBBBBBBBBB
6XEVHFLXQHa 1. 'LVSR]LLL FRPXQH (art. 3-44) _____________
6XEVHFLXQHa a -a. ([FHSLLOH SrRFHVXaOH (art. 4-4) _______
6XEVHFLXQHa a 3-a. 3rREHOH (art. 4-36) __________________
1. 'LVSR]LLL JHQHraOH (art. 4-64) ___________________
. 'RYaGa FX vQVFrLVXrL (art. 6-3) __________________
3. 3rREa FX PartRrL (art. 3-36) _____________________
4. 3rH]XPLLOH (art. 3-3) _________________________
. ([SHrtL]a (art. 33-34) __________________________
6. 0LMORaFHOH PatHrLaOH GH SrRE (art. 341-344) __________
. CHrFHtarHa Oa Iaa ORFXOXL (art. 34-34) ______________
. 0rtXrLVLrHa (art. 34-3) _________________________
. $VLJXrarHa SrREHORr (art. 3-36) __________________
6HFLXQHDDD'H]EDWHUHDvQIRQGDSURFHVXOXL
DUW BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
6HFLXQHDDD'HOLEHUDUHDLSURQXQDUHDKRWUkULL
DUW BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
CaSLtROXO ,,,. 8QHOH LQFLGHQtH SrRFHGXraOH (art. 46-43) ______________
6HFLXQHD5HQXQDUHDODMXGHFDW DUW BBBBBBBBBBBBBB
6HFLXQHDDD5HQXQDUHDODGUHSWXOSUHWLQV DUW BBBBBBB
6HFLXQHDDD6XVSHQGDUHDSURFHVXOXL DUW BBBBBBBBBBB
6HFLXQHDDD3HULPDUHDFHUHULL DUW BBBBBBBBBBBBBBBB
CaSLtROXO ,9. +RtrkrLOH MXGHFtRrHtL (art. 44-4) __________________
6HFLXQHD'LVSR]LLLJHQHUDOH DUW BBBBBBBBBBBBBBBBBB
1. 'HQXPLrHa vQtRFPLrHa L FRPXQLFarHa KRtrkrLL
(art. 44-4) ___________________________________
. (IHFtHOH KRtrkrLL MXGHFtRrHtL (art. 4-43) __________
6HFLXQHDDD+RWUkULOHGDWHvQED]DUHFXQRDWHULLSUHWHQLLORU
DUW BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
6HFLXQHDDD +RWUkUHDSULQFDUHVHvQFXYLLQHD]vQYRLDOD
SULORU DUW BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
6HFLXQHDDDQGUHSWDUHDOPXULUHDLFRPSOHWDUHDKRWUkULL
DUW BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
6HFLXQHDDD([HFXWDUHDSURYL]RULH DUW BBBBBBBBBBBB
6HFLXQHDDD&KHOWXLHOLOHGHMXGHFDW DUW BBBBBBBBBBB
7LWOXO,,&LOHGHDWDF DUW _______________________________
CaSLtROXO ,. 'LVSR]LLL JHQHraOH (art. 46-46) _______________________

XI64
6
4
4
3
4
43
311

311
311


3

XII

Cuprins

CaSLtROXO ,,. $SHOXO (art. 466-4) ________________________________


CaSLtROXO ,,,. CLOH H[traRrGLQarH GH ataF (art. 43-13) _______________
6HFLXQHD5HFXUVXO DUW BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
6HFLXQHDDD&RQWHVWDLDvQDQXODUH DUW BBBBBBBBBBBB
6HFLXQHDDD5HYL]XLUHD DUW BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

31
36
&$57($$,,,$352&('85$1(&217(1&,2$6-8',&,$5
$57 ________________________________________________ 
&$57($$,9$'(635((;(&87$5($6,/,7 $57 _______ 
7LWOXO,'LVSR]LLLJHQHUDOH DUW ___________________________ 
&$57($$9$352&('85,63(&,$/( $57 _____________
7LWOXO,3URFHGXUDGLYRUXOXL DUW _________________________
7LWOXO,,0VXULDVLJXUWRULLLSURYL]RULL DUW _______________
CaSLtROXO ,. 6HFKHVtrXO aVLJXrtRr (art. 1-6) ____________________
CaSLtROXO ,,. 3RSrLrHa aVLJXrtRrLH (art. 6-) ____________________
CaSLtROXO ,,,. 6HFKHVtrXO MXGLFLar (art. 1-6) ______________________
7LWOXO,,,3URFHGXUDSDUWDMXOXLMXGLFLDU DUW _________________
7LWOXO,93URFHGXUDRUGRQDQHLSUHHGLQLDOH DUW __________
7LWOXO93URFHGXUDRUGRQDQHLGHSODW DUW ______________
7LWOXO9,3URFHGXUDFXSULYLUHODFHUHULOHGHYDORDUHUHGXV
DUW _____________________________________________
36
36
36