Sunteți pe pagina 1din 4

1.

Atribuirea contractului de achizitie publica a lucrarilor de constructii este obligatorie numai


pentru:
b) lucrari de constructii finantate din fondurile publice,
2. Nu sunt considerate fonduri publice:
e) sumele alocate din fonduri proprii ale mai multor agenti economici.
3. Nu se includ intre principiile ce stau la baza atribuirii contractului de achizitie publica de
lucrari de constructii: - raspunsuri probabile:
1. valoarea contractului
. durata de e!ecutie
". capitalul social al contractantului
. Nu fac parte dintre conditiile #cumulative) necesare initierii procedurii pentru atribuirea
contractului de achizitie publica. - raspunsuri probabile:
$. e!ecutantul este din aceeasi localitate cu autoritatea contractanta,
%. lucarea se va realiza in ma!imum un an,
". s-a demarat activitatea de proiectare pentru acest contract.
&. Nu constituie procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica:
e) incredintarea directa.
$. 'are din urmatoarele atributii nu revine comisiei de evaluare intr-o licitatie deschisa(
e)corectarea ofertelor gresite.
%. 'are dintre urmatoarele proceduri pentru atribuirea contractului de achizitie publica se
desfasoara in trei etape(
c) negociere competitiva,
". 'are dintre urmatoarele proceduri pentru atribuirea contractului de achizitie publica se
desfasoara in doua etape(
b) licitatie restransa,
). Autoritatea contractanta este obligata sa publice in *.+f. al ,omaniei, cu ocazia organizarii
unei proceduri pentru atribuirea contractului de achizitie publica, urmatoarele tipuri de anunturi:
- raspunsuri probabile:
1. anunt de intentie,
2. anunt de participare,
$. anunt de atribuire a contractului de achizitie publica,
1-. .entru participarea la procedura de atribuire a contactului de achizitie publica in ,omania un
e!ecutant strain are:
c) acelasi regim de participare de care beneficiaz/ e!ecutantul roman 0n tara in care e!ecutantul
este rezident,
11. .entru aplicarea procedurii de licitatie deschisa numarul de e!ecutanti care au dreptul sa
depuna oferta este:
c) nelimitat #dar nu mai mic de doi),
1
12. .entru ca procedura de licitatie deschisa sa poata sa se desfasoare trebuie ca numarul
e!ecutantilor care au depus oferta sa fie:
c) minimum doi,
13. 1aca, la repetarea procedurii de licitatie publica deschisa depun oferta mai putin de doi
ofertanti atunci comisia de evaluare poate lua doua din urmatoarele decizii: - raspunsuri
probabile:
1. atribuirea contractului de achizitie publica ofertantului care a depus oferta,
2. repetarea procedurii,
1. 1reptul de participare la prima etapa de selectare a aplicarii procedurii de licitatie restransa
sau prin negociere competitiva cu anunt de participare il are:
d) orice e!ecutant,
1&. Autoritatea contractanta are dreptul de a stabili candidatii selectati:
e) numai dintre candidatii calificati.
1$. .rezentarea scrisorii de interes si a documentelor de calificare se face pe cheltuiala:
a) candidatului #ofertantului),
1%. 'andidatul calificat #la prima etapa a licitatiei restranse sau negocierii competitive) poate
deveni, prin hotararea comisiei de evaluare:
b) candidat selectat,
1". Nu este eligibil ofertantul care se afla in una dintre urmatoarele situatii: - raspunsuri
probabile:
1. este in stare de faliment ori lichidare,
. furnizeaza informatii false in documentele prezentate,
$. nu si-a indeplinit obligatiile de plata e!igibile a impozitelor si ta!elor catre stat,
1). 12.+ se intocme3te obligatoriu de catre:
a) autoritatea contractanta,
2-. 4n 12.+ nu se includ: - raspunsuri probabile:
&. studiul de prefezabilitate,
$. devizul general,
". studiul de oportunitate.
21. 'larificarile asupra 12.+ sunt facute, in scris, de catre autoritatea contractanta 3i transmise:
c) tuturor e!ecutantilor #antreprenorilor), care au obtinut 12.+,
22. 1intre documentele care inso5esc oferta nu fac parte:
3. garantia de buna e!ecutie,
%. studiul de fezabilitate,
". garantia bancara.
23. .ropunerea tehnica #documetatie ce insoteste oferta) nu cuprinde, in mod obligatoriu:
e) propuneri de solutii constructive pentru lucrarea scoasa la licitatie.
2
2. 4n cadrul propunerii financiare ofertantul va completa, pe langa formularul de oferta,
urmatoarele formulare:
- raspunsuri probabile:
1. valoarea totala a lucrarii ce urmeaza a fi e!ecutata, inclusiv ta!a pe valoarea adaugata
#distinct),
2. valoarea consumurilor totale de resurse materiale,
3. valoarea consumurilor totale cu forta de munca,
2&. 1epunerea ofertei alternative este permisa numai:
b) 0mpreuna cu oferta de baza,
2$. 6arantia pentru participarea la licitatie se poate constitui sub urmatoarele forme: - raspunsuri
probabile:
2. scrisoare de garantie bancara in favoarea autoritatii contractante,
3. ordin de plata in contul autoritatii contractante,
&. lichiditati si7sau titluri de valoare, depuse la casieria autoritatii contractante,
2%. Autoritatea contractanta are dreptul sa vireze garantia de participare in bugetul propriu atunci
cand ofertantul se afla in una din situatiile: - raspunsuri probabile:
1. isi retrage oferta in perioada de valabilitate a acesteia,
2. nu constituie garantia de buna e!ecutie daca oferta sa este declarata castigatoare,
&. refuza sa semneze contractul de achizitie publica atunci cand oferta sa este declarata
castigatoatre,
2". 'omisia de evaluare constituita de autoritatea contractanta pentru atribuirea unui contract de
achizitie publica raspunde de : - raspunsuri probabile:
3. verificarea eligibilitatii, inregistrarii 3i a indeplinirii criteriilor referitoare la capacitatea tehnica
si economico-financiara de catre ofertanti,
. deschiderea, e!aminarea 3i evaluarea ofertelor,
$. stabilirea ofertei castigatoare,
2). 'omisia de evaluare poate respinge o oferta in urmatoarele cazuri: - raspunsuri probabile:
. oferta de baza nu respecta cerintele prevazuta in documentatia pentru elaborarea si prezentarea
ofertei,
&. ofertantul nu trimite, in perioada precizata de comisia de evaluare, clarificarile solicitate,
$. e!plicatiile solicitate pentru pretul redus nu sunt concludente,
3-. 'ontinutul propunerii financiare poate suferi doar una dintre urmatoarele modificari:
a) modificari ale erorilor aritmetice,
31. Atribuirea contractului de lucrari publice de catre comisia de evaluare se poate realiza prin
aplicarea criteriilor: - raspunsuri probabile:
2. oferta cea mai avanta8oasa din punct de vedere tehnico-economic,
. pretul cel mai scazut,
3
32. Atribuirea contractului de achizitie publica pe baza criteriului 9oferta cea mai avanta8oasa din
punct de vedere tehnico-economic: presupune acordarea puncta8ului pe baza urmatorilor factori
de evaluare: - raspunsuri probabile:
1. pretul ofertei,
. durata de e!ecutie,
$. programul calitatii propus pentru e!ecutia lucrarii,
33. Anularea aplicarii procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publica se face la
propunerea autoritatii contractante #doar inaintea transmiterii comunicarii privind rezultatul
aplicarii procedurii) si numai in urmatoarele circumstante: - raspunsuri probabile:
1. nu s-a asigurat concurenta necesara procedurii #numarul de ofertanti este mai mic decat cel
prevazut),
&. nici unul dintre ofertanti nu a indeplinit conditiile de calificare prevazute in 12.+,
$. au fost prezentate numai oferte necorespunzatoare,
3. +fertele sunt considerate necorespunzatoare deoarece: - raspunsuri probabile:
$. sunt depuse dupa data limita de depunere a ofertelor,
%. propunerile pentru clauzele contractuale sunt in mod evident dezavanta8oase pentru autoritatea
contractanta,
". propunerea financiara a fiecarei oferte depaseste valoarea fondurilor alocate pentru indeplinirea
contractului de achizitie publica.
3&. 'onstituie contraventii 3i se sanctioneaza conform legii, urmatoarele infractiuni: - raspunsuri
probabile:
1. efectuarea unei achizitii publice prin eludarea sau incalcarea prevederilor +rdonantei de
urgenta privind achizitiile publice,
%. aplicarea procedurii pentru atribuirea unui contract de achizitie publica in scopul testarii
preturilor pietei,
". aplicarea procedurii pentru atribuirea unui contract de achizitie publica fara autorizatii, avize,
acorduri 3i aprobari legale.
3$. Autoritatea contractanta are obligatia de a acorda o mao8a de preferinta interna pentru ofertele
care prevad indeplinirea contractului de achizitie publica: - raspunsuri probabile:
&. cu mana de lucru formata din cetateni romani care reprezinta cel putin )-; din totalul mainii
de lucru,
$. cu produse de origine romana,
%. cu subcontractanti romani care realizeaza minimum $&; din valoarea contractului de lucrari,

S-ar putea să vă placă și