Sunteți pe pagina 1din 62

tcs 93.080.

30

sR EN1433
STANDARDROMAN

Noiembrie
2003
lndicede dasificare
G54

Canalede evacuarea apelor uzate din zone


circulabileutilizatede pietonigi vehicule.
Clasificare, cerinte pentru proiectare gi
incercare,marcaregi evaluareaconformitifii
Drainagechannelsfor vehicularand pedestrianareasmarking
designand testingrequirements,
Classificailon,
andevaluation
of conformity
pourl'6vacuation
hydrauliques
des eauxdans
Caniveaux
les zonesde circulationutilis6espar les pi6tonset les
prescriptions
vehicules- Classification,
de conceptionet
d'essai,marquage
et 6valuation
de la conformit6
APROBARE

2@3
de Directorul
aIASROla28 noiembrie
General
I Aprobat
I Standarduleuropean EN 1433:2002are statutul unui
rom6n
I standard

coRESPONDENTAAcest standard este identic cu standarduleuropean


EN 1433:2002
This standardis identicalwith the EuropeanStandard
EN 1433:2002
La pr6sentenormeest identiqued la Normeeurop6enne
EN 1433:2002

ASocrATrADESTANDARDTZARE
DrNRoMANn (AsRo)'
Buiuregti
Adresa'po$ali:str.Mendeleev
21-25,010362,
Direc$agenerali:Tel.+4021 21132 96,Fa<+4021 21008 33
5870
Dre$a$andardizarqTel.+4021310
4308,+4021310
@saur$2131247 44,Fal',+&21315
+40212127725,+40212127920,+4021312
Direc$a
PublicafiServ.Vinziri/Abonamente:Tel.
94 88,+40213129489,Fax +40212102514,+40212127620
OASRO

Reproducereasau utilizareaintegrali sau pargalaa prezentuluistandardln orice publicaliigi prin orice


procedeu (electronic,mecanic,fotocopiere,microfilmareetc.) este intezisi daci nu existi acordul scris al
ASRO

Ref.:SR EN 1433:2003

Edi$a1

Preambulnafional
Aceststandardreprezintdversiunearomdnda textuluiin limbaenglezda standardului
european
EN 1433:2002.
Standardulstabilegtecerinlepentruproiectarea
9i incercarea,marcareagi evaluareaconformitifi
canalelor
de evacuare
a apeloruzatedinzonecirculabile
utilizate
de pietonigivehicule.
Corespondenla
dintrestandardele
europene9i interna$onale
la carese face referire9i standardele
romdneesteurmdtoarea:
EN1169:1999

IDT

E N1 1 7 0- 5 : 1 9 9 7

IDT

EN 1563:1997

IDT

ENV10080
EN10088-1:1995

IDT

EN 10088-2:1995

IDT

EN 10088-3:1995

IDT

E N1 0 1 4 2 : 1 9 9 0

IDT

EN 10214:1995

IDT

E N1 0 2 1 5 : 1 9 9 5

IDT

E N1 2 1 6 3
ENtSO7s00-1
tso 185
tso 630:
tso 1461

rso 3755

tso 4012

_
-

ISO 8062 :1994

S RE N1 1 6 9 : 2 0 0 1
Produseprefabricatede beton. Reguli generalepentru
controlulproduc$eila fabdcareaproduselorde betonfin
armatcu fibrede sticli
SR EN 1170-5:2001
Produseprefabricate
de beton.Metodide incercarepentru
betonfin armat cu fibre de sticld. Partea5: Mdsurarea
prin metodadenumiti ,,incercare
rezistenleila Tncovoiere
completila incovoiere"
SREN1563:1999
Turnitorie.Fonti cu grafitnodular
-1:1997
SREN10088
Oleluriinoxidabile.
Partea1: Listao{elurilor
inoxidakile
-2:1998
SR EN 10088
Oleluriinoxidatile.Partea2 :Condi$itehnicede livrarea
tablelor$ benzilorpentruutilizirigenerale
SR EN10088-3:1998
Oteluriinoxidabile.Partea3: Condi$itehnicede livrare
pentrusemifabricate,
gi profile
bare,sArmesemifabricate
pentruutilizirigenerale
SREN 10142+A1:2000
Benzisi tablede otelcu con$nutscdzutde carbon,lncate
termic continuu,destinatedeformirii la rece. Condigi
tehnicede livrare
SR EN 10214:199
Benl $ tablede olelacoperite
continuula caldcu aliajzincaluminiu(ZA).Condiliitehnicede livrare
SR EN 10215:1'997
Benzi9itablede olelacoperite
continuula caldcu aliaj
- zinc(AZ).Condiliitehnicede livrare
aluminiu

a* ISO3755:1994
Olelurinealiateturnatepentruconstrucliimecanicede uz
general
SR ISO8062:1995
Pieseturnate.Sistemde tolerante
dimensionale
si adaosuri
de
prelucrare

Pentruaplicarea
acestuistandardse utilizeazistandardele
gi internafionale
europene
la carese face
referinli(respectiv
standardele
romAne
identicecu acestea).

STANDARD
EUROPEAN
EUROPEAN
STANDARD
NORMEEUROPEENNE
EUROPAISCHE
NORM

EN 1433
Noiembrie
2OO2

tcs 13.080.30
Versiunea
romAni
Ganalede evacuarea apeloruzatedin zonecirculabileutilizatede pietonigi
vehicule
Clasificare,cerintepentruproiectargiincercare,marcaregi evaluarea
conformitilii
Drainagechannels
for
vehicularandpedestrian
areas-Classification,
design
andtestingrequirements,
markingandevaluation
of
conformity

pour
Caniveauhydrauliques
l'6vacuation
deseauxdansles
par
zonesde circulation
utilis6es
pi6tons
les
et lesvehicule+
prescriptions
de
Classification,
conception
et d'essai,marquage
et
6valuation
de la conformit6

Entwdsserungsrinnen
fUr
Verkehrsfliichen
Klassifilerung,
Bau-und
PrUfgrundsdtze,
und
Kennzeichnung
Beurteilung
der Konformitiit

Prezentul standard reprezintAversiunea romdnd a standarduluieuropean EN 1433:20A2.


Standardula fost tradusde ASRO,are acelagistatutca 9i versiunileoficialegi a fost publicatcu
permisiunea
CEN.
Prezentul
standardeuropean
a fostadoptatde CENla datade 9 octombie2002.
MembriiCENsuntobligalisd respecteRegulamentul
carestipuleazicondi$ile
InternCEN/CENELEC,
in careprezentului
standardeuropean
i se atribuiestatutulde standardnafional,
firi nicio modificare.
gi referinlele
pdvindaceststandardnafionalpotfi obfnutepe bazi de
Listeleactualizate
bibliografice
cererecitre Secretariatul
CentralsauoricemembruCEN.
germani).O versiune
Prezentulstandardeuropeanexistdin treiversiunioficiale(englezi,francezA,
printraducerea
in oricarealtd limbi, realizatA
sub responsabilitatea
unuimembruCEN,in limbasa
nafionaligi notificatiSecretadatului
Central,areacelqi statutca givesiunileoficiale.
MembriiCEN sunt organismelena$onalede standardizare
din urmitoarele!iri: Austda,Belgia,
Danemarca,
Elve$a,Finlanda,
Franla,Germania,
Grecia,lrlanda,lslanda,ltalia,Luxemburg,
Malta,
MareaBritanie,Norvegia,
Olanda,Portugalia,
Republica
Cehi, Spania9i Suedia.

CEN
COMITETUL
EUROPEAN
DESTANDARDIZARE
for Standardization
European
Committee
Comit6Europ6en
de Normalisation
Europdisches
Komiteef(r Normung
Secretariat
Central:ruede Stassart,
36 B-1050Brussels
@ 2002 CEN Toate drepturilede exploataresub orice formd gi ln orice mod sunt rezervate
in lumeaintreagdmembrilor
na$onali
CEN
RO
Ref.EN 1433:2002

SR EN 1433:2003
Cuprins

7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.5.1
7.5.2
7.6

SR EN 1433:2003
7.7

Suport...

7.8

Protecfamarginilor
expusecircula{ei
de contact
9i a suprafelei

7.9

grdtarelor
gi a capacului
Securizarea
in cadru.
.

.................20
.............20
...............21

7.10 Dimensiuni
aledeschiderilor
de intrare...

............21

7 . 1 0 . 1F a n t ed r e p t e . . . . . . . . .

.............21

7.10.2 Fantecu alteforme...

...........72.

7 . 1 0 . 3A l t ed e s c h i d e r iidnet r a r e

.............22

7 . 1 1 C o g u rdi e r e l i n e r e . .

..............23

7.12 Pozifonare
corectia gritarelor
9i a capacelor......
7.13

gritarului/capacului.
Condi$ipentusuprafala

gi capacelor
7.14 Unghide deschidere
a gritarelor
rabatatrile...
7 . 1 5 i n c e r c d r i dr eez i s t e n ! e . . . . . . . . . . . . . . .

............23
........23
..............23
....................24

7 . 1 5 . 1C o r p u r i dcea n a l . . . . .

..................24

7 . 1 5 . 2G r d t a rgei c a p a c e . . .

..............24

7.16 Deforma$e
remanenti..

.............25

7.17

pentru
Recomandiri
instalare...

Marcare......

8.1

M a r c a r egar i t a r e l ogri a c a p a c e l o r . . . . . . . . . . . .

............26

8.2

M a r c a r ecao r p u r i ldoer c a n a l . . . . .

.............26

incercare...

9.1

incercare
subsarcind.

..........25
. . . . . . . . .... . . . 2 6

.........27
......27

9 . 1 . 1 S a r c i ndi e i n c e r c a r e

....:....

9.1.2 Aparaturi
de incercare

.............27
............27

9.1.3 Pregitirepentruincercare....

......27

9.1.4

Proceduride Tncercare

9.2

Materiale...

......29

9.2.1 Beton prefabricat..

.......29

......... ...'28

9.2.2 Betonpe bazlde rdginisinteticd.....

.............31

9.2.3 Fibrobeton..
9.3

...............32

C e r i n l ed e p r o i e c t a r e . . . . . . . . .

...............33

9 . 3 . 1 V e r i f i c a rgee n e r a l d . . . . .

.........33

SR EN 1433:2003
9.3.2 Dimensiuni..

........33

(asevedea7.3).........
9.3.3 Secliune
tranwersald
a canalului

.....,....
...33

9 . 3 . 4 P a n t al o n g i t u d i n(aalsi ev e d e a7 . 4 ) . . . . . . . . .
(asevedea7.3)..........
9.3.5 Deschideri
de evacuare/racordare

..............33
...................34

(asevedea7.5)...
9.3.6 imbinarea
elementelorcanalului

..............34

(asevedea7.6)......
de pozare
a gritarelor
9.3.7 Addncime
9i capacelor

............34

7 . 7 ). . .
9 . 3 . 8 S u p o r(tas e v e d e a

.........34

9.3.9 Protecfamarginiisupusetraficului(asevedea7.8gi6.1)...

..................34

unuigrdtar/capac
Tntr-un
canalcu gritare(ase vedea7.9)......
9.3.10 Securizarea
(asevedea7.10)...
deintrare
9.3.11imensiuni
aledeschiderilor
(asevedea7.11)...
de relinere
a murdddei
9.3.12Coguri
gi capacelor
(a se vedea7.12)......
9.3.13 Pozifonarecorectia grdtarelor
(a se vedea7.13)...
9.3.14Stareasuprafelei

.............34
.......34
.........34
......34
.............35

(asevedea7.14).....................35
a grdtarelorgi
a capacelor
rabatabile
9.3.15Unghide deschidere
9.4

(asevedeaarticolul
Marcare
8)......

9.5

incercare
de tip...

9.6

la incdrcare
incercarea
uzualA

10

E v a l u a raec o n f o r m i t d t i i . . . . . . . , .

........35
......35
...........35
......35

10.1 Generalitif
.

......35

detip (incercare
inifalia produsului)...........
10.2 incercare

..........36

producf
(control
10.3 Controlul
eiin uzini efectuat
de citre producdtor
internal calitdfi).............36
1 0 . 4 P r o d u snee c o n f o r m e
11

...........:.....

Instalare...

AnexaA (normativd)
Modelde proceduripentrucontrolul
internal calitifi...

.............36
.............36
...........37

pentruproduse
AnexaB (normativd)
Cerinlesuplimentare
din betonsupusela
condifi foarteseverede ingheldezghe!,
cu apdcarestagneazigi careconlinesdruriantigel..........45
8.1

Domeniu
de aplicare.

8.2

C o n d i ldi ie a p l i c a r e . .

..............45

8.3

R e z i s t e nl lai i n g h e ! - d e z g h es!dcruu r i a n t i g e l . . . . . . . . .

..............45

8.4

Marcare.....

. . . . .... . . . . 4 5

AnexaC (normativd)
Determinarea
rezistenlei
lainghefdezghe!
cu siruriantigel...
...,..
C.1

Principiu

......45

........46
. . . . .... .. . 4 6

SR EN 1433:2003

c.2

Prelevarea
de probe...

c.3

Materiale...

.......46

c.4

Aparaturd...

.......46

c.5

pentruincercare...
Pregdtirea
epruvetelor

c.6

Proceduri...

......48

c.7

Exprimarea
rezultatelor
incercdrii...

......50

C.8

Raportul
de incercare

......50

AnexaD (nformativi)Inspeclie
de supraveghere,
efectuatide un organism
de
parte)..
certificare
terli parte(controlte(n
D.1

parte...
Scopulgiprocedura
inspec$eite(i

D.2

n i$ . . .
R a p o r t u l t e rpt p

........47

..........51
............51
.................52

la prevederile
AnexaZA (nformativi)Articolealeprezentuluistandard
european
referitoare
........53
Directivei
UE pentruproduse
de construc$i.........
Bibliografie.

.......58

SREN1433:2003
Preambul
a fost elaboratde cdtreComitetulTehnicCEN/TC165 ,,Tehnica
Acestdocument(EN 1433:2002)
estedefinutde DlN.
apeloruzate",al cdruisecretariat
Aceststandardeuropean
trebuiesi primeascd
statutulde standardnalional,fie prin publicarea
unui
nalionaleconflictuale
text identicfie prin andosare,cel t3rziuin mai 2003,iar standardele
trebuie
retraseceltiziu in august2004.
datdCENde cdtreComisiaEuropeand
Acestdocumenta fostelaboratcu imputernicirea
9i de citre
aleDirectivei(lor)
a Liberului
Schimb,9i sus$necefintele
esen$ale
UE.
Asocia$aEuropeand
UE, a se vedeaAnexainformativiZA, parteintegrantda acestui
Pentrurela$acu Directivei(lor)
document.
AnexeleA, B gi C suntnormative.
AnexaD esteinformativi.
stabilegte
aplicarea
canalelor
de evacuareatdtca ansambluri
simple,cAt
Acestdocument
9i utilizarea
gi ca ansambluri
simpld9i poatefi utilizatin
cu maimultepdrli.Un ansamblu
estedefinitca o instalalie
comUnafecu alte uniti$ similarepentrua oferiun sistemde evacuare.Sunt date instrucfunicu
privire la amplasamentul
instala$ilor,
re2stenlainstalaliilorgi grdtarelegi capaceleadewate.
gi alteadaptoare
speciale
suntexclusedindomeniuldeaplicareal acestuistandard.
Fitingudle
dar poateface partedintr-unstandardsimilar
Montareacanalelornu faceobiectulacestuistandard,
suntmontateastfelincitsi fie previzuti o fundaleadecvatipentrua le
viitor.Canalelede evacuare
permitesd rezistela sarcinile
de funcfonarepropuse.
A fost acordatiatenlianecesardsistemelor
formalizate
de asigurarea caliti$i,iar aceststandard
prezinti in detaliuactiviti$lespecificegi relevantede controlal calitdfi, necesareatdt pentru
producitor,cAtgi pentruevaluatorii
externi(dacdestecazul).
Acest standardspecifici materialele
utilizatein mod curentla fabdcareacanalelorde evacuare.
Totuqi,pentruunelemateriale
suntla oraactualidisponibile
datelimitate.
constituie
Evacuarea
apelormeteorice
aplica$aprincipald
a canalelor
de evacuare.
Alte lichidepotfi
transportate,
cu condifauneialegericorectea canalului
de evacuare.
Intern CEN/CENELEC
Conform Regulamentului
organismelenafonale de standardizaredin
urmdtoareleliri sunt obligatesi puni in aplicareacest standardeuropean:Austria, Belgia,
Danemarca,
Elvefa,Finlanda,
Franta,Germania,
Grecia,lslanda,lrlanda,ltalia,Luxemburg,
Malta,
MareaBritanie,
Norvegia,
OlandaPortugalia,
Republica
Cehi, Spania9i Suedia.

Domeniude aplicare

pentru
Aceststandardeuropeanstabile$ecerinlelepentrdcanalelede evacuareliniare,prefabricate
colectareagi transportulapelorde suprafaldatuncicdnd sunt instalatein zone supusetraficului
pietonalgi/saual vehiculelor.
Acestecanalesuntdefinitefie ca Tip l, carenu necesitio fundalie suplimentard
fie ca Tip M, care
necesitdo funda$esuplimentaripentru a suportasarcinileverticalegi orizontaledin timpul
producitorului.
f undionirii,in conformitate
cu recomandirile
Aceststandardstabilegtecerinlelepentrugrdtaregi capace,integrateintr-unsistemde evacuare
liniar.Standardul
se aplici canalelorcu gritare, canalelorcu fantd 9i canalelorcu borduricu o
deschidere
de pAni la 1 000mm.
Acest standardstabile$edefini$ile,clasele,cerinlelede proiectaregi de incercare,marcarea9i
controlul
calitdliipentrucanalele
de evacuare.

SREN1433:2003
2 Referinlenormative
Acest standardeuropeancon$neprin referinledatatesau nedatate,prevederidin alte publicafi.
Aceste referinlenormativesunt citate in locurilecorespunzitoare
din text, iar publica$ilesunt
enumeratemai jos. Pentru referinteledatate,modificdrile
sau revizuirileulterioareale oricdror
publicafise aplicdacestuistandardeuropeandacdsuntincluseln el prin modificare
sau revizuire.
Pentrureferinlelenedatatese aplicdultimaedife a publicalieila care se face referire(inclusiv
modificdrile).
EN 1169,Precastconcreteproducts- Generalrulesfor factoryproductioncontrolof glass-fibre
reinforced
cement.
EN 1170-5,Precastconcreteproducts- incercaremethodsfor glass-flbre
rdnforcedcement- Part5:
"Complete
Measuring
bendingstrength,
incercare"
method.
bending
- Spheroidalgraphite
EN 1563,Founding
castirons.
steel B 500 ENV 10080,Steel for the reinforcement
of concrete- Weldabledbbedreinforcing
Technical
deliveryconditions
for bars,coilsandweldedfabric.
EN 10088-1.Stainless
steels- Part1: Listof stainless
steels.
and strip for
EN 10088-2,Stainlesssteels- Part 2: Technicaldeliveryconditions
for sheeUplate
generalpurposes.
products,
bars,
EN 10088-3,
Stainless
steels-part3: Technical
delivery
conditionsforsemi-finished
rodsandsectionsfor generalpurposes.
EN 10142,Continuously
hotdip lnc coatedlow carbonsteelsstrip and sheetfor cold formingTechnical
deliveryconditions.
hot-diplnc-aluminium(ZA)coatedsteelstripandsheet- Technicaldelivery
EN 10214,Continuously
conditions
hot-dipaluminium-lnc(AZ)coatedsteelstripandsheet- Technicaldelivery
Lru tOZtS,Continuously
conditions.
EN 12163,Copperandcopperalloys- Rodfor generalpurposes.
machines- Part 1:
of staticuniaxialincercareing
EN ISO 7500-1,Metallicmaterials- Verification
:1999).
incercareing
machines( SO 7500-1
Tension/compression
ISO185,Greycastiron- Classificalion.
steels- Plates,wideflats,bars,sectionsandprofiles.
ISO630,Structural
and
ISO 1461,Hot dip galvanizedcoatingson fabricatediron and steel articles- Specifications
incercaremethods.
purposes.
ISO3755,Castcarbonsteelsfor generalengineering
- Determination
strengthof testspecimens.
of compressive
ISO4012,Concrete
allowances.
tolerances
andmachining
ISO8062,Castings- Systemof dimensional

3 Termeni9i definilii
se aplici urmdtoriitermeni
acestuistandardeuropean
Pentruaplicarea
9i definif,i:

SR EN1433:2003
3.1
canalde evacuare
gi transportul
prefabdcate
apeide
carepermitecolec{area
Ansamblu
liniar,compusdin elemente
parcursul
in
aval.
lungimi
descdrcare
intregii
sale
suprafald
,pentru
3.2
tip I
pentrua suportasarcinile
gi
verticale
suplimentari
carenu necesitio funda$e
Canalde evacuare
(asevedea
figura1).
dintimpulfuncfionirii
orizontale
3.3
tip M
gi
pentrua suportasarcinile
verticale
carenecesitio fundaliesuplimentari
Canalde evacuare
(asevedea
figura1).
dintimpulfuncfionirii
orizontale

Legendi
ale
x, y gi z Dimensiuni
funda$eisuplimentare
tf

Exemplu
de tip M

Exemplu
detip I

Figura 1 - Exemplude tip I Sitip M

3.4
canalcugr5tare
prefabricat
deschisi,cu gritaresau/gi
al canalului
de evacuare
cu o partesuperioard
Ansamblu
capacepozate(a se vedea figura2).

Legendi
1 Gritar
2 Corpde canal
(pedmetrul
intedoare
udat)
h, b
Dimensiuni
Figura2 - Exemplede canalecu gritare
3.5
grdtar/capac
Pdr$mobilecarepermit,in cazulgritarelor,intrareaapei(a se vedeafigura3).

SR EN 1433:2003

H
Figura3 - Exemplede grltare
3.6
canal cu fanti
careare un profilinchis$ la parteasuperioario fanti contin uasau
Canalde evacuareprefabricat
intermitentipentrua permiteintrareaapelorde suprafali(a se vedeafigura4).

Legendi
h, b
Dimensiuni
interioare
(perimetrul
udat)

Figura4 - Exemplude canalcu fantii


3.7
canal cu borduri
(a se vedea
Canalde evacuarecu profiltipizat
de bordurigi carearefantecontinuesaudiscontinue
figura5).

Legendi
h, b

(pedmetrul
Dimensiuni
intedoare
udat)
Figura5 - Exemplede canalecu borduri

3.8
ape de suprafafi
Apascursdde la suprafalaconstruc$ilor,
a goselelor
saua solului.
IEN4761
NOTA- Canalele
pottransporta
deevacuare
altelichide,
deexemplu
uleiuri
sauproduse
chimice.
in acestcaz,
conformitatea
acestora
trebuieverilicatidecitre producdtor.

SR EN1433:2003
3.9
diametrunominal
Notaf,e
numericd
a mdrimii
componentelor
careesteo aproximare
corespunzdtoare
celuimaiapropiat
numdrintreg, egalicudimensiunile
defabrica$e
in milimetri.
IEN4761
NOTA- Pentrucomponentele
conformecu prezentul
standard,diametrulnominalcorespunde
din punctde
(mm),care este dimensiunea
vederenumericcu ldfimea b ?nmilimetri
maximdorizpntalide evacuare(a se
vedeafigurile2, 4 9i 5).

3.10
suport
Suprafalipe caregrdtarulsaucapaculesteagezatpecorpulunuicanalcu gritare.
3.11
suprafefe de contact gi margini expuse traficului
Marginimetalicesaucomponente
similarefixatepe,sauinseratein corpulcanalului,
ca suportpentru
gritaregi capace9i ca protecfe a corpuluicanalului
impotriva
deterioririidatoratetraficului
gidemargini
NOTA- Exemfle
tipicedesuprafe[e
decontact
expuse
traficului
suntprezentate
in figura6.

Legendi
1 Margineexpusdtraficului;
2 Suprafalide contact;

e - Grosimea marginiiexpusetraficului
d - Grosimea suprafeteide
contact

Figura6 - Exemple
de suprafefe
decontactgi marginiexpusetraficului
3.12
adincime de pozarea gritarelor gi a capacelor
Dimensiunea
A, ilustratd
grdtarelor
in figura7, careasiguriamplasarea
saua capacelor
in peretele
canalului.

10

SR EN 1433:2003

l ,

Legendi
1 Nivelulsolului
3 Peretealcanalului
gi grdtarsaucapac
2 Grdtarlcapac
de acoperire a1,a2 Distanledintrecorpulcanalului

Figura7 - Exemplede adincime de pozare


3.13
suprafafi liberd
Zoni neobstruclionati
dintresuporturi
saumarginile
fantelor.
p6tra$
(mm'; saual$multipli
(de
NOTA- Suprafala
liberdesteexprimatd
in milimetri
de unitate
de mdsurd
2
pitrag( cm ))
exemplu
centimetri

Legendi
Suprafa{iliberd= COx L

L = 1 1 +1 2 +B
Figura 8 - Exemple de suprafefe libere

3.14
deschiderilibere

co

gi marginile
fantelorcanalelor.
Lilime neobstruc$onati
intresuporturile
de pozarea grdtarelor
Exemplealedimensiunii
COsuntprezentate
in figurile7 $ 8.
NOTA - Deschiderealiberdeste exprimatiin milimetri(mm).

3.15
masa pe unitate de suprafald
Masa totali Q gritaruluisau a capaculuiin kilogrameimpn$td la suprafaladeschideriiliberea
canalului
in m'.
pe metripnta$(kg/m2).
esteexprimatd
in kilograme
desuprafa[d
NOTA- Masapeunitate

11

SR EN 1433:2003
3.16
garnitutt elastici
gritaruluisa capacului
Materialdin corpulcanalului,
utilizatpentrua oferiun suportstabil.
3.17
sarcini de fncercare
Sarcini aplicati unui gritar/capacsau unui elemental canaluluide evacuarepe perioadaunei
incerciri.
(kN)
NOTA- Sarcina
deincercare
esteexprimatd
in kilonewtoni
3.18
sarcini maximi (de ruperc)
Sarcinimaximiatinside aparatura
de incercarepe perioada
uneiincerciri.
3.19
zoni pietonali
poatefi circulatdin modocazionalde vehicule
Suprafalddestinatipietonilor,
dar carede asemenea
pentruaprovizionare,
de salubritate
saude urgen!5.
3.20
stradi pietonali
Zoni supusiunuitraficregulat
de vehicule,
darnumaiin timpulunorperioade,
de exemplu,
numaiin
afaraorelorde serviciu.
3.21
cog de rclinere
Componentiamovibilia unuicanalcarere$nemateriile
solide.
3.22
suprafati de curgere a apei
Suprafalatotalda fantelorgi grdtarelor
din suprafalaliberd,sau a altordeschideri
de evacuaredin
borduratrotuarelor.
pitra{i(mm2
NOTA- Suprafala
decurgere
a apeiesteexprimati
in milimetri
).
3.23
prag intre radierc

s
Diferenla
de coti intreradierele
a doudcanaleadiacente.

Legendi
1 Direc$ede curgere
2 Radierele
canalelor
Figura9 - Exemplude pragintre radierc

12

SR EN 1433:2003
3.24
incercare de tip
Incercarepentruverificareaproiectdrii,
care este efectuatio singurddatd pentrua se demonstra
conformitatea
cu prezentul
standard
dupdfiecareschimbare
majoride fabricalie,
$ careesterepetatd
proiectare
saude materiale.
4 Clasificare
Canalelede evacuaretrebuieclasificate
dupdcum urmeaziconformdestina$ei
lor (a se vedeade
asemenea
articolul5):
A 15, B 125,C250,
D400,E 600,F 900.

pentrucanalele
5 Locuride instalare
de evacuare
Clasade sarcindadecvatia canaluluide evacuarecaretrebuiealesdepindede locul undeva fi
instalat
canalul.
Locuriletipicede instalareau fostimpir$tein grupenumerotate
de la 1 pSni la 6, dupi cum sunt
enumeratemai jos. Figura 10 9i figura 11 prezinti amplasamentul
unoradin acestegrupe in
apropiereauneiautostrdzi.
O indica$edesprece clasi minimdde sarcini a canaluluide evacuare
pentrufiecaregrupi.Alegereaclaseide sarcindadecvate
trebuiealeasi esteprezentatd
in paranteze
proiectantului.
esteresponsabilitatea
CAndnu existi niciundubiu,trebuiealeasio clasi de sarcinisuperioard.
Grupede instalarc:
Grupa1 (minimum
clasaA 15)
Suprafelecarepotfi utilizatedoarde citre pietonisaubicicligti.
Grupa2 (minimum
clasaB 125)
gi zoneasemindtoare,
parcirisau parcirietajate.
Trotuare,
zonepietonale
Grupa3 (minimum
clasaC 250)
Borduriletrotuarelor(figura10) gi zonelenecirculate
fdri acostamente
sau zone aseminitoare;
bordurile
trotuarelor
suntincluseintotdeauna
in grupa3.
Grupa4 (minimum
clasaD 400)
(figurile10 gi 11)gi zonele
Parteacarosabild
adrumurilor(nclusivstrizilepietonale),
acostamentele,
de parcare,pentrutoatetipuriledevehiculerutiere.
Grupa5 (minimum
clasaE 600)
Suprafelesupuseunorsarcinimaripe osie,de exempluporturisaudocuri.
Grupa6(clasaF900)
Zonesupuseunorsarcinifoartemaripe osie,de exemplupistepentruavioane.

13

SR EN1433:2003

Legendi
1
2
3
4

Grupa1 (deexemplupe poduriprietonale)


Grupa2
Grupa3
Grupa4
Figura10 - Secliunetransversaliprintr-oautostraditip careprczintilamplasarcadiferitelor
grupede instalare

Legendi
1 Grupa1
2 Zonaacostamentului
expusdtraficului
3 Partecarosabild
4 Grupa4
Figura11 - Secliunetip pdntr+n acostamentcarc reprezintiamplasamentul
unor grupede
instalare

14

SR EN 1433:2003
6 Materiale
6.1 Generalitili
gi capacele
potfi fabricate
Canalele
de evacuare
saugrdtarele
din materialele
enumerate
la 6.1.1
6
.
1
.
2
.
9i
Pentruattemateriale
in afari de celeenumerate
la 6.1.1$ 6.1.2produsul
trebuiesd se conformeze
cu oriceprevederi
relevante
valabile
din farade utilizare
a produsului,
cu privirela durabilitate,
de
exemplu
rezistenli
UV,reZstenlilaabraziune,
oboseald.
potstabili
NOTA- Oricerevizuiri
aleacestui
standard
la durablitatea
cerinle
referitoare
altormateriale.
6.1.1 Canalede evacuare
potfi fabricate
Canalelede evacuare,
cu excep$agritarelor9i capacelor,
din:
a) fonti cu grafitlamelar;
b)fontdcu grafitnodular;
c) olelturnat;
d) olel laminat;
e) olelinoxidabil;
f) betonarmatsaubetonsimplu;
g) betonpebazdde rigindsinteticd;
h) fibrobeton;
pe bazi de rigini sinteticdcu fibri de
i)unuldintrematerialele
de la a) la f) comtt'nate
cu beton/beton
sticli.
6.1.2 Capace9i gritare
Capacelegi gritarelepotfi fabricatedin:
a) fonti cugrafitlamelar;
b) fontdcu grafitnodular;
c) olelturnat;
d) olellaminat;
e) otelinoxidabil;
f) aliajepe bazdde cupru;
g) betonarmat;
h) betonpe bazAde rdgini sintetici;
6.1.3 lftilizareaoleluluilaminat
Utilizarea
oleluluilaminat,cu excepfaprotec$ei
suprafelelor
de contactgi a marginiiconform7.8,este
permisdnumaidaci se poateasigurao rezistenlisuficientdla coroziune.
Aceastapoatefi obfinutd
pringalvanizare
la caldpe o suprafaticuratdin conformitate
cu ISO14619i pentrufoliasaubandade
olelinvelitin conformitate
cu EN 10142,EN 10214$ EN 10215.

15

SR EN 1433:2003
6.2 Fabricafie, calitate gi incercare
calitateagi incercareamatedalelor
definitela 6.2.1gi 6.2.2trebuiesd fie conformecu
Fabricafia,
standarde
europenesuplimentar
f{it de cerinleleacestui
urmitoarelestandardeinternafonale
9i
standard.
6.2.1 Materialemetalice
interna$onale
Materialele
metaliceindicatemaijostrebuiesi fie conformecu urmitoarelestandarde
gi standarde
suplimentar
fati de cerintele
acestuistandard.
europene
- Fonti cu grafitlamelar
ISO185
- Fonti cu grafitnodular

EN 1563

- Otelturnat

ISO630

- Olellaminat

ISO3755

- Galvanizare
la cald

EN 10215
ISO1461,EN 10142,
EN 10214,

- Toleranlepentrufonti

ISO8062

- Olelinoxidabil

EN 100E8-1,
EN 108&29i EN10088-3

- Aliajepe bazdde cupru

EN 12163

- Olelpentru
armituri

ENV10080

6.2.2 Betongi betonpe bazi de rigini sinteticil


calitatea9i incercarea
materialelor
indicatemaijos trebuiesi fie conformecu urmitoarele
Fabricafia,
cerin!e:
- betonprefabricat
conform6.3.3;
- betonpe bazdde rigindsinteticd
conform6.3.4;
- fibrobeton
conform6.3.5.
6.3 Cerinle suplinrentarc
cerinlesunt suplimentare
fali de celedemai sus ale standardelor
interna$onale
Urmdtoarele
9i
europene.
6.3.1 Sudareaoleluluilaminat
Trebuieaplicatecerinlelespecificate
in standardele
dinlarade utilizare.
6.3.2 Olelinoxidabil
Pentruo rezistenld
acceptabilila coroziune
la efectelecoroZuniiintercristaline,
trebuie
9i o stabilitate
(a se vedea6.2.1):
numaiurmitoareleolelurispecificate
in standardele
utifizate
europene
- pentrugamaaustenitici:
toatetipurile,
- pentrugamaferiticdgi martensitici:
numaiX SCrTlsauX SCrNb17.

16

SR EN 1433:2003
6.3.3 Betonprefabricat
6.3.3.1Beton
Rezistenla
la compresiune
caractedstici
a betonului
la 28 de zilenutrebuiesd fie maimici de:
- 35 N/mm2 atuncicAndestedeterminatlpe cilindricu diametrude 150mm gi inil$mede 300mm;
sau
- 45 N/mm2 atuncic6ndestedeterminatd
pe cuburide 1SOmm;sau
- 45 N/mm2 atuncicAndestedeterminatd
pe plici rec'tangulare
solidede (100X 1OO
X 150)mm.
Cind estemisurati pe carotesaupe alteepruvetede incercat,trebuiestabilitio corelaliecu celede
mai sus. CAndun cub sau o caroti reprezentative
nu poatefi obfnuetdin produs,atuncipoatefi
corelaliacu procedura
de incercare
incercatprodusulintregsau o partea acestuia, grse stabilegte
la 9.1.4.
de tipudescrisd
6.3.3.2 Armituri din olel
Capaculde betonpestearmiturade ofeltrebuiesd respectecerinlelenalionaleale lidi in careeste
produselor
similareca de
canalelor
de evacuaresau,in absenlaacestora,
aplicabile
utilizat(specifice
exemplu
de
acces).
levigiguri
pAnd
NOTA- Cerinlele
nafonalerimdnvalahile
lao armonizare
ulterioard.
6.3.3.3Rezistenlila condilii climaterice
descrisi|a9.2.1,
CAndsuntincercatepentruabsorb$a
cu metodade incercare
apeiin conformitate
canalelede evacuare
trebuiesi fie clasificate
9i marcateconformtabelului1 9i articolului8. ' T
"
Tabelul1- Gradede rczistentlla crlndiliileclimaterice

u""l

^.i

Grad

:i
Absorbtiea apeiin % de masi',
perFormantele
nusuntmasurate

Marcai"
N

valoareamedie< 6,5:
nici un rezultatindividual> 7.0

a Cdndexisti condi$ispecificede utilizarecorespunzdnd


aceloradefinitein anexaB (contactfrecvental unei
suprafele
a unuicanalde evacuare,
sdruri
fabricatpar$alsauin intregime
din beton,cu apdstititoarecon$ndnd
de dezghefare
in condifiide inghefsauundereglementirile
suplimentare
definitein anexaB
cer),atuncicerinfele
gi,dacdestecazul,produsul
trebuieaplicate
trebuiemarcatcu "+R'.
potstabiliin preambulul
Edi[iilenationale
aleacestuistandard
na$onal
c6 numaiunadin daseestespecificatica
pentrucond$iIe dimaterice.
fiind corespunzitoare

6.3.4 Betonpe bazi de rigini sintetici


Pentrubetonulpe bazAde rdgindsinteticide poliester,
la
rezistenla
la incovoiere
9i rezistenla
compresiune
la7 zle pentruepruvetele
de incercareconformtabelului3 trebuiesd se conformeze
valorilor
indicate
in tabelul2.
Tabelul2 - Cerinfede rezistenti
Rezistenli
Rezistentdla incovoiere
Rezistenti la comoresiune

Valoaremediea trei epruveilede


incercat
N/mm2

Cea mai mici valoare individuali

>22
>90

>18

17

N/mm>7q

SR EN 1433:2003
pentruincercat
Tabelul3 - Epruvete
Dimensiuni
in milimetri
Dimensiuniale epruvetelorde incercat'
40x40x200
fabricatin directeverticald

Manmea maxtma a aqreqnulul

<8
> 8 o a n al a < 1 6

EOXEOX4OO

a Tolerantele
nutrebuiesi depiseasce
t 1 mm.

6.3.5 Fibrobeton
Performanpfibrobetonului
trebuiesd fie demonstratiinaintede utilizare.Pentrubetonulcu fibrede
sticldfiri armituri de o!el,rezistenlala incovoierela 28 de zile pentrueprwetelede incercat,in
conformitate
cu tabelul5, trebuiesi fie conformicuvalorileindicatein tabelul4.
Tabelul4 - Cerinte
, de rezistentii
,
Rezistenta

Valoare medie a trei epruvete de


incercat
N/mm2
>20
Rezistentdla incovoiere
> 45 (cub)
> 35 (cilindru)
Rezistentila compresiune

valoare mtntma tndMduala


N/ mm2

>16
36 (cub)

28 (cilindru)

Tabelul 5 - Epruvetede incercat


Dlmensluna3 5 0 m m X 1 0 0m m X 1 0 m m
Cand sunt confec$onateseparat, eprwetele plate de
incercatnou turnatetrebuiesd fie acoperite,pentru24
h, de un materialtextil ud ,la o temperatur6de
(20 t 4)0Q Siapoitrebuiemengnutesub api la
(20 ! 4)" C pand la incercare. Ca o alternativd,
epruvetele plate de incercat pot fi decupate din
produsefinite.

Epruveteplate

a )Tolerantelenu trebuiesa depaseasca+ 1 mm.

7 Cerinfe de proiectare gi de fabricafie


7.1 Generalit{li
Canalelede evacuaretrebuiesd fie lipsitede defectecare pot impiedicaindeplinireascopului
potfi combinate
pentrua
acestora(deexempluotificii,marginifisurate).
Doui saumaimultemateriale
formaun compus,suficientpentrua transfera
tensiunile
dintreacestemateriale.
Elementele
canalelor
de evacuaretrebuiesi aibl o rezistenliverticali$ lateraliadecvatipentrua rezistatransportului
normalgi pentrua suportasarcinilegi a tensiunile
cdndsuntinstalatein conformitate
cu instructunile
producdtorului
(a sevedeaarticolul
11).
Canalelede evacuaretrebuiesi rezistela fortpleexternerezultatedin amplasamentul
canaluluide
exemplusarcinide trafic,dilatalietermici,fie princaracteristicile
lor,fie printr-ometoddde instalare
recomandati
de citre fabdcant(a sevedea7.17gt articolul11).
7.2 Dimensiunigi toleranle dimensionale
gi toleranlele
Daci nu estealtfelspecificat
in aceststandard,
dimensiunile
dimensionale
ale canalelor
gi ale componentelor
pentrua asiguraindeplinirea
acestora
trebuiesi fie suficiente
scopuluiacestora
gi pentru a asigura conformitatea
cu toate celelaltecerinle din acest standard.Toleranlele
dimensionale
ale dimensiunilor
intedoare(perimetrul
udat)L, b 9i h nu trebuiein nici un caz sd
pe celeindicatein tabelul6.
depdgeascd

18

SR EN 1433:2003
Tabelul6 - Toleranfe
dimensionale
Dimensiuniin
milimetr
Tipuldimensiunii
(L)
Lungime

Mirime nominali

Toleranti

L<1000

! 2

1000<f<4000

! 4

L > 4000

t5

b<500

t2

500<b<1000

r3

Ldlime(b)

(n)
Inarlme

h s200

!2

h>200

x 1o/ocu un maximumde t 3 mm

" Pentrucanalele
cufantegi cu fantein bordura
trotuarelor,
toleranta
dimensiunii
L trebuiesi fie det 5 mm.

a=cll *&t

'
Figura12 - Interspaliutotal
Pentrua se limitadeplasarea
orizontald
a grdtarului
sau a capacului
in canal,dimensiunile
relevante
toleranlele
dimensionale
ale
acestor
canale
trebuie
astfel
incdt
sd
se
intruneasci
distanla
sd
fie
9i
totali a (a se vedeafigura12)dupi cumurmeazi:
- C O s 4 0 0m m :a < 7 m m ,
- CO> 400mm:a s 9 mm.
7.3 Proiectarc geometrici
in general,h trebuiesd fie cel pu$negalcu b (a se vedeaarticolul3, figurile2, 4 gt 5). in ceeace
privegteproiectareahidraulicia unui canal de evacuare,capacitateade intrarea sistemului,
capacitatea
de curgere9i capacitatea
de descircarea iegirii(lor)
din sistem,producitorultrebuiesd
pentrua permitealegereaunorproduseadecvate.La punctulde
furnizezesuficiente
date hidraulice
descircare,poatefi instalatun elementadecvatpentruracordarea
in avalla un sistemde evacuare.
Dimensiunea
nominalda iegirilorde evacuare
nutrebuiesd fie in generalmaimici de
9i a Tmkfnirilor
gi
DN 100.Dimendunileacestoratrebuiesi corespundicu aceleaale uneiconductestandardizate
trebuiesi fie posibili racordarea
unorimtiniri caresunt conformecu
la conducteprinintermediul
cerinlelespecifi
catepentrurespectiva
conductd.
7.4 Panti longitudinald
Pantalongitudinald
a fiecdruicanalnu trebuiesi fie mai micdde 0,5 o/o.Elementele
trebuiesi fie
pentrua facilitainstalarea.
marcatesewenfialpentruidentificare,

19

SR EN 1433:2003
7.5 imbinarea elementetorcanaluluide evacuare
7.5.1 Etangeitate
la api
imbinareadintre elementelecanaluluitrebuiesd fie proiectatiastfelincdt acesteasi fie bine
etangate.Cdndsuntincercatein conformitate
cu 9.3.6,imbinarea9i canalulnu trebuiesd prezinte
pierderi.Producdtorul
trebuiesd stabileascimetodade instalarein instrucfiunile
sale (a se vedea
articolul
11).
7.5.2 Pragintrc radiere
Trebuiesd existeo tranzifelindla imbindrileelementelor
adiacenteale canaluluide evacuare,fird
pentrua se permiteo curgerecontinui.Pragulintre radieres nu
strangularea
secliuniitransversale
trebuiesi fie maimarede 6 mm.
NOTA- Anumiteelemente
ale canalului
de evacuare
se pot instalape bazainstrucfiunilor
scriseale
producdtorului,
pentru
a serespecta
aceastd
valoare.
7.6 Adincime de pozarea gretarelor9ia capacelor
Canalelede evacuarede clasede la D 400 la F 900trebuiesi aibdo adincimede pozareA dupd
cum estearitat in articolul3, figura7, de cel pu$n50 mm.Aceasticerinli nu se aplici daci capacele
sau grdtarelesunt securizatela deplasarea
datorati traficuluiprin intermediulunui dispozitivde
inchideresau o caracteristicd
specifici de proiectaresau o combinafea acestordotiri (a se
vedea7.9).
Dimensiunile
deschiderii
trebuiesi astfelincAta2s a1(a sevedeafigura7).
7.7 Suport
Suportuldintrecanalulcu gritaregi gritar saucapactrebuiesd fie fabricatastfelincit si se asigure
compatibilitatea
Tntrecomponente.
Pentruclaselede la D 400 la F 900 acestesuporturi
trebuiesi fie
gi silentiozitatea
fabricateastfelincAtsi se asigurestabilitatea
in timpulutilizddi.Aceastapoatefi
ob$nutdprin prelucrarea
suprafelelor
de contact,inserareaunor garniturisau orice alte metode
adec;vate.
7.8 Proteclia marginilor expuse la circulalie gi a suprafefei de contact
gi a suprafelei
pentrucanalelecu gritare din clasele
Protec$amarginilor
de contactesteobligatorie
pentruclasaC 250pentrumateriale
de la D 400pAndla F 9009i recomandati
de la g) pAni la i) de la
6.1.1.In cazulde la D 400 pAndla F 900,protecliamarginii9i a suprafelei
de contacttrebuiesi fie
securizatiimpotrivadezmembrdrii
elementelor
canaluluiprodusdde trafic,de exempluprin ancore.
Protecflamarginilorcirculate9i a suprafetelor
de contactdintrecorpurilede canal gi gritare sau
capace(a se vedeafigura6) trebuiesd fie fie din fonti sau olel galvanizat
9i otel inoxidabil(a se
vedea6.2.1)cu grosime
conform
tabelului
7.
gi parteasuperioaria marginii
Diferenlade inil$me dintreparteasuperioaria grdtarului/capacului
expusela circula$e
trebuiesd fie de t 1 mm.
NOTA- Poate
fi utilizatd
altdprotec[ie,
( a sevedea6.1).
cucondif
a sdfiedemonstratd
cafiindadecvatd
Tabelul7 - Grosimeaprotecfieimarginiiexpusela circulalie9i a suprafeleide contactcu fonti
sau ofel
(a se vedeafigura6)
Clasi

Grosimea
minimia
mm
Marginiexpusela circula$e
e

c250

Suprafetede contact
d
'l

D 400
4
z
E 600: F 900
conformfiecirei proiectdridar nu mai micd dec6tcea ceruti de clasa D 400
a Fera grosimeaprotec[ieisuplimentare
impotrivacoro2uniiotelului

20

SR EN 1433:2003
7.9 Securizareagretarelorsau a capaculuiin cadru
Grdtarele gi/sau capacul trebuie securizatein cadrul canaluluipentru a intruni condif,ile
corespunzitoare
de traficla loculde instalarespecificat
in articolul5. Aceastapoatefi ob$nutiprin
unuldin urmitoarele:
a) un dispozitiv
de inchidere;
b) masi suficientipe unitatede suprafali;
c) o caracteristicd
specificd
de proiectare.
pentrua se permitedeschiderea
Acesteamenajdri
trebuiesi fie proiectate
capacelor
saua gritarelor
prin intermediul
sculelor.Gritarelesau capacelede clasede la D 400 la F 900 trebuiesi aibi un
dispozitiv
de inchidere.
pentru
p6ndla
NOTA- Cerinlele
na[ionale
mijloacele
desecurizare
a capacelor
saua grdtarelor
rimdnvalabile
armonizareametodelorspecificatede la a) la c).

7.10 Dimensiuniale deschiderilor


de intrare
Dimensiunile
deintrare
trebuie
si fieconforme
Suprafala
deintrare
cupunctele
dela7.10.1
la7.10.3.
a apeitrebuiesd fie prevdzutd
de citre fabdcant.
7.10.1 Fantedrepte
7.10.1.1GlaseleA 15 Si B 125
Fantelegritarelordin canalelecu gritare pentruclaseleA 15 $ B 125trebuiesd fie conformecu
cerinleletabelului8.
Tabelul8 - DimensiunipentruclaseleA 15Si B 125
Dimensiuni
in milimetri
Liitime
d e l a 8 o d n dl a 1 8
> 18 odndla 25

Lungime
fdri limitare
< 170

gi zonelefletonale,ldfimeafantelorpoatefi redusila 5 mm, la latitudinea


NOTA- PestrdZlepietonale
proiectantului

7.10.1.2 Glaselede la G 250pini la F 900


Dimensiunile
fantelorgrdtarelor
din canalelecu grdtaregi ale fantelordin canalelecu grdtarepentru
claselede la C 250 pdnd la F 900 depindde orientareaaxelorlongitudinale
ale fanteiconform
direc$eide trafc (a se vedeafigura13 $ tabelul9).

21

SR EN 1433:2003

Legendi
nr. 1;
1 Orientarea

2 Odentarea
nr.2;

3 Directade trafic

Figura13 - Orientareafantelor
pentruclaselede la G 250pini la F 900
Tabelul9- Dimensiuni
Orientare
Nr1

Nr2

de la 0" pdni la 45" gi .


de la > 135"pdni la 180'
de la 45" pana|a135"

Lungrme
mm

Latrme
mm
d e l a > 1 0 p a n al a 1 8

lara ltmttare

de la > 10 pdndla 42

< 170

dela> 10pana|. 42

fdrd limitare

ldlimeastrdzilorpoatefi redusi la 5 mm, la latitudinea


NOTA- Pe strizile pietonalegi zonelepietonale,
oroiectantului

7.10.2 Fantecu alteforme


Fantelecu alteformetrebuieprciectate
in agafel incit sd se previniintrareain fanti a uneimisuri
de 170mmX 170mm X 20 mm.
7.10.3 Altedeschiderideintrare
Altedeschideri
de intraresuntpermise,cu condiliaca dimensiunea
celeimd lungideschideri
efective
a acestorasi fie conformd
cu cerinlele
stabilite
in tabeleleI $ 9 $ in figura13gi la 7.10.2.
Pentruintririlelaterale
dimensiunea
celeimailungideschideri
orizontale
trebuiesd fie s 170mm,iar
paraleldcu bordura
ceamaimaredimensiune
trebuiesd fie s 90 mm atuncicAndsuntmdsurate
de la
nivelulsuprafeleicarosabile.Prciecfiaodzontalia deschideriitrebuiesd fie de s 32 mm la un
unghi< 200(a sevedeafigura14).

22

SR EN 1433:2003
Dimensiuni
in milimetri

Legendi
l ZonAcarosabilS

Figura14- Orificiide intrarelaterali


Pentruunghiuricuprinse
intre200gi 450,proiectia
orizontalitrebuiesd fie de maximum60 mm.
Acesteasuntdedicatefolosiriiin aplicaliicarenu suntsupusetraficuluipietonal.
7.11 Coguride refinere
Cdndsunt necesarecoguride relinere,acesteatrebuieproiectate
pentrua se asiguraci eficienla
evacudriigi ventila{einu esteimpiedicatiatuncicind suntcompletumplutecu mdlsau oricefel de
pietrig.
NOTA- Cumpdrdtorul
sau autoritatea
specificatoare
trebuiesd stabileasc6
clarin studiulacestora
sau in
comandacdtrefabricantdacd cogurilede re$neresunt sau nu necesare.

7.12 Pozilionarecorectii a gretarelorgi a capacelor


Atuncic3ndun grdtarsau un capactrebuiesl fie instalatintr-opozi$epredeterminati
fali de corpul
unuicanalcu grdtaresauun ansamblu
de prote$ea cadrului/marginii,
acestatrebuieasiguratprintr-o
proiectare
corespunzitoare.
7.13 Gondilii pentru suprafala gritarului/capacului
Gritarelegi capaceledin claselede la D 400 pind la F 900trebuiesd fie fabricatecu o suprafald
superioardplani cu o toleranli de 0.8 % din lungimeagritaruluisau a capaculuiindividualcu un
maximde 5 mm.Estepermisio excepflede la aceasticerinliin cazulclaseiD 400,carepotaveao
suprafali concavi,daci sunt instalatein zone de parcare,dupi cum este descrisla articolul5,
grupa4.
Suprafelele
superioare
din fonti gi olel ale capacelor
trebuiesd fie fabricatecu un modelin relief,
avAndurmitoareleiniltimi:
- pentruclaseleA 15,B 125gi C 250:de la 2mmla 6mm;
- pentruclaseleD 400,E 600gi F 900:de la 3 mmla 8 mm.
Suprafalamodelului
in reliefnu trebuiesd fie mai micdde 10 % $ mai marede 80 % din suprafala
superioard
totald.
7.14 Unghi de deschidercal griitarclor 9i capacelorrabatabile
Unghiulde deschidere
al capacelorgi gritarelorrabatabile
trebuiesi fie de cel pu{in100ofald de
orizontalidaci nu estealtfelspecificat.
au o margineprofilati
Cdndcapacelegi gritarelerabatabile
radialpe partearabataUli,aceastatrebuieprofilatiastfelincdtsi se previndintrareain spafluldintre
cadruladiacentgi margineacurbi a capaculuisau a gritaruluicu mai multde 13 mm din indl$mea
acesteiade 170mm,a peneide 170mmX 170mmX 20 mm,prezentatiin detaliuin figura15,pana
profilatd.
fiindverticaligi paraleldcu marginea

23

SR EN 1433:2003
Dimensiuni
in milimetri

Legendi
1 Cadru
2 PanA
3 Capacsaugrdtar

Figura 15 - Panl

7.15

incerciri de rezistenli

7.15.1 Corpuride canal


Corpurilecanalelor
cu grdtare,cu fante9i cu borduritrebuiesd fie incercate
in conformitate
cu 9.1.4.1
pentrucfasacorespunzdtoare,
dupdcum urmeaz6'.
Corpurilecanalelorcu gritare,cu fantegi cu borduri2 500 mm trebuiesi fie incercatela sarcina
maximi de incercareindicatiin tabelul10. Pentru elementele
canaluluicu o lungime/ < 500 mm
sarcinade incercaretrebuiesi fie propor$onali.
I
500

(1)

r sarcina de incercare

De exemplu,un elementcu o lungimede 300mmtrebuieincercatla 300/500x sarcinade incercare.


7.15.2 Gritare 9i capace
Gritarelegi capacele
trebuieincercate
in conformitate
cu 9.1.4.2pentruclasacorespunzdtoare,
dupi
cumurmeazi:
Gritarelesaucapacelepentrucanalelecu grdtarecu deschideri
CO > 250mm (a se vedeaarticolul
3, figurile7 9i 8) trebuieincercatela sarcinacompletide incercareindicatiin tabelul10.Grdtarele
9i
capacelepentrucanalelecu gritarecu o ldlimeCO< 250mmtrebuieincercatela

-CO x sarcinadeincercare
250

(2)

cu unminimum
de0.6X sarcina
deincercare.

24

SR EN 1433:2003
Tabelul 10 - Sarcini de incercare
C|ase

Satctnt de Inoercare
KN

A15
B 125

15
125

c 250

250
400
600
900

D 400
E 600
900

7.16 Deformalie remanentil


C0nd sunt incercatein conformitate
cu 9.1.4.2.1,grdtarelegi capaceletrebuiesi intruneasci
cerinleledintabelul11pentruclasacorespunzitoare.
Tabelul11 - Deformaliaremanentipermisi a grltarului/capacului
Glasi

t elormage remanenEi permFa expnmatii ca raqrc a IaFmil c-o


(a se vedea figurile 7 9i 8)
mm

A15SiB125

UQ,"

50
de la C 250 pdni la F 900

-@o
300
C6ndsuntsecurizate
conform
7.9a) sau7.9c)

@ cdndCO> 450mm
100

maximum1 mmc6ndCO< 300mm

CQ..

500
CAndsuntsecurizate
conform
7.eb)

c maximum1 mmcdndCO< 500mm

Pentrubetonularmatcu olelsaupentrufibrobeton,
in timpulincerciriinu trebuiesi fie permisefisuri
cu ldfmemaimarede 0,2mm.
7.17 Recomandiri pentru instalare
generalede
Pentrutoatetipurilede canalede evacuareproducitorul
trebuiesi furnizezeinstruc$uni
instalare.
Pentru canalelede evacuarede tip M, producdtorul
trebuie si furnizezeinstruc$unipentru
ampfasarea
elementelor
canaluluide evacuare$ si specificedimensiunile
x, y q z (a se vedea
figura1). Producitorultrebuie
de asemenea
si specifice
clasade betonceruti gi detaliilede armare,
gi loculde instalare(a se
daci aceastaexisti, pentrua se respectaclasificarea
sarciniiprodusului
vedeatabelul10).
lnstruc$unile
documentate
trebuiesi defineasclcel pulin:
- suportulnecesarpe gantier,conformtipuluide canal,caretrebuiesi fie cel pu$nsuportulutilizat
pentruincercarea
(a sevedeaarticolele
de sarcinicorespunzitor
5,7.15gi 9.1);
loculuide instalare
- imbinareagi etangarea
canalelorde evacuareadiacente
dupi cum suntutilizatepentruincercarea
imbinidielementelor
(ase vedea7.7gi 9.3.6).
canalului
pentru
(a sevedeaarticdul5),nutrebuie
NOTA- Unprodus
detip M,r,fiilizat
si
o aSica$e
declasdinferioari
aibd nivelul de performanti marcat pe acesta,dec6t daci este instalatfolosindsuportulcorespunzdtordasei
marcate.

25

SR EN 1433:2003
8 Marcare
8.1 Marcareagriitarelor gi a capacelor
Gritarelegi capacele
trebuiesi fie marcatedupi cumurmeazd:
a) numdrulprezentului
standard,EN 1433 (numaidaci sunt respectatetoate cerinleleacestui
standard);
(deexempluD 400);
b) clasacorespunzdtoare
grdtaruluisau capacului9i locul de
c) numelegi/saumarcajulde identificare
a producdtorului,
fabricafe, carepoatefi subformi de cod;
d) numelegi/saumarcajuldeidentificare
a producdtorului
canalului
cu grdtare;
(subformdde codsaunu);
e) datade fabrica$e
gi potfi marcatecu:
f) marcajesuplimentare
referitoare
la aplicafaprevizutide citre utilizator;
g) marcajulunuiorgande certificare,
cdndestecazul(asevedeaarticolul10);
produsului
(numegi/saunumir de catalog).
h) identificarea
8.2 Marcareacorpurilor de canal
Corpurile
de canaltrebuie
sd fie marcatedupdcumurmeazi:
a) referireala acest standard,EN 1433 (numaidaci sunt intrunitetoate cerinleleprezentului
standard);
(deexempluD 400);
b) clasacorespunzdtoare
c) numelegi/saumarcajul
de identificare
corpuluide canal,carepoatefi subformi de
a producdtorului
cod;
(tipM sautip l);
d) tipulprodusului
(subformi de codsaunu);
e) datade fabrica$e
f) pentruelementele
de canalcu panti incorporati,
sewenlafiecdruielement;
g) marcajulreferitorla gradulde rezistenld
la condiliilemeteopentrucanalelede evacuarefabricate
din beton(N sauW 9i,daci estecazul, +R);
gi potfi marcatecu:
h) marcajesuplimentare
referitoare
la aplicafia
doritdde cdtreulilizator;
i) marcajulunuiorgande certificare,
c6ndestecazul(asevedeaarticolul10);
j) identificarea
produsului
(denumire
gi/saunumdrde catalog).
pentru
NOTA1 - Unprodus
(asevedeaarticolul
detipM,utilizat
o aplica$e
declasdinferioard
5),nuarenivelul
peacesta,
deperformantd
marcat
decdtdacdesteinstalat
fdosindsuportul
corespunzdtor
daseimarcate.
Canalelede evacuaredin beton,cu excep$acanalelor
cu radierelein panti, trebuiesd fie marcate
conform8.19i 8.2a) pdndla 8.2g) pe cel pu$n10% din produse,
dar cel pulincite un produspentru
fiecarepachet.

26

SR EN 1433:2003
Marcajele,de exemplugtanlarea,matrilarea,
trebuiesd fie lizibilegi, daci
imprimarea,
etichetarea,
esteposibil,vizikiledupi instalarea
elementului.
suntintrunite
NOTA2 - C6ndcerin[ele
demarcare
dela ZA3stabilesc
aceleaSi
informa$i
caacestartcol,atunci
cerin{ele
acestui
articol.

9 incercare
de t 1 mm,daci nu
Dimensiunile
specificate
la acestarticoltrebuiesd fie misuratecu o exactitate
estealtfelspecificat.
9.1 incercare sub sarcini
9.1.1 Sarcinide incercare
cu 7.15.
Sarcinade incercarepentrufiecareclasdtrebuiesi fie conformd
9.1.2 Aparaturi de incercare
9.1.2.1 Maginide incercare
trebuiesi fie capabilisi apliceo
Ma$nade incercare,de preferinfio presi hidraulicide incercare,
sarcini mai marecu cel pu$n25 % dec0tsarcinarespectivide incercarepentruclaseleA 15 gi D
400, gi cu cel pu$n10 o/omaimaredec0tsarcinarespectivide incercarepentruclaseleE 600 9i F
si aplicesarcinauniformprinbloculde incercat.
900.Ma$nade incercare
trebuiesi fie capabild
de t 3 o/o.
Trebuiemenfinutio toleranlia sarciniide incercare
Dimensiunilepatuluimaginiide incercaretrebuiesi fie mai mad decit suprafalaportanti a
elementului
caretrebuieincercat.
9.1.2.2 Blocuride incercare
gi formeleblocudlor
in detaliuin tabelul12.
Dimensiunile
de incercasuntprezentate
\ . ,

Tabelul12 - Dimensiuniale blocurilorde lncercare


Pentru lncercarea corpunlor de canal
(canale cu gritarg canale cu fante 9i
canale cu borduri) cu o mirime nominali
> 200 mm
< 200 mm

[::

,.'

\h

ffi-l
r:.:
,e/

\i*

tri

Pentruincercareagratarelor9acapacelorcu o deseh?qere

< 200 mm.

#Fra

200 mms CO < 300


mm

> 3UUmm

#w

OW- ldtimetotalda canalului


A se vedeaarticolul3 , fiqurile7 si I

9.1.3 Prcgitire pentruincercare


9.1.3.1 Gorpuride canaltip I
pe o suprafaliplatdpe
canalelor
de tip I trebuiesi fie amplasate
Elementele
de incercatalecorpurilor
patulma$niide incercatpentrua se eliminaoriceneregularitifi
din corpulde canal.

27

SR EN 1433:2003
9.1.3.2 Corpuride canal tip M
de incercatale corpurilorcanalelortip M trebuiesd fie agezategi/saufixateconform
Elementele
producitorului
pentruclasacorespunzitoare
recomanddrilor
de instalare(a se vedea7.15,7.17gi
tabelul10).Dimensiunile
x, y gr z, clasabetonului
detaliile
de armare,daci existd,trebuiesi fie
9i
indicate.
9.1.3.3 Gdtarc 9i capace
gritarelor9i capacelor
incercarea
trebuiesi fie efectuatifie in corpulcanaluluicu grdtare,fie intr-un
pe patulmaginiide incercareastfelinc6tsi steafix
cadrude incercareadecvatcaretrebuieamplasat
pe acesta.Oricenereguladtdf,
trebuiesi fie compensate
dupi cumestedescrisla 9.1.3.4.
bloculuide incercat
9.1.3.4 Pozi{ionarea
Se aplici bloculde incercare,dupi cum estestabilitin tabelul12, W ansamblulde incercatgi se
asigurici:
- sarcinaesteaplicatdperpendicular
pesuprafala
ansamHului
deincercat;
- sarcinaesteaplicatd
in centrulgeometric
al ansamblului
de incercat;
- margineamailungda bloculuide incercareesteparaleldcu marginea
ceamai lungda canaluluide
Tncercat.
Sarcinade incercaretrebuiesd fie distribuitd
uniformpe toati suprafalabloculuide incercare.Odce
neregulariti$
ale suprafelei
hebuiesd fie compensate
cu ajutorulunuistratintermediar
de exemplu
gritarul
lemn,placi cu fibre,pAsld,ghipssauun materialsimilarintresuprafalaelementului
canalului,
sau capaculgi bloculde incercare.Dimensiunile
in planale stratuluiintermediar
trebuiesd fie egale
cu celealebloculuide incercare.
gritare gi capacefdri suprafaldplani, felei de contacta
COndse incearcdelementeale canalului,
bloculuide Tncercare
trebuiesi i se dea o formi care si se potriveascd
cu elementulincercat.
Modeleleagacumsuntdefinite\a7.13gi miciledevieridela o suprafaliplani nu cero fali de contact
a bloculuide incercareadusi la o anumitd
formd.
Elementelecanaluluicu un profilsimilarceluidin figura5 trebuiesi fie incercatefie pe partea
superioaria suprafelei,
fie pe parteainferioaria suprafelei,
oricarese dovedegte
capabilisd sus$nd
sarcinade incercareceamaimici.
9.1.4 Procedur{de incercare
9.1.4.1 Corpuride canal(canalecu gritare,canalecufante9i canalecu borduri).
Toatecanaleletrebuiesupusesarciniide incercarede vedficaredupdcumestespecificatin tabelul
10. Cu excepliacorpurilor
de canalfabdcatedin fibrobeton,
sarcinatrebuiesi fie mdriti uniformcu
vitezade (2 t 1). kN/spdni ce esteatinsi sarcinade incercare.Sarcinade incercaretrebuiesd fie
men$nutd
timpde 30 s $ apoiretrasi.Ansamblul
nutrebuiesi prezinteniciun semnde cedarecare
ar puteainfluenlacapacitatea
sa de a suportaincircarea.
in cazulcorpurilor
de canalfabdcatedinfibrobeton,
sarcinatrebuiesi fie adusi la valoareasarciniide
incercarespecificate,
stabilitd
in tabelul10,men$nutitimpde un minut,gi apoicorpulde canaltrebuie
inspectatpentrufisuri.Daci nuse gise$e nicio fisuri,sarcinatrebuieapoiadusdla valoareasarcinii
maxime(derupere)gi trebuiesi fie ficuti o inregistrare
a aceleisarcini.Dupi ce sarcinasusfnutda
scizut la 95 o/o(saumai pu$n)din sarcinainregistrati,aceastatrebuieretrasigi re-aplicatipdndla
0,67din sarcinade sfirOmarespecificatiin tabelul10,men$nutitimpde un minut.Se noteazidaci
pentruaceaperioadd.
corpulcanalului
a rezistatsarciniire-aplicate
Pentruelementele
fabricate
din materiale
metalice
de la a) pOnila e) ale6.1.1,eprwetade incercare
nutrebuiesi prezinte
fisurisauoricedeforma$e
excesivdpetot parcursul
incercidi.

28

SR EN 1433:2003
in cazulelementelor
din betonarmatsaudin fibrobeton,
ld$meafisuriinu trebuiesd depdgeasci0,2
prininserarea
mm fa 2/3 dinsarcinade incercare.
Ldfimile
fisurilortrebuiesd fie mdsurate
unorpene.
pentrumaterialele
Potfi ceruteincercdrisuplimentare
la 6.1.1.
carenusuntenumerate
poatefi mdrititimpde
NOTA- Cdndmaginile
deincercare
numen$n
deverificare
o sardndconstantd,
sarcina
30s.
9.1.4.2 GEtare gi capace
Toategritarelegi capacele
trebuiesi fie supuseurmdtoarelor
incerciri:
- misurareadeforma$ei
remanente;
- aplicarea
sarciniide incercare;
- incercirisuplimentare
dupdcumestecerutpentrumaterialele
carenusuntenumerate
la 6.1.2.
9.1.4.2.1 Misurareadeformalieiremanente
Deformafaremanentia gritaruluisau a capacului
a2l3 din sarcina
trebuiemisurati dupdaplicarea
de incercare.DeformaUa
remanentd
trebuiesi fie misuratdcu o exaditatede 0,1mm.
Deforma$a
remanentitrebuiesd fie misurati in punctulmediual gritaruluisau al capacului.
Acest
puncttrebuiemarcat9i, undeestenecesar,prelucrat.
Se efectueazd
o citireini$aldinainteca sarcina
si fie aplicatd.
Sarcinatrebuiesd fie crescuti uniformcu o vitezi de (2 t 1) kN/s pAni la 213din sarcinade
incercare;sarcinape eprwetade incercattrebuieapoiredusd.Aceastiproceduritrebuieindepliniti
de cinciori.Apoi,se efectueazio citirefinali.
Deforma$a
remanentitrebuieapoideterminatica fiinddiferenladintrevalodlemisurateinaintede
prima9i dupi a cinceaaplicarea sarcinii.Deformatia
remanentinu trebuiesi depdgeascivalorile
indicate
in tabelul11.
9.1.4.2.2Aplicareasarciniide lncercare
fmediatdupi incercareaspecificatila 9.1.4.2.1,sarcinatrebuiecrescuti uniformcu o vitezi de
(2 ! 1) kN/s,pAni esteatinsi sarcinade incercare.
Sarcinade lncercare
trebuiesi fie men$nutitimp
de 30 s, apoiretrasi,iargrdtarulsaucapaculnutrebuiesd prezinteniciunfel de deteriorare.
Pentrugrdtarelegi capacelefabricatedin matedalele
de la a) pdni la f) de la 6.1.2,
nemetalice
eprwetade incercatnutrebuiesd prezinte
fisuripe parcursul
incercirii.
pe eprweta
Pentruacelegritare gi capacefabricatedin materialele
enumeratela6.1.2,
nemetalice
de incercatnu trebuiesi apari nicifisuri,niciexfoliedcaresi impiedicecapacitatea
de rezistenlila
efortpdni ce esteatinsi sarcinade incercare.in cazulelementelor
din betonarmatcu olel saudin
fibrobeton,
li$meafisuriinutrebuiesi depigeascdt0,2
mmla 2l3dinsarcini.
9.2 Materiale
9.2.1 Betonprefabricat
Rezistenlala compresiunepentru cuburile$ cilindriiindicatela 6.3.3.1trebuie incercati in
conformitate
cu ISO 4012.Determinarea
absorbfiei
apeitrebuiesd fie efectuatdconformprocedurii
indicate
de la 9.2.1.1
oini la 9.2.1.7.
gi la sirurile antigeltrebuiedeterminaticonformanexeiB
Rezistenlala ciclurileinghefldezghet
(normativi).Rezultatul
incerciriitrebuiesi fie conformcu cedntelede la 6.3.3.1sau 6.3.3.3,dupi
caz.

29

SR EN 1433:2003
9.2.1.1 Epruvetede lncercatpentrudeterminarca
absorblieiapei
Epruveta
trebuiesd aibdunvolumde cel pulin0,0001m3.Acestapoatefi subformdde:
- un elementin totalitate
din beton;
- o eprweti decupatd
dintr-unelementde betonintirit.
trebuiesd fie de minimum100mmX 100mm,iargrosimea
Dimensiunile
epruvetei
trebuiesd fie ceaa
sautrebuieredusdla 50 mm,dacdestemaimare.Suprafelele
canalului
tdiatealeeprweteitrebuiesi
fie acoperite
inaintede incercare.
NOTA- Serecomandd
cavechimea
minimd
in momentul
incercdrii
sdfiede28 dezile.
9.2.1.2 Principiu
pdni la o masdconstantd.
la (20t 3)0C, epruveta
Dupdcondilionarea
estescufundatd
in api potabrild
Apoiesteuscatdin cuptorpini la o masdconstantd.
Pierderea
esteexprimatd
ca procental masei
eprweteiuscate.
9.2.1.3Aparaturi
Pentruincercarea
eprweteitrebuiesi fie disponihrile
urmdtoarele
aparate:
- un cuptorde uscareventilatcu o capacitate
in litride pini la 20 ori mai maredecOtsuprafala
poatefi reglatila (105t O0C. Acestatrebuiesi
canalelordeventila$e,
in cmz,in caretemperatura
aibi unvolumde cel pufn 2 Tzon maimaredecAtvolumulepruvetelor
caretrebuieuscatein acelagi
timp;
- un recipientcu bazd plani cu o capacitatede cel pu$n2 Yz ori volumulprobelorcare trebuie
imbibategi o addncimecu cel pulin50 mm mai maredecit inilfmea epruvetelor
cdndacesteasunt
imbibate;
- o balanlicu citirein gramegi o exactitate
a mdsuririide 0,1%;
- o perierigidd;
- un buretesauo pielepentruuscat.
9.2.1.4 Pregitireaepruvetelorpentruincercare
Praful,murddriaetc.vor fi eliminate
cu ajutorulperiei.Trebuiesi se asigureca fiecareeprweti si fie
la o temperaturide (20t 3)"C.
9.2.1.5Modde lucru
Epruvetele
trebuiescufundate
in api potabilila o temperaturd
pAnd
de (20 t2)o C folosindrecipientul
se ajungela masaconstantiM1. Eprweteletrebuiedistanlate
unade cealaltdcu cel pulin15 mm gi
trebuiesd aibi un minimumde 20 mmde apddeasupralor.Perioada
minimide imersietrebuiesi fie
de 3 zile,iar masaconstantd
trebuieconsideratica fiindob$nutiatuncicAnddoudcAntdriri
careau
fostefectuate
la un intervalde 24 h indici o diferenld
ln masaeprweteide maipulinde 0,1o/o.
inainte
de fiecarecintirire, se gtergeepruvetacu pieleade uscatsau cu buretele,careau fost umezitegi
stoarsepentrua se eliminaorice surplusde apd. Uscareaeste satisficitoarecdnd suprafa[a
betonului
estematd.
Fiecareepruvetd
trebuiesd fie amplasatd
in interiorul
cuptorului
cu o distanfdde cel pu$n15 mmTntre
eprwete.Eprwetatrebuieuscati la o temperaturide (105t 5)' C pind se ob$nemasaconstanti
lvf2.Perioadaminimi de uscaretrebuiesd fie de 3 lle, iar masaconstantitrebuieconsideratd
ca
fiindoblinutiatuncicind doui cdntiridcareau fostefectuate
la un intervalde 24 h indici o diferenld
in masaeprweteide mai puf,nde 0,1 o/o.Eprweteletrebuielisate sd se riceasci la temperatura
camereiinaintesd fie cintirite.

30

SR EN 1433:2003
9.2.1.6 Calcululrczultatelor
Se calculeazd
absorb$a
apeifiecdreieprwete
ca procentaj
al maseiacesteia:

''..*'
M2

*roo

(3)

9.2.1.7 Raportde incercarc


Raportulde incercaretrebuiesi indicevalodleabsorb$ei
apei pentrufiecareepruvetd.Cdndsunt
utilizatealtemetodede incercare,
trebuiestabilitio corelafe.
9.2.2 Betonpe bazi de rigini sintetici
9.2.2.1 incercareaepruvetetor
Trebuieutilizateeprwetede incercarefabdcateseparatconformcu dimensiunile
indicatein tabelul3.
lncercarea
de rezistenldla incovoiere
trebuieefectuatiprima,urmati de incercarea
de rezistenfila
pe ambelepirli rezultante
poatede asemenea
compresiune,
ale epruvetei.
Incercarea
sd fie efectuat
pe produsefinite,de exempluflici, sau pe probeprelevatede la produsefinite.in acest caz,
dimensiunile
epruvetelor
de incercatpot fi diferitede celedin tabelul3, iar cednlelede la 9.2.2.29i
prinanalogie.
9.2.2.3trebuieaplicate
9.2.2.2 Aparaturi de incercarc
in ceeace privegteexactitatea,
aparatura
de incercaretrebuiesd fie conformd
cu cerintelestabilitein
EN ISO7500-1clasa3.
CAndse incearcdrezistenlala incovoiere,
maginade incercaretrebuiesi fie echipaticu aparaturd
dupi cum este indicatin figura16, underazadispozitivului
de aplicarea sarcinii9i a suporturilor
este de 10 mm. Distanla/ dintre suporturitrebuiesi fie de 120 mm pentrueprwetele de
40 mmX 40 mmX 200mmgi de 240mm pentrueprwetelede 80 mmX 80 mmX 400mm.
CAndse incearci rezistenlala compresiune,
sarcinatrebuieaplicatdeprwetei de incercatprin
intermediul
unorplici de incercarecu dimensiunile:
- 40 mmX 62,5mm pentrueprwetede 40 mmX 40 mm$
- 80 mmX 80 mm pentrueprwetede 80 mmX 80 mm.

Legendi
1 Sarcini de incercare:

2 Epruvetide incercat;

3 Suport

Figura16 -incercarela incovoiere

31

SR EN 1433:2003
9.2.2,3 Procedurade lncercaregi de determinarea
rezistenlei
Sarcinatrebuiesi fie aplicatiepruveteide incercatcu o vitezduniformdastfelincAtcerintelede
rezistenld
dintabelul2 sd fie indeplinite
intr-unminut.
Folosinddimensiunile
realeale eprweteide incercat,rezistenlala incovoiereo5 gi rezistenlala
pentrufiecareeprwetdde incercare,
compresiune
o" trebuiecalculate
folosindurmitoarelerelati:
3xPxI
or," = -----:------;2xbxd"

(4)

unde
06

reprezintd
rezistenla
la incovoiere,
exprimatiin Newtonipe milimetripitraf (lVmm2);

reprezintisarcinala rupere,exprimatd
in Newtoni(N);

(mm);
reprezintil5$mearealda eprweteide incercare,
exprimatd
in milimetri

reprezintigrosimeareal6aeprweteide incercare,
exprimatiin milimetd(mm);

reprezintd
(mm).
distanladintresuporturi,
exprimatiin milimetri
"

L ) ^

- -

P
F

(5)

unde
oc

pitra$(lVmm2);
reprezintire2stenlala compresiune,
exprimatiin Newtonipe milimetri

reprezintisarcinala rupere,exprimatiin Newtoni(N);

reprezintd
suprafala
de presiune
a eprweteide incercat,exprimatiin milimetripdtra$(mm').

in cazulincercidide tip (a se vedea9.5),rezuftatele


incercirilorefectuatepe trei epruveteconform
9.2.2.1trebuie
si fie conforme
cu cednlelespecificate
in tabelul2.
9.2.2.4 incerciri de fabricarela producitor
produc{eipotfi utilizate
Pentruincercarea
atit lncerciride rezisten{ila incovoiere
cAt9i de relstenld
la compresiune.Trebuie stabiliti o corelalie intre. rezistenla la incovoiere gi rezisten{a
la compresiune,
aceasti corelaliefiindverificatdin mod regulat,dar in oricecaz, la nu md pulin
d e1 2 l u n i .
9.2.3 Fibrobeton
Pentrubetonularmatcu fibri de sticli, eprwetelede incercatconforme
tabelului5 9i mdsuratecu o
exactitatede 0,5 mm trebuieutilizategi incercatepentrurezistenla
la incovoierein conformitate
cu
figura16,darfolosinddoui dispozitive
de aplicarea sarciniila o distanlide 100mm unulde celdlaft.
Distanladintresuporturitrebuiesi fie de 300 mm, iar razadispozitivelor
de aplicarea sarciniigi a
suporturilor
de 10 mm.Maginade incercare
trebuiesi fie conformEN ISO7500-1
, de clasi 3 in ceea
ce privegteexactitatea.

32

SR EN 1433:2003
Secalculeazd
rezistenla
laincovoiere
osa eprwetelor
cuajutorul
urmitoarei
relaf,i:
6b=

30OxP

(6)

bxd,

unde
o6

pitraf (N/mm');
reprezintd
rezistenla
la incovoiere,
exprimatiin newtonipe milimetri

reprezintisarcinala rupere,exprimatiin newtoni(N);

(mm);
reprezintili$meareali a epruvetei
deincercare,
exprimatiin milimetri

(mm);
reprezintigrosimeareali a epruvetei
de incercat,exprimatiin milimetri

300

(mm).
reprezintd
distanladintresuporturi,
exprimatiin milimetri

Sarcinatrebuiecrescuticu o astfelde vitezi incit rupereasi se producidupi aproapeun minut.in


(pdndla primafisuri dupi aproximativ
cadruldomeniului
de elasticitate
0,5 minute)sarcinapoatefi
crescuti uniform.Utterior,in general,odcedeformafesurvenitinu permiteo cregtereconstantda
sarcinii.
9.3 Gerinle de proiectare
9.3.1 Verificaregenerali
Verificarea
vizualdpentruestimarea
cerintelor
delaT.l trebuieefectuatila o distantide aproximativ
2 m , l a l u m i n zai l e i .
9.3.2 Dimensiuni
Toatedimensiunile
trebuiemisuratecu o exactitate
cerutdde articolul
adecvatisau cu exactitatea
corespunzitor.
9.3.3 Secliunetransversalia canalului(a se vedea7.3)
Dimensiunile
sec$uniitranwersalede curgeretrebuiemisurate cu o exactitatede 1,Qmm, iar
sec$unea
tranwersalitrebuiecalculati$ exprimatd,
la 100mm'.
cifracalculatd
fiindrotunjitd
9.3.4 Pantalongitudinalii(a se vedea7.4)
Pentrucalcululpantei(h1 - h2)ll,dimensiunile
cu
h1, h2 $ /trebuiemdsurate
in mm in conformitate
figura17.

Figura17 - Ganalde evacuarecu pantii

33

SR EN 1433:2003
(a se vedea7. 3)
9.3.5 Deschiderideevacuare/racordare
Deschiderile
trebuiemdsuratecu o exactitate
de 1,0 mm.in cazuluneiracordirila conductele
din
trebuieverificate
conformcu 7.3.
aval,deschidedle
9.3.6 imbinarcaelementelorcanalului(ase vedea7. 5)
printr-oinspeclie
gi etangdrii
vizuali ulterioariasamblddi
imkindrii
Cerinlelede la 7.5trebuieverificate
producitorului.Dupd inchiderea
cu instrucliunile
a doui elementeale canalului,in conformitate
cu apd pdndla perimetruludatma<improiectat.Nu
ambelorcapetedeschise,se umpluelementele
e la imbinaresauprincorpulcanalului
timpde 30 mint 30 s.
trebuiesi apardnicio exfittraf
9.3.7 Adincime de pozarea grltarelor9i capacelor(a se vedea7.6)
de 1,0mm.
Ad3ncimea
de pozare(A)trebuiemisurati cu o exactitate
9.3.8 Suport(a se vedea7.7)
gi pentrua se evita balansarea
suportuluipentrua se asigurastabilitatea
trebuie
Compatikrilitatea
cu specificaliile producdtorul
ui.
inspectatdpentruconformitatea
9.3.9 Protecliamarginiisupusetraficului(a se vedea7.8Si 6.1)
Grosimeamarginiidin fontdsau din ofel neacoperititrebuiemisurat6cu o exactitatede 0,1 mm.
de 5 pm. Pentruclaselede la D 400 la
Grosimeagalvaniziriila caldtrebuiemisurati cu o exactitate
F 900 conectarea
siguri dintreprotecliamarginiigi canaltrebuiesupusduneiinspec$ivizualepentru
cu specifi
ca$ile producitorului.
conformitate
unui gritar/capacintr<rncanalcu grltare (a se vedea7.9)
9.3.10 Securizarea
unuigrdtar/capac
esteob$nutiprin criteriulmasi pe unitatede suprafali (a se
CAndsecurizarea
de 1o/o,
iar suprafalaliberd
vedea7.9 b)) grdtarulgi/saucapacultrebuiesd fie cdntiritcu o exactitate
printr-ocifrdrotunjitila 100mm'. Candsecurizarea
unuigrdtar/capac
trebuiecalculatagi exprimatd
proiectare(a se
printr-un
printr-o
specifici
de
dispozitiv
de
inchidere
sau
caracteristici
esteoblinutd
sau a caracteristicii
de
vedea 7.9 a) sau c)), trebuieefectuatio vedficarevizualda dispozitivului
proiectare.
intrare(a se vedea7.10)
deschiderilorde
9.3.11 Dimensiuniale
cu o exactitate
de 1,0 mm,iar suprafalade curgerea apeitrebuiecalculatd
Fanteletrebuiemdsurate
la 100mm'.
9i exprimatipdntr-ocifri rotunjitd
9.3.11.1Fantedrepte(a se vedea7.10.11
de 1,0mm.
Dimensiunile
fantelordreptetrebuiemisuratecu o exactitate
9.3.11.2 Fantecu alteformegi alte deschideride intrare(a se vedea7.10.2Si 7.10.3)
alteledecdtfanteledrepte(a se vedea7.10.1Si9.3.11.1),
trebuiecontrolate
cu
Dimensiunea
fantelor,
altordeschideri
de intraretrebuiemisurate
un gablonde 170mm X 170mm X 20 mm.Dimensiunile
cu o exactitate
de 1.0mm.
9.3.12 Coguride relinerea murdiriei (a se vedea7.11)
trebuieumplutecu un materialadewatinainteauneiverificirivizualepentrua se
Cogurilede re$nere
giventila$a
suntposibile.
asiguraci evacuarea
9.3.13 Pozilionareacorectiia gritarelorgi capacelor(a se vedea7.121
pentrua se asigurao pozi$epredeterminatd
un semnsau un reperneradiabile
Daci suntnecesare
a
gritaruluigi/saua capacului
in cadru,acestsemnsaurepertrebuiesd fie supusuneiverificirivizuale.

34

SR EN 1433:2003
9.3.14 Stareasuprafelei(a se vedea7.13)
Planeitatea
trebuiemisuratdcu o exactitate
de 0,5 mm.indlfmeaprofilului
in relieftrebuiemdsuratd
gi a cadruluitrebuiedeterminatifie
cu o exactitate
de 0,5 mm. Suprafala
totaldTnreliefa capacului
prinreferireala desengi controlululteriorprinverificare
vizuali,fie prinmisurareadimensiunilor
felei
superioarea modeluluiin reliefcu o exac'titate
de 1 mm. Trebuiecalculatraportulprocentualal
suprafeleiin relieffafd de suprafalatotald.
9.3.15 Unghide deschiderea gritarelorgi a capacelorrabatabile(a se vedea7.14)
Unghiulde deschidere
trebuiemdsuratcu o exactitate
de 50.
9.4 Marcare (a se vedea articolul 8)
gi a corpurilor
Marcareagritarelor,capacelor
de canaltrebuie
supusduneiverificdri
vizuale.
9.5 incercare de tip
Trei probe de incercat completedintr-un element al canalului,inclusiv gritarele/capacele
corespunzdtoare
trebuieincercatein conformitate
cu articolul9 gi fiecareprobdde incercattrebuiesd
fie conformdcu toate cerinlelearticolelor4.6.7 $ 8 inainte ca produc$aelementuluisau a
grdtarului/capacului
si inceapd.
incercdrileefectuatein prealabilin conformitatecu prevederileacestuistandard(acelagiprodus,
probelor,etc) pot fi luatein
aceleagicaracteristici,
metodede incercare,procedurdde prelevarea
proiec'tare,
gi specifica$ile
considerare.
Toatedetaliile^de
dimensiunile
totale,toleranlele
materialelor
trebuiesi fie disponibile.
ln cazulschimbidlorsemnificative
in proiectarea
unui produsgi/sauin
procesulde fabricafe, trebuiepregititeincercdrile
de tip respective.
pentruo produc$e
incercirilede tip trebuiesi fie reprezentative
normali.
9.6 incercarea uzuata h incllrcare
producliei
in scopulverificdrii
controlului
cu aceststandard,
ca urmare
de fabricdpentruconformitatea
a incerciriide tip in conformitate
cu 9.5,poatefi efectuatd
o incercarede sarcini alternativi pentru
efementele
canalului.La incercareauzuall a incdrciriise poateomiteoricesuport, suprafalide
sprijin sau fixare a canaluluicerute pentruo incercarede incircare. Producitorultrebuiesi
stabileascio rela$edefiniti intre rezultateleacesteiincerciri uzualegi incercareade incircare
definitila 9.1.
maimaredecAtDN400 poatefi
Conformitatea
elementelor
din betonarmatcu o dimersiune
nominald
producitorului,
fte printr-oincercarela incircare.
verificatdla latitudinea
fie printr-un
calculgtructural,

10 Evaluarea conformitetii
10.1 Generalitili
fabricatetrebuiesupuse
Pentrua demonstraconformitatea
cu prezentulstandard,toate produsele
procedu
ri:
urmdtoarelor
(ase vedea10.2);
a) incercarea
ini$aldfncercarede tip)a produselor
internal calitd$i,a
a calitifi (controlul
in uzini, bazatpe un sistemde asigurare
b) controlulproducgei
sevedea10.3).
se aplici
Daci esteefectuatun controlde cdtreo terfi parte,de exemplubazatpe cerinlena$onale,
anexaD (nformativd).
NOTA - in scopul de a nu cobori nivelulactualal calitd$iin vigoarein dferitele!dri, unde se practici verilicarea
terld parte,aceastaproceduri poatefi men$nutadoarcu caracterinformativ,in cadrulprezentuluistandard.

35

SR EN 1433:2003
10.2 incercare de tip (fncercare inifiali a produsului)
incercdrile
de tip descrisela articolul9.5 al acestuistandard
trebuieefectuatepentrua se demonstra
conformitatea
cu aceststandard.Producdtorul
trebuiesi pistreze rapoartecompleteale acestor
incercdripentruca acesteasd fievalabilipentruexaminarea
de cdtreo ter!6parte(dacdestecazul).
10.3 Gontrolul producliei ln uzini efectuat de citre producitor (control intem al
calitnfii)
Producdtorul
trebuiesi controleze
calitateaproduselor
in timpulfabricafeiacestoraprintr-unsistem
pentrua se conforma
de controlal procesului
deplincu cerinleletehniceale acestuistandard.Pentru
fibrobeton,
controlultrebuie
sd fie in modsuplimentar
conformcu EN 1169.Controlulcalitdfiitrebuie
de productie$ trebuieefectuatde citre personalcalificat.Controlulproduc$ei
si fie independent
in
uzini trebuiesi acoperecel puljnarticoleleprincipale
specificeenumerate
in anexaA gi in acest
trebuiesd delini:
scop,producdtorul
- o structurd
cu un reprezentant
numital managementului;
documentati
- personalcalificat;
- tot echipamentul
de controlgi deincercare9i amenajirilenecesare.
gi sd men$ndun plan al calitifi in care sunt
trebuiesd stakileascd
De asemenea,producdtorul
gi finale.Planurilecalitdliitrebuiesd con$nd
enumerate
incercdrile
in cursulfabrica$ei
$ verificdrile
metodagi frewenlaverificirilorgi documenta$a
necesari.
gi documentafa
de controlal producliei
trebuiesi includddetaliidespre
Operaliunile
corespunzdtoare
toateetapelede producfiede la sosireamateriilorpdmepAndcind produsulfinit pdrdsegte
fabrica.
Documentafia
trebuiesi fie pdstrati astfelincit si fie disponibild,
de exemplupentruinspec$i
efectuate
de cdtreun inspector
te(i parte(dacdestecazul),pentruo perioadd
cuprinsdintreun an gi
cincianidupdcumesteindicatin tabelelede la A.1 pdni la A.8.
gi sd pdstrezeproceduri
in sfi(it, producdtorultrebuie
si stabileascd
scrisepentru:
- controlul
documentelor:
- controlul
produselor
neconforme,
aldepozitirii,
alcondi$onirii,
al manipuliriigi
al marcidi;
- solulionarea
reclamaf,ilor
clienlilor;
- etalonarea
gi controlulechipamentuluide
misuri $ control.
NOTA- Cdndprocedurile
scrise
con$n
informatiile
cerutedeZA2.2,
atunci
cerinlele
dela 7A2.2sunt
respectate.
10.4 Produse neconforme
Toateproduseleneconforme
trebuieizolate9i exclusede la livraregi trebuieintocmiteinstruc$uni
scrisepentrutratarea/admi
nistrarea
lor ulterioari(depoZtare,
marcare).
Dacdin timpulcontrolului
efectuatde citre producdtor
suntdetectateproduseneconforme,
acesta
gi si ia mdsuricorectiveadewate,de exempluincetarea
trebuiesd investigheze
cauzeledefectului
produc$eiin legdturdcu defectul(le)
defecte.
$/sauizolareaproduselor
11 lnstalare
Instalarea
trebuieefectuatiin conformitate
cu codulde practicdcorespunzitor.
Pind la aparifiaunui
asemeneacod de practicieuropean,
trebuieutilizatecodulnafonalde practicisau recomandirile
producdtorului.

36

SR EN 1433:2003

r'fi?ix1'lr
pentrucontrolulinternal calitifii
Modelde procedure
TabelulA.1 - Verificiri gi incerciri la recepliepentrufonti cu grafit lamelar
(a se vedea6.1.1a) Si6.1.2a)), fontii cu grafitsferoidal(a se vedea6.1.1b) Ei6.1.2b))9i olel
turnat (a se vedea6.1.2c))
Punctede inspeqae

Metodade inspectare

Frecvenlaanspecla
alor

Fenoaoa oe pasuare
a documentelor

- Zond de depozitarea Vizuali


materieiprime

Regulati

- Minereudefier

Certificatulf urnizorului"

La fiecarelivrare

1an

- Fontdbrutd

Certificatulf urnizorului"

La fiecarelivrare

1an

- Fier/olel
vechi
(dela o terfi parte)
- Retururidefiervechi
(fabricant)

Certifi
catulfurnizorului"

La fiecarelivrare

1an

Controlinternal calititii

La fiecarelivrare

1an

Referirela comandi

La fiecarelivrare

1an

-Gaz

Certifi
catulfurnizorul
ui"

Regulatd/la
schimbare

1an

- Cirbuni

Certifi
catulf urnizorul
ui"

Lafiecarelivrare

1an

- Nisippentruforme/
miejide turnare

Certifi
catulfurnizorul
ui"
Regulati
gi analizigranulometricd

1an

- Garnituri

Certifi
catulf urnizorul
ui"

Lafiecarelivrare

1an

- Elastomer
pentru
garnituri

Certifi
catulf urnizorul
ui"

Lafiecarelivrare

1an

- Material
de etangare

Certifi
catulfurnizorul
ui"

Lafiecarelivrare

1an

Aditivi

Energiepentrutopire:
- Electricitate

- ueruncatul
turnrzorul
ur:
- livririlede la furnizoricu un sistemcertificat
trebuiesi fiesupuseunuicontrolprin
de asigurare
a calitd$i
sondaj,
- livririlede la furnizori
fird un sistemcertificat
trebuiesi fie supuseunuicontrol
de asigurare
a calitd[ii
pentrufiecarelivrare.
sistematic

37

SR EN 1433:2003
TabelulA.2- Gontrolulprocedeuluipentrufontl cu grafit lamelar
(a se vedea6.1.1a) Si6.1.2a));Fonti cu grafitsferoidal(ase vedea6.1.1b) Si 6.2.1b));
9i Olelturnat{a se vedea6.1.1c) Si 6.1.2c))
Punctede inspeclie

Metodi de inspec'tare

Frecvenfai nspecliilor

Perioadade pistrare a
documentelor

nisipului Laborator
Caracteristicile
deturnitorie
Aditivipentrufonti
Greutate/mdsuri
ductild
Temperatura
detopirein Vizuald/pirometru
oala/cuotorul
deturnare
Compozi$a
metalului/analizd

O datdoeschimb

Regulati

1an

- oalddeturnare

Laborator

La fiecaretrataresaula
fiecarecuptorsau
la fiecareoald

5 ani

- turnarecontinui

Laborator

O datS/3tone

5 ani

matritei
Controlul

Yizuald
Vizuald

Regulatd

de turnare
OperaUunea

1an

Lafecareoali detratare 1 a n

Reoulati
Lafiecareturnare

Timpuldeturnarepentru Vizuald
fiecareoaledeturnare
Proprietd$i
mecanice
- reisten[dla rupere

6.2

6.2

5 ani

- alungire
%

6.2

6.2

5 ani

- nodularitate

6.2

6.2

5 ani

- altemateriale

6.2

Conformcustandardele 5 ani
de materiale

38

SR EN 1433:2003
TabelulA.3 - Verificareagi incercareafinaleale prcduselor(toatematerialeleconform
articolului6)
Antcolul Nr.

Punctede inspectat

Metodi de verificare

Frecvenla
verificirilor

7.1

Generalftatl
- lipsadefectelor

Vizual6

Fiecareelement

t.2
t.2
/.3

Dimensiuni
Distantatotala

Masurare
Masurare
Laborator
Mdsurare
Laborator

1:5000min'
1:5000min"

5 ani
5 ani
5 ani

1:5000min"
Incercare
de tiD

5 ani
5 ani

Masurare

1 : 5U U Um r n -

b anl

incercardmdsurare

Min1:5000"

5 ani

Mdsurare
Masurare

Min1:5000"
M i n1 : 50 0 0 '

5 anl

Laborator

incercarede tip

5 ani

CAntirire
Vizuald/mdsurareo

Regulati
Incercarede tio

5 ani
5 ani

Misurare

Min1:5000"

5 ani

Vizuald

lncercare
detip

Vizuald

incercare
de tip

7.4

Proiectareoeometricd
Gradient

7 4

lmbinarea
dementelor
canalului
- etangare
- tranzitie
lind

t.6

Aoanqme oe pozare
si distantda2s a1

7.7

Suport
- compatikilitate,
stablitate
- insertiide qarniturdo
Protec$a
marEinii
orosime

t.6

t.9

7.10
7.11

7.12

7.13
7.14

Securizareagritarului
sau a capaculuiin cadru
a) dispozitivde incfiidere
b)masi
c) caracteristicide
proiectare

Dimensiunile
deschiderilor
deintraremdrime.orientare
co$ de reFnere
- asigura[i
gi
evacuarea
ventilatia
Pozi$onareacorectda
grdtarelor/capacelor
- carac'teristicdde
oroiestare

Stareasuprafefei
- daneitatea
- indltimea
modelului
Unghiulde deschidereal
grdtarelor/capacelor
rabatabile

Perioadade
pistrare a
documentelor

5 ani

, ,,i-';:
'

Mdsurd

Min1:5000"

5 ani

Masurare

MIN 1:5 UUU

5 anl

Fiecareelement
Vizuald
5 ani
Incercare
oe Incarcare M I N 1 : 5 U U U '
(a sevedea9.1)
sauincercare
de
incircareuzuald
(a se vedea9.6)b
produse,
de
a Un elementla 5 000de elemente
celpu$no datdla doui luni(o luni = 20 dezileconsecutive
produc$e
produs).
a respectivului
b Dacaestecazul.

8
4

Marcare

Clasificare

39

.ttt/

SR EN 1433:2003
- Olellaminat
TabelulA.4
(asevedeaarticolul6)
Punctede inspecfie

Metodi de verificare

Frecvenfa verificir ilor

Verificirigi incercirila
recepliamaterialelor
9i
consumabilelor

A se vedeatabelulA.1

procesului
Controlul

A se vedeatabelulA.2

Inspec!egi incercdri
finalealeproduselor
- Sudareaotelului
laminato
- Protecfia
la coroziune 6.3.mdsurare

A se vedeatabelulA.3

O data/ordsauCertificatul
"
furnizorului

Echipamentul
de
verificare,
mdsurdgi
incercare

TabelulA.6

Manipularea,
depozitarea,
ambalarea
gi livrarea

TabelulA.6

Perioada de pistrare a
documentelor

1an

produselor
Controlul
TabelulA.6
neconforme
a A sevedeatabelulA.1
b in absenlaunuistandard
european
se aflicdstandardul(ele)
na$onal(e).
Daci garautilizatorului
nu delineun
pentrusudareaotelului
standard
national
laminat,
se aplicdstandardul
natonalal tdriiproducdtorulur.

40

SR EN 1433:2003
TabelulA.5- Betongi betonarmat(ase vedeaarticolul6)
Punctede inspeclie

Metodi de inspe4ie

Frecvenfai nspecfiilor

Pedodade
pfobalea
dcumeilelor

lnspec$ala primire:
- cimenturigi alte
materialecimentoase

- agregate

Certifi
catulf urnizorului
sau
La fiecare1000tonegi
conformitate
cu cerinlelespecificate minimum
dedoudoripelund
pentrurezistenld
9i timpuldeintdrire
Certifi
catulfurnizorului
sauverificare Lafiecarelivrare
vizuald
a)Laprimalivrarede la o
Analizdgranulometricd
sursdnoud
b)in cazde duhiudupi
inspec[ia
vizuald
c) O dati pesdptim6nd
Analizepentruimpuntitrorganice
sauconfinut
de cochilii

a) Laprimalivrare
de la o
sursi noui

1an

b) in cazde dubudupd
verificarea
vizuald
- adjuvanli
- aditivi
- pgmen[i
- bare de otel pentru
armare

Certificatul
furnizorului
sauverificare
vizualS
Certifi
catulfurnizorului
sauverificare
vizuald
Certificatulfurnizorului
sauverificare
vizuali
Certifi
catulfurnizorului
sauverificare
vizuald

Lafiecarelivrare
Lafiecarelivrare
Lafiecarelivrare
Lafiecarelivrare

Api:
- sistempublicde
distribufie

Verificarevizuall

- cursde apdsaupu[

Rezistenfa
epruvetelor
cuhcedin
betonsaumortarfabricate
cu o
astfelde apdinait si aib6un
minimum
de 90 % dinrelsten[a
celorfabricate
cu aoddeionizatd

a) La primautilizare
a unei
sursencx
b) Detreion pe an

9.2.1

1 : IUUUO datd pe sdptdmdnd


Zilnic
Zilnic
O dati pe lund 9i o dati
pentrufiecaretip de
beton/proces

Controlulprocesului
- Malaxoare
Cofraje
Umoleri
- Absorb$aapei
(numaipentru
produsecu rezistenli
la condi[iile
meteodin
clasa 2)

Verificarevizuald
Verificarevizuald
Verificarevizuall

s.2.1

1an

anl

5 ani

5 ani

9.2.19i anexaB
- Rezistenfi la
inghefldezghe{o
(numaipentruproduse
din clasa de rezisten!5
+"R"la conditiile
meteoi
Laborator

incercareinigali de tip, apo o


dati pe an 9i o datd pentru
fiecare tip de betorfproces"
O dati pe sd$dmini
(3 probe)

- rezisten{dla
compresiune

41

5 ani

SR EN 1433:2003
Punctede inspecfie

Metodi de inspecfie

Frecvenlai nspecliilor

Pedodade
pistarca
documentelor

" Un elementla 1 000de elemente


fabricate,
celputino datdpe sdptimdnd
b C6ndprodusele
suntclasificate
cu dma +Rpe bazalncercdrilor
anterioare,
acesteapotfi supuseunor
incerciride absorbfie
a apeicain cazulproduselor
c[ndasa2, Mr cu o valoaremedies 5,5% gi cu nicio
singurdvaloare> 6%(in loculincercdrii
inilialedetip a rezistenfei
la inghefldeghe!).
c Daci pentruuntip de beton,rezultatul
uneiincerciridetip estemaimicde 50% dinvaloareacerutd(a se
vedeatabelul1),frecvenla
incercdrilor
dupdcumesteindcatrin tabelulA5 poatefi redusila o datdla doiani,
cdttimpaceastd
condlieesteindeplinitd.
Cdndtipulde betonestede asemenea
supusuneiincercdride
> 6 %, atuncifrecvenBincercdrilor
individual
absorbge
a apeicu o valoaremedie< 5,5% gi cu niciun rezultat
dupdcumesteindicatiin tabelulA5 poatefi redusila jumitate.

42

SR EN 1433:2003
TabelulA.6- Olelinoxidabil
Sialiaiedecupru(a sevedeaarticolul6)
Punctede inspeclie

Metodi de inspeclie

Frecvenlainspe$ilor

Perioadade pistrare a
documentelor

Inspec!ala primire:
- otelinoxidabil
- alraiede cuoru

procesului
Controlul
Controlulproduselor
" A se vedea
tabelulA.1

Certifi
catulfurnizorul
ui"
Certifi
catulfurnizorul
ui"

Lafiecarelivrare
La fiecarelivrare

1an
1an

TabelulA.2
TabelulA.3

TabelulA.7 - Betonpe bazi de rigini sintetici (a se vedeaarticolul6f


Punctede inspe4ie

Metodi de inspectare

- rdgini

Certificatulfurnizorul
ui "

La fiecarelivrare

1an

- stiren

"
Certificatulfurnizorului

La fiecarelivrare

1an

- acceleratordeprizit

"
Certifi
catulfurnizorului

La fiecarelivrare

1an

- agen!de intirire

"
Certifi
catulfurnizorului

La fiecarelivrare

1an

- aditivi( filere)

" gi
Certificatul
furnizorului
analizagranulometi cd,
umiditatea

La fiecarelivrare

1an

- pgmenli

Certifi
catulfurnizorul
ui"9i

- incercarea
materialului

- controlul
matrifeideturnare

La fiecarelivrare

3 probede
incercatpentru
fiecaremagini,
la fiecaredoud
siptdm6nide la
fabrica!e
Vizuali

Regulati

Vizuali

Un produsla
fiecare1000
produseb

- umplere
- compresiune
- controlul
finalal matrilelor
- pregdtirea
matrifelor
- inspec$e
produselor
finali gi incercarea

Vizuald

Unprodusla
fiecare1000
produseo

VizualS
Vizuald
TabelulA.3

Un produsla
fiecare1000
produseb
Un produsla
fiecare1000
produseo

" Ase vedeatabelulA.1


o Un produsla 1000de produse,
darcel
pu$no datdla doudluni.

43

SR EN 1433:2003
TabelulA.S- Controlulechipamentelor
de misumre gi verificare.Gontrolulmanipulirii,
depozitirii,cond(ionirii gi Iivrlri i. GontroluI produselorneconforme
Punctede inspectie

Metodade inspec{ie

Frecvenlai nspecfiilor

Perioadade
pistrare a
documentelor

Echrpamentul
deveriflcare,
gi incercare.
mdsurare
- Ma$nade incercare
a
rezistenlei
la rupere

Certificat"

O datdpe an

5 ani

- Maginadeincercare
la
compresrune

Certificat"

O dati pe an

5 ani

- Alteechimmente
de
misurare

Certificato

5 ani

Manrputarea,
oepozlarea,
conditonarea
$i livrarea
produselor
Controlul
neconforme

Vlzuala

Conformdspozitivului,
echipamentului
de misuri gi
recomanddriIor producitorului
Regulata

- lzolare

Conform
documentelor
aprobate
ale
producdtorului

- Respingere
- Remedierea/reluarea
incercirii

ACeasIareoure sa ne eTectualoe o tnstlu(e aulonzala


b
Poatefi efectuatdde cdtreproducdtor,daie utilizeazddispozitivede mdsurareetalonate

44

5 ani

SREN1433:2003
AnexaB
(normativi)
Cerinlesuplimentarepentruprodusedin betonsupusela condifiifoartesevere
de inghe!-dezghe!,
cu ape carestagneazegi carecontinesiruri antigel
B.1 Domeniude aplicare
Aceastdanexdstabilegte
cerinlelesuplimentare
la carese poateface referireatuncicdndcanalele
suntutilizate
in conditilestabilitelaB.2.
8.2

Condifii de aplicare

Cerinleledefinitela 8.3 suntutilizate


atuncicdndoricesuprafald(par$alsau
ln intregimefabricatddin
beton)a canaluluide evacuareeste expusdunui contactfrecventcu apd care stagneazdgi care
conlinesdruriantigel,in condi$ide inghe!.

8.3 Rezistenli la inghe!-dezghe!cu seruri antigel


AtuncicAndesteincercatpdnmetodele
descrise
in anexaC, betonulnutrebuiesi prezinleo pierdere
mediede masi maimarede 1,5kg/m',cu niciun rezultat
individualmai
marede 2,0 kg/m'.

8.4 Marcare
Produsele
conforme
cu B.3potprimimarcajulsuplimentar,,+R'.

ri,,,,.--;;i:il?

\. , ... ,11
ti
', \*

. , i

. ,t

45

SREN1433:2003
AnexaC
(normativd)
Determinarearezistenteila inghef-dezghefcu seruri antigel
C.1 Principiu
grapoisupusi la 28 cicluride ingheldezghe!
Epruvetaesteprecondifonatd
in timp ce suprafalas-a
acoperitcu solu$ede 3 % NaCl.Materialul
carese desprinde
estecolectatgi cdntdrit,apoirezultatul
esteexprimatin kg/m'.

C.2 Prelevareade probe


Epruvetatrebuiesi aibi o fafi superioaricu suprafaldmai marede 7 5oo mm', dar mai mici de
25 000 mm', caretrebuiesd fie suprafalade incercatgi caretrebuiesd aibdo grosimemaximdde
103 mm. Daci eprwetatrebuiedecupatddintr-unelemental canaluluipentrua se intruniaceasti
cerinli,aceastatrebuietiiati c6ndareo vechimede cel pufn 20 zile.
C.3 Materiale
Trebuiesi fie utilizateurmdtoarele
matedale:
- apdpotabild.
- amestecrefdgerent,
gi NaCl
formatdin apa potabili reprezentdnd
97 o/odin masaamestecului
reprezentdnd
3%din masaamestecului.
- adezivpentrulipfreafolieide cauciucde epruvetade beton.Adezivultrebuiesi fie reZstentla
mediulrespectiv.
NOTA . Adezivul de contact+a dovedita fi adewat.

- cauciucsiliconicsau alt materialde etangeizare


carepermiteetangarea
intre eprweti gi foliade
cauciucAiumplerea
muchiilor
tegitepetot perimetrul
epruvetei.

C.4 Aparaturi
Trebuiesd fie utilizateurmitoarele
aparate:
- feristriu diamantpentrutdiereaepruvetei
de beton;
- incintdclimaticdcu o temperaturide (20 t 2fC Ai o umiditaterelativdde (65 !^10) o/o.in incinta
climaticd,
evaporarea
de pe o suprafafide api liberi trebuiesd fie (200t100)g/m'in (240t 5) min.
Evaporarea
trebuiemdsuratddintr-unbol cu o adincimede aproximativ
40 mm $ o suprafali a
secfuniitransversale
de (2.500 t 2 500)mm'. Bolultrebuieumflutpdndla (10 I 1) mm de la
margine;
- folie de cauciuccu o grosimede (3 t 0,5) mm care rezisti la solu$asalini utilizatdgi care igi
pdstrazdelasticitatea
p0ndla temperatura
de - 20oC;
- izola$etermici.Polistiren
cu grosimea
de (20t 1)mmavdndr de la 0.035pdni la 0.040WmK sau
alti izolateechivalentd;
- foliede polietileni,cu o grosimecuprinsiintre0,1mm9i 0,2mm;

46

SR EN 1433:2003
- camerdde congelarecu sistemde refrigerare
gi incdlzirecontrolatin timp,cu o capacitategi o
circula$e
a aeruluicaresi permitiurmdrirea
prezentatd
curbeitimptemperaturi
in figuraC.3;
- termocupluri,
sau un dispozitivechivalent
de mdsurarea temperaturii,
caresi pgrmiti mdsurarea
acesteiain amestecul
pesuprafala
refrigerent
de incercare,
cu o exactitate
de + 0,5'C;
- recipientp^entru
colectarea
materialului
exfoliat.Reciprientul
trebuiesd fie adecvatpentruutilizarea
p3ndla 120'C Aitrebuiesi reZsteataculuicloruriide sodiu;
- filtrude hdrtiepentrucolectarea
materialului
exfoliat;
- periecu o ld$meintre20 mmgi 30 mm cu periiavAndaproximativ
20 mm lungimepentrucolectarea
materialului
exfoliat;
- un pulverizator,
carecon{neapd potabildpentruspilareamaterialului
exfoliatgi spilareasirii din
materialul
exfoliat;
- o etuvi, pentruo temperaturd
de (105r 5)0C;
- un cdntar,cu exactitate
de t 0,05g;
- gublercuvernier,cu o predziede + 0,1mm.

C.5 Pregitirea epruvetelorpentruincercare


C0ndepruvetele
au o vechimede cel pu$n28 de zile9i cel mult35 de zile,cu excepfaverificiriila
primire,se indepirteazi oriceexfolieregi materialneaderentapoi se trateazAepruvetele
timp de
(168t 5) h in incintaclimaticila o temperaturlde (20!2)"C, cu o umiditate
relativide (65t 10)%9i
o vitezi de evaporarede (200 f 100) g/m' ln pdmelee40 ! 5) min, misurareafiind ficuti in
conformitate
cu C.4.Intreprobetrebuiesi fie un spaliude minimum50mm.In acesttimp,se lipegte
folia de cauciucpe toatefe{eleeprwetef, cu excepfasuprafetei
de Tncercat.
Se utilizeazdcauciuc
pentrua acoperimuchiiletegitede jur imprejuruleprwetei9i
siliconicsaualt materialde etangeizare
pentrua asiguraetangarea
Tnjurulsuprafelei
de ?ncercare
?ntrebetongi foliade cauciuc,pentrua se
evitapitrundereaapeiintreeprweti gi cauciuc.Marginea
folieide cauciuctrebuiesi depigeascdcu
(20!2) mmsuprafala
de incercat.
pensulat
pesuprafelele
NOTA- Adezivul
estein modnormal
debeton,
cdtgipesuprafelele
decauciuc.
Modul
de
lipre a folieide cauciucilustratdin figuraC.1 s-a dovedita fi adecvat.

Legendi

1 Suprafalide incercat

2 Eprweti
3 Foliede cauciuc
4 Ineldeetangare
5 Suprapunere

FiguraG.1- Exemplude secliunetransversaliprintro epruveti cu folie de cauciucAi inel de


etangare(drcapta)giepruvetavlzuti de sus (stlinga)

47

SR EN 1433:2003
Legendi
1 Suprafalide incercat
2 Foliede polietilend
3 Amestecrefrigerent

s.,
f i t l

ool#

4 Eprwetd

to

s
o

5 Foliede cauciuc

.f,,

6 lzolalietermicd
a temperatudi
7 Dispozitiv
de mdsurare
8 Ineldeetangare
FiguraC.2- Principiude montarepentruincercareade inghefdezghe!
a trei misurdri ale lungimiigi^lilimii sale in
Suprafalaincercati A este stabiliti prin intermediul
de (20!2) "C esteturnati
milimetri.
DupdtratareaTnincintaclimatici,apapotabilicu o temperaturd
pe suprafalade incercarepdni se formeazdun stratde (5 t 2) mm.Aceststratestemen$nutpentru
(72 t2) h la temperatura
de (20!2) "C gi poatefi utilizatpentruestimarea
eficienleietangdriidintre
eprweti gi foliade cauciuc.
epruveteicu excepliasuprafeleide incercat
inaintede ciclurilede ingheldezghe!toatesuprafelele
sunt izolatetermic.Acestapoatefi efectuatiin timpultratirii. lzolareatrebuiesi fie dupd cum este
descrisin C.4.
Cu 15 min pini la 30 min inainteca eprwetelesd fie introdusein incintafdgorificiapa de pe
suprafafa
de incercattrebuieinlocuitdcu unstratde (5 t 2) mmde apdpotabildcu 3% NaCl,misurat
prinaplicarea
a eprwetei.Se eviti evaporarea
uneifoliide polietileni,cumeste
de la fala superioard
ilustratin figuraC.2. Foliade polietilend
trebuiesi rimAndcAt mai plani posibilpe toatd durata
refrigerent.
incerciriigi sd nuvini in contactcu amestecul

C.6 Procedurd
trebuieamplasate
in incintafrigodficiastfelincdtsuprafalade incercaresi nu deviezede
Epruvetele
in oricedirectiegi apoisupuseciclurilorrepetatede
la planulorizontalcu mai multde 3 mm/metru
ingheldezghe!.In timpul incercdriiciclul timptemperaturiin amesteculrefrigerent,in centrul
suprafeleituturor epruvetelor,
trebuiesi se situezein zona hagurddin figura C.3. Md mult,
trebuiesi depigeasci0" C in timpulfieciruiciclutimpde cel pulin7 h dar nu mai mult
temperaturile
permanentd
temperatura
in amestecul
refrigerent,
in centrulsuprafelei
de
de t h . Se inregistreazAin
intr-o pozife reprezentativd
in incinta
incercat,pentrucel pu$no eprweti, caretrebuieamplasatd
temperatura
aeruluidin incintafrigodficd
in timpulincercdrii.
Se incepe
frigorifici.Trebuieinregistratd
primulciclude incercarepe o epruvetnla @t 30)minutedupi ce eprwetaa fostintrodusd
in incinta
frigorifici. Dacd un ciclu trebuie sd fie intreru$, se conservi epruvetelecongelateintre
-16" C ar -20" C. Dacdintreruperea
trebuieabandonati.
estemaimarede treizile,incercarea

48

SR EN 1433:2003

Legendi
a Timp(h)
b Temperatura
fC)

12

2 l + 6

;l*

FiguraC.3- Ciclultimp{emperaturi
in tabelulC.1.
Valorilepunctelor
de ruperecaredeterminizonahaguratisuntprezentate
TabelulG.l - Goordonate
ale punctelorde rupere
Limittiinferioari
Timp
Temperaturi

Limitil superioari

Timp
h
0
E

12
16
18
22

Temperaturd

24
-2

0
3

16

-14

12
16
20
24

-2U
-2U

-16
0
24

-4

0
16

Pentrua se oblineun ciclude temperaturicorectpentrutoateepruvetele


trebuiesi existeo circula$e
bunda aeruluiin incintafrigorificd.Daci sunt incercatenumaic6tevaeprwete,spaliilegoaledin
ci ciclulde temperaturd
incintafrigorificitrebuieumplutecu eprwetefalse,daci nu s-a demonstrat
corecti esteoblinutfiri ajutorulacestora.
Dupd7 ciclurigi 14 cicluri,in timpulpedoadei
de congelare,
se adaugdinci 3 % NaClin apa potabild
daci este nevoiepentrua se pistra un stratde api cu adincimeade (5 t 2) mm pe suprafala
probelor.
procedurd
pentrufiecareeprwetd:
Dupi 28 de cicluri,trebuieindeplinitiurmdtoarea
- se cofecteazdmatenalulexfoliatde pe suprafalade incercareprin pulverizaregi perierepind ce
esteindepirtattot materialul
exfoliat;
- lichidulgi matedalul
filtrude hArtie.Materialul
colectat
exfoliatdin bazinsuntturnatecu griji pdntr-un
pe filtrulde hirtie estespilat cu minimumun litrude api potabildpentrua se indepdrtaoriceurmdde
NaCl.Filtrulde hArtiegi materialul
colectatsuntuscatecel pulin24hla (105t5)"C 9i se determind
de +2 g.
masauscatda materialului
exfoliat,
lindndseami de masahdrtieide filtrarecu o exactitate

49

SREN1433:2003
C.7 Exprimarearezultatelorincercirii
Pierderea
de masdpe unitatede suprafatia epruveteitrebuie
calculatidupdcumurmeazd:

Pierderede masdpe unitate de suprafald =

M
7

unde:
(mg);
M estemasacantitd$itotale
de materialexfoliatdupi 28 de cicluri,in miligrame
pitra$(mm').
A esteariasuprafeleide
incercat,
in milimetri

C.8 Raportulde incercare


Raportulde incercaretrebuiesd indicepierderea
de masdpe unitatede suprafalia eprwetei,masa
cantitd$itotalede materialexfoliatdupd28 cicluri,in miligrame$ aria suprafeleide incercat,in
milimetripntraf.
pentruincercarea
NOTA- Pdni ce va intrain vigoare
un standard
european
reistenleibetonului
la inghefposibile
dezghef,
interpretarea
rezultatelor
metodei
deincercare
descrise
in aceastd
anexipermite
diferen[e
intre
laboratoare,
in special
cdndunlaborator
nuareo experien{i
vasticuaceastd
metodi.

50

SREN1433:2003
AnexaD
(informativi)
Inspecfiede supraveghere,efectuati de un organismcertificareterfi
parte(controlte(i parte)
D.1 Scopulgi procedurainspecfieiterfiparte
Scopulinspec$eiter[dparteestedemonstrarea
capaciti$iproducitorului
de a fabricaprodusecare
pentru
intrunescin permanenfd
cerinleleprezentului
standardgi acordareacertificiriiindependente
acesteproduse.
Inspecliatertpparte:
- verifici daci sistemulde controlal produc$ei
de la producitoreste adecrrat,
dacd personalulgi
gi sistematicd;
echipamentulsunt
adecvatepentruo producfecontinud
- verificddacdcontrolul
calitd$iproducdtorului
esteindependent
de producfe;
- verifici daci incercareade tip a fost realizati in mod satisfdcdtorin conformitatecu cerintele
prezentului
standard;
- verifici daci rezultatelecontroluluide producliea producitoruluisunt conformecu cerinlele
prezentului
pentruproducfe;
standard9i reprezentative
- alegeprinsondajgi supuneincercdrilor
produsefinite,acoperind
cel pu$naspectele
enumerate
in
tabelul
D.1.
TabelulD.l {nspectieterli parte
Punctede inspectat
Veriflcarea
la primire
Controlul
orocesului
Verificareafinaldsi incercareaproduselor
Canalede evacuare

Metodi de inspectie

Frecventa inspecti ilof

'

Tabelele
A.1.A.4.A.5.A6

La llecarevizita

Tabelele4.2. 4.4. 4.5. Ao


TabelulA.3
Articolul9

La fiecare vizita
La flecare vizit6
3 tipuricomflet diferitela fiecare
vizitd
La fiecarevizitd

gi
Echipamentul
de control,masurare
TabelulA.T
incercare
gi
Manipulare,
depozitare,
ambalare
TabelulA.T
La flecarevizitd
marcare
Control
ul produselor
neconforme
taDetutA /
La fiecarevizita
procedurii
Controlul
detratarea
Vizuala
La fiecarevizitd
reclamatiilor
de la clienti
Inreoistrari
de calitate
Vizuali
La fiecarevizitd
" Terlapartedecide,
prinsondaj.Deciziase poatebazape un plan
la fiecareviziti extrnderea
investiga$ei
necesare
pentrua se asiguraci intreagagamdde produse
de inspec$e
recunoscut
estecontrolatiintr-operioadd
rezonabild
detimp.

inspecliate(A partetrebuiesi fie efectuatifird un anunfprealabil,


cel pulinde doui ori pe an, la
intervaleregulate.
Pentruproducitoriicertifica$
conformEN ISO9001,carese referi la cerinleleprezentului
standard,
controlulpoatefi redusla o dati pe an, cu condiliaca organismul
independent
de certificaresd fi
verificatci rezultatele
controalelor
internede calitatesuntconforme
cu cerinleleprezentului
standard.
CAndrezultateleincercirilorefectuatede citre te(a partenu le confirmi pe cele inregistratein
documentafade control al produc$ela producdtor,
terfa parte igi continudinvestiga$agi/sau
pentrua identifica
incercdrile
motiveleacesteidiscrepanle.

51

SREN1433:2003
D.2 Raportulte(ei pi(i
Dupdterminarea
viziteide inspeclie,
inspectorul
terldpartetrebuiesi intocmeasciun raportcaresd
principalele
consemneze
rezultate.
Producdtorul
contrasemneazd
acestraport9i pdstreazdo copie.
Dacd producdtorul
nu este de acordcu acestraport,el trebuiesi contrasemneze
raportulgi sd
men$oneze
obiecfiile.
Raportulconfne cel pu$nurmitoarele
informafi:
- numeleproducitorului
;
- numelegi adresafabricii;
- data,loculgi semnituraproducitorului;
- semndtura
inspectorului;
- descrierea
gi numerele
pentruprodusele
de referinldla producdtor
supuseincercdrilor;
- o declarafe de conformitate
a produselor.
Suplimentar,
raportulcon$nedeclara$i
cu privirela:
- validitatea
certificatului
acoperind
sistemulde calitate(pentrufabricilecertificate
cu ISO9001);
- rezultatele
inspec$eiinceeace privegtepersonalul,
echipamentul,
controlulproduc$ei
la producitor
gi documentafa,precumgi rezolvareareclamaliilor
referitoarela produseleneconforme(pentru
fabricilecarenu suntcertificate
cu ENISO9001).
Raportuloficialal te(ei pi(i trebuiesd fie transmisproducdtorului,
in termende patrusdptdminide la
inspeclie.

52

SREN1433:2003
AnexaZA
(informativi)
Articole ale prezentuluistandardeuropeanreferitoarela prevederileDirectivei
UE pentruprodusede construcfii
4.1

Domeniude aplicaregi caracteristicirelevante

pentruepurareaapelor
Aceststandardeuropeana fostelaboratincadrul mandatul
M 118,,Produse
uzate",acordatCENde citre ComisiaEuropeanigi de cdtreAsocialiaEuropeand
a Liberului
Schimb.
Articoleleacestuistandardeuropean,prezentate
in aceastianexd,corespund
cerinlelormandatului
acordatin cadrulDrectiveiUE pentruproduse
(89/106EEC).
de construc$i
Conformitatea
cu acestearticoleconferi o prezum$e
de conformitate
a canalelorde evacuarecare
fac obiectulacestuistandardcu destinafileprevizutegi indicateaici; trebuiefdcuti refedreala
informaliile
careinsolescmarcajele
CE.
Atenfiejn domeniulde aplicareal prezentuluistandaldeuropeanse rcgisesc Ai alte cerinfegi
DirectiveUE,carepot fi aplicabileprodusului(produselor)din aceststandard.
periculoase,
NOTAI - Suflimentar
fa!6de eventualele
articole
specffice
referitoare
la substanfele
con$nute
in
prezentul
potexistag altecerin[eaplicahile
standard,
carese regisescin domeniul
acestora
de aplicare
a
prezentului
(deexemplu
gi
standard
european
transpunerea
reglementdrilor
europene,
reglementirilor
nafionale
prevederilor
prarederilor
administrative
nafionale).
Pentrua se conforma
Directivei
UE pentruprodusede
construc!i
trebuie
sdfiedeasemenea
respectate
aceste
cerinle
undegic6ndsuntaflicakile.
g na$onale
NOTA2 - O bazddedateinformativd
periculoase
a prevederilor
europene
carese referdla substanfde
este disponibld pe site-ul de construc$i EUROPA /
CREATE, accesikil la
http//anropa.eu.inUa mm/efterprisdo nstrrctbili d ernalthva
iene.l*d .
Aceasti anexdare acelagidomeniude aplicareca gi articolul1 al prezentului
standard.Prezenta
pentrumarcarea
anexi stabilegte
condi$ile
CE a canalelor
de evacuare
destinate
utilizidlorindicatela
articolele
(a se vedeatabelulZA.1).
corespunzitoare
aplicakile
Tabelul4.1 - Articolevizatepentruproduselede tip M Ei de tip I
Produs:Canalede evacuare
detip M $ detip I in cadruldomeniului
de af,icareal prezentului
standard
pietonal
Destinatie:Colectarea
apelorde suprafatd
dinzonesupusetraficului
Qitransportul
si/sauvehiculelor.
Articolecu cerinfeledin
prezentulgidin alte
Garacteristiciesenfiale
Nivelurigi/sau
Note
standard(e)
clase
eurooean{ene)
Etangeitatea
la apd:
- imbinarea
canalelor
de
evacuare

7.5.1

Niciunul/una

Fdrd pierderi

trebuie exprimate
Rezultatele
conformarticolului
4.

uapaqtalea oe rezstenla la
incdrcare,sdgeatdla incdrcare
- sarcinamaximd

7.15

Niciunul/una

- deformatieremanenti
Durahlitate

7.16

Niciunul/una

Nici unul/una

53

Trebuiesd fiein conformitate


11.
cutabelul
Pentrurezisten[a
la condifiile
meteoa elementelor
din
betonprefabricat,
rezultatele
trebuieexprimate
conform
tabdului1.

SR EN 1433:2003
Cerinlareferitoare
la o anumiticaraderisticd
nu esteaplicabild
in acelestatemembreundenu existd
pentruutilizarea
reglementare
referitoare
la aceacaracteristicd
produs.in
intenfionatia respectivului
propriipe pietelerespectivelor
acestcaz,producdtorii
careigi plaseazdprodusele
statemembrenu
produselorlor in ceea ce privegte
sunt obligalinici si determine$ nici si declareperformanlele
acestecaracteristici,
iar in cadrul informafilor
careirsolescmarcajulCE (a se vedeaZA.3)poatefi
utilizatdopfiunea,,Performanld
nedeterminatd".
Opfunea,,Nicio performanld
determinatd"poatesd
nu fie utilizatd,
totugi,c0ndcaracteristica
estesupusiunuinivellimitd.

ZA.2 Proceduri pentruatestareaconformitilii canalelorde evacuare


Z.A..2.1
Sistemde atestarca conformitafai
Sistemulde atestarea conformiti$icanalelor
de evacuareprezentat
in tabelulZA.1dupi cum este
indicatin Anexalll din mandatulpentru,Produsepentruepurareaapelort)zate",este prezentatin
tabelul ZA.2 pentru utilizarea(le)intenfonatd(e) gi pentru nivelul(urile)sau clasa(ele)
corespunzitoare:
TabefulZA.2- Sistemde atestarea conformitilii
Produs(e)

Utilizarea(rile)
intentionati(e)

uanal de evacuareoe
tip M 9i de tip I

gi transportul
Colectarea
apelorde
suprafaficfnzonesupusetraficului
pietonalsi/sauvehiculelor.

Nivel(uri)sau
clasS{e)

Sistemde
atestarea
conformititiia

Niciunul(una)

Sistemul3: A se vedea rectiva89/106/EEC(CPD)Anexalll.2.(ii).a doua posibilitate

Atestareaconformitiliicanalelor
de evacuare
dintabelulZA.1trebuiesd fie bazati pe procedurile
de
evaluarea conformiti$iprezentatein tabelulZA.3 rezultatedin aplicareaarticolelorprezentului
standardsaualtuistandard
european
la carese facereferire.
TabelulZA.3- Atribuireasarcinilorde evaluarea conformiHliipentrucanalelede evacuare
conform sistemului3
Sarcini
Sarcinioentru
oroducdtor
Saronlpentru
organismul
notificat

Continutulsarcinii

Articole caretrebuieaplicate
pentruevaluareaconformititii

uontrolulproduc$el
in uzind

Parametrii
referitori
la toate
caracteristicile
dintabelulZA.1

10.3si 9.6

lncercare
ini$ald
detip

toatecaracteristicile
dintabelulZA 1

10.2

Z,A..2.2Declaralie de conformitate
Dupi ce esteoblinuticonformitatea
cu condifiledin prezentaanexi, producitorulsauimputernicitul
(Declara$e
acestuiadin EEA trebuiesi elaborezegi si pistrezeo declaraliede conformitate
de
conformitate
CE),careautoizeazdpe producdtor
sd aplicemarcajului
CE.Aceastideclaralie
trebuie
informa$i:
si includdurmdtoarele
- numele9i adresaproducdtorului,
sau ale reprezentantului
autodzatal acestuiastabilitin EEA,gi
loculdefabricafe;
- descrierea
produsului
(tip,identificare,
gi o copiea informa$ilor
utilizare,...)
careinsolescmarcajul
CE;
- prevederile
produsul
(deexemfluanexaZA din prezentul
cu carese conformeazd
EN);
- condifilespecialede utilizarea produsului,
(de exempluprevederile
pentruutilizareain anumite
condi$i,
etc.);

54

SR EN 1433:2003
- numelegi calitateapersoanei
imputernicite
sd semnezedeclara$a
in numeleproducitorului
sau al
reprezentantului
autorizatal acestuia.
Declaraf,a
sus menlionatitrebuieprezentatiin limbasau limhileoficialeale statuluimembruin care
va fi utilizatprodusul.
ZA.3 MarcajulGE Eietichetarea
AtAt pentrucorpulcanaluluicit $ pentrugretaresau capace,producdtorul
siu
sau reprezentantul
autorizatstabilitin cadrulEEAesterispunzdtorpentruaplicareamarcajului
CE. Simbolulde marcaj
CE care trebuieaplicat(a se vedeafigurile2A.1,7A.2 gi ZA.3)trebuiesd fie in conformitate
cu
Directiva93/68/CEE.
Urmdtoarele
informalii
trebuiesi apari pe produs:
- simbolul
CE;
- numelesaumarcade identificare
gi adresainregistratd
a producdtorului.
Urmitoareleinformaliei
trebuiesi apardpedocumentele
comerciale:
- simbolul
CE;
- numelesaumarcade identificare
gi adresainregistratia producitorului;
- ultimeledoudcifrealeanuluiin carea fostaplicatmarcajul;
- referireala prezentulstandard
european;
- descrierea
produsului:
prevdzutd
gi loculde
genericd,materialul,
denumirea
utilizarea
dimensiunile,
instalare(a se vedeaarticolul5) ;
- caractedsticile
carefac obiectulEN 1433:
- rezistenla
la incdrcare(clasificare
conformarticolului
4);
- etangeitatea
la api;
- durabilitate
in conformitate
cu articolul
6 (in func{ede matedal).
Op$unea,,Nicio performanlideterminati'nu poatesl fie ulilizatdatuncicAndcaracteristica
face
obiectulunuinivellimiti. Dacdnu, opliunea,,Nicio perfolmanld
determinati'poatefi folositdcind 9i
pentruo utilizare
undecaracteristica,
intenfonati dati, nu estesupusduneireglementiri.
pe ambalajul
produsului.
FiguraZA.1prezrftiun exemplude informalii
caretrebuieprezentate

Marcajde conformitateCE,compusdin
simbolul,,CE' prezentati n Arectiva 93/68/CEE.
Numeleyoducdtorului

Societatea X\Z

Figura4.1 - Exemplude informalieoferiti prin marcareaCE

55

SR EN 1433:2003
FiguraZA.2 prezintiun exemplude informa$icare trebuieoferitein documentele
care insolesc
produsele
de tip M.

Marcajde conformitateCE,compusdin
simbolul,,CE"yezentat i n Arectiva 93/68/CEE.

Numelesaumarcajul& identificaregi adresa


i nregistrat
d a producdtoruIui

SocietateaX, C.P21,B-1050

Ultimele&ud cifie ale anuluiin care a fost aplicat


marcajul;
Numdrulstandardul
ui european

EN 1433
Canalde evacuare
de tip M pentrucolectarea
gi transportul
apelorde suprafald
dinzonele
(nclusivstrdZle
carosabile
aledrumurilor
pietonale),
acostamente
dure9i zonede
parcare,pentrutoatetipuriledevehicule
rutiere.

Desciereagodusului

Glasi de rezistenli: D 400in conformitate


cu instrucfiunilede montaialefabricantului

Informalii referitoa
re la caractei sticile
reglementate

Material:Beton
Gritar: Fontil
Dimensiuni:
L= 1000mm;b = 300mm;
h=200mm
Rezistenlila condiliiclimatice:N

Figura4.2 - Exemplude informafiioferitede marcaieleGEpentrudocumentelecarc insolesc


produselede tip M

56

SR EN 1433:2003
FiguraZA.3prezintiun exemplude informa$i
caretrebuieoferitein documentele
careTnsolesc
produsele
de Tipl.

Marcajde conformitateCE,compusdin
simbolul,,CE"prezertati n Arediva 93/68/CEE.

SocietateaX, C.P21,8-1050

Numelesaumarcajulde identificare9i aclresa


i nregistratda producdtorul
ui

01

Ultimeledoudcifre ale anuluiin care a fost aplicat


marcajul;

Numdrul standardul
ui european

EN 1433
Canalde evacuare
de tip I pentrucolectarea
transportul
apelor
de suprafalidinzonele
9i
(nclusivstriZle
carosabile
aledrumudlor
pietonale),
gi zonede parcare,
acostamente
pentrutoatefipurilede vehiculerutiere.

Descriereaprodusului

Clasi de rczistenfi: D 400


_..=_,;;JF;l

Material:Beton

.:',i
Informali
i referitoare Ia caracteiffi.ctle,,

Gritar: Fonti

reglementate

Dimensiuni:
L= 1000mm;b = 300mm;
h=200mm
Rezistenlila condifiiclimatice:W

Figura4.3 - Exemplude informafiioferitede marcaieleGEpentrudocumentelecareinsotesc


produselede tip I
prezentateanterior,
Suplimentaroricirei informafispecificerefedtoarela substanlelepericuloase
produsultrebuie
sd fie insofitde asemenea,
cind gi undeestenecesar9i intr-oformdadecvatd,
de o
documenta$e
periculoase
pentrucare
caresi se referela oricealtdlegislalie
cu privirela substanlele
estesolicitaticonformitatea,
impreunicu oricealtdinforma$e
cerutide legislalia
respectivi.
NOTA- Nutrebuie
men(ionati
legislaga
europeand
fdrdderogirile
na{ionale.

57

SREN1433:2003
Bibliografie
EN 124, Gullytops and manholetops for vehicularand pedestrianareas- Designrequirements,
qualitycontrol.
testing,marking,
pipes,drainsandsewersfor gravity
for components
EN 476,Generalrequirements
usedin discharge
systems.
(SO 9001:2000).
EN ISO9001,Qualitymanagement
systems- Requirements

58

SR EN 1433:2003

(pagini albd)

59

StandardulEN 1433 :2002 a fost acceptatca standardromin de citre comitetultehnic


CT 186- Alimentdri
cu apdgi canaliziri.
Membriicomitetului
de lecturi ( CDL) careau vedficatversiunearom6nda standardului
european
EN 1433:2002.
dt.

dna

Gheorghe

MORARU

SETA S.A - Societate Pregedinte


al comitetului
tehnic
de
Ecologie 9i
"
CT 186 Alimentdricu api 9r
Tehnologie
a Apei
canaliziri"

Victor

IANULI

UTCB
UniversitateaMembrual comitetului
tehnic
Tehnicd de Constructii
"
CT 186 Alimentdricu apd 9r
Bucuregti,
Facultatea
de
canalizdri"
Hidrotehnici

Mihaela

UDRAN

Versiunearomini a fost elaboratdde dl.

ExpertASRO

de la SETA S.A

Un standardromdn nu conline neapdrattotalitateaprevederilornecesarepentru contractare.


Utilizatorii
standardului
suntrispunzdtoride
aplicarea
corectia acestuia.
Esteimportantca utilizatorii
standardelor
rominesd se asigurecd suntin posesiaultimeieditiigi a
tuturormodificdrilor.
lnforma$ilereferitoarela standardeleromdnesunt publicatein CatalogulStandardelorRomdnegi in
BuletinuI Standardizdrii.