Sunteți pe pagina 1din 50

iNGRIJIREA SANA.TA.

TTI

INFECTII ALE GITULUI

DUreJile ],1 nivelul girului slur comuns la copiii de reate virstele ~i deseori Insotesc aile bol i, cum ar fi guturaiul sau gripaIn cele mai multe cazuri, cu durcri usoare, vindccarea apare in cite va zile, dar 0 infectie mai severl\, In special daca slot afectatc amigdalele, poatc sa produca febra si 0 durere atit de mare incll inghltitul este dificil si dureros,

Ce s1l1t?

Durerile la nivelul gitului sint date de 0 infcciie tare face zona dureroasa ~l rosie, Peate f parte din sernnelc unui gutural sau ale unei gripe (vezi pp.194- 195) sal! poate fi unul din primelc

SCIll ne de rubeoHl sau oreion (vezi pp.197-200). Cind au 0 infectie ln nivelul girului, copiii pal avea dureri la nivclul urechilor (vezi pp. 204.2(5).

SEMNE/SIMPTOME

"'" ez i 11i ~ ii IU anin ce, d coarece Iughititul e dureros:

A gil rosu, ca .. jupuit";

A dureri la ni velul urechilor (vezi p. 2U4·205):

A temperatura u or crescuts:

A ganglloni rumefiari:

l A dureri in zona stomacului la copiii mici,

CBEJ:vlATI DOCTORUL

Consult a !i doctorul imcdiat cc cste poslbll cind copilul:

A are (l durere alit de mare inch inghi~irul e dureros:

[A e evident eli nu-l e bine ~j are febra sau 0 eruptie:

A are amigdale inlectate:

A nu a fo t vaccinal Imporriva diftcrici,

_____ __J

DURERILE iN GIT----

Ce pol ftlce?

1 Rugati-vii copilul sa sc intoarca spre o lumin~ puiernica ~i 811 deschida gura, Examinaji ell grljl1 pererele p()~lerior <II

gi'lLIlui (faringelui)

(vezi p.183). Daca durerca e intensa, va a vea un aspect rosu, ca j upui I. ~j s-ur putca ~i:t vedeti pete crernoase.

2Palpali usor piirlilc lat~rale ale gilul~i ~J. irnediat sub unghiurile rnandibulei, pentru a veri fica dacll gang Iioni i sin I turnefiaji (vezi p. 183).

3D. ati-i copilului rnulte lichide reci ~i rreceti-l pe hraJ1J lichida. dacl'i 1'1 doare cind lnghite. E posibi! ca alimentcle reci, eum ar fi inghetata, s!l. poars fi Inghitire cu mai putine durcri dectr alimentele calde,

4LlIali.i temperatura copilului (vezi p. 1871 ~i, dadl. esre peste normal, dati-i doza recornandata de sirop de paracetamol penrru a-i scadea febra,

Ce HI" putea face doctorut?

Cele mill rnultc cazuri cu dureri usoare 1<1 nivelul gttului Ill! nccesiia trararnent, dar d~lca docrorul suspecteazs cii infccua

este produsa de bacierii, s-ar putea sa prescrie un antibiotic.

AMIGDALITA --------

• SEMNE/SIMPTOME

A gil foarte dureros; A arnigdale rosii ~i de dirnensiuni crescuie, posi bi I acoperite cu pele

crcmoase: "'" temperatura de peste 38° C;

"'" ganglioni rumcflaii.

1

Ce este?

Amigdalita este 0 Inflamade a amigdatclor, producind dureri mari la nivelul gitului ~i alte simptorne de boalli. Amigdalele sin! situate in partea posterioara a girului, ctte una pe fiecare parte, ~; au rolul de a tmptedica rasptndirca infectiilor.

Ce pol race'!

1. Examinaji arnigdalele copilului ~i palpaji-! ganglionii (vezi p, 183), Dad. sint lnfectare, amigdalele sint mari ~i rosii ~i pOL avea pete cremoase.

2L. uati-i temperatura (vez: p, 187) $i. duel! e nevoie, dati - i sirop de puraccramo L

207

3 Incurajetl-l sa bea dill plin, in special dacil are febrlL Dati-i bauiuri reci si hrana lichlda.sau semilichida,

Ce ar putca face doctorul?

Doctorul va examina gitul copilului I 11 poate lua un exsudat faringian cu ajutorul unui tampon steril. Poarc prescrie un amibiotic pcnuu a vindeca repede infectia,

Daca asifel de umigdalite sint

frecvente ~i ufecteazd siarea de

~linatatc a copilului, doctorul poate recomanda scoarerea lor. TOIllSi. aceasra operatie esre rareori fi1CUI~ Inaintea vlrstei de patru ani.

INGRIJIREA SANATATJI

TUSEA SI INFECTIILE PULMONARE

De ccle mai multe ori tusca la copiii mici este lin sirnptom asociat gripei sau guturaiului (vezi pp.194-195). care produc o tuse seaca, iritauva Tusea poaie Ii si simptom oj unei infeciii respiratorii (vczi pp. 209-211) snu un 8C11111 precocc al pojarului (vezi p. 19R). 0 urse persistcnta .. evera, caractcrizcaza tusea convulsivji (vezi p. 20 I).

S-ar putea ca .. dupa un gururai S.lU 0 gripa. copilul ~1i fad! 0 infeciic pulmonara, daca i ntectia sc rasplndeste in jus. spre plarnini. Daca am 0 infectie pulmcnara, va avea ~i alte 'implolllc pc l1nga [Lise: s-al' putea ~a respire ell dificultate ~i sii expectoreze, Toiusi, n respirutie user suicratoare e normala In copi lui mic cu guturai sau gripa, deoarece caile sale aeriene sint tonne ingus«; Si sc lngusteaza ~i mai mull dacn slnt inflarnate in tirnpul bolii. asrfei lnclt dear prczcnta unei respiratii suieriitoarc IlU ponte ri socouta semn de intectie. Uneori, () infecrie pulmonara se dezvohjl ca 0 compllcarie a pojurului sau a tusei convulsive.

INFECTIJ PULMONARE FRECVENTE

Copiii IllUI rnici de 1111 all ~i copih ell vechi prohicmc pulntonarc. cum ar tl astmul (ve/i p. 2lOL ~j!lt cxpusl

i nfectii 101' putrnonnrc. Dacii fumnti. copilul csrc mulr mal expus lu inlectii pulmonure decit copiii ncfumatorilor.

111 cazul in care infcciiile respiratorii ,i'nl Irccvcntc. s-ur puicu C,I rned icul sa-i fad! 1<:S!e penuu a descoperi cuu/a.

SEM E DE URGENTA

Sol ici tali imetliat ujutor de lIrgclIlli cind copilul:

A are 0 nUm1\a albasuuie in jurul gurii ~i limbii;

• respira foarte rapid;

.... respira aut de zgornotos Incit poate fi auzu de hi dl ullIla;

... pure a sc I upta pcntru 11 re: pi fa:

A srarcn i se in riill lll!eSle brusc, ill timpul unui gururai sau al unei gripe:

A e anormal de adcrmit:

A I1U e capabi I ,~ vorbeasca sau sf! scoatli suneiele obisnuite.

R esp lra ti a

Cind copilul inspira. ucrul C,IC aspi I~II xpre uuhee ~i bronhii (c~ile aerienc), ajungind In nivclul pliirninilor. undc oxigenul trccc

in singe. A poi

singclc I'll

transpo: ta

ox igenul in LOl corpul,

-------------------CRUPUL--------------------

Ce este?

Crupul cxtc 11 inflamaiic a laringelui care determina rumelierca ucestuia, astfel Inch rcspiratin copilului devine din~ilii. Atacurilc de crup tind ~j upar.1 noaptea .:;i UlIrcuzll de obicci aproximativ dOLI~ ore.... respirutic dilkili'l:

. EIVINEfSIj\JIFTOMR

A 1ft inspirare M: produce un sunet (lUI ern ic, asrutit:

.... ruse lalrnlO[lfC.

Cc I/u. [lICC'?

1 Mell\IIIt:\i-vu culmul ~i lilli~!i\i-I p~ copi L S-ar puiea 'fl fie fcarle speriat sl, daea inlr:t in panica, ii va fi ~i mai greu ~ii respire.2Creali II atmosfera umeda, ~i cu aburi, punind pe foe 0 oaHl ell "1'5 sau dlnd drurnul upei Iierbinti la baie. Aerulumcrl va usura treccrea aerului ~i II va a.juI:I ,Ii respire mai LI~Or.

3 Puncti cite va pernc I .. spatule copi 111- lui pentru a-I tine in pozitic sczinda S,IU lut1li-1 in poala: in ~lcelNlI pO/ilie va putca ~~ respire mai user.

20R

CHEIVIATI DOCTORlTL •

Chcmnji doctorul duca sint prczcntc dificultati de respirajie sau Judi biinu i Ii dl are cru p,

Ce !II' putea face doctorul?

Dar 101'11 i ll va I illi~Li ~I ,a Vii spune

cc ,it luceti dnea atacul lie crup va rcvcni, AI' puiea pre 'eric lIB antibiotic

~l ,-HI' putea 5fi I'll dea ~j ult medicament pcntru a 1l~1I1'<1 respi "<I[i" copi lulu i daca apnre all ,IWc. Dadl starea copilului E! gravil. ,-(\ putca ca dOCIOI ul sii-I inrcrnczc in xpitul.

TU$EA $1 INFECTTlLE PULMONARE

TUSEA

Ce este?

o [usc ponte fi 'au 0 rcacue 13 o irirajie la ni clul gilLilui (faringelui) ori II laringelui. sau rezultutul unci infectii pulmonare. 0 IU, e . eaca, iritativd este rareori scrioasa, sernnificlnd d! Iaringelc sau laringe le copi 11I11Ii sint iritate, datorita unci gripe care produce mucus, Gitul Sal! poatc fl. de asernenea. iritat de fum, daca in jurul copilului exi,lil adulti care furneaza. 0 infectie a urechii produce ell! asemcnea o IliSC uscata, Dacii tusea copilu lui are caractcr umed $i ill special dad expectorcaza, probabil 'In: 0 infectie pulmonaraIn limp ce in majoritatea cazurilor tusea IlU este 0 problema serioasii, ca poaic fi un simpiorn in cadrul U nor bronsi re sau al uuei pneumonii (vezi pp_ 210-21 1)_

r CHElVlATl DOCTORUL------' I .Cl1emali doctorul daci'i. aproximativ jumauue de ora. copilul durnneavousIra respirf rnai repcde ca de obicel.

sau dac~ rcspin'i cu dificuliate sau foarte Zg01l1010S, Consultati docrorul irnediat ce c posibil dad:

.. bebclusul <He sub ~'I~C luni si tusesrc:

.. tusea nu-l lasH pe copil S3 deanna:

.. tusea IHI se ameliorcaza in lrei zile: .. copilul <Ire 0 tusc rccurenta.

Cc ar putea fnce doctorul?

Doctorul il va e)(!U11il13 pe cepit ~i Ii va ausculta respiratia. Da~a are 0 ruse 1I.~cal1i. doc toru I poute prescrie un medicament de calrnare a rusei penrru ,,-i potoli durerea de 1<1 nivelul gltului. DilcH 11I,ea provine de la nivelul plaminilor, sour pUlen ca medicul sa fadi uncle teste diagnosticc,

P03lC va prescrie antrbiouce si poate un medicament care sa usureze elirninarca sputei,

CI' pot fa~e?

1 Daca are un acces brusc de ruse. verificati daca nu a Inghitit un obicct mic. hUllaoari'i 0 bomboana sail lin nasrure. Dad da, incerca!i sA-I indcpllrLa!i (vezi Sufocarea, p. 234), dar nu va bnga\i degeiele in gltul copi 1 ului,

20nd copilul are 0 tuse pcrsisrerna, lncercajl

s!i-I ajutati a elirnine sputa cind tuseste. 1l1lindcli-l pe burta

ill r 0 ala dum nea voastra,

apo: bateti-I ritmic pc spate,

dar 11\1 prea putcrnic. E hine

sa aveti alAwri un vas in

care s~ scuipe IOala sputa

pe care rcusesie ~ii n

ex pectoreze.

Sustinerl C.1pUJ copllulut usoraplecnt i)ljO'

4Cind copilul are 0 ruse uscara, dari-i 0 biiulur;i caldil Ia culcare, PCI1II'lI a-i usura tusea. Pentru nn copil in vil'stil de peste 18 luni. faceti 0 baurura calmanta prin dizolvarea unci lingurite de rniere lntr-un pahar eLI apli calda $; adaugajl clteva picaturi de 11lmlie.

3 A. sigurn(i-va ca tusea persistcnta IlLI cstc rezuhaiul unei raccli, Anfel i nfecti a sepoaic rlispindi in jos, producind bfOn~itlL

209

5 Sprijiniti-l pc copil ell mal rnulte pernc ell de obicei, noaptea, iar In cazul bcbelusilor puneti 0 perna sub saltca,

6Daca tusea cnpilului se fl1f'~~II~!efle tntr-o aunosfera cu fum. nu lasali pe nimeni s.!! fumeze in apropicrea lui. re .pectiv lineli-l In dis[a!)\l1 de zonele ell rum.

7 Nu-i da).l nici UI1 medicament de ttl 'e pilll! ce doctorul nu va rccumanda acesr Iucru.

INGRIJIREA SANATATII

BRON~ITA

Ce '('$1(,'1

B ronsita este 0 inflamajie ~ mucoasei pri nci pa lc I or IU bun ce due SpI'" plarntni. Peate ap~rea clL'pli ° gri p~_ Lin gu I.U rai sa u o peri oad ~ de d u rcri III gil, C(' urmare a riisplndirii infecjiilor. Probabl I c~ nu-I va face pe copi I ~11 se simla rau, dar va dormi rna'i greu dacil rusea Ii nde a se agrava noaptea,SEMNElSlMPTOM.E

... tLlse zgornotoasa:

... usor su ierat In tirnpu I respi rauci: ... temperatura usor crescuta;

... na ... s care curge_

ASTMUL

Ce este?

ASII\lul este reprezenuu lie cpisoade recurenre de ingusl:tre <I micilor ciii acriene ce rncrg spre plarnini, Eicimj respi rutia, in spccialexpirntia, di riei!U, Poare fi produsa de (I alergie, rn specia I dad si alto persoane din rmnilie au asun, de 0 eczema sal! de febra finului. Asunul usor csre cornu n ~i probabil copilul

d umnea voastFa vase ~pa de e l,SEMNE/$IMPTUME

... tuse, in special noaptea sau dupa eforr:

... respi rutie U~Of zgomotoasa, puun mal d ifici Iii, In special in rirnpul unci gripe;

... atacuri de rcspl ralic foarte dificila, ctnd respiraiia esic superficiala ~i dificila;

AI. senzatia de sufocare In umpul uuui awe de astrn:

... piele pal idfl. mnedfl (acoperi tli de transpiratii) in umpul unu i astfel de episcd:

... eoloratic albastruic in [urul buzelor 'ill umpul unui episod sever.

Ce poi face'!

1 U~.lIral~~im~pi ratia ~~ier.i'iloare ~i ajutrui-] Sa expeetoreze m tirnpul accesului de ruse, 1'1l!indeli-J III poula durnneavoastra si bateti-l pc spare (vezi p. 209).

r

CHEIVIAflDOCIORUL

Solici lali irnediat ajutor de urgent!! dod copilu I prezi nt~ u IlU I din sernnele de Ilrgel1~~ din pagina 208. Censuhati dociorulimed ial ell este posibi I dad bi'inui\i eli are bWIISil1i ~i chernati din noll doctoral. daca:

... nu ii e mai.' bine d.UP~ dOIJ~ 1_~le; ... ex pcctoreaza 0 Spl\[~

ga lben-verzu ie.

2LUa\i-i temperatura ~i, d'1Cii este

__ ~r,e~cut1i. dati-i simp de paracerarnol Si multo lichidc.3P.uncti 0 pel"ll~ sub capul saltelei penIn, a-l ridica U~OL Atunci ciud copilul se culca, a~eZ'\li-1 1'0;: rnai multe pcme (pemru 3 SIll C[J roracele ridicat) (vezi p, 2(9),

Ce ar putea face doctorul?

Docrorul ar pLllC'3 prescrie lin medicament care _o;~ calmeze tusea pentru u-l ajuta pe copil sa doarmji. Dad crcde

c~ ar putea fj verba de 0 iufectie secundarll. ar pl.lle~ prescric un antibiotic, pcntru a () elimina.

4· P1n~ Ii va fi mai.b. lne, line!i copilul 10 casa, imr-o camera calda, dar IlU ~\lpnlillcmz.ilii.Ce pot lace?

1 Menjineti-va calmul ~llinj~tiji-J p. e copil. Daeil a rnaiavut asemcnea aracuri, da\i-i oriee medicament pc care l-a prcscris docrorul. Dadi acesta IIU are nici LUI erect. soli.dtn!i ajutor de w·gen!:ii.

2Pune\i-1 pe copil in pozitie ~czilldii in poala _ ~i ajutatl-) sa se apiece usor in fa!~ - ceca ce ii V3 usura respiratia, Nu-ltinen srrlns -

I ~sa! i -I sa sc ascze ill poz i tia Ceil ami confO!1abil~_

P IJ ncli {I mica P ema in prmla Illi. pentr« (I j'(~ putea apleca pe .:U.l

3 Ctad copilul prefera sa stea singur, dnfi-i ceva

pe care s~-~i sprijine bratele - pe mass sau pe un

teanc de pern e,

de exernplu - astfel Incit s ~ se poata apleca in falii.

210

TUSEA $1 INFE TIlLE PULMONARE

Ce este?

Pneumonia imCrSli!ialii este oinflamauc a plarnlnilor care produce dificultli\i respiratorii, La copiii mid este aproape lntotdcauna darorata propagarii unci infeeu i cum ar fi grip" sat! gururai u I ~i este de obicci produsit de un virus ~i nu de 0 bacicrie. Uncori pneumonia ponte Ii dala ~i de inhalarea in plamin a unci mici Cun!ilii~ de alimenic, producind 0 zoni"i de intlarnatie ~i de iruectic. Pneumonia intcrstitiahl este mai

cornunf la copi i j sub un '1Il.

Desi estc 0 boalii. serioasa. cei mal multi hebelusi silinalll_~i i~i revin cornplct In aproximariv 0 siiptlll1:tln~.

PNEUMONIA

~MNE/SIMPTOME

AI. dereriorarea siarii generale la un

copil bolnav:

AI. temperatura crescuta; ... ruse uscata:

... rcspiraiie rapid a:

... respiratie dificil5 ',HI zgornoroasa.

CIl pot face?

1 Sprijini\i-I pc copil 'in pat cu lUI numar suplimcntar de perne, astfel lllCIL sa poat~ respiru rnni user, til cazul unui bebelus, puncii-i 0 pern~ ub capul saltelei.

2LUll!i-i reuiperarura si. daca csre cresCUI'\ lncerc<lj:i 51\ 0 rcduccti d1'lldll-i doza recornandara de paracetarnol sau aplicati-i o tamponare rcce (vezi p_188J.

rr:;-cHEMATl DOCTORUL I

I ~ilal-i irncdiat ajutor de lIrgeD!lI

dadl apare I a copi luI d umneu vcastra

I vrcuI1111 dintre semnele de llrgen(a diOj pagina 208. Chcmati doctorul cind bllnui!i prCZCIl\,1 unci pneumonii intersritiale .

.___

3 Convmgeti-vn crt <LTC din plin ce sa bea, In special datil temperatura C tc crescuta. Oferiti-i bebelusului ap~ IIllrl1i r!leili'\,

Ce ar purea face doctorul?

Dociorul va va ~mlUi cum sn vii Tngl'iji!i copilul i, dadi infcctia este si bacteri- 3na, poaie prescric un antibiotic, Daca ii OSLe foarte rall copilului, s-ar putca s,j fie nevoie de tratament in spital.

PREVENIREA EIJISOADELOR DE ASTM

inccrc<lti s1l aflari ce produce episoadcle de astrn I" copilul dumncavoastrf prin norarea morncntelor cind apar, U nclc pot fi prod lise de un efort sustinut sau de 0 cmorie deosebita. Oliva al~i

factori declansarori SlUL prezemati 111 coni inuare.

Praful

Reduceti praful di 11 Iocuinj] prin utiliznrea merodelor de curatire care nu

ridica praful: aspirate . all urilizarea :;plilllri i cu

vapori de !lpa.

Acop rili saheaua copilului cu un 'lnveti~ de plasti '.

Blana anhnalelor. Daca avejl lin animal. puncti-l sa siea in alta parte .j rill atenra daca cpisoade Ie de astrn ale copilului vor 1'1 mai rare. 'miiT-........:~~ ...... _

Pernele sau plapumilc umplute cu penc, Inlocuiti-le ClI uncle urnplute ell material sintetic.

Fumatul

Nu lasau sa se fumeze in apropierea copilului.

211

SEMNE DE URGENTA l Solicitati imediat ajutor de lIrgcnt!t

cind copilul dumneavou Irli:

... are 0 coloratle albastruie Ia uivelul margini lor limbii sau ale buzelor: '" arc 0 dispnee severs (respira cu mare greutate);

.A. n u Incepe, Sn 10 minute, sa respire rnai usor dupa ce-si j, medicamentul: .. incepe sit nu mai reacrioneze.

CHEMATIDOCTORUL Chernari doctorul daca e primul episod de asun al copilului, Consultati mcdicul irnediat cc puteti cind credcti ell ar pu tea fi verba de astrn.

Ce or purea race ductorul?

Doctorul ar purea prescrie un medicament care sa lie administrat 13 Iuceputul unui cpisod salt lnaintea oricarei acrivilali ce it poate produce. in tirnpul unui episod sever. ar putea trirnite

copl lui Ja spital.

INGRJJ1REA SANATATI]

DUREREA v ABDOMINALA

Durerea situata lntre rnarginea inlerioarii a \.:0<1::;telor ~i vintre sau "durerea abdOI11 inala" poate Ii un simptorn Intilnit in rnulte boli, inclusiv ga troenteritii (vezl p. 214) ~i infectii ale aparatului urinar

vezi p. 216). Poate fi produsa de varsaLUri . i poate

Insoli boli cum ar fi arnigdalita sau pojarul, Copilul se poate plingc de 0 durcre "de buria' daca IlU sc imte bine 111 general sal! dad sirntc ca se va imbolnavi sau dacii arc 0 durerc in alta parte. dar nu va poatc descric ell usurinta undc anurne.

CUM sA NE COMPORTAM F.ATA DE ,,0 DURERE DE BURTA"

Ce produce 11 durere abdnminala?

M till; copi i <Ill d ureri abdominale atunci cind ceva 1i faec s~ sc ~imlii speriati sau in nesigurannl.

Daca durcrea nil cstc scvcra si durcaza doar () mfl suu dlllla. uu trebuie sa vii ingrijorati; tnccrcati sll vcdeti ce II derunjeaza ~i Iini 'lili-1.

Totusi, daca durcrca copilului csie severf ~i dureazjl citeva ore. trebuie sa o luari in series. Soar purca ~a aNi apendiciia cind apendiccle (lin organ rnic, de forma unci rime, legal de

i nrest: l1LII gros) e inllamut, desl apart! rarcori la ccpilul rnai mic de rrei ani, Apariiia in valuri, la irnervale de 15-20 de minute. a unor dureri abdomiuale severe 1<1 un bebelus poate f iernnalul unci hlocllri (ocluzii) imcstinale.

SElVlNE DE URGE 'fA

Solicitati imediat ajutor de lIrgenl~ dad bebclusu I sau copilu I:

... Ii p~ de durere Ia imervalc de 15-20 minute ~i devine palid cind \ip1'l;

... are scaune de culoare rosu tnchts sau care ~eanliJnii cu jelcul de coacszc:

.... are 0 durere abdorninala severs timp de mai

mult de ire! ore;

... are 0 durere abdominala severs combina!a ell tern peratu ra crese u 1,11,

Ce pot face?

1 L.ua~i temperatura copi I lilt! i. Dadi e doar pll ri 11 C re sc uta. soar pUlea s ~ aib!! apendicitf, in special daca durerea c scvcra sau pare <I I'i locll!izal~ in jurul huricului. Nu-i d:.qi un medicament de calrnare H durerii sau ceva srl-i ~cada tcmpcrarura.

invelif-j sticla cu aps calda lntr-un (lI'lJS()]I

2DilC~ banuiti ell pnatc avea apendici lil. nu-i dali ,~ he" sal! ,:111l~nil1~e. Daca nu, dati-i apii dad ii e sere, dar nu-l I"sa!i 'on milnincc nirnic,

3 Linistiti-l pe copil imbrJli~in(\u-1 si ucordindu-i 0 atcntic deosebira.

4Daell Ill! credeu ell ar avea apendieila. urnpleu 0 ~ticlft cu ap~ l::<khi. dar IlLI Iierbinte si Inrll~umli-o Intr-un prosop. Uis!l\i-I pe copil ~a sc rnlind:'!

cu burtu lipi Iii de ~ceasl~ slicl~.

Doetorul 1'(1 1'(11]1(1 ("I1.~rUti ill/reg <,hdm"~,,,11 copilutu:

I

I

212

CHEMA 'P DOCTORUL 1 Chcmati doctorul dacs:

.... upar oricare al tc scmnc/simptornc: ... durcri le abdorni nate durcaza rnai

rnult de trei ore.

C\lnS~1 ltuti dOC-lOW I cind copi lui are frecveru dureri abdorninalc.

Ce ar putea face doctorul?

Doctorul il va examina p~ copil pcruru a Incerca sfi aile cauza d ureril abdorninale, Tratamcnrul va depindc de diagnosticu I SHU, dar deseori 0 durere abdomina I 11 11LI necesita rratameru, One!! doctorul suspecteaza 0 apendiciui sau 0 ucluzie inteMinal~, va aranja internarea copilulul In spiral pentru o operatic de tll'gCll(iL

1 GRIJIREA SANATAT[I

u CONSTIP ATIA,

VARSATURILE sr' DIAREEA

,

O modificare minora ill diets poatc produce temporal' constipatie sau diarec, Varsaturile sau diarcca pot insoti aproape orice boalii si pol fi, de asemcnca, produse de emotii sau de anxietate. Dadi apar varsatur: sau usoara diaree, conrrolati prezenta

Ce este?

Ciml are consupatic, copilul arc scaune mal rare ~i rnai tari dccir de obicei. Obicciurilc copilului in legiilur~ ell SCE.UI1Ur variazil rnult: unii copf au

~C<IU 11 de doull nri pe zi, ,Lil; i doar () data la donn sau trei 'lite.

Oricare ar fi obicei urilc copi I u III i dumneavcastra, C 1101'111111 - fill lc i 111'1 uenpui, Destul de des bebclusii dcvin U '01' conslirn\! cind inl'3pl ~1i ~ICH 111 ~CZUI "1\1 ~a sc tlrusca, precum si inaimc de u putca merge.

CHEMATI nOCTORUL

Censultati doctorul imcdiat ce este posibil daca:

... plingl' sau se pltnge de durcri abdorninale cind se mi.,l·u:

... are striuri de singe in scnune sail in scutcce sau In panralonusi:

... are consiipatic de mal mult de trci zi!e,

SURSI<: llUNl~ DE FIBRE VEGETALE Cheva excrnplc de alimente bogatc in fibre. A Ii mentele proaspcre stm intOldeanna celc mal bunc. Spaln!i bine Iructelc ~i lcgurnele, indepamlli cojile, s\ rnbu ri i ~i pieli Ide clnd dau Iructc unui copil sub un an. Faceti II n piurc .3[[ terciuiti alimcntele ill cazul unui copil rnai mit <It: opt iuni (vczi pp.l l O-l l l ).

Piine inte~I'ala

Mic dejun din t'ulgi de cereale

1\J tor sernnc de boala (vezi pp.182 -183). Varsaturile frccvente sau diareea severa pol dctermina repede dc. hidratarea unui copil mic. Accasta este 0 situatie . crioasa, cind corpul pierde prea rnult lichid, ~i trebu ie tratata prompt (vezi p. 214).

CONSTIPATIA

Ce pot face?

Ilu vii lngrijorati cind copilul este ccnsti pat temporal': nu va sufcri n ici lIll J'ihl. Nu Ii daJi Ull laxariv, deoarecc Ii va perturbn actiunea normals a intcstinelur, ~i Ill! ii puncu zaJ.ar ill plus ill biberon.

2D3!i-i :;a bea din plin. In special dad! vremea e eald:1. pcntru a-i irunuia scauncle. Sucul de Iructc poarc ajlU~ 101 diminuarca constipatici.

3 lu-l grubi!i cind st~ pe oJira. lim nici nu-I lasa!i s,l se obisnuiascs ~1i siea prca mult.

Dadl pare constipar, ungcti-l cu vasclina 'in jurul ann ului Inainte de a sc aseza pc olWi. pentru II usura :lp<lrilia scaunului,

4tnecl'ea{i 11 lntroduccti mai multo fibre vegetale in alimenratia eopilului (vezi mai jus). Accstea ofcra un irnportam ajutor ce f:w{lI'iicalIl deplasarca coruinutulu! intestinal.

Ce (II' putea face docturul?

Dociorul ar pulea prescrie un laxativ lI~()r ~; <II' putca s1l "n dca uncle sfur url dcsprc utlrnernmlu copilului. Diidl In scaun cxista cumva striuri de singe s-ar puiea -11 exisie 0 midi Ii,ura la nivelul anusului, astfel di doctorul ar putca ungc ell delicatete zona,

/

)

,. -Fructe proaspctc

Oferiji-i copilului o vnrieuue de fructc. cum ar Ii felil lie pere, piersici ~i banane, decojhe.

Fructe uscate

Prunele ,~i caiselc sim ldeale pcruru

cup; ii mid. 213

Legume proaspete

Canofii Icn:illili ~i brocoll doar putin fiert au un continut ridical tie fibre. '[clina ~i morrnvii patti servile crude

INGRIJIREA SANATATI]

V ARSATURILE ----~

Cc slot?

Ond copilul vomira, e.limin3 majoritatea ccntinutului stornacului, Bebelusii mai mici de sasc luni reglJJ"!tile<I?~1 de:;e!)fi OJ cauritaie mica din alirnentele inghi~i(e. Lucrul este perfect normal - nu Inscamn5 ell bebelusu I vru-:;u.

CHEMATI DOCTOlWL

Chemati doctoral ctnd copilul UUI11- Ilea vcast rit:

• vumil~ ~i pare anormal de somnolent:

• arc Q v~r_'~fitlirli galbell-v<;o;uic: .I. a va'-Sill repetat tirnp de peste ~a,,~ j

ore: .I. prez illl;1 uricare dintre sernnele de [k"hid 111 tare.

-------------- ~~--

lDENTIFlCAREA S} TI(ATAREA DESHIDRATARII

S-~u· putea s;1 lie fi in;;ml:u des h i dratarca ctnd copilul p,.ez;111" unelt: dinrre simptornele de. 11m; jos:

.. gur~ ~i buzc uscate:

.I. urinil concerurata, in("h isa ttl ruloare: .. IlU .1 urinat In 1I11i mcle sasc ore;

.I. arc ochil infumla!i:

... art; Iontanelu !IIltcrioaril depri rnatd; .I. are somnolcnta anorma Iii suu

letargie.

Ce este?

Gastroenterita (intoxica; i a !II i menrara) este o infectie 1(\ nivelul <;lom,ICllllli ~i intcsunelor care ponte 11 pwdm.iI de aliHII'll!!;: coutuminate, Este 0 problema ~er;[)asa l~ bebclusi, deoarece Ii ponte deshidrnta loane repede, dar este mr~ la eel hranl: i la ~jl1. lin episnd user In cazul UI1U; copi I n rai nWI"~ de doi ani nu c<;tc pcriculos.

----------------.

lei SEMNE/SIMPTOME

.I. gru"l~ ~i vilrs~llIri: .di!ll1':e:

.I. crampe stomacale; .I. picrderc a poftei de' mincare: .. tempera: lIri! crescura,

Cind copilul dumneavoasmi cste deshidrarat sau dad e in pericol Sil dcvina, prcgiHi\i-i 0 bil.Uluril ell glucozi'i . Oi (01 ""I' trei Ii ngurite ruse tie jludnl de glucoza si 0 jurnaratc de linguri ill. de sarc in 20() 1111 de ap5 (iana rliei til .

Sau putcti cumpara sarllri pcnuu

rcil idrlll are oralii. gaia I'reg:-" i 1.<::. lie I." fllfl1lllcie.

Ce pot face?

1 Ti neri capilli I deasupra unu i vas, Iucercati ~u-l lin4ti\i si mingiiati-l in

ti !TIp ce var.;~ (vczi p. I (3). DlIjl~ ce '! var~al. ,~terge!i- i f<l\tl ~i (1<lli-i cueva

sorbituri de :lp1i.

2' Asiguruti-vii en. me

ce ~~ hea - are nevoie de I-I; litri [)e zi.

Faceti Ii hilu ruracu

glucoza si sarc (vczl mai jos Desh idra II I 1"(!(1 ) ~i dati -i cite pUli n, or:'t de orA. Dadl 11\1 vrea s~ bea din biberon. dati-l en I i ngurita sau cu pi pcra (vezi p.ll!9).

ell ar putua f;l~c doctnrul? Dccrorul va va examina copilul

penrru a dcscopcri cc 11 face s ll vom ito ~j 11 vu uuta apoi in luncrlc dc dingncstic. Dadi prezim~ semne de

de,h idnuare. s-ar putea ca docioru I sil prcscric un pra r care sA fie ad~llgal In I ich idele I'~ care le bea. 1J,,~rl este foartc deshidrarat, s-ar puica sa-l imcrneze in spic:l1 unde poare primi lichicle prin perfuzie,

GASTROENTEIDTA-----------------

Ce pot face?

1 Asigurari-vli d Ilea I-I ~ lilr; de lichidc pe zi. Un lidlid-<;II ~h.K"O/.ii, precum eel dcscris rnai ,lL', <:.IIC eel mai bun.

2N11-i d'l[i nirnic ~ti 11l~1nin~e pfllll nu se oprcstc din vilrsni. apoi introducct i <II irnente neiri 1<1 nte (vez] p. 179).

3 Luaii-i 1~1:'peraru~·a sl, .daCA CSIC crcsem", dati- 0 doz~ de strop de paracctarnnl pcntru a i-o reduce.

4PlIneli-1 pe copil dill nou ill SCUICC dac;; I<JCLTIili a rOM trecut Iu lilt lip de Il11br~dlminIC.

214

5 Asigurari-va cii se sjlnl~ pe miini dupli ce merge la 01 il~ ~i Inniutc de a 1ll111~;1. Sptihl!i-vii "i dUlI111eaV{)~~H·:'1 pe rniin! dupU ce-i sehunbau scurecul ~i inainte de a-i prc[1<11'3 hrana. S .. eri I i7.<1{i mate lucrurilc folosue la hr~nirea 1\11.

CONSTIPATIA. VARSATURILE $I DIAREEA

DIAREEA

Ce estc?

Dactl arc diaree copilul dumncavoaslrn. inxearnna di va uvea scaunc apoa. c mai Irecvent ca de obicci. Peate aparea dupa n alirnentatlc prea consistcntii sau care contine rnai muhe fibre alimentare dccit de obicci,

ChC1Tm~i doctoru I dad hcbclusul: ... a avui scaune diareice limp de reslc sase are:

... are ~inge ln scaun:

... prezinrf vreun sernn de

desh ldratare (vczi in srtnga).

SCAUN Cit ARATA ANORMAL

Motlificilrile lie culoare ale scaunului copilulul Sin I produse prcbabil de 0 modiflcare in ulimcnuuie. astfel !nell vcrificaf dad. a mincut (eva ncobisnuit. Uncori, totusi, 0 boula subtacerua ~15 Iii baza aspectului diferit,

• Scaun foarte decolorat, votumiuos care mlroasc puicrnic ~i plurcsre ctnd vreti sa-J aruncaii I" closet - f103lC avea

semnificatiu ca hebclu ·w nil poare digcra corespunzator gILIICIlU[. o proteins care se gi\sc~le in cereale (boala ccllacn).

Consultati doctorul.

• Scaun add, SpUtl10S - poatc avea semnificatia d hebelusul nil ponte digcw UdCCV3l 131"'1..:.1(\ (illloleraUlii la lactoza). Consultati doctorut.

Ce pot fDCC"

1 Asiguraii-va eli are ce bea din plin, 0 btilllllril. eu glucozll, preparata conform descrierii de la vilfSarw'i (vezi Deshidratareu, in stlnga) este idealll.

2PUIlCli-1 pe copil din nou In scutece d!,ci.'i tocrnai i s-a schimbai tipul de imbracaminte.

3 Acordau 0 mentie dcosebitil igienei: spiiJa!i-va pe II1Mi duplt ce chimba]i scutecul

bebelusului ~i iuainte de a-i pregati mincarca si convingcti-va d-si spalii iruotdeauna miinilc d~lpa ce merge la 01 i!a ~i ,nainle de a mincn.

Ce ar pule» face docturul?

Doctorul va va examine copllu] pentru a dcscoperi cuuza diareii ~i 0 va rrara 10 conformitatc ell diagnosticul, Daca bebclusul/copilul s-a dcshidrarat. doctoru I ar puieu prcscrie praf pentru rehidratare orulii. care s;, fie pus in lichidcle pe care lc bcu. Duca esre fl"lan.: dcshidratat. s-ar putea ,11-1 intcrneze ill spital, unde i xc poate adrninistra rapid cnntitatea necesnra cit: iichide,

prin pcrfu/ii.

CHEMKP DOCTORUL

Chcmaji dociorul d,ld:

... copilul c mai mic de doi ani i ar putea avea gastroentcrira;

... are peste doi ani ~i arc semne/simptorne de gast.rOCl1tcrit1i U~ peste doua zile.

Ce ar putea face deetorul?

DOCLCful 11 V" trata probabil pc copi I III dumneavoastra lmpouiva dcshidratari] ,ji s-ur putca s~ va sfiil~liasdl sl-i da,i citeva zile doar lichidc, Soar putea

sa vii ceara ~:,-i "d~ICC\i II mnSlra

din scaunut copilului,

INTRJmAru SI RASPUNSURI

Cc nuisuri pot lua peutru a preveni gastroenterita?

S ierili zaji l 01 echi pame I1tU I u ~ li zat pe III 11 I I1rllnirea bebelusuiui atita ti mp cil hen lapte din biberon (vez] pp.l 00-1 (1). Dcpozuuti alirncnrele gal" preparatc in companimenrul central al frigidcrului - nu lc ~inc~ niciodata Ia Laid Intr-Lln ICfmos. deoarccc bacteriile sc dczvultu foarte bine la crud Acordati atentic cl~oscbit~ igienei arunci cind preg!ili[i mlncarca. Daeii depozilali vreunul dintre alirnentele gam pregalile.lineli-I in

Irlgider nu rnai ruuh de dou~ zi!e si asigurati-vii de fierbinte clnd iJ incalzili, dcoarece dtlduf;r oinoarf bactcriile care ,II putca sa produca gastroenterita. Sp[1ln~i toate vasclc $i biberoanele 111 "P~ toane cald~. Uscati-le pe server de bucli{~ric

din hirtie. IlU cu tergar, Dad ~llHCli in cill1ilorie In srri'U naUlIC cu un bebelus sau un copil mic, irtll"cburi-I pe doctorul dumneuvoasua des pre precautiile pc carl! trebuie sa vi Jc luau in special ill ceca ce priveste apn. lructclc ~i salatele.

215

iNGRIJIREA SANATATTI

PROBLEME ALE VEZleII URINARE RINICHILOR SI APARATULUI GENITAL

,

ee'C mai. rnulte jnfec~ii ale sistcrnului urinar sint datorate bacteriilor care patrund pri n urelra (vczi desenul de mui jos) si sc rasplndesc in vezica. Ele sint relutiv cornune la copiii mid ~i de obicei IlU reprezints problerne serioase, Unii copii xc nasc ell anorrnalittlti

Sisternul urinar

Copilul are doi rinichi care ftlL1"Cal.lI stngele, Slngcle fihrat revine in torentul saugvln, in limp ce produselc filtrate coni rihu ie la forrnarea urinei, care drencazli In vczica, unde se adunil pin;1 va fi etimillatn la urinal.

minore ale sisternu!ui urinar, ceea ce Ii expune hi ascmenea infcctii. Infcctiilc minore ale crganclor gcnitalc sint de asernenca cornune, iar III bcbclusi ~i copiii rnic i elc Iac dcxcnri pane din sirnptornele eriternului Iesicr (vezi p.176).

Uter

Vagin

----INFECTIILE SISTEMULUI URINAR

Ce sinl?

Oricc parte a sistemul LI i u rinar - ri nichi, vezidl, uretere=rome fi inJ"eclala de bacterii. lnfecu ile SII1L mai cornunc 10 fete. decarccc uretra (tubul care iese din vezica) estc rnai curta deci; 1<1 bitie~ si are dcschidcrca rnai aprOilpc tie lIlIUS,

astlcl incit microbii sc rOI riispinui IIUli usor.

Ce pot face?

1 Dacli vi sc pare

cfl nu-i e binc copilului dumneavoastra, comrolau uadilirina esie ro~iatici\ sau

lui burc. Fiti atcrua cI~ca urineazf mal des c a de ob i co i ."i (taefL pare s~ ai bij d 1I rer i clnd urineezd. Daca poarra lncii scutece, probabil elL rtu veti pule" spunc dlldi. urincaza des S!lU dad are dureri, dar probabil dl veti rcrnarca o

modiflcare <I rnirosului urinei.

2A5igurati-va eli arc din plin ce hea, penuu a-i menjiue rinichii in funcrie.

3 Luati-i temperatura ~i, dacll este crescu lao da\i -i dlJ7.<I reccmandatn de sirup de paraceuu nul peutru <I i-o scadca,

,A. LI ri nt::azii rnai des ca de {1 b i cei : ,A. arc durcri cind uri neaza:

A are 0 urinil rosiarica, rosie sau tulburc:

A mirosul urinei e modificat:

,A. me temperatura crcscuia:

A IIU C atent:

,A. IlU are poftll de I11ln(;1II"e;

,A. arc durcri abdominalc.

SEM E/STMPTOlVill

• CHEMATI DOCTORUL Consuluui doc ioru I Irncdiut ce este posibil dac~ b~nlli\i prczenta unci infectii n sisternului uriuar,

Ce ar putea face doctorul? Doctorul vu examina copilul ~i s-ar putea S3 va roagc Sli 11I,I\i un esaniion din urina lui (intrebafi-I cum &n-l COICClll!i). S-ar puiea sa prcscrie IHI aruibiotic .

216PROBLEME GENITALE LA FETE

Ce pot face?

I)ad] Iundulctul i"clilci ('SIC dureros sau 1'0 u. nu utili/ali sapun cind il ~prua,i - ci dour ilpa - ~i uscat: -1 cu grij:l.. Misdrile tie stergcrc trebuic

,8 fie din ral,i lnspre inapoi, deoarece. procedlnd I n vel's. puicjl r~'''pindi microhii din jurul anusului,

2XU-i puncti chilotci tie plastic PC!\tc scurcc, caci fu nduleru I 11 u so rnui ucriscsie bme. Dneil nu mai p<l<lrlii wurec, irnbracati-o in chilote] de bumbuc, 11U de nnilon.

~i\IATl DOCTQRUL ~

Consuluni dnctorul irnediat cc c I

posibi] uudi mea duruncnvoastra:

... arc (I xcurgere din vugin:

... mai are semne/simproruu dllpfl doua IIIe de tnuamcnt la dorniciliu ... .'!li-il in trod us CC\':J in vugin

PROBLEME ALE VEZICll URINARE.

RTNICHILOR Sl ORGA ELOR GE 'ITALE

Cum se manifestii?

Vaginul unei ferne ponte deveni durcros ln cazul unui eritern fesier (vez! p.1761. al unci infecui micorice sau In cazul prezeruei de paraziti (in special oxiuri, vezi p, 22-+). Daca Ii ica dumnea Voa"tni are 0 scurgere sangvinolerua '"'U rnirosi- 108fC din vagln. r-ar putea ,il-~i Ii introdus I:CVll inaumru. Fetitele nou-nascute <Ill descori 0 scurgere alba sau saugvinolema limp de cite V" zilc ~i nu trebuie ~n vllingrijorali. Dupa lIcca~ta vlrsta, pin!! inaintea puheruijii. 0 asemeuea scurgcrc este ancrrnala.

... dureri sau 111111 carirn i in ilLtnlruI sOU in jurul vaginunn:

... ro~ca!!\ In jurul vaginului: ... scurgere din vagin.

SEl\fNE/SIMPTOME •

Prepu] inflamat

... prcput rosu, inflarnat:

... scu rgere purulerua de la 11 i velul perusuiui,

Hernle

... uruflauun moule, nedureroasa, lrnprcjurul ~"1I chiar la nivelul scrorului, care punic disparca cind copilul se lntinde ~i peste creste i[1 dirnensiuni cind lUSC>lC. mailutii sau plingc.

3 Dm;<1 fiica dumneavou-nfi ure 0 ~(,L1rgcrL: din vugin, comrolutl dad nu Si-3 intrndus ccva inaunuu. Dacu da. consultatl medical irnedlat ce e posibil,

Ce ,I r putea face dnctorul?

Doctorul v5 va exarninu rlieH vi \-,,1' puicu <;a i" o rrub~ din curgcrc,

Dad'! arc cevu introdus in vugln, II 'a indcpilrtn cu dclicatctc. Daca are o inlcciie. v-ar putca .,,1 pre~cnc umibloticc pc C~lI'C ~n le ia pe gur~ SUU 0 CrCI11[1 pe cure "i'i II apl icuti pc zona aleclalli. in Iunctie de CHUla semnelor/simptOl11cI01,.

PROBLEME GENITALE LA BAIE!r ----

Cum se rnanifesta?

Prcputul. cure acopcra virful penisului, ponte n inflamat sau infectat (halanitar, deseori inxotind eriternul Iesler (vczi p.l76). Daca to jurul scrotului, in zona pelvinnasau chiar la nivelul scrotului, apare 0 U In flatu I'll. s-ar p u 1 ca sa ui bii 0 hernie (ansclc intcstinale produc hOI11- bnrea prin iesirca din abdomen Iii nivelul unci zone de rezisicnta SdWlli a peretelui abdomenului).

Ce pot race?

Duca preputul baietclului durnneuvoasIra cstc inflamat, -palrul-l fal'1i a folosi ~~pun ~i uscari-l ell grija la fiecare schimbarc de scutec, Folositi till detergent Dlrfl enzime ~ i cl~ t iIi bi ne scurccelc sau chit leii.

Cum pot prevent infectia?

u ilKCI'Cl11i ~a-I decalorat: (rragerea inapol a prepuiuluu. deoarecc munevru nu c posib] Iii pina In virsta de eel puji n patru am. Dadl il veri f ria, veti determina inflamarca prcpujului.

Ce nr putca face dnctorul?

Dneil prcputul fiului dumneavoastra este inflamat. doctorul ar puiea prescrie un unguent en antibiotic. Daca bi'iicleluJ are o hemie, s-ur putea sa nu ncces] te tratarnent. dar dad are mai putin de ,Q);C

luni Sl1U daca hernia devine tare In pip~1I sau nu dispare cind copilul se imind!!. s-ar p 1I tea ca docioru I 5 ~ va I'eC 0 rnande o operatic peruru a-i vindcca hernia.

217

... preputul copilului p'lr~ rosu sau urn flat sau M! observa vreo scurgcrc:

£. hernia devine dureroasa sau ~urcnl

indi fereni ce modificarc.

Consuluui medicul cind credeti dOl filii dumneavoastra s-ur putea sa aib~ hemic.

CIRCUl\1CIZIA

Asrfel SL: numeste operntia de indepart"!'e .1 preputului, Dadi \'ii glmlill ~1i-i faceti circumcizie fiului dumneavoastra, discuraii cu doctorul. Ca ori C openuic. arc lin mic grad de rise. astfel inch de obicei I1U sc face dcdl din rariuni rei igioase sail medica le.

lNGRLJIREA SANATATIJ

PROBLEME ALE PIELII

PrOblemele minore la nivelul pielii Stilt comune in copilarie, Cele mai rnulte se vindeca repede, dar uncle sint Ioarte contagioase ~i trebuie tratatc prompt. Dad apare 0 eruptie combinata ell alte sernne de

GHLO .PENTR DIAG OSTlCUL RAPID

Una sau mai multe pete 1'4)~ii, sau 4) eruptle - vczi Cosurile sifurnnculele, Urticaria, Sudamina (mai jos ~i pe pagina ccalaha), MII,l'Ccllllrile si III/t'[,iilllri/" niinore (p, 244) SUlI. uad SUIlI uscare ~i solzoase, vezi Eczema (p. 220).

Arii rugoase, cu fisuri de obicci pe sau in jurul buzelor xau pc obraji sat: pe rniini, vezi Pid,," crapa/a (p. 221 I.

Mici vezicule sau zone ell cruste pc all til jurul gurii. vezi Herpesul sau IIIIII<,/igo (pp. 222-223).

Urnfliituri dure ale pielli - de obicci la rnlini sau Ii! picioure, vczi Negii \~i Yerucile (p. 222).

Mincarimi la nivelul picHi capului, vezi Piidllchii si lindenii (p, 22~j.

lHrnciirimi interne I'll jurul anusului - vczi Osiuri! (p. 22-1-).

boala, 'oar putea 'il fie vorba de 0 afcctiune coruagioasa (vezi pp. 197-199). Penrru al te problerne, ci ti fi indicatiile de rnai jos.

C M NE COMPORTAM FATA DE MiNCARIMI Multe problcme ale pielii producrnincarimi. Deoarece sciirpin:llul poare produce infecrarea pielii, estc importanta diminuarca Illincllrimii.

• Imbracu\i copil u 1 in hai 110 de bumbac, deoarece e tnai putin iritant pemru piele dccit alte rnateriale.

• Tumponati u~or zona ell vatli Inmuiata In solutie de culumina (carbonat de zinc), penuu a calma piclca inflalIlaul sau irilala.

• Dizolvati lin pumn de bicarbonat In upa de baie a copilului.

• Curnpiirati m!1nu~i de bumbac contra searpinatulul. pc care copilul sale poarte In pill.

CO~URILE ~I FURUNCULELE

'c slnt?

Un cos esrc 0 umtli:lturll rosie, de obicei In nivclul Ietei. n furuncul este u infectie a pielii carr produce 0 llmfl1:llllril mare, durcroasa, care apui cclecrcaza. produclnd un centru de puroi, Fu runculelc apar rnui Irecvent 13 Il i ve lui fetcl sau I,) ni velu 1 zonclor de presiunc, cum ar f Iescle, dar pot aparca orlunde pe corp.

Nu i'i!i illgrijomta dm;~. ocuzional, copilul arc cosuri; dar furunculele Fl'ecvcl1lc pot fi semn til! 1103111.

SEM E/SIMPTOME •

CO$UL

~ IIllltlalUrll mica. rosie. nedureroasa.

FURU C1JI.UL

~ 1I1l1t1~lllra rosie, durerousa care se mareste gradai:

~ cenrru alb sau galben, ell puroi, 'lp5.rilld dLIP~ 0 zi S!\U doua.

CHEMATI DOCTORUL

Consuharl doctorul nnediat cc e posibil dal.:il: ~ copilul art' 0 P'''" care pare: lnflamaul:

~ copilul ,(I'(: un furuncul Intr-o wnCI incomoda Sill! dureroasa:

~ ccnu ul cu puroi Ill! "pare la rrei zilc dupll ce a uparut furunculul:

~daca de la nivelul furunculului se ri:bpindesc srriuri rosii, C{ln~"llali dociorul daed copilul f;JCC des furuncule,

Ce pot f'ace?

1 Daca, o~·uJ:iUI1'11. copilul prezinijl cosuri. pur ~i sirnplu ignorati-lc, Vor oi 'piir~a In citcva zile, ITtl'li trutameru. Daea tind ~~ zemuiasca ~I <'par in jurul gurii. acopcriti zona eu 0 crcrna de protecrie.

2 Dacli copilul are un furuncui sau un CO~ care pare inflarnat, curlitau-l ell delicatete, ca ~j piclca din jur, CII va!~ i:nmuiaU\ irur-o solutic ani isepiica,

3 Acoperiti-l cu un plasturc adezl v, Daca C lru H I /.Una utinsa hi tmh rllCl!re suu daca C intr-o Lnlli! durcroasa. cum ar fi pc fese, acoperiti-] cu Valii ~i apoi puneti pluxturcle pC~IC cl,4FlIrllilcuiul i~i vu forma

~j ngur capul ~i ~c va sparge In citeva zj Ie. Nu-I ap1is,\\i, acesr I ucru ponte ra.'plodi infectia. Dupii ce s-a span, curatati zona c U Vain Illmuialil il1tt-un antiseptic ~i tincti-c acopcrita cu plasture adezi v pina ,-il cicatrizat.

Ce ar putea face docturul? DOClOl'lIl 5-<11' rute3 sa

i ncizezc Iurunculele ~i ~a drencze puroiul. pentru u reduce durerea ~i rurncfactia, ~i ar puica prescric 0 crcma, Dad. copilul arc mulie [uruncute. uoctorul ar putca pre~crie 0 tura de untibloticc.

218

Ce este?

Urticaria esie 0 eruptie de pete rosii proriginoase (care manincii). Pciele dispar de obicei dllpii chcva ore. dar "par allele

noi. CC3 I11,U comuns cl\uidi eSIC 0 urzica- 11IrJ, dar si cxpunerea intcnsa la ware snu o alergie 1<1 anumite alimerne sau rnedicarncnte.

SEM 'E/SIMPTOME •

... eruptie pruriginoasa D de pe[~ ro~i i

proem i nerue

I papule ) uneori

cu \111 cenrru palid;

.... papule variind in diarnetru de 1,\ I rnm la I em:

.. papulcre mui mari au tendinja de confluenra.

PROBLEME ALE PIELII

Ce pot face?

1 Tarnponau erupiia copilutui cu l'al1l illITllIi,\lii in solutie de calamina (carbanal de zinc}.

2 Daell cruptia esrc produsa de 0 alergie. incerceji ~ii descoperiii 1:0 c': ~ alergic copilul. IIslfei'incil ~~ 0 cvirrui pc viiior. Erupua sc dczvoha de obicei la cltevu ore llupli conractul ell lin alergen. a'lfe\ 1'5 inccrcatl sa va rcamimiti ll:icii. de exernplu. " rnincut recent Lin lucru nuu.

SUDAMINA

Cc cste?

Sudanuna cste n eruptie palida produsa til: xupraincalzirc. E mat cornuna

I a bebclusi declt lu copi i ~i apure de ohicci Iii nivelul fc,ei 'i!lll !II cutclor pielii, unde sc ponte aduua trunspiraua. Nu estc 0 afecnune serioasa ~i puicu ~a 0 unuui ,inguri aell'U.

.. erupnc rn7

pc ralii ,aLI la ni I'd u I cutelor pielii.

r:: CHE.\IA Tl DOCTORUL

Consuluqi docrorul irnediat ce e poslbil daca crupuu nil :I di,p~n!l 1,1

11 on: dupa ce cupilul s-a r~coril.

Ce pot face'!

1 Scoateti orice illveli~ gros de pat ,i inderanali unul din rindurile de haine ale bebelusului, UiMlJi-1 sa doarnui doar irur-un r!erllira~.

r CHEMATIDOCTon:l Chcrnuti docrorul d'lca ral'l. lirnba

suu gltul copilului Si[J1 umflare:

;~:i::::::::~:::,': .: I

... copilul are. Irccvcni episoade de I urticarlc.

Ce ar putcu face doctorul?

Doctorul ar putea prescrie 0 cremn unuhisiaminica S;JU U[J medicament amihistaminic. AI' putea Iace de asemcnea unele teste pcruru a descoperi cauza nlcrgici copilului. Daca fa!,l, lirnba sau girul copilului sim umflate, Soar putca :;ii tie nevoie de 0 lnjccric penrru diuunuarea rumeficrii lor.

2F"CI:11-j 0 baie 111 apa dildula. Tampnnati-i usor piclca. I~si.nd·o puiin ~lIl1~LliL asifcl

inclt ~a sc ritc-casca pc

mlbur~ ce ~.: llsudl, Cind

'-iI uscat. aplicau pll\in1l pudl'IT de talc peruru

a absorb: iranspiraua I)!IUa care apare.

3 l.uau-i temperatura si. dad eSI~ cre-cuta, dati-l simp de paraceramol $3U

ru~cli-i 0 tarnponare rece (\'c1i ]1.1881.

Cum pot prevcni sudamina?

imi1rfICa\i copilul in haine usoarc cind vremea e calda. preferabil In haine de burnbac, Tineti-l la umbra snu inuudeti-i deasupra un umbrar,

219

Scnuterl 1111 rind </lIIirllilleil' ropillllui

Ce ar putea face dodorul?

Doctorul I'U vcrifica d3C~ erupiia ~c datorcstc dlduT'lJ. Dacn nccasta e . iuralin. bebclusul nu necesua nici un trntamen: IIIl!IhcaL Daca eruptia arc o alt:1 cuuza, doctorul o V<I mila.

INGRIJ1REA SANATATIJ

ECZEMA

r:

Ce este?

Eczema esrc 0 alergie a piclii prcductnd

1<1 nivelul ucesteia zone prurigiuoasc

(caw In"L11!lc~), rn,~ii. scuamouse, Cel mai des afccteaza fata ~i pli uri lc cutanaic, cu 111 ar fi ,IX ilele '1111 fO~<I poplnee (adincirura din clrepl'ul Ietci

postericarc II gcnunchi lor J.

dar (lome II ~i mai

lnlinsa. De obicei apare pen LfU prlmu

<la11l Irnre trei luni ~i doi J n i, apoi

lucruri le sc amelioreaza pe mll<mrli ce ccpilul cresre. Aproximativ jumatate dinire ccpiii ell ceZC]11~ ~car.'l. de ca pina la vlrsta de sase ani $i aproapt: iou. pin~ I~ pubertaie. Copilul e mui expus 1,1 apariua cczcmei daca a lte persoan~ dill fami lie at.! alergii ca eczeme. usun suu fcbra de fill.

c- pOl face?

1 Cind ii raceti baio copilului. elll'alaii zonelc afccraie pri 11 stcrgcre eu LJ lei pcruru copi i, II crerna

ell g licerina )1 ap.j

5:-111 un unguent cmulsiflaru. in loc de ;I-I 'f'~I<I cu sapun, Clali!i-I bine ell apa.

Fnlnsi~i vatii peutru 111'11- ('(11"£1,1 Id~li.dld l'umm"lJpii

SEMNE/SIM PTOi\.[EI. pete uscate, prurigineuse. ros ii, scuumoase, de nhicei .18 nl vclu I ferei sau <II pliuri lor cutanatc:

,. lichid clar zcmuind dill ariilc afccrare.

2DlIPa 0 baie, aplicati u crerna urnidifiantil. neparfumata p.: piclca copilului, dcoarecc accasta ponte fi loartc Il'Cat~. Marcile pentru bebelusi sint ideule,

r

l

3IlIlbrac.lli-Vl! copilul in bumbac, Atunci cind vrernea .: Irlil i rik:!lrow,n, pun"li trnbracsmmre de bu mbac sub hainclc rnai crllLlll ruase,

CI:lEMATIDOCTORUL

Ccusultau tloctorul i med i at ce c posibil daca:

• eczema copilului esre rourre inlin~,i

'<ILl Iourte pruriginoasil;

• di II cczc rnn se scu I",'" I ichid.

C onsultati doctorul rlaca vi ~~ pare ca Ii ul, [iilil durnneavcastra arc 0 ecze ma,

Ce ar putea face dnctorul? Docrorul ur puiea prescric 0 crema ,~i_ <lac~ t<1f1>l e-re illf~clal~, till amibiouc. Cind cnpi lui esic alergic la ~1l1 anum il

u lime Ill. doc I UfU J sail a, i stcn la c arc va

vi li IC8Z~ v-ar p.uea recomanda 0 ulimenIIqie ceili I ibrat~ care sol evi te ace] 3.1 i· merit.

4tnccrcali ,1[ nu-l Iasati pe copil '>ihi scarpine zonele \IICCI\llC - puneti-i uoaprea ll1i:inu~i cu Lin singur deget, daca pure .1 ri util. si I~ja\j-i scurr unghiilc.

5.il1ccrc.:ali ,a descopcriu cauza nlergiei. Alergenii comuni includ ulimeruele (ill "pedal prcduscle lactate ~ i grlul). p~nll de animale. hainele de liu;i ~i detergenIi;, Anxietaica pO~IC dcclansa eczema, asrte) lnclt Inccrcati s~ dcscopcnti dad il ingrij(l!'.oaz~ ccva pe cop: I.

6Cind eczema copilului e sevcra, [ineti-l III distanta de oricine ,U ",lr;cc]il sau herpes

PROBLEME ALE PTEllI

------- ARSURILE SOLARE--------

Ce sint?

Arsurile solare Inseamnii piele il1rc)_~ilil SHU d"reroas1i 0;,1 urrnare II expunerii In scare. Bebelusii si copiii rnici. in special cci cu par blond vi oehi alhastri. au 0 piele foarte sensibila, ceca cc ii race foartc vulncrubili 1>1 razele soarclui.

SEMN EfS,fMPTOl\1E ... arii rosii, dureroase la nivelul pielii:

A vezicule I bii~iciJ pc zuncle afectate;

A piele care ,<! cojeste 0 d S<lU dtllifi mal tlrziu,

Ce pot Iace?

1 La~a!i-l pe copil in ca;.a'1>al! la umbra imediat ce pielea incepe ~a i $C inroseasea. Nu uila~i ell sernnelc cell' mai severe ale arsurilor solare vor aparea dupa citcvu un .. .:.

2R~cili ell api' rece orice zonn de picle illrO_~i!~_ apni upl iea! i D 1<11 iune calmanta pentru pcrioada de dupa cxpuncrc 13 scare '<Ill tarn puna ~i cu unguent cu calarnlna.PREVENIREA ARS RJLOR SOLARE

Nu-Llasati pc bcbelus sa doarrna la .oarc ", duc,! nu a fest obisnuit treptat cu expunerea la oare. nll-i Iii ,\~i. neacopent. rnai rnult de 15 minute - in prim" Li -, apoi creste]] perioada cu die cinci minute pe Ii. Aplicati o

crcma de prorcctic la Iiecare ora (alcgeti una cu factor do: protcrtie f,qa de soare de

10- J 5). jmbrjc3!i-1

trur-o blu7il ~i puneti-i

(I pilHlrie de scare. Si'i-~i pasrreze bluza pe el rind il1!)'Ilr. suu cind se jOlKT! in upropierca apei, pentru a-si protcja umcrii.

DaeA II della zi

pielea pare rosie. nu-l mai ta~ali

I a soare,

CHEMA TJ DOCTOR L •

Consultati doctorul irnediat re e posibil d~~;I:

A copilul are febra si 0 stare prom'I~: ... apar ba 'iei pe o zon:i 7mins~_

Ce IIr putea face doctorul?

DOCIOflil ar putca prcscrie (I crema cmolienta ~i calrnarus.

PIE LEA CRAP A T A

Ce este?

Mici ~riip.'lluri ce opar 1<1 nivelul pielii cind nceasta e uscata, \hlp1\ ce a fO"l expusa la frig sau la aer cald, uscat, Nu

rep rezi 11 Iii nici o problema scrioasn, dar pOI Ii dureronse.

I

1U.tiliZ<l\i ulei penrru .4..s11gmi sail lojiune pentru a spaJa zona Si pl1s1rari-i mlinile calde ~i uscate.

Ce pot fact"!

1 Ungc\i buzele copilului cu strugurel au aplicau pc piele creme emolierue.

3 Daca crapaturile singereaza, puneti pc: ele un plasrure adeziv sau leucoplast.SEMNE/SIMPTOME... eriipliluri discrete hi nivelul pielii ~j al mucoaselor, de obicei pe/sau in jurul buzelor sau pe obraji san miini.

A . ingcrC:lzii daci'! ~inl adinci.

CIIEMA TI DOCTORUL

Consultari doc roru I imediar ce e pnsibil dIKi!:

A craplitnrile 11 U sc vindecs dupii tre] zi le:

... cnipalU rile devi n m~i i ~ i d ureroasc snu se 1I1llpiu de )lumi.

Ce ar putea Iace doctorul?

Duell zona ell crapaturi s-a infectat. dociorul ar putea sa prescric un antibiotic, caci nu cxisl5 vrcun iratameru special,

221

iNGRIJIREA SANATATII

---------HERPESUL

Ce est!'?

Mici vezicule, de obicci pe sau in jUl111 buzelor, dar care uucori se pot dezvolta induntrul gurii xau altuudeva 1<1 nivclul Ietei.

Si1'1l produse de un virus care, 0 data ce a infccrru copilul, rl\mine la ni vel ul pielii ~i tin de II ap!trca ocazicnal, asrfel lncit. daca a avut 0 dala herpes, copilu I va mai Face

:i in vii tor.

xpunerea imcnsil I,] lumina suarelui poate declansa un nQLI episcd: I!I fel ~i uncle bol i minore, cum ar Ii. gripu,

Ce pot face?

lLa primul scmn de herpes tineti lL n ClL b de ghea\lI. t i 111 P de zece mi rune, pe zona afeClal~. Ar pureu preveni riispindirea herpcsului,

Inveli!i un cut) de

~Jn!tlfH intr-un ~'f!I"VN _,j (

liJleli·IIJI!(I·mIIW/'ltC,J1 1 <'''1,1/,,/,,/ L

" Dad[ apare 0 veziculd, apl i.Ltca!i 0 ~['eLl1,1 emoliemj,

4Deoarece herpesul esre foanc conragios, IIU-! llisati sa sarute altc pcrsoanc si, dad\ are obiceiul si:i-~i bage jucari ilc in £lura. nu-l las ali sa i ie dea si altui cupil plila ce cruptia nu

a disparut,

3 Tineti-i miinilc curute ~i IlIL-i permitcli s!l-~i at il1gil Z() rick du rcroase, d eoarece soar putea sa-~i infectezc astfelochii,

SEMNE/SIMPTOME

.... zone rcsii supradcnivclarc care in,eapii G sau manindi, de obicci 111 jurul gmii;

... vezicule ruici, du rercase, care sc

formeaza ell aproximati v 0 zi mai tirziu:

.... vcziculele se acopera de cruste dupa

una. doua zilc:

... tebra si stare gencralli proasta In timpul pri mu lui episod,

5 Daca copilul a avut vrcodata un herpes. proiejau-i buzele ric soarele puternic. deourece expunerea III scare ar puma dcclansa lin nOLL episod.

CHEMATIDOCTORUL

-----

Consultaf doctorul imediar ce e posibil d,u.;u: ... upare penrru prima dat~ un herpes:

... herpesul incepe sii zcmuiasca;

.... herpe ul e In apropierea ochilor,

Ce 31' putea face doctoral?

Doctorul va prcscrie probuhil 0 crernf pe care sil i-o aplica~i pe zona afecrara, de citeva 0"; pe zi. ceea ce Vii ajuta In vindecarea veziculclor,

NEGII $I VERUCILE

Ce slnt?

Negu] esie II excrcscenja de piele usc.ua: veruca estc un neg situut pe talpa piciorului, Sin! produse de un virus care invadeazfi piclca, Aprcape to! i copiii [ac ocazional negi ~i veruci, Negii I1U siLlt durerosi ~i dis par ~ponIan. de obicei dLLra clteva luni. astfcl Inclt nu C~IC necesar tratamentul. Veruci le sinr coruagioase ~i ULi tendinja de a £i dureroasc aiunci cind copilul calca pc ele sal! p03l111 pantofi, astfet Il1cJl trebuie umare rapid.

SEMNEfSIMPTOME •

EGUL

.... tumetactie dureroasa. de piele uscata,

[]

VER CA

... zona tare, dureroasa, G pe talp".piCiOn.dlli, eventual

ell un nne ceruru negm.

222

Ce pot fucc?

1 Dad copilul are un neg. ignorati-l pur si irnplu. cu exceptia cazurilor c1LLd e si tuai la nivelul organelor genitale sau ill apropicrea anusului. Va disparea de 13 sine, probabil dupa cite va lun i, de$i unele pot persisia un an sau rnai Il1UIL

PROBLEME ALE PIElll

~PETIGO-- ~--

Ce este?

Impetigo este o infccrie bacteriana a pielii care poate aparen cind 0 crupiie. cum ar tl 0 eczema sau lin herpes. se infecteaza, dcsi ~i pielea s1illll.toa~a se poate infecra uneori. aparind impetigo. Dc obicei alecteaza piclea din jurul gurii $i nasului: dar poaie aparea oriundc pc .uprafsqa corpului. Impetigo au estc 0 afecjiune serioasa la copil, dar Ia un bebelus se poate Intindc pe 0 5l1prafa~lI mare ~i II face 511 . c ~imla bolnav, Este Ioarte cornngios. astfel incit trebuie

tratat prompt.

Ce pot race'!

1 Folositi lin pro up numai pernru copil si :,piJ.lsrj·] [recvent. asrfel inch infectia sa IIU se cxtinda.

21nccrcali sa-l opriri pe copil sa-~i alinga anile infcciate - 1111-1 13~llti £ii·~i slIg.i degetul Mill sa ~i·1 bage in nas, deoarece acestc geviuri til" pUle!! raspindi infcctia.

3 indcpii.rta!i cru tel", in

I"i ecure zi prin siergere ~1I Will umcda. Nu frecau cu ronii. dar pcrsistati pin a ce cru lei", se dcsprind.

Cll "Ulii jllmuillt~f in npcl <'ald" n, .((lrlm

SEMNE/SlMPTOME.... eruptie de mid pele ro~i i:

.& vezicule ce ;;e formeaza dca upr~ acestor pete:

.& petele dispar, {lPOI 'C formea:lii cruste

rnaronii-gjilbui; ... Icbra ~i afectarea st;'irii generate la un copil mic,

4Tampona!i ":0(1<1 penrru a 0 II ca. cu lin prosop, chiar de hinie. si aruncati-l irnediat, asrfel lnclt infectia sa Uti sc rli. ptndea ca.

STine\i-1 poe copil la dbtan\a de ccilahi copii. mai ales ell' cei mid. ptll~ sc il1siin~toseste.

CHEMA1IDOCTORUL

Chcmati docrorul daca bebclu ml arc sub trei IUDi si dad face brusc un impetigo intins, Consultati rnedicul iruediat ce este posibil dac~ vi se pare ell are impetigo copilul.

__ J

Ce ar putea face docturul?

Docrorul ar putea prescrie II cremn ~i v-ar putea spune sa sterge]! crustcle inairue de a 0 aplica (vezi stinga). Daca inlectla persiSlrt elup~ ci nci zile, consultap din nou doctorul,

2Dac:1l copilul are (1 vcruca, tineti-o acoperiia ell un plasture

adcziv .i nu-l lasati sa: mearga in picioarele goale pina

ce vcruca di ·pare. Peate di>p~rea sponran. Tineti prosopul $i buretele copilului separate de cdc ale restului Iamilici.CBEMA TI DOCTOR LCnusuhati doctorul daca:

.&. uegii copilului se inrnultesc:

.& copilu] arc un neg pe organcle gcnitale 'llli 18 nivelul nnusului:

.... copi 101 are 0 veruca,

------------------------~

Ce ar putca face doctorul?

Docioru! ar putea .a prescrie 0 loiiune care sa fie inlinsil regular pe neg sal! veruca pIna cc aceasta va disparea,

Sail s-ar putea .!i rrillliia copilul in policlinica unui pital. unde pot fi cauterizate sau L[lr\ep:i.rlale prj 11 refrigerare sub anestezie locala.

223

PROBLEME ALE PIELIl

------------PADUCHll$ILINDENll

C" sint?

Paduchij slut insccte mid can: infe~IC<\7a parol ~i f,IC prLll'igino:lJ;li (cu mincarimi) pielea capului. OUHle lor mici, alhe (Iindeni]. ,inl ngMatc de radacilJile pitrului. Paduchi; c raspindesc Ioarte repede la de un car la ahul, astfel tnctr e uecesar sillratafi iml~ugu farnilie daca copilul face paduchi ~i spuneji-Ie prietenilur vostri sll coniroleze panll copiilor lor,

SEM E/SIMPTOME •

'" mlncarimi la nivelul piclii caputui:

'" mid graume

al be legale de firele de par ill apropierea rEldiicinil,,,. firclor:

.... urruc ro~ii de muscaturi, sub par.

penttua [j{d;('(f lotiunca

Ce pot race'?

1 Cereti-l tarmucistului 0 lotiune care sa omoare p~ d u chii si lindeni i. A plicati-o peste 101 capul copilului $i 1""<l]i'(1 pc lee mila limp crt e specificat in instructiuni>de obicei citeva Ore.

3CUdill1ti In loriune pieptcnclc ~i pcria de cap ale copilului, ca ~i Iucrurile ell care i se acoperrl CHpUI. Sigilati-i pMtiriurele intr-un Sac de plastic eel putin zece z.ile - pentru a omori pnduchii ~i lindeuii.

OXIURII

Ce slnt?

Oxiurii slnl mici iermi albi, ill lungirue de aprox inuui v I em. in form" de virgultl. Ei pot intra in corp pri 11 alimeme ccruarninatc ~j apoi Iraie~c In intestine. ie .ind noaptea pcntru ~ depune Oua in juru I anusului, produciud rnlncnrim i intense. Sint comuni Iii copii ~i IlU au consccin]c grave. de 'i minc!irill1ca

peate Ji exirern de ncpllicm~. La leiele mici, viermii se pOI rasptndl anterior. spre vagin.

• SEMNE/SlMPTOt'YJE •

... minciirimi In jurul anusului, rnai lnrense noaprea;

.... In incal'i mi i ruense in juru I vaginului:

... 111 ici viermi albi in scaun,

Ce pol face?

1 lncercau s~ preveniti 'Ol-pimltuL dcoarecc accsia (If puiea determine lnflamarca pielii dill jurul anusului si vaginului,

2Taiali-i scurt unghiilc, asrfel incit, dad se scarpina. ,11 IlL' ia ou>1 sub unghil, care ar putea determina reintcctarca lui sau a alter persoane.

3 Asigurau-va d loat~ furnilia Isi spHHi eu utenjie rniinilc tlllpa cc merge la bale ~i lnainte de a minca. Utiliznti 0 pede de unghil penrru a le eurftlU bine,

• CHEMATI DOCTORUL

Ccnsuhaji docrcrul irnediat ce esic posibil d a di vi se pare elL ar aves oxiuri copilul,

224

2Sp~'a'i ~i datili p~ul. apo~ pcriaji-l ell aienue CII un pieptene [in special. peru ru a indepartn paduch: i *i Ii ndeuii morji. S-HI' putca s~ tie nevoie sa repetati de dcua-trci on tratamenrul, In Iiecure trei zilc, pcmrtJ eradicarea lindeni lor.

4Dadi bebelusut sc duce In (·re.)u.

i nformati personalul eli are piiduchi si lincli-I aca,~ pil1l! ce plldllchii si lindcnii !ILl fOSI cornplet eradicati.

4D<lCa. bcbclusul nu mal poarta scutecc. asigurati-va c~ poarta pijama sau chi 10lCi de bumbac pe su b camu:;a de noaptc. Schirnbuti-i ehilotcii ~i pantalonii de pijama in Iiccurc zi ~i srcrilizati-le I'll apa finrlii pcrnru a ornori 10li viermii ~i ouale care se afl~ pe ele,

Sand sc pltnge de mlncdrim], lntlndeti-! ohlic ill poala dumneavoastra ~i uitati-vd dupa mici viermi albi in jurul anusului. Indepanati-i ell valli urneda pe tori cei pe care Ii vedeii ~i aruncati- i in loaletil.

Ce ar putea face dudorul?

Doctorul ",I prescrie probabl I un medicament pentru lnrreaga famllie, penrru omortrea vierrni lor. Soar purea, de asernenea. sa prcscrie pentru copil 0 crema care sa calmcze inflamatia din jurul anusuluisau al vaglnului.

INGR[J1REA SANA-TATII

EPILEPSIA SI MENINGITA

,

De~i meningna csie raril, epilcpsia (care produce convulsii) afecieaza aproxirnauv una din 200 de persoane. Cea mai comuna cauza de convulsii la

copi i este febra mare (vezi fl. 188), dar in acest caz nu c yorba de epilepsie, Meningita Sf poate dezvolta ea 0 cornplicatie a altei boli.

EPILEPSIA

Cc estc?

Epilcpsia se caructcrizcaza printr-o lcndinla de a avea convulsii, Care sin! salve de aciivitatc electrica anorrnala, Cu iratamerit, cci rnai multi copii seapl! de ea in adnlescenpl. Ellisli\ citcva tipuri de epilcpsie: doua forme comunc In copilarie silll aiacurile de ab.,cllla ~i convulsiitc rnajore

(veri SEMNEISIMPTOME).

Ce pot face?

lIn lirnpul unei convulsii. Intindeti-I pc copil pe u parte, pc podca, S lap 11ng~ 01 penrru ;1 fi igurii d nu se lovesie, dar nu incercati sa vii opuneti l11i~c~riIQr lui.

3 Evila\i ,;a v~ liha~i ccpilul 111 locuri ~i si tua; i i it!

care convulsiilc ar putea Ii periculoasc - de exernplu puneti o ,lparalOare i'n capul scfuil()[ - si nu-l IlIs3\i singur ill baie. Our tnce r cati ~ii

[ueel] accsre tUCI'U1; lara a f supraproiecror, nu ar irebui ~1i sirUla ci1 epilcpsia il face anormal,

2DUP~ 0 convulsie l11ajom. puneti-I in pozitiu de rcvcnire (vczi p. 233). Nu-I trez i! i dnca ad oarme. dar convlngeti-va ell re'pir~. normal (veli p. 230).

Ce ar purea Iace doctorul? Doctorul v-ar putca trirnite copilul la spital peruru teste. Svar purca sa prescrie un rnedicarnern pcntru a ajuta control area convulsi i lor: spuneti-i doctorului dadl, dupa mcdieamcntarie, s-a schimbai comportarncmul copilului. dar nu iutrerupeti adrninisnurea rncdicamcrnului.

SEMNE/SIMPTOME

Atacurtle de absenta (crizete petit lII(tl) ~ Im:Llca abscnta a oricarei miscarl;

... expresic confuzs:

... revenire la normal in citcva secunde,

Convulshle majore (rrlzclcgralld mull

... pierdereu brusca a constienjei, ell cadcrc: ... brate ~i picioare lnrepenue;

... mi~c~ri convulsive sau sacadate: ... -,capa urina;

... adoarmc sau i, i recaplt!a treptat consticnta, clnd m i*carile convulsi ve se oprcsc,

CHEMA TI DOCTORULChemati dociorul cind copilul duuineavoastra arc: ~ pentru prim,\ o,u'lI () convulsie IlHljora:

... n convulsie major§ care dureaza rnai mull de rrei minmc; ... \I sene de convulsii IU succesiune rapida.

Con 'ullari doctorul d~<:a vi sc parc cil ur uvea copilul atacuri LIe abscnl~.

MENINGITA

Ce este?

Meningira esie 0 inflarnatic a [0*101" ce invclesc creierul. Estc ~1 bonlu founc . erioasa si irebuie sa fie nlll<u~ prompt. lnflnrnatia creierului (enccfalita) produce simptornc similare.

CHEMATI DOCTOR' t, •

Chcmati doctoru I clnd consideruti di ar avea copilul meningira MIU cncefnliia.

Ce ar putea face doetorul?

Doctorul l-al" putca tI'i mile pc copi I In spital pemru invcstigatii. Tratarncnrul WI depindc de rezuliatele accstora ~i s-ar putea sll fie ncvoie sa ~tC8 til spital plna ce i~; revine.

SEMNE/SIMPTOME... Iebra;

... sornnoleuta si diminuarea ateutici S<\lI. brusc. dramarlca ~; necaracteristica iriiabilitate sau nelinistc:

.. agravare bnlscH a ~lllrii unui copi I care a avut receru n

boalU inJeqioas~ ca pojar sau oreion; ... varsaturl:

... pierdere a poftei de rnincare;

~ dureri de cap sau, la bebelusi. bombarc u$oarli a fontanelei:

... se opunc aplecarit In rala a capului:

.. privcsie fix in sus salt i~i tntoarcc capul de Iii. lumina puternica;

... convulsii;

.. erupue de pete plate ro~ii Incnls sau rosii-purpurii,

225

iNGRlJIREA SANATATII

SIGURANTACOPILULUI

,

AproXimativ Llll sfert dintre accideniele can: au loc la dorniciliu stm prevocate de copii mai rnici de pauu ani. dar ex iSla citeva modalilli9 prin care puteti face din casa dumneavoastra un loc rnai sigur. Cca mal buna precautie esrc sill stali cu ochii pe copil, Arnintiti-vll di. sansele de producere a unui accident sint rnai rnari cind copilul esie obosit. j'_j e foame sau nu ii e bine, sau atunci cind

sinlcti ocupata saw Ingrijorara, Riscurile sin! crescute si cind familia e In ah loc - in concediu sau pur ~i sirnplu de parte de cas~i. and curnpanui lucruri pentru copil. cautati-lc pe acelea potriviie pentru virsra lui. Lucrurile cumparate Ia rnina a dona ar trebui sa fie sof de si reate partilc. inclusiv harnuri Ie de ~igunln!"ii si Irinclc, sa fie in buna stare de Iunctionare,

---SIGURANTA IN CASA DUMNEA VOASTRA----

TOn COP1U ~jnt expusi accidentelor. deosrccc dorinra lor Lie a ex plora si a ex perimema depi1~e~le cu mil II bunul lor, i rm ~i capacitntea lor de pre\ iziune. M u ltc accidente ur ]1u lea fie prcvcni re ~j e~IC rcsponsnbi Iitatea

dumneavoastrn ~ii va usigurati c~ bebclusul IlU sc poatc rani. TOlU~i. a-l line in 5igurlll1\5 nu inseamnf ~li·i rcstrlngen acu. ila!ile_ ci pur ~i si mplu s~ vii a~igl1mli ell .Jumea sa c sigma, peruru it ~e putea JUc~ in ea.

1Jcl',tlilap sud; rle p"l;dilcila ~i .It"ii/~ "Ii ,,1<1.\·ttct» 11/1""'·'- ""dr

,Ill fwuh !ljllngll

Sa a"~li la 'indcmt!li1 I~" extiuct,»

Fjxtl~i 0 ~Ip~lrjltonre" III jl~l·ul ~!rmm-:ullU Jot uttoarceti mint'lVh' l'glli'nr spr«

{J",Ot·ft' (,lIi:"1I /11,,/ ",~. ,,<·hi,,-

rile dinspr» r",.el~]I;;~~~;",

jmpillfcP biiuturile

calde _q'l"t' partea dill ~Jln'

IU'j"(·tt' (I .~""J"""'~""J d,.IJ"'JlIWI"m'_....~

Cump1l'·'l!i Ii]"~ ~J'ir~la!" pentr« IJrd"Ol~!1! dtl:t,.i~e J,'Wl ('()JPl"'Jgl·'i~lii nl},in·h_'/m-

dp nU,j'l11jUw(" siur scurte

Tinct! toate uneltele casnire ,"I gilleal<! (h'II""'" intr-un <ill/"l' """ incuietoar« 5fU.!cwlc'l ce 1/" pome ]! d~.'.fiJ,wfJriecol'iI

226

PU.IIL::li u incuieroare solidi!

huciitariel .\Ij lIjJ jrt! illllll~n1d.{d_"i stergeti 'm~{Jial (wh:t n rt1:1 rl f't' jt ~~.

'lu-I lr,sup I'e t'npiJ l(1111ingi'i "IUI ('l.pwnd"i df lilli/~ ll(."t'tl.'f:/(j

""'''''iI

BUC.4. T . .\RIA Bucaillria (,,1,' 1'1; 11" de

riscuri porentiale penu u copu ~i aecxu: pericole ,jill ,I Ina; m LLr i c i nd s; n lo;li pre ocu pill ii de alte ani, il'\~i A~i.\ d

Ii neu-I depurte de zona in care grlll!i - slm ideulc pen· tru a-i da n ocupatie un lcagan solid sau nisrc cretonne ccloraie. :-/u Lli m~i cil i nelclc de rOIll~ sl pluele pu~e pc araga.z rlimin

ficrhinri Ilullta vrerne dupa upri rea fuculu i La ITI~'~. [ine]] rnincureu nlld~ ~I bauturtle calde in centrul mesei, asifel 1m:it copi lui sa nu

pouia ~~ ajungii Ia elc, Nu rolosltl a rma de rnash. dcoarece a r p u tea ,,:1 0 ira g a ~i sa verse pc e] lucrurj fierbinti. Asigu r~ji- \:-. d nu P{)al~ ajunge 1<1 gm~ala de g"'101.

SIGURANTA COPILULUI

lVlliNTINEIU:A COPIUJLUl iN SIGURANTA

II Iiccurc nmill indeminarc pe cure hebclusu III dez vuhrl. va gilsi ITI\llh,litii! I de a l! transfurrnu intr-un nou perivul. astfcl incil gindili-vil mereu cum 'd unticipn]! posibilele riscuri. Vii TI1\'rl!~ srt se 1"ll,lugllleilM.:ii de III \1 vii Sl;"i Ioarte l1lic~. ustlel inr'it, dud tI\l·li ncvoie ,5-1 iunndeu pentru L111 moment. puneu-l pc podcu. Vu II capabil ~ii apuce un ohiect I" \ IrsLa de aproxnnativ dOllu lunj ~i va

inccpe ~a se iJl!ind~ ca Sa apucc lucruri IJ apmximnt!v trci luni. Estc ncccsar s~ v~ a~igllrali d ioatc lucrurile care Ii sint 1<1 Indcll11n:1 slnl <igurc si prea rnuri C<1 ~fI le p()ala lnghili sau sll liC sutoce ell de. In limp cc II lim:li in brute JIU mincati sau nu beli ~i sIT nu uveti 111111 Ie Iicrhintc: nici nu I umati, NlI-1 Im.i11i nicindala cu UI1 bibcron Sl'riji'lIl ill guril. deourco; soar putea ~lIli,<!".

DORMITORUL

Cnpilul ,",I petrece 1111111 limp in donuitor. tI~Ll"C1 incil usigura\L-I n l"ij TI poatr cxplora 111 ~igllrufl\rl. NlI-1 puneu in palul (, 1't'ITIU uruinu- dc' ~ implini dru ,1111 ~i nu utilizaii ~olii de pla-tic ncfixute ca invclitoare irnpenn~'lilil;:; dt: ,allea. I U Pl'illdcli

Uhli'''li intnulcuuna curclc de siguronjll III caruc inr , lu scuunul cu picioarc Inane ~I III it<"giin ~i 1111-1 puncti hur-un Ieagan pc u ,>upnlfrrlii ,ilUatii la in1illime. deoarecc ar putca cadeu de pc ea. Nu 1ii'''li un copil mic singur cu bebelusul dill n lien l'OU'lril. dcoarece l-ar putea ridicu ~i upoi ,dlpa din brute: nu-i dati nicioduta obiccic periculoasc COl sa sc [oucc.

niciudlllill."u sfon jucarii de palul ,,[11' putcu r~~uci ln jurul giwlui copilulur. Jucarulc mart ~i pernele muri .111 irchuic bag.ue in patu] dcourccc le-a r !,mea l-niJ;hi pcntru II sc cii[Ma - vi IIIJ atirunti jLldrii we-a lutul piiltl~lIlul l_k cind tnccpe ~" pom,] sta ill p,clllar~ . .Il1dinik uchuic ~~ fie facuic din materiale nctoxi

ce, neinflnmubile ~i Illi l'l,buie ,;1 :lihil margini, -nu cupcte !I,,:ulile .'lIU bud!1 suf .·1<:111 de mid pcniru a k putca inghqi.

Nxali uprttoure la Ierestrc, 11.\ I/<"I rPrr ;1 wr fill ~/' /Wtaii '/I'H-Jdcj" t/n'iIJ,trluj

"riliaU curl ~fllriic tl/u7rii ,unl,.,.',{, lUll "Mid IIl("il '" 1111' i HI/'OIjf(j

'<I-'II<i III }I/I"/II ):IIHlui

UliliZllli:::~ -. .

nelnflamabile pmtn, ~~._

Il<li'''1/<·I,· "1/ cure duurmr -

si Pl'U1I'U "iift1j"mn

BAM

Nu-l I~s<l!i singur in buie, rnci Illikar pcruru cltcva xecundc, eel putin pina IH vLr:-.la de do: (1111 ~i jurnaturc, SI lolosui 1111 !;{lvm~~ de hait cal C IIU aluncca, Fixll!i iermosuuul 1<1 cuzanul de apa (dadi e cazul] 111 :i5· ("" ~i, cind Ii pi"cg~tili bniu. llIrna~ Intli <11'<1 rece, Verificuti terupcmuuu upci innintc de a-I h~ga pc C0piL Alrc accidcntc care put

Fixaji SIlUCUlIll/" <"l'O 1I1{'; jO(1JC1I'n:ilit- inuuue \"Ii fU1rI/1i .'I'll .\"i' 11?,g~i 11~'lIIrll U .\"UI III p,nm/n'

apilrea ill baie POI Ii usor prevenite:

• Tine!; toatc mcdlcamenrete in locuri Linde till ponte iUlin!!~. lntr-un dulap eLI lncuierourc.

• Apuratele lit: rus ~i cosmei icelc ircbuic pusc in locuri unde nu ponte ajunge.

• Acoperiti ell prosoapc calorifcrclc sau revile ficrbinti,

.l)adi aveii IIIl ineill/ito! electric, trebuie

"))7

(·c.nvin~e~i-\·a <"<llIIo/'i/ ..

t:.~l~ ~,(Jlid,i

\~'i {I I'~ UliJ n.: 1111 rntunjit«

Schlmbatt .H'!I'Ccnl weill,/m

1,,·,10"""

'\c"pe~i!j willrifi'n'/" jil!r/Ji;"i <II ,'/'O\I'UI)I'

Depozltat] judlriilc hur-un {h%l' ,',m ;1111-.1111 rap de jos. astfe! incti I(lllIJmt/ ojl<lIgo'/a '"',·ffinl ""l)it· II(TH/(" Jill ~t' {'{I[lltt'

montat pc perete ~i trebuic ~li aibi! un intrcnlp:'il!ll suspcudat, actionat prin u·~lgere .

• Ti ncti detcrgcnj) i ~i lkhidele folll~il'; 1,1 cunitarc. C8 si penn tic, closer. intr-un dulap ell ';"Icm de 1"nehidcre cc nu poate Ii dcschi- de ~oj1il.

• Due~ avcu un dus ell pcreti de Slidii. inlocuiti-i ~11 perdele sau cu gcam sccurn.

ELECTRICIT ATEA

Socurile clcctrice de la circuitul principal pot fi foane periculoase. asrfel incil trehuie ,a rcduccti cil rnai mull riscul curcntarii copilutui:

• 51 ingeli apararclc electrice aiunci .ind nu Ie 1'010 iIi.

• Nu Ilisll!] 0 prizil in r u netic f!lI'~ nimlc in ea.

• Acoperiti prizcle neuu: izare ell capace pcciale san cu banda izolatoare.

• Corurolau toate cordoanele lie :I1imcnrare ~i inlocuiri-le pe cele ell fire neuolare,

• Nu-I Ifl,a\i pc copil sll se jnacc ell Jlldrii nlimenuue de Is pritii pilla I:. vlrsta de eel putin palm ani.

j"cui3li ioarc unelt«!« d," ~r?idfl1bd/ ('iI si orirr ;IISEt'tiL iLl, fI",lidd sail

1l'l"Iili:.ml/l·

A.5igl1nt~i·\rll cd plantet« din

rtrilt/illii "u sint otriivnoarc ,,; cjJ/~(:c,i imcdiot oriel!

dllperd ."WI mw.~c~(lillri ar ap(1ren

Punut! ecl!il2ameniul tie j(JuctI al ropilnlui

pc inrhr; fau pe nisip, IHI I"'" w/!r</fn/ij ,/ilril

SlGURANTA COPILULUI

S FRAGERIA

Ctnd Cllll1paJ'3~i rnobila tapitara, veri 1I,!]1i sa nu prcduca fWT\ toxic in urnpul unui inccndiu. Fixaji 0 aparatoare iu jurul rururor locurilor ~i evitati utilizarea "nor resouri, Televizorul trcbuie pus in loeuri uncle copilul nu ponte ujuugc, rnai ales la panea din 'pale !I acestuia.

Nu la.lll!i la lndcmin!l copilului {igUn. chibrituri. ustcnsile pcmru cusut au rnonede. Plantele de apanameru trebule tinuie in locuri unde copilul ~a nil pUalii ajunge, cu alii mal rnulr cu l"il uncle dinIre de pOI fi otravitoarc, Daca avcti u i la care partea de jos esie lIi 11 sticla sau dadl fcresrrele sint situare joo. utilizati

licl5 scrurn sal! armata ell tire de SlrmlL sau lipi!; etichete pc gcam, pcntru ca ,i1

\ ad" sticla lJ"anspan:nla.

Evirai i rncsole acoperiic ~IJ crista].

GRAoINA

HOL L SJ CARlLE

Fixati usi de sigllfa!l~~ in capLl 1 ~ i in josul scarilor inairuc de pcrioada eind

bebc Iusu I se poate tiri sal! C3.(5r3, A~igurati-va ca 110ILII ~, treptele sint bine luminute ~i cil bare Ie balustradelor IlU "jill atlt de 1':1rC, lncit copilul s:1 pOIHa clldca printre cleo Nu 1:I,<I[i jucari: pe trepte, lcnjcric sau orice aliccva. Convinzeti-vll c1! Incuicioarea de 13 usa de In iJ1lrarc nu e In imlcrnlna lui, [nsl,11<1\i llll UCICCI01" de Ium. Reparmi

Jig lele care atlrnii .. covoarelc ruptc sau gaurile diu podea 5i. dad podelele slut lusrruite, fixa0 pe sparele covourclor un material care sa IlU aluncce. Nu-I Hhari pc copil ~ii umble in eiorapi pe podele alunecousc ~i convingcti-va ca nu sint ciobun pc jos. rlaca il l"sa\1 ,>" rnearga in picioarele gouie.

Supravcgheati-l pe copil ciud e joacll in gr1idi113 ~i. da~;1-ll;hllli ,~ doarrml "rmil. puncii peste clr.rueim 0 plasa care .. 11-1 upere de auimale sau de insccre. Nu-I libali nicodata pe copi I sa se [oace tn/sau in apropierea bazinulul de bmr.cealii ~d un adult care

sii-I supravcgheze ~i goliti hazinul dupa uiilizare. Dm;li avcti un butoi ell apa sau un bazin . acoperiti-) xuu inconjuran-l ell un

gard pentru a-l asigura. Menuncu in buna stare 10011e alcile - indcpanari regular muschiul ~i buruicnile, astfel Inclt sa nu dcvina alunecoasc - ~i reparati-le dnd sint ell dcnlvelilri, Nu-l Ial>!lti pe copil sa se joacc I imr-o ZOI1~ uncle ali utilizat de curind un

pcsticid, un insecticid <au un Jcrtllizaror,

iIH3I;lli-I/)~ ,,()(!iI sri lUI lIIW';IJl:(~ [ntcte tlill mnni

Mnntatl ~:i"n~ reo I'I'I't1J"e',((l 1111 le p(/((Iii deschid ..

MA~r A

Copilul ur trebui sll.,e deplaseze imordeuuna lnrr-un ·cll.LItlt:1 de masina adapuu pentru virstu si greutatca <1\. Asigurati 'intotdeauna uslle masinii.

'. asrfcl tneTI sa fill le poats dcsehide.

'i i nu-l llisa!i 'rl se apiece pe gearn sau ;;b~~@::~~~ ,,5-~i scu~Ui miinilc ~ ~eall1_j!1lill1l:ul 0J Nil1ilOncl. Nu-I Ill. all smgur III l1Ia~lll;i

rnai mull de clreva momcnre si, cind e

.-' singur, rragcri lrina de l11Jlla .. coateu chelle din contact ~i lihari ruasina In vitcza.

j nainte de a Iuchide usile sau de a merge ill rnarsaricr vcrificati unde e copilul. Iiindcrl, dacii e in spaiete masinii. nu il veri vedca ogiindu retrovizoare.

." -- Convlngejt-va ni /1;$11111/ din grtHl/W cu nisip rn t: pre« udin«, ustfe! ;',,·11 ropilu! sci S<' aropere slngnr. ~i im·i1fori·/ !ili rill nnwn: ('U l.1i.\'ip~ Al'OPl!f'I'; groupo {'Ii II h ip cimi IlII s{' joon; In e,~

22R

-

INGRIJIREA SANATATII

PRIMUL AJUTOR

Clnd copilul durnneavoastra sufera un accident. i'ngrUiti mal Tutti Ieziunea cea JTIai serioasa, Daca este i nconsiient, centrolati-i respiratia ::;i resuscitau-l, daca este nccesar (vezi paginile 230-232), Inaime de a-i cia prirnul ajutor pentru orice aila rana. Dad rcspirii, inccpcti prin a trata oricc l-ar impiedica sa respire bine, cum ar f sufocarea sal! iuecarea (veri pp. 234"235)., apoi controlati orice singerarc severa (vezi p. 238). Dadi e accidentar serios san In ~OC, va avea

TRANSPORTUL COPILULUI LA SPITAL

Sulicim\i 0 arnbulanpi, S1lU n.lga!i pc altcincva sa tclcfcnezc dadi: • crederi c~i ar purea avea lin traumatl srn al maduvel spinarii; .~un:;idera~i di va ri necesur un trauunent spec ial pe du "11,\

transpo rtul ui:

• nu aveti un mijloc de transport adecvat.

Daca 11 duceri chi ar du mncavoastrd la spi tal, Incercari ,a g~si!i p~ nltcineva care s~ conduca, fn ti mp cc dumneavoasrrs vo!i sta cu copilul pc hanchcra din sprue ~i veji continua s~-i acordau pri mu) a j U tor,

Ducji avcti nevoic de 0 urnbu I'Hl~~ ~i copilu 1 e inconstient, nu-l lasH!i si ngur mai rnu IL de lin rni nut, daei! putcti. si

supra vegheuri-: in limp ce sol icituli ajutor. Daci! !HI rcspira. resusciuui-l inainte de <I suna dupii o iIIllbtd"nla. Nl' vil.oprili di Il resuscitare pilla nu respi rrt di n I1U\.l, dar chernat i, intrc manevrele respi ratorii, aile persoane, Li8l'n e nscesar.

nevoie de uutament medical de urgenta., dar va trcbui sa-i acordari prirnul ajutor inainte de a soliciia I ratament medical Instrucriuni Ie din aces! capitol va cxplica cum sa vIi comportati f~l~ de variate lezi un i ~i v11 spun c1nd este necesal' ajutorul. Daca e uevoie sa-l duceti repede pe copil 1<1 spital, s-ar puree sa aj lInga mai repede dad! II duceti singur decit dad solicitari 0 ambulan~a, dar vcdcti rnai jos situariile in C<U'C trebuie SII solicitati arnbulanta.

ATENTIE!

D<tc~ t:xistll cea rnai mic~ posibilitutc en leziunea ~ii fie In nivelul gTlUlui sau <II spaiclui - de exernplu, dupa 11 c~,z~lur5 lIrlta - nu-l deplasati uedl dacii esie nhsol UI obi igatoriu, Lasuu-l in pozitia in cafe I-an gasil ~i vcriflcaii clac5 respira, D3C~ e nevoic sa-i fal'e\i resph71~e artiftciala, glisi~i. dadi e posibil, pe C;IlCV3 sil vit ajule.1,luarce\i-J roarte usor pc spate rnr~ a-i rawl'i coloana - incercaji sa-i susuneu capll I, umeri i ~i soldurile, astfel ca il1lo<lrcere~ .,~ fie si[1)uiLanli pentru louie aceste reg: uni,

TlWSA DE PRIM AJUTOR Tineji-o i.ntr-ull container curat, uscai ~i inloclli!i cn mai rcpcdc WI ce ali utilizat di n ~U. Sii aveti antiseptice,

pc 11 rru euratarea t!ii eturi lor

~i a zgirierurilor.

J .. '!~u.:(,1 p' a ~t _ Eslt:

II ti 'I pt: ntru fi x iJ re~1 pe hnine , cit _~i pentru

lil'lot:r(:;'LI In contact a marginilor l?iidUri lor mari.

Bandaje ~rccillJ II regilli te pe n tru acoperlrea rilnilor. COil "tau dinir-un tampon aiasar pe ua bumlnj, r; i nd user de p u s.

imbrilc;inlinti neudererue, a hsorh a n te, S l erlle

pentru ..... 5nL Se pOI indepifrta usur

de pe o rani<.

Banda,! triunghlular. POJ\c

[, (II] I i>.,11 pemru H race un b.mdaj de sustinere, sau pentru fi xa rea une I imbriicam In\ i.

Lotl u !!C de ealamlna (carbonar do zinc), Calmeaza arsurile

~i m uscatu ri 1 e de lnsecre si in!el'~I"rile

C1Ipii pc~t!U . ~pllla!un ocntare

Banda] de tjfon

Ace de stguranta

Ban da] de tl ron in duhlu stra I

.PJ"~luri adezivi as urbl!i. Utilizati-i PO'.IIlni acoperirea U nor li'li etu ri $i zgirictu ri rninore.

229

INGR1JIREA SANATATII

-----TEHNICI DE SAL V ARE A VIETTI

FAMILIAlUZAT!-VA eli accste instruetiuni astfel fncil sa putctl actiona rapid. Fiecare ~el'l.md5 conteaza. Daca bchclusul sail eopilul dumneavoasrrs pare a [j inconstient, urrnat i i nst ruc]] unilc care urmcazii Inainte de a tratn orice alt~ lcziune. Dm.:/i IT Incctat s~ respire, este viiitl ca in plfirnini sfl-i intre repcde acr, astfcl lndt sil. nu-i sufere crcicrul. Insuflari-i acrul din plamlrni durrmcavoostrf - asifel putcti prcvcni afcctarca crcierulul - ~i reanimarl-t. Dadl blill"iile inimii s-au oprit, putcti sa exercltati asupra ei 0 pompare manuaHi pentru a-I mcnjinc singele in circulatic, Nu renuntaii cu u~uri,nlli - existii cazuri de copi i care si-au rcvenlt dupii citeva ore de rcsuscitare,

URGENTA

So.licita\i iJ}1cd iat ajutor de ugentll dud!. bebclusu I sau copi lu I devine inconstient, chiur ~i numai pemru dleva secunde,

L _

CONTROLA'P STAREA DE INCON$TIENTA Batetil pe bebelus sau pc copi I pe SP3!~ ~i

s[rigali.1 pe nume, Fiti aten I" ,hldl ra;-pundc. Nu-I seuturati, dcoarcce asta i-ar putea

"gnt v a starea in care se afla.

".\

\~ 1.(lI'iti-i

~}, \. / 1,;lfljl~

~~ l>j~i{J",d",

J CI Dad nu rlispunde, cstc incnnxticnt,

~~I ca ven tlcau unedla: dac~ rcsplra,

[J naca .1"'~5pllnde, e;l,Lllati ce lez i II ni are ~i Ir~T3Li-l~ pc toare (vezl pp, 134-2-1-51,

CONTROLAREA RES PUlA TIEl

Tragetl-I

jos mnndlhuta

2PunCli-vii. urechea in aproplcrea gurii 5i

. nusului ~iilT, ui timJu-vJ. spre piciourelc lui .

Asculiatl orice sunci rcxpi raror, nil aren Lli daca sirnutl \TCO riburlurc in urcchc ~j uituJi-vii la pieptul lui d~cli au tnccput mise dri Ie res[\i raton i.

1 IllI.indcli-l pc behelus sal! pc copil pe spate pe un plan rlur ~j ascza!i-v~, ingenuuchcta llng~ ct. Puneti-i o mTna ill cresietul capului ~i "pus,,!i usor penl ['U a-i Ia:sa cupul pe spa!". Deschideri-i g[[r~.

~ Dadi nu sint semne de respiratle, inroarcen-l pe u parte sau puneti-l pc blln~ in poala dunmcavoasira. l"deJl,1rla~i eu un angel srrecurat 111 gun'i orice lucru care i-ar puica bloca resplraua, d3T' fili rmTrl~ alcntl1 en nu curnva sa-i impinge\.i CCV,l in gill'll. Verificati din nou dm:a ,1\1 aparu! semne respiratorii.

~ Dad ineii nu au 31)i1ru! semne de respiratte, lilcepe!i respiratia anitkial~ imcdiat tvezi pagina <lliitmall'i).

~ ])nca copilul respir1i puneti-l pc u pane In pozitia de recupcrare (vezi p. 233) ~i solicitati imcdiai ajuror de urgen]i\,

23(]

PRIMUL AJUTOR

RESPIRATIA ARTlFICIALA LA BEBELU~I

1 Strecurau 0 mTn" sub cttul bebclusului Inconjurindu-i baza capului, pcntru a-l sustinc *i II tine capul dat pe spate. Lasati-i cealalta milia pe Irumc,

21nSPimli arline, apoi puneti-vii buzele in jurul gurii ~i nasului lui. realizind o aplicare cil mai ICsl~.

apoi expirati usor.

3 Pri viIi piepiul copilului penrru a VCdCH clad xc ridic~ atunci etnd expira: i.

tJ Daca pieptul 11 U se rididi, probabi leu are ceva care ii blocheaza uaheea, Tratati-l pentru su fm:are (vezi p. 214), apoi ~\)I1!i IILUI\i respiratia arti fici alii dadl CSIC ncccsar,

a Dad! picptul se ridicii indq1~rt:lli-v~ gura de pe fata lui. ~i IliSll!i ca picprul S~lI ,I~ se dcpri me. Faceti acestc mancvrc rcspi ratori i deli cal. de della on, apoi controlati-i bfltlliie inimi i (~ezj pngina urmmonrc).

RESPlRATIA AHTlflClALA LA COPU

Apasa~-i ;,iirift: "'lind cind ti e'(piru{i in gllul

21nSPirati adinc ~i aplicati-va test buzele In jurul gurii copilului, Data e inca foarte mic, aplicati-vii guru pc gum $; nasul ssu, ca I'll cazul unui bcbelus (vezi mai sus), Suflap-i user til gm3.

1 Ridica~ blirbia copilului pentru arragc inaime mandibula. Desehideti-i gura si tineti-i narile apasate.

3Urmari\i pieptul copilului penrru a vedca dad sc ridieli atunci cind cxpirau.

CI Oaeil picptul nil se ridiC.lI, arc probabil eevu care ii blcchcaza irahea. Tratati-I peutru sufocure (vezi p. 234). apoi continuu]i respiraua unificiala dad! este nccesar.

a Daci'i pleptul se ridicit, indcp1inIlJi-vil gura de pc fata lui ~j li'isa\; en picptul ,i'i sc deprirne. Facep accste manevre respiratorii de dOlla ori, apoi controlati-i batllile inimii (vezi pagina urrnatoare).

231

INGRIJfREA SANATATll

TEHNICI DE SAL VARE A VIETn (continuare] -~-~------

,

CONTROLAREA BATAILOR CARDIACE

.~scultali pentru (I wlzio inimif

Pentru un bebelus

Pu neji-i del icat 0 ureche pe piept ~i asculrati ell uremic timp de cinci secunde pentru a vedea daca putcti auzi vreo brllaie H in imi i _

)

Pentru un copll mai marc de doi ani Punep buriccle a dOli:! degete pe fata an tenoani a laringelui, apoi alunecati ell de in mica adlnciLUr~ pe ling,!1 accsta, Rltmlneli ln aceastli pozitie cinci secunda.

COMPRESIA EXTERNA A TORACELUI Pentru un bebelus

Stern

1 Strecuratl 0 nuna sub urnerii bebelusului :)i apucau panca de sus ,1 brarul ui sllu. ell ceaiaila min~ gasiri virfu I sternului (vezi in drcapta), apoi masurati uncle se alla jumatatea distantei plna Ia giL

Pule1-i gflsi vlljl1/.\·rernului prj" patporea tocuiui unde emil! 'ul"(ldc-lf (ire forma

de Vll1w/·s.

Pentru Uti copil rnui mare

de doi ani

Pentru un heh 11l~ sail pentru un copn [) Dacii nu puteti simti pulsatii sau

nu puteti auzi 0 b!ilaie a inimii, inima sa ~-a april. il1cepe~i i medial mi dlrilc de ccmpresie ale roracelui (vezi mai jos),

[) Dad; lnirna Iui bate, conrinuati ~fl ii explratl usor ill pitlmlID Intr-un rirm de aproxlmativ 0 rcspiratie 1<1 trei secunde, pin~ ce va lncepe s~ respire si ngur, lrnediar ce ill cepe sa respire din IlOU, intcarceti-! pe 0 pane in pozijia de recuperare (vezi pagina al~luralill.

Vjrful ster-nului

2PhlSU\i podul palmei lwei miini sub puuctul care rnarcheaza jumaratea sternulul " i ~pllsa\i in jos 2,5-3,5 ern, apoi lncerati apasarea.

232

1 Glisiri virful sternului (vezi diagram a de rnai SUS), apoi rnasurati

rnijlocul distantei pilla la baza

gitului.

2pUne!i doua degete exact sub mijlocul Slt],11 u lui $; Bp~~ari in 1.5-2,5 em, apoi incetati apasarea.

Pentru un bebelus sau pentru un cepit

3 -aceli cinci compresii, ill ritmul de aproximariv dOlla pe secunda. apoi expirati-i in plam]ni. Continuau ClI cinci cornpresii urrnate de o inflatie a toracelu i plnll ce ini mil ineepe sa bal~ sau pfna soseste ajurorul de L1l'gen\fi. La Iiecare douJ sau (rei min me, conrrolati d atii a (Ilecpu! sll respire ~i daca inima II tnceput sii billa.

4C1nd lnima incepe sa batli, opriri-vil din compresii, dar continuati respiratia artifici ala pina ce incepc s~ respire sillgur sau pTna vine ajurorul.

lil1loarceli" pe copil ClI fata spre dumneavoastra. ell barbia impiJls1i Inainte. Plasati brarul eel mal aprcpi III de dunmcavoastrs later .. i de el, indoili,i mina sub [undulet. cu palma Tn sus

Plusati bratul aflat la di ((IIl\lt de dumneavoasira pe pieptul lui ~i puneri-l picior peste picior, cu eel mai Hproape suua: dedesubt,

PRIMUL AJUTOR

POZITIA DE RECUPERARE

PUNETT,L PE BEBELUS sau pe copil in accasra pozitie. dad! esie inconsuent, dar respira. Aceasia este cea mai siguril pozitie deoarece previne lnghitirea limbii, ell si riscul de sufocarc, data varsii.

ATENTIEN U Ul.i I izati pozitia de recuperate claclt exist~ vreo posibilhate <,;,1 gitul S>IU sira spinhrii ~ fie areeuue. de exemplu dupa 0 dzlliur5 sal! dupa un accident de maslna.

2inlindcti 0 hain!! sau 0 parurli ill fata copi lu I ui dumneavoastra, Puneti-i 0 mini!. pc fa~;J. pentru a-l proteja, apoi apucati-i ~oldl\1 ell ccalal [11 rnin~, Rcstogotin-l ~pre dumneavoasra, asuel tnclt sa ajunga pe hninil. sau pe patura.

233

Capul trebuie ,I·d·; fie intors pe () pane. bi,,~ elm pe snare ~i C/I barbi« tnainte

3 Asiguran-va d nasal i gura nu Stilt astupate, apoi indoiti-i bratul ~i plciorul situate eel

rnai sus. pin~ ajung In unghi drepi, astfel tnctt sa-l sustlna. Trageti usor bratul situat mai jos de sub sold ~i Ia~ali,1 pe 0 parte a COlpU lu i,

4Acoperili-1 cu I) haina S311 cu 0 p~lw·a. apoi solicitati ajutor de urgema, Stali cu el pini'i vine ajutorul ~i verificau la Iiecare trei minute prezenja respirauei ~j a biilHilor cardiace (vczi pagi na alliwraril). daci'l ini rna se oprise.

1NGRIJIREA sA-NATAlI]

SUFOCAREA--------

Se produce cim! un cbiccr mic b''') 0 b\ll;uta de i1ranll

se Ilxcazilll1 rrahee, provoclrul un acccs de [use. E~ll' iruporrant sa d lsloca] i repede obieciu I, ",Ifel indl ccpilul s~ poa!~ respiru din nou ndecvat, Sufocarea cstc comuns I~ copiii loane mici, care ;[\1 rend imu de a biign in guni toaic lucrurile pc care h:: iau iii mlna. Li .... e poute 'p~roa greu stl illghil~

ul i men tc uscatc, ITIrimieiuase. astfcl ineil

e binc .'iii lc cvituti, pc cit posihi],

AJUTORI\REA UNUl BEBELU-?

1 Ti netr-I cu caput in j()~; MIS[ine!i-1 fie de-a lungul antebrajului, tic uneu-l, cu capu 1 Tn jos, de glczne, Loviu-I de cel muh palru or; intre ornoplaii.

Stern

2Daca continua s~ se sufoce, lntindeti-l ~i liha!i"i user capul pe sra1e. Sustineu-i spatelo cu o min5 si plasati dOLl.~ degere ale celeilalte rnlini la jurnitunea distantei dintre buric ~i virful sternulul tvezi diagrama). Ap~sali inallnlrll si II1 SLl~ cu 0 l11i~care rupida. de impingere.

3 Dad n ~ .7nce~ sa re~pi~ norm ~l cI n d blocaj u I este lnde p1Inllt. frtcepe\l imediat n:~plrurI3 rHWJclal! (vezi pp. 231-232).

URGENTA •

Snl iei tal i imediat ajutor de urgen]ii da~ii:

... copilul nu rna: respira;

... nu puteu iuuep1irtaceea ce Ii blocllell;:ii respiraiia;

... copilul continua s~ De sufocat du pii ce i-ati i~dep~nal blocajul,

A]UTORAREA UNUI COPLL

1 Stali [os sau IJlge::~unchenti cu lin picior ~i Intlndcd-l pe copil pe burta fl'" una din coapse,

<';[1 capul a!11'l11nd

in jos, Sus] i neji-: pieptu I <.;\1 0 n1in~

~i lovitl-l intre ort1r.plali de cit~Vll or!'

2DaCli accasta manevrf nLI reuseste sa dizlocr, obstructia, curhrari de jur lmpl'ejur in gura copilului cu un deget ~i 'incercati s~ agala\i lice I lucru ~i tuat in Iundul gillllui. FiU atenr~ s~ nu lmpingcti ceva pe gil III jn:-.

3 ?a(;ii CO 111 i 11\1 11 111. fie ,II fOC31; 'l~e:alj-1 Jl1 poala durnnea voastra, cu lata Inal nte, SU~l ineti -i spatclc cu 0 min;;' ~i ceala Itil !incri-o sub forma de pumn, ell police le rnall11.1 ru . 1<1 j urnjltatca disraruc i d inrrs b Line ~ i vtrful R!C rnu lui (vezi diagrarna din stlnga), Ap~"a!i ell putere, inaumru .,i in SIiS. eel mult de patru ori.

~

mdoi!-i polkulu IlliluntrulplmUjj"l'Ii

4Dadi. copilul nu Incepe sa respire normal ctnd obstructia e 111 de p3.I1 a la, i n<.;epe Ii res pi ra 1i a ani ficialii

(vezi pp. 23 1-232).

234

PRIMUL AJlJTOR

ASFIXIEREA

URGENTA Sollcirau ajutor de LlgCIl(1i

irnediat dnc5:

"'copilLiI deville inconsucnt;

'" lnceteaza 5~ respire, chinr daca doa, pen 1[1.1 eitcva sec u nde;

'" prezi nIl! oriel' simptom care vii lngrijoreaz5.

Oriel' 'I~ Iruins peste raj<l copilului

till mil ea v OlL~ tr~ poai c sn - i QCOPC re f utu ~i nuxu] ~i sii-i impiedice respiratin,

Ce pot [.lee·!

l

1 Ridic1Ili-1 pe copil sau imkp1in~ti orice ii acoperf fain.~' Dad I1U rcsplrii. iuccpct) imediat respiratia lIrtifteialii (\ C~ i P]l. 23 1<:132) ~i ccreti-l altrui V,I s!i solicite ajutor de urgel1]1t.

a Dac.a n~spirii., dar c in('rl!1.~tiellt_ I)Jl!~'lli-1 ill pOz! I ia de recuperate (vczi p. 233), apoi soliciuui

,I jut or de urgell!(;.

g Dacii este constient, linisriri-l si calmari-L

2COmrOla!i dad ccpilul cste constient ~i - re. .. pirj I vezi p. no I.

INECAREA

Ilchelusii ~i copiii '01 P'\! tnccn in luarte pII\in~ llpli. Cind ra!~ uuui copi I nne cstc sell fund3:1 >l, reuctia )(1 automata cste de H inspi ra ~dlnl' xau de u I.ipu_ mai eLI rind decir de a-~j rilli"" 1",11,1 din apii.

Ce put f'ace?

Conrrclau dac5 copilu I este constieru ~i rcspi r~ (vcz] p. 23U J. Dad tusestc, sc .. ufndi ,1111 v~r,i"i, l!1oe,ln1nfl d ind respira, Dad! e vreun peri col sa-si t1 lovit gitul sau spaiele.

ridicati-l Ioarte user ~i convingeti-va c;1 nu-i ras!lcil-i

coloana vcrrcbrala

[)n.u.:1i nu resplrti, nu picrdc[] [imp Inccrcind sa drcnati apa din pialnlni i slii, Cllr.~la!i oriee rcsruri. elf III

M ri noroiul SRI.! iarha de 111m!'! din !lura lui.

~i incepeti respiraua artifici al~ (vczi pp. 232-232) imedial- dHc!i cstc posihil chiar ln tunp

ce e scos afarli din ap~ - ~j SOlicitll~ ujutor de urgcn~il. COl1lirlllil]i respiratia aItiflciaill

pilla ce soseste

ajuunul sau plnfl

ce copi 1\11 tncepe

~~ respire di n nou,

apoi puneti-l

in por-ilia de

recuperate (vczi p. 233).

Currr!ll~i orlee lragmeru din gurc ""<I~!WIlIi (:hmm~(:j'Ll(!{/~'II'l;

.--------- - ---

URGENTA

SO lici "" j med j " ~"CO, d< "'''~ ,i mI ."p;i;;J;""[ffi' ~I"" I de In tncc. chiar dac~ nu a rost i nconstient.

.._____

g Dat:a respira, dar este lucnnstlent, plasati-l in poziua

de rec II perare

(vc7.i p, ~.33). ,I~t f~ I incil apll ,,~ sc l)oarli sClirge di n gurli si din p1~mifli. si sulkiw!1 imediat ajutor de !lr-genli. Acoperitl-l

cu o hainlt S~lU 0

p~l\Ira pentru u-l line

la dlctur~. Puneti-l intr-o camera calda irne(]i;[l ce puteti, dcoarcce s-ar purea sli se Ii n'i<.:i[ periculns de rnult dup~ 0 perioadf chiar scu n~ de ,,~u lu ndare i~ "pi! rece.

a Dadi este constleut, dour linistiti-l ~i usigurati-l d tUIU! e bine ~i asigurau- vii eli ,Ia la cald,

235

....

INGR1JIREA sA-NATA-TIl

saCUL ~-------~

,

Ce pot face?

----~~ -,~--~

Este 0 stare cc pune viuta ill pericol .. caracrerizata prin colaps, si IUH!ic III care rensiunea arrerials scade periculo, de muir, reprezenttnd reactia orgarusmului la orice leziune sevcra. 111 special La cele 1n care copilu I a sufcri I lie " arsurf grava, tle o slngerare rnasi viI.

SEMNE/SlMPTOME

... piele pallde, recc, u medii:

... coloratie albastruie sau cenusie pe l'fqfl

inte rna ,I buzelor sau su b un gh i i; ... rcspi rape rapidli ~i superfic i .dll; '" nelinisre, nu-si giise,~lc locul:

... somnolcnta xau confuzie:

... inconsticnta.

URGENrA

Solicirad irnediat ajutor de urge_I Ill[ j cind eunsiderap copi luI in soc,

1 lnlindeji copilul pc spate, dad este posibi I pe 0 hni.lla sau pe 0 plitllrli .

j ntoarcei i"i capul pe Q parte, apoi ritticarl-l picicarele cu aproxlmatl \I 20 em si rezernati-Ie de ceva, lin vraf de haine sau 0 sacosa, Nu-J ridicati picioarele dad are un picior I1Ipt sau 0 1l1u~dilUrii veuinoasa la uivelul unuia dim re picioare,

3 Dneil se plinge de scte, ~me7.i~i:i .. buzele ell 0 pSnza urneda, Nu u da!] nirnic s~ mi"intnce sau sit bea, Exislil 0 singura exceptie 10 aceasu regulA - pmeti sti-i dnli rnici sorbituri de MpH daca a su f eri I D arsur(l severa,

4D""iI devine inconsrienr, conrrolari-i . respiraua (vezi p. 2]0).

~ Daca IIU resplra, inccpcti respiratia anilicialli (vezi pp. 2]1-232),

~ Daca respira, puneti-I til pm:i!i" de recuperate tvezi p. 233).

-------- OTRAVIRILE ---------

Bebelusii ~j copiii mid SIn! curiosi ~i

n II au 0 realii c a paci tate de disc ri m i narc, asrfel incil estc imporram sa Ii nen lnchi5e subsranjele olrii vitoare, 'in locuri uncle copilul nil poate ajunge,

SEMNEfSIMPTOME

Depind de tipul de otrav~ pe care a lnghhl [-0. UrmrtriJi oricare eli nrre aces te sernne:

... durere abdomi na I~; ... viirsaruri:

... simptome de soc (vezi mai sus); ... convulsi i;

... somnolenta;

.... arsuri sal! decolorare 'in juru I. gurii dad copi lui a lngh iti I 0 otra va coroziva:

... otrava sail 0 cutie goal.~ 'in apropiere.

2Ao.:operi!i-l cu 0 Imilla sau u p~.lUr~ sail lua!i-I ill hraie peutru a-I line la cald. Nu lncerca]] su-] IllC~lzi!i cu 0 stlehl cu apafierbnue san cu Q perna eleclrid. - asta nil face altceva decir sli-i dcplaseze slngele dinspre organele pro" lunde spre piele.

Cc pot face?

1 D .. ac!i C~Pi.l.l.d este inc_on~tient. controI~!j daca resplr1'i (veLI p. 230)

~Daca 1111 respira, inceperi irnediat respiratia nrlificialli (vczi pp. 231 "232), dar ~tergeti -i Tnt!i fa~3 (vezi mai sus) salt plasati 0 batista subrire peste gura lui ~i su f1<1r.i prin en pen lIU a evita ajungerea otdi vii in propria d 11 rnnea voas u'li gura.

~D2ca resplrji, puneti-I In poziua de revenire (vezi p. 233).

236

URGENT/\.

Solicitati imediar ajutor de urgenta dac!. v~ gindi!i til ar fi putut 'inghiti ceva otravi!Or.

2Dac~ vedeti arsuri in jurul gurii

copi lulu i sal! aveu vreun moriv sa considerau c~ soar purea s~ l'i inghitit un prod us chimic, ~pru~li-i pie lea si buzele cu apa. Dacii este constient, dau-i repede sli bea niste apa sau lapte .

31ncc.rc8.!.i Sa af];l!i ce a lnghirit, ce cantiiate ~i cu cit iimp in urrna . Inforruau doctorul sau personalul arnbulanjci ~i, daca est" posibil, dati-l 0 prob~ eli 11 produsul !ngh iril sau curia in care se nfla produsul.

4Dac;1. copilul "ursa. p1islraji 0 jJrob~ din VU[,alurli ~i dati-o docrorului sau personalului arnbulanrei Nu lncercau s[!.J taceil pe copil ~~ verse.

PRIMUL AJUTOR

ARSURILE ~I OpARELILE ------

Oar lila mica, uperficiala, care produce inroslrea pielii pe 0 supraral~ de aproximaiiv 2-3 cm2 esic 0 ar~ud minorl! ~i poate fi trmmli acasa, 0 arsura care afectcazn 0 ~uprafa~i1 mai mare este 0 ar~urii ITI,uora si este pericu J'Jilsa pentru COl i I. di II moment ce prin aria afectata se pierde lkhid, respecriv poare Ii 0 poarta de intrarc a infccuci. Pcntru arsurilc de la scare, vczi p. TIL.

ARSURI MINQRE Ce pot face'?

1 Radii arsura imediat, tinind-o sub ap~ recc, cc curgc usor, 1,'n:1 cc durcrca ,c~dc in lmcnsltate. Acest lucru va ajura sa nu apara M~ki.

I: URGENTA

Duceu copilul la spital imcdiat ce 1-(11J acordat primul ajutor d,lCii:

• arsura acopera 0 su prafa!i:I mai mare de 2-3 C1I12;

• arsura a fost prodltsll de un ~!JC electric (vezi p. 243 J,ARSURI MAJORE Ce pOL face?

T a.in ~- i vesta

in {tllii .yr scoruon-» ell IVI nt cOS/lImra

1 indcpilrtuti o.rke hai nli prea I!lrg~ care it Iosi Inmuiuui in ap~ l'iartfl. grli~i me i ncinsii suu subsuuue ~hi mice corozivc. uvlnd grij1i sa Ill' mingfi in nltil parte piclca copilului, )Ylni curind IUil,!i-i hainclc dccu ~~ i lc trage!! peste fa\;L

Nu Indepartar] halnele arse sail once hamri care s-a lipit de arsura.

2Riki\i imcdiai arsura prin udare cu apli rcce: puneli-l pe copil intr-o cada ell .. pa recc sau muiari un cearsaf xau un prosop in ap~ recc ~i acopcri ti arsura ell cl. N u-l -,lergctl pielea,

aDacii piclea l-a Iost nrsa

de substante chimicc, spi1JiQi-o ell ap~ rcce din plin. dar Illl Jas;lli apa sa clll"g~ pc zonele ncafectate.

3 Acopcritl aria cu 0 imbr1iellm ill re curatll. luane larga (neflausaul). Daca nu ave]i 0 imhradlrnimc slcrim. me,.ge ~i 0 hn[i~[~ proaspat dkntli sau () f~'ii de perna proaspat calcaia.

237

4C'~1IIa!i semuele/simpiomele lit: soc ~i Ir::llil\i-vil copi lul ca arare, dacn estc ncccsar (vez: pagina altltufilta), Dilca M~ plingc ell ii c sere, dati-l clteva lnghitituri de apll.

2Dad apnre Q b;i~ica. puncji 1111 tampon de material nepufos ~i rncrnincti-l cu plasturc adcziv sau cu leucoplast.

N u spargeti bii~ici Ie - e le protejeaza zona nfecratil. ,\llmJ dcdcsubr, fn rimp cc noun piclc crcsrc,

Nu puncii nici 0 crcma sau lotiunc pc ca.

HAINE CARfi: ARD Ce pot lace?

I1ntilldeli-1 [J.e copll pe jos, cu aria anindil ,iW'IIJ In ~1I'. Evirail ailngcrca arid nrzindc ell hainclc sau cu mlinilc dumncavoastra. dacii.csrcpoxibil.

2Stinge\i focul prin stropirc cu .. pa sau

prin inabll~i'-~ol rlficJrilOl" cu 0 carpers, o r~llIr!l sau 0 pcrdca gronsa, tinindu-Ie pe cit posihil [<I t1i~(Hn!rl de capul copilului, Nu aruncail ap~ pc cl dadl cstc in upropierea unui apunn electric 111 funcric.

Nu Illccrca!i sll

lll~bu~i!i na,;iirile cu maieriale de nai 1011 sau allele intlamabilc,

Nu 11I5a1i copilul sa fuga afar;'1 - aerul nu va [lice decit sll i nte !casca n lie "1"i le.

3 Cind fl5carile au dlsparut, rrntaii-I ca in cazul unci arsurl majore (vezi dreapia).

INGRIJIREA SANATATII

SINGERAREA ABUNDENTA

2P'U"lI1i U hU~!llfl de material curai. ncllau-su, pc,,,'. [",ln1 o blllisif. cliratil sau un pn.J!o;up rnic slru idcalc -. upui ap~.'!l!i ell puierc apruxunutiv 1<:<:,·

In i rune. I)Ut ~ 0\1 n veu 1<1 il1d~mina mmcrii.lll:'ul'iH, aprL"iu\i

cu dcgctele. urund slrill, -----;-l adu nate Illargini I~ 1:'li<.'1 U ri i.

Dad sll1.1!t:le II~nc~l~ cu putere dmtr-o rt\nrt sau dnc~ singerarea continua ma i mull de cinci mi ntJ1C. i nccrca] i ,~ nprlli fluxul, a,ll"d Inclt singele sii uibJ ~l\n'[l'~ coaguleze.

1 Ridi~,ni paneu le7.a!J. deasu pra nivelului inimii

copilul ui. pentru n reduce cumitarcn de ,illg~ care l:urge prm ea. Vcrificau dad '11

rHnii M.' ,tlHi ohicete lnfiptc: da~;;1 gfl~i!i vre unul, rrngeti-l cum c ric"<:lio mal jos,

URGENTA

Duce]] copilul la spital irncdiat ce i-illi .lUI prirnul ajutor llad slng('rC:I~~ nbuudent,

3 Lihinll pansamcntul irutial pe hll.. leg~\i Lit) pan-umcnt <.CL"·'IL sau 0 hucuta de pinola pC~IC 'Clila. pcnuu mcruincrea prcsiunii, J),,~i\ -c 1111t>i hft cu singe, nu-l dcplas.ul, ci "pii ~"I i uu b:Hld".i d~H~LIPI"iI. meruinlnd 101 umpul pr~"\ll1cJ cxercnntf l.1~lIprtl ... <1

4VCI"II'Clili dad. sint prczcnrc scmnclc/suupromcle .II' >elL I vczi r. 2J()) ~i Inlla\i· le, clad C" n,Cc"~:11

OBIECTELE lNFlPTE

Mici le bu~~!i d~ lI,urdilri .. "I1Ul'" hi III velu] unei IluelLHi I'm It probabil spalatc tic singcrarc. iar bucatilc mai mari pOI Ii indepiirtale IN II' eli! ill:" SI'pl~jfa!a r~nii .. r\ll\l.~,. (.;'nl.! copilul me un obiect inlipl Irnr-o rana, uuuul-l ,,~a cum esie prczenrai mui jos,

Ce pnl r" C'e'!

1 Dad rana copilului 'Ingere~z~ abundeut. ridicuti purtea m:<:it.icolaill. dcasu j1r~ IIi vclul u i ill i mi i ,i "[1~~~! i in juno! obicctu IUl ill n pi, IlU direct pc cl, Dad\ ace,1 lucru p~m,;! \fl f!gravcLc singerarca. dimi nuau ~ipr~sare;l.

u in(.;cn:<I!i,ii scourcri ohicctul. nu umblmi in r:in[, ~i nu o cur~qll!i.

2SlUbi\i pcruru un moment prcvi uneu ,j 1"n f1i.)lIl·al i o Illidi bucutii de material, cum ar 1-1 0 bmisl~ ell rmA. [II r"l m~1 do: c'irnat, apci ruhui-o in forma de incl.

238

______ __;_llRGENI,\ _I

Duccti copilu I In spital imcdia! cc i-ati acordai prirnul ajuior.] in caz d are ceva Inf pI in I·ana.

\

A~op~ri!i usur "I)i'~'I,,1 ;'I./il'l.li inrlut r~(lli~1II

rn 0 'Iu{"(a,j d~' Irjrm

3· Plasau inclul tic material in jurul taiellU'ii ~j acupcriti-l (;U rifon. apoi li~" I i-I '11 acel I{)~. N II 1"l!lIld~lja!i slrin, I'~"'I" obiecrul inflpt.

INORlJIREA SANATATlI

T AIETURILE ~I ZGIRTETURILE

Tiiieturile sl zgirieiurilc '1111 cumune ]11 Ce pot face?

timpul copilariei si pe cele mai mulie dillIre clc le [lule!i trara, chiai durnueavous[r.j. ac a ~.l. Fi ~i ,Henta C,I ,. accl nnre, !I miI~lanu, ~i rapclurilc ~a lie rikull; 1.1 l.i rvez: p, 196J. deoarece ietanosul poare survcni prin patrunderca munlllrici j 11 rana, Trataii (l mll~calUra de animal ca pe o !llie!Urtt_ dar. duca C o muscauua "IU II illlep~lurfi orravitoarc. vezi p, :1-'14,

URGE TA

Duceti copilul la spital irnediar ce i-ati dat primul ajutor duca:

... liiiciura este larga sail adlnca:

... tlietura are margini neregulaic sau can: atirna:

... copilul arc 0 raietur~ uril" fit' rU\~ ... IliiClUnl sau zgineturu este foartc murdara:

... copi 1 u J are 0 ran (, prin lntepare (0 tRirtura profunda cu dear lin mil.' uri rlcill la n rvelul pielii), produsil de ceva m \J rd a I~ 0 g.IH!.ftI'3 sau lin dinte de animal.

Cons u I Wi doctoral i med i ,l! C~ ~~ te posibil, duea atria din jurul ranii deville sensi bil ~ ~i rosie - poare fi infecrata.

___J

Singcrar~<\ 'M£"lii ponte rezulm ca urm arc a uncl I",. ituri, ~ apucari i de lIa~ ~;lU ,I s,II1ilril excesrve a nnsuhu. Uncori nu exisra 0 cauza uparerua, U II i i copi i P'II ;1 uvea 0 torulintu la singerrir: nazale _ probahi 1 dcoarece all vase de ~ingr

neobisnuit de Jragile.

CHEMAI1 DOCTORUL Chemau dOc'lorul tlnca nasul copiluhu conunua ,~ singereze Ia tel de rfiu dupa o jlln1<IIJIC de nm. Cm\.~lIll~li uoctorul cind copilul arc Irervcntc ~i severe ~lngcrJri nazale,

1 intil 'p<1I"II-I;; p" miiru, d""i! ,-"ll' posib: I. ClInllnt i t ~i~t ura pri n tincrcu ci sub apf\ ru I !_!,1IU,I'" suu pru I ~I<!r)o!ere 1""Jra ill jurul sao cu 0 compress ami"~rl it.~tl -uu (;1.1 v;lh\ imnuiara in apfl I..:'ald~ (;Lili7"1; (] "U<::II,j <:lIr~l~ de \-:url pcuuu hecarc '\Ilng~rc .

I\u indL'p[II'l~!i nimi; ce ,~ :In~ infijll in LAI,,-·lura [\ t;'/1 pugrnu ,il![ttLLr~Ll,ll,

CI Dacii copilul a lost muscat d~ lUI animal, ,p~I:1I i rana di 11 pi in ,'II ,tp.j ,i "1pun_

2[)ad l:"ti~lur'l <':'''"11'1.1;; s:l ,i~g~l'el~ dU[l~ rl nc: minute. ap<'h31 i putcrnic . pe ea. im tampon cu v bai ;'1" cur aW. timp de L'itc, a minute,

SlNOERARlLE NAZALE

Ce put f:l\'e'!

1 A.iL~(Hli"1 pe cupil ~? '" !I~kc, inauuc pc uu ,'a, " uncu-s ,lrin, ,tp,h,lW Ilfu:il~ aproxirnuuv IC~C minure. lncerc.ql s:1-1

cpnu ~a tragil pe IHlS sau Sfl

I t1ghi Iii ,il\gc Ie lTI3i hi ue incurajuti-I s:1-1 ~CUlpC_

P~m"':i!i (1. {tina ttari!cl"Opillt/ •• i

2DaCii IUl~LlI cnutinuu sa ~illg'::I'C/e, tincti D cirp~ inlTIllia['1 in apil toanc recc, stoarsa. SHU 0 pllng~ cu gl1calil invt'hlli iutr-o bucatii de material peste nasu I ~iiu aproxl mat iv olelUa mi nute. upoi pensuu-i din nou nasu l.

239

/

3IJlnl~>i un plusture sau U L'irpa curaia dcasupra "I pcnuu a o [lrOlcJu ~j u " 1111:111 ine ~LI[III~ . Nu puneti nici un unguent untiscpric p.(, 1:"lietllra eopilului.

4Tine!i imetura acopcrita cu plasiurc m!~1 i \ ~au cu t\ c:irprl curata, pi 11;1, l·~· ,-a CIcaU'l1111 coruplcr. Accst lucru ~acc en IUlla ,;1 r:-lll1inii urneda 'I ".1111[1 1,1 vindecurea mal raplda a nuctuni. Schimbati j)I'I>WI'~.1 t: -uu bandajul in 1 i<'~~I-': n

lI;ll"n 'oil lipit, muiati-l ill apll PClllll.1 U lI~ur" dexpnudereu lui

3· NII-] puneti s~-~i sulle nasul aproxi' mariv pain! ore dupa ce ,ingen,,'e~ ;-,1 upri ..

lNGRlJIREA SANATATfl

LEZ1UNILE CAPULUI S1 ALE FETEI

, ,

Lovlruri 1c la 11 ivelul cap.rlul sim ccmune 13 copl I u I. mic ~i pot produce cucuie impresionante. dUT sin! rareori serioase, 0 lliielllr~ la nivclul lruruii sau scalpului, chiar una roanc mid. va sl ngera ab underu,

Dad! copi I u I arc olovirura sevcra La n i vclul capului, poate

su fori 0 corncue, care aparc cind crcierul c~'1C zguduu ill i nreriorul craniului. sau cii n singcrarea inuucranianf - de~i aceasta poate si"i nu apura decit peste ciievu ore, Sernnele acestei leziuni slm mentlonate mai jos.

URGENTA

Solicirati imcdiat ajutor de w;gen!!! dae~ Invitura S-3 produs I~ cap ~i copilul prezinta vreun comportament necbisnuit sauare oricare eli n urmstoarele semne/si mptome tn

24 de ore dupa lov;lOr1i:

... pierderea constientei, chiar dadi de scurta durara: .. v~rslltllri:

.. rcspiraue zgoTl1(lt()a~fi sau ~fornil:

... dific II It me in men line rea sl[,rii de. ve gh e sau 0

somnotentn anormaln:

... scurgerc clara sau ~aJ1g.vinQlenta din nas sau eli n ureche. A pltns neobisnult:

A durere tie cap gruva;

A I1U Ii place lumina puternica.

DINT! RUI'Tl

D,IC;1 copilul are un dime rupi, acoperiii diniele sau bucara fUpl!!. cu lapic ~i duccu-i pe copil ~i dintele Itt demi st saula spltal.

Ce pol face?

1 Dncn se ivcsre un cucul in capu: copilu lui. tim:!i 0 cirpa 11lmuial~ in ap~ foartc recc, sluaTs>!, sau 0 punga cu ghcata Invcl i ta intr·ll cirpll. umezitji, l"le'il C CIlCUi. Accsi gcsr poare opri urntlarea, Comrolajl

1'1 fiecare circva minute aspectul piel ii de dedesubt

~i indcp~na!.i punga ell ghea\a dac~ apar~ tI wn~ rosie cu ccntrul alb ceres.

2DaCfi copi] ul sIIlgeren7Jl de la nlvelul cupulu i. puneti 0 cirp~ curata peste Illiclum ~i "pas;)]i en in cnzul unei stngenlri situme in altii pane 1<1 ni velu I corpu lui (vcz: p 238)

3 Suprnvegheuti-va cu uteruie copilul 111 urmaroarele :!4 de ore, in caz ell va dezvolta oricare di n lre sernnele de urgenla mcmionnte in chenarul di n Slinga Dad x-a lovit diu 13 cap.jreziti-l I a ficcare lrei ore - daca nu se s~m\la. souclta~ imediat ajulor de urgenla .

4Dad apare » scurgere clara sau sangvlnolerua dill nasul S(IU din

ccpi lu I ui, puneti-l in pozijia de recuperare cu un tampon de marcri a I cum l p lasat sub nas s all sub III1:che. D,ld lichidul i M: scurge din urcchc, intindc]i-I pe panea lovita, astfel indl Iichid u Is;; xe rom~ scu rgc In afara accstei 3.

s~ 0Pl; Ii scu rgerea.

-----vINATA.ILE ~1 UIvlFLA.TURILE

o vinaiaie (echimozn) aparc atunci ctnd 0 diz1itLlr~ sail 0 lovitura produce 0 slngcrtu·e in iesuturi le de sub tegumcnre. rezultind " ~ll11nalln;) ~i modi fi carea culorii, in mod normal I/ln~t~i le sc decoloreazli gradat ~i dispar dupa 0 s~pliilllillti.

DEGETE ZDROJHTE

Dad!. copilul si-a zdrobit d~gelclc intr-o Il~ii sau i"crcm;trtt sau daca i-n cazut cella greu pc picior, tine]] zona Invilil sub i\pi\ rece curgilloar<: limp de citeva minute. Dad estc foartc mnflml! sau Inca dureroasji nupa aproxirnativ jumatate de or[l. ducet i copi lul 1,1 ~pi tal,

Ce pol face?

1 Tinc!i un pansamcnr inrnui at 111 IIpli foarte rec e ~ i stcrs

sau 0 pllng~ ell ghC3!~ 11lvclitll imr-un material umezit peste lovi l\ir~ nprox imati v C1 jumt'llme de ora. A ceas ta ar tre btl i ~ ri reducf durerea 5i urn fl.'irura.

2Dl'di c.oP.ihll pare !l avca 0 durere foarte mare Ia folosirea rnernbru lui ell vinataie, in special dacll umflatu ra estc severa, controlatl prczerua oricarui semn de t:nlursi'i sau de rWclura osoara (vczl pagiua ~l.l~ttlnll1i).

240

Cind M\Slil 0 cntorsii la ni velul unci aniculatii. ligarncruele (fiorele solide care solidixcaza aniculaua) slut afecuue. AceSI fapt poate produce simptomc foarte ,l'emanamarc eelor din eadrul unei fracruri, Dad! nu aveti cenillldillea unci crnorse, comportati-va ea $1 CUIll v-ati uflu ill tam unei rrnclLIri (vczi mai jos).

Ce pol face?

1 Scoarcri ell delirutejc pantofu 1 ~i cio. rapul copilului sau orice altceva ar putea ~lrillgc umllatura dill jurul aniculaticl afectate.

PRIMUL AJUTOR

ENTORSELE

SEMNE/SIMPTOME

... durere ill zona Iczrttii;

... umflarea zonei si, rnai rirziu, vinataic; ... dificultntc in rniscarea articulatiei.

lDlICeti copilul la spital irnediat ce ali rermi nat acordarea primului ajutor .

Pune]i IIrli<'''/(I/;II aferuni; pe Wi IIPUleri(l/ moole

2Tine\i articulatia arC\."la!~ in cea mai clllifomlbilli pozitie pentru copil, upoi liner; 0 cirpa Inmuiata I'n <lpa rece en gheata, sicarsa, ,UlI o pungu cu ghca!~ Invelitii intr-o drpli UI11I!7.;la, pe articulatie, pentru a reduce urnflaiura ~i durerea.

31I1ril~Ura\i un SItar gros de vmli in j urul urticulatiei, apoi bandajati-o wins, dar nu 81'11

de strins inc'll unghii le s1l sc

a lbeasca sau sn sc ulbastrcascs.

FRACTURILE SI LUXA TIlLE

, ,

Fracturile siru neobisnuuc la bcbelusi ~i la copiii mici: oascle lor nu s-au imfu11 irldl. astfcl [nell Sin! flcxibile si mill curlnd se indoaic dt:cil sa xc I1Jpa. l.lueori poare fi o fisura, care se vindcca usor (deseori denumila fracmra "ill lernn verde"). 0 luxatlc lnseamna ell unul sau mai multc dintre oasele cc alc1illl lese 0 uniculatic . -a(lI) dcplasai din pozitia normuhi. Daca COl1- siderati eli gltul sau spatele (coloana) copilului ar putea avea tracuiri, nu-l miscal; decit dad. nu rnai respira

(vezi PI). 229-230)

... durere se era in aria lezala:

... umflarca zonei ~i apoi aparitia unei vinlh1ii;

... di ficultate III III iscarca zonei lezaie:

... aspect dcrorrnat 31 zonei lezate ~ un mernbru ar puiea ave"

o Inclinatie ciudnta '<III ar

puten piirea mai scurr decu rnembrul ncafecun.

Cc pill face'!

1 Scoateti cu delicatctc panioful ~i ciorapul copilului sau orice altceva ill" putea srringc lHnOiilura din jurul zonei lczute.

Nu-I ani -c.qi dcclt d<lcii e absolut ncccsar,2Tine\:i partea le~.mii in cea rnai confortahila P07.i~e penrru copil,

Dad! partea r;uptii este 13 'lnrncietura mlinii, In un Imj~ sau c1l1viclllli, puneri Ull pansamcrn in juru I zonei $1, (hlell copilul vll va I~sa, indoiti-i corul asrfe)

[ncit antebratul sit stea transversal pc torace, apoi sustineti-i-l cu un SUpOi1 ca in desen. Nu

i neercati sit- i fOqll\j rnina in u~e<lslll poziiie,

241

Pentru un piclor SIIU pentru 0 glezna rupte, intindcti-l pe copil si puneri un pansamcnt Imprcjurul zonei lezare si Intre genunchi 'i glczna. Bundajati piciorul irnpreunii ell eel neafecrat, [ixlndu-le deasupra ~i dede .ubtu) leziunii. Puneri pansurncnt ~i sub nod uri.

3 Ccnrrolatl daca sin! prczente semne/simprome de soc ~i tratati-Ie dadl e necesar (vczi p. 236). Daca considerari eli (Ire un picior rupt, nu-i riditali picioarcle.

URGE 'fA

.----

Solicitati irnediat ajutor de urgellpi

dupa ce i-aii aeordst primul ajutor.

INGRIJIREA SANATATfI

Gcnclc sau parriculele de pruf pOI intra cu u~urin\~ in ochi, Dad cchiul cnpilului pare iri tal dar nu vedeu vrcun corp ~Irilin in d. soar putca s~ aih~ II inf ecue a ochiului (vezi p, 2(1).

SEMNEfSIM.PTOME

... durere Iii nivelul ochi ulu i: ... ochi rosu, care l:lcri.meaz~: ... copilul so: rre,lc~ hi ochi,

CHIl"I·I1CALE iN OCD}

Dad; copilu I s-a stropit ell subsraute c him ice sau lich i de corozi ve, splU a ~ - i imediat cchii ell ap:l rece de Iii rubinet. ti nindu-i plcoapele dcpanare eLI degeiele, D'lca este afecuu nurnai UI1 ochi, inch nati-i caput astfel incit ochiul afectat sll. fic mai jos situat, C3 subsrarucle ,-,hi mice imlepartmc pl"l n spalarc sA nu P()at~ intra In ochi u 1 neafeci fll. Apoi acoperiil celli u I cu

un banda] ~i duceti-l pe eopi I la spitul. Dad cstc posibil, lua]] si sticla In can" ~-u ullm substania chirn iell.

3 Daea pureti vedea obiccrul p~ ZO[HI alba ~

. ochiului. incercuti $~-j indepanati prin mingerea lui loanc H~oarll ell cohul u nei batiste sail ell 0 bIlC8[~ de vmll r~sllci Ill .

CORPI STRAINI IN OCHI

Ce pot I'ace'!

1 Astcptati citeva minute pcntru ;j vedea uadi llicrirnarca normala 3 ochiului va spala corpul strain, lncercau sli-I opriti pc copil ,a-~i mai freer ochiul,2DaCl! obiecrul sc mai aiM la nivelul ochiulu i. cxarnman ocrnul copilul ui

I a 0 SUI"!;~ bUlla de III Illi na. Rugati-l ~5 se uiie in sus in limp cc ji tragcri user ill joo pleoupa i nferioara, ell police lc.

4Dadl IlU puteti vedea nirnic, lineli de gene ~i lmgcti user in ,U5 plcoapa superi llHr.-i ~i in jos pleoapa inferioara. Daca obicctu I este su b plcoapa <upenoura, ,'C~,l~li"1 manevra s-nr pu lea s~-l iudcpenezc.

5 Dad copi lui are inca senzaua de

nisi p in ochi. sau ochiul e 101 dureros, ~~1I daca obieciu I nu ,e at1j pe poniunca alh~ a ochiului xi nu poate fi jtl(!~piirlal ell llt-llrLlllfl., acoperiji ochiul ell lIll tampon de vata, fixa; ell un hallda] sau ell 0 c~arfii si duccri-I la ,PIlRt GUlal i ~~-I opriri 5a-$i mal frece ochiul. Nu incercaii ,~ indcp.lIJ-\!l\i ccva care sc alli! pe partea centrnlil, colorata a ochiulu i sau orice ar Ii infi pt in I,anca alba II ochiului,

CORPI STRAINI IN URECHE ------

1 nsecrele pOL p1itnmde in urechea

copi lului, iar cnpi i i i~i baga uncori mici obiecr e in urechi. Nu-I HI~:lji pe ccpi I sa se joace cu bilute, pietricele saucu obiccte mici ~i rnilare, _pilla Ill! e destul de mare pe,l1lru a lruelege cil nu rrebu ie sa }i Ie bage in ureche.

SEMNE/Sll'l1:PTOME

... gidi liruri in ureche: ... surdirate pani,llii:

... cnpi I ul s-ar purea s~-~i trece sau "., S~ trflgii de ureche,

CI' pol Face?.._/"/

1. Puneti uu pmsop III jurul umerilor copilu lui. apoi uncti-i capu I aplecat intr-o parte, eli urecheu afectaia in sus ,i picuraji citeva picaturi de apa clildLI!a in ureche,

242

/

I

21nc!ina1i apoi invers caput copilului. a.'l fcl incit urechea afectata ,;i fie acurn in jos. Apa ar pmea iudepsrta orice a Iost in ureche. Dad acest Iucru nu sc inlrTl1pl~. duceu -I la sp: la I.

PRIMUL AJUTOR

CORPI STRAINI IN NAS

Copi i i 'i~i Inde:lorl uneorl in na~ buelil i mid we mincarc "Ill .d re ()bi~CIC. cu rn Dr Ii bilute,

• SEMNE!Sll\1PTOME

'" scurgcl'C mirositoare, sangvinolen- 1;1. din 1l,1~_

SOCUL ELECTRIC

Un soc electric II$Or (1;1 dour 0 scund senzatie de In!cp~lu ri ~i lumicaturi. Until sever ponte trirui jr», cupi I ~I L pnate s'I-1 fJc<l i nconsuent ~i ii poalc opri respirajia )i [la18 i I~ i 11 ill' i. i. Curentu I electric PO:!I c prnduce ~i arsuri. DiH:n cnpilu I at il1ge ell

miinilc udc lIll apunu e lectric detect. ''-' va curentu mai puternic ,k:dl tlac~ l-ar [j <llim. ('U rniinilc uscaie.

URGENT'\'

Duceii copllul la spital lmcdla, ce i-ati dat primul ajutor Liuea:

... <I Iost inconstient. chiar dac~ dour penrru dle"(1 secunde:

... lire vrc 0 arsur~ e Icc tri eli,

Ce pot face?

1 i rurerupeti curcmul. pc cit posibil de In ,\OI'>m principalji,

Glpadi nu puteti Iuce aces I tucru, -'IOIli pe material izolaior,

cum ar n cauci uc sau U II vraf de ziare \I.~':"I~. Sepanui-l pc cnpil de WI:'!l e lect ric5 pri 11 irnpingercu cablulul S2L1 ~ copilului, 1Ililil.ilJ(j un obiect uscat, care nu conduce curentu I electric, CLlI11 <If II Lin scaun de lenin sau 0 coarlj J~ millura,

i&l Dac.'i IlU ('v~!j III Inrlemlna nirntc d i 11 cele mcntionate, tragcji-l deopane pc copil, izoltndu-va mint! cit de binc puteri, Tnvc] ind-o imr-o

haliln ll~caUi sau ill xiarc uscatc, ApU(·fl!.i hainclc copi lulu i ~i

evi rap !i~-i ali ngcri pielea.

TndeJtlirlilli ,-"bllo/ .. nn bratnl OJ/!illo/,,;

243

Ce pot f<1~C?

Dacil copilul i~i poate sufla nasul, ajutali-I s~ ~i-I sufle. cite 0 narr. pe rind, Da~:1 asta 110 deplaseazf ohiectul, nu IIlCCre'I! i sa-l scoaieu dumneavoastrlt - duccti cnpilul 1'1 spital imediat.

ARSURl ELECTRlCE

Cu reruul e Iectric poare produce arsuri in locul Linde p'Llrunde in corp. astfel incIl CDp; lul poate avea arsuri in

JU~lIl ill care a mi IlS sursa de clccrriciuue ~i IH nivelu I ()ric~rci

zone care S-Il aflai ,II contact CU pnmll1l'LIl. De$i accstc arsuri

par mid. adcsca sint loarte adinci,

2VerifiC<lli tlae~ copilul CQC consticnt (vezi p_ 230).

GI D;l~a CSIC inconstlcnr, cnntrolaji-i rcxpiratia: lnccpcii respiratia unificialu i rncdiat. clnca esre neccsar (vezi pp,

2J 1-232 J. Dadl rcspira, puneti-I in pozhia de recupcrarc (vezi p. 233);

;J Dura este constient, linisti] i-I ~i 1111ngi1a!i·1. Ciiutali SI'lIl1I1CJC de $0(' (v~/.i p.236)_

3 Examinati-l ill ditl!arr;:" unor arsuri: controlau zonele care emu in C0I1[U~1 cu .'tlr,,, ~1~CI ric~ sau ell pi1mintlll {nrsuri lc VOl' arata rn~ii ~"LI pirlite ~i se pot urnflal. Dac~ gl'isi(i vreuna, uaraji-o ca (l ~1'S111';J Imtiori'i (veli p. 237).

INGRIJIREA SANATATII

MUSCATURILE SI INTEPATURILE MINORE

, ,

Ccle rnai multe plume, insectc ~i mcduzc produc dear itl!Cpallll'i rninore care. dcsi pOI Ii dureroase, nu sint periculoasc pentru copil, Totusi, uncle persoane pot dezvolra 0 reacjie alergica scrimL,fi la lmepatur) ~i. de accca, nccesi Iii trauunern medical urgent.

~

IIf~--,

Ce pot Iace?

1 DW.:.iho. pilu I II fost tn!cpat tI~ II albiua, controlati dacii acul a dimas 'infipt

in pi e le, SCOil rei i-l c u IJ penseta, cu

till cutit sau eLI unghii le, avind griju

~ 11 LI 'lpfu;a~i pe rn ic u I sac de orru II j

prius III coada lui.

• SEMNE/SIMPTOME

... durere ascutlta: ... ro~eala:

A umflarc usoara; A mincarime.2Tinc!i peste 1111epallirti Q bucuta de material inlllllial~ In apa rcce,

U Daeil a rust muscnt in gu ra, dati-i n biilllLlra rccc SHU. dadi c rnai mare de doi ani. liba~j-I s1l >ugaull cub de gheata. Aceasra llJIHil 13 reducerea umllaturii.

RGENTA •

Duceti copilul la spital imediat

ce i-ari acordar primul ajulor dad.: ~ respira ell dihcuharc:

... (ace 0 cruptie irui nsii cu papule:

A se sirnre arncut sau Ic~inl!;

A dezvolta semne/slmptorne de soc (vezi p. 236):

... are o fn!cp~lUrli 11laU1ltrui gurl i.

3Tampul1<l\i zona din jurul inl(lpoWri i, care se va lnrosi repcde, se va umrla .,i va inccpe sa-l manin~e. Folosit i LIIl lUmpQI1 de val~ 'inrnu illt '1n soil! tle de calamina (curbonat de zinc) sau in alcool medicinal £;\11 aplicat: putin unguent antihistaminic In jurul in[Cp.'llurii.

- MUSCATURI DE ~ARPE ~I P AlANJEN INTEPATURI DE SCORPION-

Museaturilc de .arpc ~i ptLi,mjell] vcninosi, ca ~i Intepaturilc de scorpioni sin; intotdt:~L1D3 periculoase pentru copiii mici, Muscaturile de sarpe pol transmite ~i tetanosul, dar copi I L11 [l1l,l\e 11 vaccin.u

i mpotriva accst u i rise. in Rom ~ ni a, ri sc LII uuor ascmenea muscaturi ~i in!ep~nHi e minim.

I:; SEMNE/SIMPTOME.

Vor depinde de ceea ce i-a muscat sau intepai: uncle simprorne s-ar putea sll <lpilra dupa citcva ore:

A durere severa:

A unul sail clouii semne de intepalllrll:

A umtlarura:

A grejuri sau v1i.rsr,lLlri; A rcspi ratic dific ilii;

A $OC (vezi p. n6):

A convulsii:

A sornnolcnta;

A pierdcreu constientci.

Ce pot face'!

--... 1 Calmari-l pc copil ~i ujutati-l sa siea lioi$lit. '-1 Tineti fid partea 11111 Cal~ sau il1tC'ralu ~i

/ pozitionaji-o sub nivelul inirnii.

2SPillll\i ccnstiincir», zona din jurul injepalurii sau n muscaturil. dar nu sugeu muscatura sau inlcpilrura.

1 }

3 Verific,l\i dadl sint semne de soc .j

trataji-l pe copil, dad e. necesar (vezi

p. 236). Daca a fUM muscat sau in\Cpal de picior, nu-i ridicati picioarelc.

4DuCi'i devine inconsticnt, vcrificaji dad! respi I'a (vezi p. 13U).

U O<'Jdl IlU respirii, lnccpcr: rcspiratia <lni lici,tia (vezi pp, 231-232);

U Dadi respira, puneji-l fn pOl.i,i" lit: rccupcrarc (vezi p. 233).

5 TncerciI!i ~a identificnti sarpclc, paianjeuul S,IU scorpionul, Daca I-ali [, r ins. pastrati-l pentru a-l ararn doctorului.

Tinc!i IIlII"IClllllll,II"(l1(1 mlli jos dr lIiI'~11I1 inimil

URGENl'A.

Duceti-I pe copil III spital i medial ell i-au dar primul ajutor dad'i a fost muscat de UI1 sarpc sau de un paianjen, 'all daca a Illsl Injepat

de 1I11 scorpion.

244PRIMUL AJUTOR

INTEPA.TURILE SEVERE DE MEDUZA

in Europa .. ingura meelula care da intcprlturi severe esic RtLzb(1inicLII Ponughez. Se gase~le pc Illl cuprinsul Europei, nu doar In apele portughcze, si ~r;llii ca 0 m~duzi\ translucida ulbasrru palid, care plutcstc In <lpii. Dad copilul ,I ["OSl lntepat de una !.Ii ntrc de. V,L necesita Ingrljlrc medicala.

• SEM E/SJMJ)TOME

... du rere arxaronre: .... ro cafa:

.... rcspiraiie supcrficiala: ... Iesin.

Spini sau mici aschii ~e vor tnfigc descori ill miinilc sau in picioarele copilului. Cdc care sc inllg In picioare s-ur pureu s~ nu il dow'a, dar cdc din virful dcgeiclor II vor durea.

r- CHEMATI DOCTORUL

Consuitau doctorul imedia: ce c posibil daei'i:

... Luna din juru] aschiilor devine rosie. se u ml111 sau dcvi ne durercasa 48 de ore mal tirziu:

... nil puteti I'nd(;pilna 0 aschic I11m'c san dureroasa;

... copilul arc infipla 0 bucatrl de sticlii sau de metal,

Ce pot face?

1 Dac~ copilul mill are inca vreun teruacul prins de picle, indepartati-L uriliztrul 0 milia de nisip urucd. Evila~i sil ali.ngeli teruac ulele,

2PlInQi-1 pe copil In pozltia de recuperate (vezi p. 233) $i acoperiti-l cu CCV;J uscar.SPINII SI ASCHIILE-------~

. ,

I URGENTA

Duceu copilul In spital imediat ce i-n\i dat pri mu l ajutor dncii are 0 itlLcptitl.lr~ severa de mednza.

Ce pol face?

) j ~~~t-l) \

__"~' '/! ~. Y

~ - .. '

,/

ApuCII!i II"

",''',,/ osrliiei ) ~

1 Dadl aschia arc un Capal iesit in afara, sterilizau la na<,;arll a penseta, apoi lntge~i ell grijii aschia ill 31'"ra. Splila~i CU grija zcna, ClJ "P~ "i S~pUIl.

BA$ICILE

Bil~icile lie lormeaza cind pielca este afeclat~ de arsuri, oparcli sau fred!lu ri. BJi$ica pUna ell Iichi d protejcaza pielea noua cc se lormcaza dedesubt, Se vn dcspriudc de la sine citcva zile mal rir"liu,

Ce pot face'!

Ii u spargelj ~i nu IIl!cp<l1i basica. Tl11brikaji-1 pe copil Tn haine care nu sc VOl' freca de 1l1L~ic,;a,

2DacilllU sc vedc vreun cap"i al aschiei iesii In "i'ara, dar puteti vcdca ell clariuue aschia, uceasta se alla chiar sub suprafaja pielii, Slcriiiz,lli un IIC In Iladlr:l ,j laS'lli-1 sa sc rilccusca. l:idi a-i a.linge vlrful, Apoi, inccpind dill locul pe uncle a intrut aschia. rupcti U 'or pielea dea lungul aschiei. Ridicati ell atcntie caparu) a chiei cu virful acului i irageti-l cu penseia. apoi spala!i

cu atcntie zona ell apa ~i sapllJ1.

3Da<.:ii un spin l11i,(; sau ~ a~~hie '~ patruns perpendicular In pielc ~I nu doare. e mal bine sa 0 Hha!i

in pace. Vor iesi prcbahil ingurc, cu timpul.

i\ copcriti /),"j,\'ica CIt ptnsturc llrie:iIJ• pentru (;I

o jeri til' frecareo tI,. pall/of

/~

_- /T'~- r .... l:~ 2Dac~ h;i~ic<t se sparge, I~sali-o

",,"" r= . _~ A desccperita. cu exeep1ill. s~tl:~liilor

II'l cure zona est" expusd frecarii (de

J' cxcmplu, d>lcli se anil pe picior). 1n

acesi caz, protejati-i-o cu un plasture

/;.! adczi v .

245

GRIJIREA SA

GRAFICE DE CRESTERE

FETE

GR..\FTCELE DE MAl JOS preziruf cresterca medic la copii (Iinia continua) si intc r valul de valor: ale rnasuriitorilor normals. Puteti corurola cvolutia bebelusului prin dntarirea $i masurarea lui regulala ~i rnarcarea crcsterii lui pri II curbc personate pe graficele de crestere. Forma curbci ar rrcbui sa fie ~imilar1i Iormei curbei .rnedii": ucest lucru dernonstreazf 0 rnta <ana(oasa a cresterii.

CIRCUMFERIN'fA CAPULUl LA FETlTE CTRCUflIF"ERlNTA CAPUl, 1
Asi: tcnta rnedicala sau doctorul va masura ell un cen-
em Virsta in luni timctru de croirorie cea mai mare circumferinra a
0 I 2 3 " 5 6 7 S 9 1:0 11 12 capului Ietitel. imediat deasupra sprincenelnr ~i ure-
50 chilor (\'c'li p_ 811. L, timpul primului an de \';:11:\, cir-
48 cu mf eri 11\<1 capulu i cstc UII illd icaior de crestere rnai
usor de urmarit decit lungimca.
46
" -
44 - - GHlD APROX[MATIV AL 1ARli\1II HAlNELOR
0-3 luni 6U ern pilla 111 ~,5 kg
42 3-0luni 70 em pina Ia 6.5 kg
" 6-12 lum tiOcm pina Iii 8.5 kg
40 I ~-18 luni 85-90 em
Ill-~~ luni t)O-IOO till
38 .-
36 lNAL 'fIMEA (I'ETl'fELOR
34 Vtrsta 7n ani
em 11 21
104 1 2 2 2 3
32

100

96
~redic
92 ---
[ntervalul de l11~sllr~lOri probabile ...---
la Uri copi 1 normal: 9~·7c d irurc 88 .-
feli!~ se alla in aces! interval. »>
84 -
lIU ->
-'
76 _/
,. .. //
j,..
- 72
68
de 1<1 scmn pina la podea, Nu fJ li ingrijomta daca: copi lu I are perioade de ere . tere lenta, separate de izbucn iri: dar d,<c~ crestcrea Intrc dnl'a ll1ii~llr1iloli pare Ioartc 1e11l5, consultati doctoral.

INALTThIEA COPIL LUI

La aproximaiiv rllulu masurati copilul ln drept ul aceleiasi zone de perete. Trebuie

,1'1 srea Ii pi' de aCC$!U, cu dll\:iiele apropiale ~i Illr.i pantofi. Ulilizali un echer penuu a-i marca inal\im", a, upoi mlisllmli di,'an(a

246GRAFICE DE CRESTERE

GREUTATEAFETITELOR

Virsta io luni

1 2. ] 4 5 6 7 8 9 10 U 12

kg
r 0
::
10
9
8
7
6
5
4
3
2 Cresterea in greutaie a fctitei esrc un indicator vital al tarii sale de ~iiniil!l!t: ~i ~I ~t~ri; sale de bine pe pareursui primului an de vialrt. Cereti asistentei sau

dociorului sa-I cintareasd\ 0 data pc lunll. dezbraca: au imbracat doar intr-un .cutec usor, sau mai des dacll. slntcti ingrijorma di nu d~tig;; normal in greutate.

,"-
,/
,/ kg
19
18
l7
16
15
14
1]
12
11
to
9
8
7 GREUTATEAFETqELOR

I

Virsta in ani

1 ~

2

3

- -
.....
.>
.>:
~ ..........
-> '"
\.......-- GREUTATEA COP[LUL I

Dupa cimarirea de la n"~tere. ci'ma.riti-l pc copi l la fiecarc sase luni. gol sal! intr -un scutec curat, Nu va creste constant in greutate, dar perioadele de cresrerc lema. respect; v mpitlil ar rrebui sa sc COI11- penseze, N u ar trebui 511 scads in greutme:

chilli" daca estc fcane gras, de regula ih1\lpl1le~1 "'Ulll1glr' la greutatea corespunzatoare si I1U invers, Cereti-i doctorului sfatu! dacafetita scade III greutate. sau dadl doua mlislU"atOli consecutive 'lnt mID mici decit v-ati asteptat.

247

INGRIJTREA SANA

A T I I

GRAFICE DE CRESTERE

,

----------BAIETI

GRAFICELE DE MAl lOS prczinta crestcrea medic la copii (linia continua) ~i intervalul de valori ale masuratorilor norma le. Puteri controla cvolntia bcbelusul ui prin cintjirirea ~i masurarea lui regulaia $i marcarea ere terii lui prin cnrbe personale pc graficclc de crestcrc, Forma curbei ar trebui sa fie similara rormei curbei .rnedii": acest lucru demon: treaza 0 !"ad.i si1natoasa a cresterii.

CIRCUMFERIN'.fA CAPULUI LA BAIETEI CJRCUMFERINTA CAPUL I
Aslstema medicaHi sau docrorul va II1USlIra cu un cen-
em Virsta tn lunl I imciru de croiroric cea mai mare circu rnferi Illl\. H
0 I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 capului baie~eluilli, imedlat deasupra xprincenelor .i
50 urcchilor (vczi p. I). In tlmpul primului an de via~a.
48 circurnferinia capului e te un indicat r de cresrere mai
f.-- - usor de urrnarit dccit lungirnca,
..-
46 ,/
1.......- V GHID APROXlMATIV AL IVliiRIJVIIl HAINELOR
44 "' ......
'/ 0-3luni 60 em pina In 4.5 kg
42 3-6luni 70 em pTn~ 1<1 6.5 kg
/ 1/ 6-121l1lli 80 em pln~ la 8.5 kg
40 V 12-181\lni 85-90 em
/ 18-141uni 90-100 em
38
/
36 INALTIMEA BAIETEILOR
34 em Virsta in ani
I 1 H 2 21 3
2 2
32 104

100

96
" Medic ---
92
lnie rval III de mll 1I r1\t Q ri p rob n bile I a .>: ..........
lin copil 11000mal; 94% dintre baielei 88
se ana In acest interval. V
.>
84 .>
... 80
, ->
76 V
72
l 68
~
- Q iNALTIMEA COP[LUL 1

La aproximativ 6 luni rnasurati copilul in drcptul aceleiasi zone de perote. Trebuie sa stea Iipit de acesta, cu ciilciiele apropiate ~i [ara paniofi. Uiilizati un echer peutru a-i marca 1nii1ti..l1lea. apoi masuJ"aji

disrania de 13 scmn pilla la podea,

Nu fl~i ingrijorata dad[ copilul are perioade de crestere lenta. separate de izbucn i ri: dar dacfi crcsterea irnre dalla mas ur-dto ri pare fonrte lentil.

C())]~U IlUI i doctoru I.

248

-

GRAFICE DE CRESTERE

GREUTATEA BAlE'fEILOR

kg Vi.rsla in luni

U 1 2 3 4 s (j 7 8 9 10 11 12 13

GRE· TATEA BEllELUSULUI

Cresterea in greutatc a Miclctutlli este un indicator vital al SIal; i sale de -iillalare si al Slarii sale de bine pe parcursul primului an de viuta, Ccreti a~i -tentei sau doctorului sa-I cintarcasca o data pe IUlla, dczbracat sau imbraca: doar irur-un ,CUWt; usor, sau mni des dnea strueji Ingrijoreta t;1\ nLI d~lig~ normal in greutate,

12
]1
10
II
8
7
/
ti /
5
4
3
2 GREUTA TEA BAIE'fEILOR

~--
--
____ --- ---
»> V
~ V
V kg 19

Vil'st}) in ani

1~

2

21 2

3

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

7

GREUTATEA COPlLUL I

Dupa cirnarirea de la nasicre. cinuiriti-l pe copil la fiecarc sase luni, gol sau lnrr-un Scutt',' curat. Nu va creste conslant ill £ rcutare. dar periondelc de crestere lentil. respecti v rapida ar trebui sa se cornpenseze. Nu ar trebui s,'I ,nlui;.

249

in greutatc: chiur daca CS1C foarte ~'1U~. de regum inJjJ!imell "ajunge" 19 grcutatca core punzatoare si IlU invers. Ccreji-i doctorului sfatul dacl1 baie!<:iLII .cadc ill greutarc. sau daca dOLI~ m~);llrAlmi consecutive SIn! mai mici decit v-a]i astcptat.

----1[1]1---

andmncn: ~\J!mIIMr(' 1.(1. fllJ. ~ l, IS~. 212

durcrc lit ~ i::!

accc ... c. vv-l cnnl.'ubii

acceve de p."".uitln" II 'i. 168. 170 add folic 1'.1.52

uecidentc: primal ~Jjutor 1::!9~245 IB!hllrl ell" pu-c enire ~26-"268 tchmc: de resuccitarc 2'10·233 uropcritonre de .... in q(;,

II P sombre re 96

ucrul )l,."'Ii;l!:II" dupa Jl:!~lCrc 7J

ca I co larea mcme nur 1 u i t:unol..'cp~ id 15 in umpul sareinf :!1

ufle IIfI. ~rI6. ~ [7

:Ign.."sinnan .. -a copillor 1 7.1

~Ii'iph.llul cu bibcH..111U1 9&-107

adJ.ug01rc .. 1 de 7nh~r : I :-adrmnistrarea meselor IHr.-1 H7 .,limente tlilu.i.lle dupa ~.bllr(ICO(Crlla. 17<.>

uvantaje 'Iii dt!l .. l\.unluJL· ~7 bebelus inseiat Il.>. I 17 de pane de ,.a.;~ 87. JO I g1l1e H~. Hli

lntarcutul 115

laptc prof ~ Ctlmmhl !Ullrml.l:nl~' ~~. 97. 102. 1(13-105. 179

preparcu hrun t;:i 1.0 ~ -5. 17

srcn hrurca cchlparnentuhn 99. I no. ns

trecerea I., ~7. trJ~ W"II~ ss, '19. 10 I

~fl:iptn.rUI III .. in LIU-Q7 avantaje ~I deJ.J\·!lnuljt~ X7 dupa nasiere 6-'

dup.:1 (lpt'rdt1,1 cezcriana 6 r",,,,," 1'" 90. ~I inulr~:lw' 97. II"

rnesele d. noapre ~7. ~7. 11.1. 126 prublcmc '1,.1('

pr."h,qi" de I"PI~ 91. 93. 9"1 retle;\.ul de ~i:urMt:n.· lJ I nnina 97

~t,,'arc'(r~a lapielui 9~-95 "I contruccpuu 73

trcccrcu b ,dllp'"tul CU bibcronul 10&

alcool: alternmive I" 53

in timpul sarcinii I.!.. tJ "'1 II:v,H:r..·Plia II

si :1h!POUIlUI 1('1 slu Y3 JI.r~.,"1 1M

,llt'r,gi~'; a-rmul ~ J O·~ II ,15p'~lUl I" sin ji 87 eczcmc l1)2. ]~O eriicrnul fitSier 17[1 illlcp~,"n 2·14

1,1 pi" 1m

Lll1..u:.lria :!19

.Unfetopm'e,ol ; AI-P) 37

aHm~m dl:" tinm In n1ill:fi 1IO~III. 114~ 16~

INDICE

.thmente ~.llimeIUil!iL-) L'~:i n.:gim ntjm~nhu

ce trebure evunre In cop u I" II mp ul sarclnti 5.'

uLr.l~lirI.!'3 lor "tt.::' ~.3~tro~nlerlt.u pOr," 53

tcpul celor zecc 5:!

uhrnrntc pcmru bebelusi CODSC'f\'alc 5) diu ccmcn 1 11

nluucntc pcntru uou-nascuti: lnliu -, lrilllt , (::!

f!lCUlC ""'"'" III'!. 111l·1 I I nlune 50 . .:1:2. III

.Iunil. 18. J I

a rnbu 1 ante ~.! ~ nmcninture de avon 39 amestec de gl11~ j 1, M arnigdalita "II' LUllnioccmcla 19. 37 .unp","l< digitalc IS

"",li/e -crice de control 19.3"1 uncrruc '!.7. 35_ 38_ :l:!

• lI1e~h,~_(~C::c: 1.1 ,"up-is I 5- .mc-rczrc epiduml:"i CJ4. fi7

JJ1g11jnrCl1 cupuhn ffilllJui ~7. 21ii, 29, 31 nnimnle de ap.i..lmllllr,;nl l3. 12:2, 167 annmalf cnngenitnle 1\1

LI nubrot ice r Hoi.), II}(l

uruicorpi: din luprele rn mern ~7. V! lot nuu-uascuf 11.J.

')-1 vacclnareu 196

untrcnumcnt la ulila. 156-15.]

la In.lclLl 15('·157

.nn"'(iC[~lre " hp~i.I u'l.~n:!!lln!i.I,.id 1:2 In iimpul ~n.·inii 19

anxietate (3 cupu II~. 110

I durerea ;;bdnmillat1 21 ~ "P~ do 0011"' II~

"I'll: 1'<"'''' bebelus» uliip"'" cu hiberonul 10:'. 113. 117 lricu de I~~

jO",. ,'U l42. I ~3

penl'" lepte praf I O~ ~igur~nWI ~28

peruru a cvita ,un;:.up~l~in t7. 40. 73

CIl h!iutur!i. in tirnpul earcinii !2_ 3R. ""'::!.52

de hOle I'S. I~I. ~~7 in timpul trnvallulul 5S

'pilr •• oarc d" r'" I ~ I upendicnn ~ 11

'P"';" IJ "opll Si. InK 116 in urnpul sarcmr: 18. 19 I" cepilul bolnav 192 plerdcrcu lui IN. 1 SO

potnvitul .tl~p'JI"lui ell hihernnul ~i lOe. 106

si sLllnuhU\:u IUI:(3(ki 9~ Apg,,, ,,'(In, I 6)

III 1,.'lJla ~,:!, qn

in lirnpul ~"lf(.·inii ~::! 1'<,1'lio"",'" h"hel\l~"lui ') I. %

'l,,"rwrc I uptel u, 9~. 95 IUITlc[iati1 q}

",r:.1 !J.i slm: mumcloune ",·.<tui 237

tie trice 2~1 ,olurc 17~. n I

urticole de m .• IoI~.l:I<:bcl,,~ 13-1. 135. 148

anicuhn»: dezvolturen la 1:'1 15. J'J dizlocare ~~ I

~n.lor:-.;l ~.tl

it] tlmpul sarcinll :20. 16 asfix ierc 1 ~.5

"'pHi n:i j_l. 190. I ~ 7 ,,>tm 21[1·2 II

... i cClJ.':ntl :!lO

.,.1 frC",:~ enn- lIll .... "C'ii pulmnnarc .:W~ aschh 2-15

asczure: pentru buic (:;!{,

In timpul ttal ahulur (,I in\'fi.~luJ nsezan! 1(11. lti~ penrru hr!lnhul I. sin 90 pozitia .. ercnorulur" 4b

asrernut de I'" I ~(I. I::! I ut:H . .'llri t.I~ ~bs~nt:1115 uutoajutor 5Q. 61

nuzul 15. ~~

l'ebclu .. lll in 1i..".jJ"lt~ne~1 ul,-"rIn~ 21. ~3. 24

... urdimre pa'1I'LIJi :!OJ-1tl~ avon 19. J7. 3~. W

----100Jf---

bnlm.-alku I scaun 1'" rnlil~ j 11i3 bacterii: in lapte prut' 87. 98.100.1111, ~13

in mincarc galit.i:l .. i tan~en.Jlil 53 1·('::,_I.Hga.."it~nlC'rilZl.

h:llo",m :l17 b~111 J,\j C 22 Q b""'tc IIJH

bnziu halnnsare .!5- din1en<luni 1-+

h~,. bcbclust 134. i.lM·I.W bil;;ici ~-t5

ursuri }j opareli ~J7 b~u'\l1 eu paiul 19~

~i oreionul 200

)i l!um Uurl'rO-ii.'II~ 206

haulul"i: 1<1 culcare e17. IS7

b<!bclu,i al~plali cu blberonul III 117.179

"~>II ,Iilill 116

Incurnjurca copilului bolnav 19::! in LI!1Ipul ~'HcjIUi 5:!. 5}

peruru .. pre\,'en1 d~~II~lImU.lrl·u 119. 214. :!15

~i j'n!!rcmul I n terri III

bebr;!lu~i pr~mmLlri: hlpOIem'li:1 17. d.z\,oll"", 161

ingrijirl,.'u "'Cmrml(iJ 17~

250

In!,'1ijirl' 'l'<cll,l~ 7U hrnnire ~~

prirnele '3pt"mini so bii>c",,,n.98. 105

care -c urunca 105 bilirubina 70

biopsie de \'llu.cituti! corionlca 37 blunil de oaic I ::!l. l::!5

bld'",il,l 202

hU7C cr~r.'HC ~::! I

bculu cdtHc.:a ~ 1 s

hn;,lia: inflrtjlr¢'~ uma copil boluav IY2·IY3

di"~no'''C<II'''o I 7~.17S. I ~I~ I ~3 bol i c u truns nu (ere se '\ unlfl 35

0011 ."cli"'r~ 10

boll mfeclio.," 197·20 I I, bebelusi rmci 17-1 varvinare 19o

boll viralc: ~i untlbictlcete 189 dl.;t\ulHu,\;,:1 r~·ll telnci 1\'1:.1 \'~':i .. " boll iflfectio~~

bratc: <lcrw,hart:" lor I. fftl 15. 17.19 • 21. 23

fracruri 1..11

britwa, noua, in umpul varcmll ~.l Jl"l1l11] bebelusi I III

gustru-i pr:ntru copi i 1] {'I

bruusl Irt ~ I 0

,'gu!Ur"ul I 9S

bud'iluric, ~i.l.!llrL.n~a in 168. ~~6 hurctc I U. I~~·I-I,\

hUJ ,e ~6. ill. 131i. 175

----1[91--

cafea ; si nldpUlml ln sin '.1.1 in timpul -, art inii 12. jJ calclu 50. 51

culrnuruc ulc durerii 7 J. 189 uspirina I J. 190. I g,

p.u «retamol 71. J 88. 190. 1'17 cuhnareu bebeuuilor 79. 87. 88. J 17.

12~-15

(.'1111>1.,:"1"<1 de il. ~1~"lrd.l1lu in 2~S cnnulc guluctoforc, blocaje r 75 cop: nlllel'clu,uIUi (is.

cruste seboreice I ~S. 177 lezruni 2-1-n

rnasurarea clrcumfennter X I. :!46. 248

paduch! 2c4

cnrne IJ. 50. 52. I IU-I I I

camel de gruvi d~ 21. .13

CLLS4I_ :'oi gll 111.111...1. 168 _ ~ ~ 6·.218 C~I~luri", :0 l~pt"lUl ell bi beronu I 87.

IOl. IS& ul~p""ul III ,in 87 iu ron!i-inti 1.:1t)

in dmplil .... ar.;!'inii :! 1 mttodc de Imnspoll I S8-l5

dirueior 21. '27. I::m

aVl1nl.aJ~ ",l di!1.~l\'nnt.illC 15MI'omru cu Ill"'''' U I:>d", I "",I"; 7~. 115 perum ,,~I~w,"iil" cu rnuslnu 159 pl,mlrLl -';UIUltIIJ Ji.B lirrmul zllei J20. 122

,port 15X-15')

ceni :'$ ,1. tJ.1

uenrsulun 120. 12l ccrcrca hrunci ~~ Cc.rUI.nen ln urechi 20-1-

ehrloti: pcuuu rerinr~dJI dhpl nnsrere :1:l ~ I In fccl i ile gi::naalc '2 11

ttl..! nnlrunHn,enl 15(,

de plusrir 1 .. 9. 153. 15 .. , 17(" ~ 17 chlnucalc: arsun ~j7

in ocni 2~2

r h inrrgia ~i LOr i i1 l85 cicuirici 21. 67

c lc luri me n ~I ruale: dupJ cununreptie III

<.Iupa ''''U'' 3\1

IiI"''' 12

prirnul J" pJ 1I.~IC,," "l _1 ~i l;;'rliliU\l~" 15

c iocolat;1 5.'\

I'I!'~ }idu]l.::lllrl !,.·Ill..'uhl!ill,:: l' .. ,,Hi1J'vl ;!_"l2 in timpul :-'o.irclnii ~ 1 1'1J:.i ~I singe CU'CllutC"illl • .: 2!7

"c;: iup i 11.1 r':i tIL.: h!l"',~'" 61.) c LnlL!ce de l-e,lgiln I ~ ~ cteste IJtJ

<of~i"n: ,i nl~.rLmul lu .i" 93 ill .jn:'PLl~ surciuii $.'\

cui urerin tJ

dUl'a nastere 73 cxnrnlnarc 36, 7 _l i nconr i nen ~ll .l~

in umpul 1r;I\'aIIILIlLi 57. 6U ccllcl 11K 17~

culnrarv 166

cnlnstru 2tl. 87, ~~. \I) rumotic 24U

1L1I)Il purl\lmL.:'ul: II U II 170- 17 :I rau ]70

comprcsla C AtCrll;J •• I uruccl ul 232 i.:'V)1t.."l.."p!iil

pl311L[ioL,·ULl:~ ~:L 'l(l

cnngcla r c~~ hmncl bcbclusi lor 1 WJ L:'m~~IC:li\llt:l 177 i :;H2

C'~ill""l ip81 'I I.:' In cnpii II ~

[11 limpul:-'1.in:mii 16. n. ;'H. 4U. j I con:; u I'l d~ :,~j [;(H)I. fm u I i 11 C:l \' 11 n'l eu utedlli'l2:;

I';t".:.i ,\'i [ikonl

,"onlm:1 "ii':uJII 7ft. S6, I (, I C'UIU r.at.:epl i., 71-

om jeane.PI i 'In ole I (I $i "I~p ["To" 1.1

cOlllmcl.ii: tlLlred 11

" do",,, I'"riu'ld~ " .. "val i\llu i I"iO i.l fm.:L ra~.a aCt: stem. 5 S~61 4.:TUnnm(;' [mle 5 (;

pri mJ pcri OJd~ J Ir:"'aliu I oj 50

l,.'ollh"LC'lii l"nl .. .: {lizit.,llJgil;,:d 2·1, ~O.:; I. 56

centro .. de J]L~d;I,;'IJL·; prvuntulc 19. J4~J? lu 0 ,iipL;irnllli 73. SO·81

C(lIWU!:-.;ii: eptl~p .... ie 22.5

febrile I~X

\OJ vaccmurea P),} ttlpH IlilS:'Cl11 rnort W.70 eurdun 11m hi Ileal I-t ~]

~i ell L""~',are;1 hLI ri en I LI i I ;6 1U.1,~ICrc~1 C(,lPII"IIL1I f)l. 1).1-

" .. epurureu tl~ hu ric: 67, 7~

cnrpi ~lTr.jni: in ureche lJ2 infiptl In J'~IlJ 238

in ochi 2~2

In rue, ~,*3

corpul I ure inie 14

to~UI me suprae las Ike 17, l1 S, 1 29 pUll ere" I J(). 1.1

seourerea J J~

erampe 14. ~O. 71

crcicr- 1,;01110 l Lee 2-10 d,,,",,IWrc I" flu 15. 23, 25 ~pi1cp:-ii~ 3:!5

men i I1gi lii ~lS.

",·v:;; 122, 15~

, ..... , u 1"1 'l'olJ\I"' C,' I' i II ~"l. 120. 122 crusonnc l(,!'

ell I onnc J (;1, 226

II.:"rctll,1 c.:LI zine ~I ulei de cw..lor I~~. 1'),1

creme pmrcctonre I J:t 150 "1'1;,," .. en pe un b~i", I S I "I'lioor~" pc n r".'~ 1511

~i ccsurilc ~ I ~

~i nnsul care curge ]95 crup lOR

crustc schore icc I .18. 177 cuburi de ~i1e"la 19~

de hr;ltI' "LJb ror",~ d. I'imollri 109 culcurea I ~O, I ~.j. I J6

eu n.,1,.1 rt pre rl~1 talu l7. ::'7. 32

------1[mf---

1,:hJ.[a na )l'l'-rii. calc u l.1rtj~ I.i {,I.cfl:~l.,;h: ~,d.wl~i neurnl 7,7 tI~ g~u:: zd rubi u... ~4tl

ale tTltLllLu 15~ J 6. l H. ~t) LI i:"11 I IS!-l

dcplu -, nreu l{l~,

L li!jlI:lZll:;I rc: 111 i men tde: bl!h:: ~u~ t 1 nr l! l':J l"I"e "mf Hn. 103

dl,!p~ic; ftO~HlmHI.n. 71

in .. mpul ... art';nil 19 'lepn IlUlre.~1 P'~SllUltJ,ll.H 7 J d f":;;co Ilge:'1 t i. mil ni f' lL}"l.

<.Ie,e ""'" I I fi5

d L1:~hl drJ:l ~':'itr.: 19!.1 I" boholu,i I7g

I" "opii 192. 214·215

tlL"~pri mJerr-3 btmlLll U L terumllllu; umbili,'uI6K 76

dezbra,awl bcl>cllljllor 132· t33

JNDICE

de /.. volum-: u cupi! U lui 16fJ- 7 J "1ll,,,lui I~. 31

u vorbirli 165, 1711

dbb" I,,,I"L'''' I[I_ 34_ J~

dl~lrra,gJn,l. iI!{I'lIfa(\:;pli" 7'1- Ji"~Il"~';('1l1 bolilur 11<1·175. IW-I~I,

I g2·1~4

diuree: I" bebelusi 1.16, 17Q ulaptarcu cu bihcrouul ~i, 87 ~asum:lneri~~ 21~1~~ J 5

in li III [m I surcini i .18

la CUI,ii ~ 15

dj.,~: inaintc do ",,,;inn II

in timpul sarrinii 50~~B I"'nLl1J bcbelusi lOS. 110·111 11"", st. 11(,. 213

in timpul ulnptmului 101 stn 92 penuu copii Ilfl. 21.3

.li fre I';~. vaeei nnrcu l <)6

digesrl v. :'O~:;; re m, nl be he lu~ uhu ~ ~ 01 m'UILlL 15

lllnli: nIL ~I

tn ilrnpul sarcinii 17.4(1 ,.d< 101"." 1-1-1

'''PI; 1J11

ingrijim, In copii 116. I.l~, 1+1·145 LOJI'lru 1«

di:-..r;iplillL'i 16K 110· r7 J

di:-:~Mill"" de ampllficlIf'l! n suneielor ,1(>, (,~

dl:OM11cpi in mnshti l_')f) I" coph 1><>1,,"1'; 1\1,1

doctor: tngrijireo prerunnln '2 C;iW III 1l01'(]:3 copi i 1m [;SJ

do" ,,1·1 ",bdl' 174. I X2 "'~)f",ll geh:n inll~ i;)limhl~n, :.-.emn ,II lfa\':lliulul.5()

dulciuel I [fl. 1+1-

dHn.:rc~ bi,!:h,,;hl~1 :::i I.:'npil II 'J, I:>:;'l C~L]nJ.aI~!,I Iu nu v uhu (J4-'};:;

cu :-.~iHII tIe 11J'i!cn[:'.1R 174. 1 R2

i U Un" p u l 1J'.u ""ll 1 iul III Sfl, :'V·J, (14- 6~. 6(" '~7

ubdoutinulf 11~

in ¥illU7

dureri U...: !!.p.1I L:; ~ 1 i rnb5.i I.;I~~~ l18 in timpul truvuliului 59 prevcnircu in tirnpul -ureiuli ,.J.4 ~i U L iJ i zare i.i: unui sus pc nsor 85

durcrt rJ II pu ni;!~H,: re 11

------1~f---

cc II ipa mcnl: p. mru imb~k", ~i "plilm,' IJi

dLrI,U,: iUl ~PVI1 I;; ~ -I :W

ell In pl".imrell pen L ru n(lu-m1::oc u1 17. I~~

huine '"!.7. 1.!l'\rI19

p~'IlLrtl iLlnp~~llUl~tt t)ibcnuhlllJ:-P)(~, IIlI

rw;u [01, ~ll i [J"ll::t'U llrC:a ell ~II nnCnU;: '\Q I ide IOS·I09

pc mnl :'UllroL.~ni.Unl:'1l L I: •• fm l ... ~(r, l' 5{~·157

251

pcnu'u ",,,"lUll" 1111, 15S-15~ peutru t:rlpiii din spitul 185

["I..:' m ru pri rnu I. ; ~ L! tor ~2t) pcetru schunbnrcu ecutccelru I~X·IA~

pen Lr'J ,""1" 120·121

pcu Ll'U stoarce rca 1 uptc lui 94-Q5 pcrnru Lt"m .. rliu :}i n~Lel'l.!' 54-55 .. lg~Ir;lllt~ IYlr40i.,ii I~l)

«I<Hnp,ia 38 CC'l,),g I'll t ie 1 IJ, :37 eczema I 02, 220

si iufeciiile ureehii 10~ I .. :dc~nc 42

c lcetrici H.Ue. ~ "ipl ran l;) 16X. 22 S ..:re~·LfncL,lli'lri 2""3

t.:' II ibnru nrl: de, volture I j nid"li" I ..

I't":'t~i m'l

cumliuntc 21, Ln. J35. ~7,", ence f 0 I It" 225

entumo, ('4

cpilcp'.io 10. 215

i'i \'nl:::'Ciflllr~;. IOe)

r- pi ~ IU' 01 nic 61, 6(;~ 71 Crg_~",cLrin~ (,)

erucm I'o,ior 14[,. 1511, 11.'i. 176 C:1II7.. d. pllns II

com ()O" "Ille"" u I r "In de- 151). 176. 211

cviuireu 149. 1511

Ii iulcctiu 17G. 217 erur turc ~ ~

eruptin primilnr t_lin~i::::.i hoala 1 t-t2 r..·nlmltu .. a durcni IIi.}

ord inc'] de upari tie 1-1-1.

eruptii In. 17(0. 131. IRJ

bebe lu~. d nuu ~II ~t:o;c u! fi9. I i6 Cd scmn uc LJ rg~n~ .. l I S2

.li1em fc,i~r II K 14(,. 14~. 1311. 175. 115.111

unpcugo 22.3

ill tlmpul sarcinii 41 ruheclu 197

rujcclu 19~ smJ!Ullirw 211) urucenu ~]~

' ... urrc ... ·!;,I I}m

esnnuo n de vi lozi lute curionica j 7 t, .. xcrcitii (like

eursuri 17

de retnxare :!9. ""~~J.9. 56 ",Ji,' r\."S~IHtI!l": l ii. 2.\ cJ!J1 5~1 IIl.LLirHC:'l ~i.1rcinii ~ l

in 11!1'lP~11 :t;.;.U"r.illii 4-0, -(l-49

I","lm l",riHeLi 2"1 .• 11. H. 71. 71. 71 rn"""",le 71. 72· 7.1

UC p~tbbrc ":LI l;d~;1 I~icit"ii'llh,. 72 Cl(, pu 1/.1.1 ;) jUI ai.1 66

--[!J--

all: ue"'olL",,, I~-JI

b<1l:iile iniJn.ij ltl+ 75r 31, .~(,. :'7. tl$ nli${:~,ilr- ~ i I n

fchrl I ~6-1 ~H

asp;";'«l ,i I ~Il, I Y

r IlllX'n Ll n LI i tcr momctru I ~{, COJlvul~ii [M'S

,leli,ISX

luaren ternpcruuu dOl l ~4. 187 reduce rca e i I XR

se Illn~ LI¢ l:!i:n

febnl de tin 220 fccnndnuc 14 f('nilcernnuric- 5'9 fer1illL~1U.~ 1 ~ fll>r"SI.52.11{,.]13 I1lminl chi..,!iC'[i 1 n

fier: -urvc nlirucmare 3~

"P"'" ,11plllll""'"' I'), :m, 52. ]()2 fie rbere _ sterl I lzn rc a h1 bcreunc !UI 1 (J J Jixnrcn I'" en, Y I

nuoruri: Mlplh'ne:JlIi!ren~I[li"'t11lllllj I ... "

P''''" de dlnl' 116. I ~5. 144 toame RH. IO~. 114. 117, I JQ fo"rfoClo lie unglrll 13j fohll17ti

f on ume 111: I n n asrcre 6 ~, flJ bornbare a 21.1

ca -crnn de urgenrn 17~. 17~ munevraren hebe I HSU II LI 6~, 8:!

forme. in\'J1~1lre:) lor l65. J (i(i nere gu 10.1 te 11')(1

rm",.", pi. 711

fbow,i 2·11

[IlL' claviculci J..J ~

fructc: nlirnennnia bebcluai In, III') piureuri 1119. 110

{OJ cunstipuliu 213

vltamlne 5 J, I J 6

r rusrrurc I 19. 1711 furnatul J J. 13, 39, I~ I ~i asrrnul 211

~j infer ~ i il C" ru I mo mire ~08

r,,,,du!ol: ,,,rain re 150·1 S I durcri 113, 150, 15 .. , 17~ prubl~ me gel] i ta lc, ~ I 7 stc rgcrc 'I j 7

vert _'" critcm fesler furuncule 21 R

------j[QJI----

g:.mgl ion ~: III mcficrc I 80 P" lpnre I xz, 184

W.:-iT(nClltcril~ I Q}, 2J 2, 2l.:tr215 igicnu hnlnirii cu bi bcronu I. '.I~. IlK), 101, IIQ. 215

prevcnire 11)0. 1111. 179.215 ~~fl.C' ~i cructatic XX, tJ2, 10.7 J'_nl.ji. "CUI= 14H. 149

~i t.(lfilahl! scutccclur 153

gc: 1'1 ieni: conee p~ ia 15 ccografiu 31 hrafurt:H HM m,,'cre" 67

.~::Lrcina 39

~hemULl: it. limput h';iJ"lJhulLli 6.1 In ~Lllll~ul ~an.'lll~i ·17

in jos 72 in 'iL'I'" 71

thChl!i.:, butusci l19- gjn~ii. sfn.gcrm'C .-10 gl~;';l~e 111'nfl~iI~ 3(1. -l2

luvitun 2.11 ghnen :2L.:j

gmdul de "t'j~r1L11!ir~ ;11 uliurernelcr ",,"II" 110·111

~111dlllLl: r"H"»!110 ei 16:'1:

1111 igururcu 22}t

rlotmitul ill III

grc:I"fi: In tnrvallu 60

in timpul ""'0111'; 12, 16. I~, 3S, ~ I

grcu [ .. 1 tcu be b-e I usulu if copi lu lul 7(1. S I, II;;. 247, 24~

"Wpl"\ul cu biberonul I Of> :1!.lp1;nH'1 III sin ~,'

"I\:~\ero, in 10o, .174,. ~47. ~49 a Iauilui 16_ I S_ :!XI, 1:?_ '24_ :!(I, :!H. lV. 111 •• 't

u Irl~llllCi: cumrolul p~II.I,I.L;.! .14

~ re utatea c LS.~ igatil in '[ i mpul sure i u i i .1(\, I~. 2B. 22. 24. 26, 2~. ,I), ) I inaimcu ~~lll:rllij 1'1

gl'ip.1 lilt 194·19;;

":-1 ,j_IrH~hl('illol;oI,; I::;~ grol,i eu nlslp 1fr7. 12S

grupe :;U!lg"illC-..!t1l 1.I,,'~HlIV 27. 3:;. :lH

~ura: InfcqH 176. 20(J

j nc~ri; do r'l> I" y,,,'n I ~2 nl~l.":,cl'hltri in :!4-~

I" fill 15. 17.23

~)I~[~ ~en!-..hiliH u eJ r:Hl)lui 2~. 2~

primcle SI:IIll1{;, tie s:lrdntl 11 gmiLJ.ri 1'16

t'ulhrLc. testul (iY

gururui 19.1, ILJ5

--[!!]I---

hni ere: de dnrrn I, I 29

pem," behe I .. , ~7, 12~· 1:13. 178 ursurl 2.17

ropii cure se 'tl1lhrru;i''t ,;;;il1guri D~. 171

imbnk:lr~~1 16(,

in 1111lpLiI o;Jll:"C~Jlji I~. 25 hll juci n ~i! i i l8X

hnmur], "'J_elJrt!u\.1 ill JjJt" 151) hcmof I i l· 10

lu,')mr,rt.Ji.,.:.i""I:

lu-ruie 175.217

hcrp .... 200. 212

hi p"u termic 1 7X

holuri, ~igur4Jn~i] In ~1t-) hunnon i: dup:\ nUll"'" 7 I fmIni,,,,, 87·11()

lIlimen~c- pcmru hr.!:hcl'w.,'l~. din 1..·nl't"l-C11 112

"I;ment. ,olido IO~-115

INDICE

hebe 1 u'" i pre rn;)luri liO, 38 cu ~ II ~~bn; u b;!,,:.bdu:;<i iUl' 1.17 ccpilul holnav l CJ2;

copih mai ruari, 116

eu bibcrcnul N7. :~8. 9~" 107. 179 du JT;{ g a struentrri l;.'i 179. ~ 14 ~emer!i X~

de unul slugur 11·1-115

in timpul varrinii 12.. 16. J~

I. culcare ~7. I 13. 125, 121>, 1">7 I" ;in 87. 88. 90·97

meselc de. nnaprc 97. l2S, 12";' sol ici mreu iii rilm rl i :-:.~

--ITJI---

I(,Lcl 70

[d~nru late. Li ci wll !';'I rua ~i I nt til LJ i de 171 Lgil,,:n{l; Hlli~}'L;,t[U[ t-n biberonul ~g, 1)1),

lOll, If)1. ~15

"li"'"~\"li" >o,liJil I 08. ~ 15 ~j di u n:I;;I 21 j

~I gas~ roeruerl L:I 21-1 <! ]5 mcntiuerea curau-nici piclii l34 j; W~Opl",mll I J

""gin:ll" ~l

iluminru nucun'n ] 21_ 17tl irlMgin::.,ic I'M

iminnd 'Idlll!ii 1(1,5

i mpedi go 2'2)

ununlune: ~I JIIi'ipl<IIUI to! Sill X7. 174 I" in(cqii 21 17~, 19'1

I., ru bcol n HI. .,5

i n I;L,,;n~l i ~111~ :22CJ, :2 311-:;

i Ill·~JI1I i ne;:.flI3 cervico ~M m i r:~ }S i ucu ba~ oarc 70

;ndcp"lHk"~\ 11·1. 1.,.1. 170. 171 il'dig~sth: 2", 28

i[lrt:("tii ale ~tH~lui 207

uruigdulim 207

cern rolu I pe mru I 8'>. I R4 hactcnene Ut~

illlm~: comrolul bill~lllor 2]1 d u rc r c de J~

rcf".ll:':C hare 23t1, 2)2

a btb<l"~u 1\" 6]. (.5. MI. H I

hih~ilc inimi i bilUlui I~. 2;;, 31, 3(" 57

dc7,. \!01l orca sa ]~! mt 15 in tlmpul sarciuii 16 euflu (09

i r!~TI '.: i!1 urcel ~i 241 muscatu ri de 2~·1

intestine: cnnjimuul I,j nastere .\1, (ill. 146

nrurenamemul Ia hl~~l~HI r 5<1·157 ill rimpul <nrcinii Ul, ~ J

ill timpul tmvahulni 6]

fill sea reo dll prL n ;)'Sh:':re 11

rni scj ri Ilun ni~J t: I<.L ,-'up r i :2 ~ 3 I'~i i"'" 'lo"(Hlst i r~a I iC: t.l iarcc:

jl1LOll:fLUlI::t lu tUCLC.!l~ 215

i tHnldtJccre~1 HI i ITICI ~llJ'lllr s.u [j JL~

252

IIl8·IIS

lubire: tcrncrl eu privlre hi I,() cu purrencrul .27

,. bebclusii n. 80 ~i oOI';ii 16H, 1"11

---100----

i rnhrtl~rca be bd\l:;;,i lor ! 34-I-Pi irnbroJ~~~i.are;1 bcbclustlor ll7 imhr.:l'L,.:[uulllh;; de nvapLt: 27. 55. 129

n bebclusulul ~7. I ~~·3.;. I]x ill Ilmpul' eurcinii Il}. 25

II'Il bL1k'.H ~ 166

" b~b" 11I~ilor 130- I. 31 iJ coplilor IJ~

imln"ilurirea seutccclor din maicrlat LB. 15.1

irnp:iul:lireil .. inui scutec din nuucnal tcxri I. ,,·1 pu I ~h'OI'h"", 15.1. I 'i~ in~~m,,,,19J. 97, 106. II,

i nl.p~llIri ~44· 24';

de scorpion l~

tncheierum rntinii. fmCIILI i 2J I im:"linuri 'ILUCr~)1c 7~

i 11 eC8 rc 2J."i

!n_m~iIl 1 H. l2~. 123 T O\gkl~'~ pc h~l 192

"j11~J I.lJI'-'; I~I-Crlahll;.-L J2~12

uupiilor bnlnuvi 19~~ 1 ~J inulul41

tutuneric. Frtcu de' 17[1 iuvelirearc de sim ~6 inveluori 120. 12 t

--[I]------

joeul g1. H6. 142. I i\()·1 M dinunenlu [u sculure 122 c opi lui "",Inn v I ~3 cur:I'iulll tlimil(lt" 1M tnnirucn somfl~llu~ 1201

in limp .. 1 b!ii! 1 ... 1

sch i rubarcn St;ull:t.'l;lur 73. 1.ol7 TngmpIM,,167

judri; IW·167 In pUlU! 121

ill timpul hL1ii 1·11

pcniru copii bolnavi 1 ~3 mobile 111

------j[!JI---

1~I'u~n I~. :; I, 6~

lupte de mumrl g? t}~. 92. lJ3. ~i' dl!: snin 1[12

~llrnLlii","LI. ~'f:f u linwllt.;,tn:.a cu hibcronul

tic· vucfl 97. un. 114, 111>. In i mob""l ~ I" 1 •. <' luza 215

l!r.lf 8S. 97. I 02. IO~·IIJS. 179 'w",,: .... 9·1"95

I~"u"c 40.113

J

Ie.llg.1in cu t'UJ.IT .. J 160 'c~.II,"ul 86. I 17. 114

legume. jl!lmel'l1ml~1 copllului 11O~11 L ,1.1

[]h"~ )7. 213

piurcuri IO'J. I Ill, 1'1 placure si neplil{'ULe , '5

oi.l1t'''jt' lh; o.,;uu;}lan\c mnririve 51.52 1~£II..mi _IlL' tcjci .244)

ale m .. l.dm'ci sllUHiril :!2l} ute s.pn!('llii ~29

I lchid amuictic 2..1

liehid <I. imh:iio'e 1.,5. '1~. 1,111. 1·11. 1 .. 2

pcruru fUIIt,h,llclut bebelusitor I4-X lilUM 15.68

lindeni 224

lill~LlI'i~ hrnl1iJ1:~1 bcbejusi I~)r I fl~, J J~. 11·1. 115

medicameme lSI)

linin nClIf!nl nt :! 1. 26

rC1IWrl~ tJL' .. uguri 135. I JR lucrul: ~i .Jliiplml,ll In "'Ill '11

r '-L!:.:IUI; tie nsr In

lucrurl piJ1clHc:,.:i IH.:pl:Jt.:Llle 112. I. 15. 116

lu"a,ie 101

de ~"Id m, ~I. 14~

---IMJ--

nulnus I f~ r~ de ~e re 12 s ruatrrat,i'l 138 maraeleaue cnip'H~ CJ6

~i hninlUll 1:1 ~in 8~, 90. 91. 91. q.l

duremacc "i luunc 5:;, 7tl. 96 hrflnin:41 bebelusilor premtuuri ~H 't1:Jillt~I't'a lapiclui tJ.~ .. 3J5

c i tcti nclc 99

pi,,," 2J.·n

crcma PC""" 55. %

in timpul snrcinil I ~ .. :20. ::U, 2J retrnsc tomhlllc .. llc, 1J

vezi \,i ~11 ~O""=: sini

.nuucvrarea bebelusi lor R2-::~a:1 munson: rf1plu';'L:.<lH'i de ccutec 1 .. 9 C'a1'C ",I,!' lIruJlC~, pcmru aJimclU:,ri!,1 (II hibcronul 98, 102. 1115

rHa.o.:.i.iJ 17. 5H. 5-Y, 161

In,,,fi deinlll",( 1<16. 147. I·IR. 15~.

2:2i

Ul'L'fl:'Ll de s.aI'Cill:' 21 must u rhnre 170

m~,~ini: <caunc de nm~in.5 I ~M, 159 (,'ilttturla in L1~

culcaren bebclusikn 1~.5 ~igllr:Ln{"l iii 159. 22X

nlilledi Icc ....... le ~i toxnphe s mo 1:l l'f.-' :ri ;;;:caUI1C!

mecomu ,,1. (,q, 1016 mcdicarncme

in timpul trnvaliului (,4

in lirnpul surcinii U udnuuisrrarcn 10' I>cbdu~ilu' 118. IH'J

adntiuistrureu 10L" eeplilor PJO pentru ccpii Jg9-1~1

picntun It)lJ-191

,I ~1~rlalUll" "" 'JJ >i culicilc lIS

'i cruptin primlh';r dum II')

me n"hrc 1 n fenoare: centro lul 69 dczvclturea I,,, I" I~L 15. 17. I'). 211. ~1.13. 11

Iraciun 2~ I

uuulure (e,k",e I 36, 42 vurlee 29. 16.42

menjn~115 225

'VlIc.:('llI!lrC'196 mcrsul 133. I M. 16~

.mici peruru vir.,I:1'·. bcbclusli 39. 70 nllC07;' \'fl#!inulil In

nuliariu 115

miuHi llil

utiini: rile behclu~)lur Mt 76. KU lite 11"1(ului 15. 20

;""1"1'\:" "tili/Jlri! Inc Il~. 131. 1 rm ~i hiporermin 17t-1

'0:1 imbracatul t 13, I J I "Ill naro 3ft. ,I J

mlncure gllth.n ~i inghl*ll.l ~;l mjIH;:~I'iIl\1 in umuul ~urc-inii 30 . -l 1 ~I varlcc!u l\l~

I" copii 158

mcnrte suhna l:l. 121. 123. 178 mon)" 32. 57. 71

momc.uc de absentn I ~f~ rnoniroriznrc in eursul rravaliului 63

e:teCh'l Ilkii a fiitului 65

11l1l~cJluri: ale bcbejuvului in ruupul al::tpl,l1uJLl! ttl ~111. Q7

cum. sa IlC corn(lllrtiint ell 171 de l"rpc 2.j~

de "I bi lie 2 .... 1

de nnlnuuc 23~~ 2+:1 .. kr>lliallj"" N4

de meduzn 245

11111 j ie' 2 'l~1 '15

---IlliJl---

nustere 1'1~:1 tru\· n liu IUl~tCI c provocata 66

U;I~t~')'L<I (cxpulzin] ell Icrccpsul 06. 67 in pl'e7.~IlIIJ'1U pch'iLLni167

ln uouuciliu 31. 54

in spital 3l. ~3

:L do ua p~rto:ldr. OU

II inv~l" dcsprc 17. IQ

" uetu I"'rio:,dJ 6.1

cnlrnarea durcrllor 64-65 uucrvcrnii in :tilu._.tli ... pccialc 06 monitorlzare 65

pregal;re" pcnuu 54-5~

poxnh ~~·59. ~(I, 61

INDICE

tran/itin flO

11.JS: plc!llllll dr 190, 194 (-ttITIl .... U·i'iiJli In ~4J.

~i ugc:rilri di n 13 ~

~H~ rgL:'rcn I 'J.-J-

negi ~2:!-223 n,d:"ic I ~

neapre: rucsc!e 8~. Ln, I ~5. 126 rcnunturca la scutece 157 'unm I ~~. 12A-l ~j

treziren [:!6

nuct ill. 51. 52. III nmnuc vezi branin,,'

--1[2]1---

uasc. fracturi 1.-1 1 ohiccie tnfiprc 23~

ubo$'cnh1: semn prcC'occ de sarc (f1{i I 2 ill nmpul sarcinii 280" 11), "!',2

:-i -emnul 122

10 coplil micr IIC.~

ochr; "j bcbclusulu] es, 7~, so, 101 bld'",i1~ ~O"

(_"onjunclivil[1 2U'~

coqn ..... lr:.jilli in JA~

dezvouare lu fih 15. 17. 22. 23. 24 t',uJ'L:' oL:LlrS [7"

11 pic in:::; I 177

1","IUn 171. 191

srrabism 68. 80. 20"

tli pt Ij:lru 1 I O~

unguente I') 1

urcrorul 20J

mJihnit in rimpul "i.Hl\llllil 23. 25. ~fi. 27. 2'). 'I. 411 •. 12

dup:"lnlv~liu 7tJ

"r":1 si sornn

ol'nl~li 2~7

OJlCfU\11I t.-~z:u·i:unA 67 olkntlii. copii ISS urcim1200

";1 ruuicurpi I ~9 vuccinarc l-96

orolc de m"~ III~, I U. 114-115. IIG ~ jr_g:! ne gCfl i ltl k~: I; I I m~.u: I'C 68. 69 ",IIlIl"c" lor 135. 1]7. ,'0·151 joclilotll711

prebleme 217

oihu pUf'UII;II'~ 2Uj ()h-tivin: 236

UlL~. pcnrru copil I III. 115 """lillie 13. 14

nxiuri 217.124

-____,[RJI----

1""\;'''' lOS. 192

"dade Mil' in 11,. 114 pHI1Wlul1tL~i de arurcnumeu ISti

de plastic 149. 15). 1'\4.17('.217 pamofi: pemru I.'(lpij l.'~~. I(}l.I

in umpul sarcinii ~ I. 25

253

par:lcewmOI 71

",Iulk de IH~, I~!J. 1~7 1'''''" ,10 dinti II~. I ~.I. 144 pal, penrru brrlmre nnnptcu 125 :0.1 udurcalui 15~

pcmru nOl:-h!rc:1 Itl dnmieilln :\-1 ]J~ulIdli 114

p~15rll I ~8

Illlnllarca plluuchilnr ~j lindcnilnr 1~4

pemru Fi pn';;"CI'II lupoterrnla 178 de -"OilJ't' 1::!8. ~::!I

pjjlnWLJ I.'; 11(1

par: I" n ustcre (.~

lit nirutlll '2 L 28

Irnltl~o )\)_ .,1.6Y

p:luuchi :::;i linden! 22""

plcpHiJWIUI bcbelusilor I loS ~p:tlnfc411.~ bebehrei US. 1-4-1. l-l:!

p~lt1r1 : cumpararc pcntru HOll-llUllol,,'U'1 ~7. '"Il

Illf'il·iln.:a bcbelu-ulul in 110, 12] piiLtl1120. 121. 1"2

ilp,tri)H mr~ I 21

"igL1IIU1~!-'i. I :!O~ 111. 1 ~). 227 pedepsc I I b, I 7!J

)JClLi,,: ridicnren 157

C~ iuireu fCWlwu-..:h.lr ] 33 jucuurl ell 17U

pruhlcmc 117

~t'hjmb.aj'~" scurecelnr I s I, 1 ~~. 15~. 155

pcrnuul pon""' 135

prrii de dlrul 135. 1-14. 14 d.p~rl~5

dl; 'o:w.:U'i YCJ

trutarcu pilcJm:hll<1r .,\j lindcnilor 124

periucu -1-5

exercuii I'"""V :!7. 41. 4.1.1 1.11,1.' in lnl\ aim 61. h2

~i cpisiotomin (1('

pi!r.o.o nul i tate :2 t 16ii

pertuvsrs. ,·e:1 tusca Cnlwulstv:'l peste: ca hr.mii pemm hehelm.i

11f),111

In LtmpLJI :-.~rdlLl.[ 30

P<" ~IH

.. do laptc" 115

[1i bn ,I rc nlt1l1go1 nide 69 do "in de p0<10 69

p"'lidinu 64

pj~L:.rur[ de ~ii"(IC.n 11 ~ p;c,lluri: urcchi 191. 204

ochi J~I

nro, I 9~1. II) ....

plcionrc: ule bebehl.ulul68 ulc cupilului 1.:0 ccmrolul tor In nasterc 69 d.,Xercitilllup.u nH~Ll':n· 71 ~i mcrsul I ]). 154

\',"'-I1.1ci 122-'2.2.1

",'.:i .(/ pmllun

pictntul 166

plclcrl u nasrcrc 6J, /f) ~..::.ul CU.: n[~ ".t.~:.i rete [

III UI1'I,ul. sarclnli I~. 111. 11. 'III. ~ I 1\11111111 ill tLJlLIWI hLIVL~hLllui 61

senu u- III n i tLI~ tc I~· (18. 69

\'~I:r~~w"i 24, 4~

\'Ct leu lc 2~:I:i

ursun :"':1 opurcl i -:!.]'7 urcu ri ~ol ~m.' 13: I

'l."d;:.tlri ~i rLlnIl1t..'"III.!:'2J~ ~I"; I [lin" 22 ~

m,ul", 1 <J. 21. 21. 23. 24.15. 2~. J I 1',1'(~l1'" I I H. 17R

Ilcrp~:<: }22

rcter 7()

irnp:cli,gu 22:l

menum-rea ':~Ir.lV;lliL.:'i 1]:·1 ncgi ~I \'\:'I"L]!,:i :!12·~2.J

pc re .. de I .. pl c·· 17 S l}lglTli,;l1tnn.: I So 1~). 11. :l6 preble me de d;'~ nestle 21 ~ _ .. pinii ~i uschiilc ~-15 ~Udil~'liml ~ I Q ~"rnlin"jlli'" 118. In

I .. icun j, :.L l.~iri("lLLrt :!39 UrLi~:~'lil,! 11 ')

''''''''~ 17,1

eczema .2~(1

,-iUI1Ii11 ~·W

\'t':; $' mine ::Irim~~ .: rUllI j e: \.'C mi;.. ricr11<ir:a~ 121;

puncreu I JIJ

;.:~{X' lCf~:. 13 ~

pit' plt:ni I: 35

I n~ la1'Cil prtdllch i lor ::Ii li ndcml nr ~24 plenleri de u.rill~ ~7. 30. ~ I. () I. 72. 7} pipILL'IlI,m:i..l [lil·l_ij 18. JU. ~ I

pipctn mediemala 18~

pisrrui IS. 21

piureuri I{)!). II(). III. I U pii,," 51. 52

pOIllL'\lcopIIII0.116.213 -candvisuri I W. 115. 116

place m,j I K 2.1

eopi i l nici peruru d r_".;\ J1.) [lL':f.l i piru rrt'mru llT.i' .l9 dezvnhare I ~. I ~ clintinarc tc.xpu]/,jc) oJ plncernu praev!n olio}

proce ntul d I n c11\i£ u I (0101 in £ reu 1.',. .11

.. ingenue J,lJ

uaversarea nlimcnrclor 5J

r I ;)s...'l tie ]"I bLLC' ifj nLseCt~ 1'::'1. 2] ~ plnmini 210

uxtm 2 iu. 2 1 I

hl'mi.~lltI1 ~O

.. je/, ,r~ til urea Hi III lu i ~;). ~5 I"\.UJ\\MIC 21 I

I't'\~j' ~'i tu~

plln' 117·IIY

in pnm~Ji: ::;l)'\\:" aupll'Lmini 7:.i. ffiSPCC[lII'lt:il senLi Ilhlnu::d(ior 171 ~n1l1 de llrg.c111.~ 17..1

~I term • .!1 de mincilrc M}:

si p Inble I ne fe d~ :-on Inn [~(l

pneumomc 2 ~ I

si ~lIllJl[uitrll~~ p"lk 12 . .';.1

potlj;11 ~ ~~

~ L • .nljeurp i l8~ ~i ~lILlJnlj"ll 1 Q4 vuccluarc I '::If)

l"HllnllC'. dl.· •• IIUI!.ecrc··~' l u prchn 1)5 IJiJl"! i: gr!ld i nil ! ~K. 12K

lLer'c 16.\ Ir,~, lin.12~ JH1"'1,;"~[L. I ... rulcurc l25

I'lu/l,ic in ~r.:ruillchi in timpul uuvaliuiui 60. 61

in timpul sarrmii 16, :!..I . .:.1--1 de recuperarc ~].'l

1",,1" de "",",,,,, 1·1'1 p""·,,I""1P';" .1:1. ~·I. ~5. 1~. H preput 1.'\5. 137. 151

infl.uu.u ~17 pricicni 1(,6. 1~7

prnb 10 me U e com pon arne", 17(1·\ 71 prublcuu- cmnliuualc: dupa nasrcrc 1 i ,

76·77

in tlrnpul ~iI.l'dl1il I~. l G pn"''''I''" 115

do buie 134. J.j I

proie lne: In" I i meru "I lc 51) ill U riua _~~I

pud nl pcnl ru bebclus L 1:15. 13~. DY pulovcr 1 ~S

pcntru nou-nascuti ~1, I ~'Y puls I ~4, !J~

p~lUg.:J apclor, rupere ~(i purni. ",,11.; I;P;I; 177

----1[!]I---

li'int: lillflLlri ~i l~ir:iellfn 2J~ obiccre j"r,ple n~

.... i 11~["mre ubunde 11' a 1_1 R r1hl'Ji;lI u I copi i lur 1 (,~

roul do dlmlneaia 12. I G. 41 IT't'OlllPL.:'TI:-O;t:' J J 6_ J 70

... llexe: tie upucure ~ I

de t:':.iUl:J:r~ ';;L rnu me I OIHJ lu L C)O ,tL' ,;cuf~en"" 6.1

ttl!' IrLsar;: 01

de ."'ittg,-,:rL.!" I 07

repl!n:\u I I ~I pur. rcpi I hu I nuvi I ~J ""l'i"IIiLL ,.~ifjiln" ';'9, 62

L!xL.:r.ci~ii Il~hlli~L~ pemru I~. 23. 49, 3(1

in umpul travnlnnui 5~. (,[1 re_ .. pjt",']~i •• djn~i 1;-1 l~. ::~. -.10 cnmmll1l2Ju

LI~J~111JJSlCrc tI]

re:"rir.1~!.1 .lnir.L.·irt!ti 2JO-l~:! l.g(iI"IlOlfl;t;,;.J "2jl~, ~ III urgo,,\c 174

l"'';:1 .~I n~m1: brtm~h~ n.: .. Lt"'I,.·.tllfC 21,). 2J,[lrlJ2 n!!cn!IU de ~Ichld 2.~. 4::!

ri Ll i-L'"II r(:J1 11t: Iw lusi !Of ~ ~-l':.-I!

Iidicawl vhh.~C".~"lc'r in ~~Inrlll '~Ircinil, 44

I'Hlkhi 1.":i'J. 21fl

J N 0 ICE

rnfCf,~!i. ~1(1

JB o;,UH;lIll' 1(" ]4 H1:-.wgt1111U1161 Illheol:"l I Q1

IlL [IIHpul 'J.afClIlLI In. Z5, '~7 \lIct'iIU.lH· IU, l4)6

rue .... ~IL.:"lln I ~~

----1[IDI---

~IIP'11l 1:'.5. 1·10 saruul 16~

.. in~c· ill liinpul ",In.::lni i Ifl. 11 nnnhze 2.1 •. ~S

ill scaun 14(1., :! 1.3-

~ln,g~m' e: lJupff iM,:>teH~ 71 ;1 ~Ir't=iih~[ .:.1[1

<11" """n3Y

din uunlunul U1I1bUil.:" a 1 06 uin 11 ... :-" ll;pjln)!"i~ 1 ~3c, u'!lo,1\O "38

~a~illtll~, _19_ 71

,,"i X7. RX. ~2. lJ~. 97 ;Ul.~u~r;l\i ~J, ':l(i L.:",LI"Cl,.;mb; 9'6

rJupll ulaptutul I~i sin 'H lx:bdu,,,lui I" "'I.i',,·rc M l-'LllL!JI.:: bloca!c ~6 irli=,ijin.;:J lo: 96, ~nt 106 I\la,,'i(~ ~6

oprirce oi.lli'1rJ[;"irii tJ7, 98 ~t;:'ur.:::(.' rr ~J(,

Io,:ulk" pcutru p e rioiulu •• lc ulaptarc ~9. ~5. ')r, 9~

ill umpul :qlrCIIIII 12.. lb. I:::. :!U, ::!.2. 24.31

eutieuul pt::.lLltu pcrio.ula .... ucinil I? 23

, '{!~ j 1; ureole: III umcleane .... lCO'}~ peru ru i nf;J~,LI J 58 :"i1!lC"1 J21

s arc;' Ln:l. ':':(111 n rmarca i ~

surrini muluplc {bl:"lllol:l.u!t" 15. 3C). 67 "i.j.lI'II.': in ~lltllH:ILU.:h; f..."ltpiiIBr 110. III.

II~

ill bmuuri It:' cu ~llI("O.l;1 21·1 In timpul ;IU"inii 3S. 52

scaune ;n"l,e 11)9, II « cc rQ1 fi Fixate 109

SC'(JLlnc: unurrnale 212. 21:S .10 b.b"I,,~ulu; 69. 1"6 singr ill 1411. 21 _l

sernne de ur~c..n~a 17J

,,·a.l'l'in",ul 21 ~

~i vnriccln 1.4.J'Y ,6"c;IIII 1711 l'icui-luul t1tll1PI1C!.iJ l.lf.

sc urger] \"Llgi n i LIe 10, J..~, 6'R I, bob.lui; .11 c<>I)II 217

f;cul~Ce- I-Hi-1_" 7

L..,I'r! 1'1i! 1I1l.11lt.:"iL I J,(,. i-,rRT 152. J jR de m",crL"'lcwl 146. 1~9. 153·155 ~chipmntml 1-l'S

1Cl1""I"'''" I" 15(";.li

",,~imh"r"", I:1K, 14). 14(,. 147. 150·152. 1.i-t .. 15~, 17(,. n7

254

upun I~r)

~1i,.·U~I.;t:c de ... ilun J --18. J ~!J. I.'i-.~ de urticn ff'lln~inl;:I l..J.6, 1-1 ii, 152

diu ",",<,';"1 tcx Iii 1 .. 6. j~9, 1.'>3·155

n.l:UL'!oa.~ 1~6. I-+~, l-ll), 15;1·155

.... ernne Jc urge.,!,,: hehehm 17 .. copi' 1 ~2

in. tirnpul surcini I .~8

.... emne din nasrcre 6!-l. 'I'} in tlmpul .... :ll"f,;illi.i::!l

eli n rtn ~Ien:: .... n b [llrma U L ["oir~um'" 1'1"" scxul bcbelusulm 15. I~ •. '17

slurul gl·nl..:'lil,; tt,

~lfLliii .n.:\5o

... iplmll\:1 119'_ 16:S. 1~6~:!2~ enimulc J ~1

bcbclnsr 'L:~rC donn 121 bt·lJl:o J ,I si vurc "!.-l· t i rih.c I (jJ co murl ". IS"

hnnum de ~~~)

ill mn-:-itli I SQ. 12rl in LLII'I'"I Mii I~I in J.!.I"iidin:~ lft~. 22~

Iu landou ~ i \::inl'L:iu~1 n: '" I JoY] I I 5~~ mcd icemen tc I ~'n

nuci T 11

["'PIC 16~, 22S a bailor 117

~I LiL"'flnilll:lrdof 227

';1Llr1u1110 174-17';, I HII·I H 1 I Xl· I H4 srndrumul DU\\'1\ 1 U. ~7

"l I\{J ro III HI RC"i'~ 19U. J 97

.,i1\",.iI~ \~~

:o.1 ... remut nnuur Ll n

':"oi .uuibhnlccle 1i{\1"

~i durrrca !;"!hdOinilnt!;l 11 ~

_,onill l20 121

cam i t~1 ~"-. 1(" 1 22

~ i stur ul U~·1,:,~1 1.5 7 coprlul holnav 1 V:,

j~, ! impul :Jl'lipWfii I,,)u hlbt:m1lul I ~ 17 In rirnpul ,1")11."';; 10 sin 92

prub 1"11 u- 121>

bebelusul i.n iIU .. :] .2.1

in umpul sarcinii ~ I

jl1 1110[1,,1 ,jl~i 1211. 122 sos 163

!or~r:iIf]i\L! pnnintn I_'...J... 1.\(J·I.1,7 ~p~1hll ~hdu~i Il4~ 141

lnberoune I oo

Il,lLIIt:!:lc bctrcfusului I J8 p~r 2~

stm 'Jfj

"''''~c~ 1",9. I ~3. 116 >plil~lor do 1'''.'" I (! I

:'i.pe I'll"! ttl nnlitl 1 -t 1 _s "'pin;l hinc.1:J 37

~[JLnl ~45

..;pi.all.:'~ cHpihd in 1M'; ul'~l,;nll,,· ::!:!~

inwrnLlr.! in limpul Ll'av:lliLllui 57

I

nasiercu in 1:!_ .1J

:-.;Unc de rnu n~.::i rau! tit: tlrmil1l'ati\;

gn.!il\Q. \' rir~!l\uri

"om de sl~b,c,u"o .10 ""M/~ 11i lork3 17Q sreriler, cumrnccpuv 7~

sti!rililnrc: eehipamenr de ulimenlurc cu htbcronul M7, "').1111, 214-215 huluri lO:r-i

-.: e utece 14(J. 15'\

'\lcrm/c~II'mrc clecu ice ell nbun 101 """"~"I' H I. I X4

r,·,.1 36. 65

"tu:n"Cl.:rt.·t\ (l,:">.tcriUlitan:a. Iuptelui '1~·9S

,Will""' corurnl "I medirululll9, 81 dcmlljlmlcnlc 179. 214.~ I."> durcrc JH. 2 I 2

mu~"117'1

~IOllml(llngl, [)C'1l1fU copi. 1++

In tlmpul ,urdllii 17 :-.lrahi:-;1l1 6H, ~n. ~",; ~mlo_'IJI.lm 219

su r""uro 113. 2)·1

sugcrcu dcgetuhu rTHlrc IlK. 11--1 <I'ghll 175

in cuviuuca \Ih:riu~ ~3

suplimeme III ulimentajie: pcntru IlCtx:lu~, 11l2. I 15

ill umpul surcmir I Y. l~, -W. 5~ de vuunrine 'S1. 115

~u]Jm'im,:l1l/,m: 17ti cau/e tic pltlh II X ~l.prunll\l),~illii I It) suptul: avriunc. tctlnc (j.)

"it rneme ric uruu in .ninn II () bc"'llalUl in gura 162

bebeius in uter 17. I <}. D dupa nasrere 6.1

lu ,in 87, ~ I. 92. ~J. 96. 97

pentru linisure K7. 92. 97. In7. 117. 12~

-u rd 1 IJHr' par! I.J In 2H4- 20S surtacu .. \1 25

.. uspcnscr, c:r.ri,Lhll bcbeluvilcr as. l2-i.

IS~

peruru f,aclUrl141

M.nic:r1: p .. .ntru ~Ilap\:;atull •• sin ~q. 55, 90.98

peru ru 11C riuadasarei IIi i 17. 23

snturl: openuin t:cJrilri:.lrla 67 a lncc t0l3 71

I" CIlI',I IS5

cpisiotomic fi6. ; r. 7.1-

"'Lelii 117. IN

--I[ID---

"':II1lP(tfHIt~ 1'1:"j. 1 ... 1 ;-:Vl' 229, 236 electric 243 10".".25.129.133 sicrgerc J 48

----IITJr----

r:lbl"'CI'lHC .3,)

rnrnpoune de 'in 55. !II. 9n 1;rlllp<Xlile ue '11,;1 135 ,mnponnri recr IllH

l~lr,J pcntru hcrnuglobim1 5. ~~

r~l\ii. in timput travultului J9. 57. 5~, 59. 6U, ~L ~1

cxcrciill nlc accstom dlL]Jli ml)h,"~n..! 12 riiicLlHl ~, l.~it1NU1i :LW

tchnic] dc prtrn-ajuun .u9<~4.~ tclcmctnc 65

terncri 171'1

tcmpcnuueru Irll'\

tcmpcnuura: ill camera copilului I I~. 121. lIS

nllmentelor ,,,lid,, I III

01'0 de 0;1;'- US. I II 227 b:H'uJrl imhcutoare U iempera: urn IN6-187

r.b,·~ I HII, I ~4, I Hr.-I XK. I ~7 lupcncrnun 11!l. 17~ hiputermiu 11~

[uurCJJ rcmperuumi unui I,.· • .lpil Utt J~6 Ig7

reducereu lllle'! rChf~ 1 XX urgerue J8. 174

!>i:lluml ~h: uhn 11U! ~~. 17-1 in rir'npul surciuii lS ~~lurc~·1 i ['1 Llle r ~J

TI;;;-,,'~ (,5

tensrune artCrI:lln ~~

"rc"l(;ut:1 ..,j PI"Ccl'ln01ITh.il.l .3R duprl nustere 7 ~

SC;~.f,UI:l ~L :!I-t'Lrc~1 de :-.:1:lbl"".Ulh':: 40 1L:I1Ht'WL!lIC I :-;.~~ ~ S7

ell mercer I g6· I R 7

u;~i'lLk I ~".I H7

teste

dll1niucnltc/il 'Y. 17 Apgar 6J

blopsie de viloziuuc curinnicn :11 dl..': "i.lu\."ill;J 12

din ~inge 27 .. '5

din urln(1 34-

CiUllill!.!: (,I)

pcnuu ,ifili, ~~. 35 ~:Cflol;C de •. XH1trr,I 19. '7 mpul J7

",.1 in. le 68. 6'), I ~ I. 31 (, retnnos 139. ~Jt.l \'ardJlal1~ 196

rcnnc 'JR. 'N. IIlL 105 .. uicohci \19 universale 9".)

l1r1',,1 11>~·16.;

turucc: anubu-uce pentru vmdeeuren mluctnlor I~l)

ccmpresie CXlcnHl 232

guuauiul ~i infc(::1ii1e 1 ~

inferl ii I Y5, 208·211

tll~"P"""'" 13. 53 tnlll"pirn!IC; bebelusi 1 I~. 17H

fel"" III~

lND1CE

in tuupul sarcinii 22.-4-:1 ,uo"I",,,,,219 ~upralHditlln,' II X, J'~

rrunzitie, p~riu~rln din lirnpul 100""IIOIlui 6(1

tmvnllu: nusicrc (5~·6:; exercitii l1..' r-t"piw1ic 4t) pruua pennadn 57-.59 pnrnele semne 51>

,; 1''''''"''.''1,11",,:,1 2~. ';7. ;'iX .. W, MI. 1>1.62

trcprc: urcarcu 163. 1M !-.lgUi ilH,U 16J.12~

II,; 16.1. I ss. 170. ~~8 trompe ulC.(1I1C 1..1

trusu de prim-ujuror _!2C} tub

pfitluchl -:0' hndcm :n.·~ perlaiul bd'ld",ilor Il~

'1,~I;o"ca pirntluJ bchdu~,lor I.lX. I~ I. 14~

tubcreulnzu, vacclnarcu (\Ita lumd[tqii. pnrnul 'ilJi'" ~4(1 1I,.IIL11.:r.t~n.~u e:ullglj~nliIL'r ~I ~1~Llll,lclnf

IX3, IR-I

'"'" 10R. 209

in C.rt\ltnlen mednl1 ~J.

mcdicamontc peruru .:.U I. ::!()'!)Im .. c: ,on\ u! ... hii 201

VUC:C:L!1;ln: lYh

tuxeu '.'~IPJn:.l ~6. 57, (,,0. 7J

----I[fJI---

----I!lUr----

ulci pcnrru copil 1.15

umflarcu lI .. iinilLu· ~I PH.:·IO~lIchn 1~.J.n .. le) ill ."",inti 36.)So ~1

ungtni: 1:.1. nastcn- 6~ "I" fIlml"i 19, _1()

LlIgri;in,u lor la bdx'llI,i I )5. I-+~ [11 ~,~n.:.II1U 11

unguen, "[[UIIlIlC 191

uuitati spili,dh..·c~li ..,~ mcdicinr. gcneralti n

de terapie ino"n,h'fi 7n

urcchi 2~M

ce.'''" In :21)·1 C"r[ll slr,~inl 24.?

uc,,(,lwrc I" ril, 15. 16. 17. ~J. 2-1 infectii tile urtt.'llii cxu-mc 1(H Il1IC,-"~1I utc ~lIcchli mjjlocii .205 imindcreu pe jo> • copilului I~:I oliLH pllrulcr1t,~ 2.n~

P' cnlurl 1 ,) I. 10~

urgcntc: ~.C"ddl·nll· 22")·2--15 111'inAf¢: fr'ec\'enln 1'2. 1(l.4I,lI6 dup~ nasiere "7 ~

JlII'C"roas~i .Ht ~ 16

urinil; picrde« 27. J~ .. 11. 61. 1'2. 73 t'ulur:ltil ncubh·mlil ::! I f1,

cllnuuareu [1'1 t:::1l,ll1mea lIlcrinLi. t 7

255

...

Ic"~ I c. ;>~ urucaric 17(" 21(J

U .. careu behelu .. ltor l3~1 ccnhmuhn mnhilicill I ~6

UIl.::I': dup.i Ila.::'ill;!ft'.: 7~;' dCSP1\'" ilureri 71

"ul"I'" HI ulului focundm 14 presiunca in su .. 26

pnx-cmul tlin gr~lIH!ttJ' chlitum In timpul '''ICIn;; J I

l·,~:r ~ i con I n Ll'"' j i h.~

uuhzarcn -;.p[lI'i1(wului 151

----1~r----

\':H .. rciunrc 1~, l-LJ(l tmp"'rtv~ ~,·,pei 195 nnupoli« IY~

fI('(j jY~

vacuum. e:\lrdqii.l ill (,,6 vugm: ul b-i.·I,>t.,·lu')llhu 11~ tn tunpul rruvnhului 6~

IJlubt"rlll: In \"Icb1".·lLI",i :o.i Cf~rii :! 17 :-oint! crurco Ut..lY. 71

>CII"gen 2(1. ~~, I>~. 217

vurice ~t)< 3(" "'1 varicela 19(J

lji :1II1IIUOHc:(; J XC)

\"Ii;-;e In care ~ mnt:"tcl":1, 1;.\rHCIc prnf IN. "'~. 111-1

"",r, Il~. I~X

\·.ar:-;~luri: "in tlmpul ll~l\ Idillhl. (lll in rimpul ,.n·dntt 12. I~. oS. -11 13 ".",,111)' 87 179

I.i copil horn~J\ ]i),:!. II.)" """11' <I" "r~~nl. JH. 114 c'rIOlil'~ 17Y

vcdcrcn !Ill, HII. I{,I

tm;·!.'!·U"Ula:.3~ \'1..·g~·r:lriml. fCglll' "2 vergcum 24 .... ~

n:ruJ:.. 21.24. u. 6", Mt 69 verne! 1"""l.~2J

\ ~1;.i,:a \11'1I~urtl: dup'j".r. nusterc 71 nnrrenumcntul Iu 'o"IOll 156-157 i"feClii ~ I ~

i11 rlmp u 1 crrcuiu lX .... n in urnpul truvnliului 61

\'II:m1;. o)Oiuri 217. ~.l

\ IS1.: tim 1IIHpui surcinii 1'"'... ·i.mninc: C 51

D 1112 l{(,:\

\ i/Ltt" h.:'uIlMllta!li) mcdicale

prenu,"10 I Y. 1+-37 vinalRi ~'"'O

vlreta mamct 10 vurbuul 1M. HiS

----l~I---

"~tliO·l1; uI,Hlugu!"f.! in hibemn .21' in ,i01pIII surcinii 53

in urinfi 34

Igirleturi ~JI)

-- DORLING KINDERSLEY

MAMA

$1

COPILUL

Un ghid practic complet si bogat ilustrat pentru ingrijirea dumneavoastra si a copilului din rnomentul conceptiei pina la virsta de trei ani

• Cea mai sigUl"a cale de a lnva\a cum sa va tngrijiri copilul, pas eu pas

• Include cele mai recenre informatii despre testele prenatale, des pre allmentatla ;;1 regimul de via\1'I al bebelusului

• Textul accesibil oricui ~i cere peste 80U de torografil color ofera 0 imagine clara ;;1 usor de inteJes

• Da solutii simple, practice ~i de bun-simi tuturor problemelor pe care le poate inrilllpina () marna In cresterea copilului sau

o carte necesard oriciirei [emei care este sau vrea so. devind mama

_En_", _C'_·C_'D .. r",-:.ag~