Sunteți pe pagina 1din 122

CUPRINS

1. NOłIUNI DE BAZĂ ................................................6


1.1. Lansarea în execuŃie a programului WORD ......................6
1.2. Părăsirea programului WORD..........................................6
1.3. Fereastra principală WORD ..............................................7
1.4. Alegerea comenzilor .........................................................7
1.5. Barele de instrumente........................................................7
1.5.1. Afişarea sau ascunderea barelor de instrumente.........9
1.5.2. Crearea unei noi bare de instrumente.........................9
1.5.3. Adăugarea de butoane pe o bară de instrumente ........9
1.5.4. Ştergerea de butoane de pe o bară de instrumente ....10
1.5.5. Ştergerea unei bare de instrumente personalizată .....10
1.6. Lucrul cu documente.......................................................11
1.6.1. Crearea unui document............................................11
1.6.2. Deschiderea unui document.....................................11
1.6.3. Salvarea unui document ..........................................11
1.6.4. Închiderea unui document .......................................12
2. TASTAREA ŞI MODIFICAREA TEXTULUI...13
2.1. Tastarea textului..............................................................13
2.2. Prezentarea tastaturii .......................................................13
2.3. Deplasarea punctului de inserare .....................................14
2.4. Selectarea textului...........................................................15
2.5. Ştergerea textului ............................................................16
2.6. Mutarea şi copierea textului ............................................16
2.7. Anularea şi refacerea modificărilor .................................17
3. CĂUTAREA ŞI ÎNLOCUIREA TEXTULUI,
ILUSTRAłIILOR, CÂMPURILOR ŞI A ALTOR
CARACTERE SPECIALE ...........................................19
3.1. Căutarea textului şi stabilirea formatelor .......................19
3.2. Înlocuirea textului şi stabilirea formatelor .......................20
3.3. Căutarea şi înlocuirea ilustraŃiilor, câmpurilor, adnotărilor
şi altor caractere speciale ............................................................22
3.4. PoziŃionarea într-un loc specificat al documentului .........23
4. VERIFICAREA ŞI CORECTAREA AUTOMATĂ
A TEXTELOR..............................................................25
4.1. Corectarea automată cu ajutorul funcŃiei AutoCorrect .....25
4.2. Verificarea ortografică a textelor.....................................26
4.3. Verificarea gramaticală a textelor....................................27
4.4. DespărŃirea în silabe........................................................27
1
5. STABILIREA FORMATULUI CARACTERELOR
32
5.1. Modificarea formatului unui text.....................................32
5.2. SpaŃierea între caractere ..................................................34
5.3. Inserarea simbolurilor .....................................................35
5.3.1. Inserarea unui simbol utilizând comanda Symbol ....35
5.3.2. Asocierea unei combinaŃii de taste (tastă de comenzi
rapide) unui simbol.................................................................35
5.4. Tastarea ghilimelelor curbate ..........................................36
6. STABILIREA FORMATULUI PARAGRAFELOR
38
6.1. Alinierea textului ............................................................38
6.2. Indentarea textului ..........................................................39
6.3. SpaŃierea între paragrafe .................................................40
6.4. SpaŃierea între liniile unui paragraf .................................40
6.5. Adăugarea şi eliminarea bordurilor şi umbrelor...............41
6.6. Crearea unei majuscule incorporate.................................42
6.7. Liste marcate şi liste numerotate .....................................43
6.7.1. Întreruperea unei liste..............................................44
6.7.2. Crearea unei liste ierarhice ......................................45
6.7.3. Modificarea formatului stabilit pentru listă ..............45
6.8. Crearea şi modificarea coloanelor stil ziar.......................47
6.8.1. Crearea coloanelor stil ziar ......................................47
6.8.2. Adăugarea de linii verticale între coloane ................48
6.8.3. Modificarea lăŃimii coloanei şi a spaŃiului dintre
coloane ……………………………………………………...49
6.8.4. Inserarea sfârşitului de coloană................................49
6.8.5. Echilibrarea coloanelor pe pagină............................50
6.8.6. Crearea unui titlu peste coloane...............................50
7. INIłIALIZAREA PAGINII: MARGINI,
NUMERE DE PAGINĂ ŞI ALTE ELEMENTE.........51
7.1. Stabilirea dimensiunilor şi orientării paginii ....................51
7.2. Definirea marginilor........................................................52
7.3. Alinierea verticală a textului pe pagină............................53
7.4. Numerotarea paginilor ....................................................54
7.4.1. Inserarea numerelor de pagină .................................54
7.4.2. Stabilirea formatului numerelor de pagină ...............55
7.4.3. Ştergerea numerelor de pagină ................................56
7.4.4. Ascunderea numerelor de pagină.............................56
7.4.5. Numerotarea paginilor într-un document cu mai multe
secŃiuni ……………………………………………………...57

2
8. ELEMENTE UTILIZATE ÎN DOCUMENTE DE
DIMENSIUNI MARI ....................................................58
8.1. ÎmpărŃirea documentului în secŃiuni ................................58
8.1.1. Crearea unei noi secŃiuni .........................................58
8.1.2. Ştergerea unui sfârşit de secŃiune.............................59
8.2. Ajustarea paginării .........................................................59
8.2.1. Inserarea sfârşitului de pagină manual .....................59
8.2.2. Eliminarea sfârşitului de pagină manual ..................60
8.3. Antete şi subsoluri de pagină...........................................60
8.4. VariaŃia antetelor şi subsolurilor de pagină în cadrul
documentului..............................................................................61
8.4.1. Crearea unui antet şi subsol de pagină diferite pe
prima pagină...........................................................................62
8.4.2. Crearea unui antet sau subsol de pagină diferite pentru
paginile pare şi impare............................................................62
8.4.3. Crearea unui antet sau subsol de pagină diferit pentru
fiecare secŃiune .......................................................................63
8.5. Note de subsol şi note de final.........................................64
8.5.1. Inserarea notelor de subsol şi a notelor de final........65
8.5.2. Editarea notelor de subsol şi a notelor de final.........66
8.5.3. Particularizarea notelor de subsol şi de final ............68
8.5.4. Stabilirea formatului notelor....................................70
8.6. Realizarea cuprinsului.....................................................70
8.6.1. Crearea intrărilor pentru cuprins ..............................71
8.6.2. Stabilirea formatului şi compilarea unui cuprins ......71
8.6.3. Editarea şi actualizarea unui cuprins........................73
9. CREAREA ŞI MODIFICAREA TABELELOR...74
9.1. Crearea unui tabel ...........................................................74
9.2. Formatarea automată a unui tabel....................................76
9.3. Modificarea unui tabel ....................................................76
9.3.1. Selectarea celulelor, rândurilor şi coloanelor ...........77
9.3.2. LăŃimea coloanelor, spaŃierea între coloane şi
înălŃimea rândurilor ................................................................78
9.3.3. Inserarea celulelor, liniilor şi coloanelor ..................81
9.3.4. Ştergerea celulelor, liniilor şi coloanelor..................82
9.3.5. Mutarea şi copierea celulelor, rândurilor şi
coloanelor……………………………………………….…….82
9.3.6. Scindarea unui tabel ................................................83
9.3.7. Alinierea unui tabel sau a unor rânduri între marginile
paginii ……………………………………………………...83
9.3.8. Adăugarea de borduri şi umbre unor celule..............84
9.3.9. Schimbarea orientării textului..................................84
3
9.3.10. Alinierea textului în celule...................................85
9.3.11. Crearea titlurilor de tabel .....................................85
9.4. Introducerea automată a datelor într-un tabel...................86
9.5. Sortarea datelor...............................................................86
9.6. Efectuarea calculelor într-un tabel...................................87
9.7. Convertirea unui text obişnuit într-un tabel şi invers .......89
10. CREAREA ŞI MODIFICAREA GRAFICELOR 92
10.1. Crearea unui grafic......................................................92
10.2. Modificarea graficelor.................................................93
10.2.1. Definirea unei serii de date ..................................93
10.2.2. Editarea datelor reprezentate grafic sau adăugarea
unor serii noi ..........................................................................93
10.2.3. Excluderea şi includerea datelor .........................94
10.2.4. Modificarea tipului graficului ..............................95
10.2.5. Adăugarea unor elemente graficului ....................95
10.3. Editarea elementelor graficului....................................96
10.3.1. Selectarea elementelor unui grafic .......................97
10.3.2. Ştergerea elementelor unui grafic ........................97
10.3.3. Modificarea elementelor graficului......................97
11. IMPORTAREA, CREAREA ŞI MODIFICAREA
ILUSTRAłIILOR....................................................... 103
11.1. Importarea ilustraŃiilor...............................................103
11.1.1. Importarea ilustraŃiilor din alte aplicaŃii .............103
11.1.2. Despre miniaturi................................................104
11.1.3. Copierea şi inserarea unei ilustraŃii din altă
aplicaŃie ………………………………………………….104
11.2. Editarea ilustraŃiilor importate...................................105
11.2.1. PoziŃionarea unei ilustraŃii .................................105
11.2.2. Înconjurarea unei ilustraŃii de text......................105
11.2.3. Aplicarea unei borduri la o ilustraŃie..................107
11.2.4. Aplicarea unei umbre unei ilustraŃii ...................107
11.3. Scrierea artistică a textului ........................................108
12. EDITAREA ECUAłIILOR................................. 110
12.1. Lansarea în execuŃie a editorului de ecuaŃii ...............110
12.2. Crearea sau editarea unei ecuaŃii ...............................111
12.3. Stabilirea formatului unei ecuaŃii...............................111
12.3.1. Ajustarea spaŃierii şi alinierii .............................111
12.3.2. Aplicarea şi definirea stilurilor ..........................111
13. TIPĂRIREA DOCUMENTELOR ...................... 113
13.1. Vizualizarea documentului înainte de tipărire............113
13.2. Tipărirea unui document ...........................................114

4
14. CREAREA ŞI IMPRIMAREA PLICURILOR ŞI A
ETICHETELOR ......................................................... 117
14.1. Imprimarea unui plic .................................................117
14.2. Imprimarea etichetelor ..............................................117
14.3. Imprimarea adreselor diferite pe plicuri.....................118
14.4. Adăugarea datelor la o sursă de date..........................120
14.5. Selectarea înregistrărilor pentru combinare................120

5
1. NOłIUNI DE BAZĂ

1.1. Lansarea în execuŃie a programului WORD

Prin instalarea programului Word, utilitarul Setup adaugă în


meniul Start, subprogramul Programs, opŃiunea Microsoft Word.
Prin urmare, pentru a lansa programul, trebuie să se execute clic pe
butonul Start şi din submeniul Programs se alege opŃiunea
Microsoft Word.

O altă modalitate de a lansa Word-ul este de a executa dublu


clic pe icon-ul aplicaŃiei (de pe ecranul Windows).

Pentru a crea un icon (numit şi shortcut sau scurtătură) dacă


acesta nu există, trebuie urmaŃi următorii paşi:
1. se execută clic cu butonul din dreapta al mouse-ului oriunde pe
suprafaŃa ecranului unde nu există alt icon;
2. din meniul rapid afişat se alege comanda New – Shortcut;
3. în acest moment apare fereastra Create Shortcut; se apasă
butonul Browse;
4. se parcurge structura de directoare până unde se află fişierul
Microsoft Word; se execută clic pe numele lui şi se apasă butonul
Open;
5. în fereastra Create Shortcut, în cutia Command line apare calea
până la fişierul Microsoft Word;
6. se apasă butonul Next >;
7. în cutia Select a name for the shortcut se trece numele dorit să
apară sub icon;
8. se apasă butonul Finish.

1.2. Părăsirea programului WORD

Pentru a închide Word-ul, din meniul File se alege comanda


Exit sau se execută clic pe butonul:Close al ferestrei Word.

6
1.3. Fereastra principală WORD

Prezintă următoarele zone:


• titlul programului Microsoft Word – titlul documentului
Document1;
• bara de meniuri;
• bara de instrumente cu butoane pentru alegerea rapidă a
comenzilor;
• rigla pentru stabilirea tabulatorilor şi indentărilor;
• zona de text, în care apare punctul de inserare sub forma unei
bare clipitoare;
• barele de defilare (stânga-dreapta şi sus-jos);
• butoanele pentru diferite vizualizări ale documentului;
• bara de stare care afişează linia, coloana şi pagina la care se află
punctul de inserare; de asemenea aici sunt afişate în timpul
lucrului diverse mesaje.

1.4. Alegerea comenzilor

Pentru executarea unei anumite operaŃii Word, trebuie


aleasă comanda corespunzătoare acŃiunii dorite. O comandă poate fi
dată în diferite moduri:
 se alege o comandă din meniu;
 se alege o comandă din meniul rapid de comenzi;
 se execută clic cu mouse-ul pe butonul dorit de pe bara de
instrumente;
 se utilizează tastele rapide (o combinaŃie de taste care obŃin
comanda dorită).

1.5. Barele de instrumente

Barele de instrumente conŃin butoane care reprezintă


comenzile cel mai des utilizate şi ne scutesc de alegerea comenzilor
din meniuri. Adică, în loc să se execute clic pe numele meniului
pentru a-l deschide şi să se aleagă comanda dorită, se execută clic
direct pe butonul care o reprezintă. Numele comenzii este afişat când
cursorul mouse-ului este poziŃionat pe buton.

7
Bara de titlu Bara de meniuri

Rigle
Bare de instrumente
Punct de
Bare de defilare
inserare
ZONA DE TEXT
Bara de stare

Butoane pentru diferite vizualizări ale documentului

8
1.5.1. Afişarea sau ascunderea barelor de instrumente

La prima lansare a Word-ului sunt afişate barele de


instrumente Standard şi Formatting sub bara de meniuri.
Dacă dorim să afişăm sau să ascundem o bară de instrumente
se alege din meniul View comanda Toolbars. Apare o listă de bare
de instrumente în care barele bifate apar pe ecran, iar celelalte nu.
Pentru a afişa sau ascunde o bară trebuie doar să se execute clic pe
numele ei în această listă.

1.5.2. Crearea unei noi bare de instrumente

Pentru a crea o bară nouă de instrumente:


1. din meniul View se alege comanda Toolbars;
2. se alege opŃiunea Customize;
3. în fereastra Customize se execută clic pe eticheta Toolbars şi pe
butonul New;
4. în fereastra New Toolbar în cutia Toolbar name: se trece
numele pe care dorim să-l poarte bara şi se apasă butonul OK;
5. se apasă butonul Close din fereastra Customize.

1.5.3. Adăugarea de butoane pe o bară de instrumente

Pentru a adăuga un buton pe o bară de instrumente:


1. din meniul View se alege comanda Toolbars;
2. se alege opŃiunea Customize…;
3. în fereastra Customize se execută clic pe eticheta Commands;
4. se execută clic pe butonul pe care-l dorim, şi Ńinând apăsat
butonul mouse-ului îl tragem pe bara de instrumente în locul în
care-l dorim;
9
5. se apasă butonul Close din fereastra Customize.

1.5.4. Ştergerea de butoane de pe o bară de instrumente

Pentru a şterge un buton de pe o bară de instrumente :


1. din meniul View se alege comanda Toolbars;
2. se alege opŃiunea Customize…;
3. se execută clic pe butonul pe care dorim să-l ştergem de pe bara
de instrumente şi Ńinând apăsat butonul mouse-ului îl tragem de
pe bara de butoane în fereastra Customize;
4. se apasă butonul Close din fereastra Customize.

1.5.5. Ştergerea unei bare de instrumente personalizată

Pentru a şterge o bară de instrumente:


1. din meniul View se alege comanda Toolbars;
2. se alege opŃiunea Customize…;
3. se selectează eticheta Toolbars;
4. se selectează bara de instrumente personalizată pe care dorim
să o ştergem;
5. se apasă butonul Delete;
6. se apasă butonul Close din fereastra Customize.

10
ObservaŃie: Se pot şterge numai barele de instrumente create de noi,
nu şi cele standard create prin instalarea programului Word.

1.6. Lucrul cu documente

1.6.1. Crearea unui document

Când lansăm în execuŃie programul Word, pe ecran apare un


document gol, pe care Word îl denumeşte Document1. Dacă dorim să
creăm un document nou, din meniul File se alege opŃiunea New, sau
se execută clic pe butonul New de pe bara de instrumente
Standard. Word îl denumeşte Document2. Word continuă
denumirea documentelor noi cu Document3, Document4 etc.
Crearea unui document este posibilă şi prin utilizarea
combinaŃiei de taste Ctrl + N.

1.6.2. Deschiderea unui document

Pentru a deschide un document care a fost creat anterior:


1. din meniul File se alege comanda Open sau se execută clic pe
butonul Open de pe bara de instrumente Standard;
2. în fereastra Open, în cutia Look in: se caută directorul în care se
găseşte documentul;
3. se selectează documentul sau în cutia File name: se tastează
numele documentului dorit;
4. se apasă butonul Open.
La baza meniului File, Word păstrează o listă a celor mai
recent folosite documente. Pentru a deschide unul din acestea se
execută clic pe numele lui.
Deschiderea unui document este posibilă şi prin utilizarea
combinaŃiei de taste Ctrl + O.

1.6.3. Salvarea unui document

Dacă dorim ca un document nou creat sau modificările făcute


asupra unui document existent să se păstreze în memoria
calculatorului, acestea trebuie salvate, altfel se pierd odată cu
închiderea documentului. Pentru a le salva, din meniul File se alege
comanda Save sau se face clic pe butonul Save din bara de
butoane Standard.

11
Dacă documentul este salvat pentru prima oară, adică el are
numele dat de Word de Document1, Document2 etc, sau dacă dorim
să-l salvăm cu alt nume sau în alt director:
1. din meniul File se alege comanda Save As;
2. în fereastra Save As, în cutia Save in: se caută directorul în care
dorim să salvăm documentul;
3. în cutia File name: se tastează numele pe care dorim să-l dăm
documentului;
4. se apasă butonul Save.
Salvarea unui document este posibilă şi prin utilizarea
combinaŃiei de taste Ctrl + S.

1.6.4. Închiderea unui document

Pentru a închide un document din meniul File se alege


comanda Close sau se execută clic pe butonul Close al ferestrei
document.

EXERCIłII

1. LansaŃi în execuŃie programul Word utilizând cele două metode


cunoscute. În cazul în care nu există un icon corespunzător aplicaŃiei
Word, creaŃi-l, dându-i numele de MSWord.
2. AdăugaŃi bara de instrumente Tables and Borders la barele de
instrumente existente.
3. CreaŃi o bară nouă de instrumente cu denumirea My toolbar pe
care adăugaŃi 5 butoane care nu se află pe celelalte bare de
instrumente.
4. ŞtergeŃi 2 dintre cele 5 butoane adăugate anterior.
5. CreaŃi un document nou utilizând butonul New şi salvaŃi-l în
directorul My Documents sub denumirea test1. ÎnchideŃi
documentul.
6. DeschideŃi documentul test1, salvaŃi-l sub denumirea test2 tot în
directorul My Documents şi închideŃi-l.

12
2. TASTAREA ŞI MODIFICAREA
TEXTULUI

2.1. Tastarea textului

Când se creează un document nou, punctul de inserare este


poziŃionat la începutul documentului. Se începe tastarea textului fără
a ne face probleme că am ajuns la sfârşitul rândului deoarece Word
va continua automat textul pe linia următoare. Prin urmare, nu
trebuie tastat Enter decât pentru a începe un nou paragraf sau pentru
a introduce linii goale între paragrafe.

2.2. Prezentarea tastaturii

Principalele taste sunt:


• Tastele alfabetice şi numerice au rolul de introducere a
literelor sau cifrelor;
• Tasta SPACE are rolul de inserare a unui spaŃiu;
• Tasta TAB are rolul de introducere a mai multor spaŃii
printr-o singură apăsare, ea fiind utilizată şi pentru
introducerea unui aliniat;
• Tasta BACKSPACE are rolul de ştergere a caracterului
din stânga punctului de inserare;
• Tasta DELETE are rolul de ştergere a caracterului din
dreapta punctului de inserare;
• Tastele direcŃionale au rolul de a muta punctual de
inserare pe ecran în cele patru direcŃii;
• Tasta ENTER are rolul de a trece la un rând nou;
• Tasta ESC are rolul de a ieşi din anumite ferestre (de
exemplu din fereastra Save as);
• Tasta PRINT SCREEN determină în general tipărirea
conŃinutului ecranului în momentul lansării comenzii;
• Tasta SHIFT apăsată împreună cu o literă va face ca
aceasta să fie scrisă cu majusculă. Este folosită şi pentru
introducerea caracterelor din partea de sus a tastelor;
• Tasta CAPSLOCK apăsată face să se aprindă un led pe
tastatură, ceea ce duce ca la apăsarea tastelor alfabetice,
13
acestea să apară cu majuscule. În această stare Ńinerea
apăsată a tastei SHIFT va avea un efect contrar,
determinând apariŃia literelor mici;
• Tasta NUMLOCK apăsată face să se aprindă un led pe
tastatură, ceea ce are ca efect activarea cifrelor din partea
din dreapta a tastaturii; dacă ea nu este apăsată, adică
ledul este stins, efectul este de activare a tastelor
direcŃionale din partea cea mai din dreapta a tastaturii;
• Tastele funcŃionale F1 – F12 determină, prin apăsare,
executarea unor comenzi de către calculator în funcŃie de
programul lansat.
• Tastele ALT şi CTRL în combinaŃie cu alte taste
determină execuŃia unor comenzi corespunzătoare
programului aflat în execuŃie.

Inserarea unui text în document:


1. se poziŃionează punctul de inserare în locul în care dorim să
începem tastarea;
2. se tastează textul.

Tastarea peste un text existent:


1. se apasă butonul Insert de pe tastatură sau se face dublu clic pe
OVR de pe bara de stare;
2. textul pe care îl tastăm va înlocui textul existent în document.

2.3. Deplasarea punctului de inserare

Punctul de inserare arată unde va apare textul pe care îl


introducem. Pe măsură ce tastăm, Word va deplasa textul în sus
astfel încât să menŃină punctul de inserare pe ecran. Pentru a
introduce text altundeva, trebuie mai întâi să poziŃionăm punctul de
inserare în locul dorit şi apoi să începem tastarea textului.

Deplasarea punctului de inserare cu ajutorul tastaturii:

Pentru a deplasa Se tastează


cu un caracter la dreapta 
cu un caracter la stânga 
cu o linie în sus 
cu o linie în jos 
14
cu un cuvânt la dreapta Crtl+
cu un cuvânt la stânga Crtl+
la începutul unei linii Home
la sfârşitul unei linii End
cu un ecran în sus PageUp
cu un ecran în jos PageDown
la începutul documentului Ctrl+Home
la sfârşitul documentului Ctrl+End

Pentru a deplasa punctul de inserare cu ajutorul mouse-ului:


1. ne deplasăm în document până la locul dorit folosind barele de
derulare;
2. se execută clic cu mouse-ul în punctul în care dorim să
poziŃionăm punctul de inserare.

2.4. Selectarea textului

Înainte de a copia, muta, modifica sau şterge un text acesta


trebuie selectat.

Selectarea cu ajutorul mouse-ului:


1. se poziŃionează mouse-ul la începutul sau la sfârşitul textului de
selectat;
2. Ńinând apăsat butonul stâng al mouse-ului se glisează până la
sfârşitul respectiv începutul textului de selectat;
3. se eliberează butonul mouse-ului.

Selectarea rapidă cu ajutorul mouse-ului:

Pentru a selecta Se execută


un cuvânt dublu clic pe cuvântul respectiv
un rând clic în stânga rândului
un paragraf triplu clic în interiorul paragrafului
întregul document triplu clic pe marginea din stânga a documentului

Selectarea cu ajutorul tastaturii:


1. se poziŃionează punctul de inserare la începutul sau sfârşitul
textului de selectat;
2. se execută:

15
Pentru a extinde o selectare Se tastează
cu un caracter la stânga Shift + 
cu un caracter la dreapta Shift + 
la începutul unui cuvânt Shift+Ctrl+ 
la sfârşitul unui cuvânt Shift+Ctrl+ 
cu o linie în sus Shift + 
cu o linie în jos Shift + 
cu un ecran în sus Shift + Page Up
cu un ecran în jos Shift + Page Down
la începutul documentului Shift+Ctrl+ Home
la sfârşitul documentului Shift+Ctrl+ End

RenunŃarea la o selecŃie:
Se execută una din următoarele operaŃii:
 utilizând tastatura, se apasă oricare dintre tastele cu săgeŃi
direcŃionale;
 utilizând mouse-ul se face clic oriunde în fereastra documentului
în afara zonei selectate.

2.5. Ştergerea textului

Pentru a şterge un caracter se apasă tasta Backspace dacă


caracterul se află în stânga punctului de inserare sau Delete dacă
acesta se află în dreapta punctului de inserare. Pentru a şterge rapid
mai multe caractere, acestea se selectează şi se apasă tasta
Backspace sau Delete.

2.6. Mutarea şi copierea textului

Pentru a muta un text:


1. se selectează textul pe care dorim să-l mutăm;
2. din meniul Edit se selectează comanda Cut sau se execută clic
cu mouse-ul pe butonul Cut de pe bara de instrumente Standard;
3. se plasează punctul de inserare în locul în care dorim să mutăm
textul şi din meniul Edit se alege comanda Paste sau se execută
clic cu mouse-ul pe butonul Paste de pe bara de instrumente
Standard.

Mutarea textului se poate face utilizând combinaŃiile de taste


Ctrl + X pentru Cut şi Ctrl + V pentru Paste.

16
Pentru a muta un text prin tehnica drag & drop:
1. se selectează textul pe care dorim să-l mutăm;
2. se poziŃionează mouse-ul pe textul selectat;
3. Ńinând apăsat butonul mouse-ului, se trage textul în locul dorit;
4. se eliberează butonul mouse-ului.

Pentru a copia un text:


1. se selectează textul pe care dorim să-l copiem;
2. din meniul Edit se selectează comanda Copy sau se execută clic
cu mouse-ul pe butonul Copy de pe bara de instrumente
Standard;
3. se plasează punctul de inserare în locul în care dorim să copiem
textul şi din meniul Edit se alege comanda Paste sau se execută
clic cu mouse-ul pe butonul Paste de pe bara de instrumente
Standard.

Cut Copy Paste

Copierea textului se poate face utilizând combinaŃiile de taste


CTRL + C pentru Copy şi Ctrl + V pentru Paste.

Pentru a copia un text prin tehnica drag & drop:


1. se selectează textul pe care dorim să-l copiem;
2. se poziŃionează mouse-ul pe textul selectat;
3. Ńinând apăsată tasta Ctrl şi butonul mouse-ului, se trage textul în
locul dorit;
4. se eliberează butonul mouse-ului.

2.7. Anularea şi refacerea modificărilor

În Word se poate anula o acŃiune sau se poate reface. Totuşi


există anumite acŃiuni care nu pot fi anulate cum ar fi: salvarea unui
document, listarea la imprimantă, ştergerea unui buton de pe bara de
butoane etc.
Pentru a anula sau reface modificările într-un text se execută
una din următoarele operaŃii:

17
 pentru a anula sau a reface cea mai recentă acŃiune, se execută
clic pe butonul Undo sau Redo de pe bara de instrumente
Standard sau se alege din meniul Edit comanda Undo, respectiv
Redo.
 pentru a anula sau a reface mai multe acŃiuni, se execută clic pe
săgeata în jos de lângă butonul Undo respectiv Redo de pe bara
de instrumente Standard şi apoi se selectează acŃiunile pe care
dorim să le anulăm sau să le refacem.

Undo Redo

Pentru anularea sau refacerea modificărilor se pot utiliza şi


combinaŃiile de taste Ctrl + Z pentru Undo şi Ctrl + Y pentru Redo.

EXERCIłII

1. ScrieŃi un text format din 5 propoziŃii. DeplasaŃi punctul de


inserare cu ajutorul tastaturii şi apoi al mouse-ului în interiorul
acestui text.
2. SelectaŃi anumite porŃiuni din text utilizând tehnicile prezentate.
3. InseraŃi o nouă propoziŃie în textul scris anterior.
4. ŞtergeŃi propoziŃia inserată anterior.
5. ScrieŃi o propoziŃie scurtă şi copiaŃi-o de mai multe ori utilizând
cele trei variante de copiere învăŃate.

18
3. CĂUTAREA ŞI ÎNLOCUIREA TEXTULUI,
ILUSTRAłIILOR, CÂMPURILOR ŞI A
ALTOR CARACTERE SPECIALE

3.1. Căutarea textului şi stabilirea formatelor

Un text poate fi găsit cu ajutorul comenzii Find… din meniul


Edit sau apăsând combinaŃia de taste CTRL+F.

Pentru a căuta un text:


1. din meniul Edit se alege comanda Find…;
2. în fereastra de dialog Find and Replace se selectează eticheta
Find;

3. se apasă butonul More;

19
4. se execută una din operaŃiile:

Pentru a găsi Se execută


text fără formate se tastează textul dorit în cutia Find what. În secŃiunea
Find se apasă butonul No Formatting.
text cu formate se tastează textul dorit în cutia Find what. În secŃiunea
Find se apasă butonul Format şi apoi se alege Font,
Paragraph, Tabs, Language, Frame, Style sau
Highlight şi se selectează formatele dorite.
doar tipurile de formate se şterge orice text din cutia Find what. În secŃiunea
Find se apasă butonul Format şi apoi se alege Font,
Paragraph, Tabs, Language, Frame, Style sau
Highlight şi se selectează formatele dorite.

5. pentru a controla căutarea se execută una din operaŃiile:

Pentru a Se execută
căuta în întregul document în cutia Search se selectează All
căuta în document doar de la punctul de în cutia Search se selectează Up
inserare spre începutul documentului
căuta în document doar de la punctul de în cutia Search se selectează Down
inserare spre sfârşitul documentului
găsi text cu acelaşi mod de folosire a se marchează cutia Match case
majusculelor ca şi în textul din cutia Find
What
găsi doar cuvinte întregi, nu şi părŃi din se marchează cutia Find whole words
cuvinte only.
găsi cuvinte care sună la fel ca textul se marchează cutia Sounds like
căutat, dar care au o ortografiere diferită

6. se apasă butonul Find Next pentru a începe căutarea;


7. Word găseşte prima apariŃie a cuvântului tastat. Pentru a continua
căutarea se apasă din nou butonul Find Next;
8. pentru a abandona o căutare sau a închide cutia de dialog, se
apasă butonul Cancel.

Dacă dorim să regăsim un text căutat anterior, se poate apăsa


săgeata în jos de lângă cutia Find what şi se selectează textul ce
dorim să-l regăsim.

3.2. Înlocuirea textului şi stabilirea formatelor

Se poate găsi un text cu ajutorul comenzii Replace… din


meniul Edit sau apăsând combinaŃia de taste CTRL+H.

20
Pentru a înlocui un text:
1. din meniul Edit se alege comanda Replace…;
2. în fereastra de dialog Find and Replace se selectează eticheta
Replace;

3. se apasă butonul More;

4. se execută una din operaŃiile:


Pentru a găsi Se execută
text fără formate se tastează textul dorit în cutia Find what. În secŃiunea
Replace se apasă butonul No Formatting
text cu formate se tastează textul dorit în cutia Find what. În secŃiunea
Replace se apasă butonul Format şi apoi se alege
Font, Paragraph, Tabs, Language, Frame, Style sau
Highlight şi se selectează formatele dorite.
doar tipurile de formate se şterge orice text din cutia Find what. În secŃiunea
Replace se apasă butonul Format şi apoi se alege
Font, Paragraph, Tabs, Language, Frame, Style sau
Highlight şi se selectează formatele dorite.
21
5. în cutia Replace with se repetă pasul 4;
6. pentru a controla căutarea se execută una din operaŃiile:

Pentru a Se execută
căuta în întregul document în cutia Search se selectează All
căuta în document doar de la punctul de în cutia Search se selectează Up
inserare spre începutul documentului
căuta în document doar de la punctul de în cutia Search se selectează Down
inserare spre sfârşitul documentului
găsi text cu acelaşi mod de folosire a se marchează cutia Match case
majusculelor ca şi în textul din cutia Find
What
găsi doar cuvinte întregi, nu şi părŃi din se marchează cutia Find whole words
cuvinte only
găsi cuvinte care sunã la fel ca textul se marchează cutia Sounds like
căutate, dar care au o ortografiere diferită

7. se apasă butonul Find Next pentru a începe căutarea;


8. se execută una din operaŃiile:

Pentru a Se apasă
înlocui textul sau tipul de format şi a butonul Replace
găsi următoarea apriŃie
schimba toate apariŃiile fără a cere butonul Replace All
confirmarea
lăsa textul sau tipul de format butonul Find next
nemodificat şi a continua căutarea

9. pentru a abandona o căutare sau a închide cutia de dialog, se


apasă butonul Cancel.

Dacă dorim să regăsim un text căutat anterior, se poate apăsa


săgeata în jos de lãngã cutia Find what şi se selectează textul ce
dorim să-l regăsim, iar dacã dorim înlocuirea cu un text folosit
anterior se apasă săgeata în jos de lângă cutia Replace with şi se
selectează textul dorit.

3.3. Căutarea şi înlocuirea ilustraŃiilor, câmpurilor,


adnotărilor şi altor caractere speciale

Pentru a căuta şi înlocui ilustraŃii, câmpuri, adnotări şi alte


caractere speciale:
1. din meniul Edit se alege comanda Replace;
2. se apasă butonul More;
22
3. se poziŃionează punctul de inserare în cutia Find what şi se apasă
butonul Special;
4. se alege caracterul special sau elementul pe care dorim să-l
înlocuim;
5. se poziŃionează punctul de inserare în cutia Replace with şi apoi
se apasă butonul Special;
6. se alege caracterul special sau elementul cu care dorim să se facă
înlocuirea;
7. se selectează opŃiunile dorite pentru a controla căutarea;
8. se apasă butonul Find Next;
9. se execută una din operaŃiile:

Pentru a Se apasă
înlocui textul sau tipul de format şi a găsi butonul Replace
următoarea apariŃie
schimba toate apariŃiile fără a cere confirmarea butonul Replace All
lăsa textul sau tipul de format nemodificat şi a butonul Find next
continua căutarea

10. pentru a abandona o căutare sau a închide cutia de dialog, se


apasă butonul Cancel.

3.4. PoziŃionarea într-un loc specificat al documentului

Pentru a ne deplasa rapid într-un loc specificat al


documentului:
1. din meniul Edit se alege comanda Go to… sau se apasă
combinaŃia de taste CRTL+G;

2. în cutia Go to what se selectează tipul elementului în care dorim


să ne mutăm;
3. se tastează numele sau numărul elementului în cutia Enter…;
4. se apasă butonul Go To;
5. se apasă butonul Close.

23
EXERCIłII

1. CopiaŃi dintr-o carte un text de aproximativ 20 de rânduri. GăsiŃi


în acest text toate cuvintele “şi” cu ajutorul comenzii Find.
2. GăsiŃi toate cuvintele “de” din textul scris anterior şi înlocuiŃi-le cu
“DE”.
3. DeschideŃi fişierul script.doc din directorul Windows sau un alt
fişier de tip doc de pe calculatorul dumneavoastră şi poziŃionaŃi-vă
direct la pagina 3.

24
4. VERIFICAREA ŞI CORECTAREA
AUTOMATĂ A TEXTELOR

Instrumentele de verificare a textelor au rolul de a găsi şi de a


corecta automat erorile de tastare, ortografice şi gramaticale.
Verificarea textelor se face implicit în limba engleză.

Pentru a schimba limba în care se face verificarea textului:


1. din meniul Tools se alege Language şi apoi Set Language…;
2. se alege în cutia Mark selected text as limba dorită;
3. se apasă butonul OK.

4.1. Corectarea automată cu ajutorul funcŃiei


AutoCorrect

Pentru a corecta automat anumite cuvinte pe măsura scrierii


lor:
1. din meniul Tools se alege AutoCorrect…;
2. se tastează în cutia Replace cuvântul greşit (pe care
obişnuim să-l scriem greşit în mod frecvent);
3. se tastează în cutia With cuvântul scris corect;
4. se apasă butonul Add;
5. se apasă butonul OK.

25
4.2. Verificarea ortografică a textelor

Verificarea ortografică a unui document se face pornind de la


punctul de inserare până la sfârşitul documentului. Dacă se doreşte
numai verificarea unei porŃiuni de text, aceasta trebuie selectată.

Pentru a verifica ortografia unui text:


1. din meniul Tools se alege Spelling and Grammar… sau se
execută clic pe butonul Spelling de pe bara de instrumente
Standard;
2. se demarchează cutia Check Grammar;
3. se execută una din următoarele operaŃii:

Pentru a Se alege
accepta cuvântul din cutia Change, a înlocui cuvântul butonul Change
greşit cu unul din cuvintele din cutia Suggestions
înlocui cuvântul greşit în toate apariŃiile lui în document butonul Change All
adăuga cuvântul în dicŃionar butonul Add
lăsa cuvântul neschimbat butonul Ignore
lăsa cuvântul neschimbat în toate apariŃiile lui butonul Ignore All
adăuga cuvintele scrise greşit în lista AutoCorrect butonul AutoCorrect
particulariza verificările ortografice butonul Options
anula ultima schimbare Butonul Undo

4. se repetă operaŃiile de mai sus pentru toate cuvintele ce sunt


depistate greşite;
5. se apasă butonul Close.

26
4.3. Verificarea gramaticală a textelor

Verificarea gramaticală a unui document se face pornind de la


punctul de inserare până la sfârşitul documentului. Dacă se doreşte
numai verificarea unei porŃiuni de text, aceasta trebuie selectată.

Pentru a verifica gramatical un text:


1. din meniul Tools se alege Spelling and Grammar…;
2. se marchează cutia Check Grammar;
3. se execută una din următoarele operaŃii:

Pentru a Se apasă
accepta schimbarea sugerată butonul Change
ignora sugestia butonul Ignore
ignora regula gramaticală butonul Ignore Rule
relua verificarea cu următoarea propoziŃie butonul Next Sentence
anula ultima schimbare butonul Undo
particulariza verificările gramaticale butonul Options

4. se repetă operaŃiile de mai sus pentru toate propoziŃiile ce sunt


depistate greşite din punct de vedere gramatical;
5. se pasă butonul Close.

4.4. DespărŃirea în silabe

DespărŃirea în silabe a cuvintelor reduce aspectul


“zdremŃăros” al unui text aliniat la stânga sau la dreapta şi va permite

27
introducerea de mai mult text pe un rând. În textele aliniate la stânga
şi la dreapta, despărŃirea în silabe reduce dimensiunea spaŃiului
inserat de Word între cuvinte pentru completarea unei linii.
DespărŃirea în silabe este în mod special folositoare în documentele
care au textul scris pe coloane înguste.
DespărŃirea în silabe poate fi făcută în următoarele moduri:
• despărŃire automată în silabe, prin marcarea cutiei Automatically
Hyphenate Document din cutia de dialog Hyphenation;
• despărŃire manuală în silabe, prin selectarea butonului Manual
din cutia de dialog Hyphenation. Această comandă este utilă
pentru despărŃirea în silabe doar a unei părŃi dintr-un document
sau pentru specificarea locului în care să fie inserate cratime în
anumite cuvinte;
• inserare de cratime opŃionale atunci când dorim împărŃirea unei
linii specifice;
• inserare de cratime neseparatoare între cuvinte compuse sau
expresii care trebuie scrise în acelaşi rând. Dacă este necesar,
Word va muta cuvintele compuse sau expresiile pe rândul
următor, dar nu le va despărŃi la una din cratime.

Primele trei metode inserează cratime opŃionale pe care Word


le utilizează doar la sfârşitul unei linii, atunci când un cuvânt sau o
frază îi depăşesc marginea. Pentru a vizualiza cratime opŃionale, se
alege Options din meniul Tools şi apoi se selectează eticheta View.
În secŃiunea Nonprinting Characters se marchează cutia Optional
Hyphens (cratime opŃionale) şi apoi se apasă butonul OK. Se
execută clic pe butonul Show / Hide ¶ de pe bara de instrumente
Standard. Cratimele opŃionale apar ca simbolul ”-”.

Pentru despărŃirea automată în silabe a cuvintelor:


1. din meniul Tools se alege comanda Language şi opŃiunea
Hyphenation;
2. se marchează cutia de selectare Automatically hyphenate
document;
3. în cutia Hyphenate zone se tastează sau se selectează mărimea
spaŃiului pe care Word îl lasă între sfârşitul ultimului cuvânt
dintr-o linie şi marginea ei dreapta. Word foloseşte acest spaŃiu
pentru a determina dacă un cuvânt trebuie despărŃit în silabe.
Pentru reducerea numărului de cratime, zona de despărŃire în
silabe trebuie să fie mai lată. Pentru a reduce “zdrenŃuirea”
marginii drepte, zona de despărŃire în silabe trebuie să fie mai
îngustă;

28
4. în cutia Limit consecutive hyphens to se selectează sau se
tastează numărul de linii consecutive în care se pot face
despărŃirile în silabe;
5. se apasă butonul OK.

ObservaŃie: Dacă nu dorim ca într-unul sau mai multe paragrafe să


se facă despărŃirile în silabe în mod automat:
1. se selectează textul;
2. se alege comanda Paragraph din meniul Format;
3. se selectează eticheta Line and Page Break;
4. se marchează cutia Don’t Hyphenate;
5. se apasă butonul OK.

29
Pentru a controla manual despărŃirea în silabe:
1. din meniul Tools se alege comanda Language şi opŃiunea
Hyphenation;
2. se apasă butonul Manual. Atunci când Word afişează fiecare
cuvânt ce urmează a fi despărŃit în silabe, se execută una din
următoarele operaŃii:

Pentru a Se execută
despărŃi un cuvânt în silabe în alt clic pe locul din cuvânt în care vreŃi să
punct decât cel sugerat inseraŃi o cratimă.
insera cratima clic pe butonul Yes.
sări peste un cuvânt clic butonul No.
opri despărŃirea în silabe clic butonul Cancel.

ObservaŃie: Dacă se utilizează comanda Hyphenation pentru a


controla manual despărŃirea în silabe, este bine să facem despărŃirea
cuvintelor în silabe în momentul în care am terminat complet scrierea
şi editarea textului, deoarece adăugarea şi ştergerea de text afectează
modul în care se despart liniile.

Pentru a insera o cratimă opŃională:


1. se poziŃionează punctul de inserare în locul în care dorim să
introducem cratima opŃională;
se apasă CTRL+-.

Pentru a insera o cratimă ne-separatoare:


1. se poziŃionează punctul de inserare în locul în care dorim să
introducem cratima ne-separatoare;
2. se apasă CTRL+SHIFT+-.

30
EXERCIłII

1. ScrieŃi un text de câteva rânduri care să conŃină atât greşeli


ortografice cât şi gramaticale. CorectaŃi-l utilizând comanda
Spelling.
2. AdăugaŃi cu ajutorul funcŃiei AutoCorrect următoarele corecturi
sau prescurtări:
pentru: nostră → noastră
decat → decât
incă → încă
in → în
pt → pentru

şi folosiŃi-le în text.

31
5. STABILIREA FORMATULUI
CARACTERELOR

Dacă textul este deja scris, pentru a schimba formatul lui, el


trebuie selectat; dacă nu, poate fi ales formatul dorit şi el va fi vizibil
pentru textul care urmează a fi introdus până când alegem un alt
format pentru text. Pentru a vedea ce formate sunt aplicate unui text,
acesta se selectează (sau putem pur şi simplu să poziŃionăm punctul
de inserare în interiorul său) şi apoi se observă butoanele
corespunzătoare din bara de instrumente Formatting sau opŃiunile
din fereastra Font (din meniul Format).

5.1. Modificarea formatului unui text

Pentru a aplica sau a şterge formate caracterelor cu ajutorul


butoanelor de pe bara de instrumente Formatting:
1. dacă textul este tastat, se selectează; altfel se poziŃionează punctul
de inserare în locul de unde se doreşte tastarea textului cu noile
formate;
2. - pentru a schimba fontul, se selectează fontul dorit în cutia Font,
- pentru a schimba dimensiunea fontului, se selectează o
dimensiune sau se tastează o dimensiune şi se apasă tasta Enter
în cutia Font size;
- pentru a adăuga sau a elimina formatul îngroşat, înclinat sau
subliniat se execută clic pe butonul Bold, Italic sau Underline
sau se apasă tastele Ctrl+B, Ctrl+I respectiv Ctrl + U;
- pentru a schimba culoarea textului se face clic pe butonul Font
Color şi se alege culoarea dorită, iar pentru a schimba culoarea
fondului se execută clic pe butonul Highlight şi se alege
culoarea dorită.

Font Font size Italic Font Color

Bold Undelined Highlight

32
Pentru a aplica sau a şterge formate caracterelor cu ajutorul
comenzii Font:
1. dacă textul este tastat, se selectează; altfel se poziŃionează punctul
de inserare în locul de unde se doreşte tastarea textului cu noile
formate;
2. se alege din meniul Format comanda Font; se deschide fereastra
Font;
3. se alege un font, dimensiunea caracterelor, se înclină, se îngroaşă,
se subliniază în diferite moduri sau se colorează textul în funcŃie
de opŃiuni.

Putem aplica şi câteva efecte speciale:

• Strikethrough – textul va fi tăiat cu o linie;


• Double strikethrough – textul va fi tăiat cu două linii;
• Superscript – se foloseşte pentru scrierea exponenŃilor;
• Subscript – se foloseşte pentru scrierea indicilor;
• Shadow – adaugă textului o umbră;
• Outline – afişează doar conturul literelor;
• Embross şi Engrave – pentru scrierea gravată a textului;
• Small caps – afectează doar textul scris cu litere mici. Literele
mici vor fi transformate în majuscule reduse, a căror dimensiune
este aproximativ egală cu a literelor înlocuite;
• All caps – toate literele mici sunt transformate în majuscule;

33
• Hidden – ascunde textul selectat, astfel că acesta nu e afişat pe
ecran sau la imprimantă. Este folosit pentru a include în text note
şi comentarii pe care nu vreŃi să le tipăriŃi. Textul astfel ascuns
poate fi afişat pe ecran prin intermediul comenzii Options din
meniul Tools; se execută clic pe eticheta View şi se marchează
cutia Hidden Text din secŃiunea Nonprinting Caracters.

ObservaŃie: Pentru toate aceste efecte speciale există butoane care


pot fi adăugate pe bara de instrumente Formatting sau pe o altă bară
de instrumente creată de către utilizator.

Pentru a elimina toate formatele pentru text:


1. se selectează textul al cărui format vrem să-l eliminăm;
2. se apasă combinaŃia de taste: CTRL + SPAłIU.

5.2. SpaŃierea între caractere

SpaŃierea între caractere măreşte sau reduce dimensiunea


spaŃiului după un caracter în funcŃie de valoarea specificată.

Pentru a mări sau reduce spaŃiul dintre caractere:


1. se selectează textul pentru care dorim să mărim sau să reducem
spaŃiul între caractere;
2. din meniul Format se alege comanda Font;
3. în fereastra Font se alege eticheta Caracter Spacing;
4. în cutia Spacing se selectează Expanded sau Condensed, iar în
cutia By dimensiunea dorită;
5. se apasă butonul OK.

34
5.3. Inserarea simbolurilor

În plus faŃă de literele, cifrele şi semnele de punctuaŃie


prezente pe tastatură, multe fonturi includ şi simboluri speciale, cum
ar fi: ∈, ⊇, ¥, £, ∅, ©, ™, ®. Multe fonturi pot conŃine caractere cu
marcaje diacritice, de exemplu, é, ü, ç, ò şi â. Putem insera aceste
simboluri cu ajutorul comenzii Symbol din meniul Insert sau
apăsând combinaŃii de taste asociate simbolurilor utilizate frecvent.

5.3.1. Inserarea unui simbol utilizând comanda Symbol

Pentru a insera simboluri folosind comanda Symbol:


1. se poziŃionează punctul de inserare în locul în care dorim să
inserăm simbolul;
2. din meniul Insert, se alege comanda Symbol;
3. în cutia Font, se alege fontul în care se găseşte simbolul dorit;
4. se selectează simbolul dorit şi se apasă butonul Insert;
5. se apasă butonul Close.

5.3.2. Asocierea unei combinaŃii de taste (tastă de comenzi


rapide) unui simbol

Dacă inserăm în mod frecvent un anumit simbol, acesta poate


fi asociat unei combinaŃii de taste particularizate. Putem insera rapid
simbolul respectiv apăsând combinaŃia de taste ce-i este asociată.

35
Pentru asocierea unei combinaŃii de taste unui simbol:
1. din meniul Insert se alege comanda Symbol;
2. în cutia Font, se alege fontul în care se găseşte simbolul dorit;
3. se selectează caracterul sau simbolul căruia dorim să-i asociem o
combinaŃie de taste;
4. se apasă butonul Shortcut Key;
5. în cutia Press new shortcut key, se apasă combinaŃia de taste pe
care o dorim pentru simbolul respectiv;
6. se apasă butonul Assign;
7. se apasă butonul Close;
8. se repetă paşii de la 3 la 7 pentru fiecare simbol căruia dorim să-i
asociem o combinaŃie de taste;
9. când am terminat de asociat simbolurilor taste, se apasă butonul
Close din cutia de dialog Symbol.

5.4. Tastarea ghilimelelor curbate

Pentru a modifica tipurile de ghilimele:


1. din meniul Tools se selectează AutoCorrect;
2. se selectează eticheta AutoFormat As You Type;
3. în secŃiunea Replace as you type, se marchează cutia "Straight
quotes" with "smart quotes";

36
4. se apasă butonul OK.

EXERCIłII

1. ScrieŃi o propoziŃie cu următorul format al caracterelor: Arial, 12,


Italic, fond galben utilizând bara de instrumente Formatting.
2. ScrieŃi o propoziŃie cu următorul format al caracterelor: Times
New Roman, 14, Bold, Italic, roşu utilizând comanda Font din
meniul Format.
3. ScrieŃi o propoziŃie cu următorul format al caracterelor: Brooklyin,
13, Bold, Engrave, albastru, cu distanŃa între caractere de 1,5 puncte.
4. ScrieŃi următoarele simboluri: ∈, ⊇, ¥, £.
5. AsociaŃi literei á combinaŃia de taste CTRL + SHIFT + A.

37
6. STABILIREA FORMATULUI
PARAGRAFELOR

În Word, un paragraf reprezintă un text, o ilustraŃie, obiecte


(ecuaŃii sau grafice) sau alte elemente urmate de un marcaj de sfârşit
de paragraf. Acesta apare de câte ori se apasă tasta Enter. Pentru a
vedea marcajele de sfârşit de paragraf se apasă butonul Show/Hide
de pe bara de instrumente Standard.
Pentru a stabili un format pentru un singur paragraf, acesta nu
trebuie selectat, ci este suficient ca punctul de inserare să fie
poziŃionat în interiorul paragrafului. Pentru a aplica acelaşi format la
mai multe paragrafe, acestea trebuie selectate.

6.1. Alinierea textului

Textul poate fi aliniat faŃă de marginile din stânga şi dreapta


în diverse moduri, utilizând butoanele de pe bara de instrumente
Formatting sau comanda Paragraph meniul Format.

Pentru a alinia un text cu ajutorul barei de instrumente


Formatting:
1. se selectează paragrafele pe care dorim să le aliniem;
2. de pe bara de instrumente Formatting se apasă butonul:
- Align Left pentru alinierea textului faŃă de marginea din
stânga;
- Center pentru centrarea textului;
- Align Right pentru alinierea textului faŃă de marginea din
dreapta;
- Justify pentru alinierea textului faŃă de marginea din stânga şi
din dreapta. În acest caz ultima linie a paragrafului nu este
aliniată la stânga şi la dreapta deoarece este mai scurtă decât
celelalte linii. Pentru a realiza alinierea ei la stânga şi la
dreapta la sfârşitul paragrafului, în loc de tasta Enter se apasă
tastele Shift+Enter.

Align Left
Justify

Cente Align Right


r
38
Pentru a alinia un text utilizând comanda Paragraph din
meniul Format:
1. se selectează paragrafele pe care dorim să le aliniem;
2. din meniul Format alegem comanda Paragraph;
3. se selectează eticheta Indents and Spacing;
4. în cutia Alignment alegem opŃiunea dorită (Left, Centered,
Right sau Justified).

6.2. Indentarea textului

Pentru a indenta un text se poate alege una din următoarele


metode:
1. se glisează marcatorii de indentare de pe riglă;

marcaj de indentare la dreapta marcaj de indentare la stânga


pentru primul rând din paragraf pentru întregul paragraf

marcaj de indentare la dreapta pentru


intregul paragraf, mai puŃin primul rând

această cutie deplasează simultan ambele


marcaje la dreapta

39
2. se apăsă butonul Increase Indent sau Decrease Indent de pe
bara de instrumente Formatting;

Decrease Indent Increase Indent

3. din meniul Format se alege comanda Paragraph şi se trec


valorile dorite în cutiile din secŃiunea Indentation.

6.3. SpaŃierea între paragrafe

În loc de a apăsa tasta Enter pentru a lăsa spaŃii libere înainte


sau după un paragraf, se poate folosi comanda Paragraph din
meniul Format pentru a mări spaŃiul înainte şi după un paragraf.

Pentru a modifica spaŃierea dintre paragrafe:


1. se selectează paragrafele a căror spaŃiere dorim să o modificăm;
2. din meniul Format se alege comanda Paragraph;
3. se selectează eticheta Indents and Spacing;
4. în secŃiunea Spacing se trec valorile dorite în cutiile Before şi
After;
5. se apasă butonul OK.

ObsevaŃie: Pentru a lăsa un spaŃiu de 12 puncte înaintea unui


paragraf se autilizează combinaŃia de taste CTRL + 0 (zero).

6.4. SpaŃierea între liniile unui paragraf

În mod implicit, Word scrie textul lăsând o singură linie de


spaŃiere în text. Acest spaŃiu poate fi mărit sau micşorat în funcŃie de
preferinŃă.

Pentru a stabili o spaŃiere între linii cu ajutorul barei de


instrumente Formatting la:
- o linie – se apasă butonul Single Space de pe bara de instrumente
Formatting sau combinaŃia de taste Ctrl+1 ;
- 1,5 linii - se apasă butonul 1.5 Space de pe bara de instrumente
Formatting sau combinaŃia de taste Ctrl+5;
- 2 linii - se apasă butonul Double Space de pe bara de
instrumente Formatting sau combinaŃia de taste Ctrl+2.

40
1.5 Space
Single Space Double Space

Pentru a schimba spaŃierea între linii utilizând comanda


Paragraph din meniul Format:
1. se selectează paragrafele cărora dorim să le modificăm spaŃierea
între linii ;
2. din meniul Format se alege comanda Paragraph ;
3. se execută clic pe eticheta Indents and Spacing ;
4. în secŃiunea Spacing, în cutia Line Spacing se selectează tipul de
spaŃiere pe care îl dorim. Dacă selectăm At Least sau Exactly
trebuie să tastăm şi dimensiunea dorită în cutia At ;
5. se apasă butonul OK.

6.5. Adăugarea şi eliminarea bordurilor şi umbrelor

Pentru a adăuga borduri unui text:


1. se selectează textul căruia dorim să-i aplicăm borduri;
2. din meniul Format se alege comanda Borders and Shading;
3. în fereastra Borders and Shading se selectează eticheta
Borders;
4. în secŃiunea Setting se alege stilul dorit pentru chenar; în cutia
Style se alege stilul liniei chenarului; în cutia Color se alege
culoarea liniei chenarului; în cutia Width se alege grosimea liniei
chenarului;
5. pentru a stabili distanŃa dintre chenar şi text se apasă butonul
Options şi se introduc dimensiunile dorite în cutiile Top,
Bottom, Left şi Right;
6. se apasă butonul OK.

41
Pentru a adăuga umbre unui text:
1. se selectează textul căruia dorim să-i aplicăm umbre;
2. din meniul Format se alege comanda Borders and Shading;
3. în fereastra Borders and Shading se selectează eticheta
Shading;
4. în secŃiunea Fill se alege culoarea umbrei; în secŃiunea Patterns
se alege stilul şi culoarea stilului de umplere;
5. se apasă butonul OK.

Pentru a elimina bordurile şi umbrele unui text:


1. se selectează textul căruia dorim să-i eliminăm bordurile sau
umbrele;
2. din meniul Format se alege comanda Broders and Shading;
3. în fereastra Borders and Shading se execută clic pe eticheta
Borders ;
4. în secŃiunea Setting se execută clic pe None pentru a elimina
bordura;
5. se selectează eticheta Shading şi în secŃiunea Fill se selectează
None pentru a elimina umbra;
6. se apasă butonul OK.

6.6. Crearea unei majuscule incorporate

Pentru a crea majuscule incorporate în paragraf:


1. se poziŃionează punctul de inserare la începutul paragrafului care
dorim să înceapă cu o majusculă încorporată. Dacă selectăm
întregul cuvânt cu care începe paragraful sau doar o parte a lui,
întregul cuvânt sau doar partea selectată va avea forma unei
majuscule încorporate în paragraf;
2. din meniul Format se alege comanda Drop Cap;
42
3. în secŃiunea Position se selectează fie Dropped – opŃiune care
plasează majuscula în paragraf, fie In Margin – opŃiune care
plasează majuscula în stânga paragrafului;
4. în cutia Font, se selectează fontul pe care dorim să-l aplicăm
majusculelor încorporate în paragraf;
5. în cutia Lines to drop, se tastează numărul de linii pentru a
specifica înălŃimea majusculei;
6. în cutia Distance from text, se tastează dimensiunea spaŃiului
dintre majuscula încorporată şi textul ce urmează în paragraf;
7. se apasă butonul OK.

Pentru a elimina majusculele încorporate în paragraf:


1. se execută clic în paragraful care conŃine majuscula încorporată;
2. din meniul Format se alege Drop Cap;
3. în secŃiunea Position se selectează None şi apoi se apasă butonul
OK.

6.7. Liste marcate şi liste numerotate

În cazul în care avem creată o listă, pentru a o face listă


marcată sau listă numerotată este suficient să o selectăm şi să apăsăm
butonul Bullets pentru o listă marcată, respectiv butonul Numbering
pentru o listă numerotată. Cele două butoane se găsesc pe bara de
butoane Formatting. Dacă nu avem creată încă lista şi dorim ca
numerotarea sau marcarea să se facă automat, se executa clic pe
43
oricare din aceste două butoane înainte de a începe lista. Când se
termină de tastat lista, se apasă tasta Enter şi din nou acelaşi buton.

Numbering Bullets

De asemenea se poate folosi comanda Bullets and


Numbering din meniul Format.

Pentru a adăuga / elimina marcatori sau numere în / dintr-o


listă:
1. se selectează lista la / din care dorim să adăugăm / eliminăm
marcatori sau numere;
2. se apasă unul din următoarele butoane de pe bara de instrumente
Formatting:
• butonul Bullets pentru a adăuga / elimina marcatori;
• butonul Numbering pentru a adăuga / elimina numere.

Pentru a schimba marcatorii în numere şi invers:


1. se selectează lista la care dorim să facem modificările;
2. se execută una din următoarele operaŃii:
• se apasă butonul Bullets pentru a schimba numerele în
marcatori;
• se apasă butonul Numbering pentru a schimba marcatorii în
numere.

6.7.1. Întreruperea unei liste

De multe ori o listă trebuie întreruptă pentru a insera alt text


în listă sau o altă listă.

Pentru a întrerupe o listă se execută una din operaŃiile:


1. se tastează de două ori Enter după terminarea listei;
2. se tastează Enter după terminarea listei şi se apasă unul din
butoanele Numbering sau Bullets.

44
6.7.2. Crearea unei liste ierarhice

În Word se pot crea liste cu mai mult de un nivel. Aceste liste


pot avea până la 9 nivele ierarhice şi pot avea marcatori sau numere
pe orice nivel. Word dispune de 7 formate ierarhice prestabilite.

Pentru a crea o listă ierarhică:


1. din meniul Format se alege comanda Bullets and Numbering;

2. se selectează eticheta Outline Numbered;


3. se selectează formatul dorit pentru lista ierarhică;
4. se apasă butonul OK.

6.7.3. Modificarea formatului stabilit pentru listă

Formatul unei liste marcate sau numerotate poate fi modificat


schimbând oricare din elementele următoare:
• formatul marcatorilor (de exemplu: , , , ) sau a
numerelor (de exemplu: 1., 1), (a), Caz1)
• alinierea marcatorilor şi a numerelor;
• spaŃiul dintre marcator sau număr şi text.
Pentru a modifica formatele de marcatori şi numere:
1. se selectează elementele listei care conŃin formatul de marcatori
sau numere pe care dorim să-l modificăm;
45
2. din meniul Format se alege comanda Bullets and Numbering;
3. se selectează eticheta pentru tipul listei pe care urmează să o
modificăm:
• eticheta Bulleted pentru a modifica o lista marcată;
• eticheta Numbered pentru a modifica o lista numerotată;
• eticheta Outline Numbered pentru a modifica o lista
ierarhizată;
4. se apasă butonul Customize;
5. se execută:

Pentru a modifica Se execută


un anumit nivel dintr-o listă se selectează nivelul defilând prin cutia
Level
textul care apare înainte sau după se tastează textul în cutia Number
număr Format înainte sau după număr
formatul unui marcator sau număr se selectează un format de marcator din
secŃiunea Bullet Character, sau se
execută clic pe butonul Bullet , respectiv
pe un alt format de număr ce poate fi
selectat din secŃiunea Number style
formatul unui număr şi fontul unui text se apasă butonul Font şi se alege
înainte sau după un număr formatul pe număr şi text
alinierea unui număr se selectează Left, Centered sau Right
în cutia Number Position
distanŃa de la marcator sau număr la se tastează o dimensiune în cutia Indent
marginea din stânga a foii At din secŃiunea Bullet Position,
respectiv în cutia Aligned At din
secŃiunea Number Position
mărimea spaŃiului orizontal dintre se tastează o dimensiune în cutia Indent
marcator sau număr şi text At din secŃiunea Text Position

6. se apasă butonul OK.

46
6.8. Crearea şi modificarea coloanelor stil ziar

Unui document i se poate stabili, în întregime sau doar


parŃial, un format în stilul coloanelor de ziar.

6.8.1. Crearea coloanelor stil ziar

Pentru a crea coloane stil ziar:


Se apasă butonul Columns de pe bara de instrumente
Standard, iar apoi se glisează pentru a selecta numărul de coloane
dorit. În acest moment se crează coloane cu lăŃimi egale.

Dacă documentul este împărŃit în secŃiuni, fiecare secŃiune


poate conŃine un număr diferit de coloane.
Pentru ca doar o parte a documentului să apară pe coloane, se
selectează această porŃiune a documentului şi apoi se aplică formatul
de coloană.

47
Pentru a crea coloane cu lăŃimi egale:
1. se selectează textul pe care dorim să-l împărŃim în coloane;
2. se apasă butonul Columns de pe bara de butoane Standard şi se
glisează pentru a selecta numărul de coloane dorit.

Pentru a crea coloane cu lăŃimi inegale:


1. se selectează textul pe care dorim să-l împărŃim în coloane;
2. se alege comanda Columns… din meniul Format;

3. în cutia Number of columns se selectează numărul dorit de


coloane;
4. pentru a avea lăŃimi diferite pentru coloane, trebuie demarcată
cutia Equal column width;
5. pentru a specifica exact dimensiunea coloanelor, se selectează
dimensiunile dorite în secŃiunea Width and spacing;
6. se apasă butonul OK.

6.8.2. Adăugarea de linii verticale între coloane

Liniile verticale dintre coloane dau claritate textului şi-l scot în


evidenŃă.

Pentru a adăuga linii verticale între coloane:


1. se poziŃionează punctul de inserare în coloanele cărora dorim să
le adăugăm linii verticale;
2. din meniul Format se alege comanda Columns…;
3. se marchează cutia Line between;
4. se apasă butonul OK.

48
6.8.3. Modificarea lăŃimii coloanei şi a spaŃiului dintre
coloane

Pentru a modifica lăŃimea coloanelor sau a spaŃiului dintre


ele, se glisează marcatorii de coloană pe riglă.

Pentru a modifica lăŃimea coloanei:


- se glisează marginea marcajului de coloană spre stânga sau spre
dreapta până la dimensiunea dorită.

margini

Pentru a modifica lăŃimea spaŃiului dintre coloane:


- se glisează mijlocul marcajului de coloană spre stânga sau spre
dreapta până la dimensiunea dorită.

mijloc

ObsevaŃie: LăŃimea coloanelor poate fi afişată dacă Ńinem apăsată


tasta ALT în timp ce tragem marcajul dintre coloane.

6.8.4. Inserarea sfârşitului de coloană

Sfârşitul de coloană este locul din text unde se termină o


coloană şi începe una nouă. Word inserează automat sfârşitul de
coloană, dar se poate insera un sfârşit de coloană acolo unde dorim.
Pentru a insera un sfârşit de coloană:
1. se poziŃionează punctul de inserare acolo unde dorim să înceapă o
coloanã nouă;
2. se execută una din operaŃiile:
• din meniul Insert se alege comanda Break…; se marchează
cutia Column break şi se apasă butonul OK;
• se apasă combinaŃia de taste CTRL+SHIFT+ENTER.

49
6.8.5. Echilibrarea coloanelor pe pagină

După ce am terminat de scris un text pe coloane, este posibil


să constatăm că acesta nu este distribuit uniform între coloane.
Pentru a echilibra lungimea coloanelor:
1. se poziŃionează punctul de inserare la sfârşitul textului ale cărui
coloane dorim să le echilibrăm;
2. din meniul Insert se alege comanda Break…;
3. se marchează cutia Continuous;
4. se apasă butonul OK.

6.8.6. Crearea unui titlu peste coloane

Pentru a crea un titlu peste coloane:


1. se tastează titlul dorit la începutul coloanei din stânga;
2. se selectează titlul şi se apasă butonul Columns de pe bara de
instrumente Standard;
3. se glisează pentru a selecta o singură coloană.

EXERCIłII

1. ScrieŃi un titlu şi sub el un text de 3 rânduri. CentraŃi titlul, iar


pentru restul textului stabiliŃi o aliniere la stânga şi o spaŃiere de un
rând şi jumătate.
2. ScrieŃi o propoziŃie scurtă. AdăugaŃi acesteia o bordură roşie. În
interiorul bordurii alegeŃi culoarea roz.
3. La textul de mai sus creaŃi o majusculă incorporată plasată în
paragraf cu dimensiunea echivalentă cu două rânduri de text şi la o
distanŃă de 0,5 cm faŃă de text.
4. ScrieŃi o listă formată din 3 elemente utilizând pe rând marcatorii:5. ScrieŃi un text de aproximativ o pagină şi puneŃi-l pe două coloane
egale separate printr-o linie.

50
7. INIłIALIZAREA PAGINII: MARGINI,
NUMERE DE PAGINĂ ŞI ALTE
ELEMENTE

Ori de câte ori creăm un document nou, acesta are nişte


parametri impliciŃi pentru dimensiunea hârtiei, orientarea paginii,
margini etc. Aceşti parametri pot rămâne aşa cum sunt sau pot fi
modificaŃi în orice moment. Dacă ştim de la început cum vrem să
arate documentul, este bine să stabilim aceşti parametri înainte de a
începe editarea, deoarece odată cu modificarea acestor parametrii,
aspectul documentului se poate modifica.
Printre opŃiunile care influenŃează aspectul unui document se
includ:
• dimensiunea hârtiei;
• orientarea paginii;
• marginile paginii;
• antete şi subsoluri de pagină;
• numerotarea paginilor.
Dacă dorim ca diferite pagini ale documentului să arate în
mod diferit, se poate împărŃi documentul în secŃiuni. ToŃi aceşti
parametrii se aplică fiecărei secŃiuni, astfel încât fiecare secŃiune
poate avea proprii săi parametrii.

7.1. Stabilirea dimensiunilor şi orientării paginii

Pentru a selecta dimensiunea hârtiei şi orientare paginii:


1. se selectează textul pentru care dorim să alegem o anumită
dimensiune a hârtiei şi orientare a paginii sau se poziŃionează
punctul de inserare în secŃiunea a cărei parametrii dorim să-i
modificăm;
2. din meniul File se alege comanda Page Setup;
3. se selecteză eticheta Paper Size;
4. în cutia Paper size alegem dimensiunea hârtiei pe care o dorim.
Dacă dorim să folosim o dimensiune particularizată a hârtiei, în
cutia Paper size se alege opŃiunea Custom size, iar în cutiile
Width şi Height se tastează sau se selectează dimensiunile
dorite;
5. în secŃiunea Orientation se selectează fie opŃiunea Portrait fie
Landscape;

51
6. în cutia Apply to se selectează la ce parte a documentului să se
aplice parametrii aleşi;
7. se apasă butonul OK.

7.2. Definirea marginilor

Marginile determină distanŃa între text şi muchia hârtiei.

Pentru a ajusta marginile hârtiei:


1. se selectează textul pentru care dorim să definim dimensiunile
marginilor sau se poziŃionează punctul de inserare în secŃiunea a
cărei parametrii dorim să-i modificăm;
2. din meniul File se alege comanda Page Setup;
3. se selectează eticheta Margins;
4. pentru a modifica dimensiunile marginilor, se selectează sau se
tastează valorile dorite în cutiile Top (sus), Bottom (jos), Left
(stânga), Right (dreapta);
5. dacă dorim să listăm pe ambele feŃe ale hârtiei, se marchează
cutia Mirror margins;
6. dacă documentul trebuie legat, se tastează o valoare în cutia
Gutter care se va adăuga la lăŃimea marginii pentru ca textul să
nu fie ascuns din cauza legării documentului;
7. dacă antetul sau subsolul de pagină nu sunt vizibile, în secŃiunea
From edge se măresc valorile din cutiile Header şi Footer;
8. în cutia Apply to se selectează la ce parte a documentului să se
aplice parametrii aleşi;
9. se apasă butonul OK.
52
7.3. Alinierea verticală a textului pe pagină

Pentru a alinia textul pe verticală:


1. se selectează textul pe care dorim să-l aliniem sau se poziŃionează
punctul de inserare în secŃiunea a cărui text dorim să-l aliniem;
2. din meniul File se alege comanda Page Setup;
3. se selectează eticheta Layout;

4. în cutia Vertical alignment se execută:


53
• Top pentru a alinia textul în partea de sus a paginii;
• Center pentru a alinia textul în mijlocul paginii;
• Justify repartizează textul între marginea de sus şi cea de jos
a paginii;
5. în cutia Apply to se selectează la ce parte a documentului să se
aplice parametrii aleşi;
6. se apăsă butonul OK.

7.4. Numerotarea paginilor

Există două moduri de a numerota paginile unui document:


• Din meniul Insert se alege comanda Page Numbers;
• Din meniul View se alege comanda Header and Footer.

7.4.1. Inserarea numerelor de pagină

Pentru a insera un număr de pagină folosind comanda Page


Numbers din meniul Insert:
1. se poziŃionează punctul de inserare în secŃiunea căreia dorim să-i
adăugăm numere de pagină;
2. din meniul Insert se alege comanda Page Numbers;

3. în fereastra Page Numbers, în cutia Position se selectează


poziŃia numărului de pagină în interiorul documentului (Bottom
of page sau Top of page), iar în cutia Alignment se selectează o
aliniere a numărului de pagină (Left , Center, Right, Inside sau
Outside);
4. se apasă butonul OK.

54
Pentru a insera un număr de pagină folosind comanda
Header and Footer din meniul View:
1. se poziŃionează punctul de inserare în secŃiunea căreia dorim să-i
adăugăm numere de pagină;
2. din meniul View se alege comanda Header and Footer;
3. se poziŃionează punctul de inserare în antet sau în subsol, în
poziŃia dorită;
4. se apasă butonul Insert Page Numbers de pe bara de butoane
Header and Footer;
5. se apasă butonul Close de pe bara de butoane Header and
Footer pentru a reveni în document.

7.4.2. Stabilirea formatului numerelor de pagină

Ca format de număr de pagină se poate folosi atât formatul


implicit, formatul numerelor de pagină fiind 1, 2, 3 etc. precum şi
alte formate ca i, ii, iii sau a, b, c.

Pentru a schimba formatul numărului de pagină:


1. se poziŃionează punctul de inserare în secŃiunea unde dorim să
schimbăm formatul numărului de pagină;
2. din meniul Insert se selectează Page Numbers;
3. se apasă butonul Format;
4. în fereastra Page Number Format, în cutia Number format se
alege formatul dorit;
5. se apasă butonul OK.

Pentru a include numărul capitolului în numărul de pagină:


1. iniŃial trebuie să ne asigurăm că toate titlurile de capitol au
formatul stabilit cu unul dintre stilurile de titlu de la unu la nouă,
ales de la butonul Style de pe bara de butoane Formatting.
Tuturor titlurilor de capitol trebuie să le aplicăm un stil unic de
titlu de tabel; de exemplu stilul Heading 1;
2. pentru a numerota titlurile de capitol, din meniul Format se
selectează comanda Bullets and Numbering şi apoi eticheta
Outline Numbered. Se alege formatul dorit şi se apasă butonul
OK;
3. din meniul Insert se selectează comanda Page Numbers;
4. în fereastra Page Numbers se apasă butonul Format;
5. în fereastra Page Numbers Format se marchează cutia Include
chapter number;

55
6. în cutia Chapter starts with style se selectează stilul de titlu pe
care l-am aplicat titlurilor de capitol; de exemplu stilul Heading
1;
7. în cutia Use separator se selectează caracterul care dorim să fie
folosit pentru a separa numărul capitolului de numărul paginii;
8. se apasă butonul OK.

7.4.3. Ştergerea numerelor de pagină

Pentru a şterge numărul de pagină:


1. se poziŃionează punctul de inserare în secŃiunea căreia dorim să-i
eliminăm numerele de pagină;
2. din meniul View se alege comanda Header and Footer;
3. se selectează numărul de pagină şi se apasă tasta Delete sau
Backspace. Word va şterge numărul de pagină din întregul
document. Pentru a şterge numărul de pagină doar din secŃiunea
curentă trebuie iniŃial întrerupte conexiunile. Dacă avem antet şi
subsol diferit pentru prima pagină a secŃiunii de restul secŃiunii
sau dacă avem antete şi subsoluri diferite pentru paginile pare şi
impare, trebuie să ne asigurăm că numerele de pagină au fost
eliminate din toate antetele şi subsolurile de pagină;
4. se apasă butonul Close de pe bara de butoane Header and
Footer pentru a reveni în document.

7.4.4. Ascunderea numerelor de pagină

Pentru a ascunde numărul de pagină de pe prima pagină a


documentului sau secŃiunii:

56
1. se poziŃionează punctul de inserare în secŃiunea unde dorim să
eliminăm numărul de pagină şi din meniul Insert se selectează
Page Numbers;
2. se demarchează cutia Show number on first page;
3. se apasă butonul OK.

7.4.5. Numerotarea paginilor într-un document cu mai multe


secŃiuni

Dacă dorim să împărŃim documentul în mai multe secŃiuni,


este mai uşor să inserăm numărul de pagină înainte de a insera
sfârşiturile de secŃiune. Dacă dorim modificarea formatului
numerelor de pagină pentru o secŃiune, trebuie să Ńinem cont de
faptul că, la început, toate antetele şi subsolurile de pagină sunt
conectate la cele din secŃiunea precedentă. Deci, pentru a modifica
formatul numerelor de pagină pentru o secŃiune, mai întâi trebuie să
deconectaŃi antetul sau subsolul de pagină de cel al secŃiunii
anterioare.

Pentru a schimba numărul paginii într-o secŃiune:


1. se poziŃionează punctul de inserare în secŃiunea în care dorim să
modificăm numărul de pagină;
2. din meniul Insert se selectează comanda Page Numbers;
3. se apasă butonul Format;
4. în secŃiunea Page Numbering, în cutia Start at se alege sau se
tastează numărul dorit şi se apasă butonul OK;
5. se apasă butonul OK al ferestrei Page Number.

EXERCIłII

1. DeschideŃi un document nou şi definiŃi următoarele margini: sus –


2 cm, jos - 2,5 cm, stânga - 3 cm, dreapta - 2 cm, antet - 1,25 cm,
subsol - 1,8 cm.
2. SchimbaŃi orientarea paginii din Portrait în Lanscape, apoi
reveniŃi.
3. NumerotaŃi paginile documentului începând cu 3 folosind formatul
1, 2, 3. PoziŃionaŃi numărul de pagină în centrul acesteia şi alegeŃi
pentru numerotare fontul Arial de 12 pct.

57
8. ELEMENTE UTILIZATE ÎN
DOCUMENTE DE DIMENSIUNI MARI

8.1. ÎmpărŃirea documentului în secŃiuni

ÎmpărŃirea documentului în secŃiuni este necesară atunci când


dorim să modificăm unele elemente doar pentru o parte a
documentului. Aceste elemente ar putea fi dimensiunea paginii,
orientarea paginii, marginea hârtiei, numărul de coloane tip ziar,
formatul, poziŃia şi secvenŃa numerelor de pagină, conŃinutul şi
poziŃia antetelor şi subsolurilor de pagină, locaŃiile unde sunt
imprimate notele de subsol şi notele finale, alinierea verticală a
textului în pagină.

8.1.1. Crearea unei noi secŃiuni

Pentru a crea o nouă secŃiune trebuie să inserăm un sfârşit de


secŃiune.

Pentru a insera un sfârşit de secŃiune:


1. se poziŃionează punctul de inserare acolo unde dorim să înceapă o
nouă secŃiune;
2. din meniul Insert se alege comanda Break;

3. în secŃiunea Section breaks se selectează:


• Next page pentru ca noua secŃiune să înceapă la pagină nouă;
• Continuous pentru ca noua secŃiune să înceapă pe pagina
curentă;

58
• Even page pentru ca noua secŃiune să înceapă pe următoarea
pagină pară;
• Odd page pentru ca noua secŃiune să înceapă pe următoarea
pagină impară;
4. se apasă butonul OK.

8.1.2. Ştergerea unui sfârşit de secŃiune

Pentru a şterge un sfârşit de secŃiune:


1. se alege din meniu View comanda Normal;
2. se selectează sfârşitul de secŃiune pe care dorim să-l ştergem şi se
apasă tasta Backspace sau Delete.

Când se şterge un sfârşit de secŃiune, se şterg odată cu el şi


formatele stabilite pentru textul secŃiunii respective. Acest text
devine parte componentă a secŃiunii care urmează.

8.2. Ajustarea paginării

Pe măsură ce se editează un document, Word începe o pagină


nouă automat, atunci când pagina curentă s-a umplut. Aceste
sfârşituri de pagină se numesc automate sau soft.
Sfârşiturile de pagină se pot insera manual atunci când dorim
ca pagina să se termine într-un anumit loc. Aceste sfârşituri de pagină
se numesc manuale sau hard.

8.2.1. Inserarea sfârşitului de pagină manual

Pentru a insera un sfârşit de pagină manual:


1. se poziŃionează punctul de inserare acolo unde dorim să inserăm
sfârşitul de pagină manual;
2. din meniul Inset se alege comanda Break…;
3. se marchează cutia Page break;
4. se apasă butonul OK.

59
Inserare manuală a unui sfârşit de pagină se poate face şi prin
apăsarea combinaŃiei de taste CRTL+ENTER în locul unde dorim
să se termine pagina.

8.2.2. Eliminarea sfârşitului de pagină manual

Pentru a şterge un sfârşit de pagină manual:


1. se alege din meniu View comanda Normal;
2. se selectează sfârşitul de pagină pe care dorim să-l ştergem şi se
apasă tasta Backspace sau Delete.

Pentru a preveni apariŃia unui sfârşit de pagină între două


paragrafe:
1. se poziŃionează punctul de inserare oriunde în primul paragraf.
Pentru a preveni apariŃia unui sfârşit de pagina într-un grup de
mai multe paragrafe, se selectează toate paragrafele în afara de
ultimul din acel grup;
2. din meniul Format, se alege Paragraph;
3. din eticheta Line and Page Break, se marchează cutia Keeps
with next;
4. se apasă butonul OK.

8.3. Antete şi subsoluri de pagină

Antetul sau subsolul de pagină este un text sau o imagine care


apare de obicei pe fiecare pagină a unui document.

Pentru a crea un antet sau un subsol de pagină:


1. din meniul View se alege comanda Header and Footer. În acest
moment este afişată pe ecran bara de butoane Header and
Footer ;
Insert Date Switch Between Header and Footer
Insert Page
Numbers

Insert number of
pages Insert Date Show Previous Show Next

60
2. se introduce textul care dorim să apară în antet sau în subsol.
Pentru a comuta între antetul şi subsolul paginii se apăsă butonul
Switch Between Header and Footer de pe bara de butoane
Header and Footer sau se apăsă săgeŃile direcŃionare  şi  de
pe tastatură;
3. pentru a reveni în document se apăsă butonul Close de pe bara de
butoane Header and Footer sau se execută dublu clic în
documentul principal.

Pentru a şterge un antet sau un subsol de pagină:


1. se poziŃionează punctul de inserare în secŃiunea al cărui antet sau
subsol de pagină dorim să-l ştergem;
2. din meniul View se alege comanda Header and Footer;
3. se poziŃionează punctul de inserare în antet sau în subsol şi se
şterge;
4. dacă avem antete sau subsoluri de pagină diferite în alte secŃiuni
ale documentului, se apăsă butonul Show Next sau Show
Previous de pe bara de butoane Header and Footer pentru a
căuta următorul antet sau subsol de pagină pe care dorim să-l
ştergem;
5. pentru a reveni în document se apăsă butonul Close de pe bara de
butoane Header and Footer sau se execută dublu clic în
documentul principal.

8.4. VariaŃia antetelor şi subsolurilor de pagină în


cadrul documentului

În cadrul unui document se pot crea antete şi subsoluri de


pagină diferite astfel:
• se poate crea un antet sau subsol de pagină diferit pe prima
pagină a documentului;
• se poate crea un antet sau subsol de pagină diferit pe paginile
pare şi impare a documentului;
• se poate crea un antet sau subsol de pagină diferit în fiecare
secŃiune a documentului.

61
8.4.1. Crearea unui antet şi subsol de pagină diferite pe prima
pagină

Se pot crea antete sau subsoluri de pagină pe prima pagină a


unui document sau secŃiune diferite de restul documentului.

Pentru a crea un antet sau subsol de pagină diferit pe prima


pagină a unui document sau secŃiune:
1. din meniul View se alege comanda Header and Footer;
2. se apăsă butonul Page Setup de pe bara de butoane Header
and Footer;
3. în fereastra Page Setup se selectează eticheta Layout;
4. se marchează cutia Different first page din secŃiunea Header
and Footers şi se apăsă butonul OK;
5. cu ajutorul butoanelor Show Next respectiv Show Previous ne
putem poziŃiona în antetul sau subsolul de pagină al primei pagini
a documentului sau secŃiunii;
6. se crează antetul sau subsolul de pagină care dorim să apară pe
prima pagină. Dacă nu dorim să apară antet sau subsol pe prima
pagină, se lăsă zona de antet, respectiv de subsol goală;
7. cu ajutorul butonului Show Next ne poziŃionăm în zona antet sau
subsol de pagină care vrem să apară în restul documentului;
8. se crează antetul sau subsolul de pagină care dorim să apară pe
celelalte pagini. Dacă nu dorim să apară antet sau subsol de
pagină, se lăsă zona de antet, respectiv de subsol goală;
9. se apăsă butonul Close de pe bara de butoane Header and
Footer pentru a vă reîntoarce în document.

8.4.2. Crearea unui antet sau subsol de pagină diferite pentru


paginile pare şi impare

Se pot crea antete sau subsoluri de pagină pentru paginile


pare diferite de cele pentru paginile impare.

Pentru a crea un antet sau subsol de pagină diferit pntrue


paginile pare şi impare:
1. din meniul View se alege comanda Header and Footer;
2. se apăsă butonul Page Setup de pe bara de butoane Header
and Footer;
3. în fereastra Page Setup se selectează eticheta Layout;
4. se marchează cutia Different odd and even din secŃiunea
Header and Footers şi se apăsă butonul OK;
62
5. cu ajutorul butoanelor Show Next respectiv Show Previous ne
putem poziŃiona în antetul sau subsolul de pagină al unei pagini
pare a documentului;
6. se crează antetul sau subsolul de pagină care dorim să apară pe
paginile pare. Dacă nu dorim să apară antet sau subsol de pagină
pe paginile pare, se lăsă zona de antet, respectiv de subsol goală;
7. cu ajutorul butoanelor Show Next sau Show Previous ne
poziŃionăm în zona antet sau subsol de pagină care dorim să
apară pe paginile impare;
8. se introduce antetul sau subsolul de pagină care dorim să apară pe
paginile impare;
9. se apasă butonul Close de pe bara de butoane Header and
Footer pentru a reveni în document.

8.4.3. Crearea unui antet sau subsol de pagină diferit pentru


fiecare secŃiune

Atunci când se împarte un document în mai multe secŃiuni,


Word păstrează antetele şi subsolurile de pagină din prima secŃiune
ca implicite pentru tot documentul, aceasta datorită faptului că,
iniŃial, toate antetele şi subsolurile de pagină sunt conectate între ele.
Dacă schimbăm conŃinutul unui antet sau subsol de pagină a unei
secŃiuni, Word le va modifica conŃinutul în întregul document. Când
antetele sau subsolurile de pagină, unde se află punctul de inserare
sunt conectate la secŃiunea anterioară, butonul Same As Previous de
pe bare de instrumente Header and Footer apare apăsat.
Pentru a crea un antet sau subsol de pagină diferit într-o
secŃiune, trebuie mai întâi ruptă conexiunea cu antetul sau subsolul
de pagină al secŃiunii precedente apăsând butonul Same As Previous
de pe bare de instrumente Header and Footer. Word va folosi
antetul şi subsolul de pagină creat în secŃiunea curentă pentru toate
secŃiunile care urmează. Dacă dorim să conectaŃi antetul şi subsolul
de pagină al secŃiunii curente de cel al secŃiunii precedente, se apăsă
din nou butonul Same As Previous de pe bare de instrumente
Header and Footer.

Pentru a crea un antet sau subsol de pagină diferit pentru o


secŃiune:
1. se poziŃionează punctul de inserare în secŃiunea unde dorim să
creăm un antet şi subsol de pagină diferit;
2. din meniul View se alege comanda Header and Footer;

63
3. se apăsă butonul Same As Previous de pe bara de butoane
Header and Footer;
4. se crează antetul sau subsolul de pagină care dorim să apară în
secŃiunea curentă. Dacă nu dorim să apară antet sau subsol de
pagină în secŃiunea curentă, se lăsă zona de antet, respectiv de
subsol goală;
5. după ce am creat antetul şi subsolul pentru secŃiunea curentă,
Word le va insera în toate secŃiunile care urmează. Pentru a crea
antete şi subsoluri diferite pentru secŃiunile următoare, se repetă
paşii 3 şi 4 pentru fiecare secŃiune în parte;
6. se apasă butonul Close de pe bara de butoane Header and
Footer pentru a reveni în document.

Pentru a reconecta un antet sau subsol de pagină cu antetele


şi subsolurile de pagină precedente:
1. se poziŃionează punctul de inserare în secŃiunea care conŃine
antetul sau subsolul de pagină pe care dorim să le reconectăm la
antetele şi subsolurile de pagină precedente;
2. din meniul View se alege opŃiunea Header and Footer;
3. se apasă butonul Same As Previous de pe bara de instrumente
Header and Footer. Word cere în acest moment ştergerea
antetului şi subsolului din secŃiunea curentă înainte de a realiza
conexiunea. Se apasă butonul Yes. Antetul şi subsolul de pagină
din secŃiunea precedentă se vor repeta în secŃiunea curentă;
4. se apasă butonul Close de pe bara de butoane Header and
Footer pentru a reveni în document.

8.5. Note de subsol şi note de final

Notele de subsol şi notele de final sunt două seturi de note


care pot fi folosite într-un document pentru explicarea textului.
Notele de subsol apar în partea inferioară a paginilor documentului,
iar notele de final la sfârşitul documentului.
Fiecare notă are două părŃi: un marcaj de referinŃă care apare
în textul documentului şi textul notei propriu-zise.

64
8.5.1. Inserarea notelor de subsol şi a notelor de final

Pentru a insera note de subsol şi de final:


1. se poziŃionează punctul de inserare acolo unde dorim să inserăm
marcajul de referinŃă a notei;
2. din meniul Insert se alege comanda Footnote…;

3. în secŃiunea Insert se selectează:


• Footnote pentru o notă de subsol;
• Endnote pentru o notă de final;
4. în secŃiunea Numbering se selectează:
• AutoNumber pentru ca Word să numeroteze automat
notele;
• Custom mark pentru a crea un marcaj de referinŃă
particularizat. În cutia Custom mark se poate tasta până
la 10 caractere sau se poate apăsa butonul Symbol pentru
a selecta un simbol cum ar fi: ¤, ♥ sau ‡;
5. se apasă butonul OK;
6. se introduce textul notei şi se execută clic în document pentru a
continua.

Notele de subsol sau de final pot fi inserate şi cu ajutorul


tastaturii:
• pentru a insera o notă de subsol se apasă combinaŃia de taste
CTRL+ALT+F;
• pentru a insera o notă de final se apasă combinaŃia de taste
CTRL+ALT+E.

65
8.5.2. Editarea notelor de subsol şi a notelor de final

Odată creată o notă de subsol sau o notă de final aceasta poate


fi editată, adică:
• se pot şterge, muta sau copia note;
• se pot converti note de subsol în note de final şi viceversa;
• se poate regăsi rapid o notă pe care dorim s-o edităm utilizând
comenzile Go To şi Find.

Mutarea, copierea sau ştergerea notelor

O notă constă din două părŃi legate: marcajul de referinŃă şi


textul notei. Pentru a şterge, muta sau copia o notă se lucrează cu
marcajul de referinŃă al notei şi nu cu textul acesteia.

Pentru a muta o notă de subsol sau de final:


1. se selectează marcajul de referinŃă al notei pe care dorim să o
mutăm;
2. din meniul Edit se alege comanda Cut;
3. se poziŃionează punctul de inserare în locul în care dorim să
mutăm nota şi din meniul Edit se alege comanda Paste.

Pentru a copia o notă de subsol sau de final:


1. se selectează marcajul de referinŃă al notei pe care dorim să o
copiem;
2. din meniul Edit se alege comanda Copy;
3. se poziŃionează punctul de inserare în locul în care dorim să
copiem nota şi din meniul Edit se alege comanda Paste.

Pentru a şterge o notă de subsol sau de final:


1. se selectează marcajul de referinŃă al notei pe care dorim să o
ştergem;
2. se apasă tasta BACKSPACE sau tasta DELETE.

Conversia notelor de subsol în note de final şi viceversa

Putem converti note individuale sau toate notele.

Pentru a converti notele de subsol în note de final sau


viceversa:
1. se trece în modul de vizualizare normală alegând din meniul
View comanda Normal;

66
2. pentru a vizualiza notele se alege din meniul View comanda
Footnotes;
3. în partea de jos a ecranului Word se deschide o fereastră în care
sunt afişate notele. În cutia Footnotes se selectează All
Footnotes sau All Endnotes;
4. în lista afişată, se selectează notele pe care dorim să le convertim;
5. pe notele selectate, se execută clic cu butonul din dreapta al
mouse-lui şi din meniul afişat se alege comanda Convert to
Footnote sau Convert to Endnote;
6. pentru a vedea notele după ce le-am convertit, se selectează tipul
de notă pe care dorim să-l vizualizăm în cutia Footnotes.

Pentru a converti toate notele de subsol în note de final sau


viceversa:
1. din meniul Insert se alege comanda Footnote…;
2. se apasă butonul Options;
3. în fereastra Note Options se selectează eticheta All Footnotes
pentru note se subsol sau eticheta All Endnotes pentru notele de
final;

4. în fereastra Note Options se selectează eticheta All Footnotes


pentru note se subsol sau eticheta All Endnotes pentru notele de
final;
5. se apasă butonul Convert…;
6. în fereastra Convert Notes se execută:
• se alege Convert all footnotes to endnotes pentru a converti
toate notele de subsol în note finale;
• se alege Convert all endnotes to footnotes pentru a converti
toate notele finale în note de subsol;
• se alege Swap footnotes and endnotes pentru a converti toate
notele de subsol în note finale şi toate notele finale în note de
subsol;
67
7. se apasă butonul OK.

Regăsirea notelor

Pentru a regăsi notele de subsol sau de final cu ajutorul


comenzii Go To:
1. din menul Edit se alege comanda Go To;
2. în cutia Go to what se selectează Footnote sau Endnote;
3. în cutia Enter se tastează numărul notei sau marcajul notei;
4. se apasă butonul Go To.

Pentru a regăsi notele de subsol sau de final cu comanda


Find:
1. din menul Edit se alege comanda Find;
2. se apasă butonul More;
3. se apasă butonul Special;
4. din lista afişatã se selectează Footnote Mark pentru note de
subsol sau Endnote Mark pentru note de final;
5. se apasă butonul Find Next.

8.5.3. Particularizarea notelor de subsol şi de final

Modificarea poziŃiei notelor

Pentru a modifica poziŃia notelor de subsol şi de final:


1. din meniul Insert se alege comanda Footnote;
2. se apasă butonul Options;
3. se alege eticheta All Footnotes pentru note se subsol sau eticheta
All Endnotes pentru notele de final;
4. în cutia Place At se selectează locaŃia unde dorim să apară
notele;
5. se apasă butonul OK.

68
Schimbarea formatului de număr pentru marcajele de referinŃă

Pentru a schimba formatul marcajelor de referinŃă pentru


notele numerotate automat:
1. din meniul Insert se alege comanda Footnote;
2. se apasă butonul Options;
3. se alege eticheta All Footnotes pentru note se subsol sau eticheta
All Endnotes pentru notele de final;
4. în cutia Number format se selectează tipul de numerotare dorit
pentru note;
5. se apasă butonul OK.

Reînceperea numerotării pentru note în cadrul unui document

Se poate începe numerotarea notelor pe fiecare pagină sau la


începutul fiecărei secŃiuni.

Pentru a reîncepe numerotarea notelor în cadrul unui


document:
1. din meniul Insert se alege comanda Footnote;
2. se apasă butonul Options;
3. se alege eticheta All Footnotes pentru note se subsol sau eticheta
All Endnotes pentru notele de final;
4. în cutia Numbering se selectează opŃiunea dorită;
5. se apasă butonul OK.

Fixarea unui nou număr de început în numerotarea notelor

Pentru a schimba numărul de început în numerotarea notelor


în cadrul unui document:
1. din meniul Insert se alege comanda Footnote;
2. se apasă butonul Options;
3. se alege eticheta All Footnotes pentru note se subsol sau eticheta
All Endnotes pentru notele de final;
4. în cutia Start at se selectează numărul dorit pentru începerea
numerotării;
5. se apasă butonul OK.

69
8.5.4. Stabilirea formatului notelor

Dacă dorim ca toate notele de subsol sau cele de final să


apară într-un anumit format, acesta trebuie definit.

Pentru a schimba stilul textului notei sau a marcajului de


referinŃă:
1. din meniul Format se alege comanda Style;

2. în cutia List se alege All style;


3. în cutia Styles se selectează Footnote Reference, Footnote Text,
Endnote Reference sau Endnote Text;
4. se apasă butonul Modify;
5. în fereastra Modify Style se selectează opŃiunile dorite. Pentru a
schimba formatul caracterului sau a paragrafului se apasă butonul
Format şi se selectează tipul de format pe care dorim să-l
modificăm;
6. se repetă paşii 4 şi 5 pentru toate stilurile pe care dorim să le
modificăm;
7. se apasă butonul OK.

8.6. Realizarea cuprinsului

Un cuprins listează titlurile în ordinea în care apar într-un


document şi numerele de pagină unde apar acestea. Un cuprins poate
include câteva niveluri de titluri.

70
8.6.1. Crearea intrărilor pentru cuprins

Modul cel mai simplu de creare a intrărilor este prin stabilirea


formatului titlurilor într-un document cu stilurile de titlu existente
(Heading 1 până la Heading 9).
Pentru a aplica un stil de titlu, acesta se selectează din cutia
Style de pe bara de instrumente Formatting şi apoi se tastează titlul,
sau dacă titlul este deja tastat, se poziŃionează punctul de inserare în
interiorul lui şi se alege stilul dorit în cutia Style.
Dacă nu găsim stilul de titlu dorit, se Ńine apăsată tasta
SHIFT în timp ce se apasă săgeata în jos de lângă cutia Style.

8.6.2. Stabilirea formatului şi compilarea unui cuprins

Când compilăm un cuprins avem următoarele opŃiuni:

Dacă am folosit stilurile de titlu incluse:


1. ne asigurăm că titlurile pe care dorim să le introducem în cuprins
au formatul stabilit cu stilurile de titlu incluse;

2. se poziŃionează punctul de inserare acolo unde dorim să inserăm


cuprinsul (de obicei la începutul sau sfârşitul documentului);
3. din meniul Insert se alege comanda Index and Tables…;
4. se selectează eticheta Table of Contents;
5. în cutia Formats, se selectează formatul dorit pentru cuprins;
6. se execută una din operaŃiile:

71
Pentru a Se execută
afişa numerele de pagină în cuprins se marchează cutia Show page numbers;
alinia numerele de pagină la dreapta se marchează cutia Righ align page
numbers;
specifica numărul de niveluri pe care se selectează în cutia Show levels
dorim să-l afişăm în cuprins
selecta caracterul care desparte titlul se selectează în cutia Tab leader
de numărul de pagină

7. se apasă butonul OK.

Dacă dorim să folosim alte stiluri decât cele existente:


1. se poziŃionează punctul de inserare acolo unde dorim să inserăm
cuprinsul;
2. din meniul Insert se alege comanda Index and Tables…;
3. se selectează eticheta Table of Contents;
4. în cutia Formats, se selectează formatul dorit pentru cuprins;
5. se apasă butonul Options…;

6. în cutia Available styles se caută titlul pe care dorim să-l


utilizăm pentru un nivel al cuprinsului;
7. în cutia TOC level, în dreptul titlului, se tastează un număr de
la 1 la 9 pentru a indica nivelul din cuprins pentru care titlurile
cu formatul respectiv vor fi reprezentate;
8. se repetă paşii 6 şi 7 pentru toate stilurile de titlu din cuprins;
9. se apasă butonul OK al ferestrei Table of Contents Options;
10. se apasă butonul OK al ferestrei Index and Tables pentru a
compila cuprinsul.

72
8.6.3. Editarea şi actualizarea unui cuprins

Pentru a edita o intrare într-un cuprins, se editează titlul


respectiv în textul principal al documentului. Word va actualiza în
cuprins aceste modificări la următoarea compilare.

Dacă se fac modificări în document care afectează paginarea,


acestea pot fi reflectare în cuprins.

Pentru a actualiza un cuprins:


1. se poziŃionează punctul de inserare acolo unde dorim să facem
actualizarea;
2. se apasă tasta F9;
3. se execută una din operaŃiile:
• se selectează cutia Update page numbers only pentru a actualiza
doar numerele de pagină;
• se selectează cutia Update entire table pentru a actualiza
întregul cuprins;
4. se apasă butonul OK.

73
9. CREAREA ŞI MODIFICAREA
TABELELOR

Un tabel conŃine date aranjate pe linii şi coloane. IntersecŃia


dintre o linie şi o coloană se numeşte celulă. Deci, datele sunt
introduse în celule.

9.1. Crearea unui tabel

Pentru a crea un tabel există mai multe modalităŃi:


• se introduce mai întâi textul şi apoi se crează tabelul;
• din meniul Table se alege comanda Insert Table;
• se execută clic pe butonul Insert Table de pe bara de instrumente
Standard.

Crearea unui tabel prin introducerea mai întâi a textului:


1. putem introduce textul care dorim să apară în tabel, despărŃind
date prin introducerea unui TAB între coloane şi un ENTER
între linii;
2. se selectează datele şi se execută clic pe butonul Insert Table de
pe bara de instrumente Standard. În acest moment datele vor
apărea într-un tabel.

Crearea unui tabel folosind comanda Insert Table:


1. se poziŃionează punctul de inserare acolo unde dorim să creăm un
tabel;
2. din meniul Table se alege comanda Insert Table;

74
3. în fereastra Insert Table se introduce numărul de coloane în
cutia Number of columns şi numărul de linii în cutia Number of
rows;
4. se apasă butonul OK.

Crearea unui tabel prin apăsarea butonului Insert Table:


1. se poziŃionează punctul de inserare acolo unde dorim să creăm un
tabel;
2. se execută clic pe butonul Insert Table de pe bara de
instrumente Standard. Va apărea o grila sub acest buton;
3. Ńinând apăsat butonul mouse-ului se selectează numărul de
rânduri şi de coloane dorit, apoi se eliberează butonul mouse-
ului.

Deplasarea în tabel:

Pentru a ne deplasa Se tastează


în celula următoare TAB
în celula anterioară SHIFT + TAB
un rând în sus 
un rând în jos 
un caracter la stânga 
un caracter la dreapta 

Lucrul cu tabele este mult uşurat de bara de instrumente


Tables and Borders. Pentru a o afişa pe ecran din meniul View se
alege comanda Toolbars şi de aici comanda Tables and Borders
sau se apasă butonul Tables and Borders de pe bara de instrumente
Standard.

Un tabel se poate crea şi cu ajutorul butonul Draw Table


de pe bara de instrumente Tables and Borders. După ce apăsăm
acest buton, cursorul mouse-ului ia forma unui creion, cu care putem
trage linii oriunde dorim.

75
9.2. Formatarea automată a unui tabel

Atunci când se crează un tabel el are toate liniile de aceeaşi


culoare şi aceeaşi grosime. Word are create câteva formate de tabel
pe care le putem aplica tabelului realizat de noi.

Pentru a aplica un format din Word unui tabel:


1. se poziŃionează punctul de inserare în tabel;
2. din meniul Table se alege comanda Table AutoFormat;
3. în fereastra Table AutoFormat:

Se alege un Previzualizarea
format pentru formatului
tabel

4. în secŃiunea Formats to apply se pot aplica tabelului chenare


(Borders), umbre (Shading), diferite fonturi (Font), culori sau
doar negru (Color). Tabelul poate să se autodimensioneze prin
marcarea cutiei AutoFit;
5. în secŃiunea Apply special formats to pot fi aplicate formate
diferite pentru: primul rând (Heading rows), prima coloană
(First column), ultimul rând (Last row) sau ultima coloană
(Last column).

9.3. Modificarea unui tabel

S-ar putea ca odată creat un tabel el să trebuiască să fie


modificat pentru a corespunde dorinŃelor.

76
9.3.1. Selectarea celulelor, rândurilor şi coloanelor

Selectarea datelor dintr-un tabel cu ajutorul mouse-ului:

Pentru a selecta Se execută


clic cu mouse-ul la începutul celulei şi Ńinând apăsat butonul
o celulă
mouse-ului se trage până la sfârşitul ei
clic în stânga rândului pe care dorim să-l selectăm (cursorul
un rând
mouse-ului se transformă în )
clic în stânga primului / ultimului rând din cele pe care dorim
să le selectăm (cursorul mouse-ului se transformă în ) şi
mai multe rânduri
Ńinând apăsat butonul mouse-ului se trage mouse-ul în jos / în
sus până am selectat toate rândurile dorite
clic deasupra coloanei pe care dorim să o selectăm (cursorul
o coloană
mouse-ului se transformă în  )
clic deasupra primei / ultimei coloanei din cele pe care dorim
să le selectăm (cursorul mouse-ului se transformă în ) şi
mai multe coloane
Ńinând apăsat butonul mouse-ului se trage mouse-ul spre
dreapta / stânga până selectăm toate coloanele dorite.

Selectarea datelor dintr-un tabel cu ajutorul tastaturii:

Pentru a selecta Se execută


clic la începutul celulei şi Ńinând apăsată tasta Shift se apasă
o celulă
tasta End
clic la începutul primei celule din rând şi Ńinând apăsată tasta
un rând
Shift se apasă tasta End până la sfârşitul rândului
clic în prima / ultima celulă din primul / ultimul rând pe care
dorim să-l selectăm şi Ńinând apăsată tasta Shift se apasă
mai multe rânduri
 /  până la sfârşitul / începutul rândului, apoi Ńinând în
continuare apăsată tasta Shift se apasă  / 
clic în prima / ultima celulă din coloană şi Ńinând apăsată
o coloană
tasta Shift se apasă ]] până la sfârşitul / începutul coloanei
clic în prima / ultima celulă din prima / ultima coloană şi
Ńinând apăsată tasta Shift se apasă  /  până la sfârşitul /
mai multe coloane
începutul coloanei, apoi Ńinând în continuare apăsată tasta
Shift se apasă  / 

Selectarea datelor dintr-un tabel cu ajutorul meniului Table:

Pentru a selecta Se execută


clic în rândul pe care dorim să-l selectăm şi din meniul Table
un rând
se alege comanda Select Row
clic în coloana pe care doriŃi să o selectăm şi din meniul
o coloană
Table se alege comanda Select Column
clic în interiorul tabelului şi din meniul Table se alege
întregul tabel
comanda Select Table

77
9.3.2. LăŃimea coloanelor, spaŃierea între coloane şi înălŃimea
rândurilor
Marcatori de coloană

Marcatori de
rânduri

Modificarea lăŃimii coloanelor se poate face astfel:


• Se poziŃionează cursorul mouse-ului pe linia din dreapta coloanei
a cărei lăŃime dorim să o modificăm şi Ńinând apăsat butonul
mouse-ului tragem spre dreapta sau spre stânga.
• Se poziŃionează cursorul mouse-ului pe marcatorul de coloană de
pe riglă din dreapta coloanei a cărei lăŃime dorim să o modificăm
şi Ńinând apăsat butonul mouse-ului tragem spre dreapta sau spre
stânga.
• se selectează coloana a cărei lăŃime dorim să o modificăm şi din
meniul Table se alege comanda Cell Heigh and Width.

Atunci când tragem cu mouse-ul de linia din dreapta


coloanei, coloana din dreapta îşi modifică şi ea dimensiunea astfel
încât lăŃimea tabelului rămâne aceeaşi. Avem următoarele opŃiuni
pentru a modifica lăŃimea coloanei:

Pentru a modifica dimensiunea Se execută


coloanei
doar a coloanei (lăŃimea tabelului în timp ce tragem de linie Ńinem apăsată
se modifică) tasta SHIFT
şi a coloanei din dreapta (lăŃimea tragem de linie
tabelului nu se modifică)
şi a coloanelor din dreapta în timp ce tragem de linie Ńinem apăsată
(lăŃimea tabelului nu se modifică) tasta CTRL

Atunci când tragem cu mouse-ul de marcajul de coloană din


dreapta coloanei, coloana îşi modifică dimensiunea astfel încât
lăŃimea tabelului se modifică. Avem următoarele opŃiuni pentru a
modifica lăŃimea coloanei:

78
Pentru a modifica dimensiunea Se execută
coloanei
doar a coloanei (lăŃimea tabelului tragem de marcaj
se modifică)
şi a coloanei din dreapta (lăŃimea în timp ce tragem de marcaj Ńinem apăsată
tabelului nu se modifică) tasta SHIFT
şi a coloanelor din dreapta (lăŃimea în timp ce tragem de marcaj Ńinem apăsată
tabelului nu se modifică) tasta CTRL

Pentru a avea afişată pe ecran lăŃimea coloanelor, în timp ce


tragem de marcajul de coloană sau de linia din tabel din dreapta
coloanei se Ńine apăsată şi tasta ALT.

Pentru a specifica exact lăŃimea unei coloane:


1. din meniul Table se alege comanda Cell Heigh and Width;

2. se selectează eticheta Column;


3. în cutia Width of column se trece dimensiunea dorită;
4. se apasă butonul OK.

Această metodă de modificare a lăŃimii coloanelor unui tabel


nu este întotdeauna cea mai potrivită. Coloanele tabelului pot fi
ajustate automat în funcŃie de conŃinutul lor.

Modificarea automată a lăŃimii coloanelor:


1. se selectează tabelul, sau doar coloanele dorite;
2. din meniul Table se alege comanda Cell Heigh and Width;
3. se selectează eticheta Column;
4. se apasă butonul AutoFit.
79
Modificarea automată a lăŃimii coloanelor se face mai uşor
selectând coloanele a căror lăŃime dorim să o modificăm automat şi
se execută dublu clic pe una din liniile din dreapta unei coloane
selectate.

Modificarea spaŃiului dintre coloane:


1. se poziŃionează punctul de inserare în tabel;
2. din meniul Table se alege comanda Cell Heigh and Width;
3. se selectează eticheta Column;
4. în cutia Space between columns trecem distanŃa dorită;
5. se apasă butonul OK.

Modificarea înălŃimii rândurilor se poate face astfel:


• Se poziŃionează cursorul mouse-ului pe linia de jos a rândului a
cărui lăŃime dorim să o modificăm şi Ńinând apăsat butonul
mouse-ului se trage în sus sau în jos până la dimensiunea dorită.
• Se poziŃionează cursorul mouse-ului pe marcajul de linie de jos
de pe rigla din dreapta a rândului a cărei lăŃime dorim să o
modificaŃi şi Ńinând apăsat butonul mouse-ului se trage în sus sau
în jos până la dimensiunea dorită.

Pentru a specifica exact înălŃimea unui rând:


1. din meniul Table se alege comanda Cell Heigh and Width;

2. se selectează eticheta Row;


3. în cutia Hight of row se trece dimensiunea dorită;
4. se apasă butonul OK.

80
9.3.3. Inserarea celulelor, liniilor şi coloanelor

Pentru a insera celule:


1. se selectează una sau câte celule dorim să inserăm, în locul în
care dorim să le inserăm;
2. se execută una din următoarele operaŃii:
• din meniul Table se selectează comanda Insert Cells;
• se apasă butonul Insert Cells de pe bara de butoane Standard;
• se execută clic cu butonul drept al mouse-ului pe celulele
selectate şi din meniul rapid afişat se alege comanda Insert Cells.
3. se execută una din următoarele operaŃii:

Pentru a Se selectează opŃiunea


insera celule în stânga celor selectate Shift cells right
insera celule deasupra celor selectate Shift cells down
insera rândurile întregi Insert entire row
insera coloane întregi Insert entire column
4. se apasă butonul OK.

Pentru a insera un rând:


1. se selectează rândul în locul căruia dorim să inserăm un rând nou;
2. se execută una din următoarele operaŃii:
• din meniul Table se selectează comanda Insert Rows;
• se apasă butonul Insert Rows de pe bara de butoane
Standard;
• se execută clic cu butonul drept al mouse-ului pe rândul selectat
şi din meniul rapid afişat se alege comanda Insert Rows.

Dacă dorim să inserăm mai multe rânduri, se selectează un


număr de rânduri egale cu cele pe care dorim să le inserăm.

Pentru a insera o coloană:


1. se selectează coloana în locul căreia dorim să inserăm o coloană;
2. se execută una din următoarele operaŃii:
• din meniul Table se selectează comanda Insert Columns;
• se apasă butonul Insert Columns de pe bara de butoane
Standard;
• se execută clic cu butonul drept al mouse-ului pe coloana
selectată şi din meniul rapid afişat se alege comanda Insert
Columns.

Dacă dorim să inserăm mai multe coloane, se selectează un


număr de coloane egale cu cele pe care dorim să le inserăm.

81
9.3.4. Ştergerea celulelor, liniilor şi coloanelor

Pentru a şterge celule:


1. se selectează celulele pe care dorim să le ştergem;
2. se execută una din următoarele operaŃii:
• din meniul Table se selectează comanda Delete Cells;
• se execută clic cu butonul drept al mouse-ului pe celulele
selectate şi din meniul rapid afişat se alege comanda Delete
Cells.
3. se execută una din următoarele operaŃii:

Pentru a Se selectează opŃiunea


deplasa celulele din dreapta în locul Shift cells left
celor şterse
deplasa celulele de jos în locul celor Shift cells up
şterse
şterge rândurile întregi Delete entire row
şterge coloane întregi Delete entire column
4. se apasă butonul OK.

Pentru a şterge un rând:


1. se selectează rândul sau rândurile pe care dorim să le ştergem;
2. se execută una din următoarele operaŃii:
• din meniul Table se selectează comanda Delete Rows;
• se execută clic cu butonul drept al mouse-ului pe selecŃie şi din
meniul rapid afişat se alege comanda Delete Rows.

Pentru a şterge o coloană:


1. se selectează coloana sau coloanele pe care dorim să le ştergem;
2. se execută una din următoarele operaŃii:
• din meniul Table se selectează comanda Delete Columns;
• se execută clic cu butonul drept al mouse-ului pe selecŃie şi din
meniul rapid afişat se alege comanda Delete Columns.

9.3.5. Mutarea şi copierea celulelor, rândurilor şi coloanelor

Pentru a muta sau copia celule, rânduri sau coloane:


1. se selectează celulele, rândurile sau coloanele pe care dorim să le
mutăm sau copiem;
2. se execută una din următoarele operaŃii:
• pentru a muta sau copia selecŃia cu ajutorul meniurilor:
a) din meniul Edit, pentru a muta selecŃia se alege comanda Cut,
respectiv pentru a copia selecŃia se alege comanda Copy;

82
b) se poziŃionează punctul de inserare în prima celulă unde
dorim să mutăm, respectiv să copiem selecŃia şi din meniul Edit
se alege comanda Paste;
• pentru a muta sau copia selecŃia cu ajutorul mouse-ului se
poziŃionează cursorul mouse-ului pe selecŃie (cursorul trebuie să
arate astfel: ) şi se execută una din următoarele operaŃii:

Pentru a Se execută
Ńinând apăsat butonul mouse-ului, se trage selecŃia
muta selecŃia
în locul dorit
în timp ce tragem selecŃia la locul dorit se Ńine
copia selecŃia
apăsată tasta CTRL

9.3.6. Scindarea unui tabel

Dacă dorim să inserăm text sau desene între două rânduri ale
unui tabel, acesta trebuie scindat.

Pentru a scinda un tabel:


1. se poziŃionează punctul de inserare în rândul deasupra căruia
dorim să scindăm tabelul;
2. din meniul Table se alege comanda Split Table.

În acest moment s-au creat două tabele despărŃite de un


marcaj de sfârşit de paragraf. Pentru a lipi din nou cele două tabele
este suficient să ştergem marcajul de sfârşit de paragraf.

9.3.7. Alinierea unui tabel sau a unor rânduri între marginile


paginii

Pentru a alinia un tabel sau doar câteva rânduri între


marginile paginii:
1. se poziŃionează punctul de inserare în interiorul tabelului sau se
selectează rândurile pe care dorim să le aliniem;
2. din meniul Table se alege comanda Cell Height and Width;
3. se selectează eticheta Row;
4. în secŃiunea Alignment se alege:
- butonul Left pentru a alinia tabelul sau rândurile selectate
la stânga;
- butonul Center pentru a centra tabelul sau rândurile
selectate;
- butonul Right pentru a alinia tabelul sau rândurile
selectate la dreapta;
5. se apasă butonul OK.
83
9.3.8. Adăugarea de borduri şi umbre unor celule

Pentru a adăuga borduri sau umbre unor celule:


1. se selectează celulele cărora dorim să le adăugăm borduri sau
umbre;
2. din bara de butoane Tables and Borders se aleg butoanele:
- Line Style pentru a alege stilul liniei pentru bordură;
- Line Weight pentru a stabili grosimea liniei de bordură;
- Border Color pentru a stabili culoarea liniei de chenar;
- Border pentru a stabili unde se va trage bordura;
- Shading Color pentru a adăuga umbra celulelor.

Line Style Line Weight

Border Border Shading Color


Color

9.3.9. Schimbarea orientării textului

În multe cazuri, în tabele există următoarea problemă:


coloane care au un titlu foarte lung, dar cu un conŃinut al celulelor
care ocupă mult mai puŃin spaŃiu. Textul din titlul coloanelor poate fi
scris pe verticală.

Pentru a schimba orientarea textului:


1. se selectează celulele în care dorim să schimbăm orientarea
textului;
2. se execută una din operaŃiile:
• din meniul Format se alege opŃiunea Text Direction; se alege
orientarea dorită şi se apasă butonul OK;
• se apasă butonul Change Text Direction de pe bara de
butoane Tables and Borders.

84
9.3.10. Alinierea textului în celule

În celule textul poate fi aliniat pe verticală şi pe orizontală.

Pentru a alinia textul pe orizontală:


1. se selectează celulele în care dorim să aliniem textul pe
orizontală;
2. se apasă unul din butoanele:
• Align Left pentru a-l alinia la stânga;
• Center pentru a-l centra;
• Align Right pentru a-l alinia la dreapta.

Pentru a alinia textul pe verticală:


1. se selectează celulele în care dorim să aliniem textul pe verticală;
2. se apasă unul din butoanele:
• Align Top pentru a-l alinia sus în celulă;
• Center Vertically pentru a-l centra în celulă;
• Align Bottom pentru a-l alinia jos în celulă.

9.3.11. Crearea titlurilor de tabel

În multe tabele există cazuri în care o celulă din titlul


tabelului trebuie să se întindă pe două sau mai multe coloane, sau o
celulă dintr-o coloană trebuie să se întindă pe două sau mai multe
rânduri. Sau invers o celulă dintr-o coloană sau un rând trebuie să fie
scindată în două sau mai multe rânduri sau coloane.

Pentru a uni două sau mai multe celule:


1. se selectează celulele pe care dorim să le unim;
2. din meniul Table se alege comanda Merge Cells.

Pentru a scinda celule:


1. se selectează celulele pe care dorim să le scindăm;
2. din meniul Table se alege comanda Split Cells;
3. în fereastra Split Cells, în cutia Number of columns se trece
numărul coloanelor în care dorim să scindăm celulele, iar în cutia
Number of rows se trece numărul liniilor în care dorim să
scindăm celulele. Dacă selectăm mai mult de o celulă, celulele
pot fi unite înainte de a fi scindate marcând cutia Merge cells
85
before split. Dacă nu marcăm această celulă, fiecare celulă în
parte va fi separat scindată în numărul de linii şi coloane pe care
l-am precizat.

Repetarea capului de tabel pe fiecare pagină

Există numeroase cazuri în care un tabel este scindat pe mai


multe pagini. Putem repeta capul de tabel pe fiecare pagină pe care
este scindat tabelul.

Pentru a repeta capul de tabel pe fiecare pagină:


1. se selectează rândurile care alcătuiesc capul de tabel;
2. din meniul Table, se alege comanda Headings.

9.4. Introducerea automată a datelor într-un tabel

Pentru a introduce automat datele într-un tabel:


1. se completează capul de tabel;
2. din bara de instrumente Database se apasă butonul Data
Form ;
3. se introduc datele;
4. se apasă butonul OK.

Pentru a afişa pe ecran bara de instrumente Database se alege


din meniul View comanda Toolbars şi apoi opŃiunea Database.

9.5. Sortarea datelor

Pentru a sorta datele unui tabel:


1. se selectează rândurile pe care dorim să le sortăm;
86
2. din meniul Table se alege comanda Sort;
3. dacă rândurile selectate conŃin un titlu pe care nu dorim să-l
sortăm, în secŃiunea My list has se marchează cutia Header
row, altfel, dacă nu există un titlu, se marchează cutia No header
row;
4. în cutia Sort by se selectează coloana după care dorim să facem
prima sortare;
5. în cutia Type se selectează tipul datelor din coloana respectivă;
6. se marchează cutia Ascending pentru o sortare ascendentă sau
cutia Descending pentru o sortare descendentă;
7. pentru a sorta date identice de pe prima coloană de sortare, se
alege coloana după care dorim să continuăm cu sortarea în cutia
Then by, se repetă paşii 5 şi 6; dacă dorim să continuăm cu
sortarea şi după o a treia coloană, se selectează în cutia Then by
şi se repetă paşii 5 şi 6;
8. se apasă butonul OK.

9.6. Efectuarea calculelor într-un tabel

Într-un tabel se pot face operaŃii de adunare, scădere,


înmulŃire şi împărŃire, de asemenea se pot calcula valori medii, valori
minime, maxime etc.

Pentru a însuma numerele dintr-un rând sau o coloană:


1. se poziŃionează punctul de inserare în celula în care dorim să
apară suma;
2. din meniul Table, se alege comanda Formula. Dacă punctul de
inserare este în partea de jos a unei coloane de numere, Word
propune în cutia Formula “=SUM(ABOVE)”. Dacă punctul de
87
inserare este în dreapta unui rând de numere, Word propune în
cutia Formula “=SUM(LEFT)”.
3. se pasă butonul OK.

Pentru a executa alte calcule, trebuie să precizam care sunt


celulele implicate în formulă. Tabelul trebuie privit sub următoarea
formă:

A B C
1 A1 B1 C1
2 A2 B2 C2
3 A3 B3 C3

În calcule nu trebuie folosit conŃinutul celulei, ci referinŃa ei,


adică A1, B2, etc.

Pentru a efectua alte calcule într-un tabel:


1. se poziŃionează punctul de inserare în celula în care dorim să
apară rezultatul;
2. din meniul Table se alege comanda Formula;

3. se pot executa calcule simple care să implice două sau mai multe
celule diferite tastând în cutia Formula referinŃele celulelor
împreună cu semnul aritmetic de adunare, scădere, înmulŃire sau
împărŃire (de exemplu: =A1/A2+B4, =C3-B4 etc.);
4. dacă dorim calcule mai complicate se selectează din cutia Paste
function funcŃia dorită. După ce alegem funcŃia dorită, ea va
apărea în cutia Function. Între paranteze se tastează referinŃele
celulelor pe care dorim să le folosim în calcul (de exemplu:

88
=MIN(A1;B1;C2)). Dacă în formulă dorim să folosim un
domeniu de celule, se tastează doar referinŃa celulei de început,
semnul “:”, urmat de referinŃa celulei de sfârşi (de exemplu:
=MIN(A1:E1) în loc să tastaŃi =MIN(A1;B1;C1;D1;E1));
5. dacă dorim să afişăm rezultatul cu un anumit format, în cutia
Number format se alege formatul pe care-l dorim (de exemplu:
0% sau 0.00% pentru a afişa procente);
6. se apasă butonul OK.

9.7. Convertirea unui text obişnuit într-un tabel şi


invers

Există situaŃii în care dorim să convertim un text într-un tabel


sau invers.

Pentru a converti un text obişnuit într-un tabel:


1. se separă porŃiunile de text corespunzătoare coloanelor şi
rândurilor prin următorii separatori:
• virgulă sau caracterul TAB pentru a separa datele în cadrul
aceluiaşi rând;
• marcaje de sfârşit de paragraf pentru a marca sfârşitul
rândului.
2. se selectează textul pe care dorim să-l convertim într-un tabel;
3. din meniul Table se selectează comanda Convert Text to Table;

4. în fereastra Convert Text to Table se execută una din operaŃiile:

Pentru a Se execută

89
specifica un alt număr de coloane se selectează numărul de coloane dorit în
decât cel propus cutia Number of columns
specifica o anumită lăŃime a se selectează lăŃimea dorită în cutia Column
coloanelor width
în secŃiunea Separate text at se alege
specifica un alt caracter separator
opŃiunea dorită
aplica un format predefinit se apasă butonul AutoFormat şi se alege
tabelului formatul dorit

5. se apasă butonul OK.

Pentru a converti un tabel într-un text obişnuit:


1. se selectează rândurile pe care dorim să le convertim în text;
2. din meniul Table se alege comanda Convert Table to Text;

3. în secŃiunea Separate text with se selectează caracterul dorit


pentru a separa textul;
4. se apasă butonul OK.

EXERCIłII

1. CreaŃi un tabel cu aceiaşi formă cu cel de mai jos:

Numele şi prenumele Adresa Vârsta

2. CreaŃi un tabel cu 4 coloane şi 6 rânduri, asemenea celui de mai


jos, având următoarele dimensiuni ale coloanelor: coloana 1 - 3 cm,
coloana 2 – 2 cm, coloana 3 – 4 cm, coloana 4 – 1,5 cm.

90
3. ModificaŃi prima coloană a tabelului de mai sus la 4 cm, iar ultima
coloană la 2 cm şi inseraŃi încă 2 rânduri şi o coloană în tabel.
4. ŞtergeŃi rândurile şi coloanele inserate anterior.
5. CreaŃi un tabel cu bordurile roşii şi interiorul galben, iar bordura
exterioară să fie trasată cu linie dublă.
6. În tabelul de mai jos realizaŃi următoarele operaŃii:
- suma numerelor din coloana 1
- media numerelor din rândul 1
- maximul numerelor din coloana 2.

2 56 2 123 78
34 67 56 16 45
23 90 2 78 6
11 3 45 11 121

7. ConvertiŃi următorul text într-un tabel cu 3 coloane şi 3 linii,


având capul de tabel: Numele, Adresa, Vârsta:

M. Ionescu, Arad, 23,


A. Marin, Bucureşti, 45,
S. Kovacs, Timişoara, 38.

8. InseraŃi 5 rânduri în tabelul de la punctul 1 şi introduceŃi date în


cele trei coloane. FaceŃi o sortare în ordinea alfabetică a numelui.

91
10. CREAREA ŞI MODIFICAREA
GRAFICELOR

De multe ori datele introduse în tabele trebuie reprezentate


grafic pentru a fi înŃelese mai uşor.

10.1. Crearea unui grafic

Pentru a crea un grafic:


1. se execută una din următoarele operaŃii:
• dacă datele pe care dorim să le reprezentăm grafic se află
într-un tabel, acestea se selectează;
• dacă datele pe care dorim să le reprezentăm nu se află
într-un tabel, se poziŃionează punctul de inserare acolo
unde dorim să inserăm graficul;
2. se execută una din următoarele comenzi:
• din meniul Insert se alege comanda Picture şi opŃiunea
Chart;
• din meniul Insert se alege comanda Object; în fereastra
Object se selectează eticheta Create New şi în cutia
Object type se selectează Microsoft Graph 97 Chart,
apoi se apasă butonul OK;
3. în acest moment apar două meniuri noi Data şi Chart, celelalte
meniuri conŃinând comenzi specifice graficelor; iar barele de
instrumente conŃinând butoane specifice. Dacă am selectat datele
dintr-un tabel, acestea apar reprezentate în grafic, iar dacă nu se
va genera un grafic implicit. În momentul creării graficului apare
şi o fereastră gen foaie de calcul Excel, numită Datasheet în care
putem edita datele.

Graficul inserat este un obiect care poate fi selectat executând


un clic pe el. În acest moment graficul poate fi copiat, mutat,
redimensionat sau şters. Pentru a edita graficul trebuie să executăm
dublu clic pe el.

92
10.2. Modificarea graficelor

10.2.1. Definirea unei serii de date

O serie de date este o colecŃie de date înrudite. Deoarece


datele din fiecare linie respectiv din fiecare coloană sunt înrudite,
putem utiliza ca serii de date atât liniile cât şi coloanele unui tabel.
Etichetele seriilor de date apar în legendă.

Pentru a defini seriile de date:


1. se activează fereastra Datasheet;
2. se execută:
• din meniul Data se selectează comanda Series în Rows pentru a
defini seriile de date pe linii;
• din meniul Data se selectează comanda Series în Columns
pentru a defini seriile de date pe coloane.

10.2.2. Editarea datelor reprezentate grafic sau adăugarea unor


serii noi

Există situaŃii în care unele date din tabele, care au fost deja
reprezentate grafic, sunt incorecte şi le corectăm, sau situaŃii în care
uităm să reprezentăm toate datele dorite. Trebuie să fim atenŃi,
deoarece aceste modificări pe care le facem în tabele, nu se reflectă şi
în graficul creat.

93
Pentru a edita datele reprezentate grafic:
1. se activează fereastra Datasheet;
2. se editează datele incorecte în această fereastră.

Datele modificate vor fi reprezentate corect în grafic.

Pentru a adăuga date noi în grafic:


1. se activează fereastra Datasheet;
2. se adaugă datele noi dorite.

Datele adăugate în această fereastră vor fi reprezentate în


grafic.

10.2.3. Excluderea şi includerea datelor

Pentru a exclude date dintr-un grafic creat:


1. se activează fereastra Datasheet;
2. se selectează liniile sau coloanele pe care dorim să le excludem
din grafic. Pentru a selecta o linie întreagă se execută clic pe
numărul ce apare în stânga ei, iar pentru a selecta o coloană
întreagă se execută clic pe litera ce apare deasupra ei;
3. din meniul Data se alege comanda Exclude Row/Col.

În acest moment liniile, respectiv coloanele, nu vor mai


apărea în grafic.

Pentru a include datele care au fost excluse anterior într-un


grafic creat:
1. se activează fereastra Datasheet;
2. se selectează liniile sau coloanele excluse pe care dorim să le
includem în grafic. Pentru a selecta o linie întreagă se execută
clic pe numărul ce apare în stânga ei, iar pentru a selecta o
coloană întreagă se execută clic pe litera ce apare deasupra ei;
3. din meniul Data se alege comanda Include Row/Col.

În acest moment liniile respectiv coloanele respective vor


apărea din nou în grafic.

94
10.2.4. Modificarea tipului graficului

Atunci când se crează un grafic, Word crează un grafic


implicit. De multe ori acesta nu reprezintă datele pentru a fi înŃelese
cel mai bine.

Pentru a modifica tipul graficului:


1. se execută dublu clic pe grafic pentru a intra în modul editare;
2. din meniul Chart se alege comanda Chart Type şi se selectează
tipul de grafic dorit. Dacă dorim să vedem cum ar arăta graficul
se apasă şi se Ńine apăsat butonul Press and hold to view
sample;
3. se apasă butonul OK.

10.2.5. Adăugarea unor elemente graficului

Unui grafic i se pot adăuga titluri, legendă, valori etc.

Pentru a adăuga elemente graficului:


1. se execută dublu clic pe grafic pentru a intra în modul editare;
2. din meniul Chart se alege comanda Chart Options;
3. în fereastra Chart Options se execută:
• se alege eticheta Titles pentru a defini un titlu pentru grafic şi
pentru axe;
95
• se alege eticheta Axes pentru a controla prezenŃa axelor Ox, Oy şi
Oz;
• se alege eticheta Gridlines pentru a stabili prezenŃa liniilor de
grilă;
• se alege eticheta Legend pentru a controla prezenŃa legendei;
• se alege eticheta Data Labels pentru a afişa pe grafic valori sau
etichete de date;
• se alege eticheta Data Table pentru a afişa sau nu tabelul în cutia
graficului.
4. se apasă butonul OK.

10.3. Editarea elementelor graficului

Un grafic complet are următoarele elemente:


• titlul graficului;
• titlurile axelor;
• seriile de date;
• axele;
• legenda;
• grila;
• zona de trasare.

Toate aceste elemente por fi modificate, colorare sau şterse


după dorinŃă.

96
10.3.1. Selectarea elementelor unui grafic

Pentru a modifica unul din elementele graficului, acesta


trebuie mai întâi selectat.

Pentru a selecta un element al graficului:

Pentru a selecta Se execută


titlul graficului sau un titlu de axă clic pe titlul dorit
o serie de date clic pe oricare element al seriei
clic pe axa dorită sau pe oricare etichetă ce
o axă
marchează unităŃile de pe ea
legenda clic pe ea
grila clic pe oricare linie a grilei
zona de trasare clic în spaŃiul liber a zonei de trasare
clic în interiorul ferestrei graficului, dar în
întregul grafic
afara tuturor elementelor graficului

10.3.2. Ştergerea elementelor unui grafic

Oricare din elementele unui grafic pe care nu-l mai dorim


poate fi şters.

Pentru a şterge un element din grafic:


1. se selectează elementul pe care dorim să-l ştergem;
2. se apasă tasta Delete.

10.3.3. Modificarea elementelor graficului

10.3.3.1. Modificarea titlului graficului şi a titlurilor axelor

Pentru a modifica un titlu:


1. se selectează titlul pe care dorim să-l modificăm;
2. din meniul Format se alege comanda Selectet Chart Title dacă
am selectat titlul graficului sau Selected Axis Title dacă am
selectat titlul unei axe;
3. în fereastra Format Chart Title respectiv Format Axis Title se
execută:
• se selectează eticheta Patterns pentru a trage un chenar în jurul
titlului selectat, sau a colora zona din jurul lui;
• se selectează eticheta Font pentru a alege fontul, stilul,
dimensiunea şi culoarea caracterelor;
97
• se selectează eticheta Alignment pentru a stabili orientarea
titlului;
4. se apasă butonul OK.

10.3.3.2. Modificarea axelor

Pentru a modifica o axă:


1. se selectează axa pe care dorim să o modificăm;
2. din meniul Format se alege comanda Selected Axis;
3. în fereastra Format Axis se execută:
• se selectează eticheta Patterns pentru a selecta un stil de chenar,
umbra, modelul şi culorile de fundal;
• se selectează eticheta Scale pentru a schimba poziŃia etichetelor
de valori;
• se selectează eticheta Font pentru a alege fontul, stilul,
dimensiunea şi culoarea caracterelor;
• se selectează eticheta Number pentru a stabili formatul de număr
al valorilor de pe axă;
• se selectează eticheta Alignment pentru a stabili orientarea
etichetelor axei selectate;
4. se apasă butonul OK.

98
10.3.3.3. Modificarea grilei

Pentru a modifica grila:


1. se selectează grila pe care dorim să o modificăm;
2. din meniul Format se alege comanda Selected Gridlines;
3. în fereastra Format Gridlines se execută:
• se selectează eticheta Patterns pentru a alege forma dorită pentru
linii;
• se selectează eticheta Scale pentru a defini tipurile de diviziuni pe
axe;
4. se apasă butonul OK.

99
10.3.3.4. Modificarea legendei

Pentru a modifica legenda:


1. se selectează legenda;
2. din meniul Format se alege comanda Selected Legend;
3. în fereastra Format Legend se execută:
• se selectează eticheta Patterns pentru a selecta un stil de chenar,
umbra, modelul şi culorile de fundal;
• se selectează eticheta Font pentru a alege fontul, stilul,
dimensiunea şi culoarea caracterelor;
• se selectează eticheta Placement pentru a stabili poziŃia legendei
în cadrul graficului;
4. se apasă butonul OK.

10.3.3.5. Modificarea unei serii de date

Pentru a modifica o serie de date:


1. se selectează seria de date;
2. din meniul Format se alege comanda Selected Data Series;
3. în fereastra Format Data Series se execută:
• se selectează eticheta Patterns pentru a selecta un stil de chenar,
umbra, modelul şi culorile de fundal;
• se selectează eticheta Shape pentru a alege modelul seriei de
date;
• se selectează eticheta Data Label pentru a afişa pe grafic valori
sau etichete de date;
100
• se selectează eticheta Options pentru a alege forma dorită de
afişare a seriei;
4. se apasă butonul OK.

10.3.3.6. Modificarea zonei de trasare a graficului

Pentru a modifica zona de trasare:


1. se selectează zona de trasare;
2. din meniul Format se alege comanda Selected Plot Area;
3. în fereastra Format Plot Area se execută:
• se selectează eticheta Patterns pentru a selecta un stil de chenar,
umbra, modelul şi culorile de fundal.
4. se apasă butonul OK.

EXERCIłII

101
EXERCIłII

1. RealizaŃi tabelul de mai jos precum şi graficul corespunzător


asemeni celui din figură:

ANUL Note de Note de Note de Note


9-10 7-8 5-6 sub 5
Anul I 23 42 56 10
Anul II 37 39 20 8
Anul III 18 39 58 4
Anul IV 13 26 66 9
Anul V 39 43 57 1

SITUATIA LA INVATATURA

70
60
50 Note de 9-10
40
Note de 7-8
30
20 Note de 5-6
10
Note sub 5
0
Anul I Anul II Anul III Anul IV Anul V

2. AdăugaŃi graficului titluri pentru cele două axe.


3. SchimbaŃi tipul graficului în Line şi apoi în Pie.

102
11. IMPORTAREA, CREAREA ŞI
MODIFICAREA ILUSTRAłIILOR

Există două metode de a insera o imagine grafică într-un document:


• Importarea unei ilustraŃii grafice din alte aplicaŃii folosind
comanda Picture din meniul Insert;
• Desenarea unei forme elementare cu ajutorul instrumentelor de pe
bara de butoane Drawing.

11.1. Importarea ilustraŃiilor

11.1.1. Importarea ilustraŃiilor din alte aplicaŃii

Pentru a importa ilustraŃii din alte aplicaŃii:


1. se poziŃionează punctul de inserare în locul în care dorim să
inserăm ilustraŃia;
2. se alege comanda Picture din meniul Insert, iar apoi opŃiunea
From File;
3. în cutia Look in se selectează directorul în care se găseşte
ilustraŃia, iar în cutia File name se tastează sau se selectează
numele fişierului dorit. Dacă nu vedem fişierul pe care dorim să-l
importăm, se selectează o altă unitate de disc, un alt director sau
se apasă butonul Find Now pentru a căuta fişierul dorit.
4. se apasă butonul OK.

103
11.1.2. Despre miniaturi

Pachetul de programe Word include fişiere ilustraŃie numite


miniaturi. Dacă programul Word a fost instalat complet, acestea se
află în subdirectorul Program Files \ Microsoft Office \ Clipart.
Fiecare fişier din cadrul acestui subdirector reprezintă o miniatură
care poate fi folosită într-un document Word.

Pentru a insera o miniatură:


1. se poziŃionează punctul de inserare în locul unde dorim să
inserăm miniatura;
2. se alege din meniul Insert comanda Picture şi apoi opŃiunea
ClipArt;
3. în fereastra Microsoft Clip Gallery 3.0 se selectează eticheta
Clip Art;

4. se selectează imaginea dorită şi se apasă butonul Insert.

11.1.3. Copierea şi inserarea unei ilustraŃii din altă aplicaŃie

Pentru a insera o ilustraŃie din altă aplicaŃie într-un


document Word:
1. se deschide aplicaŃia şi fişierul care conŃine ilustraŃia dorită;
2. se selectează ilustraŃia sau porŃiunea dorită din ea;
3. din meniul Edit al aplicaŃiei respective se alege comanda Copy;
4. se trece în documentul Word şi se poziŃionează punctul de
inserare în locul unde dorim să inserăm ilustraŃia;
5. din meniul Edit se alege comanda Paste.

104
11.2. Editarea ilustraŃiilor importate

După ce am inserat o ilustraŃie uneori dorim să schimbăm


culoarea de umplere a figurilor, culoarea liniilor sau să rearanjăm
anumite părŃi ale ei.
Pentru a face aceste modificări se utilizează bara de butoane
Picture care trebuie să apară atunci când selectăm ilustraŃia. Dacă
această bară nu apare, se execută clic cu butonul din dreapta al
mouse-ului pe ilustraŃie şi din meniul rapid afişat se selectează
comanda Show Picture Toolbar.
Line Style Format
Image Brightness Picture
Control
Reset
Picture

Insert
Picture Contrast Text
Crop Wrapping Set Transparent Color

11.2.1. PoziŃionarea unei ilustraŃii

Pentru a muta ilustraŃiile, cel mai simplu este să le tragem cu


mouse-ul în poziŃia dorită. O ală metodă este următoarea:
1. se selectează ilustraŃia;
2. din meniul Format se alege comanda Picture, iar apoi se
selectează eticheta Position;
3. în secŃiunea Position on Page se tastează sau se selectează
dimensiunile dorite;
4. se apasă butonul OK.

11.2.2. Înconjurarea unei ilustraŃii de text

Textul şi desenul pot fi aranjate în diferite moduri.


Pentru a controla modul în care o ilustraŃie este înconjurată
de text:
1. se selectează imaginea;
2. din meniul Format se selectează comanda Picture, iar apoi
eticheta Wrapping;
105
3. în secŃiunea Wrapping style se alege stilul dorit:
• Square determină plasarea ilustraŃiei într-o cutie
dreptunghiulară, textul ocolind această cutie;
• Tight şi Through determină plasarea ilustraŃiei într-o formă
neregulată care are marginile foarte apropiate de elementele
ilustraŃiei, textul apropiindu-se foarte mult de aceasta. După
ce am ales stilul dorit se execută clic pe butonul Text
Wrapping de pe bara de butoane Picture, iar în meniul afişat
se alege opŃiunea Edit Wrap Points. IlustraŃia va apare
înconjurată de o linie neregulată care conŃine puncte de
ghidaj. Glisând aceste puncte vom obŃine forma suprafeŃei
care înconjoară ilustraŃia;
• None determină plasarea ilustraŃiei deasupra sau în spatele
textului, poziŃia acestuia putând fi modificată;
• Top & bottom determină oprirea textului deasupra ilustraŃiei
şi continuarea lui sub acesta;
4. în secŃiunea Wrap to se alege de care parte a ilustraŃiei poate fi
plasat textul;
5. în secŃiunea Distance from text se scrie sau se selectează
distanŃa dintre cutia care conŃine ilustraŃia şi textul care o
înconjoară.

106
11.2.3. Aplicarea unei borduri la o ilustraŃie

Pentru a adăuga o bordură unei ilustraŃii:


1. se selectează ilustraŃia;
2. din meniul Format se alege comanda Picture;
3. în fereastra Format Picture se selectează eticheta Colors and
Lines;
4. în secŃiunea Line se execută:
• în cutia Color se alege culoarea pentru chenar;
• în cutia Dashed se alege forma liniei;
• în cutia Style se alege stilul liniei;
• în cutia Weight se alege grosimea liniei;
5. se apasă butonul OK.

11.2.4. Aplicarea unei umbre unei ilustraŃii

Pentru a aplica o umbră unei ilustraŃii:


1. se selectează ilustraŃia;
2. din meniul Format se alege comanda Picture;
3. în fereastra Format Picture se selectează eticheta Colors and
Lines;
4. în secŃiunea Fill, în cutia Color se alege culoarea pentru chenar;
5. se apasă butonul OK.

107
11.3. Scrierea artistică a textului

Realizarea efectelor speciale pentru un anumit text în scopul


îmbunătăŃirii aspectului acestuia se face cu ajutorul WordArt-ului.

Pentru a crea un efect special de text cu ajutorul WordArt:


1. se poziŃionează punctul de inserare în document în locul unde
dorim să inserăm efectul special de text;
2. din meniul Insert se alege comanda Picture şi opŃiunea
WordArt;
3. în fereastra WordArt Gallery se selectează efectul de text dorit;
4. se apasă butonul OK;
5. în fereastra Edit WordArt Text se tastează textul căruia dorim
să-i aplicăm efectul, se selectează acest text şi se execută:
• în cutia Font se alege fontul textului;
• în cutia Size se alege dimensiunea textului;
6. se apăsaŃi butonul OK.
7. în acest moment apare bara de instrumente WordArt, cu
ajutorul căreia putem edita textul.

Format WordArt Same WordArt


Insert WordArt WordArt Letter Heights Character
WordArt Gallery Spacing

WordArt WordArt
WordArt Shape Free Vertical Alignmen
Rotate Text t

108
EXERCIłII

1. InseraŃi o imagine din ClipArt


2. InseraŃi o imagine dintr-o aplicaŃie existentă în calculatorul
dumneavoastră.
3. AdăugaŃi un chenar roşu celei de-a doua imagini.
4. RealizaŃi următorul text şi modificaŃi-i apoi orientarea şi
dimensiunea.

109
12. EDITAREA ECUAłIILOR

Editarea unei ecuaŃii se face cu ajutorul unui editor denumit


Equation Editor cu care se pot adăuga fracŃii, exponenŃi, integrale şi
alte elemente matematice într-un document Word.

12.1. Lansarea în execuŃie a editorului de ecuaŃii

Pentru a lansa în execuŃie editorul de ecuaŃii:


1. din meniul Insert se alege comanda Object;
2. se selectează eticheta Create New;
3. în lista Object type se alege opŃiunea Microsoft Equation
3.0;
4. se apasă butonul OK.

Pentru editareaunei ecuaŃii se poate apăsa butonul Equation


Edition .

În acest moment apare bara de butoane Equation, cu ajutorul


căreia putem insera simboluri şi putem alege şabloane.

Spaces and Miscellaneous


elipses Arrow symbols

Set theory
Embellishements symbols
Relational
symbol Greek
Operator Logical characters
symbols symbols

Fence Subscript Integral Labeled Matrix


templates and templates arrow templates
superscript templates

Fractions and Summation Underbar Products and


radicals templates and overbar set theory
templates Templates

110
Pentru a folosi bara de instrumente Equation, se execută clic
pe butonul corespunzător simbolului sau şablonului pe care dorim
să-l edităm şi din lista afişată se selectează elementul dorit.
Elementele din partea de sus a barei de instrumente sunt simboluri
cum ar fi operatori sau litere greceşti, iar elementele din partea de jos
a barei de instrumente sunt şabloane cum ar fi paranteze, radicali,
matrici.

12.2. Crearea sau editarea unei ecuaŃii

Pentru a crea o ecuaŃie:


1. se lansează în execuŃie editorul de ecuaŃii; în acest moment este
afişată bara de instrumente Equation;
2. se editează ecuaŃia dorită sau se introduc simbolurile matematice
dorite;
3. se execută clic în document.

Dacă dorim să facem anumite modificări într-o ecuaŃie se


execută dublu clic pe ea.

12.3. Stabilirea formatului unei ecuaŃii

Pe măsură ce lucrăm, Equation Editor stabileşte automat


majoritatea formatelor.

12.3.1. Ajustarea spaŃierii şi alinierii

Putem modifica spaŃierea şi alinierea aplicată de Equation


Editor utilizând butonul Spaces and elipses de pe bara de
instrumente Equation sau comanda Spacing din meniul Format.

12.3.2. Aplicarea şi definirea stilurilor

Equation Editor are un set de stiluri care se aplică automat


elementelor pe care le recunoaşte, cum ar fi funcŃii, variabile,
simboluri, numere, text. Acestea por fi modificate cu ajutorul
comenzii Define din meniul Style.

111
EXERCIłII

EditaŃi următoarele fracŃii:

− b ± b 2 − 4ac
1.
2a

(
3x + ∫ x 3 + 5 )
2.
(x + 1)(x − 1)
αx + β
3. + x3 +1
αx − β

x2 +1
4.
x2 −1

112
13. TIPĂRIREA DOCUMENTELOR

13.1. Vizualizarea documentului înainte de tipărire

Înainte de a tipări un document este bine să vedem cum ar


arăta documentul pe hârtie, deoarece riscăm să obŃinem o formă
diferită de ceea ce dorim. În acest mod se poate economisi timp şi
hârtie.
Pentru a afişa un document în forma în care va fi tipărit, din
meniul File se alege comanda Print Preview, sau se poate utiliza
butonul Print Preview de pe bara de instrumente Standard.

Pentru a vizualiza un document înainte de imprimare:


1. se execută una din operaŃiile următoare:
• din meniul File, se alege comanda Print Preview;
• în bara de instrumente Standard, se execută clic pe butonul
Print Preview.
Word afişează una sau mai multe pagini, inclusiv pagina care
conŃine punctul de inserare.
2. pentru a vedea diferite pagini din document, în bara de
instrumente Print Preview se execută una din operaŃiile
următoare:

Pentru a Se execută
afişa o pagina clic pe butonul One Page din bara de instrumente
Print Preview.
afişa două sau mai multe clic pe butonul Multiple Pages şi apoi se glisează
pagini odată peste grilă pentru a selecta numărul şi
configuraŃia paginilor.
vedea o parte a o deplasare a indicatorul mouse-ului pe poziŃia pe
documentului mărită care dorim să o vedem şi apoi se execută clic pe
butonul mouse-ului. Pentru a reveni la mărimea
iniŃială, se execută din nou clic pe butonul mouse-
ului.
reduce sau mări pagina clic pe săgeata în jos aflată lângă cutia Zoom şi se
afişată selectează o mărime sau se tastează un procentaj.
ascunde toate clic pe butonul Full Screen din bara de
elementele ecranului instrumente Print Preview. Pentru ca elementele
mai puŃin pagina afişată ascunse din ecran să apară execută din nou clic
şi bara de instrumente pe butonul Full Screen sau se apasă tasta ESC.
Print Preview
113
Pentru a edita text în vizualizare înaintea tipăririi:
1. în vizualizarea înaintea imprimării, se afişează pagina pe care
dorim să o edităm;
2. se execută clic cu mouse-ul pe zona pagini pe care dorim să o
edităm pentru a o mări;
3. se execută clic pe butonul Magnifier pentru ca
indicatorul lupă al mouse-ului să se transforme în indicatorul
liniar şi apoi se editează documentul;
4. pentru ca indicatorul mouse-ului să se transforme din nou în lupă,
se apasă încă o dată butonul Magnifier.

Pentru a muta marginile în vizualizarea înaintea imprimării:


1. dacă riglele nu sunt afişate, se execută clic pe butonul View
Ruler de pe bara de instrumente Print Preview sau se alege din
meniul View, comanda Ruler;
2. se execută una din următoarele operaŃii:

Pentru a Se glisează
deplasa marginea stângă sau dreaptă a paginii un marcaj pe rigla orizontală
deplasa marginea de sus sau de jos a paginii un marcaj pe rigla verticală

Pentru a părăsi vizualizarea înaintea imprimării:


1. se execută clic pe butonul Close sau
2. se apasă tasta ESC.

13.2. Tipărirea unui document

Pentru a tipări un document la imprimantă:


1. se alege din meniul File comanda Print;
2. se execută una din următoarele operaŃii:

Pentru a tipări Se execută


la o anumită imprimantă în cutia Name din secŃiunea Printer se selectează o
imprimantă din lista de imprimante disponibile.
întregul document în secŃiunea Page range, se marchează cutia All.
doar pagina care conŃine în secŃiunea Page Range, se marchează cutia Current
punctul de inserare Page.
o secŃiune întreagă în secŃiunea Page Range, în cutia Pages, se tastaŃi s şi
numărul secŃiunii.
textul selectat în secŃiunea Page Range, se marchează cutia Selection.

114
Pentru a tipări Se execută
un şir de pagini în secŃiunea Page Range în cutia Pages, se introduce un
interval cu o cratima între numerele de pagină, sau un şir
de pagini despărŃite prin virgulă.
De exemplu, tastaŃi 1, 3-7, 9, 15.
doar paginile pare sau în cutia Print, se selectează Odd Pages (pagini impare)
impare sau Even Pages (pagini pare).
mai multe copii ale în cutia Copies, se tastează sau se selectează numărul de
aceluiaşi document copii. Pentru a sorta paginile după numărul de pagină se
marchează cutia Collate.
lista într-un fişier şi nu în secŃiunea Printer, se marchează cutia Print to file.
la imprimantă

3. se apasă butonul OK.

Pentru a lista întregul document se poate utiliza şi butonul


Print din bara de instrumente Standard.

115
EXERCIłII

1. RealizaŃi un afiş pe care să scrie “FUMATUL INTERZIS !”.


AlegeŃi un format potrivit pentru acest afiş şi vizualizaŃi-l înainte de
listare. FaceŃi modificările necesare cu una din metodele învăŃate,
părăsiŃi modul de vizualizare înaintea listării şi listaŃi două exemplare
din acest afiş.
2. ScrieŃi un text de 5 rânduri, selectaŃi-l şi copiaŃi-l pe 5 pagini şi
formataŃi-l diferit pe fiecare dintre acestea. TipăriŃi pagina 3.
3. DeschideŃi un document nou, scrieŃi o cerere, aranjaŃi-o în pagină,
vizualizaŃi-o înainte de listare, faceŃi modificările necesare şi listaŃi-o.

116
14. CREAREA ŞI IMPRIMAREA
PLICURILOR ŞI A ETICHETELOR

14.1. Imprimarea unui plic

Pentru a crea şi imprima un plic:


1. dacã documentul conŃine adresa pe care dorim să o folosim,
aceasta se selectează;
2. din meniul Tools se selectează comanda Envelopes and Labels;
3. se selectează eticheta Envelopes;
4. în cutia Delivery address se acceptă adresa destinatarului
propusã sau se tastează o altă adresă;
5. în cutia Return address se acceptă adresa expeditorului propusă
sau se tastează o altă adresă. Dacă nu dorim să imprimăm pe plic
adresa expeditorului, se marchează cutia Omit;
6. se apasă butonul Options pentru a selecta mărimea plicului şi
unele opŃiuni privind imprimarea:
Pentru a Se execută
schimba dimensiunea se selectează dimensiunea dorită în cutia Envelope
plicului size
pentru a modifica fontul şi în secŃiunea Delivery address, se apasă butonul
poziŃia pe plic a adresei Font pentru a modifica fontul adresei destinatarului
destinatarului şi se selectează dimensiunile dorite în cutiile From
left şi From top pentru a stabili poziŃia adresei pe
plic
pentru a modifica fontul şi în secŃiunea Return address, se apasă butonul
poziŃia pe plic a adresei Font pentru a modifica fontul adresei expeditorului
expeditorului şi se selectează dimensiunile dorite în cutiile From
left şi From top pentru a stabili poziŃia adresei pe
plic

Adresa expeditor introdusă este folosită până la introducerea


uneia noi. Adresa expeditorului poate fi vizualizată sau modificată şi
cu ajutorul comenzii Options din meniul Tools, eticheta User
Information şi cutia Mailing address.

14.2. Imprimarea etichetelor

Word poate imprima o adresă pe o singură etichetă de adresă


sau pe mai multe etichete.

117
Pentru a imprima o adresă pe o singură etichetă sau pe mai
multe:
1. din meniul Tools se alege comanda Envelopes and Labels;
2. se selectează eticheta Labels;
3. se execută una din următoarele operaŃii:
• se acceptă adresa din cutia Address sau se tastează una nouă;
• pentru a imprima adresa expeditor se marchează cutia Use return
address, apoi se acceptă adresa sau se modifică;
4. în secŃiunea Print:
• pentru a imprima o singură etichetă, se marchează cutia Single
label, iar în cutiile Row şi Column se selectează numărul de
rând şi numărul de coloană din foaie, pentru eticheta pe care
dorim să o imprimăm;
• pentru a imprima mai multe etichete cu aceeaşi adresã, se
marchează cutia Full page of the same label;
5. pentru a selecta un tip de etichetă, se apasă butonul Options. În
fereastra Label Options se selectează opŃiunea dorită. Pentru a
specifica înălŃimea şi lăŃimea etichetelor, se apasă butonul
Details şi în fereastra afişată se selectează dimensiunile dorite;
6. se execută una din următoarele operaŃii:
Pentru a Se execută
imprima eticheta sau foaia de etichete se apasă butonul Print
salva o foaie de etichete într-un se apasă butonul New Document
document pentru o utilizare ulterioarã

14.3. Imprimarea adreselor diferite pe plicuri

Pentru a imprima, automat, adrese diferite pe plicuri putem


folosi combinarea documentelor. Pentru aceasta se pot folosi
informaŃii diferite despre destinatar dintr-o sursă de date existentă
sau se poate crea o nouă sursă de date.

Pentru a imprima plicurile:


1. într-o fereastră nouă document, din meniul Tools se alege
comanda Mail Merge;
2. în fereastra Mail Merge Helper, în secŃiunea Main document se
apasă butonul Create şi din meniul afişat se alege Envelopes;
3. în fereastra afişată se apasă butonul Active Window;
4. în secŃiunea Data source se apasă butonul Get Data şi din
meniul afişat se alege:

118
• Open Data Source şi se selectează sursa de date dacã o avem
deja creată. În fereastra afişată se apasă butonul Set Up Main
Document;
• Create Data Source pentru a crea o sursă nouă de date. În
fereastra Create Data Source, trebuie să ne asigurăm dacă
câmpurile de care avem nevoie pe plic sunt afişate în cutia
Field names în header row şi se apasă butonul OK pentru a
închide fereastra. Noua sursă de date trebuie salvată. Apoi în
fereastra afişatã se apasă butonul Edit Data Source. În
fereastra Data Form se completează datele, iar apoi se apasă
butonul OK. Apoi se execută clic pe butonul Mail Merge
Helper de pe bara de butoane Mail Merge şi în secŃiunea
Main document se apasă butonul Setup;
5. în fereastra Envelope Options, se selectează eticheta Envelope
Options, iar aici:

Pentru a Se execută
schimba dimensiunea se selectează dimensiunea dorită în cutia Envelope
plicului size
pentru a modifica în secŃiunea Delivery address, se apasă butonul Font
fontul şi poziŃia pe plic pentru a modifica fontul adresei destinatarului şi se
a adresei destinatarului selectează dimensiunile dorite în cutiile From left şi
From top pentru a stabili poziŃia adresei pe plic
pentru a modifica în secŃiunea Return address, se apasă butonul Font
fontul şi poziŃia pe plic pentru a modifica fontul adresei expeditorului şi se
a adresei expeditorului selectează dimensiunile dorite în cutiile From left şi
From top pentru a stabili poziŃia adresei pe plic

6. se selectează eticheta Printing Options pentru a selecta opŃiunea


de alimentare cu plicuri;
7. se apasă butonul OK pentru a închide fereastra Envelope
Options;
8. în fereastra Envelope Address, se poziŃionează punctul de
inserare în cutia Sample envelope address, apoi se apasă
butonul Insert Merge Field şi din meniul afişat, se aleg
câmpurile dorite;

119
9. după ce am inserat câmpurile dorite se apasă butonul OK pentru
a închide fereastra Envelope Address;
10. în fereastra Mail Merge Helper în secŃiunea Main Document se
apasă butonul Edit şi se alege documentul plic;
11. pentru a tipări plicurile se execută clic pe butonul Merge to
Printer de pe bara de butoane Mail Merge. Dacă nu dorim să
listăm odată toate plicurile, se apasă butonul Mail Merge de pe
bara de butoane Mail Merge, iar în fereastra Merge, în cutia
Merge to se alege Printer, iar în secŃiunea Records to be merge
se aleg care dintre plicuri dorim să le tipărim.

14.4. Adăugarea datelor la o sursă de date

Pentru a adăuga date noi unei surse de date:


1. se apasă butonul Edit Data Source de pe bara de butoane Mail
Merge;
2. în fereastra Data Form se tastează datele dorite pentru fiecare
câmp;
3. pentru a adăuga o nouă înregistrare se apasă butonul Add New;
4. se apasă butonul OK.

14.5. Selectarea înregistrărilor pentru combinare

De multe ori nu este nevoie să tipărim pe plicuri toate


adresele din sursa de date aleasă. Pentru a le alege doar pe cele dorite
trebuie să folosim o interogare. O interogare este un set de reguli care
sunt respectate de înregistrările căutate.
Pentru a selecta înregistrări:
120
1. se apasă butonul Mail Merge de pe bara de instrumente Mail
Merge;
2. în fereastra Merge se apasă butonul Query Options;
3. în fereastra Query Options se selectează eticheta Filter
Records, iar în această fereastră se scriu regulile dorite. O regulă
de selectare conŃine trei părŃi:
• un nume de câmp care este un câmp din sursa de date selectată şi
care este ales în cutia Field;
• o frază de comparare în cutia Comparison;
• texte sau numere cu care se face compararea în câmpul Compare
to;

4. pentru a sorta datele se alege eticheta Sort Records;


5. în această fereastră pot fi stabilite trei criterii de sortare, iar
sortările se pot face ascendent sau descendent pentru fiecare
criteriu în parte;

6. se apasă butonul OK.

121
EXERCIłII

1. ScrieŃi un plic pe care treceŃi adresa dumneavoastră la destinatar şi


o altă adresă la expeditor.
2. ImprimaŃi o pagină cu etichete.
3. CreaŃi o sursă de date cu 4 intrări şi scrieŃi plicurile aferente.

122