Sunteți pe pagina 1din 5

FIA DISCIPLINEI

1. Date despre program


1.1 Instituia de nvmnt superior
1.2 Facultatea
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii
1.6 Programul de studii / Calificarea
2. Date despre disciplin
2.1 Denumirea disciplinei
2.2 Titularul activitilor de curs
2.3 Titularul activitilor de seminar
2.4 An de studiu
III 2.5 Semestru
* OB Obligatoriu / OP Opional

Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iai


Facultatea de Economie i Administrarea Afacerilor
Contabilitate, Informatic Economic, Statistic
Contabilitate
Licen
Contabilitate i Informatic de Gestiune

Gestiunea financiar-contabil a ntreprinderii


Prof. univ. dr. Marilena Mironiuc
Prof. univ. dr. Marilena Mironiuc
LECT. UNIV. DR. CIPRIAN APOSTOL
LECT. UNIV. DR. IOAN-BOGDAN ROBU
V 2.6 Tip de evaluare
E
2.7 Regimul discipinei

3. Timpul total estimat (ore pe semestru i activiti didactice)


3.1 Numr de ore pe sptmn
4
din care:
curs
2
seminar/laborator
3.2 Total ore din planul de nvmnt
56 din care:
curs
28
seminar/laborator
3.3 Distribuia fondului de timp
Studiu dup manual, suport de curs, bibliografie i altele
Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate i pe teren
Pregtire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii i eseuri
Tutoriat
Examinri
Alte activiti...................................
3.4 Total ore studiu individual
3.5 Total ore pe semestru
3.6 Numr de credite

OB

2
28
ore
28
16
25
25

94
150
5

4. Precondiii (dac este cazul)


Discipline prealabile studiate: Contabilitate financiar, Finane,
Management

4.1 De curriculum
4.2 De competene
5. Condiii (dac este cazul)
5.1 De desfurare a cursului
5.2 De desfurare a
seminarului/laboratorului

UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI


FACULTATEA DE ECONOMIE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR

transversaleCompetene profesionaleCompetene

6. Competene specifice acumulate


C4. 1 Identificarea i descrierea indicatorilor economico-financiari (1 credit)
C4. 2 Explicarea i interpretarea indicatorilor economico-financiari (1 credit)
C4. 3 Aplicarea metodologiei de calcul i analiz a indicatorilor economico-financiari (2 credite)
C4. 4 Utilizarea adecvat a metodologiei de analiz a indicatorilor economico-financiari (1 credit)

CT2 Identificarea rolurilor i responsabilitilor ntr-o echip plurispecializat i aplicarea de tehnici de


relaionare i munc eficient n cadrul echipei

7.2. Obiectivele specifice general7.1. Obiectivul

7. Obiectivele disciplinei (din grila competenelor specifice acumulate)

Cunoaterea i nsuirea conceptelor de baz pentru studiul gestiunii financiar-contabile, a


coninutului i obiectivelor gestiunii financiar-contabile n calitatea sa de component operaional a
funciei financiare a entitii economice.

La finalizarea cu succes a acestei discipline, studenii vor fi capabili s:


explice metodele i tehnicile de practic financiar folosite pentru: identificarea surselor de
finanare, optimizarea alocrii resurselor, remunerarea finanatorilor, aprecierea eficienei
proiectelor de investiii, previzionarea necesarului de finan are etc. ca elemente de baz pentru
fundamentarea strategiei financiare a entitii economice;
utilizeze fr echivoc limbajul de specialitate i termenii consacrai din domeniul gestiunii
financiar-contabile;
dobndeasc aptitudinile necesare operrii cu metodele i tehnicile de practic financiar pentru
a dezvolta raionamente care preced deciziile de finanare, investiii i distribuire a dividendelor.

8. Coninut
8.1
1.

Curs

Metode de predare

Introducere n gestiunea
contabil a ntreprinderii

financiar-

Prelegere

UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI


FACULTATEA DE ECONOMIE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR

Observaii
(ore i referine
bibliografice)
4 ore: 1-13

2.

Politica financiar a ntreprinderii

Prelegere

3.

Gestiunea investiiilor n
financiar a ntreprinderii

Prelegere

4.

Gestiunea ciclului de exploatare

strategia

Prelegere

10 ore:1-13
8 ore:1-13
6 ore:1-13

Bibliografie
Referine principale:
1. Badea, L., Mocanu, F., Piee de capital. Analiza i gestiunea plasamentelor financiare, Editura Economic,
Bucureti, 2007
2. Baker, H.K., Ricciardi, V., Investor Behavior. The Psychology of Financial Planning and Investing, John
Wiley& Sons, New Jersey, 2014
3. Bertonche, M., Bilan, A., Bouzou, N., .a., MBA Finance, Eyrolles ditions dOrganisation, Paris, 2010
4. Buctaru, D., Gestiunea financir a ntreprinderii, ediia a III-a, Editura Junimea, Iai, 2006
5. Conso, P., Hemici, F., Gestion financire de lentreprise, 11e edition, Dunod, Paris 2005
6. Dragot, V., Dragot, M., .a., Abordri practice n finanele firmei, Editura Irecson, Bucureti, 2005
7. Hoan, N., Gestiunea finanicar a ntreprinderii, Editura C. H. Beck, Bucureti, 2011
8. Mironiuc, M., Fundamentele tiinifice ale gestiunii financiar-contabile a ntreprinderii , ediia a II-a revizuit
i adugit, Editura Universitii Alexandru Ioan Cuza din Iai, 2014
9. Mironiuc, M., Gestiunea financiar contabil a ntreprinderii. Concepte. Politici. Practici, Editura Sedcom
Libris, Iai, 2007
10. Ross, S. A., Westerfield R. W., Jaffe J. F., Finance Corporate, Dunod Paris, 2005
11. Vasile, I., Gestiunea finanicar a ntreprinderii, Meteor Press, Bucureti, 2005
12. Vernimmen, P., Finance entreprise, Dalloz, Paris, 2011
13. Vintil, G., Gestiunea finanicar a ntreprinderii, Editura Didactic i Pedagogic, Bucureti, 2010
Observaii
8.2
Seminar / Laborator
Metode de predare
(ore i referine
bibliografice)
Dezbateri, argumentri,
1.
Fluxuri, cicluri, decizii financiare
1 or: 1, 2, 3, 4, 8, 12.
discuii de grup
2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Coninutul i obiectivele gestiuniifinanciar contabile a ntreprinderii


Structura financiar optim. Definire i
criterii de alegere. Factorii care
influenez
configurarea
structurii
financiare
Finanarea
prin
capitaluri
proprii.
Formarea/majorarea capitalului propriu.
Costul capitalului propriu
Finanarea prin capitaluri mprumutate.
Costul
principalelor
forme
de
mprumuturi
Structura i partenerii pieei financiare n
Romnia
Politica de dividende i comportamentul
ntreprinderii
Criterii financiare i contabile de
apreciere a eficienei proiectelor de
investiii
Coninutul i obiectivele gestiunii ciclului
de exploatare

Dezbateri, argumentri,
discuii de grup

1 or: 4, 5, 7, 8, 9, 11.

Dezbateri, argumentri,
discuii de grup
Studii de caz

4 ore: 4, 5, 6, 8, 9, 13.

Dezbateri, argumentri,
discuii de grup
Studii de caz
Dezbateri, argumentri,
discuii de grup
Studii de caz
Dezbateri, argumentri,
discuii de grup
Dezbateri, argumentri,
discuii de grup

4 ore: 3, 4, 5, 6, 8, 10,
12.
4 ore: 3, 4, 5, 6, 8, 10,
12.
1 or : 1, 8, 10, 11, 12,
13.
1 or: 3, 4, 5, 6, 8, 10,
12.

Studii de caz

6 ore: 4, 5, 7, 8, 9, 11.

Dezbateri, argumentri,
discuii de grup

1 or: 4, 5, 7, 8, 9, 11,
12.

UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI


FACULTATEA DE ECONOMIE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR

Modele deterministe i stohastice de


2 or: 4, 5, 7, 8, 9, 11,
Studii de caz
optimizare a stocurilor
13.
Metodele sintetice i analitice de
2 or: 4, 5, 7, 8, 9, 11,
11. previzionare a necesarului de finanare a Studii de caz
13.
ciclului de exploatare
Gestionarea excedentului/deficitului de
Dezbateri, argumentri,
trezorerie. Legturile bugetului de
1 or: 3, 4, 5, 6, 8, 10,
12.
discuii de grup
trezorerie cu alte instrumente de
12.
planificare financiar
Bibliografie
1. Badea, L., Mocanu, F., Piee de capital. Analiza i gestiunea plasamentelor financiare, Editura Economic,
Bucureti, 2007
2. Baker, H.K., Ricciardi, V., Investor Behavior. The Psychology of Financial Planning and Investing, John
Wiley& Sons, New Jersey, 2014
3. Berk, J., Dearzo, P., Finance dentreprise, Pearson Education, Paris, 2008
4. Bertonche, M., Bilan, A., Bouzou, N., .a., MBA Finance, Eyrolles ditions dOrganisation, Paris, 2010
5. Buctaru, D., Gestiunea financir a ntreprinderii, ediia a III-a, Editura Junimea, Iai, 2006
6. Conso, P., Hemici, F., Gestion financire de lentreprise, 11e edition, Dunod, Paris 2005
7. Dragot, V., Dragot, M., .a., Abordri practice n finanele firmei, Editura Irecson, Bucureti, 2005
Gitman,J., L., Zutter, J., Ch., Principles of Managerial Finance, 13th Edition, Pearson, 2012
8. Hoan, N., Gestiunea finanicar a ntreprinderii, Editura C. H. Beck, Bucureti, 2011
9. Mironiuc, M., Fundamentele tiinifice ale gestiunii financiar-contabile a ntreprinderii , ediia a II-a revizuit
i adugit, Editura Universitii Alexandru Ioan Cuza din Iai, 2014
10. Mironiuc, M., Gestiunea financiar contabil a ntreprinderii. Concepte. Politici. Practici, Editura Sedcom
Libris, Iai, 2007
11. Ross, S. A., Westerfield R. W., Jaffe J. F., Finance Corporate, Dunod Paris, 2005
12. Stancu I., Oberja Braoveanu L., Stancu A.T., Finane corporative. Volumul 1 - Analiza i planificarea
financiar, Editura Economic, Bucureti, 2015
12. Vasile, I., Gestiunea finanicar a ntreprinderii, Meteor Press, Bucureti, 2005
13. Vernimmen, P., Finance entreprise, Dalloz, Paris, 2016
14. Vintil, G., Gestiunea finanicar a ntreprinderii, Editura Didactic i Pedagogic, Bucureti, 2010
10.

9. Coroborarea coninutului disciplinei cu ateptrile reprezentanilor comunitii, asociaiilor


profesionale i angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului
Strategia didactic este diferit pentru curs i seminar. Cursul se desfoar prin prelegere interactiv
(prezentare PowerPoint), se insist pe explicarea conceptelor teoretice, prin raportare la realiti practice, i
pe coroborarea coninutului disciplinei cu cunotine teoretico-aplicative i deprinderi obinute la alte
discipline, anterior parcurse. Seminarul are caracter predominant aplicativ, presupunnd rezolvri i discuii
argumentate pe cazuri studiate. Monitorizarea prin observarea didactic a derulrii activitii de seminar
permite titularului s amelioreze continuu calitatea pregtirii studenilor pe tematica acestei discipline.
10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

10.4 Curs

10.5 Seminar/
Laborator

Prezen, rezolvri
individuale studii de caz

Evaluare pe parcursul
semestrului, susinerea
temelor de control
semestriale (test gril i

10.3 Pondere n nota final


(%)
10% - 4 teste fulger, inopinat,
la curs
+ 5% - 3 Teme de control
Blackboard + 25% Lucrare
scris (saptamana 5 - 11
decembrie) + 5% Prezena la

UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI


FACULTATEA DE ECONOMIE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR

subiecte clasice);
seminar + 5% Activitate la
Evaluare final (examen
seminar + 50% Examen scris
scris)
gril
10.6 Standard minim de performan: Frecventarea cursurilor i participarea activ la seminarii;
Nota final minim de promovare este 5 (cinci)
Data completrii
01.10.2016
Data avizrii

Titular de curs
Titular de seminar
Prof. univ. dr. Marilena Mironiuc
Director de departament

UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI


FACULTATEA DE ECONOMIE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR