Sunteți pe pagina 1din 3

UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI

FACULTATEA ȘTIINȚA ȘI INGINERIA ALIMENTELOR


CATEDRA / DEPARTAMENTUL SAIABA
Adresa: Str Domnească nr. 111
Nr. telefon / fax: 0236460165
E-mail: silvius.stanciu@ugal.ro

PROGRAMA ANALITICĂ
Disciplina: MANAGEMENT

A. Locul disciplinei în planul de învăţământ:


Anul Anul IV Total ore Forme de verificare Nr. credite Cod
de Sem. I Sem. II disciplină
studiu C S C S C S Sem. I Sem. II Sem. I Sem. II
Nr. - - 2 2 28 14 - E - 5 Ob
ore

B. Obiectivele disciplinei:

 Prezentarea principalelor noţiuni teoretice şi aplicative specifice managementului


 Formarea şi dezvoltarea unei concepţii manageriale moderne necesare specialistului în
industria alimentară

C. Metode de predare – învăţare:

Prelegerea, folosirea tehnicilor de predare moderne (videoproiectorul), suporturi de curs online,


conversaţia euristică, explicaţia, dezbaterea, studiul de caz, problematizarea, exerciţiul, lucru în
echipă în cadrul lucrărilor practice, metode de dezvoltare a gândirii critice, studiul documentelor
curriculare şi al bibliografiei.

D. Forme şi metode de evaluare:

Evaluare continuă (pondere 20 %) prin metode orale, probe scrise, practice şi teme de casă (o
temă la alegere din tematica disciplinei, elaborarea sumara a unui plan de afaceri); stimularea
participării la activităţi de cercetare (10 %); evaluare finală (pondere 70 %) prin probe
scrise/orale.

E. Conţinutul cursului / număr de ore pentru fiecare temă:

Cap. 1 Elemente introductive în management 2 h

Definirea managementului ca ştiinţă şi artă. Evoluţia conceptului de management. Şcoli de


management. Evoluţia managementului în România. Organizaţia. Firma in contextul actual al
economiei de piaţă. Funcţiile managementului.

Cap. 2 Comunicarea în management. 4h

Procesul de comunicare. Funcţie şi scopuri. Categorii şi forme de comunicare în organizaţii.


Reţele de comunicare. Bariere în comunicare. Sistemul informaţional în cadrul organizaţiei.
Cap. 3 Orientarea de marketing în managementul afacerilor.1h

Conceptul modern de marketing. Produsele firmei. Ciclul de viaţă al produselor.

Cap. 4 Strategia şi managementul strategic al firmei. 2h

Viziune, obiective, strategii, politici ale organizaţiei. Procesul de planificare. Elemente cheie
ale planificării: proceduri, reguli, programe, bugete. Utilizarea planurilor în management.

Cap. 5 Sistemul decizional al firmei. 2 h

Conceptul şi factorii deciziei manageriale. Cerinţe impuse deciziei manageriale.Tipologia


deciziilor. Proceul de luare al deciziilor. Incertitudine şi risc în luarea deciziilor.

Cap. 6 Organizarea procesuală şi structurală a firmei. 2h

Structura organizatorică.Tipuri de structuri organizatorice. Organizarea formală. Cerinţe şi


etape în proiectarea unei structuri oganizatorice eficiente. Organizarea informală.

Cap. 7 Managementul resurselor umane. 4 h

Funcţiunea personal. Planificarea necesarului de resurse umane. Asigurarea personalului.


Pregătirea personalului. Evaluarea performanţelor.

Cap. 8 Managementul resurselor materiale. 2h

Aprovizionarea tehnico-materială. Elaborarea planului de aprovizionare tehnico-materială.

Cap. 9 Managementul stresului şi al timpului. 2h

Stresul. Surse de stres. Acţiuni constructive în confruntarea cu stresul

Cap. 10 Metode şi tehnici de management. 2 h

Leadership. Teorii ale leadershipului. Raportul leadership-management. Stiluri de


management. Tipuri de manageri.

Cap. 11 Managementul întreprinderilor mici. 2h

Definirea şi importanţa afacerilor. Contribuţii şi limite ale IMM. Alegerea şi iniţierea unei
afaceri. Planul de afaceri.

Cap.12 Cultura managerială şi etica în afaceri. 1 h

Cultura managerială. Etică şi morală în anagementul afacerilor.

F. Conţinutul seminariilor / număr de ore pentru fiecare temă:

Studii de caz. 20 h. Elaborarea unui plan de afaceri. 8 h


G. Bibliografie de elaborare a cursului

Barbulescu, C., Dumitriu N.A., 2009, Probleme ale conducerii moderne e a întreprinderilor
productive, Ed. Economică, București
Barbulescu, C., Gavrila, T., (coord.).1999, Economia si gestiunea întreprinderii, Ed.
Economica, Bucuresti
Costache., R.,1993, Managementul întreprinderilor mici şi mijlocii, Ed. Logos, Chişinau
Costescu, C., 2004, Management general, Ed. Universităţii Dunărea de Jos, Galaţi
Dima, I., Nedelcu, M., 2006, Managementul producției, Ed. Economica, Bucuresti
Gavrilă,T., Lefter,V., 2004, Managementul general al firmei, Ed. Economică, Bucureşti
Istudor, N., 2011, Managementul sistemului logistic al organizatiilor agroalimentare, Ed. ASE,
București
Mohanu, F,. 2002, Comunicare orală eficientă în afaceri, Ed. ASE, București
Moldoveanu Scholz, M., 2000, Managementul resurselor umane, Ed. Economică, Bucureşti.
Moga, T., Rădulescu, C., 2004, Fundamentele mangementului, Ed. ASE, București
Nicolescu, O.,1998, Strategii manageriale de firma, Ed. Economica, Bucuresti
Nicolescu, O.,1998, Sistemul decizional al organizaţiei, Ed. Economica, Bucuresti
Nicolescu, O., Verboncu, I., 1999, Management, Ed. Economică, Bucureşti.
Popescu, D., 2003, Eficienta comunicarii in afaceri, Ed, Holding Reporter, Bucuresti
Ursachi, I., 2007, Management (editia aIIIa), Ed. ASE, Bucureşti
Vagu, P., Stegaroiu,I.,1998, Management general, Ed. Macarie, Târgovişte

H. Bibliografie minimală de studiu pentru studenţi1

Barbulescu, C., Dumitriu N.A., 2009, Probleme ale conducerii moderne e a întreprinderilor
productive, Ed. Economică, București
Costescu, C., 2004, Management general, Ed. Universităţii Dunărea de Jos, Galaţi
Gavrilă,T., Lefter, V., 2004, Managementul general al firmei, Ed. Economică, Bucureşti.
Istudor, N., 2011, Managementul sistemului logistic al organizatiilor agroalimentare, Ed. ASE,
București
Moldoveanu Scholz, M., 2000, Managementul resurselor umane, Ed. Economică, Bucureşti.
Nicolescu,O., Verboncu, I., 1999, Management, Ed. Economică, Bucureşti.
Stanciu, S., 2009 – 2012, Management, note de curs
Popescu, D., 2003, Eficienta comunicarii in afaceri, Ed, Holding Reporter, Bucuresti
Ursachi, I., 2007, Management, Ed. ASE, Bucureşti
Vagu, P., Stegaroiu, I., 1998, Management general, Ed. Macarie, Târgovişte

Data aprobării programei analitice în departament

(Semnătura)

Director departament
Prof. dr. ing. Camelia Vizireanu

1
Este de preferat ca bibliografia minimală de studiu pentru surdenţi să identifice cu claritate şi precizie capitolele pe
care studenţii le au de parcurs pentru atnigerea obiectivelor de predare şi învăţare, eventual fiind particularizată în
funcţie de tematica cursurilor şi seminariilor.