Sunteți pe pagina 1din 15

MinisterulSntii

Normdin04/02/2014
PublicatinMonitorulOficial,ParteaInr.127din21/02/2014

Normeledeigienisntatepublicprivindmediuldeviaalpopulaieidin04.02.2014

Art.1.nnelesulprezentelornorme,urmtoriitermenisedefinescastfel:
a)ncperedelocuitncperilecufunciidecamerdeziidormitoare
b) zon de locuit zona constituit ca o grupare funcional de loturi i parcele de teren delimitate teritorial pe care
predomincldiriculocuineavndcaparametrudemsurdensitateamediedelocuire
c)perimetrulunitiilimiteleterenuluipecareesteamplasatunobiectivipecaresedesfoaractivitilespecifice
d) teritoriu protejat teritoriu n care nu este permis depirea concentraiilor maxime admise pentru poluanii fizici,
chimici i biologici din factorii de mediu acesta include zone de locuit, parcuri, rezervaii naturale, zone de interes
balneoclimateric,deodihnirecreere,instituiisocialculturale,denvmntimedicale
e)zondeproteciesanitarterenuldinjurulobiectivului,undeesteinterzisoricefolosinsauactivitatecare,ncontact
cufactoriiexterni,arputeaconducelapoluarea/contaminareafactorilordemediucurepercusiuniasuprastriidesntate
apopulaieirezidentedinjurulobiectivuluipentrusurseledeapesubteraneutilizatepentrualimentareacuappotabila
localitilor i a operatorilor economici se aplic definiiile pentru "zona de protecie sanitar cu regim sever", "zona de
protecie sanitar cu regim de restricie" i "perimetru de protecie hidrogeologic", conform Hotrrii Guvernului nr.
930/2005pentruaprobareaNormelorspecialeprivindcaracterulimrimeazonelordeproteciesanitarihidrogeologic
iOrdinuluiministruluimediuluiipdurilornr.1.278/2011pentruaprobareaInstruciunilorprivinddelimitareazonelorde
proteciesanitariaperimetruluideproteciehidrogeologic
f)biocid(pesticidnonagricol)conformdefiniieideprodusbiocidprevzutlaart.3alin.(1)lit.a)dinRegulamentul(UE)
nr.528/2012alParlamentuluiEuropeanialConsiliuluidin22mai2012privindpunerealadispoziiepepiaiutilizarea
produselorbiocide,corespunztortipurilordeprodus14,15,16,17,18i19dinanexaV"Tipuriledeprodusebiocidei
descriereaacestoraprevzutelaarticolul2alineatul(1)"laRegulamentul(UE)nr.528/2012
g)produsdeproteciaplantelor(pesticidagricol)conformdefiniieiprevzutelaart.3lit.j)dinOrdonanadeurgena
Guvernuluinr.34/2012pentrustabilireacadruluiinstituionaldeaciunenscopulutilizriidurabileapesticidelorpeteritoriul
Romniei,aprobatprinLegeanr.63/2013
h)utilizatoramatorindividdinpopulaiageneralfrinstruirendomeniulpesticidelor,careutilizeazlascarredus
unpesticidagricol,nmediulsuprivat,delimitatlalocuinianexeleacesteia(inclusivgrdina,livada,solaruletc.),n
condiiideexpunerecarepotficontrolate.
CAPITOLULI
Normedeigienreferitoarelazoneledelocuit
Art. 2. (1) Amplasarea cldirilor destinate locuinelor trebuie s se fac n zone sigure, pe terenuri salubre care s
asigure:
a)proteciapopulaieifadeproducereaunorfenomenenaturalecaalunecrideteren,inundaii,avalane
b)reducereadegajriisauinfiltrriidesubstanetoxice,inflamabilesauexplozive,aprutecaurmareapoluriimediului
c)sistemdealimentarecuappotabilnconformitatecunormelelegalenvigoare
d)sistemdecanalizarepentrucolectarea,ndeprtareaineutralizareaapelorrezidualemenajere,aapelormeteorice
e)sistemdecolectareselectivadeeurilormenajere
f)sntateapopulaieifadepoluareaantropiccucompuichimici,radiaiii/saucontaminanibiologici.
(2) La zonificarea funcional a localitilor se va avea n vedere: separarea funciunilor, raportul interdependent al
diferitelorzonefuncionale,evitareaincompatibilitilorfuncionalenzoneledestinatelocuiriiifunciunilorcomplementare
aleacestora.
(3)Zoneledeproteciesanitarsevorasigura,conformprevederilorlegalenvigoare,pebazaavizelorcorespunztoare
dotrilortehnicoedilitarealezonelordelocuit.
(4)Zonelecuriscurinaturalesauantropicevorfidesemnatecazonecuinterdiciedeconstruireacldirilorcudestinaie
delocuinesausocioculturale,pebazastudiilorgeologicedectreinstituiiabilitate,pnlanlturareariscului.
Art.3.(1)Amplasareacldirilordestinatelocuinelortrebuiesasigurensorireaacestorapeoduratdeminimum1
orelasolstiiuldeiarn,ancperilordelocuitdincldireidinlocuinelenvecinate.
(2)ncazulncareproiectuldeamplasareacldirilorevideniazcdistanadintrecldirilenvecinateestemaimicsau
celpuinegalcunlimeacldiriiceleimainalte,sevantocmistudiudensorire,caresconfirmerespectareaprevederii
delaalin.(1).
Art.4.Lastabilireaamplasamentelorcldirilordelocuitsevorprecizaiamplasamenteleurmtoarelordotritehnico
edilitare:
a)platformedestinatepentrudepozitarearecipientelordecolectareselectivadeeurilormenajere,carevorfiamenajate
la distan de minimum 10 m de ferestrele locuinelor, vor fi mprejmuite, impermeabilizate, cu asigurarea unei pante de
scurgereivorfiprevzutecusistemdesplareisifondescurgereracordatlacanalizare,vorfidimensionatepebaza
indiceluimaximdeproducereagunoiuluiiaritmuluideevacuareaacestuiaivorfintreinutenpermanentstarede
curenieplatformelepotficuplatecuinstalaiipentrubtutcovoare
b)spaiidejoacpentrucopii,amenajateiechipatecumobilierurbanspecific,realizatconformnormativelornvigoare
astfelnctsfieevitataccidentareautilizatorilor
c) spaii amenajate pentru gararea i parcarea autovehiculelor populaiei din zona respectiv, situate la distane de
minimum5mdeferestrelecamerelordelocuitnacestespaiiesteinterzisgarareaautovehiculelordemaretonaj,cumar

fiautovehiculelepeste3,5tone,autobuzele,remorcileetc.,precumirealizareaactivitilordereparaiiintreinereauto.
Art.5.(1)Unitilecucapacitatemicdeproducie,comercialeideprestriservicii,precumspltoriiauto,ateliere
mecanice,tinichigerii,atelieredetmplrieetc.,carepotcreariscuripentrusntatesaudisconfortpentrupopulaieprin
producereadezgomot,vibraii,mirosuri,praf,fum,gazetoxicesauiritanteetc.,seamplaseazncldiriseparate,ladistan
de minimum 15 m de ferestrele locuinelor. Distana se msoar ntre faada locuinei i perimetrul unitii, reprezentnd
limitasuprafeeiunitiirespective.Pentruunitilesusmenionateseasigurmijloaceleadecvatedelimitareanocivitilor,
astfelnctssencadrezennormeledinstandardelenvigoare.
(2)Seinterziceschimbareadestinaieifuncionaleaunorzone,dacprinaceastasecreeazpremisaapariieideriscuri
pentrusntateapopulaieidinzonalocuit.
Art.6.(1)Laparterulcldirilordelocuit:
a)sepotamplasa/amenajauniticomerciale,unitideprestriservicii,cabinetemedicaleumanefrpaturiicabinete
veterinare pentru animale de companie, cu condiia ca acestea, prin funcionarea lor, s nu creeze disconfort i riscuri
pentrusntatealocatarilorpentruunitilesusmenionatesevorasiguramijloaceleadecvatedelimitareanocivitilor
b)nusevoramplasalaparterulblocurilorunitideproducie
c)sepotamenajacamerespecialepentru:depozitareadeeurilorsolide,spltorii,usctorii
d)sepotamenajaialteanexealelocuinelor(garaje),doarcuacceptulasociaieidelocatarisauproprietari.
(2)Activitiledebirousepotorganizailaalteetajealeimobilelordelocuitdacseobineacceptulvecinilordireci.
(3)SchimbareadestinaieiunuispaiudelocuitsepoatefacenumaicurespectareacondiiilorprevzutedeLegeanr.
230/2007privindnfiinarea,organizareaifuncionareaasociaiilordeproprietari,cumodificrileulterioare.
Art. 7. Zonele necesare odihnei i recreerii se amplaseaz n locuri care prezint cele mai avantajoase elemente
naturale,cumsunt:pduri,suprafeedeap,reliefvariatialtele.nzoneledeodihnirecreereseinterziceamplasarea:
a)obiectivelorindustrialecare,prinactivitatealor,produczgomot,vibraiisauimpurificapa,aerul,solul
b)unitilorzootehnice
c)unitilordetransporturi
d)staiilordeepurareaapeloruzateiadepozitelordedeeurisolide
e)arterelordecirculaiecutraficrutierintens.
Art.8.ncadrulamenajriiidotriizonelordestinateodihneiirecreeriitrebuiesseasigure:
a)instalaiidealimentarecuappotabil
b)W.C.uripubliceilocuripentrucolectareaselectivadeeurilor
c)colectareaindeprtareaapeloruzateprininstalaiidecanalizare,localesauzonale,acrorconstrucieiexploatare
sevitepoluareafactorilordemediu
d)spaiungrditpentruciniidecompanie,cumodalitiadecvatedecolectareadejeciiloracestora
e)bnciispaiiamenajatepentrupicnic.
Art.9.ntreunitileindustriale,obiectivelesauactivitilecarepolueazfactoriidemediusauproduczgomotivibraiii
teritoriileprotejatenvecinateseasigurzonedeproteciesanitar.
Art.10.Nocivitile fizice (zgomot, vibraii, radiaii ionizante i neionizante), substanele poluante i alte nociviti din
aerul,apaisolulzonelorlocuitenuvorputeadepilimitelemaximeadmisibiledinstandardelenvigoare.
Art.11.(1)Distaneleminimedeproteciesanitarntreteritoriileprotejateioseriedeuniticareproducdisconforti
riscuriasuprasntiipopulaieisunturmtoarele:
Fermedecabaline,ntre620capete:..........................................................................
50m
Fermedecabaline,peste20capete:...........................................................................
100m
Fermeicresctoriidetaurine,ntre650capete:.................................................................
50m
Fermeicresctoriidetaurine,ntre51200capete:...............................................................
100m
Fermeicresctoriidetaurine,ntre201500capete:.............................................................
.200m
Fermeicresctoriidetaurine,peste500decapete:..............................................................
500m
Fermedepsri,ntre51100decapete:........................................................................
50m
Fermedepsri,ntre1015.000decapete:.....................................................................
500m
Fermeicresctoriidepsricupeste5.000decapeteicomplexuriavicoleindustriale:.............................
...1.000m
Fermedeovine,caprine:....................................................................................
100m
Fermedeporci,ntre720decapete:..........................................................................
100m
Fermedeporci,ntre2150decapete:..........................................................................
200m
Fermedeporci,ntre511.000decapete:.......................................................................
500m
Complexurideporci,ntre1.00010.000decapete:...............................................................
1.000m
Complexurideporcicupeste10.000decapete:..................................................................
1.500m
Fermeicresctoriideiepurintre100i5.000decapete:.........................................................

100m
Fermeicresctoriideiepuricupeste5.000decapete:...........................................................
.200m
Fermeicresctoriidestrui:.................................................................................
500m
Fermeicresctoriidemelci:.................................................................................
50m
Spitale,cliniciveterinare:....................................................................................30
m
Grajdurideizolareicarantinpentruanimale:...................................................................
100m
Adposturipentruanimale,inclusivcomunitare:..................................................................
100m
Abatoare,trgurideanimaleviiibazedeachiziieaanimalelor:...................................................
..500m
Depozitepentrucolectareaipstrareaproduselordeorigineanimal:.............................................
...300m
Platformepentrudepozitareadejeciiloranimaledinexploataiilezootehnice,platformecomunale:....................
500m
Platformepentrudepozitareadejeciilorporcine:..................................................................
1.000m
Staiideepurareaapelorrezidualedelafermeledeporcine:......................................................
..1.000m
Depozitepentruprodusedeoriginevegetal(silozuridecereale,staiidetratareaseminelor)........................
.200m
Staiideepurareaapeloruzate:..............................................................................
300m
Staiideepuraredetipmodular(containerizate):.................................................................
100m
Staiideepurareaapeloruzateindustriale:......................................................................
300m
Paturideuscareanmolurilor:...............................................................................
300m
Bazinedeschisepentrufermentareanmolurilor:.................................................................
500m
Depozitecontrolatededeeuripericuloaseinepericuloase:......................................................
..1.000m
Incineratoarepentrudeeuripericuloaseinepericuloase:........................................................
..500m
Crematoriiumane:.........................................................................................
1.000m
Autobazeleserviciilordesalubritate:...........................................................................
200m
Staiedeprepararemixturiasfaltice,betoane....................................................................
500m
Bazeledeutilajealentreprinderilordetransport:.................................................................
50m
Depoziteledecombustibil,fiervechiiatelieredetiatlemne:.....................................................
..50m
Parcurieoliene:...........................................................................................
1.000m
Parcurifotovoltaice:........................................................................................
500m
Cimitireiincineratoareanimaledecompanie:...................................................................
200m
Cimitireumane(ncazulobiectivelorcaredispundeaprovizionarecuapdinsursproprie)..........................
.....50m
Rampedetransferdeeuri...................................................................................
200m.
(2)Conformarealaprevederilealin.(1)sevafacentermende180deziledelaintrareanvigoareaprezentelornorme.
Art.12.Suprafeeledetereninclusenzoneledeproteciesanitarpotfiexploatateagricol,cuexcepiaculturilorde
plante utilizate n scop alimentar sau furajer, care necesit folosirea de fertilizatori i pesticide i care, prin fixarea sau
concentrareadesubstanepoluantepotfivtmtoarepentruomsauanimale.
Art. 13. (1) Obiectivele economice care, prin natura activitii lor, pot polua atmosfera, se amplaseaz n zonele
industriale.
(2)Zonaindustrialvafistabilitastfelnctpoluaniisnudepeascconcentraiamaximadmisnaerulambiantdin
teritoriileprotejate.
(3) Obiectivele/activitile care, conform legislaiei de mediu, necesit parcurgerea proceduriicadru de evaluare a
impactuluiasupramediuluisuntconsiderateobiectivepotenialpoluatoareitrebuiessesupunreglementrilordelaalin
(1).

Art.14.Pentruunitilecare,prinspecificulactivitiilor,necesitproteciespecial:spitale,centredesntate,centre
de diagnostic, centre multifuncionale, ambulatorii de specialitate, cree, grdinie, coli, se asigur o zon de protecie
sanitarfadelocuine,artereledecirculaiecutraficintens,zoneleurbaneaglomerate,stabilitprinstudiideimpact.
Art.15.(1)ngospodriileundenusuntasigurateracorduriledeapcurenticanalizareprintrunsistemcentralizatde
distribuie,adposturilepentrucretereaanimalelorncurilepersoanelorparticulare,decelmult6capetentotal(ovine,
caprine,porcine,bovine,cabaline)icelmult50depsriseamplaseazlacelpuin10mdeceamaiapropiatlocuin
nvecinat i se exploateaz astfel nct s nu produc poluarea mediului i risc pentru sntatea vecinilor, cu obligaia
respectriicondiiilordebiosecuritate.
(2)ngospodriileundesuntasigurateracordurilelasistemulcentralizatdeapcurenticanalizare,adposturilede
animaledecelmultdoucapetecabaline,5capetebovine,15ovinesaucaprine,5capeteporcineicelmult50depsri
se amplaseaz la cel puin 10 m de cea mai apropiat locuin nvecinat i se exploateaz astfel nct s nu produc
poluareamediuluiiriscpentrusntateavecinilor,cuobligaiarespectriicondiiilordebiosecuritate.
(3)n imobilele cu mai multe locuine din mediul urban este obligatorie asigurarea colectrii dejeciilor i meninerea
curenieinspaiilecomunedectreproprietariideanimaledecompanie.
Art.16.(1)Dimensionareazonelordeproteciesanitarsevafacenaafelnctnteritoriileprotejatevorfiasiguratei
respectatevalorilelimitaleindicatorilordezgomot,dupcumurmeaz:
a)n perioada zilei, nivelul de presiune acustic continuu echivalent ponderat A (AeqT), msurat la exteriorul locuinei
conformstandarduluiSRISO1996/208,la1,5mnlimefadesol,snudepeasc55dBicurbadezgomotCz50
b)nperioadanopii,ntreorele23,007,00,niveluldepresiuneacusticcontinuuechivalentponderatA(LAeqT),msurat
laexteriorullocuineiconformstandarduluiSRISO1996/208,la1,5mnlimefadesol,snudepeasc45dBi,
respectiv,curbadezgomotCz40.
(2)Pentrulocuine,niveluldepresiuneacusticcontinuuechivalentponderatA(LAeqT),msuratntimpulzilei,ninteriorul
camerei cu ferestrele nchise, nu trebuie s depeasc 35 dB (A) i, respectiv, curba de zgomot Cz 30. n timpul nopii
(orele23,007,00),niveluldezgomotLAeqTnutrebuiesdepeasc30dBi,respectiv,curbaCz25.
Art.17.(1)Parametriisanitaricaretrebuiesfierespectailaproiectareaiexecuialocuinelorsunt:
suprafaaminimauneicamere=12mp
suprafaaminimabuctriei=5mp
nlimeasubplafon=2,60m.
(2)ncperileprincipaledelocuitibuctriiletrebuieprevzutecudeschideridirectectreaerliberui,ferestre,cares
permitventilaianatural.
(3) Iluminatul natural n camerele principale i buctrie trebuie s permit desfurarea activitilor zilnice fr a se
recurgelaluminaartificial.
(4)Ventilaianaturalnbuctrie,baieicmartrebuieasiguratprinprizedeaerexterior,pentruevacuareaaerului
princonducteverticalecutirajnatural,iprinpstrarealiberaunuispaiude1cmsubuileinterioare.
(5)Gheneletehniceitoboganuldedeeurisolideseizoleazacusticiseprevdcuposibilitideaccespentrucurare
idecontaminareperiodic.
(6)Pereii,planeeleipuulascensoruluitrebuieizolatempotrivazgomotelorivibraiilor.
(7)Sistemuldenclziretrebuiesasiguretemperaturaminimde20Cncamereledelocuit,cudiferenenfunciede
destinaiancperii:
a)baieiW.C.22C
b)cameradezi22C
c)dormitoare20C.
Art.18.(1)Planificareaspaiilortrebuiesndeplineascurmtoarelecondiii:
spermitcirculaiacomodacopiilor,persoanelornvrstiacelorcudizabiliti,princuloaredeminimum1,20m
lrgime,snuexistetrepteinutilentrecamere,planurinclinate,sfieiluminatesuficient
sasigureseparareapefunciunimpotrivapropagriizgomotelor,mirosurilor,vaporilor
sizolezecamereledelocuitdencperiledeserviciu,undesepotproducezgomote,mirosuri,vapori
spermitdeschidereacomodauilorinterioare.
(2)BileiW.C.urilenuvorfiamplasatedeasupracamerelordelocuitiabuctriilor.
(3)Finisajeleinterioareidotrilecuechipamentenutrebuiescreezeriscurideaccidente.
Art.19.(1)Materialelefolositenconstrucia,finisareaidotarealocuinelorsealegastfelnctsnupoluezeaerul
interiorisasigureizolareahigrotermiciacusticcorespunztoare.
(2)Laproiectareaiconstruciablocurilordelocuinesevainecontdeorientareacamerelorfadepunctelecardinale,
devnturiledominante,decureniilocalideaer,careseproducnansambluriledeconstruciinalte,idensorireamaxim
dintimpulverii.
(3)Sevarealizaizolareaacusticafiecreicamerefadecamerelenvecinatedinaceeailocuin,fadelocuinele
nvecinateifadezgomotulprodusdeinstalaiileaferentelocuinei,cldiriisauspaiilornvecinatecualtdestinaiedect
ceadelocuit.
Art.20.(1)Distaneleprevzutelaart.11potfimodificatedoarpebazastudiilordeimpactasuprasntii,elaboratede
institutespecializate,conformmetodologieiavizatedectreMinisterulSntii.
(2)Evaluareaimpactuluiasuprastriidesntateapopulaieiserealizeazpentruoriceactivitatesupusreglementrilor
de evaluare a impactului asupra mediului, pe baza raportului de mediu, a planului de amplasament, certificatului de
urbanismiamemoriuluitehnic,precumipentrualtesituaiispecificegospodriilor,neprevzutelaart.15.
CAPITOLULII
Normedeigienreferitoarelaaprovizionareacuapalocalitilor
Art.21.Sistemeledeaprovizionarecuapalocalitilortrebuiesfieautorizateisfurnizezeappotabilncantitatea
necesarideocalitatecaresrespecteprevederilelegalenvigoare,astfelnctsnuafectezestareadesntatea

consumatorilor.
Art.22.(1)Apadesuprafasaudeprofunzime,folositcasurspentrusistemeledeaprovizionarecuapalocalitilor,
trebuiesndeplineascurmtoarelecondiii:
calitatecorespunztoarecategorieidefolosinntrunprocentajde95%dinnumrulanalizelorefectuatepeperioada
unuiancalendaristic
debitulnecesarasigurriiuneidistribuiicontinue,avndusenvederevariabilitilezilniceisezonierealecererilorde
apitendinadedezvoltarealocalitii(populaie,edilitar).
(2)Distribuitorul/productorularesarcinadeaasiguracantitateaminimdeapnecesarpezipentruunlocuitor,care
estede50l.Cantitateaesteestimatnumaipentruacoperireanecesaruluifiziologic,igieneiindividualeipreparriihranei.
(3) n situaii de calamiti naturale, autoritile publice locale trebuie s asigure populaiei care nu are acces la ap
potabilocantitateminimde5l/persoan/zideappotabil.
Art.23.(1)Sursadeapfolositpentruaprovizionareacuapalocalitilortrebuiesfieprotejatmpotrivatuturor
activitilorpoluatoareprinperimetredeproteciesanitariprincontrolulactivitilorpoluantedinteritoriulaferent,conform
prevederilor legale n vigoare. Stabilirea perimetrelor de protecie sanitar se face individualizat pentru fiecare surs, pe
bazastudiuluidespecialitate,nconformitatecustandardelenvigoareiculegislaiadindomeniunvigoare.
(2)Surseledeapdeprofunzime(izvoarecaptatesauforaje)trebuiesfieamplasateiconstruitepeterenurinepoluate
agricol sau industrial, s fie protejate contra iroirilor de ape i mpotriva inundaiilor. Zona de extracie trebuie s fie
protejatsanitar,nconformitatecunormelelegalenvigoare,astfelnctsseprevinaccesulpublicialanimalelor.De
asemenea,zonatrebuiesfieprevzutcupantadescurgerepentruprevenireabltiriiapeinsezoanelecuprecipitaii
atmosferice.
(3)Surseledeapdesuprafatrebuiesfieprotejatedeactivitilepoluatoare,nconformitatecuprevederilelegalen
vigoare.
(4)Administraialocalsauadministratorulsurseideapvaavertiza,nscris,proprietariiterenurilorpecareseaflzonele
deproteciesanitarasuprarestriciilordeutilizareaacestora.
(5)n situaia n care exist obiective economicosociale riverane sursei de suprafa sau sursa este folosit pentru o
duratlungdetimppentruunanumitscopiastfelsecreeazimposibilitateaasigurriiperimetrelordeproteciesanitar,
se admite reducerea acestora la regimul sever de protecie sanitar i se adapteaz tehnologia de tratare a apei n
consecin.
Art.24.(1)Tehnologiiledetratareaapeitrebuieproiectate,nfunciedecondiiilespecificefiecreisurse,lundusen
considerare calitatea i natura sursei. Obiectivul procedeelor de tratare trebuie s fie protecia consumatorilor fa de
germenipatogeniisubstanechimicecuriscpentrusntateauman.
(2)Instalaiiledetratareaapeidesuprafatrebuiesparcurgurmtoareleetape,dupcaz:
ndeprtareasuspensiilorprezentenap,prinsedimentare
folosireaunorsubstanecuroldecoagulanipentruconglomerareasuspensiilor,rmasedupsedimentareaapei
filtrareaapei,princaresereducsuspensiilefoartefine,coninutuldegermeni,dariopartedinsubstaneleorganicedin
ap
dezinfecia, prin care sunt distrui germenii patogeni, iar cei saprofii sunt adui la condiiile de potabilitate, conform
legislaieinvigoare.
nfunciedecalitateaapeilasurssevorintroduceialteetapedetratareaapei,astfelnctsseasigurecalitateaapei
potabileconformprevederilorlegalenvigoare.
(3)Trepteledetratarepreliminaredezinfecieifinaletrebuiesproducoapcuoturbiditatemaimicde5NTUpentru
medianavalorilornregistraten24deoreinumaimarede1NTUpentruosingurprob.
(4)Pentrucoagularesepotfolosinumaisubstane(reactivi)caresuntavizate/notificatesanitarpentruacestscop.
(5)Procedeeledecoagulareidezinfecieaapeicuclor/substaneclorigenetrebuieproiectatenaafelnctsnuse
formezenapcompuicare,prinnaturachimiciconcentraie,prezintriscpentrusntateaconsumatorilor,prinefecte
nocivedetipacutoricronicsauprincumularenorganism.Formareatrihalometanilor,nurmasupraclorinriiiareaciei
chimicecuaciziihumicidinap,trebuiemonitorizat,prindeterminareaconcentraieiacestorcompui,caretrebuiesfie
conformlegislaieinvigoare.
(6)Dezinfeciafinalaapeiesteobligatoriepentrutoateinstalaiiledetratareaapeicareproducappotabilfurnizat
prin sistem public de distribuie, indiferent de numrul consumatorilor. Controlul substanei dezinfectante reziduale se
realizeazcurespectareaprevederilorlegalenvigoare.
(7)Pentruinstalaiiledetratareaapeicare,pnlaintrareanvigoareaprezentelornorme,nuauaplicatprocedeede
dezinfecieaapei,seacorduntermende12lunipentruconformarealadispoziiilealin.(6).
(8)Dezinfeciachimicaapeiseefectueazcuproduseavizate/autorizatedeComisiaNaionalpentruProduseBiocide,
conformlegislaieinvigoare.Tehnologiadetrataretrebuiesfieproiectatnaafelnctsseasiguretimpdecontact
ntreapisubstanadezinfectantdeminimum30deminute.Eficienaprocesuluidedezinfecietrebuiesfiedemonstrat
prinrespectareavalorilorconcentraiilormaximeadmise(CMA)pentruparametridecalitateaiapeipotabilereglementate
delegislaiandomeniu.
Art. 25. (1)Reeaua de distribuie a apei trebuie s asigure regimul continuu, cantitatea necesar i s nu permit
contaminareaexterioar.
(2)Proiectareareelelordedistribuietrebuiesinseamadetopografia,amplasareaimrimealocalitii.
(3)Rezervoarele de ap (ngropate sau aeriene) vor fi astfel proiectate i realizate nct s nu permit contaminarea
exterioar.
(4)Se folosesc numai echipamente, produse, materiale, substane chimice sau amestecuri utilizate n contact cu apa
potabilavizatesanitar,conformprevederilorlegalenvigoare.
(5)Localitiletrebuiesdispunderezervedeappotabilpentruacoperireaminimuluinecesarpentruoperioadde
12oredentrerupereaaprovizionriicuappotabil.
(6) Proiectarea instalaiilor de tratare a apei, a rezervoarelor de nmagazinare i a reelelor de distribuie trebuie s
prevad posibilitatea de evacuare a apelor de splare i accesul pentru recoltarea de probe, n vederea efecturii
monitorizriidecontroliaceleideauditacalitiiapeipotabile.Splarea,curareaidezinfeciaperiodici,oridecte

ori este necesar, a instalaiilor de tratare, a rezervoarelor de nmagazinare i a reelei de distribuie sunt obligatorii.
Materialeleisubstaneledecurareidezinfecietrebuiesaibaviz/autorizaieemis/emisdeComisiaNaionalpentru
ProduseBiocideisseutilizezeconforminstruciunilor.
Art.26.(1)Exploatareaintreinereasistemelordetratare,nmagazinareidistribuieaapeipotabileicontrolulcalitii
apeiproduserevinproductorilor/distribuitorilordeappotabil.
(2)Monitorizareacalitiiapeipotabilevafiefectuatconformprevederilorlegalenvigoare.
(3)Dispozitivelepentruappotabildetipdozator,filtre,cnifiltrante,rcitoaretrebuiesfieavizate/notificatenaintea
punerii pe pia, conform prevederilor legale n vigoare. Responsabilitatea ntreinerii i igienizrii acestora revine
utilizatorului,respectivdistribuitoruluincazulcelordinunitilepublice.
CAPITOLULIII
Normedeigienpentrufntnipubliceiindividualefolositelaaprovizionareacuapdebut
Art.27.(1)Fntnareprezintoinstalaielocaldeaprovizionarecuap,individualsaupublic,instalaiedincareapa
esteconsumatprinextraciedirectdinsurs,aacumestedefinitlaart.2lit.r)dinanexanr.1laHotrreaGuvernuluinr.
974/2004 pentru aprobarea Normelor de supraveghere, inspecie sanitar i monitorizare a calitii apei potabile i a
Proceduriideautorizaresanitaraproducieiidistribuieiapeipotabile,cumodificrileicompletrileulterioare.Apadin
fntn,pentruafifolositnscoppotabil,trebuiescorespundcalitativreglementrilornvigoarepentruapapotabil.n
cazul fntnilor publice, administraia public local este responsabil pentru finanarea monitorizrii, asigurarea
conformriilaparametridecalitateipentruavertizareapopulaieiasupracalitiiapei.
(2) Fntna trebuie amplasat i construit astfel nct s fie protejat de orice surs de poluare i s asigure
accesibilitateaconsumatorilor.Amplasareafntniitrebuiessefaclacelpuin10mdeoricesursposibildepoluare:
latrin,grajd,cotee,depozitdedeeurimenajeresauindustriale,platformeindividualedecolectareagunoiuluidegrajd
etc.Adncimeastratuluideapfolositnutrebuiesfiemaimicde6m.Pereiifntniitrebuieastfelamenajaincts
previnoricecontaminareexterioar.Eivorficonstruiidinmaterialrezistentiimpermeabil:ciment,crmidsaupiatr,
tuburidinbeton.Pereiifntniitrebuieprevzuicughizduri.Ghizdurilevoraveaonlimede70100cmdeasuprasolului
i60cmsubnivelulacestuia.Ghizdurileseconstruiescdinmaterialerezistenteiimpermeabile,iararticulareacupereii
fntnii trebuie fcut n mod etan. Fntna trebuie s aib capac, iar deasupra ei, un acoperi care s o protejeze
mpotriva precipitaiilor atmosferice. Scoaterea apei din fntn trebuie s se fac printrun sistem care s mpiedice
poluareaei:gleatpropriesaupomp.njurulfntniitrebuiesexisteozondeproteciede1,5m,amenajatnpant,
cimentatsaupavat,impermeabilizatcontrainfiltraiilorimprejmuitpentruprevenireaaccesuluianimalelor.
(3)Proiectarea,construciaiamenajareafntnilorpublicesauindividualetrebuieefectuatenconcordancucondiiile
specificelocaleicuprincipiilegeneraleprevzutelaalineateleanterioare.
(4)Dezinfecia fntnii se face cu substane dezinfectante care au aviz/autorizaie emis de Comisia Naional pentru
Produse Biocide. Calitatea apei dup dezinfecie trebuie s corespund condiiilor de calitate prevzute de legislaia n
vigoare.
(5)Substanaclorigenfolositpentrudezinfecietrebuiesaibspecificatconinutulncloractiv.Cantitateadesubstan
clorigenfolositpentrudezinfeciaapeivariaznfunciedecantitateadecloractivcaretrebuierealizaticaredepindede
graduldepoluareafntnii.
(6)Pentruefectuareadezinfecieisefacecalcululcuajutorulurmtorilorparametri:
a)volumulapeidinfntn:V=3,14rxrH,ncare:
V=volumulapeinmc
r=1/2dindiametrulfntnii
H=nlimeacoloaneideapdinfntn
b)cantitateadecloractivdinsubstan:25%,20%,15%etc.
c)concentraiadeclorreziduallibercaretrebuieobinut.
Calcul:
Pentru0,5mgClrezidual............lap
XmgClrezidual............1.000lap=1mcap
X=0,5gclorrezidual/mcap
100gsubstanclorigen............25gcloractiv
X........................0,5gcloractiv
X=(0,5x100)/25=2gsubstanclorigen/mc
Regulgeneral:pentruobinereauneiconcentraiideclorrezidualliberestenevoiedeaproximativ10orimaimultdect
cantitateacalculat,deci:2gsubstanclorigen/mcx10=20g/mc.Pentruaseobineclorrezidualliberde0,5mg/lap
estenevoiede20gsubstanclorigen25%activla1mcapdinfntn.Cantitateadesubstanclorigen25%activ,
necesarpentru1mcap,senmuletecuvolumuldeapdinfntn.
CAPITOLULIV
Normedeigienreferitoarelacolectareaindeprtareaapeloruzateiaapelormeteorice
Art.28.(1)Autoritilepublicelocaleioperatoriieconomicivorasigurandeprtareaiepurareaapeloruzateiapelor
meteorice,astfelnctsnusecreezedisconfortimbolnvireamembrilorcomunitii.
(2)Apeleuzatetrebuieepuratenaafelnct,navaluldeversrii,apelereceptoruluissencadrezeconformnormelor
nprevederilestandarduluidecalitateaapelordesuprafa,dupcategoriadefolosin.
(3)Laproiectareairealizareasistemelordecanalizareiepuraresevafaceistudiuldeimpactasuprasntiipublice,
nsituaiancarevorfiamplasatenintravilanullocalitiiinurespectdistanaprevzutlaart.11alin.(1).
Art.29.ndeprtareaapeloruzatemenajereiindustrialesefacenumaiprinreeauadecanalizareaapeloruzaten
lipsaposibilitiideracordarelasistemepublicedecanalizare,unitilesuntobligatesiprevadinstalaiipropriipentru
colectarea,tratareaievacuareaapeloruzate,caresevorexecutaiexploatanaafelnctsnuconstituieunpericol

pentrusntate.
Art.30.Esteinterzisrspndireaneorganizat,directpesol(curi,grdini,strzi,locuririverane.a.)saunbazinele
naturaledeap,aapeloruzatemenajere,fecaloidmenajereiindustriale.Esteinterzisdeversareaapeloruzatenzona
deproteciesanitarasurseloriainstalaiilorcentraledealimentarecuap.
Art.31.Apeleuzateprovenitedelaunitilesanitare(spitaledeboliinfecioase,sanatoriiantituberculoase,spitalede
ftiziologie, laboratoare care lucreaz cu produse patologice etc.), precum i de la orice uniti care, prin specificul lor,
contamineaz apele reziduale cu ageni patogeni sau polueaz cu substane chimice i/sau radioactive, se vor trata n
incinta unitilor respective, asigurnduse dezinfecia i decontaminarea, dup caz, nainte de evacuarea n colectorul
stradal.
Art.32.Canaleledeschisepotfifolositenumaipentruevacuareaapelormeteorice,ncazulncarelocalitilesuntdotate
cusistemdivizordecolectareaapeloruzate.Acestecanaletrebuientreinutepermanentnbunstaredefuncionare,prin
curareaireparareadefeciunilor.
Art.33.nsituaiancarenuexistcanalizaresauposibilitateaderacordlaaceasta,sevoradoptasoluiiindividualede
colectareineutralizareaapeloruzate,culuareamsurilordeprotejareamediuluiisntii.
Art.34.ndeprtareaapeloruzatemenajereifecaloidmenajereprovenitedelalocuineleneracordatelaunsistemde
canalizare se face prin instalaii de preepurare sau fose septice vidanjabile, care trebuie s fie proiectate i executate
conformnormelornvigoareiamplasatelacelpuin10mfadeceamaiapropiatlocuininstalaiilesentreinnbun
staredefuncionarevidanjulsevadescrcanceamaiapropiatstaiedeepurareaapeloruzate.
Art.35.UnitilesuntobligatesiasigureW.C.uricuunnumrdecabinecorespunztorprevederilorstandardelori
normelordeproiectare.
CAPITOLULV
Normedeigienreferitoarelacolectarea,ndeprtareaineutralizareadeeurilorsolide
Art.36.(1)Autoritilepublicelocale,operatoriieconomiciiasociaiiledeproprietari/locatariauobligaiasasigure
colectareaselectiv,ndeprtareaineutralizareadeeurilorsolide.Seinterzicearuncareadeeurilorsolidenaltelocuri
dectceleamenajatespecialiautorizate.
(2)Laelaborarearegulamentelordesalubritate,primriileauobligaiasrespectenormelesanitareisconsultedirecia
desntatepublicteritorial.
(3) Cetenii sunt obligai s respecte ntocmai msurile stabilite de primrie pentru asigurarea igienei publice i
salubritiilocalitii,precumiregulileelementaredeigienngospodriasaulocuinaproprie,astfelnctsnucreeze
disconfortvecinilorisnuconstituiepericolpentrusntateapublicacomunitii.
Art. 37. (1) Colectarea la locul de producere (precolectarea primar) a deeurilor menajere se face n recipiente
acoperite, dimensionate n funcie de cantitatea produs, de ritmul de evacuare i de categoria n care se ncadreaz
deeurilemenajeredinlocuindeeurilenusecolecteazdirectnrecipient,cintrunsacdepolietilenaflatnrecipienti
care s aib un volum puin mai mare dect volumul recipientului. Precolectarea secundar, adic strngerea i
depozitareaprovizorieasacilorcudeeurimenajerenpuncteledeprecolectareorganizat,sefacenrecipientedeculori
diferite inscripionate cu tipul deeurilor, dimensionate corespunztor, acoperite, prevzute cu dispozitive de prindere
adaptatemoduluidegolire,uortransportabile,conceputeastfelnctsnuproducrnirintimpulmanipulriiisnu
favorizezemaladiileasociateefortuluifizicexcesiv.
(2)Containerelevorficonceputenaafelnctaccesullaelesfierapidiuor,iarsistemullordeacoperiresfieuor
de manevrat i s asigure etaneitatea. Recipientele vor fi meninute n bun stare i vor fi nlocuite imediat, la primele
semnedepierdereaetaneitii.Elevorfiamplasatenspaiispecialamenajate,meninutencondiiisalubre.
(3)Administraiapubliclocalvaasiguracolectarea,ndeprtareaineutralizareadeeurilormenajereistradale.
Art. 38. Deeurile menajere trebuie sortate la locul de producere n componente reciclabile i nereciclabile i se
colecteazselectivnrecipientespecificeinscripionateiamplasatenlocurispecialamenajate,astfel:
a) Deeurile periculoase rezultate din asistena medical acordat la domiciliul pacientului sau cele rezultate din
activitateamedicalacabinetelormedicale,amplasatencldiridelocuit,urmeazcircuituldeeurilorpericuloaserezultate
dinactivitateamedical,conformreglementrilorlegalespecifice.Persoanelecareiadministreaztratamenteinjectabile
la domiciliu i cadrele medicale care aplic tratamente la domiciliu sunt obligate s colecteze deeurile periculoase
rezultate,nrecipienteadecvate(cutiidincartoncusacdeplasticninterior,cutiidinplasticrigid),pecarelevordepunela
cabinetulmediculuidefamiliesaulaceamaiapropiatunitatesanitardecareaparin,careesteobligatsleprimeasc
nscopuleliminriilorfinale.
b) Deeurile nepericuloase asimilabile celor menajere rezultate att din asistena medical acordat la domiciliul
pacientului, ct i cele rezultate din activitatea cabinetelor medicale amplasate n cldirile de locuit urmeaz circuitul de
evacuareadeeurilormenajere.
c) Medicamentele expirate provenite de la populaie vor fi depuse la farmacii sau puncte farmaceutice apropiate, n
vedereaeliminriifinale,prinincinerare.
d) Deeurile stradale se compun din: deeuri rezultate din mturarea strzilor i deeuri asimilabile celor menajere,
precolectate n recipiente stradale. Deeurile rezultate din mturarea strzilor conin: materiale rezultate din abraziunea
cauciucurilor i a drumului, pmnt, frunze i alte detritusuri vegetale, resturi animale, nisip antiderapant i pulberi
sedimentate din atmosfer. Este posibil ca, n urma precolectrii defectuoase a deeurilor asimilabile cu cele menajere,
produsepestrad,oparteaacestorasintrencompoziiadeeurilordemturareacestlucrutrebuieevitatprinaplicarea
corect a reglementrilor privind precolectarea primar i secundar a deeurilor de ctre fiecare productor, persoan
fizic sau juridic. Deeurile asimilabile cu cele menajere se precolecteaz n recipiente stradale (couri, pubele,
containere)asiguratedectreprimrii.Acesterecipientetrebuiesfiennumrsuficient,cuvolumeadecvateimontatela
distaneoptimerecipientelesegolescperiodic,numairardeodatladouzilenperioada1aprilie1octombrieiodat
la3zilenperioada1octombrie1aprilie.Deeurilestradaleurmeazfilieradeneutralizareadeeurilormenajere.
e)Deeurilezootehnice,rezultatedinamenajringospodriiparticularecarenuseasimileazcufermelezootehnice,se
colecteazpeplatformedecolectareimpermeabilizate,amplasatelacelpuin10mdeferestrelelocuinelor.

Art. 39. Evacuarea deeurilor menajere de la locurile de producere i colectare la locul de neutralizare se face de
preferinzilnic,frasedepiurmtoareletermenemaxime:
a)nperioada1aprilie1octombrie:
zilnic,dinzonelecentraleidelaunitiledealimentaiepublic,unitilesanitarecupaturi,grdinieicree
lacelmultdouzile,dincelelaltezone.
b)nperioada1octombrie1aprilie:
lacelmult3zile,dintoatezonele.
Art.40.Deeurilepericuloasesedepoziteaz,seneutralizeaziseeliminfinalnumaincondiiilestabiliteconform
reglementrilornvigoare.
Art.41.Depozitelededeeurimenajere,controlate,instalaiiledecompostareadeeurilororganiceibiodegradabile,
instalaiiledeincineraretrebuieproiectate,construiteiadministrateastfelnctsserealizezecondiiidempiedicarea
eliminriiidiseminriipoluanilornmediulnatural:sol,apedesuprafa,apesubterane,aersaunmediulurban.nacest
scopsevorndepliniurmtoarelecondiii:
a)amplasareaistabilireazoneideproteciesanitarsefacnurmastudiilordeimpactasupramediuluiisntii,n
condiiileprevederilorart.11i12alegerealoculuisefacedupstudiigeologice,hidrogeologiceiurbanistice
b) la proiectare i la funcionare se vor prevedea i respecta metode i tehnici adecvate de acoperire i asigurare a
deeurilorsolidemineraleacoperireaiasigurareasefaczilnic
c)ncursuloperaiunilordedepozitare,vehiculeledetransportauaccesnumaipedrumurileinterioarealedepozitului.
Pentru a se evita contaminarea cu deeuri a spaiilor din afara zonei de depozitare, este necesar dotarea cu un
echipamentpentrusplareaanvelopelorvehiculelorcaretransportdeeuri,amplasatntrezonadedepozitareidrumul
deieiredindepozit
d)ncursulexploatriidepozituluiseaplicmsuridecombatereainsecteloriroztoarelor(dezinsecieideratizare)
e)organizareatehnicadepozituluivarespectareglementrilenvigoarepentruproteciasntiipopulaiei,protecia
sntiipersonaluluiiproteciamediuluiseacordateniedeosebitmprejmuiriiiperdelelordeprotecie.
Art.42.ninstalaiiledecompostareadeeurilororganicebiodegradabilesevaevitaprezenasubstanelortoxicecare
potpoluasolul.nacestscopseasigurcondiiidecolectareseparataacestuitipdedeeuri.Gazeledefermentarei
apele exfiltrate, rezultate din procesul de compostare, se capteaz i se dirijeaz spre instalaii adecvate de tratare i
neutralizare.
Art.43.Instalaiiledeincinerareadeeurilorvorndepliniurmtoarelecondiii:
a)amplasareaistabilireazoneideproteciesefacnurmastudiilordeimpactasupramediuluiisntii
b)funcionareainstalaiilordeincinerareestecondiionatdemonitorizareaemisiilordegazerezidualenatmosfer.
Art. 44. Vehiculele pentru transportul deeurilor solide trebuie s fie acoperite i prevzute cu dispozitive de golire
automatarecipientelordeprecolectaresecundarisnupermitrspndireaconinutuluincursultransportului.Elevor
fintreinuteigienicidezinfectateperiodicnacestscop,compartimentuldestinatdeeurilorvafiexecutatdinmateriale
rezistentelasolicitrimecaniceiagresiunichimice.
Art.45.Sistemulindividualdendeprtareineutralizareadeeurilormenajereestepermisnumainlocalitirurale,cu
condiiapreveniriidezvoltriiinsecteloriroztoarelor.Loculdeamplasareadepozitelordedeeurimenajeresevaalege
astfelnctsnuproducdisconfortvecinilor,snuimpurificesurselelocaledeapisfielacelpuin10mdeferestrele
locuinelor.
CAPITOLULVI
Normedeigienpentruunitiledefolosinpublic
Art. 46. Prezentele norme de igien se aplic categoriilor de instituii publice centrale i locale, instituii sau uniti
economice,dealimentaiepublic,deturism,comerciale,culturale,sociale,deeducaie,sportive,colectivitilortemporare
de munc sau de recreere, precum i unitilor n care se efectueaz prestri de servicii pentru populaie, denumite n
continuareuniti.
Art.47.Unitilevorfiracordatelasistemelepublicedealimentarecuappotabilsaulasursepropriideapcares
corespundcondiiilordecalitatepentruapapotabildinlegislaianvigoare.Acesteavorfiprevzutecuinstalaiiinterioare
dealimentarecuap,nconformitatecunormativeledeproiectare,execuieiexploatare.
Art. 48. Unitile vor fi racordate la sistemele publice de canalizare a apelor uzate n lipsa unor sisteme publice de
canalizareaccesibile,unitilesuntobligatesiprevadinstalaiipropriipentrucolectarea,tratareaievacuareaapelor
uzate,caresevorexecutaiexploataastfelnctsnuprovoacepoluareasolului,aapelorsauaaerului.
Art. 49. Instalaiile interioare de distribuie a apei potabile i de evacuare a apelor uzate, sifoanele de pardoseal,
obiectelesanitare,precumW.C.uri,pisoare,lavoare,bi,duuri,vorfimeninutenpermanentstaredefuncionareide
curenie.nacestsens,conducerileunitilorauurmtoareleobligaii:
a)sasigurereparareaimediataoricrordefeciuniaprutelainstalaiiledealimentarecuap,decanalizaresaula
obiectelesanitareexistente
b)scontrolezestareadecureniedinanexeleidingrupurilesanitaredinunitate,asigurndusesplareaidezinfecia
zilnicoridecteoriestenecesaraacestora
c) s asigure materialele necesare igienei personale pentru utilizatorii grupurilor sanitare din unitate (hrtie igienic,
spun,mijloacedetergeresauzvntareaminilordupsplareetc.)ngrupurilesanitarecomunenuseadmitefolosirea
prosoapelortextile,cisevormontausctoarecuaercaldsaudistribuitoarepentruprosoapedeunicfolosin,dinhrtie
d)sasigurepentrupersonaluldengrijireagrupurilorsanitareechipamentdelucrudeculoarediferitfadeceldestinat
altoractiviti.
Art. 50. Curarea, dezinfecia, dezinsecia, deratizarea, precolectarea i evacuarea deeurilor solide se vor face cu
respectareaurmtoarelorcondiii:
a)Curareaidezinfecia
Princuraresenelegendeprtareamecanic(manuali/sauautomat)aoricrorformededeeuri,detritusuri,praf
sau depuneri de materiale nefolositoare, rezultate n urma activitilor umane, n unitatea de folosin public. Prin

dezinfecie se nelege reducerea numrului de germeni saprofii i patogeni prin mijloace fizice sau chimice cea mai
eficientmetodestedezinfeciacuunprodusbiocid
pardoselilesecurcutergtorulumezitnprodusedecuraredezinfeciachimicsefacenumaidacsuprafeele
suntvizibilmurdritecusngesaulichidebiologicemturatuluscatesteinterzis
covoareleimochetelesecurprinfolosireazilnicaaspiratoruluideprafaspiratoruldepraftrebuieprevzutcudou
filtre,pentrumpiedicareadiseminriiprafuluibacteriancovoareleimochetelesecurcuprodusedecurare,periodic
saucndsuntvizibilmurdaremturatuluscatesteinterzis
pereiiipavimentele,dacsuntfinisatecumaterialelavabile,securcuprodusedecurare,periodicicndsunt
vizibilmurdritencazulfinisajelornelavabile,curareasefacecuaspiratoruldepraf
mobila i pervazurile se terg de praf zilnic, cu material moale, impregnat, pentru a reine praful obiectele aflate la
nlimeitapieriamobileisevorcurazilnic,cuaspiratoruldepraf
W.C.urileipisoarelesecurcuperie,produsedecurareadecvateisedezinfecteazcolaculdeW.C.setergecu
produsedecuraredezinfeciachimicsevafacecndW.C.ulafostfolositdeopersoansuferinddeoboaldiareic
acut
cadadebaiesespalcuprodusedecurare,urmatdedezinfecieoperaiunilesefaczilnicidupfiecareclient
cabinapentrudu,pereiiicadasecurcuprodusedecurareisedezinfecteazoperaiunilesefaczilnicidup
fiecareclientperdeleledelabiiduurisespalodatpesptmn
chiuvetavaaveasuprafaaintactinuvafiprevzutcuscurgtordelemnnuseadmittuburidincauciuccares
prelungeascrobinetelechiuvetasecurisedezinfecteazzilnic,inclusivinteriorulrobinetului,folosindoperiesubire
spunulidispozitivelepentrudistribuireaspunului:spunulsolidsepstreazuscatntrosavoniercarespermit
scurgereaapeisaususpendatcudispozitivmagneticestedepreferatmontareadistribuitoarelordeperetepentruspun
savoniereleidistribuitoareledeperetesecurisecltesccuapfierbintenaintedereumplere
alteobiecte,cumarfi:telefonul,vazeledeflori,scrumiereleetc.,securcuprodusedecurare,zilnic
echipamenteleimaterialeledecurenie:crpele,bureii,periile,tergtoarelesespalzilniccuprodusedecurarei
secltesccuapfierbinteseusucisedepoziteazuscate.
b) Dezinsecia periodic se va face la intervale prevzute n metodologii, dar nu mai mari de 3 luni, iar deratizarea
periodicsevafacelaintervaledemaximum6lunintreoperaiunileperiodicesevoraplicaproceduridedezinseciei
deratizarecurente,dentreinere,nfunciedeprezenavectorilor.
c)Colectareadeeurilorsolidenrecipientemetalicesauncutii,cupungidinmaterialplastic,nchiseetan,ievacuarea
ritmicaacestora,cusplareaidezinfectarealordupgolire
d)Amenajarea de ncperi sau platforme impermeabilizate pentru depozitarea recipientelor de colectare a deeurilor
solide,racordatelaunhidrantilareeauadecanalizare,pentruaputeaficuratelanecesitate,precumipentrusplarea
idezinfeciarecipientelor
Art. 51. Unitile vor fi dotate i aprovizionate, dup necesitate, cu utilaje i materialele necesare pentru ntreinerea
curenieiiefectuareaoperaiunilordedezinfecie,dezinsecieideratizare.
Art.52.Instalaiiledeiluminat,nclzitiventilaie,existentendotareaunitilor,vorfimeninutenpermanentstarede
funcionare, revizuite periodic i exploatate la parametrii la care au fost proiectate i executate. Filtrele instalaiilor de
ventilaie i aer condiionat trebuie pstrate curate i uscate. Praful depus n canalele de ventilaie se ndeprteaz cu
aspiratoruldepraf.Calitateaaeruluifiltraticondiionatvafiverificatcuregularitate.
Art.53.nslileunitilordecultur(teatre,cinematografe,cmineculturale,slidespectacolialteleasemenea)nuse
vapermiteaccesulunuinumrdepersoanemaimaredectcapacitateaproiectat.nfunciedecubajideventilaieseva
asiguraunvolumminimdeaerde30mc/om/h.
Art. 54. n colectivitile temporare (antiere, campinguri, cabane), precum i n unitile de folosin public se vor
asiguracondiiiledeigiennecesarepentruprevenireambolnvirilor,potrivitspecificuluiunitii.
Art.55.nncperilededormitdincolectivitiletemporaretrebuiesseasigureosuprafaminimiunvolumminim
de10mpi27mcpentrucamerelecuunpat,cte16mpi43mcpecamerpentruncpericudoupaturi,minimum20
mpi54mcpentrucamerecu3paturii26mpi60mcpentrucamerecu4paturi.
Numrulmaximdepersoanecazatenuvadepicapacitateaproiectat.
Art.56.Utilizareapaturilorsuprapusendormitoarecomunedeantiericabaneturisticemontaneseadmite,nmod
excepional,dacseasigurunvolumminimdeaerde12mc/persoan.
Art. 57. Unitile de cazare vor fi dotate cu inventarul moale i lenjeria de pat necesare pentru persoanele cazate,
asigurnduseprimenireaacesteia,dupcumurmeaz:
schimbarealenjerieidepatoridecateoriestenevoie,darnumairarde3zile,ncazulncareafostfolositdeaceeai
persoan
schimbarealenjerieidepatdupfiecarepersoancareprseteunitatea.
Materialulmoalefolositdeclienisecolecteaznsacidepolietilenivafidezinfectat,chimic,termochimicsautermicn
cursulprocesuluidesplareautomatdezinfeciatermicserealizeazprinsupuneretimpde10minutela70 Csau1
minutla80C.
Art. 58. Bile publice, bazinele de not i piscinele vor utiliza pentru mbiere numai ap potabil. Bazinele de not,
acoperitesaudescoperite,precumipiscineledinproximitatealitoraluluicarefolosescapdemare,ncondiiileprevzute
n anexa nr. 1 la Hotrrea Guvernului nr. 546/2008 privind gestionarea calitii apei de mbiere, cu modificrile i
completrileulterioare,vorfidotatecusistemedefiltrareidezinfecieaapei,astfelnctcalitateaapeissencadrezen
valorilemaximadmisenanexanr.1.
Art.59.Unitilecaredeinsauexploateazbipublicesevorngrijidentreinereaconstruciiloriinstalaiiloraferente
pentrucaacesteasfuncioneze,npermanen,laparametriiproiectai.Numrulminimdedotrisanitaredinbilepublice
esteurmtorul:

Numrul

Pisoare

Lavoare

deW.C.uri
1

75(b)

50(f)

75

100(b)

100(f)

Art. 60. Numrul maxim de persoane care pot utiliza simultan baia nu va depi capacitatea proiectat. Suprafaa
ncperilorcucziindividualevafideminimum6mpcabinadeduvaaveaminimum3mp.
Art.61.Unitilecareasigurserviciideigienpersonalidentreinere:baie,saun,bazin,masajuscatisubacvatic,
gimnasticetc.trebuiesupuseprocedeelordecurareidezinfecie,descriselaart.50.Bazineledembieresaupentru
proceduri vor ndeplini condiiile prevzute pentru bazinele de not. Materialul moale folosit pentru proceduri se schimb
dupfiecareclientcumaterialecurateidezinfectatematerialelefolositesevorcuraidezinfectancondiiileart.57.
Art.62.Accesulpersoanelornbazinelecomunedeapcaldsaudeaprecesepermitenumaidupce,nprealabil,
aufcutdu.
Art.63.Lenjeriadatspreutilizarepersoanelorcarefacbaievaficuratidezinfectatncondiiilestipulatedeart.57.
Art.64.(1)Laproiectareaiexecuiabazinelordenotsevorrespectaurmtoarelecerine:
labazineledescoperiteiacoperitesevaprevedeaobordurridicatcu30cmfadepavimentpavimentulvafifinisat
cu dale antiderapante bazinele vor avea montate scri de acces n ap, numrul acestora stabilinduse n funcie de
mrimeabazinuluiscrilevoraveaprofilurirotunjiteiformaadaptatfolosiriifrrisc
bazinelevoraveamontatedejurmprejur,lanivelulapei,obardesusinere
adncimeabazinuluivafimarcatvizibilpemarginileacestuia
labazineleacoperite,finisajeleinterioarealecldiriivorasiguraizolaiatermicitratareasuprafeelorcuantifungice
ambianatermic,ventilaianaturaliartificialiiluminatulbazineloracoperitevorfiasiguratenaafelnctsse
evitembolnvireaiaccidentrilecelorcarelefolosesc.
(2)Piscinele/Bazinele cu tehnologie de prea plin vor avea prevzute mijloace de prindere/susinere la nivelul apei i
pavimentantiderapant.
Art.65.Parametriideanalizmicrobiologici,valorilemaximeadmiseifrecvenaderecoltareaprobelordeapdin
bazineledenotacoperiteidescoperiteipiscinesuntprevzutentabeluldinanexanr.1.
Art.66.Evaluareacalitiiapeidinbazineledenotipiscinesevafaceastfel:
a)limpezimeundiscnegru,de15cmpefondalb,trebuiesfievizibilcuuurinnpunctulcelmaiprofundalbazinului
b) concentraia clorului rezidual liber n bazinele de not/piscine acoperite trebuie s fie ntre 0,5 i 1 mg/l, iar n
bazinele/piscineledescoperitentre0,5mg/li1,5mg/l
c)pHntre7,2i8,2
d)n90%dinprobelerecoltatetrimestrial,numruldecoloniila37C/mltrebuiesfiesub300
e)n90%dinprobelerecoltatetrimestrial,bacteriilecoliformetrebuiesfiesub10/100ml
f)n95%dinprobelerecoltatetrimestrial,Pseudomonasaeruginosa(indicatordesalubritate)trebuiesfie0/100ml.
Art.67.Administratoriibilorpublice,aibazinelordenotipiscinelortrebuiesdeinregistrencarevorfinscrise
rezultatele buletinelor de analiz a apei, concentraiilor clorului rezidual liber, periodicitatea de primenire a apei i de
dezinfecie a bazinelor/bilor, precum i modalitatea de dezinfecie a bazinelor/bilor, inclusiv substanele dezinfectante
folosite.
Art. 68. Bazinele de not vor fi prevzute cu instalaii de nclzire a apei n aa fel nct apa de mbiere s aib o
temperaturde2224Cnuserecomandfolosireapentrumbiereaapeicutemperaturasub22C.
Art. 69. Ritmul de primenire a apei i de splare i dezinfecie a bazinelor se va stabili n funcie de calitatea apei,
respectnduseurmtoarelecerineminimale:
a)pentrubazinelecurecirculareaapei,zilnicsevarecirculaprinsistemuldefiltrareiclorinarentregulvolumdeapal
bazinuluii,nplus,sevanlocui1/101/15dinvolumulapeicuapapotabilsptmnalsevafacesplareaidezinfecia
bazinului
b)pentrubazinelefrrecirculare,darcuprimenirecontinuaapei,sevaschimbazilniccelpuin1/3dinvolumulapeidin
bazinisevorasiguragolirea,splareaidezinfeciaacestuialacelmult3zile
c)pentrubazinelefrrecirculareaapeiifrposibilitideprimenirecontinuaapei,sevorasiguragolirea,splareai
dezinfeciazilnicabazinuluiiumplereacuapdecalitateaprevzutntabeluldinanexanr.1.
Art. 70. Pentru bazinele de not, care dispun de staii de tratare i recirculare a apei, se va asigura obligatoriu i
clorinareaapei.
Art.71.Dezinfeciabazinelorsevaface,dupsplarecujetdeap,princurareamecanicitergereapereilori
funduluibazinuluicubureimbibainsoluiedezinfectant.
Art.72.Unitilecaredeinbazinedenot/piscinevorfidotateobligatoriucu:vestiare,grupurisanitareiduuri,separate
pentrufemeiibrbai.Numrulminimdedotrisanitareeste:

Numrul
deWCuri

Pisoare

Lavoare

Duuri

75(b)

50(f)

75

100(b)

100(f)

50(b)

50(f)

Art.73.Regulamentulprivindutilizareapiscinelor/bazinelortrebuieafiatntromaniervizibilpentruceicarefolosesc
piscina/bazinul.nutilizareapiscinei/bazinuluinusevadepinumrulmaximdepersoaneaflatesimultannpiscin/bazin,
prevzutnproiectulacesteia,numrcarevafimenionatnregulamentuldeutilizare.
Art.74.Accesulnpiscine/bazinealpersoanelorpurttoaredebolitransmisibile,plgideschise,dermitesaudermatoze

esteinterzis.
Art.75.Pentrucampinguri,densitateaoptimestede50mpteren/persoan.nfiecarecampingseamenajeazoficii
prevzutecuaprece,apcaldnecesarsplriivaselorigrupurisanitarecuurmtoareledotri:

Numrul
deWCuri

Pisoare

Lavoare

Duuri

30(b)

20(f)

30

30(b)

30(f)

30(b)

30(f)

CAPITOLULVII
Normeprivindproduselebiocideiproduseledeproteciaplantelorutilizatedectrepopulaie
Art.76.(1)naciuniledecombatereseutilizeaznumai:
a)produsebiocidecaredeinacteadministrativeeliberatedeComisiaNaionalpentruProduseleBiocideicuprinsen
listapublicatdeMinisterulSntii,actualizatperiodic.Produseleaprobatepentruplasarepepialaodatulterioar
publicriilisteisepotutilizapebazaactuluiadministrativeliberatdeComisiaNaionalpentruProduseleBiocide
b)produseledeproteciaplantelor(pesticideagricole)omologatedeComisiaNaionaldeOmologareaProduselorde
ProteciaPlantelor.
(2)Aciuniledecombaterepotfiefectuatedeunitiprestatoaredeserviciidedezinsecieideratizare.
Art. 77. (1) Pesticidele neagricole care intr sub incidena prevederilor art. 19 alin. (4) din Regulamentul (UE) nr.
528/2012potficomercializatenumaidectrepersoanefiziceijuridiceinstruitenacestscopipotfiutilizatenumaide
operatoricalificaiiinstruiipentruaceastactivitate.
(2)Pesticideleagricolepotficomercializatectreutilizatoriiamatoricurespectareaprevederilorart.6dinOrdonanade
urgenaGuvernuluinr.34/2012pentrustabilireacadruluiinstituionaldeaciunenscopulutilizriidurabileapesticidelor
peteritoriulRomniei,aprobatprinLegeanr.63/2013.
Art. 78. Utilizarea pesticidelor n combaterea artropodelor i a roztoarelor, vectoare de maladii transmisibile i/sau
generatoarededisconfort,sevafacenaafelnctsnufieafectatstareadesntateapopulaieiprinefectultoxical
acestorproduse.
Art.79.(1)Comercializareaproduselordeproteciaplantelorsepoatefacenumaidacaceastaestecuprinsnobiectul
deactivitatealunitiicomerciale.
(2)Comercializareactrepopulaieapesticideloragricoleineagricolesepermitenumaidacautorizaialorafostemis
inacestscop.
(3)Distribuitorii care comercializeaz pesticide agricole ctre utilizatorii amatori trebuie s furnizeze informaii despre
pericole,expunere,condiiidedepozitare,regulipentrumanipulareaiaplicareansiguran,precumipentruevacuarea
deeurilor.
Art.80.(1)Dimensiuneaambalajelorncaresuntlivratepesticideleagricoledestinateutilizatoriloramatoriestelimitat
laocapacitatemaxim,necesarfolosiriitimpdeunulsaudousezoanepentruogrdinobinuit.
(2)Bazadecalculpentrudimensiuneamaximaambalajelorproduselordestinateutilizatoriloramatoriesteurmtoarea:
a)tratamentuluneisuprafeede500m2 sau
b)ceamaimicratdeaplicarepentruutilizareapreconizat.
(3)Esteinterzisutilizareaambalajelorpentruprodusepesticidenaltescopuridectcelepentrucareaufostdestinate.
(4)Ambalajelepesticidelortrebuiesfieprevzutecusistemedenchidereetaneastfelnctsnuexistepierderede
coninut, s fie solide i rezistente i confecionate din materiale care nu se deterioreaz atunci cnd intr n contact cu
coninutul.
Art.81.(1)ncazulpesticidelorgatadefolosire(precumlichidelepulverizabile),destinateutilizatoriloramatori,sistemul
deaplicareadozeitrebuiesfieproiectatastfelnctsnuprezinteriscpentrusntate,atuncicndestefolositcorectin
scopulpreconizat.
(2)Pentrupesticideleagricoledestinateutilizatoriloramatoricarenecesitdiluarenaintedeaplicare,trebuiecasistemul
demsurareadozeisaiboeroarepnla10%.
Art.82.(1)Consiliilelocale,ConsiliulGeneralalMunicipiuluiBucureti,primriileioperatoriieconomiciauobligaiade
a organiza i desfura aciuni de combatere a artropodelor i roztoarelor vectoare de maladii transmisibile i/sau
generatoarededisconfort,lasolicitareaicundrumareatehnicdespecialitateadireciilordesntatepublicteritoriale.
(2)Ceteniicugospodriiindividualeiasociaiiledelocatariauobligaiadeaasiguracombatereaistingereafocarelor
deartropodeiroztoarevectoaredemaladiitransmisibilei/saugeneratoarededisconfortdingospodriapropriesaudin
spaiilepecareledein.
(3)Direciiledesntatepubliciceledecontrolnsntatepublicteritorialeauobligaiainformriipopulaieicuprivire
laexistenanteritoriuavectorilorcareprezintunriscpentrusntatesaucareproducundisconfortdeosebiticuprivire
lamsuriledecombaterecetrebuieluatempotrivaacestora.natingereaacestuiscop,membriicomunitiisepotadresa
direciilordesntatepublicteritorialepentruobinereainformaiiloradecvate.
(4) Consiliile locale i primriile au obligaia de a comunica cetenilor msurile ntreprinse n vederea combaterii
artropodeloriaroztoarelor.
Art.83.(1)Unitilecareefectueazprestrideserviciiutilizndprodusebiocidesuntobligatesasigureinformarea
populaieicuprivireladataefecturiilucrrilor,substanelefolositeimsuriledeprimajutorrecomandatedeproductori.
(2)Pstrarea produselor biocide se face n spaii special amenajate, cu pavimente netede, lavabile, confecionate din
materialeneabsorbante,carespoatfiuorsplateicurate,perafturisaugrtare,feritederazelesolareidesurse
directedeclduringhe,dotatecuventilaieadecvat,sursdeappotabilitrussanitardeprimajutor.

(3)Unitateatrebuiesdispundevestiarepentrupersonaligrupsanitar.
(4)Utilajelefolositetrebuiecuratedupfiecareoperaiune,avndusenvedereevitareapoluriimediuluinconjurtor.
Seinterzicedeversareaapelorrezidualedirectnsistemuldecanalizare.
(5)Esteinterzisutilizareaproduselorbiocidecutermendevalabilitateexpirat,acelorcuetichetadeterioratsaucare
prezintmodificrialeproprietilor(depuneri,culoaremodificatetc.).
CAPITOLULVIII
Normedeigienprivindadministrareacimitirelor,crematoriilorumane,nhumarea,transportulideshumareacadavrelor
umane
Art.84.nhumrileirenhumrilesefacnumaincimitireleautorizatesanitar.Cimitirelevorfimprejmuitecugardicuo
perdeadearbori.ntremorminteigardulcimitiruluivafilsatozonliberde3m.
Art.85.(1)Esteobligatorienhumarea/incinerareapersoanelordecedate.
(2)Esteinterzisexpunereapersoanelordecedatenincintacimitirelor,cuaccesuldirectalpublicului,cuexcepiacelor
caredeinoncperespecialavndaceastdestinaie.
Art. 86. nhumarea persoanelor decedate se face numai pe baza certificatului de deces eliberat n acest scop de
autoritile publice locale. n cazul persoanelor decedate n alte localiti dect aceea n care urmeaz s aib loc
nhumarea, aceasta se face i pe baza avizului sanitar de nhumare/transport (anexa nr.2), care se elibereaz de ctre
direciadesntatepublicteritorial.
Art.87.Persoaneledecedatevorputeafidepusenaintedenhumarensliledeceremoniifunerarenumaipebaza
certificatului de mblsmare. Persoanele decedate din cauza unor boli contagioase vor fi depuse n slile de ceremonii
funerarenumaicuavizuldirecieidesntatepublicteritorial.
Art.88.(1)Transportulinternaionalalcadavrelorumanesefacepebazaunuipaaportdetransportmortuarpentru
cadavrelecaresunttransportatedinarnstrintate,paaportuldetransportmortuarseelibereazdectredireciade
sntatepublicdinjudeulundesaprodusdecesulsauexhumarea.
(2)Transportulinternaionalalcadavrelorsevafacensicriuimpermeabilizat,nchisermetic,alcruifundesteacoperitcu
unstratde5cmgrosimedinmateriiabsorbante(rumegu,turbsaualteleasemenea),mbibatentrosoluiedezinfectant.
Sicriulsedepunentroladdinlemn,bineetaneizat.
Art.89.nlocuriledenhumareneamenajatecucripte,nhumareasevafacelaoadncimedeminimum2m.
Art.90.(1)Deshumareapersoanelordecedatesepoatefacenumaidup7anideladatanhumrii.
(2)n mod excepional, deshumarea se poate face i nainte de expirarea termenului prevzut la alin. (1), dup cum
urmeaz:
a)dupmplinireatermenuluideunandeladatanhumriiinumainperioada1noiembrie31martie,pebazaavizului
sanitar eliberat de ctre direciile de sntate public teritoriale, n scopul renhumrii persoanei decedate n alt loc de
nhumare
b)indiferentdedatacndaavutlocnhumarea,pebazadispoziieidate,potrivitlegii,deprocuratursaudeinstanele
judectoreti.
Art.91.Deshumareaosemintelorpersoanelordecedatenurmcupnla7ani,precumirenhumarealorsepotface
ntottimpulanuluipebazaavizuluisanitarpentrudeshumare/transportirenhumare(anexanr.3),eliberatdectredirecia
desntatepublicteritorial.
Art.92.Deshumrileirenhumrilesefacdectreadministraiilecimitirelor,nprezenafamilieipersoaneidecedate
sauaunuireprezentantalacesteiaiaadministratoruluicimitirului,curespectareanormelorsanitaroantiepidemice.
Art. 93. Transportul persoanelor decedate n vederea nhumrii n aceeai sau n alt localitate se face numai cu
vehiculemortuare,specialamenajate,curespectareanormelorsanitarenvigoare.
Art.94.Efectuareatransporturilornafarariisevaasiguracurespectareanormelordinconveniileinternaionalepe
bazapaaportuluidetransportcadavreumaneeliberatdedireciadesntatepublicteritorial(anexanr.4).
Art.95.Laincinerareapersoanelordecedatesevoraplicanmodcorespunztorprevederileart.87i88.
Art.96.(1)Desfiinareaischimbareadestinaieiunuicimitirsefacnumaidup30deanidelaultimanhumareidup
strmutareatuturorosemintelor.
(2)Desfiinareacimitirelornaintedeacesttermensefacenumaicuavizuldirecieidesntatepublicteritorial.
Art.97.Anexelenr.14facparteintegrantdinprezentelenorme.
ANEXANr.1
lanorme
Parametridecalitateifrecvenaderecoltarepentruapadembierefolositnbazinedenot,piscine,bipublice

Parametru

Valoaremaxim
admis

Frecvena

Metodadeanaliz

Nr.coloniila37C/mln
24h

<200UFC/ml

bilunar

metodancorporriinplac

Bacteriicoliforme

<10/100ml

bilunar

metodafiltrriiprinmembran
metodaceluimaiprobabilnumr(MPN)

Escherichiacoli

0/100ml*

bilunar

metodafiltrriiprinmembran
metodaceluimaiprobabilnumr(MPN)

Enterococi

0/100ml*

bilunar

metodafiltrriiprinmembran

metodaceluimaiprobabilnumr(MPN)
Pseudomonas
aeruginosa

0/100ml*

bilunar

metodafiltrriiprinmembran

*Cndsefolosetemetodaceluimaiprobabilnumr,rezultatulsevaexprima<1/100mlconformcitiriidin
tabeleleMcCrady.
ANEXANr.2
lanorme

Nr.ieire....................
Anul..........luna........ziua..........

ROMNIA
MinisterulSntii
D.S.P.......................

AVIZSANITAR
pentrunhumarea/transportulcadavrelorumane
Seavizeazdinpunctdevederesanitarnhumareacadavrului...............................................,
decedatladata:anul.............luna...............................ziua......,nCimitirul.......................
.........................,localitatea...........................................,judeul..........................
...............
Transportulcadavruluipentrunhumarencimitirsevafacecumijloacerapide,ntrunsicriudinlemn.Sicriulvarmne
nchisntimpultransportului.
Prezentulavizsanitarestevalabildeladatade.............................pnladatade.......................
......

Directorexecutiv,
........................

NOT:
Toateautoritileperazacrorasevafacetransportulvorasiguraefectuarealiberifrpiediciaacestuia.
ANEXANr.3
lanorme

ROMNIA
MinisterulSntii
D.S.P.......................

Nr.ieire....................
Anul..........luna........ziua..........

AVIZSANITAR
pentrudeshumarea/transportulirenhumareacadavrelorumane
Seavizeazdinpunctdevederesanitardeshumareacadavrului...................................................
.....,decedatladata:anul............luna.............................ziua.......,dinCimitirul..................
..............................,localitatea...........................................,judeul.....................

.........................,pentruafirenhumatnCimitirul........................................................
.,localitatea.................................,judeul.................................
Deshumareairenhumareanacelaicimitirsevorfacenprimeleorealedimineii,ntimpulcelmaiscurtposibil.
Transportulcadavruluipentrurenhumareanaltcimitirsevafacecumijloacerapide,sicriulfiindintrodusntroladde
lemncptuitcutablsaucartongudronat.
Sicriulvarmnenchisntimpulacestoroperaiuni.
Prezentulavizsanitarestevalabildeladatade.............................pnladatade.......................
.......

Directorexecutiv,
.......................

NOT:
Toateautoritileperazacrorasevafacetransportulvorasiguraefectuarealiberifrpiediciaacestuia.
ANEXANr.4
lanorme

ROMNIA
MinisterulSntii
D.S.P.......................

Nr.ieire....................
Anul..........luna........ziua..........

PAAPORTPENTRUTRANSPORTCADAVRUUMAN
PASSEPORTDETRANSPORTPOURCADAVREHUMAIN
PASSPORTFORTRANSPORTTHEHUMANCORPSE
Seautorizeaztransportulcadavruluiumandinlocalitatea.........................................................
Onautoriseletransportducadavrehumaindelalocalite............................................................
It'sauthorizedthetransportofthehumancorpsefromlocality.........................................................
Judeul.................................................,localitatea........................
District.................................danslalocalite.......................
County...............................tolocality.........................
ara......................................................
dupays.....................................................
county......................................................
Decedatul:numele............................................,prenumele....................
Ledecede:nom..................................prenom.........................
Deceased:surname.............................firstname.........................
Sexul........................,vrsta........................
Sexe...........................L'ge.........................
Sex...........................Age...........................
Ultimuldomiciliu............................................................................................
Ledernierdomicile............................................................................................
Lastresidence...............................................................................................
Loculdecesului:ara.....................................................,judeul.............................
Lieududeces:Lepays.....................................................district..............................
Theplaceofdemise:country.....................................................county.........................
Localitatea........................................................
Localite............................................................
Locality............................................................
Datadecesului:20.......luna.........................ziua..........
Ladatedudeces:mois.................jour.................
Deceaseddate:month..................day.................
Numrulcertificatuluidemblsmare...........................................................................
Numeroducertificatd'embaumement.............................................................................
Thenumberofembalmcertificate................................................................................

Numrulcertificatuluimedicaldedeces..........................................................................
Numeroducertificatmedicaldudeces..........................................................................
Thenumberofdeceasemedicalcertificate.........................................................................
Condiiispeciale:sicriudemetal,nchisermeticiapoiaezatntroladdelemnnchisetan.
Conditionsspeciales:lecercueilenmetalestenfermehermetiquementetmisensuitedansunecaisseenboisetanche.
Specialconditions:metalcoffin,hermeticallyclosedandputinawoodbox,tightclosed.
Transportulsevafacecu:autovehicul,tren,avion,vapor.
Letransportseraeffectuepar:auto,train,avion,bateau.
Transportwillbedoneby:car,train,plane,ship.

Directorexecutiv,
L.S............................