Sunteți pe pagina 1din 4

Comis ia de d isc i plina a fu nctionar i lor pub lic i Cu statut spec i al din PSC

Nr. M 25686/SPCAG/27.08.2010 Dosar nr. 4/2010

-Comisar §ef de penitenc i are Boia Viorel - pre§edinte supleant

-Subcomisar de penitenciare Voiculescu Daniela - membru

-Subcomisar de penitenciare Stancu Florentina - membru supleant

-Agent §ef principal de penitenciare Gont Costin - membru

-Agent §ef principal de penitenciare Ghiocanu Emilian - membru

Inspector principal de penitenciare Ghica Mariana - secretar

R E FERA T I

privin d rez u ltatele activitatii de cerce t are d esfasurate de comisia de disciplina a f u n c ti onar i l or publici cu statut special din cadru l P SC in legatura cu sesizarea nr . M25686/15.06.201 0

Avand In vedere sesizarea nr. M256 86 /SP CAG/15.06.2 0 10 formulata de d-na comisar §ef de penitenciare d r . CERNAT Tanta, cu domiciliul ales la sediul Penitenciarului Spital Coliba§i, localitatea Mioveni, judo Arge§, Indeplinind functia de Director al Penitenciarului Spital Coliba§i, urmare a adresei nr . 5150/CD/03.06.2010 a Comisiei de disciplina din A.N.P., sesizare formulata impotriva dl. agent principal de penitenciare Deleanu Va l entin, agent administrativ principal I (contabil) in cadrul Biroului Logistica din Penitenciarul Spital Colibas i ,

se solicita Comisiei de disciplina

cercetarea faptelor savarsite de dl. agent principal de penitenciare Deleanu Valentin, agent administrativ principal I (contabil) in cadrul Biroului Logistica din Penitenciarul Spital Colibasi.

Prin sesizarea nr. M25686/SPCAG/15.06 . 2010

I n ziua de 18.03.2010, ora12,49 p .m., dl. Deleanu Valentin, desi se afla in timpul

p r ogramului de lucru, a trimis 0 petitie privind reducerea sporului de pana la 50% pentru misiuni si lucrari speciale, prin curier electronic (e-mail) catre Directia Relatii Publice a

Penitenciarul

Dosar nr. 5/2010 Comisia de clisciplin{l fUllclionari publici cu statut spccial Spital Coliba~i Blvd. Dacia m . l, Mioveni 1 1 5400, jud.Argq, Rom,lnia

1

Secretariatului Ge ne r a l a l G u v e r nului , prin care si-a exprimat propuneri personale in legatura cu polit i c il e g u v e rn a m e nt ale .

I n dr e pt, se i n v o ca :

incalca rea p r e v e d e r il or art. 48 lit. i) si k) si art. 69 lit. 0) si p) din Legea nr.

293/2004 priv i n d St a tut u l fu n ctionarilor publici din Adm i nistratia Penitenc i arelor, r e publ i ca ta ;

p revazute de art. 6 alin. (1) lit. e) si art. 12 alin . (1) din

OMJ nr. 2794/C/ 200 4 pent r u a p r obarea Codului deontologic al personalului d i n sistemul

administratiei peniten c i a r e ; incalcarea p r evede r il o r a r t. 65 pct. 1 , art. 66 pct. 1 , 30 si art. 73 din ROI Penitenciar Spital Co li bas i aproba t pri n Oec izia d i rectorului PSC nr. 123/27.06 .2007

a

Nationala

incalca rea ob l i gat iil or

La sesizare au fost anexa t e , i n copie , urmatoarele documente:

adresa nr. 5150/CO/03.06.2010 a Comisiei de disciplina din cadrul ANP; nota de informare nr . 4 / 41842/ 25.05.2010 i ntocmita de dl. Leonard Anghel din cadrul Ministerului Justitiei - Unitatea de Management Public si Planificare Statistica; adresa ANP nr. 4267/0MRU/12 . 05.201 0 (2 file); adresa nr. 15/0/3827/09.04.2010 a Oirectiei Relatii Publice - Secretariatul General al Guvernului; petitia transmisa p r in e-mail la ad r esa drp@g ov .ro de catre dl. Oeleanu Valentin in data de 18.03 . 2010, ora 12,49 p.m.

Urmare sesiza ri i nr. M25686/SPCAG/1 5. 0 6.20 1 0 comisia de disciplina a verificat conform art. 23 din Ordinul M.J. nr. 2856/2004 pr ivind aprobarea Regulamentul privind modul de constituire, organizare ~i desfa~urare a activitatii comisiilor de disciplina din

cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor ~i din unitatile subordonate, cu modificarile ~ i completarile ulterioare ~i a constatat ca aceasta Indepline~te conditiile

prevazute

prevazuta de Legea 293/2004. Comisia de discipl i na a constatat, de asemenea , ca este

competenta sa cerceteze fapta care constituie obiectul sesizarii.

de art. 22 din acelasi act normat i v ~i ca se refera la 0 abatere disciplinara

in vederea cerce t arii f ap t e l or sesi zate , comisia a administra t ur matoarel e

p robe:

- audierea dl. agent principa l de penitenciare Oeleanu Valentin conform proceselor

verbale nr. 15/28.06.2010 , 25/08.07.2010; - audierea doamnei comisar ~ef de penitenciare dr. CERNAT Tanta conform proces verbal nr . 23/08.07. 2010; Inscri su ri:

adresa nr. 5150/CO/03.06.201 0 a Com isiei de disciplina din cadrul ANP ; nota de informare nr . 4/41842/25.05.2010 intocmita de dl. Leonard Anghel din cadrul Ministerului Justitiei - Unitatea de Management Public si Planificare Statistica ; adresa ANP nr. 4267/0MRU/12.05.201 0 (2 file); adresa nr. 15/0/3827/09.04.2010 a Oirectiei Relatii Publice - Secretariatul General al Guvernului;

Do s ar nr . 412010 Comi s ia de di s ciplina func\ion ari pub l ici c u statut s pecia l Pen i tcnci a ru l Spi t a l Co l ib a~ i Bl v d. Daci a m . l , Mio v en i 1 15 4 00. jlld.A r ge~, R omfl l 1 i a

petitia t ran s m i sa p r i n e- m ai l la adresa drp@g o v .r o de catre dl. De l eanu Va l en t in

in data de 18.03.2010 , ora 12 , 49 p . m.

- relatii solic it a t e s i primite de l a ANP - Di rect i a Tehnologia lnformatiei si Comunicati i conform ad r ese i d e r asp un s nr. 4 79 1 0/DTIC/20 1 0 ;

- relati i Birou Log i stica din Penitencia r ul Spit al Col i bas i nr. M25686/09.08 .20 1 0 ;

- relatii Serv i c i ul Siguranta Detiner ii si R egim Peni t encia r d i n Penitencia r ul Spital Colibasi n r. M25686/ 26.08.2010 ;

- rela ti i Se r viciul Economico - Administ r a t iv M25686/26.08.20 1 0 ;

din Penitenciarul Spital Co li basi nr.

Analizand sesizar e a formulata si probele administrate in cauza, comisia, in unanimitate, apreciaz a ca, in spet a , prin aspectele semnalate nu se contureaza elementele savarsirii unei abateri dis ciplinare, in sensul Legii nr . 293/2004 privind Statutul functionarilor publici din Administratia Nationala a Penitenciarelor, republicata.

Ast f el , La data de 1 8 . 03.2010, ora 1 2, 4 9 p .m. , d l . D eleanu Valen tin , a trimis 0 pe t itie , pri n

Genera l a l

curier el ec tronic

(e-m ail) , catre D irectia Re l a ti i Publ i ce a Sec r eta r iatu l u i

Guvernu l ui, p ri n ca r e propun e sa n u se ma i acorde personalului din sistemul pen ite n c i a r sporul de pana l a 50% pent r u misiu ni si luc r a ri speciale.

a f os t t rim i sa pet it ia , precum si raspu n su l Di r ec tiei

Tehnologia Inf orma t iei si Comunicat i i di n cad rul ANP , p rin care ni se comunica f ap tul ca nu deti n log-u ri pr ivind da te Ie r e f e r itoa r e l a accesu l de l a sta tia 09-DSK -LOG-0 1 l a

Avand in vedere ora la care

internet , comis i a nu a put ut sa pro b eze f ap t ul ca e- mail ul a fos tt r ansmis

de dl. Delea n u

Valenti n de pe calculatorul PSC , pent ru a se c onsi dera ca a folosit r esursele ma t erial e ale unit atii i n in teres pe r sonal. T inand cont ca e-mailu l a fost t ransmi s l a o r a 12,49 p. m. , ia r in co n fo r mitate cu art. 110 di n ROI al Penite n cia r ulu i Spi t a l Co li basi ap r obat p r in D ecizi a nr . 123/27.06.2007 a di rectorului PSC, pe r sonalu l unitatii are drep tulla 0 pauza de m asa cu

o durata de 30 min u te, i n t re o r ele 1 2 - 14 , 3 0, ava n d i n vedere sus t inerea dl. Deleanu

V alentin ca se afla in t impul pauzei de masa pr ecu m si faptul ca comisia nu poate p r oba cont rari ul, apreciem ca f ap t a n u a f ost co m isa in ti m pul i n ca r e persoana in cauza ar fi tr ebuit sa se ocupe doar de ac t iv it atile de se r vici u .

Referit o r la acuzatia p r ivind exp r ima r ea

convingerilo r politice in exerci t a r ea

at ributiilor de servici u, comisia ap r eciaza ca n u est e intemeiata deoarece a f ost doar

exprimarea unu i punct de vedere , opinie neexp r imata in exercitarea atrib u tiilo r de serviciu, c i i n afara acest ora , dl. Del eanu Va l e ntin , fiind in t i mpul pauzei de masa.

Pentru acest e considerente, com i s i a apreciaza ca dl. Deleanu Va l enti n n u se f ace

v inova t de savars irea unor f apte ce constituie abate r e d i sciplinar a.

I n conformit ate

cu dispozi t iile art. 28 si 30 di n O r dinul MJ nr. 2856/2004,

cu

modi fica rile s i comple tarile ulterioa r e, Comis i a p r ocedeaza la intocmirea prezentu l

referat, ce va fi adus la cuno~tinta pe r soanei care a facut sesizarea, respec t iv comisa r

Dosar 111'. 4/20 10 Comisia de disciplina funetionari publici cu statut special Penitenciarul Spital Coliba~i Blvd. Dacia m . l , Miovcni II 5400. jud.Argc~, Romania

~ef de penitenciare dr . CERNAT Tanta , In calitate de director al unitatii, cat ~i dl. agent principal de penitenciare Deleanu Valentin, agent administrativ principal I (contabil) in cadrul Biroului Logistica din Penitenciarul Spital Colibasi.

Comisia de disciplina a functionarilor publici Cu statut special din PSC

-Comisar ~ef de penitenciare Boia Viorel - pre~edinte supleant

-Subcomisar de penitenciare Voiculescu Daniela - membru

-Subcomisar de penitenciare Stancu Florentina - membru supleant -

-Agent

~ef principal de

penitenciare

Gont Costin - membru

. ,

~

~

-Agent

~ef principal de

penitenciare

Ghiocanu Emilian - membru \

J~f

In~pector principal de penitenciare Ghica Mariana - secretar n

<11 Of Jo&

![

Dosar nr. 4/20 to Comisia de disciplina funqionari publici cu statut special Penitenciarlll Spital C()liba~i Blvd. Dacia nr.l, lvlioveni 115400, jud.Argc~, Romania