Sunteți pe pagina 1din 15

Proiect didactic de lunga durata

Clasa a V-a

Repartizarea generală a orelor


Recapitulare 16
Predare-învăţare 110
Evaluare 10
Total 136
4 ore săptămânal
Competenţele specifice ale disciplinei Matematica
I. Identificarea şi aplicarea conceptelor, terminologiei şi a procedurilor de calcul specifice matematicii în contexte diverse.
II. Utilizarea achiziţiilor matematice dobîndite pentru caracterizarea locală sau globală a unei situaţii reale şi/sau modelate.
III. Modelarea unor contexte matematice variate prin integrarea cunoştinţelor din diferite domenii.
IV. Elaborarea unor planuri de acţiuni privind rezolvarea problemei, situaţiei-problemă reale şi/sau modelate.
V. Selectarea şi sistematizarea, din mulţimea de informaţii culese sau indicate, a datelor necesare pentru rezolvarea problemei
reale şi/sau modelate.
VI. Evaluarea/autoevaluarea critică a activităţilor realizate în context matematic şi/sau practic.
VII. Iniţierea şi realizarea unor investigaţii/explorări utilizînd achiziţiile matematice dobîndite, modelele matematice studiate şi
tehnologiile informaţionale şi comunicaţionale adecvate, inclusiv în domeniul antreprenorial.
VIII. Rezolvarea prin consens/colaborare a problemelor, situaţiilor-problemă create în cadrul diverselor activităţi.

SUBCOMPETENŢE
1.1. Identificarea Caracteristicilor numerelor naturale şi a formei de scriere a unui număr natural în contexte variate.
1.2. Aplicarea operaţiilor aritmetice şi a proprietăţilor acestora în calcule cu numere naturale.
1.3. Utilizarea de algoritmi relevanţi pentru efectuarea operaţiilor cu numere naturale şi pentru divizibilitatea cu 10, 2 şi 5.
1.4. Rezolvarea ecuaţiilor de tipul: x±a=b; a±x=b; x×a=b, (a≠0, a – divizor al lui b); x:a=b (a≠0); a:x=b (x≠0, b – divizor al lui a)
utilizînd proprietăţile operaţiilor aritmetice studiate şi algoritmul de determinare a componentei necunoscute în cadrul operaţiei
indicate.
1.5. Estimarea rezultatelor unor calcule cu numere naturale.
1.6. Completarea succesiunii de numere asociate după reguli identificate prin observare şi/sau indicate.
1.7. Descrierea activităţilor, precizarea metodelor şi/sau a operaţiilor utilizate în rezolvarea unei probleme.
1.8. Transpunerea unei situaţii reale şi/sau modelate în limbaj matematic, rezolvarea problemei obţinute utilizînd mulţimi,
operaţii cu mulţimi, ecuaţii, organizarea datelor şi interpretarea rezultatului.
1.9. Comunicarea în cadrul activităţilor de învăţare în grup.
1.10. Interpretarea unor contexte uzuale şi/sau matematice utilizînd limbajul mulţimilor, relaţiilor şi a operaţiilor cu mulţimi.
2.1. Utilizarea terminologiei aferente noţiunii de fracţie ordinară, număr zecimal finit în contexte variate.
2.2. Identificarea şi clasificarea în situaţii reale şi/sau modelate a fracţiilor ordinare şi numerelor zecimale finite.
2.3. Reprezentarea pe axa numerelor a fracţiilor ordinare şi a numerelor zecimale finite.
2.4. Estimarea şi aproximarea, utilizînd rotunjirile, a rezultatelor unor calcule cu numere zecimale finite.
2.5. Utilizarea de algoritmi relevanţi pentru optimizarea calculelor cu numere zecimale finite.
2.6. Interpretarea matematică a unor probleme practice prin utilizarea operaţiilor cu numere naturale, numere zecimale finite,
fracţii ordinare.
2.7. Identificarea tipului problemei de aritmetică date şi rezolvarea acesteia utilizînd metoda adecvată.
2.8. Efectuarea calculelor cu numere naturale, fracţii ordinare şi a numerelor zecimale finite prin utilizarea operaţiilor şi a ordinii
efectuării operaţiilor.
3.1. Identificarea unor figuri, corpuri geometrice şi elemente ale acestora în situaţii reale şi/sau modelate.
3.2. Caracterizarea prin descriere şi desen a unei configuraţii geometrice date.
3.3. Reprezentarea prin desen şi confecţionarea din diferite materiale a figurilor geometrice plane studiate.
3.4. Determinarea perimetrilor, a ariilor (pătratului, dreptunghiului) şi a volumelor (cubului, cuboidului) şi exprimarea acestora
în unităţi de măsură adecvate.
3.5. Transpunerea în limbaj specific geometriei a unor probleme practice simple referitoare la perimetre, arii, volume şi, dacă
este cazul, utilizînd transformarea convenabilă a unităţilor de măsură.
3.6. Efectuarea transformărilor ale multiplilor şi submultiplilor principalelor unităţi din sistemul internaţional de măsuri pentru
lungime, arie, volum, masă, timp, indicate în conţinuturi.
3.7. Estimarea şi aproximarea, utilizînd rotunjirile, a măsurilor unor obiecte din cotidian utilizînd sistemul internaţional şi/sau
cel naţional de măsuri.
3.8. Interpretarea unei configuraţii geometrice în sensul recunoaşterii elementelor ei şi a relaţionării cu unităţile de măsură
studiate.
3.9. Analizarea şi interpretarea rezultatelor obţinute prin rezolvarea unor probleme practice cu referire la figurile geometrice şi
la unităţile de măsură studiate.
Indicatorii № Conţinuturi Nr. Dаtа Observaţii
competenelor de
specifice (CS) si a ore
subcompetentelor
(S) conform
curriculumului

CS S I Numere naturale. 30

Recapitulare si completări

1.1,1.6-1.9 1 Citirea si scrierea numerelor naturale cu cifre arabe 1

I 1.1,1.6-1.9 2 Citirea si scrierea numerelor naturale cu cifre romane 1

II 1.5 -1.9 3 Compararea si ordonarea numerelor naturale 1

III 1.1, 1.5-1.9 4 Reprezentarea numerelor naturale pe axa numerelor 1

IV 1.5-1.9 5 Aproximarea şi rotunjirea numerelor naturale 1


V 1.1, 1.5-1.9 6 Rezolvarea exerciţiilor şi problemelor 1
VI 1.1, 1.2,1.5 7 Evaluarea iniţială 1
VII 1.1, 1.2,1.5 8 Adunarea numerelor naturale 1
VIII 1.1, 1.2,1.5 9 Scăderea numerelor naturale 1

1.1, 1.2,1.5 10 Înmulţirea numerelor naturale. Proprietăţi 1


1.1, 1.2,1.5 11-12 Factorul comun. Tehnica de calcul la înulţire. 2

1.1,1.2,1.5 13-14 Puterea unui număr natural 2

1.1,1.2,1.5 15 Pătratul şi cubul unui număr natural 1

1.1, 1.2,1.5 16 Scrierea în baza 10 a unui număr natural 1

1.1-1.10 17 Evaluare formativă 1

1.1, 1.2,1.5- 18 Împărţirea numerelor naturale. Împărţirea cu rest 1


1.7, 1.9

1.1, 1.2,1.5- 19 Tehnica de calcul la împărţire cu numere naturale 1


1.7, 1.9

1.1,1.2,1.5 20-21 Ordinea efectuării operaţiilor 2

1.2,1.4,1.7 22 Expresii matematice 1

1.2,1.4,1.7, 23-24 Ecuaţii 2

1.1,1.2,1.5- 25-26 Rezolvare de probleme prin metode aritmetice 2


1.9,1.10,
2.7,2.8

1.1-1.10, 27-28 Rezolvare de probleme prin ecuaţii 2


2.7,2.8

1.1-1.10 29 Oră de sinteză 1

1.1-1.10 30 Evaluarea sumativă 1


II Elemente de logică.Mulţimi 10

I 1.1,1.7-1.10 31-32 Propoziţii adevărate, propoziţii false 2

II

III 1.7-1.10 33 Noţiunea de mulţime 1

IV 1.7-1.10 34-35 Relaţii între mulţimi 2

V 1.7-1.10 36-37 Reuniunea şi intersecţia mulţimilor 2


VI 1.7-1.10 38 Oră de sinteză 1
VII 1.7-1.10 39 Oră de sinteză integrativă 1
VIII 1.7-1.10 40 Evaluare sumativă 1

Divizibilitate - 12

Indicatori Tip Tehnologii didactice Activități de învățare


ul
CS lecț Recapitul
№ Subiectul lecției Integr Evaluare Data
S iei Forme Metode Resurse În clasă Acasă are
ative

I Divizor. Multiplu
1,2
pag.72
Explicația, 5
7 pag.72 15
Noțiunea de divizor. Activitate exercițiul,
1 I Manualul (a,b,c,d pag.7 Chestion
Notații frontală conversați 10
) 3 are orală
a pag.73
14, Evaluare
pag.73 frontală

3
exercițiul, Manualul, pag.72 22
Noțiunea de frontală, 9,18 §1, def.
2 I conversați fișe de pag.7
multiplu. Notații individuală 6,16, pag.74 Notații
a lucru 4
pag.74

Criterii de divizibilitate

Situație –
problemă, Chestion
conversați Tabel, are orală
Manualul,
Numere pare și Frontală, a exerciţii pag.75
3 II fișe de Evaluare
numere impare individuală de
lucru 3a), 4a) frontală
utilizare a
noţiunii de
paritate
4 Criterii de II Explicaţia, Fişe cu Chestion
divizibilitate cu 2 I conversaţi exerciţii are orală
individual a pentru
pregătire Evaluare
Exerciţiul individual frontală
ă

5 Criterii de I De grup Explicaţia, Seturi de Chestion


divizibilitate cu 2. V conversaţi exerciţii are orală
Aplicații Frontal a scrise pe
tablă, Evaluare
Învăţarea manualul, frontală
prin
descoperir
e

Situații-
problemă

6 Criterii de II Frontal exerciţii de Seturi de Chestion


divizibilitate cu 5 I identificar exerciţii are orală
Grup de e a scrise pe
lucru numerelor tablă, Evaluare
divizibile manualul, frontală
cu2,5,10, fișe de
dintr-o lucru
7 Criterii de I Frontal mulţime Seturi de Chestion
divizibilitate cu 5. V de numere exerciţii are orală
Aplicații individual de pe fișă,
calcul oral manualul, Evaluare
frontală
activități
de joc
8 Criterii de II Frontal Manualul Evaluare
divizibilitate cu 10 I frontală
individual Seturi de
descoperir
exerciții
e dirijată
pe fișă

9 Criterii de I Frontal Seturi de Chestion


divizibilitate cu 10 V exerciţii are orală
Individual scrise pe
Aplicații tablă,
perechi
manualul,

10 Oră de sinteză I Metoda identificar Seturi de Să Chestion


V cubului ea unor exerciţii recapitulă are orală
numere scrise pe m,
Turul naturale tablă, pag.81 Evaluare
galeriei care manualul, frontală
verifică fișe de
condiţii lucru
date
11 Oră de sinteză V ciorchinele (ultima Seturi de Să Chestion
integrativă I cifră, exerciţii recapitulă are orală
criterii de scrise pe
tablă,
divizibilita manualul, m, Evaluare
te etc.) fișe de pag.81 frontală
lucru

12 Evaluare sumativă V Pe variante Test sris Probă


pe foi A4 scrisă
individuală

IV Fracţii 25

2.1,2.2,2.6 53 Noţiunea de fracţie 1

2.1,2.2,2.6,2. 54-55 Fracţii subunitare, echiunitare, supraunitare 2


8

2.1,2.2,2.6,2. 56-57 Scoaterea întregilor din fracţie 2


8

I 2.1,2.2,2.6,2. 58 Fracţii echivalente 1


8
II
2.1,2.2,2.6,2. 59-60 Amplificarea şi simplificarea fracţiilor 2
III
8
IV
2.1,2.2,2.6,2. 61 Reprezentarea fractiilor pe axa numerică 1
8
V 2.1,2.2,2.6,2. 62 Evaluarea sunativă 1
8
VI
2.1- 63-64 Adunarea fracţiilor cu acelaşi numitor 2
VII
2.3,2.6,2.8
VIII
2.1- 65-66 Adunarea fracţiilor cu numitori diferiţi 2
2.3,2.6,2.8

2.1- 67 Introducerea întregilor în fracţie 1


2.3,2.6,2.8

2.1- 68 Proprietăţi ale adunării fracţiilor 1


2.3,2.6,2.8

2.1- 69 Scăderea fracţiilor cu acelaşi numitor 1


2.3,2.6,2.8

2.1- 70-72 Scăderea fracţiilor cu numitori diferiti 3


2.3,2.6,2.8

2.1- 73-74 Aflarea unei fracţii dintr-un număr 2


2.3,2.6,2.8

2.1- 75 Oră de sinteză 1


2.3,2.6,2.8

2.1- 76 Oră de sinteză integrativă 1


2.3,2.6,2.8

2.1- 77 Evaluarea sunativă 1


2.3,2.6,2.8
I V Numere zecimale 25

II 2.1,2.2,2.6 78 Noţiunea de număr zecimal 1

III 2.1,2.2,2.6 79-80 Scrierea şi citirea numerelor zecimale 2

IV 2.1,2.2,2.6 81 Compararea numerelor zecimale. 1

V 2.1- 82-83 Rotunjiri ale numerelor zecimale 2


2.3,2.6,2.8
VI
2.1-2.6, 2.8 84-85 Adunarea numerelor zecimale. Proprietăţi. 2
VII
2.1-2.6, 2.8 86-87 Scăderea numerelor zecimale. 2
VIII
2.1-2.6, 2.8 88 Evaluarea formativă 1

2.1-2.6, 2.8 89 Înmulţirea unui număr zecimal cu un număr natural. 1

2.1-2.6, 2.8 90-91 Înmulţirea a două numere zecimale.Proprietăţi 2

2.1-2.6, 2.8 92 Înmulţirea unui număr zecimal cu 10, 100, 1000 etc. 1

2.1-2.6, 2.8 93-94 Împărţirea unui număr zecimal la 10,100,1000 etc. 2

2.1-2.6, 2.8 95 Ridicarea unui număr zecimal la o putere cu exponent natural. 1

2.1-2.6, 2.8 96-97 Ordinea efectuării operaţiilor 2

2.1-2.6, 2.8 98 Raportul a două mărimi de acelaşi fel 1

2.1-2.6, 2.8 99 Raportul a două mărimi diferite 1

2.1-2.6, 2.8 100 Oră de sinteză 1


2.1-2.6, 2.8 101 Oră de sinteză integrativă 1

2.1-2.6, 2.8 102 Evaluarea sunativă 1

VI Elemente de geometrie 20

3.1-3.3,3.9 103- Puncte şi linii 2


104
I

II 3.1-3.3,3.9 105- Unghiuri 2


106
III
3.1-3.3,3.9 107 Poziţii relative a două drepte 1
IV
3.1-3.9 108- Triunghiuri 2
V
109
VI 3.1-3.9 110- Patrulatere 2
111
VII
3.1-3.9 112- Aria figurii 2
VIII
113

3.4-3.9 114 Cercul 1

3.1- 115- Cuboidul,cubul, piramida 2


3.3,3.8,3.9 116

3.1-3.9 117- Cilindrul, conul, sfera 2


118

3.1-3.9 119 Volumul unui corp 1

3.1-3.9 120 Oră de sinteză 1

1.1-1.10, 2.1- 121 Oră de sinteză integrativă 1


2.8,3.1-3.9

1.1-1.10, 2.1- 122 Evaluarea sumativă 1


2.8,3.1-3.9

I VII Unităţi de măsură 11

II 3.1,3.4-3.9 123 Unităţi de măsură pentru lungime 1

III 3.1,3.4-3.9 124 Unităţi de măsură pentru arie 1

IV 3.1,3.4-3.9 125 Unităţi de măsură pentru volum 1

V 3.1,3.4-3.9 126 Măsurarea capacităţilor 1


VI 3.1,3.4-3.9 127 Unităţi de măsură pentru masă 1

VII 3.1,3.4-3.9 128 Unităţi de măsură pentru timp 1

VIII 3.1,3.4-3.9 129 Unităţi monetare 1

3.1,3.4-3.9 130 Ora de sinteză 1

1.1-1.10, 2.1- 131 Ora de sinteză integrativă 1


2.8,3.1-3.9

1.1-1.10, 2.1- 132 Evaluarea sumativă 1


2.8,3.1-3.9

1.1-1.10, 2.1- 133 Analiza evaluarii 1


2.8,3.1-3.9

1.1-1.10, 2.1- 134- Rezolvarea exerciţilor 2


2.8,3.1-3.9 135

136 Recapitulare finală 1

S-ar putea să vă placă și