Sunteți pe pagina 1din 19

MINISTERUL EDUCAȚIEI , CULTURII ȘI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA

DIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÂNT CAHUL

GIMNAZIULUI ,,M.KOGÂLNICEANU,,
Aprobat
Aprobat
Director adjunct
Director ___________
pe instruire ___________

Proiectare de lungă durată la Matematică


Clasa a VI-a

Anul de studii 2020-2021

Aprobat

Șef catedră
învățământ gimnazial___________

Profesor : Crintea Nina


Repartizarea orelor pe clase și conținuturi

Unități de conținut (Capitole) Numărul de Dintre ele


ore Recapitulare Predare- Evaluare
învățare
Recapitulare (clasa a V-a) 5 4 0 1 (inițială)
Recuperare/ consolidare (clasa a V-a) 9 9
I.Numere naturale 17 - 16 1
II.Numere întregi. Operaţii cu 21 2 18 1
numere întregi

III.Numere raţionale.Operaţii cu 30 2 26 2
numere raţionale

IV. Rapoarte şi proporţii 20 1

V.Figuri şi corpuri geometrice 30 3 25 2

Recapitulare 5 5 - -
Total 136 7
COMPETENȚE SPECIFICE DISCIPLINEI MATEMATICA

1. Operarea cu numere reale pentru a efectua calcule în diverse contexte, manifestând interes pentru rigoare și precizie.
2. Exprimarea în limbaj matematic a unui demers, unei situații, unei soluții, formulând clar și concis enunțul.
3. Aplicarea raționamentului matematic la identificarea și rezolvarea problemelor, dovedind claritate, corectitudine și
concizie.
4. Investigarea seturilor de date, folosind instrumente , inclusiv digitale, și modele matematice, pentru a studia/explica relații
și procese, manifestând perseverență și spirit analitic.
5. Explorarea noțiunilor, relațiilor și instrumentelor geometrice pentru rezolvarea problemelor, demonstrând consecvență și
abordare deductivă.
6. Extrapolarea achizițiilor matematice pentru a identifica și explica procese, fenomene din diverse domenii, utilizând
concepte și metode matematice în abordarea diverselor situații.
7. Justificarea unui demers sau rezultat matematic, recurgând la argumentări, susținând propriile idei și opinii.
Unități de competență
1.1. Identificarea și aplicarea
în situații reale și/sau mode-late a terminologiei aferente noțiunii de număr, mulțime, divizibilitate.
1.2. Identificarea, scrierea, citirea numerelor naturale în contexte variate.
1.3. Reprezentarea pe axă, clasificarea, compararea, ordonarea și rotunjirea numerelor naturale.
1.4. Aplicarea algoritmilor, a proprietăților operaţiilor, pentru efectuarea și optimizarea calculelor cu numere naturale.
1.5. Aflarea componentei necunoscute în cadrul operaţiilor de adunare, scădere, înmulțire și împărțire cu numere naturale.
1.6. Transpunerea unei situații reale și/sau modelate în limbaj matematic, rezolvarea problemei obținute și inter-pretarea rezultatului, utilizând
calculul cu numere naturale, mulțimile și divizibilitatea.
1.7. Utilizarea criteriilor de divizibilitate cu 10, 2 şi 5 în rezolvări de probleme.
1.8. Justificarea şi argumentarea rezultatelor obţinute cu numere naturale.

2.1. Recunoașterea și aplicarea terminologiei, a notațiilor aferente noțiunii de fracție ordinară, număr zecimal finit în diverse contexte.
2.2. Identificarea și reprezentarea în diverse formea fracţiilor ordinare şi a numerelor zecimale finite.
2.3. Reprezentarea pe axă, clasificarea, compararea, ordonarea fracţiilor ordinare şi a numerelor zecimale finite.
2.4. Utilizarea de algoritmi și a proprietăților operațiilor pentru efectuarea și optimizarea calculelor cu fracţii ordinare şi cu numerele zecimale
finite, rotunjirea numerelor zecimale finite.
2.5. Determinarea componentei necunoscute în cadrul operaţiilor de adunare, scădere, înmulțire, împărțire (termen necunoscut, descăzut,
scăzător, factorul necunoscut, deîmpărțitul, împărțitorul) cu fracții ordinare și numere zecimale.
2.6. Transpunerea unei situaţii reale şi/sau modelate în limbaj matematic, rezolvarea problemei obţinute, utilizând numere naturale, fracții
ordinare, numere zecimale finite, raportul și interpretarea rezultatelor obținute.
2.7. Elaborarea planului de idei, privind rezolvarea problemelor reale și /sau modelate, utilizând fracții ordinare și/sau numere zecimale.
2.8. Rezolvarea tipurilor de probleme studiate, utilizând metodele adecvate .
2.9. Justificarea rezultatelor obţinute în calcule cu fracții ordinare și numere zecimale, recurgând la argumentări, susținând propriile idei și
opinii.

3.1. Identificarea și aplicarea în diverse contexte, inclusiv în comunicare, a terminologiei aferente noțiunilor geometrice și unităților de măsură
studiate.
3.2. Identificarea, caracterizarea prin descrierea unor configurații geometrice, figuri, corpuri geometrice şi elemente ale acestora în situaţii reale
şi/sau modelate.
3.3. Utilizarea instrumentelor geometrice pentru a măsura sau a construi/desena configurații geometrice în diverse contexte.
3.4. Confecţionarea din diferite materiale a figurilor geometrice plane și a corpurilor studiate.
3.5. Determinarea perimetrilor, a ariilor (pătratului, dreptunghiului) şi a volumelor (cubului, cuboidului), efectuând rotunjiri a măsurilor unor
obiecte din cotidian, utilizând sistemul internaţional şi/sau cel naţional de măsuri.
3.6. Efectuarea transformărilor ale multiplilor şi submultiplilor unităţilor din sistemul internaţional de măsuri pentru lungime, arie, volum,
masă, timp.
3.7. Analizarea şi interpreta-rea rezultatelor obţinute prin rezolvarea unor probleme practice cu referire la figurile geometrice şi corpurile
studiate.
3.8. Utilizarea unităților de măsură studiate în rezolvarea problemelor din diverse domenii.
3.9. Justificarea unui demers sau rezultat obţinut sau indicat cu figuri, corpuri geometrice și unități de măsură, recurgând la argumentări.
3.10. Investigarea valorii de adevăr a unei afirmaţii, propoziţii cu ajutorul exemplelor,contraexemple-lor.

1.1. Identificarea numerelor naturale,a mulțimii divizorilor, multiplilor numărului prim și compus în diverse contexte.
1.2. Identificarea și folosirea terminologiei aferente noțiunii de număr, de mulțime, de divizibilitate în contexte diverse, inclusiv în comunicare.
1.3. Aplicarea criteriilor de divizibilitate cu 10, 2, 5, 3, 9 pentru optimizarea calculelor.
1.4. Utilizarea descompunerii numerelor naturale în produs de puteri de numere prime, a proprietăților puterii în contexte variate.
1.5. Aplicarea algoritmilor pentru determinarea cmmdc, cmmmc a două numere naturale în rezolvări de probleme.
1.6. Modelarea unei situaţii simple, inclusiv din cotidian, utilizând relaţiile de divizibilitate a numerelor naturale, rezolvarea problemei obţinute şi
interpretarea rezultatelor.
1.7. Rezolvarea ecuaţiilor în mulțimea N, determinând componenta necunoscută a operaţiei prezente în ecuaţie.
1.8. Elaborarea planului de idei, privind rezolvarea prob-lemelor cu numere naturale și rezolvarea problemei în conformitate cu planul elaborat.
1.9.Justificarea şi argumentarea rezultatelor obţinute la rezolvări de probleme și efectuări de calcule cu numere naturale.

2.1. Identificarea, scrierea, citirea și aplicarea numerelor întregi în diverse contexte.


2.2. Identificarea și aplicarea terminologiei și a notațiilor aferente noțiunii de număr întreg în situații reale și/sau modelate, inclusiv în comunicare.
2.3. Compararea, ordonarea și reprezentarea numerelor întregi pe axa numerelor.
2.4. Aplicarea proprietăților operaţiilor studiate cu numere întregi în efectuarea calculelor în situații reale și/sau modelate.
2.5. Utilizarea modulului în calcule cu numere întregi în diverse contexte.
2.6. Rezolvarea ecuaţiilor n mulțimea Z, utilizând proprietăţile operaţiilor aritmetice studiate şi algoritmul de determinare a componentei necunos-cute
operaţiei indicate.
2.7. Utilizarea numerelor întregi în diverse domenii: în cotidian, în economie, în alte discipline școlare.
2.8. Justificarea şi argumentarea rezultatelor obţinute în calcule cu umere întregi.

3.1. Identificarea, scrierea în diverse forme și citirea numerelor raţionale în contexte variate.
3.2. Recunoașterea și aplicarea terminologiei și a notațiilor aferente noțiunii de număr rațional, de mulțime în contexte variate, inclusiv în comunicare.
3.3. Clasificarea, compara-rea, ordonarea, reprezentarea pe axă și rotunjirea numerelor raţionale.
3.4. Aplicarea proprietăților studiate ale operațiilor cu numere raționale, în efectuarea de calcule în situații reale și/sau modelate.
3.5. Utilizarea modulului în efectuarea calculelor cu numere raţionale, în rezolvări de probleme.
3.6. Elaborarea planului de idei privind rezolvarea problemelor în mulțimea numerelor raționale și rezolvarea problemei în conformitate cu planul
elaborat.
3.7. Transpunerea unei situaţii reale şi/sau modelate în limbaj matematic, rezolvarea problemei obţinute, utilizând numere raționale, mulțmi, operații cu
mulțimi, și interpretarea rezultatelor obținute.
3.8. Reprezentarea mulțimilor în diverse moduri și efectuarea operațiilor cu mulțimi în contexte variate.
3.9. Justificarea şi argumentarea rezultatelor obţinute în calcule cu numere raționale în diverse contexte.
3.10. Investigarea valorii de adevăr(adevăr/fals) a unei afirmaţii simple prin prezentarea unor exemple sau contraexemple.

4.1. Identificarea rapoartelor,proporţiilor şi a mărimilor direct sau invers proporţionale în contexte diverse.
4.2. Identificarea și aplicarea terminologiei aferente noțiunii de raport, proporție, procent, proporționalitate în contexte variate, inclusiv în
comunicare.
4.3. Clasificarea evenimentelor utilizând diverse criterii.
4.4. Reprezentarea unor date sub formă de tabele sau de diagrame statistice în vederea colectării, înregistrării, prelucrării şi prezentării acestora,
utilizând, inclusiv, rapoarte, procente.
4.5. Elaborarea planului de idei, privind rezolvarea problemelor din diverse domenii în care intervin rapoarte, proporţii, procente, mărimi direct sau
invers proporţionale, media aritmetică, regula de trei simplă și rezolvarea problemei în conformitate cu planul elaborat.
4.6. Justificarea unui rezultat sau demers simplu, sus-ţinerea propriilor idei şi viziuni, recurgând la argumentări.
4.7. Investigarea valorii de adevăr(adevăr/fals) a unei afirmaţii simple prin prezentarea unor exemple sau contraexemple.

5.1. Identificarea(spațiu)în situații realeși/sau modelate și clasificarea după diverse criterii a figurilor geometrice studiate.
5.2. Identificarea și aplicarea terminologiei aferente noțiunilor geometrice studiate în diverse contexte, inclusiv în comunicare.
5.3. Caracterizarea unor configuraţii geometrice, utilizând terminologia și notațiile specifice.
5.4. Utilizarea instrumentelor de desen (echer, raportor, compas, riglă) pentru reprezentarea în plan a unor configuraţii geometrice, a relaţiilor între
figuri;
5.5. Confecţionarea din diferite materiale a figurilor plane și a corpurilor geometrice studiate.
5.6. Calcularea şi estimarea măsurilor de unghiuri, a lungimilor, perimetrilor, ariilor, volumelor (pentru figurile geometrice studiate, inclusiv,
a obiectelor reale din cotidian), folosind reţele de pătrate, formulele cunoscute, instrumentele adecvate, sistemul inter-naţional şi/sau cel
naţional de măsuri.
5.7. Extrapolarea achizițiilor geometrice dobândite, utilizând diverse reprezentări geometrice, pentru rezolvarea problemelor practice simple referitoare
la perimetre, arii, volume şi, dacă este cazul, utilizând transformarea convenabilă a unităţilor de măsură.
5.8. Justificarea unui rezultat sau demers simplu, susţinerea propriilor idei şi viziuni, recurgând la argumentări.
5.9. Investigarea valorii de adevăr(adevăr/fals) a unei afirmaţii simple prin prezentarea unor exemple sau contraexemple.

Bibliografie
1. Matematică. Curriculum pentru clasele a V-a- a IX-a. Aprobat prin ordinul MECC nr.
906 din 17.07.2019;
2. Matematică, clasa a VI-a, I. Achiri, A. Braicov, O. Șpuntenco, L. Ursu. Editura Prut,
Chișinău, 2020 (reeditare);
3. Matematică, clasa a VI-a, ghid pentru profesori, I. Achiri, A. Braicov, O. Șpuntenco, L.
Ursu. Editura Prut. Chișinău, 2010;
4. Matematică, clasa a V-a, L. Ursu, I. Lupu, I. Iasinschi. Editura Prut. Chișinău, 2017.
5. Matematică. Ghid de implementare a curriculumului pentru clasele V – IX. Chișinău,
2019;
6. Repere metodologice privind organizarea procesului educațional la disciplina
Matematică în anul de studii 2020 – 2021.
PROIECTAREA DIDACTICĂ A UNITĂȚILOR DE CONȚINUT
Clasa a VI-a

Indicatorii Nr. Unități de Conținuturi Nr. Data Activităţi și produse de învăţare recomandate

Observații
competențelor specifice crt. de
(CS) și a unităților de ore
competențe (UC)
conform curriculumului
CS UC
Competențe specifice, unități de competențe, conținuturi din clasa a V-a
Recapitulare 5
1.1, 1.2, 1.4, 1.5 1 Operații cu numere 1
naturale(adunare,scădere,înmulțire
,împărțirea cu rest)
2 Pătratul și cubul unui număr natural 1
3.1 - 3.5 3 Rezolvarea exercițiilor de aducere a 1
fracțiilor la același numitor
3.1-3.5 4 Numere zecimale .Operații cu 1
numere zecimale
5 Evaluare inițială 1
Recuperare /consolidare 9
2.1-2.5 6 Noțiunea de Fracție. Rezolvarea 1
exercițiilor de adunare, scădere,
înmulțire,împărțire a fracțiilor
2.4, 2.5, 2.6, 2.7 7 Rezolvarea exercițiilor de aflare a 1
unei fracții dintr-un număr
2.1,2.2,2.3,2.4,2.5 8 Noțiunea de număr zecimal. Operații 1
aritmetice cu numere
zecimale(adunarea,scăderea,înmulțir
ea,împărțirea).
2.2, 2.3, 2.4, 2.5 9 Rezolvarea exerciţiilor aplicănd 1  Rezolvarea exerciţiilor și problemelor de:
ridicarea unui număr zecimal la o - identificare și aplicare a terminologiei şi notaţiilor
putere cu exponent natural aferente noţiunii de număr, mulţime, divizibilitate,
2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 10 inclusiv în situaţii de comunicare;
Rezolvarea problemelor prin metoda 1
- determinare cărei mulţimi de numere îi aparţine
2.7 mersului invers și reducerii la numărul dat;
unitate. - identificare a numerelor naturale, a divizorilor și
3.1, 3.2, 3.3, 3.4 11 Corpuri geometrice.Descrierea și 1 multiplilor unui număr natural, numerelor prime,
evidențierea elementelor compuse, prime între ele în diverse situaţii;
- determinare a mulțimii divizorilor, multiplilor unui
3.5, 3.6,3.7,3.8, 3.9 12 Rezolvarea problemelor de calculare 1 număr natural;
a ariei figurilor geometrice - aplicare a algoritmului de descompunere a numerelor
13 Rezolvarea problemelor de calculare 1 naturale în produs de puteri de numere prime, a
criteriilor de divizibilitate cu 2, 3, 5, 9, 10 în diverse
a ariei corpurilor geometrice
contexte;
3.1-3.10 14 Unități de măsură 1 - evidenţiere a avantajelor aplicării criteriilor de
divizibilitate, a proprietăţilor operaţiilor cu numere
I. Numere naturale 17 naturale în efectuarea calculelor cu numere naturale;
1.1, 1.2, 1.6 Mulțimea numerelor naturale (N, 1 - determinare a c.m.m.d.c. și c.m.m.m.c a două numere
15 N*). naturale.
1.1, 1.2, 1.3, 1.6 16 Divizor. Multiplu. Numere prime, 1 - rezolvare de probleme simple, utilizând relațiile de
I. numere compuse. divizibilitate;
II. 1.1, 1.2, 1.3, 1.6, 17 Criteriile de divizibilitate cu 2, 3,5, 1 - efectuare a operațiilor cu puteri cu exponent natural,
III. 9, 10. Evaluare formativă utilizând proprietățile puterii cu exponent natural;
IV. - rezolvare de ecuaţii simple, determinând componenta
VI. 18 Numere pare și numere impare. 1 necunoscută a operaţiei prezente în ecuaţie;
- rezolvare de probleme prin alcătuirea de ecuaţii,
VII 1.8, 1.9
19 Descompunerea numerelor naturale 1 determinând componenta necunoscută a operaţiei
. prezente în ecuaţie;
1.1, 1.2,1.31.4 în produs de puteri de numere prime.
- justificare şi argumentare a raționamentelor
matematice și rezultatelor obţinute la rezolvări de
probleme.
1.2, 1.4, 1.6, 1.8,  Cercetarea cazurilor concrete din situații reale
1.9 20 Rezolvarea exercițiilor de 1 și/sau modelate referitoare la numere naturale și
descompunerea numerelor naturale soluționarea problemei identificate.
în produs de puteri de numere prime.  Realizarea lucrărilor practice, inclusiv pe teren,
1.2, 1.3, 1.4, 1.5, privind aplicarea numerelor naturale în practică.
21 Divizor comun al două numere 1  Realizarea investigațiilor privind utilizarea
1.6
naturale. numerelor naturale în diverse domenii.
 Realizarea unor proiecte de grup/individuale,
privind aplicarea numerelor naturale în situaţii
1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 22 C.m.m.d.c. al două numere naturale. 1
reale şi/sau modelate.
1.6  Aplicarea jocurilor didactice
23 Multipli comuni ai două numere 1 în predarea-învățarea -
naturale. evaluarea numerelor naturale.
24 C.m.m.m.c. al două numere naturale. 1 Produse recomandate:
1.1, 1.2, 1.3, 1.6,  cazul cercetat, cu aplicații practice;
1.8, 1.9 25 Puterea cu exponent număr natural. 1  răspunsul oral;
Proprietățile puterii cu exponent  exerciţiul rezolvat;
natural.  răspunsul scris;
 problema rezolvată;
1.1, 1.2, 1.7
 itemul scris rezolvat;
26 1  schema elaborată;
1.7, 1.6, 1.8, 1.9 Noțiunea de ecuație. Rezolvarea în N  argumentarea orală/în scris;
a ecuațiilor.  planul de idei;
1.1 – 1.9  proiectul „Numere naturale în viața mea”;
27 Rezolvarea problemelor prin ecuații. 1  harta conceptuală elaborată la capitol;
1.1 – 1.9 28 Ora de sinteză 1 testul sumativ rezolvat.
1.1 – 1.9 29 Ora de sinteză integrativă 1
1.1 - 1.9
30 Evaluare sumativă 1

31 Analiza evaluării sumative 1

II. Numere întregi. Operații cu 21  Rezolvarea exerciţiilor și problemelor de:


I. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 numere întregi -scriere, citire, identificare, ordonare, comparare şi
II. 32 Număr întreg. Mulțimea numerelor 1 reprezentare a numerelor întregi pe axa numerelor;
III. întregi Z. - aplicare a terminologiei şi a notaţiilor aferente
noţiunii de număr întreg, inclusiv în situaţii de
IV. 2.1,2.2, 2.5,2.7, 2.8 33 Modulul unui număr întreg. 1
comunicare;
VI. - determinare cărei mulţimi de numere îi aparţine
VII 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 34 Rezolvarea exercițiilor de aflare a 1 numărul dat;
. 2.5 modulului nr întregi. - calcul cu numere întregi şi aplicare în calcule a
35 Ordonarea și compararea numerelor 1 algoritmilor şi proprietăţilor studiate;
întregi.Evaluare formativă -utilizare a modulului numărului întreg în diverse
2.2, 2.3, 2.4, 2.5 contexte;
36 Adunarea numerelor întregi. 1 - aplicare a algoritmului de determinare a componentei
37 Adunarea numerelor 1 necunoscute în cadrul operațiilor de adunare, scădere,
2.2 - 2.5, 2.7, 2.8 înmulțire, împărțire (termenul necunoscut, descăzutul,
întregi.Proprietăți.
scăzătorul, factorul necunoscut, deîmpărțitul,
împărțitorul) a numerelor întregi;
38 Scăderea numerelor întregi. 1 - efectuare a operațiilor cu puteri cu exponent naturalîn
2.2 - 2.5, 2.7, 2.8 mulțimea numerelor întregi, utilizând proprietățile
39 Rezolvarea exercițiilor de scădere a 1 puterilor;
numerelor întregi. - efectuare a calculelor cu numere întregi, identificare
2.2 - 2.5, 2.7, 2.8 40 Ordinea efectuării operațiilor. 1 și respectare a ordinei efectuării operațiilor și utilizarea
parantezelor;
41 Înmulțirea numerelor întregi. 1 -aplicare a numerelor întregi în diverse domenii,
inclusiv în fizică,geografie, științe, biologie, economie
Proprietăți.
2.2 - 2.5, 2.7, 2.8 etc.;
- rezolvare în Z a ecuațiilor, utilizând proprietăţile
42 Factor comun.Ev.formativă 1
operaţiilor aritmetice studiate şi algoritmul de
43 Împărțirea numerelor întregi. 1 determinare a componentei necunoscute în cadrul
operaţiei indicate;
44 Rezolvarea exercițiilor de înmulțire 1
-investigare a valorii de adevăr (adevăr / fals) a unei
și împărțire a numerelor întregi afirmaţii simple prin prezentarea unor exemple,
45 Puterea unui număr întreg cu 1 contraexemple;
2.2 - 2.5, 2.7, 2.8 exponent număr natural. Proprietățile - justificare şi argumentare a rezultatelor obţinute.
puterii.  Cercetarea cazurilor concrete din situații reale
46 Rezolvarea exercițiilor de ridicare 1 și/sau modelate referitoare la numere întregi și
laputere a numerelor întregi soluționarea problemei identificate.
47 Ordinea efectuării operațiilor și 1  Realizarea lucrărilor practice, inclusiv pe teren,
2.2 - 2.5, 2.7, 2.8 folosirea parantezelor. privind aplicarea numerelor întregi.
 Realizarea investigațiilor privind utilizarea
numerelor întregi în diverse domenii.
2.1,2.2, 2.6, 2.8  Realizarea proiectelor de grup/individuale,
48 Rezolvarea în Z a ecuațiilor. 1 privind aplicarea numerelor întregi în situaţii
2.1 – 2.8
2.1 – 2.8, 1.7 49 Ora de sinteză. 1 reale şi/sau modelate.
50 Ora de sinteză integrativă. 1  Aplicarea jocurilor didactice în predarea-
2.1 – 2.8 învățarea-evaluarea numerelor întregi.
2.1 – 2.8 51 Evaluare sumativă. 1
Produse recomandate:
52 Analiza evaluării sumative. 1  cazul cercetat cu aplicații practice;
 răspunsul oral;
 exerciţiul rezolvat;
 răspunsul scris;
Elemente noi de limbaj matematic:
 problema rezolvată;
Număr întreg, număr pozitiv, număr
 itemul scris rezolvat;
negativ, opusul, modulul unui număr
 schema elaborată;
întreg, puterea unui număr întreg
 argumentarea orală/în scris;
 planul de idei;
 proiectul „Numere întregi în viața mea”;
 proiectul „Axa evenimentelor istorice din
epoca antică”;
 harta conceptuală elaborată la capitol;
testul sumativ rezolvat.
III. Numere raționale. Operații cu 30  Rezolvarea exerciţiilor și problemelor de:
numere raționale -scriere, citire, identificare a nu-merelor raţionale în
3.1, 3.2, 3.3, 3.5 53 Numere raționale. Reprezentarea pe 1 diverse situaţii reale şi/sau modelate;
axă a numerelor raționale. - aplicare a terminologiei şi notaţiilor aferente noţiunii
de număr raţional, mulțime, inclusiv în situaţii de
54 Modulul unui număr rațional 1 comunicare;
I. - transformare a unui număr zecimal finit în fracţie
II. 55 Scrierea numerelor raționale în 1 ordinară și invers;
III. 3.1, 3.2, 3.5, 3.9, diverse forme. Evaluare formativă - ordonare, comparare şi reprezentarepe axă a
IV. 3.10 numerelor raţionale;
VI. 56 Compararea numerelor raționale. 1 - rotunjire a rezultatelor unor calcule cu numere
VII 3.1, 3.2, 3.3, 3.5 raţionale;
. -calculare cu numere raţionale utilizând proprietăţile,
57 Rotunjirea numerelor raționale. 1 ordinea operaţiilor, semnificaţia parantezelor, modulul
3.1, 3.2, 3.3, 3.5
58 Adunarea numerelor raționale. 1 numărului raţional;
Proprietăți. - rezolvare de probleme, prin aplicarea metodei
59 Rezolvarea exercițiilor de adunare a 1 adecvate şi a operaţiilor studiate cu numere raţionale;
3.2, 3.4, 3.5, 3.6
numerelor raționale - evidenţiere a avantajelor folosirii proprietăţilor
60 Scăderea numerelor raționale. 1 operaţiilor cu numere raţionale;
- aplicare a algoritmului de determinare a componentei
necunoscute în cadrul operațiilor de adunare, scădere,
3.2, 3.4, 3.5, 3.6, 61 Rezolvarea exercițiilor de scădere a 1 înmulțire, împărțire (termen necunoscut, descăzut,
3.9 numerelor raționale scăzător, factorul necunoscut, deîmpărțitul,
62 Ordinea operațiilor și utilizarea 1 împărțitorul) a numerelor raționale;
parantezelor. - rezolvare de probleme, de situații-problemă, utilizând
3.2, 3.4, 3.5, 3.9, aflarea fracţiei dintr-un număr, aflarea numărului fiind
3.10 63 Rezolvarea exercițiilor ,stabilind 1 dată fracţia;
ordinea operațiilor -scriere și citire a mulțimilor,a mulțimilor de numere;
-determinare a cardinalului unei mulțimi finite;
- transcriere a mulțimilor dintr-un mod de definire în
64 Înmulțirea numerelor raționale. 1
altul;
Proprietăți. - determinare cărei mulţimi de numere mulțimi de
3.2, 3.4, 3.5, 3.6 65 Înmulțirea numerelor raționale 1 obiecte îi aparţine numărul dat, obiectul dat;
aplicând proprietățile. Ev.formativă - efectuare a operațiilor cu mulțimi( reuniunea,
3.2, 3.4, 3.5, 3.6, 66 Factor comun. 1 intersecția, diferența);
3.8, 3.9 - rezolvare de probleme aplicând mulțimi, operații cu
67 Puterea unui număr rațional cu 1 mulțimi;
exponent număr natural. - investigare avalorii de adevăr (adevăr/fals) a unei
afirmaţii simple prin prezentarea unor exemple sau
3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 68 Rezolvarea exercițiilor cu ridicare la 1 contraexemple;
3.6, 3.8, 3.9 putere a unui nr rațional - justificare şi argumentare a rezultatelor obţinute şi a
69 Împărțirea numerelor raționale. 1 tehnologiilor utilizate.
 Cercetarea cazurilor concrete din situații reale
și/sau modelate referitoare la numere raționale
3.4, 3.5, 3.6, 3.8, 70 Rezolvarea exercițiilor de împărțire a 1 și soluționarea problemei identificate.
3.9 nr raționale  Realizarea lucrărilor practice,inclusiv pe teren,
71 Ordinea efectuării operațiilor și 1 privind aplicarea numerelor raționale în
folosirea parantezelor. practică.
 Realizarea investigațiilor privind utilizarea
3.1 – 3.6, 3.8, 3.9 72 Oră de sinteză 1 numerelor raționale în diverse domenii.
3.1 – 3.6, 3.8, 3.9  Realizareaproiectelor de grup/individuale,

73 Evaluare sumativă 1 privind aplicarea numerelor raționale în situaţii


3.6, 3.7, 3.9, 3.10 reale şi/sau modelate.
 Aplicarea jocurilor didactice în predarea-învățarea-
74 Aflarea fracției dintr-un număr. 1 evaluarea numerelor raționale.
3.1, 3.2, 3.7, 3.8,
Produse recomandate:
3.9 75 Aflarea numărului fiind dată fracția. 1  cazul cercetat, cu aplicații practice;
 răspunsul oral;
76 Rezolvarea problemelor.Ev.form 1  exerciţiul rezolvat;
 răspunsul scris;
3.1, 3.2, 3.7, 3.8, 77 Mulțimi. Moduri de definire a 1  problema rezolvată;
3.9 mulțimilor  itemul scris rezolvat;
3.1 – 3.10  schema elaborată;
78 Operații cu mulțimi 1
3.1 – 3.10, 2.4, 2.6,  argumentarea orală/în scris;
79 Ora de sinteză 1  planul de idei;
2.7
 proiectul „Aplicații ale numerelor raționale în
3.1 – 3.10 80 Ora de sinteză integrativă 1 profesiile părinților”;
 harta conceptuală elaborată la capitol;
3.1 – 3.10 81 Evaluare sumativă 1 testul sumativ rezolvat.
82 Analiza evaluării sumative 1
IV. Rapoarte și proporții 20  Rezolvarea exerciţiilor și problemelor de:
4.1, 4.2 83 Rapoarte. Șiruri de rapoarte egale. 1 -scriere, citire, identificare a rapoartelor, proporţiilor şi
4.1, 4.2, 4.5, 4.6, a mărimilor direct sau invers proporţionale în diverse
84 Proporții. Proprietatea fundamentală 1 situaţii;
I. 4.7
a proporției.
II. 85 Aflarea unui termen necunoscut al 1 - utilizare a terminologiei aferente noţiunilor de
III. 4.1, 4.2, 4.5, 4.6, proporției.Evaluare formativă proporţie, raport, procent, proporţionalitate directă,
IV. 4.7 86 Mărimi direct proporționale 1 proporţionalitate inversă în situaţii diverse, inclusiv în
VI. cele de comunicare;
87 Rezolvarea problemelor 1 - calculare a rapoartelor a două mărimi de același fel, a
VII 4.1, 4.2, 4.5, 4.6, 88 Mărimi invers proporționale. 1 două mărimi diferite și utilizare a lor în rezolvări de
. 4.7 probleme;
89 Rezolvarea problemelor 1
4.1, 4.2, 4.5, 4.6, - rezolvare a problemelor, inclusiv din cotidian, în care
90 Regula de trei simplă 1
4.7 intervin rapoarte, proporţii, procente, mărimi direct
4.1, 4.2, 4.5, 4.6, 91 Rezolvarea problemelor aplicând 1 sau invers proporţionale, media aritmetică și regula de
regula de trei simplă trei simplă;
4.7 - rezolvare a problemelor de calculare a concentrației
4.2, 4.4, 4.5, 4.6, soluției;
4.7 92 Procente. Aflarea procentelor dintr- 1 - reprezentare a unor date sub formă de tabele şi/sau de
un număr dat. diagrame statistice în vederea colectării, înregistrării,
4.2, 4.4, 4.5, 4.6, Evaluare formativă prelucrării şi prezentării acestora, utilizând numere
93 Aflarea unui număr când cunoaștem 1 raţionale, inclusiv, rapoarte, procente;
4.7
- clasificare a evenimentelor utilizând diverse criterii;
procentele din el.
- justificare şi argumentare a rezultatelor obţinute şi a
4.2, 4.4, 4.5, 4.6, 94 Rezolvarea problemelor 1 tehnologiilor utilizate.
4.7 95 Aflarea raportului procentual. 1  Cercetarea cazurilor concrete din situații reale
96 Rezolvarea problemelor 1 și/sau modelate referitoare la rapoarte, proporții,
4.2, 4.4, 4.5, 4.6, procente și soluționarea problemei identificate.
97 Elemente de organizare a datelor. 1
4.7  Realizarea lucrărilor practice, inclusiv pe teren,
4.5, 4.6, 4.7 98 Media aritmetică. 1 privind aplicarea rapoartelor, proporțiilor și
4.2, 4.4, 4.5, 4.6, 99 Elemente de probabilități 1 procentelor în practică.
4.7  Realizarea unor investigații privind utilizarea
100 Ora de sinteză 1 rapoartelor, proporțiilor și procentelor în diverse
4.1 – 4.7
101 Ora de sinteză integrativă 1 domenii.
4.1 – 4.7, 2.5, 2.6
 Realizarea proiectelor de grup/individuale,
102 Evaluare sumativă 1 inclusiv proecte STEM/STEAM, privind
4.1 – 4.7 aplicarea rapoartelor, proporțiilor și procentelor
103 Analiza evaluării 1 în situaţii reale şi/sau modelate.
4.1 – 4.7  Aplicarea jocurilor didactice în predarea-învățarea-
Elemente noi de limbaj matematic:
raport, rapoarte egale, șir de rapoarte evaluarea rapoartelor, proporțiilor și procentelor.
egale, proporție, mărimi direct Produse recomandate:
proporționale, mărimi invers  cazul cercetat, cu aplicații practice;
 răspunsul oral;
proporționale, regula de trei simplă,  exerciţiul rezolvat;
procent, eveniment,eveniment sigur,  răspunsul scris;
eveniment posibil, eveniment imposibil,  problema rezolvată;
grafic cu bare, grafic circular, media  itemul scris rezolvat;
aritmetică.  schema elaborată;
 argumentarea orală/în scris;
 planul de idei;
 proiectul „Rapoarte și proporții în culinărie”;
 proiectul STEAM „Rapoarte și proporții în
pictură și arhitectură”;
 harta conceptuală elaborată la capitol;
testul sumativ rezolvat.

V. Figuri și corpuri geometrice 30  Rezolvarea exerciţiilor și problemelor de:


5.1, 5.2, 5.3 104 Figuri geometrice. 1 - identificare, descriere verbală şi în scris, utilizând
5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 105 Desenarea figurilor geometrice 1 terminologia şi notaţiile respective a figurilor şi
I. 5.5 106 Lungimea segmentului. Segmente 1 corpurilor geometrice studiate;
II. - reprezentare a figurilor geometrice plane studiate şi a
congruente.
configuraţiilor geometrice, utilizând instrumentede
III. 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 107 Triunghi, patrulater. Perimetrul 1 desen, instrumente TICşi aplicarea reprezentărilor
IV. 5.5 triunghiului, patrulaterului. respective în rezolvări de probleme;
V. 108 Rezolvarea problemelor de aflare 1 - determinare a lungimilor de segmente, perimetrilor,
VI. 5.6, 5.7, 5.8, 5.9 a perimetrului triunghiului , lungimii cercului, a ariilor (pătratului, dreptunghiului,
VII 5.2, 5.6, 5.7, 5.8, patrulaterului. Ev.form discului) şi a volumelor (cubului, paralelipipedului
. 5.9 109 Poligon. Perimetrul poligonului. 1 dreptunghic) şi exprimarea acestora în unităţi de măsură
5.1, 5.2, 5.6, 5.7,5.8 110 Aria pătratului, dreptunghiului. 1 adecvate;
5.6, 5.7 111 Unghiuri. Măsura în grade a 1 - confecţionare din diferite materiale a corpurilor şi
5.6, 5.7, 5.8, 5.9 unghiurilor. figurilor geometrice studiate;
5.1,5.2, 5.3, 5.4, 5.7 - utilizare a raportorului la construirea unui unghi,
112 Calcule cu măsuri de unghiuri. 1
5.1,5.2, 5.3, 5.4, 5.7 având o măsură dată, la construirea bisectoarei unui
113 Clasificarea unghiurilor 1 unghi ;
5.1 – 5.5, 5.7 114 Unghiuri congruente. 1
5.1, 5.6, 5.7-5.9 - utilizare a riglei și a compasului la construirea
115 Bisectoarea unghiului. 1 unghiului congruent cu cel dat;
5.1 – 5.5, 5.7
116 Sinteza materie 1 - utilizarea riglei și a echerului la construirea dreptelor
paralele, perpendiculare și a mediatoarei unui segment;
117 Evaluare sumativă 1
- utilizarea compasului pentru construirea cercurilor în
5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 118 Analiza evaluării sumative 1 diverse configurații;
5.6 119 Drepte concurente, drepte paralele și 1
5.4, 5.5,5.8, 5.9 perpendiculare. -aplicare a proprietăților figurilor și corpurilor
120 Mediatoarea unui segment. 1 geometrice studiate în diverse domenii;
5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 121 Construirea mediatoarei segmen- 1 - analiză şi interpretare a rezultatelor obţinute prin
5.9 tului.Evaluare formativă rezolvarea unor probleme practice cu referire la
figurile, corpurile geometrice studiate şi la unităţile de
122 Linie curbă. Cerc. Disc. Elemente 1 măsură relevante;
123 Numărul π . Lungimea cercului. 1 - investigare a valorii de adevăr (adevăr / fals) a unei
Aria discului. afirmaţii simple prin prezentarea unor exemple,
124 Rezolvarea problemelor de aflare a 1 contraexemple;
ariei - justificarea unui demers sau rezultat matematic
5.6, 5.7, 5.8, 5.9 125 Corpuri geometrice. Desfășurarea 1 obţinut sau indicat cu figuri, corpuri geometrice,
corpului geometric studiat. recurgând la argumentări.
5.1-5.3, 5.5,5.7-5.9  Cercetarea cazurilor concrete din si-
126 Volumul cubului și a cuboidului. 1
tuații reale și/sau modelate referitoare la
127 Rezolvarea problemelor de aflare a 1 figurile geometrice plane și corpurile stu-diate și
5.1, 5.2, 5.6, 5.7 volumului cubului și cuboidului
5.1 – 5.9 soluționarea problemei identificate.
128 Ora de sinteză 1  Realizarea lucrărilor practice,inclusiv
5.1 – 5.9, 4.4, 4.5
129 Ora de sinteză integrativă 1 pe teren, privind aplicarea figurilor geometrice
5.1 – 5.9 plane și corpurilor studiate în practică.
5.1 – 5.9 130 Evaluare sumativă 1
 Realizarea investigațiilor privind
131 Analiza evaluării sumative 1
utilizarea figurilor geometrice plane și corpurilor
5.1-5.9 Recapitulare 5 studiate în diverse domenii.
132 Operații cu numere raționale 1  Realizarea unor proiecte de grup/indivi-
duale, inclusiv proiecte STEM/STEAM, privind
133 Operații cu numere întregi 1 aplicarea figurilor geometrice plane și corpurilor
studiate în situaţii reale şi/sau modelate.
134 Aflaria ariei figurilor și corpurilor 1  Aplicarea jocurilor didactice în predarea
geometrice -învățarea-evaluarea figurilor geomet-rice plane
135 Aflarea volumului cubului și 1 și corpurilor studiate.
cuboidului Produse recomandate:
136 Rezolvarea problemelor din 1  cazul cercetat, cu aplicații practice;
cotidian  răspunsul oral;
 răspunsul scris;
Elemente noi de limbaj matematic:  problema rezolvată;
Paralelogram, romb, trapez,  itemul scris rezolvat;
unghi,unghiuri ascuțite, obtuze, drepte,  schema elaborată;
complementare, suplementare, opuse la  desenul realizatat;
 argumentarea orală/în scris;
vârf, adiacente,bisectoare, mediatoare,  planul de idei;
diagonală, raportor, grade, minute,  proiectul stem „Corpuri geometrice în
secunde,ʹʺ interior, exterior, diametru, construcțiile din localitatea mea”;
coardă, numărul π , lungimea  Lucrareapractică pe teren „Calcula-rea ariei
cercului, arie, piramidă, cilindru terenului de joacă/terenului sportiv”;
circular drept, con circular drept, sferă,  Lucrarea de laborator „Determinarea valorii
corpul sferic, generatoare. numărului π ”.
Notaţiile pentru figurile geometrice:  Harta conceptuală elaborată la capitol;
m( <B) – măsura unghiului B,  Testul sumativ rezolvat.
∘ - grad, ʹ - minute, ʺ- secunde,

≡ - congruent,

 identifica, citi, scrie, reprezinta, compara și ordona numere naturale, numere întregi, numere raționale într-o varietate de contexte,
inclusiv în comunicare;
 determina cărei mulțimi de numere, obiecte, aparține numărul, obiectul dat;
 identifica, citi, scrie și reprezinta o mulțime dată în diverse moduri;
 aplica criteriile de divizibilitate cu 2,3,5,9,10, descompunerea în factori primi, numerele prime și compuse la rezolvarea problemelor,
inclusiv din cotidian;
 utiliza terminologiași notațiile aferente noţiunilor de număr natural, număr întreg, număr rațional, raport, proporție, procent, mulțime,
divizor, multiplu, criteriu de divizibilitate,elementelor de geometrie studiate în contexte diverse;
 efectua operațiile de adunare, scădere, înmulțire, împărțire, ridicare la putere cu exponent număr natural cu numere din multimile de
numere studiate;
 aplica proprietățile operațiilor aritmetice studiate pentru a eficientiza calcule cu diverse numere;
 rezolva ecuații simple, utilizând proprietăţile operaţiilor aritmetice studiate şi algoritmul de determinare a componentei necunoscute în
cadrul operaţiei indicate, în mulțimile de numere studiate;
 rezolva probleme utilizând metode studiate, probleme de aflare a fracţiei dintr-un număr, de aflare a numărului fiind dată fracţia, de aflare
a p% dintr-un număr, de aflare a unui număr când cunoaştem procentele din el, de aflare a raportului procentual;
 investiga probleme, situații-problemă, în care se solicită aplicarea operațiilor aritmetice, a metodelor de rezolvare învățate, organizarea
datelor sub formă de tabele şi/sau de diagrame statistice în vederea colectării, înregistrării, prelucrării şi prezentării acestora, utilizând
numere raţionale, inclusiv, rapoarte, procente;
 reprezinta prin desen şi confecţiona din diferite materiale figurile geometrice plane studiate;
 determina perimetrul poligoanleor, lungimea cercului, ariilor (pătrat, dreptunghi, disc) şi a volumelor (cub, paralelipiped dreptunghic)
utilizând formule cunoscute, Sistemul Internaţional şi/sau cel naţional de măsuri;
 opera cu măsuri de unghiuri: grade, minute, secunde;
 utiliza instrumentele de desen la construirea dreptelor paralele, perpendiculare, mediatoarei unui segment, cercului în diverse configurații;
 utiliza raportorul la măsurarea și construirea unghiurilor, la construirea bisectoarei unui unghi; rigla și compasul la construirea unui
unghi congruient cu cel dat;
 aplica terminologia și notațiile aferente figurilor și corpurilor geometrice studiate în diverse contexte;
 investiga valoarea de adevăr (adevăr/fals) a unei afirmaţii simple prin prezentarea unor exemple sau contraexemple.
 justifica un demers sau rezultat matematic, recurgând la argumentări, susținând propriile idei și opinii.

S-ar putea să vă placă și