Sunteți pe pagina 1din 34

Distribuitor: CALOR SRL

Str. Progresului nr. 30-40, sector 5, Bucuresti


tel: 021.411.44.44, fax: 021.411.36.14
www.calorserv.ro - www.calor.ro

MULTI-HEAT
INSTRUCłIUNI
EN/137466/01/14-06-2003

INSTRUCłIUNI DE INSTALARE ŞI UTILIZARE A CENTRALELOR


CU FOCAR A/S

TIP MULTI-HEAT

Lista secŃiunilor
SecŃiuni
Utilizare şi sarcina/responsabilitatea utilizatorului 1
PosibilităŃi de automatizare 2
InstrucŃiuni de instalare 3
Date tehnice şi schemă electrică 4
Raport privind livrarea generală a centralei 5

Se declară prin prezenta că produsul BAXI de mai jos:


Multi-Heat
este conform cu directivele EEC menŃionate mai jos.
• Directiva Consiliului 89/336/CEE din 3 mai
1989 privind armonizarea legilor statelor
membre cu privire la compatibilitatea
electromagnetică şi 92/31/CEE şi 93/68/CEE
• Directiva Consiliului 89/336/CEE din 19
februarie 19873 privind armonizarea legilor
statelor membre cu privire la la echipamentele
electrice proiectate pentru a fi utilizate cu
anumite limite de tensiune şi 93/68/CEE
• Directiva 98/37/EEC a Parlamentului
European şi a Consiliului din 22 iunie 1998 cu
privire la armonizarea legilor statelor membre
referitor la utilaje.

Tip Cereale şi porumb cu umiditatea de Pelete de Aşchii de lemn cu umiditatea de


aprox. 15% lemn aprox. 25%
1,5 X
2.5 X X X
5 4,0 X X X
Cuprins
Aceste instrucŃiuni sunt împărŃite în secŃiuni – numerele imaginilor se referă la secŃiunile
corespunzătoare

SecŃiune Pagina

Există restricŃii privind modificările în construcŃie şi posibilele erori de imprimare

1 Utilizare şi sarcina/responsabilitatea/posibilităŃile utilizatorului ........................................ 4


1.1 Prezentarea generală a centralei şi accesoriilor.............................................................. 4
1.2 Responsabilitate şi siguranŃă ............................................................................................... 7
1.3 Descrierea modului de operare ............................................................................................ 8
1.4 Pornirea centralei...................................................................................................................13
1.5 Aprindere..................................................................................................................................13
1.6 Stingere.....................................................................................................................................14
1.7 Temperatura în boiler şi pe retur .......................................................................................14
1.8 Aprinderea zilnică ..................................................................................................................14
1.9 ExperienŃe ale utilizatorilor..................................................................................................15
1.10 Recomandări privind reglarea funcŃionării centralei....................................................15
1.11 CurăŃarea centralei ................................................................................................................17
1.12 Operarea pompei....................................................................................................................17
1.13 Operarea vanei de amestec (vanei de derivaŃie) (echipament suplimentar) ..........17
1.14 Utilizarea manometrului .......................................................................................................17
1.15 Umplerea cu apă.....................................................................................................................18
1.16 Aspersorul de siguranŃă.......................................................................................................18
1.17 Depanare ..................................................................................................................................19
1.18 ÎntreŃinere preventivă ............................................................................................................20
1.19 Oprirea pe timp de vară ........................................................................................................20
2 Automatizare ...................................................................................................................................20
3 InstrucŃiuni de instalare................................................................................................................20
3.1 Echipamente standard şi opŃionale ..................................................................................20
3.2 CondiŃii privind amenajarea – alimentarea cu aer.........................................................21
3.3 Conectarea coşului de fum..................................................................................................21
3.4 Conectarea vasului de expansiune, vanelor de siguranŃă şi pompei ......................22
3.5 Alimentarea cu energie.........................................................................................................24
3.6 InstrucŃiuni de asamblare ....................................................................................................26
3.7 Diagrama sistemului .............................................................................................................28
4 Date tehnice şi scheme electrice ...............................................................................................29
4.1 Date tehnice.............................................................................................................................29
4.2 Schemă electrică....................................................................................................................31
5 Raport privind livrarea centralei ................................................................................................34

5.1 Valori măsurate şi reglate ....................................................................................................34


_Toc276390443
1 Utilizare şi sarcina/responsabilitatea/posibilităŃile utilizatorului
1.1 Prezentarea generală a centralei şi accesoriilor

Fig. 1.1 (Prezintă MULTI-HEAT 4.0)

1. Panou de comandă
2. Uşă de curăŃare, partea superioară
3. Camera de combustie a centralei
4. Cameră de ardere
5. Uşă de curăŃare, partea inferioară
6. Vizor
7. Guri de aerisire pentru combustie
8. Robinet de purjare (pe tipul 2,5 este situat între focar şi buncăr)
8a Bulon de alimentare pentru camera de aerisire (pe tipul 2,5 este situat direct peste
cadrul inferior în partea dreaptă)
9. Arc de aprindere / amorsare
10. Deschidere de curăŃare (pentru buncăr)
11. Transportor elicoidal / burghiu de alimentare (transportă combustibilul în interior)
12. Supapă de siguranŃă la arderea inversă
13. Ventilator (asigură aerul pentru combustie)
14. Agitator (doar pentru versiunea cu alimentare cu aşchii de lemn)
15. Prize de aer (există câte una pe fiecare parte)
16. Orificiu de curăŃare (există câte unul pe ambele părŃi)
17. Capac pentru buncăr (reversibil)
18. Ajutaj de fum
19. Admisie şi evacuare circuit

1.1.1 Tipuri de combustibili (a se vedea şi pagina 1)

Pelete de lemn
MULTI-HEAT este livrată ca standard pentru alimentarea cu pelete de
lemn. Centralele MULTI-HEAT 1.5 sunt concepute în principal pentru a fi
alimentate cu pelete de lemn.

Peletele de lemn trebuie să fie produse din lemn pur.


1. Fără aditivi sau lianŃi chimici sau sintetici
2. Umiditate sub 10%
3. Max. 1% praf/impurităŃi
4. Valoare calorifică aprox. 5 kW/kg

Pentru a determina dacă peletele de lemn corespund:


1. Mirosul trebuie să fie ca cel al lemnului pur
2. Mirosul în timpul arderii trebuie să fie ca cel al lemnului pur
3. Culoarea trebuie să fie asemănătoare lemnului, fără particule de alte
culori precum alb, verde sau albastru

SolicitaŃi furnizorului o descriere a conŃinutului

Cereale (orz şi grâu)


La alimentarea cu cereale trebuie instalată extensia alcătuită din
transportor elicoidal/burghiu de alimentare furnizată împreună cu centrala
pentru a contracara inconvenientele provocate de cenuşa ce se poate
forma în camera de combustie. Centrala este testată cu orz şi grâu cu o
umiditate de 15%.

Porumb
La alimentarea cu porumb trebuie instalată extensia alcătuită din
transportor elicoidal/burghiu de alimentare furnizată împreună cu centrala
pentru a contracara inconvenientele provocate de cenuşa ce se poate
forma în camera de combustie. Centrala a fost testată în functionare cu
porumb cu umiditate de cel mult 15%.

Aşchii de lemn
Versiunea de alimentare cu aşchii de lemn (model F) are un buncăr în
sistemul de agitare care transportă combustibilul la transportorul
elicoidal/burghiu. Recomandăm o dimensiune a aşchiilor de 5-30 mm cu
o umiditate de cel mult 25%.

Schimbarea tipului de combustibil


Dacă se schimbă tipul de combustibil este important să se schimbe
boilerul corespunzător echipamentului corect şi noului mod de operare.
Utilizarea echipamentului
Pelete de Cereale Porumb Aşchii de
lemn lemn
Extensie transportor ÷ + + ÷
elicoidal/burghiu
Agitator ÷ ÷ ÷ +

+ = trebuie utilizat (MULTI-HEAT 1,5 nu utilizează extensia transportor


elicoidal / burghiu)
÷ = nu trebuie utilizat
Utilizarea altor tipuri de combustibil sau a unui combustibil mai puŃin
potrivit pentru MULTI-HEAT – faŃă de peletele de lemn indicate mai sus,
cereale (grâu şi orz), porumb, precum şi aşchii de lemn, poate conduce la
o operare cu mai multe probleme, mai mult efort din partea utilizatorului
şi, posibil, un consum mai mare de combustibil. CereŃi sfatul
producătorului cu privire la posibilitatea utilizării altor tipuri de combustibil.
1.1.2 Operare (a se face referire, dacă este necesar, la fig. 1.1)
Transportorul elicoidal/burghiul pentru combustibil (11) „împinge”
combustibilul în camera de combustie a centralei (4)
Aerul de combustie este furnizat prin intermediul ventilatorului incorporat
(13) în jos prin orificiile (7) din spate şi în sus prin combustibil.
Gazele de ardere trec în sus prin camera de combustie a centralei (3) şi
printr-un număr bine dimensionat de tuburi orizontale cu agitatori sau
turbomixeri, gazele de ardere revin în camera de retur/curăŃare (16) şi
părăsesc centrala prin ajutajul de fum vertical (18).

Securitate: Dacă focul se deplasează înapoi în Ńeava de alimentare,


dispozitivul de siguranŃă la combustia retrogradă (ardere inversă) (12) va
stinge focul cu apă.
Dacă focul iese afară, un senzor de fum incorporat va opri centrala şi va
porni alarma. Centrala nu trebuie să opereze cu uşile înspre uşa
buncărului (17) deschise.

Unitatea de comandă (1) este o unitate de comandă electronică


incorporată în 2 faze. Cele două faze pot fi setate în funcŃie de necesarul
de agent termic: 30-100%. Este posibil să se facă o setare şi pentru un
randament ridicat sau scăzut.
Centrala va funcŃiona la putere mare până când temperatura setată este
aproape atinsă. După aceea, unitatea de comandă automată va trece pe
putere redusă. Dacă apoi temperatura scade uşor, unitatea de comandă
automată se va cupla din nou la putere maximă.
Odată ce se obŃine temperatura setată, ventilatorul este oprit, iar unitatea
de comandă automată va trece pe operare intermitentă. Aceasta
înseamnă că focul este menŃinut prin adăugarea de combustibil la
intervale considerabile şi, în acelaşi timp, pornirea ventilatorului pentru o
perioadă scurtă de timp.

1.1.3 Service şi garanŃii:


GaranŃia este descrisă mai detaliat în Certificatul de GaranŃie BAXI livrat
împreună cu centrala.
ReclamaŃii: Trebuie să apelaŃi întotdeauna la instalatorul sau dealerul care v-a
instalat/livrat centrala termică. După aceea, instalatorul/dealerul va
transmite, dacă este necesar, reclamaŃia către fabrică. ReclamaŃiile pot
fi, însă, făcute şi direct către fabrică.

1.2 Responsabilitate şi siguranŃă

1.2.1 Responsabilitate Utilizatorul este responsabil pentru operarea corectă a centralei şi


respectarea instrucŃiunilor BACI A/S privind alimentarea cu combustibil.
Nerespectarea instrucŃiunilor poate, printre altele, să conducă la un efect util mai
redus şi la un impact mai mare asupra mediului, deoarece nu este posibil să se
obŃină emisii de gaze curate. În plus, operarea incorectă poate conduce la o durată
de viaŃă redusă a centralei.
Operarea (şi instalarea) corectă sunt cele mai bune garanŃii pentru a asigura
funcŃionarea corectă şi o durată lungă de viaŃă a centralei, dar şi un mediu
înconjurător mai bun.
Ca o condiŃie prealabilă, utilizatorul trebuie să aibă voinŃa şi atitudinea corectă pentru
alimentarea cu pelete de lemn, cereale, porumb, aşchii de lemn şi alt combustibil
similar deoarece, în definitiv, este obligatoriu ca o lucrare să fie de succes pentru a
„culege roadele” în urma utilizării acestei forme de încălzire ecologică şi avantajoasă
din punct de vedere economic.

1.2.2 Securitate: Dacă se constată deficienŃe sau defecŃiuni, acestea trebuie corectate cât
mai curând posibil de către un instalator specializat în sisteme de încălzire sau
ventilaŃie.
łevile de ieşire, canalele de ventilaŃie, orificiile de aerisire etc. nu trebuie închise sau
obstrucŃionate. Alimentarea cu apă pentru dispozitivul de siguranŃă la combustia
retrogradă (arderea inversă) al centralei nu trebuie oprită. Lichidele inflamabile sau
materialele uşor combustibile nu trebuie să se afle periculos de aproape de centrală.
Încărcarea trebuie să aibă loc prin sistemul de încărcare.

1.2.3 ÎntreŃinere: În cazul în care se constată nereguli la supapele de siguranŃă ale


sistemului, vasele de expansiune sau automatică, proprietarul/utilizatorul trebuie să
asigure imediat verificarea echipamentului respectiv şi remedierea acestuia de către
un specialist.
Proprietarul/utilizatorul trebuie să se asigure că supapele de siguranŃă instalate,
dacă există, nu sunt blocate de incrustaŃii sau altele asemenea.
Proprietarul sau utilizatorul are responsabilitatea de a se asigura că centrala şi
accesoriile, dacă este cazul, sunt curăŃate şi întreŃinute în conformitate cu:
- Practica obişnuită
- IndicaŃiile incluse în aceste instrucŃiuni
- InstrucŃiunile pentru echipamente/accesorii, dacă există
- Precum şi condiŃiile descrise în certificatul de garanŃie aferent
(a se vedea secŃiunea 1.18 ÎntreŃinere preventivă şi certificatul de garanŃie al
centralei)
1.3 Descrierea modului de operare

A. Afişaj 7
B. Meniu 6
C. Formă de operare 7
D. Termostat de supraîncălzire 9
E. Buton ON / OFF – aprindere/stingere 6
F. Resetare alarmă – anulare alarmă 8
G. Transportor elicoidal/burghiu manual – înainte 8

H. Transportor elicoidal/burghiu manual– înapoi 8


I. Diode 7
J. Set = temperatură centrală 6
K. Randament ridicat 7
L. Randament scăzut 8
M. Alimentare la intervale 8
N. Pompă 9
O. REG 6

AtenŃie: AsiguraŃi-vă că aveŃi mereu la îndemână o foaie şi un creion ori de câte ori
ajustaŃi setările pe panoul de comandă. Pe ultima pagină a acestor instrucŃiuni se regăsesc
sugestii de tabele.
Când se ajustează o setare, informaŃiile cu privire la aceasta vor fi vizibile pe afişaj timp
de aprox. 10 secunde după ultima ajustare sau până când se efectuează o nouă funcŃie.

(E) Aprindere are loc la apăsarea butonului ON/OFF (pornire/oprire) (E) iar acest
lucru va fi afişat pe dioda de deasupra butonului.

(J) Temperatura boilerului este ajustată prin menŃinerea apăsată a butonului set (J) şi
simultan pe + sau – pe REG (R). Temperatura poate fi ajustată de la 60 la 85°C. Temperatura
ideală este de 80°C deoarece este „bine pentru centrală” să aibă o temperatură relativ
ridicată. (Când se apasă „set”, dioda se va aprinde – „set” iar temperatura ajustată este
vizibilă pe afişaj).
(R) Reglare
Aici valoarea parametrilor ajustabili poate fi ajustată în sus sau în jos.

(B) Meniu Cu acest buton se poate alterna între cele 4 temperaturi care doriŃi să apară pe
afişaj. Totuşi, în meniul de setări, acest buton este utilizat pentru a trece printre
punctele de setare. – (A se vedea afişarea temperaturii pe următoarea pagină). Este
de asemenea utilizat pentru programare, aşa cum se arată la pagina 9.

(A)(I) Indicarea temperaturii – cu butonul meniu (B) este posibil să se seteze temperatura dorită
pe afişaj (A).
• Ori de câte ori apăsaŃi butonul meniu, acesta va trece la următoarea temperatură
(afişată pe diode (1)).
Temperaturile ce pot fi afişate sunt:
• Temperatura pe Ńeava de alimentare = temperatura boilerului
• Temperatura de retur = temperatura de retur în boiler
• Temperatura de setare = temperatura setată, dorită a boilerului
• Temperatura fumului = temperatura în Ńevile de fum ale boilerului
(Simbolurile pentru 02% şi % real al ventilatorului se aplică doar pentru modelul cu
control de oxigen – a se vedea instrucŃiunile separate)

Când centrala este în plină activitate este o idee bună ca temperatura fumului să fie
afişată, astfel încât să se poată vedea dacă centrala trebuie curăŃată.
Temperatura fumului nu poate fi nici prea scăzută deoarece acest lucru poate provoca
producerea de condens în coş.
Nivelul temperaturii depinde de coş, dar în mod obişnuit nu se recomandă temperaturile
sub 120° C.
Notă: dacă apăsaŃi unul din butoanele (J-M), valoarea ajustată va fi afişată timp de 5
secunde – după care va fi afişată din nou valoarea pe care aŃi ales-o.

(C) Formă de operare Aici se poate trece de la modul automat (dioda fixă oprită) sau
modul de randament constant ridicat sau scăzut (dioda fixă aprinsă)

AlegeŃi folosind butonul (C) între operarea în două faze = dioda fixă oprită sau
operare constantă (dioda aprinsă).
Există trei posibilităŃi care pot fi setate folosind butonul (C).
1. Operare în două faze = nu se aprinde lumina deasupra butonului
2. Randament ridicat constant = lumina de deasupra butonului aprinsă şi lumina în dreptul
100%
3. Randament scăzut constant = lumina de deasupra butonului aprinsă şi lumina în dreptul
rândului 30-100%
Cel mai mare avantaj poate fi obŃinut prin alegerea formei de operare în două faze.
Operarea în două faze: În acest mod, centrala trebuie să funcŃioneze la randament
ridicat până când temperatura ajunge cu doar trei grade sub temperatura dorită, după
care se comută pe modul de randament scăzut. Operarea va continua astfel la putere
redusă până când se atinge temperatura dorită.
Dacă temperatura nu poate fi menŃinută la putere redusă, centrala va porni din nou pe
modul de putere ridicată, atunci când temperatura scade la 6 grade sub valoarea de
ajustare.
În timpul operării în două faze, se obŃin temperatura cea mai joasă a fumului şi cel mai
mare efect util.

(K) Randament ridicat Acesta se setează cu ajutorul celor 2 taste aflate deasupra
simbolului 100%.

Butonul de jos este utilizat pentru a seta numărul de secunde între fiecare acŃionare a
transportorului elicoidal/burghiului – poate fi setat între 5 şi 30 de secunde. Această
setare este indicată pe afişaj. (ApăsaŃi şi ŃineŃi apăsat „SEC” apoi ajustaŃi în sus sau în
jos apăsând + sau – pe REG (R).
În acelaşi mod, butonul de sus este utilizat pentru a seta cantitatea de aer a
ventilatorului de la 0 la 100, unde 100 corespunde cantităŃii maxime de aer. Ajustarea
este indicată pe afişaj.
Cantitatea de combustibil şi cantitatea de aer trebuie ajustate una în funcŃie de cealaltă.
PuteŃi alege cât de mare doriŃi să fie „randamentul ridicat”. Randamentul ridicat nu
trebuie neapărat să fie puterea maximă a centralei, ci trebuie doar să fie mai mare decât
necesarul de agent termic al locuinŃei.
Sugestie de ajustare – a se vedea, dacă este necesar, secŃiunea 1.10 – ajustarea
recomandată a comenzilor.

Pentru literele dintre paranteze ( ), v. figura 1.3

(L) Randament redus Acesta se setează cu ajutorul celor 2 taste aflate deasupra
simbolului 30- 100%.

Butonul de jos este utilizat pentru a seta numărul de secunde între fiecare
acŃionare a transportorului elicoidal/burghiului – poate fi setat între 10 şi 60 de secunde,
dar niciodată sub setarea randamentului ridicat. Această setare este indicată pe afişaj.
ApăsaŃi şi ŃineŃi apăsat „SEC” apoi ajustaŃi în sus sau în jos apăsând + sau –. Folosind
butonul de sus, setaŃi cantitatea de aer a ventilatorului de la 0 la 100, unde 100
corespunde cantităŃii maxime de aer. Ajustarea este indicată pe afişaj.
Cantitatea de combustibil şi cantitatea de aer trebuie ajustate una în funcŃie de cealaltă.
Randamentul minim este de 30% din randamentul maxim. V. de asemenea datele
tehnice.
Sugestie de ajustare – a se vedea, dacă este necesar, secŃiunea 1.10 – ajustarea
recomandată a comenzilor.
(M) Pornire la anumite intervale Aceasta se setează cu ajutorul tastei (M)
Se setează numărul de minute între fiecare acŃionare a transportorului
elicoidal/burghiului. Acesta este activ numai când temperatura centralei este în
creştere. Se setează între 1 şi 60 de minute astfel încât focul să fie menŃinut aprins
fără însă a arde prea mult pentru a creşte temperatura – aceasta este valoarea
observată în practică.
Sugestie de ajustare – a se vedea, dacă este necesar, secŃiunea 1.10 – ajustarea
recomandată a comenzilor

(G) Transportor elicoidal manual – înainte


Se realizează prin apăsarea simbolului pentru transportorul elicoidal/burghiul de
alimentare cu combustibil folosind săgeata dreapta. Atâta timp cât tasta este activată,
transportorul elicoidal/burghiul va funcŃiona înspre interior. Totuşi, acest lucru nu se
va întâmpla atunci când buncărul este deschis.

(H) Transportor elicoidal manual – înapoi


Se realizează prin apăsarea simbolului pentru transportorul elicoidal/burghiul de
alimentare cu combustibil folosind săgeata stânga. Atâta timp cât tasta este activată,
transportorul elicoidal/burghiul va funcŃiona înspre exterior. Totuşi, acest lucru nu se va
întâmpla atunci când buncărul este deschis. Mai mult, transportorul elicoidal/burghiul poate
funcŃiona doar 3 secunda dacă tasta este dezactivată o perioadă lungă de timp.

(F) Resetare alarmă Aici se resetează alarma. Dacă nu există nicio alarmă, se foloseşte
butonul pentru a intra în meniul de setări (însă simultan cu butonul (C).

Pot apărea următoarele alarme:

A-1 Foc stins! Temperatura fumului a fost sub 1000C în timpul operării mai mult de 30 de
minute, sau după aprindere intermitentă şi pornire. VerificaŃi senzorul de fum şi
îndepărtaŃi orice depuneri.
A-2 Termostatul de supraîncălzire (D) este oprit. Acesta poate fi reconectat prin apăsarea
butonului la îndepărtarea capacului. (situat în panoul de operare al centralei).
Întrerupătorul de circuit din spatele panoului de comandă (v. 4.2 – Schema electrică) s-a
defectat.
A-3 ProtecŃia motorului pentru transportorul elicoidal/burghiu s-a oprit. Aceasta poate fi
reconectată atunci când motorul nu mai este supra-solicitat.
A-4 Temperatura de alimentare a depăşit 940C.
A-5 Eroare în comunicarea cu părŃile cele mai sensibile ale panoului de comandă, programul
nu poate fi salvat sau citit.

Mesajul de funcŃie Fx (un mesaj de funcŃie este dezactivat prin apăsarea oricărui buton)
F-1 Tfluetemp peste 2400C mai mult de 3 ori → centrala (în special Ńeava de fum) ar trebui
curăŃată când se afişează F-1.

Când se foloseşte funcŃia de control al oxigenului se afişează mai multe informaŃii/alarme


(v. manualul).
Pentru literele dintre paranteze ( ), v. figura 1.3
Programare SituaŃia de programare apare atunci când butonul ON/OFF (E) a fost
dezactivat prin menŃinerea apăsată timp de 3 secunde a butoanelor
resetare alarmă (F) şi formă de operare (C). Vor apărea apoi 3 linii
orizontale pe afişaj, ceea ce înseamnă că sistemul este pregătit pentru
programare.
Dacă derulaŃi cu ajutorul tastei „meniu”, vor putea fi vizualizate datele
setate.
(-XX) Prin apăsarea tastelor + sau – pe REG (R), se ajustează cantitatea
minimă de aer a ventilatorului. Setările posibile sunt 10-20-30-40-50.
Setarea din fabrică este (-20) = 20%.
Când pe afişaj apare valoarea dorită, salvaŃi apăsând butonul (C).
(HX.X) Aici, timpul de funcŃionare al transportorului elicoidal/burghiului este
ajustat la „randament ridicat”, adică timpul cât acesta funcŃionează de
fiecare dată. Plaja de ajustare: 0,1-6,0, ceea ce corespunde la 0,1-6,0
secunde.
SalvaŃi cu butonul (C).
(LX.X) Aici, timpul de ajustare al transportorului elicoidal/burghiului este ajustat
la „randament scăzut”, adică timpul cât acesta funcŃionează de fiecare
dată. Plaja de ajustare: 0,1-6,0, ceea ce corespunde la 0,1-6,0 secunde.
Setare din fabrică:

(PXX) Aici se ajustează timpul cât urmează să funcŃioneze ventilatorul cu


cantitate maximă de aer, atunci când transportorul elicoidal/burghiul este
în modul de operare la intervale.
(Setare posibilă: 0-10 secunde)
Setare din fabrică (P05) = 5 secunde
Setările pot fi modificate apăsând pe + sau minus pe REG (R).
Cu ajutorul butonului forma de operare (C) se poate salva setarea dorită,
şi se poate „sări” mai departe în meniu.
DerulaŃi prin program cu ajutorul butonului de meniu (B).
NB: Trebuie să „săriŃi” cel puŃin un nivel înainte să „salvaŃi”. (Dacă nu
faceŃi acest lucru, ultima valoare nu va fi salvată).
Salvare date Noile date sunt salvate dacă închideŃi şi apăsaŃi butonul ON/OFF (E).
Răzgândire Dacă totuşi nu doriŃi să salvaŃi noile date introduse, puteŃi să vă răzgândiŃi
apăsând butonul de resetare/alarmă (F).

(D) Termostat de supraîncălzire Dacă temperatura centralei ajunge la aproximativ 1000C,


termostatul de supraîncălzire va opri centrala, iar pe afişaj va apărea (A-
2). Pentru a reconecta, deşurubaŃi capacul de protecŃie şi apăsaŃi ştiftul
care a sărit. Alarma este apoi resetată apăsând (F).
(P) Pompă Pompa de recirculare pentru centrala termică poate fi pornită (diodă =
ON) sau oprită

1.4 Pornirea centralei

• Înainte de pornirea centralei, este necesar să vă asiguraŃi că există suficientă apă în


sistem.
• Înainte de pornirea centralei, asiguraŃi-vă că alimentarea cu apă este conectată la
supapa de siguranŃă pentru combustie retrogradă (ardere inversă). (v. secŃiunea 1.16 –
supapa de siguranŃă pentru combustie retrogradă (ardere inversă).
• Este necesară să vă asiguraŃi că arcul de aprindere/combustibil (poz. 9, fig. 1.1) este
împins înapoi.
• Capacul buncărului trebuie să fie închis, pentru a împiedica combustia retrogradă
(ardere inversă). Garnitura din capacul buncărului trebuie să fie închisă şi etanşă, şi
controlată cu regularitate (o dată pe an). De asemenea, micro-comutatorul incorporat
asigură că centrala nu poate funcŃiona fără închiderea capacului.
Setările sugerate sunt indicate în continuare, la pagina 13.
• Trebuie să vă asiguraŃi că temperatura fumului nu depăşeşte 2200C.
• De asemenea, trebuie să vă asiguraŃi că temperatura fumului nu scade atât de mult
încât să se formeze condens în coş (dacă este necesar, scoateŃi 1-2 turbulatoare).
Această temperatură depinde de diametrul şi izolaŃia coşului de fum.
Temperatura recomandată a fumului pentru arderea de cereale este de minim 1300C.
• Există o alarmă incorporată în panoul de comandă care afişează o alarmă dacă
temperatura fumului scade sub 1000 mai mult de 30 de minute.
• Dacă coşul de fum al locuinŃei este de aşa natură încât se formează condens, pot fi
scoase câteva turbulatoare pentru a creşte temperatura fumului şi pentru a preveni
condensul.
Totuşi, centrala a fost testată şi aprobată cu turbulatoarele instalate. EficienŃa se reduce
iar consumul de combustibil creşte atunci când se scot turbulatoare.

1.5 Aprindere

1.5.1 Aşchii şi pelete de lemn:


• ÎmpingeŃi combustibilul în faŃă astfel încât să se formeze o grămadă cam cât
conŃinutul a 5-6 pumni în interiorul camerei de combustie; butonul de pornire este
pe OFF.
• TurnaŃi combustibil care se aprinde uşor peste combustibil şi daŃi foc.
• Când combustibilul ia foc şi se află în flăcări, cu o uşă deschisă, comutaŃi pe ON,
apoi închideŃi uşa; centrala este acum în funcŃiune.
• (Este posibil să întredeschideŃi uşa buncărului astfel încât transportorul
elicoidal/burghiul să nu pornească imediat). Când în camera de combustie
flacăra este suficient de puternică, închideŃi din nou cu atenŃie uşa buncărului.
NB: Nu lăsaŃi niciodată centrala cu uşa buncărului deschisă.
• Dacă centrala este prevăzută cu dispozitiv de control al oxigenului, comutaŃi
panoul de comandă pe OFF (butonul E) şi poate fi creată „o mare de flăcări” prin
apăsarea simultană a simbolurilor ventilatorului, K şi L. Ventilatorul va funcŃiona
la viteză mai mică iar transportorul elicoidal nu va porni. Când procesul de
combustie este în plină desfăşurare, comutaŃi pe ON (butonul E).

1.5.2 Porumb/cereale
• ÎmpingeŃi combustibilul prin deschizătura camerei de combustie; butonul de
pornire este pe OFF.
• IntroduceŃi 5-6 mâini de material uşor combustibil (ex. aşchii sau pelete de lemn)
în camera de combustie prin gura de alimentare. Apoi urmaŃi aceleaşi instrucŃiuni
ca mai sus.

1.6 Stingere

Când stingeŃi centrala, comutaŃi butonul de pornire pe OFF. Cenuşa şi jarul trebuie
îndepărtate din camera de combustie.

1.7 Temperatura în boiler şi pe retur

Aşa cum s-a menŃionat deja în secŃiunea 1.3, sugerăm ca temperatura boilerului să
fie menŃinută la 800C.
Pentru a minimiza riscul de coroziune a boilerului, temperatura de retur trebuie să fie
de minim 600C.

1.8 Aprinderea zilnică

1.8.1 Perioada de funcŃionare


• La început, se recomandă să inspectaŃi cu regularitate (zilnic) sistemul centralei şi să
verificaŃi buncărul de combustibil şi să îl umpleŃi, dacă este necesar.
• VerificaŃi temperatura de alimentare, temperatura de retur şi temperatura fumului.
Printre altele, a se vedea secŃiunile de la 1.3 la 1.7.
• La început, trebuie să deschideŃi cu regularitate uşa cea mai de jos şi să verificaŃi
cantitatea de cenuşă din partea de jos a focarului, pentru a vedea cât de des este
necesar să îndepărtaŃi cenuşa (lăsaŃi puŃină cenuşă astfel încât gurile de aer din
partea de jos a focarului să fie acoperite de un strat subŃire de cenuşă).

1.8.2 Reglare
Centrala trebuie să fie reglată mai întâi la un randament ridicat (K), care să fie uşor
mai ridicat decât necesarul maxim de încălzire al locuinŃei. Pierderea recomandată
de căldură într-o casă mai veche este de aproximativ 80-160 W/m2, iar într-o casă
mai modernă, de aproximativ 50 W/m2.
După această setare, setaŃi un randament scăzut – v. datele tehnice şi utilizaŃi datele
recomandate de reglare de pe discheta PC primită de la BAXI A/S.
Culoarea flăcării trebuie să fie galbenă şi uşor albăstruie.
- Dacă flacăra este scurtă şi albastră, fie intervalul fie cantitatea aerului trebuie
redusă
- Dacă flacăra este lungă şi roşiatică-galbenă, fie intervalul fie cantitatea aerului
trebuie redusă
Culoarea fumului
- Dacă fumul este de culoare neagră sau închise la culoare, este din cauză că nu
există suficient aer pentru ardere. Fumul trebuie să fie alb sau de culoare
deschisă sau complet transparent.
1.8.3 Deschiderea uşii de sus şi de jos:
• Când deschideŃi uşile, din motive de siguranŃă trebuie să vă poziŃionaŃi astfel încât
uşile să se afle între dumneavoastră şi deschiderea centralei.
• DeschideŃi uşa aproximativ 2 cm – aşteptaŃi timp de aprox. 20 de secunde –
deschideŃi încet uşa.
• Dacă centrala este prevăzută cu dispozitiv de control al oxigenului, uşa poate fi
deschisă mai mult de 1 minut fără a perturba operarea dispozitivului de control.

1.9 ExperienŃe ale utilizatorilor

Printr-o supraveghere regulată (zilnică) la început, vă veŃi da seama cât de des


trebuie să umpleŃi buncărul şi să curăŃaŃi cenuşa din camera de combustie.
Trebuie să fie întotdeauna suficient combustibil în magazie pentru ca aceasta să nu
se usuce.
Riscul de ardere inversă creşte dacă buncărul rămâne fără combustibil şi/sau dacă
se utilizează un alt combustibil decât cel indicat în secŃiunea 1.1.1.
NB: Combustibilul de o calitate mai slabă conduce la probleme de funcŃionare.
Peletele de lemn din reziduuri de lemn pur generează relativ puŃină cenuşă.
Cerealele sunt mai dificile şi necesită mai mult din timp din cauza conŃinutului mai
mare de compuşi necombustibili (săruri) care formează cenuşă şi adesea funingine.
Cantitatea depinde, printre altele, de condiŃiile de creştere ale cerealelor, compoziŃia
chimică a acestora şi consumul de combustibil.
Dacă se respectă indicaŃiile din acest manual şi dacă păstraŃi curăŃenia în jurul
centralei, de obicei nu veŃi întâmpina probleme legate de operarea acesteia.

1.10 Recomandări privind reglarea funcŃionării centralei

Valorile de mai jos sunt cu titlul orientativ – verificaŃi culoarea flăcării şi culoarea
fumului – v. secŃiunea 1.8.2. Dacă culoarea nu este cea corectă, modificaŃi reglajul
până când se obŃine o culoare adecvată.
Necesar mare de căldură Necesar redus de căldură

funcţionare burghiu
Interval de umplere

Interval de umplere
Cantitatea de aer

Cantitatea de aer
Timp mediu de

Timp de

intermitentă
funcţionare
transportor

transportor
Putere

Putere
elicoidal

elicoidal

Pornire
Tip Fază putere

Reglaj pentru alimentare cu pelete de lemn şi cereale (umiditate – v. pct.1.1.1)


MULTI-HEAT 1.5 doar pelete de lemn

Reglaj pentru alimentare cu porumb (umiditate – v. pct.1.1.1)

Reglaj pentru alimentare cu aşchii de lemn (aşchii fine) (umiditate – v. pct.1.1.1)

*) Nu uitaŃi să modificaŃi reglajul din fabrică pe panoul de comandă al centralei – v. paginile 6-9

Atunci când faceŃi un reglaj, recomandăm o temperatură a fumului de cel puŃin 1200C pentru
pelete şi aşchii de lemn şi cel puŃin 1200C pentru cereale.

Controlul oxigenului
Prin instalarea unui dispozitiv de control al oxigenului (cod componentă BX 089200, opŃional),
se controlează automat cantitatea de aer şi combustibil, asigurând o ardere optimă la o eficienŃă
ridicată atunci când se modifică nevoile de căldură. V. manualul separat.

1.11 CurăŃarea centralei

CurăŃarea se realizează în funcŃie de necesităŃi, folosind instrumentele de curăŃat furnizate


împreună cu centrala, care includ: 1 perie de curăŃat şi 1 lopată pentru cenuşă.
1. PuneŃi butonul de pornit pe OFF.
2. DeschideŃi uşa(uşile) frontale.
3. CurăŃaŃi laturile centralei ÎndepărtaŃi cenuşa care a fost curăŃată – totuşi, puteŃi lăsa
un strat subŃire de cenuşă în partea de jos a focarului, deoarece îmbunătăŃeşte
combustia.
4. CurăŃarea Ńevilor de fum Pe centralele MULTI-HEAT 1.5 şi 4.0, porniŃi turbulatoarele
de fum aproximativ 15 minute astfel încât particulele de cenuşă să fie aspirate înapoi în
camera de fum. Pe centralele MULTI-HEAT 2.5, scoateŃi turbulatoarele de fum şi
curăŃaŃi Ńevile de fum şi turbulatoarele cu ajutorul unei perii. După curăŃare,
turbulatoarele trebuie plasate din nou în Ńevile de fum. După aceea, scoateŃi capacul de
curăŃare de pe latura centralei. CurăŃaŃi plăcuŃa cea mai din spate şi îndepărtaŃi cenuşa.
5. Îndepărtarea scrumului Scrumul se curăŃă în funcŃie de necesităŃi, care depind de
conŃinutul de cenuşă al combustibilului.
6. CurăŃarea Ńevii de ventilaŃie În timpul curăŃării Ńevii de ventilaŃie de la centrală la coşul
de fum, este important ca senzorul de fum să fie îndepărtat astfel încât să nu fie îndoit
sau deteriorat.

1.12 Operarea pompei

Dacă pompa „gâlgâie”, înseamnă că există aer în sistem. În timpul ventilaŃiei, pompa
trebuie oprită. AerisiŃi caloriferele.
Dacă pompa „scârŃâie”, înseamnă că există insuficientă apă în sistem. RulmenŃii pompei
sunt lubrifiaŃi de apă şi se vor strica dacă nu există apă suficient. În mod normal, pompa
trebuie să fie în funcŃiune pe toată durata anului pentru a furniza căldură pentru
calorifere sau pentru Ńevile de încălzire din pardoseală. În cazul în care există un
rezervor de apă caldă extern, este important ca pompa să fie în funcŃiune pentru a
obŃine apă caldă menajeră.

1.13 Operarea vanei de amestec (vanei de derivaŃie) (echipament suplimentar)

Cu ajutorul său poate fi reglată temperatura apei în calorifere. Acest lucru se realizează
prin amestecarea unei cantităŃi mai mici sau mai mari de apă de pe circuitul de retur cu
apă din boiler. Vana de amestec poate fi furnizată cu control motorizat, alături de un
sistem de compensaŃie climatică. (v. automatizare).

1.14 Utilizarea manometrului

Instalatorul specializat în sisteme de încălzire şi ventilaŃie a instalat probabil un


manometru care arată presiunea apei în sistemul central de încălzire. SetaŃi semnul roşu
peste indicatorul mobil atunci când sistemul este umplut cu apă. Când apa scade sub
acest reglaj, sistemul trebuie umplut cu apă.
1.15 Umplerea cu apă
La tipurile de centrale 1.5 şi 4.0, robinetul de umplere (poz. 8, fi.g 1.1) este situat în
spatele plăcuŃei mobile. Pentru tipul 2.5, acesta este situat între buncăr şi boiler.
Umplerea cu apă se face atunci când pompa este oprită. Umplerea cu apă se realizează
cu ajutorul unui furtun înşurubat la robinetul de umplere şi conectat la un robinet de apă.
În primul rând, umpleŃi furtunul cu apă înainte să umpleŃi boilerul, altfel aerul din furtun
va fi împins în sistemul centralei. ÎndepărtaŃi furtunul după umplere şi porniŃi din nou
pompa.
În mod normal, este necesară umplerea cu apă de două ori pe an.
Umplerea centralei cu apă trebuie urmată, după o anumită perioadă, de o aerisire a
sistemului, deoarece apa nou introdusă conŃine aer eliberat prin încălzire.

1.16 Aspersorul de siguranŃă

Dispozitiv aspersor de siguranŃă tip vană SYR (setare fixă).


Acest aspersor de siguranŃă este instalat şi reglat din fabrică iar instalatorul va trebui să
îl racordeze la sistemul de alimentare cu apă menajeră. Dacă temperatura în exteriorul
Ńevii transportorului elicoidal depăşeşte 950C, vana va fi activată iar apa va pătrunde în
interior.
Racordul de apă se face printr-un rezervor cu flotor (rezervor elevat) cu capacitatea de
20 de litri şi conectarea la sistemul de alimentare cu apă. FuncŃia corespunzătoare poate
fi obŃinută cu un vas sub presiune setat pentru stropirea cu apă. (v. schiŃa de mai jos).

Vas sub presiune


Conţinut apă 20 L
Presiune max. 10 bar

Opritor refulare

Alimentare cu apă
După stingerea cu apă, dacă este necesar, camera de combustie trebuie uscată:
• ScoateŃi apa şi goliŃi camera de aer prin demontarea „filetului de scurgere” (poz. 8a, fig.
1.1, situat în spatele plăcuŃei frontale inferioare). NU UITAłI să înşurubaŃi din nou filetul
de scurgere.
• ScoateŃi combustibilul umed, dacă este cazul, din transportorul elicoidal/burghiu şi
buncăr înainte ca materialul să se extindă şi să blocheze dispozitivul.
• Înainte de a porni centrala, verificaŃi dacă aspersorul de siguranŃă a fost activat.

1.17 Depanare

Dacă apar următoarele situaŃii, cauzele pot fi următoarele:


V. punctul:

Eroare A1 (foc stins) 1, 6, 7, 8 şi 9


Eroare A2 (termostat supraîncălzire) 4 şi 10
Eroare A3 (protecŃie motor) 4 şi 11
Eroare A4 (temperatura alimentare >940C) 10
Eroare A6-A12 V. instrucŃiunile separate pentru
controlul oxigenului
Mesaj funcŃie F1 14
Combustibilul nu este împins în faŃă 1, 2, 3, 4, 6, 9, 11 şi 13
Aspersorul de siguranŃă a fost activat 1, 5 şi 11
Nu există căldură în sistem 12

AcŃiuni:
1. VerificaŃi capacul buncărului să fie închis.
2. VerificaŃi dacă transportul elicoidal/burghiul merge în direcŃia potrivită.
3. VerificaŃi dacă centrala este alimentată cu curent.
4. VerificaŃi siguranŃele de pe placa PC.
5. VerificaŃi închiderea etanşă a capacului buncărului (garnitura trebuie să fie intactă şi
nu trebuie să existe pelete, crengi sau alte materiale similare pe suprafaŃa garniturii).
6. VerificaŃi micro-comutatorul de pe capacul buncărului.
7. VerificaŃi dacă temperatura fumului nu este prea scăzută.
8. VerificaŃi că aspersorul de siguranŃă nu s-a deschis.
9. VerificaŃi dacă există combustibil în buncăr.
10. VerificaŃi dacă pivotul (J) funcŃionează
11. VerificaŃi dacă transportul elicoidal/burghiul se învârte.
12. Dacă este necesar, creşteŃi temperatura centralei şi verificaŃi dacă vana de derivaŃie,
dacă există, este deschisă.
13. Dacă temperatura fumului depăşeşte 2600C, burghiul se opreşte din motive de
economie operaŃională. Acesta se cuplează din nou la o temperatură a fumului de
2300C
- Centrala trebuie să fie curăŃată.
14. Tfluegastemp (temperatura fumului) peste 2400C de mai mult de trei ori → centrala
trebuie curăŃată.
1.18 ÎntreŃinere preventivă

 Garnitura din jurul capacului buncărului trebuie să se închidă etanş şi trebuie să fie
verificată cu regularitate (cel puŃin o dată pe an).
 Recomandăm de asemenea o verificare anuală a funcŃiei de protecŃie împotriva
arderii inverse şi o verificare a presiunii din vasul sub presiune (0,2-0,3 bar fără apă,
ceea ce înseamnă o presiune în conductele de apă de min. 2,0 bar).

Pentru o funcŃionare optimă a centrale şi din motive de economie operaŃională şi durată de viaŃă
a centralei, recomandăm încheierea unui contract de service cu o companie de service
autorizată de BAXI, pentru inspecŃie anuală şi asigurarea de service pentru centrală.

1.19 Oprirea pe timp de vară

Centrala trebuie curăŃată temeinic dacă este oprită complet pe timp de vară. LăsaŃi uşa de jos
deschisă astfel încât aerul să poată circula şi păstraŃi centrala uscată, fără umiditate. Daca
centrala este prevăzută cu sondă de oxigen, sonda trebuie calibrată înainte de repornirea
centralei. LăsaŃi centrala cu alimentarea la curent pornită timp de aproximativ 10 minute până
se finalizează calibrarea. Apoi centrala poate fi aprinsă. (v. instrucŃiunile pentru dispozitivul de
control al oxigenului).

2 Automatizare

PuteŃi economisi bani prin automatizarea sistemului de încălzire, astfel încât acesta să nu fie
folosit pentru a încălzi întreaga locuinŃă dacă acest lucru este inutil. Recomandă montarea unui
echipament de reglare automată – Danfoss ECL. Regulatorul pentru sistemul de compensare
climatică poate fi montat în sistemul de comandă al centralei, pe tipurile MULTI-HEAT 2.5 şi 4.0
(dar nu pe MULTI-HEAT 1.5). În mod obişnuit, racordarea electrică se face fără o priză multiplă,
cu ajutorul firelor terminale din partea de jos.
Astfel, se poate realiza o reglare a temperaturii de alimentare în raport cu temperatura din
exterior, dar şi programarea centralei, astfel încât temperatura să fie coborâtă la nevoie.
Ca o măsură specială de precauŃie împotriva unei alarme false pe alarma 1, randamentul minim
nu trebuie să fie setat sub 50% din nivelul maxim. Intervalul de pauză trebuie de asemenea să
fie redus în cazul pornirii intermitente a centralei. Centrala este foarte eficientă şi bine izolată.

3 InstrucŃiuni de instalare

3.1 Echipamente standard şi opŃionale

Echipamente Echipamente opŃionale


standard
Ghidul utilizatorului Agitator pentru buncăr de 600 de litri
Perie de curăŃat Vas sub presiune pentru aspersor (protecŃie împotriva arderii inverse)
Făraş pentru cenuşă Limitator de tiraj pentru Ńeava de fum
Vătrai Limitator de tiraj pentru coşul de fum
Extensie tip burghiu Schimbător de căldură de siguranŃă din cupru pentru dispozitivul de
pentru cereale siguranŃă de scurgere
Agitator Capac cu garnitură de 2” pentru cartuşe electrice de încălzire pentru
(pentru modelul F) MH 1.5 şi 2.5
2 tăviŃe pentru cenuşă Control lambda
Unitate automată de încărcare pentru pelete de lemn şi cereale tip
RSE
3.1.1 Standarde şi reglementări

Vă rugăm respectaŃi instrucŃiunile şi reglementările naŃionale şi locale.

Centralele MULTI-HEAT sunt proiectate şi aprobate pentru sisteme de încălzire a apei, cu


temperaturi permisibile de curgere de până la 950C.

ProtecŃie pentru funcŃionare uscată (opŃional)

Sistemele închise de încălzire pot fi prevăzute cu astfel de protecŃii. ProtecŃia pentru funcŃionare
uscată aceasta este conectată la firul terminal J2, terminalul 3 în serie cu termostatul de
supraîncălzire B12. V. schema electrică.

Această protecŃie se montează direct la Ńeava de scurgere astfel încât să nu poată fi blocată.

3.1.2 Cine poate realiza instalarea

Sistemul poate fi instalat de persoane care au instruirea şi autorizările necesare să instaleze


centrale.

3.2 CondiŃii privind amenajarea – alimentarea cu aer

Centrala trebuie amplasată într-o încăpere specială pentru centrală, în care să fie asigurată o
sursă semnificativă de aer proaspăt, sursă ce nu poate fi obstrucŃionată. Dimensiunea intrării de
aer trebuie să corespundă diametrului coşului de fum, dar să fie cel puŃin de 0,02 m2.

Dacă centrala este amplasată într-o încăpere de unde există acces direct la camere de locuit,
astfel încât fumul poate pătrunde în aceste camere, trebuie instalată o alarmă de monoxid de
carbon care să alerteze cu privire la posibilele scăpări de monoxid de carbon în camerele de
locuit.

3.3 Conectarea coşului de fum

łeava de conectare între centrală şi coşul de fum trebuie plasată în exteriorul capătului de
evacuare a fumului, utilizându-se o Ńeavă cu dimensiunea internă de 130 sau 150 mm – v.
datele tehnice.

Deoarece centrala are un ventilator incorporat, există doar o solicitare redusă a tirajului coşului
de fum.

Diametrul şi înălŃimea trebuie să fie în conformitate cu reglementările în construcŃii. Tirajul


trebuie să fie de cel puŃin 10 pascali şi max. 25 pascali.

Un tiraj excesiv de mare poate fi redus cu ajutorul unui stabilizator de tiraj.


Tirajul coşului de fum pentru stabilizatorul de tiraj ridicat

Un vânt direcŃional puternic sau un coş de fum foarte înalt pot provoca un tiraj excesiv. SoluŃia
este integrarea unui stabilizator de tiraj, astfel încât tirajul să fie limitat la 10-25 de pascali. Un
tiraj adecvat şi stabil reduce de asemenea riscul de aprindere în buncărul de combustibil.

Vă rugăm consultaŃi-vă cu coşarul înainte de a instala un stabilizator de tiraj.

Un stabilizator de tiraj poate fi achiziŃionat de la BAXI ca accesoriu (v. figura de mai jos – fixaŃi
strâns stabilizatorul de tiraj într-un cadru adecvat, cu suporŃi externi şi posibilitatea de reglare
precisă). Stabilizatorul de tiraj poate fi incorporat, în poziŃiile 1, 2 sau 3 (v. schiŃa din partea
stânga jos).

Stabilizator de tiraj pe coş vertical

Stabilizator de tiraj BAXI Stabilizator de tiraj pe coş orizontal


Montant pe Ńeava de fum

3.4 Conectarea vasului de expansiune, vanelor de siguranŃă şi pompei

3.4.1 Vasul de expansiune

Dimensiunea vasului de expansiune se determină pe baza conŃinutului total de apă din


sistemul de încălzire.

Vas de expansiune deschis: aprox. 8% din conŃinutul total de apă din sistemul de încălzire.

Vasul de expansiune deschis poate fi înlocuit cu un vas de expansiune închis.

Dacă sistemul a fost prevăzut cu un vas de expansiune închis, încărcarea manuală a


boilerului nu este permisă.

3.4.2 Dispozitiv de siguranŃă de scurgere (opŃional)

Pentru a asigura oprirea rapidă a centralei, în sistemele închise trebuie prevăzut un schimbător
de căldură de siguranŃă cu dispozitiv de siguranŃă de scurgere.

Dispozitiv de siguranŃă pentru tipul 1.5 Cod componentă Baxi 080248


2.5 Cod componentă Baxi 080247
4.0 Cod componentă Baxi
Diametru racord Ǿ 18mm.
Presiunea racordului de apă min. 2,0 bar.
Linia de admisie a apei nu trebuie să poată fi blocată iar linia de evacuare trebuie să fie
degajată.
VerificaŃi vana de siguranŃă anual.

3.4.3 Montarea dispozitivului de siguranŃă de scurgere

Dispozitiv de siguranŃă de scurgere pentru Multi-Heat 2.5 (Centrala văzută din faŃă)

Dispozitiv de siguranŃă de scurgere pentru Multi-Heat 1.5 (Centrala văzută din faŃă)

Dispozitiv de siguranŃă de scurgere pentru Multi-Heat 4.0 (Centrala văzută din spate)
3.4.4 Vane de siguranŃă şi Ńeava de siguranŃă

Se instalează în conformitate cu standardele şi reglementările aplicabile.

Nu se pot instala dispozitive de blocare, supape, pompe, armături sau dispozitive reductoare la
Ńevile de siguranŃă, Ńevile de extensie la sistemele deschise sau Ńevile de alimentare ale vanelor
de siguranŃă în sistemele închise.

Vanele de siguranŃă şi dispozitivele de protecŃie la funcŃionarea pe uscat trebuie instalate direct


la Ńeava de scurgere (fără supape).

3.4.5 Scurgere din vana de siguranŃă şi vasul de expansiune

Se instalează în conformitate cu standardele şi reglementările aplicabile.

3.4.6 Vane de siguranŃă şi Ńeava de siguranŃă

În conformitate cu normele privind sistemele de apă şi instrucŃiunile Inspectoratului NaŃional de


Muncă.

Scurgere din vana de siguranŃă şi vasul de expansiune

În conformitate cu normele privind sistemele de apă şi instrucŃiunile Inspectoratului NaŃional de


Muncă.

3.4.7 Pompa

Dimensiunea pompei de circulare trebuie să fie determinată printr-un calcul bazat pe


dimensiunea sistemului, dimensiunea Ńevilor şi modul de execuŃie. Pompa poate fi racordată la
panoul de comandă al centralei cu ajutorul mufei furnizate.

3.4.8 ProtecŃie împotriva îngheŃului

Sistemul de încălzire poate fi protejat împotriva îngheŃului cu antigel, însă nu uitaŃi că rezervorul
de apă caldă (dacă este conectat) nu este protejat. Recomandăm să apelaŃi la un instalator
care să adauge antigel dacă este necesară protecŃie împotriva îngheŃului.

3.5 Alimentarea cu energie

Se aplică instrucŃiunile comerciale tradiŃionale.

Alimentarea cu energie a centralei se realizează cu ajutorul cablului furnizat.

Trifazic + zero şi împământare. Trebuie să existe un disjunctor pe instalaŃia permanentă.

Tip MULTI-HEAT Model standard (400 V)

(1) = L1, (2) = L2, (3) = L3, (4) = zero, galben/verde = împământare – v. datele tehnice
relevante.
Tip MULTI-HEAT model special (230 V)

(Maro) = L1, (Albastru) = neutru, (Galben/verde) = împământare

( ) – culorile cablurilor

Pentru schemele electrice, v. secŃiunea 4.2 – Scheme electrice.

Pompa este ataşată la mufa furnizată într-o pungă de plastic (nr. 100350).

NB: Înainte ca electricianul să testeze direcŃia de mers a transportorului elicoidal/burghiului,


trebuie să se asigure că toate bucăŃile de lemn şi/sau fier, dacă există, au fost îndepărtate din
buncăr, pentru că altfel aceste materiale ar putea împiedica transportorul să se învârtă.

Testarea electrică a direcŃiei de mers a transportorului elicoidal/burghiului:

- ÎnchideŃi capacul buncărului şi deschideŃi uşa de curăŃare cea mai de jos


- PorniŃi centrala apăsând pe butonul ON/OFF de pe panoul de comandă. Dacă
este necesar, consultaŃi descrierea comenzilor din acest manual.
- ApăsaŃi scurt pe butonul de introducere manuală a combustibilului (transportorul
elicoidal/burghiu cu săgeata spre dreapta)
- Transportorul elicoidal/burghiul trebuie să meargă în sensul acelor de ceasornic
- Dacă transportorul elicoidal/burghiul merge în direcŃia greşită, comutaŃi cele două
faze (numai pe Multi Heat standard (3 x 400 volŃi).

3.5.1 Meniul de instalare (programare)

OpriŃi centrala, adică apăsaŃi butonul ON/OFF (E) pe OFF. ApăsaŃi tasta RESETARE
ALARMĂ (F) şi tasta MENIU (B) împreună timp de aproximativ 3 secunde. Se va afişa
MENIUL DE INSTALARE. Există trei puncte ce pot fi selectate prin tasta MENIU (B).
Valorile pot fi ajustate +/- cu tasta SET (R).

XXX [1.07] versiune PROM (codul [1.07] înseamnă ediŃia 1 versiunea 7


PXX [P15] Intervalul minim (setare din fabrică P15 – minim 15 secunde).
Interval: 10-30 secunde. Randamentul maxim al centralei poate fi limitat
cu ajutorul acestui parametru/acestei funcŃii
bXX [b75] Setare pentru randamentul maxim al ventilatorului
Interval: 1% - 99%
(Setare din fabrică b75 = 75%, valabil pentru tipul Multi-Heat 4.0)

Valori standard
Multi-Heat 1.5 = b35 – b40 (35-40%)
Multi-Heat 2.5 = b50 – b60 (50-60%)
Multi-Heat 4.0 = b75 – b99 (75-99%)

După ce toate datele au fost setate corect, ele vor fi salvate cu ajutorul tastei ON/OFF (E).
Dacă nu se doreşte salvarea noilor valori, ieşiŃi din meniu apăsând RESETARE ALARMĂ
(F). Valorile anterioare deschiderii meniului rămân valabile.

3.5.2 Conectarea alarmei

Alarma externă cu propria alimentare cu energie (max 24 V- 3 Amp) poate fi conectată la


clemele 11 şi 12 (v. schema electrică).

3.6 InstrucŃiuni de asamblare


3.6.1 Racordarea Ńevilor – alegerea materialelor

Pentru partea de încălzire centrală, se poate utiliza un material mixt din cupru şi oŃel. łeava de
admisie şi evacuare trebuie să fie izolată cu atenŃie pentru a evita pierderile termice.

3.6.2 Vana de siguranŃă anti-ardere inversă

Trebuie conectată la sistemul de alimentare cu apă menajeră şi la un vas sub presiune pentru
stocarea apei de incendiu. În Ńeava dintre vasul de stocare a apei de incendiu şi vana de
siguranŃă anti-ardere inversă NU se vor instala supape care ar putea fi închise sau oprite în
mod inadecvat.

Pe o parte a panoului există un spaŃiu pentru asamblarea Ńevilor – acesta poate fi mutat sau
schimbat pe partea unde este necesară instalarea.

3.6.3 ProtecŃie anti-îngheŃ

Sistemul de încălzire centrală poate fi protejat împotriva îngheŃului cu ajutorul unui amestec de
antigel.

3.6.4 Temperatura boilerului şi de retur

Conform secŃiunii 1.3, recomandăm menŃinerea temperaturii boilerului la 800C. Temperatura de


retur trebuie să fie de cel puŃin 600C pentru a minimiza riscul de coroziune.

Vana de bypass din schiŃă, punctul 3.7, trebuie să fie instalată şi ajustată pentru a asigura
temperatura de retur.

3.6.5 Amenajare

Centrala se instalează pe o fundaŃie stabilă.

Centrala se montează aşa cum se arată în figura 3.7.

Este important să se asigure că transportorul elicoidal poate fi îndepărtat în timpul


operaŃiunilor de service.
Tipul 1.5 Dacă nu există suficient spaŃiu, transportorul elicoidal poate fi scos prin
buncăr, prin împingerea acestuia cu 160 mm mai în spatele
motoreductorului, şi apoi prin scoaterea sa prin buncăr.

Tipurile 2.5 şi 4.0 Cu aceste tipuri, transportorul elicoidal poate fi scos pe la ambele
capete.

3.6.6 Pornire şi reglare

Centrala se porneşte aşa cum se arată în secŃiunile de la 1.4 la 1.10. Reglarea cantităŃilor de
aer şi combustibil se realizează în conformitate cu următoarele instrucŃiuni:

Tip combustibil CO2 la randament ridicat CO2 la randament scăzut

Pelete de lemn 13-14 9-12

Cereale 13-14 9-12

Aşchii de lemn 10-12 9-12

Combustia este controlată cu ajutorul unui dispozitiv de control al oxigenului, dacă este instalat
un astfel de dispozitiv. V. instrucŃiunile separate.
bar

Opritor refulare
Vas sub presiune

Presiune max. 10

Alimentare cu apă
Conţinut apă 20 L

Vană SVR
3.7 Diagrama sistemului

apă de incendiu

Vană de siguranţă de
expansiune închisă

Vană de bypass cu 2- sau 3 căi (Danfoss RAV25)


Element termostat Danfoss RAVK

Rezervor apă caldă


Vană termostat

Vană de amestec
cu 3 căi

Sistem încălzire
4 Date tehnice şi scheme electrice

Figura 4

4.1 Date tehnice

Tip 1.5 Tip 2.5 Tip 4.0


A Adâncime – Total mm 1435 1578 1693
B LăŃime – Centrală mm 504 600 600
C ÎnălŃime mm 1165 1475 1475
D LăŃime – Buncăr mm 504/910 600/1000 600/1000
(LăŃimea uşii în locuinŃă = D + 30 mm) litri 200/350 360/600 360/600
- Dimensiune buncăr mm 402 x 402 521 x 521 521 x 521
- Dimensiunile uşii magaziei (l x
l
- ÎnălŃimea până la conectarea mm 1110 1455 1455
cu Ńeava de fum
- Diametrul exterior al Ńevii de mm 130 150 150
fum
Greutate – gol kg 340/385 530/630 580/680
ConŃinut apă litri 50 125 150
SpaŃiu necesar pentru scoaterea transportorului mm 800 1000 1000
elicoidal la capătul buncărului mm (v. pct. 3.6.5.) 1000 1000
-”- (sau la capătul uşii) mm 100 100 100
DistanŃa minimă de serviciu la capătul
buncărului
0
Temperatura de operare C 60-85 60-85 60-85
Putere (nominală) Pelete de lemn kW 15 25 43
Cereale/porumb kW - 23 37
Aşchii kW - 23 37
Putere minimă Pelete de lemn kW 4.6 7.5 12
Cereale/porumb kW - 6.8 12
Aşchii kW - 6.8 12
Putere (standby) cf. ghid ** Aprox. 0.5 0.8 1.0
kW
0
Temperatura fumului la Pelete de lemn C 130 170 158
putere nominală
0
Cereale/porumb C - 167 152
0
Aşchii C - 178 183
0
Temperatura fumului la Pelete de lemn *** C 60 80 75
putere minimă
0
Cereale/porumb C - 85 80
***
0
Aşchii C - 85 80
3
Volumul fumului la putere Pelete de lemn m pr oră 36 58 93
nominală
3
Cereale/porumb m pr oră 60 97
Consum combustibil la Pelete de lemn kg pr oră 3.4 5.7 10
putere nominală
Cereale/porumb kg pr oră - 6.0 11
Aşchii kg pr oră - 7.2 11
Efect motoreductor kW 0.12 0.37 0.37
Efect motor ventilator W 90 90 90
Consum electricitate kW 0.3 0.46 0.46
Alimentare cu electricitate /dimensiune siguranŃe 3 x 400 V √ √ √
+ împământare – 50 Hz/10 A
1 x 230 V + împământare – 50 Hz/10 A √ √ √
Setare pentru întrerupătorul de circuit 400 V/230 A 0.6 1.2 1.2
V
Tipuri de combustibili Pelete de lemn Aprox. 5-20 mm 5-20 mm 5-20 mm
aprobaŃi 8% apă
Cereale/porumb Aprox. - X X
15 %
apă
Aşchii Aprox. - X X
25% apă
Presiune test, boiler bar 4.0 4.0 4.0
Presiune test, bobină (echipament suplimentar) bar 25 25 Nu este
furnizat
Admisie şi expansiune Inci 1 1 1
Evacuare Inci 1 1 1
Nivel zgomot dB(A) <70 <70 <70
Dispozitiv de siguranŃă anti-combustie Inci 1/2 1/2 ½
retrogradă
Robinet instalat din fabrică inci 1/2 1/2 ½

**) Putere minimă recomandată în standby în timpul operării intermitente, în care se poate menŃine focul. Pentru a
menŃine focul în afara ciclului de încălzire, trebuie să existe întotdeauna cel puŃin un rezervor de apă caldă şi 1-2
calorifere conectate (deschise)
***) Există temperaturi minime ale fumului realizate prin operarea pe 24 de ore la putere minimă. Această temperatură
a fumului este prea mică pentru operarea obişnuită, cu coşuri de fum obişnuite. Considerăm că o temperatură a
0
fumului de 100 C este minimul absolut pentru coşurile obişnuite. Prin urmare, am incorporat o alarmă la o temperatură
0 0
a fumului de 100 C. Aceasta înseamnă că dacă temperatura fumului scade sub 100 C timp de o jumătate de ore,
centrala se va opri. Această funcŃie de alarmă asigură şi împotriva alimentării continue a centralei dacă s-a stins focul.
4.2 Schemă electrică

4.2.1 Panou electric


4.2.2 Multi Heat standard (400 V)

4.2.3 Multi Heat (model special – 230 V)


4.2.4 ExplicaŃie pentru schema electrică

B12 – Termostat de supraîncălzire

F1 – SiguranŃă 1.6 A

F2 – ProtecŃie motor

F3 – SiguranŃă 1A

J1- sondă de oxigen

J2 – Bloc putere 230V DC

J3 – Curent electric pentru sonda de oxigen

J4- Conexiune între alimentarea cu energie şi circuitul imprimat de control

J 5 – Bloc de joasă tensiune

K1& K2 Releu (cu pornire mecanică)

L1-L3 Faze

M2 – pompă (mufele se află în spatele panoului de comandă)

M6 – ventilator

N – zero

T1-T3 – Conexiune motor

X1 – Blocaj

Alarmă – posibilă ieşire liberă maxim 24 V- 3 Amp

V. secŃiunea 3.5 pentru conectarea la alimentarea cu energie


5 Raport privind livrarea centralei

Instalare realizată de: _____________________

Datele centralei: _____________________

Denumirea tipului

BAXI MULTI-HEAT _____

Tip dimensiune/nr. de serie ___________/__________

Sistem centrală instalat şi reglat la: data _____________________

Certificat de garanŃie completat şi transmis: data __________________

5.1 Valori măsurate şi reglate

Data Data Data Data


Tip combustibil
Umiditate
Cantitatea minimă programată a aerului –
reglaj (v. pag. 9)
Timp de funcŃionare program pentru
transportorul elicoidal
Ridicat
Scăzut (v. pag. 9)
Timp programat cu cantitate max. de aer
(setare intermitentă)
(v. pag. 9)
Randament ridicat: timp între alimentările
transportorului elicoidal
Secunde
Randament ridicat: cantitatea aerului în %
Pornire intermitentă: timp reglat între
alimentările transportorului elicoidal
Minute
Randament scăzut: timp între alimentările
transportorului elicoidal
Secunde
Randament scăzut: cantitatea aerului în %
Reglaj pompă, pompa 1
Reglaj pompă, pompa 2
Alte date/reglaje
Reglaje realizate de: