Sunteți pe pagina 1din 129

NORMAr"

pentru
PROIIcrllRfJIS, I IXleurllRfJI
INsrlllllrlllOR
, IllerRlel
eu rlNSIUNI
A V .
PANALA1000V c.a. " 1500V c.c.,
'ND'CA""7. 98

Editat de:
Institutul National
, de Cercetare-Dezvoltare
in Constructii §i Economia Constructiilor
Bucure~ti - $os. Pantelimon nr. 266
Telefon: 2 55 1020; 2 55 2250/176 - redactie
,
/116 - difuzare

....
2. TERMINOLOGIE, CLASIFICARI ~I ABREVIERI
NORMATIV PENTRU PROIECTAREA ~I Indicativ I.7-98
EXECUTAREA INSTALATIILOR ELECTRICE CU inlocuie§te normativ I.7-91 in afara termenilor definiti in standardele ~i reglementarile conexe
TENSIUNI pANA LA 1000 V c.a. §i 1500 V c.c. date in anexa I, in acest normativ se utilizeaza ~iurmatorii termeni speeifici:

2.1. Instalatii electrice de alimentare §i de distributie


1. DOMENIU DE APLICARE
2.1.1. Alimentare de bazii (normala) cu energie electrica
1.1. Prevederile prezentului normativ sunt obligatorii la proiectarea ~i Alimentarea cu energie eleetrlca prevazuta pentru a asigura
exeeutarea instalatiilor electriee eu tensiuni pana la IOOOVe.a. ~i 1500 V functionarea receptoarelor eleetriee ale unui consumator in regim normal.
e.c., aferente constructiilor ~i ineintelor acestora. 2.1.2. Alimentarea de rezerva cu energie electrica
1.2. La proiectarea ~i realizarea instalatiilor electrice tehnologice sau Alimentarea cu energie electriea prevazuta pentru a asigura
specifice, prevederile prezentului normativ se aplica impreuna cu mentinerea in functiune, neintrerupta sau 0 perioada de timp, a unor
reglementarile tehnice corespunzatoare acestor instalatii. receptoare electrice ale eonsumatorului, la intreruperea alimentarii de baza.
Nu fac obiectul normativului instal~Jiile electrice din exploatari 2.1.3. Alimentare de siguranla
miniere slibterane, de telecomunicatii, feroviare, nucleare ~i similare Alimentarea eu energie electrica prevazuta pentru a mentine in
acestora. funetiune echipamentele necesare asigurarii sigurantei utilizatorilor.
1.3. Prezentul normativ are caracter de obligativitate in ceea ce prive~te 2.1.4. Alimentare de rezerva de inlocuire
prevederile legii 90/1996 ~i cerintele de calitate ale legii 10/1995: Alimentarea cu energie eleetriea prevazuta pentru a mentine in
- rezistenta ~i stabilitatea; functiune instalatia sau 0 parte a aeesteia pentru a evita intreruperea
- siguranta in exploatare; proceselor industriale continui sau de importanta deosebita.
- siguranta la foc; 2.1.5. InstalaJie electricii de utilizare
- igiena, sanatatea oamenilor, refacerea ~i protectia mediului; Totalitatea materialelor ~i echipamentelor situate in aval faJa de
- izolatia termica, hidrofuga ~i economie de energie; punctul de delimitare eu reJeaua furnizorului de energie electrica ~icare sunt
in exploatarea eonsumatorului.
- protectia impotriva zgomotului.
. Fac exceptie articolele care au caracter de recomandare specificate 2.1.6. Puterea instalata a unui consumator
ca atare in text. . Suma puterilor nominale ale receptoarelor fixe sau mobile ale
consumatorului.
1.4. Prezentul normativ se aplica la lucrarile noi cat ~i la lucrarile de
reparatii capitale, reabilitari sau modernizari ale instalatiilor electrice. 2.1. 7. Puterea nominala a unui receptor
1.5. in anexa 1 sunt prezentate reglementari conexe instalatiilor electrice. Marimea electrica pentru care se dimensioneaza alimentarea unui
receptor. _

2.1.8. Puterea instalata a unei coloane sau a unui circuit


Elaborat de:
Suma puterilor nominale ale reeeptoarelor fixe sau mobile
Aprobat de:
INSTITUTUL DE CERCETARI PENTRU ECHIPAMENTE MLP AT cu ordinul alimentate din coloana sau eircuitul respeetiv.
~I TEHNOLOGII DE MECANIZAREA CONSTRUCTIILOR or. 87/N/ din 2.1.9. Puterea reala (Pr) a unui receptor
18.12.1998 Marimea electrica egala cu produsul dintre puterea instalata (Pi) ~i
coefieientul de incarcare (Ci) al acestuia.

6 7
2.1.10. Puterea absorbitd (PJ a unui receptor Pentru circuite nelegate la pamant se folose~te abrevierea TFJS.
Marimea electrica egala cu raportul dintre puterea reala (Pr) ~i Pentru circuite legate la pamant se folose~te abrevierea TFJP
randamentul receptorului (11r)' (tensiune foarte joasa de securitate).
2.1.11. CoeJieient de simultaneita.te (Cs) 2.1.19. Tablou general de distribufie
Reprezinta raportul dintre suma puterilor nominale ale receptoarelor Tablou electric racordat direct la reteaua fumizorului de energie
consumatorului alimentate din acela~i circuit sau acee~i coloana care electrica, la un post de transformare sau la 0 sursa proprie a consumatorului
functioneaza simultan ~i suma puterilor nominale ale tuturor receptoarelor de energie electrica ~i care distribuie energia electrica la alte tablouri de
consumatorului racordate la circuitul sau coloana respectiva. distributie sau direct la anumite receptoare ale consumatorului.
2.1.12. CoeJieientul de inedreare (C) 2.1.20. Tablou principal de distribufie
Reprezinta raportul dintre puterea reala ~i puterea instalata a unui Tablou electric alimentat dintr-un tablou general ~i care distribuie
consumator. energia electrica la tablouri secundare sau direct la anumite receptoare ale
2.1.13. Curent dijerenfial rezidual (eurent de defect) IA consumatorului.
Marimea sumei fazoriale a valorilor instantanee a curentilor care 2.1.21. Tablou seeundar de distribufie
parcurg toate conductoarele active ale unui circuit intr-un punct al instalatiei Tablou electric alimentat dintr-un tablou principal ~i de la care
electrice. energia electrica se distribuie la receptoarele consumatorului.
2.1.14. Curent diferenJial nominal (de funefionare) (IAn) 2.1.22. Siguranfe generale
Curentul difere.ntialrezidual ce provoaca declan~areaunui dispozitiv Siguran1e montate pe coloana de alimentare a unui tablou electric.
de protectie diferential. 2.1.23. Coloand eleetried
2.1.15. Curent nominal de sarcind (In) Cale de curent care alimenteaza tabloul principal de distribu1ie de
Curentul pe care 11suporta aparatul in functionare normala ~i pe la tabloul general sau tabloul secundar de la tabloul principal.
care acesta 11poate intrerupe. , 2.1.24. Coloand eleetried magistrald
2.1.16. Dispozitiv de protee/ie diferenfial-rezidual (dispozitiv diferenfial) Cale de curent care alimenteaza pe parcursul ei cel pU1indoua
Aparat electromecanic sau asociatie de aparate desti~ate sa provoace tablouri de distribu1ie, in derivatie.
deschiderea contactelor dmd curentul diferential rezidual ajunge in anumite 2.1.25. Coloand eleetried eoleetivd
conditii la 0 valoare data (curent diferential nominal). . Cale de curent din care se alimenteaza mai mul1iconsumatori
2.1.17. intreruptor automat (disjunetor) 2.1.26. Coloand eleetried individuald
Aparat mecanic de comutatie capabil sa stabileasca, sa suporte ~isa Cale de curent care serve~te pentru alimentarea unui singur
intrerupa, in condi1ii normale de func1ionare pentru circuit, precum ~i sa consumator.
stabileasca, sa suporte 0 durata specificata de timp ~i sa intrerupa curen1i in 2.1.27. Circuit electric
condi1ii anormale de func1ionare pentru circuit (de exemplu curen1i de Ansamblu de echipamente ~i materiale electrice ale instala1iei
scurtcircuit sau suprasarcina). alimentate de la acee~i origine ~i protejate impotriva supracuren1ilor prin
2.1.18. Tensiune foarte jO(Jsdde seeuritate acele~i dispozitive de protec1ie.
Diferen1a de potential care nu dep~e~te SOV, valoare eficace in 2.1.28. Zona (volum) de aeeesibilitate (zona de manevrare)
curent altemativ intre conductoare sau intre un conductor oarecare ~ipamant Volum cuprins intre oricare punct de pe 0 suprafa1aunde oamenii
intr-un circuit la care separarea de re1eaua de alimentare este asigurata au acces in mod obi~nuit §i elementele inconjuratoare pe care 0 persoana
printr-un transformator de separare sau un convertizor cu inIa~urari poate sa Ie atinga rara mijloace auxiliare.
separate. 2.1.29. Zone (volume) de proteefie pentru hili, du§uri §i piseine
Volume specifice de protectie in care exista pericol de ~oc electric.

8 9
if'~r

'i , ~!
~, r.

2.1.30. ~oc electric Conditii atmosferice normale se considera pentm: presiunea


Efect patofiziologic care ,apare la trecerea unui curent electric prin atmosfericade 0,8+ 1,I ata ~itemperaturicuprinseintre -200 ~i + 400 C.
corpul omului sau prin corpul unui animal. 2.1.40. Zona cu pericol de explozie
2.1.31. Electrocutare Spatiul in care, in conditii normale de functionare sau avarie, se pot
Este un ~oc electric fatal. acumula permanent sau accidental gaze, vapori de lichide sau pulberi
2.1.32. Stabilitate termicii combustibile in concentratii suficiente pentru a da n~tere unei atmosfere
tnsu~irea unui element conduditor electric sau a unui aparat electric potential explozive (explozii volumetrice).
de a suporta efectul termic al unui curent electric in regim permanent, 2.1.41. Protecfie antiexploziva (a unui echipament electric)
intermitent sau de scurta durata (scurtcircuit), tara a depa~i temperatura Executie speciala pentm echipamentele care functioneaza in zone
admisa corespunzatoare regimului respectiv. cu pericol de explozie in vederea reducerii pericolului de aprindere a
2.1.33. Stabilitate dinamicii amestecurilor explozive de la echipamentul respectiv.
tnsu~irea unui element conducator electric sau unui aparat electric 2.1.42. Temperatura maximii de suprafafa (temperatura limita)
de a suporta efectul electrodinamic al unui curent de scurtcircuit, la Temperatura cea mai inalta care este atinsa la functionarea in
parametri de fabricatie, tara sa-~i modifice calitatile functionale. conditiile cele mai nefavorabile de orice parte sau suprafata a unui
2.1.34. Parte activii echipament electric, care este susceptibila sa produca 0 aprindere a
Grice conductor sau parte conductoare din punct de vedere electric atmosferei potential exploziva inconjuratoare.
.
,
destinat a fi sub tensiune, in functionare nOrn1ala, inclusiv conductoml
neutm (N).
2.1.43. Temperatura de mocnire a prafului in strat este temperatura
minima a unei suprafete incaIzite aflate in aer liber, pe care praful depozitat
I 2.1.35. PiirJi intermediare (conductoare electric) instrat de 5 mm ajunge de la sine la 0 ardere lenta. Pentm grosimi mai
Parti conductoare inaccesibile care in functionare normala nu sunt mari de straturi, mocnirea poate sa aiba loc sub aceasta temperatura.
sub tensiune, dar care pot fi puse sub tensiune in caz de defect. 2.1.44. Durata tE
2.1.36. Masii (a unui echipament sau element de construcfie) Timpul necesar pentm ca 0 infli~urare a unui electromotor,
Parte conductoare accesibiUia unui echipament electric sau element alimentata in curent alternativ sa atinga sub curentul sau de pornire,
de constmctie care poate fi atinsa, dar care in mQd normal nu este sub temperatura limita plecand de la temperatura stabilizata in regim nominal,
tensiune ~i care poate ajunge sub tensiune.in caz de defect. cimd functioneaza la 0 temperatura ambianta maxima admisa.
2.1.37. Impedanfa buclei de defect 2.1.45. Influenfe externe
Impedanta totala a traseului de trecere a unui curent rezultat dintr- Actiuni ale factorilor exteriori asupra instalatiilor electrice.
un defect.
2.1.38. Pardoseala izolantii electric (pardosealii electroizolanta) 2.2. Abrevieri §i simboluri
Pardoseala la care stratul de uzura care acopera intreaga suprafata
este din materiale izolante electric (de ex. lemn, cauciuc, bachelita, 2.2.1. PE - Conductor de protectie
linoleum, PVC etc.) ~i care sunt lipite pe suport, nu prezinta crapaturi ~i Conductor prevazut in anumite masuri de protectie impotriva
rosturi care sa dep~easca 3 mm. ~ocurilor electrice.
2.1.39. Atmosferii potenfial explozivii 2.2.2. N - Conductor neutm
Amestec de gaze, vapori sau pulberi combustibile cu aer in conditii Conductor racordat la punctul neutm al retelei ~i care poate
atmosferice noimale ~i concentratii cuprinse iJ}tre limitele inferioara ~i contribui la transportul energiei electrice.
superioara de explozie, in care, in caz de aprindere, arderea se propaga in 2.2.3. PEN - Conductor legat la pamimt care indepline~te simultan functia
tot amestecul. de conductor de protectie ~i de conductor neutm.

10 11

1
2.2.4. SEN - Sistem electroenergetic national 3. CONDITII GENERALE
2.2.5. PATA - Protectie automata impotriva tensiunilor de atingere.
2.2.6. PACD - Protectie automata impotriva curentilor de defect.
2.2.7. TFJS - Tensiune foarte joasa de securitate pentru circuite nelegate la 3.1. Conditii pentru alimentarea instalatiilor electrice la consumatori
pamant.
2.2.8. TFJP - Tensiune foarte joasa de securitate pentru circuite legate la 3.1.1. Bran~amentele electrice aeriene se proiecteaza ~i se executa
pamant.
respectandu-se conditiile prevazute in normativul PE 106, iar bran~amentele
subterane, respectandu-se conditiile prevazute in normativul PE 107.
3.1.2. Modul de racordare la reteaua de' distributie se stabile~te de catre
2.3. Influente externe. Categorii §i clase de influente
fumizorul de en~rgie electrica.
3.1.3. Prevederea alimentarii de rezerva cu energie electrica pe langa
2.3.1. Fiecare conditie de influenta extema este notata printr-un cod format
alimentarea de baza cu energie electrica, la consumatori, este obligatorie in
dintr-un grup de doua majuscule ~i 0 cifra (conform SR-CEI 364-3) ~ezate urmatoarele cazuri:
in urmatoarea ordine ~i cu urmatoarele semnificatii:
Prima litera: Categoria generala de influente exteme: - la consumatori industriali ~i similari cu receptoare care trebuie sa
A: Mediu; functioneze rara intrerupere, in conditiile date in normativul PE 124;
B: Utilizari; la consumatori prevazuti cu iluminat de siguranta ~ila cOQsumatoriechipati
C: Caracteristici constructive ale cladirilor. cu instalatii electrice pentru prevenirea ~i stingerea incendiilor in conditiile
A doua litera: natura influentei exteme: date in acest normativ.
A Se poate prevedea la consumator alimentare de rezerva cu energie
B electrica pe langa alimentarea de baza cu energie electrica ~i in aite cazuri
C . . . . . etc. decat cele mentionate mai sus, justificat, in conditiile prevazute de
Cifra: clasa influentei exteme: normativul PE 124, cu acordul investitorului.
1 3.1.4. La consumatori alimentati direct din reteaua fumizorului de energie
2 c1ectrica instalatiile ,electrice se executa cu distributie monofazata pentru
3 etc. valori ale curentilor de pana la 30 A ~i cu distributie trifazata pentru curenti
2.3.2. Categoriile influentelor exteme in functie de natura lor ~i gradul de peste 30 A.
influenta (clasa) conform clasificarii intemationale din SR CEI 364-3 se dau Fac exceptie de la aceasta prevedere instalatiile electrice pentru
in anexa 2. alimentarea receptoarelor monofazate speciale, cu valori ale curentilor peste
Tabelul mai cuprinde ~icorespondenta dintre simbolurile romane~ti 30 A (de ex. transformatoare de sudare) care pot fi alimentate, monofazat,
utilizate pentru clasificarea mediilor ~i simbolurilor intemationale. dar numai cu aprobarea fumizorului de energie electrica.
2.3.3. incadrarea principalelor incaperi in categorii ~i clase dupa influentele 3.1.5. Coloanele electrice care pleaca din bran~amentelecladirilor de locuit,
exteme ~i gradele minime de protectie impuse echipamentelor electrice se comerciale, social-cuiturale ~i administrative, se proiecteaza ~i se executa
da in anexa 4. incadrarea incaperilor neincluse in acest tabel se face prin rcspectandu-se pe langa conditiile din prezentul normativ ~i conditiile din
asimilare. normativul PE 155 ~i I 7/1.
in hoteluri, moteluri ~i pensiuni este necesara alimentarea fiecarei
camere (apartament) cu cel putin un circuit electric distinct.
Pentru aces~ecategorii de cladiri se recomanda ca fiecare camera
12
13
(apartament) sa fie prevazuta cu tablou electric cu cel putin doua circuite
electrice. 3.2.2. Schemele de distributie ale instalatiilor electrice se determina in
3.1.6. Pentru instalatiileelectrice de lumina ~i f0rta se poate prevedea tablou functie de:
electric de distributie comun cu urmatoarele exceptii: - tipurile schemelor conductoarelor active (monofazat cu 2 sau 3
-°daca se' aplica tarife diferentiate a consumului de energie electridi; conductoare, bifazat cu 3 conductoare, trifazat cu 3,4 sau 5 conductoare)
- daca functionarea receptoarelor de forta provoaca fenomene suparatoare - tipurile de scheme de legare la pamant. .
in instalatiile de lumina (de ex. palpairi, scaderea tluxului luminos); 3.2.3. Schemele de legare la pamant sunt notate prin simboluri care
semnifica urmatoarele:
- daca este necesara separarea instalatiilor tehnologice din considerente de
siguranta sau din considerente economice. Prima litera: Situatia retelei de aIimentare in raport cu pamantul:
3.1.7. La proiectarea ~i executarea instalatiilor electrice trebuie respectate T - legatura directa la piimant;
conditiile din regulamentul PE 932 referitoare la obligativitatea prevederii I - fie izolarea tuturor partilor active fata de piimant, fie legarea la piimant
la consumator a aparatelor de inregistrare a cantitatii de energie consumata a unui punct printr-o impedanta.
~i a aplicarii, atunci cand este cazul, a masurilor pentru imbunatatirea A doua litera: Situatia maselor instalatiilor electrice in raport cu pamantul:
factorului de putere ~i pentru limitarea regimului deformant, conform T - masele instalatiei legate direct la pamant, independent de eventuala
normativului PE 143. legare la piimant a unui punct aI alimentarii;
I
3.1.8. Solutia de amplasare a contoarelor de apartament, in functie de tipul N - legatura electrica directa a maselor la punctul de aIimentare legat la
acestora, se stabile~tede catre proiectant, cu avizul prealabil aI fumizorului pamant (in curent altemativ, punctul de legare la piimant estein mod normal
de energie electrica. punctul neutru; in cazuri speciale, punctul de legare la piimant poate fi un
conductor de fazii).
Amplasarea contoarelor de energie electrica trebuie sa permita
Alte litere:
inregistrarea ~i citirea consumului, lara ca aceasta sa fie conditionata de
prezenta sau acceptul abonatului. Dispunerea conductorului neutru ~i al conductorului de protectie:
3.1.9. Repartizarea pe faze ~i respectiv pe circuite de aIimentare a -
S functia de protectie este asigurata printr-un conductor separat de cel
receptoarelor electrice, trebuie sa se faca astfel incat sa se asigure 0, neutru sau de un eventual conductor activ legat la piimant (in curent
incarcare cat mai echilibrata a acestora. aItemativ) ,

C - functiile de neutru ~i de protectie pot fi combinate intr-un singur


conductor (PEN).
3.2. Scheme de legare la pamant 3.2.4. Schemele TN au un punct legat direct la piimfmt, masele instalatiei
fiind legate in acest punct prin conductoare de protectie. in aceasta schema,
'.1. J. Proicctarea ~i executarea instalatiilor electrice trebuie sa se faca curentul de defect intre faza ~i masa este un curent de scurtcircuit. Se
IlIIandll ~l' scama de urmatoarele caracteristici: considera trei tipuri de scheme TN functie de dispunerea conductorului
',rh('III('Jcdl' Icgarc la pamant; neutru ~i a conductorului de protectie dupa cum urmeaza:
11I11t1l'1I1('k
('Xll'rIll'la care acestea sunt supuse in functionare normala; - Schema TN - S in care un conductorde protectie distinct este utilizat
(1IIIIPllllhlhIUI('al'chipamcntelor §i materialelor electrice care alcatuiesc pelJ,truintreaga schema.
,II I ',II 111'.1,1111111
- Schema TN - C in care functiile de neutru ~i de protectie sunt combinate
I.. IIkV('I'('1I IIIlIsunlor de protectie ~i la executia instalatiilor intr-un singur conductor pentru intreaga schema.
(In II IIt Ildlllll'~" ~(' 110[\Sl'mna de aceste caracteristici. - Schema TN - C - S in care functiile de neutru §i de protectie sunt
combinate intr-un singur conductor pe 0 portiune a schemei.

1,1
15
I
SCHEMA TN-S

SCHEMA COMBINATA TN-C-S


Ll

=fj
SCHEMA TN-C SCHEMA TN-S
L2 ~r-

N
L3
N
PE ~ PEN
,, LI

L2

L3

N
PE

~jzl N
.-.

SCHEMA TN-C

IT
L1

~ L2

L3
PEN
3.2.5. Schema IT are un punct de alimentare legat direct la pamant, masele
instalatiei electrice fiind legate la prize de pamant independente din punct de
vedere electric de priz~ de pamant a alimentarii. In aceasHischema curentii
de defect faza-mas~, pentru intensitati chiar mai mici decat ale unui curent
N1 PE PE N de scurtcircuit,. pot fi suficient de mari pentru a provoca aparitia unei
~-1-...... ,---.......
tensiuni periculoase.
3.2.6. In schema IT toate Partile 'active sunt izolate fata de pamant sau
legate la pamant prin intermediul unei impedante, mase1einstalatiei electrice
fiind legate la pamant. In aceasta schema, un curent rezultat dintr-un prim
defect faza-masa are 0 intensitate suficient de mica incat nu poate provoca
nici 0 tensiune de atingere periculoasa.
3.~. 7. Limitarea curentului rezultat in cazul unui singur defect se obtine fie
prin absenta legaturii la pamant a alimentarii, fie prin intercalarea unei
impedanie intre un punct al alimentarii (in general neutrul) §i pamant.

1(, 17

"'"
",.,.

SCHEMA IT SCHEMA IT
CII neutru distribuit

~
IT Ll

~
Ll
L2
L2
L3
L3

~
N

1\

[g:.gQ~ r:Q::~::gJ

SCHEMA TT
SCH:t:MA IT
IT fan\ neutru distribuit
L1

~ L2

L3

PE
~
L1

L2.

N z
n __ .
I
!!
~' ---

19

~ 18
,....

3.3. Conditii generale de baza 3.3.11. Toate materialele ~i echipamentele electrice trebuie sa poata fi
identificate prin marcaje clare ~i amplasate vizibil, in vederea efectu1iriiin
3.3.1. Instalatiile electrice la consumator trebuie sa asigure siguranta conditii de siguranta, pentru persoane ~iinstalatii, a verific1irilor,reparatiilor
utilizatorilor (persoane, animale, bunuri). ~i inlocuirilor.
3.3.2. Instalatiile electrice se vor proiecta ~i executa astfel incat utilizatorii
sa fie protejati impotriva ~ocurilor electrice ce ar putea sa apara ca urmare 3.4. Conditii generale comune pentrl1 materiale §i ec,.ipamente
a unei atingeri directe cu p1irtile active ale instalatiilor sau a unei atingeri
indirecte cu p1irtimetalice puse accidental sub tensiuhe. 3.4.1. Caracteristicile generale ale materialelor ~i echipartlentelor electrice
3.3.3. Instalatiile electrice trebuie realizate astfel incat sa se evite riscul de ~imodul lor de instalare trebuie alese astfel incat sa fie asigurata
aprindere a unor materiale combustibile datorita temperaturilor ridicate sau functionarea in bune conditii a fnstalatiei electrice ~i protectia utilizatorilor
a arcurilor electrice, iar utilizatorii sa nu fie in pericol de a suferi arsuri. ~ibunurilor in conditiile de utilizare date ~i tinandu-se seama de influentele
3.3.4. Conductoarele active ale circuitelor electrice trebuie sa fie protejate exteme previzibile.
impotriva suprasarcinilor ~i scurtcircuitelor printr-unul sau mai multe 3.4.2. Toate materialele ~i echipamentele utilizate in instalatiile electrice
dispozitive automate de protectie. trebuie sa fie agrementate tehnic, conform Legii 10/1995 privind calitatea
3.3.5. Instalatiile electrice trebuie proiectate ~i executate utilizand aparate in constructii ~i certificate conform Legii protectiei muncii 90/1996. .
limitatoare de tensiune maxima ~i minima (de ex. relee), astfel incat sa se 3.4.3. Toate materialele ~i echipamentele electrice trebuie sa corespunda
asigure protectia consumatorilor impotriva supratensiunilor ~isubtensiunilor. standardelor ~i reglement1irilorin vigoare ~i sa fie instalate ~i utilizate in
3.3.6. Pentru a fi posibila separarea in vederea intreruperii, verific1irii, conditiile prevazute de acestea.
localiz1iriidefectelor ~i efectu1iriireparatiilor, vor fi prevazute dispozitive de Incadrarea in cIase de combustibilitate a materialelor se va face in
separare. conformitate cu prevederi1e'reglement1irilorspecifice.
3.3.7. Instalatiile electrice trebuie dispuse astfel incat sa fie excluse orice 3.4.4. Toate materialele folosite pentru protectie (tuburi, plinte, canale etc.),
influente intre acestea ~i celelalte instalatii ale cladirilor. izolare(ecrane), mascare (placi, capace, dale etc.), suporturi (console,
3.3.8. Dispunerea materialelor ~i echipamentelor electrice trebuie astfel poduri, bride, cleme etc.) vor fi incombustibile CO (CA1) sau greu
realizata incat sa asigure spatiul necesar in vederea execut1iriiinstalatiilor combustibile Cl (CA2a) ~i C2 (CA2b). .
electrice ~i efectuarea ulterioara a lucr1irilor de verific1iri, inlocuiri, 3.4.5. Materialele ~i echipamentele electrice se aleg tipandu-se seama de
intretinere ~i reparatii. tensiune, curent ~i frecventa.
3.3.9. Caracteristicile materialelor ~i echipamentelor trebuie ~a fie Puterea, curentul de scurtcircuit, factorul de putere, regimul de
corespunzatoare conditiilor de alimentare din instalatia in care sunt utilizate. lucru (continuu, intermitent) precum ~i alte caracteristici particulare, vor fi
Tensiunea cea mai ridicata a retelei trebuie sa fie mai mica sau eel mult luate de asemenea in consideratie la alegerea materialelor ~i echipamentelor,
egala:cu tensiuneamaximapentru echipament. . conform indicatiilor producatorilor. .

3.3.10. Toate materialele ~i echipamentele electrice trebuie sa aiba prin 3.4.6. Aparatele ~i echipamentele electrice se vor alege cu anumite clase de
constructie caracteristicilecerute pentru influentele exteme din incaperea sau protectie impotriva ~ocurilor electrice in functie de mijloacele de protectie
spatiul respectiv. aplicate. .

20 21
~
i.t ~

3.4.7. Daca intr-un spatiu se exercita simultan mai multe influente exteme, Tabelul 3.1. Distantele minime admise pentru protectie §i racire intre
caracteristicile materialelor ~i aparatelor se vor alege astfel incat sa fie conductoare, bare, tuburi §i accesorii §i p{tna la elementele de
satisIacute toate conditiile. instalatii §i constructii
3.4.8. Caracteristicile materialelor .~i echipamentelor electrice alese in Elementul Distante minime 1),2>
cm
functie de influentele exteme trebuie sa asigure functionarea lor corecta cu de la care Conducte, Conducte sau instalatii Conducte Elemente de
mentinerea integritatii lor (lara deteriorari datorate ~ocurilor mecanice, se bare,tuburi cu fluide incombustibile sau instalatii constructie 3)
caldurii, coroziunii, etc.) ~i sa garanteze prin aceasta fiabilitatea masurilor m;isoar;i (ale acelu- cu fluide
distanta iai circuit combustibile
de protectie impotriva ~ocurilor electrice in care ele sunt incluse.
sau din
3.4.9. Caracteristicile echip~ntelor alese trebuie sa nu provoace efecte
circuite
daunatoare asupra altor echipamente electrice sau sa dauneze functionarii
diferite)
sursei de alimentare.
Tra- Inter- reci calde Tra- Inter- Incom Com-
see sectii T$; +40°C T> +40°C see sectii busti- busti-
bile bile
para- para- inter- para- inter- para-
3.5. Conditii de amplasare §i montare a instalatiilor electrice. lele Iele sectii lele sectii lele
Distante minime 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Conduc- 10 10 10 10 10 10 100 100 10 20


3.5.1. Conductoarele electrice; tuburile de protectie ~ibarele se amplaseaza
toare
fata de conductele altor instalatii ~i fata de elemente de' constructie neizolate4)
respectandu-se distantele minime din tabelul 3.1. Pentru cablurile electrice montate
se respecta distantele prevazute in normativul PE 107. pe izola-
3.5.2. Conductoarele, barele, tuburile etc. se pot dispune pe trasee comune toare, pe
cu traseele altor instalatii cu conditia ca instalatia electrica sa fie dispusa: perete, la
interior
- deasupra conductelor de apa, de canalizare ~ide gaze petroliere lichefiate;
- sub conductele de gaze naturale ~i sub conducte calde (cu temperatura Conduc- 5 5 5 5 200 150 50 50 5 10
peste 40°C). toare
izolate";
montate
pe izola-
toare, pe
pereti, la
interior

rJ 23
i8',~..~..

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 3.5.3. Pe toate portiunile de traseu pe care nu pot fi respectate prevederile


Bare 5 5 5 5 5 5 50 50 5 10 de la art.3.5.2. ~i distantele minime din tabelul 3.1. se iau masuri
electrice constructive de protectie prin prevederea de separari, izolatii termice, tevi
montate metalice etc. ce vor depa~i cu minim 0,50m de 0 parte ~ide aha, portiunea
pe de traseu protejata.
izolatoare 3.5.4. Amplasarea instalatiilor electrice in structura de rezistenta a
constructiilor se admite numai in conditiile prevazute de normativul P 100.
Tuburi i
3.5.5. Trebuie evitata amplasarea instalatiilorelectrice pe trasee comune cu
tevi de
acelea ale altor instalatii sau utilaje care ar putea sa Ie pericliteze in
protectie
montate: functionare normaIa sau in caz de avarie.
-aparent 0 0 5 3 100 50 10 5 0 tub 3.5.6. Nu se admite amplasarea instalatiilor electrice sub conducte sau
in ghene; met.0 utilaje pe care se poate sa apara condens. Fac exceptie instalatiile electrice
-sub 0 0 5 3 20 5 10 5 0 tub in executie inchisa cu grad de protectie minim IP 33, realizate din materiale
tencuiaHi PVC3 rezistente la astfel de conditii. (de ex. cabluri sau cordoane in executie grea
inglobate pentru instalatii electrice mobile, aparate cu grad minim IP 33 cu carcasa
din material plastic etc.).
Conducte
3.5.7. Se interzice amplasarea instalatiilor electrice in interiorul canalelor
cu izolatie de ventilare.
i manta
montate: 3.5.8. Cabluri rezistente la foc (conform PE 107), cu izolatie ~i manta din
-aparent; 0 0 5 3 100 50 10 5 0 3 materiale electroizolante, tut>uri ~i plinte metalice sau materiale
-sub 0 0 5 3 20 5 10 5 0 3 electroizolantegreu combustibilede clasa Cl (CA2a) ~iC2 (CA 2b), aparate
tencuiaHi ~i echipamente electrice cu grad de protectie minim IP 54, pot fi instalate
in contact direct cu materialele combustibile.
Cabluri conform normativului PE 107
3.5.9. Montarea pe materiale combustibile a conductelor electrice cu izolatie
normala, a cablurilor lara intarziere la propagarea flacarii, a tuburilor din
materiale plastice, a aparatelor ~i echipamentelor electrice cu grad de
NOTA: 1)Distantele minime se masoara de la suprafetele exterioare protectie inferior IP 54, se face interpunand materiale incombustibile intre
ale conductelor, barelor, tuburilor" dozelor. acestea ~i materialul combustibil sau elemente de distantare:
2) Distantele fata de conductele electrice ~i alte elemente - straturi de tencuiala de min. lcm grosime sau pHici din materiale
ale protectiei la trasnet se stabilesc conform normativului I 20. electroizolante incombustibile cu grosimea de min. 0,5cm, cu 0 Iatime care
3) Pentru constructii din categoria A (BE3a), B (BE3b) dep~e~te cu cel putin 3 cm pe toate laturile elementul de instalatie electrica;
distantele se stabilesc conform prevederilor din cap. 7.14. - elemente de sustinere din materiale incombustibile (de ex. console metalice
4) Pentru conductele electrice montate pe izo1atoare, pe etc.) care distanteaza elementele de instalatie electrica cu cel putin 3 cm fata
pcreti, la exterior, distantele fata de elementele din coloanele 2...7 ale de elementulcombustibil. .
tabelului sunt de minim 15cm, iar fata de alte elemente de pe traseu, Masurile pentru evitarea contactului direct cu materialul combustibil
distantele se.stabilesc conform art.5.1.49. se aplica atat la montarea aparenta cat ~i la montarea sub tencuialii, a
l'Icmentelor de instalatii electrice.

24 25
3.5.10. Se interzice montarea directa pe elemente de constructie din 4. PROTECTII ~I MASURI DE PROTECTIE
materiale combustibile de c1asa C3 (CA2c) ~i C4 (CA2) a urmatoarelor:
cabluri armate sau nearmate cu sau tara tntarziere la propagarea t1acarii
(conform PE 107), conductoare electrice neizolate sau cu izolatie din 4.1. Protectia impQtriva §ocurilor electrice
materiale combustibile, aparate ~iechipamente electrice cu grad de protectie Conditii generale
inferior IP 54.
4.1.1. in instalatiile electrice se vor aplica masuri pentru protectia
utilizatorilor (persoane ~i animale) impotriva ~ocurilor electrice datorate
3.6. Alimentare de rezerva atingerii directe sau indirecte.
4.1.2. Alegerea masurilor de protectie se va efectua avandu-se in vedere
Conditii generale particularitatile lor, posibilitatile de aplicare in functie de int1uenteleexterne
~i tipul instalatiei, echipamentului, aparatului etc. in toate situatiile in care
3.6.1. Alimentarea de rezerva poate fi realizata cu: se pot aplica mai multe masuri de protectie, solutia se va alege ~ipe criterii
- baterii de acumulatoare; tehnico-economice.
- generatoare independente de alimentarea normala; 4.1.3. Masurile de protectie diferite aplicate in aceea~i instalatie nt.!trebuie
- bran~amente separate (alimentate din doua retele independente de sa se int1uentezesau sa se anuleze reciproc.
distributie ale furnizorilor de energie electrica). 4.1.4. Masurile de protectie pot ti realizate fie prin insa~i constructia
3.6.2. Trecerea la alimentarea de rezerva se poate face: materialului sau echipamentului utilizat, fie prin aplicarea unei masuri de
- manual, comutarea tiind tacuta de un operator; protectie la executarea instalatiei, fie printr-o combinare a acestora.
- automat, tara interventia unui operator. 4.1.5. Masurile de protectie vor ti alese ~i aplicate astfel incat sa tie sigure
3.6.3. Alimentarea de rezerva automata se c1asitica dupa durata de ~i durabile in timp.
comutare:
- tara intrerupere, alimentare automata care poate fi asigurata in mod
continuu in conditii specifice privind perioada de tranzitie (de ex. variatii de Protectia impotriva atingerilor directe §i indirecte
tensiune ~i frecventa);
- cu 0 intrerupere foarte scurta: durata de comutare fiind in mai putin de 4.1.6. Protectia impotriva atingerilor directe ~i indirecte se considera
0,15 sec; asigurata daca se aplica masura de protectie "alimentare la tensiune foarte
- cu 0 intrerupere scurtii: durata de comutare fiind in mai putin de 0,5 sec; joasa de securitate" (TFJS), in urmatoarele conditii:
- cu 0 intrerupere medie: durata de comutare fiind in mai putin de 15 sec; tcnsiunea cea mai ridicata a circuitului este sub limita superioara a
- cu 0 intrerupere lunga: durata de comutare fiind mai mare de 15 sec. domeniului I de tensiune (SOYc.a. ~i 120Y c.c.) conform tabelului 4.l.A
3.6.4. Dimensionarea circuiteloqi coloanelor pentru alimentarea de rezerva 1)14.I.B;
se face in a~ela~imod ca ~i pentru alimentarea normala. slirsa de alimentare este 0 sursa de protectie (sig~ranta) care indepline~te
prevederile de la art. 4.1.7.
.J.I. 7. Sursele de siguranta pentru alimentare la TFJS, trebuie sa fie:
a) trallsformator de separare (STAS 7615), sau transformator cu inta~urari
tlistilll'll' electric asigurand 0 separare de siguranta intre circuitele primar ~i
,1'I'lIlIdarastrel incat in circuitele TFJS sa nu apara 0 tensiune mai mare

26 27
--- -- - ---

decat valorile indicate in domeniul I din tabelele 4.1. ~i a caroi tensiune h) prizele de TFJS nu vor avea contact de protectie;
primara este de cel mult IOOOV; i) transformatoarele sau grupurile motor-generator vor indeplini conditiile
b) sursa de curent cu un grad de siguranta echivalent cu al sursei de la de clasa II de protectie (masele ~i miezurile legate la pamant) sau vor fi
punctul a), (de ex. motor ~i generator, separate, grup motor generator cu dispuse conform art 4.1.21. ("izolare suplimentara la instalare") ~i de
inIa~urari separate electric, daca caracteristicile lor ~i valorile de incarcare regula, cele executate in clasa I de protectie nu vor fi amplasate in locuri
sunt comparabile cu acelea ale transformatorului de separare); "foarte periculoase" definite conform STAS 8275;
c) sursa electrochimica (acumulatoare) sau 0 alta sursa ce nu depinde de j) daca tensiunea nominala a circuitului este mai mare de 50V c.a. sau 120V
circuitele de tensiune ridicata (de ex. grup motor termic-generator); c.c. toate Partile active trebuie sa fie protejate impotriva atingerilor directe
d) dispozitive electronice in care s-au luat masuri constructive care asigura prin bariere sau inveli~uri cu gradul de protectie minim IP 2XX sau izolate,
chiar in caz de defect intern in acest dispozitiv ca tensiunea la bornele de izolatia putand suporta tensiunea de incercare de 500V timp de 1 min.;
ie~ire sa nu fie mai mare decat limita superioara a domeniului I de tensiune pentru tensiuni nominale sub aceste valori nu este necesara protectia
(vezi tab. 4. LA- ~i tab. 4.1.B). impotriva atingerilor directe.
Tabelul 4.l.A
4.1.8. La instalarea circuitelor de TFJS vor fi respectate urmatoarele
conditii: Domenii de tensiuni in curent alternativ
a) Partile active ale circuitului de TFJS nu vor fi in legatura cu Partile active Domeniul Sisteme legate direct la pamant Sisteme izolate fata
sau conductoare de protectie ale altor circuite sau cu pamantul; de de pamant
b) masele materialelor ~iechipamentelor electrice nu vor fi legate la pamant, tensiune (scheme IT)"
(scheme IT i TN)
la vreun conductor de protectie sau cu masele altor instalatii sau cu Intre faze Yntrefaze
elemente conductoare; Yntrefaze i pamant
c) intre Partile active ale circuitelor TFJS ~i cele ale circuitelor de tensiune I U50 U50 U50
mai ridicata vor fi luate masuri constructive de protectie pentru a se asigura II 50<U600 50<UI000 50<U 1000
o separatie cel putin echivalenta cu aceea existenta intre circuitele primare u - tenslUneanomlOalaa mstalatlel, mY;
~i secundare la un transformator de protectie; (*) - daca neutrul este distribuit, materialele ~i aparatele alimentate intre faza
d) se recomanda ca pentru circuite de TFJS sa se utilizeze distributii ~i neutru se aleg astfel incat izolatia lor sa corespunda tensiunii intre faze.
distincte; Tabelul'4.l.B
e) se admite folosirea in comun a unui cablu multifilar tara nici un inveli~ Domenii. de tensiuni in curent coIitinuu
metalic sau conductoare izolate montate in tuburi izolante cu conditia ca Domeniul Sisteme legate direct. la pamant Sisteme izolate
I
toate circuitele sa aiM 0 izolatie corespunzatoare pentru tensiunea eea mai de fata de pamant.
mare din circuitele din tub sau cablu, iar fiecare circuit sa aiM la originea tensiune Intre poli Intre poli
Yntrepol i pamant
sa protectie impotriva suprasarcinilor ~i.materialele sa fie corespunzatoare
tuturor conditiilor de influente externe la care acestea sunt.supuse; I U 120 U 120 U 120
f) pe circuitul de alimentare al sursei se va prevedea un intreruptor; II 120<U 900 120<U1500 120<U 1500
dispozitive de protectie (sigurante) se vor prevedea atat pe circuitul primar -
u tenslUneanommala a mstalatlel m Y
cat ~i pe eel secundar;
g) prizele de curent de TFJS ~i TFJP trebuie sa.fie marcate. distinct prin
-
(*) daca este distribuit conductorul median (M), echipamentele alimentate
intre pol ~i median (M) soot alese astfel incat izolatia lor sa corespunda
etichete fixate sigur sau prin alte mijloace adecvate sau sa nu permita
constructiv 4ecat fi~elecircuitului de TFJS; tensiunii dintre polL

28 29

I
--- --- --

NOTA: 4.1.12. Protectia prin "bariere" sau "carcase" se va realiza astfel incat in
1. Valorile din acest tabel se refera la curent continuu neted (filtrat). mod permanent sa nu fie posibila atingerea partilor active datorita naturii,
2. Aceasta clasificare a domeniilor de tensiune nu exclude posibilitatea intinderii, amplasarii, fixarii rezistentei mecanice ~i eventual ~i a
introducerii de limite intermediare pentru anumite situatii de instalare. earacteristicilor izolante ale acestora, in conditii normale de exploatare.
Pentru ca protectia prin "bariere" sau "carcase" sa fie completa,
Protectia impotriva atingerilor directe trebuie indeplinite urmatoarele conditii:
a) Gradul de protectie al barierelor sau inveli~urilor (careaselor) exterioare
4.1.9. Toate materialele ~j' echipamentele electrice vor avea asigurata sa fie cel putin IP2XX. Jntre obstacole ~ipartea activa distanta minima va
protectia impotriva atingerii directe a partilor active. fi de min. 40mm.
Fac exceptie ~i nu necesita aplicarea unei masuri de protectie Nu este necesar sa fie respectata aceasta distanta daca partile active
impotriva atingerilor directe materialele ~iechipamentele alimentate la TFJS. sunt mecanic solidare cu obstacolele sau obstacolele sunt din material izolant
De asemenea, fac exceptie ~i nu necesita masuri de protectie sau sunt acoperite cu un inveli~ izolant.
impotriva atingerilor directe sau necesita numai partial astfel de masuri, h) Suprafetele superioare ale barierelor sau inveli~urilor (carcaselor) din
instalatiile electrice din °incaperilepentru servicii (echipamente) electrice cu materiale neizolante, u~or accesibile (de ex. inveli~urile pe care se poate
personal instruit sau calificat (clasele EE (BA 4 ~i BA 5» ~i daca au fost cireula) sa aiba gradul de proteetie IP 4XX.
respectate: c) Barierele ~iinveli~urile (carcaselor) sa fie fixate sigur ~i sa aiba in functie
- conditiile referitoare la marcarea incaperilor; de materialul, dimensiunile ~i dispunerea lor, suficienta rezistenta mecanica
- instalarea de obstacole sau distantarea fata de partile active in incaperile pcntru a supona solicitarile in functionare normaIa.
pentru echipamente electrice neinchise; d) Desfacerea sau scoaterea barierelor ~i inveli~urilor(carcaselor) nu trebuie
- distantele ~i inaltimile minime pentru spatii de circulatie ~i manevra; s11lie posibila decat: fie cu cheia sau cu 0 scula, fie numai dupa scoaterea
din Normele Generale de Protectie a Muncii ~i din reglementarile specifice de sub tensiune a partilor active protejate prin aceste bariere sau inveli~uri,
(de ex. PE 102). Icnsiunea neputand sa. fie restabilita decat dupa remontarea barierelor sau
4.1.10. Protectia impotriva atingerilor directe se realizeaza prin una din inveli~urilor sau sa fie prevazut un al doilea obstacol care sa nu poata fi
urmatoarele masuri: seas decat cu 0 cheie sau 0 scula ~i care sa constituie 0 protectie partiala.
a) izolarea partilor active (protectie compleHi); 4.1.13. Protectia prin "obstacole" se aplica numai in incaperi pentru
b) prevederea de bai"iere sau carcase in interiorul carora sa se gaseasca l~l"hipamenteelectrice ~i poate constitui un mijloc de protectie partiaIa
partile active (protectie completa); IllIpotriva atingerilor directe daca este realizata astfel incat impiedica:
c) instalarea unor obstacole care sa impiedice atingerile intamplatoare cu fie 0 apropiere intamplatoare de Partile active (de ex. prin balustrade sau
partile active (protectie partiaIa); panouri grilaj);
d) instalarea partilor active in afara zonei de accesibilitate (protectie fie contacte intamplatoare cu parti1e active, in cursul operatiilor de
partiaIa). ' Illtrctinere sau exploatare (de ex. prin ecranarea sau protectia aparatelor de
4.1.11. Protectia prin "izolarea partilor active" se va realiza prin acoperirea wparare) .
lor completa cu 0 izolatie care sa aiM caracteristici corespunzatoare in 4. J.14. Protectia prin "amplasarea in afara zonei de accesibilitate" poate
conditiile de solicitare mecanica, termica, electrica etc. din exploatare. ;a,igura numai 0 protectie partiala. Conform acestei masuri, partile active
Vopselele, lacurile ~i produsele analoge nu se vor considera izolatii cu slIl1ultanaccesibile ce se gasesc la potentiale diferite vor fi amplasate astfel
caracteristici corespunzatoare in cazul protectiei impotriva atingerilor II1dttsa nu se gaseasca in interiorul zonei de accesibilitate.
directe. Doua parti simultan accesibile se considera doua parti atlate la 0

30 31

~IIII
..-

distanta mai mica de 2,5 m. Daca in indiperea respectiva se transporta sau legata la un conductor de protectie ~i tuburile metalice utilizate pentru
se manipuleaza obiecte sau scule din materiale conductoare, distanta se va protectia trecerilor prin elemente de constructie.
mari corespunzator. d) Alte materiale ~iechipamente prev3.zutein standardul de conditii speciale
Daca suprafata pe care se sta sau se circula de obicei este limitata sau reglementari specifice.
Tabelul 4.2.
printr-un obstacol (de ex. balustrade, panouri-grilaj) care asigura un grad de
Tensiuni de atingere §i de pas maxime admise [V]
protectie mai mic decat IP 2XX, distantele ce limiteaza zona de accesibilitate
la atingere, se vor masura de la acest obstacol.
4.1.15. In cazurile in care se cere ,9 siguranta marita (de ex. in conditiile de Nr. Locul de Categoria Felul Tensiuni de atingere i de pas
pericol de incendiu), se completeaza masurile de protectie impotriva crt utilizare echipa- curen- maxime admise[V]
atingerilor directe cu dispozitive diferentiale de protectie de inalta mentului tului
sensibilitate (de ex. PACD) cu curent nominal (de functionare) de Loc "putin Loc "periculos
max.30mA. periculos la sau foarte
ocuri electrice" periculos la
Protectia impotriva atingerilor indirecte ocuri electrice"

Timp de deconectare [s]


4.1.16. Masuri de protectie impotriva atingerilor indirecte se vor lua in
cazurile in care exista pericolul ca persoanele sa intre simultan in contact cu 3 >3 3 >3
o masa ~i un element conductor, intre care poate sa apara 0 diferenta de
potential periculoasa ca urmare a unui defect. I La Fixe i c.a. 65 50 65 50
Toate masele instalatiilor electrice trebuie sa fie prevazute cu eel suprafata mobile c.c. 120 65 120 65
Portabile c.a. 65 50 65 50
putin 0 masura de protectie impotriva atingerilor indirecte.
4.1.17. Fac exceptie ~i nu necesita aplicarea de masuri de protectie c.c. 120 65 120 65
. impotriva atingerilor indirecte: 2 Sub nivelul Toate c.a. 24 24 24 24
a) Materialele ~i echipamentele electrice fixe ~i cele mobile utilizate la post c.c.
solului
fix daca satisfac simultan urmatoarele conditii:.
- sunt situate in incaperi cu prezenta neglijabila a apei din clasa Uo (AD1);
- sunt incadrate in "locuri putin periculoase" definite conform STAS 2612;
- sunt amplasate la distante mai mari de 0,8m de toate elementele
conductoare in legatura cu pamantul.
Daca totu~i doua mase ale echipamentelor fixe sau ale aparatelor
mobile pot fi atinse simultan, se vor lua masuri de protectie impotriva
atingerilor indirecte.
b) Materialele ~iechipamentele fixe ~i aparatele mobile cu tensiune nominala
de lucru sub valorile tensiunilor de atingere ~i de pas maxim admise de
tabeluI4.2. pentru timpide deconectare peste 3 sec. (conform STAS 2612).
c) Tuburile de protectie metalice daca se gasesc la un capat in contact
permanent, de rezistenta neglijabila (de ex. imbinare prin filetare) cu 0 masa
33
32
4.1.19. Alegerea de masuri de protectie impotriva atingerilor indirecte "rara inveli~ului cu conditia ca acestea sa fie marcate corespunzator ~i izolate in
interiorul inveli~ului(inclusiv bornele de protectie) in acelea~i conditii ca ~i
intreruperea automata a alimentarii" este indicata de exemplu pentru
paqile active;
echipamentele electrice care cer 0 functionare rara intreruperi chiar la un
prim defect de izolatie, tara a periclita viata oamenilor (de ex. in laboratoare e) marcajul de legare la pamant va fi anulat vizibil daca exista pe borne ~i
de incercari, in unele procese de produqie). aparate;
f) invelitoarea trebuie sa nu deranjeze buna functionare a materialelor sau .
4.1.20. Protectia prin "folosirea echipamentelor de clasa II de protectie" se
a echipamentelor astfel protejate.
va aplica prevazand astfel de echipamente sau echivalente (cu dubla izolatie 4.1.22. Proteqia prin "separarea de proteqie" a circuitelor se va realiza prin
prin construqie) ~i respectand urmatoarele conditii de utilizare: intercalarea intre reteaua de alimentare ~i receptoare a unui element
a) partile active conductoare accesibile ~i partile intermediare ale intermediar care poate fi:
echipamentului, nu vor fi legate la nici un conductor de protectie; - transformator de separare cu inra~urari distincte ~i izolatie intarita,
b) instalarea echipamentelor (fixarea, racordarea lor etc.) se va face rara a asigurand 0 separare de siguranta echivalenta intre circuitul primar ~i
afecta in vreun fel dubla izolatie cu care este prevazut echipamentul; secundar ~i tensiunea primara de maxim lOOOV;
c) verificarea periodica a starii dublei izolatii (izolatiei suplimentare); - grup motor - generator cu inra~urari distincte electric, asigurand 0
d) daca normele de produs precizeaza ca el face parte din clasa II de separatie de siguranta echivalenta intre circuitul primar ~i secundar..
protectie ~i a fost certificat ca atare. La aplicarea masurii "separare de proteqie" se vor respecta
4.1.21. Protectia prin "izolarea suplimentara" se va realiza in timpul urmatoarele conditii de instalare:
executarii instalatiei in cazul materialelor ~i echipamentelor care au numai a) sursele de separare vor ti de clasa II de proteqie sau vor ti instalate
izolatie principala, prin acoperirea cu 0 izolatie suplimentara realizata ca un conform prevederilor de la art. 4.1.21. (masura de izolare suplimentara);
I
inveli~ izolant pe toate partile sau printr-o carcasa metalica acoperita cu b) tensiunea nominala a circuitului separat va ti de maxim 500V;
material izolant la interior ~i la exterior in urmatoarele conditii: c) circuitul separat nu va avea nici un punct comun cu alt circuit ~i nici un
punct legat la pamant;
a) sa tie astfel realizata ineat sa aiba un grad de protectie minim IP 2XX ~i
d) circuitul separat se recomanda sa tie pozat in tub separat sau sa fie
sa acopere toate partile active, putand suporta toate solicitarile (mecanice,
electrice, termice, etc.) in funqionare normala; tensiunea'de incercare este executat cu cablu distinct ~i va fi asigurat cu 0 pro~ectie proprie la
suprasarcini;
de 4000V (intre partile active ~i partile metalice exterioare) pentru 0 e) distributiile fixe vor ti executate cu conductoare izolate, pozate in tuburi
tensiune nominala de max. 500V;
de protectie sau in cabiuri lara nici un inveli~ metalic ~i aparatele de
b) sa nu fie traversata de elemente conductoare care ar putea transmite un instalatii (cutii de derivatii sau conexiuni, prize etc.), vor fi cu carcase din
potential dintr-o parte in alta; material izolant;
c) daca are un capac ce poate fi scos rara ajutorul unei scule speciale, f) masele circuitului separat nu vor fi legate nid la pamant nici la masele
trebuie prevazut cu un ecran izolant pentru proteqia impotriva atingerii altui circuit;
intamplatoare nu numai a partilor active ci ~i a partilor intermediare g) dad circuitul alimenteaza un singur aparat, masa sa nu va fi legata la un
accesibile numai daca invelitoarea este deschisa ~i acest ecran trebuie sa conductor de protectie;
poata fi scos numai cu 0 scula speciala; h) se admite ~i alimentarea dintr-o singura sursa de separare a mai multor
d) masele din interiorul invelitorii nu vor ti legate la conductorul de IIpnratedaca se respecta simultan urmatoarele conditii:
proteqie ~i nici aparatele, chiar daca au borna de protectie; se admite m!1sclccircuitelor separate sunt legate intre ele prin conductoare de
trecerea conductoarelor de proteqie ale unor aparate din exteriorul ('~"l1zarea potentialelor; aceste conductoare nu sunt legate la pamant, la alte

34 35
conductoare de protectie, la masele altor circuite sau la elemente - prin legarea maselor direct la pamfmt - schema IT;
conductoare; · in retele izolate fata de pamfmt:
- prizele trebuie sa fie cu co~tact de protectie §i la acestea se vor lega - prin legarea maselor direct la pamant - schema IT;
conductoarele de egalizare a potentialelor mentionate anterior; b) Utilizarea dispozitivelor de intrerupere automata ale caror caracteristici
- in cablurile flexibile aceste conductoare vor fi cuprinse in cablu; sunt corespunzatoare schemelor de legare la pamfmt, IT, TN §i TT.
- se prevede un dispozitiv de protectie care sa semnalizeze primul defect de Dispozitivele diferentiale de protectie pot fi:
izolatie la masa §i care sa deconecteze in maximum 5s. in aparitiei celui de - de tip S, cu functionare selectiva care se caracterizeaza printr-o func{ionare
al doilea defect de izolatie la aha masa. temporizata (cca.50ms) ce permit trecerea supratensiunilor tranzitorii §i
In cazul echipamentelor electrice portabile se vor respecta §i evita dec1an§arile nedorite. Se recomanda sa fie montate la bran§amentul
prevederile STAS 12216. electric (1..\= IOO,300,500mA);
4.1.23. Protectia prin "amplasare la distanta sau intercalarea de obstacole - de medie sensibilitate, tara intarziere la functionare, care se recomanda sa
(ingractiri)" se va aplica numai in incaperi din c1asa Uo (AD I) in care se monteze in tabloul electric (1..\= IOO,300,500mA);
pardoseala §i peretii sunt izolanti §i in care sunt indeplinite urmatoarele - de tip G, de mare sensibilitate.
conditii: Se recomanda sa fie utilizate pentru protectia circuitelor
a) masele fixe sunt dispuse la distante de peste 2m pe orizontala §i 2,5m pe (1..\=6, 1O,30mA).
verticala, astfel incat sa nu existe pericolul unui contact simultan cu 0 masa 4.1.26. Face exceptie PACD care in domeniul casnic se poate aplica singura
§i un element conductor oarecare, in cazul in care acestea s-ar putea gasi la ca mijloc de protectie impotriva §ocurilor electrice prin atingere indirecta.
potentiale diferite datorita unui defect de izolatie a partilor active; Carcasele metalice ale receptoarelor electrocasnice se leaga in acest
b) nu sunt prevazute nici un fel de conductoare de protectie. caz la nul sau la pamfmt pentru crearea conditiilor de functionare a PACD.
4.1.24. Protectia prin "legaturi locale de egalizare a potentialelor lara legare Curentul diferential de functionare al dispozitivelor de protectie
la pamfmt", are un domeniu limitat de aplicare la locuri de munca de mica utilizate pe circuite in apartamente trebuie sa fie de maximum 30mA.
intindere, unde trebuie impiedicata aparitia tensiunilor de atingere 4.1.27. Pentru asigurarea electrosecuritatii se utilizeaza un dispozitiv de
periculoase §i nu se poate asigura protectia impotriva atingerilor indirecte protectie diferential selectiv de tip S, ca dispozitiv general de comanda §i
prin deconectarea automata a alimentarii. Aceasta masura poate asigura protectie a instalatiei, iar pentru circuite, dispozitive de protectie diferentiala
numai 0 protectie partiala. de mare sensibilitate.
Se vor lua masuri pentru evitarea expunerii unei persoane care vine Se recomanda urmatoarele trepte de valori pentru curentul
din afara in amplasamentul respectiv, la diferente de potential periculoase. diferential de functionare (I..\n):
4.1.25. Protectia impotriva atingerilor indirecte prin intreruperea automata 300-500mA pentru bran§ament;
a alimentarii se realizeaza cu ajutorul dispozitivelor automate de protectie, 30-100mA pentru tabloul electric de apartament;
care pot fi dispozitive pentru protectie impotriva supracurentilor sau 1O-30mApentru circuitul electric.
dispozitive deferentiaIe de protectie, ca masura suplimentara de protectie, Selectivitatea dispozitivelor de protectie diferentiala' poate fi
in urmatoarele conditii: rcalizata pe orizontal1isau pe verticala (in cascada).
a) ReaIizarea unei buc1e de defect pentru a permite circulatia curentului de Selectivitatea orizontala asigura protectia unui singur circuit sau
defect: I\rupe de circuite. Circuitul de protectie diferentiaI utilizat trebuie sa fie de
· in retele legate la pamfmt: mcdie sau inaIta sensibilitate.
- prin legarea maselor la punctul neutru al sursei care trebuie legat la
pamfmt in apropierea sursei - schema TN;

36 37
Selectivitate orizonta)a
DisjunCtor de bran~ment fl'm'l IAJ";::::2
lnstaJa(ie de
fimc(ie diferenjiala
br:miament Ij,J/2

- 1-_ _ _
1
unde:
- I':'nleste curentul diferential de functionare (dec1an~are) al dispozitivului de
protectie din amonte; .

- l':'n2este curentul diferential de functionare (dec1an~are)al dispozitivului de

·
protectie din aval.
Timpul de dec1an~areal dispozitivului din amonte trebuie sa fie mai mare
dedl.t timpul de dec1an~areal dispozitivului din aval.
DR 1. DR2, DR3 sun! dispozitive de protectie difercnliaiA
4.1.28. Portiunea de instalatie cuprinsa intre dispozitivul general de
comanda ~iprotectie ~idispozitivelede protectie diferentiale trebuie realizata
in c1asaII de protectie.
Fig. 4.1.
Se recomanda ca dispozitivele diferentiale de protectie sa se
amplaseze pe tablou sau in apropierea acestuia.
Selectivitatea verticala poate fi realizata in doua sau trei trepte.
4.1.29. La constructiile noi ~i la constructiile la care se efectueaza reparatii
capitale, modernizari, schimbari de destinatii, pe circuitele de lumina ~i
prize se vor prevedea dispozitive de protectie diferentiala adecvate, montate
DR ~OOmA
I in tablourile electrice.
. ~--
I Pentru protejarea circuitelorde lumina ~iprize din baie se utilizeaza
-- I
1~ r I ..

~
_. DRSOOmA '
'~.;;:"
- -\ '..
. ~- ' - -\.
'

~ ~
-
~"..~
!.s.~~:S) --
un dispozitiv de protectie diferentiala de mare sensibilitate. Acest dispozitiv
poate sa protejeze ~i alte circuite de iluminat ale aceleia~i instalatii electrice.
Se pot monta dispozitive de protectie diferentiaJa de mare

T
.

tt . ..

Selectivitate vertic alii (in cascada)


7...:t' :t~~:.t ::r'~
Selectivitate verticalii (in cascadii)
scnsibilitate in corpul prizelor electrice.
4.1.30. Atunci cand cladirile de locuit sunt alimentate de la 0 instalatie
dcctrica in schema IT, dispozitivul de protectie diferentiala se amplaseaza
la bran~ament.
in douii trepte in trei trepte oJ.1.31. Timpii maximi de intrerupere pentru asigurarea protectiei impotriva
IllI1gerilorindirecte prin deconectare automata la curenti de defect datorati
Fig. 4.2.a Fig. 4.2.b. It'nsiunilor de atingere (PACD) in instaiatiiIe electrice sunt dati in tabelul
IL
In cazul selectivitatii verticale, pentru asigurarea selectivitatii
trebuie indeplinite urmatoarele conditii:

38 39
Tabelul 4.3. deconectare in retele izolate fata de pamant (schema IT), respectandu-se
urmatoarele conditii generale:
Timpi maximi de intrerupere ai dispozitivului de protectie - toate masele instalatiei vor fi legate la un conductor de protectie, cu
exceptia acelora pentru care s~a aplicat ca masura de protectie "TFJS" sau
una din masurile de protectie lara deconectare automata a alimentarii;
Tensiune de atingere Timpi maximi de intrerupere ai dispozitivului
- masele care pot fi simultan accesibile vor fi legate prin condtictoare de
prezumata de protectie [s]
protectie la aceea~i priza de legare la pamant, chiar daca fac parte din
[V] Curent alternativ Curent continuu instalatii diferite;
- toate masele unei aceea~i instalatii vor fi legate prin conductoare de
<50 5 5 protectiela aceea~iprizade pamant; .
- masele care nu sunt simultan accesibile, in schemele IT pot fi legate la
50 5 5
prize diferite de legare la pamant numai daca toate masele asociate acelui~i
75 0,60 5 dispozitiv de protectie vor fi legate la aceea~ipriza de legare la pamant;
- conductoarele de protectie ~i prizele de legare' la pamant vor fi
90 0,45 5 dimensionate ~i executate respectandu-se pe langa conditiile din acest
subcapitol ~i conditiile speciale din standardele ~i reglementarile specifice;
120 0,34 5
- in fiecare c1adire se va executa 0 legatura principala de egalizare a
150 0,27 I potentialelor (conductor principal de egalizare a potentialelor) avand 0
sectiune minima de 16mm2Ai, ~i 10 mm2 Cu sau 0 sectiune echivalenta in
220 0,17 0,40 cazul altor materiale la care se vor lega urmatoarele elemente:
- conducta principala de protectie (PE sau PEN);
280 0,12 0,30 - conductele de apa;
350 - conductele de gaze;
0,08 0,20
- coloanele de incalzire;
500 0,04 0,10 - elementele metalice ale constructiei;
in cazurile in care conditiile impuse in protectia prin deconectare automata
PACD trebuie sa deconecteze automat echipamentul electric pe I1Upot fi in totalitate indeplinite ~i se cer conditii de siguranta marita se vor
toale fazele, inc1usivconductorul neutru (N) cand sectiunea acestuia este mai executa ~i legaturi suplimentare de egalizare;
mica decat cea a conductoarelor de faza. dispozitivul de protectie prevazut va deconecta automat partea de instalatie
4.1.32. in instalatiileelectricedin domeniul casnic sau similare, se interzice protejata, intr-un timp cat mai scurt la aparitia unui defect de izolatie in
lIl'casta parte, astfel incat sa nu se poata mentine in nici 0 parte din
utilizarea dispozitivelor de protectie diferentiale reglabile, cu exceptia celor
IIISlalatie,0 tensiune de atingere cu 0 valoare mai mare decat tensiunea
montate pe bran~ament (disjunctorul de bran~ament) cu posibilitatea
I\JUlIAadmisa, pentru timpul corespunzatoi tabelului 4.2.; caracteristicile
reglajului nivelului puterii absorbite prin intermediul fixarii treptei de curent
IIlIipozitivelorde protectie vor fi coordonate cu acelea ale schemelor de
de suprasarcina.
1('~III'l'la pamant la furnizorul de energie electrica ~i la consumator
4.1.33. Protectia prin deconectare automata a alimentarii va fi aplicata in
(~d\!'mele TN, IT ~i IT), avandu-se in vedere ~i conditiile speciale din
retele legate la pamant (schemele IT ~i TN), iar prin semnalizare ~i/sau
,IIIIHlllrde1c~i reglementarile specifice.

40 41
- --------- -- -- --

NOTA:
combinate, (PEN) nu poate fi utilizata deconectarea prin dispozitiv
1. Tensiunea limita admisa VL, eSte valoarea maxima admisibila a tensiunii diferential de protectie §i atunci trebuie sa fie asigurata prin dispozitiv de
de atingere prezumata ce poate fi mentinutii nelimitat, egala cu 50V (valoare protectie la curent maximal;
efectiva in c.a.) §i cu 120V c.c.; h) In cazul utiliziirii dispozitivelor PACD nu este necesara legarea maselor
2. in conditii speciale (de ex. pe §antiere, "Iocuri periculoase" sau "foarte la un conductor de protectie din schema TN daca ele sunt legate la 0 priza
periculoase") definite conform STAS 8275, se impun valori mai mici. de legare la pamant avand 0 rezistenta corespunzatoare curentului de
4.1.34. in schema TN se yor respecta urmatoarele conditii: functionare a PACD-ului, conform relatiei de la art. 4.1.35 pentru schema
a) Toate masele instalatiei electrice trebuie legate prin conductoare de IT. In acest caz se aplica toate conditiile de la schema IT.
protectie la neutrul alimentiirii legat la pamant (Ia nul); Daca nu exista 0 priza de legare la pamant distincta electric,
b) Conductorul principal de protectie va fi legat la pamant in apropierea racordarea maselor la PE se va face in amonte de dispozitivul PACD.
fiecarui transformator, la capetele §i ramificatiile liniilor aeriene §i la In retelele legate la pamant va fi de regula aplicata schema TN in
distante de cel mult lOOOmpe traseu; corelarea cu protectia prin deconectare automata.
c) Legarea la pamant trebuie sa se faca la prize de legare la pamant 4.1.35. In schema IT se vor respecta urmatoarele conditii:
distribuite uniform pe ansamblul instalatiei, iar rezistenta globala a prizelor a) Masele materialelor §i echipamentelor electrice protejate prin acela§i
sa fie cat mai mica posibil, dar nu mai mare de 40; dispozitiv de protectie trebuie interconectate §i legate printr-un conductor de
d) Dispozitiv'elede protectie la supracurenti §i sectiunile conductoarelor de protectie la aceea§i priza de legare la pamant. Daca exista mai multe
protectie se vor alege astfel incat daca se produce 0 legatura accidentala dispozitive in serie, conditia se va aplica fieciirei grupe de mase legate direct
directa intre faza §i conductorul de protectie sau masa, acest defect sa la acela§idispozitiv. Masele simultan accesibile vor fi legate la aceea§ipriza
de legare la pamant.
provoace un curent de scurtcircuit cu 0 intensitate suficienta pentru a asigura
b) Se va asigura deconectarea automata a alimentarii in timpul previizut in
deconectarea intr-un timp inferior celui specificat in tabelul 4.3, in functie
de tensiunea de atingere prezumata. tabelul 4.3, in cazul aparitiei unui defect de izolatie, astfel incat tensiunea
Pentru aceasta trebuie satisIacuta relatia: dc atingere sa nu poata dep1i§ivaloarea indicata in acela§itabel, respectandu-
Z.xInSVo ~c relatia:
in care: R x I. sV
in Care:
Z. - impedanta buclei de defect;
-
In curentul ce asigura functionarea dispozitivului de deconectare automata
I. - curentul ce asigura functionarea dispozitivului de protectie in timpul
in timpul din tabelul4.3 ~pccificatin tabelul4.2, corespunzator valorii de atingere prezumata;
Vo - tensiunea intre faze §i neutru. R - rezistentaprizeide legarela pamanta maselor;
-
U tensiunea de atingere maxima admisa (tabeluI4.2)sau tensiunea limita
Dadi nu poate fi realizata relatia de mai sus se va realiza 0 legatura IIdmisaVL.
suplimentara pentru egalizarea potentialelor conform art. 4.1.37.
Daca se folose§te un dispozitiv PACD (utilizare, de regula,
e) Conductorul de protectie §i de nul de lucru se pot folosi in comun rt.'comandatain aceastii schema), I. este egal cu curentul diferential rezidual
(conductor PEN) sau separat (PE, N), conform SR CEI 364-3, in conditiile nominal de functionare, In §i V este este egal cu VL (vezi nota I de la art.
de la articoluI4.1.49.
III' I I. 33).
f) In schema TN se pot utiliza ca dispozitive de protectie prin deconectare: Daca relatia nu poate fi respectata, se va executa 0 legatura
- dispozitive de protectie de curent maximal; ~lIplimentarade egalizare a potentialelor conform art. 4.1.37.
- dispozitive de protectie automata la curent de defect (PACD); l) Conditiile specifice pentru aplicarea protectiei prin deconectare automata
g) In cazul in care conductorul de protectie §i de nul de lucru sunt it alimcntarii in schema IT se dau in standardul de conditii speciale.
42
43
-- --- --

4.1.36. In schema IT se vor respecta urmatoarele conditii:


a) Masele echipamentelor trebuie legate la priza de legare la pamant fie
individual, fie pe grupuri, fie in ansamblu. Masele simultan accesibile se vor
lega la aceea~iinstalatie de legare la pamant. Ji,
c) Sectiunea conductorului pentru legaturi de egalizare a potentialelor va fi
stabilita conform articolului 4.1.49.
d) Se va verifica eficacitatea legaturii suplimentare prin relatia:
l
b) Legarea unui conductor attiv la pamant este interzisa.
2:::; UL
c) Rezistenta de dispersie la pamant a maselor legate la pamant prin f'a
intermediul unui conductor de protectie trebuie sa satisfaca urmatoarea
relatie: in care:
RA X Id ~ UL Z - impedanta intre toate masele considerate;
in care:
UL - tensiuneade atingeremaximaadmisa;
RA- rezistenta de dispersie la pamant a maselor legate la pamant; I. - curentul care asigura functionarea dispozitivului de protectie in timpul
Id - curentulde defectin cazul legariidirectedintre conductorulde faza ~i precizat in tabeluI4.2. pentru valoarea UL.
masa. Valoarea Id tine seama de curentul de fuga ~i de impedanta globala a Conductoarele suplimentare de egalizare a potentialelor trebuie sa
punerii la pamant a instalatiei electrice; indeplineasca conditiile pentru conductoare de protectie (art. 4.1.39 ~i art.
UL - tensiunealimitaadmisa(vezinota de la art. 4.1.33); 4.1.40).
d) Este obligatorie prevederea unui dispozitiv de control a izolatiei care sa 4.1.38. Se vor folosi in mod obligatoriu drept conductoare de protectie
semnalizeze preventiv acustic ~i optic in caz de defect sau sa decupleze clementele conductoare ale constructiei ~i instalatiilor. Se interzice utilizarea
automat alimentarea; tuburilor metalice de protectie ale instalatiilorelectrice drept conductoare de
e) La aparitia unui al doilea defect, conditiile de protectie sunt cele de la protectie (PE sau PEN). Ele vor fi numai legate la conductoarele de
schemele IT ~i TN; protectie.
t) In schemele IT se pot utiliza ca dispozitive de protectie: 4.1.39. In cazurile in care conductoarele de protectie sunt pozate in acel~i
- dispozitive de control permanent a rezistentei de izolatie; tub sau element de protectie cu conductoarele active, ele vor avea acel~i
- dispozitive de protectie de curent maximal; grad de izolare ca ~i conductoarele active.
- dispozitive PACD; 4.1.40. Daca instalatiile electrice sunt in distri1>utieprefabricata in inveli~uri
- dispozitive PATA. metalice (cutii, carcase), aceste inveli~uri pot fi utilizate drept conductoare
4.1.37. Protectia prin "legaturi suplimentare de egalizare a potentialelor" se de protectie daca satisfac urmatoarele trei conditii:
va aplica daca intr-o instalatie sau intr-o parte a instalatiei conditiile de a) continuitatea lor electrica este asigurata ~i mentinuta in timp prin masuri
protectie impotriva atingerilor indirecte prin deconectare automata nu pot fi de protectie corespunzatoare impotriva solicitarilor mecanice, chimice,
respectate. Aceasta se va aplica in intreaga instalatie, numai unei paqi a dectrochimice, termice sau de alta natura;
acesteia, unui aparat sau unui amplasament, in urmatoarele conditii: b) sectiunea lor este cel putin egala cu aceea rezultata conform tabelului 4.4;
a) Se vor interconecta toate elementele metalice simultan accesibile (masele l~)permit, pe traseullor, racordarea altor conductoare de protectie.
aparatelor fixe, elementele conductoare, armaturile principale, conductele de 4.1.41. Elementele conductoare ale constructiei sau din constructii (cum sunt
gaze, conductoarele de protectie ale tuturor aparatelor); de exemplu conductele de apa, ~arpantele metalice, ~asiurilema§inilor ~iale
III b) Legaturile suplimentare se vor realiza fie prin elemente conductoare cum utilajelor de ridicat ~i transportat) pot fi utilizate drept conductoare de
sunt ~arpantele metalice, fie prin conductoarele de protectie suplimentare, protectie daca indeplinesc simultan urmatoarele conditii:
fie prin combinatia dintre acestea; II) continuitatea lor electrica este asigurata fie prin constructie fie prin
mijloace adecvate realizandu-se astfel incat sa fie protejata impotriva

44
45
deteriorarilor mecanice, chimice, electrochimice, termice sau de alta natura; Tabelul 4.4
b) sectiunea lor este cel putin aceea determinata conform tabelului 4.4; Sectiunea minima a conductorului de protectie (PE)
c) demontarea lor nu se poate face dedit daca au fost prevazute masuri
compensatoare.
4.1.42. Se interzice folosirea elementelor conductoare ale constructiei pentru Sectiunea conductorului de faza al Sectiunea minima a conductorului
dubla functiune de conductor de protectie ~i de nul de lucru (PEN). instalatiei de protectie (PE)
4.1.43. Structura metalica de sustinere a cablurilor poate fi utilizata drept s (mm2) SPE(mm2)
conductor de protectie daca se iau masuri in vederea satisfacerii conditiilor
de la art. 4.1.40. ssl6 s
4.1.44. Conductoarele de protectie ~i legaturile pentru egalizarea 16<ss35 16
potentialelor vor fi protejate in tuburi de protectie impotriva deteriorarilor s>35 s/2
mecanice, chimice ~i eforturilor electrodinamice.
4.1.45. Se interzice legarea in serie a maselor materialelor ~iechipamentelor NOTA:
legate la conductoare de protectie intr-un circuit de protectie.
in situatia s S 16 ~i conductor de protectie din aluminiu, sectiunea minima
4.1.46. Inveli~urilecare protejeaza un singur conductor de faza, de exemplu
inveli~urile sau armaturile metalice ale cablurilor monopolare pot fi legate acceptata a PE este de 4 mm2.
la pamimt intr-un singur punct cu conditia ca in toate celelalte puncte sa fie In toate cazurile in care conductorul de protectie este din cupru ~i
luate masuri (izolare sau separare corespunzatoare) prin care sa se impiedice nu este indus in distributia conductoarelor de alimentare, el va avea
Qrice posibilitate de atingere a inveli~urilor ce ar putea fi puse sub tensiuni sectiunea cel putin egala cu 4 mm2.
periculoase.
4.1.47. IIi schemele TN in instalatiile fixe se admite ca functiunile de' 4.1.49. Conductorul pentru legaturi principale de egalizare a potentialelor
conductor de protectie ~i de nul de lucru sa fie indeplinite de un singur va avea sectiurii cel putin egale cu jumatate din sectiunea cea mai mare a
conductor (PEN) cu conditia ca sectiunea lui sa fie cel putin egala cu 10 conductorului de protectie din instalatie dar minim 10 rom2 Cu; sectiunea
mm2 Cu sau 16 mm2 Al ~i portiunea comuna sa nu se gaseasca in aval de lui se poate limitala maximum 25 rom2Cu sau 0 sectiune echivalenUipentru
un dispozitivde protectiediferential. .
alt material.
Conductorul PEN se va lega la borna sau bara prevazuta pentru Conductorul pentru legaturi suplimentare de egalizare a
conductorul de protectie.
In cazul in care conductorul de protectie este diferit de conductorul potentialelor intre doua mase va avea sectiunea cel putin egala cu cea mai
de nul de lucru ele vor fi legate la borne separate. mica sectiune a conductoarelor de protectie legate la acele mase.
Nu se admite folosirea in comun, pentru mai multe circuite, a Legaturile suplimentare se pot realiza prin elemente conductoare
conductorului PEN, cu exceptia coloanelor ~i a barelor tablourilor. nedemontabile (de ex. ~arpante metalice) fie prin conductoare suplimentare,
4.1.48. Conductoarele de protectie (PE) vor avea sectiunile cel putin egale fie prin combinarea acestor doua solutii.
cu acelea prevazute din tabelul 4.4 atunci cimd atat acestea cat ~i 4.1.50. Reteaua conductoarelor de legare la pamimt este formata din:
III' - Conductoare de ramificatie - care asigura legatura dintre receptor ~i
conductoarele active sunt din acel~i material. In cazul in care conductoat:ele
de protectie sunt din materiale diferite de cele ale conductoarelor active -
reteaua principala de legare la pamimt cu sectiunileminime:
atunci se alege sectiunea echivalenUicelei rezultaUidin tabelul 4.4. . 10 rom2, dadi conductoarele sunt de Cu ~i au 0 protectie impotriva
coroziunii;
46
47

....
---- ----

· 25 mm2, daca sunt din AI sau OL-AI sau 50 mm2 pentru OL;
- conductoare principale de legare la pamant cu seqiunile minime: Clasele de protectie ale echipamentelor electrice
Tabelul4.5

· 16 mm2 din Cu masiv (grosimea minima 2 mm sau funie); M1\surade protectie Clasa de protectie a Art.
· 100 mm2 din otel (grosimea minima 3 mm); echipamentelor or.
- conductoare de legare a prizei de pamant cu conductoarele principale cu
sectiunile minime: 0 I II III
· 100 mm2 din otel (grosimea minima 4 mm pentru otel Zn §i 6 mm pentru
olel nezincat). I. Para intreruperea alimentarii
folosirea materialelor §i
cchipamentelor de cIasa II,III sau
cchivalente - - A A 4.1.20
Prize de legare la pamant
izolarea suplimentara A A(a) A - 4.1.21
A(b) A(b) A(b) - 4.1.22
separarea de protectie
4.1.51. In curent aitemativ se vor folosi in mod obligatoriu prize naturale distantare sau intercalare de
obstacole A A(a) A - 4.1.23
(fundaliiIe §i structurile metalice ale construqiiIor, conducte de apa
ingropate in pamant, etc.). legaturilocalede egalizarea
In curent continuu este interzisa utilizarea prizelor naturale. potentialelornelegatela pamant A A(a) A - 4.1.24
4.1.52. Prizele de pamant artificiale se vor prevedea numai in cazul in care
2. Cu intreruperea automata a
nu se pot folosi prize naturale sau acestea nu asigura realizarea valorii alimentarii
prescrise pentru rezistenta de dispersie dorita a prizei de pamant. intreruperea automata a alimentarii A(a) A A - 4.1.25
4.1.53. La constructiile noi, se recomanda prevederea unui conductor pe
contur inglobat in fundaliile cIadirii odata cu tumarea acestora (priza de 3. Alimentarea cu tensiune foarte
fundatie). ioasade securitate(TFJS) - - - A 4.1.6
Sectiunea minima a conductorului de olel-banda, va fi de 100 mm2
(cu grosimea de 3mm) §i de 95 mm2 pentru cablu. A - admis, in conditiile precizate la articolele respective sau nu se folose§te;
4.1.54. Clasele de protectie ale echipamentelor electrice conform SR CEI A(a) - masele echipamentelornu vor fi legatenid la pamant,. nid la un
536, permise in funclie de masurile de protectie impotriva atingerilor conductor de protectie;
indirecte apIicate se dau in tabelul 4.5. A(b) - daca sursa alimenteaza un singur echipament, masa nu trebuie legata
nici la pamant, nid la un conductor de protectie;

OBSERVATII:
I. Echipamentele de cIasa 0 nu sunt admise f"aramasuri de protectie.
II 2. Echipamentele de cIasa I pot fi utilizate in conditiiIe aplicarii de masuri
de protectie cu deconectare automata a alimentarii.
3. Echipamentele de cIasa II pot fi utilizate in conditiiIe aplicarii de masuri
de protectie tara deconectarea automata a alimentarii.

48
49
- -- - -- - - - - -- -

-- -- - - - --- - - -- ..-

2 3 4
4.1.55. Tensiunile maxime ~i masurile specifice de protectie impotriva 1
~ocurilor electrice pentru corpuri de iluminat fixe, mobile ~i portabile,
133V Legarea maselor la un conductor de
utilizate in "locuri periculoase" ~i "foarte periculoase" (conform STAS 2612)
vor fi cele din tabelul 4.6. the i mobile protectie (schema IT) asigurandu-se
1ncandescente A A(c) limitarea tensiunilor de atingere la
in locuri "putin periculoase" valoarea tensiunii de lucru maxim valori admise in tabelu14.2. Sub
adrnise pentru corpuri de iluminat este de 230 V. nivelul solului trebuie sa se prevada
un dispozitiv de controlul permanent
Tabelul 4.6
al izolatiei fata de pamant (CPI).
Tensiuni admise §i masurile specifice de protectie impotriva §ocurilor
electrice pentru corpuri de iIuminat fixe, mobile §i portabile 24V
A A(c) TFJS
portabile
Tensiunea Amplasare fixe i mobile
maxima de eu A A(c) Se va controla periodic izolatia fata de
lucru Masuri de protectie incandescenta pamant a circuitului de TFJS i a
transformatorului de protectie.
Tipul in afara in Conditii de aplicare
corpurilor de "zonei" "zona"
ilurninat A - adrnis
1 2 3 4 A(c) _ admisconditionat,conformcoloanei4 din tabel.

230V OBSERVATII:
-fixe, Legarea maselor la un conductor de I. amplasare in "zona de accesibilitate" sau in afara ei;
incandescente A A(c) protectie (schema TN sau TT) 2. in locuri de munca foarte periculoase, corpurile de iluminat fixe ~imobile
-fixe, eu incandescenta, aflate in zona de accesibilitate vor avea cel putin gradul
fluorescente A A(c) de protectie IP 44X (SR EN 60529);
3.masurile de protectie pentru corpurile de ilurninat din bili ~idu~uri se vor
-cu vapori de A A(c) Legarea maselor la nul sau la pamant !llabHiconform cap. 5.
mercur printr-un conductor de protectie
(schema TN sau TT) i una din ./.1.56. Fac exceptie ~ise alimenteaza tara luarea masurilor de protectie din
urmatoarele masuri suplimentare: tabelul 4.6 corpurile de iluminat din ilurninatul de siguranta care in mod
- 0 blocare care sa nu perrnita normal nu se gasesc sub tensiune ~i sunt alimentate numai in cazul
deschiderea corpului decat cu scule intreruperii iluminatului normal.
speciale sau dupa scoaterea de sub .'.1.57. Masurile specifice de protectie impotriva ~ocurilor electrice la
tensiune; L'chipamenteleelectromedicale utilizate in vecinatatea pacientului, se vor
- un dispozitiv de deconectare a alege ~i aplica in conditiile prevazute in STAS 11237/2 ~i in subcapitolul
alimentarii lampii la scoaterea 7 12 al prezentului normativ.
globului de protectie ./.1.58. Tensiunile maxim admise de alimentare ~i masurile specifice de
51
50 ...

- ---
-
-

protectie pentru utilaje mobile de sudare cu arc electric (conform STAS 4.2. Protectia conductelor §i cablurilor electrice impotriva
2612), vor fi cele din tabelu14.7.
supracurentilor

TabeluI4.7. Conditie generala

Tensiunile maxim admise de alimentare §i masurile specifice de J.'. J. Conductoarele active are circuitelor electrice trebuie protejate
. protectie pentru utilaje mobile de sudare cu arc electric IlI1polrivasupracurentilor datorati suprasarcinilor sau scurtcircuitelor.
II)Prolectia impotriva suprasarcinilor. Un circuit trebuie sa fie protejat prin
Tensiunimaximeadmisede .
Masuri de protectie tlispozitive care sa intrerupa curentul in circuit daca unul sau mai multe
alimentare tlllllre conductoarele sale sunt parcurse de un curent ce depa~e~tevaloarea
lurentului maxim admisibil ~icare, in cazul unei durate prea lungi, ar putea
in curent alternativ
Transformatoarele pentru sudare produce deteriorarea izolatiei conductoarelor.
500V, pentru alimentarea inIaurarii vor fi echipate cu dispozitiv de II) Protectia impotriva scurtcircuitelor. Un circuit trebuie sa fie protejat prin
primare a transformatorului de sudare protectie pentru realizarea fie a tlispozitive care sa intrerupa curentul in acest circuit daca unul sau mai
deconectarii de la retea la limite dintre conductoarele lui sunt parcurse de un curent de scurtcircuit.
intreruperea arcului electric, fie Jlltreruperea trebuie sa se produca intr-un timp destul de scurt pentru a fi
pentru intreruperea tensiunii de I'VIlata deteriorarea conductoarelor.
mers in golla 0 valoare de Protectia impotriva suprasarcinilor trebuie sa fie coordonata cu
max.24V sau c,u alte masuri protectia la scurtcircuit in conditiile prevazute la art. 4.2.23 ~i 4.2.24.
care asigura conditii
nepericuloase pentru operator in Tipul dispozitivelor de protectie impotriva supracurentilor
cazul atingerii accidentale a
portiunilor neizolate a ./.2.2. Se pot folosi urmatoarele tipuri de dispozitive:
circuitului de sudura. dispozitive care protejeaza numai la curenti de suprasarcina (disjunctoare
75V, pentru inIaurarea secundara a
l:Urelee de protectie la supracurenti, sigurante fuzibile);
transformatorului de sudare, la mers
dispozitive care protejeaza numai la curenti de scurtcircuit (disjunctoare
in gol (Ia bornele de sudare) l'chipate cu declan~atoare rapide la scurtcircuit, sigurante fuzibile);
in curent continuu la bomele de dispozitive care protejeaza atat la curenti de suprasarcina cat ~i la curenti
sudare pentru generatoare i dc scurtcircuit (disjunctoare echipate cu relee de protectie la supracurenti ~i
convertizoare: eu declan~atoare rapide, sigurante fuzibile).
11OV, la suprafata
65V, in subteran Protectia la suprasarcina

4.2.3. Dispozitivele de protectie la suprasarcina trebuie sa fie prevazute


4.1.59. Pentru calculele de protectie se vor utiliza valorile curentilor admi~i pcntru a intrerupe orice curent de suprasarcina in conductoarele circuitului
prin corpul uman din STAS 2612 ~i SR CEI 479/1,2. inainte ca acest curent sa poata provoca 0 incaIzire care ar deteriora izolatia,
legaturile electrice sau buna functionare a receptoarelor.
52
53
-..-- - - -- ----

--- --- --

4.2.4. Caractenstica de functionare a unui dispozitiv pentm protectia unei ~I pl' portiunea respectiva de traseu ele sunt protejate impotriva
distributii impotriva suprasarcinilor ~i caracteristica de functionare a " lltlcircuitelor;
distributiei respective trebuie sa fie coordon'ate astfel ineat sa fie indeplinite 10I por(iunea de traseu respectiva are 0 lungime de cel mult 3 m, este
conditiile exprimate prin relatiile urmatoare: I' nil/aia astfel incat riscul de scurtcirc':lit este redus la minim (de ex. prin
, ',n'lIlarea ei cu 0 protectie marita la influenta agentilor exteriori).
Ie ::::; IN ::::; Iadm, I .'. H. in schema IT nu se aplidi posibilitatile de deplasare a aparatului de
12::::; 1,45Iadm' plllll'C(ie~i respectiv de a nu se prevedea protectie la suprasarcina.
in care: I ,J 9. Este obligatorie protectia la suprasarcini pentm instalatii din incaperi
Ie - curentul de calcul al distributiei (circuitului); dill calegoriile de pericol de incendiu A (BE 3a), B(BE3b), C (BE 2), in
IN - curentul nominal al dispozitivului de protectie (pentm dispozitive de 11I1..\pcri cu mediu din clasa PC (AE 5).
protectie reglabile, INeste curentul de reglaj ales); Nu este necesara protectia la suprasarcini in urmatoarele cazuri:
-
ladm curentuladmisibilin conduCtomldistributiei(conformtabelului4.8); pI'nlm 0 distributie situata in aval de locul de reducere a valorii curentului
12 - curentul care asigura efectiv declan~area dispozitivelor de protectie IIIOPlim admisibil in conductoare, daca protectia ei impotriva suprasarcinilor
(Ideelan!a,.)
in conditiile stabilite in normele sau in prospectele pentm aparate ..\t' asigurata de dispozitivul din amonte de punctul respectiv;
(cel mai mare curent de incercare - curent conventional). pcnlm 0 distributie in care nu exista pericolul aparitiei curentilor de
In cazurile in care suprasarcinile sunt de lunga durata ~i valorile ,lIprasarcina, daca distributia este protejata impotriva scurtcircuitelor ~i nu
curentilor de suprasarcina sunt superioare valorii curentului~conventional a \I (' ramificatii sau prize de curent;

dispozitivului de protectie, este asigurata protectia completa. pt'nlm instalatiile de telecomunicatii, c,omanda, semnalizare;
4.2.5. In cazul utilizarii pentm protectia impotriva curentilor de suprasarcina Jlt'nlm conductele ~icablurile de legatura intre ma~inielectrice, demaroare,
a sigurantelor sau a intremptoarelor mici, valorile curentilor nominali ai lIansformatoare, acumulatoare, redreso~e, instalatiide comutare ~isimilare.
acestor dispozitive corelate cu valorile curentilor maximi admisibili in It/O. Nu trebuie prev~te dispozitive pentm protectia la suprasarcini
conductele ~i cablurile electrice se pot alege din tabelul 4.9. pl'nlm circuitele electrice care alimenteaza m~ini, aparate, etc. la care
4.2.6. Dispozitivul de protectie la suprasarcina trebuie sa fie instalat la Inlrcmperea alimentarii constituie un pericol (circuite de excitatie a ma~inilor
inceputul fiecarui circuit precum ~i in toate punctele unei distributii in care IOlalive, circuite de alimentare a electromagnetilor de mentinere sau
valoarea curentului maxim admisibil in conductoare se reduce (de ex. Iidicare, circuite secundare ale transformatoarelor de curent).
datorita mic~orarii sectiunii conductomlui, schimbarii modului de pozare, In aceste cazuri se recomand1i sa se instaleze dispozitive de
schimbarii izolatiei conductomlui, modificarii numarului de conductori din 'It'l11nalizarea aparitiei suprasardnilor.
tub sau din cablu, etc) ~i dispozitivul de protectie din amonte nu poate
asigura aceasta protectie. Punctele in care se modifica caracteristicile Protectia impotriva curentilor de scurtcircuit
distributiei electrice sunt de exemplu situate la plecarile circuitelor sau
coloanelor din tablouri de distributie, la ramificatiile spre receptoare _I2.11. Dispozitivele pentm protectia impotriva curentilor de scurtcircuit
individuale etc, pt'ntm conducte ~i cabluri electrice trebuie sa intrempa orice curent de
4.2.7. Dispozitivul care protejeaza impolriva suprasarcinilor 0 distributie '.rurtcircuit in acestea inainte ca ace~ti curenti sa produca supraincaIziri
(circuitul), poate fi deplasat pe traseul acestei distributii daca conductele sau Jlcriculoase pentru izolatia conductoarelor, pentm legaturile lor electrice
cablurile de pe portiunea de traseu din amonte de dispozitiv pana la punctul prccum ~i pentm ceea ce se gase~te in vecinatatea distributiilor respective
de modificare a valorii curentului maxim admisibil in acesta nu au Inclusiv echipamentele aflate pe circuit.
ramificatii sau prize de curent ~i indeplinesc una din urmatoarele conditii:

54 55
4.2.12. Curentii de scurtcircuit prezumati trebuie sa fie determinatti pentru de proteetie are 0 lungime de cel mult 3m, este realizata astfel incat riseul
punctele din instalatia electrica in care se considera ca este necesar. de scurtcircuit este redus la minim (vezi art. 4.2.7);
Determinarea acestor curenti se poate face prin calcul conform PE 103. atunci eand in amonte de locul in care apare reducerea de sectiune sau alta
4.2.13. Dispozitivul de protectie impotriva curentilor de scurtcircuiit trebuie sehimbare in distributie este instalat un dispozitiv de proteetie eu 0
sa indeplineasca urmatoarele doua conditii: earaeteristica de funetionare care asigura protectia la scurteireuite a
a) Capacitatea lui de rupere trebuie sa fie cel putin egala cu valoa1rea celui distributiei din aval, in eonditiile date la art. 4.2.13. .
mai mare curent de scurtcircuit prezumat in punctul in care este in~talat. 4.2.16. Se admite sa nu se prevada dispozitive de protectie impotriva
b) Timpul de rupere a curentului de scurtcircuit aparut intr-um punct scurtcircuitelor in urmatoarele cazuri:
oarecare aI circuitului trebuie sa fie mai mic dedit timpul "t" in care pe eonductele ~i cablurile care leaga ma~inile generatoare de curent,
curentul respectiv incaJze~te conductorul pana la limita admisa la transformatoarele, redresoarele, bateriile de aeumulatoare; aeeste dispozitive
scurtcircuit. Pentru scurtcircuite a caror durata este de maximum 55:, timpul se vor prevedea numai in tablourile electrice;
in care conductorul atinge temperatura limita admisa la scurtci.rcuit se
determina cu relatia:
- in cireuitele de masura.
In aeeste cazuri, distributia trebuie sa fie realizata astfel incat riscul
t = (ks)2 de scurtcircuit sa fie redus la minim aplicand conditiile de la art. 4.2.7.
12 4.2.17. Din motive de siguranta nu trebuie prevazute dispozitive de
protectie impotriva scurtcircuitelor in cazurile mentionate la art. 4.2.10.
tmpe/'e< t 4.2.18. Acela~i dispozitiv de protectie poate proteja impotriva
in care:
scurtcircuitelor mai multe conductoare in paraIel cu conditia ca modul de
t - timpul in secunde; distributie aI acestora ~i caracteristicile de functionare ale dispozitivului sa
s - sectiunea conductorului in mm2; fie coordonate corespunzator, conform conditiilor de la artA.2.15.
I - curentul de scurtcircuit, in A, exprimat ca valoare eficace;
k - constanta avand valorile: 115 pentru conductoare de Cu izolate C.1UPYC;. Coordonarea dintre protectia la suprasarcina §i la scurtcircuit
135 pentru conductoare de Cu cu izolatie de cauciuc, butilp3ropilena
-
reticulata sau etilen propilena; 74 pentru conductoare din AI iZQlate cu 4.2.19. Daca un dispozitiv de protectie impotriva suprasarcinilor indeplinind
PYC; 87 - pentru conductoare din AI izolate in cauc.iuc, butilpr.-opileIia conditiile de la art. 4.2.3 ... 4.2.9. are 0 capacitate de rupere cel putin egaIa
-
reticulata sau etilen propilena; 115 pentru legaturi la'~onductoare de Cu cu valoarea curentului de scurtcircuit prezumat in punctul in care este
, lipite cu cositor, pentru 0 temperatura de 160°C. instalat, se considera ca el poate asigura ~i protectia impotriva
4.2.14. Dispozitivul care protejeaza impotriva scurtcircuitelor trebui.e sa fie scurtcircuitelor pentru conductoarele ~i cablurile electrice situate in aval de
instalat la inceputul fiecarui circuit precum ~i in toate punctele in 'care se punctul de instaIare a dispozitivului. Trebuie sa se verifice insa pentru cazul
produce 0 reducere a sectiunii conductoarelor, sau 0 alta schitnbare a respectiv daca sunt indeplinite conditiile de la art. 4.2.13.
earaeteristicilor aratate la art. 4.2.6. 4.2.20. Daca se folose~te pentru protectia impotriva suprasarcinilor un
4.2.15. Se admite ca dispozitivul de protectie impotriva seurtcircui:ttelor sa dispozitiv distinct de acela utilizat pentru protectia la scurtcircuit trebuie sa
nu fie amplasat in locurile precizate la art. 4.2.14, in urmatoarel'e doua se indeplineasca conditiile de la art. 4.2.3. ... 4.2.18.'
eazuri:
Caracteristicile dispozitivelor trebuie sa fiecoordonate astfel incat
- atunci cand portiunea de traseu dintre locul in care apare reducerea de cnergia pe care 0 lasa sa treaca dispozitivul de protectie impotriva
seetiune sau alta sehimbare in distributie ~i loeul de instalare a dispoz iitivului scurtcircuitelor sa nu fie mai mare decat aceea pe care 0 poate suporta tara
deteriorari dispozitivul de protectie impotriva suprasarcinilor. Se vor
56
57
respecta conditiile de coordon¥e date de produGatori in prospecte (de ex. laza. Aceasta detectie trebuie sa conduca la decuplarea conductoarelor de
pentru asocierea sigurantei fuzibile - relee tennice). Inza dar nu in mod obligatoriu ~i la decuplarea conductorului neutru.
Se admite sa nu se prevada detectia de supracurenti pe conductorul
Limitarea supracurentilor prin tipul alimentarii Ileutru chiar daca sectiunea lui este inferioara aceleia a conductoarelor de
Inza daca sunt indeplinite simuItan urmatoarele doua conditii:
4.2.21. Se considera ca protectia conductoarelor impotriva oricaror conductorul neutru este protejat impotriva scurtcircuitelor prin dispozitivul
supracurenti este asigurata daca impedanta sursei de aIimentare pennite dc protectie aI conductoarelor de faza ale circuitului;
generarea de catre aceasta a unui curent a carui valoare maxima nu poate fi curentul maxim care se presupune ca ar putea sa parcurga conductorul
mai mare decat curentul admisibil in conductoare (de ex. unele IlcUtrueste, in regim normal, inferior fata de valoarea curentului maxim
transformatoare de energie, transformatoare de sudare, generatoare antrenate admisibil in conductor, aceasta conditie este~ dad fazele sunt
de motoare tennice). ('chilibratincarcate. ~~\.w" "~q ('~
.J.2.26. In schemele IT ~i TN nu este ne .!1rramr!fV,eaere~ ei detectii de
Conditiile de protectie la supracurenti a conductoarelor dupa supracurent ~inici a unui dispozitiv de de are pe conduct I neutru (sau
functionarea lor mcdian) daca sectiunea conductorului ne ru es(e-egam sall chivalenta cu
acceaa conductoarelorde faza. % ~~
4.2.22. Toate conductoarele de faza trebuie sa fie prevazute cu detectie de .J.2.27. Se recomanda utilizarea schemei £ctil~uctorul neutru
supracurent. Aceasta trebuie sa provoace decuplarea conductorului in care IIcdistribuit.
a fost detectat supracurentul dar nu este obligatorie ~i deconectarea ~i a La schemele IT prevazute cu conductor neutru distribuit trebuie sa
celorlalte conductoare de faza ale circuitului respectiv. St' prevada 0 detectie la supracurent care va produce atat decuplarea
4.2.23. Se interzice montarea pe conductoarele de protectie (PE,PEN) a conductoarelor active cat ~i a conductorului neutru.
oricaror elemente care pot produce intreruperea circuitului (sigurante, Detectia la supracurent nu este necesara in cazul in care conductorul
intreruptoare etc.). Ilt'Utrueste protejat la scurtcircuit printr-un dispozitiv plasat in amonte sau
4.2.24. In schema IT, pe circuitele aIimentateintre faze in care conductorul pnntr-un dispozitiv de protectie diferential aI carui curent diferential nominal
neutru nu este distribuit, detectia de supracurent poate sa nu fie prevazuta (I ~1I) este cel mult egal cu de 0,15 ori curentul admisibil in conductorul
pe una din faze daca sunt indeplinite simuItan urmatoarele conditii: lIl'Utrurespectiv. Acest dispozitiv trebuie sa decupleze toate conductoarele
a) exista pe circuitul respectiv sau in amonte, 0 protectie diferentiala care active ale circuitului inclusiv conductorul neutru.
poate provoca decuplarea tuturor conductoarelor de faza; 4.2.28. Daca este impusa decuplarea conductorului neutru, aceasta trebuie
b) pe circuitele situate in aval fata de dispozitivul de protectie diferentiala ,n nu se faca inaintea decuplarii conductoarelor de faza ~i cuplarea lui sa se
mentionat la punctul a) nu este distribuit un conductor neutru plecand dintr- t.lca simultansau inainteacuplariiconductoarelorde faza. .
un punct neutru artificial.
In cazul in care intreruperea unei singure faze poate fi periculoasa,
de exemplu in cazul motoarelor trifazate, trebuie sa fie luate rnasuri Selectivitatea protectiei
corespunzatoare de protectie (de ex. Dispozitivul de protectie la functionarea
in doua faze). ./ 7.29. In cazurile in care mai multe dispozitive de protectie se insereaza
4.2.25. In schemele IT ~i TN este necesara prevederea unei detectii a IlItr,0 distributie, caracteristicile lor se aIeg astfel incat sa fie asigurate
supracurentilor pe conductorul neutru (corespunzatoare sectiunii acestuia) .rk-ctivitatea protectiei ~i in cazul unei avarii, sa functioneze protectia cea
daca sectiunea conductorului neutru este mai mica decat a conductorului de iliaI apropiata de aceasta, izoland doar portiunea respectiva, tara a scoate din

58 59
-- - -,

functiune intreaga instalatie (de ex. intre curentii nominali ai fuzibililor a


doua sigurante consecutive diferenta sa fie de cel putin doua trepte).
mm2 Cu Al Cu . Al Cu Al

Trebuie asigurata corelarea protectiei Ia supracurenti din instalatia 95 206 157 245 190 293 232
electrica de Ia consumator, cu protectia instalatiei electrice de racord a
fumizorului de energie electrica, astfel incat sa fie realizate conditiile de 120 236 180 285 230 345 270
selectivitate a proteqiei. J
392 312
150 264 202 325 250
Tabelul 4.8. Curenti maximi admisibili pentru conducte §i cabluri din 185 - - 370 285 449 355
Cu §i Al cu izolatie din PVC, la temperatura aerului +30°C
240 - - 435 340 529 416

Sectiunea Curenti maxim admisibili in regim permanent [A] 300 - - 500 390 610 485
nominala a
conducto- Conducte Cabluri i cordoane Cabluri i conducte
rului N9TA: Valorile curentilor maximi admisibili pentru alte temperaturi se
electrice in cu mai multe cu un singur ~alculeaza folosind coeficientul de corectie din anexa 8.
tub(max 3 cond) conductoare, in aer conductor, in aer
mm2 Cu Al Cu Al Cu Al Tabelul 4.9. Curenti nominali pentru alegerea sigurantelor §i a
intreruptoarelor automate mici pentru protectia la suprasarcina §i
1 11 - 14 - 19 - scurtcircuit a conductoarelor §i cablurilor din
Cu §i AI cu izolatie PVC
1,5 13 - 18 - 24 -
2,5 19 15 25 - 32 26 Sectiunea Curenti nominali pentru sigurante i intreruptoare, A
nominala a
4 25 19 43 27 43 33 conductoare- Conducte Cabluri i cordoane Cabluri i conducte
lor electrice in tub cu mai multe cu un singur
6 32 25 44 34 54 43
(max.3 cond) conductoare, in aer conductor, in aer
10 46 34 60 47 74 58
mm2 Cu Al Cu Al Cu Al
16 60 44 80 63 98 78
1 6 - 10 - 10 -.
25 79 62 105 82 130 101
1,5 10 - 10 - 20 -
35 101 78 130 100 159 125
2,5 16 10 20 - 25 20
50 127 97 160 125 198 156
4 20 16 25 20 35 25
70 161 124 200 155 246 194
6 25 20 35 25 50 35

60 61
- -- ----- - - -- - - -. --

--

nun2 Cu Al Cu Al Cu Al
Siguranta la foe
10 35 25 50 35 63 50

16 50 35 63 50 80 63
I 1.2. Materialele ~i echipamentele care in serviciu normal, de avarie sau
lit manevra gre~itapot produce flacarl sau scantei sau pot atinge temperaturi
25 63 50 80 . 63 100 80 IIIlieate (peste 70°C) vor fi amplasateconform conditiilor prevazutede
I'lOducator.
. 35 80 63 100 80 125 100
Daca acestecob.ditii nu pot fi respectate, se pot prevedea ecrane de
50 100 80 125 100 160 125 I'l'Olcqie corespunzatoare.
,
J .1.3. Daca echipamentele electrice dintr-o incapere contin lichide
70 125 100 '160 125 200 160 1IIIIIbustibile cum sunt uleiurile minerale ~i hidrocarburile izolante, in
95 160 125 200 160 250 200 I IInlilati mai mari sau egale cu 25 I, se vor lua masuri de colectarea
IIdlidelor scurse (cuve colectoare cu praguri pentru a evita impr~tierea
120 200 160 250 200 315 200 iIll'stora) iar incaperea va avea pereti din clasa CO(CA1).
Pentru lichide izolante greu combustibile (esteri, siliconi), limitade
150 250 200 250 200 315 250
':I I poate fi majorata la 60 1.
185 - - 315 250 400 315 Trebuie luate masuri pentru asigurarea scoaterii automate de sub
IIIISlUne a instalatiei respective in caz de incendiu.
240 - - 400 315 400 315
, .1.4. Pentru diminuarea riscului de incendiu se recomanda utilizarea unui
300 - - 400 315 500 400 llispozitiv de protectie diferential. Prevederea este obligatorie pentru cladiri
lit Il1Vatamant, sanatate, coniert, constructii de turism, cu aglomerari de
pnsoane, unitati de mica productie sau service cu incaperi cu umiditate
Ildll;ala, depozite de marfuri combustibile, discoteci, saJi de dans.
4.3. Protectia impotriva efectelor termice in serviciu normal

Protectia impotriva arsurilor


4.3.1. in instalatiile electrice se vor lua masuri de protectie a persoanelor,
materialelor ~i echipamentelor montate fix ~i a celor aflate in apropierea ".5. P1irtileaccesibileale echipamentelorelectrice amplasatein zona
instalatiilor electrice, impotriva efectelor ~i radiatiilor termice care ar putea Il'll'sibilanu trebuie sa atinga' temperaturi care pot provoca arsuri
avea ca urmari:
IlI'r~()anelor
~inu trebuiesadep~easca
valorileindicatein tabelul4.10.
- arderea sau degradarea materialelor;
- pericol de arsuri pentru persoane;
- periclitarea functionarii materialelor electrice instalate.

62 63
--- - -- ---

--- -

Tabelul 4.10 Alegerea §i utilizarea limitatoarelor de tensiune se va face


Temperaturile maxime admise pentru partile accesibile ale rcspectandu-se prevederile din standardul CEI 664.
echipamentelor electrice
Protectia impotriva tensiunilor minime

Parti accesibile Materialul Temperaturi maxime 4.4.2. in cazurile in care scaderea, disparitia sau aparitia ne8§teptata a
paqilor accesibile (0C)
tcnsiunii poate pune in pericol persoane sau bunuri sau poate perturba
Organe de comanda manuala metalic 55 cxploatarea instalatiei electrice, se vor prevedea dispozitive de protectie la
nemetalic 65 tensiune minima (de ex. relee minimale de tensiune).
4.4.3. Protectia la lipsa de tensiune sau la tensiune minima se va prevedea
Prevazute pentru a fi atinse metalic 70 de regula pe circuitele de alimentare ale receptoarelor in instalatiile de
cu mana dar neprevazute a nemetalic 80 siguranta pentru a se asigura functionarea lor corecta in orice situatie.
fi tinute in mana
Pentru a nu fi atinse in metalic 80 5. MATERIALE, APARATE, ECmPAMENTE ~I RECEPTOARE.
serviciu normal nemetalic 90 TIPURI DE INST ALA111 ELECTRICE

5.1. Conditii comune pentru alegerea §i montarea materialelor


Protectia impotriva supraincalzirilor
5.1.1. La alegerea §i montarea materialelor de instalatii electrice trebuie
4.3.6. Echipamentele electrice pentru instalatiile de indilzire cu aer cald sau respectate, pe langa conditiile din acest capitol §i cele ale producatorilor §i
pentru prepararea apei calde trebuie ca prin constructie sau prin montaj sa agrementelor tehnice.
fie protejate impotriva temperaturilor periculoase. Daca acest lucru nu este 5.1.2. in instalatiile electrice ale constructiilor se utilizeaza conductoare,
posibil, protectia se asigura printr-un dispozitiv care ya functiona cabluri sau bare din cupru §i/sau aluminiu. Alegerea naturii materialului se
independent de termostat. face pe baza analizei tehnico-economice, tinandu-se seama de caracteristicile
fizico-chimice §i electrice ale acestora din normele de produs §i din anexa ..
10.
5.1.3. Este obligatorie folosirea conductoarelor §i barelor de cupru in
4.4. Protectia impotriva supratensiunilor §i tensiunilor minime urmatoarele situatii:
a) la circuitele electrice pentru alirbentarea receptoarelor de importanta
Protectia impotriva supratensiunilor deosebita cum sunt: receptoarele din blocul operator, din incaperile pentru
reanimare §i din incaperile pentru servicii de urgenta din cladiri de spitale
4.4.1. Protectia impotriva supratensiunilor se va face, dupa caz, prin §i similare, corpurile de iluminat ale iluminatului de siguranta pentru
miisuri de amplasare a instalatiilor astfel incat sa se evite pericolul ce ar evacuarea de tip 1 sau 2, instalatii de prevenire §i stingere a incendiilor,
putea interveni in timp datorita imbiitranirii izolatiilor Saualtor cauze §i prin consumatori de siguranta din centrale electrice;
aparate limitatoare de tensiune (de ex. releu maximal de tensiune). b) in incaperi, zone sau spatii din exterior, cu mediu corosiv, in cazurile in
care stabilitateachimica a aluminiului sau a otelului nu este corespunzatoare

65
64
---- --

(vezi anexa 9), dadi instalatiile nu se pot 'executa cu acoperiri de protectie instalatiile electrice de forta, sectiunile determinate se verifica ~i la conditia
sau carcasarietan~e,la agentiicorozivirespectivi; , de stabilitate termica in regim de scurta durata la pomire.,
c) la instalatiile electrice de pe utilaje mobile supuse vibratiilor permanente 5.1. 7. Sectiunile barelor electrice de faza se dimensioneaza astfel ineat sa
sau ~ocurilor (de ex. pe cablajele laminoarelor, pe vibratoare, macarale, tie indeplinita conditia de stabilitate termica in regim permanent ~i
poduri rulante, etc.) daca aceste solicitari pot fi transmise instalatiilor mtermitent de functionare, la stabilitate termica in regim de scurta durata la
respective; pomire se verifica la scurtcircuit conform PE 103 ~i la conditia de pierdere
d) la instalatiile de protectie impotriv~ ~ocurilor electrice in cazurile de tensiune.
prevazute in capitolul 4.1. ~i SR CEI 364-4-4; 5.1.8. Conductorul neutru (N) trebuie sa aiba acee~i sectiune cu
e) la circuitele electrice de comanda, automatizare, masura ~i senmalizare, conductorul de faza:
in afara de situatiileurmatoare in care se pot folosi conductoare de aluminiu: in circuitele monofazate cu doua conductoare, indiferent de sectiunea
- la coloanele de alimentare ale tablourilor de automatizare; conductoarelor; ,

- la circuitele electrice de alimentare cu curent operativ ale tablourilor de in circuitele monofazate cu trei conductoare ~i in circuitele polifazate ale
comanda, daca sectiunea conductoarelor de aluminiu rezulta egala sau mai caror conductoare de faza au sectiunea mai mica sau egala cu 16 mm2 Cu
mare de 10 mm2; sau 25 mm2 AI.
- la circuitele electrice de alimentare a unor receptoare prevazute numai cu in circuitele polifazate ale caror conductoare de faza au sectiunea
comanda locala (de ex. vane, ventile, clapete) ~i care nu fac parte din mai mare de 16 mm2 Cu sau 25 mm2 AI, conductorul neutru poate avea
sistemul de automatizare a instalatiei respective sau de siguranta la foe; sectiunea inferioara conductoarelor de faza daca sunt indeplinite simultan
- la circuitele de lumina ~i pentru incaIzit local ale dulapurilor de aparate ~i
celulelor.
conditiile de la art. 4.2.29, dar cel putin egala cu 16 mm2 Cu sau 25 mm2
AI.
5.1.4. Conductele electrice se manevreaza pentru montare ~ise utilizeaza in NOTA: Se recomanda ca incarcarea circuitului in functionare normala sa fie
Iimitele de temperatura a mediului ambiant prevazute in standardele de distribuita, pe eat posibiI, egal intre faze.
produs sau de producator.
5.1.5. Tipul distributiei (conductoare Iibere, in tub etc.) ~i modul de pozare 5.1.9. Sectiunile conductoarelor ~i barelor de protectie (PE) ~i a
(aerian, ingropat, inglobat, in ghene etc.) respectiv tipul conductelor conductoarelor ~i barelor folosite simultan pentru protectie ~i neutre (PEN)
electrice se vor alege in functie de influentele exteme pe baza prevederilor se dimensioneaza respectfmdu-seprevederile din capitolul 4.1 ~idin anexele
din
\
Anexa 3. 3 ~i 4 ~i din STAS 12604/4,5.
5.1.10. Sectiunile conductoarelor cablurilor electrice se dimensioneaza pe
baza conditiilor din normativul PE 107.
Conditii de dimensionare a sectiunii conductoarelor §i barelor 5.1.11. in calculele de dimensionare a sectiunilor conductoarelor ~ibarelor
electrice trebuie utilizate valorile caracteristicilor electrice ~i mecanice (rezistivitate,
coeficientul de variatie a rezistivitatii cu temperatura, coeficientul de dilatare
5.1.6. Sectiunile conductoarelor de faza se dimensioneaza astfel inCfltsa fie termica, rezistenta la rupere, alungirea la rupere, rezistenta la incovoiere,
indepIiniHi conditia de stabilitate termica in regim permanent sau etc.) stabilite prin standardele de produs sau de producator.
intermitent, in functie de regimul de lucru al receptoarelor ~isa fie asigurata 5.1.12. La dimensionarea coloanelor electrice de lumina ~i prize se apIica,
respectarea conditiilor de protectie la supracurenti a conductoarelor ~i a in cazurile in care nu se pot stabili valori exacte, urmatoarele valori pentru
conditiilor de protectie impotriva ~ocurilor electrice. Sectiunile determinate factorii de simultaneitate:
se verifica la conditiile de pierdere de tensiune ~i de sectiunea minima. La - la cladiri de locuit, valorile date in PE 155;

66 67
- la cUidiri industriale (de productie ~i/sau depozite) ~i civile cu exceptia 111care:
celor de locuit, 0,8 -:- 0,9; DC - durata relativa de functionare;
- la iluminatul de siguranta, 1. I, durata de functionare;
I, durata totala a ciclului (timp de functionare+tirrip de repaus).
CurentH maximi admisibili in conducte §i bare Pentru durate de functionare fuai mati de S min. ~i durata totala a
l'Iclului mai mica de 10 min. se considera cft regimul de functionare este
5.1.13. indepIi~irea conditiei de stabilitate tennica in regim permanent de permanent ~i se aplica prevederile de la art. 5.1.3 ... 5.1.15.
lucru se asigura alegandu-se curentul maxim admisibil in conductor sau bara ~,1.17, La instalatiile electrice de forta, sectiunile detenninate se verifica la
astfel incat valoarea lui sa fie cel putin egala cu valoarea curentului de calcul siabilitate tennica in regim de scurta durat1ila pomire, pe baza urmatoarelor
al circuitului sau coloanei respective. valori pentru densitatea de curent maxim admisa:
5.1.14. Valoarea curentului maxim admisibil intr-un conductor in regim pentru conductoare de cupru, de 35 A/mm2;
permanent de lucru se stabile~tein functie de materialul, sectiunea ~i natura pentru conductoare de aluminiu, de 20 A/mm2.
izolatiei conductorului ~i modul lui de montare, pe baza datelor din anexele
7,8,9. Caderi de tensiune maxim admise
in cazul in care temperatura mediului ambiant este diferita de
+25°C se aplidi valorilor curentilor din anexele 7,8,9, coeficientii de S.I.1B. in cazul in care alimentarea consumatorului se face din cofretul de .
corectie din anexa 10. hran~ament de joasa tensiune, valorile pierderilor de tensiune, in regim
Daca un traseu de conducte electrice trece prin medii cu temperaturi normal de functionare fata de tensiunea nominala a retelei, trebuie sa fie de
diferite, sectiunea se dimensioneaza pentru temperaturi corespunzatoare l:cl mult:
mediului prin care trece cea mai lunga portiune de traseu, daca portiunea de 3 %, pentru receptoarele din instalatiile electrice de lumina;
traseu ce trece prin mediul cu temperatura cea mai ridicata are cel mult 5%, pentru'restul receptoaretor (forta, etc.) -
10m, dar nu mai mult de 20 % din lungimea traseului. Pierderile de tensiune se stabilesc pentru puterea maxima absorbita,
5.1.15. Valorile curentilor maximi admisibili pentru bare electrice se aleg IIIcare se dimensioneaza coloanele ~i circuitele electrice in cauza, pe traseul
din STAS 7944, in functie de materialul ~i sectiunea barelor (vopsite sau rei mai lung ~i mai incarcat dintre tabloul general (respectiv cofretul de
nevopsite), felul curentullli, modul lor de montare. hran~ament sau contorul, la cIiidiri de locuit) ~i receptorul electric cel mai
5.1.16. in cazul regimurilor intennitentede lucru cu durata totala a ciclului Indepiirtat.
de min. 10 min. ~i durata de functionare de maxim 4 min. pentru sectiuni '.1.19. in cazul in care alimentarea consumatorului se face dintr-un post de
ale conductoarelor mai mari de 10 mm2 sau conductoare de aluminiu cu Iransformare sau din centrala proprie, valorile pierderilor de tensiune in
sectiunea mai mare de 16 mm2, curentii maximi admisibili se calculeaza I'cgimnormal de functionare a acestora trebuie sa fie de cel muIt:
aplicandu-se valorilor curentilor maximi admisibili de durata, un coeficient 8%, pentru receptoarele din instalatiile electrice de lumina;
supraunitar de corectie "a" detenninat cu relatia: 10% pentru restul receptoarelor (forta, etc,).
Pierderile de tensiune se stabilesc pentru puterea maxima absorbita
In regim normal de 'functionare pentru care s-a dimensionat ansamblul
a=-0.875 DC=2 dlSlributiei, pe traseul dintre postul de transformare sau centrala ~i
IOC tc fl'ccptorul electric cel mai indepiirtat.
~.I. 20. in cazul instalatiilor electrice de alimentare a motoarelor electrice,
I'lerderea de tensiune, la pomire, fata de tensiunea nominala trebuie sa fie

68 69
-----

cel mult egaHieu aceea specificata de producator pentru motorul ~iaparatelc '"lIductele se protejeaza in tub pe portiunea de trecere (tub in tub). Daca
de comanda respective, dar de maxim.l2 % daca nu se dispune de alte date.
11I'l'l'rcase face intre incaperi cu medii diferite, tuburile de protectie se
Sectiuni minim admise 11I~lalcaza inclinat spre incaperile cu conditiile cele mai grele. Golurile dintre
IlIh~ielementele de constructie se umplu cu masa izolanta (ca ~i la punctul
It)
5.1.21. Sectiunile conductoarelor de faza, neutre ~ide protectie se determin1\
din anexele 5,6, subcapitolul 4J ~i STAS 12604/4,5, in conformitate cu Etan~areagolurilorla infiItraride gaze se realizeazacu mortarde
valorile rezuItate din calculele de incalzire, cadere de tensiune ~i verificarea
, IIncnt la golul dintre tub ~i elementele de constructie ~i cu celochit ~i ~nur
conditiei de rezistenta mecanica. I kctroizolant la golul dintre tub ~i conducte sau cabluri. Se va urmari
;IJ1ltcareaprevederilor Normativului I 6.
Conditii de trecere a conductelor cablurilor,barelor §i tuburilor prin '/.23. Trecerea conductoarelor ~i barelor electrice prin elemente de
elemente de constructie I'onstructie din materiale combustibile C I + C4 (CA2a + CA2d) se face in
IIlm!\toareleconditii:
5.1.22. Trecerea conductoarelor ~i barelor electrice prin elemente de II)In cazul conductoarelor neizolate libere ~~a barelor, se aplica prevederile
constructii din materiale incombustibile cIasa CO (CAI) se executa in lit la art. 5.1.22, a) ~i etan~and golurile cu materiale incombustibile
urmatoarele conditii: ('()(CAI» ~i electroizolante, cu dopuri de vata de sticla, vata de sticla cu
a) in cazul conductoarelor electrice neizolate libere ~i a barelor, trecerea se IpSOSetc;
face folosind izolatoare de trecere executate din materiale incombustibile h) Tncazul conductoarelor izolate ~i cablurilor libere sau' instalate in tuburi
(CO(CAI», incastrate in zid cu borne de trecere; ~I a conductoarelor punte (INTENC), prin protejarea lor pe portiunea de
b) in cazul conductoarelor izolate libere, trecerea se face protejandu-se in In'cere prin tuburi (tub in tub) din materiale incombustibile (metal, etc.) ~i
tuburi de protectie pe portiunea de trecere. . l'lml~and golurile cu materiale incombustibile din cIasa (CO(CA I» ~i
Conductele punte (INTENC) se protejeaza in tuburi pe portiunea de I'Il'ctroizolante fata de elementul de constructie (de ex. cu vata de sticla §i
trecere. Capetele tuburilor care ies din elementul de constructie se prevad IpsOS,etc.) §i intre tub §i conductele electrice (de ex. cu vata de sticla, etc.).
cu tile de portelan sau alte materiale electroizolante in incaperile uscate sau './.24. Se admit treceri prin elemente de constructie rezistente la foc sau
ijmede cu intermitenta (categoriile Vo, VI (AD I, AD 2), ~i cu pipe lu:istente la explozie in mod justificat tehnic, numai cu respectarea
indreptate injos, in incaperileumede sau ude, categoriile Vz, V3 (AD 3, AD IIInuItanaa urmatoarelor conditii:
4). pc portiunea de trecere, conductele, bornele, etc. sa nu aiM materiale
Tilele ~i pipele se monteaza astfel incat sa iasa complet din l"OmbustibileC I + C4 (CA2a+ CA2d), cu exceptia izolatiei conductoarelor;
elementele de constructie. La trecerea intre interior ~i exterior sau intre spatiile libere din jurul conductoarelor, barelor izolate, tuburilor, etc.
incaperi cu umiditati, temperaturi sau agenti corozivi diferiti, tilele ~i pipele IIlclusivin jurul celor pozate in canale, galerii, estacade, etc., sa fie inchise
se umplu cu masa izolanta (bitum, masa izolanta pentru cabluri, mastic, pl' portiunea de trecere pe toata grosimea elementului de constructie, cu
etc.), in incaperile cu umiditatea cea mai mare, cu temperatura cea mai l1Iatcriaieincombustibile (CO(CAI» (de ex. beton, zidarie) care sa asigure
ridicata sau cu mediul corosiv cel mai agresiv. Tuburile de protectie se rlzistenta la foc egala cu aceea a elementului de constructie respectiv;
monteaza inclinat cu panta descendenta spre incaperea cu conditiile cele mai Irccerea cu conductoare, bare, tuburi, etc. sa se fac~ astfel incat sa nu fie
grele;
posibila dislocarea unor portiuni din elementul de constructie ca urmare a
c) in cazul conductelor electrice instalate in tuburi, nu este necesara 0 alta dllatarii elementelor de instalatii electrice.
protectie. Fac exceptie traversarile prin rosturi de dilatatie, caz in care

70
71
-- ---- --- - - ------ - --- -

-- -

5.1.25. Ghenele ~i canalele verticale sau orizontale in care se gasesc , /,34, Lcgaturile pentru imbinari sau derivatii intre conductoare de
conductoare, tuburi sau bare electrice se alcatuiesc ~i se inchid in conqitiile tlllllliniu se fac prin deme speciale (cu suprafcte de strill1gere striate ~i
date in reglementarile specifice. I'Il'l11l:nteelastice), prin presare cu scule adecvate ~i demente de racord
5.1.26. Traversarea co~urilor ~i canalelor de fum cu conducte, cabluri'~i !'('nalc. prin mctalizarc asociata cu lipire sau prin sudura.
bare electrice, tuburi de protec:tie sau cu alte elemente ale instalatiilor inainte de execUlarea1cgaturii,capcLCleconducloardor de aluminiu
electrice este interzisa. ,I curata de oxizi. Face exceptie lcgatura executata prin presare care nu

11l'cesila0 astfd de pregatire.


Conditii pentru legaturile electrice \.1.35. Se inlerzice executarea legaturilor dectrice la conductoare de
oIllIl11iniu,
prin simpla rasucire.
5.1.27. Legaturile electrice ale conductoarelor sau barelor intre ele, la '\ /.36. Legaturile intre conductoare de cupru ~iconductoare de aluminiu se
aparate sau elemente metalice, se executa prin metode ~i mijloace prin care lat prin deme speciale (cupal), metalizare asociata cu lipire sau prin
sa se asigure realizarea unor contacte electrice cu rezistenta de trecere prl:sare.
comparabila cu rezistenta ohmica a conductoarelor imbinate, sigure in timp \.1.37. Legaturile harclor se executa cu ajutorul ~uruhurilor, demclor sau
~i u~or de verificat.
prin sudura.
5.1.28. Alegerea metodelor ~i a mijloacelor de executare a legaturilor
.',/.38. Legarea conductoarelor la aparate, echipamente, ma~ini. clemente
electrice se face in functie de materialul ~i sectiunea conductoarelor sau
I11l:talice,etc. se face prin strangere mecanidi cu ~uruburi, in cazul
barelor ~i de caracteristicile mediului.
l'Onductoarclorcu scctiuni mai mici sau egale cu 10 mm2 ~i direct sau prin
5.1.29. Legaturile electrice intre conductoare izolate pentru imbinari sau
derivatii se fac numai in accesoriile special prevazute in acest scop (doze, Il1lermediulpapucilor sau dcmclor speciale, in cazul conductoarelor cu
cutii de legatura, etc.). \cctiuni egale sau mai mari dc 16 mm2. La conductoarele care se Icaga la
5.1.30. Se interzice executarea legaturilor electrice intre conductoare in l'lcmente mobile, legaturile se prevad cu elemente elastice cu suprafete
interiorul tuburilor sau tevilor de protectie, plintelor, golurilor din slriate.
elementele de constructie ~i trecerilor prin elemente de constructie. ~.J.39. La legaturile electrice realizate prin strimgere mecanica, suprafetele
5.1.31. Se interzice supunerea legaturilor electrice la eforturi de tractiune. tit' contact ale conductorilor ~i barclor se pregatesc inainte de executic prin
Se excepteaza de la aceasta prevedere legaturile liniilor de contact ce cur:'itirepana la luciu metalic; la conductoare de aluminiu curatirea sc face
alimenteaza receptoarele.mobile ~i legaturile conductelor electrice instalate sub vaselina neutra. Suprafctele curate se protcjcaza prin cositorire la
liber, pe suporturi corespunzator alcatuite ~i dimensionate. conductoarele multifilare din cupru sau 0tel. in incaperi din dascle de
5.1.32. Legaturile. conductoarelor izolate se acopera cu material mcdiu, U3, K (AD4, AF3, AF4) ~i in zona litoralului (AF2) suprafcle1e
electroizolant (de ex. tub varni~, banda izolanta, capsule izolante, etc.) care curate la conductoarele multifilare ~i bare de cupru sau old trebuie protejate
trebuie sa asigure legaturilor acela~inivel de izolatie ca ~ial conductoarelor.
impotriva coroziunii prin mijloace adecvate (de ex. cositorire).
5.1.33. Legaturile pentru imbinari sau derivatii intre conductoarele de cupru
5.J.40. Legaturile conductoarelor de protectie se executa conform STAS
se fac prin rasucire ~imatisare, prin cleme speciale sau prin presare cu scule
12604/4,5, prin sudare sau prin in~urubari, cu contrapiulite, inele de
~i accesorii corespunzatoare.
siguranla (~aib1ielastica) pentru asiguran:;~jmpotriva de~urub1irii.
Legaturile conductoarelor de cupru executate prin rasucire~i
matisare trebuie sa aiM minimum 10 spire, ° lungime a legaturii egala cu
de 10 ori diametrul cO,nductoruluidar de cel putin 2 cm ~i se cositores.c.

73
72
--- - - -- -- -

Conditii de marcare prin culori a conductelor ~i barelor electrice 1'l'IT\iiexteriori ai dadirii sa fie din materiale incombustibile, dasa C"
II "I);
5.1.41. Conductele ~i barele electrice se marcheaza prin culori pentru ronductele electrice sa tie instalate astfel indlt atingerea lor sa nu fie
identificarea functiunii pe care 0 indeplinesc in circuitul respectiv. Marca,rea 1""lhila decat cu ajutorul unor mijloace speciale:
se face prin culoarea izolatiei, prin tub izolat colorat sau prin vopsire. (I!stantele minime dintre conductele electrke libere ~i elementele de pe
5.1.42. Se folosesc urmaloarele culori de marcare:
II "l'ul lor sunt cel putin egale cu acelea specificate in tabeIul 5.1.1 pentru
... a>.Relltru conducte izolate ~i cabluri: IlIluluctoare izolate sau neizolate.
" verde/galben. pentru conducte de proteqie (PE ~i PEN);
albastru deschis, pentru conducte neutre (N);
"

rllbelul 5.1.1. Distante minime dintre conductcle clcctrice libere ~i


- alb sau cenu~iu deschis, pentru conducte mediane (M) sau neutre (N);
elemcntele de pc traseul lor
- alte culori decat cele de mai sus (de ex. ro~ie, albastru, maro) pentru
conducte de faza sau pol (L" L~, L1);
- se interzice folosirea conductoarelor de izolatie de culoarc verde sau Elcmente fata de care se Distante minime, m
galbena in circuite de conducte PE sau PEN. masoara distanta minima
b) pentru conductoare active neizolate ~i bare, in curent alternativ: conductoare neizolate conductoarc izolate
" rQ~upentru faza LJ;
pe pe pe pe
" galben, pentru faza L~;
verticala orizontala verticaJa orizontala
- albastru, pentru faza L3;
- negru cu dungi albe, cu latimea de IO mm la intervalc de IO mm, pentru ()I 6,0 - 4,0 -
bare neutre;
- alb, cenu~iu sau negru. penlru barcle de legare la pam<'mtPE. Acoperiuri circulabile, 5,0 I 3,0 I
c) pentru conductoare izolate ~ineizolate, cabluri ~ibare, in curent continuu: (crase, balcoane
" ro~u, pentru conducta pozitiva (+);
- albastru, pentru conducta negativa (-); lJ i, ferestre 3 I 0,3 0,3
" cenu~iu deschis, pentru conducta mediana (M).
Elemente ale instalatiilor i 3,0 1,75 1,2 1,0
La conductoarele neizolate, marcarea se face la capetele conductelor
utilajelor cu manipulare sau
prin culorile specificate mai sus, aplkate pe lungimea de minim 15 cm pe
conductor, dupa instalarea acestuia. . intretinere frecventa
5.1.43. in intreaga instalatie electrica dintr-o dad ire trebuie mentinuta Elemente ale instalatiilor i 2,75 1,5 1,0 0,8
aceea~iculoare de marcare pentru conductele ce apaqin aceleia~i faze. ulilajelor tara manipulare
sau intretinere frecventa
Sisteme de pozare ~i montare

A. Pozarea conductelor electrice montate liber in exteriorul cladirilor 5.1.45. Pentru distributii de conducte electrice montate liber in exterior se
pot utiliza conductoare neizolate sau izolate. Folosirea conductoarelor izolate
5.1.44. Montarea libera a conductelor electrice pe cladiri, la exterior, se csle obligatorie daca:
admite numai in cazurile in care pot fi indeplinite simultan urmatoarele mediul este corosiv pentru conductoarele neizolate;
conditii:

74
75
-. - -- - ------- -----

- pe traseul distributiei nu pot fi respectate distantele minime prevazute '.1.52. Conductoal'ele izolate se pot utiliza montate libel' in incaperi de
pentru conductoarele neizolare din tabelul 5.1.1;
I illq!OriaD (BE la) sau E (BE Ib) din cladiri de produqie ~i/sau depozite
- in reglementari specifice este preyazuta utilizarea conductoarclor izoIate
(de ex. in normatiyul PE 106). IIIdin construqii care fae parte din organizari de ~antier. in incapcri din
I ,llcgoriaC !BE 2). montarealibera a conductoareIorizolatese admitein
5.1.46. Conductoarele izolate t(}losite la exterior, trebuie sa aiba izolatia
rezistenta la intemperii. \ .l/urile ~i in conditiilc preyazute la art. 5.1.51.
'.1.53. Se intel'zice mOll!area libera a conduetelor electrice (eu exceptia
5.1.47. Conductele electrice se instaleaza libel' la exterior pe peretii exteriori
ai cladirilor, pe suporturi de acoperi~ ~i pe stillpi conform normativului PE I'dor utilizate pentru protectie). in ineaperi din categoria PC (AE 5), in
106. Ell' se monteaza pe izolatoare de exterior fixate pe suporturi din pl1durilccladirilor ~iin construqii executatc din matcriale combustibile C 1-:-
materiale incombustibile, ( I (CA2a-:- CAld).
Se interzice folosirea arborilor drept suporturi pentru conductele '.1.54. in incaperi sau zone de clasa T (AA5) se pot /(}losi conduclOare
electrice libere.
Ill'llOlate. conductoal'e cu izolat,ie normala sau eu izolatie rezistenta la
5.1.48, Distanla maxima admisa intre doua suporturi consecutive pentru Il'lIlperatura. solutia alegimdu-se dupa caz, conform Anexa 3.
sustinerea izolatoarelor de pe peretii cladirilor este de 4m. ~.1.55. ConducteIe electrice se monteaza libel' in interior numai in locuri in
5.1.49. Conductele eh:ctrice montate libel' la exteriorul cladirilor se l,lre:
amplaseaza fata de elementeJede construqie inaccesibile in mod obi~nuit(de atingerea lor de catre oall1eni. direct sau prin mane\Tarca unoI' sculc.
ex. pereti fiira u~i sau ferestre, acoperi~uri cu unghiuri fata de orizontala I1ll1ectesau dispoziti\'e de lucru sau de catre utilaje in mi~care. sa nu fie
peste 45°), la distanta de cel putin 0,3m, con/arm PE 106. posibiliLcu exceptia conductelor folosite pentru proteqie:
5.1.50. ConducteJe eIectrice montate libel' in exterior se instaleaza astfel nu exista pericol de detel'iorare ll1ecanica.
inciit gheala sau zapada de pe acoperi~uri sa nu Ie poata atinge prin cauere. ~.1.56. Conductele electrice se pot monta libel' in cladiri pe izolalOaresau
pc alte elemente speciale de /hare sau suslinere, executate din ll1ateriale
B. Pozarea conductclor electrice montate liber in intcriorul cladirilor IIlcombustibileCO ICA I).
~.1.57. Distantele maxime dintl'e punctele de sustinere a conductelor
5.1.51. Condu'ctele neizolate se pot utiliza montate libel' numai in incaperi l'Iectl'ice montate libel' in dadil'i se stabilesc funqie de seqiunea
din categoria D (BEla) sau E (BE Ib), con/arm anexa 2, din cladiri de
produqie ~i/sau depozite, in urmatoarele cazuri: ronductoarclor respectimdu-se \'alorile specificate de tabc1ul 5.1.2 cu
l'xceptia liniilor de contact.
- I" linii de contact pentru ma~ini de ridicat ~i de transportat;
- la magistrale de distributie de j.t.; 5./.58. Distantele minime dintre eonductele electl'iee montate libel' in cladiri
- in medii corozive pentru izolatia conductoarelor; ~I suprafe{e de circulatie . (de ex. pardoselile incaperilor. pIat/orme,
- pentru conductoare de proteqie (PE). pasarele, etc.) se stabilesc in funqie de tipul eonduetorului, neizolat sau
IlOlatconform tabelului 5.1.3.
Montarea libera a conductoarelor neizolate in incaperi din categoria
C (BEl) din astfel de cladiri se admite pentru: Se admitc montarea libera a conductclor clectrice la distante mai
- linii de contact pentru ma~ini de ridicat ~i transportat cu conditia ca mici dedit cell' specificate in tabclul 5.1.3. cu conditia luarii de masuri prin
instalarea lor sa se fad astfel inciit sa se impiedice produeerea sau Glre sa se asigure inaccesibilitatea la aceste conduete, astfel incat sa fie
propagarea ineendiilor; l'vitat pericolul atingerilor directe ~i pericolul de deteriorare meeanica (de
- eonduete de protectie (PE). l'X. prin ingradiri. aeoperiri, etc.)

76
77

- - -----
-- -- -- - - - -- -

Tabelul 5.1.2 , , 62. in incaperide cIasa PC (AE 5) se interzicepozarea conductelor


,k. '\ rice in profile metalice U$oaredeschise sau goluri ale elementelor de
Tipul Distan{e maxime intre punctele de sustinere pe un
conductoarelor traseu rectiliniu la conducte libere montate in 1lllISIJ'lIctie.

interior, m \, ',63. in incaperile de cIasa PC (AE 5) se admite utilizarea conductoarelor


I'!"ltrice izolate protejate in tuburi daca sectiunca conductoarelor de cupru
Seqiunea conductoarelor, mm2 I,ll' tic cel putin 1,5 mm2 $i a celor de aluminiu de cel putin 4 mm2.
, '.64. Se interzice instalarea conductelor electrice in tuburi sau tevi pozate
, I ... 2,5 4 ... 25 35 ... 70 95 ... 120
IIIp:unimt.
neizolate 0,4 0,6 0,8 1.1 , , 65. Conductele eIectrice care apartin aceluia$i circuit electric, inclusiv
IOlltluctade proteetie trebuie instalate in acela$i element de protectie (tub,
izolate 0,5 0,8 I, I 1,5
"IIItic plinta, profil, gol de element de constructie, etc.).
Se admite instalarea separata a conductei de protec{ie in cazurile $i
Tabelul 5.1.3 IIIconditiile prevazute de STAS 12604/5.
Tipul Distanta minima pima la suprafe{elede circula{ie, m , '.66. Conductele electrice care apar{in mai multor circuite eIectrice pot
conductoarelor II illstalate in acela~i element de proteqie sau gol dadi sunt indeplinite
pe verticala pe orizontaHi .1I1l111tanurmatoarele conditii:
neizolate 2 loate conductoarele sunt izolate pentru aceea$i tensiune;
3,5
II1lresectiunile conductoarelor este 0 diferenta de cel mult 3 trepte;
izolate 2,5 1,5 Itccare circuit cste protejat impotriva supracurentilor:
(oate circuitele au in comun acela$i aparat general de comanda $i protectie,
5.1.59. Cobon'trile din distributiile cu conductoare neizolate sau izolate loirr.intermediulunui transformator.
montate liber, spre ma$ini electrice, aparate, etc., se executa cu conductoare Pot fi instalate in aceIa~ielement de protectie sau gol conductele
izolate. lln;l1iteIor electrice cu acelea$i func{iuni sau cu funqiuni diferite care
Sub inaltimea de 2,5m de la pardoseaHi, conductele se protejeaza tlcservesc acrla$i aparat, receptor sau echipament electric numai daca sunt
mecanic $i impotriva atingerilor directe. lI1ucplinitesimultan urmatoarele conditii:
5.1.60. Ramificatiile din distributiile cu conducte electrice libere se executa II1trecircuite nu pot sa apara intluente;
numai in zonele de tixare pe suporturi. Ramificatiile se fixeaza astfel incat wnductoarele lor sunt izolate pentru aceea~i tensiune;
sa nu solicite la trac{iuneconductele electrice din traseul principal. fiecare circuit este protejat separat impotriva supracuren{iIor.
Fac exceptie $i nu pot fi instalate in acela~i element de protectie
C. Pozarea conductelor electrice protejate in tuburi, tevi, plinte, ,au gol cu conductele altor circuite electrice, conductele circuitelor
profile mecanice u§oare sau instalate in goluri ale elementelor de Iluminatului de siguran{a cu alimentare de rezerva de tip I, 2 sau 3 $i
constructie conductele instalatiilor electrice pentru prevenirea $i stingerea inceridiilor.
,1.1.67. Conductele electrice se instaleaza in tuburi de protectie cu diametre
5.1.61. in tuburi, levi, plinte, profile sau goluri se instaleaza numai alese corespunzator tipului sectiunii ~i numarului de conducte conform
conductoare izolate.
prevederilor din anexa 12.

78 79
--- - - - -- --- - - -- - -- -- ---

---- - --

5.1.68. La instalarea eonduetelor eleetrice in golurile plintelor. in golurilc , 1.73. Tuburile tlexibile din PYC se pot utiliza numai pentru proteetie
prevazute in clemente de eonstruetie. in profile. etc.. dimensiunile golurilor lI~oara~i numai in indiperi de c\asa Uo (AD1) ~i UI (AD2) trasee seurte,
se aleg prin asimilarea eu seqiunile tuburilor. dl\lcil de realizat eu tuburi rigide.
5.1.69. Tragerea conduetelor in tuburi se executa dupa montarea tuburilor. , 1.74. Tuburile ~i tevile din PYC se pot monta pe elemente din materiale
respeetiv a plintelor dupa usearea teneuielii daea aeestea au fost montate l'ol11bustibile,in eonditiile prevazute la art.3.5.9.
inglobat. respeetimdu-se eonditiile de tragere din anexa J2. , 1.75. Tevile de proteetie din PYC etan~e ~irigide se pot folosi in eazurile
5.1.70. Golurile din elementele de eonstruqie pentru prolejarea eonduetelor III care sunt neeesarediametremai mari de 63 mm sau se cere 0 proteetie
elel:trice se executa eu diametrul de minimum J5mm. ..uperioara aeeleia asigurata de tuburile din PYc.
, 1.76. Tuburile din PYC montate sub pardoseala se protejeaza impotriva
Tuburi §i tevi de protectie pcrieolului de deteriorare meeaniea prin acoperire eu un strat de mortar de
Ilinent eu grosimea minima de lem.
5.1.71. Pentru proteqia conductelor electrice se utilizeaza tuburi speciale '\ 1.77. Tuburile ~i tevile din PYC se manevreaza ~i se instaleaza tinand
pentru instalatii c1eetrice. din materiale plastice sau din metal. rigide sau 'l'ama de limitele de temperatura a mediului ambiant prevazute in
tlexibilc. .tandardele de produs.
in cazurile in care trebuie realizata 0 proteqie meeanica superioara ~.I. 78. Se interziee montarea inglobata in bewn a tuburilor eu defeete
sau cand se eer diamctre mai mari decat aeelea ale tuburilor speciale pentru IIlsuri, erapaturi, pereti subliri, etc.)
instalatii eleetrice se admite folosirea tevilor pentru instalatii. din material La montarea inglobata a tuburilor din PYC in panouri mari de
plastic sall din metal. hewn useate rapid. la turnarea aeestora, temperatura pe suprafata
IIldilzitoare nu trebuie sa depa~easca + 70°C.
Tuburi §i tevi de protectie din matcriale plasticc
(lPEY, PVC-lI, etc.) Tuburi §i tevi metalice

5.1.72. Tuburilc ~i tevilc din PYC de proteetie. etan~e ~i rigide. se pot ~.J. 79. Tuburile ~i levile metaliee rigide sau tlexibile se pot utiliza in orice
utiliza in montaj aparent eu respectarea urmatoarelor conditii: categorie de incaperi sau mediu.
- mediul din indipere sa nu contina agenti eorozivi pentru materialul tubului 5.J.80. Tuburile metalice ~i tevile metalice instalate aparen! sau ingropat in
sau tevii din PYC - dasa K (AF2.3,4): lIleaperi de clasa U2 (AD3). U3 (AD4). K (AF2b, AF3 sau AF4), se
- ineaperea sa nu fad parte din dasa PC (AE 5); protejeaza prin aeoperirea cu vopsea care sa Ie asigure proteetia in mediul
- in dadiri de categoria C (BE 2) montarea se va face astfel indll sa nu respectiv.
poata eontribui la produeerea sau propagarea incendiilor: 5.1.81. in incaperilede clase U2 (AD3), U3 (AD4), K (AF2b, AF3, AF4).
- in ineaperi de dasa M (AG). instalarea se poate face aparent la inaltimi de tuburile ~i tevile metaliee montate aparent se instaleaza distantat la minim
peste 2 m de la pardoseala. in cazul tunelurilor ~i subsolurilor tehniee eu 3 em fata de elementul de constructie.
inaltimi sub 2 m instalarea se poate face tot eu montaj aparent in zone\e in 5.1.82. Tuburile ~i tevile metalice se pot utiliza montate direct pe elemente
care nu exista pericol de deteriorare meeaniea. eu eondilia ea traseele lor de eonstructie din materiale combustibile eu exeeptia de la art. 5.1.81.
sa tie astfel alese incat exploatarea ~i intretinerea eelorlalte relele de 5.1.83. Tevile metalice se utilizeaza in cazurile in eare este necesara 0
instalatii sa se poata efeetua tara deteriorarea tuburilor sau tevilor din PYC; protectie meeanica grea, (superioara aceleia asigurata de tuburile din PYC).
- instalarea se va face ingropat pe portiunile de traseu expus.e la ~oeuri
meeanice ~i la inaltimi de pima la 2m de la pardoseaIa.
81
80
Conditii generale de montare a tuburilor §i tevilor metalice sau din I)aca tuburile se monteaza totu~i pe pardoseala combustibiIa a pbdurilor ele
materiale plastice Irebuie sa fie metalice.
t 1.93. Se evita montarea tuburilor ~i tevilor in exteriorul cladirilor (de ex.
5.1.84. Tuburile ~i tevile metalice sau din material plastic se pot instala suprafetele exterioare ale peretilor). Se admite montarea inglobata a
aparent, ingropat, inglobat in elemente de construqie incombustibile CO luburilor metalice in izolatia teraselor sau a acoperi~urilor cu conditia ca
(CAI) sau in golurile acestora. dozele sa fie instalate in interiorul cladirilor.
5.1.85. Se interzice montarea tuburilor ~i tevilor in monolitizari. 5.1.94. Tuburile ~i tevile montate inglobat intr-un slit in eIementul de
5.1.86. Instalarea tuburilor ~i tevilor pe sau in structura de rezistenta a wnstruqie se acopera cu un strat de tencuiaIa de min. Iem.
construqiilor se admite numai in conditiile prevazute in normativul P 100. 5.1.95. Tuburile ~i tevile se fixeaza pe eIemente de construqie cu accesorii
5.1.87. Nu se admite instalarea tuburilor ~i tevilor in care sunt introduse de montare prin care sa se realizeze 0 prindere sigura in timp (ochiuri de
conducte electrice cu izolatie obi~nuita, pe suprafata co~urilor ~ia panourilor sarma, copei de ipsos, bratari, console).
radiante sau pe alte suprafete similare, in spatele sobelor sau al corpurilor 5.1.96. ,Distanta dintre punctele de t'ixare pe poniunile drepte ale traseului
de incalzire. luburilor ~i tevilor, se stabile~tepe baza datelor din tabelul 5.1.4.
Se admite montarea pe suprafete cu temperatura peste +400C
numai a tuburilor ~i a tevilor metalice ~i numai in cazul in care conductele Tabelul 5.1.4. Distante intre punctele de fixare
electrice protejate in ele au izolatia rezistenta la temperaturile respective sau
daca conductele au izolatie obi~nuita dar curentii admisibili sunt redu~i Tipul tubului, Distanta intre punctele de t'ixare, m
corespunzator prevederilor aliniatului 2 de la art.5.1.14.
tevii
5.1.88. Tuburile ~itevile montate aparent in incaperile din clasele de mediu Montaj aparent Montaj
PI (AE4), PC (AE5) se dispun astfel incat depunerile de praf, scame, fibre, ingropat
etc. pe tuburi ~ipe elementele lor de sustinere sa fie minime ~i curatirea lor pe orizontala pe verticaIa
de praf sa fie posibila ~i u~oara.
Tub din 0,6 ... 0,8 . 0,7... 0,9 0,9 ... 1,I
5.1.89. In incaperile in care in tuburi ~i tevi poate patrunde sau se poate
material plastic
colecta apa de condensatie (de ex. incaperi din clasa de mediu U2(AD3), U3
(AD4» tuburile~itevileorizontalese monteazacu pantede 0,5 '" 1% intre Tub metalic 1,0...1,30 1,2 ... 1,6 1,4 ... 2,0
doua doze.
5.1.90. Tuburile ~i tevile se instaleaza pe trasee verticale sau orizontale. Teava metalica 1,5...3,0 1,5 ... 3,0 2,0 ... 4,0
Exceptii se admit numai in cazurile in care, justificat, astfel de trasee nu pot sau din
fi realizate (de ex. casa scarii). material plastic
Se admit trasee oblice (pe drumul eel mai scurt) ~i in cazul
tuburilor montate peste plan~ee sau inglobate in beton precum ~i la traseele Observatie: Limitele inferioare ale distantelor eorespund diametrului eel mai
golurilor din plan~ee ~i din panouri din beton. mie, iar eelcsuperioare,diametruluieel mai mare, ale tubuluisau tevii. .
Se admit trasee obiice ~i in cazul plan~eelor din lemn, dar cu
utilizarea obligatorie a tuburilor metalice pozate aparent. Se prevad elemente de fixare ~i la 10 cm de la eapetele tuburilor ~i
5.1.91. Se recomanda ca in incaperi de locuit ~i similare, traseele tuburilor curbelor fata de doze de aparat, echipamente ~i derivatii.
orizontale pe pereti sa se distanteze la circa 0,3 m de plafon.
5.1.92. Se evita montarea tuburilor pe pardoseala combustibila a podurilor.
82 83

-- -------
--------- - ---- - -- - - - -- - --- -

- --

5.1.97. Tuburile instalate in cofraje in vederea inglobarii in beton se fixeaza ,I UJ7. Se admite montarea dozelor in/sau pe pardoselile incaperilor, cu
astfel incat in timpul turnarii ~i vibrarii betonului, sa nu i~i modifice poziJia , IIluhllaca gradul de proteclie al dozelor sa fie minim IP 545 (conform SR
(de ex. se leaga cu sarma de armatura). I ~~h(529).
, 1 108. Se interzice montarea dozelor ~i cutiilorde derivaJie pe pardoseala
Conditii pentru montarea accesoriilor pentru tuburi §i tevi 1"Idmilor. Ele se instaleaza in incaperile de la ultimul etaj al cIadirii sau
0111 ;'1aceasta nu este posibil, pe pereJii podurilor sau pe partile laterale ale
5.1.98. imbinarea ~i curbarea tuburilor ~i Jevilor precum ~i racordarea lor IIIII/llor.
la doze, aparate, echipamente sau utilaje electrice se face cu accesorii i 1.109. Se interzice montarea dozelor in indiperi pentru bai , du~uri ~i
corespunzatoare tipului respectiv de tub sau Jeava, folosindu-se cu prioritate "llIpllri sanitare in volumele 0.1 ~i 2.
accesorii prefabricate (mute, curbe). , 1.110. Se admite folosirea ca doze de derivatie a partilor tixe special
Acestea se realizeaza ~i se instaleaza impreuna cu tubul sau Jeava 1'!l'v1\zutela corpurile de iluminat daca in ele se pot executa legaturi
astfel incat sa asigure cel pUJin rezistenJa mecanidi, izolarea electrica, ,h'lIrice in condilii corespunzatoare (de ex. socIuri fixe pe tavan prevazute
etan~area, rezistenJa la coroziune, la caldura, etc., ca ~i tuburile ~i Jevile ," l'Ieme de legatura etc.).
respective. '1.111. Ramificarea pe traseul principal al unui tub se face prevazandu-se
5.1.99. Accesoriile tuburilor ~iJevilor se monteaza respectandu-se condiJiile " doza in punctul de ramificalie.
impuse pentru tuburile ~i Jevile pentru care se folosesc. " 1.112. D,oze de .lr.agere..a conductelQr e1eclrice..in. tuouri,sf:. preYad pe
5.1.100. in incaperi din cIasele U2 (AD3), U3 (AD4), K (AF2b, AF3, II "l'e drepte, la distanla de maxim 25 m ~ipe traseele cu cel mult 3 curbe,
AF4),PI (AE4), PC (AE5), imbinarile intre tuburi sau Jevi ~i racordurile cu IIIdlstanta de cel mult 15 m.
accesoriile la doze, la aparate, la echipamente, se executa asttet incat acestea in cazurile in care distantele dintre doze sunt mai mari, trebuie sa
sa corespunda gradului de protecJie impus de c1aselede intluenJe externe din ,I 1IIilizezetuburi cu diametre mai mari cu 0 treapta rata de cele necesare
incaperea respectiva. I'CIlllormanexei 12.
5.1.101. Se evita executarea de impinari intre tuburi montate ingropat. , 1.113. Dozele de dcrivatie instalate sub tencuialii sau inglobate in beton,
5.1.102. Se interzice imbinarea tuburilor montate inglobat in elementele de ,I lI10nteazain a~a rei incat capacul lor sa se gaseasca la nivelul suprafeJei
beton. Imlle a elemenetului de construcJie respectiv.
5.1.103. Se interzice imbinarea tuburilor la trecerile prin element~le de i 1.114. Dozele ~i accesoriile metalice de montaj se protejeaza contra
-
constructii. . Ulroziunii in incaperi de cIasele U2(AD3), U3(AD4), K (AF2b, AF3, AF4)
Exceptie fac trecerile prin rosturile de dilataJi~ unde tuburile ~i IIIacclea~icondiJii ca ~i tuburile ~i levile pentru care sunt folosite.
Jevile rigide se intrerup pe lungimea de min. 5 cm ~i se imbina prin mute, i. 1.115. La capetele libere ale tuburilor ~i tevilor metalice care intra in
respectandu-se ~i condiJiile de la art. 5.1.22. ,orpuri de iluminat sau in echipamente electrice se monteaza tile pentru
5.1.104. Curbarea tuburilor se executa cu r~a interioara egala cu 1TI1nim Q.e prolcjarea izolaJiei conductelor electrice.
5-'0 ori din diametrul exterior al tubulul la montaj aparent ~i egala cu
.minimum de 10 ori diametrul exterior al tubului la montaj ingropat.
5.1.105. Legaturi sau derivaJii la conductele electrice montate in tuburi se D. Distributii in plinte, canale §i alte profile similare
fac in doze sau cutii de derivaJii.
5.1.106. Dozele ~i cutiile de derivaJie se instaleaza cu priori tate pe 'd.1l6. Utilizarea plintelor, canalelor ~i a altor profile similare se
suprafeJele verticale ale elementelor de construcJii. Il'comanda indeosebi in cIadiri care se renoveaza ~i in cIadiri din elemente
dl' construqie in care executarea de ~anturi pentru montarea tuburilor sau

84 85
conductelor punte este dificiHisau trebuie evitata (de ex. panouri mari de 5.1.127. Accesoriile plintelor, inclusiv capacele dozelor, cu excepJia
beton, pereJi din ipsos, BCA, BAFS, etc.). elementelor de adaptare' pentru aparate, se monteaza dupa tragerea sau
5.1.1I7. Plintele, canalele ~i alte profile similare ~i accesoriile lor (doze, pozarea conductoarelor ~i verificarea circuitelor.
piese de coil, piese de capat, piese de imbinare, etc.) pentru instalaJii 5.1.128. Plintele din materiale incadrate in clasele de combustibilitate CO
electrice trebuie sa fie executate din materiale incombustibile CO(CA 1) sau (CA I) ~i C I (CA2a) pentru instalaJiielectrice se pot folosi:
greu combustibile CI (CA2a), C2 (CA2b), nehigroscopice ~i neporoase. - in incaperile apartamentelor din cladiri de locuit, cu excepJia bailor ~i a
5.1.1I8. In plinte, canale ~i alte profile similare se pot poza atfn circuite de grupurilor sanitare;
iluminat ~i de prize cat ~i circuite de curenJi slabi (radio, TV, telefonie, - cladiri cu aglomerari de persoane;
comanda-control, etc.). - hoteluri;
In cazul in care circuitele de curenti slabi sunt pozate pe acela~i - spitale ~i alte c1adiri similare;
traseu cu circuitul de iluminat ~i prize, ele se vor poza in canale separate.
- cladiri inalte;
- cai de evacuare.
5.1.1I9. Sectiunea ~i numarul minim de conducte ce se pot poza in golul
5.1.129. Se pot utiliza plinte din materiale incadrate in clasele de
unei plinte, canal sau alte profile, se vor stabili, fie pe baza datelor
combustibilitateCO (CA I) ~iC I(CA2a) pentru proteqia instalaJiilorelectrice
producatorului, fie pe baza asimiIarii secJiunii golului plintei cu secJiunile
tuburilor IPEY sau similare. in spatii de produqie ~ilsau de depozitare din categoriile C,D sau E.
5.1.130. Plintele de distribuJie din PVC se monteaza la distante de minim
5.1.120. Traseul plintei va fi stabilit de catre proiectant urmarindu-se in
3 cm de tocurile (pervazurile) din material combustibil a u~ilor ~i ferestrelor.
general conturul camerelor (la nivelul pardoselii sau la 0 anumita inalJime
pe pereJi sau pe plafon in cazul plintelor montate orizonta\). Traseele
vcrticale vor fi de regula Hmgau~a. E. Pozarea conductelor punte (INTENC, etc.)
5.1.121. Montarea plintelor, canalelor sau altor profile similare, trebuie
tacuta in a~a fel incat sa nu fie posibiIa patrunderea in interior a apei sau a 5.1.131. Conductele punte cu izolaJie ~i manta din PVC se pot utiliza in
umezelii. incaperi din clasele de mediu Uo (AD I), U I (AD2), EE (BAS), D (BEIa),
5.1.122. Plinteledin PVC se fixeaza pe elementul de construqie prin lipire E (BE1b) ~i C (BE2) la temperaturi ale mediului prevazute in standardul de
cu adeziv special, prin bolJuri impu~cate, ~uruburi etc., soluJia stabilindu-se produs.
in funqie de natura elementului de construqie. 5. J.132. Conductele punte se utilizeaza montate inglobat in tencuiala sau
5.1.123. Intr-o plinta, intr-un canal "au in alte profile similare cu mai multe II1stalatein golurile canalelor elementelor din beton.
goluri. circuitele cu destinatii diferite se monteaza in goluri diferite. Se admite utilizarea conductelor punte in montaj aparent numai pe
5.1.124. Plintele pot fi pozate cu conductoarele montate sau acestea pot fi II':\sccferite de deteriorari mecanice, in incaperi din categoriile D (BEIa) ~i
trase ulterior montarii. I (BElb).
5.1.125. Legaturile conductoarelor electrice se executa numai in doze. 'I,/./33. Conductele punte se pot monta pe sau in elementele de construCJie
5.1.126. In locurile de imbinare sau de schimbare a direqiei plintelor, IIlcoll1hustibile. Daca aceasta condiJie nu se poate respecta, se aplica
conductoarele electrice vor fi protejate in mod corespunzator pe toate I'Il'vl'(krile de la art. 3.5.9.
direCJiile faJa de elementele ~i materialele combustibile (CI + C4) din , I. /J4. Conductele punte normale montate sub pardoseli peste plan~ee
construqie (de ex. cu ipsos). 11I11II11hllslibile, pe pardoseala incombustibiIa a podurilor, sau in izolaJia l'
1llIllIlIhllstibil1ia teraselor sau acoperi~urilor, trebuie sa t~e protejate cu
1111111:11dc cimcnt impotriva deteriorarilor mecanice. Conductele punte

86 Hl

J
speciale (cu manta intarita), montate sub pardoseli incombustibile, peste Gradu] de protectie (lP) a] sistemu]ui de execulie se alege in funqie
plan~ee incombustibile, nu necesita proteqie cu mortar de ciment. III'categoria ~i clasa de intluenle externe in care se incadreaza incaperea sau
5.1.135. Se interzice montarea c;onductelorpunte pe suprafala de zidarie a ,patiu] in care accstea se instaleaza respectandu-se prevederile din anexa 4.
co~urilor, pe suprafala panourilor radiante sau pe alte suprafele calde ~ J./45. In incaperi de clasa PC (AE5), bareIe se insta]eaza in cutii
similare. lo'psulatc executate din materiale incombustibile. Se admite instalarea
5.1.136. La alegerea traseelor conductelor punte se respecta prevederile art. IIl'schisasau inchisa numai a bare]or utilizate drept conductoare de proteqie.
5.1.90.~i5.1.91. . ~,J, /46. In executia inchisa, barele se insta]eaza in canale sub pardoseala,
5.1.137. Conductele punte se monteaza pozate intr-un singur stral. IIIghcnc, in pereti sau cutii din materia]e incombustibile de clasa Co(CAI)
5.1.138. La montarea ingropata, conductele punte se acopcra cu un strat de .,1lIgrcu combustibile de clasa C1 (CA2a).
tencuiala de minim tcm. Insta]area barelor neizolate in canale sub pardoseaJa se admite
5.1.139. Curbarea pe lat a conductelor INTENC se face cu 0 raza de IIlImaiin incaperi de clasa EE (BAS) pe porliuni scurte, la linii de contact
curbura cel pUlinegala cu de 4 ori diametrul exterior al acestora, taindu-se I pcntru utilaje speciale.
puntea dintre conducte pe 0 lungime aproximativ egala cu de 2 ori raza de CanaleIe sub pardoseaJa se amplaseaza in locuri in care nu este
curbura. posibila patrunderea materialelor cu actiune distructiva asupra bare]or (de
5.1.140. Pentru conductele punte se utilizeaza doze de tip special, plate. I'X.apa, ulei, pacura, materiale topite, etc.).
Se admite ~i folosirea dozelor metalice pentru tuburi, cu condilia Acoperirea cana]elor pentru bare se executa cu placi din materiale
ca la intrarea in doze a conductelor punte sa se asigure proteqia acestora II1combustibilede clasa Co (CA]) sau greu combustibile de clasa C) (CA2a)
prin tuburi din PVe. ~au CLl (CA2b).
5.1.141. In dozele de aparat ~ide derivalie, la conducta punte se lasa capete La instalarea barelor in canale se respecta prevederile privind
de rezerva de minimum 70 mm, iar la locurile pentru legarea corpurilor de dlstantele fata de conductele altor instalatii date in normativul PE 107.
iluminat, de cel putin 150 mm. Se interzice instalarea barelor in canale in care se gasesc conducte
l'U tluide combustibile sau intlamabile, sau conducte termice.
F. Pozarea barelor electrice t J.147. Barele se monteaza pe izolatoare sau pe suporturi de izolatoare
l'xccutate din materiale incombustibile de clasa Co (CAl) sau greu
5.1.142. Barele electrice se folosesc in genera] pentru curenli mari (peste combustibile de clasa C1 (CA2a).
60A), in cladiri de produclie ~i/sau depozite, in tab]ouri de distribulie, 'i./.148. Distante]e libere intre bare sau pachete de bare se stabilesc
pentru co]oane ascendente in cladiri civile etc. I'OnformSTAS 7944.
5.1.143. La a]cgerea materialu]ui barelor ~i montarea lor se respecta pe ~,/ .149. Distanta dintre izolatorii supoqi ai barelor se determina pe baza de
Ifmgaprevederile din acest normativ ~i STAS 7944 ~i din STAS ]2604/5. I aleul mecanic, tinandu-se cont ~i de STAS 7944.
Folosirea bare]or de oIel se admite numai pentru repararea S./ .150. In cazu] barelor cu lungimi de peste 30 m se prevad compensatoare
instalatiilor e]ectrice existente executate cu astfe] de bare, pentru curenli de Ikxibile de dilatalie, (cate unu] pentru fiecare 20 ... 30 mm a]ungire a
maximum 200 A in c.a. ~i orice va]oare a curentului in c.c. harc]or).
5.1.144. Barele electrice se pot instala, conform celor precizate in PE 102: ~.J.151. Ramificaliile de ]a bare spre receptoare, aparate de conectare etc.,
- in execulie deschisa libera, numai in condilii]eprevazute la art. 5.1.5] ~l'executa cu bare, conductoare izo]ate sau cabluri ~ise protejeaza impotriva
5.1.60; dctcriorarilor mecanice.
- in execulie inchisa; S./ .152. Dispozitive]e pentru separarea ~i proteclia barelor se instaleaza in
- in executie capsulata. cutii inchise sau capsule cu grad de protectie (lP) corespunzator categoriilor

88 89
--. -. - . -- --- -

~i claselor in care se incadreaza incaperea respectiva, conform prevederilor ~.1.157. La executarea instalatiilor electrice mobile de pe ~antiere trebuie
din.tabelul 5.2.1. ~i anexa 4. Il'spectate ~i conditiile din cap. 7. .
~.1.158. Se interzice utilizarea cordoanelor electrice t1exibile pentru
G. Pozarea cablurilor electrice I' xecutareainstalatiilorelectricefixe.

5.1.153. La pozarea cablurilor electrice trebuie sa se tina seama de 5.2. Ap~rate, echipamente §i receptoare electrice
prevederile din normativul PE 107 ~i de urmatoarele precizari: Prevederi comune
- cablurile electrice pot fi utilizate in orice categorie, spatiu sau loc, tipul
cablurilor ~i modul de pozare stabilindu-se pe baza normativului PE 107; '1.2.J. in cazul in care aparatele, echipllmentele ~ireceptoarele electrice se
- cablurile electrice cu manta de plumb nu pot fi pozate in contact direct cu II1staleazasau se utilizeaza in incaperi sau spatii de int1uente exteme diferite
ciment sau var in conditii de umiditate ~i nu pot fi supuse la eforturi mai ill' cele obi~nuite (vezi anexa 2), ele vor fi alese in fUI?ctiede caracteristicile
mari decat cele determinate conform normativului PE 107; IlIdlperilor ~i spatiilor respective sau vor fi luate masuri pentru protejarea
- in incaperile din clasa PC (AE5) ~i categoria C (BE2) cablurile nearmate lor.
cu izolatie ~i manta din material plastic trebuie pozate astfel incat sa im NOTA: Se considera conditii obi~nuite cele corespunzatoare clasei
poata contribui la producerea sau propagarea incendiilor; I, parametrul AA (temperatura) ~i clasei I, pentru ceilalti parametri (vezi
- in incaperi din clasa M (AGI, AG2 ~i AG3), cablurile nearmate pozate ,,,heluI5.2.1.).
trebuie sa fie protejate impotriva loviturilor mecanice; 'd.2. Alegerea gradului de protectie al aparatelor ~i echipamentelor ~i
- in incaperile din clasele U3(AD4), K (AF2, AF3, AF4), cablurile electrice rl'ceptoarelor electrice; inclusiv a racordurilor acestora in functie de
cu manta de plumb ~icablurile armate tara inveli~protector trebuie protejate Iillcgoria de int1uente exteme in care se incadreaza incaperea sau spatiul
impotriva coroziunii (de ex. prin acoperire cu lac protector, etc.). rl'spectiv, se va face pe baza prevederilor generale ale tabelului 5.2.1.
I'l'lItru incaperi din locuinte se vor respecta prevederile din tabeluI5.2.2. din
H. Pozarea cordoanelor fIexibile pentru instalatii electrice mobile .Ull'xa4 ~i SR EN 60529.
~.2.3. in incaperi din clasele de mediu AE 5 (PC) se vor respecta pe Hmga
5.1.154. Tipul cordonului{in executie u~oara, medie sau grea) se alege in 'IU'l'vederile din anexa 4 ~i urmatoarele conditii de alegere ~i montare a
functie de pericolul de deteriorare mecanica la care acesta poate ti supus in aparatelor, receptoarelor ~i echipamentelor electrice:
exploatare. l:OlIstruclialor sa nu favorizeze depunerea de praf, scame sau fibre nici in
5.1.155. in incaperile din clasa de mediu PC (AE5) ~i in incaperile din I' xlerior nici in interior ~i sa nu permita scaparea in afara a sdmteilor, a

categoria C (BE2), precum ~i in cazurile in care cordonul poate ti in contact l11a1crialelorincandescente sau a metalelor calde (vezi tabelul 5.2.1.);
cu materiale combustibile, trebuie utilizate cordoane t1exibile in executie temperatura pe suprafata lor exterioara in regim normal de functionare de
grea ~i avand conductorul de protectie cuprins in cordon. Se admite ~i ilurata la sarcina nominaJa, sa fie cu cel putin 75°C mai mica decat
folosirea cordoanelor cu izolatie ~i manta din material plastic daca acestea Il'mperatura de mocnire a stratului de praf cu grosimea de 5 rom; fac
sunt rezistente la foc. Traseele acestor cordoane trebuie sa fie protejate l'xceptie corpurile de iluminat pentru care se admite 0 temperatura pe
impotriva loviturilor mecanice. ,uprafata lor exterioara de maxim 200°C; .
5.1.156. Legarea cordoanelor electrice la aparatelede racord (prize) ~i la conectarea aparatelor, echipamentelor ~ireceptoarelor sa se faca prin prize
receptoare, se face astfel incat legaturile sa nu fie supuse la eforturi de l'Ucontact de protectie, la care orificiile prizei sunt prevazute cu capace de
tractfime. Se previid lungimi suplimentare egale cu circa 5% ... 10% din pl'Otcqie mobile;
lungimea necesara pentru evitarea solicitarii cordonului.

90 91
- se interzice amplasarea in astfel de incaperi de aparate, echipamente ~i l'lhl'llll 5.2.1 Caracteristici ~i grade de protectie ale aparatelor ~i
receptoare electrice cu lichide combustibile (de ex. uki). 1'lllIpnl11Cntelorin functie de influentele externe
5.2.4. In incaperi cu pericol de incendiu, categoriile C (BE2) ~i in incaperi
construite din materiale combustibile, de clasa C1 (CA2a), C2 (CA2b), C3
Call' gorii i clase de Caracteristicile Observatii
(CA2c) ~i C~ (CA2d) se vor respecta la alimentarea aparatelor ~i
receptoarelorelectrice~iurmatoareleconditii: _
III lucnte externe aparate10r .j
- aparatele~ireceptoareleprevazutecu bornade legarela pamfmtalimentate echipamentelor
prin distributii mobile, vor avea conductorul de protectie cuprins in cordonul I 2 -3
de alimentare, distributiile mobile trebuie sa indeplineasca acelea~iconditii
ca ~i distributiile fixe; \ C mditii de mediu
- aparatele ~i receptoarele electrice mobile vor fi prevazute cu cordoane \ \ !"cmperatura \

speciale, de tip greu, cu izolatie de cauciuc. \ \ ,AA2,AA3 Conditii speciale De exemplu lubrifiere
\\ ,T(AA5) Normale
5.2.5. In incaperi de clasa T (AA5), AA6 (vezi anexa 2) se utilizeaza
\V Conditii speciale De exemplu lubrifiere
aparate, echipamente ~i receptoare electrice in executie rezistente la
temperaturile respective sau se prevad masuri suplimentare de racire (de ex. \1 \ltitudinea
ventilare foqata, etc.).
\( Normale Daca producatorii cer,
5.2.6. In incaperi din clasa U2 (AD3), U3 (AD4), K (AF2b, AF3 ~i AF4) \1 Speciale, dupa tip chiar i peste IOOOm
in exterior ~i in zona litoralului (AF2a) se utilizeaza aparate, echipamente
~i receptoare electrice in executie rezistenta la coroziune, in functie de \I) )rezenta apei
natura agentilor corozivi. Se admite utilizarea de aparate, echipamente ~i (lo(A DI) IPXOX
receptoare electrice in executie normala, cu conditia luarii de masuri la IJ,( D2) IPXIX
instalarea lor prin care sa Ii se asigure proteqia impotriva agentilor corozivi 11.( 03) IPX3X
(de ex. acoperirea cu vopsea rezistenta la agentii corozivi respectivi, II ,( 04) IPX4X In exterior
capsulari) ~i care sa nu afecteze buna lor functionare. III 05) IPX5X
5.2.7. Se interzice amplasarea aparatelor, echipamentelor ~i receptoarelor \1> IPX6X
electrice in locuri in care ar putea fi expuse direct la apa, ulei, substante AI> IPX7X
corozive, dildura, aburi sau ~ocuri mecanice daca aceasta amplasare poate ,\1> IPX8X
fi evitata prin montare la distanta.
\I Prezenta corpuri
In cazurile in care nu se poate evita amplasarea in pozitii expuse,
se vor lua masuri corespunzatoare de protectie. '01 1£
\1 IPOXX
5.2.8. In incaperi de categoria C (BE2) se utilizeaza aparate, echipamente
PI( E2) IP3XX
~i receptoare electrice care prin executie sau prin modul de instalare nu pot
PI( E3) IP4XX Valorile superioare pentru
contribui la producerea sau propagarea incendiilor in timpul functionarii lor
normale sau in caz de avarie, cu grad de protectie stabilit conform tabelului 1'1( .E4) IP5XX, IP4XX prafurile metalice bune
5.2.1 ~i anexei 4. PI . !\E5) IP6XX, IP5XX conducatoare din punct de
\1 I IP6XX vedere electric

92
93
1 2 3
I 2 3
AF.Prezenta subst \I Prczenta faunei
corozive \I I Normale
AFI Normale
\I ) Grad de protectie la
ZL(AF2a) Dupa natura agen{ilor in mediu marin, salinitate
atmosferici corpuri solide (vezi
pima la cca.3 km de {arm AE), rezistenta
K(AF2b) mecanica suficienta
K(AF3) ProteC{iecontra (vezi AG), inveliuri
coroziunii dupa
speciale sau masuri
cerin{elematerialelor
pentru evitarea faunei
de execu{ie
K(AF4) in execu{ie speciaJa De ex. in materiale \~ 1.lntluente
dupa natura agenlilor rezistente la agenti ,k 'Iromagnetice,
corozivi, cu acoperiri ,k '1rostatice,
speciale, tratarea zante
1111
suprafe{elor, etc. \M I Normale
\M 2,AM3,AM4 Dupa caz:izolatie
AG. Socuri .\M5 i AM6 marita,inveli
mecanice
AGI IPXX I protector special,
De regula se vor evita
IPXX5 proteC{iecatodica,
M(AG2) locurile in care este
legaturi speciale de
M(AG3) IPXX7,IPXX9 pericoI de oc mecanic sau egalizare a
se vor executa protectii potenlialelor etc. -
exterioare
"I'{Raze sol are
AK.Prezenta tlorei AN I Normale
AKI Normale AN 2. AN3
AK2 Speciale ProteC{iispeciale
Grad de proteC{ie
marita (vezi AE) "Q .Trasnet
materiale speciale sau "0 I Normale
inveliuri de protec{ie "0 2,AQ3 Normale Masuri conform normelor
specifice

94 95
- --- ----

I 2 3 I 2 3
B.Utilizare
BA.Competenta III
III" Natura
persoanelor 111Ilcrialelor
BAI Normale pr ,'Iucrate sau
BA2 (l\-pozitate
Minimum IP 3XX Suprafetele cu temperaturi
BA3 I).(BEla),E(BElb) Normale
Normale peste 80°C vor fi t' :BE2) Instalare in conditiile
EE(BA4),EE(BA5) Fara proteqie contra inaccesibile
contactelor directe din subcap.4.4 i
astfel incat sa nu
BC.Contacte cu poata provoca incendii
potentialul \ [BE3a),B(BE3B) Materiale i
pamimtului echiparnente
BCI Aparate din cIase de antiexplozive
BC2 protectie la oc 1\ 4 Materiale i
CE(BC3) electric conform echiparnente etane
CE(BC4) tabelului 4.5.
( , .Constructia
BD.Evacuare (' 11Idirilor
persoane in caz de 'A. Materiale de
urgenta ('( mstructie
BDI Normale 'o(CAI) Normale
BD2,BD3,BD4 Minimum IP 3X5 'I(CA2a),C2(CA2b), Normale, instalate cu Conditii de
masuri de protectie, instalare:proteqii i ecrane
',(CA2c),C4(CA2d) de izolare sau speciale din materiale
in carcase metalice incombustibile (vezi
etc. conditiile din cap.4,
subcap 4.4)
'B. Structura
lildirilor
'BI Normale
'B2,CB3,CB4 Normale cu masuri de Conditii de instalare
instalare

96
97
--- -- ----------- . --- - -- --- -

Tabelul 5.2.2 1 2 3 4 5

Incaperi din Aparate Proteqie la apa Clasa de 1\ni:


locuinte protectie la oc 111voU electrocasnice . IPX4X I,III,(TFJS)12V
electric
Simbol Grad de (conf.SR
protectie CEI536) 111vol2 electrocasnice I,II,III
4 5
IPX3X
I 2 3
(lPX5X-biii
Camere de zi, electrocasnice - obinuite I,II,III publice)
dormitoare, corpuri de - IPXaX a,I,lI,III corpuride IIJIr')
culoare iluminat iluminat IPX3X

Bucatarii electrocasnice . IPXIX., I,II,III


111
vo1.3 electrocasnice . IPXIX I,II,III

corpuride
iluminat
. IPXIX a,I,II,III
corpuride
iluminat
. IPX1X I,Il,III

Terase electrocasnice - -
c uqi, griidini electrocasnice
acoperite, IPX5X I,II,III

.
corpuri de
subsoluri, iluminat
uscatorii, corpuride IPXIX I,II,III
garaje iluminat
individuale NOTA:- *) Numai pentru ma~ini de gatit
_ **) in moq exceptionalnumai acelealara nici 0 parte metalidi
SpaJatorii electrocasnice IPX3X I,II,III ~ll'Ccsibila~i care prin constructie sa nu permita atingerea paqilor active in
IlInpul scoaterii sau introducerii lampii.

corpuri de IPX3X I,IJ,III 1.2.9. Se admite montarea in materiale combustibile CI -:- C4 (CA2a-:-
iluminat ( A2d) a echipamentelor ~i receptoarelor electrice care degaja caldura in
,l'rviciu normal numai dad acestea sunt protejate termic prin construqie sau
dad\ se iau masuri corespunzatoare de protectie. ,
'. Z.IO. Aparatele ~iechipamentele electrice care contin mai mult de 6a I de
IIchid combustibil pe unitatea de echipament ~i care in timpul functionarii
produc turn, gaze toxice, etc. (de ex. grupurile.electrogene) se instaleaza in
l'olllJitiile prevazute in normele specifice respectandu-se ~i conditiile din
lIormde referiloare la siguranta la foe.

99
98
-- ----

5.2./1. Aparatele ~i echipamentele electrice protejate in carcase metalice Cl/ intreruperea eireuitului sa se faca pe toti polii;
grad de protectie IP S4 pot fi montate in Contact direct cu elementele de tcnsiunea nominala de tinereJa impuls sa fie de min. 6 kV;
construqie din materiale combustibile CI + C4 (CA2a+ CA2d). eapacitatea de rupere este de min. 4,S kA;
5.2.12. Echipamentele electrice, cu exceptia tablourilor de apartamenl, hornele corespunzatoare conectarii neutrului sunt marcate distinct;
trebuie instalate in indiperi cu destinatie speciaHiin care lucreaza persoane ~unt prevazute eu compensare termica;
calitlcate, de clasa EE (BAS) in tlride, dulapuri, carcase etc. la care estc poate sa aiba sau nu ~i functie diferentiala.
permis numai accesul persoanelor insarcinate cu exploatarea lor.
~,2./5. Intrerupt~arele, comutatoarele ~i butoanele de lumina se monteaza
5.2.13. Incaperile din clasa EE (BAS), destinate echipamentelor electrice, III/maipe collifuetele de faza.
se amplaseaza ~i se construiese astfel incat un eventual ineendiu la
Intreru'ptoarele, eomutatoarele ~ibutoanele se monteaza la inaltimea
eehipamentele electrice sa nu afecteze ineaperile invecinate ~i un incendiu
din ineaperile inveeinate sa nu afecteze echipamentele electrice. Ill' 0,6 ... I,S m, masuratade la axul aparatuluipana la nivelul pardoselii
Imite.
Se va evita amplasarea lor langa ineaperi din categoriile C (BE2),
A (BE3a), B (BE3b) sau clasa PC (AES). ,,2./6. Intreruptoarele ~i comutatoarele din eircuitele eleetrice pentru
In eazul in care aeeastilconditie nu poate fi respectata se iau masuri Illimentarea Iampilor fluoreseente se aleg pentru un curent nominal de
constructive de proteetie conform prevederilor din normele PE 107, STAS lIun.lOA.
99S4/ I etc. dupa caz.
In cazul in care cireuitul alimenteaza un corp de iluminat cu 0
. Se interzice traversarea incaperilor din clasa EE (BAS) cu (wnduete ~mgura lampa fluorescent~ se admit intrerupatoare eu un curent nominal de
pentru fluide de orice natura, cu exeeptia eonductelor de incalzire sau CIA.
ventilare
flan~e, aferente
ventile, incaperilor respective, cu conditia ca acestea sa nu contina
etc. ,,2./7. Butonul soqerie din locuinte se monteaza direct pe conducta de faza
iI rircuituluidesoneriesaupe primarultransformatoruluidesonerie,butonul
Ill' sonerie fiind de tip corespunzator tensiunii de 22 V.
Aparate de comutatie pentru sonerie
instalatii electrice de lumina, prize §i \,2.18. In cladirile de loeuit se prevad in tiecare incapere de loeuit cel putin
1111111\prize. In dependinte (bucatarie, vestibul, culoar, otieiu, boxa, etc.) se

plev1\dprize dupa neeesitati.


5.2.14. Instalatiile electriee interioare se alimenteaza din reteaua publica de ~.1./9. Prizele se monteaza pepereti la urmatoarele inaltimi masmate de la
joasa tensiune printr-un disjunetor de bran~ament.
,I\ul aparatului pana la nivelul pardoselii finite:
Disjunetorul
caraeteristiei : de bran~ament trebuie sa aiba urmatoarele
peste 2,0 m la ~coli, in clase; .
- pozitia de funetionare indiferenta (verticala, orizontala etc.); peste I,S m in camere de copii din ere~e, gradinite, camine, spitale de
- posibilitatea de bloeare ~i sigilare pe pozitia desehis a aparatului; Itlpli ~i alte cladiri similare;
- butonul de actionare este de tip "prin apasare" astfel ineat sa permita 0 peste 0,1 m, in alte incaperi decat grupuri sanitare, du~uri, bai, spaIatorii
actionare rapida in caz de urgenta; II huditarii, indiferent de natura pardoselii.
- posibilitatea de sigilare a eapaeelor de borne la intrarea ~i ie~irea din ,J,20. In cazul instalarii prizelor in pardoseli sau pe pardoseli se folosese
aparat;
III prize in executie speciala, omologate pentru aeest seop (eu grad de
- semnalizatorul pozitiei eontaetelor este solidar eu axul contactelor mobile plOlcqie minim IP S4S), fie prize in exeeutie normaIa, protejate in eutii
care sunt de asemenea solidar fixate pe ax, astfel incat sa fie exclusa 0 pl'l'lale care asigura gradul de proteetie (la patrunderea corpurilor solide,
semnalizare eronata a pozitiei reale a eontactelor; "pd ~i la ~oeurile mecanice) neeesar in scopul respeetiv.
100
101
---- ----- ------ - -- --
--- ----

5.2.21. Prizele dintr-o instalatie electrica utilizate pentru diferite tensiuni,


intensitati de curent sau scopuri, trebuie sa fie distincte ca forma sau sa aiba , ~,29. Intreruptoarele,comutatoarele,butoanele~i prizele din incaperi
culori diferite sau sa se marcheze distinct in mod vizibil. PI'lIIrubai, grupuri sanitare, bucatarii etc., se instaleazarespectandu-se
5.2.22. In depozite de materiale combustibile se pot instala prizele cu
IlIlIditiiledin subcapitolul7.2.
conditia ca acestea sa fie previizUtecu dispozitiv de protectie diferentiala ~i
de limitare a puterii, amplasate la min. 1m de materialele combustibile. \parate de comutatie, de pornire §i reglaj pentru instalatii electrice
5.2.23. Este obligatorie folosirea prizelor cu contact de protectie in incaperi
cu pardoseala conductoare electric (mozaic, ciment. gresie, etc.) in incaperi
de forta
.
din clasa PC (AE5) ~i in incaperi in care se Utilizeazaaparatura de calcul. " .? 30. AparateIe de comanda a conectarii ~i deconectarii circuitelor de foqa
Prizele din incaperi din clasa PC (AE 5)' trebuie sa indeplineasca
.( aleg ~i se monteaza astfel incat sa intrerupa simultan toate conductele de
~i conditiile de la art. 5.2.3. 1;\/:\ ale drcuitului. Se admite ~i intreruperea conduetei de nul de lucru
5,2.24. In incaperi in care se impun conditii speciale de protectie datorita IIlllllaidaca ea nu este utilizata ~ipentru protectie ~inumai daca intreruperea
1'1sc realizeaza simultan sau dupa intreruperea conductelor de 1'aza.
utilizatorilor(copii, bolnavi mintal, etc.), prizele trebuie sa fie de tip special
(de ex. cu obturator), daca nu se pot lua alte masuri de protectie. '2.31. Intreruptoare, comutatoare ~i separatoare cu parghie se folosesc
5.2.25. La montarea aparatelor de comutatie pe verticala unele sub altele .llllI1cicand este necesar sa se asigure posibilitateaunui control vizual, direct
II rapid al separatiei (de ex. in organizari de ~antier, la tablourile generale,
(aparate individuale sau complete de aparate), ordinea de montare incepand
I'le.).
de sus in jos trebuie sa tie urmatoarea: intrerupator, comutator sau buton de
lumina, buton de sonerie, priza de curenti tari, priza de curenti slabi '.2.32. IntreruptoareIe automate care servesc ~i pentru protectia la
(telefon, antena, etc.), inaltimea de montare a primului aparat de sus fiind 'llpracurenti se aleg ~i se instaleaza tinandu-se seama de prevederile din
conform art. 5.2.12 ~i 5.2.19 dupa caz. ,ubcapitolu14.2. ~i de norma de produs.
~.2.33. Intreruptoarele se monteaza astfel incat contactele lor mobile sa nu
5.2.26, Intreruptoarele, comutatoarele in carcasa metaliea nelegata la pamant
poata inchide sau desehide sub efectul unor vibratii sau datorita greutatii
~au nul precum ~i prizele tara contact de proteqie, se instaleaza tata de
clemente metailce in legatura cu p~mantul, la 0 distanta de eel putin: . proprii a partilor mobile sau lovirii aparatelor.
Montarea intreruptorului se va face astfel incat contattele mobile
- 1,25m, in ineaperi "periculoase" sau "foarte p~riculoase la ~oc electric"
definite conform STAS 2612 ~iin incaperi de produetie sau de lucru (de ex. .
,;1 nu fie sub tensiune atunci cand intreruptorul este deschis.
~.2.34. Prizele ~i fi~elede tip industrial se aleg ~i se monteaza respectandu-
laboratoare, spitale, spalatorii mari, bucatarii din cJadiri publice, frizerii,
etc.); 'l' eonditiile pentru prizele instalatiilor electrice ~i fi~e.

- 0,8m, in alte tipuri de incaperi. ,,2.35. La alegerea ~i montarea aparatelor de comanda, de reglaj ~i de
PrlZeJeIn carcas~ metalica daca fac parte din instalatii electrice in protectie pentru montare, se respecta ~i conditiile din subcapitolul 5.4,
eare s-au aplicat pentru protectie tensiunea redusa sau separarea de proteqie, pentru baterii de acumulatoare prevederile din subcapitolul7.4, iar pentru
se pot instala la orice distanta fata de elemente metalice in legatura cu IInii de contact, pe cele din subcapitolul 7.8.
pamantul.
Sigurante fuzibile §i intreruptoare
5.2.27. Elementele conductoare de curent ale aparatelor de eomutatie pentru
montaj ingropat in elemente de eonstruetie, se instaleaza in doze de aparat
care trebuie sa asigure protectia impotriva ~ocurilor electrice. ~,2,36. Sigurantele fuzibile se folosesc numai calibrate ~i in executie
5.2.28. Aparatele de comutatie pentni eircuitele iluininatului de siguranta se Illchisa. Se interzice folosirea sigurantelor fuzibile ca aparate de conectare
)1 deconectare.
aleg ~i se monteaza respectandu-se ~i conditiile din subcapitoluI7.13.
102
103
----

1'II'IIIentciedin materiale combustibile sau in conditiile prevazute la art,


5.2.37. Sigurantele automate cu filet ~i intreruptoarele automate se pot
utiliza atat pentru separarea cat ~i pentru conectarea ~i deconectarea sub \, I). Fac exceptie tablourile metalice in executie IP 54 care pot fi montate
. sarcina. .
IIlll'clpe elementedin materialecombustibile. .
~ ).47. Se evitainstalareatablourilorde distributiein incaperidin categoria
2:.kJ§.. La montareasigurantelorcu filet, conductorulde faza se leaga la
contactul central al soclului. ( (BE2) ~i din categoria PC (AE5).
In cazurile in care se impune totu~i 0 astfel de amplasare trebuie
5.2.39. Legatura electrica intre mai multe socluri de sigurante se
dimensioneaza pentru cel mai mare curent de regim posibil in circuitele hlall' masuri pentru prevenirea ~i impotriva propagarii incendiilor,
electrice racordate. 1IlllIzandu-setablouri de distributie din materiale incombustibiIe, cu grad de
plolcqie stabilit conform tabelului 5,2.1. ~i anexei 4.
5.2.40. Caracteristicile electrice ~i de functionare ale aparatelor ~e protectie
impotriva supracurentilor se stabilesc respectandu-se conditiiIe de la , 7..48. Tablourile de distributie se prevad cu intreruptoare generale. Fac
subcapitoluI4.2. I \l't'Ptie tablourile din locuinte ~i tablourile pentru instalatii electrice de
IllIportantaredusa la care necesitatea prevederii intreruptoarelor generale se
TabJouri electrice .1:lhilc~tepe baza unei analize tehnico-economice.
'. 2.49. Tabiourile generale de distributie ale consumatorilor industriali se
5.2.41. Tabiourile de distributie pot fi realizate in construqie deschisa, .lIl1plaseazacat mai aproape de racordul de bran~ament, in spatiiIe de acces
inchisa.
Ik halelor industriale sau in incaperi speciale. Tabiourile cu puteri instalate
5.2.42. Tabiourile de distributie se pot executa in constructie protejata prin IIwimari de 20kW inclusiv ~i tablourile ~antierelor se prevad cu intreruptor
instalare, dupa necesitat1, in cutii, dulapuri sau ni~e cu grad de protectie ~'.l'ncral,dac1isunt racordate direct la reteaua de joasa tensiune a furnizorului
stabilit conform tabelului 5.2. I ~i anexei 4, pe care dupa instalare se de cnergie electrica sau daca sunt alimentate prin posturi de transformare
recomanda inscriptionarea tensiunii de functionare. proprii.
5.2.43. Tablourile de distributie in executie deschisa se pot instala in Nu necesita intreruptor general, tablourile generale ale unitatilor de
incaperi de cIasa EE (BAS). Se admite instalarea lor ~i in incaperi din cIasa .IIlIl1cntatiepublica ~i tablourile generale ale consumatorilor de foqa din
Uo(AD I) din cliidiriincadrate in categoriile D (BEla), E (BElb), daca sunt I vartaiurile de locuinte, a carar putere instalata este de cel mult 5kW (de ex.
plillcte termice, statii de pompare, etc.) cu conditia ca toate receptoarele de
respectateelectrice.
~ocurilor prevederile din subcapitolul 4.}. referiloare la proteqie impotriva
loqll ale acestora sa se prevada cu proteqie l'a scurtcircuit ~i suprasarcina.
In aceste cazuri, la intrarea in tablouri se monteaza sigurante fuzibile
5.2.44. Se interzice amplasarea tablourilor de distributie in poduri ~i in ~'.l'ncrale.
subsoluri de cabluri, cu exceptia cazurilor prevazute in notmadvul PE 107.
.~.2.50. Intreruptorul general automat al tabloului general de distributie se
Se interzice, de asemenea, amplasarea tablourilor de distributie in
incaperi de depozitare a materialelor sau substantelor combustibile. .llege astfel incat sa nu declan~eze la lipsa de tensiune cauzata de
lunctionarea AAR-urilor din amonte.
5.2.45. Se recomanda sa nu se amplaseze tablouri de distributie care contin
aparate de masura, in incaperi cu temperaturi sub O°C ~i peste +40°C sau ~,2.51. La cIadiriIe cu sali aglomerate, tabloul de distributie al acestora se
prcvede cu posibilitatea de intrerupere a alimentarii cu energie electric1ia
in alte conditii decat in acelea permise de producatorul aparatelor respective.
In cazurile in care nu pot ti respectate prevederile de mai sus, se iau masuri IIIslalatiilorelectrice aferent (cu exceptia celor de siguranta), intreruptorul
pentru a se asigura funqionarea corecta a aparatelor de masura (de ex. rcspectiv fiind amplasat intr-un loc in care nu are acces publicul, marcat ~i
u~or accesibil pentru interventii in caz de incendiu.
realizarea unei incalziri locale , reducerea incarcarii circuitelor electrice,
folosirea de aparate speciale corespunzatoare conditiilor deosebite, etc.). ~.2,52. Pentru depozite de materiale combustibile ~i depozite apreciate de
5.2.46. Tablourile de distributie se amplaseaza la cel putin 3cm de hcncficiar ~i comunicate proiectantului ca avand importanta deosebita sau

104 105
-- --- -- ---- - -- -
----
- -- -
-- ----- -----

pOl respecta aceste conditii, aparatele pentru acela~i tip de curent sau
care adapostesc valori importante precum ~i in toate cazurile cu .risc de .\I:l'Ica~itensiuni se instaleaza separat ~i se marcheaza distinct. Fac exceptie
incendiu tara personal permanent de exploatare, tabloul general de
Ilparatclecare necesita pentru functionarea lor curenti de natura diferita sau
distributie se prevede cu posibilitateade intrerupere ~idin exteriorul c1iidirii Il'lIsiunide valori diferite, pentru care nu se impune respectarea conditiilor
respective. intreruptorul se instaleaza intr-un loc marcat, protejat ~i accesibil Ill' mai sus.
pentru interventii in caz de incendiu. '1.57. Se interzice instalarea in tablourile de distributie a aparatelor cu
5.2.53. La confectionarea tablourilor de distributie se folosesc materiale llll'\cclrici combustibili (de ex. ulei). Se admite montarea in tablouri a
incombustibile, din c1asa Co (CAI) sau greu combustibile, din c1asa CI
aparatelor cu dielectrici a caror incombustibilitate este garantata de catre
(CA2a) ~i nehigroscopice. Materialele electroizolante utilizate se aleg cu
producator.
caracteristici corespunzatoare care sa asigure stabilitatea in timp in conditii '2.58. Legaturile electrice intre elementele componente din tablourile de
de lucru normale ~i de avarie in interiorul tablourilor de distributie. Pentru 11ISlributie,pentru curenti mai mari de 100 A, se executa in mod obi~n~it
realizarea unor elemente de protectie impotriva atingerilor directe se admite
pnn bare.
folosirea de materiale greu combustibile din c1asaC, (CA2a) ~i C2 (CA2b) '12.59. La executarea legaturilor electrice din tablouri se respecta
(vezi anexa 2) de ex. textolit, pertinax, PVC, etc.
prcvederile de la art. 5.1.27 .., 5.1.39.
5.2.54. La tablourile de distributie ale receptoarelor prevazute cu alimentare 'i.2.60. Se interzice utilizarea in tablouri a elementelor de racord sau a
de baza ~i cu alimentare de n.zerva din sursa de interventie (conform PE \'ollcctorilor din materiale combustibile clasa C 1-;.-C4 (CA2a-;.-CA2d).
124) se previid masuri constructive de separare intre panourile celor doua '1.2.61. La tablourile capsulate pentru curenti pima la 200A, se admite
alimentari astfel ineat un incendiu de la unul dintre panouri sa nu-I poata ilsamblarea lara cutii de bare.
afecta pe cel de-al doilea. 'i.2.62. intre partile fixe sub tensiune ale diferitelor faze dintr-un tablou
Separarea panourilor se poate realiza de exemplu prin instalarea
prcl:um ~i intre acestea !?ielemente ~i parti metalice legate la pamfmt se
intre ele a unui panou cu rezistenta la foc de minimum I ora, limitat in spate
prl.vede 0 distanta de conturnare de minimum 30 mm ~i 0 distanta de
pima la peretele incaperii, in jos, pima la fundul canalelor de cabluri ~i I/.olare in aer de IS mm.
depa~ind cu minimum 150 mm in fata, linia frontala ~i de sus, partea .'1.2.63. Distanta libera intre bare in tablouri se stabile~te conform STAS
superioara a panourilor. Ecranul antifoc se realizeaza din zidarie, beton sau ]1)44.
cu panouri antifoc, similare constructiv cu u~ile antifoc executate in
'i.2.64. Distanta de izolare in aer intre partile sub tensiune neizolate ale
conditiile din normele P 118. Trecerile barelor prin ecranul antifoc se
lahloului trebuie sa fie de cel putin:
executa prin izolatoare de trecere de interior, iar trecerile cablurilor se
-,0 mm, pima la elementele de constructie (u~i pline, pereli, etc.);
protejeaza in canal la trecerea prin ecrane in conditiile prevazute in
normativul PE 107. 100 mm, pima la pereti sau u~i din plasa;
J.OOmm, pima la bariere de protectie.
in tablourile capsulate, separatia intre cutiile alimentarii de baza ~i
Peretii ~i ingriidirile de protectie ~i u~ile pline sau din plasa se
cele ale alimentarii de rezerva se considera realizata prin peretii cutiilor l'xccuta cu inaItimea de minimum 1,7 m, iar barierele, cu inaltimea de
respective iar golurile de trecere necesare se etan~eaza conform
IIlInimum 1,2 m.
prevederilor de la aliniatul anterior. 'i.2.65. Distantele de izolare in aer, de contUrnare ~ide protectie impotriva
5.2.55. La alegerea ~i instalarea tabloului de siguranta ~i a tabloului statiei
)ocurilor electrice in cazul tablourilor de distributie prefabricate, se stabilesc
pompelor de incendiu se tine seama ~i de prevederile din subcapitolul 7.5. .
conform prevederilor din STAS 9321.
5.2.56. Se recOIhandasa se evite gruparea in acela~j tablou a aparatelor de '\ 2.66. Distanta dintre elementele metalice de protectie sau sustinere care
curent alternativ impreuna cu aparatele de curent continuu sau a aparatelor
alimentate la tensiuni diferite intre faza ~i pamimt. in cazurile in care nu se
11\1 sunt legate la p~ la neutru ale unui tablou de distributie (carcase,
107
106
-- --- ,---

panouri, etc.) din indiperi, putin periculoase la ~ocuri electrice (de ex.
5.2.74. Intre pardoseala tinita a coridorului din fata sau din spa,1 t<\~bloului
incaperi de produqie ~ilaboratoare, cu pardoselile electroizolante uscate, din
lemI1, asfalt, etc.) ~i elemente metalice legate la pamant, trebuie sa fie de de distributie, plafonul incaperii sau elemente metalice care nu if ~~e din
minimum 0,8 m. circuitelecurentilorde lucru, se prevede0 distantaliberape ve(l~a"1 de cel
In incaperi industriale, aceasta distanta trebuie sa tie de cel putin putin 1,9 m. Aceste elemente se protejeaza impotriva atingerilor ~re(\e daca
1,25 m. In cazul in care se iau masuri prin care elementele metalice in se gasescla mai putin de 2,5 m de la pardoseala.Distantapana ~. e ~mente
care fac parte din circuitele curentilor de lucru ~i care in e1'1O~tlare se
legatura cu pamantul devin inaccesibile pe intreaga suprafata din zona de
manipulare (de ex. prin acoperirea cu ma~ti, tuburi, etc. din materiale gasesc sub tensiune ~i nu sunt protejate impotriva atingerilor, t(pUl~ sa fie
electroizolante),.nu se mai impune respectarea acestor distante. de cel putin 2,5 m.
5.2.67. Tablourile de distributie se instaleaza astfel incat inaltimea laturii de 5.2.75. La coridoarele de acces ale tablourilor de distributie, f1rm-qltedin
sus a tablourilor fata de pardoseala finita sa nu depa~easca 2,3 m. mai multe panouri avand 0 lungime totaHimai mare de 10 m, se vIpr ~vedea
Fac exceptie tablourile din locuinte pentru care se admite 0 inaltime accesul pe la ambele capete. d
de cel mult 2,5 m. In cazul coridoarelor de servire cuo Hitime mai mat" ~ 3 m,
5.2.68. La tablourile capsulate, inaltimea laturii de jos a tabloului fata de prevederea a doua accese nu este obligatorie. ~
pardo seala tinita se stabile~te avandu-se in vedere posibilitatea de realizare 5.2.76. Tablourile cu acces prin spate ~icare nu sunt instalate in pca~)eride
a razei de curbura admisa pentru cablul cu cel mai mare diametru care se clasa EE (BA5), se prevact cu ingractiri de protecti \\\PFm ,~t~~ral1ia
racordeaza la tablou.
tablourilor.Ingradirilede protectiese executadin ~uri plin,~)/' mate-
La tablourile de distributie amplasate in incaperi din clasa EE
.(BAS), inaltimea de montaj nu se normeaza. riale incombustibile sau din rame cu plasa cu ochiu !;Ie &~M'tlfi
r;~u::'i mm,
amplasate astfel incat sa nu fie posibila atingerea~ilor'~ '~~&r~ ~ .
5.2.69. Aparatele de masura cu inregistrare sau citire directa ale tablourilor
se amplaseaza pe u~a acestora cu recomandarile din normativul PE 111/17.
.. ..

5.2.77. Aparatele de protectie, de comanda, de ~arare, eleO~ Ie de


I

~
I. 1!iIl

conectare etc., circuitele de intrare ~i plecarile din t i(t'1ujjlfiti~f Ql,butie,


5.2.10. Coridorul de acces din fata sau din spatele unui tablou, se prevede
cu 0 latime de cel putin 0,8 m masurata intre punctele cele mai proeminente se eticheteaza clar ~i vizibil astfel incat sa fie u~or ~nrl{.;~t ~)entru
manevre, reparatii ~i verificari. La sigurante se noteaza pe ilC ~ete ~i
ale tabloului ~i elementele neelectrice de pe traseul coridorului (pereti,
balustrade de protectie, etc.) curentii nominali ai fuzibilelor. .
5.2.11. Coridorul de acces intre doua tablouri de distributie ~i coridorul 5.2.78. Manetele de pe tablouri, care trebuie manevrate in caz de~n.c~~ndiu,
dintre un tablou ~i palli metalice proeminente care nu sunt sub tensiWleale calamitate naturala etc., se marcheaza distinct, vizibil ~i clar astfl lI\'-:at sa
unui alt echipament sau receptor electric, trebuie sa aiM 0 I1itimede cel poata fi identificate rapid la necesitate. ~
putin 1 m. 5.2.79. Tablouiile de distributie se monteaza vertical ~i se fi~taza sigur
5.2.12. In incaperi de clasa EE (BA5) intre elementele sub tensiune, pentru a se evita vibratiile. ..
neizolate ~i protejate impotriva atingerilor directe ale tablourilor a~ezate pe 5.2.80. Tablourile ~i stelajele lor se protejeaza impotriva coroZitJ~l1~
ambele parti ale unui coridor de acces ~i intre aceste elemente ~i alte 5.2.81. Tablourile de ~antier se executa ~i se monteaza respect304''-se ~i
elemente ~i utilaje electrice, se prevede 0 distanta de cel putin 1,4 m. conditiile din subcapitolul 7.9.
5.2.73. In incaperi de clasa EE (BAS) intre elementele sub tensiune
neizolate din spatele unui tablou de distributie ~i elementele neelectrice de
pe peretele opus, se prevede 0 distanta de cel putin 1m.

108
109
Receptoare electrice 5.2.89. Receptoarele electrice monofazate, mobile ~i portabile, a caror
carcasa se leaga la un conductor de proteqie, se alimenteaza prin cordoane
5.2.82. Alegerea ~i alimentarea cu energie a receptoarelor electrice ~i cu trei conductoare din care unul pentru proteqie.
aparatelor montate pe ele, se face respectfma prevederile din prezentul 5.2.90. in incaperile din categoria C (BE2) sau din clasa PC (AE5),
capitol, din capitolul 3 ~i din normele de produs sau agremente tehnice. receptoarele electrice se alimenteaza prin cordoane nexibile in conditiile de
5.2.83. Puterea nominaHi a receptoarelor electrice legate de un proces la art.5.1.154. .
tehnologic se alege in funcJie de necesiHiJile acestui proces, pe baza 5.2.91. Distantele dintre receptoarele electrice , precum ~i distantele dintre
considerentelor tehnico-economice. acestea ~i elementele de constructie, obiecte fixe din incaperi etc., se aleg
Puterea nominaHia motoarelor electrice (puterea disponibiUila axul astfel incfn manevrarea, intretinerea, verificarea ~i repararea acestora sa se
motorului) se alege din scara de puteri normalizate, la valoarea imediat
superioara aceleia stabilita prin calcul.
I poata desta~ura in bune conditii respectandu-se ~i prevederile din "Normele
1 generale pentru proteqia muncii" .
5.2.84. Receptoarele electrotermice trebuie sa fie omologate cu aviz 5.2.92. La receptoarele electrice mobile (de ex. la cele basculante montate
energetic in conformitate ch prevederile din normativul PE 936 iar pe glisiere, la cuptoare cu vatra mobila, etc.) conductoarele electrice de
introducerea in proiecte a acestor receptoare, montarea ~i punerea lor in 11
alimentare se introduc in tuburi nexibile fixate cu un capat in tubul rigid de
I
funcJiune se admite numai pe baza unei autorizatii obtinute in prealabil de proteqie al instalaJieielectrice fixe la alimentare cu energie electrica ~i cu
la furnizorul de energie electrica in condiJiile date in acela~i normativ. celalalt capat in cutia de borne a receptorului elect~ic. Lungimea tub'urilor
,I
5.2.85. in cazul aparatelor medicale ~i care functioneaza in vecinatatea nexibile se alege astfel incat sa se asigure deplasarea receptoarelor electrice
'I
pacientului sau in contact cu pielea acestuia, protecJia impotriva ~ocurilor I pe toata lungimea necesara.
electrice se asigura in conformitate cu prevederile din STAS 11237/2, iar 5.2.93. Protectia receptoarelor electrice impotriva supracurentilor ~i
pentru aparate electrocasnice in condiJiile din STAS 2614/1. proteqia impotriva ~ocurilor electrice se asigura in condiJiile prevazute in
5.2.86. in cazul receptoarelor care in timpul funcJionarii pot produce subcapitolul 4.2. ~i respectiv 4.1.
perturbaJii in reteaua furnizorului de energie electrica (de ex. regim
deformant) trebuie luate masuri pentru limitarea acestor perturbatii, conform 5.3. Instalatii electrice de prize ~i iIuminat normal
normativelor PE 142 ~i PE 143.
5.2.87. Recep~oarele electrice cu putere nominala pana la 2kW se pot 5.3.1. Circuitele iluminatului normal trebuie sa fie distincte de circuitele de
racorda prin prize la circuitul de alimentare. prize.
Receptoarele cu puteri peste 2kW, se racordeaza prin prize suu prin 5.3.2. Se admit doze comune pentru circuitele de iluminat normal, de prize,
racorduri tixe iar pentru conectarea ~i deconectarea acestora, receptoarele de comanda ~i de semnalizare, daca circuitele respective funcJioneaza la
(
se prevad cu dispozitive de cOl1).anda(de ex. contactoare) pe circuitul fix de 1
aceea~i tensiune.
alimentare daca receptorul nu este echipat cu intrerupator de catre 5.3.3. Circuitele ~idozele iluminatului normal trebuie sa fie distincte de cele.
producator. ale iluminatului de siguranta.
5.2.88. Alimentarea receptoarelor electrice din clasele 0, II ~i III de 5.3.4 Dimensionarea conductelor circuitelor de iluminat normal se face
!
proteqie impotriva ~ocurilorelectrice (definite conform SR CEI 536) se face respectand prevederile din subcapitoluI5.1.
din circuite lara conductor de protectie, iar a receptoarelor din clasa I de 5.3.5. Stabilirea numarului circuitelor de iluminat nQ...rmaJ
.seface CJ!fondj!i;!.
proteqie prin circuite cu conductor de protecJie. de a nu se depa~i 0 putere totafa inshilata de 3kW pe un circuit monofazat
~i de 8kW pe un circuit trifazat. _.

110 III
----

,I Fac exceptie incAperilepentru bucatarii ~i bai din locuinte precum


Fac exceplie circuitele de lumina din locuinle unde puterea totala
instalata pe un circuit de lumina poate fi: ~i aIte cazuri justificate de catre proiectant in care se admit astfel de
a~.l ,51)\',. in cazul in care puterea instalata pe apartament este de J.Q1sW traversari.
(conform PE 155); 5.3.14. Alimentareatransformatoruluide sonerie sau sonerieide 220V se
b) lkW, in cazul in care puterea instalata pe apartament este de ~~W face dintr-un circuit de iluminat normal, dintr-un circuit de prize sau direct
(conform PE 155). din tabloul de distributie.
Fac exceplie, de asemenea, circuitele de lumina din spaliile comune 5.3.15. La instalarea conductelor unui circuit sau mai multor circuite in
ale cladirilor de locuit (de ex. holuri, seari, etc.) unde puterea totaIa acel~i element de protectie (tuburi, p1inte, etc.), se vor respecta prevederile
instalata este de 1kW. ~I de la art. 5.1.65 ~i 5.1.66.
I
5.3.6. in cladirile de locuit trebuie sa se prevada cel pUlin cate un loc de
lampa in fiecare incapere de locuit ~i dependinla. Corpuri de ilominat. Conditii de alegere, de montaj §i de alimentare
in subsolurile cladirilor de locuit se pot prevedea locuri de lampa
respectandu-se conditiile din STAS 6646. 5.3.16. Corpurile de iluminat se aIeg ~ise monteaza respectandu-se pe langa
5.3.7. Dimensionarea conductoarelor circuitelor de priza monofazate se face prevederile din acest normativ ~i conditiile din STAS 6646/1,2,3 ~i din SR
respectandu-se prevederile din art. 5.1.6. 12294.
Pentru corpurile de iluminat din incaperi de baie, grupuri sanitare
5.3.8. Stabilirea numarului de prize monofazate ~l1cladiril~ 9~
social-culturale se face conslderfutd 0 putere instalata pe circuit de 2kW.
in locuinte, pentru receptoare cu puteri de maxim 2,5kW (de ex.
- ~i
etc., se vor respecta ~i conditiile din subcapitolul 7.2, iar pentru cele din
statii de baterii de acurnulatoare, se vor respecta ~iconditiile din subcapitolul
ma~ini de spalat, aparate de climatizare, etc.) se prevede cate un circuit de 7.4.
priza separat. 5.3.17. Corpurile de iluminat se vor aIege in functie de influentele exteme,
Seqiunea conductoarelor se dimensioneaza corespunzator puterii respectandu-se prevederile cu privire 1a gradu1 de prQtectie ~i clasele de
receptorului respectiv ~i sunt specificate in anexa 6. protectieconformtabelelor5.2.1 ~i5.2.2. .

5.3.9. Prizele dintr-o incapere de locuit vor fi toate cu sau toate tara contact 5.3.18. Corpurile de iluminat se vor aIege in functie de masurile de
de proteclie. protectie de aplicat pentru tensiunile de 1ucru maxime admise conform
Prizele cu contact de proteqie se vor prevedea atl1nci cand in prevederi10r cUnsubcapitolul4.1 ~i din tabe1ul5.2.2.
instalalie este distribuit conductorul de protectie (PE). 5.3.19. Alegerea corpurilor de iluminat ~i a surselor de lumina se face ~i in
5.3.10. Dimensionarea circuitelor de priza trif<4Zatese face respectand f flffictie de:
condiliile din art. 5.1.6. ~iprevederile din subcapitolul5.2 ~i 5.4 referitoare - influentele exteme;
la condiliile de alimentare a receptoarelor de forla. - destinatia incaperilor ~i a constructiei;
5.3.11. Dimensionarea circuitelor care alimenteaza prize de tensiuni reduse - cerintele luminotehnice;
sau prize de separatii se face pe baza puterii nominale a transformatorului - masurile de protectie impotriva ~ocuri.or electrice;
de proteclie, respectiv de separalie. - regimul de functionare;
5.3.12. Dimensionarea coloanei de alimentare a tablourilor de lumina ~i - criterii .economice.
prize se face conform prevederilor din art. 5.1.6. I Corpurilede iluminatdin incaperipentrubai, grupurisanitare,etc.,
I
5.3.13. Trebuie evitata traversarea incaperilor din clasele de mediu Ul se aIeg, se amplaseaU ~i se aIimenteaU conform prevederilor din
(AD2), U2 (AD3), U3 (AD4), K (AF2, AF3, AF4), T (AA5), PC (AE5), subcapitolul7.2. .
~i din categoria C (BE2) cu circuite electrice care deservesc alte incaperi.

112 113
-- - -.. ---..- -- . - ..

-- ---- --- ---

5.3.20. in indiperi cu aglomerari de persoane se folosesc corpuri de ,~.,1.28. Montarea corpurilor de iluminat pe elemente de constructie din
iluminat executate din materiale incombustibile de clasa CAI (Co) sau greu IIInterialecombustibile se face in conditiile prevazute la art. 3.5.9, art.
combustibile de clasa CA2a (C1). ') 1.155.
5.3.21. in incaperi cu praf, scame sau fibre combustibile, din clasa AE5 LI.29. Dispozitivele pentru suspendarea corpurilor de iluminat (carlige de
(PC) se vor alege corpuri de iluminat pe suprafata carora temperatura va fi tavan, bolturi, dibluri etc.) se aleg astfel incat sa poata suporta tara
de eel mult 200°C. lIdormari 0 greutate egala cu de 5 ori greutatea corpului de iluminat
5.3.22. Corpurile de iluminat echipate cu lampi incandescente, fluoreseente Il'spectiv, dar nu mai putin de 10Kg.
sau cu descarcari in vapori metalici care se instaleaza in depozite de
materiale combustibile, trebuie sa fie prevazute cu glob, respectiv cu difuzor Circuite, coloane §i tablouri de distributie pentru iluminatul de
§i daca exista §i pericol de §ocuri mecanice vor avea §i gratar protector. sigurantii
Aceste corpuri de iluminat trebuie amplasate astfel incat un eventual
scurtcircuit la ele sa nu poata provoca un ineendiu. LJ.30. Circuitele iluminatului de siguranta de tip 1,2 sau 3, se dispun pe
5.3.23. Legarea carcasei corpurilor de iluminat la un conductor de protectie Irasce diferite de cele ale iluminatului normal sau distantate la cel putin
se face in cazurile §i in conditiile date in STAS 12604/4. 10 em fata de traseele acestora. Se admit trasee comune §i nu se normeaza
5.3.24. Corpurile de iluminat cu elemente metalice accesibile (de ex. cu lIlstanta in cazurile in care circuitele iluminatului normal §i ale iluminatului
soclu metalic) nelegate la un conductor de protectie trebuie instalate fata de lit. siguranta sunt executate ingropat sub tencuiala sau inglobate in beton,
elemente in legatura cu pamantulla distanta de ~l putin 0,8 m in incaperi linea pentru protectia conductelor electrice se folosesc tuburi metalice sau
"putin periculoase la §ocuri electriee" §i la cel putin 1,25 m, in eele cl\nd circuitele se executa in cabluri electrice armate.
"periculoase sau foarte periculoase la §ocuri eIectriee" (defmite in STAS S.3.31. Se pot utiliza circuite comune pentru diverse tipuri de iluminat de
2612). . Illguranta.
Face exceptie iluminatul de siguranta pentru continuarea lucrului
5.3.25. <;onductorul de faza se leaga in dulia lampii la boma din interior,
iar conductorul neutru la boma conectata la partea filetata a duliei. din incaperile blocului operator de la spitale §i clinici care se prevede cu un
drcuit de alimentare distinct de cel ce alimenteaza orice alt iluminat de
5.3.26. Corpurile de iluminat echipate cu lampi incandeseente se amplaseaza
la urml\toarele distante masurate intre axa optica a sursei de lumina §i siguranta.
materialul combustibil: ,t3.32. Tabloul de distributie pentru iluminatul de siguranta se prevede
distinct de tabloul iluminatului normal in cazul in care iluminatul de
siguranta este de tip 1 sau 2.
Puterea sursei (W) Distanta (m) Acest tablou se amplaseaza intr-o incapere diferita de aceea in care
l:ste instalat tabloul pentru iluminatul normal. Se admite §i amplasarea in
maximum 100 0,5
I1ceea§iincapere cu conditia luarii de masuri constructive sau de montaj prin
0,8 care sa se evite afectarea tabloului iluminatului de siguranta.
intre 100 §i 300
.~.3.33. in cazurile in care iluminatul de siguranta este de tip 3 sau 4 nu se
intre 300 §i 500 1,0 impune tablou separat pentru iluminatul de sigurani3 dar, in tabloul de
distributie la care este racordat se prevad pentru iluminatul de siguranta
clemente de comanda §i de protectie separate §i marcate distinct.
5.3.27. Coipurile de iluminatechipatecu Imnpicu desc!rcari in vapori
5.3.34. Dimensionarea conductoarelor circuitelor §i coloanelor iluminatului
metalicivor fi prevazutecu dispozitivepentru imbunatatireafactoruluide
de siguranta se face respectandu-se conditiile corespunzatoare din
putere.
lIubcapitolul5.1.

114 115
--------------

5.4. lnstaIatii electrice de Corta \. 4. 7. La consumatorii alimentati din posturi de transfortnare proprii,
puterea motoarelor ce pot fi pomite direct se va determina prin calcul pe
5.4.1. Alimentarea cu energie electrica a fiecarui receptor electric de fOI1a hllza verificiirii stabilitiitii termice ~i dinamice a transformatoarelor de
trebuie sa se faca prin circuit separat. IIhmentare, dacii nu va dep~i 20% din puterea transformatoarelor aflate in
Se admit~&i!nentarea mai multor receptoare elecirice de ~rta de l\Jnctiune.
aceea§i natura (de ex. mOtOare~etc.) Qriotr-un circuirprevaztIrcu pratecp.e ".4.8. La consumatorii alimentati din surse proprii de energie electrica,
comooa I; scurtcircuit, daca pute~ea-totalAinstalata a acestor receptoare nu puterea motoarelor care pot fi pomite direct se va determina pe baza de
dePi§e§te15kW. .
lllicul, verificaodu-se satisfacerea conditiei de ciidere de tensiune admisa.
5.4.2. Dimensionarea conductelor circuitelor de alimentare ~i alegerea
caracteristicilor dispozitivelor de protectie se face conform conditiilor de la Protectia motoarelor electrice
subcapitolul 5.1. ~i respectiy de la subcapitolul 4.2, tinaodu-se seama in
cazul motoarelor de simultaneitatea sarcinilor in regim normal ~i la pomire. '.4.9. Motoarele electrice alimentate prio circuite separate vor fi previizute
pt' toate fazele cu dispozitive automate de protectie la scurtcircuit (sigurante
Alegerea, instalarea §i alimentarea motoarelor electrice IIJ7.ibile etc.) §i cu dispozitive de comandii §i detectie automata a
lJuprasarcioilor (contactoare cu relee termice, etc.), alese conform
5.4.3. Puterea nominalii a unui motor se alege din scara de puteri prl'vederilor subcapitolului 4.2.,
nominalizate la valoarea imediat superioarii aceleia stabilite prin calcul. ~.4.10. Protectia impootriva suprasarcinilor nu este obligatorie la motoarele
5.4.4. Motoarele electrice se vor amplasa avaodu-se in vedere asigurarea cu puteri mai mici de l,lkW, alimentate prin circuite separate, caod
spatiului necesar pentru verificiiri, intretioere ~i reparatii. 'Iuprainciircarea lor nu este posibilii (de ex. motoare de actionare a
ventilatoarelor etc.). to aceste cazuri se prevede numai protectia la
Pornirea motoarelor electrice fjl~urtcircuit.
".4.11. Protectia la tensiune nulii sau la tensiune minimii se prevede:
5.4.5. tn cazul consumatorilor racordati direct la reteaua de joasii tensiune la motoarele electrice care pomesc prin aparate de pomire cu actionare
a furnizorului, pornirea motoarelor electrice se va face: mWlUalii;
a) direct, pentru:
la motoare electrice a ciiror pornire automatii nu este permisii din motive
\ - moto~e monofazate (cu tensiunea de 220V) CU.puteripaoii Ja.Ak..W dt. sigurantii pentru personalul de exploatare sau datoritii conditiilor impuse
~; - ~ lit' procesul tehnologic.
motoare trifazate (cu tensiunea intre faze de 380V) cu puteri paoii la 5,5kW ~.4.12. Protectia la tensiune nulii sau la tensiune minimii in cazurile in care.
Tnclusiv. .
("stenecesarii,se prevedela fiecaremotor. .
b) cu aparate de pornire (pentru motoare cu puteri maimarl decat cele de Se admite utilizarea in comun a unui dispozitiv de protectie la lipsa
la punctula), la tensiunilerespective. . de tensiune pentru mai multe motoare in urmiitoarele conditii:
5.4.6. La consumatorii racordati direct la reteaua de joasii tensiune a In cazul in care motoarele sunt cu pomire direeta, dacii toate motoarele
furnizorului, cu motoare de puteri mai marl de 5,5kW (de ex. statii de lIunt instalate in aceea§i inc!ipere §i suma puterilor nominale este de
hidrofor, pompe de iocendiu, puncte termice, statii de pompare pentru ape rnuximum15kW; .
uzate etc.),conditiile de pomire ale acestor motoare se vor stabili de la caz In cazul in 'care motoarele pomesc prin dispozitive de pornire, dacii toate
la ~ in funcp.e de natura consumatorului.
motoarele sunt instalate in aceea§i inciipere §i dispozitivele lor de pornire
Ijuntreaduse automat in starea initialiide pornire, in cazullipsei de tensiune.
116
117
-- --- ---------- - -- - - -- --- ---

- -- -- -

IlIlIpozitivelede separare ~i comanda au fost prevazute ~i amplasate in


5.4.13. Motoarele de curent continuu cu excitatie serie se prevad cu "ll'lIrile corespunzatoare;
dispozitive de protectie impotriva cre~terii turatiei peste valoarea admisa in mfilcrialele,aparatele ~i echipamentele au fost alese ~i distributiile au fost
cazul in care conditiile tehnice de functionare permit 0 asemenea cre~tere a 1\I'Cutatein conformitate cu conditiile impuse de influentele exteme;
turatiei sau cand aceasta cre~tere poate periclita personalul.
I'lIlorilede identificare a conductoarelor electrice au fost folosite conform
1onditiilor din normativ;
6. VERIFICAREA INST ALA'fIILOR ELECTRICE t'oncxiunile conductoarelor au fost realizate corect;
materialele, echipamentele ~i utilajele au fost amplasate astfel incat sunt
6.1. Prez~ntul capitol se refe'ta la v~rificarile utile in timpul executiei ~i IIl'l'csibilepentru verificari ~i reparatii, asigura functionarea tara pericole
inainte de punerea in functiune a unei instalatii electrice, verificari efectuate IlI'ntrupersoane ~i instalatii.
de catre executant. (d). VeriJicarile prin incercari, in masura in care sunt aplicabile, se vor
6.2. in timpul executiei se va face 0 verificare preliminara. Dupa executarea I' ~t~utade preferintain urmatoareaordine:
instalatiei se va face verificarea definitiva, inainte de punerea in functiune, t'ontinuitatea conductoarelor de protectie ~i a legaturilor echipotentiale
pe baza dosarului de instalatii de utilizare prezentat la fumizor ~i cu I'nncipale ~i secundare (art. 6.6);
solicitarea scrisa a verificarii instalatiei de catre acesta. rczistenta de izolatie a conductoarelor (art. 6.7);
6.3. Verificarea preliminara presupune: !IIcparareacircuitelor (art. 6.8);
- verificarea inainte de montaj a continuitatii electrice a conductoarelor; rczistenta pardoselilor (art. 6.9);
- verificarea dupa montaj a continuitatii electrice a instalatiei, inaintea protectia prin deconectare.automata a alimentarii (art. 6.10);
acoperirii cu tencuiala sau a tumarii betonului de egalizare sau de rezistenta;
incercari functionale pentru echipamente neasamblate in fabrica (art. 6.11).
- verificareacalitatiituburilorce se monteazain cofraje; ~. 7. Verificarea lucrarilor ascunse se realizeaza pe parcur~ul executarii
- verificareaaparatelorelectrice.
De asemenea, de la caz la caz, in proiectul de executie se vor accstora conform art. 6.5 ~i art. 6.6 ~i se intocmesc proc..eseverbale care se
stabili lucrari de verificare preliminara dictate de specificul constructiei sau ilt~aza la procesele verbale de recePtie.
al modului de executie (continuitatea ~i corecta pozare a tuburilor montate 6.8. Incercarea continuitlpi conductoarelor de protectie a legarorilor ~i de
in cofraj inaintea tumarii betonului, prevederea golurilor ~i ~liturilor ~galizare a potentialelor, se va efectua cu 0 sursa de tensiune de 4-24V (in
necesare executarii instalatiei electrice, etc.). Rol) in c.c. sau c.a. §i in corent de minimum 0,2A.
6.4. Verificarea definitiva cuprinde: 6.9. Rezistenta de izolatie a instalatiei electrice se va masura:
- verificari prin examinare vizuala; a) intre conductoarele active luate dou! we doua;
- v~rificari prin incercari. b) intre fiecare conductor activ §i pamant.
6.5. Verificarile prin examinari vizuale se vor executa pentru a stabili dadi: Rezistenta de izolatie se va masura in c.c. co tensiunile de incercare
- au fost aplicate masurile pentru protectia impotriva ~ocurilor electrice prin avind valorile din tabelul 6.1 ~i un curent de lmA. Valorile rezistentei de
atingere directa (de ex. distantele prescrise, bariere, inveli~uri, etc.)
17.olatiemasurate vor fi eel putin egale cu acelea date in coloana a treia din
prevazute in proiect; tnbelul 6.1.
- au fost instalate barierele contra focului sau alte elemente care trebuie sa
impiedice propagarea focului;
- alegerea ~i reglajul dispozitivelor de protectie s-a executat corect, conform
proiectului;
119
118
Tabelul 6.1
",()OV)~i de l000V (daca !~nsiunea nominala a instalatiei este mai mare de
Valorile rezistentei de izolatie
)OOV).
Rezistenta de izolatie masurata intre electrozi trebuie sa fie de eel
Tensiune normala a circuitulu Tensiune de pulin O,5MO pentru tensiunea de masurare de 500V ~i de cel putin IMO
Rezistenta de
(y) 'incercare izolatie (MO) "enlm tensiune mai mare de loooV.
1 1'1.
J2. Verificarea protectiei prin intreruperea automata a aIimentarii se"va
2 3 Inee:
Tensiune foarte joasa de protectie 250 verificandu-se functionarea dispozitivelor de protectie prin simulari de
0,25
i functionala, circuitul fiind ddecte;
aIimentat printr-un transformator verificandu-se continuitatea electrica a legaturilor de protectie;
de protectie vcrificandu-se valoarea rezistentei de dispersie a prizei de pamant.
Rezistenta de dispersie a prizei de 'pamant (naturala, artificiala sau
Tensiune mai mica sau egaHicu 500 0,50 l'Omplexa) se va masura confonn prevederilor din prescriptiile specifice
500V, cu exceptia celei anterioare (STAS 12604/5).
Peste 500V ().J3. Ansamblurile de aparate care nu au fost montate in uzina, ci pe ~antier
1000 1,00 vor fi supuse unor incercari dielectrice pentru a se constata daca se produc
~lr1lpungerisau contumari.
Daca instalatia are in componenta dispozitive electronice, se va Tensiunea de incercare in curent aItemativ este data in tabelul 6.2
masura rezistenta de izolatie intre conductoarele de faza ~i conductorul pcnlru valori ale tensiunii de izolare cuprinse intre 60V ~i 1200V. Ea se
. neutru, legate impreuna la p'amant. "
"plica intre conductoarele active ~i masa la inceput cu 50% din valoare ~i
Toate masuratorilese vor face cu instalatiadeconectatade la npoi se cre~te pana la 100% ~i se mentine timp de 1 minut. Echipamentele
aIimentare. . vor fi supuse incercarii inaintea legarii lor definitive in instalatie.
6.10. Separarea de protectie a unor circuite fata de aItele ~i fata de pamant
va fi verificata prin masurarea rezistentei de izolatie, in conditiile din tabelul Tabelul 6.2
6.1, receptoarele fiind conectate in masura posibilitatilor. Valorile tensiunii de incercare
6.11. Rezistenta de izolatie a pardoselii se va masura in toate cazurile in Tensiunenominala Tensiune de incercare (V)
care se impune ca pardoseala sa fie izolanta. Se va masura rezitenta de izolareVI, (V)
pardoselii in cel putin trei locuri, unele dintre ele fiind la circa 1m de la
elementul conductor accesibil in incapere. Daca mai exista suprafete de Vi < '60 1000
podea importante in incapere se va masura ~i rezistenta lor.
Masurarea rezistentei se face cu doi electrozi de fonne discoidale,
60<Vi300 2000
cu diametrul de 250 mm cu 0 greutate de 40 kg fiecare amplasati la distanta 300 < Vi 660 2500
de 0,8 m. Intre electrozi ~i pardoseala se ~eaza 0 panza bine udata cu
diametruI minim 270 mm. Se masoara rezistenta intre cei doi electrozi. 660 < Vi 800 3000
Masurarea rezistentei pardoselii se va efectua in curent continuu la
tensiunea de 500 V (daca ten.siuneanominala a instalatiei este mai mica de 800 < Vi 1000 3500

120
121
--- --- -------- - . ---
-- --- --- - --

6.14. Dadi 0 instalatie electrica a: suferit modificAriPartiale, se admiteca " /.4. La consumatorielectricicu regim deformant(datoritareceptoarelor
inainte de darea in functiune sa se verifice numai partea modificata din I'roduditoare de armonici de tensiune sau de curent), bateriile de
instalatie iar pentru instalatia existenta sa se prezinte ultimele buletiIie. I11l1dcnsatoarese amplaseaza in puncte in care coeficientul de distorsiune ~i
6.15. La verificarea instalatiilor electrice ale constructiilor se vor respecta IIlvelul armonicilor nu conduc la solicitAri ale instalatiilor peste limitele
~i prevederile din "Normativul privind verificarea lucrArilor de constructii .Idmisibile(Umax=1,1Un;lmax=1,31n~iQmax=1,42Qnunde Un,ln,Qnsunt valori
-
~iinstalatiiloraferente" indicativ C56 ~i "Ghidul criteriilor de performanta l10minalein regim sinusoidal). .
pentru instalatii electrice". . in cazul in care rezulta 0 depa~ire a valorilor maxime admisibile de
La verificarea sistemelor de protectie impotriva ~ocurilor electrice, Irl1siunesau curent se vor lua miisuri de utilizare a instalatiilor de limitare,
trebuie respectate ~iprevederile din STAS 12604/4 ~i5 ~idin normativul PE liltrare ~icompensare a armonicilor perturbatoare (conform recomandarilor
116. 11mnormativul PE 120).
6.16. Punereasubtensiunea unei instalatiielectricela consumatorse poate l /.5. La consumatorii electrici cu sarcini reactive fluctuante care produc
face numai dupa verificareaei de catre furnizorul de energie electrica lIul'tuatii de tensiune (flicker), se vor prevedea instalatii statice de
cOnformprevederilordin regulamentulPE 932. rompensare automata a variatiilor de putere reactiva, corelat cu necesitatea
JI'lIuceriifluctuatiilor de tensiune la valori normale (conform normativului
Pf! 142).
7. CONDI'fII PENTRU INSTALATU DIN SPATD SPECIALE , /.6. in cazul compensarii centralizate, bateriiile de condensatoare vor fi
prl'vazute cu aparate de comutatie pentru cuplare-decuplare la reteaua
7.1. Instalatii de condensatoare pentru imbunatatirea factorului de dl'ctrica, Daca sarcina reactiva este variabila in timp, se prevad baterii de
putere l'Ondensatoarefractionabile, comutabile automat in trepte deputere reactiva,
'./.7. La consumatorii cu posturi de transformare proprii, in cazul
7.1.1. in instalatii de condensatoare (instalatii statice) pentru imbunatatirea l'ompensarii centralizate automate, se interzice functionarea in gol a
Irnnsformatorului cu bateria de condensatoaie conectata.
factorului de putere, respectiv pentru compensarea energiei reactive
absorbite de receptoarele Inductive ale consumului electric, se utilizeaza 7./.8. Compensarea locala (individuala) a energiei reactive consumate se
condensatoare-derivatie, fixe sau reglabile in trepte, dupa caz. I'rcvede pentru receptoare inductive cu consum mare de putere reactiva ~i
Se recomanda utilizarea condensatoarelor cu pierderi in dielectric CIIfunctionare continua ~i pentru cele de putere foarte mica dar aflate in
cat mai mici ~i a condensatoarelor cu dielectric biodegradabil. lIumar foarte mare (de ex, la,mpicu descarcare in gaze).
7.1.2. Amplasarea bateriilor de condensatoare se va face astfel incat 1./.9. in cazul compensarii locale (individuale), la receptoarele de putere
pierderile de putere ~i energie sa fie cat mai mici, in unul din urmatoarele mare (motor' asincron, transformator, etc.) puterea reactiva a bateriei de
moduri: rondensatoare va compensa cel mult 90% din puterea de mers in gol a
- centralizat sau semicentralizat, la tablourile generale de distributie sau la fl~ceptorului.
tablourile de distributie ale grupurilor de receptoare; 7,/.10. Condensatoarele unitare sau bateriile de condensatoare se aleg astfel
- local (individual), la bOp1ele receptorului electric; Ineat sa poata suporta in functionare continua 0 tensiune de maximum 1, 1
- mixt (centralizat sau semicentralizat combinat cu local). ori tensiunea nominala a retelei ~i un curent de maximum 1,3 ori curentul
7.1.3. Valoarea puteriireactive a condensatoarelor destinate imbunatatirii nominal. Se vor alege cu precadere condensatoare cu dielectric impregnat
factorului de putere ~imodul de instalare a acestora (art. 7,1.2) se stabilesc l:Uulei electroizolant biodegradabil.
7./.11. Conductele circuitului de racordare a bateriei de condensatoare la
pe baza unei analize tehnico-economice efectuata conform normativului pE
120. rl'lca, se aleg astfel incat sa poata suporta, in functionare continua, un curent

122 123
maxim admisibil egal cu de 1,4 ori curentul nominal al bateriei de IlIlablourile electrice inchise de alimentare ~i comanda ale receptoarelor (de
condensatoare.
IK ale motoarelor asincrone).
7.1.12. Instalatiile de condensatoare pentru imbuilatatirea factorului de , I, J7. Montarea bateriilor de condensato'are ~i a conductelor de legatura se
putere se vor proteja impotriva supracurentilor prin rezistente fuzibile ~i \III face astfel incat 0 persoana sa nu poata atinge simu~tan doua p!i.rti
contactoare cu relee termice sau intreruptoare automate cu relee termice sau IIlI'lalicela 0 inaItime mai mica de 2,5m ~i intre care exista 0 tensiune mai
electromagnetice, dupa caz. Fac exceptie bateriile de condensatoare legate IIlIIrl'de 120V. Patrunderea in spatiul bateriilor de condensatoare se va face
direct la bomele electromotoarelor ce sunt conectate la retea simultan cu lIun1aide catre personalul autorizat, dupa deconectarea ~i descarcarea in
acestea, in acest caz protectia la supracurent fiind asigurata pentru intreg I'lrnlabil a acestora pe rezistente de descarcare.
ansamblul.
7.1.13. Sigurantele fuzibile pentru protectia bateriilor de cQndensatoare se 7.2. Instalatii electrice pentru incilperi cu bili sau dU§uri §i pentru
recomanda sa fie cu caracteristica lenta de rupere ~i se vor alege astfel: . piscine
- in cazul conectarii directe (tara trepte intermediare) a bateriei de
! 2,J. Incadrarea incaperilor in clasele de influente exteme corespunzatoare
condensatoare, curentul nominal al fuzibilului va fi cel putin 1,8 ori curentul
nominal al bateriei; ~r face conform anexa 2 ~i anexei 4 din prezentul normativ.
1 2.2. La proiectarea ~iexecutarea instalatiilorelectrice din grupuri sanitare
- in cazul conectarii in trepte intermediare, curentul nominal al fuzibilului
}I piscine se vor respecta pe langa prevederile din acest normativ ~i
va fi cel putin 1,6 ori curentul nominal al bateriei.
I'll'vederile din SR CEI 364-7-702.
7.1.14. Intreruptoarele automate pentru protectia instalatiilor de 7,2.3. Pentru incaperi care contin bai sau du~uri se vor respecta, la
condensatoare vor fi de tipul cu rupere in aer. proiectarea ~iexecutarea instalatiilorelectrice, volumele de protectie definite
7.1.15. Bateriile de condensatoare se prevad cu dispozitive de descarcare 111SR CEI 364-7-701:
automate sau manuale, alese astfel incat dupa cel mult 1 minut de la volumulO este volumul interior al cazii de baie sau de du~;
deconectarea bateriei de la retea, tensiunea reziduala la bomele ei sa scada volumul 1 este situat deasupra cazii de baie sau de du~ ~i este limitat de:
sub 42V. La bateriile de condensatoare fractionabile cu trepte comutabile se . suprafata cilindrica cu generatoare verticala circumscrisa cazii de baie sau
prevad dispozitive de descarcare automata. Fac exceptie ~i nu se prevad cu Ill' du~ (in cazul unui du~ cu tija fixa sau flexibila ~i tara cada se considera
dispozitive speciale de descarcare, condensatoarele legate direct la bomele II suprafatacilindricaverticala cu raza de 1,2 m, a carei axa treceprin tija
receptoarelor. . lIu~ului);
7.1.16. Bateriile de condensatoare se instaleaza, de regula, in incaperi
· de pardoseala ~iplanul orizontal situat la 2,25 m in3.1timefata de aceasta
(in cazul in care fundul cazii de baie sau de du~ este lamai mult de 0,15 m
separate de categoria EE (BAS) pe stelaje metalice sau in dulapuri speciale. tll'asupra pardoselii, planul orizontalluat in considerare este cel situat la
In incaperile in care sunt instalate bateriile de condensatoare se va
) .7.5 m deasupra fundului cazii sau du~ului); .
asigura mentinerea conditiilor de temperatura ~i umiditate cerute de In cazul in care cada de bale este incastrata in pardoseala volumul 1 este
producatorullor. Ele se amplaseaza astfel iricat sa fie ferite de apa, praf, Itmitat de suprafata verticala circumscrisa marginilor exterioare ale acesteia
agenti corozivi, lovituri, vibratii, c3.1dura, foc, luandu-se masuri vezi figura 7.2.1;
corespunz!i.toarede protectie. volumul 2 este limitat de:
Fac exceptie bateriile de condensatoare impregnate cu uleiuri . suprafata exterioara a volumului 1 ~i 0 suprafata paralela situata la 0,6 m
incombustibile (garantate de producator) care pot fi instalate in incaperi de tit' aceasta;
clasa BAS (EE) (de ex. in incaperea tabloului general de distributie), in . pardose~ ~iplanul orizontal situat la 2,25 m inaItime deasupra acestuia.
volumul3 este limitat de:
incaperi de productie luandu-se masuri de protectie impotriva atingerilor sau

124
125
--- -

· suprafata vertical1iexterioara a volumului 2 ~i 0 suprafata paralela situata


la 2,40 m de aceasta;
· pardoseala ~i planul orizontal situat la 2,25 m deasupra ei.
Nota: Pentru Incaperi de baie de suprafete mici, volumul 3 este limitat de
elementele de constructie despartitoare..
beapcre de baie Incapere de baie cv percte £IX

o I
rr-
0
. m
- ..,.,
~
~
~
I Vol.. I
I
I
I
Volum I
I
I
I
I

!
;~"'i
olum 21
I
olum Z VoluO'l 3
I'
,
~
~~I~ol'" ~ I I O.6ml
I y"o 1.18 0 I
I 2.4010
I

~ ;r5
::1 '..
~ .
2~
~
~
- - - -- -. ,. /
~~-~.~~~~t 10

l.Dcapcro do cia. IRcapotod. d.. C8, ru


I
Vol.O' Vol.O I
_.. Vol I I Vol...u13 I Vol. I Vol. 2 I Volum.13 I
~. II Vol. 2 I 2,40m I

i1~
2,4011\ I
0,6010 I
~
ill.
$i! -- /
I

~ --_/
;

Fig. 7.2.1.
Pentru piscine (fig.7.2.2), volumele de protectie, conform SR CEI
364-7-702, sunt:
- volumul 0 este volumul interior al bazinului incluzand deschiderile in
peretii sau fundul acestuia ~i car~ sunt accesibile persoanelor care se afla in
e s
...
bazin ~
...;
".
- volumul 1 este limitat, pe de 0 parte, de suprafata verticala situata la 2 m .... '.
s
de marginile bazinului ~i pe de alta parte, de pardoseala (sau suprafara pe :}
care se afla persoanele) ~i planul situat la 2,5 m deasupra pardoselii (sau a tho .,~... ..--.
acestei suprafete).

126
127

".,
--- --- - - -- -

-- - -- -

In cazul in care piscina are trambuline, bloc-start-uri sau tobogan, .J /2. in volumul 2 pot fi instalate numai incalzitoare instantanee de apa.
volumul 1 este limitat de suprafata verticaUi situata la I,S m in jurul Corpuri electrice de incaIzire inglobate in pardoseala pot fi instalate
acestora ~i de planul orizontal situat la 2,S m deasupra suprafetei celei mai III IIlIcare din volumele 1,2 sau 3 cu conditia ca ele sa fie acoperite cu 0
inalte pe care se pot gasi persoane. , 1'1.1,,/1 metalica sau un inveli~ metalic conectat la legatura echipotentiala a
- volumul 2 este limitat pe de 0 parte, de suprafata verticala exterioara a IlIIlIpcrii.
volumului I ~i suprafata paralela situata la I ,S m de aceasta ~ide pardoseala
~i suprafata situata la 2,S m deasupra solului, pe de alta parte. . Piscine

. ,J /4. Toate elementele conductoare ale volumelor 0, 1 ~i 2 se conecteaZa


· Incaperi cu bai sau dU§uri 1'11I11r-Olegatura echipotentiala suplimentara locala conectata la
'11I\(luctoarele
de protectieale tuturor maselorsituatein acestevolume.
7.2.4. Toate elementele conductoare din volumele de protectie 1,2,3 se . " /5. Nu se admit ca masuri de protectie impotriva atingerilor directe
unesc printr-o legatura echipotential suplimentara legata la conductoarele de IlIlIplasareade obstacole ~i situarea in afara zonei de accesibilitate.
protectie ale tuturor maselor situate in aceste volume. Nu se admit nici un , .'./6. in volumul 0, singura masura de protectie admisa este TFJS cu
fel de legaturi echipotentiale nelegate la pamant. \(Ilfllunipana la 12 V c.a. sau 30 V C.C., sursa de alimentare fiind instalata
7.2.5. Echipamentele ~i aparatele trebuie sa aiM cel putin urmatoarele grade III IIfara acestui volum.
de protectie: , .'.17. Atunci cand se aplica masura de protectie TFJS, protectia impotriva
- in volumul0: IP X7; IIlIlIgcrilordirecte trebuie asigurata indiferent de tensiunea nominala prin:
- iri volumul 1: IP X4; hnricre corespunzatoare sau invelitori care prezinta gradul de protectie
- in volumul 2: IP X3 (executie IP XS in bai publice); IIII00mIP 2X;
- in volumul3: IP Xl. '
o Izolatie care poate rezista la 0 tensiune de SOOV timp de 1 minut.
7.2.6. In volumele0, 1 ~i2 se monteazanumaidistributiileelectricenecesare . 7..18. Nu se admit legaturi echipotentiale nelegate la pamant.
alimentiirii echipamentelor situate in aceste volume. '7.19. Echipamentele electrice (receptoare) trebuie sa aiM cel putin
7.2.7. In volumele 0, 1 ~i 2 nu este permisa amplasarea dozelor de urm!\toarele grade de protectie:
conexiuni. In volumul 0: IP X8;
7.2.8. In volumul 2 se pot monta corpuri de iluminat clasa II de protectie. In volumul 1: IP X 4;
7.2.9. in volumul 3 se' pcrmite instalarea prizelor numai in una din 10 volumul 2: IP X2, pentru piscine interioare ~i IP X4 pentru piscine
urmiitoarele variante: 1,lcrioare.
- alimentate individual printr-un transformator de separatie; , 2.20. In volumele 0 ~i 1 se admit numai distributiile electrice necesare
- alimentate cu tensiune foarte joasa de protectie; Illmcntarii echipamentelor situate in aceste volume.
- protejate printr-un dispozitiv de protectie la curent diferential rezidual de . 7.21. Elementele electrice de incaIzire inglobate in pardoseala sunt admise
cel mult 30 mA. \11volumele 1 ~i 2 cu conditia ca ele sa fie acoperite cu 0 plasa metalica sau
In volumul 3 se pot monta corpuri de iluminat clasa I de protectie. ,'II un inveli~ metalic conectata la leglitura echipotentiala localli.
7.2.10. Nici un intreruptor sau priza nu trebuie sa se gaseasca la mai putin , 1.22. Nu se admit doze de legaturi in volumele 0 ~i 1.
de 0,60 m de u~a deschisa a unei cabine de du~. '.1.23. In volumul 2 se permite montarea prizelor numai daca este
7.2.11., In volumul 1 este permisa instalarea numai a incaIzitoarelor I'l'spectatauna din urmiitoarele conditii:
instantanee de apa.

129
128
------- ----

- sa fie alimentate individual printr-un transformator de separare; Toate incaperile se incadreaza in categoria de mediu K (AF4) §i EE
- sa fie alimentate dintr-un circuit de TFJS; t I\!\'I), iar din punct de vedere al pericolului de §oc electric se incadreaza
- sa fie protejate printr-un dispozitiv de protectie diferential de cel mult IIIIndlperi foarte periculoase, conform STAS 8275 §i, in consecinta, trebuie
30mA.
II!'urale de incaperile accesibilepersonalului neautorizat in cIadiri industriale
III publicului din cIadiri civile. Fac exceptie inc~perile echipate cu baterii
tII acumulatoareformatedin elementeetan§ecare se incadreazain cIasade
7.3. Instalatii electrice in zona litorahdui IIlI'dlllAFI §i functie de densitatea sarcinii termice, in categoria de pericol
de IIIccndiuC sau D (BE2, BEla), iar gradul de pericol la §oc electric se va
7.3.1. Instalatiile electrice din cIadiri §i incintele acestora, situate in zona ,Iuhili in functie de tipul conductoarelorde conexiuneutilizate, conform
Iitoralului, se proiecteaza §i se executa respectandu-se, pe langa prevederile \1 AS 8275.
generale din cuprinsul normativului §i precizarile din acest capitol, anexa 2 , J.l. Statia de acumulatoare nu se prevede cu incapere tampon de acces,
§i anexa 3. IIIurmatoarele cazuri:
7.3.2. InstalatiiIe electrice din cIadiri se executa cu conductoare izolate in Iand accesul se face direct din exterior (luandu-se masuri de prevenire a
materiale plastice, protejate in tuburi din materiale electroizolante sau cu pi\lmnderii apei de ploaie sau a zapezii in incaperea acumulatoarelor);
cabluri cu izolatie §i manta din materiale plastice. Se recomanda utilizarea land acumulatoarele sunt de tip inchis sau etan§, iar accesul se face dintr-o
conductelor din cupru.' , IlIIlIpcre de trecere sau dintr-un coridor in care nu exista instalatii
7.3.3. La instalare, tuburile de protectie se monteaza cu panta de min. 1% Idlllologice §i personalul nu lucreaza in permanenta.
spre doze, astfel incat sa se evite acumularea apei de condensatie. . ./.3. Se poate renunta la depozitul pentru electroIit, pentru apa distilata §i
7.3.4. Atunci cand se utilizeaza conductoare de aluminiu, legaturile electrice PI'lIlru materiale de rezerva in cazul in care se pot asigura spatii necesare
din doze se protejeaza impotriva coroziunii (prin acoperire cu lac anticorosiv IH'lIlrupastrarea acestora chiar in incaperea acumulatoarelor sau in incaperea
sau alt procedeu agrementat). 1.lIlIpon.Pentru bateriiIe de acumulatoare formate din elemente etan§e sau
7.3.5. Instalatiile electrice exterioare se executa conform prevederilor pentru I ilpsulatenu este necesar depozit pentru electrolit §i pentru apa distilata.
spatiiIe expuse la intemperii. '4.4. Pentru tabloul electric §i echipamentele de incarcare sau utilizare a
hnlcriilor de acumulatoare, nu este necesara preyederea unei incaperi
IIiSlincte in cazul in care, alaturat iocaperii acumulatoarelor, exista 0
7.4. Instalatii electrice in incaperile statiilor pentru baterii stationare 11U'lIpere speciala pentru alte echipamente aferente statiei de acumulatoare.
de acumulatoare '4.5. Acumulatoarele tara intretinere (capsulate) §i bateriiIe de
IIl'umulatoaretara intretinere pot fi instalate in incaperi din cIadiri de
7.4.1. SpatiiIe destinate bateriiIor stationare de acumulatoare, se prevad, in pl'llductie,rara pericol de explozie, dad\ elementelede acumulatorsunt
general cu urmatoarele incaperi distincte: I "psulate (tara dispozitiv de e§apare a gazelor cand presiunea intema
- incaperea bateriiIor de acumulatoare; dl'pa§e§te valoarea stabiIita).
- incaperea depozitului de electroIit, apa distilata §i de materiale de rezerva; r 4. 6. BateriiIe de acumulatoare cu elemente capsulate (Iara intretinere), nu
- incaperea instalatiiIor de ventilare; lIl'ccsitainstalarea in incaperi speciale. Ele se pot amplasa in incaperi uscate,
- incaperea tampon de acces. IIIIr-undulap sau intr-o ni§a prev1izutacu ventilatie naturala organizata (co§,
Tablourile electrice §i echipamentele de incarcare (redresoare, 1'((.,) sau fortata, dupa caz. Daca in dulapuri sunt instalate redresoare,
convertizoare de curent continuu) se amplaseaza in incaperea tampon de Inlrcruptoare sau aparate care pot produce scantei, acestea trebuie despaqite
acces sau intr-o incapere distincta daca spatiul permite. dt baterie printr-un panou antifoc §i nu vor fi amplasate in curentul de aer

130 131
- --- --- -- --- - ---

- - ----

al ventiHirii. Bateriile cu vase din materiale izolante, stabile la actiunea acumulatoarelor alcaline se recomanda otelul sau cuprul placat cu nichel sau
electrolitului, se pot instala in dulap tara sa aiM distanta intre ele. aliaje similare.
7.4.7. Este interzis a se monta, temporar sau definitiv, in incaperi comune Conductele neizolate se vopsesc cu lac rezistent la electrolit sau se
sau cu ventilatie comuna, baterii de acumulatoare cu plumb acid-sulfuric ~i ung cu vaselina. Legaturile electrice la acumulatoare se executa prin sudare.
baterii de acumulatoare alcaline cu nichel-cadmiu. Fac exceptie de la aceasta 7.4.15. Dispunerea elementelor ~i a conductelor sub tensiune, neizolate in
prevedere bateriile de acumulatoare formate din elemente etan~e. incaperi EE (BAS), trebuie astfel aleasa incat 0 persoana sa nu poata atinge
7.4.8. La amenajarea incaperilor statiilor pentru baterii de acumulatoare, la simultan doua parti metalice situate la 0 in1iltimemai mica de 2 m, intre
alegerea materialelor de constructii ~i a finisajelor ~i la calculul ventilatiei care exista 0 tensiune nominala mai mare de 120 V. Aceasta conditie este
pentru incaperea acumulatoarelor, se recomanda respectarea prevederilor considerata indeplinita daca distanta dintre p1irtilerespective este mai mare
normativului PE 112. de 1,5 m sau daca se iau masuri de ingradire cu bariere electroizolante.
7.4.9. tncaperile statiilor pentru baterii stationare de acumulatoare se 7.4.16. Se interzice efectuarea conexiunilor electrice deasupra
incadreaza in clasele U2 (AD3) sau K (AF4) ~i in categoria incaperilor acumulatoarelor neetan~e ~i se va evita pe cat este posibil montarea
"foarte periculoase la ~oc electric" (conf. STAS 8275) iar, avandu-se in conductelor electrice deasupra acestora.
vedere degajilrile de hidrogen in timpul functionarii normale ~i in caz de 7.4.17. Trecerile elementelor instalatiei electrice prin peretii incombustibili
avarie, aceste incaperi se incadreaza in categoria A (BE3a) sau D (BEla) de ai incaperilor statiei de baterii de acumulatoare sau prin canale, se etan~eaza
pericol de incendiu. cu materiale izolante rezistente la umezeala ~i coroziune, in conditiile date
7.4.10. Toate incaperile statiei se incadreaza ~i in clasa EE (BA,4, BA 5). in subcap.5.2. Pentru barele neizolate se admite folosirea de placi de trecere
7.4.11. in situatiilein care mediuldin incapereabateriilorde acumulatQare din textolit, iar pentru conductele ~i cablurile izolate in PVC, a tuburilor de
~i a celorlalte incaperi auxiliare prezinta pericol de explozie, la proiectarea trecere etan~e cu vata de sticla ~i chit anticorosiv.
instalatiilor electrice se respecta prevederile de la 7 .14 ~i prevederile STAS 7.4.18. Protectia la supracurenti a bateriilor de acumulatoare, a barelor
9954/1. colectoare principale ~i a conductelor electrice de legatura dintre baterii ~i
7.4.12. tn incaperea acumulatoarelor se interzice instalarea aparatelor care barele colectoare se realizeaza prin sigurante fuzibile sau intreruptoare
pot produce arcuri electrice sau scantei (de ex. intreruptoare, prize, etc.). automate, alese in conditiile prevazute in subcapA.2. Aparatele de conectare
7.4.13. Corpurile de iluminat din incaperea acumulatoarelor normale se aleg ~iprotectie se prevad pe conductele ambilor poli ai circuitului respectiv. Fac
cu grad de protectie stabilit pe baza anexei 4 ~i trebuie protejate impotriva exceptie retelele cu un pol legat la pamant la care aparateie se monteaza
coroziunii. Ele se amplaseaza la 0 distanta de cel putin 1 m de la fata plana numai pe conductele legate la polul izolat fata de pamant.
superioara a acumulatoarelor ~ipe cat posibil deasupra cailor de acces dintre 7.4.19. Daca in incaperea acumulatoarelor se prevad diverse elemente
~irurile de acumulatoare. metalice auxiliare din aluminiu (suporturi, console, pat de cabluri etc.)
tn incaperile din categoria A de pericol de incendiu se VOl'folosi aferente instalatiilor electrice, acestea se VOl'proteja anticorosiv cu lac
corpuri de iluminat in constructie antiexploziva. rezistent la electrolit.
Se interzice pozarea conductelor instalatiei electrice pentru iluminat 7.4.20. Bateriile de acumulatoare se vor instala, de regula, pe un singur
deasupra bateriilor de acumulatoare. nivel sau in planuri succesive, conform indicatiilor furnizorului, montate pe
7.4.14. Conexiunile electrice la bateriile de acumulatoare se realizeaza cu pardoseala sau pe postamente (socluri), confectionate din materiale rezistente.
bare metalice neizolate sau cu conductoare cu izolatia rezistenta la umiditate la electrolit ori protejate corespunzator. Exceptie fac postamentele pe care
~i la electrolit. Materialul conductelor se alege respectand prevederile din se monteaza baterii de acumulatoare formate din elemente etan~e(capsulate)
subcap. 3.3 ~i 5.1 ~idin anexa 11. la care prin spargerea vaselor nu se produc scurgeri de electrolit (elemente
tn cazul acumulatoarelor acide se recomanda cuprul iar in cazul de acumulatoare cu gel).
133
132
-----

-- -- -- - ---

7.4.21. tn zonele cu grad mic de seismicitate se admite ~i montarea pe STAS 1478), pana la punerea in functiune a unor mijloace neelectrice de
postamente cu etaj, in cazuri exceptionale, cand nu existli spatiu cu conditia alimentare cum sunt de exemplu: motopompe, pompe cu abur etc.;
luarii de ffiasuripentru evitarea rastumarii bateriilor. Calculul postamentelor _ la consumatorii la care, conform normativului I 9, se prevad pompe de
se va face la eel putin dublul greutatii bateriei in stare de functionare. tn incendiu de rezerva ~i fac parte din urmatoarele categorii de cladiri:
zonele cu grad mare de seismicitate (mai mare sau egal cu 7 pe scara MKS - . blocuri de locuinte cu inaltimea de eel mult 45 m (masurata de la nivelul
STAS 11100/1), pentru protectia bateriilor de acumulatoare la seism, terenului accesibil autospecialelor de interventiepana la pardoseala ultimului
elementele de sustinere trebuie sa asigure rezistenta ~i stabilitatea la seism, cat folosibil); .
evitandu-se atat rastumarea, cat ~i spargerea vaselor de acumulatoare. . cladiri pentru birouri care nu sunt inalte sau foarte inalte (eel mult 28m
Eficacitatea sistemului de sustine're va trebui sa fie verificata fie prin calcul, masurati ca la alineatul precedent), daca densitatea sarcinii termice stabilita
fie prin probe experimentale (conform instructiunilor PE 148). conform STAS 10903/2 este sub 420MJ/m2;
7.4.22. Acumulatoarele trebuie sa fie izolate electric fata de postamente sau . cladirile de gradul I ~i II de rezistenta la foe pentru cinematografe,
fata de pardoseala, astfel incat in timpul exploatlirii, rezistenta de izolatie a cluburi, discoteci ~i sali polivalente (fua scena amenajata), sali de intruniri,
retelei de curent continuu sa nu scada sub limitele admise cu exceptia de gimnastica ~i de sport cu 0 capacitate mai mica de 400 locuri.
acumulatoarelor etan~e (capsulate) in carcase de plastic. tn acele~i conditii se alimenteaza ~i vanele de incendiu actionate
electric, care pot fi manevrate direct de catre personalul de serviciu in mai
putin de 5 min. de la darea semnalului de alarma din cadrul obiectivelor de
7.5. Instalatii eIectrice pentru alimentarea receptoarelor cu rol de mai sus.
siguranta la foe b) Pe doua cai de alimentare
_ in situatiile in care se prevede pompa de rezerva sunt instalatii automate

'7.5.1. Alimentarea cu energie electrica a tabloului de distributie al statiei de stingere, sau alte dispozitive de siguranta la foe cu dubla alimentare.
pompelor de incendiu, al electrovanelor de incendiu ~i altor dispozitive de Sursa de alimentare de baza va fi asigurata conform punctului a) iar cea de
siguranta la foe se asigura dupa caz: , rezerva poate fi:
a) Pe 0 singurli cale de alimentare. Se considera 0 cale de alimentare cea _ alta sursa de energie electrica independenta fata de prima;

racordata la un post de transformare al sistemului energetic national, dintr-o _ grup electrogen de interventie cu intrare automatli in functiune la cliderea '

centralli electrica, reteaua de joasa tensiune a fumizorului prin firida de sursei de bazli.
bran~ament sau tabloul general de distributie al cladirii (daca firida de tn toate cazurile trebuie asigurata trecerea automata (dublata de
brarl~ament sau tabloul general de distributie indeplinesc conditiile din art. actionare manuala) de pe alimentarea de baza pe cea de rezervli la
7.5.2). nefunctionarea sursei de baza.
Alimentarea pe 0 singura cale, intr-una din variantele de mai sus, Cu acordul investitorului, se pot prevedea surse de alimentare de
aleasa dupa caz, se face in urmatoarele situatii: rezervli ~i in alte situatii justificate.
- consumatorii la care, conform normativului I 9, nu se prevad pompe de 7.5.2. Se admite ca alimentarea tabloului de distributie al statiei pompelor
incendiu de rezerva sau nu sunt echipate cu dispozitive de siguranta la foe ~i electrovanelor de incendiu ~i a altor dispozitive de siguranta la foe sli se
la care este obligatorie asigurarea sursei de alimentare de rezerva; facli din tabloul general al unei cladiri numai dacli acesta este amplasat astfel
- la consumatorii la care, conform normativului I 9, nu sunt prevazute incat functionarea lui nu este periclitatli in caz de incendiu in cladirea
instalatii automate de stingere (sprinclere, drencere, apa pulverizatli) dar se respectivli. Se considera cli amplasarea satisface aceste conditii daca tabloul
prevad pompe de incendiu de rezerva ~i solutii de asigurare in primele 'J.O general este amplasat in exteriorul cladirii respective, in constructii
min. de la darea semnalului de alarma a unui debit redus de apli (conf. independente, de gradul I sau II de rezistentli la foe sau in interiorul cladirii

134 . 135
- - ---

in incaperi cu acces u~or din exterior. Incaperea tabloului general. va fi pentru iluminat normal ~i de siguranta a'statiei pompelor de incendiu, sursa
separata de restul cladirii prin elemente de separare din materiale de rezerva pompa de epuismente care evita pericolul inundarii pompeIor de
incombustibile de clasa CO (CA1) (pereti ~i plan~ee cu rezistenta la foe de incendiu etc.).
minimum 1,5 ore). Separarea fata de incaperile din categoria A (BE3a), B 7.5.6. Se prevede comanda automata pentru pomirea pompelor de incendiu:
(BE3b) se realizeaza prin pereti antiex ~i golurile de comunicare functionala - in cazurile in care nu exista personal calificat pentru punerea lor in
protejate cu incaperi tampon antiex. functiune in timp util;
7.5.3. Caile de alimentare ale tabloului de distributie al statiilor pompelor, - pentru instalatiile speciale de stingere (sprinklere, drencere, apa
electrovanelor de incendiu ~i instalatiei de ventilare pentru evacuarea pulverizata).
fumului se amplaseaza pe trasee ferite de pericol de incendiu. Intrarea automata in functiune a pompelor (mai putin a pompei
Se considera ca traseul unei linii aeriene este ferit de pericol de pilot) va fi semnalizata optic ~i acustic in locurile precizate la art. 7.5.7. In
incendiu dadi linia este amplasata la eel putin 10 m fata de constructii de aceste locuri va fi prevazuta posibilitatea opririi manuale a semnalizarii
gradul I, II ~i III de rezistenTa la foe, la eel putin 20 m fata de cele de acustice. Semnalizarea optica se va opri automat odata cu oprirea tuturor
gradul IV ~i V de rezistenta la foe precum ~i fata de depozite deschise de pompelor de incendiu. Instalatiile de alimentare se prevad ~i cu posibilitati
mate~ialecombustibile ~i la 0 distanta eel putin egala cu de 1,5 ori inaItimea. de actionare manuala.
suportului liniei aeriene, dar eel putin 15 m fata de cH\diriledin categoria Oprirea pompelor de incendiu se prevede numai manual, cu
A (BE 3a), B (BE3b). exceptia situatiei de la art.7.5.11.
In cazul in care se prevad doua cai de alimentare, acestea se dispun 7.5.7. Comanda manuala de actionare a pompelor ~i electrovanelor de
pe trasee separate sau se separa antifoe prin amenajari constructive de incendiu se poate face ~i prin butoane speciale de pomire amplasate atat in
separare, astfel incat avarierea unei cai sa nu poata provoca intreruperea in incaperea pompelor ~i electrovanelor de incendiu cat ~i , dupa caz, la
alimentare cu energie electrid a celeilalte cai. distantain diferite puncte de comanda (de ex. la serviciul de pompieri, in
In exterior, dad traseul uneia dintre caile de alimentare este aerian, camera dispeceratului de comanda, in cladirile respective, in sectii de
traseul celei de a doua cai se executa subteran, in conditiile prevazute de fabricatie, depozite etc. pentru care sunt prevazute aceste instalatii).
normativul PE 107. In interior se interzice ca traseul acestor cai sa treadi Se prevede oprirea manuala a pompelor ~i electrovanelor de
prin incaperi de categoria A (BE3a), B (BE3b), C (BE2) sau PC (AE5). incendiu sa se faca nun1aidin statia pompelor de incendiu.
7.5.4. Coloanele tabloului.de distributie alstatiei pompelor de incendiu, al Butoanele pentru comanda manuala a pompelor ~ielectrovanelor de
electrovanelor de incendiu ~i al sistemului de evacuare mecanica a fumului .incendiu care servesc instalatii de hidranti interiori neautomatizate, se
se leaga inaintea intreruptorului general sau a sigurantelor generale ale amplaseaza in apropierea fiecarui hidrant interior. Aceste butoane trebuie sa
tabloului din care se alimenteaza. Intreruptorul de pe coloana ce alimenteaza fie special executate pentru instalatii de stins incendii, fiind dispuse in cutii
tabloul statiei pompelor , al electrovanelor de incendiu ~i al sistemului de sau ni~e cu geam, sigilate.
evacuare a fumului se prevede cu blocare sigilata care sa nu permita 7.5.8. In toate instalatiile de stins incendii, schema de comanda a pompei
intreruperea alimentarii decat in caz de stricta necesitate. Aceasta blocare nu (pompelor) de rezerva se stabile~teastfel incat acestea sa intre automat in
este necesara in cazul cand intreruptorul se afla in incaperi unde au acces functiune in urmatoarele situatii:
numai persoane autorizate (camera tabloului general de distributie etc.). - la disparitia tensiunii de alimentare a pompei (pompelor) aflate in
7.5.5. Din tabloul statiei pompelor de incendiu se pot alimenta numai functiune;
recepto~e care contribuie direct ~i indirect la' interventia de stingere a - la oprirea pompei (pompelor) in functiune prin declan~area protectiei
incendiilor (pompele de incendiu, electrovanele de incendiu, sistemele de termice sau electromagnetice;
desfumare, instalatia de automatizare pentru stingerea incendiilor, instalatia

136 137
- -- -- ---- -

-- --- --

-atunci cand pompa (pompele) aflate in functiune nu asigura presiunea langa cortina de siguranta se vor asigura ~i posibilitati de actionare manuala
necesara. a acesteia. Actionarea automata a cortinei va fi semnalizata optic ~i acustic
in cazul statiilor de pompare cu mai multe pompe, intrarea in local ~i la serviciul de pompieri.
functiune a acestora se va face succesiv (temporizat) pentru a se evita 7.5.15. Solutiile de alimentare electrica a altor instalatii ~i dispozitive PSI
declan~area aparatajului de protectie. in cazul pornirii manuale, acesta se va (u~iobloane rezistente la foe, clapete antifoe, etc.) se stabilesc de proiectant
stabili prin "Instructiuni de exploatare". functie de conditiile specifice ~ide siguranta la foe, adaptandu-se una dintre
7.5.9. Schema de comanda a pOJ11pelor de incendiu se stabile~teastfel incat variantele a) sau b) de la art. 7.5.1.
sa se poata alterna situatia de potflpa in functiune cu cea de rezerva pentru 7.5.16. Statiile de pompare, centralele de semnalizare a incendiilor ~izonele
a se putea controla permanent starea instalatiilor ~i a se realiza 0 uzura in care se afla elemente de prevenire ~i stingere a incendiilor la care trebuie
uniforma a pompelor. . actionat (electrovane etc.) vor fi prevazute cu instalatie de iluminat de
7.5.10. Comanda sistemului de efacuare a fumului se poate face: siguranta pentru continuarea lucrului.
- automat prin detectoare de futJ1plasate in compartimentele din cladire 7.5.17. Grupul electrogen de interventie pentru alimentarea de rezerva poate
expuse riscului de incendiu; fi instalat in cladiri independente sau poate fi inglobat in cladiri din
- manual, prin butoane de com9llda amplasate pe caile de evacuare, la categoriile de pericol de incendiu C (BE2), D (BEla), E (BElb) sau alipite
fiecare nivel; de acestea.
- manual, prin comanda la distanta, in cazul existentei unui post central de 7.5.18. incaperea grupului electrogen de interventie inglobata sau alipita
comanda ~i control pentru apararea impotriva incendiilor. constructiilor cu alte destinatii, se separa de restul cladirii prin pereti cu
7.5.11. Pompele de incendiu vor fi protejate impotriva functionarii in gol, rezistenta la foe de eel putin 3 ore ~iplan~ee cu rezistenta la foe de I ora ~i
la lipsa de apa, prin asigurarea opririi automate a acestora. Aceasta situatie 30 minute avand acces direct din exterior. Aceasta incapere trebuie
va fi semnalizata optic ~iacustic io camera serviciului de pompieri sau in alt prevazuta cu goluri de evacuare spre exterior a gazelor de ardere, astfel
loc cu supraveghere permanenta. incat sa fie eliminat pericolul introducerii acestora in cladire. Se admite
7.5.12. Conductoarele coloanelo' de alimentare a tabloului statiei de comunicarea cu coridorul comun, printr-o u~a avand limita de rezistenta la
pompare pentru incendiu ~i altor sjsteme de siguranta la foe vor fi prot~jate foe de I ora ~i 30 min., tara insa a se renunta la accesul direct din exterior.
impotriva deteriorarilor mecanice cu tuburi metalice daca sunt montate 7.5.19. Cladirile independente pentru grupuri electrogene trebuie sa fie de
aparent sau din materiale plastice daca sunt montate ingropat. Aceste gradul II sau III de rezistenta la foe ~i prev~te cu goluri de evacuare a
coloane pot fi executate ~iin cabluti armate (tara alte protectii) sau nearmate gazelor de arder~.
dar protejate cu tuburi metalice. 7.5.20. incaperile in caie se gasesc grupurile electrogene se prevad cu
7.5.13. Conductoarele coloanelor ~i circuitelor de alimentare a pompelor, iluminat de siguranta conform subcap. 7.13.
electrovanelor ~ia altor elemente aferente instalatiilorde stins incendiu ~ide
desfumare precum ~i a circuitelor Je control, comanda ~.isemnalizare, vor
fi din cupru ~i vor fi executate n1Jmaiprotejate in tuburi metalice sau in 7.6. Instalatii electrice pentru firme §i recIame Iuminoase
cabluri.
7.5 14. Dispozitivele pentru actionjU"eacortinelor de siguranta din cladirile 7.6.1. Proiectarea ~i executarea instalatiei electrice interioare ~i exterioare
cu orice destinatie se alimenteaza conform prevederilor art. 7.5.1, pct.b. a firmelor ~i reclamelor luminoase se face respectandu-se pe langa
Actionarea lor se va face automat la declan~area instalatiei de semnalizare prevederile din subcap. 5.2 ~i conditiile speciale din capitolul de fata.
a incendiului din sala sau scena. jn incaperea serviciului de pompieri ~i 7.6.2. Distanta de la paqile sub tensiune ale firmelor ~i reclamelor

138 139
--- -- --- _..--

--- - ----- ---- - - --- -- -

luminoase amplasate in exteriorul cliidirilor, pana la sol §i respectiv pana la transformatoarelor in interiorul cliidirilor numai in locuri inaccesibile
elemente ale constructiilor, trebuie sa fie de cel putin: I'l'rsoanelor neautorizate §i numai cu conditia utiliziirii pentru instalatia de
- 3,0 m pana la sol (trotuare etc.); IImllatensiune a conductelor electrice de inalta tensiune ecranate.
- 1,5 m pana la balcoane, terase, ferestre; , (UO. In cliidirile noi care urmeazii sa fie dotate cu firme luminoase se
- 3,0 m pana la acoperi§uri accesibile in mod nonnal; IIIt'viid fir:ide speciale in care se instaleaza transformatoare impreuna cu
- 1,0 m pana la acoperi§uri inaccesibile in mod nonnal. dl~pozitivelede conectare §i eventuale dispozitive de programare.
In cazul in care aceste distante nu pot fi respectate constructia ! 6.11. Transformatoarele se alimenteaza prin circuite independente de

firmelor §i reclamelor luminoase se realizeaza in a§a fel incat sa nu permita I\rc1caale altor receptoare, pe un circuit putand fi alimentate cel mult 5
accesul direct la nici una din piirtile ei sub tensiune. . II.msformatoare. Fiecare circuit se protejeaza prin sigurante fuzibile. .
7.6.3. Distanta minima pe orizontala de la firme sau reclame luminoase pana !6.12. Circuitele pentru alimentarea transformatoarelor se executa cu
la cea mai apropiata linie de contact pentru tramvaie sau troleibuse, sa fie l'onductoare cu izolatie normala iar sectiunea minima admisa pentru
de 2,2 m. mnductoarele de aluminiu este de 4 nun2 (vezi anexa 5). In cazul in care
7.6.4. Distanta minima de la firma sau reclama luminoasa pana la .,rcSle circuite se pozeaza §i la exterior, ele se protejeaza in tuburi metalice
suporturile liniilor de contact ale tramvaielor sau troleibuselor (staIpi, ('Ian§e.
console, suspensii etc.) in legatura cu pamantul, trebuie sa fie de 0,5 m. , 6.13. Circuitelepentru alimentareafirmelor§i reclam~ oase se
7.6.5. Distanta minima de la piirtile neizolate aflate sub tensiune inalta ale I'n:vad cu dispozitive de comanda din interiorul cladir}i(,~~~J~4t\{ itive
firmelor §i reclamelor pana la elemente din materiale combustibile trebuie ~l' pot prevedea suplimentar §i la exteriorul cladirii diet
I 'oq: ~~i~tale-.:'f'!i
"'~r\1 -' ;ua~~ r-o
sa fie cel putin de 10 cm; daca aceasta distanta nu poate fi asigurata, piirtile III~I\cu u§a asigurata cu cheie. .., ~, r. ~
neizolate trebuie protejate prin elemente din materiale izolante,
incombustibile sau greu combustibile (clasele CO(CA1) sau Cl (CA2a». ~
1.6.14. Tran~f~~t~ar~le sau grupurile de transfo ~atoare ,sa''IU'ev~/~u
lkconectare vlZlblla§l slgura pe toate fazele. ~> ~
7.6.6. Firmele §i reclamele luminoase cu tuburi cu desciirciirialimentate la 1.6.15. Instalatia electrica cu tensiuni peste l000V a fi~lt1I'E§\~elor
tensiune inalta amplasate in interiorul constructiilor in vitrine inchise sau luminoase se executa cu conductoare electrice speciale, cu tensiunea de
deschise sau in locuri accesibile persoanelor neautorizate se realizeaza in a§a lficercare de cel putin 15000V.
fel incatsa nu fie posibilaccesulla piirtilelor aflatesub tensiune. . Daca instalatia electrica de inalta tensiune a firmei sau reclamei
7.6. 7. Alimentarea cu energie electrica a tuburilor cu desciirciiri de inalta ('~le montata in exterior, se utilizeaza conducte electrice cu izolatie
tensiune ale firmelor sau reclamelor se face prin intermediul ~uplimentara, rezistenta la intemperii. Conductele electrice se monteaza pe
transformatoarelor speciale cu dispersie de flux magnetic, ale ciiror Il.olatoare,iar pe portiunile pe care exista pericol de deteriorari mecanice se
caracteristici nominale se aleg in functie de acelea ale tuburilor. protejeaza in tuburi metalice. Se pot folosi §i conducte electrice cu izolatie
Transformatoarele se instaleaza in cutii proprii pentru un normala pozate in tuburi de protectie. Intr-un tub se instaleaza cel mult doua
transformator sau 0 cutie pentru mai multe transformatoare, care se previid nmducte electrice:
cu blocaj, astfel incat deschiderea lor sa fie insotita de imediata intrerupere J,6.16. Intrarile §i ie§irile tuburilor sau conductelor electrice din cutia
a alimentiirii din retea pe toate fazele. Iransformatorului se protejeaza prin izolatoare de trecere sau prin tile sau
7.6.8. Se interzice instalarea aparatelor care sunt alimentate la tensiunea pipe de portelan, dupa caz, montate in a§a fel incat sa nu fie posibila
primara, in interiorul cutiei transformatoarelor, cu exceptia celor pentru pl'tlrundereaapei sau a zapezii in interiorul cutiei.
blocaj §i pentru compensatie. 1.6.17. Toate piirtile metalice ale firmei sau reclamei luminoase care nu soot
7.6.9. Transformatoarele se amplaseaza, in masura posibilitatilor, cat mai ~uhtensiune (constructia metalica a firmei, cutia transformatoarelor, tuburile
aproape de tuburile ce trebuie alimentate. Se admite instalarea IIIctalicede protectie etc.) precum §i punctul neutru al in~urarii secundare

140 141
I,
-- -- -- ----- --..----

a transformatoarelor speciale se leaga la instalatia de protectie comuna a 7.7.9. La blocurile de locuinte, circuitul iluminatului putului de ascensor se
cladirii conform prevederilor subcap. 4. 1. racordeaza:la tabloul comun de lumina ~i fOTta.La tablou nu se prevede un
intreruptor pentru acest circuit.
La cladirile prevazute cu iluminat de siguranta, circuitul pentru
7.7. Instalatii electrice pentru ascensoare iluminatul putului ascensorului se alimenteaza din circuitele acestui iluminat.
Circuitul pentru iluminatul putului ascensorului de interventie in caz
7.7.1. La proiectarea ~i executarea instalatiilor electrice pentru ascensoare de incendiu se racordeaza ca ~ila coloana tabloului ascensorului din cladirea
se respecta pe langa conditiile generale din prezentul normativ ~iprevederile respectiva.
normativului ~i instructiunile tehnice ale producatorului de ascensoare.
7. 7.10. P~otectia mecanica a coloanei de alimentare a tabloului principal al
7.7.2. La blocurile de locuinte, coloana pentru alimentarea tabloului ascensorului ~i al tabloului ascensorului de interventie la incendiu a
principal al ascensorului se racordeaza la tabloul comun de lumina ~i fOTta. coloanelor de alimentare a tabloului de comanda, control ~i semnalizare
Pentru aceasta coloana nu se prevede intreruptor de tablou. precum ~i a circuitului de iluminat pentru putul ascensorului se executa cu
7.7.3. La cladirile ce adapostesc persoane care nu se pot evacua singure, la
tuburi pe toate pOTtiunilede traseu pe care nu exista pericol de deteriorare
magazine, la hoteluri, precum ~i la alte cladiri cu aglomerari de persoane, mecanica.
coloana de alimentare a tabloului ascensoarelor se racordeaza la tabloul
Tuburile de protectie trebuie sa asigure functionarea instalatiei timp
general sau la un tablou de fOTtainaintea intreruptorului general sau a
de minim 2 ore la actiuni termice.
sigurantelor generale.
7.7.11. Protectia impotriva ~ocurilor electrice prin atingere indirecta
7.7.4. Alimentarea cu energie electrica a tablourilor ascensoarelor de
(atingerea paqilor metalice ale ascensorului care in mod normal nu se afla
interventie in caz de incendiu in cHidirileinalte sau foarte inalte, se asigura
sub tensiune) se realizeaza conform prevederilor din subcap.4.2. GIisierele
pe doua cai de alimentare independente, in conditiile prevazute la art.
7.5.1.b. La aceste tablouri se racordeaza numai ascensoarele de interventie. ascensoarelor se utilizeaza drept prize de pamant naturale ~i conductoare
7.7.5. Coloanele pentru alimentarea tabloului ascensorului de interventie in naturale de legare la pamant, in conditiile prevazute in STAS 12604/4,5.
caz de incendiu ~i circuitele de alimentare se amplaseaza pe un traseu care
sa nu poata fi periclitat in caz de incendiu, pe timpul de functionare normat.
7. 7.6. Alimentarea instalatiilor electrice ale ascensoarelor de materiale se 7.8. Linii de contact pentru m8§ini de ridicat §i transportat
face dintr-un tabIou de fOTtasau din tabloul ascensorului de persoane din
cladirea respectiva. 7.8.1. Liniile de contact pentru ~ini de ridicat ~itransportat se proiecteaza
7.7.7. Sectiunea coloanei tabloului ascensorului se dimensioneaza pentru ~i se executa respectandu-se pe langa prevederile generale din cuprinsul
caderea de tensiune la pomirea admisa conform instructiunilor prezentului normativ ~i conditiile specifice din acest capitol. Pentru liniile
producatorului ascensorului sau, in Iipsa acestora, pentru 0 cadere de de contact din otel pentru poduri rulante, se respecta ~i prevederile din
STAS 6773.
tensiune la pomire de cel mult 3 % fata de tensiunea nominala.
7.7.8. Pentru iluminatul putului inchis al ascensorului se prevede un circuit 7.8.2. Materialulliniei de contact se alege conform prevederilor din subcap.
de lumina independent de alte circuite de lumina. Acest circuit se pozeaza 5.1 ~i din anexa 10, avandu-se in vedere conditiile de mediu in care acesta
pana la 0 doz1ide derivatie instalata la baza putului. intreruptorul pentru urmeaza sa lucreze ~iin functie de tipul culegatorilor de curent.
comanda acestui circuit se amplaseaza intr-un loc accesibil numai 7.8.3. Sectiunea coloanei de alimentare a liniei ~i sectiunea liniei precum ~i
personalului autorizat. modul de alimentare a liniei, se aleg astfel incat la curentul de pomire suma
tuturor caderilor de tensiune (pe coloana ~i linie) pentru pozitia cea mai

142 143
--- -- - -- - -----

defavorabila de functionare a ma§inilor sa nu depii§easca 12% in curent prevedea un dispozitiv de control al izolatiei care sa sernnalizeze punerea la
alternativ ~i 15% in curent continuu. pamant.
7.8.4. In cazul in care 0 linie de contact alimenteaza mai muIte ffia§inide .7.9.6. La alimentarea cu energie electrica cu co~ductoare neizolate a
ridicat sau transportat la ambele capete ale liniei se prevad zone de reparatie ~antierelor se respecta ~i urmatoarele conditii:
avand 0 lungime cel putin egala cu lungimea unei ma§ini. Intre zona de - in punctele cele mai inalte ale ~antierului se prevad descarcatoare legate la
reparatie ~irestullinieise lasa un "rost de separatie" . Zona de reparatiese priza de pamant;
prevede cu posibilitatea de scoatere de sub tensiune a zonei ~i legarea zonei - staIpii din beton armat ai liniilor aeriene de joasa tensiune se leaga la
l'a pamant in timpul repararii unei ma~ini. pamant prin continuitatea armaturilor metalice;
7.8.5. In afara de aparatele de protectie de la tabloul din care pleaca coloana - la staIpii din lernn, elementele metalice montate pe ei se leaga la
ce alimenteaza linia se prevede suplimentar un separator special de conductorul de protectie numai daca staIpii sunt ~untati prin elemente
siguranta, pentru deconectarea alimentarii liniei in timpul reparatiilor ~i metalice (de ex. prin conductoare de coborare, cabluri armate, etc.) iar
reviziilor ei. Acest separator se nwnteaza intr-un dulap la care are acces descarcatoarele lor de supratensiune se leaga direct la pamant;
numai,personalul autorizat. - descarcatoarele de supratensiune se monteaza cat mai aproape de
7.8.6. Protectia impotriva ~ocurilor electrice prin atingerea indirecta se receptoarele de energie electrica prevazute cu inf'a§urari(motoare electrice,
realizeaza prin legarea la nul ~i la pamant, conform STAS 12604/4,5. transformatoare de sudare etc.)
7.9.7. In incinta ~antierului, retelele electrice de joasa tensiune se executa
7.8.7. Instalatiile de ridicat ~i transportat cu cale de rulare se leaga la
instalatia de protectie folosind ~inele caii de rulare drept conductor de pe cat posibil pe solutia definitiva. Se recomanda executarea retelelor de
protectie in conditiile prevazute in STAS 12604. joasa tensiune in cabluri. In cazul in care aceasta nu este posibil, se executa
aerian, cu conductoare torsadate, respectandu-se prevederile din cap.5 ~idin
normativul PE 106.
Se va evita utilizarea conductoarelor neizolate in incinta ~antierului
7.9. Instalatii electrice de §antier
cu exceptia celor pentru instalatiile de ridicat ~i transportat ~i pentru
instalatiile de protectie impotriva ~ocurilor electrice executate conform
7.9.1. Instalatiile electrice de ~antier se proiecteaza ~i se executa
subcap. 4.1. ~i 7.8.
respectandu-se pe langa prevederile prezentului normativ ~i precizarile din 7.9.8. Instalatiile electrice de distrihutie se executa in montaj fix sau ca
SR CEI 364-7-704 ~i SR CEI 621.
instalatii electrice mobile, dupa c~, in conditiile de la subcap. 5.1.
7.9.2. Prevederile specifice din prezentul capitol completeaza regulile 7.9.9. Toate echipamentele ~i aparatele electrice utilizate trebuie sa aiM
generale ~ise aplica instalatiilorprovizorii destinate organizarilor de ~antier, gradul de protectie minim IP 44.
construirii de cladiri noi, lucrarilor de modernizare, reparare, consolidare 7.9.10. In fiecare tablou electric se prevad, pentru toate punctele de
sau demolare a cladirilor existente, lucrarilor de terasamente.
alil1,lentare,ansambluri de aparate care contin:
7.9.3. La alimentarea cu energie electrica a ~antierului se tine seama de j - un aparat general de comanda;
solutia stabilita pentru constructia definitiva evitandu-se, pe cat posibil, - dispozitive de protectie la supracurenti;
alimentarea provizorie. - dispozitive de protectie impotriva atingerilor indirecte.
7.9.4. In cazul in care pentru alimentarea cu energie electrica a ~antierului 7.9.11. Pozarea conductelor electrice trebuie realizate astfel incat sa nu se
se utilizeaza posturi de transformare provizorii, acestea se amplaseaza pe cat exercite nici un efort (solicitare) asupra conexiunilor, cu exceptia cazurilor
posibil in centrele de greutate a receptoarelor de energie electrica. in care sunt special prevazute pentru acest scop.
7.9.5. In cazul folosirii schemei IT de alimentare cu energie electrica, se va

144 145
-------- --- - - --- -- - --- -

- -- --- ---

7.9.12. Conductele electrice nu trebuie sa fie pozate in pasaje pentru pietoni plOlcctie" sau "izolarea suplimentara de protectie" conform STAS 12604
sau vehicule, pentru a evita deteriorarea lor. Daca 0 asemenea pozare estc :1 prevederilor din subcap. 4.1.
necesara se va prevedea 0 protectie speciaHiimpotriva solicitarilormecanice . 9.20. Legarea la priza de pamant pentru protectie se aplica pe §antiere
§i a contactelor cu utilajele. IIIlInaidaca retelele de alimentare ale §antierului nu sunt retele izolate fata
7.9.13. Tablourile electrice destinate instalatiei de iluminat se alimenteaza ,II"pamant §i la folosirea ei se respecta prevederile din STAS 12604/4,5 cu
printr-un cordon in executie medie previizut cu trei conductoare \Hl'l'izariledin acest capitol.
(L+N+PE). . 9.21. Reteaua generala a conductoarelor principale de legare la pamant de
7.9.14. Pentru iluminat se pot utiliza corpuri de iluminat portabile, cu grad prolcqie se realizeaza pe §antiere, in general, buclata, chiar daca reteaua de
de protectie §i carcasa din material electroizolant §i alimentate prin prize IIhmcntareeste ramificata, in toate cazurile in care acest lucru este posibil.
racordate la circuitele provizorii previizute pe coridoarele constructiei in ! 9.22. Prizele de pamant §i conductoarele de legare la pammt de pe

lucru. Prizele se amplaseaza in locuri ferite de lovituri. ':lInlierese executa cu priori tate utilizandu-se elementele metalice naturale
7.9.15. Instalatia electrica pentru iluminatul de paza se executa conform I '.\slt:nte (structura metalica a constructiei, conductele metalice, armatura

proiectului definitiv al constructiei. Daca aceasta nu este previizuta cu un IlI'lOnuluietc.) cu respectarea conditiilor din STAS 12604/4,5.
astfel de iluminat se prevede numai instalatia electrica pentru iluminatul Receptoarele mai indepartate de cladiri a caror constructie metalica
necesar pentru paza materialelor §i valorilor importante din §antiere. llill' utilizata drept priza naturala, se leaga la aceasta printr-un conductor de
7.9.16. Utilajele electrice de pe §antierese alimenteaziidirect dintr-un tablou lep.arcla pammt care insote§tereteaua de alimentare,asigurandu-seastfel
de distributie, printr-un circuit electric individual, prin instalatii electrice lOntinuitatea retelei generale de protectie de pe §antier.
fixe §i circuit separat pentru fiecare utilaj. I 9.23. Carcasele §i elementele de sustinere metalice ale echipamentelor
Fac exceptie utilajele care i§i schimba frecvent amplasamentul §i dcctrice §i toate instalatiile de legare la pammt locale se leaga la reteaua
care se admite sa fie alimentate prin prize §i cordoane speciale pentru v('nerala de protectie. Dadi exista mai multe retele generale de protectie,
instalatii electrice mobile, in executie medie sau grea, sau cu conducte IIlcstea se leaga intre ele.
electrice armate, dupa, caz. ! 9.24. Rezistenta de dispersie a prizei de pamant ~i rezistenta
7.9.17. Aparatele, echipamentele §i receptoarele electrice fixe, de actionare, ronductoarelor de legatura pana la receptor a instalatiilor de legare la
de comanda, etc., carora nu Ii s-a aplicat ea miisura de protectie impotriva pnmant trebuie sa fie maximum 4 0 ~i cu conditia sa se produca
~ocurilor electrice prin atingere indirecta, alimentarea la tensiunp, redusa, ,Il'conectarea in ca?:de defect.
separarea de protectie sau izolarea de protectie, se previid cu cel putin doua 1.9.25. Instalatiile generale de protectie prin legare la pamant care se
miisuri de protectie alese astfel incat ele sa nu se anulcze reciproc, conform (")(ccuiaramificat, se leaga la toate capetele de linie ~i la punctele de
prevederilor din subcap.4.1. I;Imificatiela cate 0 prizii de pamant fixa de 10 O. Rezistenta ansamblului
7.9.18. La corpurile de iluminat fixe §i portabile se aplica miisurile de 'ill lie de maxim 40.
protectie previizute in STAS 12604/4,5. }..ungimea conductorului de legare la pammt intre doua prize de
7.9.19. La receptoarele mobile §i portabile se aplica miisurile previizute in pilll1antfixe sau de la oricare dintre receptoarele electrice pana la cea mai
STAS 12217 §i STAS 12604 cu urmiitoarele preciziiri: .Ipropiata prizii, se admite sa fie de cel mult 200m in cazul conductoarelor
-Utilajele portabile folosite in medii sau procese umede (de ex. ffia§inide \11"cupru ~i de cel mult 150m in cazul celor din otel. Daca aceste lungimi
frecat mozaic, vibratoare pentru beton, ffia§inide curatat parchetul etc.) se ('Hmdistante) sunt mai mari, se intercaleazii prize de pamant suplimentare
alimenteazii la 0 tensiune redusa de proteciie de eel mult 24 V, conform lllilfel incat lungimile, respectiv distantele specificate mai sus sa fie
prevederilor din STAS 2612 §i subcap. 4.1. Se admit tensiuni de lucru mai Il'spectate.
mari de 24V in cazul in care se aplica miisurile de protectie ."separarea de

146 147
.-- -- -- --- ---

--- --- - -- -- -- ---

7.9.26. La ~antierele cu suprafata redusa de teren, unde spatiul nu permite 7.9.31. La utilajele portabile alimentate prin cabluri flexibile, de cupru la
executarea de prize de pamant concentrate de 40 pentru instalatiile generale care se aplica protectia prin legare la pamant (schema IT sau schema TT),
de protectie, electrozii prizei se distribuie de-a lungul traseului instalatiei se admite utilizarea unui singur conductor de legare la pamant cu conditia
generale numaml lor alegandu-se astfel incat sa se realizeze 0 instalatie de utilizarii ca masura suplimentara a mijloacelor individuale de protectie, in
legare la pamant cu rezistenta de maximum 40. conditiile din STAS 12604.
Pe ~antiere se admit ~i prize complexe, constituite din prize 7.9.32. Legarea la nul de protectie se aplic1iutilajelorelectrice §i instalati~lor
verticale ~i orizontale. La priza de pamant orizontala din apropierea liniei electrice de ridicat cu cale de rulare de pe ~antiere respectandu-se conditiile
aeriene se leaga un numar suficient de prize verticale astfel incat rezistenta din STAS 12604/4,5. .
totala maxima sa fie de 40.
Se admite ca 0 priz1i de pamant orizontala ingropata in imediata
apropiere a staIpilor liniei aeriene ~i care urmeaza traseul acesteia sa aiba ~i 7.10. Jnstalatii electrice din coristructii agrozootehnice
rol de instalatie generala de protectie. in acest caz, la fiecare staIp se .
prevede 0 ramificatie la care se leaga bomele de protectie ale utilajelor ~i 7.10.1 Instalatiile electrice destinate clMirilor agrozootehnice se proiecteaza
cele ale tablourilor de distributie. ~i se executa rtespectandu-se pe langa indicatiile prezentului normativ ~i
7.9.27. La retelele aeriene pentru alimentarea receptoarelor de pe ~antiere precizarile din SR CEI 364-7-705.
conductorul pentru legare la pamant . de protectie se realizeaza cu 7.10.2. Protectia impotriva atingerilor directe trebuie asigurata indiferent de
conductoare neizolate. Conductoarele de protectie se instaleaza pe aeee~i tensiunea de alimentare:
staIpi cu reteaua de alimentare cu energie electrica, dar pe izolatoare de _ fie prin bariere corespunz1itoaresau inveli~uricare asigura gradul de
portelan marcate prin vopsire in verde/galben ~iinstalate sub ultimul izolator protectie minim IP 2X;
al retelei, la eel putin 45cm distanta. Pe staIp, in dreptul izolatoarelor _ fie printr-oizolatiecarepoate rezistala 0 tensiunede 500Vtimpde lmin.
instalatiei generale de legare la pamant, se monteaza placi avertizoare cu 7.10.3. Circuitele prizelor trebuie protejate prin dispozitive de protectie
inscriptia "conductor numai pentru legare la pamant". diferentiala cu valoare de cel mult 30mA.
7.9.28. Instalatiagenerala de protectie pe ~antierese executa cu conductoare 7.10.4. tn clMirile in care sunt animale trebuie realizata 0 legatura
de otel cu sectiunea minima de 14Omm2. in cazuri justificate se admite echipotentiala suplimentara care sa uneasca toate elementele conductoare
folosirea conductoarelor de cupru cu sectiunea de 25mm2. care pot fi atinse de animale. Aeeasta legatura echipotentiala se leaga la
7.9.29. Derivatiile de la instalatia generala de protectie spre p!ir1ilemetaliee, conductorul de protectie al instalatiei electriee.
pentru legarea lor la pamant, se executa pana la tabloul de distributie,cu Se recomanda dispunerea pe sol a unui gratar metalic legat la
conductoare avand sectiunile stabiliteconform articolului 7.9.28. De tabloul conductorul de protectie al instalatiei electriee.
de distributie pana la partea metalica se continua cu legatura dubla, conectata 7.10.5. Prevenirea producerii ineendiilor datorita instalatiiei electrice se
in puncte diferite la partea metalica ~i cu sectiunea minima de 7Omm2.OL realizeaza printr-un dispozitiv de protectie diferential cu valoarea curentului
sau, in cazurile in care conductoarele nu se pot instala aparent, cu sectiunea diferential nominal de eel mult 0,5A montat la intrarea in tabloul general sau
minima de 25mm2 Cu. cofretul cIMirii respective.
. La utilajele alimentate prin cordoane cu conductoare de cupru ~i 7.10.6. Aparatele electriee de incaIzire trebuie astfel utilizate ~i amplasate
inveli§ de cauciuc in executie grea sau medie, se admite folosirea eelui de incat sa se evite produeerea ineendiilor sau arderea animalelor. in cazul in
al patrulea conductor al cordonului drept conductor de legare la pamant. care producatorul nu da alta valoare, distanta minima dintre aceste aparate
7.9.30. Pentru legarea la pamant a echipamentelor supuse la deplasari ~i animale sau materiale combustibile este de 0,5m.
frecvente sau vibratii, se utilizeaza conductoare flexibile. 7.10. 7. Echipamentele §i aparatele electriee utilizate trebuie sa aiba un grad

149
148
:I
- ---

--- ------ --- ---

de protectie de minim IP 35.


pamant care sa deconecteze automat alimentarea cu energie electricain
7.10.8. Aparatele destinate deconectarii ~i conectarii de urgenta a retelei de momentul intreruperii aeestei continuitati;
alimentare cu energie electrica nu trebuie amplasate in zonele accesibile c) atunci cand echipamentul este - alimentat prin intermediul unui
animalelor, tinand seama de conditiile care pot apare datorita unor actiuni
necontrolate. transformator cu des~urari distincte sau prin intermediul unei surse care
sa prezinte 0 separare electrica intre circuitul primar ~i secundar (de ex.
7.10.9. Pentru aplicarea masurii de protectie impotriva atingerilor directe grup motor generator) circuitele secundare se realizeaza, de preferinta, in
prin intreruperea automata a alimentarii, tensiunea limita conventionala UL schema TN, dar pot fi realizate ~i in schema IT pentru aplicatii specifice.
in incaperile in care se gasesc animale sau situate in exterior, este de 25V Legarea la pamant se face cu respectarea conditiilor de la punctul a) ~i b).
valoare eficace in curent altemativ sau 60V in curent continuu, timpul NOTA: Prevederile prezentului articol se refera ~i la un circuit care
maxim de intrerupere fiind de 5 secunde.
alimenteaza mai multe echipamente ~i in care suma curentilor de fuga
dep~e~te IOrnA.
7.11.6. In cazul schemei de alimentare IT circuitul se protejeaza printr-un
7.11. Instalatii electrice afennte echipamentelor informatice dispozitiv de protectie la curent diferential rezidual a carui curent nominal
de functionare se stabile~teconform relatiei:
7.11.1. Instalatiile electrice de alimentare a echipamentelor destinate
prelucrarii informatiilor se proiecteaza ~i se executa respectandu-se pe langa I I ~/An< UL
prevederile prezentului normativ ~i precizarile din SR CEI 364-7-707. 2-- 2RA
7.11.2. Prevederile din prezentul capitol se aplica instalatiilor electrice de
in care:
alimentare a echipamentelor informatice prevazute cu dispozitive de filtrare
a parazitilor radiofonici care pot produce curenti de fuga de valori suficient II - curentul total de fuga prezumat, [A];
de mari incat un defect de continuitate al circuitului de punere la pamant sa IAn - curentul nominal de functionare al dispozitivului de protectie
poata provoca atingerea unei tensiuni de atingere periculoase. De asemenea diferential, [A];
prevederile pot fi aplicate ~i instalatiilor electrice de alimentare a -
U L tensiunea de atingere maxima admisa, [V];
echipamentelor industriale de comanda, de telecomunicatii etc. RA - rezistenta de dispersie a prizei de pamant, en].

7.11.3. Toate conductoarele de protectie utilizate vor fi din cupru. 7.11. 7. In schema IT este preferabil ca echipamentele avand curenti de fuga
7.11.4. Pentru echipamentele care au un curent de fuga mai mare de IOrnA importanti Jla nu fie legate direct la 0 instalatie in schema IT datorita
se recomanda Ultilizareaschemei TN-S ~inu se recomanda utilizarea schemei dificultatii de protectie la ~ocelectric in cazul primului defect. Se recomanda
TN-C. Schemele IT ~i IT se pot utiliza conform articolului 7.11.6, ca echipamentul sa fie alimentat printr-o schema TN provenind de la
respectiv articolului 7.11.7. instalatia principala in schema IT, prin intermediul unui transformator cu
7.11.5. In cazul in care curentul de fuga prezumat este mai mare de IOrnA doua in~urari separate electric.
protectia impotriva ~ocurilor electrice prin atingere este realizata daca se 7.11.8. In cazul in care prin aplicarea masurilor prevazute la articolul
respecta una din urmatoarele conditii: 7.11.6. nivelul parazitilor radiofonici se situeaza peste limitele acceptabile
a). conductorul de protectie utilizat se alege conform tabelului 4.3 din se pot aplica oriee ,fel de masuri de protectie care respecta simultan
urmatoarele conditii:
subcapitolul 4.1 dar trebuie sa aiba 0 sectiune de eel putin IOmm2. Se pot
folosi ~i mai multe conductoare legate in paralel daca suma sectiunilor - asigura 0 protectie corespunzatoare impotriva supracurentilor;
acestora este de eel putin IOmm2; - nu determina aparitia unor tensiuni de atingere periculoase ~i nu modifica
integritatea legaturii echipotentiale,in cOllditiinormale ~i de defect.
b) se prevede un dispozitiv de control al continuitatii circuitului de legare la
150
151

'.
-- ------ - - --- --- ---

- ----

7.12.7. Protectia impotriva atingerilor indirecte se poate realiza prin


7.12.lnstalatii eIec:trice pentru incaperi medicale §i spatii anexe decuplarea automata a alimentarii (ilrt.7.12.7) sau prin folosirea unor
echipamenteelectricecu izolatieintarita(clasaII).
7.12.1. La proiectarea §i executarea instalatiilor electrice pentru incaperi 7.12.8. Protectiaprin decuplareautomataa alimentariise realizeazaprin
medicale §i anexel~ acestora, se vor respecta, pe UmgaprevederHe din acest prevedereape fiecarecircuita cateunui disjunctordiferential,astfel:
normativ §i prevederile din SR CEI 364-7-710. - pentru intreruptoare avand curentul nominal de sarcina pana la 63A,
7.12.2. incaperile medicale se cIasifica, din punct de vedere al protectiei curentul nominal diferential de functionare trebuie sa fie mai nuc sau egal
impotriva §ocurilor electrice astfel: cu 300mA.
- Incape~i medicale din grupa 0 in care este pennisa numai utilizarea 7.12.9. Este interzisa folosirea schemei de legare la pamant TN-C.
echipamentelor ~edicale electrice alimentate la TFJS §i TFJP (max.25V c.a. , 7.12.10. in incaperi din grup~ 2, daca se utilizeaza schema de legare la
sau 60V c.c. fiItrat) pamant IT este necesara prevederea unui dispozitiv de control aI izolatiei
- Incaperi medicale din grupa 1 in care se utilizeaza echipamente medicale care sa indeplineascaunnatoareleconditii: '

electrice cu exceptia celor destinate procedurilor intracardiace - sa aiM rezistenta intema in curent altemativ de cel putin lOOkO;
-Incaperi medicale din grupa 2 in care se utilizeaza §i echipamente - tensiunea de testare sa nu dep!i§easca 25V;
medicale electrice destinat procedurilor intracardiace. - curentul de testare sa nu dep!i§easca lmA.
7.12.11. in'toate incaperile medicale de grupa I sau grupa 2 trebuie
· Protec:tia impotriva §ocurilor elec:trice realizata0 legaturaechipotentialasuplimentaraintreunnatoarelep8rtisituate
pana la inaitimreade 2,5m fata de pardoseala:
7.12.3. Pentru grupele 0, I §i 2 de incaperi medicale §i anexe, TFJS §i TFJP - bare conductoare de protectie;
se Iimiteaza la maximum 25V c.a. sau 60V c.c. fiItrat. - p8rti conductoare care nu apartin unei instalatii electrice;
7.12.4. Pentru incaperi din grupa 0, utilizarea TFJS sau TFJP trebuie - ecrane de protectie impotriva campurilor electrice perturbatoare;
insotita §i de cel putin una din unnatoarele masuri: - grilaje de protectie ale par90selelor conductoare electric;
- circuitele TFJS sau TFJP sa fie separate prin montaj de celelalte circuite;
-P8rti conductoare accesibile ale echipamentelor electriee alimentate la
TFJP.
- circuiteleTFJS sau TFJP sa fie introduse in tuburi de protectie din
matcrialeizolante; 7.12.12. in fiecare tablou de distributie conductorul de protectie se
- circuitele TFJS sau TFJP sa fie introduse in tuburi de protec:tiemetalice conecteaza la bara legaturilor echipotentiale.
legate la pamant separat de alte circuite; 7.12.13. Transformatoarele utilizate in schema IT se amplaseaza cat mai
- circuitele TFJS sau TFJP care fac parte dintr-un cablu muIticpnductor care
aproape de incaperile pe care Ie deservesc, in spatii separate.
contine §i alte circuite, trebuie sa fie izolate pentru tensiunea cea mai
ridicata a acestor circuite. · Alimentarea de rezerva
7.12.5. Toate echipamentele electrice"din incapere alimentate cu TFJS sau
" 7.12.14. Comutarea de pe alimentarea de baza pe alimentarea de rezerva
TFJP care au p8rti conductoare accesibiIe, trebuie conectate printr-o legatura j trebuie sa se realizeze automat in momentul in care tensiunea de la intrarea
echipotentiala.
in ta~loul de distributie principal variaza cu mai muIt de 10% fata de
7.12.6. Protectia impotriva atingerilor direc:te se asigura prin izolarea
valoarea nominala. Timpul de comutare poate fi:
p8rtilor active sau prin bariere sau inveIi§uride protectie.
- mai mic sau egal cU,O,5s(clasa de comutare 0,5sec);

152
153

.
- mai mic sau egal cu 15s (clasa de comutare 15sec). 1 2 3 4 5 6 7
7.12.15. Pentru un timp de comutare mai mare de 15s (clasa de comutarc
> 15sec) comutarea se face atat manual cat ~i automat. II .S1\lide diagnostic i X X
tIlltamentradiologic(altele
7.12.1. Alegerea timpului de comutare se va face tinand seama de tabelul
7.12.16.
dt'dh cele mentionate la ,
\lunctul 20)
Tabelul 7.12.1 I ) .SaUide hidroterapie X X
Indiperea medicalii sau Grupa
anexii Clasa de comutare I 3.Sala de fizioterapie X X
0 1 2 0,5 15 >15 X X
11.Sala de anestezie
1 2 3 4 5 6 7 X Xl)
I .Sala de operatie
1.Sala de masaj X X
16.Sala de pregatire X Xl) X
2.Sas de pregiitire a echipei X X prcoperatorie
chirurgicale X
17.Sala de pansamente X
3.Saloane X operatorii
X
18.Sala de reanimare X X
4.S31i de ECG, EEG i X
EHG X
19.Sala de proceduri X2) X
intracardiace
5. Sala de endoscopie X X
20.Sala de tratament X XI) X
6.Sala de examinare i X
tratament X intensiv
21 .Sa1ade examen X2) X
7. Laboratoare X X nngiografic
8. Camera de sterilizare a X 22.Sala de hemodializa X X
X
echipamentului chirurgical X
23.Sala de monitorizare X
9.Camera de urologie (alta X X X X
24.Sala de examinare prin
decat sala de operatii)
rezonanta magnetica
10.Siili de nteri X X X
X 25.Medicina nucleara

26.Sala pentru prematuri X Xl) X

154
155

,
i
'''' ....
-- -----

1) Pentru corpurile de iluminat din sala de operatie ~i echipamentele electrice de iluminat tip "indicator luminos" (STAS 297). Ele se amplaseazAastfel
medicale care necesiHlo alimentare cu energie electrica in cel mult 0,5 s. incat sa indicetraseulde urmat in caz de pericol. .

2) Grupa ~i clasa de comutare poate fi stabilita de conducereaunitatii 7.13.6. Iluminatul de siguranta impotrivaefectului panicii se prevede pentru
medicale. incaperile cu 0 capacitate mai mare de 400 locuri in salile de spectacol §i in
fiecare incapere de pe traseul cailor de evacuare. Acest iluminat se
realizeazAcu corpuri de iluminat cu lampi incandescente. Ele se repartizeazA
7.13. Instalatii electrice pentru iluminat de siguranta pe circuite astfel incat cele de pe 0 cale de evacuare sa fie alimentate
Conditii de alimentare §i de functionare altemativ, pe circuite diferite.
7.13.7. Corpurile de iluminat de siguranta utilizate pentru marcarea
7.13.1. Iluminatul de siguranta se prevede in cladirile civile ~i industriale hidrantilor interiori de incendiu se amplaseaza in afara hidrantului (alaturi
tinand searilade prevederile prezentului normativ, de tipurile de iluminat din sau deasupra), la eel mult 1,5 m distanta de el.
tabelul7.13.1. ~ide recomandarile din STAS 6646/1,3 pentru cladiri civile, 7.13.8. Dozele de legaturi ale iluminatului de siguranta vor fi separate de
cele ale iluminatului normal.
precum ~i de STAS 6646/2 ~i SR 12294, pentru cladiri industriale.

Corpuri de iluminat pentru iluminatul de siguranta


Tipuri de iluminat de siguranta

7.13.9. Iluminatul de siguranta, dupa conditiile de alimentare de siguranta


7.13.2. Corpurile de iluminat destinate iluminatului de siguranta se
cu energie electrica ~icele de functionare, poate fi de urmatoarele tipuri:
integreazAin iluminatul normal ~i se folosesc concomitent
7.13.3. Corpurile de iluminat destinate iluminatului de siguranta care fac
. Tipul 1, la care alimentarea ilumi!1atuluide siguranta este asigurata dintr-
o sursa de interventie care poate fi:
parte din iluminatul normal, se marcheazAsau se echipeaza cu lampi de alta
la) baterie centrala de acumulatoare, legata permanent la instalatia de
culoare pentru a se deosebi ,de lampile iluminatului normal. Aceste corpuri incarcare, cu functionare tampon.
pot fi prevazute §i cu sursa proprie de alimentare incorporata.
Ib) grup electrogen permanent de rotatie.
7.13.4. In iluminatul de siguranta de tip 2,3 sau 4, in cazurile in care Umpile iluminatului de siguranta de tip 1 trebuie sa fie permanent
corpurile de ilumipat fac parte §i din iluminatul normal, se admite echiparea in functiune pe toata perioada in care sunt prezente persoane in incaperile
lor cu urmatoarele tipuri de sursa de lumina: sau pe caile de evacuare din cladirea respectiva.
a) lampi fluorescente cu aprindere prin starter, in cazurile in care corpurile In cazul in care sursa de intervtntie este cea prevazuta la pct. 1b)
de iluminat sunt echipate cu cel putin doua lampi, iar balastul nu este de tip se admite ca iluminatul de siguranta sa fie in mod normal alimentat din
tandem. Se admit ~i corpuri de iluminat dotate cu 0 singura lampa reteaua fumizorului de energie electrica, daca sunt indeplinite simultan
fluorescenta cu conditia montarii de perechi de corpuri de iluminat alaturate urmatoarele conditii:
sau amplasate la 0 distanta de cel mult 6 m precum §i corpuri de iluminat _ alimentareacu energieelectrica se face dintr-unpunct de primire ~ipe 0
fluorescent tara starter, cu balast electronic. cale de alimentare diferite de cele ale iluminatului normal;
b) lampi cu vapori de mercur, lampi cu vapori de sodiu de inalta presiune _ se asigurala cadereaalimentariide baza, trecereaautomatape alimentarea
sau cu descarcari, daca sunt permanent in functiune fiind alimentate din
alimentarea de siguranta respectiva.
7.13.5. Iluminatulde siguranta pentru evacuare, marcarea ie§irilordin
.
din sursa de interventie intr-un interval de timp mai mic de 0,15s;
Tipul 2, la care alimentarea iluminatului de siguranta este asigurata din
urmatoarele surse:
incaperi,a traseului§ia ie~irilorcailorde evacuarese facefolosindcorpuri 2a) baterie centrala de acumulatoare;

156 157

-'-
--- -- -----

--

2b) grup electrogen cu pomire automata in a§teptare (cald); 7.13.11. Iluminatul de siguranta pentru continuarea lucrului se prevede de
2c) reteaua fumizorului de energie electrica dintr-un punct de racordare ~i tip 2 in cazul de la peL a) ~i b) de la art. 7.13.10 ~i de tip 3 in cazul c).
pe 0 cale cJ,ealimentare diferita de cele ale iluminatului normal. Capacitatea bateriilor de acumulatoare pentru cazurile de la pCLa)
Durata de comutare admisa pentru conectarea iluminatului de ~i b) de la art. 7.13.10 se stabile~te astfel incat sa se asigure functionarea
siguranta trebuie sa fie mai mica de 0,5 s. iluminatului de siguranta pentru continuarea lucrului in tot timpul necesar
· Tipul 3, Ja care alimentarea iluminatului de siguranta este asigurata din: pentru luarea unor miisuri in vederea continuarii pe 0 perioada de timp, tara
3a) transfonnator .sau bran~ament, diferite de cele care alimenteaza pericol, a activitatii, efectuarea unor manevre pentru oprirea activitatii ~i
iluminatu.1normal; evacuarea utilizatorilor. Daca activitatea nu poate fi intrerupta, capacitatea
3b) baterii locale de acumulatoare, cu dispozitive locale de comutare pe bateriilor de acumulatoare se prevede pentni a asigura functionarea tuturor
baterii (ex. luminoblocuri, pile etc.). lampilor de eel putin :3ore.
Durata de comutare admisl este de eel mult 15s. 7.13.12. Lampile iluminatului de siguranta de tip 2 pentru continuarea
Umpile iluminatului de siguranta de tipul 3a) trebuie sa fie in lucrului pot sa nu fie in functiooe atooci cand soot prezente persoane in
functiooe pe toata durata in care sunt prezente persoane in incaperile sau pe incaperile din cladirea in care este prevazut acest iluminat, daca alimentarea
caile de evacuare prevazute cu acest tip de iluminat de siguranta. se face in varianta 2a) sau 2b), cu exceptia statiilor de pompare a apei in caz
· Tipul 4, la care alimentarea iluminatului de siguranta este asigurata din de incendiu ~i a grupului electrogen care constituie sursa de rezerva.
coloana tabloului principal general sau din coloana tabloului principal de in cazul in care alimentarea se face in varhmta 2c), lampile acestui
forta al cIadirii respective, fiind racordata inaintea intreruptorului general iluminat trebuie sa fie in functiooe simultan cu acelea ale iluminatului
sau, daca acesta lipse~te, inaintea sigurantelor generale. normal.
Pentru pooerea in functiune la necesitate a acestui tip de iluminat
se prevad aparate de comanda manuala in acelea§i conditii ca ~i pentru Instalatii electrice pentru iluminatul de siguranta pentru interventii
iluminatul normal (ex. intreruptoare locale, automate de scara etc.).
7.13.13. Instalatiileelectrice pentru iluminatul de siguranta pentru interventii
. · Instalatii electrice pentru iluminatul de siguranta pentru se prevede in urmatoarele cazun:
continuarea lucrului a) in locurile in care soot montate armaturi (de ex. vane, robinete ~i
dispozitive de comanda-control) ale ooor instalatii ~i utilaje care trebuie
7.13.10. Instalatiile electrice pentru iluminatul de siguranta pentru actionate in caz de avarie;
continuarea lucrului se prevad in urmatoarele cazuri: b) in zonele cu elemente care, la ie~ireadin functiooe a iluminatului normal,
a) in locuri de mooca dotate cu receptoare care trebuie alimentate tara trebuie actionate in vederea scoaterii din functiune a unor utilaje ~i
intreruper~ ~i la locurile de munca legate de necesitatea functionarii acestor echipamente sau a reglarii unor parametri aferenti, in scopul protejarii
receptoare (statii de pompe pentru incendiu, surse de rezerva, spatiile utilajelor, echipamentelor sau persoanelor precum ~i in incaperi de garare
serviciilor de pompieri, incaperile centralelor de semnalizare, dispecerate a utilajelor PSI.
etc.); 7.13.14. Iluminatul de siguranta pentru interventii se prevede de tip 2 in
b) in incaperile blocului operator (sali de operatie, de sterilizare, de cazurile de la pCLa)de la art. 7.13.13. ~i tip 3 in cele de la pet. b).
pregatire medici, de pregiitire bolnavi, de reanimare, etc.); 7.13.15. Capacitatea bateriilor de acumulatoare pentru cazurile de la pct.a)
c) in incaperile constructiilor de productie ~i/sau depozitare, laboratoare ~i de la art.7.13.13. se dimensioneaza pentru a asigura functionarea tuturor
altele similare in care utilajele necesita 0 permanenta supraveghere. lampilor timp de eel putin 1 o.ra, iar in cazurile de la pct.b) de la
art.7. 13.13. se alege in conditiile stabilite pentru peLb) de la art. 7.13.10.

158 159
0 I 2 . 3 4 5 6 7
Instalatiile electrice pentru iluminatul de siguranta pentru evacuare
b) magazine, cUidiricu
7.13.16. lnstalatii electrice pentru iIuminatul de siguranta pentru evacuare expozitii temporare sau
se prevad in cazurile specificate din tabelul 7.13.1, in functie de destinatia permanente, clMiri cu
cIadiriIor sau incaperitor ~i capacitatea lor (nr. de loculi sau de persoane
~
saIi de sport cu public,
care se pot gasi simultan in ele, stabilit de catre proiectant, precum ~i in cladiri cu saloane de III
toate12294.
SR spatiile de lucru din industrie sau similare, in conditiiIe prevazute in dans, precum i altele
similare 2 2 3 2 3 4

Tabelul 7.13.1 c) muzee, localuri de I 2 3 2 3 4 I


Nr. Indiperi,spatii i cm de alimentatie
crt evacuare la care trebuie Tipul iIuminatului de siguranta publicJi(restaurante, l:
prevazut iIuminat de Capacitate, persoane, locuri cantine, cofetlirii),
siguranta biblioteci pentru public,
peste 601 201 10I pana la 50.) cl1idiricu saIi de
1500 pana pan1i 200 teptare pentru public,
pana
la la la cIadiri cu vestiare etc.
1500 600 subsol parter, 100 precum i incaperi din
etaje cIadiri ce adJipostesc
0 I 2 3 4 5 6 7 persoane care nu se
I Pe cmle de evacuare, pot evacua
incaperi, spatii i la singure:maternitJiti,
ieirile din: spitale, sanatorii
a) teatre, (incaperi de spitalizare
i tratamente), cUidiri
cinematografe, circuri,
saIi de spectacole sau pentru copii de varsta
polivalente etc., precolara (cree,
cArnine,gradinite),
incadrate in categoria
saIiIor aglomerate I 2 carnine pentru b!itrani i
2 2 2 2 infirmi, ospicii pentru
alienati mintal i altele
similare

d) indiperile de 2 3 3 3 4 4
productie i similare

160
161

1
0 1 2 3 4 5 6 7 Pentru actionarea iluminatului de siguranta cu lampi incandescente
din blocuri de locuinte se prevede intreruptor de scara.
e) hoteluri, case de 2 3 3 3 4 4 7.13.17. tn cladirile cu mai multe tipuri de incaperi §i mai multe cai de
} I
oaspeti, cHidiri evacuare, iluminatul de siguranta pentrU evacuare se prevede de tipul
administrative cu public specificat in tabelul 7.13.1 §i conform art. 7.13.18.
7.13.18. tntr-o cladire se prevede, de regula, un sistem unitar de alimentare
f) cladiri foarte inalte 1 1 1 1 1 1
cu energie electrica pentru iluminatul de siguranta pentru evacuare, stabilit
(cu inaItimea peste pentru situatia cea mai dezavantajoasa. Fac exceptie cazurile justificate
45m); tehnic.
2 2 2 2 2 2 7.13.19. Capacitatea bateriilor pentru alimentarea iluminatului de siguranta
g) cHidiriinalte(cu
pentru evacuare se stabile§te astfel incat acestea sa asigure functionarea
inaItimea intre 28m §i continua a tuturor lampilor timp de cel putin 1 ora.
45m) 7.13.20. Umpile iluminatuluide siguranta de tip 2 pentru evacuare, trebuie
2 3 3 3 3 3 3 sa fie in functiune pe toata perioada in care sunt prezente persoane in
Pe traseul §i la ie§irile:
a)scanlor tara lumina incaperile sau pe caile de evacuare ale cladiril~~e prevazut acest
iluminat. Pentru acest tip de iluminat durata .t(~mutar~ ~~cea prevazuta
naturala in alte
categorii decat cele
la art.7.13.9. ~ n\ 1\1'
~~. ~
!:..\"';

mentionate la pet.a...g Instalatii electrice pentru iluminatul ~.sigurarif8


(r . pendJ circulatie
.~

b) scarilor cu lumina 4 4 4 4 4 4
7.13.21. Instalatiile electrice pentru iluminatul~~.l'ig\!.r1iD~ntru ctrculatie
naturala nementionate
se prevede pe caile de circulatie din interiorul samor de spectacol ale
la pet. a.. .g, care cladirilor mentionate la pct a) §i b) in tabelul7 .13.1 §i pe caile de circulatie
servesc la evacuarea a
din incaperile de productie din cladiri industriale §i similare, corespunzator
mai mult de 50
tipului prevazut in tabelul 7.13.1.
persoane 7.13.22. Iluminatul de siguranta pentru circulatie se alimenteaza din
NUT,..: instalatia electrica pentru iluminatul de siguranta pentru evacuare din
*) in spatiile de productie §i similare se prevede iluminat de siguranta pentru cladirea respectiva.
evacuare §i in incaperi av!nd capacitatea sub 50 de locuri sau persoane, 7.13.23. Corpurile de iluminat ale iluminatului de siguranta pentru circulatie
conform SR 12294. se amplase~ in locurile in care este necesar sa se asigure publicului,
**) Se admite §i utilizarea tipului 4 de iluminat de sigurani8, daca cladirea respectiv utilizatorilor, distingerea unor obstacole de pe caile de circulatie
dispune de un cofret cu alimentare intrare-ie§ire (in bucla) din reteaua de atunci c!nd iluminatul normallipse§te sau acolo unde iluminatul de evacuare
nu este suficient pentru distingerea obstacolelor.
joasa tensiune a fumizorului de energie electrica. in acest caz circuitele
pentru iluminatul normal §icircuitele pentru iluminatul de siguranta ale casei
scanlor se racordeaza inaintea intremptorului general al tabloului pentru
Instalatii electrice pentru iluminatul de siguranta impotriva panicii
iluminatul comun, iar circuitul iluminatului de siguranta se prevede cu un
7.13.24. Instalatiile electrice pentru iluminatul de siguranta i~potriva panicii
intreruptorpe tabloulcomuniar'circuituliluminatuluinormalcu intreruptor ,
se prevad in incaperile cu 0 capacitate mai mare de 400 de locuri mentionate
automat de scara.
la pct.a) §i b) din tabelul 7.13.1, corespunzator tipului prevazut in tabel.
163
162

- - - .. - -- - - - J
7.13.25. Iluminatul de siguranta impotriva panicii se alimenteaza din 7.14. Instalatii electrice in zone cu pericol de explozie
itIstalatia eleetrica pentru iluminatul de evacuare din cUidirearespectiva.
7.13.26. Iluminatul de siguranta impotriva panicii se prevede cu comanda A. Stabilirea echipamentelor electrice §iproiectarea instalatiilor electrice
automata de punere in functiune dupa caderea iluminatului normal.
7.13.27. In afara de comanda automata a intrani lui in finctiune, iluminatul 7.14.1. La proieetarea §i exeeutarea instalatiilor eleetrice in zonele cu
. de sigurantaimpotrivapanicii se prevede ~i cu comenzimanualedin mai pericol de explozie se vor respeeta pe langa prevederile generale ale
multe locuri accesibile persomlJuluide serviciu al cladirii, respeetiv normativului completate cu cele din acest subcapitol §i cele din normele
personaluluiinsttuitin acestscop. Scoatereadin functiunea iluminatuluide specifice, corespunzator zonelor cu pericol de explozie.
siguranta impotriva panicii se poate face numai dintr-un singur punct 7.14.2. Zonele cu pericol de explozie sunt urmatoarele:
accesibilpersonaluluiinsarcinatcu aceasta.
Zona 0 de pericol de explozie. Spatiul in care, amestee exploziv de gaze
sau vapori cu aer este prezent fie continuu, fie pentru perioade lungi de timp
Instalatii electrice pentru iIuminatul de siguranta pentru veghe sau perioade scurte care se repeta cu 0 frecventa ridicata.
Zona 1 de pericol de explozie. Spatiul in care, amestee exploziv de gaze
7.13.28. InstaIatiile eleetrice pentru iluminatuI de siguranta pentru veghe se sau vapori de aer poate sa apara intermitent, in conditii normale de
prevede cu incaperi pentru dormitoare in cazurile mentionate la pct.c) din functionare. .

tabelul 7.13.1 acolo unde este necesara 0 supraveghere in timpul noptii, Zona 2 de pericol de explozie. Spatiul in care, amestee exploziv de gaze
corespunzator tipului prevazut in tabelul 7.13.1. sau vapori cu aer poate sa apara in conditii normale de functionare numai
7.13.29. Iluminatul de sigurantii pentru vegheose alimenteaza din instalatia accidental §i pentru 0 perioada scurta de timp.
electrica pentru iluminat de sigurantii din cladirea respeetiva, corespunzator Zona 10 de pericol de explozie.Spatiul in care poate sa apara freevent sau
tipului normat.
pentru perioade lungi de timp, un amestec exploziv de praf cu aer.
Zona 11 de pericol de explozie. Spatiul in care poate sa apara un amestec
lnstaIatii electrice pentru iIuminatul de siguranta pentru marcarea explozivdeprafcu aerde scurtadurata. . .
hidrantilor interiori de incendiu 7.14.3. Se reeomanda pe cat posibil utilizarea eehipamentelor eleetrice in
executie normala amplasate in afara zonelor de pericol de explozie.
7.13.30. lnstalatiile eleetrice destinate iluminatului pentru marcarea 7.14.4. In cazul.zonelor 10 §i 11 (cu prat), proteetia antiexplozivaa zonelor
hidrantilor interiori de incendiu se prevad in cladirile in care se desfa§oara 0,1 §i 2 (vapori §i gaze explozive), nu poate fi considerata suficienta. in
activitatea §i in timpul noptii sau care functioneaza la lumina artificiala §i zonele cu pericol de explozie datorate atat vaporilor cat §i gazelor explozive
numai in cazurile in care iluminatul de siguranta din aceste cladiri nu asigura cat §i suspensiilor de praf in aer, eehipam~ntele eleetrice trebuie sa aiM
distingerea hidrantilor. proteetie corespunzatoare atat pentru amestecul de vapori §i gaze cat §i
7.13.31. IluminatuI pentru marcarea hidrantilor interiori de incendiu se pentru praf cu aer.
alimenteaza din instaIatia eleetrica pentru iluminatul de sigurantii. Iluminatul ' 7.14.5. in zonele 10 §i 11 (cu prat) se tine seama §i de urmatoarele :
pentru marcarea hidrantilor se alimenteaza corespunzator tipului stabilit in a) suspensiile de praf care patrund in carcasele aparatelor eleetrice pot da
tabelu17.13.C na§tere la scurtcircuite, in cazul prafurilor bune cunducatoare de eleetricitate
7.13.32. Corpurile de iluminat pentru iluminatul destinat.marcani hidraritilor sau pot impiedica functionarea coreeta a acestora.
interiori de incendiu se amplaseaza in afara hidrantuIui (alaturi sau b) depunerile de praf pe carcasele aparatelor eleetrice, impiedicAevacuarea
deasupra), la distantiide minim 1m §i maximum 1,5 m de el, respeetandu-se caIdurii degajate in interiorul aparatelor, iar cre§terea"temperaturiipe
§i conditiile din SR 12294. suprafata carcasei acestora poate aprinde praful combustibil depus.

164
165
7.14.6. Proiectarea instalatlllor de protectie a constructiilor cu pericol de 7.14.13. Se admite folosirea conductoarelor izolate din cupru sau aluminiu
explozie impotriva descarcarilor atmosferice se face conform normativului cu izolatie din cauciuc sau material plastic montate in tevi de protectie.
..
1-20, iar pentru prevenirea acumularii sarcinilor electrostatice conform Tevilede protectie de tip tras sau sudat vor avea grosimea minima a
sectiunii C din prezentul capitol. peretelui de 2mm ~i vor fi protejate corespunz1itorimpotriva coroziuniL
7.14.7. In zonele cu pericol de explozie se pot folosi cabluri numai in 7.14.14. in locurile in care exista posibilitatea de acumulare a condensului
executie corespunzatoare pentru zona respectiva, conductoare izolate in interiorul tevilor se monteaza piese speciale de drenaj corespunz1itoare
protejate in tubufi metalice sau tevi de protectie ~i bare in executie etan~a pentru zona 1.
cu tipul de protectie antiexploziva corespunzatoare zonei periculoase in care 7.14.15. Tevile de protectie vor fi prevazute cu dispozitive de et~are la
suot montate. intrarea in carcasa aparatelor ~i echipamentelor unde se pot produce arcuri
7.14.8. Montarea liniilor electrice aeriene exterioare este interzisa in zonele electrice ~i scaotei sau temperaturi ridicate, precum ~i la treceerea dintr-o
cu pericol de explozie. Montarea acestora este permisa numai in afara zona in alta. Dispozitivele de etan~are se vor monta la 0 distanta mai mica
zonelor cu pericol de explozie astfel incat sa se asigure 0 distanta minima de 0,45m de intrarea in aparat sau echipament. Caod distanta intre doua
de axul liniei la limita zonei cu pericol de explozie de eel putin 1,5 ori aparate sau echipamente este mai mica de 1m este suficienta 0 singura piesa
inaItimea staIpului, dar minimum 15 m. de et~are amplasata in mijlocul distantei dintre ele.
In cazul aparatelor sau echipamentelor care au asigurata et~area
· Echipamente §i circuite electrice in zona 0 in interiorullor nu mai este necesara prevederea unor et~ari pe teava de
protectie. Diametrul spatiului ce se umple cu masa de etan~are intr-un
7.14.9 In zona 0 se vor folosi numai sisteme electrice (materiale, aparate ~i dispozitiv de etan~are va fi eel putin egal cu eel al tevii dar nu mai mic de
echipamente electrice) in executia antiexploziva ExLa.II care nu produc 15mm.
scaotei cu energie suficienta chiar in cazul unor defectiuni pentru a aprinde 7.14.16. Intrarile nefolosite in circuite electrice in aparate se asigura cu
amestecul exploziv.Acestea vor fi corespunzatoare grupei de explozie ~i dopuri de etan~are corespunzatoare tipului de constfUctie antiexploziv al
clasei de temperatura a gazelor sau vaporilor din zona respectiva, conform aparatelor.
cu STAS 6877/4 ~i STAS 6877/8.
· Ecbipamente §i circuite electrice in zona 2
· Echipamente §i circuite electrice in zona 1
7.14.17. In zona 2 se vor folosi echipamenteelectrice cu tipurile de
7.14.10. In zona 1 se vor folosi materiale, aparate ~i echipamente electrice
cu tipurile de protectie antiexploziva precizata in tabelul 7.14.1. protectieantiexpl?JZiva
precizatein tabelul7.14.1. . .
7.14.18. DOzete,!fitingurile ~i legaturile flexibile pentru cabluri trebuie sa
7.14.11. La alimentarea cu energie electrica, de regula, se interzice aiba 0 protectie antiexploziva ~i vor fi numai de tip et~ cu IP 54 conform
utilizarea cablurilor flexibile pentru racordarea receptoarelor electrice cu STAS 9954/1 ~i ta~lului 7.14.1.
exceptia celor care sunt in mi~care sau care au vibratii excesive in 7.14.19. Pentru conductoarele izolate montate in tevi de protectie se respecta
functionare norma1~.
prevederile de la art.7.14.15.
7.14.12. Racordarea motoarelor electrice sau a utilajelorde la art. 7.14.11.
se va face prin intermediul unei cutii de trecere ~i a unui racord flexibil in
executia antiex pentru zona 1.

166 167
5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 2 3 4
Tabelul7.14.1. TIPURI DE PROTECTIE ADMISE PENTRU
DIVERSE ECIllPAMENTE ELECTRICE MONTATE iN ZONELE - - - C C C - - -
C C C
1 ~I 2 Corpuri de iluminat fixe \
cu lampi cu vapori de
sodiu
- -
Echipamentul electric Tipul protectiei
A - C - - - A - C -
Corpuri de iluminat
Zona 1 Zona 2
portativeS) - - -
- - - - A - A
Ex Ex Ex Ex Ex Ex Ex Ex Ex Ex Ex Ex Doze de conexiuni A B6)

d p e i 0 m d p e i 0 m - - - A A A - - -
A C
Cutiicu bare capsulate A
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
A - - - A A - -
A - C A
Motoare asincrone ]T A A C - - - A A A - - - Tennocupluri,
tennorezistente
cu rotor in
- - A - A A - -
scurtcircuit 1),2) Transmitatoaredebit, A - C A
Motoare sincrone sau A A - - - A A - - - - presiune,temperatura,
nivel
asincrone cu colector
- - A A A A - -
JTI),2) .
Analizoare A A C A
- - A A A -
Motoare de curent A A - - - - A A - - - -
Convertizoare A - C A C A
continuu 1),2)
electropneumatice -
- - - - - - - A - C A -
(Auto)Transformatoare C C C A A A A A - C A
Aparate indicatoare sau
in ulei
inregistratoarecu bobina
C C C - - A A A A - - A mobila
(Auto)Transformatoare - - A A - -
uscate A - C A A
Aparate indicatoare sau
Condensatoare3) A C C - C - A C: A - A - inregistratoare tara
bobina mobila,relee
- - - - A A - - - - - - - A - A -
tntrerupatoare, A A A - C C A
Rezistente de incalzire7) -
contactoare in aer, - A A -
prize, tablourielectrice A - C A - - A
Aparate telefonice
Corpuri de iluminatfixe A A C - - - A A A - - -
cu ll\mpi incandescent, LEGENDA:
fluorescente sau cu A _ admis; B admis conditionat; C
_ - neadmis;(-) - nu se fabricl\in
mercur") protectia respectivii
Ihi)
168

-- ----
NOTA: h tn zona 1 sunt admise doze de conexiuni numai metalice, in executie Exe
- In zona 2 pot fi folosite ~i aparate electrice cu tip de protectie q ~i 0 ,\I grad de protectie minim IP 54.
- Aparatele electrice care nu au fost mentionate mai sus vor fi echivalclllf'
cu cele din tabel
I Rczistentele de inca1zire se prevad cu dispozitive care sa impiedice
I I'!~~terea
temperaturii peste limitele admise.
- Simbolurile protectiilor antiexplozive sunt cele din SR EN 50014 si SI{ '" Protectia impotriva punerilor la pamant in retelele de 0,4kV va comanda
EN 50028 l!i'conectareaautomata a consumatorilor.
- d - capsuiare antideflagranta;
- p - capsulare presurizata; . Echipamente §i circuite electrice in zona 10
- i - siguranta intrinseca;
- q - inglobare in nisip; 7.14.20. In zona 10 se folosesc numai sisteme (materiale, aparate ~i
- -0 imersie in ulei; ('rhipamente) electrice in executie antiexploziva cu siguranta intrinseca Exi
- e - siguranta m1irita; III eategoria all eonfonn STAS 6877/4. Aparatele vor fi eorespunzatoare
- m - incapsulare. ~rupei de explozie ~i c1aseide temperatura a amesteeului exploziv aer-praf
IlVandearcase eu grad de proteetie IP65.
Observatii: 7.14.21. Pentru realizarea sistemelor eleetrice eu siguranta intrinseca se vor
1. Motoarele electrice vor fi protejate impotriva scurtcircuitelor ~I Icspecta prevederile STAS 6877/4,8.
suprasarcinilor confonn subcap.4.2. al prezentului nonnativ. Echipamentc
de protectie la suprasarcina pot fi constituite din urmatoarele:
a. Relee termice reglate la curent nominal. In retelele de joasa tensiune se
"
f.
. Echipamente §i circuite electrice in zona 11

vor prevedea relee pe toate fazele. ~ ; 7.14.22. In zona "11" se vor folosi echipamente electrice cu urmatoarele
b. Dispozitive pentru supravegherea directa a temperaturii motorului de catrc tipuri de ptotectie exploziva:
detectoarele de temperatura inglobate in motor. siguranta intrinseea Exi, de categoria a II avand eontactele electrice in
c. Alte dispozitive care asigura intr-un mod similar cu cele de mai sus I.onaeu praf protejate in careasa eu grad de protectie IP 65;
protectia impotriva supraincaIzirilor neadmise. capsulare presurizata Exp;
Dispozitivele d~ la punctele a,b,c trebuie sa declan~eze elementele aparate inchise in carease IP 54 (IP65 in eazul prafurilor bune
de protectie ale circuitului ~i sa nu permita realimentarea decat dup!i conducatoare de electricitate);
deblocarea manuala a elementului de protectie. In cazul deblocarii trebuie dozele ~i fitingurile pentru tevi ~i tuburi metalice vor indeplini conditiile
sa se verifice daca echipamentul protejat este in stare de functionare. nliniatului precedent. .
2. Cutiile de conexiuni ale aparatelor ~i echipamentelor electrice cu 7.14.23. Temperatura la suprafata carcaselor aparatelor va avea valoarea cea
protectie de tip "d" sau "p" pot avea protectie de tip "e" cu grad de mai mica din conditiile de mai jos:
protectie minima IP 54. temperatura limita la suprafata carcaselor nu trebuie sa dep~easca 2/3 din
3. In zona 1 se evita folosirea condensatoarelor mai mari de lOkVA. temperatura de aprindere in DC, a amestecului exploziv aer-praf;
4. Corpurile de iluminat vor fi prevazute cu dispozitive care sa impiedice temperatura limita la suprafata carcaselor trebuie sa fie eu 75DC mai mica
slabirea imbinarilor. Se va evita folosirea tijelor mai lungi de 0,5m. dl.'Cattemepratura de mocnire a prafului depus pe carcasa, daca aceasta
5. Corpurile de iluminat portabile se echipeaza cu cablu flexibil cu lungimea dcpunere nu poate fi evitata.
maxima de 15 m corespunzator pentru zone cu pericol de explozie avand la 1.14.24. Corpurile de iluminat ~ilampile vor avea marcata elar tensiunea de
capat 0 fi~a in executie antiex. nlimentare ~iputerea maxima admisa.

170 171

. ..:
7.14.25. Motoarele electrice vor avea asigurata protectia confonn punctului 7.14.34. in incaperile cu pericol de explozie este interzisa asezarea tevilor
1 de la nota tabelului 7.14.1.
de protectie pe pardoseala. Se permite montarea aeestora in pardoseIiIe
Echipamentele electrice pot fi in constructie capsulata betonate dad acestea sunt acoperite cu un strat de minimum 2em de beton.
antidef1agranta Exd ~i/sau siguranta marita Exe daca respecta conditiile de 7.14.35. in zonele 10 ~i 11 montarea aparenta a tevilor de protectie trebuie
la articolul 7.14.23.
sa se fad astfel incat depunerea de praf sau scame sa fie cat mai mica ~isa
7.14.26. Prizele electrice trebuie fixate, astfel ineat orificiile de introducere
se poata curata u~or. in acest scop, tevile se a~eaza, de regula, pe un singur
a fi~ei sa fie indreptate in jos, sa dispuna de capac de protectie care sa rand, la 0 distanta de minimum 2cm de perete.
asigure IP 54, iar introducerea ~i scoaterea fi~ei sa fie posibila numai in
starea rara tensiune. 7.14.36. in incaperile cu pericol de explozie foarte umede
(<p> 76%,AD4(U3)) ~i/sau cu mediu putemic corozivAF4(K),tevilede
7.14.27. Intrarile nefolosite de circuite electrice in aparate se prevad cu
protectie nu se a~eazadirect pe elementele de construetie. Distantele minime
dopuri de etan~are corespunzatoare tipului de proteetie antiexploziva al
aparatelor. intre tevi ~i pereti sau tavane sunt:
.- pentru tevi cu diametru pana la 1" - de doua ori diametrul tevii respective;
7.14.28. Dozele ~i fitingurile utilizate trebuie sa indeplineasca conditiile de
laart.7.14.15. -
-pentru tevi cu diametrul mai mare de 1" diametrul tevii respective.
7.14.29. Este obligatorie verificarea etan~eitatii sistemului de tevi ~i tuburi 7.14.37. La ~ezar:ea aparenta in toate locurile perieuloase, revile de
de proteetie ale instalatiilor electrice montate in toate zonele cu pericol de protectie trebuie sa fie fixate astfel:
expfozie la 0 presiune de 0,5bar. Presiunea in timpul probei nu trebuie sa - la maximum 0,8m distanta fata de motor sau utilaj;
scada dupa 10min cu mai mult de 20%. - la maximum 0,3m distanta fata de corpul de iluminat;
- la minimum 2,5m distanta fata de locurile de trecere pentru personalul de
eEchipamente §i circuite electrice montate deasupra zonelor cu exploatare, in cazul in care subtraverseaza transportoare, ma~ini, ~i alte
pericol de explozie echipamente mobile sau'rotative.
Distanta dintre punctele de fixare ale tevilor de protectie este, pe
7.14.30. Sunt permise numai echipamente electrice cu grad de protectie intreaga lungime a traseului, de 1,5-2,5.
minim IP44.
7.14.38. in locurile cu pericol de explozie se vor realiza legaturi de fixare
7.14.31. Sunt admise circuite electrice executate eu cabluri armate sau rigida ale tevilor de protectie care sa nu permita deplasarea lor fata de
nearmate ~iconductoare electrice izolate montate in tevi metalice sau tuburi constructie.
de protectie metalice tip PEL cu grad de protectie IP 44. 7.14.39. Nu se admite fixarea tevilor prin sudare directa de suport.
7.14.40. Se recomanda ca trecerea tevilor de protectie dintr-o ineapere
B. Executarea instalatiilor electrice in zonele cu pericol de explozie nonnala (de ex. incaperea aparatelor electrice), in incaperi cIasificate zona
1 cu vapori sau gaze mai grele ea aerul sa nu se faca direct, ci prin peretii
7.14.32. ExecutareainstalatiiIoreleetrice in toate zonele cu pericol de exteriori.
explozie se va face in conformitate cu reglementarile din prezentul normativ.
7.14.41. La interseetarea tevilor de protectie eu conducte prin care curg
reactivi chimici (la' retea aparenta sau ingropata), se vor folosi tevi de
· Montarea conductoarelor electrice in tevi §i tuburi de protectie protectie cu grosimea peretelui de minimu~ 3mm.
7.14.42. Se interzice folosirea tevii de:
7.14.33. Montarea conductelor electrice in tevi ~i tuburi de protectie in - 1/2" la ~ezarea sub pardoseala ~i in fundatia ~iniIor;
zonele cu pericol de explozie se face respectand prevederile din prezentul
subcapitol ~i cele corespunzatoare din cap:5 litera C. - 3/4" la ~ezarea in fundatia ~inilor daca aeeste tevi nu sunt in bloc cu
alte tevi.
172
173
7.14.43. Imbinarea tevilor intre ele §i cu fitinguri, doze, cutii, casete, CllIII
de borne ale ma§inilor electrice, corpuri de iluminat, carcase ale aparatciOl , /4.50. Racordul dintre echipamentele §i aparatele electriGC§i tuburile sau
etc. trebuie sa se faca cu filet, infa§urat fie cu banda de teflon, fie cu fuiOl I,'vile de protectie se poate executa dupa cum urmeaza:
de canepa impregnat cu ulei fiert sau vopsea. I) rigid - cand teava de protectie intra direct in cutia de legaturi electrice a
Nu se admit imbinari §temuite. 'paratelor sau echipamentelor electrice dupa ce in prealabil s-a montat
7.14.44. Toate racordarile tevilor de protectie cu receptoarele electrice vor fllingul de etan§are §i racordul olandez. Conductoarele electrice de legatura
fi executate astfel incat sa fie posibila inlocuirea receptorului flirA tllIIcircuitul respectiv intra direct in cutia de legaturi.
demontarea tevii folosind racorduri olandeze. In cazul receptoarelor in h) flexibila:
mi§care sau cu vibratii excesive racordarea se face conform art. 7.14.12. ell cablu flexibil pentru sectiuni ale conductoarelor retelei de maximum
7.14.45. La trecerea tevilor prin pereti, etan§arile de separatie se vor monln ~x95+ 50mm2, cu armaturi de etan§are a cablului flexibilla ambele capete.
Cnblul fllexibil §i armaturile de etan§are trebuie sa respecte prevederile de
in incaperile cu pericol de explozie, in imediata aptopiere a locului de ie§irc.
In acest caz, nu se admite montarea pieselor de legatura pe portiuncn In subcapitolul 7.14.litera A.
conductei prinsa intre fitingul de etan§are §i perete. eu tub flexibil; recomandata sa se foloseasca cu prioritate fata de celelalte
Se admite montarea fitingurilor de etan§are pe partea cealalta a Icgaturi la receptoare electrice demontabile. In zona I se vor folosi legaturi
proiectului daca: ell tub flexibil omologat pentru zona I, iar in celelalte zone periculoase,
- teava se termina imediat dupa peretele care separa incaperile, iar f; Icgaturi cu tub flexibil etan§ (IP 54). Nu se admite folosirea conductoarelor
conductorul este pozat in continuare; i din aluminiu in interiorul tuburilor flexibile.
- instalatia se executa inglobat (in pardoseala sau perete) §i conductoarelc
care ies din teava sunt racordate la un tablou, aparat, echipament etc.
t 7.14.51. lzolatia din cauciuc a conductoarelor §i cablurilor care se leaga la
cchipamentele umplute cu ulei §i ale caror borne de legatura pot fi acoperite
ell ulei, trebuie sa fie inlocuita cu tuburi din material plastic, margele de
In aceste cazuri fitingurile de etan§are se vor monta la 0 distanta de
ecramica sau' alte materiale izolante rezistente la ulei.
cel mult l00mm de locul de ie§ire al tevii din perete sau din pardoseala.
7.14.52. Montarea cablurilor §i a retelelor in zonele cu perkol de explozie
Pe tevile care ies in afara incaperilor cu pericol de explozie, pentru
legarea la instalatiile exterioare sau la tevile instalate pe zidurile exterioare sc face respectand pe langa prevederile din prezentul subcapjtol §i conditiile
ale cladirii, .fitingurile de etan§are se vor monta in exterior langa peretii din subcap.5.1 litera g. Cablurile pot fi montate aparent, ingropat sau
indiperilor cu pericol de explozie. introduse in canale subterane umplute cu nisip.
7.14.53. In zonele 0,1,10 nu sunt admise man§oane de legatura.
7.14.46. Fitingurile de etan§are vor fi a§ezate incat sa nu impiedice
In zonele 2 §i II sunt admise numai man§oane de legatura cu masa
condensate.apei condensate din tevi spre piesele de colectare a apei
scurgerea
cpoxidica sau alta masa, corespunzatoare pentru astfel de zone.
7.14.47. Se recomanda folosirea unor materiale de etan§are care: Se interzice amplasarea man§oanelor de legatura in locuri supuse
- sa aiM punct de inmuiere mai mare de 90°C; vibratiilor §i pe cablurile flexibile.
- sa nu se fisureze la solidificare. 7.14.54. Legatura cablurilor cu izolatie de cauciuc sau mase plastice se
7.14.48. Este interzisa umplerea cu masa de etan§are a dozelor, cutiilor de poate executa:
borne etc. direct in cutia de borne a receptorului electric;
7.14.49. Modul de imbinare a conductelor electrice se face respectand prin intermediul unei cutii de trecere §i legatura flexibila.
Intrarea cablu1uiin cutia de borne a receptorului electric nu trebuie
conditiilede la art. 5.1.27...5.1.40. In incaperile foarte umede §i cu mediu
putemic coroziv AF4 (K), nu se admite-imbinarea conductelor electrice cu sl mic§oreze gradul de protectie al acestora. in cazul cutiilor de borne
cleme de strangere ci numai prin lipire sau sudare. antideflagrante, presetupa de introducere a cablului va fi de tip
antideflagrant. .
174
175

...
II
I
Cablurile cu izolalie de hartie pot fi introduse direct in cutin «(' Ilt'ricol de explozie, cablurile electrice pozate aparent nu trebuie sa aiba
borne numai in cazul in care aceasta este prevazuHicu un spaliu pentru cal'lIl lIl'opeririexterioare de protectie din materiale textile combustibile.
1 /4.59. Cabluriletrebuiesa fie pozateastfelincat sa fie accesibilepentru
terminal al cablului. In caz contrar, se prevede 0 cutie de trecere ~iun cahIll
intermediar cu izolalie din cauciuc sau din material plastic. I(~paratii~iverificari. De regula, pozarea cablurilor se va face pe suprafelele
Intrarile de cablu trebuie stabilite de ditre fabricanlul I't~retilorcIadirii sau pe constructiile metalice.
Pozarea cablurilor in pardoseaHi ~i in plan~eele dintre etaje trebuie
echipamentului. ~i se vor respecta de proiectant ~i beneficiar. ~nse faca in canale sau levi de otel.
7.14.55. Folosirea cutiilor de trecere ~i a legaturilor flexibile eSIl' 7.14.60. La traversarile dintr-o zona in alta, trecerile cabluriIor prin pereti
-recomandata in cazul cablurilor de aluminiu ce se racordeaza la utilaje can- ~Iplan~eese etan~eazaastfel incat trecerea amestecurilor explozive sa nu fie
au trepidalii sau necesita demontari frecvente. Legatura de la cutia de trecerr posibila. La realizarea acestor treceri se vor folosi solutiile din catalogul de
la utilaj poate fi legatura rigida in leava sau legatura flexibila, dupa cum
urmeaza: detalii ~i solutii aprobate de laboratoare autorizate. Materialele de etaI1§are
ale acestor treceri trebuie sa aiba rezistenta la foe cel putin egala cu cea a
a) legatura rigida in leava (demontabila) intre cutia de trecere ~i utilaj Sl' t'lementului de constructie strabatut.
executa cu conductoare cu izolalie din material plastic sau din cauciuc. 7.14.61. Montarea cablurilor pe estacade tehnologice se face rezervandu-se
In cazul cablurilor cu conductoare avand secliunea pana la 70mm2. spatii speciale pentru acestea. Se recomanda ca pentru cabluri sa se
pentru legatura intre cutia de trecere ~i utilaj se pot folosi chial' foloseasca partea laterala a estacadelor, opusa paqii unde sunt montate
conductoarele cablului respectiv (daca este necesar cu izolalie suplimentara). pompele sau utiIajele.
La pozarea cabluriIor sub estacade de conducte se vor lua masuri
Pentru secliuni peste 70mm2 legatura se poate face cu conductor cu izolatie
de protejare a cablurilor in zonele unde pot sa apara scapari de produse din
din material plastic sau din cauciuc. Teava de legatura va avea un diametru sistemul de conducte.
corespunzator diametrului intrarii in cutia de borne. Traseele de cabluri nu trebuie sa treaca pe deasupra pompelor sau
Legatura flexibila cu cablu flexibil se poate utiliza pentru secliuni II altor utilaje ce contin lichide combustibiIe, cu exceptia cablurilor aferente
ale cablului de maximum 3x95 + 50mm2. Legatura va fi realizata cu armaturi utiIajului respectiv.
de etan~are la ambele capete.
7.14.62. Pentru pozarea inglobata a cablurilor in pardoseala se utilizeaza
b) legatura flexibila in tub flexibil. Acest tip de legatura se recomanda cu levi de otel care se imbina prin infiletare.
priori tate pentru racordarea receptoarelor electrice demontabile. Ie~irea cablurilor din tevile de protectie la motorul electric -sau
In zona 1 se vor folosi legaturi flexibile in execulie antiex, iar in aparatura de pomire trebuie sa fie ~tan~atacorespunzator.
celelalte zone periculoase, legaturi flexibile cu tub flexibil (IP54). Perelii, pardoselile ~i acoperirile canalelor de cabluri trebuie
cxecutate din materiale incombustibile.
In cazul cablurilor din cupru cu secliunea pana la 70mm2, legatur&
electrica se face folosind conductoarele cablului respectiv-. In zonele 1 ~i 2 cu vapori ~i gaze mai grele decat aerul ~i in zona
11, canalele vor fi umplute cu nisip ~i acoperite cu dale din beton (se umplu
Pentru cabluri cu secliuni peste 70mm2 se poate face legatura cu rosturiIe cu bitum cald sau deasupra dalelor se toama un strat de cinient sau
conductoare din cupru cu izolalie din material plastic sau din cauciuc.
mozaic de alta culoare decat cea din camera respectiva). Ie~irea cablurilor
7.14.56. Acolo unde aClipnarea utilajului se realizeaza prin intermediul din canale se face prin levi de olel incastrate solid in perelii canalului ~i cu
curelelor de transmisie, cablul de alimentare se racordeaza la utilaj printr-o ctan~area corespunzatoare dintre cabluri ~i leava.
legatura flexibila.
In zonele 1 ~i 2 cu vapori ~i gaze mai u~oare ca aerul, nu este
7.14.57. Cablurile pozate in pamant vor fi protejate impotriva deteriorarilor necesaraumplereacanaleloreUnisip. .
mecanice prin acoperire cu caramizi, pHicide beton sau din material plastic. Nu este permisa pozarea cabluriIor in canale in portiuniI6 unde pot
Tevile trebuie pozate cu minimum 300 mm deasupra apelor freatice. sa apara scurgeri de lichide cu temperatura ridicata sau solventi care au 0
7.14.58. In incaperile cu pericol de explozie ~i in zonele exterioare cu actiune distrugatoare asupra cablului.

176 177

l
C. Muuri de protectie in instalatii electrice din zonele co pericol tltI
explozie 7,14.69. Toate elementele metalice de protectie ale instalatiilor electrice,
IOllteinstalatiile neelectrice ~i elementele metalice de co.nstructie din zonele
III pericol de explozie se conecteaza la legatura principala de egalizare a
7.14.63. In instalatiileelectrice din zonele cu pericol de explozie se vor hili I!otentialelor.
pe langa masurile de protectie prevazute in capitolul 4 din prezenlul Conductele montate pe estacade trebuie sa fie conectate la instalatia
nonnativ ~i masurile de protectie impotriva trasnetului din normativull 10 ell-legare la pamant la capetele estacadei ~i la fiecare 200-300m.
precum ~i masuri specifice de protectie impotriva electricitatii statice. Rezistenta prizei de pamant, folosita numai pentru descarcarea
7.14.64. Instalatiile electrice din zonele cu pericol de explozie vor II dcctricitatii statice, trebuie sa fie de maximum lOOn.
proiectate ~i realizate
scantei ~i arcuri astfel incat sa asigure protectia impotriva aparitiei de
electrice. 7.14.70. Pentru estacade cu conducte de produse combustibile, in afara de
locurile de legare la pamant indicate la pct. 7.14.69, se va tine seama de
7.14.65. Masurile impotriva acumularii electricitatii statice sunt obligatorII urmatoarele:
la constructiile care incIud zone cu pericol de explozie. Aceste masun
pentru legarea la pamant a estacadelor, se vor prevedea prize speciale sau
trebuie corelate cu cele impotriva descarcarilor atmosferice ~i a ~ocurilOl
electrice. sc vor folosi prize de protectie ale instalatiei electrice;
nu se admite utilizarea conductelor care contin lichide ~i gaze combustibile
7.14.66. Sunt considerate periculoase, din punct de vedere al producerii ca prize de legare la pamant;
electricitatii statice, substantele care au 0 rezistivitate mai mare de 105ncm. nu se admite legarea conductelor care trec pe poduri amplasate in
Cela mai periculoase potentiale de electricitate statica se fonneaza:
apropierea cailor ferate electrificate, de constructia metalica a podurilor,
- la transportullichidelor pe conduct~ cu viteza mai mare de 0,7m/s;
pentru a se preintampina astfel patrunderea pe conducte a curentilor de
-la executarea operatiilor de umplere ~igolire sau pompare a Iichidelor, mai
scurgere. .
ales
caderecand aceste Iichide se introduc in utilaje sau rezervoare prin jet cu
Iibera; 7.14.71. Pentru a se crea circuite inchise ~i pentru a se preintampina
- la transportul lichidelor pe conducte ~i la ie~irea prin ajutaj a gazelor producerea de scantei, se vor prevedea punti de conexiune pentru toate
comprimate sau Iichefiate, mai ales a acelor gaze care contin un Iichid fin conductele montate paralel, amplasate in sectii, pe estacade sau canale, la
pulverizat(vopsireprin pulverizare~ialteprocesesiinilare); . distanta pana la 10 cm una de alta. Puntile de conexiune se vor a~eza la
- la transportul substantelor in fonna de pulbere ~i a prafului in flux de aer intervale de maxim 20 m.
Conductele care se intersecteaza ~i se apropie pana la distanta de
sau gaz (uscare cu aer ~i alte procese), la procese cu pra,fuire-macinare
cemere, la. filtrarea aerului sau a gazului impurificat cu praf sau la lOcm indiferent de apartenenta sau destinatie, trebuie, de asemenea, sa fie
desprafuire; legate intre ele cu punti de conexiune, in punctele de intersectie ~i de
- la amestecarea substantelor in amestecatoare, la prelucrarea lor pe valturi, apropiere. Cand conductele trec la 0 distanta de pana la lOcm de scarl,
calandre, la cauciucarea panzei, precum ~i la operatiuni similare; platforme ~i constructii metalice trebuie sa fie legate de acestea cu punti de
- la functionarea transmisiilor cu curea ~i a transportoarelor executate din conexiune.
cauciuc rau conducator de electricitate. Pentru conducte montate la sol, existenta unui suport metalic comun
7.14.67. Masurile de protectie impotriva electricitatii statice vor tine seama este considerata suficienta, nemaifiind necesara montarea de punti de
de particularitatile procesului de productie pentru a se preveni acumularea conexiune supIimentare.
de sarcini electrostatice in locuri periculoase. 7.14.72. Mantalele rezervoarelor metalice vor fi legate la pamant confonn
7.14.68.~ in toate cazurile in care legarea la pamant este un mijloc de nonnativului 120.
protectie
acesteia. suficient impotriva electricitatii statice, se recomanda folosirea 7.14.73. Vasele tehnologice , care contin lichide, gaze sau praf com~ustibil
sau explozibil, vor fi prevazute cu minimum 0 legatura la pamant.
178 179

1
7.14.74. Toate instalatiile producatoare de abur ~i ma~inile actionatc ell I). Verificarea instalatiilor electrice in zonele co pericol de explozie
abur, cum sunt turbinele ~im~inile cu abur, vor avea 0 legatudi la paronnl
7.14.75. Este interzisa utilizarea statiilor de protectie catodica cu redresn" '14.86. Verificareainstalatiilorelectricedinzonelecu pericolde explozie
pentru protectie anticoroziva a suprafetei interioare a rezervoarelor, fHnd Viirespectapc langaprevederiledin cap.6 ~iceledin prezentulcapitol.
admisa numai protectia catodica cu anozi de sacrificiu.
1 14.87. La baza verificarii vor sta proiectul paqii electrice ~i planu1 de
7.14. 76.Ruperea curentilor mici poate fi 0 sursa de pericol de explozie,in ~nnare adus la zi. Desenul va cuprinde vederea in plan ~i sectiune cu
special zonele 0,1,2.
I11nrcareazonelor cu pericol de exp1ozie, grupa de explozie ~i c1asa de
Scanteia electrica poate sa apara in urmatoarele cazuri:
wmperatura ce se pot folosi pentru echipamente electriee.
-la deconectarea ~iconectarea voita sau accidentaHia circuitelor electrice ale 7.14.88. Verificarea instalatiilorelectrice se va faee:
instalatiilor de protectie catodica;
maintede punerealor in functiune; ,
-la scurtcircuitarea, voita sau accidentala,a circuitelor electrice ale statiei. eu ocazia unor modificari aduse instalatiei electriee sau chiar instalatiilor
7.14.77. Fiecare zona tehnologica trebuie sa aiM un punct de intrerupere Il'hnologice daca prin aceasta se modifica zonarea; .
unic pentru instalatiile de protectie catodica.
periodic, conform instructiunilor producatorului de echipament.
7.14.78.Fiecare instalatie de protectie catodica trebuie echipata
ampermetru. cu un 7.14.89. in cazul carcaselor eu protectie antideflagranta, se va verifica
Intcgritatea imbinarilor.
7.14.79.Alimentarea cu curent continuu de la redresor se realizeaza cu 7.14.90. in cazul motoarelor cu siguranta marita, se va verifica daca
conductoare avand polul pozitiv al fiecarui circuit protejat cu 0 siguranta, protectia termic!\ corespunde cu prevederile STAS 6877/7. .
iar polul negativ prevazut cu 0 legatura demontabila( dispozitiv de separare). 7.14.91. Rezistenta de izolatie a pardoselii se va masura in toate cazurile
7.14.80.inainte de inceperea lucrarilor de' intretinere sau reparatii, se va In care se impune ca pardoseala sa fie izolanta. Se va masura rezistenta
deconecta sursa de curent a instalatiei de protectie catodica, dat fiind faptul dectrica a pardoselii in eel putin trei locuri, unele dintre ele fiind la cca. 1m
ca inductanta sistemului poate cauza 0 scanteie.
de la elementul conductor accesibil in incapere.
7.14.81. inaintea oricarei intreruperi a continuitatii electrice la 0 constructie Mlisurarea rezistentei pardoselii se va efectua in curent continuu la
metalica,conducta, instalatie sau un echipament 'asociat, protejate catodic se tcnsiunea de 500V (dad tensiunea nominala a instalatieieste mai mare .de
va face 0 scurtcircuitare electrica cu un cablu de cupru cu sectiunea minima '" 'IOOV).
50 mm2, legat de ambele paqi ale intreruperii ~i care trebuie sa raroana Rezistenta de izolatie masurata intre electrod ~i p'll"dosealatrebuie.
conectat pana la terminarea reparatiei ~i restabilirea continuitatii electrice. !IIifie de cel putin 500000~ pentru tensiunea de masurare de 500V ~i cel
7.14.82. Pentru intreruperile de scurta durata, se poate folosi un intreruptor putin 100000 ohmi pentru tensiunea mai mar~ de 1OOOV.
mobil in executie antiexploziva.
7.14.92. Receptionarea instalatiilor electrice se va face numai dupa
7.14.83. Toate statiile de protectie catodica din zonele cu pericol de explozie t':xecutareatuturor probelor ~i verificarilor, precum ~i prezentarea dosarului
trebuie sa aiM doua borne de legare la paroant. Se va evita interferenta intre eu certificatele de ealitate ale materialelor ~i buletinele de probe ~i verificari
sistemul de protectie catodica ~i alte sisteme de legare la pamant. efectuate.
7.14.84. in instalatiileelectrice se vor lua masuri de protectie a persoanelor,
materialelor, echipamentelor ~i a celor aflate in apropierea instalatiilor
electrice, impotriva efectelor termice periculoase, conform subcapA.3.
7.14.85. Pentru limitareapropagarii focului de-a lungu1circuitelor electrice,
se vor respecta prevederile din normativul PE 107 ~i SR CEI 332.

180
181

j ..
AneX8 I
PREVEDERILE CONEXE NORMATIVULUI 1.7. STAS 930 _ Reteleeleetriee.Tensiuninominale~iabateri
admisibile.
STANDARDE
STAS CEI _ Aparataj de joasa tensiune. Partea 1; Reguli generale.
947/1
STAS 234
- Bran~amente electriee. Preseriptii generaIe qe SR EN60947/2 - Aparataj de joasa tensiune. Partea 2: Intreruptoare
proieetare ~i executie
automate.
)f
STAS 297/1 - Culori ~i indicatoare de securitate. Conditii tehniee SREN _ Aparatajde joasa tensiune.Partea4: Contaetoare~i
generaIe. ¥
60947/4-1 demaroare de motoare. Seetiunea 1: Contaetoare ~i
STAS 391/1 - Bare rotunde de eupru. Conditii tehniee de eaIitate. demaroare electromecaniee.
I
1
STAS 392/1 - Bare dreptunghiulare din eupru. Conditii tehnice de STAS 1237 - Cabluri electriee pentru aseensoare.
eaIitate.
STAS 2339/1 _ Bare rotunde din aluminiu. Conditii de ealitate.
SR CEI 446 - Identifieareaeonduetoarelorprin eulorisau prin
repere numerice. STAS 2425 _ Intreruptoare~ieomutatoareeu parghiepaua Ia 660V
eurent altemativ, 440V eurent continuu ~i paua la
STAS 452/1 - Sigu~anteeu filettip D. Conditiitehnicegeneralede l000A. Conditii tehniee de ealitate.
ealitate (M-SR 2/83).
STAS 2612 _ Protectiaimpotrivaelectrocutarilor.Limiteadmise.
STAS452/2 - Sigurantetipeu filet.Socluri- Fonne ~idimensiuni. STAS 2614/1 _ Aparate electrice pentru uz casnic ~i scopuri similare.
STAS526 - Conduetede eupru eu izolatiede eaueiue,paulila Conditii tehnice generaIe de securitate.
750V.
STAS - Iluminat. Terminologie.
STAS551 - Piesede fixarea tuburilorpentrujnstaIatiieleetrice. 2849/1...7
Br~de metaIiee. Dimensiuni.
STAS 2873/1 _ Sarme ~i bare dreptunghiulare din cupru pentru
SR CEI 34-5 - M~ini electriee rotative. Partea: 5: Clasifiearea electrotehnica.
gradelor de proteetie asigurate de inveli~urile Ol~inilor a
eleetrice rotative. STAS 3000/1,2 _ Conducte de oteI-aluminiu neizolate, pentru linii
aeriene de energie electrica.
STAS 665 - lzoIatoare de sustinere de tip N din portelan pentru STAS 3009 _ Lampi electrice eu incandescentilde format normal.
linii aeriene de energie electriea paua la 1 kV inelusiv.
Dimensiuni. Tensiuni ~i puteri nominate.
STAS 3032 _ Conductoarede aluminiu,neizolate,pentrulinii
STAS 881 - M~ini electriee asinerone trifazate de la 0,06 Ia 200
aeriene de energie electriea.
kW. Puteri, tensiuni ~i turatii nominale.

182 183

..
STAS 3184/1 - Prize, fi~e ~i cuple pentru instalatii electrice pana la ~R EN 60529 - Grade normale de protectie asigurate prin carcase.
380 V curent altemativ ~i pana la 250V c.c.~i pana la Clasificare ~i metode de verificare.
25A. Conditii tehnice generale de calitate.
~TAS 5414 - Intreruptoare ~i comutatoare rotative pana la 100A ~i
STAS 3185 - Intreruptoare pentru instalatii electrice casnice ~i pana la 660V c.a. ~i 400V c.c. Conditii tehnice
similare. Conditii tehnice generale de calitate. speciale.
STAS 3322/1,2 - Bare dreptunghiulare de aluminiu. Conditii tehnice de STAS 5680 - Transformatoare, autotransformatoare, regulatoare de
calitate.
inductie transformatoare de masura ~i traductoare.
Grade de protectie asigurate prin carcase.
STAS 3734/-71 - Linii aeriene de en~rgie electrica. Conductoare de
otel zincate. STAS 6646/1 - IIuminatul artificial.
Conditii generale pentru
iluminatul in constructii.
STAS 4037/1 - Conducte de conexiuni pentru telecomunicatii.
Conditii tehnice generale. STAS 6646/2 - IIuminatul artificial.
Conditii speciale pentru
iluminatul in industrie.
STAS 4130 - Sarma rotunda de cupru pentru electrotehnica.
Conditii tehnice generale de calitaie. STAS 6646/3 - IIuminatul artificial. Conditii speciale pentru
.{ iIuminatul in cladiri civile.
~
STAS 4137/1 - Sigurante fuzibiIe de joasa tensiune. Conditii
genenile. STAS 6773 - Poduri rulante. Linii de contact. Prescriptii de
proiectare ~i executie.
STAS 4264 - Aparataj electric de joasa tensiune. Sonerii ~i buzere
electrice. Conditii tehnice speciale de calitate. STAS 6824 - Lampi fluoerescente tubulare pentru iIuminatul
general. Conditii tehnice generale de calitate.
STAS 4481/1 - Cabluri de energie cu izolatie de hfu-tieimpregnata in
manta de plumb. Conditii tehnice generale. STAS 6864 - Conducte punte cu izolatie de PVC pentru instalatii
electrice fixe.
STAS 4641/1 - Prize ~i fi~e de tip industrial pana la 750V ~i pana la
200A. Conditii tehnice generale de calitate. STAS 6865 - Conducte cu izolatie de PVC pentru izolatii electrice
fixe.
STAS 4861/1 - M~ini electrice rotative. Terminologie generala.
STAS 6968/1 - Motoare asincrone cu inele pentru instalatiiIe de
STAS 4861/3 - M~ini electrice rotative. Mlirimi caracteristice.
ridicat ~i transportat. Conditii tehnice generale.
Terminologie.
STAS 4936 STAS 6990 - Tuburi pentru instalatii electrice din policlorura de
- Marcarea barelor ~i baretelor colectoare pentru viniI, neplastifiata.
centrale ~i statii electrice de conexiuni ~i transformare.
STAS 4957
- Ascensoare electrke. Clasificare ~i terminologie.

184 185

J
ST AS 7083 - Condensatoare pentru imbunatatirea faetorului de STAS 8114/2-4 - Corpuri de iluminat. Corpuri de iluminat portabile de
putere la instalatiile electrice de eurent alternativ. uz general. Conditii tehniee speciale.
Conditii generale.
STAS 8275 _ Protectia impotriva electroeutarilor. Terminologie.
ST AS 7290
- Lampi electrice eu desearcari in gaze. Clasifieare §i
terminologie. SREN _ Intreruptoare automate pentru protectia la
60898+ Al supracurenti pentru instalatii easnice sau similare.
STAS 7350/1
- Cordoane cu izolatia din PVC. Conditii tehnice _ Cabluri de energie flexibile §i foarte flexibile cu
generale de ealitate. ST AS 8822
izolatie §i manta din PVC pentru tensiune nominala
ST A 7350/2 p30a la 750V.
- Cordoane eu izolatie din PVC. Cordoane in executie
u§oara. Conditii tehniee speciale.
STAS R9321 - Prefabricate electrice de joasa tensiune.
ST AS 7350/3
- Cordoane eu izolatie de PVC. Cordoane in executie STAS 9436/1 - Cabluri §i conduete eleetriee. Clasifieare §i
mijloeie. Conditii tehniee speciale. <
>
simbolizare.
STAS 7615 1
- Transformatoare mici de siguranta. Conditii tehniee
generale de ealitate. SR CEI _ Vocabular electrotehnie international. Capitolul826:
50(826) + Al Instalatii electrice in eonstruetii.
STAS 7656 - Tevi din .otel sudate longitudinal pentru instalatii.
STAS 9954/1 _ Instalatii §i echipamente electrice in zone eu pericol
STAS 7804 - Tablouri electrice pentru loeuinte. Conditii tehnice de explozie. Preseriptii de proieetare §i montare.
generale.
ST AS 10308 _ Motoareasincronemonofazate.Conditiitehniee
STAS 7832/1
- Lampi electrice eu desearcare in gaze. Lampi eu generale.
vaporide mereurde inaltatensiune.Conditiitehnice .
generale de ca1itate. ST AS 10709 _ Tuburi ondulate, flexibile, din materiale plastice.
Forme §i dimensiuni.
STAS 7933 - Tubliri de protectie (PEL) eu man§oane.
STAS 10413/1 - Unelte electrice portabile. Conditii tehnice generale
STAS 7944 - Bare conduetoare de eurent. Curenti maximi de securitate.
admisibili de durata. Preseriptii.
STAS 10515 _ Lampi cu vapori de sodiu de inalta presiune.
STAS 8114/2-1 - Corpuri de iluminat. Corpuri de iluminat fixe de uz Dimensiuni §i parametri principali.
general. Conditii tehnice speciale.
STAS 10381/1 - Transformatoare. Terminologie generala.
STAS 8114/2-2 - Corpuri de iluminat. Corpuri de iluminat incastrate.
Conditii tehnice speciale. ST AS 10955 _ Cablurielectrice.Caieululcurentuluimaximin
~abluri in regim permanent. Prescriptii.

186 187

j. ..
STAS 11054
- Aparateelectrice i electronice.Clasede protectie
contraelectrocutarii. . I)TAS 12604/5 - Protectia impotriva electrocutarilor. Instalatii electrice
fixe. Prescriptii de proiectare, executie ~i verificare.
STAS 11160/2
- Piesede imbinarepentru tuburiizolanteIPY i IPEY.
STAS 11237/2
Mufe drepte i curbela 90°. Dimensiuni.
I TAS
12993/11
. - Simboluri grafice pentru scheme. Partea 11: Scheme
~i planuri de instalatie, arhitectura ~i topografie.
- Echipamentelectromedicalutilizatin vecinatatea I SR EN 50014 - Aparatura electrica pentru atmosfere potential
pacientului.Conditiigeneralede securitate.Protectia explozive. Prescriptii generale.
impotrivaelectrocutarii.
STAS 11360
- Tuburi pentru instalatii electrice. Conditii tehnice
I SR EN 50028 - Echipamente electrice pentru atmosfere potential
generale. explozive.Incapsulare "m"

SR CEI 598-2- Normative §i instructiuni


- Corpuri de iluminat. Corpuri de iluminat de
22
sigurant:t Conditii tehnice speciale. P 17/85 - Nonnativ penttu proiectarea statiilor de incarcare a
STAS 12216 bateriilor de acumulatoare.
- Protectia impotriva electrocutarii la echipamente t
electrice portabile. Prescriptii. P 100 - Nonnativ pentru proiectarea antiseismidi a
STAS 12217 constructiilor.
- Protectia impotriva electrocutarii la utilajele i
echipamentele electrice mobile. Prescriptii. PE 102 - Normativ pentru proiectarea ~i executia instalatiilor
STAS 12220/1 de conexiuni ~i distributie cu tensiuni pana la l000V
- Cabluri i cordoane cu izolatie din cauciuc pentru c.a. in unitati energetice.
instalatii mobile. Cabluri flexibile i cordoane cu
izolatie din cauciuc. Conditii tehnice generale. PE 103 - Instructiuni pentru dimensionarea ~i verificarea
STAS instalatiilor electroenergetice la solicitari mecanice ~i
12220/4,5
- Cordoane in manta din cauciuc, executie uoara. termice in conditii de scurtcircuit.
Conditii tehnice speciale.
STAS 12220/6 PE 106 - Normativ pentru constructia liniilor aeriene de joasa
- Cordoane in manta de cauciuc in executie grea. tensiune.
Conditii tehnice speciale.
SR 12294 PE 107 - Normativ pentru proiectarea ~i executarea retelelor de
- IIuminat artificial. IIuminat de siguranta in industrie. cabluri electrice.
STAS 12604
- Protectia impotriva electrocutarii. Prescriptii PE III - Instructiuni pentru proiectarea statiilor de conexiuni ~1
generale.
transformare.
STAS 12604/4
- Protectia impotriva electrocutarilor. Instalatii electrice PE 112 - Normativ pentru proiectarea instalatiilor de curent
fixe. Prescriptii.
continuu in centrale ~i statii.

188
189

,
PE 116 - Nonnativ de incercari §i masuratori la echipamente §i 1996- - Norme Generale de Protectie a Muncii.
instalatii electrice.
- Nonnativ privind siguranta Iii foc a constructiei. 16 -Nonnativ pentru proiectarea §i executarea sistemelor
de alimentare cu gaze naturale.
PE 120 - Instructiuni privind compensarea puterii reactive in
retelele electrice de distributie §i la consumatori 17/1 - Instructiuni tehnice privind calculul de dimensionare a
industriali §i similari. coloanelor electrice din"cladiri de locuit.

PE 124 - Nonnativ privind alimentarea cu energie electrica a ORDINUL MI - Norme generale de prevenire §i stingere a in~ndiilor.
consumatorilor industriali §i similari. J NR. 775/98
PE 132 - Nonnativ pentru proiectarea retelelor electrice de CEI 664 - Prescriptii de coordonare a izolatiei in instalatiile de
distributie publica. distributie de joasa tensiune.
,,
PE 134 - Nonnativ privind metodologia de calcul a curentilor
<
, SR CEI 364-1 - Instalatii electrice ale cladirilor. Domeniu de aplicare,
de scurtcircuit in retele electrice. ~ obiect, principii fundamentale.
I
PE 142 - Nonnativ privind combaterea efectului flicker in SR CEI 364-2 - Definitii.
retelele de distributie.
SR CEI 364-3 . -:Determinarea caracteristicilor generale.
PE 143
.
- Normativ privind limitarea regimului deformant.
SR CEI 364-4 - Protectia pentru asigurarea securitatii.
PE 932 - Regulament pentru fumizarea §i utilizarea energiei
electrice. Definitii. SR CEI 364-5 - Alegerea §i punerea in opera a materialelor §i
echipamentelorelectrice. .

PE 001 - Instructiuni de detaliere a prevederilor din RFUEE.


SR CEI 364-6 - Verificari.
PE 936 - Instructiuni privind modul de autorizare a introducerii
in proiecte a montarii §i utilizarii receptoarelor SR CEI 364-7 - Reguli pentru instalatii §i amplasamente speciale.
electrotermice.
SR CEI 536 - Clasificarea echipamentelor electrice §i electronice
PE 155 - Nonnativ pentru proiectarea §i executarea din punct de vedere al protectiei impotriva.§ocurilor
electrice.
bran§amentelor electrice pentru cladiri civile.
ID 17 - Nonnativ pentru proiectarea, executarea, verificarea Nota: Standardele de produs nu au caracter de obligativitate.
§i receptionarea instalatiilor electrice in zone cu pericol
de explozie.
C 56 - Nonnativ pentru verificarea calitatii lucrarilor d~
constructii §i a instalatiilor aferente.

190 191

~ _...
Anexa 1 1 2 3
Categoriile influentelor e;rteme in functie de natura lor §i gradul de
AB7 t=-2SoC ... +S5°C r,t'r=10+ 100% r,t'.=0,5+29g/m3
influenta (clasa) conform cIasificiirii intemationale din SR CEI 364-3
~. AB8 t=-SO°C ... +40°C r,t'r=IS+ 100% r,t'.=0,04+36g/m3
Cod Cod Clasa influenlelor exteme
actual intema- A.C.Altitudine
roman lional - ACI sub sau .egala cu 2000m (joasa)
1 2 3
- AC2 peste 2000m (inalta)
A. CONDITn DE MEDIU
A.A. Temperatura mediului ambiant A.D.Prezenta apei
- AAI -60°C + S°C (frigorific) Vo ADI neglijabila
- AA2 -40°C +soC (f.frig) U1 AD2 ciidere de picaturi de apa de condensalie (vertical cu
intermitenle)
- AA3 -2SoC +soC (frig)
V2 AD3 apa in ploaie (unghi sub 60° cu verticala)
- AA4 -SaC +40°C (temperat)
V3 AD4 apa proiectata (stropi in toate direcliile)
T AAS +soC +40°C (cald)
V4 ADS jet de apa (apa sub presiune, din toate direcliile)
- AA6 +SOC +60°<:;(f.cald)
- AD6 pachetede apa (valuri)
- AA7 -2SoC +SsoC (rara controlal temperaturii)
- AD7 imersie(partialin apa)
- AA8 -SO°C +40°C (foarte scazute §i foarte ridicate)
- AD8 submersie(comph:tin apa)
A.B.Umiditatea aerului
A.E.Prezenta corpurilor straine
- ABI t=-60°C ...+soC r,t'r=3+ 100% r,t'.=0,003+7g/m3 - AEI neglijabila.
- AB2 t=-40°C ...+soC r,t'r=10+ 100% r,t'.=0,1+7g/m3 PI AE2 corpuristrainemiciincombustibile(
cu dimensiunisub
- AB3 t=-2SoC ... +soC r,t'r=10+ 100% r,t'.=O,S+7g/m3 2,Smm)

AB4 t=-SoC ... +40°C r,t',=S+9S% r,t'.= 1+ 29g/m3 PI AE3 corpuri strainefoartemici incombustibile(cu
dimensiunisub Imm)
ABS t= +soC ...+40°C r,t',=S+8S% r,t'.= 1+ 2Sg/m3
PI AE4 depuneride praf incombustibilcuprinseintre 10 §i 3S
AB6 t=+SoC ...+60°C r,t'r=IO+100% r,t'.=I+3Sg/m3 mg/m2pe zi (praf, fibre, scameincombustibile)

192 193

~
1 2 3
1 2 3
PC AE5
depuneride praf combustibilcuprinse intre35 i -
-
350mg/m2 importante(condilii industriale grele); gama de
- f frecvenla 2 + 9 i 9+ 200Hz, amplitudinea deplasarii
AE6 i
depuneride praf cuprinseintre 350 i 1000ing/m2pe intre 10+ 15mm i acceleralia intre 30+50m/s2
zi ~
A.K.Prezenta florei §i/sau mucegaiului
A.F.Prezentasubstantelorcorozivesau poluante . -
- AKI neglijabila
AFI neglijabila
- AK2 riscanta
ZL, AF2a atmosferica
K AF2b agenlicorozivi i poluanliatmosferici A.L.Prezenta faunei
K AF3 - ALl neglijabila
intermitenta sau accidentaIa (zone de manipulare a
produselorchimicein cantitalimici) - AL2 riscanta
K AF4
permanenta(acliunepermanentaa substanlelor A.M.Influente electromagnetice, electrostatice sau ionizante
chimicecorozivesau poluantein cantitalimari)
- AMI. neglijabile
A.G.ocuri mecanice
- AGI - AM2 curenlivagabonzi
uoare(solicitareala oc cel multegalacu 0,225J)
M AG2 - AM3 radialiielectromagnetice
medii(solicitareala oe eel multegalaeu 21)
M AG3 - AM4 radialiiionizantedaunatoare
grele(solicitareala oc de la 6J pana la 20J)
- AM5 cfunpuri electrostatice daunatoare
A.H.Vibratii
- AHI - AM6 curenlide induqie daunatori
slabe(instalaliicasnice i similare,la care efectele
vibraliilorpot fi neglijabile);gamade frecvenle A.N.Radiatii solare
cuprinsaintre 2+9 i 9+2ooHz, amplitudinea
deplasariiintre 0,3+ 1,5mm2 i acceleraliaintre - ANI neglijabile,S 500W1m2
1+ 5m/s2
- - AN2 medii, 500< IsS 700w1m2
AH2
medii(condilii industriale obinuite); gama de - AN3 importante, 700 < IsS 1120W1m2
frecvenla 9+ 200Hz, amplitudinea deplasarii intre
3 + 7mm2 i acceleralia intre 10+ 2Om/S2
A.P.Efecte seismice
- API neglijabile,as30Gal; IGal=30cm/s2.
194
195

..
1 I 2 3 2 3
AP2 severitate sdizuta, 30 < a::;;300Gal EE I BA4 instruiti
AP3 severitate medie, 300 < a::;;600Gal EE I BA5 'calificati
AN severitate ridicata, a> 600Gal B.C.Contacte cu potentialul pamantului
A.Q.Indice keraunic BCl nul (mediu conductor)

~:
AQI neglijabil, ::;;25zile/an slabe (in mod obi§nuit tara contact cu elemente
AQ2 conductoare)
indirect, > 25zile/an(instalatii alimentate prin linii
aeriene)
frecvente (contact c~ elemente conductoare)
AQ3 I direct (riscuriprovenindde la exploziamaterialuluiin
urma trasnetului)
~4 continuu permanent cu pereti metalici de exemplu
incinte metalice, rezervoare, boilere '

A.R.Mi§cari de aer (de curenti) B.D.Conditii de evacuare in caz deurgenta


ARI scazute, v::;;lm/s BDI Inorma1e (cladiri de locuit)
AR2 medii, lm/s<v::;;5m/s BD2 dificile (cladiri inalte)
AR3 ridicate, 5m/s <v::;; lOm/s BD3 aglomerate (teatre, cinematografe,magazine mari §i
A.S. Vant similare)

ASI scazut, v s 20m/s -


BD4 Idificile §i aglomerate (cladiri publice inalte hoteluri,
spitale etc.) ,

AS2 mediu,20<vS3Om/s
B.E.Natura materialelor prelucrate
AS3 ridicat, 3Om/s< v s 50m/s I ' I
D BEla riscuri neglijabile
B.CONDqD DE UTILIZARE I E BElb
B.A.Competenta persoanelor C BE2 riscuri de incendiu (utilizare, manipulare, prelucrare,
BAI obi§nuita(persoane
neinstruite) fabricare, depozitare de materiale combustibile)

BA2 copii A BE3a riscuri de explozie


B BE3b
BA3 handicapati(flZic sau intelectual)
BE4 Iriscuri de contaminare

196 197
I
. - - - JI
1 2 3
C. CONSTRUC'fIA CLADIRILOR
C.A.Materiale de constructii
CO CAI incombustibile
Cl CA2a combustibile
C2 CA2b
C3 CA2c
C4 CA2d
C.B.Structura cIadiriior
CBl riscurineglijabile
- CB2 propagatoare de incendiu (cladiri cu forme §i
dimensiuni care ajuHila propagarea inendiului (de ex.
efect de co§»
CB3
CB4 flexibila sau instabila

Nota:
1. Conditiile obi§nuite corespund clasei 4 pentru parametrul AA §i cIasei 1
pentru ceilalti parametri
2. Semnificatiile notatiilor de la AB-Umiditatea aerului sunt urmatoarele:
- t - temperatura;
- CPr- umiditatea relativa, este raportul dintre umiditatea absoluta CPa
a aerului
u:!1ed§i umiditatea absoluta maxima la saturatie (as) la aceea§i temperatura
§i aceea§ipresiune barome~rica;
- l{Ja - umiditateabsoluta,este greutateavaporilorde apa continutiintr-un
metru cub de aer umed
3. Semnificatia notatiei de la AN - Efecte seismice este urmatoarea:
- -
Is intensitatea radiatiei solare;
4. Semnificatia notatiei de la AP - Efecte seismice este urmatoarea:
- a -acceleratie;
5. Semnificatia notatiei de la.AR - Mi§can de aer (de curenti) §i AS - Vant
este urmatoarea:
- v - viteza curentilor de aer, respectiv a vantului.

198
I~ 11

ANEXA 3

ALEGEREA MODl1UII DE POZARE ~I TIPl1RILOR DE CONDUCTE ELE('TIW'I' 11'0 ' ( '1'JIo:DI<JI:'<JFUII'NI'EU: EXTERNfo:

CaI.:guria i eUIUJuctoar izulat.: in tuh. Cunuuct Bar.: " 'IJ;IIlIad'III'\,("+


ndwlat.:
dasa inllu.:nldur
aparn! ingropat in in I p lihr in in 1,11',111,1 annate
.:xt.:riuar iwla- l11untat p.: canak II'
jgh.:ah guluri izulatuar ghn
I've 111!. I've 111!. in plinlii uri tuar in

I 2 3 -I 5
I've
6 7 8 <) 10 II 12 11 II I
I'I,'1111lilli"11,111 JI!.:n.:
1 I II I 17
III
1',1111.1111 "Ilh
,,, I""'0 j low,,,
1'1 'I " J
,,,
",'Il'.
j hl"'': 101110111'
j"
',1
1';1111:'1111

2.1

A.culluilii u.: <


A.A.Tl11p.
l11uiu al11hianl

AA 1-3 - - - - - - 'I '\1

AA -I A A A A A A A A A A A ,\ \l 1\ \

AA 5 (T) A A A A A A A A A A A ,\ "ffi
\ A I \

AA 6 Sp Sp Sp Sp - - - - - 'I' I I :-.p I I I I I 'I I \1'

AG ucuri
l11canic

AG I A A A A A A A A A A A

AG 2 (M) - A A A - Ac A Ac - - IPXX5 II''\ \. , II" \ \

AG (M) - A.: A A - - A - - - - Ipc>:\. 7 II" , \ \

All Vihralii
All I A A A A A A A A A A A \ ,
- - - - \
-t+-A
All 2 A A A Ac A A A

II ('unu .d.:
,lilli,,:.!!!::
1111(UIlU. d.:
itl.:uare

III) I A A A A - A A - - A \ .\ II A
1111 ) A A A - - - - - - A \

1111 I A - A - - - - - A \ \1 Ac

Itil I A - A - - - - A \ 'm
\1 Ac

,I
1 2 3 . 4 5 6 7 8 I 9 10 11 12 13 14 15, 16 17 18 19 20 21 22 23 24
I
(c 0 n tin u a r e)
BE NatUra
materialelor
preucrate

BE la (D) A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

BE Ib(E) A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

BE 2 (C) Ac A A A - Ac - Ac Ac Ac Ac A A Ac A Ac Ac A A A A A A

BE 3a (A) - - A A - - . - - - - - - A Sp A Ac' A A A A A A A

BE 3b (B) - - A A - Ac - - - - - - A Sp A Ac A A A A A A A

AD prezenta
apei
.
ADI(UO) A A A A A A A A A IPXOX A A A A, A A A - A A A A -
AD2(Ul) A A A A - A A A - IPXIX IPXIX A A A' A A Ac - A A A A -
AD3(U3) A Ac A - - - - - - - - IPX3X IPX3X A A A Ac - Ac Ac Ac Ac -
AD4(U4) A Ac A - - - - - - - - - IPX5X A A A Ac - Ac Ac Ac Ac -
Ac Ac A - - - - - - - - - IPX5X A A - - A Ac Ac Ac Ac Ac
AD5(extem)

AE prezenra
. ,
corpuri solide
AE I A A A A A A A A A lPOXX A A A A A A A A A A A A A

AE2 A A A A A \.\ A A - - IP3XX A A A A A A A A A A A A

AE3 A A A A - A - - - - - IP4XX IP4XX A A A A A A A A A A

AE 4 (PI) A A A A - A . - - - - - IP4XX Ac A A Ac A A A A Ac A
sau
IP5XX

AE 5 (PC) - A - A - - - - - - - - IP5XX A<; A - Ac A Ac A Ac Ac A


sau I
IP6XX
.
AF prezen
substanJe
corozive sau
poluante
AF I A A A A A A - A A A A A A A A A A A A - A A A

200 I
1 4

t aC

.- Al:

Al:

, Sp

j\

A - permis
Ac - per;nis conditionat dad bridele ~i coliercle sunt din materiale eIectroizolante
- - interzis sau nu se folose~te
Sp - specie ;
*) - in mediile AD, AE, AF distributiile in tuburi vor fi in executie etan~a similara cu gradul de proteqie indicat pentru distributtile in bare
**) - in funqie de locul de montare (interior, exterior sau in pam[mt) cablurile se vor alcge respect[mdu-se urmatoarele conditii: I
a) in interiorul construqiilor, cablurile vor fi de tipul "rezistente la foc". Se admite ~i folosirea cablurilor eu intarziere la propaga~ea tlacarii in urmaloarelc condllii:
- In cazul in care construqia eablurilor contine mai mult de 2,5 kg de material combustibil/ml, de suport de cabluri, sa se prevad~separari transversale la dislan\a de eel mult 25m
~i)a ramifieatiile din tluxurile principale; acestea vor euprinde toate cablurile situate in aceea~isectiune transversala a tluxului de ca~luri ~ivor fi executate conform detaliilor admise
- In cazul pozarii in ghene ~i canale verticale se vor executa obturari la eel mult 3 m distan\a pe toata seqiunea in a~a fel incat oate golurile sa fie inchise: se vor folosi pentru
obturare elemente ineombustibile.Co (CA I) rezistente la foe minimum 30 min. in situatii obi~nuite ~ieu rezistenta la foc egata eu a 'eea a elemente10rde construq ie, in cladiri inaltc
~i in cladiri cu sali aglomerate. In cazuri exeeptionale, justifieate, se admite ~i folosirea pc trasee scurte a cablurilor "tara ipta~ ziere la propagarea tlacarii" eu eonditia tratarii
.

corespunzatoare a inveli~uluiexterior de intrare ~i protejare anticorosiva ~i ignifuga, acoperirca eablului cu nisip, etc. I

Cablurile care trebuie sa asigure funqionarea temporara a unor instalatii in conditii de foc, vor fi alese din categoria "rezistentc la foe".
b) - in interiorul construqiilor, in cazul pozarii aeriene se pot utiliza cabluri "eu intarziere" sau "rezistente la foc".
c) - in eazul pozarii in pamant sau in apa, !"Iusc impun conditii speciale privind caracteristicile de propagare a tlacarii sau de rezistenta la foe a eablurilor.
NOTA: clasele AB, AP, AQ, AR, AS ~i partial clasele AA, AE, AN sunt in studiu. 201

1r
ANEXA 4
iNCADRAREA PRINCIPALELOR iNCAPERI iN CATEGORII ~I CLASE DUPA INFLUENTELE EXTERNE ~I GRADELE MINIME DE PROTECTIE IMPUSE
ECIDPAMENTELOR ELECTRICE

Influente exteme Tempe Apa Corpuri Agenti oc Vibratii Compe- Con- Evacua- Mate- Grad de OBSERVATII
ratura I
Tipul cHidirilor i indiperilor solide corozivi tenta re riale protectie
tacte I
minim
AA AD AE AF AG AH BA BC I BD BE IP
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I. INCAPERI(SP ATII)

A.Incaperidin cladiride locuit


sau similare
Bai i duuri:
- volum0; 4 7 1 1 1 1 1 4 1 1 271 Vezi subcap.7.2
- volum 1; 4
. 5 1 1 1 1 1 4 1 1 241
- volumele 2/3; 4 "4;2 1 1 1 1 1 4 1 1 231/211
Balcoane acoperite 4 2 1 1 1 1 1 4 1 1 211
Camere zi i dormit 4 1 1 1 1 1 1 1;2* f 1 1 201 *) Dupa izolatia pardoselii
Calcatorii 4 2 1 1 1 1 1 3 I 1 1 211
Spalatorii 4 4 1 1 1 1 1 4 1 1 241/245
I
I
Subsoluri 4 2 1 1 1 1 1 3 1 1 211
Toalete (WC-uri) 4 3 1 1 1 1 1 3 1 1 231
Uscatorii 4 2 1 1 1 1 1 1;2;3* 1 1 211 *) Dupa izolatia pardoselii
B.Incaperi tehnice
Ateliere 4 2;3* 2 1 2;3 1;2 5 3 I 1;2;3 1;2;3 215/217 **)2; pentru ateliere umede i 3
I 235/237 pentru ateliere ude
Camere frigorifice 1;2;3 3 2 3 1;2 1 4;5 3 1 1;4 341/345
Parcaje (max.l00m2) numai 4 2 1 1 2 1 1 3 1 1 215
pentru stationare I

202

1
-

0 1 2 3 4. 5 6 7 8 9 10 11 12
Laboratoare 4 2 1;2 3 1;2 i 4;5 3 1 1;2;3;4 11/215
11/315
Sala aeumulatoare 4 3 2 3 1;2 1 4;5 3 1 2;3* 11/335 *) Numaidaea nu se respeeta
eonditiilede ventilatie
Salaeomanda 4 1 1 1. 1 1 4;5 3 1 1 201
Salamini 4 2 2 3 2;3 2;3 4;5 3 1 1 .15/317
C.Centraletermieesi incaperi .
anexe
Centrala: 6 2 4 1 2;3 1;2 4;5 3 1 2 15/615 *) La exteriorul ineaperilor de la
- pe earbuni; peL 1 i 2; se vor instala la
- alti eombustibili 6 2 1 3 2;3 1;2 4;5 3 1 2;3 17/617 exteriotul ineaperilor i pe drumul
de aeees
Depozit (bunear): 4 1 4 1 3 1 1 3 1 2 15/217
- de earbune .
- de motorina 4 1 1 3 2;3 1 1 3 1 2 OS/207 aparate de eomanda
Incapere pompe 4 3 2 . 1 2;3 2 4;5 3 1 1 35/237 pentru iIuminat i aparate pentru
Ineapere vas expans 4 2 1 1 1 1 1 3 1 1 211 separarea tuturor cireuitelor din
incaperea respeetiva
Substatia de apa ealda sau 4 3 2 1 2;3 1 4;5 3 1 1 35/237
I
vapori
D. Garaiel):pareuride masini eu ,, 1) Fara spatiile eu pericol de
§uprafete peste 100m2 explozie
Ateliere 4 1 2 1 3 1;2 4;5 3 1;2;3 1;2;3 307 2) Zona limitata de peretii i
planeele ineaperii
Ineaperi pentru inearearea 4 3 1 3 2 3 1 3 1 3 235 3) Zona de gresare este volumul
bateriilor limitat
.Ineaperi de stationare ini 4 2 1 1 2;3 1 1 2 1;3 2 ;15/217
Zone de spMare in interiorul 4 5 1 1 2 1 1 3 1 1 255
cladirii2)
Zona de gresare3) 4 3 1 3 2 1;2 1 3 1 1 235

203

1.I
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

E.CHidiri sanitare de uz Dublic Daca intr-o incapere sunt instalate


Sali de: mai multe feluri de obiecte

- chiuvete individuale 4 2 1 1 1 1 1 3 1 1 211

- pi§Oare 4 2 1 1 1 1 1 3 1 1 211

'-'
- WC-uri engleze§ti 4 2 1 1 1 1 1 3 1 1 211

Sali de: 4 3 1 1 1 1 1 4 1 1 231


-spalatoare colective

- WC-uri turce§ti 4 3 1 1 1 1 1 4 1 1 231

Sali de du§uri 4 3 1 1 1 1 1 4 1 1 231

Cabine de du§ 4 .3 1 1 1 1 1 4 1 1 231 *) vezi subcap. 7.2

F.Cladiri Dentm uz colectiv


I
Birouri 4 1 1 1 1 1 1 1 1;3 1 201 I

Biblioteci 4 1 1 1 1 1 1 1 1;3 2 201

Sali de: 4 1 1 1 1 1 1 1 1;3 2 202


- arhiva
- ma§iniscris; calculat 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 201

Sali de desen 4 1 1 1 1 1 1 1 1 2 201

Incaperi ma§ini copiat 4 1 1 1 1 1 1 1 1 2 201

Sala centrala telefonica 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 201

Sala ghi§euri 4 1 1 1 1 1 1 1 1 2 201

Salide clasa 4 1;2 1 1 1 1 1 1 3 1 201/211

204
-
I

II

L
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Fenne oi 4 4 1 3 2 1 1 3 1;3 2 245

Fenne pui 4 4;5* 1 3 2 1 1 3 1;3 2 445/455

Fenne g1Hni 4 4 3 3 2 1 1 3 1;3 2 245

Fenne porci 4 4 1 3 2 1 1 3 1;3 1 245

Grajduri cai 3;4 5 3 3 2 1 1 3 1;3 2 455

Grajduri vite . 3;4 5 3 3 2 1 1 3 1;3 2 455

Indiperi rnuls 4 5 3 3 2 1 1 3 1;3 2 255

Sere 6 3 1 1 2 1 4;5 3 1 1 235

SpaItorii 4;6 4 1 1 2 2 1 4 1;3 1 245.


Treierat cereale 4 1 4 1 2 2 4;5 3 1 2 505/605

H. Diverse

. Terenuricamping 3;4 5 2 1;2 2 1 1 3 .1;3 1;2 551


Vezi subcap.7.9
antiere 3;4 5 2 1;2 3;4 2;3 4;5 3 1;3 1;2;3 358/359
I
I
Parcuri distractii * 3;4 5 2 1 2 1 1 3 I 3 1 355
*) i categoriile CA2 i CB4
Piscine bazin 4 8 2 1 1 1 1 4 I 1 1 381
- volurn 0 Vezi subcap. 7.2
- volurn 1 4 4 2 1 1 1 1 4 1 1 341

- volum 2 4 2;4 2 1 1 1 1 4
i 1 1 321/341
Sae 6 4 2 2 1 1 1 4 1 341
: 1;2
II. Cladiripentru public I
A. Cladiricu saIide spectacol !
.
SaIi de spectacol 4 1 1 1 1 2 1 1 I 3 2 201
II

Arnenajari scenice 4 1 1 1 2 1 1 2 1 2 205

206

~I
.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111 12
S1ilide cinema 4 1 1 1 1 1 1 1 3 2 01

Cladiri administr. 4 1 1 1 1 1 1 1 1;3 1 201

Depozite costume 4 1 1 1 2 1 1 1 1 2 205

Ateliere 4 1;2 1;2 1 3 2 4;5 3 1 2 207

Cabine artiti 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 201

B. Alte c1adiri *) in zonele accesibile cu ocazia


manipularilor
Magazine; bazare 4 1 1 1 3* 1 1 1 3 1;2 207

Restaurante; braserii; cofetarii; 4 1;2 1 1 1 1 1 1 1;3 2 20.1/211


baruri
.
*) AD4 pentru instalatii electrice
Buc1itarii mariXX) 4 4;5 2 3 2 1 1 1 1 2;4 245/255 situate sub hot1i i la 2m de ea.

Hoteluri 4 1 1 1 1 1 1 1 3 1 201

S1ilide reuniune; de jocuri; de 4 1 1 1 2 1 1 1 3 1 205


dans

S1ilide conferinte 4 1 1 1 1 1 1 1 3 1 01

Muzee 4 1 1 1 1 1 1 1 3 1 201

Expozitii 4 1 1 I 1 1 1 1 3 1 Ol
- holuri; s1ili I
- ateliere; depozite; garaje; sali 4 1;2 1 1 3* 2 1 2;3 1 2;3 20,7/217 *) in zonele accesibile cu ocazia
de ambalare; primire manipularilor
Cree; spitale 4 1 1 1 1;2 1 2;3 3 3 1 2C /205

- bloc operator 4 1 1 1 1 1 3 3 1 1;4 05

Administratie; baoci 4 1 1 1 1 1 1 1 3 1 01

1 207
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 I}
III. CHidiriindustriale
(indiperi periculoase)
Abatoare mari 3;4 5 4 3 2 1;2 4;5 3 1 2 255/655
*) Dupa amplasar ent
4 3 2 3 2 1 3 1 3 335 **)Electroliza
Acumulatoare (F) 4;5
-in saruri topite A Dl;BBI
Acizi (D + ) 4 3 2 3 2 1 4;5 3 1 2;3 335 - Umeda AD3; BI 2

Alcooli (F) 4 3 2 3 2 1 4;5 3 1 2;3 335

Albire textile 4 3;4* 1 3 2 1 4;5 3 1 1 335/245

Aluminiu (F) 4 1;3** 4 3 2 1 4;5 3 1 2;3 517/637

Animale (crescatorii) 4 4 1 3 2 1 1 3 1 1;2 545/645

Asfalt; bitum (D) 4 3 4 1 2 1 4;5 3 1 2 535/635

Bataj; cardaj; lfu1a 4 1 4 1 3 1;2 4;5 3 1 2 507/607

Bere (F) 4 4 1 2 2 1;2 4;5 3 1 4 245

BI1inuri(batere) 4 1 4 1 2 1;2 4;5 3 1 1 505/605 *) Dupa amplasan ent

Branza (F) 4 5 1 3 2 1 4;5 3 1 4 255

Cararruzi (F) 4 3;4* 4 1 3 1 4;5 3 1 1;2 537/647

Cauciuc (P) 4 4 4 1;3 2 1 4;5 3 1 2 545/645

Carton (F) 4 3 2 1 2 1 4;5 3 1 1;2 335

Corpuri groase (T) 4 2 4 4 2 1 4;5 3 1 1 515/615

Cariere 4 5 4 2 3 1;2;3 4;5 3 1 1 357

Celuloza (F) 4 4 2 1 3 1 4;5 3 1 2 345

Celuloid (F obiecte) 4 1 2 3 3 1 4;5 3 1 2 317

Carbune (D) 3;4 3 4 1 3 1 4;5 3 1 2 537/637

208
)
..,

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Cazangerii 4 1 2 1 3 1;2;3 4;5 3 1 1' 307
Cocserii 4;6 3 4 1 3 1 4;5 3 1 2', 537/637
Clei 4 3 2 3 2 1 4;5 3 1 2', 335

Cerneluri (F + 0) 4 3 2 3 2 1;2 4;5 3 1 2;3 335

Cupru (T minereu) 4 2 2 4 3 1 4;5 3 1 2; 317

Culori (F + 0) 4 3 2 3 2 1;2 4;5 3 1 2-3


,, 345

Cherestea (F) 4 1 4 1 3 3 4;5 3 1 2 507/607


I 4 3 2
Cromaj 4 2 1 4;5 3 1 1;3, 335

Clor (F + 0) 4 3 2 4 2 1 4;5 3 1 335


1;31
Ciment (F) 4 1 4 3 3 1;2;3 4;5 3 1 1 507/607

Combustibili lichizi (0) 3;4 2;3 2 3 3 1 4;5 3 1 2'3


, . 317/337

Oetergenti (F + 0) 4 3 4 4 2 1 4;5 3 1 1 535/635

I Oecapari 4 4 4 4 3 1 4;5 3 1 1 .' 547/647


Oistilerii 4 3 2 3 2 1 4;5 .3 1 2 335
Electroliza 4 3 1 4 2 1 4;5 3 1 3 235
Filaturi 4 1 4 2 2 2 4;5 3 1 2 505/605

Frigorifere (0) 1 3 2 3 2 1 4;5 3 1 1;2; 335


Gudron (T) 4 3 2 3 2 1 4;5 3 1 2 335

Gravura pe metal 4 3 2 3 2 1 4;5 3 1 2'3 335


, i
Hfu1iepasta (F) 4 4 2 3 2 1 4;5 3 1 345
2 I
Hfu1ie(F) 4 3;4* 2 1 2 1;2 4;5 3 1 2 335/345

Hfu1ie(0) 4 2 2 1 2. 1 4;5 3 1 2 315

209

I
1 - I~
1-
.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Haine (D) 4 1 2 1 2 1 4;5 3 1 2 305

Humi (E) 4 2 2 4 2 1 4;5 3 1 2 315

H)drocarburi (F) 4 3;4* 2 4 3 1;2 4;5 3 1 2;5 337/347

Ingdi3minte (F + D) 4 3 4 3 2 1 4;5 3 1 2;3 535/635


I

Irnprirnerii 4 1 1 1 3 1;2 4;5 3 1 I 2 207

Irnbuteliere (benzi) 4 5 2 1 3 1;2 4;5 3 1 I. 1 355

Ipsos (F + D) 4 1 4 3 2 1;2 4;5 1


1 r 1 505/605

Lacuri (F + Aplic) 4 2 2 3 2 1;2 4;5 3 2;3 315


1 [:
.,
Lapte (produse) 4 5 1 2 2 1 4;5 3 1 I 4 255 *) Dupa amplasament
Lacatuerie 4 1 2 1 3 1;2 4;5 3 1 1 307

Licheur (F) 4 2 1 2 2 1 4;5 3 1 I 2 215

Lernn 4 1 4 1 3 1;2 4;5 3 1 It 2;3 307/607

Lichide halogene 4 2 1" 4 3 1 4;5 3 1 I 2;3 217


I:
217
Lichide inflamabile
(D+ ateliere)
4 2 1 3;4 '3 1 4;5 3 1
f 2;3
I
Magneziu (F + D + P) 4 2 2 1 3 1;2 4;5 3 1 ' 2;3 317

Macelarii 4 4;5* 1 1 2 1;2 4;5 3 1 I 4 245/255

Salamuri 4 4;5* 1 1 2 1;2 4;5 3 1 I 4 245/255

Metale (T) 4 2;3 2 2 3 2 4;5 3 1 1;2;3 317/337

Motoare termice (I) 4 1 2 1 3 3 4;5 3 1 2;3 307

Nichel (T+minereu) 4 3 2 2 3 1;2 4;5 3 1 I 2 337

Parfurnuri (F + D) 4 2 2 4 2 .1 4;5 3 1 2;3 315


.

210

(
- - ---

.
.
0 . 1 , 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Pulbedirii
. 4 5 4 2 3 1;2 4;5 3 1 2;3 557/657

Produse chimice (F) . . 4 1 2;4 4 2 1;2 4;5 3 1 2;3 605

Paine (F) 4 1 4 1 2 1 4;5 3 1 4 505/605

Resturi majere (T) 4 3;4* 4 3 2 1 4;5 3 1 2 , 535/645 *) Dupa amplasament


. 4 3 2 4 2 1 3 1 4 535
Sarori (F) . 4;5

Sapun (F) 4;6 2 2 4 2 1 4;5 3 1 1 315

Soda (F+D) 4 3 2 3 2 1 4;5 3 1 1 335

Spirturi (D) 4 3 2 3 2 1 4;5 3 1 2 335

Sulf (T) 4 2 4 3 2 1 4;5 3 1 2 315/615


.
Stic1a(F) 4;6 3 2 3 2 1;2 4;5 3 1 2;4 335

Seminte (D) 4 1 4 1 2 1 4;5 3 1 1 505/605


Tabacarii 4 5 2 3 3 1 4;5 3 1 2 357

Tamplarii 4 1 4 1 3 2 4;5 3 1 2;3 507/607

Tesaturi (F) 4 2 4 1 2 1;2 4;5 3 1 2 515/615

Textile (D) 4 1 2 1 2 1 4;5 3 1 2 305

Var (cuptoare) 4;6 1 4 3 3 1 4;5 3 1 1 507/607

Vopsitorii (textile) 4 5 2 3 2 1 4.<=


,J 3 1 2;3 355

Zinc (P) 4;6 2 2 3 3 1;2 4;5 3 1 3 317

Zahar 4 5 4 3 2 1 4;5 3 1 2;3' 555/655

LEGENDA:
- -
D depozitare; - E - extractie;
- F - fabricatie; - I - incaperi;
- P - prelucrari; - T - tratament;
- U - utilizare;
- Cifrele de la 1 pana la 7 reprezinta c1aselede influente externe conform subcap 2.3. .
NOTA: - c1aseleAS, AP, AQ, AR, AS, AN i partial c1aseleAA i AE sunt in studiu.
211
ANEXA 5

SECTIUNI MINIME ADMISmILE LA CONDUCTOARE


MONT ATE iN EXTERIOR, PE PERETD CLADIRILOR

Nr. Destinatiaconductoarelor Sectiuni,mm2


crt
cupru aluminiu
1 Pentru instalarea pe pereti, 4 10
pe izolatoarela distantade
maximum4m intre
suporturi
2 Pentru interiorulcorpului 1
de iluminatmontatpe
perete

213
ANEXA 6 0 1 2 3
-
SECTIUNILE MINIME ADMISE PENTRU CONDUCTOARELE
UTILIZATE iN INSTALApILE ELECTRICE DIN INTERIORUL II Pentru circuite trifazate cu patru' conductoare,
CLADIRILOR conductorul de nul de lucru pentru sectiuni ale
conductorului de faza de:
Sectiunileminime -25mm2 16 25
ale conductoarelor -35mm2 16 25
Nr. -50mm2 25 25
Destinatiaconductoarelor [mm2]
crt. -70mm2 35 35
alu-
cupru miniu -95riun2 50 50
" -12Omm2 70 70
:1 0 1 2 3
-150mm2 70 70
1 Pentruinteriorulcorpurilorde iluminat: -185mm2 95 95
- conductoare multifilare; 0,50 -
-24Omm2 120 120
II
- conductoare unifilare. 0,75 - -30Omm2 150 150
2 Pentru un singur corp de iluminat, conductor 1 2,5 -40Omm2 185 185
de faza >400mm2, sN=O,5sF
3 Pentru 0 singura priza conductor de faza 1,5 2,5
II 12 Pentru coloane din cladiri de locuit,
4 Pentru circuite de lumina,conductor de faza 1,5 2,5 .,
conductorul de protectie:
5 Pentru circuite de priza,conductor de faza 2,5 4 -la coloanecolective 6 (sau -
l00mm2
6 Pentru circuitul unui receptor electrocasnic cu .... 2,5 4
qL)
putere cuprinsa intre 2 §i 4,5kW, conductor de
faza - la coloaneindividuale 4 -
II
7 Pentrucircuiteprimarece alimenteazafirmele 2,5 4 13 Pentrucircuitedin apartamente,conductorulde 2,5 -
cu lampicu descarcariin gaze protectie
8 Pentrucircuitede forta, conductorde faza 1,5 2,5 14 Pentru coloane, intre tabloul principal §i 2,5 4
9 Pentrucircuitemonofazate,conductorulde nul - - tabloul secundar, se va determina prin calcul, )
de lucru va avea aceea§i sectiune ca §i dar minimum:
conductorulde faza
15 Pentru conductoare de legatura intre contor §i 6 6
10 Pentrucircuitetrifazatecu patru conductoare, - -
tabloul de distributie al instalatiei interioare din
pana la 0 sectiune de 16mm2 a conductoarelor
de faza, sectiunea conductorului de nul de locuinte, se va determina prin calcul, dar
minimum:
lucru.va fi egala cu aceea a conductoarelor de
faza

214 215
.
I
0 1 2 . 3 ANEXA7
16 Pentru conductoare de legatura din interiorul CURENTI MAXIMI ADMISmILI iN REGIM PERMANENT LA
tablourilor electrice: CONDUCTOARENEIZOLATE, LmERE iN AER
-
legaturi lipite; 0,5 -
- legaturi cu cleme sau la borne 0,75 2,5 Temperatura mediului ambiant: +25°C
Temperatura maxima admisa pe conductor: + 70°C
17 Pentru circuite secundare ale 2,5 -
transformatoarelor de curent pentru masura
Sectiu- Intensitatilecurentilor,A
18 Pentru cordoane de alimentare ale nea no-
minalaa Felul montajului
receptoarelor mobile sau portabile, sectiunea
conduc- Aluminiu Otel-aluminiu Otel
conductorului de faza va ti, pentru un curent Cupru
nominal al aparatului: toarelor
!, -pana la 2A - , mm2 Exterior Interior Exterior Interior Exterior Interior Exterio
0,50
:1
-pana la 6A 0,75 - 6 70 50 - - - - -
II
-peste 6A pana la lOA 1,0 - -
-peste lOA pana la 16A 1,5 - 10 95 80 75 . 60 80 50
-peste 16A pana la 25A 2,5 - I
16 130 100 105 75 105 75 45
-peste 25A pana la 32A 4 - 25 180 140 135 105 130 100 60
-peste 32A pana la 40A 6 -
-peste 40A pana la 63A 10 - 35 220 170 170 130 175 135 75
19 Pentruco;doanede alimentareale corpurilor 50 270 215 215 165 210 165 90
de iluminatportabile,sectiuneaconductorului 70 340 270 265 210 265 210 125
il de faza va ti, pentruun curentnominalal
95 415 335 320 255 330 260 140
aparatului:
01
-panala 4A 0,5 - 120 485 393 375 300 380 305 -
-peste 4A pana la lOA 0,75 - 150 570 465 440 355 445 365 -
20 Pentruinstalatiide automatizare,masura§i 1 - 185 640 530 500 410 510 . 425 -
controldestinateunor receptoaresau instaIatii
importante (vezi art. 5. 1.3)
240 760 635 590 490 610 505 -
300 880 740 680 570 690 585 -
21 Pentrulegaturielectricede automatizare, 0,5 -
masura §i control intre aparatele montate intr- 400 1050 895 815 690 835 715 -
un echipament §i pentru legaturile dintre aceste 500 - - 980 820 - - -
aparate §i conectari
600 - - 1070 930 - - -

216
217
ANEXA 8 ANEXA 9
CURENTI MAXIMI ADMISmILI iN REGIM PERMANENT LA CURENTI MAXIMI ADMISmILI iN REGIM PERMANENT LA
CONDUCTOAREIZOLATE CORDOANE DE CUPRU CU IZOLATIE §I MANTA DE PVC SAU
Temperatura mediului ambiant: +25°C
CAUCIUC, iN EXECUTIE U§OARA, MEDIE SAU GREA PENTRU
Temperatura maxima admisa pe conductor: + 70°C, la izolatie de PVC
. +60°C, la izolatiede cauciuc INSTALATll ELECTRICE MOBILE, MONT ATE iN AER
mu::nsuatuecurentuor, i\
Sect. Conductoarede cupru cu izolatie Temperatura mediului ambiant: +25°C
Conductoarede aluminiucu
nomi- de PVC sau de cauciucFY, FcTi izolatiede PVC sau cauciucAFY
nalaa
condo Montate in tub Montate in tub Sectiunea Intensitatilecurentilor,A
mm2 Nr.Conductoarelor in tub Libere Nr.Conductoarelorin tub Liben nominala a
in aer in aer Numarulde conductoareale cordonului
2 3 4 5,6 2 3 4 5,6 conductoarelor
1 14 12 11 10 20 - - - - - , mm2 1 2 3
1,5 17 14 13 11 25 - - - - - -
!I
" 0,5 - 12
2,5 24 20 18 16 34 18 16 15 13 27 I
4 31 26 24 21 45 23 20 18 16 35 0,75 - 16 14
6 40 34 31 27 57 30 27 . 25 21 45
10 55 49 45 39 78 41 38 33 29 61 t 1,0 - 18 16
16 73 64 58 51 104 55 47 43 38 82 - 20
1,5 23
25 100 84 76 67 137 74 66 60 53 107
35 125 108 98 87 168 95 83 76 65 132 2,5 40 33 28
50 150 135 123 109 210 118 103 94 82 165
4 50 43 36
70 200 171 156 137 260 155 131 119 104 205
95 241 218 198 174 310 187 1()6 151 133 245 6 65 55 45
120 272 250 228 196 365 217 191 174 153 285
10 90 75 60
150 310 280 255 224 415 238 214 195 171 330
185 - - - - 475 - - - - 375 16 120 95 80
240 - - - - 560 - - - - 440
300 - - " - 645 - - -. - 510 25160 160 125 105
400 - - - - 750 - - - - 605 35 190 150 130
:
1. Intensitaple curenplor pentru trei conductoare in tub sunt valabile ~i pentru 50 235 185 160
circuite trifazate (echilibrate sau nu) cu patru sau cinci conductoare (3F+N,
3F+N+PE). . 70 290 235 200
2. Pentru conducte punte cu doua conductoare, respectiv trei conductoare, se
folosesc valorile intensitaplor date pentru doua conducte, respectiv trei conducte
in tub.

218 219

II
~ ~
MiEXA 10
COEFICIENTII DE CORECTIE A CURENTILOR MAXIMI
ADMISmILI iN CONDUCTOARE, iN FUNCTIE DE
TEMPERATURA MEDIULUI AMBIANT

Temperatura Coeficientide corectie


mediuluiambiant
DC Temperaturaadmisiipe conductor
+60DC + 70DC
(conductoarecu izolatie (conductoareneizolate
de cauciuc) i conductoare cu
izolatiede PVC)
+5 1,250 1,200
+10 1,195 1,156
+15 1,135 1,110
+20 1,070 1,053
+25 1,0 1,0
+30 0,926 0,943
+35 0,845 0,884
+40 0,757 0,818
+45 0,655 0,745
+50 0,535 0,667
+55 - 0,577
+60 - 0,471

220

--1.
'" ANEXA 12

ALEGEREA DIAMETRULUI TUBURILOR ~I TEVILOR DE


PROTECTIE PENTRU C9NDUCTE ~I CABLURI

Alegerea diametrului tuburilor de proteetie in funetie. de tipul


tuburilor, seetiunea nominal1ia eonduetoarelor, numarul de eonduete din tub
~i respeetiv de numarul de eonduetoare ale eablului, se dii in anexele 12.1
... 12.7.
Miirimile diametrelor nominale ale tuburilor inserise in anexele 12.1
... 12.7 sunt valabile in urmatoarele eonditii:
_ in mediide oriee tip;
_ pentrumontareaparentasau ingropata;
_ pe trasee eu lungimede maximum15 m, eu eel mult 3 eurbe intre doua
doze eu exeeptia anexei 12.7 pentru eabluri, care este valabila pentru trasee
drepte sau eu lungimi pana la 4 m eu 0 eurba;
_ pentru eurbe exeeutateconform prevederilorprezentuluinormativ(vezi
art. 5.1.104);
_ tragerea eonduetelor in tub sau teava se face folosind talc pentru
lubrefierea eonduetelor, tuburilor ~itevilor ~ieu ajutorul unei sarme de ote!.
Diametrele" exterioare ~i interioare eorespunzatoare diametrelor
nominale ale tuburilor ~i tevilor se dau in anexa 12.8.

223
ANEXA 12.1 ANEXA 12.2
ALEGEREA DIAMETRULUI TUBURILOR IPEY ~I 'fEVILOR ALEGEREA DIAMETRULUI TUBURILOR IPEY ~I TEVILOR
PVC TIP 1 . PVC TIP 1
(PVC-U) iN CAZUL CONDUCTELOR FcTi SAU SIMILARE (PVC-U) iN CAZUL CONDUCTELOR FY, AFY SAU SIMILARE
Sectiunea Numarul conductelor in tub
nominaHia Numarulconductelorin tub
1 2 3 4 5 6 7 Sectiunea
conductorului nominala a
mm2 1 2 3 4 5 6 7
Diametrul nominal (exterior) al tubului, in mm conductorului
1 12 12 16 16 20 20 25 mm2 Diametrulnominal(exterior)al tubului, in mm

12 16 16 20 20 25 1 12 12 16 16 16 16 16
1,5 25 ,;

12 16 20 25 25 1,5 12 12 16 16 16 20 20
2,5 25 32
4 16 20 25 25 25 32 2,5 12 16 16 20 20 25 25
32
6 16 25 25 25 32 32 40 4 16 16 20 25 25 25 32

10 16 25 32 32 32 40 6 16 16 20 25 25 25 32
50
16 16 32 32 40 40 10 16 25 25 32 32 40 40
50 50
25 25 32 40 40 50 50 16 16 25 32 40 40 50 50
63
35 25 40 40 50 \ 25 20 32 32 40 40 50 63
50 63 63
50 25 40 50 50 . 63 75 75
!
I 35 25 40 40 50 50 63 63

70 32 50 50 63 75 - 50 25 40 40 50 63 75 75
90
95 32 50 63 75 90 - - i 70 32 50 50 63 75 75 -
- - 95 32 50 63 63 75 - -
120 40 63 75 90 90
- - - 120 40 63 75 75 90 - -
150 40 63 90 90
185 40 75 90 - - - 150 40 63 75 90 - - -
90
OBSERV ATII: . 185 40 75 90 90 - - -
1. Linia ingro§ata din tabel separa tevile PVC tip 1 (PVC-U).
2. in cazuri justificate, se admite inlocuirea tuburilor IPEY 50 §i 63 cu tevi OBSERVATII:
PVC tip 1/50 sau 63. 1. Idem ca la anexa 12.1.
3. TuburileIPEY- STAS 6690, ConducteFcTi - STAS 526. 2. Conducte FY, AFY .: STAS 6865

224 225

,I
j j
ANEXA 12.3 ANEXA 12.4
ALEGEREA DIAMETRULUI TUBURILOR PEL ALEGEREA DIAMETRULUI TUBURILOR PEL iN CAZUL
iN CAZUL CONDUCTELOR FcTi SAU SIMILARE
CONDUCTELOR FY,AFYSAUSIMILARE
Sectiunea Numarul conductelor in tub
Sectiunea Numanil conductelor in tub
nominala a
1 2 3 4 5 6 7 nominala a
conductorului 1 2 3 4 5 6 7
conductorului
nun2 Diametrul nominal (interior) al tubului, in nun nun2 Diametrul nominal (interior) al tubului, in nun
1 12,7 12,7 12,7 12,7 16,1 16,1 20;0 1 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7
1,5 12,7 12,7 12,7 16,1 16,1 20,0 20,0 1,5 12,7 12,7 12,7 12,7 16,1 16,1 17,9
2,5 12,7 12,7 16,1 17,9 20,0 25,5 25,5 2,5 12,7 12,7 16,1 16,1 17,9 20,0 20,0
4 12,7 16,1 17,9 20,0 25,5 25,5 34,2 4 12,7 16,1 t6;1 17,9 20,0 25,5 34;2
6 12,7 17,9 20,0 25,5 25,5 34,2 34,2 6 12,7 16,1 17,9 20,0 25,5 25,5 34,2
10 12,7 20,0 25,5 25,5 34,2 34,2 44,0 10 12,7 20,0 20,0 25,5 34,2 34,2 44,0
16 16,1 25,5 34,2 34,2 34,2 44,0 51,0 16 16,1 25,5 25,5 34,2 34,2 44,0 51,0
25 17,9 34,2 34,2 44,0 44,0 51,0 55,8 25 16,1 25,5 34,2 34,2 44,0 51,0 55,8
35 20,0 34,2 44,0 44,0 51,0 55,8 - 35 17,9 34,2 34,2 44,0 51,0 55,8 -
50 20,0 44,0 44,0 51,0 55,,.I - - 50 51,0 - -
20,0 34,2 44,0 55,8
70 25,5 44,0 51,0 55,8 - - -
70 - - -
25,5 44,0 51,0 55,8
95 34,2 51,0 55,8 - - - - - - .: -
95 34,2 51,0 55,8
120 34,2 55,8 - - - - - 120 34,2 55,8 - - - - -
150 34,2 - - - - - - - - - - - -
150 34,2
185 31,2 - - - - - - - - - - - -
185 34,2
v;q11:

Notareprin 9 1 11 I 13,51 15 1 21 I 29 I 36 1 42 1 48
filet IPE
Notareprin I 9 11 113,5 I 16 I 21 1 29 I 36 I 42 I 48
filetIPE

.226
227

"
1 1
I

2. Agenti chimici corozivi pentru PVC: esteri, cetone, hidrocarburi ~omatice, sol imbibat cu produse petrohere.

221

l
ANEXA 12.5 ANEXA 12.6
ALEGEREA DIAMETRULUI TEVILOR"> DIN OTEL SUDATE \U~GEREA DIAMETRULUI TEVILOR"> DIN OTEL SUDATE
LONGITUDINAL PENTRU INSTALATIlt iN CAZUL LONGITUDINAL PENTRU INSTALA TIlt iN CAZUL
CONDUCTELOR FcTi SAU SIMILARE CONDUCTELOR FYt AFY SAU SIMILARE

Secliunea Numarul conductelor in tub "il'c!iunea Numiirul conductelor in tub


nominala a lIorninalaa
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
conductorului .mductorului
mm2 Diametrul nominal (interior) al tubului, in mm rnm2 Diametrul nominal (interior) al tubului, in mm
1 V2 1/2 V2 1/2 V2 1/2 1/2 1 3/8 3/8 3/8 3i8 1/2 1/2 1/2
1,5 1/2 112 1/2 V2 * * 1 1,5 3/8 3/8 3/8 1/2 V2 V2 V2
-
2,5 112 V2 V2 * * 1 1 2,5 3/8 3/8 V2 1/2 * * 1
4 V2 V2 * * 1 1 1* 4 3/8 V2 V2 * 1 1 1
6 V2 * * 1 1 .1 IV2 6 * * * * 1 1 IV2
10 1/2 * 1 1 1 IV2 2 10 V2 * * 1 1 IV2 11/2
16 V2 1 1 1V2 P/2 2 2V2 16 1/2 1 1 IV2 IV2 2 2
25 * 1 IV2 IV2 2 2112 2V2 25 * 1 1 1 1V2 2 2V2
.
35 * 1 IV2 2 21/2 2V2 2112 35 * 1 IV2 2 2 2 21/2
50 1 P/2 2 2 2V2 3 3 50 1 1 11/2 2 2V2 3 3
70 1 2 2 21/2 2V2 3 - 70 1 P/2 2 2V2 2V2 3 -
95 1 2 21/2 21/2 3 - - 95 1 2 2V2 2V2 3 - -
.120 P/2 2V2 2V2 3 3 - - 120 1 2V2 2V2 3 3 - -
150 IV2 2V2 3 3 - - - 150 IV2 21/2 3 3 - - -
185 IV2 2V2 3 3 - - - 185 P/2 21/2 3 3 - - -
240 2 3 3 - - - - 240 . 2 3 3 - - - -
') Tevi tip mediu sau u§or, conform STAS 7656 ') Tevi tip mediu sau u§or, conform STAS 7656

228 229
.. ANEXA1:
ALEGEREA DIAMETRULUI TEVILOR*)DIN OTEL SUDATE
LONGITUDINAL PENTRU INSTALA111, iN CAZUL
CABLURILOR

Sectiunea Nurnarulconductoarelorcablului
nominaHia 2 3 4
conductorului
mm2 Diametrulnominal(interior)al tevii, toli
.1 * * *
1,5 * * *
2,5 * 1 1
4 1 1 1
6 1 1 1
..

10 1 1 1
16 1 1 IV2
25 Ph Ph 2
35 Ph Ph 2
50 2 2 21/2
70 2 2V2 21/2
95 2V2 2V2 3
120 2V2 2V2 3
150 2V2 .3 3
185 3 3 -
*)Tevi tip mediu sau u§or, conform STAS 7656.

230

\
ANEXA12.8

DIAMETRELE INTERIOARE I EXTERIOARE ALE TUBURILOR I '1'1':


VII,01: "olo'n: IN JSTALA'IILE ":LECTRICE
Tub IPEYSTAS 6990 Diametrul interior
nun I
9,7 I 13,4 .1 -
16,8 I
- I ] I.R I .'K,I
I I J5.6 II 45,2 I 58,2
Diametrul exterior
(nominal) nun
25,0 P,O 100
1- J
2 Teava PVC tip 1 Diametrul interior
(PVC-U) STAS 6675 nun I - I - I - I - I - I I I Ii 46,4 I - I 59,4 I 71,4 I 86,4
Diametrul exterior
(nominal) nun I I I I I I I I "
- O I 90
l ---if 50,0 I I 63,0
3 Tub PEL STAS 7933 Diametrul interior
(nominal)nun I - I 12,7 I 16,1 I 17,9 I 20,0 I - I ]",'1 I 34,2 II 44,0 I 51,0 I 55,8 I I I

Diametrul exterior - - - -
;-
15,2 18,6 20,4 22,3 37,0 47,0 54,0 59,3 t/J
nun
28,3 1
J
4 ITeava de otel sudata Diametrul interior
longitudinal pentru (nominal) nun - 3/8 112 - - * I I 11/2 - 2 2'12 3
instalatii, tip mediu
STAS 7656 Diametrulexterior - 12,5 16 - - 21,6 27,2 35,7 41,8 - 53 68,8 79,8 I 6'
nun I

5 ITub IPEY interior


10709 STASI ametrul -
I 11,5 I
14,3 I 16,7 I 19,5 I 23 I 29 I 32 II 36 I 48 I 60 I I I I'
Diametrul exterior
nun - I 15,5 I 18,5 I 21 I 24 I 28 I 34 I 38 II 42 I 54 I 67

231

__ - I...
ANEXA 13.0
SARCINA ADMISIBILA, POZAREA IN PAMANT, CABLU CU UofU=O,6/1 V

Material izolant Hflrtie impregnata pve XLPE


Manta metalica Plumb Aluminiu lumb

Prescriptia VDE VDE 0255 VDE 0271 pIN VDE 0272


51' 65/VDE
,)265
Temperatura de 800e 700e : 900e
functionare admisa #
6) 0 6) 0 4) 6) 0 6) 4) 6) 0
Dispunerea
00 000 00 000 0 0 00 00 000 0 00 0 00 00 000
00 00
I
Sectiunea nominal a
conductor din Sarcina admisibila, in A
cupru mm2 .
I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1,5 - - r - - - 40 32 26 - - 31 27 48 30 32 39

2,5 - - - - - - 54 . 42 34 - - 41 35 63 40 43 51
.4 - - - - - - 70 54 44 - - 54 46 82 52 55 66
6 - - - - - - 90 68 56 - - 68 58 103 64 68 82
10 - - - - - - 122 90 75 - - 92 78 137 86 90 109
16 - - - - - I
- 160 116 98 107 127 121 101 177. 111 115 139
25 . 133 147 172 135 146 169 206 - 128 137 163 153 131 229 143 149 179

35 161 175 205. 167 174 200 249 - 157 165 195 187 162 275 173 178 213
50 191 207 241 192 206 234 296 - 185 195 230 222 192 327 205 211 251
70 235 256 294 237 251 282 365 - 228 239 282 272 236 402 252 259 307
95 281 303 350 284 299 331 438 - 275 287 336 32 283 482 303 310 366

120 320 345 395 324 339 367 499 - 313 326 382 375 323 550 346 352 416

150 361 387 441 364 379 402 561 - 353 366 428 41S 362 618 390 396 465

232

L
., 1 --

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 14 15 16 17 18

185 410 437 494 411 426 443 637 - 399 414 483 4 5 409 701 441 449 526

240 474 507 567 475 488 488 743 - 464 481 561 5O 474 819 511 521 610

300 533 571 631 533 544 529 843 - 524 542 632 533 931 580 587 689

400 602 654 711 603 610 571 986 - 600 624 730 603 1073 663 669 788

500 - 731 781 - 665 603 1125 - - 698 823 - 1223 - 748 889

Sectiunea nominaUi
conductor din Sarcina admisibila, in A
aluminiu, rnm2 I
25 103 - - 104 - - - - 99 - - - 177 III - -
35 124 135 158 125 135 155 192 - 118 127 151 - 212 132 137 164

50 148 161 188 149 160 184 229 - 142 151 179 - 253 157 163 195

70 182 197 229 184 195 222 282 - 176 186 218
I
- 311 195 201 238

95 218 236 273 221 233 263 339 - 211 223 261 - 374 233 240 284

120 249 268 309 252 265 294 388 - 242 254 297 I - 427 266 274 323

150 281 301 345 283 297 325 435 - 270 285 332 - 479 299 308 361

185 320 341 389 322 335 361 494 - 308 32 376 - 543 340 350 408

240 372 398 449 . 373 388 406 578 - 363 378 437 I - 637 401 408 476

300 420 449 503 421 435 446 654 - 412 427 494 - 721 455 462 537

400 481 520 573 483 496 491 765 - 475 496 572 - 832 526 531 616

500 - 587 639 - 552 529 873 - - 562 649 - 949 - 601 699

14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 1 14 14 14 14 14
Tabele pentru
f1
factorii de 19 16/17 18 19 16/17 18 19 20 19 16/17 18 2P 19 19 19 16/17 18
corectie f2

4) Incarcarea admisibiHiin curent continuu


6) Cabluri in curent trifazat
Pentru conditii de functionare normale i indicatii pentru conditii de functionare deosebite vezi PE 107/1995, tabelul A.1.2

233

...... r T - ..J...J -
-,

ANEXA l3.b
SARCINAADMISIBILA,POZAREA iN AER, CABL(J ('(1 (Jol(J O.Cl/IK\i - ,
Material izolant Hartie impregnati'i PVC XI.PE
Manta metalica Plumb Aluminiu Plur b
-
Prescriptia VDE VDE 0255 VDE 0271 DI VDE 0272
57265/ DE
02E
Temperatura de 80°C 70°C 90°C
funqionare admisa
Dispunerea 6) 0 6) 0 4) 6) 0 6) 4) 5) 0
00 00 000 00 00 000 0 0 00 00 000 0 00 0 00 00 000

Sectiunea nominala
conductor din Sarcina admisibilii, in A
cupro mm2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1,5 - - - - - - 26 20 18,5 20 25 20 18,5 32 24 25 32
2,5 - - - - - - 35 27 25 27 34 27 25 43 32 34 42
4 - - - - - - 46 37 34 37 45 37 43 57 42 44 56
6 - - - - - - 58 48 43 48 57 48 43 72 53 57 71
10 - - - - - 79 66 60 66 78 66 60 99 73 77 96
16 - - - - - \ - 105 89 80 89 103 89 80 131 96 102 128
25 114 138 167 114 136 163 140 118 106 118 137 118 106 177 130 139 173
35 140 168 203 139 166 199 174 145 131 145 169 145 131 218 160 170 212
50 169 203 246 168 200 239 212 176 159 176 206 176 159 266 195 208 258
70 212 255 310 213 251 299 269 234 202 224 261 224 302 338 247 265 328
95 259 312 378 262 306 361 331 271 244 271 321 271 .244 416 305 326 404
120 299 364 439 304 354 412 386 314 282 314 374 314 282 487 355 381 471
150 343 415 500 350 403 463 442 361 324 361 428 361 324 559 407 438 541
185 397 479 575 402 462 522 511 412 371 412 494 412 . 371 648 469 507 626
-

234

- - . - - -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

240 467 570 678 474 545 594 612 484 436 484 590 484 436 779 551 606 749

300 533 654 772 542 619 657 707 - 481 549 678 - 492 902 638 698 864

400 611 783 912 628 726 734 359 - 560 67 817 - 563 1270 746 816 1018
- 893 1023 - 809 786 1000 - - 749 946 - - 1246 - 933 1173
500
Sectiunea nominaIa
conductor din Sarcina admisibiIa, in A
aluminiu, mm2
25 89 - - 88 - - 128 91 83 - - - - 137 100 - -

35 108 130 157 107 128 154 145 113 102 113 131 - - 168 122 131 163

50 131 157 1'91 130 155 186 176 138 124 1 8 160 - - 206 147 161 200

70 165 198 240 166 195 234 224 174 158 1 \4 202 - - 262 189 205 254

95 . 201 243 294 203 238 284 271 210 190 249 - - . 323 232 253 313
21P
120 233 283 343 237 277 328 314 274 220 291 - - 377 270 297 366
24ft
150 267 323 390 272 316 370 361 281 252 281 333 - - 433 308 341 420
I

185 310 374 450 314 363 421 412 320 289 32b 384 - - 502 357 395 486

240 366 447 535 372 432 489 484 378 339 37 460 - - 605 435 475 585

300 420 515 613 428 494 548 548 - 377 436 530 - - 699 501 548 675

400 488 623 733 503 589 627 666 - 444 52B 642 - - 830 592 647 798
500 - 718 833 - 669 687 776 - - 60 744 - - 966 - 749 926

21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
Tabele pentru
f1
factorii de 23 22 22 23 22 22 23 23 23 22 22 23 23 23 23 22 22
corectie f2

1) Pentru temperatura aerului 2)Pentru grupare


4) Sarcina admisibiIa in instalatii de curent continuu 5) Valori pana la 240 mm2 armonizate dupa CENELEC
6) Cabluri in curent trifazat .
Pentru conditii de functionare normale ~i iI).dicatiipentru conditii de funclionare deosebhe vezi PE 107/1995, tabelul A.l.3.
235

p-
CUPRINS

Cap.1 DOMENIUL DE APLICARE ".. 6


Cap.2 TERMINOLOGIE, CLASIFICARI, ABREVIERI 7
Cap.3 CONDITIIGENERALE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
3.1. Conditii pentru alimentarea instalatiilor electrice la consumatori
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
3.2. Schemede legarela pamant 14
3.3. Conditiigeneralede baza . . . . . . . . . . . . . '. . . . . . . . 20
304. Conditii generale comune pentru materiale ~i echipamente . 21
3.5. Conditiide amplasare~imontarea instalatiilorelectrice.Distante
minime 22
3.6. Alimentareade rezerva 26
CapA PROTECTII~I MASURIDE PROTECTIE . . . . . . . . . . . . 27
4.I.Protectia impotriva~ocurilorelectrice . . . . . . . . . . . . . . 27
4.2. Protectiaconductelor~icablurilorelectriceimpotrivasupracuren-
tilor .......... .................... 53
4.3.Protectia impotriva efectelor termice in serviciu normal ... 62
404. Protectia impotriva supratensiunilor ~i tensiunilor minime . . 64
Cap.5 MATERIALE, APARATE, ECHIPAMENTE ~I RECEPTOARE.
TIPURI DE INSTALATH ELECTRICE . . . . . . . . . . . . . . . 65
5.1. Conditii comune pentru alegerea ~i montarea materialelor . . 65
5.2. Aparate, echipamente ~i receptoare electrice . . . . . . . . . . 91
5.3. Instalatii electrice de prize ~i iluminat normal . . . . . . .. 111
SA. Instalatii electrice de forta . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 116
Cap.6 VERIFICAREA INSTALATIILOR ELECTRICE ... ~ . .. 118
Cap.7 CONDITH PENTRU INSTALATII DIN SPATH SPECIALE 122
7.1. Instalatii de condensatoare pentru imbunatatirea factorului de
putere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 122
7.2. Instalatii electrice pentru incaperi cu bai sau du~uri ~i pentru
piscine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 125
7.3. Instalatii electrice'in zona litoralului . . . . . . . . . . . . .. 130
7 A. Instalatii electrice in incaperile statiilor pentru baterii stationare
de acumulatoare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 130
7.5. Instalatii electrice pentru alimentarea receptoarelor cu rol de
siguranta la foc 134
7.6. Instalatii electrice pentru firme ~i reclame luminoase . . .. 139
7.7. Instalatiielectricepentruascensoare. . . . . . . . . . .. 142

237

J
7.8.Linii de contactpentru ~ini de ridicat ~itransportat '" 143
7.9. Instalatii electrice de ~antier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
7.10. Instalatii electrice in constructii agrozpotehnice ....... 149
7.11. Instalatiielectric'eaferenteechipamentelorinformatice " 150
7.12. 'Instalatii electrice pentru indiperi medicale ~i spatii anexe 152
,f
7.13. Instalatii electrice. pentru iluminat de siguranta. Conditii de
alimentare ~i functionare . . . . . . . . . . . . . .. . . . 156

ANEXE 7.14. Instalatii electrice in zone cu pericol de explozie ...... 165


I
I
I
Anexa 1 Prevederi conexe Normativului I 7 . . . 182
Anexa 2 Categoriile influentelor exteme in functie de natura lor ~i
gradul de influenta (clasa) conform clasificarii intemationale din SR
CEI364-3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
Anexa 3 Alegerea modului de pozare ~itipurilor de conducte electrice
in functiede influenteleexteme. . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
Anexa 4 Incadrarea principalelor incaperi in categorii ~i clase dupa
influentele exteme ~i gradele minime de protectie impuse
echipamentelorelectrice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202
Anexa 5 Sectiuni minime admisibile la conductoare montate in
exterior, pe peretii cladirilor . . . . . . . . . . . . . . . . '. . . . 213
Anexa 6 Sectiunileminimeadmisepentru conductoareleutilizatein
instalatiileelectricedin interiorulcladirilor . . . . . . . . . . . 214
Anexa7 Curentimaximiadmisibiliin regimpermanentla conductoare
neizolate,liberein aer 217
Anexa8 Curentimaximiadmisibiliin regimpermanentla conductoare
izolate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218
Anexa 9 Curenti maximi admisibili in regim permanent la cordoane
ill de cupru cu izolatie ~i manta de PVC sau cauciuc, in executie
u~oara, medie sau grea pentru instalatii electrice mobile, montate
In aer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219
Anexa 10 Coeficientii de corectie a curentilor maxiini admisibili in
conductoare, in functie de temperatura mediului ambiant . . . 220
Anexa 11 Stabilitatea unor materiale folosite in instalatii electrice, la
actiunea principalilor agenti chimici 221
Anexa 12 Alegerea diametrului tuburilor ~i tevilor de protectie pentru
conducte ~i cabluri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223
Anexa 13a ~ib Sarcina admisibila la pozare in pamant ~i in aer, cablu
cu UoIU=0,6/lkV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232/234
238