Sunteți pe pagina 1din 3

Programă de curs opţional

Folclor literar românesc

Clasa a IX-a

Durata – un an
Număr de ore / săptămână: 1 oră
Număr de ore / an scolar: 36 de ore ( semestrul I- 18 ore; semestrul al IIl-ea
– 18 ore)

ARGUMENT

Prezentul curs opţional îşi propune identificarea, analiza şi compararea diferitelor


elemente de etnografie şi de folclor românesc, în vederea conştientizării propriei identităţi
culturale.
Chiar dacă unii reformişti, consideră că, perspectiva orientării spre Uniunea Europeană şi
a globalizării nu este nevoie să insiste asupra particularităţilor culturale, noi susţinem ceea ce
afirma Constantin Noica: „Experienţa noastră spirituală ar putea nu numai să ne înveţe
cum să fim noi însine întru lumea de astăzi, dar si cum să fim de folos unei astfel de
lumi înnoitoare” ( Sentimentul românesc al fiinţei , Edit. Humanitas, 1996, p.9). Nu ne
putem integra în marea familie europeană fără a ne cunoaşte identitatea culturală.
În contextul acestor preocupări, aspectele etnografice şi folclorice ale românilor sunt
menite să evidenţieze rolul acestora în evoluţia artei şi a culturii sud-estului european.
Opţionalul propus oferă elevilor o serie de informaţii şi de date de natură etnografică,
folclorică şi lingvistică, cu scopul de a-i familiariza cu specificul românesc prin identificarea şi
studierea particularităţilor proprii localităţilor sau zonelor în care găsim obiceiuri diferite:
• onomastică şi toponimie;
• ocupaţii;
• port;
• tradiţii şi sărbători;
• folclor literar;
• folclor muzical;
• coregrafie populară.
Prin descoperirea valorilor materiale şi spirituale române, urmărim trezirea interesului
elevilor pentru cultura căreia îi aparţin.

Competenţe specifice Activităţi de învăţare Conţinuturi


1.Aplicarea adecvată a *Lucru cu cartea ( dicţionare, Conceptul de etnografie (
noţiunilor de etnografie, monografii, antologii, studii definire, particularităţi,
folclor, toponimie. etnografice şi de folclor) componente)
*Exerciţii de explicare a *Folclor (definire, tipologie)
etimologiei numelor de : *Categoriile folclorului literar
persoane, localităţi, ocupaţii, * Onomastică ( definire,
exemplificări, clasificări)
obiecte de artă populară etc.
* Port ( descrierea,
*Dezbaterea identificarea elementelor
*Exerciţii de identificare a specifice şi de împrumut)
elementelor specifice portului
românesc prin: vizite la
muzee, anchete pe teren etc.

2. Identificarea speciilor *Prezentarea trăsăturilor unor *Exerciţii de identificare şi


folclorului literar specii selectare a diferitelor tipuri de
*Problematizarea texte;
*Exerciţii de consemnare prin *Exerciţii de recunoaştere a
anchete, chestionare şi interviu unor teme şi motive specifice
a etapelor specifice tradiţiilor culturii populare române.
de botez, nuntă, înmormântare
etc.
3.Identificarea *Exerciţii de consemnare prin Tradiţii :
particularităţilor tradiţiilor şi anchete, chestionare şi interviu Botez
obiceiurilor a etapelor specifice tradiţiilor Nuntă
Româneşti. de botez, nuntă, Înmormântare
înmormântare.
*Studiu de caz
*Exerciţii de recunoaştere a
unor elemente specifice.
Modalităţi de evaluare:

* Investigaţia
* Proiectul
* Portofoliul

Produsul final: realizarea de spectacole cu muzică, dansuri şi port popular.


Valori şi atitudini: locul şi rolul etnografiei şi al folclorului românesc în definirea specificului
şi a identităţii proprii.

Bibliografie:
1. Gh. Vrabie, Folclorul- obiect- principii-metoda- categorii, Editura Academiei, Bucureşti
1970, p 28.
2. Idem, p 34
3. Idem, Folcloristica română, evoluţie, curente, metode, E.P, Bucureşti 1968, p 15.
4. M.Pop, P.Ruxandoiu, Folclor literar românesc, E.D.P, Bucureşti 1976, p 17.

S-ar putea să vă placă și