Sunteți pe pagina 1din 16

DEVENIłI O BISERICĂ SĂNĂTOASĂ

Aici sunt 15 studii biblice ce vor ajuta grupurile şi bisericile să înceapă să exploreze
aspecte variate pentru a deveni o biserică sănătoasă.

Se recomandă că citeşti documentul „Studiul de Descoperire a Bibliei” care se


găseşte pe site-ul AsociaŃia OCI (www.oci.ro). Acest document, descrie în detaliu proces
de a desfăşura aceste studii biblice.

Este de preferat ca tu să faci partea de introducere. Celelalte studii nu trebuie făcute


într-o ordine anume. Alege pe cele ce sunt relevante pentru nevoile grupului tău.

Dacă foloseşti aceste studii, vom fi interesaŃi să primim răspunsul tău, pentru a putea
îmbunătăŃi pe viitor aceste lecŃii.

Tema Pasaje principale


1. DeveniŃi o biserică sănătoasă: introducere Fapte 2:42-47
2. Misiune Matei 22:35-40; 28:16-20
3. Creşterea spirituală Deuteronom 6:1-9
4. RelaŃii autentice Ioan 13:34-35, 1 Ioan 3:10-17
5. Închinare 1 Cronici 16:8-12,28-30
6. Rugăciune 1 Timotei 2:1-8
7. Slujire şi darurile spirituale 1 Petru 4:10-11, Romani 12:3-8
8. Unitate Ioan 17:20-24, Efeseni 4:1-6
9. Conducere Evrei 13:7,17, Efeseni 4:7-16
10. Administrarea averilor 2 Corinteni 9:6-11
11. Evanghelizarea eficientă 1 Petru 2:9-12
12. Organizare pentru o slujire eficientă Fapte Apostolilor
13. Dumnezeu face biserica să crească Matei 16:13-19, Fapte, 1 Corinteni 3:1-9
14. Trăind în puterea duhului sfânt Fapte şi alte pasaje
15. Să ne iubim unii pe alŃii Ioan 13:34,35 şi alte versete

DeveniŃi o biserică sănătoasă 1


DEVENIłI O BISERICĂ SĂNĂTOASĂ
INTRODUCERE: FAPTELE APOSTOLILOR 2:40-47
Descoperă
• Pentru ce eşti mulŃumitor în săptămâna aceasta?
• Ce probleme ai în săptămâna aceasta?
• Există vreun mod în care acest grup te poate ajuta?

Faptele Apostolilor 2:40-47 (FolosiŃi procesul SDB)

NU spuneŃi următoarele adevăruri – puneŃi întrebări până când grupul descoperă caracteristicile de bază
ale unei biserici sănătoase, iar unele dintre ele sunt:

1. Creşterea spirituală prin ascultarea 7. Administrarea banilor


învăŃăturii dată de apostoli 8. Conducere
2. RelaŃii autentice între oameni 9. Evanghelizare
3. Închinare 10. Misiune
4. Rugăciune 11. Organizare pentru o misiune reuşită
5. Slujire şi daruri spirituale 12. Dumnezeu a stat la baza creşterii bisericii
6. Unitate

Întrebări cheie

1. Ce a făcut biserica primară? Identifică toate lucrurile ce s-au întâmplat. Câte poŃi găsi? (AtenŃie! Aici
sunt mult mai multe decât observă oamenii în general)
2. Cuvântul „dragoste” nu apare în cartea Faptelele Apostolilor, deşi ar trebui să fie o caracteristică
importantă a bisericii. Vezi exemplul din Ioan 13:34-35. Crezi că biserica primară era „neiubitoare” sau
„iubitoare”? Ce da şi de ce nu?
3. Ce ai învăŃat despre închinarea lor? Unde aveau loc aceste activităŃi?
4. Ce înseamnă frângerea pâinii în contextul de faŃă? Verifică versetele 42 şi 46.
5. Care sunt cele două observaŃii asupra faptului că activităŃile lor evanghelice dădeau roade? Vezi
versetul 47. Ce a favorizat creşterea bisericii? Ce spune acest lucru despre ceea ce face Isus astăzi?
6. Uită-te peste lista de activităŃi a bisericii primare. Care dintre acestea crezi că este îndeplinită de
grupul nostru ca exemplu dat de biserica primară? Ce aspect putem să îmbunătăŃim? Să alege o zonă
şi să ne gândim ce am putea face pentru a urma exemplul bisericii primare mai bine.

Trăieşte
Acum că membrii grupului au descoperit adevăruri din Cuvântul lui Dumnezeu, ajutaŃi-i să descopere ce
trebuie să facă pentru a trăi aceste adevăruri. Pune întrebări pentru a-i ajuta pe indivizi şi grupurile să
spună cum vor trăi Adevărul. Ajută-i spunându-le să folosească declaraŃii precum „E voi ...” sau „noi vom
...” (sau echivalentul lor cultural). Încurajează-i să se ajute între ei pentru a se supune Cuvântului lui
Dumnezeu. Ajută-i să treacă de la o declaraŃie generală gen „Îl voi iubi pe Dumnezeu.” la o declaraŃie
specifică „Îl voi iubi pe Dumnezeu prin ...”. La sfârşit – cere-le să scrie sau să memoreze declaraŃia de
ascultare. Daca vor dori, le pot împărtăşi grupului. Apoi cere-le să se roage împreună ca Dumnezeu să
îndeplinească prin ei planul Lui în această zonă a ascultării.
• Ce trebuie să schimb în relaŃia mea cu Dumnezeu?
• Ce trebuie să schimb în relaŃia mea cu ceilalŃi?
• Cu ce ma voi lupta pentru a mă supune acestui pasaj?
• Cum ma pot ajuta cei ce au o relaŃie autentică cu Isus să ma supun acestui pasaj?
• Ce trebuie să facem ca grup (biserică) pentru a trăi aceste adevăruri?
• Ce alte întrebări ai referitoare la acest pasaj?

Transmite
• Cunoşti pe cineva căruia poŃi să-i comunici ceea ce ai învăŃat?
• Cunoşti pe cineva care are nevoie de ajutor? Ce poate face acest grup pentru a-i ajuta?

DeveniŃi o biserică sănătoasă 2


MISIUNE: Matei 22:35-40; 28:16-20
Recapitulare
• Pentru ce eşti mulŃumitor în săptămâna aceasta?
• Ce probleme ai în săptămâna aceasta? Există vreun mod în care acest grup te poate ajuta?
• Cui ai comunicat pasajul de săptămâna trecută?
• Ce experienŃe ai avut cu Dumnezeu de ultima data când ne-am întâlnit?

Descoperă
Citeşte Faptele Apostolilor 1:8. Care era misiunea bisericii primare?
Matei 28:16-20 ( FolosiŃi Procesul SDB).
• DaŃi o explicaŃie scurtă cu privire la importanŃa Marii Însărcinări.
• Fiecare personă trebuie să facă o listă a tuturor lucrurilor importante din aceste versete.
1. Ce descoperim despre Isus? (E viu! Toată autoritatea aparŃine lui Isus
2. Ce au făcut ucenicii? (Apostolii s-au închinat; au mers unde le-a spus Isus să se ducă)
3. Ce a promis Isus? (Isus este mereu cu ucenicii Săi)
4. Ce le-a poruncit Isus să facă? (DuceŃi-vă – faceŃi ucenici – botezaŃi – învăŃaŃi şi pe alŃii să
păzească poruncile lui Isus)
Întrebări cheie
• Pentru cine este această poruncă? (numai pentru păstori? numai pentru misionari? Sau pentru toŃi cei
ce-l urmează pe Cristos?)
• Pe cine trebuiau să facă ucenici cei ce-L urmau pe Isus? Cei ce-L urmau erau evrei – ce simŃeau evreii
despre celelalte grupuri de oameni?
• Cum facem ucenici? Cum a făcut Isus ucenici?
• Ca învăŃător evreu, Isus a vorbit despre o urmare pentru cei mai importanŃi dintre cei mai importanŃi.
Ce înseamnă această urmare?
• Care este semnificaŃia că botezul vine după procesul de a face ucenici? În contextul tău, instruirea
despre viaŃa creştină are loc înainte sau după botez? Este acest proces în acord cu ceea ce spune
Biblia despre ucenicizare?
• Care este cel mai important element pe care Isus la poruncit ucenicilor în Matei 28:19-20? (Multe
persoane interpretează greşit spunând că Isus a zis: „învăŃaŃi-i tot ce v-am poruncit”. MenŃionează
diferenŃa ucenicizirea bazată pe cunoştinŃă şi ucenicizare bazată pe ascultare.)
Citeşte Matei 22:35-40.
• Care sunt cele mai importante porunci după Isus?
• Cum conturează aceste pasaje înŃelegerea noastră faŃă de misiunea bisercii şi cum le aplicăm pentru a
face ucenici din oamenii pierduŃi?
Marile Porunci Marea Însărcinare Nota: Supunerea faŃă
1. Iubeşte pe Dumnezeul tău 3. DuceŃi-vă de aceste şase porunci
2. Iubeşte-Ńi aproapele 4. FaceŃi ucenici trebuie să fie evidentă
5. BotezaŃi-i pentru orice grup ce se
6. ÎnvăŃaŃi-i să păzească poruncile lui Isus cheamă Biserică!

Trăieşte
Pune întrebări pentru a-i ajuta pe indivizi şi grupurile să spună cum vor trăi Adevărul. Ajută-i spunându-le
să folosească declaraŃii precum „E voi ...” sau „noi vom ...” (sau echivalentul lor cultural). Încurajează-i să
se ajute între ei pentru a se supune Cuvântului lui Dumnezeu. Ajută-i să treacă de la o declaraŃie generală
gen „Îl voi iubi pe Dumnezeu.” la o declaraŃie specifică „Îl voi iubi pe Dumnezeu prin ...”. La sfârşit – cere-
le să scrie sau să memoreze declaraŃia de ascultare. Daca vor dori, le pot împărtăşi grupului. Apoi cere-le
să se roage împreună ca Dumnezeu să îndeplinească prin ei planul Lui în această zonă a ascultării.
• Ce trebuie să schimb în relaŃia mea cu Dumnezeu? În relaŃia mea cu ceilalŃi?
• Cu ce ma voi lupta pentru a mă supune acestui pasaj?
• Ce trebuie să facem ca grup (biserică) pentru a trăi aceste adevăruri?
• Ce alte întrebări ai referitoare la acest pasaj?
Transmite
• Cunoşti pe cineva căruia poŃi să-i comunici ceea ce ai învăŃat?
• Cunoşti pe cineva care are nevoie de ajutor? Ce poate face acest grup pentru a-i ajuta?

DeveniŃi o biserică sănătoasă 3


CREŞTERE SPIRITUALĂ: Deuteronom 6:1-9
Recapitulare
• Pentru ce eşti mulŃumitor în săptămâna aceasta?
• Ce probleme ai în săptămâna aceasta?
• Există vreun mod în care acest grup te poate ajuta?
• Cui ai comunicat pasajul de săptămâna trecută?
• Ce experienŃe ai avut cu Dumnezeu de ultima data când ne-am întâlnit?

Descoperă
Citeşte Faptele Apostolilor 2:42-47. Ce aflăm despre creşterea spirituală în biserica primară?

Matei 22:36-39 – Citeşte apoi arată cum Isus se refera la Deuteronom 6 – Ce porunci din Vechiul
Testament a considerat Isus ca fiind cele mai mari?

Deuteronom 6:1-9 (FolosiŃi Procesul SDB)

Întrebări cheie

• Ce înseamnă să-L iubim pe Dumnezeu cu toată inima, sufletul, puterea? (cu tot ceea ce suntem)
• Cum transmitem aceste porunci copiilor noştri?
• Cum se aplică aceasta „copiilor noştri spirituali”?
• În ce fel trebuie să-Ńi schimbi rutina zilnică pentru a-i putea imprima aceste porunci copiilor tăi?
• Cine vede lucrurile care sunt scrise de mâinile voastre? Care este simbolistica?
• Cine vede lucrurile scrise pe frunŃile voastre? Care este simbolistica?
• Ce înseamnă să le scrii deasupra uşii/porŃii? Care este diferenŃa? Cine le vede?
• Ce semnificaŃie are acest pasaj pentru plantarea bisericii?
• În discuŃia cu grupul, foloseşti Ioan 14:15 pentru a scoate în evidenŃă că a-L iubi pe Dumnezeu
înseamnă să te supui Lui şi Ioan 15:10 pentru a arată că supunerea ne Ńine în dragostea lui
Dumnezeu.

Trăieşte
Pune întrebări pentru a-i ajuta pe indivizi şi grupurile să spună cum vor trăi Adevărul. Ajută-i spunându-le
să folosească declaraŃii precum „E voi ...” sau „noi vom ...” (sau echivalentul lor cultural). Încurajează-i să
se ajute între ei pentru a se supune Cuvântului lui Dumnezeu. Ajută-i să treacă de la o declaraŃie generală
gen „Îl voi iubi pe Dumnezeu.” la o declaraŃie specifică „Îl voi iubi pe Dumnezeu prin ...”. La sfârşit – cere-
le să scrie sau să memoreze declaraŃia de ascultare. Daca vor dori, le pot împărtăşi grupului. Apoi cere-le
să se roage împreună ca Dumnezeu să îndeplinească prin ei planul Lui în această zonă a ascultării.
• Ce trebuie să schimb în relaŃia mea cu Dumnezeu?
• Ce trebuie să schimb în relaŃia mea cu ceilalŃi?
• Cu ce ma voi lupta pentru a mă supune acestui pasaj?
• Cum ma pot ajuta cei ce au o relaŃie autentică cu Isus să ma supun acestui pasaj?
• Ce trebuie să facem ca grup (biserică) pentru a trăi aceste adevăruri?
• Ce alte întrebări ai referitoare la acest pasaj?

Transmite
• Cunoşti pe cineva căruia poŃi să-i comunici ceea ce ai învăŃat?
• Cunoşti pe cineva care are nevoie de ajutor? Ce poate face acest grup pentru a-i ajuta?

DeveniŃi o biserică sănătoasă 4


RELAłII AUTENTICE: Ioan 13:34-35; 1 Ioan 3:10-17
Recapitulare
• Pentru ce eşti mulŃumitor în săptămâna aceasta?
• Ce probleme ai în săptămâna aceasta?
• Există vreun mod în care acest grup te poate ajuta?
• Cui ai comunicat pasajul de săptămâna trecută?
• Ce experienŃe ai avut cu Dumnezeu de ultima data când ne-am întâlnit?

Descoperă
Citeşte Faptele Apostolilor 2:42-47. Ce aflăm despre relaŃiile autentice în biserica primară?

Citeşte Ioan 13:34-35.


• Care este noua poruncă a lui Isus?
• În ce fel este ea diferită faŃă de „marea poruncă” din Matei 22:37 (Levitic 19:18)?

1 Ioan 3:10-17 (FolosiŃi Procesul SDB)


• Cum ştim că o persoană este un credincios adevărat?
• Care este povestea lui Cain? (Geneza 4)
• Cum arată acest pasaj că trebuie să ne iubim unii pe alŃii?
• Ce descoperim despre faptul ca oamenii credincioşi sunt urâŃi de cei pierduŃi chiar dacă aceştia sunt
oameni buni?
• DaŃi exemple de câteva căi practice în care ne putem iubi unii pe alŃii?
• Ce înseamnă să iubeşti cu „cuvântul şi limba”?

Trăieşte
Pune întrebări pentru a-i ajuta pe indivizi şi grupurile să spună cum vor trăi Adevărul. Ajută-i spunându-le
să folosească declaraŃii precum „E voi ...” sau „noi vom ...” (sau echivalentul lor cultural). Încurajează-i să
se ajute între ei pentru a se supune Cuvântului lui Dumnezeu. Ajută-i să treacă de la o declaraŃie generală
gen „Îl voi iubi pe Dumnezeu.” la o declaraŃie specifică „Îl voi iubi pe Dumnezeu prin ...”. La sfârşit – cere-
le să scrie sau să memoreze declaraŃia de ascultare. Daca vor dori, le pot împărtăşi grupului. Apoi cere-le
să se roage împreună ca Dumnezeu să îndeplinească prin ei planul Lui în această zonă a ascultării.
• Ce trebuie să schimb în relaŃia mea cu Dumnezeu?
• Ce trebuie să schimb în relaŃia mea cu ceilalŃi?
• Cu ce ma voi lupta pentru a mă supune acestui pasaj?
• Cum ma pot ajuta cei ce au o relaŃie autentică cu Isus să ma supun acestui pasaj?
• Ce trebuie să facem ca grup (biserică) pentru a trăi aceste adevăruri?
• Ce alte întrebări ai referitoare la acest pasaj?

Transmite
• Cunoşti pe cineva căruia poŃi să-i comunici ceea ce ai învăŃat?
• Cunoşti pe cineva care are nevoie de ajutor? Ce poate face acest grup pentru a-i ajuta?

DeveniŃi o biserică sănătoasă 5


ÎNCHINARE: 1 Cronici 16:8-12, 28-30
Recapitulare
• Pentru ce eşti mulŃumitor în săptămâna aceasta?
• Ce probleme ai în săptămâna aceasta?
• Există vreun mod în care acest grup te poate ajuta?
• Cui ai comunicat pasajul de săptămâna trecută?
• Ce experienŃe ai avut cu Dumnezeu de ultima data când ne-am întâlnit?

Descoperă
Citeşte Faptele Apostolilor 2:42-47. Ce aflăm despre închinare în biserica primară?

Citeşte 1 Corinteni 14:26. Ce aflăm aici despre participarea credincioşilor la închinare?

Citeşte întregul capitol din 1 Cronici 16. Asigură-te că toată lumea a înŃeles textul: 1 Cronici 16 are la bază
Psalmii 105, 96 şi 106.

1 Cronici 16:8-12, 28-30 (FolosiŃi Procesul SDB)

Întrebări cheie

• Ce învăŃăm despre Dumnezeu?


• Ce porunci directe găseşti aici? Subliniază-le sau încercuieşte-le. Cum putem să ascultăm de aceste
porunci?

Versetele 28-30
• Ce înseamnă să „daŃi Domnului slavă”?
• Cum pot fi îndeplinite aceste porunci în închinarea noastră?

Trăieşte
Pune întrebări pentru a-i ajuta pe indivizi şi grupurile să spună cum vor trăi Adevărul. Ajută-i spunându-le
să folosească declaraŃii precum „E voi ...” sau „noi vom ...” (sau echivalentul lor cultural). Încurajează-i să
se ajute între ei pentru a se supune Cuvântului lui Dumnezeu. Ajută-i să treacă de la o declaraŃie generală
gen „Îl voi iubi pe Dumnezeu.” la o declaraŃie specifică „Îl voi iubi pe Dumnezeu prin ...”. La sfârşit – cere-
le să scrie sau să memoreze declaraŃia de ascultare. Daca vor dori, le pot împărtăşi grupului. Apoi cere-le
să se roage împreună ca Dumnezeu să îndeplinească prin ei planul Lui în această zonă a ascultării.
• Ce trebuie să schimb în relaŃia mea cu Dumnezeu?
• Ce trebuie să schimb în relaŃia mea cu ceilalŃi?
• Cu ce ma voi lupta pentru a mă supune acestui pasaj?
• Cum ma pot ajuta cei ce au o relaŃie autentică cu Isus să ma supun acestui pasaj?
• Ce trebuie să facem ca grup (biserică) pentru a trăi aceste adevăruri?
• Ce alte întrebări ai referitoare la acest pasaj?

Transmite
• Cunoşti pe cineva căruia poŃi să-i comunici ceea ce ai învăŃat?
• Cunoşti pe cineva care are nevoie de ajutor? Ce poate face acest grup pentru a-i ajuta?

DeveniŃi o biserică sănătoasă 6


RUGĂCIUNE: 1 Timotei 2:1-8

Recapitulare
• Pentru ce eşti mulŃumitor în săptămâna aceasta?
• Ce probleme ai în săptămâna aceasta?
• Există vreun mod în care acest grup te poate ajuta?
• Cui ai comunicat pasajul de săptămâna trecută?
• Ce experienŃe ai avut cu Dumnezeu de ultima data când ne-am întâlnit?

Descoperă
Citeşte Faptele Apostolilor 2:42-47. Ce aflăm despre rugăciune în biserica primară? Care a fost rezultatul?

1 Timotei 2:1-8 (FolosiŃi Procesul SDB)


• Care este „prioritatea întâi”?
• Pentru cine ar trebui să ne rugăm?
• De ce ar trebui să ne rugăm?
• Ce învăŃăm despre Dumnezeu? Isus? Oameni?
• Cum ar trebui să ne rugăm?
• Versetul 8 – Care sunt acele lucruri care împiedică eficienŃa rugăciunii? Cum putem să le ocolim?

Cartea Efeseni are de asemenea pasaje folositoare referitoare la rugăciune. (Efes a fost oraşul unde
Timotei locuia). PoŃi alege să te uiti la câteva dintre pasajele acestea ca model pentru rugăciune: 1:1-14;
1:15-22; 3:14-21; 6:10-20.

Promisiunea în rugăciune: Efeseni 3:20-21

Trăieşte
Pune întrebări pentru a-i ajuta pe indivizi şi grupurile să spună cum vor trăi Adevărul. Ajută-i spunându-le
să folosească declaraŃii precum „E voi ...” sau „noi vom ...” (sau echivalentul lor cultural). Încurajează-i să
se ajute între ei pentru a se supune Cuvântului lui Dumnezeu. Ajută-i să treacă de la o declaraŃie generală
gen „Îl voi iubi pe Dumnezeu.” la o declaraŃie specifică „Îl voi iubi pe Dumnezeu prin ...”. La sfârşit – cere-
le să scrie sau să memoreze declaraŃia de ascultare. Daca vor dori, le pot împărtăşi grupului. Apoi cere-le
să se roage împreună ca Dumnezeu să îndeplinească prin ei planul Lui în această zonă a ascultării.
• Ce trebuie să schimb în relaŃia mea cu Dumnezeu?
• Ce trebuie să schimb în relaŃia mea cu ceilalŃi?
• Cu ce ma voi lupta pentru a mă supune acestui pasaj?
• Cum ma pot ajuta cei ce au o relaŃie autentică cu Isus să ma supun acestui pasaj?
• Ce trebuie să facem ca grup (biserică) pentru a trăi aceste adevăruri?
• Ce alte întrebări ai referitoare la acest pasaj?

Transmite
• Cunoşti pe cineva căruia poŃi să-i comunici ceea ce ai învăŃat?
• Cunoşti pe cineva care are nevoie de ajutor? Ce poate face acest grup pentru a-i ajuta?

DeveniŃi o biserică sănătoasă 7


SLUJIRE ŞI DARURI SPIRITUALE: 1 Petru 4:10-11
Recapitulare
• Pentru ce eşti mulŃumitor în săptămâna aceasta?
• Ce probleme ai în săptămâna aceasta?
• Există vreun mod în care acest grup te poate ajuta?
• Cui ai comunicat pasajul de săptămâna trecută?
• Ce experienŃe ai avut cu Dumnezeu de ultima data când ne-am întâlnit?

Descoperă
AtenŃie: acest pasaj are o legatură cu „preoŃia tuturor credincioşilor”. PoŃi alege să menŃionezi acest lucru
dacă va ajuta grupul.

Citeşte Faptele Apostolilor 2:42-47. Ce aflăm despre slujire şi darurile spirituale în biserica primară?

1 Petru 4:10-11 (FolosiŃi Procesul SDB)


• Cine are daruri spirituale?
• Ce tipuri de daruri spirituale sunt menŃionate?
• Cum trebuie să fie folosite darurile spirituale?
• Care rezultă atunci când darurile spirituale sunt folosite cum trebuie?

ObservaŃii:
• Fiecare credincios este dăruit de Dumnezeu
• Fiecare credincios trebuie să slujească
• Unii au daruri de servire – şi cum trebuie să fie folosite
• Unii au daruri ale vorbirii – şi cum trebuie folosite
• Toate trebuie făcute pentru glorificarea lui Dumnezeu

Citeşte Romani 12:3-8


• Ce descoperim despre dăruirile spirituale. Fă o listă a darurilor.
• Ce fel de daruri spirituale sunt menŃionate?
• Cum trebuie folosite?

Trăieşte
Pune întrebări pentru a-i ajuta pe indivizi şi grupurile să spună cum vor trăi Adevărul. Ajută-i spunându-le
să folosească declaraŃii precum „E voi ...” sau „noi vom ...” (sau echivalentul lor cultural). Încurajează-i să
se ajute între ei pentru a se supune Cuvântului lui Dumnezeu.
Ajută-i să treacă de la o declaraŃie generală gen „Îl voi iubi pe Dumnezeu.” la o declaraŃie specifică „Îl voi
iubi pe Dumnezeu prin ...”. La sfârşit – cere-le să scrie sau să memoreze declaraŃia de ascultare. Daca
vor dori, le pot împărtăşi grupului. Apoi cere-le să se roage împreună ca Dumnezeu să îndeplinească prin
ei planul Lui în această zonă a ascultării.
• Ce trebuie să schimb în relaŃia mea cu Dumnezeu?
• Ce trebuie să schimb în relaŃia mea cu ceilalŃi?
• Cu ce ma voi lupta pentru a mă supune acestui pasaj?
• Cum ma pot ajuta cei ce au o relaŃie autentică cu Isus să ma supun acestui pasaj?
• Ce trebuie să facem ca grup (biserică) pentru a trăi aceste adevăruri?
• Ce alte întrebări ai referitoare la acest pasaj?

Transmite
• Cunoşti pe cineva căruia poŃi să-i comunici ceea ce ai învăŃat?
• Cunoşti pe cineva care are nevoie de ajutor? Ce poate face acest grup pentru a-i ajuta?

DeveniŃi o biserică sănătoasă 8


UNITATE: Ioan 17:20-24; Efeseni 4:1-6
Recapitulare
• Pentru ce eşti mulŃumitor în săptămâna aceasta?
• Ce probleme ai în săptămâna aceasta?
• Există vreun mod în care acest grup te poate ajuta?
• Cui ai comunicat pasajul de săptămâna trecută?
• Ce experienŃe ai avut cu Dumnezeu de ultima data când ne-am întâlnit?

Descoperă
Citeşte Faptele Apostolilor 2:42-47. Ce aflăm despre unitate în biserica primară?

Citeşte Ioan 17:20-24


• Cât de importantă este unitatea între credincioşi?
• Ce comunică unitatea credincioşilor lumii întregi?

Efeseni 4:1-6 (FolosiŃi Procesul SDB)


• Ce porunci găsim aici?
• Cum menŃinem unitatea? Ce atitudini şi acŃiuni promovează prin unitate?
• Ce aspecte de bază a credinŃei pun bazele unităŃii?

Trăieşte
Pune întrebări pentru a-i ajuta pe indivizi şi grupurile să spună cum vor trăi Adevărul. Ajută-i spunându-le
să folosească declaraŃii precum „E voi ...” sau „noi vom ...” (sau echivalentul lor cultural). Încurajează-i să
se ajute între ei pentru a se supune Cuvântului lui Dumnezeu. Ajută-i să treacă de la o declaraŃie generală
gen „Îl voi iubi pe Dumnezeu.” la o declaraŃie specifică „Îl voi iubi pe Dumnezeu prin ...”. La sfârşit – cere-
le să scrie sau să memoreze declaraŃia de ascultare. Daca vor dori, le pot împărtăşi grupului. Apoi cere-le
să se roage împreună ca Dumnezeu să îndeplinească prin ei planul Lui în această zonă a ascultării.
• Ce trebuie să schimb în relaŃia mea cu Dumnezeu?
• Ce trebuie să schimb în relaŃia mea cu ceilalŃi?
• Cu ce ma voi lupta pentru a mă supune acestui pasaj?
• Cum ma pot ajuta cei ce au o relaŃie autentică cu Isus să ma supun acestui pasaj?
• Ce trebuie să facem ca grup (biserică) pentru a trăi aceste adevăruri?
• Ce alte întrebări ai referitoare la acest pasaj?

Transmite
• Cunoşti pe cineva căruia poŃi să-i comunici ceea ce ai învăŃat?
• Cunoşti pe cineva care are nevoie de ajutor? Ce poate face acest grup pentru a-i ajuta?

DeveniŃi o biserică sănătoasă 9


CONDUCERE: Evrei 13:7-14; Efeseni 4:7-16

Recapitulare
• Pentru ce eşti mulŃumitor în săptămâna aceasta?
• Ce probleme ai în săptămâna aceasta?
• Există vreun mod în care acest grup te poate ajuta?
• Cui ai comunicat pasajul de săptămâna trecută?
• Ce experienŃe ai avut cu Dumnezeu de ultima data când ne-am întâlnit?

Descoperă
Citeşte Faptele Apostolilor 2:42-47. Ce aflăm despre conducere în biserica primară?

Citeşte Evrei 13:7 şi 17. Ce porunci găseşti?

Efeseni 4:7-16 (FolosiŃi Procesul SDB)


• Vezi cine a primit har în versetul 7. (Acest lucru înseamnă ca orice credincios trebuie să fie implicat în
slujirea altora)
• Care sunt diferenŃele în rolurile de conducere? Explică de ce fiecare dintre acestea sunt importante.
• Ce fac liderii? Care este rolul sau scopul celor cinci stiluri de conducere?
• Ce fac „sfinŃii”? care este rolul sau scopul lor?
• Ce rezultat găsim atunci când trupul funcŃionează la fel ca în descrierea făcută aici?

Trăieşte
Pune întrebări pentru a-i ajuta pe indivizi şi grupurile să spună cum vor trăi Adevărul. Ajută-i spunându-le
să folosească declaraŃii precum „E voi ...” sau „noi vom ...” (sau echivalentul lor cultural). Încurajează-i să
se ajute între ei pentru a se supune Cuvântului lui Dumnezeu. Ajută-i să treacă de la o declaraŃie generală
gen „Îl voi iubi pe Dumnezeu.” la o declaraŃie specifică „Îl voi iubi pe Dumnezeu prin ...”. La sfârşit – cere-
le să scrie sau să memoreze declaraŃia de ascultare. Daca vor dori, le pot împărtăşi grupului. Apoi cere-le
să se roage împreună ca Dumnezeu să îndeplinească prin ei planul Lui în această zonă a ascultării.
• Ce trebuie să schimb în relaŃia mea cu Dumnezeu?
• Ce trebuie să schimb în relaŃia mea cu ceilalŃi?
• Cu ce ma voi lupta pentru a mă supune acestui pasaj?
• Cum ma pot ajuta cei ce au o relaŃie autentică cu Isus să ma supun acestui pasaj?
• Ce trebuie să facem ca grup (biserică) pentru a trăi aceste adevăruri?
• Ce alte întrebări ai referitoare la acest pasaj?

Transmite
• Cunoşti pe cineva căruia poŃi să-i comunici ceea ce ai învăŃat?
• Cunoşti pe cineva care are nevoie de ajutor? Ce poate face acest grup pentru a-i ajuta?

DeveniŃi o biserică sănătoasă 10


ADMINISTRAłIA AVERILOR: 2 Corinteni 9:6-11

Recapitulare
• Pentru ce eşti mulŃumitor în săptămâna aceasta?
• Ce probleme ai în săptămâna aceasta?
• Există vreun mod în care acest grup te poate ajuta?
• Cui ai comunicat pasajul de săptămâna trecută?
• Ce experienŃe ai avut cu Dumnezeu de ultima data când ne-am întâlnit?

Descoperă
Notă: Luca scrie cel mai mult despre bani şi administrarea averilor.

Citeşte Faptele Apostolilor 2:42-47. Ce descoperim despre administrarea averilor în biserica primară?

Citeşte Faptele Apostolilor 20:35. Ce a notat Luca din spusele lui Isus?

Citeşte Luca 6:38. Ce poruncă a lui Isus a notat Luca?

2 Corinteni 9:6-11 (FolosiŃi Procesul SDB)


• Ce descoperim despre dărnicie? Scrie observaŃiile tale
• Ce descoperim despre Dumnezeu?
• Cum ar trebui să dăruim?
• Ce promisiuni observi?
• Versetul 9 este un citat din Psalmi 112:9. Se referă la oamenii generoşi. În acest caz, ce înseamnă
„dreptatea lui este veşnică”? (Răsplata omului generos va fi in cer şi este veşnică)

Ceva la care să meditezi: „Banii sunt la fel ca îngrăşământul; pentru a face bine trebuie sa-i împrăşti” – din
filmul „Hello Dolly”.

Trăieşte
Pune întrebări pentru a-i ajuta pe indivizi şi grupurile să spună cum vor trăi Adevărul. Ajută-i spunându-le
să folosească declaraŃii precum „E voi ...” sau „noi vom ...” (sau echivalentul lor cultural). Încurajează-i să
se ajute între ei pentru a se supune Cuvântului lui Dumnezeu. Ajută-i să treacă de la o declaraŃie generală
gen „Îl voi iubi pe Dumnezeu.” la o declaraŃie specifică „Îl voi iubi pe Dumnezeu prin ...”. La sfârşit – cere-
le să scrie sau să memoreze declaraŃia de ascultare. Daca vor dori, le pot împărtăşi grupului. Apoi cere-le
să se roage împreună ca Dumnezeu să îndeplinească prin ei planul Lui în această zonă a ascultării.
• Ce trebuie să schimb în relaŃia mea cu Dumnezeu?
• Ce trebuie să schimb în relaŃia mea cu ceilalŃi?
• Cu ce ma voi lupta pentru a mă supune acestui pasaj?
• Cum ma pot ajuta cei ce au o relaŃie autentică cu Isus să ma supun acestui pasaj?
• Ce trebuie să facem ca grup (biserică) pentru a trăi aceste adevăruri?
• Ce alte întrebări ai referitoare la acest pasaj?

Transmite
• Cunoşti pe cineva căruia poŃi să-i comunici ceea ce ai învăŃat?
• Cunoşti pe cineva care are nevoie de ajutor? Ce poate face acest grup pentru a-i ajuta?

DeveniŃi o biserică sănătoasă 11


EVANGHELIZAREA EFICIENTĂ: 1 Petru 2:9-12

Recapitulare
• Pentru ce eşti mulŃumitor în săptămâna aceasta?
• Ce probleme ai în săptămâna aceasta?
• Există vreun mod în care acest grup te poate ajuta?
• Cui ai comunicat pasajul de săptămâna trecută?
• Ce experienŃe ai avut cu Dumnezeu de ultima data când ne-am întâlnit?

Descoperă
Citeşte Faptele Apostolilor 2:42-47. Ce aflăm despre evanghelizarea eficientă în biserica primară?

Care erau condiŃiile esenŃiale pentru o evanghelizae eficientă?


• Citeşte Faptele Aposolilor 1:8 şi notează condiŃiile esenŃiale.
• Citeşte Faptele Aposolilor 1:14 şi notează condiŃiile esenŃiale.
• Citeşte Faptele Aposolilor 2:1-4 şi notează condiŃiile esenŃiale.

1 Petru 2:9-12 (FolosiŃu Procesul SDB)


• Ce a făcut Dumnezeu pentru noi? (6 lucruri)
• De ce a făcut Dumnezeu astă? Care este scopul lui Dumnezeu pentru noi?
• Ce ni se cere să facem?
1. Înfrânare de la poftele lumeşti
2. Păstrarea unui comportament excelent
3. Să facem fapte bune observabile
4. Să fim gata să facem faŃă opoziŃiei, persecuŃiei, suferinŃei (2 Timotei 3:12 – obişnuieşte-te cu astă)
5. Proclamarea excelenŃei lui Dumnezeu
Scoate în evidenŃă cum aceste 5 lucruri sunt baza unei fundaŃii solide pentru o evanghelizare eficientă.

În încheiere puneŃi în comun observaŃiile despre o evanghelizare eficientă din Faptele Apostolilor şi 1
Petru. De asemenea, pune fiecare persoană în parte şă-şi aleagă cel puŃin 3 oameni pentru care să se
roage, să-i servească (să facă o faptă bună pentru ei) şi să le comunice un cuvânt bun despre Dumnezeu.
Fii practic!

Trăieşte
Pune întrebări pentru a-i ajuta pe indivizi şi grupurile să spună cum vor trăi Adevărul. Ajută-i spunându-le
să folosească declaraŃii precum „E voi ...” sau „noi vom ...” (sau echivalentul lor cultural). Încurajează-i să
se ajute între ei pentru a se supune Cuvântului lui Dumnezeu. Ajută-i să treacă de la o declaraŃie generală
gen „Îl voi iubi pe Dumnezeu.” la o declaraŃie specifică „Îl voi iubi pe Dumnezeu prin ...”. La sfârşit – cere-
le să scrie sau să memoreze declaraŃia de ascultare. Daca vor dori, le pot împărtăşi grupului. Apoi cere-le
să se roage împreună ca Dumnezeu să îndeplinească prin ei planul Lui în această zonă a ascultării.
• Ce trebuie să schimb în relaŃia mea cu Dumnezeu?
• Ce trebuie să schimb în relaŃia mea cu ceilalŃi?
• Cu ce ma voi lupta pentru a mă supune acestui pasaj?
• Cum ma pot ajuta cei ce au o relaŃie autentică cu Isus să ma supun acestui pasaj?
• Ce trebuie să facem ca grup (biserică) pentru a trăi aceste adevăruri?
• Ce alte întrebări ai referitoare la acest pasaj?

Transmite

• Cunoşti pe cineva căruia poŃi să-i comunici ceea ce ai învăŃat?


• Cunoşti pe cineva care are nevoie de ajutor? Ce poate face acest grup pentru a-i ajuta?

DeveniŃi o biserică sănătoasă 12


ORGANIZARE PENTRU O SLUJIRE EFICIENTĂ
Faptele Apostolilor
Recapitulare
• Pentru ce eşti mulŃumitor în săptămâna aceasta?
• Ce probleme ai în săptămâna aceasta?
• Există vreun mod în care acest grup te poate ajuta?
• Cui ai comunicat pasajul de săptămâna trecută?
• Ce experienŃe ai avut cu Dumnezeu de ultima data când ne-am întâlnit?

Descoperă
Citeşte Faptele Apostolilor 2:42-47. Ce aflăm despre organizarea bisericii primare? Unde se întâlneau?
Ce făceau în fiecare loc? Cum rezultă acest lucru în eficienŃa slujirii?

AtenŃie: Biserica primară nu a folosit clădiri pentru inchinare pentru un singur scop decât după domnia lui
Constantin în secol al patrulea . Obiceiul era să se întâlnească în casele credincioşilor sau în clădiri
publice. Pentru exemple de acest lucru, vezi Faptele Apostolilor 5:42; 8:3; 12:12; Romani 16:15; 1
Corinteni 4:15; Filimon 2; Faptele Apostolilor 20:20 cf. 19:9.

Citeşte Faptele Apostolilor 6:1-3


De ce s-a „reorganizat” biserica primară la acest moment? Cum s-a „reorganizat”? Cum rezultă acest
lucru în eficienŃa slujirii? Cum au fost aleşi noii lideri?

Citeşte Faptele Apostolilor 13:1-4


De ce s-a „reorganizat” biserica? Ce formă nouă a luat fiinŃă? Cum rezultă acest lucru în eficienŃa slujirii?
Cum au fost aleşi noii lideri?

Citeşte Faptele Apostolilor 14:21 şi 20:17


Ce observăm în organizarea bisericii? Cum rezultă acest lucru în eficienŃa slujirii? Cum au fost aleşi noii
lideri?

Trebuie să ne „reorgnizăm” pentru o slujire eficientă?

Trăieşte
Pune întrebări pentru a-i ajuta pe indivizi şi grupurile să spună cum vor trăi Adevărul. Ajută-i spunându-le
să folosească declaraŃii precum „E voi ...” sau „noi vom ...” (sau echivalentul lor cultural). Încurajează-i să
se ajute între ei pentru a se supune Cuvântului lui Dumnezeu.
Ajută-i să treacă de la o declaraŃie generală gen „Îl voi iubi pe Dumnezeu.” la o declaraŃie specifică „Îl voi
iubi pe Dumnezeu prin ...”. La sfârşit – cere-le să scrie sau să memoreze declaraŃia de ascultare. Daca
vor dori, le pot împărtăşi grupului. Apoi cere-le să se roage împreună ca Dumnezeu să îndeplinească prin
ei planul Lui în această zonă a ascultării.
• Ce trebuie să schimb în relaŃia mea cu Dumnezeu?
• Ce trebuie să schimb în relaŃia mea cu ceilalŃi?
• Cu ce ma voi lupta pentru a mă supune acestui pasaj?
• Cum ma pot ajuta cei ce au o relaŃie autentică cu Isus să ma supun acestui pasaj?
• Ce trebuie să facem ca grup (biserică) pentru a trăi aceste adevăruri?
• Ce alte întrebări ai referitoare la acest pasaj?

Transmite
• Cunoşti pe cineva căruia poŃi să-i comunici ceea ce ai învăŃat?
• Cunoşti pe cineva care are nevoie de ajutor? Ce poate face acest grup pentru a-i ajuta?

DeveniŃi o biserică sănătoasă 13


DUMNEZEU FACE BISERICA SĂ CREASCĂ
Matei 16:13-19; Faptele Apostolilor; 1 Corinteni 3:1-9
Recapitulare
• Pentru ce eşti mulŃumitor în săptămâna aceasta?
• Ce probleme ai în săptămâna aceasta?
• Există vreun mod în care acest grup te poate ajuta?
• Cui ai comunicat pasajul de săptămâna trecută?
• Ce experienŃe ai avut cu Dumnezeu de ultima data când ne-am întâlnit?

Descoperă
Citeşte Matei 16:13-19. Ce a promis Isus despre biserics Sa?

Ce aflăm despre lucrarea lui Dumnezeu, a lui Isus şi a Duhului Sfânt pentru a aduce oameni la credinŃă
din următoarele pasaje?
• Ioan 6:44, 65
• Ioan 12:32
• Ioan 16:7-11

Citeşte Faptele Apostolilor 1:1-3


• Observă cu descrie Luca lucrarea lui Isus. Presupunerea este că Isus Îşi continuă lucrarea în cartea
Faptele Apostolilor!
• Observă-l pe Isus făcându-Şi lucrarea în cartea Faptele Apostolilor (9:4-6; 9:10-16; 18:9-10; 23:11)

Citeşte Faptele Apostolilor 2:37-47. Ce aflăm despre lucrarea Domnului în biserica primară? Vezi de
asemenea 2:1-4, 33. (Observă că Dumnezeu cheamă oamenii la El, îi pune în biserică, le dă Duhul
Sfânt.)

Notă: Este probabil ca atunci când Luca vorbeşte de „Domnul”, să se refere la Isus. Vezi Faptele
Apostolilor 2:36; 2:39-47.
• Vezi lucrarea lui Dumnezeu în Faptele Apostolilor 2:39 şi 16:14

Citeşte: 1 Corinteni 3:1-9. Ce descoperim din acest pasaj despre creşterea bisericii?

Trăieşte
Pune întrebări pentru a-i ajuta pe indivizi şi grupurile să spună cum vor trăi Adevărul. Ajută-i spunându-le
să folosească declaraŃii precum „E voi ...” sau „noi vom ...” (sau echivalentul lor cultural). Încurajează-i să
se ajute între ei pentru a se supune Cuvântului lui Dumnezeu.
Ajută-i să treacă de la o declaraŃie generală gen „Îl voi iubi pe Dumnezeu.” la o declaraŃie specifică „Îl voi
iubi pe Dumnezeu prin ...”. La sfârşit – cere-le să scrie sau să memoreze declaraŃia de ascultare. Daca
vor dori, le pot împărtăşi grupului. Apoi cere-le să se roage împreună ca Dumnezeu să îndeplinească prin
ei planul Lui în această zonă a ascultării.
• Ce trebuie să schimb în relaŃia mea cu Dumnezeu?
• Ce trebuie să schimb în relaŃia mea cu ceilalŃi?
• Cu ce ma voi lupta pentru a mă supune acestui pasaj?
• Cum ma pot ajuta cei ce au o relaŃie autentică cu Isus să ma supun acestui pasaj?
• Ce trebuie să facem ca grup (biserică) pentru a trăi aceste adevăruri?
• Ce alte întrebări ai referitoare la acest pasaj?

Transmite
• Cunoşti pe cineva căruia poŃi să-i comunici ceea ce ai învăŃat?
• Cunoşti pe cineva care are nevoie de ajutor? Ce poate face acest grup pentru a-i ajuta?

DeveniŃi o biserică sănătoasă 14


TRĂIND ÎN PUTEREA DUHULUI SFÂNT

Recapitulare
• Pentru ce eşti mulŃumitor în săptămâna aceasta?
• Ce probleme ai în săptămâna aceasta?
• Există vreun mod în care acest grup te poate ajuta?
• Cui ai comunicat pasajul de săptămâna trecută?
• Ce experienŃe ai avut cu Dumnezeu de ultima data când ne-am întâlnit?

Descoperă
Citeşte Faptele Apostolilor 1:8 şi Luca 24:45-50
Pentru ce le-a zis Isus apostolilor să aştepte?

AtenŃie la ce se spune despre Duhul Sfânt în viaŃa bisericii: Faptele Apostolilor 2:4; 4:8; 4:31; 6:1-8; 7:55;
9:17; 11:24; 13:9; 13:52.

Citeşte: Faptele Apostolilor 2:38-39.


• Era Duhul Sfânt doar pentru apostoli?
• Este Duhul Sfânt pentru noi astăzi?

Citeşte: Luca 11:13 Ce promisiune găsim aici?

Citeşte: 2 Corinteni 3:4-6 Ce promisiune găsim aici?

Citeşte:1 Timotei 3:1-5 Ce pericol sau avertizare găsim aici?


1 Timotei 4:14 Ce poruncă găsim aici? (Nu-Ńi neglija darul spiritual)
2 Timotei 1:6-7 Ce poruncă găsim aici? (Înflăcărează darul lui Dumnezeu).

Citeşte Efeseni 5:18 Ce poruncă găsim aici? Cu se face acest lucru?

Ce concluzii putem trage din aceste pasaje? (O biserică adevărată este plină cu puterea Duhului Sfânt)
Ce ar trebui să facem pentru a trăi în puterea Duhului Sfânt? Ce ne spune Biblia?

Trăieşte
Pune întrebări pentru a-i ajuta pe indivizi şi grupurile să spună cum vor trăi Adevărul. Ajută-i spunându-le
să folosească declaraŃii precum „E voi ...” sau „noi vom ...” (sau echivalentul lor cultural). Încurajează-i să
se ajute între ei pentru a se supune Cuvântului lui Dumnezeu.
Ajută-i să treacă de la o declaraŃie generală gen „Îl voi iubi pe Dumnezeu.” la o declaraŃie specifică „Îl voi
iubi pe Dumnezeu prin ...”. La sfârşit – cere-le să scrie sau să memoreze declaraŃia de ascultare. Daca
vor dori, le pot împărtăşi grupului. Apoi cere-le să se roage împreună ca Dumnezeu să îndeplinească prin
ei planul Lui în această zonă a ascultării.
• Ce trebuie să schimb în relaŃia mea cu Dumnezeu?
• Ce trebuie să schimb în relaŃia mea cu ceilalŃi?
• Cu ce ma voi lupta pentru a mă supune acestui pasaj?
• Cum ma pot ajuta cei ce au o relaŃie autentică cu Isus să ma supun acestui pasaj?
• Ce trebuie să facem ca grup (biserică) pentru a trăi aceste adevăruri?
• Ce alte întrebări ai referitoare la acest pasaj?

Transmite
• Cunoşti pe cineva căruia poŃi să-i comunici ceea ce ai învăŃat?
• Cunoşti pe cineva care are nevoie de ajutor? Ce poate face acest grup pentru a-i ajuta?

DeveniŃi o biserică sănătoasă 15


SĂ NE IUBIM UNII PE ALłII
Recapitulare
• Pentru ce eşti mulŃumitor în săptămâna aceasta?
• Ce probleme ai în săptămâna aceasta?
• Există vreun mod în care acest grup te poate ajuta?
• Cui ai comunicat pasajul de săptămâna trecută?
• Ce experienŃe ai avut cu Dumnezeu de ultima data când ne-am întâlnit?

Descoperă şi Trăieşte

Următoarele versete din Noul Testament descriu cum ar trebui să se comporte cei credincioşi cu alŃi
oameni. Citeşte fiecare verset. Scrie textul din Biblie, apoi rescrie-l cu propriile cuvinte. Spune cum vei
pune în practică acest verset (Trecerea prin toate versetele ar putea dura mai multe săptămâni).

Ioan 13:34,35
Romani 12:10
Romani 12:16
Romani 13:8
Romani 14:13
Romani 15:7
Romani 15:14
Romani 16:16
1 Corinteni 1:10
1 Corinteni 16:20
2 Corinteni 13:12
Galateni 5:13
Efeseni 4:2
Efeseni 4:32
Efeseni 5:19
Efeseni 5:21
Coloseni3:13
Coloseni 3:16
1Tesaloniceni 5:11
Evrei 3:13
Evrei 10:24,25
Iacov 4:11
1 Petru 1:22
1 Petru 3:8
1 Petru 4:9
1 Petru 5:5
1 Petru 5:14
1 Ioan 3:11
1 Ioan 3:23
1 Ioan 4:7
1 Ioan 4:11,12
2 Ioan 1:5

Transmite
• Cunoşti pe cineva căruia poŃi să-i comunici ceea ce ai învăŃat?
• Cunoşti pe cineva care are nevoie de ajutor? Ce poate face acest grup pentru a-i ajuta?

DeveniŃi o biserică sănătoasă 16