Sunteți pe pagina 1din 9

Prof. univ. dr.

Carmen-Silvia Paraschiv

Fige de procedur5 penale


pentru admiter:ea in magistraturd 5i avocaturi

Edi[ia a2-a, revizuiti gi addugitd

I
rir@
tZd,atatu,

2017'
CUPRINS

DREPT PROCESUAL PENAI. PARTEA GENERALA


Fl$A NR. 1. Procesul penal. Fazele gi principiile aplicdrii legii procesuale penale
FISA NR. 2. Procesul penal. Aplicarea legii procesuale penale in timp gi spatriu 26
FISA NR.3. Acliunea penald 30
F|SA NR.4. Actiunea civilS 46
F|SA NR. 5. Participantiiin procesul penal. Consideralii generale. Succesorii, substituilii
gi reprezentantii procesuali 6L
Fl$A NR. 5. Participanlii in procesul penal. Organele judiciare 68
FISA NR. 7. Participantiiin procesul penal. Subieclii procesuali principali. pdrlile 88
F|SA NR. 8. Participantii in procesul penal. Avocatul. AsistenJa juridicd 100
Fl$A NR.9. Competenta. Cadru general. Forme 110
FISA NR. 10. Competenta instanlelor judecdtore5ti 1.1.6
FISA NR. 11. Competenta organelor.de urmdrire penali 126
FISA NR. 12. Prorogarea de competen!5. Excepliile de necompetenfd, declinarea
gi conflictul de competen!5 133
Fl$A NR. 13. lncompatibilitatea. StrSmutarea 1,44
Fl$A NR. 14. Probele. Cadrul general 157
FISA NR. 15. Audierea persoanelor 17t
FISA NR. 16. Perchezitia 192
F|SA NR. 17. Expertiza gi constatarea 205
F|SA NR. 18. Cercetarea loculuifaptei 9i reconstituirea 215
FISA NR. 19. Comisia rogatorie gi delegarea 2r9
F|SA NR. 20. Misurile preventive. Cadrul general 222
FISA NR. 21. Retinerea 235
FISA NR. 22. Controluljudiciar gi controluljudiciar pe cauliune 24t
FISA NR. 23. Arestul la domiciliu. Arestarea preventivi 254
preventive_
FISA NR. 24. incetarea de drept, revocarea gi inlocuirea mdsurilor 282
FlsANR.25.Aplicaream5surilorpreventivefa!5deminori289
FISA NR. 26. Mdsurile asigurdtorii, restituirea lucrurilor gi restabilirea situaliei
anterioare sdv6rgirii infrac{iu nii 29L
Fl$A NR.27.citarea, comunicarea actelor procedurale gi mandatulde aducere 303
FISA NR. 28. Termenele 320
FISA NR. 29. Cheltuielile judiciare 328
FISA NR.30. Nulitdtile 333
Fl$A NR.31. Amenda judiciard 338
Vl Cuprins

DREPT PROCESUAL PENAL. PARTEA SPECIALA 343


F|SA NR.32. Urmdrirea penal;. Dispozitii generale 34s
FlgA NR. 33. Urmdrirea penalS. Sesizarea organelor de urmSrire penalS 351
FISA NR. 34. Conducerea gi supravegherea activitdtii organelor de cercetare penalS
de cdtre procuror 362
FISA NR.35. Efectuarea urmSririi penale. Desfigurarea urmdririi penale 368
Fl$A NR. 35. Terminarea urmiririi penale 392
FISA NR. 37. Efectuarea urmdririi penale de cdtre procuror 39s
FISA NR. 38. Rezolvarea cauzelor gi sesizarea instanlei 398
FISA NR. 39. Reluarea urmdririi penale 403
Fl$A NR.40. Pl6ngerea impotriva mdsurilor gi actelor de urmdrire penalS 409
FISA NR.41. Camera preliminari 4t8
Fl$A NR. 42. Judecata. Dispozilii generale 428
Fl$A NR. 43. Judecata in primd instantS. Aspecte generale 462
Fl$A NR. 44. Judecata in primd instan!5. DesfSgurarea judec5rii cauzelor 467
F|SA NR. 45. Judecata in primd instanld. Deliberarea gi hotdr6rea instantei 489
Fl$A NR.46. Ciile de atac 507
F|SA NR.47. Apelul s09
Fl$A NR. 48. Contestatia s13
FISA NR. 49. Ciile extraordinare de atac. Cadru general. Contestatia in anulare 543
FISA NR. 50. Revizuirea 555
FlgA NR. 51. Revizuirea in cazul hotd16rilor Curtii Europene a Drepturilor Omului 570
FlgA NR. 52. Redeschiderea procesului penalin cazul judecdriiin lipsa persoanei
condamnate 573
Fl$A NR. 53. Recursul in interesul legii 580
FISA NR. 54. Sesizarea inaltei Curli de Casalie gi Justilie in vederea pronunt5rii
unei hotS16ri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept 585
FISA NR. 55. Proceduri speciale. Cadru general. Acordul de recunoagtere a vinovSliei _ 590
Fl$A NR. 56. Procedura in cauzele cu infractori minori 60L
FISA NR. 57. Procedura reabilitirii 614
Fl$A NR. 58. Executarea hotd16rilor penale 621

Bibliografie selectivi 629


DREPT PROCESUAL PENAL.
PARTEA GENERALA
Nogiune - ansomblu de octivitd[i desfdgurate intr-o cauzd penold de organele judiciare
competente, potrivit legii, cu participareo pdrfilor, avocatului gi a subieclilor procesuali,
in vedereo constatdrii foptelor ce constituie infracliuni gi circumstonlelor sdvdrgirii aces-
toro, precum gi o tragerii la rdspundere penold a persoanelor vinovate.

Scopul procesului penal - constatarea la timp gi in mod complet a faptelor care constituie infracliuni,
astfel inc6t nicio persoand nevinovatd sd nu fie trasd la rispundere penalS, iar orice persoand care a
sdvdrgit o infractiune sd fie pedepsitd potrivit legii, intr-un termen rezonabil (art. 8 CPP).

liii:rr:tr;l::::ir::k:::FAz E LE P RO C E S U L U I PEN AL

Urmirirea penald Camera preliminard Judecata

Noliune - fazd o procesului penal care ore drept obiect strAngereo probelor necesare cu
privire la existenla infrocfiunilor, lo identificareo persoanelor cdre au sdvdrgit o infrac-
liune gi la stabilirea rdspunderii penole o ocestora, pentru o se constota dacd este sou nu
cozul sd se dispund trimiterea in judecotd (ort. 285 CPP).

debuteazd cu inceperea urmiririi penale, prin:


r ordonantd - act al procurorului, cel mai frecvent caz;
o declaratia oral5 a procurorului-in cazul infractiunilor de audien!5, dacd procurorul participd
la judecatS.
se incheie prin:
o trimiterea in judecat5;
o sesizarea instantei de judecatS cu acordul de recunoagtere a vinovStriei;
o netrimiterea in judecatd (clasare sau renuntare la urmirirea penalS).
Drept procesual penal. Partea generalS

Noliune - procedurd in cadrul cdreia se verificd competento gi legalitatea sesizdrii


instanfei, a administrdrii probelor gi o efectudrii qctelor de cdtre organele de urmdrire
penald.

debuteazi cu sesizarea instantei cu rechizitoriu;


se incheie prin:
e restituirea cauzei la parchet;
. pronunlarea unei incheieri de incepere a judec5lii.

Noliune - fozd a procesului penol in cadrul cdreio se continud activitotea inceputd in


foza de urmdrire penold,'in vedereo trogerii lo rdspundere penald o inculpotului.

cuprinde judecata propriu-zisd, finalizatd printr-o hotSr6re definitivi de condamnare, achitare,


renuntare la aplicarea pedepsei, am6nare a aplicirii pedepsei sau incetare a procesului penal;
chiar 5i in cazul incheierii unui acord de recunoa$tere a vinovdtiei intre procuror gi inculpat in
faza urmdririi penale, este sesizatd instanla cu respectivul acord.

r
NB

Nogiune - fozd a procesului penal care ore rolul de o pune in oplicore hotdrdrea penald
rdmosd definitivd,in vedereo realizdriiscopului legii Siol legii procesuol penale.

3 limita initialS - rdmAnerea definitivd a hotd16riijudecdtoresti;


3 limita finalS - momentul de inceput al punerii in executare a hotdr6rii definitive.

.'iI;l:PNr ruCIPI ILE PRocEsU LUI PENAL

Sediul materiei: art. 2-11 CPP.

Nofiune - reguli generale cu corocter obligotoriu, aplicobite intregului ansomblu de activi-


ft 7
:->Ed( tdli desfdgurate in codrul procesului penol, menite sd osigure dtingereo scopului acestuia.
Procesul penal. Fazele gi principiile aplicdrii legii procesuale penale

,L: tuil

procesul penal se desfS5oard potrivit dispoziliilor previzute de lege (art. 2 cpp);


potrivit legii fundamentale:
. respectarea Constitutiei, a suprematiei sale gi a legilor este obligatorie [art. 1alin. (5)];
o nicio pedeapsd nu poate fi stabiliti sau aplicati dec6t in condiliile gi in temeiul legii
[art. 23
alin. (12)l-se consacrS, astfel, implicit, principiul legalitSliiin activitatea procesualpenald.
principiilor nullum crimen sine lege gi nulla poeno sine lege, din dreptul penal, le corespunde in
dreptul procesual penal principiul nulla justitio sine lege;

r
NB

3 in reglementarea procesului penal - legiuitorul, gi in desfigurarea acestuia - organele judiciare,


trebuie si tini seama atdt de prevederile constitulionale, c6t 9i de cele ale tratatelor constitutive
ale UE gi ale Convenfiei europene pentru apdrarea drepturilor omului gi a libertSlilor fundamentale;

r
NB

C principiul legalitSlii presupune:


o infiintarea prin lege a instanlelor judecdtoregti, a parchetelor gi a organelor de cercetare pe-
na l5;
. desfS$urarea activitSlii acestora in corrrpunerea 5i limitele competenlei acordate de lege;
o faptul cd normele care reglementeazS compunerea gi limitele activitdfii acestor organe sunt
imperative gi orice nesocotire a lor este sanctionatS;
o obligatia respectirii de citre organele judiciare, pe tot parcursul procesului penal, a legilor
penale gi civile, a legii procesual penale, precum gi a oricdror alte dispozigii legale.
3 principiul legalitSlii garanteazS:
e respectarea integralS a drepturilor procesuale acordate de lege participanlilor;
o utilizarea numai a mijloacelor gi metodelor admise de lege;
Drept procesual penal. Partea generalS

o efectuarea fiecdrui act procesual sau proceduralin continutul gi formele stabilite de lege;
o inlSturarea actelor nelegale din activitatea organelor judiciare.
3 sancliuni ale nerespectirii principiului legalitdtii:
o personale:
amenda judiciarS;
obligarea la repararea prejudiciului produs, prin antamarea rispunderii civile gi/sau
disciplinare;
aplicarea de sancliuni contravenlionale/pedepse sau alte sancliuni penale, daci activi-
tatea nelegalS formeazd conlinutul unei contravenlii/infractiuni-in acest sens sunt pre-
vederile art. 538-542 CPP privind procedura repardrii pagubei materiale sau a daunei
morale in caz de eroare judiciari sau in caz de privare nelegalS de libertate ori in alte
cazu ri.
o procedurale:
nulitatea probelor nelegal oblinute - ,,incdlcarea dispozitiilor legale care reglementeazi
desfSgurarea procesului penal atrage nulitatea actului" [art. 280 alin. (1) CPP];
excluderea probelor nelegal oblinute -,,probele oblinute in mod nelegal nu pot fi folo-
site in procesul penal" [art. 103 alin. (2) CPP].
3 consecinte ale principiului legalitdtii:
o organizarea controlului judiciar gi a supravegherii judiciare:
supravegherea exercitati de procuror asupra activititii organelor de cercetare penalS;
infirmarea de cdtre procurorul ierarhic superior a actelor considerate nelegale indepli-
nite de procurorul de caz;
reglementarea procedurii de cameri preliminarS, pentru a verifica competenta gi legali-
tatea sesizirii instantei, a administrdrii probelor gi a efectudrii actelor de cdtre organele
de urmdrire penalS;
verificarea legalititii activitdtilor intreprinse de organele de urmdrire penalS, in faza
judecitii, de citre instantS;
exercitarea cdilor de atac.
3 principiul legalititii opereazi at6t c6t privegte activitatea organelor judiciare, c6t 5i fafd de toti
ceilalli participanli la proces;

r
NB
penal sunt conectate qi interdependente,rial
esen$al, din care decurg celelalte
Procesul penal. Fazele gi principiile aplicdrii legii procesuale penale

r
NB

3 in desfSSurarea aceluiagi proces penal, exercitarea unei funclii judiciare este incompatibild cu
exercitarea unei alte funclii judiciare, cu exceplia funcliei de verificare a legalitilii trimiterii in
judecatd ori netrimiterii ?n judecatS, mai pulin c6nd se dispune inceperea judecdfii conform
art. 341 alin. (7) lit. c) [art. 3 alin. (3) Cpp];
3 constituie o garan{ie nou consacratd legislativ pentru imperativul unui,,tribunal imparlial,,, astfel
cum este acesta conceput de jurispruden[a Curtii Europeani a Drepturilor Omului, intre cerin[ele
unui proces echitabil;
3 funcliile judiciare exercitate in procesul penal [art. 3 alin. (1) cPP] gi organele competente:
o functia de urmirire penalS - procurorul gi organele de cercetare penald;
o functia de dispozilie asupra drepturilor gi libert5lilor fundamentale ale persoanei in faza de
urmdrire penalS - judecitorul de drepturi 9i libertili;
o functia de verificare a legalitSlii actului de trimitere in judecatd gi a probelor pe care se ba-
zeazd acesta ori a netrimiteriiin judecatd - judecitorul de cameri preliminarS;
o functia de judecatd - instanla, in complete legal constituite.
3 fiecare funclie judiciard este datd in competenla unui anumit organ judiciar;
I funclia de urmdrire penalS [art. 3 alin. (a) Cpp]:
. procurorul 5i organele de cercetare penalS str6ng probele necesare pentru a se constata dacd
existi sau nu temeiuri de trimitere in judecatS; acesta este, de altfel, obiectul urmdririi pena-
le (art. 285 CPP);
r intreaga activitate desfiguratd pe parcursul urmdririi penale este supusd supravegherii
exercitate de citre procuror (art. 299 gi urm. Cpp);
. se dispune punerea in migcare a actiunii penale, se stabilegte dacd se impune trimiterea sau
netrimiterea in judecatS.

r
NB

functia de dispozilie asupra drepturilor gi libertSlilor fundamentale ale persoanei in faza de


urmdrire penalS [art. 53 CPP]:
. este exercitati de judecdtorul desemnat cu atribuliiin acest sens, cu exceplia cazurilor pre-
vSzute de lege;

S-ar putea să vă placă și