Sunteți pe pagina 1din 152

COLINDE

ȘI
CÂNTECE DE STEA

pe notație psaltică

Sfânta Mănăstire Sihăstria


2014
Culegere aranjată și tehnoredactată de ierod. Iustin Craiu

Coperta 1: Icoana “Nașterea Domnului”, Paraclisul Sfinții Părinți Ioachim și Ana,


Mănăstirea Sihăstria - Neamț, pictură de schimonah Irineu Protcenco
TROPARUL NAȘTERII DOMNULUI
traducere de monahul Vasile Ropotă, după Mănăstirea Vatopedi

glas R s
M2
N
Di
aș te rea Ta}1
000! Hris 1'
toa ! !}1
se Dum ne \1!S e ]!
ze e 1 ul A1
no aO
o '

\!!\0!:
o os tru um<?0
ră 0p!
să ri i !Si \1!S
i i1i ]1
t-a 1
a lu ! S u S
;" uP

s
\ 0
u !S
u 0 lu} w
mii a m<? ! z na S !a _
mi U a cu `u } 0
no ] `o P i S
oș \ !ti A t

\0!S
i in0
ței a b<? 0
că s0 tru ] 1
în 1 dân a 0
sa `a O
cei \0!S
ce e :\slu
! `u

e le S \0!S
jeau ste y
P\!A e e0lor a m<? 1 la S \0!S
de ;"!e SP a a0stea a m<?

s
s-a}o
! a ! _`}
d a au î ]`îP\!A
î î0 ă S \0!S
în vă t ă ă0țat a b<? 1
să a~p ă ]

!
ă !ă S 0 în ]1
se 1 chi a1
ne aO
Ți ' !i !i !e A p
Soa _
a re \1! ui ]1
lu u S 1 drep a

1;
tă "! ă S\0!S
ă SP ă ă0ții m
a <?0 să}1
și ! Te 1O'
cu noas \0!S
că ă :\!:
pe}!e S

Ti S \0!S
P i i0
ne a + 0 să ri) } O
Ră 0!
s ce `
S tu !
ul 1] el q
de \! z e !}e w
su

!A ! }o
us m<? Doa a d!
a _
a am a\1!S e ]O
ne e 1
s e !Se O
e ! vă S !
slaP ă \0a
ă !S Ți

s
ti S \0!S e !e } :o
i i0 e a\0!K
e e

3
CONDACUL NAȘTERII DOMNULUI
Idiomelar, Dimitrie Suceveanu

s
e H
glas
N _

F
Pa M Pa Ni

0f e 0
cioaPa S @3k
] ra, a `a Q!
a a !Sa O
s as p
a !a !S tă !ă !S
ă 1
ăzi acC

s te !e : v V !
aș \ !
Pa Ni
030!w!01'
pe Cel mai pre sus de fi in !
ță Q S a X O
na )az ` și 1 pă
Pa Ni Pa
0 ân S @3k
mâP ] tul pe `
eșQ! eO
te e !S e S !e !Se \0)
ra a 1a
D a cCr Ce !0
lui ne

00!w!Q
a pro pi at a du )uz S` u S \ !
u X O ce !e : vV eî :} !S
în\0!S
ge e 1
rii a~!
cu

!1`P
păs to o o S \
0
o !S
o0 rii m a <C !
sla\! lo S \0
osP
vo ! o !So \1!S
ve escvV
:

0e:
și ma} !S
a \0!S
și i O
maPa S \0!S
a a0gii !
a q!0Q
cu z ă to `o X
stea ua că lă _

s re esc sen 1
Ni
O
o \ ! !: vV 0
că O
pe ! tru 1a
noi I
S-a ' !a năs
! cut
!A w
pru unc
! 1

s năr m<C 0
di
â @a
Pa Ni
o
â O Dum 01' ! ma
ne zeu Cel ! _
ai na 1
i os
in !
te !
de !
veK )e S
Ni
!os
e e \00s
e e [0
eci k

4
COLINDE DE AJUNUL CRĂCIUNULUI

DIN AN ÎN AN
Cântările Sfintei Liturghii, E.I.B.M.B.O.R., București, 1999, pag. 349, Gh. Budiș

H rC s
glas

D
Ni Pa
4
in s @
an 1
în ~h 3! ! me
an so H sesc !H @
reu 1
la h~ geam
#0s cu 0
mo !
oșD1
A
Ni
1abB
jun 1s
e ~@1h
ger cum~5!
plit e dru mul h greu
H ! @ ! d’!aH i!o 0h
bi !
ce !
ei D1 !A cC
stră bun
9Ke
di Ni
Azi s1
@ cu 1h
stră 1
mo 1h
șii q
cânt# h= cor 1h
în 1 co q dul hsfânt
lin @ r#h și 1
bun a~m<C

5
tot S @
moș !
e H! și’n h1
ra # mea =1
vre ~0h bă h!
lor @ trâ 0 h! !
nul mo oșD1
Cră 11~
ciu un

5
tot S @!
moș e H! și’n h1
ra # mea =1
vre ~0h lor @ h!0h
bă trâ ! !
nul mo oșD 1 !A| cC
Cră ciun

E
Ni Pa
4
e s @
săr 1
bă h~ 3
toa !
re H !
și !e H @
joc 1
în h~ #
ca 0s
sa 0
ta !
a, D1 a
Ni
1a
cum bB 1
nu’i s~@1h
nici o ~5!
ca să H!
fă @h ! !
ră foc de H!
zi 0h
ua !
lu !
ui D1 !A cC
Cră ciun
9Ke
di Ni
Și-a s1
@ cum 1h
te 1
las 1h
fii q nă =h1
să # tos 1h
și q sel hr
ve @ Cră h1
de # ciuna~m<C

5
dar S @
nu !
ui H! #h1
ta când vo =1
ești ~0h ios @ h!0h
ro mâ ne !
să !ă D1
f ii 11~
bu un

5
dar S @
nu !
ui H! #h1
ta când vo =h1
ești ~0 ios @ h!0h
ro mâ ne !
să!ă D1 !K
fii bun

5
DOMNULEȚ ȘI DOMN DIN CER
Cântările Sfintei Liturghii, E.I.B.M.B.O.R., București, 1999, pag. 353, Gh. Cucu

s
e NH
glas

M
Ga Pa
w
a 1a ~s #
re’i a\ 0
sea !A
ra 1
de-a~ 2
as s0
tă a )ă D\ sea
! !
răA nN 0 a `X
Do om
Ni Ga
\!_0a 31a
nu u leț și Domn din 0
cer a | ,<V 0
și 1s
i ~#a
nu’i \0!A
sea ra1
de-a ~2s
as
Pa Ni Ga
0a
tă ă) D\sea
! !Ară nN 0 a`X\nu
Do om ! _
u leț 0a 31a
și Domn din \!!A
ce ernN 0
ci 0x
e

10x
sea ra 1
lui 0 !
x $
Cră ciu un S 3
lui 0
Cră 1
x ciun0x
ce 1
lui 0x
bă trân
!A când
! 0
S-a x
Ni
10x
năs cut 1
Fi 0x !$S
ul Sfâ ânt3
Fi 0s
ul 1
Sfânt0x
pe-a1
cest0x !0l
pă mâ ânt
s m<C

F
Ga Pa
1
i 1 i ~s #
ul a\0
plân !A
ge 1
sta ~ 2
a s0
re a )e D \ n’
!a !
reA nN 0 `X
Do a om
Ni Ga
\!_0a 31a
nu u leț și Domn din 0
cer a| ,<V 0
pe 1s
e ~#a
bra \0!A
țe le 1
Ma ~2s
a
Pa Ni Ga

0a
ci ii ) D\!!A
Sa le nN 0 a`X\!_0a
Do om 31a
nu u leț și Domn din \!!A
ce ernN 0
ne’n 0x
chi

10x
năm cu 1
să 0x
nă !
ta $
te S 3
tot 0
de 1
x bi 0x
ne 1
s’a 0x !0x
veți par !0x
te Hris tos
Ni
10x
să vă 1
dea 0x !$S
de toa te 3
via 0s
ță 1
lun 0x
gă 1
să 0x
nă !
ta0l
te
s m<C

6
N
Ga Pa
1
o 1 oi ~s #
um a\0
blăm!Ași 1
co ~ 2o s0
li a in
) D \ dă
! ăm
!A nN 0 `X
Do a om
Ni Ga
\!_0a 31a
nu u leț și Domn din 0
cer a| ,<V 0
’ce 1s
es ~#a
tor \0!A
fe țe 1
ne ~2s
e-n
Pa Ni Ga
0a
chi )i D\nă
! ăm
!A nN 0 a`X\nu
Do om !_0a 31a
u leț și Domn din \!!
ce er AnN 0
ne’n0x
chi

10x
năm cu 1
să 0x
nă !
ta$S
te 3
tot 0
de 1
x bi 0x
ne 1
s’a 0
veți par
!
x 0x !0x
te Hris tos
Ni
10x
să vă 1
dea 0x !$S
de toa te 3
via 0s
ță 1
lun 0x
gă 1
să 0x
nă !
ta!K
te

ÎN SEARA DE MOȘ AJUN


după Marin Trache, variantă cântată la Mănăstirea Sihăstria - Neamț

x
e NH
glas

Î
Ni
#3!
n sea ra111" !A3
de moș A jun '!_110
toți cre eș ti nii se '! ! A m$
a dun’ <C și
Ga
3!
as cul111"
tă cu fo !
losA 3
ce '!
se _
e spu 1!
ne de Hris ! 0
tos k nN 4
ma 0
gii
Ni Ga
!0 ) ua !0!A
stea ur mă resc $
mer 3
gând111'
ca să’L va ! !A m <C 3
a dă în 0!
ge rii 0
) din
Ni Ga
!0!A s
cer pri vesc $
cân 3
tând 1
imn 1' !A!
de sla văK nN 1
A ~20_1
sta’i sea a ra lui
Ga Ni Ga
)
Zo

11 a ! !
A jun Flo ri _
le dal a1
be x1
flori 1'
de _
e măra , <V 0
mâi 20
ne’i zi ' _
i ua
Ga Ni Ga
)
Zo

111
lui Cră ciun a Flo
! !
ri _a
le dal 1
be x1
flori 1'
de _
e măra, <V 0
Flori a!
deA ! K
măr

7
NOAPTEA SFÂNTĂ DE AJUN
așa cum s-a cântat la concertul din 2011 la Centrul Providența
de către corurile reunite
ale Mănăstirilor Copou și Frumoasa, după Dimitrie G. Kiriac

glas Q x
VF

N
Pa
0
oap 4
tea 0 tă S 1
sfân U de !
A! un S 1
ju U pes !
te !
sat !
co boa
!A 0
ră v
a V
Ni Pa
3z
ard ! A ! !o dăi
fă clii’n !A4 cu !
la cri ! imi
_ de 1a
cea 0
ră a vV

P
Pa
0
runci 4
gă 0 în S 1
tiți U săr !
bă ! re S 1
toa U la !
fe rești
! !aș teap
!A 0
tă vV
a
Ni Pa
3z !A !
ma gii cu !
de sagi
!A 4
să se-o ! prea
! _
as că’n1a
poar 0
tă a vV

C
Pa
0
u 4
flu 0 re S 1
ie U ări S 1
! !tă U
și cân se !
a dun’
! păs
! !toA 0a
rii vV
Ni Pa
3z
prin !
o A măt
! !
și ger
!A4 vin !
co ! li _
in dă 1a
to 0
rii a vV

S
Pa
0
us 4
la 0 turi S 1
schi U tăi ! te S 1
nu!i U în !
pă duri
! !
bă trâ
!A 0
ne vV
a
Ni Pa
3z !A !
pust nici cu !
vi oși
!A 4
stau !
în ! ru _
u gă 1a
ciu 0
ne a vV

C
Pa
0
u 4
scli 0 de-arS 1
piri U gint !
și ! nă S 1
lu U ce !
!
rul ful gii’
!ș i cer
!A 0a
ne vV
Ni Pa
3z
Dom nul
!A !
pe !
pă mânt
!A 4 ! Lu
pa cea ! _
ui aș 1a
ter 0
ne a vV

8
Î
Pa
0
n 4
ge 0 și S 1
rii U oa !
me ! ii S 1
ni U ! tr’o
cân tă’n ! !u !A
ni 0
re a vV
Ni Pa
3z !A cut
S-a năs ! Hris
! tos
!4!
A lu mii mâ ! _
ân tu 1a
i 0re a

COLIND POPULAR DE AJUN


Virgil Nanu - Stavropoleos, www.stavropoleos.ro

glas Q s
VF Ni
C
Pa
0
e e
sa )a 1
D ră 0 ă !
ă’i] S =
d’a # as X 1
ia ` tă ' _
ă sa }: 1
a s @
ră c a C
Pa
0
Dom 3 u X 1
nu ` lui } Doa
! A 1
am x1
ne } - !
ce !
sa )a 1
D ră 0 ă !
ă’i] S =
d’a # as x
ia 1

1'
tă _
ă sa } : 1
a s !
ră A vV

D
Pa Ni
0
a’ eî )îi 1
D sa 0 a !
a] S = de `e X 1
ra # A ' _
a ju }: 1
u s @
nuc a C
Pa
0
Dom 3 u X 1
nu ` lui } Doa
! A 1
am x1
ne } - !
da !î îi) 1
D sa 0 a !a] S =
ra # e x
de 1

1'
A _
a ju } : 1
u s !
nuA vV

D
Pa Ni
0
ân e
spre )e 1
D zâ 0 â !â] S =
ua # ui X 1
lu ` Cră ' _
ă ciu }: 1
u s @
nuc a C
Pa
0
Dom 3 u X1
nu ` lui } Doa
! A 1
am 1
x ne }dân
- ! spre
! )e 1
D zâ 0 â !
â] S =
ua #
lu 1 ui x

1'
Cră _
ă ciu } : 1
u s !
nuA vV

9
C
Pa Ni
0
ând e
Hri )
is 1 D to 0o !
os] S =
Dom # u’ X 1
nu ` Ce ' _
el Sfâ }: 1
ân s @
tu c a C
Pa
0
Dom3 u X1
nu ` lui } Doa
! A 1
am 1
x ne }când
- ! Hri
! )is 1
D to 0 o !
os] S =
Dom #
nu 1 u’ x

1'
Ce _
el Sfâ } : 1
ân s !
tuA vV

A
Pa Ni
0
a e
ve )e 1
D ni 0 i !
it] S =
pe-a # est X 1
ce ` pă ' _
ă mâ }: 1
ân s @
tu c a C
Pa
0
Dom 3 u X 1
nu ` lui } Doa
! A 1
am x1
ne } - !
a !
ve )e 1
D ni 0 i !
it] S =
pe-a # est x
ce 1

1'
pă _
ă mâ } : 1
ân s !
tu A vV

Ș
Pa Ni
0
i de-a
e )a 1
D cu 0 u um
!] S =
pâ # ` X 1
nă ă’n ve ' _
e ci }: 1
i s @
ec a C
Pa
0
Dom3 nu `u X 1
lui } Doa
! A 1
am 1
x ne } - !
și de-a
! )a 1
D cu 0 u um
!] S =
pâ # ă’n x
nă 1

1'
ve _
e ci } : 1
i s !e A vV

H
Pa Ni
0
ris e ) 1
to os D lă 0 ă !ă] S =
u # at X 1
da ` să ' _
ă fi }: 1i s @
ec a C
Pa
0
Dom3 u X 1
nu ` lui } Doa
! A 1
am 1
x ne } Hris
- ! !
to os
) 1
D lă 0ă !ă] S =
u # at x
da 1

1'
să _
ă fi } : 1i s !e K

10
COLINDE
LA
NAȘTEREA DOMNULUI

O, CE VESTE MINUNATĂ
Cântările Sfintei Liturghii, E.I.B.M.B.O.R., București, 1999, pag. 339, după Dimitrie G. Kiriac

s
e NH
glas

O
Ni Ga Ni Ga
#0x
o ce 3
ves 0O s nu na/@2s
te mi 1! a a !
tă m
A $
<C în 0x
Vi 3
tle 0
em
Ni
s s’a ra /@2s
Ga
O
ni 1! a a !
tă A m<C 3 tăzi s1
as z@ ' !S !
S-a năs cut 1
Cel a1 x ! !
făr’ de’n ceS put
!
Ni Ga
! 1
cum au 1
s spus 1s
pro !
ro A!o S1
cii ~a ,<V 1
as a~@ s S-a ' năs
tăzi 1 !S !
cut 1
Cel 1
a f ăr’ de’n
s ! !
ce S
Ni Ga
! cum
put ! 1 au s1
spus 1s
pro !
ro A!o S0
cii a nN

11
C
Ni Ni
s Ma ri i i !a m
Ga Ga
#0x
ă la 3
Vi 0O
tle em 1! /@2s A <C$
să 0x
vâr 3
șind0

Ni

lă s1!
Ga
O to ri /@2s i i !
a A m<C 3 z@s 1
în tr’un mic ' !
să S laș
! 1
lâng’a1 x! !
a cel o S raș
!
Ni Ga
!1s
a năs 1
cut 1s !A !
pe Me si S 1
a a~ ,<V 1a @s 1
în ~ tr’un mic ' !
să S laș
! 1
lâng’ a1 s! !o S
a cel
Ni Ga
! !a 1
raș năs s1
cut 1s !A !siS0
pe Me a a nN

P
Ni Ni
s Său nu/@2s
Ga Ga
#0x
e Fi 3
ul 0O
în al 1! ! A m <C$
u u me Ta 0x
tăl 3
L-a 0
tri
Ni Ga
mis s1!
O în lu /@2s !A mC< 3
u u me Se s1
să z@ na ' !
asS !
că 1
și a1 x! !
să crea asS !

Ni Ga
!1s
să ne 1
mân 1!A
tu ia !
asS 1
că a~ ,<V 1 Se s1
să a~@ na '!
as S!
că1a
și 1 s! !
să crea as S
Ni Ga
!!
că să1ne 1
s mân1s
tu !
iaA!
asS0
că k

NOUĂ AZI NE-A RĂSĂRIT


Cântările Sfintei Liturghii, E.I.B.M.B.O.R., București, 1999, pag. 340

e NH
glas x

N
Ni Ga Ni
#0x
o uă 3
azi 1
z ne-a !A
ră1să 1a
rit 1
Dom ' nul
! !I !Si 1
sus a1
Hris !A
tos m<C $
Me
Ga Ni Ga
0x
si 3
a z1 !A 1
Cel mult do 1a
rit 2
Dom ' nu
! _
ul I !Si 1
sus a1
Hris @a
tos nN

12
D
Ni Ga Ni
#0x
in Fe 3
cioa 1
z ră S-a
!A 1
năs 1a
cut 1
Dom ' !
nul !I !Si 1
sus a1
Hris !A
tos m<C $
și
Ga Ni Ga
0x
cu 3
lap z1 !A 1
te S-a cres 1a
cut 2
Dom' !
nu _
ul I !Si 1
sus a1
Hris @a
tos nN

Î
Ni Ga Ni
#0x
n scu 3
te 1
z ce S-a’n
!A 1
fă 1a
șat 1 '! !I !Si 1
Dom nul sus 1
a Hris tos
!A m<C $
și
Ga Ni Ga
0x
în 3
bra 1
z țe S-a
!A 1
pur 1a
tat 2
Dom' !
nu _
ul I !Si 1
sus a1
Hris @a
tos nN

C
Ni Ga Ni
#0x
um e 3
ro 1
z bul S-a
!A 1
sme 1a
rit 1
Dom ' nul
! !I !Si 1
sus 1
a Hris !A
tos m<C$
și
Ga Ni Ga
0x
pe 3
noi 1
z ne-a mân
!A 1
tu 1a
it 2
Dom' !
nu _
ul I !Si 1
sus a1
Hris @k
tos

NOUĂ AZI NE-A RĂSĂRIT


din ”Cântece de stea”, de Anton Pann, București, 1848, pag. 90

e NH
glas s

N
Ni Ga Ni
#0s
o uă 3
azi 0` X ră \s 0!S
ne-a a P ă ă \0!S
să ă 0
ri o g - !
a it Domnul
q

s u us0
Ga
\0!S
I i \0!
i i S O
su \0!S Hris 0a
tos m<C $
Me 0
si x3 Ce elX
a 0`

mu \ s 0
s u !S
Ni
P !S \ 0
u ult do !S
o 0
ri a o
it g 2
Dom ' !
nu _
ul I !
iO su \ 0 us
Ga
\0!S
Hri is 0
tos a nN

13
D
Ni Ni
X S-a \s 0!S
Ga
#0s
in Fe 3 ră ă P
cioa 0` a a \0!S
nă ăs0
cu o g - nul
a ut Dom
q !

s u us0
Ga
\0!S
I i \0!
i i S O
su \0!S Hris 0a
tos m<C $
și 0
cu x3 te e X
lap 0`

S-a \ s 0
s u !S
Ni
P a !S
a \ 0
cre !S
es 0
cu a o
ut g 2
Dom ' !
nu _
ul I !
iO su \ 0 us
Ga
\0!S
Hri is 0
tos a nN

Î
Ni Ni
X S-a \s 0!S
Ga
#0s
n scu 3 ce e P
te 0` a a’n \0!S
fă ă 0
șa o g q - nul
a at Dom !

s u us 0
Ga
\0!S
I i \0!
i i S O
su \0!S Hris 0a
tos m<C $
și 0
în x3 țe e X
bra 0`

S-a \ s 0
s u !S
Ni
P a !S
a \ 0
pu !S
ur 0
ta a o
at g 2
Dom ' nu
! _
ul I !
iO su \ 0 us
Ga
\0!S
Hri is 0
tos a nN

C
Ni Ni
X S-a \s 0!S
Ga
#0s
um e 3 bu ul P
ro 0` a a \0!S
sme e 0
ri o gq - nul
a it Dom !

s u us 0
Ga
\0!S
I i \0!
i i S O
su \0!S Hris 0a
tos m<C $și 0
pe x3 ne-a a X
noi 0`

mâ \ s 0
s u !
Ni
P â !S
ân \ 0
tu !S
u 0i a o
it g 2
Dom' !
nu _
ul I ! i O
su \ 0 usS
Ga
\0!S
Hri is 0
tos k

14
ASTĂZI S-A NĂSCUT HRISTOS
Cântările Sfintei Liturghii, E.I.B.M.B.O.R., București, 1999, pag. 345, Timotei Popovici

e NH
glas x

A
Ni
#3x00x1~0x
s tăzi S-a năs cut Hris !
$3x00x
tos Me si a chip1
lu ~0x ! m<C
mi nos
Ga
1~0x ! 3
lă u dați și 0
cân tați
x! \!
și ! vă S !
bu0x
cu rați
!A nN

M
Ni
#
i 3x00x1~0x
ti tel în fă șe !
țel $3x00x
în scu tec de 1
bum~0x
bă !
cel m<C
Ga
1~0x ! 3
lă u dați și 0
cân tați
x! \!
și ! vă S !
bu0x
cu rați
!A nN

V
Ni
#3x00x1~0x
în tul ba te nu’L răz !
ba 0x
te $
nea3x00x
ua nin ge 1
nu’L~0x
a
Ga
!0
tin ge m x <C 1
lă ~0x ! 3
u dați și 0
cân tați
x! \!
și ! vă S !
bu0x !A
cu rați nN

Ș
Ni
#3x00x1~0x
i de-a cum pâ nă’n ve !
ci 0x
e $mi 3x00x
la Dom nu 1
lui ~0x

Ga
!0
fi e m
x <C 1
lă ~0x! 3
u dați și 0
x! \!
cân tați și ! vă S !
bu0x
cu rați
!K

15
STEAUA SUS RĂSARE
Cântările Sfintei Liturghii, E.I.B.M.B.O.R., București, 1999, pag. 341

e NH
glas x

S
Ni Ga
0a!S
tea ua1
sus 1q@#O
s ca !o S1
ră sa a re e 1a tai 1O
s a !AcN
nă ma O
sre /
Di
nN
* Ga Ni Ga
!A !
stea uaS stră
! 2 lu !1~@ s te 2
ce e eș @ !0
e ma gi #112_a
lor ves te e eș te *(bis)

C
Ni Ga
0a!S
ă as 1
tăzi 1q@#O sPrea !
Cu ra a ta a 1a neS1
vi 1O
s a !AcN
no va O s ta /
Di
nN
Ga Ni
* Ga
!
Fe A cioa
!S !
ra 2
Ma !1~@ s a 2
ri i i @ a naș ! 0
te #112_a
pe Me si i i a *(bis)

M
Ni Ga
0a!S
a gii1
cum 1q@#O
s stea !
ză ri i ră ă 1a uaS1
și 1O
s i !AcN
por ni O
s ră /
Di
nN
Ga Ni
* Ga
!A gând
mer !S !
du2
pă !1~@ s ză 2
ra a a @ ă !
pe0 Hris #112_a
tos să’L va a a ză*(bis)

Ș
Ni Ga
0a!S
i da1că 1q@#O
s în !
por ni i ră ă 1a daS1
tă’L1O
s i !AcN
gă si O
s ră /
Di
* nN
Ga Ni Ga
!
la A Dân
!S sul
! 2in !1
tra a ~@ s ră 2
a @ ă ! și0
se #112_a
în chi na a a ră *(bis)

C
Ni Ga
0a!S
u da1ruri 1q@#O s lui Hris
gă ti i te e 1a !S1 tos 1O
s i !AcN
me ni O
s te /
Di
nN
Ga
* Ni Ga
! A !S !fi 2
a vând e !1~@ s re 2
ca a a @ e !bu0 cu #112_a
ri e ma a a re *(bis)

16
C
Ni Ga
0
a !S
are 1
bu 1q@#O s și a!a S1
cu ri i e e 1 ici 1O
s i !AcN
să fi O
se /
Di Ga Ni Ga
*
!
deA !
la S !
ti 2
ne !1~@ s țe 2
re e e @ e pân’ ! 0
la #112_k
bă trâ ne e e țe *(bis)

PRAZNIC LUMINOS
Cântările Sfintei Liturghii, E.I.B.M.B.O.R., București, 1999, pag. 348

H rC x
glas

P
Ni Pa Ni
00s
raz nic !
lu1x
mi 1
nos a1
stră 1s
lu ~\!
cit fru !S mos
!A v V !
as0s ! 1
tăzi ne-a so s
Pa Ni Pa
1a
sit 1 1s~ !
și ne-a’n ve !
se S !
lit Av V 1 @s1
că Mân tu 1s
i 1
to a1
rul sq
și I!Sz !
bă !
viS
Ni
!o
to o h1
rul s!
cu trup
! !
S-a 0
năs s3
cut z!
cu trup
! !
S-a 0
năs s!
cutA cC

R
Ni Pa Ni
00s
a iul !
cel1x
în 1
chis a1
azi 1s
iar ~\!
s-a des !S chis
!A v V !
șar0s
pe !
lui 1
cum s
Pa Ni Pa
1a
plit 1
ca 1s
pu’i ~s-a
! zdro
!S !
bitA v V 1
și @ s mo 1s
stră 1 șii 1
ia 1
a ră q
s Sfân
prin !S !
ta
Ni
!
Fe cioa ! o
a h1
ră siar
! s-au
! !
în0s
no 3
it z!
iar s-au
! !în0s
no !it A cC

Î
Ni Pa Ni
00s
n ge !
rii1x
cân 1
tau a1
păs x0
to 1s
rii ~\!
flu! ie S rau
!A v V ma
! 0 !
s
gii se’n
Pa Ni Pa
11a
chi nau 1
toți 1s
se ~!
bu ! cuS rau
!AvV 1 I s1
dar @ rod 1s
e 1ra a1
a sq
că !S
se

17
Ni
!
tul ! buS !
ra o
a h1
a s!
de naș
! !
te0s
rea 3
Sa z!
de naș
! !te0s
rea !
SaA cC

E
Ni Pa Ni
00s
l Îl !
că 1
u 1
x ta 1
a vo 1s
ind ~\!
moar ! teaS !
SaA v V dar
! 0
Prun s !
cul 1
Ii s
Pa Ni Pa
1a
sus 1
din 1s
ța ~!
ră S-a !S dus
!A v V 1 e s1
fi @ lă 1s
u 1da a1
at sq
bi !
neS !
cu
Ni
!S !
vân ta o
a h1 s ! !
at de-a pu ruri
! 0
A s3
min z de-a
! !
pu ruri
! 0 s!A
A min

IATĂ VIN COLINDĂTORI


Cântările Sfintei Liturghii, E.I.B.M.B.O.R., București, 1999, pag. 343

H qV x
glas
Pa
I r0x
a tă !
vin0x
co !
lin !
dă tori
! Av V 3
zo 1
ri 1
g le’s \
s !
dal) 1 H be 1
snoap0x
tea

!0x
pe la \cân
! !
tă tori
!A vV

Ș
Pa
r0x !0x
i ei vin ! !
me reu me reu
! v
A V 3
zo 1
ri 1
g le’s \
s !
dal) 1 H be 1
s și 0x
ne-a

!0x
duc pe \Dum
! !
ne zeu
!A vV

U
Pa
r0x
n Dum !
ne0x ! năs
zeu nou ! cut
!v A V 3
zo 1
ri 1s
g le’s \!
dal) 1 H be 1
s în 0x
scu

!0x
te ce \!
în !fă !
șatA vV

18
D
Pa
r0x !0x
um ne zeu a !
de !
vă !
rat A v V 3
zo 1
ri 1
g le’s \
s !
dal) 1 H be 1
s soa 0x
re’n

!0x
ra ze \!
lu ! mi nat
!A vV

D
Pa
r0x ! 0
um ne zeu Mânx!
tu! i !
tor A v V 3
zo 1
ri 1
g le’s \
s !
dal) 1 H be 1
s și 0x
a

!0x
toa te \!
Fă !că !
torAv V 3
zo !S
ri 0 ] sS dal
i le’
! !0k be

LA VITLEEM COLO’N JOS


Cântările Sfintei Liturghii, E.I.B.M.B.O.R., București, 1999, pag. 345

H qV s
glas

L
Pa Ni
04!1@1q@1
a Vi tle em co lo’n jo os ce a1
rul !
sar !
de\!!p!
lu mi no os
Pa
O s cu u 1
Prea 1!S ra a!
taS1
naș ~a 1"
te s!
as tăzi
!\!
pe Hris ! 0
tos a vV

N
Pa Ni
04!
aș te’n ies1
lea @1q@1
bo i lo or pe’m1
a pă s!
ra !
tul\!!p!
tu tu ro or

s cu u 1
Pa
O
Prea 1!S ra a!
taS1
stă ~a 1" s ! ge’n
și plân ! \!!0a
ce ti șor vV

N
Pa Ni
04!
’a re scu1 @1q@1
tec de’n fă șa at nici a1 !
s !
hăi nu ță \de’m
! bră
!p ca

s cu u 1
Pa
!O
at Prea 1!S ra a!
taS1
pen ~a 1" s ! !
tru Prun cul \de’m ! !
pă0a
rat vV

19
N
Pa Ke
s 410 ! 1
u mai plân !1!
ge Mai ca meaK 3 !1"
nu ma s! !ge Mai
ai plân ! 1
ca " mea
!K,
L <V
Pa Ni
x
$
Nu 4 ! 1
mai plân ge @
Mai 1
ca q
mea @
a1scu 1
a te s!
ce !
le \noi
! ți-om
! p
da !a

s cu u 1
Pa
O
Prea 1!S ra a!
tă S1
Pruna~1s " ! de’i
cul Sfânt ! \!
în ! fă0a
șa vV

L
Pa M Pa
04!1@11k
a Vi tle em co lo’n jos L $
la 1!1@10k
Vi tle em co lo’n josL

TREI PĂSTORI
Cântările Sfintei Liturghii, E.I.B.M.B.O.R., București, 1999, pag. 344

x
e NH
glas

T
Ga
01 tori ~ k @
rei păs ~ 1 se 2
în 1!!
tâl ni ră _
ă trei 11 k se 1
păs tori ! în 1
tâl
Ga Ni Ga
!!K
ni ră ,<V @
ra 01 k re !!02
za soa 1 soa ~k 1
lu ui floa rea 1 re !
lu _ u ui !
și 1
a

șa k!
1 se 1
sfă 1!!A
tu i ră ,<V

H
Ga
@
ai 1 fra ~k @
deți ~ 1 ți 2
lor 1 ! !
să mer ge em
_ hai 1
deți 1 k ți 1
fra ! lor 1

Ga Ni Ga
! gem
mer !K ,< V @01 k re !!02
ra za soa 1 soa ~k 1!
lu ui floa rea 1 re lu _ u ui !
flo 1
ri

ce k!
1 le 1
să 1!
cu le gem !A ,<V

20
Ș
Ga
@
i 1 fa ~k @
să ~ 1 cem 2
o 1
cu nu
! !
nă _
ă și 1
să 1 k 1
!
fa cem o 1
cu
Ga Ni Ga
!!K
nu nă,
<V @
ra 01 k re !!02
za soa 1 soa ~k 1
lu ui floa rea 1 re !
lu _ ! 1
u ui s-o’m ple

tim k!
1 cu 1
vo 1
ie !bu !
năA ,<V

Ș
Ga
@
i 1 du ~k @1~1!!
s’o ~1 cem lui Hris to o _
os și 11 !
s’o du cem k 1
lui 1
Hris
Ga Ni Ga
!!K
to os , <V @
ra 01 k re !!02
za soa 1 soa ~k 1
lu ui floa rea 1 re !
lu _ u ui !
să 1
ne

fi k!
1 e 1
de 1!!A
fo lo os

MARE MINUNE
Cântările Sfintei Liturghii, E.I.B.M.B.O.R., București, 1999, pag. 354,
transcrisă pe ritm de 3 timpi de ierod. Iustin Craiu

eN
glas
H s (ritm de 3)

M
Ni Ga M Ga
# re `e X1
a J3z nu `u X1
mi J!A ne J!A
s’a !
ra J!A
tă nN # Vi `i X1
la J3z tle J!A ` X
e em
* Di Ga
1J!A
as tă !
da J!K
tă JnN J50a
de în Jgeri
!A@ și J 1
de păs ori m
!AJ !to0a J ] C<J!
cio0 bă 1
a ă ~s J
Ni Ga
w#a de e e la o oi *] (bis)
na șii J!_1J10Ja nN

A
Ni Ga M Ga
a du `u X1
#J3z ce J!A e X1
se ` la 0s
u Jdă
!A mul
! J!
tă A nN #
lân J3z ă X1
gă ` peș J

21
* Di
teA `e X 1
! ra J cea
!A sfân
! J !tăA | Jn
N J 5
stri 0
gau Ja păs
!A @
to J 1 re Jm<
!A J !ta0a
rii cân ] C
Ga Ni Ga
!
la 0 u s0
dă a1ă s~Jw
Dom # nu aJ!
lu _ prea ma re ]J * (bis)
u ui 1J10a nN

Ș
Ni Ga M Ga
# o `o X1
i J3z stea J!A inX1
di ` ră J!A
să !
ri J!A
it nN # Vi `i X1
la J3z tle J!A ` X
e em
* Di Ga
1J!A
a ve !
ni J!Kit JnN J50a
pe magi J!A
i-a@
că J 1
lă !
u AJ ! it m
zi 0a J ] C<J!
căci0 la 1
a a’n ~s J
Ni Ga
w#a a au ve ni it *] (bis)
J!_1J10Ja
chi na re-a nN

A
Ni Ga M Ga
#
a J3z
u `urX1 nă `ă X1
smirJ!A și J!A
tă !
mâ J!A
ie nN #
au J3z atX1
da ` Ce J!A uiX
lu`
* Di Ga
1J!A
din Tre !i J!K
me JnN J50a
ce S-a Jnăs
!A@ cut J 1
din !
FeAJcioa ră m
!0a J ] C<J!
ca0 ni 1
a ici ~s J
Ni Ga
w#a să ă ă nu pia ră a *] (bis)
un om J!_1J10J

22
SUS LA POARTA RAIULUI
Cântările Sfintei Liturghii, E.I.B.M.B.O.R., București, 1999, pag. 352

H r C 3D N x
glas

S
Ni
#3x ! 1
us la poar ta 1
s ra 1s ! q
iu lui poar !
taH 1
ra 1s
iu @
lui amV $
paș 3
te x
Ga
!
tur1 ma 1
s Ta 1s
tă !
lui q !H 1
tur ma Ta 1s
tă @
luim a V 31d
Li nu !
u’i !
lin !
și S !
ia 1
ră s
Ni Ga
1p te d !
lin ba 1 e vân ! !
tulS frun
! 1
za 1
s lin !
lin3 și D ! i !
ia !
ră 3
lin 0
z Li 1 d
nu !
u’i
Ni Ga

!
lin ! și S !
ia 1
ră 1
s lin p
ba 1 d e vân
te ! ! !
tulS frun
! 1
za 1
s lin !
lin3 Di!
și ! ia !
ră !
linA nC

D
Ni
#
ar 3 x ! 1
la poar tă 1
s ci 1s ! q
ne sta Oa !
re H 1
ci 1s
ne @
sta amV $
sta 3
chiarx
Ga
! 1
Mai ca 1
s Pre 1s
cis !
ta q
Mai !
caH 1
Pre 1s
cis @
ta m a V 31d
Li nu !
u’i !
lin !șiS !ia 1
ră s
Ni Ga
1p te d !
lin ba 1 e vân ! !
tulS frun
! 1
za 1
s lin !
lin3 și D ! i !
ia !
ră 3
lin 0
z Li 1 d
nu !
u’i
Ni Ga

!
lin ! și S !
ia 1
ră 1
s lin p
ba 1 d e vân
te ! ! !
tulS frun
! 1
za 1
s lin !
lin3 Di!
și ! ia !
ră !
linA nC

L
Ni
#3x
ân gă !
ea 1
un 1
s le 1s !q
gă nel da ! unH 1
le 1s
gă @
nel a mV $
cu 3
un x
Ga
!
Co1 pi 1
s laş 1s
în !
el q
Co !
pi H 1
laş 1s
în @
el m a V 31d ! !
Li nu u’i lin !
și S !
ia 1
ră s

23
Ni Ga
1p te d !
lin ba 1 e vân ! !
tulS frun
! 1
za 1
s lin !
lin3 și D ! i !
ia !
ră 3
lin 0
z Li 1 d
nu !
u’i
Ni Ga

!
lin ! și S !
ia 1
ră 1
s lin p
ba 1 d e vân
te ! ! !
tulS frun
! 1
za 1
s lin !
lin3 Di!
și ! ia !
ră !
linA nC

C
Ni
#3x
o pi !
la 1
şul 1
scând1s ! q
dor mea Fi !
ulH 1
când1s
dor @
mea amV $
Mai 3
ca x
Ga
! 1
Sfân tă 1
s lin 1
cân s!
ta q
Mai !
caH 1
lin 1
cân @
s ta ma 31d
V Li nu u’i
! !
lin !
și S !
ia 1
ră s
Ni Ga
1p te d !
lin ba 1 e vân ! !
tulS frun
! 1
za 1
s lin !
lin3 și D ! i !
ia !
ră 3
lin 0
z Li 1 d
nu !
u’i
Ni Ga
!
lin ! și S !
ia 1
ră 1
s lin p
ba 1 d e vân
te ! ! !
tulS frun
! 1
za 1
s lin !
lin3 Di!
și ! ia !
ră !
linK

TREI CRAI DE LA RĂSĂRIT


Cântările Sfintei Liturghii, E.I.B.M.B.O.R., București, 1999, pag. 342

glas Q s
VF

T De !
M
s la ră ă H1
Pa Pa
!
rei1craiP
x de @\1! ă 1x
să 1
ri !S
; " it w
spre U e] stea a d
!S !ao

!=s!_0a
au că lă ă to rit v V r
şi-au mers
!S p!`X
du pă ă 1 ci `i X1"
cum$ ti !
; Sw
im âD ]
pâ U
Di
!
â! năS ! a d!a =
la o Ie !
ru s _
u sa 0
lim av V 3
a 0s
co 0
lo 03'
când a _
au a
Pa
_! u unsX1
a ju u H1` stea '_ _!
a ua a’n no o H2
ori 1x
li ~s-a
!_\0!S
a as cu uns1
și

24
Ni Pa
1x
le-a 1
fost 1
a a !
s se _3' S a X\prin
e plim ba a) ! ! !o S 1
raș 4"
a !î _0a
în tre ba vV

U
M
s uD un
Pa Pa
! n 1
deP
x S-a @\1!
năs cu u H1
ut 1x1" !S
; w
zi câ ând uU !] Crai
! S !
maoa d

!=s !_0a
a re de e cu rând v V r
ia !S
ră p
I !`X
ro od1 pă `ă X1"
îm $ ra !
; atSw aD ]
a U
Di
! a !u S !
zi o d! =
i ind s-a !
s tu ul
_ bu 0
rat av V 3
pe 0s
magi 0
grab03'
nic ia _
a che
Pa
_! a atX1
e ma a H1` și '_
i î _!
în ta a H2
ai 1x
nă ~i-a
!_\0!S
a’n tre ba at 1
is
Ni Pa
1x
pi 1
tin 1
a du-i vru
!s _3' S osX\!!S
u se to o) ! ca să1
a 4" !_0a
fle de e Hris tos vV

C aD !
M
s că a a H1
Pa Pa
!
ra1 ii P
x da @\1! au 1x
ple 1
ca !
; "at w
S stea U a] !S
ua! a d
iao

!=s
ar s-a !
a _0a
a ră tat v V r !S p
și-a mers pâ !`X
nă ă 1 stă`ă X1"
a $ tu !
;utSw uD ]
u U
Di
! !e S !
und’ a d!
ra o a Prun =!cu s ul
_ năs 0
cut vV
a 3
și 0s
cu 0
toți 03'
s-au bu _
u cu
Pa
_! a at X1
u ra a H1` pe '_
e Hri _!
is to o H2
os 1x
dac’ ~!
a_ au a \0!S
fla at1
cu
Ni Pa
1x
da 1
ruri 1
a s-au !
s î _3' S atX\!!S
în chi na )a ! ca la1
un 4"
ma re
!e’m
_0a
pă rat vV

Ș s că a a H1 eD !
Pa M Pa
!
i-a1poiP
x da @\1! au 1x
pur 1
ce !
; " Sw
es pe U e] !S
al !
tăoă d

!=s
ă ca !
le _0a
e au mers v Vr
pre cum
!S p
le-a !`X
fo ost1 și `i X1"
lor $ zi !
; is Sw îD ]
î U

25
Di
!
în! geS ! u d!
ru o ul =
noap !
teas _
a în 0
vis av V 3
și 0s
mer 0
gând03'
au spu _
us la
Pa
_! o oțiX1
a to o H1` de '_
e na _!
aș te e H2
e 1x
rea ~!
lu _ui Hris\0!S
to os 1
cum
Ni Pa
1x
Fe 1
cioa 1
a ra Ma
!
s _3' S a,X\!
a ri a a) ! a năs !S 1
cut 4" !_0a
pe Me e si a vV

T
M
s la ră ă H1 eD !
Pa Pa
!
rei1craiP
x de @\1! ă 1x
să 1
ri !
; " it Sw
spre U e] stea
!S !aoa d

!=s!_0k
au că lă ă to rit

CETINIȚĂ CETIOARĂ
Cântările Sfintei Liturghii, E.I.B.M.B.O.R., București, 1999, pag. 351

eN
glas
H s

C
Ga
1a
e ~!S
ti !
ni 1s
ță 1
ce 1s
ti !
oa !
răS !
dra 4a Z!
găS !
ce A!
ti S!
ni 1
ță 1
s ce 1s
ti
Ni Ga Ni
!
oa ! ră S dra
!A0 gă n
a N 0`1s !$3`1s
ci i ne coa ! !
se la a fe reas tră 0
o `1s !
o co roa
Ga
$
nă 3 prea `a 1 s ! !
fru moa săA nN 1
ce a~!S
ti !
ni 1
ță 1
s ce 1s!
ti oa ! răS dra
! 4
a Z!
găS

!A
ce !
ti S!
ni 1
ță 1
s ce 1s
ti !
oa !
răS dra
!A0 gă a nN

E
Ni Ga Ni Ga
0
e `
es 1 s! $
te ma ma 3
lu `
ui 1
Hris s !
to !
os 0
Me `e 1
si s!
a $
chip 3
lu

26
`1s
u mi !
no !
osn
A N 1
ce a~!S
ti !
ni 1
ță 1
s ce 1s
ti !
oa !
ră S dra
! 4 Z!S !
a gă ce A !
ti S!
ni 1
ță s

11s
ce ti !
oa !
răS dra
!A0 gă a nN

C
Ni Ga Ni Ga
0 roa `a X nă
o 1 ! $
de 3
î `
în 1
ge !
s ra !0
aș pe `en 1
tru s!
Ii $
sus 3
co

`1s
o pi !
la !
așn
A N 1
ce a~!S
ti !
ni 1
ță 1
s ce 1s
ti !
oa !
răS dra
! 4
a Z!
gă S !
ce A !
ti S!
ni 1
ță s

11s
ce ti !
oa !
răS dra
!A0 gă a nN

V
Ni Ga Ni Ga
0
a `1s ! $
ai o Mai că 3
ni `
ici 1
vi !
s se !
ezi0 ` 1
cu um o s!
să$
te 3 î

`1s
în tris !
te !
ezin
A N 1
ce a~!S
ti !
ni 1
ță 1
s ce 1s
ti !
oa !
răS dra
! 4
a Z!
gă S !
ce A !
ti S!
ni 1
ță s

11s
ce ti !
oa !
răS dra
!A0 gă a nN

C
Ni Ga Ni Ga
0 roa `a X !
o 1 nă $
de 3
tra `
an 1
da !
s fi !
iri 0
va `a 1 s! $
fi mâi ne 3

`1s
ă ti !
mi !
irin
A N 1
ce a~!S
ti !
ni 1
ță 1
s ce 1s
ti !
oa !
răS dra
! 4
a Z!
gă S !
ce A !
ti S!
ni 1
ță s

11s
ce ti !
oa !
răS dra
!A0 gă k

27
DOMNUL SFÂNT CÂND S-A NĂSCUT
de Tiberiu Brediceanu, variantă cântată la Mănăstirea Sihăstria - Neamț
pusă pe ritm de 3 timpi de ierod. Iustin Craiu

H r C 3D N
glas (ritm de 3)

D
Ga Ni
1a
om ~@J4Z
nul Sfânt1 !SJ !
câ ând S-aA @
năsJ1k
cut~J!A
zi@u J1a
rel ~1"
de !e SJ!K
zi JmV

: nC
Ga
@a 1 J1a = J! ! ! J1k ~ J#a
1 J1a
1
Mai ca Sfânt’ a șa a gră ia zi u rel de e zi" !SJ !K J \

L
Ga Ni
1a
ă ~@J4Z
u dați 1
na !S
aș J !
te A @
rea J1k
mea~J!A
zi @
u J1a
rel ~1"
de !e SJ!K
zi JmV

: nC
Ga
@a 1 J1a = J! ! ! J1k ~ J#a
1 J1a
c’am năs cut pe Me e si a zi u rel de e zi1 " !SJ !K J \

Î
Ga Ni
1a
n ~@J4Z
ge rii 1
di !S
inJ !
cerA @
cân J1k
tau ~J!A
zi@u J1a
rel ~1"
de !e SJ!Kzi JmV

: nC
Ga
@a 1 J1a = J! ! ! J1k ~ J#a
1 J1a
1 " !
pe Hris tos Îl pro o slă veau zi u rel de e ziSJ !K J \

M
Ga Ni
1
a a~@J4Z
gii I 1
s-a !S
auJ !
înA @
chi J1k
nat ~J!A
zi @
u J1a
rel ~1"
de !
e SJ!K
zimV
J
: nC
Ga
@a1 J1a = J! !
! J1k ~
da ruri scum pe Lu ui I-au dat zi u rel de e ziJ#a
1 J1a
1 " !SJ !K J \

P
Ga Ni
1a
ăs ~@J4Z
to rii 1
s-a !S
auJ !
veA @
se J1k
lit ~J!A
zi @
u J1a
rel ~1"
de !e SJ!K
zi JmV
:
Ga
@a1 J1a= J! ! ! J1k ~ J#a
1 J1a
1
că Me si a, a a ve nit zi u rel de e zi" !SJ !K J \ nC

28
N
Ga Ni
1
oi a~@J4Z
de-a pu 1 !SJ !Îl A @
ru uri slă J1k
vim~J!A
zi@u J1a
rel ~1"
de !e SJ!K
zi m
J V
:
* Ga
@a 1 J1a= J! ! ! J1k ~ J#a
1 J1a
1 " !SJ
că prin El ne mâ ân tu im zi u rel de e zi (bis)!K J \

LA BETLEEM ÎN NOAPTE
din tradiția Mănăstirii Sihăstria - Neamț,
pus pe note de ierod. Iustin Craiu

e NH
glas (ritm de 3)

L
Ni Ga Ni


# a J3z0J1a0J1 Be tle em în noapJk @a
te 1
o ~J!A
stea0
pe J0a
cer 1
s’a _
a raj kJ
Ga Ni
J#
tă 0
a e J 1
stea 0
a ua J 1
ce 1 teș Jk 0
a ves J 1 te !
a J 3
mi nu ) 0 de e vă ra kJ
z ne-a J!!!J1
Ga Ni

0a
tă |
J m<C $
Că J 3 năs cut în sta Jk @a
S-a z0J1a0J1 ul 1
în ~J!A
ies0
lea J0a
cea 1

Ga
_
ă raj kJ#a
că 0
sme J1a
ri 0
tul J Prunc
1a 1 si kJ0a
Me J1 !J3z
a din Prea) 0
cu J!
ra!a

m<C
Ni
ta Mai kJ0a
!J1 că |

F
Ga
s 3
i 1
z ul J !
Ce !
el din
!J1aveci 1
do J!!!J1a
ri i it pe 1
pă J!
mâ ânt ! S-a
!J
Ni
1a 1 _k j J #kJ | : cC
co bo o râ ât

Î
Ga
x

* 7J@a1~J@a1~ J @a @ J 4kJ
| c : N/ @ J @a
n geri din cer im ne cân tând păs tori

29
*(bis) )
1~J@a
pe dea 1
luri ~J@a
flu #
ie J3z
rând nN 1
Iar ~J0a trei 0J1a
cei 1 crai 1
că J0a
Zo

lări
Ga
0 J 00
a J !A
1 J ! A 1 J ! A ! J
!
K J

| ,: <V 0 J0a1J0
pe cai vin că u tând din ră să rit vin că u
Ga
)
: V 1 ~J 0
Zo

11J0a0J0a
tând și în tre bând0
un’ JS-a
!A 1
năs Jcut
!A Hris
! J !K
tos J
| ,< la Be a
Ni
@
tle J 1
em a~ 0
la J 0
Be a @
tle J 1
em a~ $
a J 1
co a0
lo J 0
S-a `a 1
năs J cut
!A
Ga M Ga
! J tos
!A s 4J0a@J1a~$ J0a #J3kl
Hris La Be tle em la Be tle em

CE VEDERE MINUNATĂ
din tradiția Mănăstirii Sihăstria - Neamț

s
e NH
glas

C
Ni Ga Ni Ga
#0x
e ve 3
de 0O s nu na a a !
re mi 1! /@2s tă m
A <C$
lân0x
gă 3
Be 0
tle
Ni Ga
O s s’a ra /@2s
em 1! a a !
tă A m<C 3 rul s1
ce z@ stră ' !
luS cea
! 1 în a1
ge x !
rul !
veS nea
!
Ni Ga
! 1
pe-o ra 1
s ză 1s
cu !
ra A !
a S 1
tă ~a ,<V 1 rul s1
ce ~a @ stră ' !
lu S cea
! 1
în 1
a ge srul
! !
ve S
Ni Ga
!
nea pe-o ! 1 ra 1
s ză 1s
cu !
raA!a S0
tă a nN

P
Ni Ga Ni Ga
#0x
ăs to 3
ri 0O s câm pi /@2s
lor din 1! i i !e m
A C< $
le 0x
ves 3
teș 0
te-o

30
Ni Ga
O s cu ri /@2s
bu 1! e A m<C 3
i i ! @s1
că’n z tr’un mic ' !
să S !
laș 1
lân a1
g’a x !
cel !
o S raș
!
Ni Ga
!e 1
Sfân 1
s ta 1s
Ma !
ri A !i S 1
a ~a ,<V 1 @ s1
că’n ~a tr’un mic ' !
să S !
laș 1
lân 1
a g’a scel
! !o S
Ni Ga
raș
! !
e1 Sfân 1
s ta 1s
Ma !
ri A!i S0
a a nN

Î
Ni Ga Ni Ga
#0x
n co 3
li 0O s to rea a as !
bă păs 1! /@2s că m
A <C$
vru0x
t-a 3
Dom0
nul
Ni Ga
O s Se na/@2s
să 1! a as !
căm<
A 3z ul s1
C Fi @ ' !S Sfânt
Său Cel ! 1
no a 1 !
x pă
uă pe !S mânt
!
Ni Ga
!
să 1
ne 1
s mân 1s
tu !
ia A !
asS 1
că ~a ,<V 1 ul s1
Fi ~a @ ' !S Sfânt
Său Cel ! 1
no 1
a uă pe
s! !S

Ni Ga
! !
mânt să 1 ne 1
s mân1s
tu !
ia A!
asS0
că a nN

P
Ni Ga Ni Ga
#0x
ăs to 3
rii 0O s u zi i i !
cum a 1! /@2s ră m
A <C$
spre0x
lă 3
ca 0
șul
Ni Ga
O s por ni /@2s
sfânt1! i i !
ră A m<C 3 de s1
un z@ au ' !
a S flat
! 1
Prun a1
cul x !
lu mi
!S nat
!
Ni Ga
!
și 1
Îl 1
s prea 1s
mă !
ri A !i S 1
ră ~a ,<V 1 de s1
un ~a @ au ' !
a Sflat
! 1
Prun1
a cul s !
lu mi !S
Ni Ga
nat
! !și 1
Îl 1
s prea 1s
mă !
ri A!i S0
ră a nN

E
Ni Ga Ni Ga
#0x
e Ii 3
sus 0O s rul ma a a !
păs to 1! /@2s re m
A <C$
tur0x
mă 3
ca 0
El
Ni Ga
O s n’!a /@2s
ni 1
meni a a !
rem<
A C 3z Îl s1
noi @ lă ' !
u S dăm
! 1
și-I 1
a ne x!
în chi !S năm
!

31
Ni Ga
!
cu 1
cre 1
s din 1s
ță !
ta A !
a S 1
re ~a ,<V 1 Îl s1
noi ~a @ lă ' !
u Sdăm
! 1
și-I 1
a ne s !
în chi !S
Ni Ga
năm
! !
cu 1 cre 1
s din 1s
ță !
ta A!a S0
re k

DOAMNE, A TALE CUVINTE


Cântările Sfintei Liturghii, E.I.B.M.B.O.R., București, 1999, pag. 356

eN
glas
H s

D s vin 0
cu @
Ga
01!S
oam ne e 1
a ~ q
Ta !
a S !
le !e S O te w
ca 1 re !S
e 2
s-au

q
scri !is S \ma ’na s @0 ,<
!!Sai O in te V 0
s-au !
pliH 1
nit 1x
pre ~cum
! !şiS !
scri !e S w
Moi !
se H

11s
la car ~ tea
! !
înS !
tâ !
ie S + 1
O ~1!S
mi i 1 ne Xq
nu a~$ o 1
mi !Si !
nu0a
ne nN

D s sa 0
ră @
Ga
01!S
e la a 1
ră ~ q
să !ă S !
ri !
it S O re w
o 1 stea !Sa 2
cu

q
lu ! u S \!
mi!Si O s ma re ,< V0!
nă @0 ra zeH1
le 1x
îşi ~răs
!
pân
!S deş
! !
te S w
pe trei
!H

11s
crai po ~ !
vă !
ţuS !
ieş !
te S + 1
O ~1!S
mi i 1 ne Xq
nu a~$ o 1
mi !Si !
nu0a
ne nN

S s teş 0
Ga
01!S
tea ua a 1
ma ~ q
gi !i S !
lo ! ves @
or S O te w
Vi 1 fle !S
e 2
e

pri s @0
*
q
mu ! ul S \!î !S
îi O veș te , <V 0 !H 1
și din pro 1x
ro ~ !
ci !a S !
ra !
răS w
pe Me
!H

11s
si a ~ !
Îl !
a S fla
! !
ră S + 1
O ~1!S
mi i 1 ne Xq
nu a~$ o 1
mi !Si !
nu0k
ne*(bis)

32
ÎNCHINAREA PĂSTORILOR
Cântările Sfintei Liturghii, E.I.B.M.B.O.R., București, 1999, pag. 347

glas Q x
VF
N
Pa
0
oi 0
um 1
blăm1
și @11a\0!!0111a
co lin dăm Flo o ri le da al be ~,<V

$
Pe 0 Dum 1
ne 1
zeu @
că 1
u 1
tăm \
a 0
Flo !o 0
ri !
le 0
dal 0
a be v
a V 1a ~

1~0@010!\0
ler ga răm și’L a fla răm Flo !o !
ri0
le 1
da 1
al 1a
be ~,<V @
în

1~0@010!\0!0!0a
ies le la boi năs cu ut Flo o ri le dal 0
be a vV

V
Pa
0
ân 0
tul 1
dul 1
ce @11a\0!!0111a
tra gă nă Flo o ri le da al be ~,<V

$ 0
Prun cul 1
de 1
mi’L @
lea 1
gă 1
nă \
a 0
Flo !o 0
ri !
le 0
dal 0
a be v
a V 1
ploa~

1~0@010!\0
ia cal dă Fi ul scal dă Flo !
o! ri0
le 1
da 1
al 1a
be ~,<V @
nea

1~0@010!\0!0!0a
ua nin ge nu’L a tin ge Flo o ri le dal 0
be a vV

P
Pa
0
run 0
cul 1
mâi 1
ni @
le’și 1
în 1tin 0\
de 0 Flo !
o !
ri0
le 1 da 1
al

1a
be ~,< V $
Mai 0
ca 1
Sfân 1
tă @
le 1
să 1
ru 0\
tă 0 Flo !o 0
ri !
le 0
dal a

0a
be v V 1
la ~ 1
pă ~0@010!\
mânt ple cân du ne e 0
Flo !o !
ri0
le 1
da 1
al

33
1a
be ~,@
<V și 1~0@010!\0!0!0a0avV
noi să ru tân du le e Flo o ri le dal be

B
Pa
0
u 0
cu 1
roși 1
să’L @11a\0!!0111a
prăz nu im Flo o ri le da al be ~,<V

$
cu 0 da 1
ruri 1
să’L @
dă 1
ru 1
im \
a 0
Flo !o 0
ri !
le 0
dal 0
a be v
a V 1
cu ~

1~0@010!\0
ste ble al be de flo ori Flo !
o! ri 0
le 1
da 1
al 1a
be ~,<V @
și-o

1~0@010!\0!0!0a
oa ie cu miel pri o or Flo o ri le dal 0
be k

CERUL ȘI PĂMÂNTUL
din tradiția Mănăstirii Sihăstria - Neamț

e NH
glas s

C
Ga Di
00h
e rul 0 pâ s 3
și # mân 1s
tul 1
ce 0h
rul 0
și !S
pă 1
mân 1
tul )s 1
în
Ga
1!S
câ ân !
tec !
răS !
suA!u X1
nă a~,< V @ geri și s3
în 0# oa 1s
meni1
în 0!S
geri și 1
oa

1 )s 1
meni câ 1"
ân !
tă S !
îm !
preS !u !
năA nN

H așs !
Ga

(Refren) 5
ris 00s
tos Se U
na ! te S Dom
! 0
nul 0s ! o
co boa ră s
a s@
Ni Ga
000s
în ge rii 3
câ '!
ânS!
tă!S!0s
ă ma gii !
Îl !Sa 0
do !A
ră c C3
păs 0# s lear
tori a 3

34
1s
gă 1
ies 0s
lea 0
o’n con
!S 1
joa 1
ră )s 1
mari0s
mi 1
nuni ' !
se !
S în tâm
!S !
pla !
răA nN

D
Ga Di
0
in 0ră # s ri 1
să 3 it 1
s din 0
ră !
săS 1
ri 1
it )s 1
vin 1
magi !
cuS !
bu
Ga
!S
cu !
ri A !i X 1
e a~ ,
<V @0 cu dar # s smir1s
de 3 nă 1
cu 0!
dar de S1
smir1
nă )s 1
a

1!S
u ur !
și !
tă S mâ
! !
ie A (Refren)
nN

D
Ga Di
0
in 0 cer # s vân 1
Cu 3 tul 1
s din 0
cer Cu
!S 1
vân 1
tul )s 1
pe 1 pă ! S !
ă mânt
Ga
!S !
se-a ra A !a X 1
tă a~ ,<
V noap @ 0 tea’n# s mi 1s
lu 3 nă 1
noap 0
tea’n !
lu S1 mi 1
nă )s 1
se

1!S
pre e !
fa ce’n
!S !
da !
tă A (Refren)
nN

H
Ga Di
0
ris 0
tos # s naș 1
Se 3 te 1
s Hris 0
tos !
SeS 1
naș 1
te )s 1
ve 1
niți !
laS !
în
Ga
!S !
chi naA !a X 1
re a~ ,<
V @ cu 0su # s ve 1
flet 3 sel 10!
s cu su fletS1
ve 1
sel )s 1
ve

1!S
se e !
lă cân
!S !
ta !
re A nN

H s !
Ga
5
ris 00s
tos Se U
na ! te S Dom
! 0
nul 0s
co !
boa o ră s
a s@
(Refren)

Ni Ga
000s
în ge rii 3
câ '!
ânS!
tă!S!0s
ă ma gii !
Îl !S
a0 do !A
ră c C3
păs 0# s lear
tori a 3

1s
gă 1
ies 0s
lea 0 !S 1
o’n con joa 1
ră )s 1
mari0s
mi 1
nuni ' !
se S !
în tâm
!S pla
! !
răK

35
ZIUREL DE ZIUĂ
Cântările Sfintei Liturghii, E.I.B.M.B.O.R., București, 1999, pag. 346

e NH
glas x

L
Ga Ni
01~20q!\0! adS w
a poar tă la Ța ri gra a ! Zi 0!
u rel ! de \0!A
zi uă
Ga
!
ă1 11!
șa de-un fe cior1 de’m~!\!!!S
pă ra a at !
Zi 1
u 11\!
rel de zi !
uăK nN

C
Ga Ni
01~20q!\0! atw
u pă ru țul re te za a !S Zi 0
u ! rel !
de\0
zi !
uăA
Ga
! ă 1
în 11!
câr ju ță1
re ~!\!
ze ma!a !
atS !
Zi 1
u 11\!
rel de zi !
uăK nN

U
Ga Ni
01~20q !\0!
n de S-a năs cut Hris os w
to o !S Zi 0!
u rel ! de\0!A
zi uă
Ga
! ă 1
Me 11!
si a chip1
lu ~!\!!
mi no o !os S !
Zi 1
u 11\!
rel de zi !
uăK nN

S
Ga Ni
01~20q!\0! euS w
us în deal la Ga li le e ! Zi 0
u !
rel !
de\0!A
zi uă
Ga
! ă 1
la 11!
ca sa lui 1
Dum~!\!!
ne ze e !euS !
Zi 1
u 11\!
rel de zi !
uăK nN

M
Ga Ni
0i 1~20q!\0! el w
ti tel și’n fă șe țe e !S Zi 0!
u rel ! de\0!A
zi uă
Ga
! ă 1
în 11
scu tec !
de 1
bum~!\!!
bă ce e ! el S !
Zi 1
u 11\!
rel de zi ! uăK

36
FLORILE DALBE
Cântările Sfintei Liturghii, E.I.B.M.B.O.R., București, 1999, pag. 350

glas Q x
Pa VF
I 301!
a scu lați voi gaz !0_a
de e mari3
Flo z1
ri 1!A
le da !alS !
beA !e S 1
ia ~
Ni
01!
scu lați ro mâni ! 0
plu _a
u gari1
Flo a~!1~#a
ri le dal 0
be a v V !
că01~
vă vin
Pa Ni
1~!0_a
co lin dă ă tori 3
Flo 1
z ri 1
le !
daA !
al S !
beA !
e S / @
noap01~
tea pe 1
la ~ cân
!
Pa
0_a
tă ă tori 1
Flo a~!1~#a
ri le dal 0
be a vV

N
Pa
3
u 0 vă 1
vin !
cu nici ! 0 _a
u un rău3
Flo z1
ri 1
le ! daA !
al S !
beA !e S 1
ci ~
Ni
01!
v-a duc pe Dum ! 0
ne _a
e zeu 1
Flo a~!1~#a
ri le dal 0
be a v V Dum
! 0
ne 1~
zeu
Pa Ni
1~!0_a
Cel mi ti i tel 3
Flo 1
z ri 1
le !
daA !
alS !
beA !e S / @
mi 0
ti 1 tel ~ 1
și’n ~!

Pa
0_a
șe e țel 1
Flo a~!1~#a
ri le dal 0
be a vV

D
Pa
301
e la u !
șă pân’
! 0
la _03z
a ma să Flo 1
ri 1
le ! daA !
alS !
beA !e S
Ni
1~01
fa șa’i al !
bă !
de 0
mă _
ă ta 0
să 1 Flo a~!
ri 1 le ~ #
dal a0
be av V !
cu
Pa Ni
01~
scu fi 1
e ~ !
de 0 _
bu um baca3
Flo z1
ri 1
le ! daA !
alS !
beA !e S / @
moa0
le

37
Pa
1~1~!0_a
să-i fi e la a cap 1
Flo a~!1~#a
ri le dal 0
be a vV

B
Pa
30
u su 1ioc ver
! !
de 0
pe _
e ma 03z
să Flo 1
ri 1!A
le da !
alS !
beA !e S
Ni
1~01 ! !
ră mâi gaz dă să 0
nă _01a
ă toa să Flo ~!
ri 1 le ~ #
dal a0
be a v V !
La
Pa Ni
01~1~!0_03z
mulți ani cu să nă ă ta te Flo 1
ri 1!A
le da!
al S!
beA!e S /Dom
@0
nul
Pa
1~1~ ! 0
să vă dea de _01a
e toa te Flo ~!1~#a
ri le dal 0
be k

DOMNEȘTE PACEA PE PĂMÂNT


“Somnul lui Iisus” de F. A. Gevaert, variantă cântată la Mănăstirea Sihăstria - Neamț

H qV s
glas

D
Pa
001s
om neș te 1
pa @400a
cea pe pă mânt ,dormi
<V 3z dormi
#a dormi
0 !
CoH !
pi

1s
le 1
Sfânta , <V $
mii 1
de s1
he 1s
ru 0
vimi aq
și !
deS !
se !
raS fimi
!A v V 0
Te 1s
slă

11s
vesc în 1 Co s1
cor @ pil 1d
Mâ !
ân! tu! i !
torA vV

Î
Pa
001s
n geri co 1
boa @400a
ră lin din cer , <Vdormi
3z dormi
#a dormi
0 !
CoH !
pi

1s
le 1
Sfânta , <V $
mii 1
de s1
he 1s
ru 0
vimi aq
și !
deS !
se !
raS fimi
!A v V 0
Te 1s
slă

38
11s
vesc în 1 Co s1
cor @ pil 1d
Mâ !
ân ! tu!
i! torA vV

P
Pa
001s
ăs to rii 1
vin @400a
în cor cân tând ,dormi
<V 3z dormi
#a dormi
0 Co
!H !
pi

1s
le 1
Sfânta , <V $
mii 1
de s1
he 1s
ru 0
vimi aq
și !
deS !
se !
raS fimi
!A v V 0
Te 1s
slă

11s
vesc în 1 Co s1
cor @ pil 1d
Mâ !
ân ! tu!
i! torA vV

Ș
Pa
001s
i ru ga 1
lor @400a
se ’nal ță lin , <V dormi
3z dormi
#a dormi
0 Co
!H !
pil

1s
di 1
vin a , <V $
mii 1
de s1
he 1s
ru 0
vimi aq
și !
deS !
se !
raS fimi
!A v V 0
Te 1s
slă

11s
vesc în 1 Co s1
cor @ pil 1d
Mâ !
ân! tu! i !
torA vV

Ș
Pa
001s
i Mai ca 1
Sfân @400a
tă i-a pri mit ,dormi
<V3z dormi
# a dormi
0 Co
!H !
pil

1s
Iu 1
bit a , <V $
mii 1
de s1
he 1s
ru 0
vimi aq
și !
deS !
se !
raS fimi
!A v V 0
Te 1s
slă

11s
vesc în 1 Co s1
cor @ pil 1d
Mâ !
ân! tu! i !
torA vV

P
Pa
001s
re cum a 1
fost @400a
pro o ro cit , <V dormi
3z dormi
#a dormi
0 Co
!H !
pi

1s
le 1
Sfânta , <V $
mii 1
de s1
he 1s
ru 0
vimi aq
și !
deS !
se !
raS fimi
!A v V 0
Te 1s
slă

11s
vesc în 1 Co s1
cor @ pil 1d
Mâ !
ân! tu! i !
torA vV

39
T
Pa
001s
u Te-ai năs 1
cu @400a
ut pen tru noi , <V dormi
3z dormi
#a dormi
0 !
CoH !
pi

1s
le 1
Sfânta , <V $
mii 1
de s1
he 1s
ru 0
vimi aq
și !
deS !
se !
raS fimi
!A v V 0
Te 1s
slă

11s
vesc în 1 Co s1
cor @ pil 1d
Mâ !
ân! tu! i !
torA vV

Î
Pa
001s
ți mul țu 1
mim @400a
Ii sus iu bit ,dormi
<V 3z dormi
#a dormi
0 !
CoH !
pi

1s
le 1
Sfânta , <V $
mii 1
de s1
he 1s
ru 0
vimi aq
și !
deS !
se !
raS fimi
!A v V 0
Te 1s
slă

11s
vesc în 1 Co s1
cor @ pil 1d
Mâ !
ân! tu! i !
torK

SFÂNTUL COPILAȘ
din tradiția Mănăstirii Sihăstria - Neamț

H rC x
glas

S
Ni Pa
1~2s
fân tul 0
Co 0s
pi q
la !
aș/@2s în tr’un0
stă 0s
u qla !
aș Dom
! 0
nul s
Ni
0!S
Cel ’nălO
țat 00s00d
stă pe fân u !
us !A
cat b 0
B tâ 2s00s
nă ră Măi 1
cu !
ță /dă- @I
Pa Ni
2s
hai 0
nă 0
căl 1
s du !!
ță alb0s
fi 0 ruț !S
de O
crin 0
drag 0
Fi 0
s u-ți 0 d i vin
di ! !A bB

O
Ni Pa

(Refren)
0
o 1s1k
sa na 1
O 0s
sa !
naK !
O0 sa !
snaA 1~
vi 0 s ! !S
ne Dom nul !
co

40
Ni
o o D1
0! pi ~1a
la !
aș S2
în 0d
fă _
ă șat0s !!
în scu f te e cașcC
A u2_a 21s
în grăj ~
Pa
0
duț 0s
cu 1
miei 0s
și !
oi /@1s
să ne ~00s
mân tu 1
ie 0s
pe noi
! 0
Flo a !
ri !
le S
Ni
da`alX 1
! be a!
e S2
să 0d
ne _
e mân 0s
tu ! f pe _
ie A !e 2 e noi a cC

Î
Ni Pa
1~2s
n ge 0
rași 0s
de q
su !
us /@2s ce-I dați 0
lui 0s
Ii q
su !
us ! ce 0
rul s
Ni
0!S
cel se O
nin 00s00d
cu cu nuni de ! !A b0
e crin B păs 2s00s
to rași de 1
jo !
os/@ce-I
bB
Pa Ni
2s
dați 0
lui 0
Hris 1
s to !!
os ra0s
za 0 soa !S
re O
lui 0
floa 0
rea 0
s câm 0 d u !A
pu ! lui (R .)

C
Ni Pa
1~2s
o pi 0
laș 0s
să q
ra !
ac /@2s dau un 0
fir 0s
de q
ma !
ac !
Co 0
pi s
Ni
0!S
laș cioO
ban 00s00d
dau un miel de-u !
un! an Ab B0
Co 2s00s
pi laș pes 1
ca !/
ar @ dau
Pa Ni
2s
un 0
mic 0
di 1
s na !!
ar Co0s
pi 0 laș !S
bo O
gat 0
n’am 0
ni 0
s mic 0 d e !A
de ! datbB

O
Ni Pa

(Refren)
0
o 1s1k
sa na 1
O 0s
sa !
naK !
O0 sa !
snaA 1~
vi 0 s ! !S
ne Dom nul !
co
Ni
0!D
o o 1
pi ~1a
la !
așS2
în 0d
fă _
ă șat0s !!
în scu A u 2_a
f te e cașcC
21s
în grăj ~
Pa
0
duț 0s
cu 1
miei 0s
și !
oi /@1s
să ne ~00s
mân tu 1
ie 0s
pe noi
! 0
Flo a !
ri !
le S
Ni
!
da`alX 1
be a!e S2
să 0d
ne _
e mân 0s
tu !
ie A !e 2
f pe _
e noi k

41
COLIND BIZANTIN
potrivit pe românește de Sabin Preda - www.stavropoleos.ro

glas Q s
VF

C
Pa
30x
el făr’ 0
de’n 0x
ce 0
put !
a a o
azi s1s
S-a { " !po ) ! râ k ât
S goX \ 1 )0 S ] și os
i

1x0
în truP s a!
Fe @)
cioa S răX1
S-a os
a 1să \
x!lă!Să 0 ] 0
ăș !S
lu it v
a 0
V e 4" !A
ru rem

#4" !0
e ru remA e 0x01s
ru re ru @
" re ru
!S! 0os1x\!
rem Le e ru’i Do!S0din
o omn !S] 0
cer v
a V

D
Pa
30x
e la 0
ră 0x
să 0 !
a o
rit ma a s1s
gii { " ! ) !
a au ni k )it 0
S veX \ 1 ] os
S da a

1x0
ruri săP s u!
a @)
du S u X1
că os
ă 1Stă \
x!
pâ!Sâ 0 ] 0
â !S
nu lui v
a 0
V e 4" !A
ru rem

#4" !0
e ru remA e 0x01s
ru re ru @
" re ru
!S! 0os1x\!
rem Le e ru’i Do!S0din
o omn !S] 0
cer v
a V

U
Pa
30x
n de’i 0
Îm 0x
pă 0
ra !
a tu o
ul s1s
au { " !î în
)!S treX \ 1 k ) 0
ba at S ] și os
i

1x0
I rodP
s un!
a @)
tu S ceaX1
mu os
ult 1
s-a \
x mâ
!!Sâ 0 ni] 0
â !S at va 0V e 4" !A
ru rem

#4" !0
e ru remA e 0x01s
ru re ru @
" re ru
!S! 0os1x\!
rem Le e ru’i Do!S0din
o omn !S] 0
cer v
a V

M
Pa
3
a 0x00x0a
gii au ple cat !
pe o
e s1s
I { " ro
!od S lăX \ 1
) ! k ) 0
sâ ând ] os
S stea a

1x0
ua luP s ând!
@)
mi nâ S și X1
ca os
a1lea \
x !a !Sa 0 ră] 0
a !S tând va 0
V e 4" !A
ru rem

42
#4" !0
e ru remA e 0x01s
ru re ru @
" re ru
!S! 0os1x\!
rem Le e ru’i Do!S0din
o omn !S] 0
cer v
a V

V
Pa
30x
e nind 0
la 0 x sus !
Ii 0 a e o
ei s1s S cuX \ 1
s-au { " !bu ) ! k ) 0
ra at S ]lă os
ă

1x0 P
u dând s om!
@)
pe Do S nulX1
și os
i 1
s-au \
x !î !Sî 0 ] 0
în !S
chi nat va 0
V e 4" !A
ru rem

#4" !0
e ru remA e 0x01s
ru re ru @
" re ru
!S! 0os1x\!
rem Le e ru’i Do!S0din
o omn !S] 0
cer v
a V

A
Pa
30x
a ur 0
au 0x
a 0 !
a o
dus smi ir s1s
n’au { " !î în ! S X \ 1
) chi k ) 0
na at S ] și os
i

1x0
tă mâP s um!
@)
ie scu S păX1
Ce os
e 1lui \
x Prea
!!Sa0a !Sî] 0
nalt va 0
V e 4" !A
ru rem

#4" !0
e ru remA e 0x01s
ru re ru @
" re ru
!S! 0os1x\!
rem Le e ru’i Do!S0din
o omn !S] 0
cer v
a V

Î
Pa
30x
n ge 0
rii 0x
cân 0
tau !
apă o
ăs s1s S ieX \ 1
tori { " !flu ) ! k ) 0
ra au S ]ce os
e

1x0
rul și P s ân tu’n
@)
pă mâ S X1
! tre os
eg 1
se \
x! e0
ve!S se] 0
e !S leau va 0
V e 4" !A
ru rem

#4" !0
e ru remA e 0x01s
ru re ru @
" re ru
!S! 0os1x\!
rem Le e ru’i Do!S0din
o omn !S] 0
cer v
a V

A
Pa
30x
s tăzi 0
toa 0x
tă 0 !
a o
lu mea a s1s
se { " !bu ) ! ră k )ă 0
S cuX \ 1 ] os
S pe e

1x0
Stă pâP s câ â !
nu ul @) S ânX1
tă os
ă 1și’L \
x! a0
la !S u] 0
a !S dă va 0
V e 4" !A
ru rem

#
e 4 "!0
ru rem A e 0
ru 0
x re 1
ru @
"s re ru
!Srem
!0 Le os
e 1 ru’i \ ! !
x Do S din
0
o omn !] 0k
S cer

43
COLINDĂM COLINDĂTORI
aranjat de Bogdan Palcău - “Melozii Romanului”

glas Q x
VF

C
Pa
004z
o lin dăm @
co x1q
lin dă !ă S !
to _
o ori 4z
noap @
tea x 1
pe ' !
e H!!S
e la

004z
cân tă tori 0
noap z @
tea 1
x pe !e H !e !
la S 0
cân 00a
tă tori vV

P
Pa
004z
rin tro ie @
ne x1q
greu ră !
ăz S !
bi _
i im 4z co 1
la @ x li ' !i !!S
H in dă

004z
noi por nim 0
la z @
co 1
x li !i H !
in !
dăS 0
noi 00a
por nim vV

C
Pa
004z
o lin da @
Cră x1q
ciu nu !u S !
lu _
u ui 4z u x 1
pe @ li ' !i H!!S
i ța

004z
sa tu lui 0
pe z @
u 1
x li !i H !i !țaS 0
sa 00a
tu lui vV

Î
Pa
004z
n noap tea @
A x1q
ju nu ! u S !
lu _
u ui 4z
la @
Naș 1
x te ' !e ! !S
H e rea

004z
Dom nu lui 0
la z @
Naș 1
x te !e H !e rea
!S 0
Dom00a
nu lui vV

C
Pa
0
ând 0
în 4z
ce @
ruri x 1
se q
câ ! ânS !
ta _
a a 4z
Prun @
cul x 1
Ce ' !e H !
el

! S 004z
Sfânt Se năș tea 0
Prunz @
cul 1
x Ce !e H !
el Sfânt
!S 0
Se 00a
năș tea vV

Î
Pa
004z
n ge rii @
Îl x1q
prea mă !
ă S rea
! _
a au 4z
păs @
to x 1
ri ' !i H!!S
ii se

44
004z
în chi nau 0
păs z @
to 1
x ri !i H !ii !S
se 0
în 00a
chi nau vV

M
Pa
0
ă 04z
ri re @
lui x1
Dum q
ne ! e S !
ze _
e eu 4z
mă @
ri x1
re ' !
Fi _
i u

04z
lui Său 0
mă z @
ri 1
x re !
Fi _
i u 00a
lui Său vV

P
Pa
004z
e pă mânt @
pa x1
ce q
să ! ă S !
fi _
i e 4z
de @
a x1
cum ' !
pâ_
â nă’n

040a
ve ci e 0
de z @
a1
x cum pâ
! _
â nă’n000k
ve ci e

COLIND CERESC
din tradiția Mănăstirii Agapia

glas Q x
VF

C
Pa
040_10!_4z
e rul și-a a des chis so bo o rul Le 2 ! Doa
e ru-i ! !
am U
ne
Ni Pa
0k
Ler m<C#
au 11!w!!_3k
por nit cu plu gu șo o rul în 1
ge 0[
ri @
ii _0
a pri !S
in0cervV
k

M
Pa
0
erg 40_10
cu plu u guri de o !
gli _
in dă 4z
și 2i de
! giu
! !u U
va
Ni Pa
0k
er m<C#
toți 11!w!!_3k
lu ce fe rii co li in dă Le 1
ru-i 0[
Doa@
am_0
a ne !Se 0
LervV
k

V
Pa
040_10!_4z
ân tul su u flă cu lu mi i nă Le 2 ! Doa
e ru-i ! !
am U
ne

45
Ni Pa
0k
Ler m<C#
în 11!w!!_3k
bu hai de lu nă pli i nă le 1
gă 0[
na @
at _0
a de !Se 0
ger vV
k

P
Pa
0
a 4
tru 0
he _ e ru 1
vimi 0 !
_
cu glu u gă 4
a 2
z al !

!
de!e U o 0k
ier
Ni Pa
#11!w ! dru
sub fe rești co lin de’n ! _3k u gă Le 1
ru-i 0[
Doa @
am_0
a ne !Se 0
Ler
k vV

N
Pa
040_
’au ve ni it cu 1
grâu 0 ! _
la poa ar tă 4z
ci 2i !
au ! ru upt
! U
din
Ni Pa
0k
cer #
ste 11
le mari !caw
să le’m ! !
pa_ ar tă 3k
Le 1
ru-i 0[
Doa @
am_0
a ne !Se 0
Ler v
k V

Ș
Pa
040_10!_4z
i’n Flo ra ar de roa de gre e le Le 2 ! Doa
e ru-i ! !
am U
ne
Ni Pa
0k
Lerm<#
C va 11 ! w
fi câm pul !!_3k
cer de ste e le to 1
lă 0[
ni @
it _0
a su !S
ub0cer v
k V

N
Pa
040_10!_4z
u mai tu u aș tepți sub ti in dă Le 2 ! Doa
e ru-i ! am
! U
ne
Ni Pa
0k
Ler m<C#
su 11!w!!_3k
fle te ce n’ai co li in dă și 1
nu 0[
ști @
ii _0
a pri !Si 0
er v
k V

N
Pa
0
ici 4
un 0
câ ân
_ tec 1
alb 0
nu !
vi _
i ne 4
fâ 2
z âl !
fâ ! ! U
i ind mis
Ni Pa
0k
ter m<C #
cu 11!w ! !
o stea și pen tru mi_3k
i ne Le 1
ru-i 0[
Doa@
am_0
a ne !Se 0
Ler k

46
STEAUA SPRE RĂSĂRIT
din “Cântece de stea”, de Anton Pann, București, 1848, pag. 88

H w V 3^M x
glas

S
Pa
00@11a
tea ua spre ră să 0
ri P ]stră!ă\!lu!Su 1
a it \! u O\!K
ceș te!e
M Pa Ni Pa
2 ' ! !
stea ua’m pă ! ra \! u`
tu !S u1 k ui \!
lu = se !Se 1
e @a
i 1ve ~os
e 1eș !
s te KmM

S
Pa
00@11a
tea ua cu ra ze 0
maP ] lu !u \!
a ari \! mi!Si 1i O\!K
nea ză!ă
M Pa Ni Pa
2
sfân '!tă naș
! !
te \! e `e 1
re !S k a \!
a = e1
de!S e @a
ve 1
rea ~os
a1 a !
s zăK mM

C
Pa
00@11a
ă S-a năs cut as 0
tă P ] Ce !
a ăzi \! el \!
Prea!Sa1
a O\!K
veș ni !
ic
M Pa Ni Pa
2
Me ' !
si !
a Hris ! \!
to ! o S `
os1 k el \!
Ce = Prea!Sa1
a @a
pu 1
te ~os
e1er !
s K mM
nic

D
Pa
00@11a
in Fe cioa ra Ma 0
ri P ] a !a \!
a i \! u1
cu!S u O\!K
ra tă!ă
M Pa Ni Pa
2
as tăzi ' ! !
es !
te \! u `u 1
lu !S k a \!
mea= de!Se 1
es @a
fă 1
ta ~os
a1a !
stăK mM

M
Pa
0
a 0@11a0a
gii stea ua pe ce P ] cu !
er \! um\!
ză!Să 1
ă O\!K
ri ră !ă
M Pa Ni Pa
2
câ teși ' ! trei
! spre
! \! a `a 1
ea !S k ă \!
că = ă1
lă !S ă @a
to 1
ri ~os
i 1i !
s răm
K M

47
D
Pa
00@11a
e la stea pre cum 0
se P ] î!
a e \! în \! ă1
vă !S ă O\!K
ța ră !ă
M Pa Ni Pa
2 ' ! !
lui Hris tos !
cu \!
da!Sa `a 1 k uri \!
ru = Se!Se 1
e’n @a
chi 1
na ~os
a1a !
s răKmM
Pa
I -00@11a
au dus a ur smir0
nă P ] și !i \!
a ă \! tă !Să 1
ă O\!K
mâ ie !e
M Pa Ni Pa
2
și ' !
lu !
a ! a \! ă `ă 1
ră !S k re \!
ma = bu!Su 1
u @a
cu 1
ri ~os
i 1
i !
s e K mM

C
Pa
00@11a
a re bu cu ri 0
eP ] și !
a e \! la\! oi 1
no!S să O\!K
fi e !e
M Pa Ni Pa
2
de ' !e !a !a \! u`
cu !S um1 k â \!
pâ = ă1
nă!S ă’n @a
ve 1
ci ~os
i1i !
s eK

DUMNEZEU PREASFÂNTUL
Pr. Cristian Todireanu

H qV s
glas

D
Pa Ni Pa
0r
um ne zeu! Prea
! sfân
! !
tulA !
co e ! 1
lin dând pă 1#a
mân tul v V 4
a 2
vrut
Ni Pa
!
să ! nu mai
! #
fi 0a
e !poe!_10k
top și i ur gi e vV

E
Pa Ni Pa
0r
l fă ! cu !
lu !
mi !A
na blân
! e
dă !
și 1
se 1#a
ni nă v V 4
și’Și 2!
tri mi
Ni Pa
!
se Prun
! #
cul a !
s’a e
lun !
ge _10k
e pus ti ul vV

48
F
Pa Ni Pa
0r
i ul Se’n ! tru
! !
pea ! zăA !
lu e
mea !
lu 1 mi 1#avV
nea ză 42!
Fe cioa ra
Ni Pa
Ma
! !
ri # a ! e
a naș te !
pe _
e Me 10k
si a vV

D
Pa Ni Pa
0r
um ne zeu! Prea
! !
bu nul
!A ne-a
! e
tri mis
! 1
Cră 1#a
ciu nul v V 4
cu 2
har
Ni Pa
!
și ! bu !
cu #
ri 0a
e !și e!_10k
a i ici să fi e

NOI ÎN SEARA DE CRĂCIUN


după Ioan Brie, colindă din jud. Sălaj,
“Antologie de colinde” , București, 2005, E.I.B.M.B.O.R., pag. 37

glas Q s
VF

N
Pa

00x
oi în 0 ra `a X1
sea 0a ' ! ciun
de Cră !K vV

N
Pa
00x
oi în 4 ra `a X1
sea 0a de q
Cră #ciu _
u un + 1
lă 0x
u 0dăm0a
pe

U
d HunX 1 !X w ] bun
e q ! !
Cel Prea bu )u ` Bun a ești Doa !a 0
H am !S
ne !K vV

C d
Ke Di Pa
40x
o lin 3
dăm0 a ! !
co lind du !
io_
o os + 1
Dom0x
nu 0
lui 0a
I Ui ]

q
sus Hris ! ! Hos X1
to )o ` a !X w
Bun ești Doa !a 0 ] bun
H am !S
ne !K vV

N
Pa
00x
oi um 4
blăm0a ă X1
să ` îm q
pli #ni _
i im + 1
o 0x
bi 0
ce 0a
iu

49
U d H X 1 !X w ] bun
ul q
din ! bă !
trâ )â âni
` Bun a ești Doa !a 0
H am !S
ne !K vV

O
Di Pa
d
Ke
40x
o bi 3
cei 0
de a !
co !
lin !
da _
a at + 1
pe 0x
la 0
ca 0a e ]
se U

q
de ! u ! H atX1
ra )a ` a !X w
Doa !a 0 ] bun
H am !S !K
Se repetă începutul:
Bun ești ne Noi în seara de Crăciun...

ÎN COLIBA’NTUNECATĂ
Virgil Nanu - Stavropoleos, pe versuri de Vasile Voiculescu

glas Q s
VF

Î
Pa
41
n co "-!li 1
ba’n "-!
tu 1
ne "-!
ca!
tă 1 din 1
car x-!
ne !
și S p
os !
luS 0
cra 1x

10x ! 0
a in trat Hris x !
tos 0
deo x! tă se
da @ Le !
ru @ s10a
lui Doam ne vV

N
Pa
41
u fă "-!
cli 1
e "-!
ce 1
se "-stin
! !ge 1
nu 1 !x- !
i coa năS p
ce !
se S0
frân1x
ge

10x
ci El !
În 0 x ! 0
suși trup și sân ge se
x! @ Le !
ru @ s10a
lui Doam ne vV

P
Pa
4
re schim 1"- bat
! 1
pen "- !
tru 1
făp "- !
tu !
ră 1
în 1
tr’o scum
x- ! !
păS p
pi !
căS 0
tu

1x
ră 1
dul 0x
cea Cu
! 0
mi x !
ne 0
că x! ră se
tu @ Le !
ru @ s10a
lui Doam ne vV

C
Pa
41
o li "-!
ba 1 "-! 1
cum L-o pri "-!
mi!
it 1 s-o 1 x-! cer
fă cut !S pstră !
luS 0
ci 1x
it

50
10x
pe bol !
ta 0 x ! 0
de măr gă x! it se
ri @ Le !
ru @ s10a
lui Doam ne vV

I
Pa
4
ar 1în -" !
ea 1
soa -" !
re 1
şi -" !
ste !
le 1
cu 1 -x ! gheli
ar han !S p
prin !
treS 0
e

1x
le 1
în 0x
mij !
loc 0
tron x !
lu 0
mi x! os se
no @ Le !
ru @ s10a
lui Doam ne vV

Ş
Pa
41
i pe -" !
el 1
Dom -" nul
! 1
Hris -" !
to !
os 1
Ca 1 -x ! !seS p
re mult bu ! ra `a X
cuS 0

10x ! 0
Du hul Sfânt Se-a x !
lă 0
tu x! a se
ra @ Le ! lui sDoam
ru @ 10a ne vV

Ș
Pa
41
i a !
-" co 1
lo -"!
ră 1 -" ! !a 1
mâ nea și 1 !
-x !șiS p
a cum pu !
ruS 0
rea 1x
a

10x ! 0
și noi Doam x ! 0
ne ne-am scu x! at se
la @ Le !
ru @ s10a
lui Doam ne vV

C
Pa
41
o li -"!
be le-am
1-"! cu 1
ră -"!
ța!
at 1 uși 1
fe !
-x !
res treS p
toa te’
!sS 0
no 1x
oi

10x
Doam ne !
in 0
tră !
x și 0
la x! oi se
no @ Le !
ru @ s10k
lui Doam ne

51
COLIND BASARABEAN
din “Cartea satului”, George Breazul, nr. 66, pag. 88

glas Q s
VF

T c ] Pre U d
Pa
00x
u ești 4
lu 2
mi ' )i !!
F i na1 cea 1
s sfân '!
tă U
ă 1 cis \ @ ăD
tă !

@O h lo o D2
bla gos 1! o \!!
vi i F U
i !vV
tă 1
că @
ai O s cut 0!
s năs O h pe Fi !
D i1
ul

c ] Ud @! F U U 1 ] mâ â F U
\ 1
Sfâ U
ânt 1 păD 2
oa me ni i i lor H pe ! ă \!! ân !
tuA vV

T c ] Ud \ @!D
Pa
00x
u ești 4
ci 2
!
' !
i ins F te !!
e în1 ge 1
s reas !
' că U
ă 1
și sla vă ă

@O h to o D2
a pos 1! o \!!
lea a F U
as !vV
că 1
bi @
ru O s ța 0!
s in O h si hă!
D ăs 1
treas

\ 1 c ] Ud @! F U U 1 ] rea a F U
că U
ă 1
nă dej dea a a că H lu !u D2
gă \!! as !
că A vV

L c ] U d
Pa
00x
a toți 4
sfi 2
i ! ' in!
F ți !
ii ești ! 1
cu 1
s nu nă
'!
U
ă 1
cu tâ \ @ !D
nă ăr

@O h pre e D2
Fiu îm 1! e \!!
u u F U
u !vV
nă 1
toți @
se O s tu 0!!
s sa O h ră cu u 1
D ti

c ] Ud @! F U U 1 ] pâ â F U
\ 1
ne U
e 1 caD 2
de Dum ne e e ze H ias ! a \!! âi !
neA vV

T c ] Ud \ @!D
Pa
00x
u ești 4
iz 2
vo ' o) !!
F de1
or Vi 1
s a '!
ță U
ă 1
a dăpi bi i

@O h du u D2
ne cu 1! ul \!!
cea a F U
a !vV
ță 1
și @
ești O s c’a 0!!
s Mai O h de vă ă 1
D ra

52
\ 1 c c’ai
] U d cu !u F U ] ta a F U
tă U
ă 1 năs @ ut U
Fiu 1
H fă !
ăr’D2
de \!! a !
tă A vV

M c ] U d
Pa
00x
ai în 4
tâi 2
și ' )i !
F i mai ! 1
cin 1
s sti !
' tă U
ă 1 soa !a D
de cât \ @

@O h ma a D2
re le 1! ai \!!
sfâ â F U
ân !vV
tă 1
în @
tru O s tul 0!!
s to O h ești sfi inD 1
ți

\ 1 c ] Ud @! F U U 1 ] ci i F U
tă U
ă 1
de Da vi i id ești H pro !o D 2
ro \!! i !
tă A vV

D c ] Ud \ @!D
Pa
00x
e’n țe 4
le 2
e !
ep ' !
F tu !!
ul So1 lo 1
s mo !
' o U
on 1
și de Sfâ â

@O h Ghe e D2
ân tul 1! e \!!
de e F U
e !vV
on 1
ești @
ies O s să 0!!
s lea O h lăș lu i 1
D i

\ 1 c ] Ud @! F U U 1 ] i i F U
tă U
ă 1
și car tea a a pe H ce !
et D 2
lu \!! i !
tăA vV

C Pa
00x
ar tea 4
ne 2
scri ' )i !!
Fi e1 cu 1
s drep '!ți U c ] Ud \ @!D
ii 1
un de do o

@O h î înD2
o resc 1! țe \!!
le e F U
ep !vV
ții 1 @O
și de-a s pâ 0!!
s cumO h nă’n ve e 1
D ci

\ 1 c ] Ud @! F U U 1 ] fi i F U
e U
e 1
mi la Do o om nu H lu !
ui D 2
să \!! i !e K

53
CEL CE’N IESLE A VENIT
linia melodică din “Cartea satului”, George Breazul, nr. 52, pag. 79

glas Q x
VF
L
Pa Ni
00x
a Vi 4
fla 0
i !
a imS 2 ! !
S-o năs utX m<C 1
cu !u ` Prun !
culS #
Cel 0a
fă !
ăr’S
Pa
32 ! !u !
de’n ce pu utS !
Co 3
rin x !
dă !
neS Doam
!A 0
ne s vV

P
Pa Ni
00x
e bra 4
țe 0
o a !o S 2 ! !
fost pur at X m<C 1
ta !a ` Cel !
peS #
cru 0a
ce !e S
Pa
32
ri di !
ca !a !
atS Co
! 3
rin x !
dă !
neS Doam
!A 0
ne s vV

D
Pa Ni
00x
e în 4
geri 0
o a !
o S 2
fost slă
! ! it X m<C 1
vi !i ` Cel !
deS #
oa 0a !S
me eni
Pa
32
răs tig !
ni !i !
it S Co
! 3
rin x dă
! !
neS Doam
!A 0
ne s vV

C
Pa Ni
0
u 0x
lap 4
te 0
o a !o S 2 ! !
fost hră it X m<C 1
ni !i ` Cel !
ce S #
fie 0a
re !e S
Pa
32 ! !i !
o pri mi it S Co
! 3
rin x dă
! !
neS Doam
!A 0
ne s vV

Î
Pa Ni
00x
n scu 4
te 0
ce a !
e S S-o’n
2 !
fă !
şa ! atX m<C 1
a ` Cel !
înS #
giul 0a
giu !
uS
Pa
32
în gro !
pa !a !
atS Co
! 3
rin x dă
! !
neS
Doam !A 0
ne s vV

D
Pa Ni
00x
in Fe 4
cioa 0
ră a !
ă S 2
S-o’n tru
! ! at X m<C 1
pa !a ` și din!S morți
#0a o !o S

54
Pa
32
în vi !
a !a !
at S Co
! 3
rin x !
dă !
neS Doam
!A 0
ne s vV

Î
Pa Ni
00x
n tr’o 4
ies 0
le a !
e S 2
o !
ve ! it X m<C 1
ni !i ` și !
peS #
noi 0a
ne-o !o S
Pa
32
mân tu !i !i !
it S Co
! 3
rin x dă
! !
neS
Doam !A 0
ne k

LEGĂNELUL LUI IISUS


după Valentin Teodorian,
“Antologie de colinde”, E.I.B.M.B.O.R., București, 2005, pag. 76

glas Q s
VF

C
Pa
o lo o X1
01~` 00!
sus pe-un deal fru1s!
" !
u mo os1'
u ~un
_1sde e’i !
" !!S
ce ru ul

w_0a
lu u mi nos vV0 tr’u unX1
în 1~` lea 00!1s
găn stă cu ul !
" ca!1'
at Pru ~un
_ cu

1s " ! !
ul Mai ci !ii S w
î _
în fă 0a
șat vV

L s le emn
Pa
3!!S
ea gă ăn1
ve _
' er de 0` X gă @a
le e 1 nel 3
tot U
din 1' _ pă ălX
de0`

1@}
ti ne : !
el S1
lea ~!!
gă ănS1
ve '_
er de 0`X
le e 1
gă @a
nel 3
tot !!S
di in 1 '_
le emn de

0!1a
păl ti nel vV

R
Pa
a za a X1
01~` blân00!
d’a soa re 1s
e !
" lu !
ui 1'
sca ~_1s
al dă ă !
" fa!!S
ța a

55
w_0a
Do om nu lui vV0 tu ulX1
vân 1~` dul 00!1s
ce tra gă ă !
" !1'
nă ă Pru ~un
_ cu

1s
ul "!
de !
mi !
i-LSw
lea _0a
a gă nă vV

L s le emn
Pa
3!!S
ea gă ăn1
ve _
' er de 0` X gă @a
le e 1 nel 3
tot U
din 1' _ pă ălX
de0`

1@}
ti ne : !
el S1
lea ~!!
gă ănS1
ve '_
er de 0`X
le e 1
gă @a
nel 3
tot !!S
di in1 '_
le emn de

0!1a
păl ti nel vV

C
Pa
ân tă ă X1
01~` în 00!
ge rii î 1s
în !
" !
co or 1'
să ~_1s !
" !!S
ă ve es teas că ă

w_0a
tu u tu ror vV0 tă ăziX1
as 1~` ce 00!1s !
" !1'
rul s-a de es chi is pe ~_
e Hri

1s "! !
is tos ni!Si w
L-a _0a
a tri mis vV

L s le emn
Pa
3!!S
ea gă ăn1
ve _
' er de 0` X gă @a
le e 1 nel 3
tot U
din 1' _ pă ălX
de0`

1@}
ti ne : !
el S1
lea ~!!
gă ănS1
ve '_
er de 0`X
le e 1
gă @a
nel 3
tot !!S
di in1 '_
le emn de

0!1k
păl ti nel

56
TOATĂ OBȘTEA CREȘTINEASCĂ
din tradiția Mănăstirii Varatic

glas Q x
VF
T
Pa
00400!!S 10
oa tă ob ștea creș ti i neas a că 0
x Le ru
! lui
!S Doam
1a1 s"!
ne Le
Ni
s să 1
Pa
!
ru @ s10
lui Doam ne v V !
as O
tăzi 1a se s"0
ve !!S
se e 1
leas a1
că s"0
Le !
ru !
luiS

1a1
Doam ne s"!
Le !
ru @ s10a
lui Doam ne vV

C
Pa
00400!!S
ă stea ma re s-a i i 1
vi 0
a tu 0
x Le !
ru ! luiS Doam
1a1 ne s"!
Le

s sfân 1
Ni Pa
!
ru @ s10
lui Doam ne v V sus
! O
la 1a tu s"0
ră !!S
să ă 1
ri a1
tu s"0
Le !
ru !
luiS

1a1
Doam ne s"!
Le !
ru @ s10a
lui Doam ne vV

S
Pa
00400!!S
tră lu ceș te cu tă ă 1
ri 0
a e 0
x Le !
ru ! luiS Doam
1a1 ne s"!
Le

s ma 1
Ni Pa
!
ru @ s10
lui Doam ne v V !
ves O
te 1a re s"0
bu !!S
cu u 1
ri a1
e s"0
Le !
ru !
luiS

1a1
Doam ne s"!
Le !
ru @ s10a
lui Doam ne vV

H
Pa
00400!!S
ai Cră ciu ne hai stă ă 1
pâ 0
a ne 0
x Le !
ru ! luiS 1
Doama1
ne s"!
Le

s bu 1
Ni Pa
!
ru @ s10
lui Doam ne v V !
s’a O
duci 1a cu s"0
ri !!S
e e’n1
lu a1
me s"0
Le !
ru !
luiS

57
1a1
Doam ne s"!
Le !
ru @ s10a
lui Doam ne vV

C
Pa
0
ă 4
veș 0
ni 0
cul 0
Dum !
ne !e S 1
zeu a0
Le !
ru lui
!S Doam
1a 1
ne s" !
Le
Ni
s mis 1
Pa
!
ru @ s10
lui Doam ne v V !a O
tri 1a pe s"0
Fi !!S
u ul 1
Să a1
ău s"0
Le !
ru !
luiS

1a1
Doam ne s"!
Le !
ru @ s10a
lui Doam ne vV

S
Pa
0
ă 4
Se 0
nas 0
că’n 0
Vi !
tle !e S 1
em a0
Le !
ru !
luiS Doam
1a 1
ne s" !
Le

s pro 1
Ni Pa
!
ru @ s10
lui Doam ne v pre
V ! O cum 1a ro s"0
cit !!S
a a1ve a1
em s"0
Le !
ru !
luiS

1a1
Doam ne s"!
Le !
ru @ s10a
lui Doam ne vV

Ș
Pa
0
i 4
S-o 0
năs 0
cut 0
pe pă
! !ă S 1
mânt a0
Le !
ru lui
!S Doam
1a 1
ne s" !
Le
Ni
s Me 1
Pa
!
ru @ s10
lui Doam ne v V !
as O
tăzi 1a si s"0 !!S
a Ce el 1
Sfâ a1
ânt s"0
Le !
ru !
luiS

1a1
Doam ne s"!
Le !
ru @ s10a
lui Doam ne vV

P
Pa
0
run 4
cul 0
Cel 0
prea 0
lu mi
! !i S 1
nat a0
Le !
ru !
luiS Doam
1a 1
ne s" !
Le
Ni Pa
!
ru @ s10
lui Doam ne v Vtoți
! O sdrag 1
cu 1a L-ams"0
aș !!S
te ep1
ta a1
at s"0
Le !
ru !
luiS

1a1
Doam ne s"!
Le !
ru @ s10a
lui Doam ne vV

58
Ș Pa
00400!!S
i la toți cu bu cu u 1
ri 0
a e 0
x Le !
ru ! luiS Doam
1a1 ne s"!
Le

s rea 1
Ni Pa
!
ru @ s10
lui Doam ne v V naș
! O
te 1a Lui s"0
să !!S
ne e 1
fi a1
e s"0
Le !
ru !
luiS

1a1
Doam ne s"!
Le !
ru @ s10a
lui Doam ne vV

D
Pa
0
e 0400!!S
a cum pâ nă’n ve e 1
ci 0
a e 0
x Le !
ru ! luiS Doam
1a1 ne s"!
Le
Ni
s 1a1
min Doam
Pa
!
ru @ s10
lui Doam ne v V !
A O ne s"0
sla !!S
vă ă 1
Ți a1
e s"0
Le !
ru lui
!S

1a1
Doam ne s"!
Le !
ru @ s10k
lui Doam ne

COLIND POPULAR
Virgil Nanu - Stavropoleos

glas Q x
VF

A
Pa
4
s 1 ta’i !
"- ca !
sa 1
cea 1
fru moa
"- ! !
să 1
flo !
a ri 0 !
le dalK 1 be 1
cu 0 !
i coa

0!0!
ne lu mi noa/ @
să 3
flo z!
ri / @
le 1
dal a0|
be vV

L
Pa
4
a 1 "- ! !
fe rești cu 1
flori1
dom !
"- ne ești
! 1
flo !
a ri 0 !
le dalK 1
be 1
pă 0 !
la uși

0!0!
cu flori de ru /@
uji 3flo z!
ri / @
le 1
dal a0|
be vV

59
L
Pa
4
a 1 o "- bloa
! !
ce 1
bu 1
su "- ioa
! !
ce 1
flo !
a ri 0 ! K 1
le dal be 1
la 0
o

!0!0!
bloa ce bu su ioa/@
ce 3 flo z!
ri / @
le 1
dal a0|
be vV

P
Pa
4
ăs 1 "- ! !
tă ma să 1
Cru 1
ce "- tra
!!
să 1 flo a!
ri 0
! K 1
le dal be 10!
păs tă pat

0!0!
Cru ce de bra/@
ad 3 flo z!
ri /@
le 1 dal a0|
be vV
Pa
I 4 ar 1la ma"- ! !să 1ci 1
ne "- !
șe!
de1 flo a!
ri0
! K 1
le dal be 10!
șe de gaz

0!0 ! / @
da cea fru moa să 3
flo z!
ri /@
le 1 dal a0|
be vV

C
Pa
4
’un 1
pa "-har
! !
de 1
vin 1
în mâ
"- ! !
nă 1
flo !
a ri0
! K 1
le dal be 1
la 0 !
câți vin

0!
la toți0 ! / @
le’n chi nă 3
flo !
z ri /@
le 1 dal a0|
be vV

Ș
Pa
4
i’n 1 "- ! !
cea mâ nă 1 bu 1
su "- !
io !
cu 1 flo a!
ri 0
! K 1
le dal be 10!
să ai bă

0!0!
gaz da no ro / @
cu 3
flo !
z ri / @
le 1
dal a0k
be

60
COLO SUS PE LÂNGĂ LUNĂ
din “Cartea satului”, George Breazul, nr. 52, pag. 79

glas Q x
VF

C
Ni

nă 1
s co !
Pa
0
o 0 lo 4
x sus 0
pe !
a e S 2
lân -!
gă !
lu U lo S #
sus 0a
pe !e S 3
lân
Pa
1~
gă ! lu !
nă !ă S !
co 3
rin x !
de !
neS Doam
!A 0
ne s vV

E
Ni
s es te-un
Pa
0
s 0 te-un 4
x sca 0
u !
a S 2
un de -!
o dih
! U
nă 1 !S #
sca 0a !S 3
u un de
Pa
1~
o dih ! !
nă !
ă S !
co 3
rin x !
de !
neS Doam
!A 0
ne s vV
Pa Ni
I 0 ar 0pe 4
x sca 0
u !
a S 2
un ci -!
ne ! de 1
șa U s iar !
peS #
sca 0a
u !
unS 3
ci
Pa
1~
ne ! șa !
de !e S !
co 3
rin x !
de !
neS Doam
!A 0
ne s vV

Ș
Ni
tă 1
s șa !
Pa
0
a 0 de 4
x șa 0
de !
a e S 2
Mai -!
ca Sfân
! U deS #
șa 0a
de !e S 3
Mai
Pa
1~
ca Sfân ! !
tă !
ă S !
co 3
rin x !
de !
neS Doam
!A 0
ne s vV

C
Ni
țe 1
s !
Pa
0
’un 0
Fi 4
x uț 0
fru !
a u S 2
mos -!
în !
bra U c’un Fi S #
uț 0a
fru !
u S 3
mos
Pa
1~
în bra! !
țe !
e S !
co 3 !
x !
rin de neS Doam
!A 0
ne s vV

F
Ni
ce 1
s Fi !
Pa
0
i 0 ul 4
x plân 0
ge !
a e S 2 - ! I!
Mai ca- zi U ul S #
plân0
ge !
a e S 3
Mai

61
Pa
1~
ca-I !zi !
ce !e S !
co 3
rin x !
de !
neS Doam
!A 0
ne s vV

T
Ni
taci
s !
Pa
0
aci 0
Fi 4
x u 0
le !
a e S 2 - ! !
taci dra gu U
le 1 Fi S #
u 0a
le !
e S 3
taci
Pa
1~
dra ! gu !
le !
e S !
co 3
rin !
x !
de neS Doam
!A 0
ne s vV

C
Ni
s că !
Pa
0
ă 0 Ți 4
x e 0
Ma !
a a S 2 - ! !
ma Ți-a da U
re 1 ȚiS #
e 0a
Ma !
a S 3
ma
Pa
1~ ! !
Ți-a da re !e S !
co 3
rin !
x de !
neS Doam
!A 0
ne s vV

D
Ni

re 1
s do !
Pa
0
o 0 uă 4
x me 0
re !
a e S 2 !
- !
do uă pe U uăS #
me 0a
re !e S 3
do
Pa
1~
uă ! pe !
re !
e S !
co 3
rin x !
de !
neS Doam
!A 0
ne s vV

Ș
Ni

le 1
s și Ti-i
Pa
0
i 0 Ti-i 4
x ju 0 !
a S 2
ca a’n Rai !
- cu !e U !S #
ju 0a
ca a’n
!S 3
Rai
Pa
1~
cu !e !
le !
e S !
co 3
rin !
xde !
neS Doam
!A 0
ne s vV

Ș
Ni

ui 1
s și che
Pa
0
i 0che 4
x i 0
le !
a e S 2
Ra !
- iu !
lu U !S #
i 0a
le !e S 3
Ra
Pa
1~
iu ! lu !
u !
ui S !
co 3
rin x !
de !
neS Doam
!A 0
ne s vV

Ș
Pa Ni
0
i-i 0
des 4
x chi 0
de !
a e S 2
și-i !
- în chi
! U s și-i des
de 1 !S #
chi 0
de !
a e S 3
și-i
Pa
1~
în chi! !
de !e S !
co 3
rin x de
! ne
!S Doam
!A 0
ne k

62
D’AUZI GAZDĂ ORI N’AUZI
din “Cartea satului”, George Breazul, nr. 41, pag. 64

H rC x
glas

D
Ni Pa
00s
’a uzi 0
gaz 4
dă Z )ă 2
D ori 00
n’a u !uzi ) D 0
d’a 0s
uzi 00a
gaz dă
Ni
2a
ori n’
!aS 2
u ' !
u !
uziS @
toa 0s
ca’n 0
cer 0a
și 0
sluj 00a
ba’n Rai cC

T Ni Pa
00s
oa ca’n 0
cer 4 Z ) 2
cu um D o 00
bă tea !a ) D 0
toa 0s
ca’n 00a
cer cum
Ni
2a
o !
băS 2
tea ' !
a !
a S @
sluj 0s
ba’n 0
Rai 0a
cum 0
o 00a
fă cea cC

D Ni Pa
00s
um ne 0
zeu 4 Z ) 2
cu um D cu 00
vân ta !a ) D 0
Dum0s
ne 00a
zeu cum
Ni
2a !S 2
cu vân ta ' !
a !
a S @
Mai 0s
ca 0
Sfân 0a
tă 0
se 00a
ru ga cC

Ș Ni Pa
00s
i să 0
stai 4
să Z )ă 2
D tot 00
pri ve !
ești ) D 0
și 0s
să 00a
stai să
Ni
2a
tot pri
!S 2
ve ' ! !S @
e ești cum0s
fă 0
cea 0a
sluj 0
be 00a
ce rești cC

Î
Ni Pa
00s
n ge 0
rii 4
ți Z )i 2
D ind 00
stâl pă !ări ) D 0
în 0s
ge 00a
rii ți
Ni
2a !S 2
ind stâl pă ' !
ă !
ăriS @
cân 0s
tau 0
sfin 0a
te 0
le 00a
cân tări cC

P
Ni Pa
00s
en tru’n 0
Fiu 4
ce Z )e 2
D S-a 00
năs cu !ut ) D 0
pen 0s
tru’n 00a
Fiu ce

63
Ni
2
!
S-a năs a S 2
cu ' !u !
utS @
Dom0s
nul 0
nost’0a
fă 0
ră’n 00a
ce put cC

C
Ni Pa
00s
ă S-a 0
năs 4
cu Z ut
)2 D pe 00
pă mâ !ânt
) D 0
că 0s
S-a 00a
năs cut
Ni
2a
pe pă
!S 2
mâ ' !
â ânt
!S @
Fi 0s
ul 0
Ta 0a
tă 0
lui 00k
Cel Sfânt

POVESTEA LUI MOȘ CRĂCIUN


după cum se cântă la Mănăstirea Cămârzani

H qV x
glas

A
Pa
022a
a ve nit !
la2
no !
[ oi !
la poa ! !
ar ! un }1
tă ! bă 1a
trân 0
fru w!!
mo os la

!K v V 0
chip și-a’n 2
tre 2
bat !
ada 2
că !
[ ă !
se poa ! !a ! ca} 1
te ! să 1a0
fi e w gă !
ăz !
du
Ke Di Pa
!KvV
it 403z
ca sa noas 1
tră q!
e e des ! /@
chi { a !
săA |!11a
o bă trân 1
stră 1a
in @
și {
Di Pa
!A,!
bun <V vi 1 stai {1
no 1a cu '_
u noi !
a la !!!A că}1
ma a să! ești 1a0w!!
o bo si it de drum !KvV

D
Pa
022a !2
u pă ce stă tu !
[ u !
la ma
! !a ! ! } 1
să se’n chi 1a
nă 0
e w!!
vla a vi

!
osvV
K 0
și’n 2
ce 2
pu !
a să 2
po !
[ o !
ves ! tea !
as ! de} 1
că ! naș 1a0
te rea w
lu !
ui Hris
!
Ke Di Pa
!KvV 403z
tos noi de al 1
te q!
le e ! ui /@
ta { arăm
!A |pri
!11avind că 1
tre 1a
el @
ui {

64
Di Pa
!A,!
miți <V și 1
cu 1a{
vin 1
te '_
e le-as !
a cul !ta! a răm ! } 1
!A lâng’ ai 1a0w!! !vV
K
noș tri dra agi pă rinți

N
Pa
0
e 2 spu 2
nea !
ac’a 2 [! !o !
fo ost da !a ! de} 1
tă ! mult 1a
ta 0
re w
de ! e!
de

!K v V 0
mult un 2bă 2
trân Cră
a ! 2
ciu [!
un !
a !
nu !
u me rău} 1
! ! la 1a0
i ni w mă !
ă !
și
Ke Di Pa
!K v V 4
crud și’n 03z
tr’o noap1
te q!
la a ! lui /poar
@{ a !
tăA |!11a11a
ci ne va bă tând @
u{
Di Pa
!A,!
șor <V ce 1 ca {1
ru 1a '_
să ă’i găz !
a !!!A
du pâ}1
ia as că! nă 1a0w! !vV
! zori
di mi nea a ță’n K

C
Pa
022a
u cu vin !
te 2
de !
[ e ! ! !
o ca a ! că} 1
ră ! tre 1a
poar 0
tă w
a !a !
ler

!K v V 0
gând văz’ 2
o 2
tâ !
a 2
nă ră !
[ ă !
Fe cioa
! !a ! !} 1
ră și-un bă 1a0
trân cu w chi !i pul
!
Ke Di Pa

!K vV 403z
blând și vo ind 1
el q!
să ă’i ! go /neas
@{ a !
căA |!11a11a
bă trâ nu’l ru ga @
zi {
Di Pa
!A ,!
când <Vcă 1 1a{1
i s-a’m pli '_
i nit !
a !
să na! as ! Fe }1
căA ! cioa 1a0
ra pe w!
Pru un!cul Sfânt
!K vV

Î
Pa
022a
n tr’un grajd !
de 2
o [!
oi ! !
și vi !i !
te pe-a !} 1
mân1a
doi 0
îi w
a ! a lun
!

!
găK v V 0
să 2
stea 2 a ! 2
pâ nă’n zo [!
o ! !
rii zi !i ! cu} 1
lei ! to 1a0
ia gu’awme !e nin
!
Ke Di Pa
!KvV
ță 403z
și-a co lo 1
năs q!
cu u ! Fe /@
cioa{ a !
raA |!11a
pe Fi ul 1
lui 1a
Dum @
ne {
Di Pa
!A , <V lân
zeu ! 1 gă 1a{
o 1 i '_
i le a!!
și bo!o !A bă}1
ii ! trâ 1a0w!!
nu lui ce e lui rău ! KvV

65
Î 022a
Pa
n ies le !
pe 2
fâ !
[ â nul ! !
re !
e! ce !
I1} i 1a
sus 0
Prun w
cu ! !
ul pri

!K vV 0
vea cum 2
bo 2
ii a !
ve 2
nea !
[ au !
la Dâ
! !
ân ! și } 1
sul ! su 1a0
flând Îl wî !
în !
căl
Ke Di Pa
!KvV 403z
zeau Iar Ma ri 1
a q!
Ma ai ! ca /@
Sfân{ a !
tăA |!
sta1 mi 1a
rân 1
du 1a
se @
pri {
Di Pa
!A , cum
vind <V ! 1 ii {1
bo 1a re '_ !
e cu noș in ță!a } 1
a !ti !!A ră 1
0w!
a
tau spre-al lo or ! vV
Stă !K
pân

D
Pa
022a
ar deo da !
tă 2
se !
[ e !
vă ! zu !
u ! în} 1
ră ! geri 1a
ce 0
din w
ce ! er !
ve

!K v V 0
neau că 2
tre-a 2
cea !
a u 2
mi !
[ i !
lă ! !
șu u ! la} Prunc
ră ! 11a0
și Îl w
prea ! !
a mă
Ke Di Pa

!K v403z
reau V și o stea 1
fru q!
mo os dea! /@
su { a pra
!A |stră
!11alu cind 1
s-a 1a
a @
ră {
Di Pa
!A
tat,< !
V 1
iar magi{1
trei 1a in '_
trând a !
’nă!!
u un ! !}1
truA Prun cu 1a0w! natvV
! !
lui s-au î în chi K

A
Pa
022a
a ur smir !
nă2
și !
[ i !
tă mâ ! !â ! !} 1
ie ma gii 1a
cu 0
ei w!!
a au a

!K v V 0
dus și 2
cu 2
drag !
a le 2
a !
[ a ! ! !
șe za a ! lân} 1
ră ! gă 1
ies 0
a lea w
lu !
ui !
Ii
Ke Di Pa

!KvV
sus 403z
și păs tori 1
de q!
o oi ! so /@
si { a !
ră A |!11a
de prin văi 1
și 1a
de prin
@{
Di Pa
!A , !
munți <V lui1 Ii 1a { să '_
sus 1 !
ă I se’na chi
!!!A de}1
i ne ! în 1a0w!
geri fi i ind! tițivV
ves ! K

A
Pa
022a
a ces tea !
vă2 ![ !
zâ ând bă !
trâ !
â nul !} 1
! Cră ciun1a0w! !
cel rău și i zgâr

66
!
citvV
K 0
a’n 2
țe 2
les !
a ci 2
ne e’[!s stră
! !i ! i nii ce} 1
! ! la 1a0
grajd i-a w
gă !
ăz !
du
Di Pa
Ke
!KvV
it 403z
și cu la 1
crimiq!
de e ! du /@
re { a !
re A |!11a
că tre ies 1
le 1a
a @
ler{
Di Pa
!A , <V !
gând ier 1 re’n {1
ta 1a ce '_
e pu !
a a !!!A de}1
ce e re ! la 1a0w! !KvV
! pân
Blân dul să ău Stă

Ș
Pa
022a !2
i în că spu [ ! !a ! !
nâ ând ce es tea bă} 1
! ! trâ 1a0w
nul ce po !
o ves!

tea
!K vV 0
la 2cri 2 !
a 2
mi le’i u [! ! !
u dau fa !
a! și } 1
ța ! gra 1a0
iul îi wtre ! !
e mu
Di Pa
Ke
!KvV
ra 403z
vo ind noi 1
să q!
ne e mai ! /@
spu{ a !
năA |de-a
!11aco lo 1
ce 1a
s-a’n @
tâm{
Di Pa
!A,!
plat <V el 1 zis {1
ne-a 1a c’o '_ a! !
o să mai !A!și }1
vi !i nă anivV
în 1a0w!!
ur mă to o rii ! K

Ș
Pa
022a
i mer gând!
el 2
că !
[ ă tre
! poa
! ! tă !îl } 1
ar ! ur 1a
mă 0
rim w
to ! oți !

!K v V 0
când iar 2
el 2
a !
a ră 2
ta [!
a cu
! mâ
! !â ! că} 1
na ! tre 1a0
sat a w șa !a gră
!
Ke Di Pa

!KvV 403z
ind eu la toți 1
în q!
a as ! tă /@
sea{ a !
ră A |!11a
cu co lin 1
dă 1a
tori @
am{
Di Pa
!A,<
!
fost V și le-am spus{1
11a mi '_ ! a ma
i nu nea a re !a }1
!!!A naș 1a0w!
te rii lu ui Hris tosvV
! ! K
Ke Di Pa Pa
403z
eu la toți 1
în q!
a as ! tă /@
sea { a !
ră A |!11a
cu co lin 1
dă 1a
tori @ !A,<V
am{ fost
Di Pa
s }11a0w! ! !K
!
și le-am spus {1
1 1 a mi '_ a! ma
i nu nea ! !a !
re A !
a naș te rii lu ui Hris tos

67
CÂNTEC DE STEA
prelucrat din “Cântece de stea”, de Anton Pann, București, 1848, pag. 89,
de ierod. Iustin Craiu

glas Q s
VF
Î
Ni Pa
!Aî ^`î X1
î 0[
î d!
în \0
o )o 1
D ra }: !a S 1
a 1f ulX1
șu ` S i Xw
Vi ' )i ! tle !e A
Ni

ve Y
sniți Y
s cu ! us !
Pa
od
e !e =
e s! em P
e !S u S 1 o oți X1
to 1` S ă X 1
să ' )ă ! ve

0a
dem vV 3
că !
z ă D `ă 1
ă ' !ă S \ 0 ) 1
a as a ni sQ
D tăzi O S-a !
z a S \ 0 cu S
) D P
nă ăs
Ni

us ut O s nul Y
s Ce !es !Se 1
Pa
P
u !!S DomY fă ăr’X1
el 1` Se’nX1
de ' e) ! ce 0a
put vV

Ș
Ni
Pa
!Ai ^ `i X1
i 0[
i d!i \0
a as) 1
D tă }: !ă S 1 ni `i X1
ăzi 1f S a Xw
s-a ' a) ! !A
um plu
Ni

pro Y
s ro Y
s ci ! s i !i S 1
Pa
od
u !u =
u s! ut P
u !S a a X1
i 1` S e X 1
de ' e) ! de

0a
mult vV 3
că !
z ă D `ă 1
ă ' !ă S \ 0
Se )e 1 a naș sQ
D va O te !
z e S \ 0 to S
Hri )is D P
Ni

os os O s si Y
s a !as !Sa 1
Pa
P
o !!S Me Y chi ipX1
a 1` lu ' u) !
S u X1
mi 0a
nos vV

D
Ni

!Ai ^`i X1
Pa
i 0[
i d!
in\0)
Fe e 1 D cioa}: !a S 1 ra `a X1
a 1f S a Xw
Ma ' a) ! ri !a A
Ni

din Y
s nea Y
s mu ! us !
Pa
od
a !a =
a s! am P
a !S u S 1 lu ui X1
ul 1` S a X 1
A ' )a ! vra

0a
am vV 3
di !
z i D `i 1
i ' !
inS \ 0
să )ă 1 a ța sQ
D mânO lu !
ui z S \ 0 vi S
Da )a D P

68
Ni
si id O s Du Y
s hu !us !S
Pa
P
i !!S din Y u1 Sfâ ântX1
ul 1` S ă X1
ză ' ă) ! mis 0a
lit vV

T
Ni

re ^`e X1
Pa
!A e 0[
e d!
ei \0)
cra ai 1 D de }: !e S 1 la `a X1
e 1f S ă Xw
ră ' )ă ! să !
ri A
Ni

la’n Y
s chi Y
s na !
as !
Pa
od
i !i =i s!i !S
it P a S 1 re e X1
a 1` S auX 1
a ' )a ! ve

0a
nit vV 3
da !
z a D `a 1
a ' !
a S \ 0 ) D 1
ru uri a pe sQ
scumO a !
z a S \ 0 câ S
du u) D P
Ni

âs ând s că Y
s tre !es !Se 1
Pa
P
â ! !S O
și Y Hri is X1
e 1` S osX1
to ' o) ! zi 0a
cândvV

C
Ni

!Au ^`u X1
Pa
u 0[
u d!
ul \0)
că ă 1 D te }: !e S 1 pă `ă X1
e’m 1f S atXw
ra ' )a ! ce !
re A
Ni

în Y
s să Y
s la ! as !a S 1
Pa
od
e !e =
e s! !S P
e esc do o X1
aș 1` bi ' )i !
S i X 1
to

0a
cesc vV 3
Te !
z e D `e 1
e ' !
e S \ 0
cu ul
)1 a pe sQ
D că O fâ !
ânz S \ 0 ca S
) D P
u us
Ni

as at O s în Y
s ge !se !S
Pa
P
a !!S de Y e1 î înX1
eri 1` S onX1
co ' o) ! ju 0a
rat vV

C
Ni

!Aa ^`a X1
Pa
a 0[
a d!a \0)
re e 1 D Te }: !e S 1
e 1f orX1
vo ` lă ' )ă !
S ă Xw
u !
daA
Ni

și Y
s mă Y
s ri ! si !i S 1
Pa
od
a !a =
a s! a P
a !S re e X1
i 1` Î ' )î !
S îțiX 1
vor

0a
da vV 3
Sla !
z a D `a 1
a ' !
a S \ 0
vă )ă 1 a tru sQ
D în O ce !
z ei S \ 0 su S
de )e D P
Ni

us us O s jos Y
s pa !as !Sa 1
Pa
P
u !!S și Y e e X1
ce 1` S ân’X1
pâ ' â) ! l ’A 0k
pus

69
COBORÂT-A COBORÂT
din “Cartea satului”, George Breazul, nr. 33, pag. 49

H rC x
glas

C
Ni Pa
0a
o 2bo 1~0
râ t-a 1
co !\!
bo râ !
ât 2
co 0
a bo #
râ 110
t-a Du hul
Ni di Ni
\!
Sfâ ânt ! A v V 1
la a~ 1
u \!
șa !bi 1
se !
ri \!
ci !ii !
laA 1
i 10
coa na 1
Pre 0
cis

\!!A
ti ii cC
Ni Pa
I 0ai 2
coa 1~0
na Mai 1
cii’n !\!
Ni
tre ba !
ră 2
ce 0
a ves #
te-ai110
a dus în
di Ni
\!
ța ! ră Av V 1
ves a~ 1
te \bu
! !
n’a 1 ! \!
du ce’n ța !ră Du
!A 1 10
hul Sfânt când1
se 0
po

\!
goa ! răA cC

S
Ni Pa
0a
fân 2
ta 1~0
Fe cioa 1 !\!
ra Ma ri !a 2
va 0
a să #
nas 110
că pe Me
Ni di Ni
\!
si ! a v
A V 1
și ~a 1
um \blă
! !
din 1 ! \!
ca să’n ca !să !
și A 1
ni 10
me nea 1
nu 0
o

\!
la ! să A cC

D
Ni Pa
0a
ar 2
ia 1~0
tă că 1
pe’n !\!
se ra !
at 2
în 0
atr’un grajd
# 1 s-a 10
a șe
Ni di Ni
\!
za ! at vV
A 1
și-a ~a 1
năs \cut
! !pe 1
fân !
us\!
ca !
at Prunc
!A 1
fru 10
mos și 1
lu 0
mi

70
\!
na! atA cC

F
Ni Pa
0a
ru 2
mos 1~0
nu me 1
ce I!\!
-a da!at 2
Ii 0
a sus #
Hris110
tos Îm pă
Ni di Ni
\!
ra ! at Av V 1
fru a~ 1
mos \!
nu ! me 1
ce I!
-a\!
pu!
us !
Ii A 1
sus 0
Hris 1
tos 1
I 0i

\!
su! usK

LA POARTĂ LA ȘTEFAN VODĂ


din “Cartea satului”, George Breazul, nr. 46, pag. 71

glas Q s
VF

L
Pa Ni
0# s tă 1x
a poar3 la 1
Ște @31"
fan Vo dă Q
Le !
ru ! luiS Dom
q !
nu !
luiS 1
bo
Pa
0x
ie 0
rii =s ! !la !
s-au strâns bă s0]| S
vor 0 vV

D
Pa Ni
0# s ba 1x
ar vor 3 de 1
ci @31"
ne es te Q
Le !
ru ! luiS Dom
q !
nu !
luiS 1
de
Pa
Ii x0
0 sus =s ! !
năs cut în ! le s0]| S
ies 0 vV

Î
Pa Ni
0# s Ște 1x
n să 3 1@31"
fan Domn cel sfâ ânt Q
Le !
ru ! luiS q
Dom !
nu !
luiS 1
de
Pa
0x
la 0
ru =s
gă !
a! u !0s
zi ind | S vV

71
P
Pa Ni
0# s ie 1x
e bo 3 rii 1
ce @31"
vor bea au Q
Le !
ru ! luiS q
Dom !
nu !
luiS 1
și
Pa
0x
pe 0
Dom =s ! !
nul pro slă !
vea0 au s | S vV

E
Pa Ni
0# s da 1x
l pe 3 tă 1
s-a @31"
ple ca at Q
Le !
ru ! luiS q
Dom !
nu !
luiS 1
cu
Pa
0x
bo 0
ie =s ! chi
rii s-a’n ! !
na 0
at s | S vV

Ș
Pa Ni
0# s gla 1x
i cu 3 sul 1
de @31"
su pu us Q
Le !
ru ! luiS Dom
q !
nu !
luiS 1
a
Pa
0x
slă 0
vit =s ! !
pe Domn Ii !
su 0
us s

OASPEȚI CU AZUR ÎN GENE


versuri: Nichifor Crainic

glas Q x
VF

O
Pa Ni Pa
30#0w!1!S
as peți cu a zur în ge e !
ne!0
și ză 301!_
pa dă pe o o pincivV
Ke Di Pa
4
se 0 i 2
vi !
ră _
ă la 0!
fe rea_as tră004!!S
cu co lin de e !
și /@
ti 1 linciv a V

C
Pa Ni Pa
30#0w!1! !
S !0
ân tec le gă nat și fra a ged în flo 301!_
riri de ghi o o ceivV
Ke Di Pa
4
um 0 bre 2
mari !
ți _
i neau0!
i so _o nul004!!S
al băs trind pe e !
du /@
pă 1 ei v
a V

72
S
Pa Ni Pa
30#0w!1! !
S !0
e pă rea că’n zvon de a a ripi și mi 301!_
ros de tă mâ â ierivV
Ke Di Pa
4
în 0 co 2
lin !
dă _
ă mi 0!
se’n gâ _
â nă 004!!S
pui de om cu u !
pui /@
de 1 cer v
a V

Ș
Pa Ni Pa
30#0w!1!
i cân ta ră și u ra a !
S ră!0
și ple 301!_
ca ră ca u un dorvV
Ke Di Pa
4
stră 0
lu 2
cea ! _
u un puf0!
de î _ în ger 004!!S
ri si pind pe e !
ur /@1a
ma lor vV

Ș
Pa Ni Pa
30#0w!1!
i e ra o pa ce a al !
S bă!0
ca nin 301!_
soa rea și e e ravV
Ke Di Pa
4
o 0 sfi 2
a !
lă _
ă ce 0!
din ste _
e le 004!!S
pâ nă’n i ni imi !
tre / @
mu 1a
ra vV

B
Pa Ni Pa
30#0w!1!
a cii le pă da ră gri i !
S ja !0
as tăzi 301!_
lu pii țin a a junvV
Ke Di Pa
4
po 0 rum 2
be !i _
ii nu 0!
vi sea_a ză 004 !!S
vânt de u liu ! @
u căp că 1a
un vV

Ș
Pa Ni Pa
30#0w!1!
i ză vo zii și du lă ă !
S ii !0
să mai 301!_
lăr mu ie se e temvV
Ke Di Pa
4
bo 0 ii 2 ! _
ru me e gă 0!
cu bo_ o tu’n004!!S
ies lea de la a !
Be /@1a
tle em vV

F
Pa Ni Pa
30#0w!1! S !!0
ă mi te nu mai u re e che uzi bă trân pă mântvV
ca s’a 301!_
Ke Di Pa
4
sus 0 în 2 ! _
lea găn prins0!
de ste _
e le 004!!S ! /@
gân gu reș te e Prun cul 1 Sfântk

73
LERUI LER
melodie tonisită de monahia Elefteria Balcoși, Mănăstirea Varatic
text: “Lângă ieslea minunată”, Ed. Oastea Domnului, Sibiu, 1995, pag. 74

glas Q
VF
(ritm de 3)

Î
Pa
0J4Z
n noap tea
! Jsfân
!A 1
tă J!A
de Cră
! J ciun
!A v V 0
pe J4Z ! J 1
dru mul nins a1
de ) J !
luA

!J!K J n N | : @ J 4Z ! J !A 1 J !A ! J !A v V 0J1a ! J1a


u nă trei magi că lări cu su flet bun a lear gă îm

1J!K J !K JvV
| :0J4Z ! J !A 1J!A ! J !A v V 0J4Z!J
pre u nă de un de vin cum se nu mesc ce do ruri

1a 1 J ! A ! J !K J n N | : @J4Z ! J !A 1J!A ! J !A vV 0J
îi fră mâ ân tă spre ies le ei că lă to resc și

1a ! J1a 1 J!K J !K J | : : vV
ce ru ri le cân tă

L
Di
: J@a
: !J
Pa Pa
2 a !
' J!A 1
e rui le rui ~J 2a ' 0 J1Z ! J !`1J!K,
le rui le ) rui Le e rui lerJ |
V < Le rui
:
9Ke Pa
!A 1 ~J2a 0
' J#a 0
J 1 a
le rui le rui Le rui Domn din cer ! J ! K J | vV

Ș
Pa
0J4Z
i cân !
tă J !i A 1
ni J!A
mi !
le J !
lorA v V 0a J4Z
prin să’i
! J 1
bu a1
cu ) J !
riA

!J!K J n N | : @ J 4Z ! J !A 1 J !A ! J !A v V 0J1a ! J1a


i a că S-a năs cut Mân tu i tor azi S-a năs cut

1J!K J !K JvV
| :0J4Z ! J !A 1J!A ! J !A v V 0J4Z !J
Me si a ve nim și noi să’L lă u dăm pe Dom nul

74
1a 1 J ! A ! J !K J n N | : @J4Z ! J !A 1J!A ! J !A vV
cu iu bi i re și noi cu toți ne bu cu răm 0 de J

1 a ! J 1 a 1 J!K J !K J |
: : vV
ma rea-I mân tu i re

L
Di
: J@a
: !J
Pa Pa
2 a !
' J!A 1
e rui le rui ~J2a 0
' J1Z ) ! J !`1J!K
le rui le rui Le e rui ler,
J |
V < Le rui
:
9Ke Pa
!A 1 ~J2a 0
' J#a 0 J 1 a
le rui le rui Le rui Domn din cer ! J ! K J | vV

M
Pa
0
ăr J4Z
tu !
ri Jsin
!A 1
du-I J!A
vi !
na J grea
! Av
V 0
la J4Z
El !a J 1
flăm1
a ier ) J !
taA

!J!K J n N | : @ J 4Z ! J !A 1 J !A ! J !A v V 0J1a ! J1a


a re și vom ve dea o no uă stea pe cer cum ne

1J!K J !K J | : : v V
ră sa re

L
Di
: J@a
: !J
Pa Pa
2 a !
' J!A 1 ~J2a 0
' J1Z ! J !`1J!K ,
J |
V <
*
e rui le rui )
le rui le rui Le e rui ler Le rui
9Ke Pa
!A
le 1
rui ~J2a
le '0
rui J#a
Le 0
rui JDomn
1a !
din J !
cerK J *(bis)

75
FLUIERUL CEL PĂSTORESC
melodia după stihirile ce se cântă la Întâmpinarea Domnului în loc de
“Ceea ce ești mai cinstită”, cunoscută sub denumirea de “Legănuș”,
de Dimitrie Suceveanu

H r C 3D N s
glas

F su_ să_
Ga Ni Ga
1~1O
lu ie ru ! ul cel O
pă ! ăs to 0a
re 1
e x0 ) S1
e esc a ânX
câ `

2'
tă ! as as dum ne e e \!
ă Y
gla !_1q!S ze !Se 1
iesc n
a C 1
un ~1O su ul ce
viers du !_

mâ s! S-a !
sa _
Ni Ga
O â_ ân gâ 0a
io 1
o x0 că a `ă X 2
o os) S 1 a ' azi
! Y a năs 1
cu

q!S
u ut\Hri
!!Sis1
tos a nC

V sa_ si_
Ga Ni Ga
1~1O
e niți da ! ar la O
Vi ! i fle 0a
e 1e x0 lu a`uX
) S1
e em

2' as a re să ă ă \!
cru !uY
ma !_1q!S ve!Se 1
dem n
a C 1
pe ~1O s u u mii
al lu !_

Î s! le !
s e _
Ni Ga
O î îm _
pă 0a
ra 1
a x0
a at ) S 1 în X 2
î a ` ie ' !
es Y e pe 1

q!S
â ân\! us 1
u !S cat a nC

M sa _ sa _
Ga
1~1O
e si a ! a multO
a ! aș tep 3z
tat c/<C 0
de !
eU pro S Y
o S
Ni Ga
@1q
roci a a !
a S \!
ră!Să 1
tat anC 0
din a!Fe ) 3
D cioa z 1
ră O s a !a S 1
S-a ! ăsX
nă `

76
Di Ga
1a și a`i X q
cut c/<C # din U us _
Du ! u hul 1q!S
Ce e el \Prea
!!Sa 1
sfânta nC

Ș sa_ s a ați
Ga
1~1O
i trei cra ! ai mâO
na ! _ de 3z
dor c/<C 0 ță S Y
! U
lă sând ări S
Ni Ga
@1q
în u u ! urS \ma
!!Sa 1
lor anC 0
du a!pă ) 3
D stea z 1
că O s ă !ă S 1
lă ! to `o X
Di Ga

1a să a`ă X q
resc c/<C # gă U sa _
sea ! as că 1q!S
Pru u unc\! e 1
ce !S resc a nC
Ni ’ Di
s e e ra a fi 1
Ga
I 4e
ar în # z geri0
și P
se 0__a i 0
x i _1a arX
i imi a `

qU
han ghe !_2' se eli și he !e \! u1
ru!S vimi anC 4
cân 0
tă P s a aș) 0
na \0 D te
M
rea \ s 0
P a )
a Lui ! D 0a
sfâ 1
â 0
x â _r
!
z U
ân tă ce rul și !__a
s i i pă ă mân1
tul
Ga
\1!S
câ ân 1
tă a nC

O
Ni ’ Ga
)
^ z i jos
Zo

t
o @ z sa r
na !a _
a ’ntru\0!
ce e D`e 111a
ei de sus nN/ E
și _

w
pa _ D pâ fq
z a ce )e 1 â !S
ân’ \! A 1
la !S pus anC 4
a 0 ro \ s 0
proP o )
o0 D ci
M
lo \ s 0
P ) D\pli
o or !!Si 1
ni 1
a i 0
x i _r
!
i re oa me z U s i _
ni ! i lo or_a
mân

1\1!S
tu i i 1
re a nC
Ga

I t ar păs! Pto ! os _
Ni Ga
o rii 0
de-a =
a !
s a au
_ vă !Să 1
zu 1
a u x0
u ut) S1
mi a

77
`i X 2
nu ' ! nea ! sa _
u Y a ce 1q
s-a a !a S \!
fă !ă S1
cut a nC 1 tre ie S
că ~1O
Ni Ga
!
e_ es le 0od
a a !
a _
a ler 0a
ga 1
a x0
a _r6 _w
a ră Do om z nu lu _
ui z se
M
s î _
Ga
!Se U
î !D în chi `i X1
na 0a
ră nC

Ș s au so o 1
Ga
1~1q!_!S
i când ma a a gi ii O
a ~!\1!S stea a`a X1
sit a~ c/<C # ua

\0!S
î î \0_1q!S
î în loc s-a a a \! o1
o !S prit nC
a 4
pe 0 ro \ s 0
I P ) D
o od

0 î \ s 0
au P ) !
î în tre D 0
ba a1
a x0
a at ) Sr 6 _
u un z de’iw
Pru un _ z cu ! Î S
ulS U
M Ga
îm pă `ă X1
!Dî _ rat a nC

D
Di M Di Ga
1f
ar 0
I Pro 0
s o _
] o od 3
s-a \ 0
tu a _
ul bu 1
u s" !u 0
ra 1
a a x
M Ga
0
a _ a at r6
și _
z i vi w
clea !a D2
a !
a an _ as _
s-a !Y
a a !D a ră `ă X1
tat anC
M Di Ga
și 0
s i ]_
Di
1f
Mer 0
geți P i de 3
e’L \ 0
ve a _
eți a 1
a s" !
a 0
fla a 1
a 0
x a
M Ga
_
a a r6
ca _
z a la w
Do ! o D2
o !
o omn ! @ oi î !Dîs _
m’o !Y în chi `i X1
na a nC

D
Ni Ga Di
0a
a !că ) D3
stea z1
ua O
a !!Ss a a 1 orX1
po ` nit ac</C #
ma a1 ii Xw
gi ` Pru )u S
Ga

_
un cul U as _
a ! au gă `ă X1
sit n
a C t
și’n !
țe0
le P s â ând
gâ \0 ) 0
D că !od
e e !e

78
M Ga
_
e Hri !
is S 1
to =
a o ! ) 1
s o os a au Xq
S s-a ` is i na at pâ }!
î U
chi !__ : â S 1 X jos nC
nă `ă 1 a

S
Ga Ga
Doa !
as am
Ni
t
ca ! pă P _ne 0
cu =
u !
s u _
u tă !ă S 1
ri 1
a i 0
s i _
i e
Ni ’
pe `e X2
1a ce '! es _
eiY
ce ! e se 1q!S
roa a a \!
gă!Să 1
Ți 0a
e nC 4 e
căci Prun
Ga

!_
cu ul Cel \ 0
lu !
u D `
u 1
u 11a
mi nat nN/ E ^ z cu w
_
to oți dra ag
_ z l-a am
) 1
D a

q!S
a aș \!D epS1
te ! tat a nC

Ș
Ni ’ Ga
)
^z te
Zo

t
i @r z la to !
o oți
_ cu \0!
bu u D`
u 1110a
u cu ri e nN/ E
na _

w
rea _ să fq
z a Lu ui) D1 ă !
ă S \!
ne !e S 1
fi 0a
e nC 4 de 0 cu \s 0
a P ) D
u um
M
0 nă \ s 0
pâ P ) D!
ă ă’n ve0a
ci 1
i s0
i _ i e 1a
A `a Xq Doa !
min U as am
_ ne
Ga
_ vă `ă X1
e sla }:!a S 1 Ți 0k
e

79
COLO’N SUS ÎN VREMEA ’CEEA
din tradiția Mănăstirii Agapia

glas Q x
VF

C
Pa
s în fru
Di
00x
o lo’n 4
sus !
z î D 1
în 1
vre mea ! !
’ce U
ea 1 !S moa
! _
a sa a7
Ga !
z li S

lui Y
s Cră @a s
Pa
!_m<
le e ea C 1
Bu !S
nă sea ra `a X O
! !a S ! ciun vV

O
Pa Di
0
o 0 Fe x4
cioa z !
ră D 1
ă 1
vie !
țu ! a 1
ia U s ce Ma!S !ri _
i a a 7
se znu
!S

s Cră ciun
lui Y s
Pa
!_m<
mea a a C 1 !S sea
Bu nă ra `a X O
! !a S ! @a vV

N
Pa Di
0
a 0 za 4
x ret z !e D 1
e 1
ra !o !
ra U s un !
șul 1 deS !
ea a’!șiS !a A 7
vea z !
loS

lui Y
s Cră ciun s
Pa
!_m<
ca a șul C 1 !S sea
Bu nă ra `a X O
! !a S ! @a vV

Î a 1
s sin !
Pa Di
0
n 0 tr’o x4 z !D 1
zi Ma a 1
ri !
a sta
! U guS !
ră _
ă și a 7
se z ru
!S

s Cră ciun
lui Y s
Pa
!_m<
ga a a C 1
Bu !S
nă sea ra `a X O
! !a S ! @a vV

D
Di
se 1
s ca !
Pa
0
ar 0 deo x4
da z !
tăD 1
ă 1
ce !
vă !
zu U sa S toa
! _
a tă a7 !
se umz S

lui Y
s Cră @a s
Pa
! _
plu u se m<C 1
Bu !S
nă sea ra `a X O
! !a S ! ciun vV

D re 1
s ca !
Pa Di
0
e-o 0 lu x4
mi z !
năD 1
ă 1
lu !
ci toa
! U lu S mi
! _
i na a7
cea !
zdeS

80
lui Y
s Cră @a s
Pa
! _
soa a re m<C 1
Bu !S
nă sea ra `a X O
! !a S ! ciun vV

Î s la Sfân
Pa Di
0
n 0 ge 4
x rul z Ga
!D 1
a 1
vril !
in !
tra U
se 1 !S !
ta_ a Fe 7
a cioa ră’n
z !S

lui Y
s Cră ciun s
Pa
!
ca _ a să m<C 1
Bu !S
nă sea ra `a X O
! !a S ! @a vV

Ș se 1
s Bu !
Pa Di
0
i 0 din x4
zbor z !
cuD 1
um 1
se !
o pri
! U cu S !
ră _
ă te 7
a îi gră
z !S

lui Y
s Cră ciun s
Pa
!_m<
i i se C 1
Bu !S
nă sea ra `a X O
! !a S ! @a vV

E
Pa
s în tru !si _
Di
0
a 0 vă 4
x z s-a
zând !D 1
a’n 1
spăi mân ! !
ta U
at 1!S i ne a7
s-a’n !
z S
tre

lui Y
s Cră ciun s
Pa
!
ba_ a at m<C 1
Bu !S
nă sea ra `a X O
! !a S ! @a vV

D re 1
s as !
Pa Di
0
oam 0 ne x4
ce z !
săD 1
ă 1
fi !e !
oa U te S !
vo _
or be a 7
de z !o S

lui Y
s Cră @a s
Pa
! _
noa a re m<C 1
Bu !S
nă ! ra `aX O
sea !a S ! ciun vV

Î
Pa
s n’a vea
Di
0
n 0 ge 4
x rul z !
i-a D1
a 1
zis Ma
! !ri U
e 1 !S tea
! _
a mă a7
pa z!
ce S

s Cră @a
lui Y s
Pa
!_m<
ți i e C 1
Bu !S
nă sea ra `a X O
! !a S ! ciun vV

S
Pa
is 1
s nu !
Di
0
unt 0 al x4
Domz !
nuD 1
u 1
lui !
tri !
mi U te S ! _
spăi mâna 7
ta z !
i-aS

lui Y
s Cră @a s
Pa
!_m<
zi i is C 1
Bu !S
nă sea ra `a X O
! !a S ! ciun vV

81
N a 1
s că vei
Pa Di
0
u 0 te x4 z !D 1
spăi mâ ân 1
ta Ma
! !ri U !S !
na _
aș te a 7 z !S
pe Me

s Cră ciun
lui Y s
Pa
!_m<
si i a C 1
Bu !S
nă sea ra `a X O
! !a S ! @a vV

F i 1
s și !
Pa Di
0
iu 0 al x4
Dom z !
nuD 1
u 1
lui !
va !
fi U Ii S !
su _
us Se a 7
va nu
z !S

s Cră @a
lui Y s
Pa
!_m<
mi i i C 1
Bu !S
nă ! ra `aX O
sea !aS ! ciun vV

M s cu sme
Pa Di
0
a 0
x ri 0x
a 4când !
z a D 1a, 1!!
a u ziU
it 1 !S !
re _
e ni 7
a e-a z

lui Y
s Cră ciun s
Pa
gră
!S!i _m<
i it C 1
Bu !S
nă sea ra `a X O
! !a S ! @a vV

D s fi e !
Pa Di
00x
a c’a 4 z !D 1
șa vrea a 1!
Cel de! SuU us 1!S mi _
i e 7
a cum z mi-ai
!S

s
lui Y s
Pa
! _
spu u us m<C 1
Bu !S
nă sea ra `a X O
! !a S ! Cră ciun
@k

COLIND GRECESC
cum se cântă la Mănăstirea Agapia, după o melodie a grupului Kalambaka

e NH
glas (ritm de 3)

N
Ga Pa M Ga
0
o a1
uă J1aazi !
ni JS-a
! !a 1
năs ~J#acu !utJ3zÎm 1
pă J1a
ra !
tulJ3
ce
* Ni
!
e1 ru ~ J #
lui k J,< V J 0
di `2J!
in Fe cioa!a !J0a
ră Prea !
cuJ0`@J1`
ra a tă și i
Ga
1J!A
Mai ca !
pă J #
mâna1
tu J1k
lui * (bis) nN

82
Î
Ga Pa M Ga
0
n a1
tr’o J1a
peș !
te J !
ră !
ă1 să ~J#a
ra !
că J 3
î z1
în J1a !J3
ies lea bo
* Ni
o i #
!1~J lor k J,< V J0`2J!!!J0a
a a șe za a t-a Mai !
ca J0`@
Pru un cul J 1
la `a
Ga
1
u J !
daA !
în J #
ge a1
ri J1k
lor *(bis) nN

A
Ga Pa M Ga
0
u a1
ve J1a ! J !
nit păs to !
ori 1
și ~J#a
ma !
gii J3z
să 1
a J1a
du !
că J3
da
* Ni
a rul J #
!1~ lor k J,< V J 0
să `2J!!!J0a ! J 0
ă se’n chi i ne ei sme ri `@J1`
i ții Stă ă
Ga
1
pâ J !
nuA !
lui J #
tu a1
tu J1k
ror *(bis) nN

S
Ga Pa M Ga
0
ă a1
ve J1a
nim !
și J!
no! oi 1~J#a
cu to !
ții J3z
să 1
a J1a !J3
du cem ca
* Ni
a pri J #
!1~ nos k J,< V J 0
ru `2
u gă Jciu
! uni
! !
de J0a
mul !
țu J0`@J1
mi i re Î
Ga
`1
îm pă J !
raA !
tu J #
lui a1
Hris J1k
tos *(bis)

83
DIN CER SENIN
Așa cum se cântă la Mănăstirea Cămârzani,
text: “Lângă ieslea minunată”, Ed. Oastea Domnului, Sibiu, 1995, pag. 41

H qV
glas (ritm de 3)

D
M Pa M Pa 9Ke
*
#
in J3z
cer 2
se !Se Jnin
!A# un J3z
cor 1
di ~J1z
vin ~,<se-a
V ! !a SJ!Au 2
de J
Pa
vV *:
!A
lin cân
! Jtând
!K J *(bis) | 4J0a
păs tori 1
cu !
0 u S Jhar
!A0
pe J 0
culmi1
a a !Sa J par
!A 0
albi J

1 5 ! ! A b B ! J4k J ,< V cu finalul


Jdar
!A bB 1
miei în dar du când (bis) * du !S
u Jcând
!K J vV

Ș
Pa M Pa
*M 9Ke

#
i-o J3z
stea 2
di !S
in Jzări
!A #
ve Jghind
31 z că ~J1z
rări ~, <Vspre
! !e SJ!A
de2păr J

vV
:
Pa
*
!A !
tări lu Jcind
!K J *(bis)
| 4J0a
con du 1
ce !
0 e S magi
J !A 0
cu J 0
da 1
a ru uri
!S Jdragi
!A 0J
în

15 ! ! A b B ! J4k J ,< V cu finalul


Jsagi
!A bB 1
albi de sagi du când (bis) * du !S
u Jcând
!K J vV

Ș
Pa M Pa 9Ke
*M
#
i-un JPrunc
3z2 plă !S
ă pând
J !A #
cu J3z
chi 1
pul ~J1z
blând~ , <Vsta
!!Sa J!A
su2râ J

vV :
Pa
*
!A !
zând tă Jcând
!K J *(bis)
| 4J0a
din cer 1
se !
0 e S J !
ninA 0
un J0a
cor 1
di !Si J !
vinA 0
se-a J

15 ! ! A b B ! J4k J
* ,< V cu finalul J!AbB 1!S J !K J
u de lin cân tând (bis) lin câ ân tând

84
LA IESLEA DIN BETLEEM
din tradiția Mănăstirii Agapia

e NH
glas s

L
Ga
0
a 1 ie !S
es 1
lea ~a 0x
din !
Be!Se O s em n
tle @ a N 1
ve ~1
ni 0!
ițiS2
frați0
a ca x

!!S ve s@a
să ă O dem, <V @
S-a 1s
năs~1~0s ! !
cut pe fân usS cat
! !
de 1
în ~s 1~0s !
geri în con

!S
ju !
ra !
at S1
Me ~1!S
si i 1
a a~1'
Me _
e si !Aa ,<V

C
Ga
@
ă 1 a !S
as1tăzi ~a 0x ! !a S O
ni S-a s cut nN 1
năs @a Dom~1
nu 0!
ul S2
Cel 0
a făr’ x

!
!SO
de e’n s put ,<V @
ce @a că 1s
as ~1~0s
tăzi s-a !
îm pli
!S nit
! cum
! 1a ~s 1~0s
fost pro !o

!S
ro !
ci !
it S1
Me ~1!S
si i 1a a~1'
Me _
e si !Aa ,<V

C
Ga
@
ă 1 Se !S
e1 va ~a 0x
naș !
te !S
e O s tos nN 1
Hris @a Me ~1
si 0!i S 2
a 0
a chip x

!!S mi s@a
lu u O nos , <V @
trei 1s
crai ~1~0s
de la !
ră!S
să!rit la’n
! 1
chi ~s 1~0s
na re !
au

!S
ve !
ni !it S1
Me ~1!S
si i 1a a~1'
Me _
e si !Aa ,<V

D
Ga
@
a 1 !S1
ru uri scum~a 0x
pe !
a !Sa O s nN 1
@a
du când și ~1
cu 0!u S2
în 0
a ge x

85
!!S
ri ii O s@a , <V @
cân tând mă 1s
ri ~1~0s ! !
re lui Dum neS !
zeu !
lui 1
Hris~s 1~0s
tos Fi

!
u! luiS !
Să !
ău S1
Me ~1!S
si i 1a a~1'
Me _
e si !Ka

HRISTOS DOMNUL S-A NĂSCUT


din tradiția Mănăstirii Agapia

glas Q s
VF

H nul O
s S-a s) U s cut a!
Pa
0
ris 4
tos Dom ! U năs ]@ la 1 no ' _
oi pe 1
pă ' ! @vV
ă mânta
Ni Pa
1x
în 1
ie _1=s
es le lâ ân !
gă _ ă boi a0
El x1
vi a!
neS ! enX1
pe ` tru !A
noi vV

M ge’n O
s ce s) U snel a!
Pa
0
ai 4
ca plân ! U ti ]@ pe 1 Ce ' _
el mi 1
ti ' _
i tel avV
Ni Pa
1x
în 1
ie _1=s
es le a a !
șe _a
e zat 0
de x1
Io a! lă`ă X1
sif S ! !A vV
u dat

S lul O
s e s) U srac a Mai
Pa
0
cu 4
te ! ce U să ]@ ! 1
ca ' _
a l-a’m 1
bră ' _
ă cat avV
Ni Pa
1x
în 1
ie _1=s
es le pe e’m !
pă _
ă rat 0
a în x1
scu a!
te S! el X1
ce ` !A vV
să rac

P
Pa
0
lă 4
pu mioa ra O
! U s fân s) U
us ]@ s cat Mai
a ! 1
ca ' _
a L-a 1
cu ' _
ul catvV
a
Ni Pa

1x
în 1
ie _1=s !_a
es le pe e’m pă ă rat 0
pe x1 îmX1
a!S !Î `
mi cul pă !A
rat vV

86
S mi O
s nea s) U s a!
Pa
0
tea 4 !
ua lu U ză’n ]@ zări tai 1 ni ' _
i ce 1
că ' _
ă rări a vV
Ni Pa
1x
spre 1
ie _1=s ! _
es le ce ei tre ei crai a0 x1a !
se’n dreap cu`u X1
tăS! a !
laiA vV

D pe O
s au s) U s a Prun
Pa
04
a ruri scum ! U a ]@ dus ! 1
cu ' _
u lui 1
I ' _
i susv a V
Ni Pa
1x
în 1
ie _1= s ! _
es le I i le-a au pusa0
pre x1
cum a! !`a X1
li Ss-a !A vV
fost spus

Î x gla s) U
] s lin 0x
Pa
040x !
!
n ge rii cân tă 1
cu O sul @ a pe Cel
! 1
ce ' _
e S-a 1

Ni Pa
_a
ăs cut 1
în 1
x ie !S
es !
le 0x
pe 1
Fi =s!di
i ul _a0x
vin ve 1 !a S !
nit din erX1
ce ` !AvV
se nin

P x O s) U
sme ] @ s rit Prun
Pa
0
ăs 4 to 0 x ! !
rii plea că 1
ge nunchi a ! 1
cu ' _
u lui 1
do
Ni Pa
_a
o rit 1
în 1
x ie !S
es !
le 0x
de 1
no =s !_a0x
oi pri i mit de 1 ! cra`aiX1
a S !
cei trei slă !AvV
vit

P de O
s su s) U s a !și 1
Pa
0
run 4 !
cul șa U ]@
râ zând pri ' _
i veș 1
te ' !
e S blând
!A vV
Ni Pa
1x
din 1
ie _0x
es le spre 1
ce =s
ei !
ce !
cu @
drag0
a I 1
x se ! !`i X1
a în S chi !A vV
nă’n prag

M
Pa
0
â 40x
na ri ! că’n O
di U s ce s) U
ti @ ] șor s !
a și 1
dă ' _
ă tu 1
tu ' !
u S ror
!A
Pa
1x
din 1
ie _1=s
es le ca a !
di _
in cer a1
bi ! cu `u X 1
a S!
ne vân tări
!A vV

Î
Pa Ni Pa
1
n x1
ie _1=s
es le lâ ân !
gă _
ă boi a0
ne-așx1
teap a! și `i X 1
tăS! pe noi
!K

87
RĂSUNĂ BLÂND
melodie franceză aranjată de I. Baston,
"Antologie de colinde", E.I.B.M.B.O.R., 2005, pag. 279,
după cum se cântă la Mănăstirea Agapia

e NH
glas (ritm de 3)

R
Ni
#
ă J3z
su 0
nă blând
J !A 0
spre J1k
sea J #
ră a0
al J 4
clo 0
z po J !
te A !
lorJ
:0J1a0J0a0J1z~! J !A 0J1z~!J
Ga Di
1k
cânt J nN | căci vi ne vi ne ia 0 a ră Hris tos pe-a
Ga
cest pă+ J 1
!A ! mânta| J m<C J 0
Tâ 1 ! JCrai
nă rul !K J !
cu mult
! 1J1k
a lai J11!J
vi ne din

!K
cer Jhai
! !
Le1J1'
rui Ler kJ nN

L
Ni
#
a J3z
fi 0
e J !
caA 0
re J1k
ca J #
să a0
se-a J 4
ud 0
z co J !
linA !
dăJ
:0J1a0J0a0J1z~!J!A0J1z~!J!A
Ga Di
1k
tori J nN | cân ta rea lor fru moa0 a să ră su nă pâ
Ga
!+ J1a
nă’n zori | Jm<C J 0
Tâ 1!
nă rul Crai J !K Jcu
!mult
! 1J1k
a lai J11!J !K Jhai
vi ne din cer !

!1J1'
Le rui Ler kJ nN

S
Ni
#
cu J3z
lați 0
creș J tini
!A 0
în J1k
gra J #
bă a0
și J 4
du 0
z ce J ți-
!IA !
priJ
:0J1a0J0a0J1z~!J!A0J1z~!J!A
Ga Di
1k
nos J nN | fă ce ți-I loc în ca 0 a să co pi lu lui

88
Ga
!+J1a
Hris tos | Jm<C J 0
Tâ 1!
nă rul JCrai !K J !
cu mult
! 1J1k
a lai J11!J
vi ne din !
cerK Jhai
!

!1J1'
Le rui Ler kJ nN

C
Ni
#
ăci J3z
vi 0
ne J !
vi A 0
ne J1k
ia J #
răși a0
Hris J 4
tos 0
z pe-a Jcest
!A !
păJ
:0J1a0J0a0J1z~!J!A0J1z~!J!A
Ga Di
1k
mânt J nN | să mân tu ias că lu 0 u mea de rău și de
Ga
pă+J1a
! cat | m
J <C J 0
Tâ 1!
nă rul JCrai !K J !
cu mult
! 1J1k
a lai J11!J
vi ne din !
cerK J!
hai

!1J1'
Le rui Ler kJ

VIFLAIME
Așa cum se cântă la Mănăstirea Agapia,
text: “Lângă ieslea minunată”, Ed. Oastea Domnului, Sibiu, 1995, pag. 10

eN H
glas (ritm de 3)

V
Ga Ni
1i a~0J0!!
fla i i meJ1a
Vi 1
fla J1Z ! J 1
i ) me cuma~1
de J n’
!a _
a ai
Ga
2J!A
pri mit!
înJ!A
ti 0
ne Jm<CJ3z
pe !
Fe J!A
cioa2
ra J!!!J1a S a XJ1a
Ma a ri a )a ` !J!`
să nas că ă

1J!!!J1k
pe Me e si a J nN

N
Ga Ni
1
’ai a~0J0!!
pri mi it tu J1a
Vi 1
fla J1Z ! J 1
i ) me în a~1
ca J !
se _
e e

89
Ga
2J!A
le ta!
le J!A
bu0ne Jm<CJ3z !J!A
să’i dai un2
pic J!!!J1a S așXJ1a
de e să la )a ` Ce !
luiJ!`
ma ai

1J!!!J1k
sfânt Co o pi laș J nN

N
Ga Ni
1
’ai a~0J0!!
ști u ut tuJ1a
Vi 1
fla J1Z ! J 1
i ) me cu a~1
câ J !
tă _
ă ă
Ga
2
dra Jgos
!A !
te J !
vi A 0
ne J m<C J 3 z ! Jsfân
cea mai !A 2
tă’n J!!!J1a S re xJ1a
tre e fe cioa )a 1 a

! J!
Dom nu`u 1
lui J!
Nă! ăs !
că J1a
toa 0
re J nN

P
Ga Ni
1
at a~0J0!!
moa le e și J1a
scu 1
te J1Z
ce ) !
e J 1I-aua~1
dă J !
ru _
u u
Ga
2J!A
it vi !
te J!A
le | J m<C J3z
lu !
mi J!A
nă2I-a J!!!J1a S it XJ1a
o o fe ri )i ` ! J !
o stea de `e

1J!!!J1k
la ră ă să rit J nN

P
Ga Ni
1
eș a~0J0!!
te ra a înJ1a
tu 1
ne J1Z
coa ) !
să J 1a a~1
fost J !a _
a a
Ga
2J!A
Dom nu !
lui J!A
ca0să m
J <CJ3z
la !
ve J!A
ni 2
rea J!!!J1a S me xJ1a
Sa a în lu )u 1 din !
vi J!
na

`1J!!
a ta Vi i !
flaJ1a
i 0me Jl

90
PE DRUM CU LUNĂ
din tradiția Mănăstirii Agapia

H q s
glas
V
P
M Pa
# 3
x 1
e drum cu ~ 2 !X !
'! spre
lu nă Ța O s _
!
ra Sfâ ân tă #
trei 3
x oa 1~2a
meni buni
Di Pa 9Ke

@x
că 1
lă 0
to 1
resc a ,V < 0x ! 1
din slăvi se 1
ni !
0 ne !
înS !
ge 1
rii 1
cân !
tă iar
!S ma
!
Pa
111!S
gii da ruri Îi !
dă !
ru iesc
!A vV

V
Di Pa Di Pa
7x! !și noi
e niți ! /@1s
să’I cân 1
tăm 0 !S tăm
să’I cân !A + t !
Ve niți x !
și noi să’L s1
! @ lă
Pa
să’L s~ 1
Di
!S ! O
u dăm lă ' 0 !
u Sdăm
!A m<C @ s nim 11@1
ve 1 ' ! să’
și noi Lui da ruri !IS dăm
!A vV

P
M Pa
#
ăs x3
tori 1
a ~ 2
lear ' ! !X !
gă spre Ța O !
ra Sfâ s _ ân tă #
la 3
x Prun1~2a
cul mic
Di Pa 9Ke

@x
ce 1
S-a 0
năs 1
cut a ,< 0x
V și !
i 1
ni 1
ma !
0 și gla!S !
sul 1
le 1
cân !
tă !
și S !
toa 1
te
Pa
11!S
ce le ce’s pe
! pă
! mânt
!A vV

V
Di Pa Di Pa
7x! !și noi
e niți ! /@1s
să’I cân 1
tăm 0 !S tăm
să’I cân !A + t !
Ve niți x !
și noi să’L s1
! @ lă
Pa
să’L s~ 1
Di
!S ! O
u dăm lă ' 0 !
u Sdăm
!A m<C @ s nim 11@1
ve 1 ' ! să’
și noi Lui da ruri !IS dăm
!A vV

D
M Pa
#
ea x3
su 1
pra’n~ 2
sla ' ! co X ruri
vă ! de !
! O sî ! ! #
în S geri cu x3
im 1
nuri ~ 2
sfin a

91
Di Pa 9Ke

@x
te’L1
dă 0
ru 1
iesc,<
a V 0x
cu !
to 1
ții 1
cân turi
0 ! ’nal
!S !
ță 1
spre 1
ce ruri
! !
în S geri
!
Pa
111 !S re’L
și oa meni Ca ! !
iu besc
!A vV

V
Di Pa Di Pa
7x! !și noi
e niți ! /@1s
să’I cân 1
tăm 0 !S tăm
să’I cân !A + t !
Ve niți x !
și noi să’L s1
! @ lă

să’L s~ 1
Di Pa
!S ! O
u dăm lă 0' !
u Sdăm
!A m<C @ s nim 11@1
ve 1 ' ! să’
și noi Lui da ruri !IS dăm
!A vV

Ș
M Pa
#
i x3
noi 1
din ~ 2 ni !i X mi
i ' ! ! O
le noa
s as
! _ # x3
tre spre cer 1
me ~ 2
reu a
Di Pa 9Ke

@x
să 1
î 0
năl 1
țăm a ,< V 0x
cân !
ta 1
rea 1
sfân!
0 tă spre !S zări
! 1
al 1
bas !
tre !
și S Prun
!
Pa
111!S
cul Sfânt să ă’L !
lă !
u dăm
!A vV

V
Di Pa Di Pa
7x! !și noi
e niți ! /@1s
să’I cân 1
tăm 0 !S tăm
să’I cân !A + t !
Ve niți x !
și noi să’L s1
! @ lă
Pa
să’L s~ 1
Di
!S ! O
u dăm lă 0' !
u Sdăm
!A m<C @ s nim 11@1
ve 1 ' ! să’
și noi Lui da ruri !IS dăm
!A vV

92
ÎNGERI SUS AM AUZIT
din tradiția Mănăstirii Agapia

e NH
glas x

Î
Ga
1~0020a
n geri sus am a !
u S!
zit: 0
dul !12
ce cân tând @
pes a!
te S câmp
!: nN

1~0020a !S deau
ia ră mun ții răs pun !: 0
ve !
sel1 e 2@a
cou a !
duS ceau
!: nN

S
Ga Ni
4 Z a ' a) S !a X 1
la 1 a a )a S!a X 1
a 1' a a )a S!a X1
a 1' a a
(Refren)

Ga
$A
vă 3
în 1
tru 11
cei de !
suA !
usK m<C 3 z a ' )a S !a X 1
sla 1 a a a) S!a X 1
a 1' a a
Ni Ga
1' a X 1
a a) S! a $A
a vă 3
și 11 1' !
pe pă mânt paA !
a A !
ceK nN

P
Ga
1~0020a
ăs tori cui îi hă !
ră S ziți
!: 0 ! 1
a cest cân 2
tec @fe a !
ri S !
cit: nN

1~0020a
ce lu mi nă ați !
văS zut
!: 0
ce vești
! 1
mari 2@a
ați a !
u S! nN
zit: (Refren)

H
Ga
1
ai ~0020a !S em
și vezi la Be tle !:0 ! 1
cui cân tă 2@a
în geri !
în S !
cor: nN

1~0020a
hai te’n chi nă lui ! S !:0
Ii sus ! 1
lui Hris 2 @
tos Domn a !S cut
nou năs !:
(Refren)

93
SUS, BOIERI, NU MAI DORMIȚI
din “Cartea satului”, George Breazul,
nr. 24, pag. 37

H rC s
glas

S
Ni Pa
4Z
us !
boS ieri
! O s mai 0
nu 1 dor 0
mi !
i S !i !
iți S 1 a !S vre
că nu-i ! 0 săS
mea `a X O
Ni
1!S
ă dor0
mi _1!S
i iți Co lin dăm
! Doa
!A 3x am !
ne Co
! lind
!A cC

V
Ni Pa
4Z !S !e O
re mea
s vă 0
să 1 scu 0
la !a S !
a !
ațiS 1
ca a!
saS !
să 0 măS
vă `ă X O
Ni
1!S
tu u 0
ra _1!S
a ați Co lin dăm
!
Doa !A 3x
am !
ne Co
! lind
!A cC

Ș
Ni Pa
4Z
i ma
!S !
sa O
s vă’n căr 0
să 1 0 ca !
a S !a !
ațiS 1
și a!
șe S deți
! 0 priS
de `e X O
Ni
1!S
ve e 0
ghea _1!S
a ați Co lin dăm
! Doa
!A 3x am !
ne Co
! lind
!A cC

C
Ni Pa
4Z !S tăm
’aș tep pe 1
! O sDom 0 nul 0
Sfâ !â S !
â ânt
!S 1
ca a!
să S !
vi 0 peS
e `e X O
Ni
1!S
pă ă 0
mâ _1!S
â ânt Co lin dăm
! Doa
!A 3x am !
ne !
Co lind
!A cC

C
Ni Pa
4Z
ă !e S !
Fi O s ce 0
ul 1 ru 0
lu !
u S !u !
ui S 1 a !S nul
și Dom ! 0 mânS
pă `ă X O
Ni
1!S
tu u 0
lu _1!S
u ui Co lin dăm
!
Doa !A 3x
am !
ne Co
! lind
!A cC</