Sunteți pe pagina 1din 42

I.1.1. TEST 1996.

1
1. H. Mintzberg defineşte strategia (Five P`s for Strategy) ca fiind:
b) model de comportament
c) plan
e) poziţie
f) perspectivă
g) stratagemă
2. Se diferenţiază următoarele niveluri teoretice de formulare a strategiei:
b) organizaţie
c) funcţional
g) afacere
3. Barierele de intrare împotriva noilor intraţi, sugerate de M. Porter în modelul său de
analiză a mediului competiţional, sunt:
d) politicile guvernamentale
f) economia de scară
4. Nivelul rivalităţii într-o industrie este ridicat cînd:
b) există numeroşi competitori de mărimi apropiate
5. Mediul înconjurător competiţional este constituit din acele elemente- indivizi, grupuri,
organizaţii, care:
c) sunt externe organizaţiei şi o influenţează în mod direct
6. Forţele modelului Porter de analiză a competiţiei într-o industrie sunt
b) ameninţarea noilor intraţi
c) puterea de negociere a furnizorilor
e) nivelul rivalităţii
g) puterea de negociere a consumatorilor
7. Industria fragmentată este o industrie cu următoarele caracteristici:
b) există un număr mare de concurenţi
d) nu există nici un concurent cu o poziţie dominantă
8. Matricea lui Igor Ansoff propune următoarele strategii generice:
a) penetrarea pieţii
d) dezvoltare produsului
e) diversificarea
f) dezvoltarea pieţei
9. Matricea lui Michael Porter propune următoarele strategii generice:
a) diferenţierea
e) lider prin costuri
h) focalizarea asupra costurilor
10. Strategia diversificării concentrice constă în:
d) realizarea de noi produse ce prezintă similaritate cu cele vechi
11. Strategia de integrare verticală constă în:
b) regruparea într-o singură firmă a etapelor unui proces de producţie
12. Achiziţia este un mijloc de creştere a firmei prin care:
a) se cumpără o altă firmă
13. Matricea GE-McKinsey prezintă pe cele două axe:
b) atractivitatea industriei
e) poziţia competiţională a afacerii
14. Baza pentru realizarea a unei compartimentări divizionale o reprezintă:
c) produsul
f) consumatorul
g) aria geografică
15. Structura matricială încalcă principiul:
e) unităţii de comandă
16. Valoarea Z a lui E.I.Altman face referire la:
b) situaţia financiară
17. Firmele japoneze pun accentul pe funcţiile:
a) producţie şi personal
18. Structura celor 7-S are ca "noduri":
d) stilul
e) structura
f) sistemele
h) strategia
19. Caracteristicile principale ale mediului strategic al firmei japoneze sunt:
a) model cultural axat pe grup
c) înclinaţie spre economii şi investiţii
e) resurse naturale naţionale sărace

20. Susţinerea unei strategii neutrale este motivată astfel:


b) performanţele actuale sunt satisfăcătoare şi nu este justificată asumarea riscurilor unei
noi strategii

I.1.2. TEST 1996.2


1. Analiza mediului înconjurător competițional se bazează pe studiul industriei definită
ca:
b) un grup de firme ce realizează produse similare ce se pot substitui reciproc
2. Prin economie de scară se înțelege
c) reducerea costurilor unitare ca urmare a fabricării sau distribuirii unui produs într-o
cantitate mare
3. Puterea de negociere a consumatorului este mare când:
a) achiziționează un produs în cantități mari
f) nivelul profitului său este scăzut
4. Amenințarea produselor de substituție este mare când:
b) există o înclinație a consumatorilor spre produsele de substituție
d) costurile switch (de transfer) sunt reduse
5. Analiza lanțului valorii enumeră ca activități primare:
a) logistica internă
b) service-ul
c) operațiile
d) marketing-ul şi vânzările
6. Dacă pentru competențele unei firme există atributele valoare şi raritate, atunci
conform modelului VRIO firma are în competiție o poziție caracterizată prin:
c) avantaj
7. Intre competențele funcționale ale unei firme se numără;
a) operațiile
b) personalul
f) finanțele
g) cercetarea-dezvoltarea
8. Peter Drucker enumeră între ariile-cheie pentru performanță:
a) inovarea
b) productivitatea
d) resursele fizice şi financiare
e) poziția pe piață
g) profitabilitatea
h) responsabilitatea publică
9. Ca alternative strategice de restrângere se utilizează:
b) strategia lichidării totale
c) strategia de redresare
10. Din punct de vedere dimensional (număr de celule) matricea Royal Dutch-Schell este
similară matricei:
c) GE-McKinsey
11. O opțiune strategică acceptabilă trebuie să reziste următoarelor teste:
a) de context
b) de consistență a obiectivelor
e) de fezabilitate
12. Se utilizează pentru control următoarele tipuri de centre de responsabilitate
a) de cheltuieli
e) de profit
f) de costuri standard
13. H. Mintzberg defineşte strategia (Five P`s for Strategy) ca fiind:
b) plan
d) poziție
e) perspectivă
f) model de comportament
g) stratagemă
14. Barierele de intrare împotriva noilor intrați, sugerate de M. Porter în modelul său de
analiză a mediului competițional, sunt:
e) politicile guvernamentale
g) economia de scară
15. Industria fragmentată este o industrie cu următoarele caracteristici:
b) există un număr mare de concurenți
f) nu există nici un concurent cu o poziție dominantă
16. Matricea lui Igor Ansoff propune următoarele strategii generice:
a) penetrarea pieții
d) dezvoltare produsului
e) diversificarea
f) dezvoltarea pieței
17. Baza pentru realizarea unei compartimentări divizionale o reprezintă:
a) produsul
f) consumatorul
18. Valoarea Z a lui E.I.Altman face referire la:
c) situația financiară
19. Firmele japoneze pun accentul pe funcțiile:
f) producție şi personal
20. Structura celor 7-S are ca "noduri":
d) stilul
e) structura
f) sistemele
g) oamenii
h) strategia

I.1.3. TEST 1996.4


1. Se diferențiază următoarele niveluri teoretice de formulare a strategiei:
b) organizație
c) funcțional
g) afacere
2. Barierele de intrare împotriva noilor intrați, sugerate de M. Porter în modelul său de
analiză a mediului competițional, sunt:
d) politicile guvernamentale
f) economia de scară
h) accesul la canalele de distribuție
3. Nivelul rivalității într-o industrie este ridicat când:
b) există numeroşi competitori de mărimi apropiate
4. Matricea lui Michael Porter propune următoarele strategii generice:
a) diferențierea
e) lider prin costuri
h) focalizarea asupra costurilor
5. Strategia diversificării concentrice constă în:
d) realizarea de noi produse ce prezintă similaritate cu cele vechi
6. Matricea GE-McKinsey prezintă pe cele două axe:
b) atractivitatea industriei
e) poziția competițională a afacerii
7. Caracteristicile principale ale mediului strategic al firmei japoneze sunt:
a) model cultural axat pe grup
c) înclinație spre economii şi investiții
e) resurse naturale naționale sărace
8. Unitatea strategică de afaceri are următoarele caracteristici:
d) este formată din una sau mai multe divizii
e) formulează un set de obiective proprii
9. Industria matură se caracterizează prin:
c) încetinirea sau plafonarea creşterii
10. Ciclul de viață al produsului este un model ce sugerează legătura între:
c) cifra de afaceri şi timpul trecut de la apariția produsului
11. La baza strategiilor firmelor japoneze stau următoarele idei:
a) succesul pe o piață în creştere se măsoară prin segmentul de piață deținut
c) prețul este principalul instrument de cucerire a unei piețe şi trebuie diminuat continuu
în corelație cu scăderea costului
e) investiția trebuie să preceadă sau să urmeze creşterea unei piețe, chiar sacrificând
profitabilitatea pe termen scurt
12. Firma antreprenorială are următoarele caracteristici:
c) practică procese inovative
f) are ca scop creșterea şi îmbunătățirea profitabilității
13. Prin economie de scară se înțelege:
c) reducerea costurilor unitare ca urmare a fabricării sau distribuirii unui produs într-o
cantitate mare
14. Analiza lanțului valorii enumeră ca activități secundare:
e) dezvoltarea tehnologiei
f) aprovizionarea
h) managementul resurselor umane
15. Dacă pentru competențele unei firme există atributul valoare, atunci conform
modelului VRIO firma are în competiție o poziție caracterizată prin:
b) paritate

16. Structura celor 7-S are ca "noduri":


d) stilul
e) structura
f) sistemele
h) strategia
17. Printre componentele unei misiuni formalizate se numără:
a) piața
c) produsele
f) consumatorii
h) domeniu geografic
18. Misiunea unei organizaţii poate fi definită ca:
b) expresie generală a raţiunii de a exista
19. Structura organizațională a lui H. Mintzberg foloseşte următoarele blocuri:
a) vârful strategic
d) ideologia
e) miezul operațional
h) linia mijlocie
20. Firmele utilizează ca mijloace de dezvoltare externă:
a) achiziția
d) fuziunea
e) joint-venture

I.1.4. TEST 1997.1


1. Achiziţia este un mijloc de creştere a firmei prin care:
d) se cumpără o altă firmă
2. Teoria Z a lui W. Ouchi face referire la:
c) o formă hibridă de management
3. Barierele de intrare împotriva noilor intraţi, sugerate de M. Porter în modelul său de
analiză a mediului competiţional, sunt:
f) politicile guvernamentale
g) economia de scară
4. Nivelul rivalităţii într-o industrie este ridicat când:
e) există numeroşi competitori de mărimi apropiate
5. Mediul înconjurător competiţional este constituit din acele elemente - indivizi, grupuri,
organizaţii, care:
d) sunt externe organizaţiei şi o influenţează în mod direct
6. Forţele modelului Porter de analiză a competiţiei într-o industrie sunt
b) ameninţarea noilor intraţi
c) puterea de negociere a furnizorilor
d) ameninţarea produselor de substituţie
e) nivelul rivalităţii
g) puterea de negociere a consumatorilor
7. Industria fragmentată este o industrie cu următoarele caracteristici:
b) există un număr mare de concurenţi
d) nu există nici un concurent cu o poziţie dominantă
8. Matricea lui Igor Ansoff propune următoarele strategii generice:
a) penetrarea pieţii
c) diversificarea
f) dezvoltare produsului
g) dezvoltarea pieţei
9. Matricea lui Michael Porter propune următoarele strategii generice:
a) diferenţierea
c) lider prin costuri
h) focalizarea asupra costurilor
10. Strategia diversificării concentrice constă în:
d) realizarea de noi produse ce prezintă similaritate cu cele vechi
11. Strategia de integrare verticală constă în:
b) regruparea într-o singură firmă a etapelor unui proces de producţie
12. Analiza lanţului valorii enumeră ca activităţi primare:
a) logistica internă
b) service-ul
c) operaţiile
d) marketing-ul şi vânzările
13. Matricea GE-McKinsey prezintă pe cele două axe:
c) poziţia competiţională a afacerii
d) atractivitatea industriei
14. Baza pentru realizarea unei compartimentări divizionale o reprezintă:
b) produsul
g) consumatorul
15. Structura matricială încalcă principiul:
c) unităţii de comandă
16. Valoarea Z a lui E.I.Altman face referire la:
b) situaţia financiară
17. Analiza mediului înconjurător competiţional se bazează pe studiul industriei definită
ca:
b) un grup de firme ce realizează produse similare ce se pot substitui reciproc
18. Structura celor 7-S are ca "noduri":
c) structura
f) stilul
g) sistemele
h) strategia
19. Misiunea unei organizaţii poate fi definită ca:
b) expresie generală a raţiunii de a exista
20. Susţinerea unei strategii neutrale este motivată astfel:
b) performanţele actuale sunt satisfăcătoare şi nu este justificată asumarea riscurilor unei
noi strategii

I.1.5. TEST 1998.3

1. Matricea GE-McKinsey prezintă pe cele două axe:


b) atractivitatea industriei
e) poziţia competiţională a afacerii
2. Industria este definită de Porter ca fiind:
d) un grup de firme care realizează produse ce se pot substitui reciproc

3. Comportamentul adaptiv strategic (Miles şi Snow) prezintă următoarele forme:


b) prospector
c) analist
e) reactor
g) apărător
4. Obiectivele şi misiunea unei organizaţii se raportează la următoarele probleme:
a) adaptarea
c) colaborarea
d) integrarea
g) identitatea
5. Procesul decizional strategic este condiţionat de următoarele caracteristici obiective ale
decidenţilor
a) educaţia
b) experienţa
e) poziţia ierarhică
6. Prin economie de scop se înţelege:
d) diminuarea consumului unor resurse prin utilizarea în comun a acestora pentru
atingerea mai multor ţinte
7. Cea mai cunoscută tipologie decizională (Allison) conţine următoarele modele:
b) analitic/ raţional
e) organizaţional
f) politic (birocratic)
8. Cea mai cunoscută corelaţie a modelului PIMS este între:
b) segment de piaţă şi profitabilitate
9. Discutarea puterii în organizaţie presupune următoarele moduri de abordare:
a) juridică
d) sociologică
f) psihologică
10. Dacă pentru competenţele unei firme există atributele valoare, raritate și
inimitabillitate, atunci conform modelului VRIO firma are în competiţie o poziţie caracterizată
prin:
c) avantaj îndelungat
11. Prin grup strategic se înţelege:
a) un grup de firme asociat unei împărţiri a unei industrii în domenii cu caracteristici
diferenţiate semnificativ
12. Printre elementele ce se pot identifica drept origini ale culturii organizaţionale sunt:
a) mediul înconjurător
c) istoria
e) personalul
13. Curba de experienţă exprimă următoarea relaţie:
e) corelaţie inversă între volumul cumulat de producţie şi costurile unitare asociate
14. Matricea lui Igor Ansoff propune următoarele strategii generice:
a) penetrarea pieţii
d) dezvoltare produsului
f) dezvoltarea pieţei
15. Matricea BCG 1 (modelul clasic) prezintă pe cele două axe:
a) rata de creştere a pieţii
d) poziţia relativă pe piaţă
16. Cea mai cunoscută clasificare a portofoliului de afaceri utilizează următorii doi
indicatori:
a) de creştere şi de legătură
17. Prin metoda raţiilor se realizează o comparaţie:
a) în timp
d) cu firme din aceeaşi industrie
18. Studiul firmei bazat pe resurse porneşte de la următoarele prezumţii:
b) eterogenitatea resurselor şi imobilitatea resurselor

I.1.6. TEST 1998.4


1. Segmentarea strategică diferă de segmentarea de marketing prin faptul că:
c) are şi criterii de ofertă
2. Industria automobilelor este considerată o industrie
c) de volum
3. Matricea Hofer prezintă:
d) 15 celule
4. O formă de bază a controlului strategic este:
d) supravegherea strategică.
5. Cea mai cunoscută corelaţie a modelului PIMS este între:
b) segment de piaţă şi profitabilitate
6. Curba de experienţă exprimă următoare relaţie:
e) corelaţie inversă între volumul cumulat de producţie şi costurile unitare asociate.
7. Structurile concurenţiale speciale cu claritate tipologică maximă prezentate de Porter
sunt:
d) industria fragmentată şi industria globală.
8. Cea mai cunoscută clasificare a portofoliului de afaceri utilizează următorii doi
indicatori:
c) de specializare şi de legătură
9. Discutarea puterii în organizaţie presupune următoarele moduri de abordare:
a) juridică
d) sociologică
f) psihologică.
10. Nivelul rivalităţii într-o industrie este ridicat când:
b) există numeroşi competitori de mărimi apropiate
11. Evoluţia managementului strategic implică următoarele faze:
a) planificare bazată pe previziune
d) planificare finanaciară de bază
e) management strategic
f) planificare orientată extern
12. Ameninţarea produselor de substituţie este mare când:
b) există o înclinaţie a consumatorilor spre produsele de substituţie
d) costurile de transfer sunt reduse.
13. Industria este definită de Porter ca fiind:
b) un grup de firme care realizează produse ce se pot substitui reciproc
14. Dacă pentru competențele unei firme există atributele valoare şi raritate, atunci
conform modelului VRIO firma are în competiție o poziție caracterizată prin:
c) avantaj
15. Comportamentul adaptiv strategic (Miles şi Snow) prezintă următoarele forme:
b) prospector
c) analist
e) reactor
g) apărător
16. Valoarea Z a lui E.I.Altman face referire la:
b) situaţia financiară

17. Alternativele de restrângere sunt :


c) lichidare parţială
e) redresare
18. Prin economie de scop se înţelege:
d) diminuarea consumului unor resurse prin utilizarea în comun a acestora pentru
atingerea mai multor ţinte.

I.1.7. TEST 2001.1


1. Firma “Blablax Inc” s-a reorganizat sub forma centrelor de profit pentru că
c) avea un portofoliu diversificat de tip conglomerat
d) era organizată pe o structură divizională
2. “Ce părere ai de Z?” întreabă Bill. Nelu răspunde:
b) “Dacă este 5,23 înseamnă că firma are o poziţie financiară solidă!”
e) “Este o teorie a lui William Ouchi privind între altele organizaţiile japoneze!”
3. Şefu’ zice: “Gică, ai evidenţiat foarte bine “industria în impas” cu formalizarea
matematică
a) y = 4!”
4. “Unchiul Jim din Australia mi-a lăsat moştenire o firmă, dar, dracu să-l ia, a impus
următoarele condiţii testamentare: firma să nu aibă mai mult de 25 de salariaţi, inclusiv eu, şi
toate cele 8 rude să fie angajate în subordinea mea directă ca “şefuţi” cu minim 3 subordonaţi
direcţi fiecare. În consecinţă, voi adopta o structură:
d) matricială.”
5. Analiza raţiilor este utilă când se compară:
b) Ford cu General Motors
d) Ford cu Fiat
e) Ford din 1980 cu Ford din 1994
6. Realizarea unei strategii de integrare orizontală a firmei “Clapax” este redată cel mai
bine de indicatorul cu dinamica următoare:
c) segment de piaţă: 34, 42
7. Dacă firma producătoare de bere “Pischbeer” realizează o strategie de focalizare,
atunci sloganul ei adaptat va fi “Noi facem o bere
a) care îţi lasă gura apă!”
8. Un punct din ciclul de viaţă al unui produs este reprezentat de
b) volum de vânzări 42, timp 13
9. Un eveniment decisiv în timpul celui de-al doilea război mondial a fost debarcarea
aliaţilor anglo-americani în Franţa. Germanii considerau că debarcarea va avea loc în Pas-de-
Calais, pentru că era punctul cel mai apropiat de Anglia, cu multiple avantaje date de
posibilitatea de a concentra rapid forţele necesare. Anglo-americanii au debarcat în Normandia,
strategia punând accentul pe:
b) principiul surprizei
10. Gică de la “Strategic Tim” poziţionează o SBU într-o matrice de portofoliu, într-o
locaţie, notată ca la şah, D3. “Cum se chemă matricea asta?” întreabă Gigi. “Nu mai ştiu, dar în
mod cert nu este matricea:
a) BCG!”
b) McKinsey!”
c) Royal Dutch-Shell !”
11. Industria ciliplacilor este etichetată ca fiind “matură”. Faptul este caracterizat cel mai
bine de indicatorul cu dinamica următoare:
c) cifra de afaceri: 172, 170, 171, 174, 173
12. Se acceptă unanim că producţia de zuzăre este afectată de economia de scară.
Fenomenul este evidenţiat de:
e) pentru capacitatea de producţie: 17, 23, 31, 39, corespunde respectiv costul unitar: 90,
85, 77
13. Modificarea cursului leu-dolar US apare pentru firma X din Braşov ca fiind un
element de analizat cu modelul PEST, la “intersecţia” mediu-nivel (arie) de interes următoare:
b) mediu economic
g) nivel internaţional
14. Firma “Vatax” modifică preţul produsului său verex 123, îmbuteliat în sticle de PVC
de ½ l, pentru piaţa estică. Decizia este o componentă a nivelului strategic:
c) funcţional
15. O firmă îşi vinde produsul pe pieţele X, Y şi Z cu preţurile 12, 14, 16, iar
caracteristicile produsului sunt a, b, c. Pentru viitor firma îşi propune să mai introducă un produs
pe pieţele X, Y, Z, W alături de produsul iniţial, să menţină caracteristicile acestora şi să
diminueze preţurile cu 20% pe toate pieţele. Strategia descrisă aproximează cel mai bine:
c) strategia lider prin costuri
16. Dacă numărul consumatorilor este nc şi numărul producătorilor este np, atunci puterea
de negociere a consumatorilor este maximă în situaţia cu configuraţia:
b) n p =1000 şi n c =1
17. Evoluţia managementului strategic implică următoarele faze:
a) planificare bazată pe previziune
c) planificare financiară de bază
d) management strategic
e) planificare orientată extern
18. O opţiune strategică trebuie să răspundă testelor de:
a) context
c) competenţă
d) fezabilitate
g) consistenţă a obiectivelor
19. Paradigma organizaţională a firmei japoneze este focalizată asupra:
c) resurselor umane

I.1.8. TEST 2004.1

1. Şefu’ zice: “Gică, ai evidenţiat foarte bine “industria fragmentată” cu formalizarea


matematică
c) (5,7);(10,14);(5,21);(7,22) !”
2. Pentru firma “Tractorul”, în sistemul benchmarking, marketingul ar trebui să
urmărească ca etalon cea mai performantă firmă
c) în gestionarea factorului respectiv
3. “Reconsiderarea completă şi rapidă a unei strategii, reconsiderare impusă de
evenimente neaşteptate” este miza
b) controlului special de alertă
4. Managementul prin proiecte foloseşte o structură
f) hibridă
5. Gică de la “Strategic Tim” foloseşte o matrice de portofoliu, dar spune că nu are
nevoie de reprezentarea vânzărilor asociate. Matricea sa este un model
b) BCG 2
6. Economia de talie nu apare în cadrul unei industrii
a) fragmentate
7. Diversificarea este o soluţie pentru situaţia
b) ST
8. Dacă p este numărul pieţelor şi v este volumul vânzărilor, atunci “penetrarea pieţii”
după Ansoff este redată cel mai bine de evoluţia
a) iniţial p=5, v=7 final p=5, v=10
9. Nivelul de rivalitate în industrie poate să scadă dacă una din firmele ce o compun
urmează o strategie de
d) achiziţie
10. Un punct din ciclul de viaţă al unui produs este reprezentat de
b) volum de vânzări 42, timp 13
11. Pentru o problemă decizională se cunoaşte că s-au identificat un număr de 7 soluţii
posibile şi 2 soluţii satisfăcătoare. Modelul decizional care aproximează cel mai bine problema
este:
c) organizaţional
12. Structura celor 7-S are ca "noduri":
d) stilul
e) structura
f) sistemele
h) strategia
13. În industria sharkurilor există trei repere istorice constituite de apariţia manicoterului
în 1952, babzalacului în 1961 şi corexului în 1974. Firma “Flapsex” este considerată ca având un
comportament de reactor. Acest comportament este cel mai bine redat prin anii de apariţie în
producţia proprie a celor trei produse, respectiv:
c) 1958, 1968, 1978
14. Ciclul de viaţă al unui produs, în forma sa cea mai uzuală, este
d) y =-x2 +4x
15. Conform lui Mintzberg, numărul de “blocuri de construcţie” folosite de structurile
hibride este:
f) 6
16. Un obiectiv tangibil este un obiectiv
d) care poate fi atins în anumite condiţii
17. Dacă firma producătoare de bere “Pischbeer” realizează o strategie de diferenţiere,
atunci sloganul ei adaptat va fi “Noi facem o bere...
c) Mercedes-Benz!”
18. Analiza lanţului valorii enumeră ca activităţi primare:
a) logistica internă
b) service-ul
c) operaţiile
d) marketing-ul şi vînzările

19. Peter Drucker enumeră între ariile-cheie pentru performanţă:


a) inovarea
b) productivitatea
d) resursele fizice şi financiare
e) poziţia pe piaţă
g) profitabilitatea
h) responsabilitatea

I.1.9. TEST 2007.1

1. Pentru o problemă decizională se cunoaşte că s-au identificat mulţimea soluţiilor


posibile 15, mulţimea soluţiilor satisfăcătoare 8, mulţimea soluţiilor optime 1. Modelul
decizional care aproximează cel mai bine problema este:
c) organizaţional
2. Firma “Boeing” (producătoare de avioane de pasageri de la 100 la 500 pasageri) face
parte dintr-o industrie
b) globală
3. “Fraţilor, am făcut un film extraordinar şi îl exportăm la americani!” zice Florin
Călinoiu. “Nu putem, şefu, că avem ca bariere de intrare
c) accesul la canalele de distribuţie
4. Pentru sistemul său de magazine “cash-and-carry” firma “Japco” utilizează ca centre
de responsabilitate
c) centrele de venituri
5. La baza strategiilor firmelor japoneze stau următoarele idei:
a) succesul pe o piaţă în creştere se măsoară prin segmentul de piaţă deţinut
c) preţul este principalul instrument de cucerire a unei pieţe şi trebuie diminuat continuu
în corelaţie cu scăderea costului
f) investiţia trebuie să preceadă sau să urmeze creşterea unei pieţe, chiar sacrificând
profitabilitatea pe termen scurt
6. Firma “Transilvania Espresso”, ce are ca afacere unică realizarea unui ziar, se
integrează în amonte prin:
a) achiziţionarea tipografiei
7. Lolak şi Bolak analizează un portofoliu de afaceri. Bolak zice “Afacerea cu mentă este
o “stea” pentru că are caracteristicile
a) vânzări ale urmăritorului 5, rata de creştere a pieţei 15, vânzări 20
8. Prin metoda raţiilor se realizează o comparaţie:
a) în timp
d) cu firme din aceeaşi industrie
9. Pentru recoltatul fasolniţei produsul procotot (P) înlocuieşte cu probabilitate mare
gucăna (G) când:
b) cost gucăna 36, cost transfer 13, cost procotot 21, în condiţii de volum recoltat identic
10. Conform modelului cu cinci forţe a lui M. Porter, în cazul firmei “Tractorul” din
România, există o corelaţie pozitivă între:
b) preţul cailor şi rata profitului
11. Structura celor 7-S are ca "noduri":
c) structura
f) stilul
g) sistemele
h) strategia
12. Structura matricială încalcă principiul:
e) unităţii de comandă
13. Nivelul rivalităţii într-o industrie este ridicat când:
b) există numeroşi competitori de mărimi apropiate
14. Sunt criterii de segmentare strategică:
e) structura costului
f) tehnologia
g) concurenţii
15. Integrarea verticală urmăreşte creşterea:
b) profitului
16. Comportamentul adaptiv strategic (Miles şi Snow) prezintă următoarele forme:
b) prospector
c) analist
e) reactor
g) apărător
17. Principala corelaţie studiată de modelul PIMS este:
c) segment de piaţă – profit
18. Peter Drucker enumeră între ariile-cheie pentru performanţă:
a) inovarea
b) productivitatea
d) resursele fizice şi financiare
e) poziţia pe piaţă
g) profitabilitatea
h) responsabilitatea publică
19. Discutarea puterii în organizaţie presupune următoarele moduri de abordare:
a) juridică
d) sociologică
f) psihologică

I.1.10. TEST 2011.1

1. Scăderea preţului benzinei poate fi considerată o oportunitate pentru


b) o companie aeriană.
c) un cultivator de măsline.
2. Restaurantul “La Tache” de lângă Colina Universităţii reprezintă un “jucător” într-o
industrie
c) fragmentată.
3. Pentru firma „Papagalix”, producătoare de coferole, o echipă universitară de mari
specialişti în management a identificat următoarele caracteristici: marketingul coferolelor este
supercool, costurile sunt prea mari, în contextul în care creditul bancar se restrânge şi condiţiile
sale se înrăutăţesc, dar cererea de coferole marchează un trend pozitiv. S-a decis să se concedieze
o parte din salariaţi şi să se mărească producţia fizică. Această strategie poate fi etichetată cel
mai bine ca fiind una de tip:
d) WO.
4. Managementul firmei Dacia decide să prezinte în Europa noul său model Fuster
utilizând ca simbol celebrul fotomodel Bianca lu' Bote. Acest element apare ca fiind o
componentă a unei strategii de nivel:
e) funcţional.
5. Conform teoriei actuale a managementului strategic, un grup strategic este ar putea fi
reprezentat de următoarea listă de entităţi organizaţionale:
b) firma VW, firma Fiat, firma Kia.
6. Un punct din ciclul de viaţă al unui produs poate fi reprezentat de
b) volum de vânzări 42, timp 13.
7. Făcând o eroare de logică strategică, studentul Guţă Protopezvoglu etichetează
strategia firmei «Gogorex» utilizând concepte mutual exclusive (care fac referire la acţiuni
strategice care sunt logic imposibil de susţinut simultan). Această etichetare eronată este:
d) concentrare prin integrare în aval.
8. La firma de bigi-bigi-uri se fixează mai multe obiective strategice. Cel care respectă
cel mai bine forma şi caracteristicile ideale date de teorie şi permite controlul este
e) achiziţionarea unui autovehicul Q7 pentru director până la data de 30.03.2015.
9. Analiza raţiilor este utilă când se compară
b) Ford cu General Motors.
d) Ford cu Fiat.
e) Ford din 1999 cu Ford din 2010.
10. În industria sharkurilor există trei repere istorice constituite de apariţia manicoterului
în 1952, babzalacului în 1961 şi corexului în 1974. Firma “Flapsex” este considerată ca având
un comportament „prospector”. Acest comportament este cel mai bine redat prin anii de apariţie
în producţia proprie a celor trei produse, respectiv:
b) 1952, 1961, 1974
11. Lolak şi Bolak analizează un portofoliu de afaceri. Bolak zice “Afacerea cu mentă
este o “stea” pentru că are caracteristicile:
a) vânzări ale urmăritorului 5, rata de creştere a pieţii 15, vânzări 20”.
12. Nivelul de rivalitate ridicat într-o industrie este reprezentat cel mai bine de situaţia
următoare în care p1, p2 şi p3 sunt ponderile procentuale ale primilor trei clasaţi, iar n este
numărul de concurenţi existenţi pe piaţă:
c) p1=4% p2=3% p3=1% n=97
13. Industria ciliplacilor este etichetată ca fiind “matură”. Faptul este caracterizat cel mai
bine de indicatorul cu dinamica următoare:
c) cifra de afaceri: 172, 170, 171, 174, 173.
14. Principala corelaţie studiată de modelul PIMS este:
c) segment de piaţă – profit.
15. Firma “Blablax Inc” s-a reorganizat sub forma centrelor de profit pentru că
c) avea un portofoliu diversificat de tip conglomerat.
d) era organizată pe o structură divizională.
16. Realizarea unei strategii de integrare orizontală a firmei “Clapax” este redată cel mai
bine de indicatorul cu dinamica următoare:
c) segment de piaţă: 34→42.
17. Pentru o problemă decizională se cunoaşte că s-au identificat mulţimea soluţiilor
posibile 15 și mulţimea soluţiilor satisfăcătoare 8, fără a fi identificată o soluție optimală.
Modelul decizional care aproximează cel mai bine problema este cel
c) organizaţional.
18. Nivelul de rivalitate în industrie poate să scadă dacă una din firmele ce o compun
urmează o strategie de
d) achiziţie.
I.1.11. TEST 2011.2

1. Creşterea preţului benzinei poate fi considerată o oportunitate pentru


b) o companie feroviară.
2. “Ce este „Z” ?” întreabă Bill. Nelu răspunde:
d) “Este o teorie a lui William Ouchi privind, între altele, organizaţiile japoneze!”
3. Evoluţia managementului strategic implică teoretic şi unele din următoarele faze:
a) planificare bazată pe previziune
c) planificare financiară de bază
d) management strategic
4. Managementul firmei Dacia decide să prezinte în Europa noul său model Fuster
utilizând ca simbol celebrul fotomodel Bianca lu' Bote. Acest element apare ca fiind o
componentă a unei strategii de nivel
e) funcţional.
5. Conform teoriei actuale a managementului strategic, un grup strategic este ar putea fi
reprezentat de următoarea listă de entităţi organizaţionale:
a) firma Orange, firma Vodafone, firma Deutsch Telecom.
6. Un punct din ciclul de viaţă al unui produs poate fi reprezentat de
f) volum de vânzări 42, timp 13.
7. Făcând o eroare de logică strategică, studentul Guţă Protopezvoglu etichetează
strategia firmei «Gogorex» utilizând concepte mutual excluzive (care fac referire la acţiuni
strategice care sunt logic imposibil de susţinut simultan). Această etichetare eronată este:
a) diversificare concentrată.
8. La firma de bigi-bigi-uri se fixează mai multe obiective strategice. Cel care respectă
cel mai bine forma şi caracteristicile ideale date de teorie şi permite controlul este
d) eliminarea mânerului existent la modelul actual până la data de 30.02.2012.
9. Gică de la “Strategic Tim” poziţionează o SBU într-o matrice de portofoliu, într-o
locaţie, notată ca la şah, C3. “Cum se chemă matricea asta?” întreabă Gigi. “Nu mai ştiu, dar în
mod cert nu este matricea
a) BCG!”
10. Analiza raţiilor este utilă când se compară
b) Ford cu General Motors.
e) Ford din 2009 cu Ford din 2011..
11. În industria sharkurilor există trei repere istorice constituite de apariţia manicoterului
în 1952, babzalacului în 1961 şi corexului în 1974. Firma “Flapsex” este considerată ca având
un comportament „prospector”. Acest comportament este cel mai bine redat prin anii de apariţie
în producţia proprie a celor trei produse, respectiv:
b) 1952, 1961, 1974
12. Lolak şi Bolak analizează un portofoliu de afaceri. Bolak zice “Afacerea cu mentă
este o “stea” pentru că are caracteristicile
a) vânzări ale urmăritorului 5, rata de creştere a pieţii 15, vânzări 20”.
13. Nivelul de rivalitate ridicat într-o industrie este reprezentat cel mai bine de situaţia
următoare în care p1, p2 şi p3 sunt ponderile procentuale ale primilor trei clasaţi, iar n este
numărul de concurenţi existenţi pe piaţă:
e) p1=4% p2=3% p3=1% n=97
14 Industria ciliplacilor este etichetată ca fiind “matură”. Faptul este caracterizat cel mai
bine de indicatorul cu dinamica următoare:
c) cifra de afaceri: 172, 170, 171, 174, 173.
15. Firma “Blablax Inc” s-a reorganizat sub forma centrelor de profit pentru că
c) avea un portofoliu diversificat de tip concentric.
d) era organizată pe o structură divizională.
16. Şefu’ zice: “Gică, ai evidenţiat foarte bine “industria fragmentată” în matricea BCG2
cu formalizarea matematică
c) (5,7);(10,14);(5,21);(7,22) !”
17. Realizarea unei strategii de integrare orizontală a firmei “Clapax” este redată cel mai
bine de indicatorul cu dinamica următoare:
a) număr de competitori: 19→18.
18. Nivelul de rivalitate în industrie poate să scadă dacă una din firmele ce o compun
urmează o strategie de
d) creştere internă.
I.1.12. TEST 2011.3
1. Scăderea preţului petrolului poate fi considerată o oportunitate pentru
b) o companie aeriană.
c) un cultivator de măsline.
2. “Ce este „Z” ?” întreabă Bill. Nelu răspunde:
e) “Este o teorie a lui William Ouchi privind, între altele, organizaţiile japoneze!”
3. Marketingul reprezintă un set de activităţi organizaţionale pentru care sunt specifice
strategiile zise de nivel:
f) funcţional.
4. Strategiile defensive sunt o soluţie pentru situaţia:
d) WT.
5. Conform teoriei actuale a managementului strategic, un grup strategic este ar putea fi
reprezentat de următoarea listă de entităţi organizaţionale:
a) firma Orange, firma Vodafone, firma Deutsche Telekom.
b) firma VW, firma Renault, firma Fiat.
6. Ciclul de viaţă al unui produs, în forma sa cea mai uzuală, este
b) y = -x2 + 4x şi y este „volumul de vânzări”.
7. În principiu, managementul unui IMM foloseşte o structură:
a) simplă.
8. La firma de bigi-bigi-uri se fixează mai multe obiective strategice. Cel care respectă
cel mai bine forma şi caracteristicile ideale date de teorie şi permite controlul este
e) achiziţionarea unui automobil Q7 pentru director până la data de 30.03.2015.
9. Gică de la “Strategic Tim” poziţionează o SBU într-o matrice de portofoliu, într-o
locaţie, notată, ca la şah, D4. “Cum se chemă matricea asta?” întreabă Gigi. “Nu mai ştiu, dar în
mod cert nu este matricea
a) BCG!”
b) McKinsey!”
c) Royal Dutch-Shell !”
d) Hofer!”
10. Analiza raţiilor este utilă când se compară
a) Airbus cu Boeing.
b) Ford cu General Motors.
c) Finansbank cu BCR.
d) Ford cu Fiat.
e) Ford din 1999 cu Ford din 2010.
11. Corelaţia curbei de experienţă poate sugerată fi cel mai bine printr-o funcţie de tipul
b) y = 17 – 2x
12. Lolak şi Bolak analizează un portofoliu de afaceri. Bolak zice “Afacerea cu mentă
este o “stea” pentru că are caracteristicile
a) vânzări ale urmăritorului 5, rata de creştere a pieţii 15, vânzări proprii 20”.
13. O opţiune strategică trebuie să răspundă, între altele:
a) testului de conţinut.
f) testului de consistenţă a obiectivelor.
14. Dacă numărul consumatorilor este nc şi numărul producătorilor este np, atunci
structura de piaţă este de tip monopol dacă există configuraţia:
e) n p =1 şi n c = 7
15. Firma “Blablax Inc” s-a reorganizat sub forma matriceală pentru că
d) mediul era complex şi lucra pe proiecte.
16. Şefu’ zice: “Gică, ai evidenţiat foarte bine “industria în impas” în matricea BCG2 cu
formalizarea matematică
a) y = 4!”
17. Realizarea unei strategii de integrare orizontală a firmei “Clapax”, producătoare de
scaune, este redată cel mai bine:
e) achiziţionarea unui firme producătoare de scaune
18. Nivelul de rivalitate în industrie poate să crească dacă una dintre firmele ce o compun
urmează o strategie de
a) achiziţie.

I.1.13. TEST 2012.1


1. Conform teoriei actuale a managementului strategic, un grup strategic grupează entităţi
organizaţionale, astfel că acesta este:
d) o parte dintr-o industrie care se adresează aceluiaşi tip de consumator.
2. “Ce este „Z” ?” întreabă Bill răsfoind cursul de management strategic (ăla cu tabla de
şah a lui Băcanu!). Nelu răspunde: „O formă hibridă de management, care se raportează la alte
tipuri de firme etichetate cu literele:
a) A.
h) J.
3. Un consumator raţional economic va substitui la consum petrolul cu gaz, într-una din
următoarele situaţii:
b) dacă raportul preţ-performanţă este mai mic pentru substitut.
4. Firma “Boeing” (producătoare de avioane de pasageri de la 100 la 500 pasageri) face
parte dintr-o industrie matură. Clasificarea industriei se face după:
d) indicatorii de creştere.
5. O strategie a unei USA (SBU) este în următoarea relaţie cu alte strategii ale unei mari
organizaţii tip corporaţie:
a) este independentă faţă de alte strategii de tip afacere.
c) are conexiuni financiare cu restul organizaţiei.
d) are obiective proprii, eventual o misiune proprie.
6. Strategia care combină abordări de tip minim şi abordări de tip maxim este specifică
pentru situaţia dată de configuraţia:
d) ST.
e) WO.
7. Gică de la “Strategic Tim” poziţionează o SBU într-o matrice de portofoliu pe
„locaţia”, notată ca la şah, C2. “Ce matrice este asta?” întreabă Gigi. “Nu mai ştiu, dar am reţinut
că au aceeaşi „formă” geometrică matricele
b) McKinsey!”
c) Royal Dutch-Shell !”
8. În industria sharkurilor există trei repere istorice constituite de apariţia manicoterului
în 1952, babzalacului în 1961 şi corexului în 1974. Firma “Flapsex” este considerată ca având
un comportament „reactor”. Acest comportament este cel mai bine redat prin anii de apariţie în
producţia proprie a celor trei produse, respectiv:
c) 1958, 1968, 1978 ;
9. Ciclul de viaţă al unui produs, în forma sa (cea mai uzuală şi banală, cu „timp” şi
„venit”) de funcţie matematică de gradul II cu o variabilă, este reprezentat de şirul de puncte
care, pentru valorile variabilei crescătoare cu raţia de 1 pe un interval dat, are ca valori
corespondente pentru cealaltă coordonată, respectiv valorile 0, 9, 16, 21, 24, 25 şi y. y poate lua
valoarea
c) 24.
10. Pentru a avea succes, managementul unei firme care produce autoturisme, echipament
menajer şi vapoare, adică are o strategie de diversificare conglomerată, va folosi cel mai probabil
conform teoriei actuale, o structură:
c) divizională.

11. Firma “Blablax Inc” s-a reorganizat sub formă matriceală. În aceste condiţii, Guţă, un
manager oarecare de nivel intermediar, deduce că ar putea avea:
b) doi şefi direcţi.
c) trei şefi direcţi.
12. Şefu’ zice: “Gică, ai evidenţiat foarte bine “industria specializată” în matricea BCG2
cu formalizarea matematică
f) nici unul din răspunsurile de mai sus nu este corect.
13. Firmei “Clapax”, producătoare de scaune, urmează o strategie de integrare verticală.
În perioada următoare, ceteris paribus:
d) firma va achiziţiona o firmă care face scânduri.
14. La firma de bigi-bigi-uri se fixează mai multe obiective strategice. Cel care respectă
cel mai bine forma şi caracteristicile ideale date de teorie şi permite controlul este
d) eliminarea mânerului existent la modelul actual până la data de 30.03.2015.
15. Curba de experienţă este un concept care pune în relaţie două mărimi, x şi y, într-o
formulă matematică de forma:
a) log y = m-n log x/p
b) y = 17 – 2x
d) y = a(x / b)-c
e) y = -5x + 7
16. Lolak şi Bolak analizează portofoliul de afaceri al firmei lor. Bolak zice: “Afacerea
cu mentă este un „câine”, dar ar putea să devină o „stea” dacă (conform abordării „clasice” şi
fără criza asta economică!):
b) rata de creştere a pieţii devine 15”.
d) vânzările proprii se triplează”.
17. Firma “Transilvania Espresso”, ce are ca afacere unică realizarea unui ziar, intră într-
o integrare orizontală prin
c) achiziţionarea sa de către revista “Times”.
d) fuziunea sa cu “Gazeta de Transilvania”.
18. Dacă numărul consumatorilor este nc şi numărul producătorilor este np, atunci puterile
de negociere ale celor două categorii, ceteris paribus, sunt apropiate pentru configuraţia:
c) n p =10000 şi n c = 20000

I.1.14. TEST 2012.2

1. Un consumator raţional economic va substitui la consum petrolul cu gaz, într-una din


următoarele situaţii:
b) dacă raportul preţ-performanţă este mai mic pentru substitut.
2. Firma “Boeing” (producătoare de avioane de pasageri de la 100 la 500 pasageri) face
parte dintr-o industrie matură. Clasificarea industriei se face după:
d) indicatorii de creştere.
3. Conform teoriei actuale a managementului strategic, un grup strategic grupează entităţi
organizaţionale, astfel că acesta este:
d) o parte dintr-o industrie care se adresează aceluiaşi tip de consumator.
4. “Ce este „Z” ?” întreabă Bill răsfoind cursul de management strategic (ăla cu tabla de
şah a lui Băcanu!). Nelu răspunde: „O formă hibridă de management, care se raportează la alte
tipuri de firme etichetate cu literele:
a) A.
h) J.
5. O strategie a unei USA (SBU) este în următoarea relaţie cu alte strategii ale unei mari
organizaţii tip corporaţie:
a) este independentă faţă de alte strategii de tip afacere.
c) are conexiuni financiare cu restul organizaţiei.
d) are obiective proprii, eventual o misiune proprie.
6. Strategia care combină abordări de tip minim şi abordări de tip maxim este specifică
pentru situaţia dată de configuraţia:
d) ST.
e) WO.
7. Ciclul de viaţă al unui produs, în forma sa (cea mai uzuală şi banală, cu „timp” şi
„venit”) de funcţie matematică de gradul II cu o variabilă, este reprezentat de şirul de puncte
care, pentru valorile variabilei crescătoare cu raţia de 1 pe un interval dat, are ca valori
corespondente pentru cealaltă coordonată, respectiv valorile 0, 9, 16, 21, 24, 25 şi y. y poate lua
valoarea
c) 24.
8. Pentru a avea succes, managementul unei firme care produce autoturisme, echipament
menajer şi vapoare, adică are o strategie de diversificare conglomerată, va folosi cel mai probabil
conform teoriei actuale, o structură:
c) divizională.
9. Gică de la “Strategic Tim” poziţionează o SBU într-o matrice de portofoliu pe
„locaţia”, notată ca la şah, C2. “Ce matrice este asta?” întreabă Gigi. “Nu mai ştiu, dar am reţinut
că au aceeaşi „formă” geometrică matricele
b) McKinsey!”
c) Royal Dutch-Shell !”
10. În industria sharkurilor există trei repere istorice constituite de apariţia manicoterului
în 1952, babzalacului în 1961 şi corexului în 1974. Firma “Flapsex” este considerată ca având un
comportament „reactor”. Acest comportament este cel mai bine redat prin anii de apariţie în
producţia proprie a celor trei produse, respectiv:
c) 1958, 1968, 1978
11. La firma de bigi-bigi-uri se fixează mai multe obiective strategice. Cel care respectă
cel mai bine forma şi caracteristicile ideale date de teorie şi permite controlul este
d) eliminarea mânerului existent la modelul actual până la data de 30.02.2015.
12. Curba de experienţă este un concept care pune în relaţie două mărimi , x şi y, într-o
formulă matematică de forma:
a) log y = m-n log x/p
b) y = 17 – 2x
d) y = a(x / b)-c
e) y = -5x + 7
13. Lolak şi Bolak analizează portofoliul de afaceri al firmei lor. Bolak zice: “Afacerea
cu mentă este un „câine”, dar ar putea să devină o „stea” dacă (conform abordării „clasice” şi
fără criza asta economică!):
b) rata de creştere a pieţii devine 15”.
d) vânzările proprii se triplează”.
14. Firma “Transilvania Espresso”, ce are ca afacere unică realizarea unui ziar, intră într-
o integrare orizontală prin
c) achiziţionarea sa de către revista “Times”.
d) fuziunea sa cu “Gazeta de Transilvania”.
15. Dacă numărul consumatorilor este nc şi numărul producătorilor este np, atunci puterile
de negociere ale celor două categorii, ceteris paribus, sunt apropiate pentru configuraţia:
c) n p =10000 şi n c = 20000
16. Firma “Blablax Inc” s-a reorganizat sub formă matriceală. În aceste condiţii, Guţă, un
manager oarecare de nivel intermediar, deduce că ar putea avea:
b) doi şefi direcţi.
c) trei şefi direcţi.
17. Şefu’ zice: “Gică, ai evidenţiat foarte bine “industria specializată” în matricea BCG2
cu formalizarea matematică
f) nici unul din răspunsurile de mai sus nu este corect.
18. Firmei “Clapax”, producătoare de scaune, urmează o strategie de integrare verticală.
În perioada următoare, ceteris paribus:
d) firma va achiziţiona o firmă care face scânduri.

I.1.15. TEST 2012.3

1. Conform teoriei actuale a managementului strategic, un grup strategic grupează entităţi


organizaţionale, astfel că acesta este:
b) o parte dintr-o industrie care se adresează aceluiaşi tip de consumator.
2. “Ce este „Z” ?” întreabă Bill răsfoind cursul de management strategic (ăla cu tabla de
şah a lui Băcanu!). Nelu răspunde: „O formă hibridă de management, care se raportează la alte
tipuri de firme etichetate cu literele:
a) A.
f) J.
3. Un consumator raţional economic va substitui la consum petrolul cu gaz, într-una din
următoarele situaţii:
d) dacă raportul preţ-performanţă este mai mic pentru substitut.
4. Firma “Boeing” (producătoare de avioane de pasageri de la 100 la 500 pasageri) face
parte dintr-o industrie matură. Clasificarea industriei se face după:
e) indicatorii de creştere.
5. O strategie a unei USA (SBU) este în următoarea relaţie cu alte strategii ale unei mari
organizaţii tip corporaţie:
a) este independentă faţă de alte strategii de tip afacere.
e) are conexiuni financiare cu restul organizaţiei.
f) are obiective proprii, eventual o misiune proprie.
6. Strategia care combină abordări de tip minim şi abordări de tip maxim este specifică
pentru situaţia dată de configuraţia:
e) ST.
f) WO.
7. Gică de la “Strategic Tim” poziţionează o SBU într-o matrice de portofoliu pe
„locaţia”, notată ca la şah, C2. “Ce matrice este asta?” întreabă Gigi. “Nu mai ştiu, dar am reţinut
că au aceeaşi „formă” geometrică matricele
c) Royal Dutch-Shell !”
d) McKinsey!”
8. În industria sharkurilor există trei repere istorice constituite de apariţia manicoterului
în 1952, babzalacului în 1961 şi corexului în 1974. Firma “Flapsex” este considerată ca având
un comportament „reactor”. Acest comportament este cel mai bine redat prin anii de apariţie în
producţia proprie a celor trei produse, respectiv:
f) 1958, 1968, 1978.
9. Ciclul de viaţă al unui produs, în forma sa (cea mai uzuală şi banală, cu „timp” şi
„venit”) de funcţie matematică de gradul II cu o variabilă, este reprezentat de şirul de puncte
care, pentru valorile variabilei crescătoare cu raţia de 1 pe un interval dat, are ca valori
corespondente pentru cealaltă coordonată, respectiv valorile 0, 9, 16, 21, 24, 25 şi y. y poate lua
valoarea
c) 24.
10. Pentru a avea succes, managementul unei firme care produce autoturisme, echipament
menajer şi vapoare, adică are o strategie de diversificare conglomerată, va folosi cel mai
probabil conform teoriei actuale, o structură:
b) divizională.
11. Firma “Blablax Inc” s-a reorganizat sub formă matriceală. În aceste condiţii, Guţă, un
manager oarecare de nivel intermediar, deduce că ar putea avea:
c) doi şefi direcţi.
d) trei şefi direcţi.
12. Şefu’ zice: “Gică, ai evidenţiat foarte bine “industria specializată” în matricea BCG2
cu formalizarea matematică
f) nici unul din răspunsurile de mai sus nu este corect.
13. Firmei “Clapax”, producătoare de scaune, urmează o strategie de integrare verticală.
În perioada următoare, ceteris paribus:
b) firma va achiziţiona o firmă care face scânduri.
14. La firma de bigi-bigi-uri se fixează mai multe obiective strategice. Cel care respectă
cel mai bine forma şi caracteristicile ideale date de teorie şi permite controlul este
e) eliminarea mânerului existent la modelul actual până la data de 30.03.2015.
15. Curba de experienţă este un concept care pune în relaţie două mărimi , x şi y, într-o
formulă matematică de forma:
a) log y = m-n log x/p
b) y = 17 – 2x
c) y = a(x / b)-c
d) y = -5x + 7
16. Lolak şi Bolak analizează portofoliul de afaceri al firmei lor. Bolak zice: “Afacerea
cu mentă este un „câine”, dar ar putea să devină o „stea” dacă (conform abordării „clasice” şi
fără criza asta economică!):
a) rata de creştere a pieţii devine 15”.
e) vânzările proprii se triplează”.
17. Firma “Transilvania Espresso”, ce are ca afacere unică realizarea unui ziar, intră într-
o integrare orizontală prin
f) fuziunea sa cu “Gazeta de Transilvania”.
18. Dacă numărul consumatorilor este nc şi numărul producătorilor este np, atunci puterile
de negociere ale celor două categorii, ceteris paribus, sunt apropiate pentru configuraţia:
d) n p =10000 şi n c =20000

I.1.16. TEST 2013.1


1. Scăderea preţului petrolului poate fi considerată o oportunitate pentru
b) o companie aeriană.
c) un cultivator de cereale.
2. “Ce este „Z” ?” întreabă Bill. Nelu răspunde:
a) “Este o indicator financiar agregat!”
e) “Este o teorie a lui William Ouchi privind, între altele, organizaţiile japoneze!”
3. Marketingul reprezintă un set de activităţi organizaţionale pentru care sunt specifice
strategiile zise de nivel:
f) funcţional.
4. Strategiile de diversificare sunt o soluţie pentru situaţia:
b) ST.
5. Conform teoriei actuale a managementului strategic, un grup strategic este ar putea fi
reprezentat de următoarea listă de entităţi organizaţionale:
a) firma Orange, firma Vodafone, firma Cosmote.
6. Ciclul de viaţă al unui produs, în forma sa cea mai uzuală,este
b) y = -x2 + 4x şi y este „volumul de vânzări”.
7. În principiu, managementul unui IMM cu 7 salariaţi foloseşte o structură:
a) simplă.
8. La firma de bigi-bigi-uri se fixează mai multe obiective strategice. Cel care respectă
cel mai bine forma şi caracteristicile ideale date de teorie şi permite controlul este
b) producerea de 5000 de bigi-bigi-uri până la data de 30.03.2017.
9. Gică de la “Strategic Tim” poziţionează o SBU într-o matrice de portofoliu, într-o
locaţie, notată, ca la şah, A2. “Cum se chemă matricea asta?” întreabă Gigi. “Nu mai ştiu, dar
poate fi matricea
a) BCG!”
b) McKinsey!”
c) Royal Dutch-Shell!”
d) Hofer!”
e) A. D. Little!”
10. Analiza raţiilor este utilă când se compară
b) Ford cu General Motors.
c) Finansbank cu BCR.
d) Ford cu Fiat.
e) Ford din 1999 cu Ford din 2010.
11. Corelaţia curbei de experienţă poate sugerată fi cel mai bine printr-o funcţie de tipul
b) y = 17 – 2x
12. Cea mai cunoscută corelaţie a modelului PIMS este între
b) segmentul de piaţă şi profitabilitate.
13. O opţiune strategică trebuie să răspundă, între altele:
e) testului de context.
f) testului de consistenţă a obiectivelor.
14. Dacă numărul consumatorilor este nc şi numărul producătorilor este np, atunci
structura de piaţă este de tip monopson dacă există configuraţia:
b) =1000 =1 p c n şi n
15. Firma “Blablax Inc” s-a reorganizat sub forma matriceală. Cel mai bun motiv este că:
d) mediul era complex şi lucra pe proiecte.
16. Şefu’ zice: “Gică, ai evidenţiat foarte bine “industria specializată” din matricea BCG2
cu formalizarea matematică
d) y = 30 – 2x pentru xÎ [0,5], y = 10x-30 pentru xÎ (5,50]!”
17. Realizarea unei strategii de integrare orizontală a firmei “Clapax”, producătoare de
scaune, este redată cel mai bine:
e) achiziţionarea unui firme producătoare de scaune.
18. Matricea lui Igor Ansoff propune următoarele strategii generice:
a) penetrarea pieţii
d) dezvoltare produsului
e) diversificarea
f) dezvoltarea pieţei

I.1.17. TEST 2013.2


1. Scăderea preţului petrolului poate fi considerată o amenințare pentru
f) un crescător de cai de povară.
2. “Ce este „Z” ?” întreabă Bill. Nelu răspunde:
e) “Este o teorie a lui William Ouchi privind, între altele, organizaţiile japoneze!”
3. Marketingul reprezintă un set de activităţi organizaţionale pentru care sunt specifice
strategiile zise de nivel:
c) funcţional.
4. Strategiile de reorientare sunt o soluţie pentru situaţia:
c) WO.
5. Conform teoriei actuale a managementului strategic, un grup strategic este ar putea fi
reprezentat de următoarea listă de entităţi organizaţionale:
d) firma VW, firma Renault, firma Toyota.
6. Ciclul de viaţă al unui produs, în forma sa cea mai uzuală, este
e) y = -5x2 + 40x şi x este „timpul”.
7. În principiu, managementul unui IMM cu 4 salariaţi foloseşte o structură:
a) simplă.
8. La firma de bigi-bigi-uri se fixează mai multe obiective strategice. Cel care respectă
cel mai bine forma şi caracteristicile ideale date de teorie şi permite controlul este
a) experimentarea unui bigi-bigi cu mâner dublu până la data de 30.03.2015.
9. Gică de la “Strategic Tim” poziţionează o SBU într-o matrice de portofoliu, într-o
locaţie, notată, ca la şah, C3. “Cum se chemă matricea asta?” întreabă Gigi. “Nu mai ştiu, dar nu
poate fi matricea
a) BCG!”
10. Analiza raţiilor este utilă când se compară
a) Coca-Cola cu Pepsi-Cola.
b) Ford cu General Motors.
c) Finansbank cu BCR.
d) Ford cu Fiat.
e) Ford din 1999 cu Ford din 2010.

11. Corelaţia curbei de experienţă poate sugerată fi cel mai bine printr-o funcţie de tipul
a) y = -5x + 7
12. Cea mai cunoscută corelaţie a modelului PIMS este între
a) profitabilitate şi segmentul de piaţă.
13. O opţiune strategică trebuie să răspundă, între altele:
c) testului de fezabilitate.
e) testului de context.
f) testului de consistenţă a obiectivelor.
14. Dacă numărul consumatorilor este nc şi numărul producătorilor este np, atunci
structura de piaţă este de tip monopol dacă există configuraţia:
e) n p = 1 şi n c = 700
15. Firma “Blablax Inc” s-a reorganizat sub forma divizională pe produs. Cel mai bun
motiv este că:
d) mediul era complex şi lucra pe proiecte.
16. Şefu’ zice: “Gică, ai evidenţiat foarte bine “industria fragmentată” din matricea
BCG2 cu formalizarea matematică
c) (5,7);(10,14);(5,21);(7,22) !”
17. Realizarea unei strategii de integrare verticală a firmei “Clapax”, producătoare de
scaune, este redată cel mai bine:
b) achiziţionarea unui distribuitor de mobilă.
c) achiziţionarea unei fabrici de produs scânduri.
18. Matricea lui Igor Ansoff propune următoarele strategii generice:
a) penetrarea pieţii
d) dezvoltare produsului
e) diversificarea

I.1.18. TEST MBA 2012.1


Aceste teste, etichetate MBA, au o istorie interesantă, redată
ca preambul la comentariile pentru testul notat MBA 2012.1!
1. Barierele de intrare împotriva noilor intraţi, sugerate de Porter în modelul său de
analiză a mediului competiţional, sunt:
d) politicile guvernamentale
f) economia de scară
h) accesul la distribuţie.
2. Matricea lui Igor Ansoff propune următoarele strategii generice:
a) penetrarea pieţii
d) dezvoltare produsului
e) diversificarea
f) dezvoltarea pieţei
3. Susţinerea unei strategii neutrale este motivată astfel:
b) performanţele actuale sunt satisfăcătoare şi nu se justifică asumarea riscurilor unei noi
strategii
4. Industria este definită de Porter ca fiind:
b) un grup de firme care realizează produse ce se pot substitui reciproc
5. Obiectivele şi misiunea unei organizaţii se raportează la următoarele probleme:
a) adaptarea
c) colaborarea
d) integrarea
g) identitatea
6. Prin economie de scop se înţelege:
d) diminuarea consumului unor resurse prin utilizarea în comun a acestora pentru
atingerea mai multor ţinte.
7. Cea mai cunoscută tipologie decizională (Allison) conţine următoarele modele:
b) analitic/raţional
e) organizaţional
f) politic (birocratic)
8. Discutarea puterii în organizaţie presupune următoarele moduri de abordare:
a) juridică
d) sociologică
f) psihologică.
9. Procesul decizional strategic este condiţionat de următoarele caracteristici obiective ale
decidenţilor:
a) educaţia
b) experienţa
e) poziţia ierarhică
f) vechimea în muncă.

10. Dacă pentru competenţele unei firme există atributele valoare şi raritate, atunci
conform modelului VRIO firma are în competiţie o poziţie caracterizată prin:
d) avantaj.
11. Prin grup strategic se înţelege:
a) un grup de firme asociat unei împărţiri a unei industrii în domenii cu caracteristici
diferenţiate semnificativ
12. Studiul firmei bazat pe resurse porneşte de la următoarele prezumţii:
b) eterogenitatea resurselor şi imobilitatea resurselor
13. Sunt activităţi de susţinere în modelul lanţului valorii propus de Porter:
c) aprovizionarea
d) infrastructura
g) managementul resurselor umane
14. Elementele ce se pot identifica drept origini ale culturii organizaţionale sunt:
a) mediul înconjurător
c) istoria
e) personalul
15. Ameninţarea produselor de substituţie este mare când:
b) există o înclinaţie a consumatorilor spre produsele de substituţie
d) costurile de transfer sunt reduse.
16. Curba de experienţă exprimă următoarea relaţie:
e) corelaţie inversă între volumul cumulat de producţie şi costurile unitare asociate.
17. Nivelul rivalităţii într-o industrie este ridicat când:
b) există numeroşi competitori de mărimi apropiate
18. Cea mai cunoscută clasificare a portofoliului de afaceri utilizează următorii doi
indicatori:
b) de specializare şi de legătură

I.1.19. TEST MBA 2012.2


1. Procesul decizional strategic este condiţionat de următoarele caracteristici obiective ale
decidenţilor:
a) educaţia
b) experienţa
e) poziţia ierarhică
f) vechimea în muncă.
2. Diversificarea este o soluţie pentru situaţia
b) ST
3. Elementele ce se pot identifica drept origini ale culturii organizaţionale sunt:
a) mediul înconjurător
e) personalul
4. Ameninţarea produselor de substituţie este mare când:
a) există o relaţie preţ-performanţă avantajoasă noului produs
b) există o înclinaţie a consumatorilor spre produsele de substituţie
d) costurile de transfer sunt reduse.
5. Dacă pentru competenţele unei firme există atributul valoare, atunci conform
modelului VRIO firma are în competiţie o poziţie caracterizată prin:
b) paritate
6. Barierele de intrare împotriva noilor intraţi, sugerate de Porter în modelul său de
analiză a mediului competiţional, sunt:
c) economia de scară
d) politicile guvernamentale
7. Prin grup strategic se înţelege:
c) un grup de firme asociat unei părţi a unei industrii, parte cu caracteristici diferenţiate
semnificativ
8. Studiul firmei bazat pe resurse porneşte de la următoarele prezumţii:
c) eterogenitatea resurselor şi imobilitatea resurselor
9. Industria este definită de Porter ca fiind:
c) un grup de firme care realizează produse ce se pot substitui reciproc
10. Obiectivele şi misiunea unei organizaţii se raportează la următoarele probleme:
a) adaptarea
c) colaborarea
d) integrarea
g) identitatea
11. Prin economie de scop se înţelege:
d) diminuarea consumului unor resurse prin utilizarea în comun a acestora pentru
atingerea mai multor ţinte.
12. Matricea lui Igor Ansoff propune următoarele strategii generice:
a) penetrarea pieţii
d) dezvoltare produsului
e) diferenţiere
f) dezvoltarea pieţei
13. Susţinerea unei strategii neutrale este motivată astfel:
b) performanţele actuale sunt satisfăcătoare şi nu se justifică asumarea riscurilor unei noi
strategii
14. Cea mai cunoscută tipologie decizională (Allison) conţine următoarele modele:
b) analitic/raţional
e) organizaţional
15. Discutarea puterii în organizaţie presupune următoarele moduri de abordare:
d) sociologică
f) psihologică
16. Curba de experienţă exprimă următoarea relaţie:
e) corelaţie inversă între volumul cumulat de producţie şi costurile unitare asociate.
17. Nivelul rivalităţii într-o industrie este ridicat când:
b) există numeroşi competitori de mărimi apropiate
18. Cea mai cunoscută clasificare a portofoliului de afaceri utilizează următorii doi
indicatori:
a) de specializare şi de legătură