Sunteți pe pagina 1din 5

Societatea Naţională de Gaze Naturale Romgaz S.A.

Sucursala de Intervenţii, Reparaţii Capitale şi Operaţii Speciale la Sonde (S I R C O S S) Mediaş - România

D-lui/D-nei Ioana Manciu Persoana de contact


Prenume Nume SIRCOSS Direcţia/Secţia
Societatea Comercială Serviciul Tehnic Serviciul
Departamentul 0751902375 Telefon
Cod poștal, str. nr. Fax
Oraș, Țara ioana.manciu@romgaz.ro E-mail
Înregistrare

CAIET DE SARCINI

1. LISTA SERVICIILOR SOLICITATE

a). Tipul serviciilor ce se doresc a fi achiziționate:

Servicii de reparare și de întreținere a echipamentelor


de măsurători de zăcământ

b). Cod CPV: 50110000-9


c). Număr total echipamente măsurători de zăcământ: 12
d). Adresa sucursalei solicitante: SIRCOSS, Mediaș 551129, str. Şoseaua Sibiului,
nr. 5, jud. Sibiu.

2. DOMENIUL DE UTILIZARE - SCOPUL

Se urmăreşte menţinerea stării tehnice corespunzătoare a echipamentelor de măsurători de


zăcământ. Răspunderea pentru prezentarea la timp a echipamentelor de măsurători de zăcământ în
vederea executării lucrărilor de reparaţii revine șefului de formaţie şi şoferului. De calitatea
lucrărilor de reparaţii răspunde prestatorul direct al lucrării.
Echipamentele de măsurători sonde sunt montate pe autoșasiuri care se deplasează la
locațiile sondelor în vederea efectuării de diferite măsurători, operații sau instrumentații în sondă.
Echipamentele sunt compuse din pupitru de comandă, granic cu tambur pentru diferite dimensiuni
de sârmă de oțel și lubricatoare. Cu acest echipament se măsoară parametrii din sondă: nivel lichid,
temperatură, presiune cât și operații de șablonare, închidere și deschidere valve de circulație, lansare
dopuri și niple, etc.

S.N.G.N. Romgaz S.A.


Mediaş, jud.Sibiu - România
Nr.ord.reg.com/an: J32/1190/2003 551129, Sos. Sibiului nr.5
CIF: RO 14056826 Telefon 004-0269-834509
Fax 004-0269-830283
RO14 RNCB 0231 0195 6886 0001 - BCR Mediaş secretariat.sircoss@romgaz.ro
www.romgaz.ro
Echipamentul de investigare în gaură tubată efectuează investigații în sondă prin
intermediul unui cablu electric monoconductor prin care sunt comandate sculele lansate la puț și
prin intermediul căruia sunt transmise datele în timp real la suprafață la pupitrul de comandă. Cu
acest echipament se pot realiza următoarele investigații: verificarea interiorului coloanelor de
exploatare cu ajutorul sculei Multifinger (MIT), carotaj acustic de cimentare, locator de mufe,
carotaj de producție, instrumentații în sondă, preluare probe de fluid din zona productivă, etc.
Echipamentele de măsurători de zăcământ necesită revizie periodică, datorită
numărului mare de ore de funcționare piesele se uzează și nu mai prezintă siguranță astfel necesitând
înlocuire sau reparație.
Durata acordului-cadru va fi de 12 luni, începând de la data semnării acestuia.

3. CARACTERISTICI TEHNICE

Se urmăreşte menţinerea stării tehnice corespunzătoare a echipamentelor de măsurători de


zăcământ mai exact a următoarelor componente: sistemul electric, sistemul tamburului dublu,
sistemul hidraulic, cap de măsurare (MP16), sistem pneumatic, manometru combinat (drilometru
cu indicator de măsurare a adâncimii), motor auxiliar de tip HATZ.
Răspunderea pentru prezentarea la timp a utilajului în vederea executării lucrărilor de
reparaţii revine șefului de formaţie şi şoferului, de calitatea reparațiilor răspunde prestatorul.
Număr total: 12 echipamente măsurători de zăcământ repartizate în cadrul SIRCOSS la
nivelul Atelierelor din localitățile: Mediaș, Tg. Mureș, Ploiești.

Itinerar contract:

 Prestatorul va prelua utilajele în maxim 5 zile lucrătoare de la primirea Cererii de întocmire


a notei de constatare de la achizitor. La preluarea echipamentelor se vor întocmi Procese Verbale
de predare-primire. Echipamentele vor fi transportate la sediul prestatorului, cheltuielile de
transport fiind suportate de catre prestator.
 Procesele Verbale de predare-primire a echipamentelor vor cuprinde numărul de inventar și
tipul echipamentelor predate în vederea constatării defectelor, va fi menționată data semnării
procesului, secția de care aparțin echipamentele, cantitatea de combustibil din rezervor la data
predării și vor fi semnate de către un reprezentant al achizitorului și un reprezentant al prestatorului.
 Prestatorul va întocmi Nota de Constatare și Devizul orelor de manoperă (devizul de ofertă)
în maxim 7 zile lucrătoare de la data Proceselor Verbale de predare a echipamentelor, împreună cu
delegatul achizitorului, hotărându-se înlocuirea sau repararea reperelor.
 Nota de Constatare va cuprinde defectele constatate la fiecare echipament (defect și
componenta echipamentului la care s-a constat defectul).
 Devizul orelor de manoperă (devizul de ofertă) pe operații se elaborează în baza notei de
constatare și se transmite la achizitor pentru aprobare și devine valoare finală.
 Devizul orelor de manoperă va cuprinde doar manopera de reparaţie detaliat (operațiile
executate aferente orelor de manoperă) şi va fi însoţit de lista de piese de schimb necesare reparaţiei,
care se aprobă de achizitor care va pune la dispoziţia prestatorului piesele de schimb necesare
reparației. Înainte de montajul pieselor, în cazul sesizării unui defect la piesele livrate de către
achizitor, prestatorul va notifica achizitorul asupra defectului în termen de 24 ore de la constatarea
defectelor.

2
 După primirea comenzii de reparație, prestatorul execută repararea sau înlocuirea pieselor
și subansamblelor uzate, remontarea, probele de funcționare și încercările, conform standardelor.
 Termenul de reparație este de maxim 15 zile lucrătoare de la predarea pieselor necesare
reparației de către achizitor către prestator sau 15 de zile lucrătoare de la data comenzii de reparație
în cazul în care pentru repararea echipamentelor nu sunt necesare piese de schimb.
 După finalizarea serviciilor de reparație, prestatorul cheamă un reprezentant al achizitorului
pentru efectuarea unor probe de funcționare a echipamentelor la sediul prestatorului.
 În cazul în care după efectuarea probei de funcționare echipamentul reparat corespunde din
punct de vedere tehnic și funcționează la parametrii stabiliți în documentația tehnică de către
producător, echipamentele vor fi transportate înapoi la locațiile achizitorului pentru recepția
serviciilor prestate în termenul celor 15 zile lucrătoare de la predarea pieselor necesare reparației
sau a celor 15 de zile lucrătoare de la data comenzii de reparație. Cheltuielile de transport vor fi
suportate de către prestator. Se va întocmi Devizul Final, Certificatul de conformitate și Garanție,
plus Procesul Verbal de Recepţie a serviciului, ce va fi semnat de prestator şi de achizitor în care
va fi specificat: tip echipament (se identifică nr. de inventar, model,etc), cantitatea de combustibil
din rezervor (se va menționa cantitatea de combustibil consumată la probele de funcționare, dacă
este cazul), operații executate, materialele folosite, constatarea eventualelor defecte, concluzia
serviciilor executate, după care se va emite factura.
 Toate piesele și subansamblele înlocuite vor fi predate achizitorului pe bază de Proces
Verbal de predare-primire.

Tarif servicii reparații la sediul prestatorului: lei/ora (fara TVA)

Servicii de reparaţii în perioada de garanție

 Se vor stabili de comun acord cu achizitorul, funcţie de Nota de Constatare semnată de


ambele părţi.
 Pentru serviciile de reparație prestate în perioada de garanție, prestatorul va interveni și va
prelua pe baza unui Proces Verbal de predare-primire echipamentele defecte de la locațiile
achizitorului în termen de intervenție de maxim 3 zile lucrătoare de la primirea înștiințării apariției
defectului și va executa reparația în termen de remediere de maxim 10 zile lucrătoare de la preluarea
echipamentelor în cazul în care nu sunt necesare piese de schimb. Toate cheltuielile de transport
directe și/sau indirecte legate de remediere vor fi suportate de către prestator.
 În cazul în care pentru efectuarea reparațiilor echipamentelor în perioada de garanție
sunt necesare piese de schimb, termenul de remediere va fi de 15 zile lucrătoare de la predarea
pieselor necesare de către achizitor în favoarea prestatorului. Pentru serviciile de
reparație/remediere/înlocuire piese în perioada de garanție prestatorul nu va percepe nici un tarif
suplimentar și va presta acest serviciu fără costuri suplimentare pentru achizitor.
 După efectuarea reparațiilor echipamentelor în perioada de garanție, acestea vor fi
transportate la locațiile achizitorului de către prestator și predate în baza unui Proces Verbal de
predare-primire. Cheltuielile de transport vor fi suportate de către prestator.

3
Frecvența de întocmire a contractelor subsecvente, este de 1 la 3 luni, deci 4 pe an.
Cantitățile și valorile Contractelor Subsecvente stabilite conform tabel:

Cantitate min/
Cantitate max/
Contract Valoare min. Valoare max.
Contract subsecvent
subsecvent
1 bucată 3 bucăți 2550 lei 30600 lei
1 bucată 3 bucăți 2550 lei 30600 lei
1 bucată 3 bucăți 2550 lei 30600 lei
2 bucăți 3 bucăți 5100 lei 30600 lei

Cantitățile minime, maxime și valorile minime, maxime a contractelor subsecvente pot varia
în funcție de numărul echipamentelor defecte și a defectelor constatate la echipamente.

4. DOCUMENTE CARE INSOȚESC PRESTAREA

1. Certificat garanție minim 12 luni de la data recepției pentru reparațiile efectuate.


Service în garanție, la locația prestatorului.
2. Reparaţiile se vor face doar după primirea Comenzii de la achizitor. După prestarea
activității propriu zise de reparaţie se va întocmi Devizul Final, Certificatul de Garanție, Certificatul
de Conformitate și Procesul Verbal de Recepţie a serviciului, semnat de prestator şi de achizitor în
care va fi specificat: tip echipament (se identifică nr. de inventar, model,etc), cantitatea de
combustibil din rezervor (se va menționa cantitatea de combustibil consumată la probele de
funcționare, dacă este cazul), operații executate, materialele folosite, constatarea eventualelor
defecte, concluzia serviciilor executate.

5. CONDIȚII DE PRESTARE

Termen de prestare: pentru reparaţii nu poate fi mai mare de 15 de zile lucrătoare de la data
predării pieselor de schimb necesare reparaţiei de către achizitor sau 15 de zile lucrătoare de la data
primirii comenzii în cazul în care nu sunt necesare piese de schimb.
Piesele şi subansamblele înlocuite se vor preda achizitorului la încheierea reparaţiei pe baza
unui proces verbal de predare-primire.
Ofertantul va prezenta Certificat ISO 9001 sau echivalent pentru activitățile care fac obiectul
contractului, valabil la data limită de depunere a ofertelor.
Ofertantul va prezenta Lista principalelor servicii prestate în ultimii 3 ani, din care să rezulte
că ofertantul a prestat servicii similare, însoțită de certificate/documente emise sau contrasemnate
de către o autoritate sau de către clientul privat.

6. CRITERIUL APLICAT PENTRU ATRIBUIREA ACORDULUI CADRU DE SERVICII

Pentru stabilirea ofertei cele mai avantajoase din punct de vedere economic se aplică
criteriul de atribuire ’’prețul cel mai scăzut’’.

4
7. REGULI REFERITOARE LA PROTECŢIA MEDIULUI

Cerinţele pentru controlul aspectelor de mediu cu respectarea prevederilor legislaţiei și


reglementărilor în vigoare cu privire la protecţia mediului sunt:
1. Reparaţiile se vor efectua astfel încât să nu genereze impact asupra factorilor de mediu
cu respectarea OUG 195/2005 aprobată de Legea nr. 265/2006 privind protecţia mediului, cu
modificări şi completări.
2. Deșeurile rezultate în urma înlocuirii sau reparării componentelor defecte se vor preda
operatorilor economici autorizați să colecteze, recicleze, valorifice/elimine deșeuri cu respectarea
legislației în vigoare: Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată, modificată și
completată de OUG 68/2016, aprobată de Legea 166/2017, OUG 5/2015 privind deșeurile de
echipamente electrice și electronice, H.G. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate și H.G. nr.
1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României.
3. Se vor evita scurgerile de substanțe periculoase pe sol pentru a nu provoca daune calității
apelor de suprafață și subterane respectând Legea apelor nr. 107/1996 (modificată și completată).

DIRECTOR Șef Serv. Tehnic


Constantin Totan

Protecţia Mediului Întocmit


Aurica Elena Cătană Ioana Manciu