Sunteți pe pagina 1din 2

Ministerul Educaţiei Naţionale

Şcoala gimnazială nr. 3 Baia

EVALUAREA NAŢIONALĂ PENTRU ELEVII CLASEI a VIII-a


Anul şcolar 2012 – 2013
Probă scrisă la Limba şi literatura română

Varianta 2
BAREM DE CORECTARE ŞI NOTARE

Se punctează oricare alte formulări/ modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor.


• Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu se
acordă fracţiuni de punct.
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea punctajului total
acordat pentru lucrare la 10.

Subiectul I (42 de puncte)


A.
1.câte 2 puncte pentru indicarea corectă a sinonimelor cuvântului „dulce”: proaspăt, nefermentat; câte 2
puncte pentru precizarea sensului cuvântului „dulce”: sens propriu; câte 2 puncte pentru construirea unui
enunţ în care cuvântul „dulce” să aibă sens figurat: Sufletul sfâşiat de tristeţe îmi era mângâiat de vorba
dulce ce curgea de pe buzele ei. dulce-sens figurat 3x2p=6p
2.câte 3 puncte pentru menţionarea rolului folosirii cratimei în structura „Făt-Frumos”: cuvânt compus prin
alăturare cu cratimă, respectiv pentru menţionarea rolului folosirii virgulei: marchează o propoziţie
incidentă (răspunse calul năzdrăvan). 2x3p=6p
3.câte 2 puncte pentru transcrierea corectă a figurilor de stil indicate: epitet „încolţit”, „năzdrăvan”;
comparaţie „fugea scuturându-se... ca o vijelie”; metaforă „împărăţia aerului”. 3x2p=6p
4.câte 2 puncte pentru indicarea corectă a modurilor de expunere: naraţiunea, dialogul şi descrierea
3x2p=6p
5.prezentarea adecvată a semnificaţiei secvenţei, în limitele de spaţiu indicate 6p / prezentarea
parţial adecvată a semnificaţiei, în limitele de spaţiu indicate 3p / încercare de prezentare 1p (Una dintre
cele mai expresive imagini vizuale se concentrează în fragmentul următor: Norii cerului înmărmuriră şi se
făcură palat sur şi frumos. Surprinde apropierea dintre senzaţia imaterialului-norii şi aceea a unei realităţi
de o materialitate consistentă-palatul. Jocul acesta permite un sens dublu al verbului înmărmuriră:
personificare a norilor uimiţi de ceea ce se întâmplă sau împietrire a lor în marmura unui palat aşezat, de
Eminescu, în cer.) 6p
B.
- ilustrarea a două trăsături ale basmului identificate în text – 4p/ ilustrarea unei singure trăsături ale
basmului – 2p/ încercarea de ilustrare a trăsăturilor basmului, fără valorificarea textului – 1p; 4p
- evidenţierea acestor trăsături cu exemple din text – 4p/ evidenţierea unei singure trăsături printr-un singur
exemplu din text – 2p/ încercarea de evidenţiere a trăsăturilor basmului, fără valorificarea textului – 1p; 4 p
- redactarea unui conţinut adecvat cerinţei formulate (claritatea şi coerenţa ideilor; ton argumentativ;
echilibru între componente) 2p/conţinut parţial adecvat 1p; 2p
- respectarea limitei minime de spaţiu indicate. 2p

Subiectul al II-lea (36 de puncte)


A.
1.câte 2 puncte pentru formularea corectă a celor două enunţuri cerute: Textul este preluat din Manualul de
istorie de clasa a V-a, apărut la Editura Teora, de la pagina 111. Condamnaţii la moarte puteau scăpa de
pedeapsă dacă erau graţiaţi de adunarea poporului. 2x2p=4p
2.precizarea corectă a motivelor pentru care ultimul rege etrusc a fost alungat: Ultimul rege etrusc a fost
alungat deoarece nu mai cerea sfatul senatorilor şi împovăra cetăţenii cu multe corvezi. 4p
3.câte 1 punct pentru transcrierea corectă: a unui pronume demonstrativ „aceştia”, a unei conjuncţii
subordonatoare „să”, a unui verb predicativ „au alungat”, a unui substantiv propriu „Roma”. 4x1p=4p
4. câte 1 punct pentru indicarea corectă a funcţiei sintactice a cuvintelor date: „de consuli”-complement de
agent; „anual”-complement circumstanţial de timp; „lor”-atribut pronominal genitival; „de a face”-atribut
verbal. 4x1p=4p
5.câte 2 puncte pentru identificarea, transcrierea şi precizarea felului propoziţiei subordonate: „care-i putea
graţia” ”- propoziţie subordonată atributivă, şi câte 2 puncte pentru realizarea contragerii ei în parte de
propoziţie corespunzătoare: „Condamnaţii la moarte, de exemplu, aveau dreptul de a face apel către
adunarea poporului, graţiindu-i”, „graţiind”-atribut verbal. 2x2p=4p
6.câte 2 puncte pentru construirea unei fraze alcătuită din două propoziţii şi câte 2 puncte pentru construirea
propoziţiei subordonate predicativă introdusă prin pronumele nehotărât „oricine”: „Câştigătorul va fi
oricine va şti” (oricine va şti-propoziţie subordonată predicativă) 2x2p=4p

B.
-prezentarea importanţei cunoaşterii istoriei, cu respectarea succesiunii logice a evenimentelor – 4p/
relatarea parţială a importanţei cunoaşterii istoriei, fără respectarea succesiunii logice a evenimentelor – 2p;
4p
-exprimarea opiniei despre importanţa cunoaşterii istoriei, cu citate – 4p/ exprimarea parţială a opiniei
despre importanţa cunoaşterii istoriei, fără citate – 2p; 4p
-redactarea unui conţinut adecvat cerinţei formulate (claritatea şi coerenţa ideilor, echilibru între
componentele compunerii) – 2p/ conţinut parţial adecvat – 1p; 2p
-respectarea limitei minime de spaţiu indicate – 2p. 2p

Redactare
12 puncte se acordă pentru redactare, astfel:
− unitatea compoziţiei 1p
− coerenţa textului 2p
− registrul de comunicare, stilul şi vocabularul adecvate conţinutului – 2p / adecvare parţială – 1p 2p
− ortografia (0-2 erori – 3p/ 3 erori – 2p/ 4 erori – 1p/ 5 sau mai multe erori – 0p) 3p
− punctuaţia (0-3 erori – 2p/ 4 erori – 1p/ 5 sau mai multe erori – 0p) 2p
− aşezarea corectă a textului în pagină 1p
− lizibilitatea 1p

S-ar putea să vă placă și