Sunteți pe pagina 1din 8

COLEGIUL NAȚIONAL „ION C.

BRĂTIANU” PITEŞTI

PROIECT DIDACTIC

PROFESOR: PASCU VICENŢIU - DANIEL


I. Date generale:
Data:
Şcoala: Colegiul Naţional "I.C.Brătianu" - Piteşti
Clasa: a IX-a
Disciplina: Religie
Titlul lecţiei: Mass-media în viața tinerilor
Tipul lecţiei: transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe
Profesor: Pascu Vicenţiu - Daniel

Scopul lecţiei:
- dobândirea unor cunoştinţe despre mijloacele şi metodele moderne de informare a maselor;
- dezvoltarea spiritului critic şi a puterii de discernământ.
Competenţe derivate:
La sfârşitul lecţiei elevii vor fi capabili:
- să argumenteze cu texte scripturistice că omul este o fiinţă care comunică;
- să identifice criterii de selectare a informaţiei transmise prin mass-media;
- să analizeze avantajele şi dezavantajele transmiterii slujbelor religioase ale Bisericii
Ortodoxe;
- să explice influenţa mass-mediei în viaţa individuală, de familie şi socială;
- să comenteze importanţa evaluării în mod obiectiv a informaţiilor transmise prin mass-media.

Resurse:

1. Oficiale:  Programa şcolară pentru disciplina Religie, cultul ortodox, clasa a IX-a;
 Planificarea calendaristică orientativă, clasa a IX-a;
 Proiectarea unităţii de învăţare.
2. Temporale:  număr de lecţii: 1
 durata: 50’
3. Bibliografice:
- *** Biblia sau Sfânta Scriptură, Editura I. B. M. B. O. R., Bucureşti, 1988.
- Cucoş, Constantin, Educaţia religioasă - repere teoretice şi metodice, Editura Polirom, Iaşi, 1999.
- Drăgulinescu, Andrei, Dependența în cultura și civilizația morții, Editura Christiana, București,
2008
- Gheorghe, Virgiliu, Efectele televiziunii asupra minţii umane, Editura Evanghelismos, Bucureşti,
2005
- Muha, Corneliu, Religie, clasa a IX-a. Auxiliar didactic pentru elevi, Editura Sf. Mina, Iaşi, 2009.
- Opriş, Dorin şi colab., Manual de Religie pentru clasa a IX-a, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2002.
- Şebu, pr., prof., univ., dr., Sebastian, Opriş, prof, Monica, Opriş, prof., Dorin, Metodica predării
religiei, Editura Reîntregirea, Alba – Iulia, 2000.
- Tran, Vasile, Stănciugelu, Irina, Teoria comunicării, Editura Comunicarea. Ro, Bucureşti, 2003.

Strategia didactică:

1. Metode şi procedee de învăţământ folosite la lecţie: expunerea, explicaţia, lectura model,


conversaţia, argumentarea, jocul de rol, exerciţiu, problematizarea, lucrul cu fişele
2. Mijloace de învăţământ folosite la lecţie: fişa de lucru, textul biblic, imagini de pe Internet,
prezentare power-point.
3. Forme de organizare a lecţiei: frontal şi individual.
II. Desfăşurarea lecţiei:

1. Momentul organizatoric: salutul, rugăciunea, notarea absenţelor, pregătirea pentru lecţia


nouă.

2. Actualizarea cunoştinţelor:
Profesorul propune elevilor activitatea de simulare (joc de rol) cu titlul „Ştirile de seară”;
Se pecizează modul de desfăşurare a jocului:
- Sunt aşezate două pupitre în faţa clasei.
- Doi elevi prezentatori, dinainte pregătiţi, se aşează la pupitre în calitate de prezentatori de ştiri şi
citesc aceeaşi ştire.
• Se cere elevilor să compare cele două ştiri şi să spună dacă cei doi prezentatori au relatat acelaşi
eveniment sau evenimente diferite.
• Se adresează elevilor următoarele întrebări şi cerinţe:
- De ce este important să verificăm de fiecare dată dacă ceea ce se transmite este adevărat sau nu?
- Daţi exemple de situaţii în care modul de prezentare a unui lucru poate da naştere unei probleme!
- Cum ne simţim când cineva nu înţelege punctul nostru de vedere în legătură cu un anumit subiect?
Notă:
De multe ori, mijloacele de comunicare în masă încearcă să impună ascultătorilor (auditoriului,
telespectatorilor) anumite ierarhii, atitudini preferenţiale subiective, având pretenţia de a fi generalizate
şi însuşite de către consumatori. Multe imagini şi ştiri transmise prin televiziune prezintă realitatea de
multe ori într-un mod deformat, o „comentează” subtil, astfel încât, fără să ne dăm seama, se
inoculează, cu bună ştiinţă, anumite reprezentări cu privire la diferite evenimente economice, politice,
culturale sau sportive.
Precizare:
Desigur că în acest caz ne întrebăm: „Care sursă spune adevărul şi care îl denaturează?”

3. Anunţarea titlului şi a competenţelor lecţiei:


• Se anunţă şi se scrie pe tablă data şi titlul lecţiei noi: Mass-media în viața tinerilor
- Vom argumenta că omul este o ființă care gândește și comunică, datorită darurilor cu care a
fost însestrat de Dumnezeu de la creația sa.
- Vom prezenta care poate fi influenţa mass-mediei în viaţa tinerilor şi vom explica de ce este
importantă evaluarea obiectivă a informaţiilor transmise prin mass-media; vom stabili criterii de
selectare a informaţiei, ca să ne asigurăm de veridicitatea acesteia.
- Vom analiza avantajele şi dezavantajele transmiterii slujbelor religioase ale Bisericii
Ortodoxe prin mass-media.

4. Comunicarea / însuşirea noilor cunoştinţe:


Dumnezeu l-a creat pe om şi l-a înzestrat cu raţiune, voinţă, sentiment. Spre deosebire de
celelalte vieţuitoare, omul gândeşte şi vorbeşte. Prin cuvânt el comunică cu semenii şi prin rugăciune
cu Dumnezeu.
Dumnezeu l-a înzestrat pe om cu posibilitatea de a comunica cu El şi cu semenii, pentru a-şi
putea împlini menirea pentru care a fost creat - cunoaşterea cea adevărată care aduce viaţa veşnică: Şi
aceasta este viaţa veşnică: Să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat, şi pe Iisus Hristos
pe Care L-ai trimis ( Evanghelia după Ioan 17,3).
Mântuitorul Iisus Hristos le vorbea oamenilor, iar cuvintele Lui aveau un impact foarte mare
asupra celor ce-L ascultau „Niciodată n-a vorbit un om aşa cum vorbeşte Acest Om “ (Ioan 7, 46). El
le-a poruncit Apostolilor Săi să meargă la propovăduire: „Mergând, învăţaţi toate neamurile,
botezându-le în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh “ (Matei 28, 19), îndemnându-i astfel
prin cuvânt şi fapte să răspândească învăţătura creştină la toate popoarele.
La început oamenii comunicau prin viu grai, iar mai târziu prin scris. Progresul ştiinţei şi al
tehnicii a determinat apariţia unor noi mijloace de transmitere a informaţiilor, numite generic mass-
media. ( Mass-media – totalitatea mijloaceleor şi modalităţilor tehnice moderne de informare a
maselor: presa scrisă, radioul, televiziunea, internetul şi alte mijloace de stocare şi transmitere a
informaţiei ( discuri, casete audio şi video, CD-uri etc). Primul mijloc de acest tip a fost tiparul, apărut
în secolul al XV- lea. Dezvoltarea mijloacelor tehnice şi electronice în secolul al XX- lea a amplificat
dimensiunile fenomenului mass-media, favorizând obţinerea, stocarea şi transmiterea informaţiilor.
Profesorul îndeamnă la lectura din manualul de religie, subcapitolul Omul - ființă care comunică
Reconstituirea informațiilor se va face prin metoda conversației.
- Care sunt cele mai utilizate modalități de transmitere a informaţiei de tip mass-media?
- Care sunt funcţiile mijloacelor de comunicare?
- Consideraţi că este bine ca toate informaţiile transmise prin aceste mijloace să le acceptăm pur şi
simplu ca adevărate, reale? Argumentaţi răspunsul.
- Credeți că mass-media poate să influențeze comportamentul tinerilor?
Realităţile prezentate în mass-media pot avea un impact cu consecinţe majore în conştiinţa şi
comportamentul oamenilor, în general, al copiilor şi tinerilor, în special, întrucât ei constituie
categoria socială cea mai uşor de cucerit, căci tinerilor li se formează tipare de gândire şi de
comportament adaptate la o etică fără constrângeri şi prejudecăţi. Ei găsesc în personajele
mediatizate modele pe care vor să le copieze şi să le urmeze.
Unul dintre aspectele majore ale mass-mediei îl formează „bombardarea” continuă cu reclame.
De multe ori mesajul promovat de reclame este corect, însă există numeroase cazuri când acestea se
folosesc de slăbiciunea umană, apelând la instinctele sexuale sau la emoţiile oamenilor, întrucât
producătorului, care depinde de vinderea produsului său, nu-i pasă dacă reclama ţine cont de normele
morale sau nu.
Există reclame, printre reclame. Uneori, acestea sunt în beneficiul consumatorului, întrucât el
este informat corect asupra calităţii unui produs. Alteori, reclamele încalcă codul etic; de exemplu,
parfumurile, hainele, accesoriile etc. nu vor face pe nimeni mai frumos sau mai deştept, ci doar,
eventual, mai interesant, mai altfel (nu neapărat mai bun).
Creştinii trebuie să se raporteze întotdeauna la valorile Împărăţiei lui Dumnezeu şi, de aceea,
trebuie să treacă mesajul reclamei prin filtrul promovat de acestea. De exemplu, niciun produs nu-ţi
garantează dobândirea fericirii (căci aceasta vine de la Dumnezeu), după cum nicio persoană care
dobândeşte un produs nu trebuie să stârnească gelozia, invidia sau mânia celor din jurul ei.
Precizare:
Psihologii susţin că mesajele induse pot îndemna pe receptor către un anumit tip de activităţi, de
fapte etc. Vi s-a întâmplat să fiţi influenţaţi în stabilirea preferinţelor muzicale, artistice sau de alt gen
de mass-media? Daţi exemple! Elevii dau exemple din viaţa personală.
Precizare:
Cercetătorii au stabilit că atunci când mulţi indivizi (grupuri ) au aceleaşi idealuri şi valori, simt
la fel, fac aceleaşi lucruri, reacţionează prin imitare apare fenomenul depersonalizării si se ajunge la o
masa omogenă de persoane uşor de manevrat. Prin urmare fenomenul de raliere/aderare în masă la
aceleaşi pseudo-modele şi pseudo-valori venite din mass-media este periculos din punct de vedere
psihologic, deoarece aceste „modele" şi „valori" pot afecta echilibrul psihic al omului, al grupului, al
comunităţii.
• Să ne amintim în acest sens de la istorie, influenţa negativă a ideologiei comuniste care a
promovat în mod agresiv ateismul.
Rolul mass-mediei nu este deloc unul neglijabil în ceea ce priveşte formarea şi educarea
tinerilor. Fiecare tânăr citeşte ziare, ascultă la radio sau urmăreşte emisiunile T. V. Internetul este o
altă sursă de informare care, chiar dacă este cu mult mai tânără decât cele enumerate mai sus, tinde să
le înghită. La vârsta tinereţii, setea de cunoaştere este enormă şi ea trebuie cumva saturată. Dar... aşa
cum un cuţit poate fi mânuit atât pentru tăiat pâinea, cât şi pentru ucis, tot astfel şi aceste instrumente
de informare pot fi folosite atât în scop constructiv, cât şi distructiv. Scopul constructiv este, din
păcate, din ce în ce mai puţin folosit din cauză că nu este dătător de senzaţii prea tari, iar emisiunile
educative nu arată întotdeauna cine ştie ce lucruri interesante. Dimpotrivă, scopul dublu distructiv -
pentru trup şi, mai ales, pentru suflet - este foarte utilizat. Câtă dreptate avea Sfântul Prooroc Isaia
când spunea: Moartea a intrat prin ferestrele noastre. Moartea sufletului intră în noi prin ochi. Ele
sunt cele mai expuse organe în calea păcatului. De ei depinde curăţia întregului om. Căci Mântuitorul
spune foarte clar: Luminătorul trupului este ochiul. Deci, de va fi ochiul tău curat, tot trupul tău va fi
luminat. Iar de va fi ochiul tău rău, tot trupul tău va fi întunecat. ( Evanghelia după Matei 6, 22-23)

– Mecanisme dovedite științific.


Mass-media în general, dar televiziunea în special, reprezintă o minune şi o extraordinară
invenţie a omului, care a transformat lumea într-un sat global, este o bună sursă de cunoaştere şi de
educaţie şi o modalitate de destindere, dar, reconstruieşte realitatea, realizează un nou mod de existenţă
şi de aceea vom analiza în continuare influenţa ei.

- Creierul uman emite unde cerebrale care pot fi analizate cu ajutorul electroencefalogramei.
Aceste unde sunt caracterizate de frecventa lor. În functie de starea în care se afla omul frecventa
undelor cerebrale este mai mare sau mai mica. Frecventa este direct proportională cu energia. Astfel,
nivelul normal al activitatii cerebrale se numeste nivel beta si e caracterizat de o frecventa medie de 30
Hz. Atunci cand un om doarme, activitatea este redusa și caracterizata de o frecventa medie de 8 Hz.
Exista si un nivel intermediar in zona frecventei de 13 Hz, numit nivel alfa (sau stare alfa). Acesta este
nivelul care este înregistrat prin encefalograma în situatii ca: stare de hipnoza, în timpul vizionării tv
sau a jocurilor pe calculator sau utilizării calculatorului.

Studii realizate în mod ştiintific (dar nepromovate mediatic) cu ajutorul tomografului si altor
aparate de analiza a creierului au dovedit faptul ca in timpul vizionarii TV si a jocurilor pe calculator
este inhibata activitatea emisferei stangi. Ce inseamna asta? Cele doua emisfere cerebrale indeplinesc
functii diferite Practic emisfera stanga este mai activa si mai dezvoltata la matematicieni, ingineri,
oameni care în activitatea lor se bazeaza mult pe logica si cărora le este util sa fie cat mai bine
organizati. În schimb artistii au mai dezvoltata emisfera dreapta. Practic daca ne imaginam creierul ca
pe un computer, atunci cand un om îsi salveaza in creier informatii preluându-le de la tv. sau din
imagini amimate pe computer, e ca si atunci cand cineva salvează în mod haotic informatii ori pe
desktop, ori in my computer ori mai stiu eu unde. Evident, lipsind organizarea, informatiile respective
sunt ca niste paraziti care încarcă inutil memoria pentru ca nu le poti gasi usor si nu functioneaza
pentru ca nu sunt angrenate într-un sistem. Asa se explica faptul ca generatiile tinere au din ce în ce
mai mult acces la informatie, ”stiu ” din ce in ce mai multe dar sunt din ce in ce mai prost peregatiti
profesional, sunt din ce in ce mai pasivi (ca sa nu zicem lenesi). Cum spune Sf. Nicolae Velimirovici
”Oamenii invata din ce in ce mai multe despre ce este în cer si pe pamant şi inteleg din ce in ce mai
putin. Va veni un timp in care vor sti tot și nu vor intelege nimic!”.

Ati putea să-mi replicati: ”Lasa, ca și eu mă uit la televizor si nu sunt aşa!” Ei bine, este
important pentru functionarea corecta a creierului sa nu petreci mult timp în functionare de tip alfa mai
ales în copilarie. Transmiterea informaţiilor prin imagini, vizionarea în sine: activează mai ales
emisfera dreaptă a creierului care răspunde de vizual, emoţii, senzaţii, intuiţie, plăcere şi inhibă
activitatea emisferei stângi a creierului care răspunde de gândirea logică, analitică, exprimarea
corectă a ideilor, citit şi scris, raţionamentul matematic. (Întreruperea comunicării între emisfere)
Vizionarea în sine ca obicei zilnic ce afectează dezvoltarea şi funcţionarea creierului uman.
Mesajele TV, natura acestora au consecinţele pe termen lung ca de exemplu, schimbarea
modului de viaţă şi a credinţei. Efectele asupra unui om care în copilarie si tinerete nu s-a uitat la
televizor dar se uita la varsta adultă sunt foarte mult atenuate.
Se deruleaza filmul. Se opreste la imaginea cu creierul cu impuls, suprimare si confuzie si se
explica: Instinctul ”fight or flight” este un instinct de auto apărare Fight or flight înseamna luptă sau
fugi. În ambele situatii ai nevoie de sistemul locomotor. Ca să intelegeti cum functioneaza acest
instinct va dau un exemplu: Dacă eu sunt în pădure si mi-e sete, ma îndrept catre un izvor ca sa beau
apa. Fiind linistita, functionarea organismului meu are loc in parametrii normali si organismul îmi
semnaleaza ce-i lipseste. Daca pe drumul pana la izvor, imi apare in fata un leu, o fiara, un animal
fioros, ce se intampla? Eu ma sperii si se declanseaza instinctul”fight or flight”. Practic sistemul
nervos impune organismului meu un regim de functionare ”de criza”. Adica reduce la minim
functionarea organelor interne si distribuie toata energia biologica de care dispune sistemului
locomotor pentru a putea sa se lupte sau sa fuga. Fiind in aceasta noua stare, nu mai simt setea (deși nu
am baut apa deci nu am acoperit deficitul de lichide din corp).
Ceea ce am exemplificat eu aici este un mod normal de activare a instinctului f or f. Un mod
anormal este acela care se petrece atunci cand un om (un copil) se uita la un film cu scene violente sau
se joaca un joc pe calculator. Nu este neaparat necesar ca jocul sa fie violent. Cam toate jocurile pe
calculator au o grafică pe care producatorii o numesc ”atractivă” iar eu o numesc șocantă. În cartea
”Dependența în cultura și civilizația morții” a lui Andrei Drăgulinescu este relatat cazul concret si
relativ recent al unui tânar care, după ce a fost o perioada de cativa ani ”gamer” (om care isi petrece
predominant timpul în fata monitorului jucand un joc in retea), a ajuns în spital si a suferit 4 operatii
succesive la organele interne pentru ca, in timpul jocului pe calculator, fiind activat instinctul F or F pe
o perioada mult prea mare de timp, functionarea si chiar structura organelor interne a fost grav
afectata. Tot in aceasta carte sunt mentionate cazuri de tineri care au murit din cauza lipsei de harna si
de somn cu capul pe tastatura. Cum a fost posibil? Pai asa cum v-am explicat, cand e activat acest
instinct, nu mai simti semnalele de foame, sete sau somn din partea organismului.

- Mai mult decât atât, daca un copil petrece mult timp in fata calculatorului sau a televizorului,
este afectata si activitatea cortexului prefrontal. Acesta gestioneaza atitudinile. Cu alte cuvinte
înmagazineaza experiente de viata astfel incat creierul sa stie când e cazul sa reactioneze intr-un fel si
când în alt fel. Ati privit vreodata un copil care se joaca pe calculator? El are niste miscari spastice ca
si cum ii vine sa faca ceva (sa se fereasca, să lovească) dar se opreste, se retine. Este vorba despre
ciclurile impuls/suprimare despre care se vorbeste in film si care au ca efect inregistrarea în cortexul
prefrontal a unei confuzii. De exemplu daca un tanar care in copilarie s-a jucat cu simulatoare de
conducere auto îşi ia carnetul, este în pericol. El va nega acest fapt spunand: ”crezi ca sunt atât de prost
incat sa nu fac diferenta intre virtual si real?”. Ei bine, daca esti cu viteza pe autostrada si cineva îti
”taie faţa”, nu stai sa gandesti manevra ci ar trebui sa actionezi INSTINCTIV. Ori, daca instinctul tău a
fost alterat, tendinta va fi de suprimare.

Criterii de selectare a informaţiei din mass-media.

Dumnezeu l-a înzestrat pe om cu libertate. El este liber să accepte sau să refuze anumite
emisiuni, articole, etc. Omul trebuie să aleagă, să le selecteze pe cele care sunt în conformitate cu
învăţătura creştină. Ispita vine pe diferite căi. Nu televizorul sau radioul sau computerul sunt rele, ci
felul în care uneori le întrebuinţăm. Nimeni nu ne obligă să privim, să acultăm sau să citim ceea ce
conştiinţa, „glasul lui Dumnezeu în om“ ne spune că este păcat.
Informaţia parvenită prin aceste canale trebuie filtrată, deoarece nu este întotdeauna veridică.
Atenţia cuvenită va ajuta în delimitarea binelui de rău, originalului de fals, realului de imaginar etc.
Din nefericire, unii tineri au o slabă capacitate de triere, de ierarhizare a valorilor, intereselor şi
aspiraţiilor. Sunt unii care consideră că afişarea expresă a goliciunii trupeşti reprezintă o exprimare a
libertăţii omului. Dar această concepţie este greşită. Ceea ce ar trebui să înţelegem este faptul că prin
acest mod se încalcă demnitatea umană, care este batjocorită.
Având în vedere aceste lucruri trebuie să cunoaştem câteva din criteriile de selectare a
intormaţiilor transmise prin mass-media.
Analizaţi următoarele texte şi stabiliţi cel puţin trei criterii de selectare a informaţiilor: ( prof.
scrie la tablă: criteriile de selectare a intormaţiilor transmise prin mass-media)
a) „Să citiţi scrierile autorilor profani, aşa cum fac albinele; acelea nici nu încearcă să aducă
tot ce găsesc pe florile peste care se aşază, ci iau cât le trebuie pentru lucrul lor, iar restul îl lasă cu
plăcere. Şi după cum atunci când culegem flori de trandafir dăm la o parte spinii, tot aşa şi cu nişte
scrieri ca acestea; să culegem atât cât este de folos şi să ne ferim de ce este vătămător” (Sfântul
Vasile cel Mare)
b) Cei ce clevetesc nedreptăţesc trei categorii de oameni: pe ei înşişi, pentru că mint; pe
ascultători, pentru ca şi pe ei îi amăgesc, înşelându-i, şi pe cei ce sunt clevetiţi, fiindcă 'nedreptăţesc
renumele şi cinstea lor cea bună. (Sf. Vasile cel Mare)
c) „Sunt scriitori care nu se sfiiesc a-şi pune talentul ce l-au primit de la Dumnezeu, în slujba
răului şi, prin stilul frumos, prin arta admirabilă a scrisului, sunt în stare să glorifice păcatul,
murdăria, imoralitatea.” (T. Toth)

Concluzie:
Trebuie să învăţăm pentru a putea să avem discernământ. Cei care doresc să ne influenţeze o
fac prin subînţelesuri intenţionat create şi ataşate secvenţelor informaţionale propriu-zise. Ni se
„şopteşte” printre rânduri ce şi cum trebuie să înţelegem. O dată cu ştirea ni se livrează de multe ori şi
fără să ne dăm seama şi modalitatea de a înţelege mesajul.
Prin urmare, atunci când e vorba de informaţii importante pentru noi să le căutăm în mai multe
surse pentru a ne apropia cât mai mult de adevăr.

Cum ar trebui să folosim mijloacele de comunicare în masă?


Tehnologia comunicaţiilor face parte din lucrurile minunate pe care Dumnezeu ne-a permis să le
descoperim în creaţia Sa. Foarte importantă este formarea pentru folosirea mass-mediei, adică a învăţa
pe fiecare să fie consumatori critici în mod constructiv a mass-mediei şi să le folosească în măsura în
care acestea ne conduc la Dumnezeu şi să le evităm în măsura în care acestea ne-ar îndepărta de scopul
vieţii.
Nu degeaba Sfinţii Părinţi sfătuiesc pe oameni - în general - şi pe tineri, în special - să-şi
păzească ochii de vederile păcătoase, de imaginile care pot stârni patimile cele trupeşti. Şi acestea
sunt din belşug. De aceea, în cazul mass-mediei, trebuie să opereze foarte eficace selectivitatea. Să
ajungem să discernem - spre binele nostru - ce este bun şi educativ, de ceea ce este rău şi distructiv.
Pentru că excesul de informaţie nu face altceva decât să ne oblige să nu ni se mai pară ceea ce
urmărim ca rău, ci ca ceva normal şi chiar necesar (de exemplu crimele, hoţiile sau distracţiile foarte
ruşinoase). În felul acesta, vom ajunge robi ai ecranelor, ne vom crea lumea noastră, iluzorie, din
care nu vom mai dori să „evadăm”.
Mântuitorul Hristos spune în Sfânta Evanghelie că nimeni nu poate sluji la doi domni. Să fim
noi stăpânii informaţiei şi a ceea ce ni se oferă şi nu ea să ne stăpânească. Doar în felul acesta vom
arăta că suntem creştini, nu numai cu numele, ci şi cu fapta. În felul acesta, vom arăta că noi, cu
ajutorul lui Dumnezeu, putem fi mai puternici decât orice supererou al filmelor T.V., nelăsându-ne
biruiţi de slăbiciunile noastre sau de cei aflaţi în spatele mass-mediei. Şi, nu în ultimul rând, alegând
doar ceea ce este folositor sufletului, vom fi plăcuţi lui Dumnezeu cu Care, mai devreme sau mai
târziu, ne vom întâlni faţă în faţă. La această întâlnire, toate mizeriile morale pe care le-am acumulat
prin mass-media se vor preface în judecători ai noştri, care ne vor condamna veşnic, mizerii morale
care până ieri ne îndemnau mieros să ne mai îndulcim puţin din frumuseţile păcătoase ale acestei lumi.
Şi cum necuratul... n-are moştenire întru împărăţia lui Hristos şi Dumnezeu (Efeseni 5, 5), să nu
cumva să auzim şi noi înfricoşătorul glas al lui Hristos: duceţi-vă de la Mine, blestemaţilor, în focul cel
veşnic, care este gătit diavolului şi îngerilor lui (Matei 25, 41).
Poate ne întrebăm: „Cum putem discerne ce este bun şi ce nu?". Răspunsul e simplu: citind din
scrierile Sfinţilor Părinţi şi ale Sfintei Scripturi care ne învaţă să fim nişte oameni curaţi sufleteşte,
responsabili, demni, vrednici a auzi la Judecata de Apoi cuvintele blânde ale lui Hristos: Veniţi,
binecuvântaţii Părintelui Meu, moşteniţi Împărăţia care este gătită vouă de la întemeierea lumii
(Evanghelia după Matei 25, 34), ascultând sfaturile părinţilor, ţinând legătura cu părintele duhovnic
etc.
6. Fixarea şi sistematizarea cunoştinţelor
- Când a apărut tiparul?
- Dar mijloacele tehnice şi electronice de comunicare?
- Ce reprezintă mas-media?
- Din punctul vostru de vedere, care ar fi avantajele şi dezavantajele transmiterii slujbelor religioase
ale Bisericii Ortodoxe Române prin mass-media. Argumentaţi-vă afirmaţiile.
- Daţi exemple de emisiuni radio şi de televiziune care promovează pseudo-valori în raport cu
învăţătura creştină.

7. Asocierea, generalizarea, aplicarea


• Se generalizează şi se sintetizează conţinutul informaţiilor vehiculate în lecţie prin următorul plan
de idei:
- Influenta mass-media asupra vieţii
1. De multe ori prin mass-media se oferă valori contrare celor creştine: exemple de delincventă,
furt, violenţă, divorţuri, tendinţe-curente-mode discutabile ca valoare;
2. Informaţia tendenţioasă poate afecta viaţa spirituală, individuală, a familiei şi cea socială;
3. Supralicitarea utilizării mass-mediei favorizează dispariţia lecturii particulare şi robia faţă
de televizor şi calculator, izolarea, egoismul, apariţia depresiilor.
- Mass-media este însă importantă pentru cei care ştiu să selecteze informaţiile valoroase.
„Limba este mădularul cel mai binefăcător şi cel mai vătămător al omului. Un cuvânt bun te
încălzeşte şi în vrermea gerului celui mai aspru; dimpotrivă, o vorbă rea şi în vremea căldurilor
celor mai mari îţi p r o v o a c ă f r i g u r i . U n c u v â t îngăduitor este în stare să potolească mânia,
iar o vorbă grosolană poate provoca tulburare.
Un cuvânt rău îi face răi şi pe cei buni, iar un cuvânt bun şi pe cei răi îi face buni.“(Sfântul
Macarie cel Mare)

8. Aprecierea activităţii elevilor.


• Se fac aprecieri generale şi individuale privind atât pregătirea elevilor pentru lecţie, cât şi implicarea
lor în predarea noilor cunoştinţe.
• Se notează elevii care s-au remarcat în mod deosebit.

SUGESTII PENTRU LECTURĂ

9. Precizarea şi explicarea temei (la alegere)


• Se cere elevilor să aducă fiecare câte două articole de ziar: unul în care un grup sau o persoană
este descris(ă) în mod negativ, iar în celălalt este descris(ă) pozitiv. Să se compare informaţiile
stabilind un criteriu de credibilitate de forma: adevărat, puţin adevărat, deformat, vag, tendenţios şi să
se formuleze învăţături morale.
• Realizați un eseu (maxim o pagină și jumătate) despre rolul mass-mediei în viața voastră. Dați
eseului un titlu potrivit.

10. Încheierea activităţii


• Salutul.
• Rugăciunea