Sunteți pe pagina 1din 14

Impactul tehnologiilor de producție și utilizare a energiei asupra omului și a mediului

IMPACTUL TEHNOLOGIILOR DE PRODUCȚIE ȘI


UTILIZARE A ENERGIEI ASUPRA OMULUI
ȘI A MEDIULUI

0
Impactul tehnologiilor de producție și utilizare a energiei asupra omului și a mediului

CUPRINS

Introducere .................................................................................................................. 2
1. Poluarea atmosferică ........................................................................................... 3
2. Impactul industriei asupra mediului .................................................................... 6
3. Impactul energiei asupra mediului ......................................................................... 7
4. Impactul energiei electrice asupra mediului ........................................................ 8
5. Energii neconvenționale ....................................................................................... 10
Concluzii .......................................................................................................... ...... 12

1
Impactul tehnologiilor de producție și utilizare a energiei asupra omului și a mediului

Introducere

Problema raportului dintre om și natură nu este nouă, ea apărând din cele mai
vechi timpuri, odată cu primele colectivitati umane. Insă, dacă la început omul era supus
naturii, de-a lungul timpului – prin forța cunoașterii, inteligenței și creației – omul s-a
transformat pe sine transformând și natura conform necesităților sale, această
transformare fiind făcută uneori în defavoarea condițiilor normale de dezvoltare a vieții,
deși progresele majore atinse în domeniile științei și tehnicii constituie dovada unor
înalte performanțe ale muncii și creației umane.
Utilizarea unor descoperiri științifice și a unor invenții tehnice în defavoarea
omului și a raporturilor sale cu natura a determinat și determină degradarea mediului
natural. Întreaga relație dintre om și natură a suferit profunde transformări datorită
faptului că, din neglijență și ignoranță – uneori chiar din rea-credință – prin acțiunile sale
necugetate, îndreptate împotriva naturii, omul a ajuns să devină autorul crizei cu care
se confruntă mediul înconjurător, criza ce pune sub semnul întrebării propria sa
supraviețuire.
Tehnologia reprezintă aplicarea cunoştinţelor tehnice în domeniul practic al
vieţii umane pentru a modifica şi manipula mediul înconjurător.
Tehnologia include utilizarea materialelor, uneltelor, tehnicilor şi surselor de
energie pentru a face viaţa mai uşoară sau mai plăcută şi munca mai productivă.
În timp ce ştiinţa se ocupă cu studiul modului şi al cauzei pentru care se
întâmplă lucrurile, preocuparea tehnologiei este de a face lucrurile să se întâmple.
Tehnologia a început să influenţeze eforturile umane atunci când oamenii au început să
utilizeze unelte şi s-a accelerat odată cu revoluţia industrială şi cu înlocuirea de către
maşini a muncii animalelor sau a omului.
Pentru dezvoltarea tehnologică accelerată omenirea are şi un preţ de plătit, şi
anume poluarea apei şi a aerului şi alte efecte nedorite asupra mediului înconjurător.
Importanța tehnologiei pentru dezvoltarea economică este larg recunoscută,
având în vedere impactul pe care îl poate avea tehnologia asupra succesului,
supraviețuirii sau insuccesului activității economice a companiilor, în special într-un
mediu de concurență intensivă și globală. Câteva din caile principale prin care

2
Impactul tehnologiilor de producție și utilizare a energiei asupra omului și a mediului

tehnologia modernă a contribuit la degradarea și alterarea prin poluare a mediului


ambiant sunt următoarele:
 Practicile agricole rezultate din cultivarea pământului, drenării mlaștinilor, irigării,
aplicarea insecticidelor și erbicidelor;
 Procedeele de producție industrială rezultate prin eliberarea de substanțe în
atmosferă de către uzine sau alte centre;
 Producerea și utilizarea energiei cu efect negativ asupra mediului ambiant cum
ar fi distrugerea solului, poluarea atmosferei și a apei inclusiv prin apariția
ploilor acide și efectul de seră;
 Sistemul de transport, în special transportul auto care produce distrugeri ale
solului prin crearea de autostrăzi, produce poluare prin gazele de eșapament,
zgomot și reducerea drastică a rezervelor de combustibili fosili (în special
petrol);
 Impactului turismului asupra mediului;
 Acțiunea de desconsiderare a configurației mediului natural în cazul luptelor care
s-a amplificat odată cu evoluția mijloacelor de luptă.

1. Poluarea atmosferică

Una dintre cele mai dezbătute probleme din ultimele decenii o constituie
complexitatea raportului existent între om / activitatea antropică și natura/ echilibrul
natural.
Din ansamblul direcțiilor în care se exercită impactul omului asupra mediului
menționăm:
- schimbarea structurii ecosistemelor, peste limita lor naturală de a se reface,
cu rupturi grave de echilibru;
- eliminarea din biosferă a unor specii de plante și animale;
- introducerea unor cantități de substanțe nespecifice mediului;
- schimbarea compoziției atmosferei de joasă altitudine, a mărilor și oceanelor
prin deversarea unor deșeuri chimice și radioactive periculoase;
- transformarea radicală a peisajului geografic prin lucrări hidrotehnice;
- exploatarea nerațională a resurselor solului și subsolului urmată de
pierderea structurii și fertilității solului prin eroziune, alunecări și degradare;

3
Impactul tehnologiilor de producție și utilizare a energiei asupra omului și a mediului

- modificari de climă/ încălzire globală, perturbări climatice datorită defrișărilor


masive de păduri pe mari suprafețe de teren;
- alterarea fondului genetic natural cu reducerea potențialului de adaptare și
refacere a organismelor vii și a ecosistemelor naturale.

Efectele poluării atmosferice

Efectele porduse de poluanții atmosferici pot fi: efecte directe (imediate) și


efecte pe termen lung sau cu caracter global.
Efectele directe ale poluanților atmosferici:
- Sursa de poluare este în funcție de cantitate, nocivitate și persistență.
a) Poluarea cu produsi gazoși: primul poluant gazos este doxidul de carbon,
apare din toate processele de ardere. Afectează aparatul respirator prin autointoxicare,
intoxicație exogena la nivelul plămânilor- face imposibilă acțiunea de inspirație; în jurul
valorii de 3% apar tulburări de ritm respiratoriu.
Monoxidul de carbon, care provine în cea mai mare parte din trafic, datorită
arderii incomplete a combustibililor. La om, provoacă efecte grave de asfixiere,
deoarece blochează hemoglobina, care are o afinitate de 240 de ori mai mare pentru
monoxid de carbon decat pentru oxigen.
Oxizii de azot apar din utilizarea combustibililor fosili din industrie sau
încălzirea locuințelor și din utilizarea carburanților la motoarele cu ardere internă. În
unele zone apare și datorită fabricării acidului azotic sau a unor produse derivate
(îngrășăminte).
Ozonul este format printr-un mecanism fotochimic. În prezența oxizilor de
azot din gazele de eșapament => distruge membrana celulară a frunzelor, amplifică
polile acide iar creșterea concentrației de ozon din atmosfera marilor orașe duce la
afecțiuni respiratorii- astmul bronșic.

b) Poluarea cu substanțe lichide Acest tip de poluare atmosferică are o


pondere mai mică și se datorează în special solvenților organici sub formă de dispersie
din industria de lacuri și vopsele, se mai datorează utilizării insecticidelor și pesticidelor
în agricultură.

c) Poluarea cu substante solide - Agentii poluanți solizi sub forma fin divizată
provin din activitățile industriale și din activitățile rutiere, find pulverizate.
4
Impactul tehnologiilor de producție și utilizare a energiei asupra omului și a mediului

praful de ciment: se dispersează pe distanțe mari, cu depuneri semnificative


în zonele limitrofe, provoacă reducerea transparenței atmosferice, perturbarea
procesului de fotosinteză, probleme în trafic, îmbolnăviri grave la om.
Pulberile metalurgice de la fabricarea fontei, oțelului, aluminiului; au un
conținut ridicat de oxizi metalici.

Măsuri de combatere a poluării atmosferice

Combaterea poluării industriale:


 restructurarea unor sectoare industriale prin închiderea sau
redimensionarea unor unități sau activități prouctive puternic poluante;
 revizuirea și înlocuirea proceselor tehnologice poluante folosind investiții
masive în tehnică și tehnologie productivă nouă.
Combaterea poluării din trafic:
 măsuri administrative specifice traficului rutier: urmăresc generațiile de
vehicule, fluidizarea traficului auto, reproiectarea structurilor de rulare și
reconfigurare a arterelor rutiere;
 măsuri de limitare a poluării prin norme și reglementări: omologarea de
autovehicule în raport cu normele europene “Euro” care reglementează
poluarea cu hidrocarburi, particule solide, oxizi de azot și de carbon.
Combaterea poluării atmosferice prin programe generale de subvenționare de
către centralele electrice:
 extinderea unor programe bazate pe principiul economiei de piață, cu
participarea centralelor electrice la investiții de modernizare a unor
instalații, firme, sisteme-rețele electrice și participare la profit (exemplu,
programele din SUA “Green Carrot” pentru fabricarea frigiderelor fara
freoni)
 “managementul cererii” cu satisfacerea cererii de curent electric prin
conservare și realizarea de profit pe seama asa-zișilor “negawati”
(cantitatea de energie electrică nevândută), program de combatere a
poluării prin reducerea consumului de energie.

5
Impactul tehnologiilor de producție și utilizare a energiei asupra omului și a mediului

2. Impactul industriei asupra mediului

Industria este, la momentul actual, principalul poluant la scară mondială.

Procesele de producție industrială

Emisiile sunt substanțe eliberate în atmosferă de către uzine, sau alte centre.
Procedeele de producție industrială eliberează emisiile, care se redepun în cazul în
care nu există filtre pentru epurarea gazelor reziduale. Substanțele specifice sunt atunci
eliberate și pot provoca local catastrofe.
În momentul procesului de combustie, substanțele gazoase, lichide și solide
sunt eliberate în atmosferă de furnale.
Activitățile economice, indiferent de tipul de activitate desfășurată, au impact
asupra tuturor factorilor de mediu. Acest impact derivă din poluanții emiși în aer și
deversați în ape precum și din depozitările pe sol.
Strategia industrială de dezvoltare durabilă trebuie să urmăreasca stimularea
competitivității și realizarea pe această bază a unei creșteri economice stabile și de
durată, în concordanță cu protecția mediului. Pentru realizarea acestor obiective, sunt
necesare următoarele măsuri:
 conturarea unei macrostrucuri industriale viabile;
 restructurarea intrasectorială;
 alinierea la standardele europene și internaționale;
 specializarea ofertei de export;
 accelerarea procesului de privatizare;
 dezvoltarea serviciilor pentru producții, prin dezvoltarea ofertei de pachete
de produse și servicii;
 creșterea potențialului concurențial, prin promovarea concentrării
industriale și industrial-financiare;
 protecția mediului în condițiile creșterii economice din industrie.

6
Impactul tehnologiilor de producție și utilizare a energiei asupra omului și a mediului

7
Impactul tehnologiilor de producție și utilizare a energiei asupra omului și a mediului

3. Impactul energiei asupra mediului

Energia este esenţială pentru bunăstarea economică şi socială, pentru bunul


mers al majorităţii activităţilor industriale şi comerciale, este simbol al dezvoltării social-
economice şi a civilizaţiei dar, în acelaşi timp, reprezintă cauza unor prejudicii serioase
asupra mediului.
Energia și problemele de mediu sunt strâns legate, deoarece este aproape
imposibil să produci, transporți sau să consumi energie fără să aibă un impact
semnificativ asupra mediului. Problemele de mediu sunt legate de producerea și
consumul de energie care produce poluarea aerului, poluarea apei, poluarea termică și
poluarea solului. Emisiile de combustibili fosili din atmosferă sunt cauza principală a
poluării din marile orașe. Diverse probleme ale poluării apei sunt asociate cu consumul
de energie, una dintre ele fiind scurgerile de petrol. Minele de carbune pot, de
asemenea să polueze apa. Schimbările în apele subterane produse de operațiile
miniere aduc de multe ori ape nepoluate în contact cu unele minerale care sunt extrase
din sol, producând un drenaj acid.
Deșeurile solide sunt de asemenea un surplus al unor forme de energie
utilizate. În general, problemele de mediu cresc cu consumul de energie și, combinate
cu o bază de resurse limitate, sunt esența unei crize energetice.

Impactul rețelelor electrice asupra mediului ambiant poate fi privit din cel puțin
două puncte de vedere, și anume :
1. influența retelelor electrice asupra mediului ambiant;
2. influența mediului ambiant asupra rețelelor electrice. Principalele tipuri de
poluări pe care rețelele electrice le generează asupra mediului înconjurător sunt:
vizuală – deteriorarea peisajului;
sonoră:
a. zgomote produse de funcționare sau vibrații ale elementelor (conductoarelor)
rețelelor electrice și în special, a transformatoarelor;
b. zgomote produse de descărcarea corona pe liniile de înaltă și foarte înaltă
tensiune;

8
Impactul tehnologiilor de producție și utilizare a energiei asupra omului și a mediului

electromagnetică: efecte sonore și luminoase ale descărcării corona,


perturbații radio și ale emisiunilor de televiziune, influențe ale câmpului electric și
magnetic asupra organismelor vii;
psihică și pericole (riscuri) de accidente:
a. teama provocată de apropierea de rețelele electrice și de efectele vizuale și
sonore ale acestora;
b. accidente, cazuri mortale.
ecologică:
a. ocuparea terenurilor;
b. defrișarea pădurilor;
c. protecția naturii și a peisajului;
d. influența asupra instalațiilor și construcțiilor, etc.

4. Impactul energiei electrice asupra mediului

Energia electrică este considerată ca fiind o energie curată, deoarece în urma


utilizării acesteia nu sunt eliminate deșeuri, reziduuri sau pulberi poluante, dar
producerea acesteia poate avea un efect vast negativ asupra mediului înconjurător și
omului.
În cazul termocentralelor ce utilizează cărbunii drept materie primă, extracția și
prelucrarea acestora duce la poluarea atmosferei prin puberea de cărbuni degajată,
generând efectul de seră ce constă în încălzirea excesivă a atmosferei terestre.
De asemenea procedeele de extracție și prelucrare a cărbunilor produc
reziduuri ce duc la diminuarea fertilității solului pe care sunt depozitați, iar refacerea
acestuia presupune o lungă perioada de timp și costuri mari.
Arderea combustibililor în centralele termoelectrice implică degajări de gaze
nocive în atmosfera care mai apoi se reîntorc în sol sub forma de ploi acide, distrugând
asfel vegetația.
Centralele hidroelectrice presupun contruirea de baraje și lacuri de acumulare
care pot afecta mediul de viață acvatic și transportul de substanțe fertile care se depun
mai ales în zona gurilor de vărsare a fluviilor, îndeosebi în delte.
Centralele nuclearo-electrice sunt considerate cele mai primejdioase din punct
de vedere al efectului pe care îl pot avea asupra mediului și omului în cazul unor
accidente de exploatare, exemplu fiind cel mai mare accident nuclear produs la

9
Impactul tehnologiilor de producție și utilizare a energiei asupra omului și a mediului

Cernobâl, în Ucraina, la 26 aprilie 1986, datorită exploziei unui reactor supraîncălzit în


urma căreia un nor radioactiv de mari dimensiuni s-a deplasat mii de kilometri
provocând creșterea radioactivității la sol de câteva mii de ori și afectând asfel toate
vietuițoarele.

Energia electrică continuă să reprezinte un procent tot mai mare din consumul
final de energie, atât ca rezultat al creșterii numărului de aparate electrice în domeniul
casnic și al serviciilor, cât și ca rezultat al utilizării mai frecvente a proceselor de
producție industriale bazate pe energie electrică.
Distribuția și consumul de energie electrică poate avea impact asupra mediului
prin:
 scurgeri accidentale de ulei electrolizant de la echipamentele
electroenergetice;
 declanșarea de incendii, ca urmare a funcționării defectuoase a
echipamentelor electroenergetice;
 scurgeri accidentale de electrolit datorate manipularii defectuoase a
bateriilor de acumulatori staționari din stațiile de transformare.
Sectorul energetic, pe întregul lanț producere – transport – distribuție –
consum, produce aproximativ 90% din emisiile poluante din România.
Principalii poluanți rezultati din arderea combustibililor fosili cu impact asupra
aerului, sunt:
 pulberi ( cenușă, particule de cărbune, zgură, pământ, funingine);
 oxizi de sulf;
 oxizi de ozon;
 oxizi de carbon;
 gudroane;
 hidrocarburi;
 acizi organici.

10
Impactul tehnologiilor de producție și utilizare a energiei asupra omului și a mediului

5. Energii neconvenționale

Începând cu secolul XX, știința a avansat foarte mult, fiind dezvoltate, în toate
domeniile, aparate și diferite tehnologii menite să ajute omul.
În paralel și populația globului a crescut într-un ritm alert. În aceste împrejurări,
nevoia de energie a crescut foarte mult, în comparație cu secolul XIX.
Oamenii de știință au ajuns la concluzia că multe din resursele energetice
actuale sunt în curs de epuizare într-un viitor nu prea îndepărtat.
Astfel, au început să cerceteze și să caute noi resurse de energie și modul în
care acestea pot fi valorificate încă de pe acum. În urma multor studii a început să fie tot
mai des utilizat termenul de “energie regenerabilă” sau “energie neconvențională”.
Energia regenerabilă se referă la forme de energie produse prin transferul
energetic al energiei rezultate din procese naturale regenerabile. Astfel, energia luminii
solare, a vântului, a apelor curgătoare, a proceselor biologice și a căldurii geotermale
pot fi captate de către oameni utilizând diferite procedee.
Dintre sursele regenerabile de energie fac parte:
 energia derivată din biomasa: biodiesel, bioetanol, biogaz;
 energia geotermică;
 energia apei: hidraulică și a mareelor;
 energia solară;
 energia eoliană.
Toate aceste forme de energie sunt valorificate pentru a servi la generarea
curentului electric, a apei calde, etc.
Utilizarea biomasei, a energiei geotermale, a energiei hidraulice, a energiei
solare și eoliene, precum și a energiei valurilor depinde de fluxul de energie generat de
natură, de căldura emanată de centrul pământului, de cursurile de apă, de soare, de
mișcarea perpetuă a lunii. Aceste surse de energie fiind independente de scara
evolutivă a timpului, sunt cunoscute sub numele generic de surse de energie
regenerabilă.
Din punct de vedere economic, comparativ cu energia obținută cu ajutorul
combustibililor fosili și a energiei nucleare, costul diferitelor surse de energie
regenerabilă pare mai oneros, datorită metodelor de producere, a unei cereri slabe ale

11
Impactul tehnologiilor de producție și utilizare a energiei asupra omului și a mediului

pieței și echipamentelor de vârf necesare. Totodată, dacă se ține cont de costul total, la
care trebuie să se adauge stricăciunile ecologice ocazionate de folosirea combustibililor
fosili și a energiei nucleare, în raport cu avantajele, de exemplu un impact scăzut al
surselor de energie regenerabilă asupra mediului, se poate spune că tendința
dezvoltării și aplicării acestora din urma prezintă un avantaj în optica unei dezvoltări
economice durabile.
România dispune de un potențial important de resurse regenerabile și anume:
energie hidroelectrică
biomasă
energie solară
energie geotermală

12
Impactul tehnologiilor de producție și utilizare a energiei asupra omului și a mediului

Concluzii

Majoritatea modalităților de producere a energiei electrice au efecte negative,


excepție făcând energiile alternative reprezentate de energia solară, cea eoliană și cea
geotermoelectrică. Aceste energii sunt considerate cele mai importante descoperiri ale
secolului XX și marchează un salt uriaș în evoluția omului care, la începutul secolului
XIX se temea de energia produsă de fulger, iar astăzi folosește majoritatea fenomenelor
naturale pentru a-și facilita accesul la energia electrică fara de care viața nu ar fi
aceeași.
În concluzie, tehnologiile de producere a energiei electrice pot avea un impact
negativ asupra mediului înconjurător și omului, dar utilizarea energiei alternative
reprezintă o metodă care poate proteja planeta împotriva poluării, iar în timp aceste
metode de obținere a energiei electrice într-o manieră curată pot lua locul celor nocive.

13

S-ar putea să vă placă și