Sunteți pe pagina 1din 118

S.C. ECOSILVA S.R.L.

ORADEA

AMENAJAMENTU:L
FONDULUI FORESTIER PROPRIETATE PUBLICA A

COMUNEI REMETEA

U.P. I REMETEA

.Iudetul Bihor

PROIECTANTI: ing. Bar Samuel, ing. Kovacs Antal


SEF PROJECT: ing. Cocian Emil

2014
CUPRINS
Proces verbal CT AP
Fisa indicatorilor de caracterizare a fondului forestier 1
PARTEA I - MEMORIU TEHNIC 7
1. SITU ATIA TERITORIAL ADMINISTRA TIV A 9
1.1. Elemente de identificare a unitatii de productie (proprietatii) 9
1.2. Vecinatati, limite, hotare 9
1.3. Trupuri de padure componente 9
1 .4. Repartizarea fondului forestier pe comune (orase) 10
1.5. Administrarea fondului forestier 10
1.6. Terenuri acoperite cu vegetatie forestiera situate in afara fondului forestier 10
2. ORGANIZAREA TERITORIULUI 11
2.1. Constituirea proprietatii 11
2.2. Constituirea si materializarea parcelarului ~i subparcelarului 11
2.2. 1. Marirnea parcelelor si subparcelelor 11
2.2.2. Situatia bornelor 11
2.2.3. Corespondenta intre parcelarul din amenajamentul precedent si eel actual 12
2.3. Planuri de baza utilizate. Ridicari in plan folosite pentru reambularea planurilor de baza 13
2.3.1. Planuri de baza utilizate 13
2.3 .2. Ridicari in plan folosite pentru reambularea planurilor de baza 13
2.4. Suprafata fondului forestier 13
2.4.1. Determinarea suprafetelor 13
2.4.2. Tabelul 1 E - Evidenta miscarilor de suprafata din fondul forestier 14
2.4.3. Uti lizarea fondului forestier 17
2.4.4. Evidenta fondului forestier pe destinatii si detinatori 18
2.4.5. Evidenta fondului forestier pe categorii de folosinta ~i specii 18
2.5. Enclave 19
2.6. Organizarea administrativa ( districte, cantoane) 19
2.7. Ocupatii si litigii 19
3. GOSPODARIREA DIN TRECUT A PADURILOR 21
3.1. Istoricul si modul de gospodarire a padurilor pana la intrarea In vigoare a amenajamentului
21
expirat
3. I. 1. Evolutia proprietatii si a modului de gospodarire a padurii inainte de anul 1948 21
3 .1.2. Modul de gospodarire a padurilor dupa anul 1948 21
3.2. Concluzii privind gospodarirea padurilor 22
4. STUDIUL STATIUNII ~I AL VEGETATIEI FORESTIERE 23
4.1. Metode si procedee de culegere si prelucrare a datelor de teren 23
4.2. Elemente generale privind cadrul natural 23
4.2.1. Geologie 23
4.2.2. Geomorfologie 23
4.2.3. Hidrologie 24
4.2.4. Climatologie 24
4.3. Soluri 27
4.3 .1. Evidenta ~i raspandirea teritoriala a tipurilor de sol identificate 27
4.3 .2. Descrierea tipurilor si a subtipurilor de sol 27
4.3 .3. Lista unitatilor amenajistice pe tipuri ~i subtipuri de sol 29
4.4. Tipuri de statiune 30
4.4.1. Evidenta si raspandirea teritoriala a tipurilor de statiune 30
4.4.2. Descrierea tipurilor de statiuni cu factori limitativi si masurile de gospodarire impuse de acesti
32
factori
4.4.3. Lista unitatilor amenajistice pe tipuri de statiune 40
4.5. Tipuri de padure 41
4.5.1. Evidenta si raspandirea teritoriala a tipurilor naturale de padure 41
4.5.2. Lista unitatilor amenajistice pe tipuri de statiuni ~i paduri 42
4.5.3. Formatii forestiere si caracterul actual al tipului de padure 44
4.6. Structura fondului de productie si de protectie 45
4.7. Arborete slab productive ~i provizorii 45
4.8 .. Arborete afectate de factori destabilizatori si limitativi 46
4.8.1. Situatia sintetica a factorilor destabilizatori si limitativi 46
4.8.2. Evidenta arboretelor (u.a) afectate de factori destabilizatori ~i limitativi 46
4.9. Starea sanitara a padurii 47
4.10. Concluzii privind conditiile stationale si de vegetatie forestiera 47
5. STABILIREA FUNCTIILOR SOCIAL-ECONOMICE ALE PADURII SI A BAZELOR DE 49
AMENAJARE
5.1. Stabilirea functiilor social economice si ecologice ale padurii 49
5 .1.1. Obiectivele social-econ om ice si ecologice 49
5.1.2. Functiile padurii 49
5.1.3. Subunitati de productie si protectie constituite 50
5.1.3.1. Constituirea subunitatilor de gospodarire 51
5.2. Stabilirea bazelor de amenajare ale arboretelor si ale padurii 5I
5.2.1. Regimul 51
5.2.2. Compozitia-tel 51
5 .2.3. Tratamentul 53
5.2.4. Exploatabilitatea 53
5 .2.5. Ciclul 53
6. REGLEMENTAREA PROCESULUI DE PRODUCTIE LEMNOASA SI MASURI DE 55
GOSPODARIRE A ARBORETELOR CU FUNCTII SPECIALE DE PROTECTIE
6.1. Reglementarea procesului de recoltare a produselor principale 55
6.1.1. Reglementarea procesului de productie la SUP ,,V" - paduri de interes cinegetic 55
6.1. 1 .1. Stabilirea posibilitatii de produse principale 55
6.1.1.1.1. Stabilirea indicatorului de posibilitate prin intermediul cresterii indicatoare 55
6.1.1.1.2. Stabilirea indicatorului de posibilitate dupa criteriul claselor de varsta 56
6.1. 1 .2. Adoptarea posibilitatii 57
6.1.1.3. Recoltarea posibilitatii de produse principale 57
6. 1. 1 .4. Prognoza posibilitatii de produse principale 58
6.2. Masuri de gospodarire a arboretelor cu functii speciale de protectie 59
6.2.1. Masuri de gospodarire a arboretelor din tipul I de categorii functionale 59
6.2.2. Masuri de gospodarire a arboretelor din tipul II de categorii functionale 59
6.3. Lucrari de ingrijire si conducere a arboretelor 60
6.4. Posibilitatea totala (prod use principale + conservare +prod use secundare) 61
6.5. Lucrari de ajutorarea regenerarii naturale si impaduriri 61
6.6. Refacerea arboretelor slab productive si substituirea arboretelor cu compozitie
62
necorespunzatoare
6.7. Masuri de gospodarire a arboretelor afectate de factori destabilizatori 63
7. V ALORlFICAREA SUPERIOARA A ALTOR PROD USE ALE FONDULUI FORESTIER IN 65
AFARA LEMNULUI
7 .1. Potential cinegetic 65
7 .2. Potential salmonicol 65
7 .3. Potential fructe de padure 65
7.4. Potential ciuperci comestibile 65
7.5. Resurse melifere 66
7 .6. Alte prod use 66
8. PROTECTIA FONDULUI FORESTIER 67
8.1. Protectia impotriva doboraturilor ~i rupturilor de vant ~i zapada 67
8.2. Protectia impotriva incendiilor 67
8 .3. Protectia irnpotriva poluarii industriale 68
8.4. Protectia impotriva bolilor si a altar daunatori 68
9. INSTALATII DE TRANSPORT, TEHNOLOGII DE EXPLOATARE SI CONSTRUCTII 71
FORESTIERE
9.1. Instalatii de transport 7l
9.2. Tehnologii de exploatare 72
9 .3. Constructii forestiere 72
10. ANALIZA EFICACITATII MODULUI DE GOSPODARIRE A PADURILOR 73
10.1. Realizarea continuitatii functionale 73
10.2. Dinamica dezvoltarii fondului forestier 74
10.2.1. Indicatori cantitativi 74
I 0.2.2. Indicatori calitativi 75
11. DIVERSE 77
11.1. Data intrarii in vigoare a amenajamentului si durata de valabilitate a acestuia 77
11.2. Recornandari privind tinerea evidentei lucrarilor executate pe parcursul duratei de valabilitate a
77
amenajamentului
11.3. lndicarea hartilor anexate amenajamentului 78
11.4. Colectivul de elaborare a amenajamentului 78
11.5. Bibliografie 78
11.6. Proces verbal Conferintaa II-a de amenajare 79
ARTEA A II-A- PLANURI DE AMENAJAMENT 83
2. PLANURI DE RECOLTARE ~I CULTURA 84
12.1. Planuri decenale de recoltare a produselor principale 85
12.1.1. Planul decenal de recoltare a produselor principale - SUP ,,A" codru regulat 85
12.1.1. l. Evidenta arboretelor din care urmeaza sa se recolteze posibilitatea decenala de produse
86
principale
12.1.1.2. Planul decenal de recoltare a produselor principale - codru 87
12.1.1.3. Recapitulatia posibilitatii de produse principale 91
12.1.2. Planul lucrarilor de conservare 91
12.2. Planul lucrarilor de ingrijire si conducere a arboretelor 92
12.2.1. Planul lucrarilor de ingrijire a arboretelor 92
12.2.2. Recapitulatia posibilitatii decenale pe specii 93
12.3. Planul lucrarilor de regenerare si impadurire 94
3. PLANURI PRIVIND INSTALATIILE DE TRANSPORT ~I CONSTRUCTIILE 98
ORESTIERE
13 .1. Planul instalatiilor de transport 100
13 .2. Planul constructiilor silvice 100
13.3. Lista drumurilor si a unitatilor amenajistice deservite 100
4. PROGNOZA DEZVOLTARII FONDULUI FORESTIER 102
14.1. Dinam ica dezvoltarii fondului forestier 103
14.2. Grafice privind evolutia structurii fondului de productie sau de protectie 104
ARTEA A III-A - EVIDENTE DE AMENAJAMENT 105
5. EVIDENTE DE CARACTERIZARE A FONDULUI FORESTIER 106
15 .1 . Evidente privind descrierea unitatilor amenaj istice 106
15 .1. 1. Descrierea parcelara 106
15.1.2. Evidenta pe u.a. a datelor complementare din descrierea parcelara 106
15.1.3. Evidenta u.a. inventariate 228
15.1.4. Evidenta u.a. invcntariate de ocol 228
15.2. Evidente privind marimea si structura fondului forestier 229
15.2.1. Repartitia suprafetelor pe categorii de folosinta forestiera si grupe functionale 230
15.2.2. Repartitia suprafetelor pe categorii functionale 231
15.2.3. Situatia sintetica pe specii 231
15.2.4. Structura ~i marimea fondului forestier pe grupe, subgrupe si categorii functionale 232
15.2.5. Structura si rnarimea fondului forestier pe grupe functionale si specii 232
15.2.6. Structura si marimea fondului forestier pe specii 233
15.2.7. Structura si marimea fondului forestier pe grupe functionale si specii pentru fondul productiv 233
15.2.8. Structura si marirnea fondului forestier pe grupe functionale si specii pentru fondul neproductiv 233
15.2.9. Structura si rnarimea fondului forestier pe subunitati de productie (protectie) dupa varsta, grupe
234
functionale si specii
15.2.10. Structura si marimea fondului forestier productiv pe clase de exploatabilitate si specii 237
15.3. Evidente privind conditiile naturale si de vegetatie 239
15.3.1. Evidenta tipurilor de statiunesi a tipurilor de padure 240
15.3.2. Recapitulatia pe forrnatii forestiere 241
15.3.3. Repartitia suprafetelor pe formatii forestiere, altitudine, 'inclinare si expozitie 242
15.3.4. Repartitia suprafetei pe etaje fitoclimatice, altitudine, inclinare si expozitie 243
15.3.5. Evidenta arboretelor slab productive 243
15.3.6. Repartitia suprafetelor In raport cu eroziunea si inclinarea terenului 244
15.3.7. Repartitia suprafetelor 'in raport cu natura ~i intensitatea poluarii 244
15.4. Evidente ajutatoare pentru intocmirea planurilor de reglementare a procesului de productie lemnoasa 245
15.4.1. Repartitia arboretelor exploatabile pe subunitati, urgente de regenerare, accesibilitate si specii 246
15.4.2. Repartitia speciilor in raport cu exploatabilitatea si participarea In amestec 247
15.4.3. Stabilirea varstei medii a exploatabilitatii si a ciclului 248
15.4.4. Lista unitatilor amenajistice exploatabile si preexploatabile 248
15.5. Evidente privind accesibilitatea fondului forestier si a posibilitatii de produse principale si
249
secundare
15.5.l. Accesibilitatea fondului forestier si a posibilitatii decenale de produse principale si secundare 250
15.5.2. Situatia fondului forestier ~i a posibilitatii de produse principale si secundare In raport cu
250
distanta de colectare
PARTEA A IV -A - APLICAREA AMENAJAMENTULUI 251
16. EVIDENTA PRIVIND APLICAREA AMENAJAMENTULUI 252
16.1. Evidenta si bilantul aplicarii anuale a prevederilor amenajamentului cu privire la exploatari si
253
impaduriri
16.2. Evidenta dinamicii procesului de regenerare naturala 254
16.3. Evidenta anuala a taierilor de regenerare 262
16.4. Evidenta anuala a taierilor de ingrijire 265
16.5. Evidenta anuala a taierilor de igiena, de produse accidentale sau de alta natura 269
16.6. Evidenta anuala a degajarilor si lucrarilor de ajutorare si ingrijire a regenerarilor naturale ~1
272
culturilor
16. 7. Evidenta lucrarilor de impaduriri 274
ANEXE 277
PROCES VERBAL C. T.A.P. nr ~bj!._
A vizare de receptie din L ~~/I. 2D I3

A. OBIECTUL AVIZARII: Amenajamentul padurilor comunei Remetea, judetul Bihor.


B. PARTICIPANTI:
- Specialist C. T. A. P. ing. Ferko Jeno
- Sef proiect ing. Cocian Emil
- Proiectanti ing. Bar Samuel
ing. Kovacs Antal
C. Constatari - Concluzii:
Din analiza documentatiei prezentate si din discutiile purtate au rezultat urmatoarele:
Constituirea unitatii de productie I Remetea s-a facut in conformitate cu precizarile facute in
conferinta I-a de amenajare. Ca urmare a reconstituirii dreptului de proprietate asupra terenurilor
forestiere in baza Legilor 18/1991, 169/1997. si 1/2000, comuna Remetea a primit suprafata de
445,4271 ha din cadrul Ocolului Silvie Remeti: U.P. I Boceasa, U.P. II Molivis si U.P. IV Iadolina;
precum si 1012,7 ha din cadrul Ocolului Silvie Beius: U.P. I Prisaca, U.P. III Sohodol si U.P. IV
Meziad. Actele legale de reconstituire a proprietatii sunt reprezentate de Titlu de Proprietate nr. 4911 din
12.12.2002 cu suprafata de 445,4271 ha si Titlu de Proprietate nr. 21 din 20.12.2003 cu suprafata de
1012,7 ha.
Amenajarea fondului forestier s-a facut in anul 2013.
Nu exista litigii privind delimitarea terenului cu fondul forestier proprietate publica administrat de
RNP sau cu alti proprietari. Baza cartografica utilizata este formata din planuri de baza, cu curbe de nivel,
la scara 1 :5.000, precum si planuri de baza la scara 1: 1000 elaborate de I.G.F .C.O.T. si utilizate si la
amenaj area precedenta,
Suprafata unitatii de productie este de 1458, 1 ha, fiind constituita din 81 parcele cu 224
subparcele, suprafata medie a subparcelei fiind 6,5 ha.
Suprafata fondului forestier este incadrata atat in grupa I functionala, cat ~1 in grupa a II-a
functionala in urmatoarele categorii functionale:
Tab.J.
Grupa, subgrupa ~i categoria functionala Suprafata
Cod Denumire ha O/o
GRUPA I - PADURI CU FUNCTII SPECIALE DE PROTECTIE
Paduri de pe versantii raurilor si paraielor din zonele montana ~i colinara, care alimenteaza 175,l 12
lacurile de acurnulare, existente sau a carer amenajare a fost aprobata, situate la distanta de
l.C
15 pana la 30 km In amonte de limita acumularii, In functie de volumul lacului ~i suprafata
sa, de transportul de aluviuni si de torentialitatea bazinului (T IV)
Total subgrupa 1 - pdduri cufunctii de protectie a ape/or 175, 1 12
Padurile situate pe stancarii, pe grohotisuri, pe terenuri cu eroziune ill adancirne, pe terenuri 103,9* 7
2.A cu inclinare mai mare de 35 grade, iar cele situate pe substrate de flis, nisipuri sau
pietrisuri, cu Inclinare mai mare de 30 grade (T II)
Padurile situate pe terenurile cu Inrnlastinare perrnanenta, de pe terase, lunci interioare, 17, I I
2.1
lunca ~i Delta Dunarii (T 11)
Total subgrupa 2-paduri cufunctii de protectie a terenurilor si solurilor 121,0 8
~ ..
Padurile stabilite ca rezervatii pentru producerea de serninte forestiere si conservarn 27,3** 2
5.H genofondului forestier, stabilite de Ministerul Silviculturii, neincluse In rezervatiile constituite
potrivit ,,Legii privind protectia mediului inconjurator" (categoriile 5A-5F) (T ll)
5.L Padurile constituite in zone de protectie (zone tampon) a rezervatiilor din parcurile 824,8*** 57
nationale si a altor rezervatii (T III)
Total subgrupa 5 - piiduri de interes stiintific st de ocrotire a genofondului si ecofonduluiforestier 852,1 59
Total grupa I 79
1148,2----=
GRUPA A II-A - PADURI CU FUNCTII DE PRODUCTIE SI PROTECTIE
Paduri destinate sa produca, In principal, arbori grosi de calitate superioara, pentru lemn de 297,1 20
1.8
cherestea (T VI)
Paduri destinate sa produca, In principal, arbori mijlocii si subtiri pentru celuloza, 10,1 1
l.C
constructii rurale si alte utilizari (T VI)
-
Total grupa a II-a 307,2 21
- - - -
Total 1455,4 100
··-· -
*din care 1, 7 ha zonate si in categoria JC, intreaga suprafata este sonata si in categoria 5L
**intreaga suprafata este zonata si in categoriile 5l si JC
***din care 244,3 ha zonate si in categoria JC, 3,4 ha si in categoria 2L

Geografic, padurile sunt situate in vestul tarii, in bazinul Beiusului si Muntii Apuseni.
Complexul de relief este caracterizat prin platouri, dealuri si munti.
Fitoclimatic, padurile prezentului studiu fac parte din ,,etajul montan de rnolidisuri" (FM3) -
17%, ,,etajul montan de amestecuri" (FM2) - 14%, ,,etajul deluros de gorunete, fagete si goruneto-
fagete" (FD3)- 30% si ,,etajul deluros de cvercete (de gorun, cer, garnita, amestecuri dintre acestea) si
sleauri de deal" (FD2) - 39% ..
Solurile din cadrul U.P. apartin claselor:
- argiluvisoluri: sol brun luvic subtipul tipic (36% ), pseudogleizat (11 % ) si litic (1 % );
- cambisoluri: solul brun eumezobazic, subtipul tipic (13%), rendzinic (9%) si molic (2%), solul
brun acid, subtipul tipic (22%), gleizat (pe 0,7 ha);
- spodosoluri: sol brun feriiluvial subtipul tipic (4%) si litic (1 %);
- soluri neevoluate, trunchiate sau desfundate: litosol subtipul rendzinic (1 % ) si tipic (pe 1,8 ha)
si sol aluvial subtipul tipic (pe 4,3 ha).
S-au determinat un numar de 29 tipuri de padure, dintre care cele mai raspandite sunt:
- 428.1 - Faget de deal cu Festuca drymeia -m 28%
- 114.1 - Molidis cu Luzula sylvatica -m 18%
- 513.1 - Gorunet de coasta cu graminee si Luzula luzuloides -m 8%
- 421.2 - Faget de deal pe soluri scheletice cu flora de mull -m 7%

Tipurile de statiuni identificate sunt in numar de 27, dintre care amintim:


6232 - Deluros de fagete Pm, de limita inferioara podzolit - 26 %
2322 Montan de molidisuri Pm, brun podzolic-podzol brun edafic mijlociu, cu 15 %
Luzula sylvatica
5132 - Deluros de gorunete Pm, podzolit edafic mijlociu, cu graminee 8 <Yo
mezoxerofite +/- Luzula
6142 -Deluros de cvercete (gorun, cer, garnita) Pm, podzolit - pseudogleizat 8%
edafic mijlociu
3322 -Montan de amestec Pm(i), brun podzolit sau criptopodzolit edafic mijlociu 8%
cu Festuca +/- Calamagrostis
5242 Deluros de fagete Pm, brun edafic mijlociu, cu Asperula - Asarum 7%
Structura fondului forestier din unitatea de productie are urmatoarele caracteristici:
Tab. 2
Structura fondului Spec ii
.Total
fores tier FA MO GO CA ST BR PLT DR DT DM
Cornpozitia - % 38 28 18 7 6 2 - - 1 - 100
Clasa de prod. medie UIO II8 II7 III6 117 118 mo IIIO U9 III7 119
Consistenta medie 0,79 0,77 0,77 0,86 0,85 0,78 0,94 0,98 0,87 0,67 0,79
Varsta medie - ani 78 66 86 55 64 74 27 32 38 51 73
Crestere curenta rrr' /an/ha 6,4 8,2 4,3 5,5 8,6 5,5 4, 1 -9,2 6,6 2,8 6,5
Volum mediu m3/ha 278 334 273 161 341 354 113 179 139 170 286
Volum total - m3 152131 134869 73150 16674 26981 8036 635 233 2841 833 416383
SUPA
Clase de varsta -% I II III IV v VI VII
8 18 9 32 15 13 5

In cadrul unitatii de productie s-au constituit:


- o subunitate de productie si protectie S.U.P. ,,A" - codru regulat, sortimente obisnuite, ce cuprinde
arborete din grupa I, categoriile 1 C si 5L, precum si arborete din grupa a II-a, categoriile I B si 1 C,
avand o suprafata totala de 1306,6 ha (90% din suprafata totala a U.P.);
- o subunitate de protectie S.U.P. ,,M" - paduri supuse regimului de conservare deosebita, ce cuprinde
arboretele din grupa I, categoriile 2A, 21 avand o suprafata totala de 121,0 ha (8% din suprafata U .P. );
- o subunitate de protectie S.U.P. ,,K" - rezervatii de serninte, ce cuprinde arboretele din grupa I,
categoria SH avand o suprafata totala de 27,3 ha (2% din suprafata U.P.)

Bazele de amenajare adoptate:

a) Regimul
S-a adoptat regimul codru (cu regenerare din samanta sau artificiala din plantatii) la toate
arboretele din fondul forestier.
b) Compozitia-tel
Este cea corespunzatoare tipului natural fundamental de padure.
c) Tratamentul
Pentru recoltarea posibilitatii de produse principale s-au prevazut tratamentele taierilor
progresive pentru molidisurile, fagetele si gorunetele pure sau amestecate, precum si tratamentul taierilor rase
pentru arboretele carpinizate si aninisuri.
d) Exploatabilitate
S-a adoptat exploatabilitatea tehnica pentru toate arboretele din grupa a II-a, precum ~1
exploatabilitatea de protectie pentru arboretele din grupa I incluse in S.U.P. ,,A".
e) Ciclul
Pentru SUP ,,A" - codru regulat s-a adoptat ciclul de 110 ani.
La reglementarea procesului de productie s-au avut in vedere prevederile legale in vigoare si
cele din ,,N orme tehnice pentru amenaj area padurilor".
Posibilitatea de produse principale este de 3425 rrr' /an, iar cea de produse secundare este de 1769
m3/an.
Prin taieri de igiena vor fi parcurse 579,2 ha, estimandu-se recoltarea unui volum anual de 491 nr'.
Prin taieri de conservare vor fi parcurse in deceniu 33,8 ha, estimandu-se recoltarea unui volum de
740 m3.
in deceniul de aplicare a amenajamentului se prevede sa se execute urmatoarele lucrari de ingri-
j ire a arboretelor:
- curatiri pe 108,2 ha de pe care se vor recolta 1309 m ';
- rarituri pe 577,1 ha de pe care se vor recolta 16382 m '.
S-au prevazut lucrari de irnpadurire pe 32, 1 ha.
Lungimea totala a instalatiilor de transport care pot deservi fondul forestier este de 13, 1 km, (1,0 km
drumuri publice si 12,1 km drumuri forestiere), asigurand o densitate de 9,0 m/ha si determinand o
accesibilitate de 67%.

Specialistul C.T.A.P. avizeaza favorabil lucrarea In forma prezentata.


Fl~A INDICA TORILOR DE CARACTERIZARE
A
FONDULUI FORESTIER

Comuna Remetea
Anni aplicarii: 2014
Suprafata (ha)
FOLOSINTE TOTAL INDICATORUL U.M.
Grupa II fara gr.
Grupa I
I I I
PADURI SI TERENURI DESTINA TE Paduri pentru care se reglementeaza Gr. I ha
A 1148,2 307,2 1455,4
IMPADURIRII SI REIMPADURIRII recoltarea de prod use principale Gr. II ha
Total A 1 (grupa 1+11) ha
PADURI SI TERENURI DESTINATE IM-
PADURIRII PENTRU CARE SE REG LE- Total UP (A 1 + A2) ha
Al MENTEAZA RECOL T AREA DE PRODUSE 999,9 307,2 1307,1
Al
PRINCIPALE (Total rand Al I-Al 7) din care: Proportia speciilor %
UP
Paduri, plantatii cu reusita definitiva, regenera- Al
Al 1-
ri pe cale artificiala sau naturala cu reusita par- 999,9 306,7 1306,6 Clasa de productie medie
Al3 UP
.tiala
Terenuri de reimpadurit In unna taierilor rase, a Al
Al4
doboraturilor de vant sau a altor cauze - - - Consistenta medie
UP
AIS Poieni sau goluri destinate impaduririi - 0,5 0,5 Al
Varsta medie - ani
Al6 Terenuri degradate prevazute a se lmpaduri - - - UP
Al7 Rachitarii naturale sau create prin culturi - - -
Fond lemnos total --
Al
Ill '
UP
PADURI SI TERENURI DESTINATE
IMPADURIRII PENTRU CARE NU SE Al
Volum lemnos /ha - rn
1

A2 REGLEMENTEAZA RECOLTAREA 148,3 - 148,3 UP


DE PRODUSE PRINCIPALE (Total rand Indice de crestere curenta Al m1/an/ha
A2. l - A2.5) din care:
Posibilitatea anuala din produse principale m'Zan

Paduri, plantatii cu reusita definitiva, Posibilitatea anuala din prod. sec. din care m'zan
A21-
A22
terenuri impadurite pe cale naturala sau 148,3 - 148,3 rarituri 1111/an
artificiala cu reusita partiala 1111 /an
lndici de recoltare
Terenuri de irnpadurit In urma doboraturi- /ha
A23
lor de vant sau a altor cauze
- - -

A24 Poieni sau goluri destinate impaduririi - - - LUCRARI DE INGRIJIRE SJ


A25 Terenuri degradate destinate impaduririi - - - CONSERVARE
TERENURI AFECTATE GOSPO-
B 2,7 2,7
DARIRII SIL VICE
TERENURI NEPRODUCTIVE LUCRARI DE IMPADURIRE
c (nisipuri. saraturi, mlastini, rape, ravene)
- -
ha
TERENURI SCOASE TEMPORAR
D - -
DIN FONDUL FORESTIER
DI Transm ise prin acte normative - -
D2 Ocupatii si litigii - -
TOTAL UP t 148,2 307,2 2,7 1458,1
ENCLAVE I 10,2 II

REPARTITIA SUPRAFETELOR DIN GRUPA I PE CATEGORII FUNCTIONALE


Categoria tc 2A 21 SH SL - TOTAL
Suprafata - ha 175, 1 103,9 17, 1 27,3 824,8 - 1148,2
y y

UNITATI DE GOSPODARIRE
Unitatea A M K TOTAL
Suprafata - ha 1306,6 121,0 27,3 1454,9
Ciclu de productie 110
DENS IT A TEA RETELELOR DE DRUMURI ACCESIBILITATEA FONDULUl FORESTIER
Publice I Forestiere I Total La inceputul deceniului I La sfarsitul deceniului I In perspectiva
m/ha %
0,7 I 8,3 I 9,0 67 I 74 I 100

2
--
SPEC II
TOTAL
FA MO GO CA ST BR PLT DR DT DM
999,9 377,8 371,1 213,5 5,5 - 15.3 - 1,0 12,7 3,0
306,7 112,7 14,2 23,l 67,8 78,9 - 4,3 0,3 5,4 -
1306,6 490,5 385,3 236,6 73,3 78,9 15,3 4,3 1,3 18,1 3,0
1454,9 546,9 403,3 267,7 103,2 78,9 22,7 5,6 1,3 20,4 4,9
100 38 30 18 6 6 l - - 1 -
100 38 28 18 7 6 2 - - 1 -
II8 II9 II8 115 m5 II7 II7 mo mo II7 mo
II9 mo II8 II7 m6 II7 II8 mo mo II9 lll7
0,80 0,80 0,77 0,78 0,89 0,85 0,76 0,96 0,98 0,90 0,62
0,79 0,79 0,77 0,77 0,86 0,85 0,78 0,94 0,98 0,87 0,67
72 77 66 84 52 64 68 22 32 34 40
73 78 66 86 55 64 74 27 32 38 51
380607 138876 127099 67297 12235 26981 4550 385 233 2432 519
416753 152481 134869 73170 16674 26981 8036 635 233 2841 8'"''"'
.).)

291 283 329 284 166 341 297 89 179 134 173
286 278 334 273 161 341 354 113 179 139 170
6,8 6,6 8,3 4,6 5,7 8,6 4,6 3,9 9,2 7,1 2,3
3425 1200 1346 582 77 103 107 - - - 10
1769 483 713 212 118 192 10 13 5 22 1
1638 446 664 205 97 188 6 8 5 18 1
Principale Secundare Total
2,4 1,2 3,6
Degajari Curatiri Rartturi Taieri de igiena Luer. de eonservare
Lucrarea
ha ha m3 ha m3 ha m3 ha m3
Total - 108,2 1309 577,1 16382 579,2 4914 33,8 740
Anual - 10,8 131 57,7 1638 579,2 491 3,4 74
Speeia PAM MO,BR,LA FA, FR, CI GO ST TE,ANN Total
Integrale 10,9 5,3 1,2 2,3 0,6 1,6 21,9
Completari 2,2 6,4 0,7 0,5 0,1 0,3 10,2
Total 13,1 11,7 1,9 2,8 0,7 1,9 32,1

PROGNOZA POSIBILITATII DE PRODUSE PRINCIPALE


Volumul arboretelor Volumul arboretelor Posibilitatea
Nivel de Suprafata
exploatabile in dee. I - exploatabile in dee. 1-11 - anuala -
prognoza in productie
(V0)- mii m3 (VE) - mii m3 m3/an
2013-2023 1306,6 40 69 3425
2023-2033 1307,1 34 121 3427
2033-2043 J307,l 86 172 5416
2043-2053 1307,1 118 167 5563

3
..
SUP A - co d ru regu at C'ICUI I - 110 am
Nr. Total SPEC IA
lndicatorul U.M.
crt. SUP FA MO GO CA ST BR IPLT IDR DT DM
Paduri pentru care se reg- gr. I 999,9 377,8 371,1 213,5 5,5 - 15.3 - 1,0 12,7 3,0
1 lem. recoltarea de produse gr. JI ha 306,7 112,7 14,2 23, l 67,8 78,9 - 4,3 0,3 5,4 -
principale (A 11-A 13) Total 1306,6 490,5 385,3 236,6 73,3 78,9 15,3 4,3 1,3 18,1 3,0
2 Proportia speciilor % 100 38 30 18 6 6 l - - I -
3 Clasa de productie medie - 118 Il9 118 115 IIl5 Il7 117 IIIO 1110 117 llIO
4 Consistenta medie - 0,80 0,80 0,77 0,78 0,89 0,85 0,76 0,96 0,98 0,90 0,62
5 Varsta medie am 72 77 66 84 52 64 68 22 32 34 40
6 Fond lemnos total mj 380607 138876 127099 67297 12235 26981 4550 385 233 2432 519
7 Volum mediu la ha m3/ha 291 283 329 284 166 341 297 89 179 134 173
8 lndici de crestere curenta rrr'zan/ha 6,8 6,6 8,3 4,6 5,7 8,6 4,6 3,9 9,2 7, 1 2,3
9 Indici de crestere indicatoare rrr'zan/ha 4,1 3,7 5,2 3,4 2,6 4,9 6,3 3,3 4,6 2,4 2,3
10 Posibilit. de produse principale m3/an 3425 1200 1346 582 77 103 107 - - - 10
11 Posibilit. de produse secundare m3/an 1735 483 713 212 88 192 10 10 5 22 -
12 Total rand (10+11) m3/an 5160 1683 2059 794 165 295 117 10 5 22 10
Principale Secunda re Total
13 Indici de reeoltare m3/an/ha
2,6 1,3 3,9

STRUCTURA SUPRAFETELOR $1 VOLUMELOR PE CLASE DEV ARSTA


CLAS A DE V ARST A Total I II III IV v VI VII-->
Suprafata ha 1306,6 102,1 238,7 114,6 415,0 201,3 163,2 71,7
% 100 8 18 9 32 16 12 5
Volum me 380607 6174 57199 30370 147364 73453 48704 17343
% 100 2 15 8 39 19 13 4

S.U.P. M - conservare deosebita


Nr. Total SPEC IA
Indicatorul U.M.
crt. SUP FA GO CA SB MO TE PLT ANN OT -
Paduri pentru care nu se reg- ~ 121,0 52,8 31, 1 29,9 2,2 1,7 1,5 1,3 0,4 0, 1 -
l
lem. recoltarea de prod. gr. II ha - - - - - - - - - - -
principale (Al 1-A13) Total 121,0 52,8 31, 1 29,9 2,2 1,7 1,5 1,3 0,4 0,1 -
2 Proportia speciilor % 100 44 26 25 2 1 1 1 - - -
3 Clasa de productie medie - III9 Ill8 III8 III9 IYO III3 VOIIIO IYO IYO -
4 Consistenta medie - 0,71 0,69 0,69 0,79 0,70 0,38 0,70 0,90 0,90 0,50 -
5 Varsta medie ani 86 93 101 63 72 84 75 45 40 60
6 Fond lemnos total m3 24219 12647 5873 4439 397 287 228 250 86 12
7 Volum mediu la ha m3/ha 200 239 188 148 180 168 152 192 215 120
8 Indici de crestere curenta m3/an/ha 3,9 4,4 2,0 4,9 2,7 2,9 4,0 4,6 2,5 0,0
9 IREliei Ele eFe~teFe iRElieateaFe m3/an/ha - - - - - - - - - -
10 Lucrari de conservare m van 74 8 39 15 - 12 - - - - --·--·
11 Posibilitatea de prod. seeundare m3/an 34 - - 30 - - - 3 1 -
12 Total rand (10+11) rrr'zan 108 8 39 45 - 12 - "'
.) I -
L. de conservare Secundare Total
13 Indici de recoltare m3/an/ha
0,6 0,3 0,9

STRUCTURA SUPRAFETELOR $1 VOLUMELOR PE CLASE DE V ARST A


CLASA DE V ARST A Total I II III IV v VI VII-->
Supra fa ta ha 121,0 - 17, 1 3,6 22,0 58,4 19,9 -
% 100 - 14 3 18 48 17 -
Volum me 24219 - 2766 400 3597 13389 4067 -
% 100 - 11 2 15 55 17 -

4
S.lJ.P. K - rezervatii de seminte -
Nr. Indicatorul U.M.
Total SPEC IA . ·~··_,_.
crt. SUP MO BR FA - - - - - - -
Paduri pentru care nu se reg- ~ 27,3 16,3 7,4 3,6 - - - - - - -

1
lem. recoltarea de prod. gr. TI ha - - - - - - - - - - -
principale (Al l-Al3) Total 27,3 16,3 7,4 3,6 - - - - - - -
2 Proportia speciilor % 100 60 27 13 - - - - - - -
3 Clasa de productie medie - rm mo mo III6 - - - - - - -
4 Consistenta medie - 0,80 0,80 0,80 0,80 - - - - - - -
5 Varsta medie ani 83 83 88 75 - - - - - - -
6 Fond I em nos total mj 11927 7483 3486 958 - - - - - - -
7 Volum mediu la ha m 'zha 436 459 471 266 - - - - - - -
8 Indici de crestere curenta rrr'zan/ha 7,5 7,9 7,4 6,3 - - - - - - -
9 laEliei Eie efe~tefe inaieateafe rrr'zan/ha - - - - - - - - - - -
10 Lucrari de conservare mvan - - - - - - - - - - -
11 Posibilitatea de prod. secundare rrr'zan - - - - - - - - - - -
12 Total rand (IO+ 11) m3/an - - - - - - - - - - -

13 lndici de recoltare m3/an/ha


L. de conservare I Secundare I Total
- I - I -

STRUCTURA SUPRAFETELOR $1 VOLUMELOR PE CLASE DEV ARST A


CLASA DEV ARSTA Total I II III IV v VI VII-->
Suprafata ha 27,3 - - - - 27,3 - -
--
% 100 - - - - 100 -
--
Volum me 11927 - - - - 11927 - ·-

~.:::::.==
% 100 - - - - 100 - -

5
PARTEAI

MEMORIU TEHNIC

7
1. SITU A TIA TERITORIAL - ADMINISTRA TIV A
2. ORGANIZAREA TERITORIULUI
3. GOSPODARIREA DIN TRECUT A PADURILOR
4. STUDIUL STATIUNII $I AL VEGETATIEI
5. STABILIREA FUNCTIILOR SOCIAL- ECONOMICE
ALE P ADURII ~I A BAZELOR DE AMENAJARE
6. REGLEMENTAREA PROCESULUI DE PRODUCTIE LEMNOASA
7. VALORIFICAREA SUPERIOARA A ALTOR PRODUSE ALE
FONDULUI FORESTIER IN AFARA LEMNULUI
8. PROTECTIA FONDULUI FORESTIER
9. INSTALATII DE TRANSPORT, TEHNOLOGII DE
EXPLOATARE ~I CONSTRUCTII FORESTIERE
10. ANALIZAEFICACITATII MODULUI DE GOSPODARIRE
A PADURILOR
11. DIVERSE

8
1. SITUATIA TERITORIAL-ADMINISTRATIVA
'
l.l. Elemente de identificare.a unitatii de productie foroprietatii)
Fondul forestier care face obiectul prezentului amenajament apartine comunei Remetea si
provine in urma reconstituirii dreptului de proprietate in baza Legilor nr. 18/1991, 169/1997 si 112000
din cadrul Ocolului Silvie Remeti, U.P. I Boceasa, U.P. II Molivis si U.P. IV Iadolina, precum ~i din
cadrul Ocolului Silvie Beius, U.P. I Prisaca, U.P. III Sohodol si U.P. IV Meziad, dupa cum urmeaza:
..
Tab. 1.1.1.
Unitatea teritorial Denumire fost Suprafata
Judetul Parcele aferente
admmlstrativa OS UP -ha-
Bihor comuna Budureasa Remeti I - Boceasa l10%, 111%, l12%, 115%, 116%, 161, 162% 152,1802
II - Molivis 24, 25, 26%, 176-179, 180%, 181%, 182% 265,3469
IV - Iadolina 62%, 63%, 105%, l19% 27,9
comuna Remetea Beius I - Prisaca 28%, 32% 73,2
III - Sohodol 109%, 110 16,7
IV - Meziad 5-7, llo/o, 12-13, 14%, 15%, 17%, 18%, 19%, 922,8
20%, 21-23, 24%, 25%, 26%, 27%, 28%,
29%, 30-40, 41%, 42-48, 118-120, 121%,
123%, 124%, 125%, 126%, 127%, 128%,
129%, 130%,131%, 132%, 133%, 175L
Total - - - - 1458,1271

Geografic, padurile sunt situate in vestul tarii, in bazinul Beiusului ~1 Muntii Apuseni.
Complexul de relief este caracterizat prin platouri, dealuri si munti.
Fitoclimatic, padurile prezentului studiu fac parte din ,,etajul montan de molidisuri" (FM3) -
17%, ,,etajul montan de amestecuri" (FM2) - 14%, ,,etajul deluros de gorunete, fagete ~i goruneto-
fagete" (FD3) - 30% si ,,etajul deluros de cvercete (de gorun, cer, garnita, amestecuri dintre acestea)
si sleauri de deal" (FD2) - 39%.

1.2. Vecinatati, limite, hotare


Fondul forestier este constituit din mai multe trupuri de padure, majoritatea fiind compacte.
V ecinatatile fondului forestier sunt specificate in actele de proprietate prezentate la anexe. Hotarele
sunt materializate pe arborii de Iirnita cu vopsea de catre proprietar precum si prin borne amenajistice.

1.3. Trupuri. de padure componente


Fondul forestier in studiu este constituit practic din noua trupuri de padure denumite fie dupa
localitatea cea mai apropiata (Meziad, Remetea, Petreasa, Gurbesti, Dragoteni), fie dupa U.P.-ul de
provenienta (Boceasa, Iadolina), fie dupa valea cea mai importanta (Ciripa, Magira),
Trupurile de padure sunt redate in tabelul urmator:

9
Tab. 1.3.1.
Denumirea Suprafa- Distanta in km pana la ...
Nr Paree le Comuna in raza
trupului ta
crt componente careia se afla ocol comuna/oras
de nadure (ha)
1 Meziad 1-39 685,7 Remetea 18,2 9,5
2 Remetea 40-48 101,2 12,8 4,1
3 Petre as a 49-55 97,0 7,5 5,0
4 Gurbesti 56-58 55,6 12,2 3,5
5 Dragoteni 59-60 73,2 12,4 3,7
6 Boceasa 70-76 152,2 Budureasa 42,9 29,9
7 Ciripa 77-79 90,2 33,9 20,9
8 Magura 80-86 175,l 89,3 76,3
9 Iadolina 87-90 27,9 39,3 26,3
TOTAL U.P. 1458,1 - - -

1.4. Repartizarea fondului forestier pe comune (orase)


Fondul forestier In studiu este situat pe raza urmatoarelor localitati:
Tab. 1.4.1.
Nr. Suprafata
.Iudetul Localitatea Parcele aferente
crt -ha-
1 Bihor Remetea 1-60 1012,7
2 Budureasa 70-79, 87-90 270,3
Totaljudetul . Bihor - 1283,0
3 Cluj Budureasa 80-86 175,1
Totaljudetul Cluj .. - .
175,1
TOTAL U.P. - - 1458,1

1.5.. Administrareafondului forestier


Padurile prezentului studiu constituie fond forestier proprietate publica a detinatorilor de drept
si sunt administrate de catre · Ocolul Silvie Codrii Beiusului R.A.

l.5.1. Administrarea fondului forestier proprietate publica


Fondul forestier ce face obiectul prezentului amenajament constituie fond forestier proprietate
publica a unitatii administrativ-teritoriale in cauza.

1.6. Terenuri acoperite cu vegetatie forestiera situate in afara fondului forestier


In vecinatatea fondului forestier exista si alte terenuri acoperite cu vegetatie forestiera situate in
afara fondului forestier.

10
2. ORGANIZAREA TERITORIULUI

2.1. Constituirea prooriefiitii


Constituirea unitatii de productie (U.P.) I Remetea s-a facut in conformitate cu precizarile
facute la conferinta I-a de amenajare. Ca urmare a reconstituirii dreptului ·de proprietate asupra
terenurilor pe baza Legilor 18/1991, 169/1997 si 1/2000 247/2005, comuna Remetea a primit
suprafata de 445,4271 ha din cadrul OcoluluiSilvic Remeti: U.P. I Boceasa, U.P. II Molivis si U.P. IV
Iadolina; precum si 1012,7 ha din cadrul .Ocolului Silvie Beius: U.P. I Prisaca, U.P. III Sohodol si
U.P. IV Meziad.
Actele legale de reconstituire a proprietatii suntreprezentate de:
- Titlu de Proprietate nr. 49/1 din 12.12.2002 cu suprafata de 445,4271 ha;
- Titlu de Proprietate nr. 21din20.122003 cu suprafata de 1012,7 ha.

2.2. Constituirea si materializareaparcelarului si a.subparcelarului

Din motive practice, parcelarul afost renumetotat.de la 1 la 60 pentru suprafata provenita de la


O.S. Beius (,,de deal") si de la 70 la 90 pentru cea provenita de la O.S. Remeti (,,de munte").
Delimitarea si materializarea parcelarului a fost efectuata de catre personalul de teren al ocolului silvic
ce administreaza padurilecomunei si corespunde cerintelor de ordintehnic .impuse de normele tehnice
in vigoare.
Subparcelarul a suferit modificari atat din cauza lucrarilor efectuate pe timpul aplicarii
amenajamentului cat si analizei arboretelor. Schimbari de subparcelar s-au facut cu respectarea
criteriilor de separare din normative. Indicativele alfabetice ale vechiului subparcelar au Jost pe cat
posibil pastrate, noile subparcele primind indicative alfabetice in continuarea acestora.

2.2.1. Marimea parcelelor si subparcelelor


Tab. 2.2.1.1.
Anul Paree le Subparcele
amenajarii Numar Suprafata - ha Suprafata - ha
Numar
me die I max./parc. I minJparc. medie I maxima/ua I minima/ua
2013 81 18,0 I 67;7/7 I 0,7/28 224 6,5 I 56,0/76A I 0,3/20C

2.2.2. Situatia bornelor

La intersectia liniilor parcelare si -Ia schimbarile evidente de aliniament s-au amplasat 206
borne din beton sau piatra cioplita, In tabelul 'urmator se prezinta situatia bornelor pentru fiecare dintre
unitatile de productie din care au fost preluate padurile:

11
Tab. 2.2.2.1.
Denumirea nnitatii de Numerotatea Numarul Felul Parcelele, unde
productie bomelor sunt amplasate
I - Boceasa 177, 182, 182bis, 183bis, 184, 184bis, 187, 187bis, 189, 70-76
12 beton sau
189bis, 194, 1.97 . •

II - Molivis f43-46, 46bis, 47, 47bis, 48, 260, 265-270, 270bis, 271,
26 piatra cioplita 77.-86
~71bis, 273bis,274, 274bis, 275, 275bis,276,332, 333 _
IV - Iadolina . 94~95, 95bis, 117bis,l56, 156bis, 176, 176bis 8 87-90
I - Prisaca . 88-91,.95 5 59;.;6Q
III - Sohodol ~96,; 296bis 2 38-39
IV - Meziad l2bis, 3bis, 16, l6bis, 17, 17bis, 18-20, 34-36, 36bis, 37-
~8, 51, 52bis, 53-58, 58bis, 59bis, 60, 62-63, 63bis, 64-
65, 65bis, 66..68, .· 68bis, 73bis, 74, 74bis, 75-76, 76bis,
79, 79bis,. 82-108, 108bis, 110-123, 123bis, 124-125,
131, 284, 284bis, 285-286, 286bis, 287-288, 288bis, 153 1-37, 40-58
~89, 294-295, 298, 298bis,. 299, 299bis, 302-304,
304bis~ 305, 307-J08, 308bis, 309bis, 310bis, 311,
3 llbis, 312bis, 314, 314bis, 315, 315bis, 316, 316bis, .

3 l7·328,33J, 361, 361bis, 365-368 .·

T 0 t a I 206 - -

2.. 2.3. Corespondenta intre parcelarul si subparcelarul precedent si eel actual


Tab. 2.2.3.1.
Numarul u.a. din amenaiamentul U.P. IV - O.S. Beius si eel dinamenaiamentul actual .·

Precedent Actual Precedent Actual Precedent · Actual Precedent .Actual Precedent Actual
11% I 19B . 8B 31B 20B 38B 27B 125B% 46B
12A 2A 19C%+19E% 8C •·
31C 20C 39 28 126A 47A
12B 2B. 20A% 9A 31D 20D 40A 29A 1268% 47B
13A%+13B 3A 20D% 9B 32A 21A 40B 29B 127A%+C% 48
13A% 3B .. 21A . lOA 32B
•; 21B
.. 41% 30 128A% 49A
13C 3C 21B lOB 32C
.. 21C 42A+42B 31 128B% 49B
l3D 3D 21C lOC 32D+32E 21D 43 .· .. 32 128C 49C
14A% 4A 22A+22C llA 33A 22A 44 ... 33 129A 50A
14B% 4B 22B llB 33B 22B 45A 34A 129B 50B
14B% 4C 23A 12A 33C 22C 45B 34B 129C 50C
14B% 4D 23B 12B 34A. 23A 46 35 129D 50D
14A% 4E 23C+23E 12C 34B 23B 47 36 130A% 51A
15A% 5A 23D .. 12D 34C% 23C 48 37 130B% 51B
15B% 5B 24A%+24B 13A 34D 23D 118A 40A 130C% 51C :;,
15C% 5C 25C%+25E 14A 34E+34C% 23E 118B 40B 130D 51D
17A% 6A .. 25D 14B 35A 24A 118C 40C 130Rl% 51Rl
17B% 6B 26A%+26B+26C+26E 15A 35B 24B 118D 40D 131C% 52
17C 6C 26D 15B 35C 24C 119A 41A 132A% 53A
17D 6D 27A%+27B .·
16A 35D 24D 119B 41B 132B 53B
17E 6E 28B%+28C+28D 17 36A 25A 119C 41C 132C 53C
17F+l7G 6F 29B%+29C 18A 36B 25B 119D+119E 41D 133A% 54A
17H 6G 29D 18B 36C 25C 120 42 133B 54B
ISA+ 18E+ 18H 7A 29F 18C 36D 25D 121A ·.
43A 175L 55L
18B 7B 30A 19A 36E 25E 121B 43B 5A% 56A
18D 7C 30B 19B 37A+37C
·. 26A 121C 43C 5B 56B
18C%+18F% 7D JOC 19C 37B 26B 121E 43D 6A% 57A
18G 7E 30D 19D 37D 26C 121F 43E 6B% 57B
181 7F 30E 19E 37E 26D 123% 44 7A% 58A
18J 7G 30F 19F 37F 26E 124% 45 7B 58B
19A 8A 31A% .... 20A 38A+38C 27A 125A 46A - -
Numarul u.a. din amenaiamentul U.P. III-0.S. Beius si eel din amenajamentul actual
Precedent Actual. Precedent Actual Precedent Actual Precedent Actual Precedent Actual
109B% 38B 109D 3SD 109E 38E 110 39 - -
Numarulu.a. din amenajamentul U.P. I - O.S. Beius ~i eel din arnenaiamentul actual
Precedent Actual . Precedent Actual Precedent Actual Precedent Actual Precedent Actual
28A+28D 59A 28E 59B 28F 59C 32% 60 - -
12
Tab. 2.2.3.1. (continuare)
Numarul u.a. din amenaiamentul U.P. I - O.S. Remeti si eel din amenaiamentul actual
Precedent Actual Precedent Actual Precedent Actual Precedent Actual Precedent Actual
10A% 70A 112B% 72B 161F% 75B 162B 76B 110A% 70A
lOB 70B 112C% nc 161F% 75C l62C% 76C llOB 70B
10C% 70C 115A% .· :
73 161B 75D 162C% 76D 110C% 70C
10C% 70D 116A% 74A l61C+161E 75E 110C% 70D
11C% 71 116B 74B 161D 75F . 111C% 71
Numarul u.a. din amenajamentul U.P. II - O.S, Remeti si eel din amenajamentul actual
Precedent Actual Precedent Actual Precedent Actual Precedent Actual Precedent Actual
4A 77A 24C% : 77J 176D 80D 178% 82B 181A% 85A
4B 77B 24D% 77K 176E SOE 178% 82C 181D% 85B
4C% 77C 25A 78A 176F 80F l79A% 83A 181C 85C
4D% 77D 25B% 78B 177A% 81A 179B 83B 182A% 86A
4E 77E 25B% 78C 177B 81B 179A% 83C 182B% 86B
4F 77F 26% : 79 177C+177E 81C 180A%+D+F+G 84A - -
4G 77G 176A 80A 177D 81D 180B 84B - -
4H 77H 176B 80B 177A% 81E l80E 84C - -
41 77! 176C 80C 178% 82A 180A% 84D - -
Numarul u.a. din amenajamentul U.P. IV - O.S. Remeti si.celdinamenajamentul actual
Precedent Actual Precedent Actual Precedent Actual Precedent Actual Precedent Actual
2B% 87 63A% 88A 63B% 88B 105A% 89 119% 90

in tabelul de mai sus se prezinta corespondenta intre parcelele ~i subparcelele din amenaja-
mentele aflate In vigoare la data retrocedarii padurilor si cele din amenaj amentul actual.

2.3. Planuri de baza utilizate. Ridicari in plan folosite pentru reambularea planurilor de baza

2.3.1.Planuri de baza utilizate

Pentru determinarea suprafetelor parcelare si pentru intocmirea matritei In vederea editarii


hartilor ce insotesc amenajamentul, s-aufolosit planuri de baza intocmite In anul 1973 de I.G.F.C.O.T.
pe foi volante la scara 1 :5000; cu curbe de nivel, precum si pe foi volante la scara 1: 10000, planuri
folosite si la amenajarea precedenta,

2.3.2. Ridicari in plan folosite.pentru reambularea planurilor de baza

Cu ocazia actualei amenajari, pentru completarea planurilor de baza cu detalii amenajistice noi
s-au executat ridicari in plan cu GPS.

2.4. Suprafata fondului forestier

2.4.1. Determinarea suprafetelor

Suprafata actuala a U.P. I Remetea este de 1458,1 ha. Ea a fost determinata prin planimetrare
pe planurile de baza echipate cu detaliile amenajistice.

13
2.4.2. TabelullE
Evidenta miscarilor de suprafata din fondul forestier

Documentul de apr. Scopul modificarii efectuate, Modificari In suprafata Scoateri temporale


denumirea unitatii de la care fondului forestier din fondul forestier Defri~ari Semnatura
Nr.
provine terenul sau Unitatile ' Scoateri rara ~efului
Felul Intrari SOLD Supraf
beneficiarul Amenajistice def. din f.f. Data scoatere de
crt. docu- Nr. Data
scoaterii definitive sau Termen repn din fond ocol
mentului forestier silvic
temporale ha mmi 1'

din fond forestier .··

UP I (OS Remeti): 110A%,


llOB, 110C%, 111C%,
112B%, 112C%, 115A%,
116A%, 116B, 161A-F,
162A%, 162B, 162C.
UP Il (OS Remeti): 24A-I,
Titlu de Legea nr. 18/1991, 169/1997, ~5A, 25B, 26%, 176A-F,
1 49/1 12.12.2002 445,4271 445,4271
[Proprietate 1/2000 177A-E, 178, 179A, 179B,
180A%, 180B-G, 181A%,
181C%, 181D%, 182A%,
.
182B%.
UP IV (OS Remeti): 62B%,
63A%, 63B%, 105A%,
119%.
Documentul de apr. Scopul modificarii efectuate, Modificari in suprafata Scoateri temporale Defrisari Semnatura
denumirea unitatii de la care Unitatile fondului forestier din fondul forestier rara sefului
Nr. Felul provine terenul sau beneficiarul amenajistice Scoateri Data scoatere de
crt. docu- Nr. Data Intrari SOLD Supraf.
scoaterii definitive sau temporale (numerotare veche) def. din f.f. Term en repri din fond ocol
mentului din fond forestier forestier silvic
ha mirii
rtlP ·I (OS Beius): 28A, 28D-F,
32%
IUP III (OS Beius): 109B, ·109D,
109E, 110
IUP IV (OS Beius): 5A, 5B, 6A,
6B, 7A, 7B, 11%, 12A, ., 12B,
13A-Dj 14A, 14B, 15A-C,.
17A-C, 17E, 17F, 17G, 17H,
18A-J, 19A-E, 20A, 20D, 21A"'.
C, 22A, . 22B, 23A-E, 24A,
Titlu de Legea nr. 18/1991, 169/1997, ~4B, 25C-E,26A"'.E, 27A,27B, I•
2 21 20.12.2003 1012,7 1458,1271
[Proprietate 1/2000 28A-F, .· 29B-D, 29F, 30A-F,
3 lA-D, 32A.;.E, 33A-C, 34A-E,
35A-D, 36A-E, 37A-F, 38A-C,
39, 40A, 40B, 4 lA, 42A, 42B,
43, 44, 45A, 45B, 46-48,
118A-D, 119A-E, 120, 121A-
F, 123A, 124A, 125A, 125B,
126A, 126B, 127A, 127C,
128A-C, 129A-D, 130A-D,
130R, 131C, 132A-C, 133A,
133B, 175L.
SUPRAFATAACTUAL~.A U.P. 1458,1271
Documentul de apr. Scopul modificarii efectuate, Modificari in suprafata Scoateri temporale Defrisari Semnatura
Denumirea unitatii de la care Unitatile fondului forestier din fondul forestier rara sefului
Felul
Provine terenul sau beneficiarul amenajistice Scoateri Data scoatere de
Nr. documentu Nr. Data Intrari SOLD Supraf.
Scoaterii definitive sau temporale (numerotare veche) def. din f.f. Termen repri din fond ocol
crt. lui
din fond forestier ha I mirii forestier silvic
. ..
I

i'
2.4.. 3 .. Utilizarea fondului fo.restier
Modul de utilizare a fondului forestier se prezinta astfel:
Tab. 2.4.3.1
Suprafata
Simbol Categoria de foloslnta
ha O/o
A Paduri ~i terenuri destinate impaduririi sau reimpaduririi . . 1455,4 100
Al Paduri ~i terenuri destinate unpaduririi pentru care se reglementeaza recoltarea de produse principale 1307,1 90
All Paduri inclusiv plantatii cu reu~ita definitiva 1306,6 90
Al2 Regenerari pe cale artificiala cu reusita partiala
Al3 Regenerari pe cale naturala cu reu~ita partiala
Al4 lferenuri de reirnpadurit in urrna taierilorrase, a doboraturilor de vant sau a altor cauze
Al5 Poieni sau goluridestinate impaduririi 0,5 -
Al6 ll'erenuri degradate prevazutea se impaduri
A17 Rachitarii naturale ori create prin culturi ..

A2 Paduri si terenuri destinate Impaduririi pentru care nu se reglernenteaza recoltarea de produse principale 148,3 10
A21 Paduri inclusiv plantatii cu reusita definitiva 148,3 ·10
A22 Terenuri Irrrpadurite pe cale naturala sau artificiala cu reusita partiala
A23 Terenuri de reimpadurit in urrna doboraturilor de vant sau a altor cauze
A24 Poieni sau goluri destinate impaduririi
A25 r erenuri degradate destinate. impaduririi
B Terenuri afectate gospodaririi silvice 2,7 -
Bl Linii parcelare principale 2,4 -
B2 Linii de vanatoare si terenuri pentru hrana vanatului
B3 Instalatii de transport forestier: drumuri, cai ferate si funiculare permanente
B4 Cladiri, curti si depozite permanente
B5 Pepiniere si plantatii sernincere
B6 Culturi de arbusti fructiferi, de plante rnedicinale si melifere, etc.
B7 Terenuri cultivate pentru nevoile administratiei
B8 Terenuri cu fazanerii, pastravarii, centre de prelucrare a fructelor de padure, uscatorii de seminte, etc.
B9 Ape care fac parte din fondul forestier
BIO Culoare pentru linii de inalta tensiune .· .. 0,3 -
c Terenuri neproductive: stancarii, saraturi, rnlastini, ravene, etc. ..

D Terenuri scoase temporar din fondul forestier


ransmise prin acte normative in folosinta ternporare a unor organizatii pentru instalatii electrice, petroliere
Dl sau hidrotehnice, pentru _ cariere, depozite, etc.
D2 Detinute de persoane fizice sau juridice rara aprobarile legale necesare, ocupatii si litigii
TOTAL 1458,1 100

Tab. 2.4.3.2.
Suprafata -ha
Nr. crt. Simbol Categoria de folosinta forestiera Tota Ia
Grl Grll
din care:
1 p Fond forestier total 1458,1 - -
1.1. P.D Terenuri acoperite cu padure 1454,9 1148,2 306,7
1.2. P.C. Terenuri care servesc nevoilor de cultura
1.3. P.S. Terenuri care servesc nevoilor de productie silvica
1.4. P.A. Terenuri care servesc nevoilor de administratie forestiera 2,7 - -
1.5. P.I. Terenuri afectate impaduririi 0,5 - 0,5
1.6. P.N. Terenuri neproductive
1.7. P.T. Terenuri scoase temporar din fondul forestier si neprimite
1.8. P.O. Ocupatiisi litigii
2.4.4. Evidenta fotid;uluiforestier pe destinatiisidetinitori
************************************************************************************************************************************
* NR. * T 0 T AL ! ! *
* DEN UM I RE A I ND I CAT 0 RI L 0 R * (COL.2+3+4+!MINISTERUL ! ALTI DEITNATORI *
* CRI'. * +5 ! MEDTIJLUI ! ---'--------------------------*
* * HA ! HA ! HA ! HA ! HA *
*---'---'---------~--· --'----'----------~----'-'------------~---'~~--~---~--'--~---~----'--'~---'-----~-----------------~----·*
*A! B * 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 *
**l. F 0 ND UL F 0 RE S T IE R T 0 TA L (P ) * 1458.1 1458.1
**
*1.1. ! TERENURI ACOPERITE CU PAIXJRE (PD ) * 1454.9 1454.9 *
*1.1. l! - RASINrnSE (PDR ) * 427 .3 427 .3 *
*1.1. 2 ! - FOICASE (PDF . ) * 1027. 6 1027. 6 *
*1.1. 3 ! - RACHITARII (CULTIVATE SI NA'I\JFALE) (PCS ) * *
*1. 2. ! TERENURI CARE SERVESC NEiTO!IDR DE CULTUAA (K: ) * *
*1.2. 1 ! - PEPINIERE (K:P ) * *
*1.2. 2 ! - PI.ANrnJE (EC'.J ) * *
*l. 2. 3 ! - COUCI':tI DENDROr.r:GICE (PCD ) * *
*1.3. ! TERENURI CARE SERvEScNEVO!I.DRDE PRCaJCTIESILV. (PS ) * *
*1.3. 1! - ARBUSTI FRti"CrIEERI (dJLTURI SPECIALIZATE) (PSZ ) * *
*1. 3. 2 ! - 'IERENORI PENrRIJ BRANA V:tNATOiDI (PSV ) * *
*1.3. 3! - APE~ (PSR) * *
*1. 3 . 4 ! - APE STI\TI\.'IDARE (PSL ) * *
*1. 3. 5 ! - PASTBAVARII (PSP ) * *
*1.3. 6! - EAZANERII (PSF ) * *
*1. 3. 7 ! - CRESCA1'ClUI ANIMALE CU BI.ANA FINA (PSB .) * *
*1. 3. 8 ! ~. CENI'RE IBIJCI'E DE PA!XJRE (PSD . ) * *
*1. 3. 9 ! - . RJNCTE ACHIZITII _ERUCTE , CIUPERcI (PSU ) * *
*l. 3 .10 ! - ATELIERE DE IMPLEI'ITURI (PSI ) * *
*1. 3 .11! - SECTII SI P\JNCTE APICOLE (PSA ) * *
*1. 3 .12 ! - USCATORII SI DEPOZITE DE SEMINI'E (PSS ) * *
*l.3.13! - CIUPERCARII (PSC ) * *
*1.4. ! TERENURI CARE SERVEscNE'iTOIIDR DE AIMINIST.FOREST. (PA ) * 2.7 2.7 *
*1.4. l! - SPATII DE PRCDJCI'IE SILVICASI CAZARE PERS.SILV (PAS ) * *
*1. 4. 2 ! -'- CAI EEPATE FIBESTIERE (PAF ) * *
*1. 4. 3 ! - DRUMORI EDRESTIERE (PAD ) * *
*1. 4. 4 ! - LINII DE PAZA CCNI'FA INCENDIIIDR (PAP ) * 2. 4 2. 4 *
*1. 4. 5 ! - DEFOZITE EDRESTIERE (PAZ ) * *
*1.4. 6! - DIGORI (PAG ) * *
*1.4. 7 ! - CANALE (PN:: ) * *
*1.4. 8 ! - ALTE TERENURI (PAA ) * 0.3 0.3 *
*1.5. ! TERENURI AFECI'ARE IMPAIXJRIRII (PI' ) * 0.5 0.5 *
*1.5. 1! - CI.ASA DE RESENERARE (PIR) * 0.5 0.5 *
*1.5. 2! - TERENURI rNTMrE LEGAL IN FCND EDRESTIER (PI'F ) * *
*l. 6. ! 'I'ERENURI NEE'ROIXJCTIVE (PN ) * *
*L 6. 1 ! -srINCARir , ABRDPrURI (PNS ) * *
*l. 6. 2 ! - BOLOVANISURI PIEI'RISURI (PNP ) * *
*1.6. 3! - NISIPORI (ZBURATOARE SI MARINE) (PNN ) * *
*1.6. 4! - RIPE-' RAVENE (lliR) * *
*l. 6. 5 ! '- SARA.TURI CU CRUSTA (EN:: ) * *
*1.6. 6! - MX:IRIE-'SMIRCURI (J?N:vl ) * *
*l. 6. 7 ! -' GROPI DE IMPR1JMUI' SI DEPONERI STERILE (m::; ) * *
*l. 7. ! FISIE FRCNI'IERA (PF ) * *
*1. 8. TERENORI sc::DA.SE TEMIDPAR DIN ErnD EDREST. NEREPRIM. (PI' ) * ! . *
************************************************************************************************************************************

2.4.5. Suprafatafonduluiforestierpe categorii de folosinta si specii


*******************************************************************************************************************
* ! * T 0 T A L ! MINISTERUL! ! ALTI *
*NR. ! DENUMIREA INDICATORILOR *(COL.2+3+4) ! MEDIULUI ! AGRICULT. ! DETINATORI*
* ! * ! ! ! *
*RD. ! * HA ! HA ! HA ! HA *
*-----------------------'--'-"'----'-----'-----------------~------------------~-'----~------~----'--'---~--'--'-'----------------'-*
*A! B * 1 ! 2 ! 3 ! 4 *
** 1! F 0 N D U L F 0 R E S T I E R T 0 T A L (RIND 2+33) * 1458 .1 1458 .1 !
**
* ! ----'--'--------'-'--~-----'--'--'------------'-----'--"-'--------'-----*--''---'------'1-~------'-'---'I'----------- -------'----*
* 2! S UP RA F A T A P A D U R I L 0 R TOTAL (RIND 3+10) * 1454. 9 l 1454. 9 l *
* ! ----'--'---'---'--'--'-----'--'-'----'----'-------~------'-------------*~~---'------ !·----'----'---- ! -'-'--'------- -----'--'-----*
* 3! R A S I N 0 A S E * 427. 3 427. 3 *
* ! ....; ._-''-'---'-''-'-~-------~-'-------'------'-------'----~--*-~---''----'--'- ! --'--'-'---'--'--~ !--'---------'- -----------*
* 4!M0LID * 403.3 ! 403.3 ! *
* 5! - DIN CARE : IN AF.ARA AAEALULUI * 19. 9 19. 9 *
* 6 ! BRAD * 22. 7 22 . 7 *
* 7 !DUGLAS * *
* 8 ! LARICE * 0. 3 0. 3 *
* 9 ! PINI * 1. 0 1. 0 *
* 10 ! F 0 I 0 A S E (RIND 11+12+15+21) * 1027. 6 1027. 6 ! *
* ------------------'------'-------'-------'-'-----·-'--------~--'--'-*-----'-----'- ! --·--..:...: __. _ _;_;_ ! "--'---------- -----------*
* 11 FAG * 546.9 ! 546.9 ! *
* 12 STEJARI * 348. 9 348. 9 *
* 13 -PEDUNCULAT * 78. 9 78. 9 *
* 14 -GORUN * 2 67 . 7 2 67 . 7 *
* 15 DIVERSE SPECII TARI * 121. 3 121. 3 *
* 16 - SALCIM * 1. 9 1. 9 *
* 17 - PALTIN * 1. 7 1. 7 *
* 18 - FRASIN * 0.8 0.8 *
* 19 - CIRES * *
* 20 - NUC * *
* 21 DIVERSESPECII MOI * 10. 5 10. 5 *
* 22 ! - TEI * 1. 5 1. 5 *
* 23 ! - PLOP * 5. 6 5. 6 *
* 24 ! - DIN CARE : PLOPI EURAMERICANI * *
* 25 ! - SALCII * *
* 26 ! -'- DIN RD. 25 IN LUNCA SI DELTADUNARII * *
* 33 ! A L T E T E R E N U R I T 0 T A L * 3. 2 3. 2 *
* 34 ! TERENURICARE SERVESCNEVOILORDE CULTURA SILVICA * *
* 35! TERENURICARE SERVESCNEVOILORDE PRODUCTIESILVICA * *
* 36! TERENURICARE SERVESCNEVOILORDE ADMINISTRAREFOREST * 2.7 2.7 *
* 37! TERENURI AFECTATEIMPADURIRII * 0.5 ! 0.5 ! ! *
****************************************************************************************************·****************
*******************************************************************************************************************
* ! * T 0 T A L ! MINISTERUL ! ! ALTI *
*NR. ! DENUMIREA INDICATORILOR * (COL.2+3+4) ! MEDIULUI ! AGRICULT. ! DETINATORI*
* ! * ! ! ! *
*RD. ! * HA ! HA ! HA ! HA *
*--------------------------------------------------------------------------------------~------------------~-------*
*A! B * 1 2 3 4 *
*
* 38 ! - DIN CARE : IN CLASA DE REGENERARE * 0. 5 0. 5
**
* 39! TERENURI NEPRODUCTIVE * *
* 40 ! FISIE FRONTIERA * *
* 41 ! TERENURI SCOASE TEMPORAR DIN FONDUL FORESTIER * ! ! *
*******************************************************************************************************************

2.5. Enclave

in cadrul unitatii de productie exista zece enclave ce se gasesc in suprafata provenita de la


U.P.IV Meziad, O.S. Beius. Suprafata totala a enclavelor este de 10,2 ha, situatia lor fiind redata in
urmatorul tabel:
Tab. 2.5.3.1
Amenajament Suprafata Detinatorl Folosinta Parcele limitrofe
vechi DOU (ha)
E1 E1 0,3 impadurita 3
E4 E2 1,1 23
E6 E3 0,5 Locuitori din satul 25,26
E1 E4 4,7 Meziad faneata 25,26
Es Es 1,4 /pasune 26-27
E9 E6 0,2 26
E11 E1 0,2 29
E14 Es 1,0 21,33
Eis E9 0,5 23 - 32
E3 E10 0,3 7,38
I TOTAL U.P. I 10,2 I - I - I - I

2.6. Organizarea administrativa (districte, cantoane)

La data intocmirii prezentului studiu fondul forestier al comunei Remetea se afla in administra-
rea Ocolului Silvie Codrii Beiusului R.A. cu sediul in orasul Beius,
Ca urmare organizarea administrativa a fondului forestier mentionat se regaseste in organizarea
administrativa a acestui ocol silvic. Aceasta organizare poate suferi modificari in functie de interesele
ocolului silvic si de dinamica aplicarii legilor de retrocedare.

2.7. Ocupatii si litigii

In cadrul U .P. nu exista ocupatii si litigii.


3. GOSPODARIREA DIN TRECUT A PADURILOR

Trebuie mentionat faptul ca padurile care alcatuiesc unitatea de productie provin din cate trei
unitati de productie, din doua ocoale silvice diferite (O.S. Beius si O.S. Remeti).
In continuare se · prezinta date specifice unitatilor de productie din care provin padurile, inccr-
cand sa se insiste asupra acelora care fac obiectul gospodaririi din trecut a padurilor pentru fondul
forestier al comunei Remetea.

3.1. IstoricuL si analiza. modului de gospodarirea padurilor din trecut pana la intrarea in
vigoare a amenajamentuluiexpirat

3.1.1. Evolutia proprietatiisi a modului.de)!ospodarirea padurilorinainte de anul 1948

Pana in 1879 padurile nu erau ocrotite de lege, se exploatau dupa nevoile proprietarilor astfel
ca treptat au fost defrisate suprafete relativ mari de padure si transformate in pasune. in acest an apare
legea XXXI care prin articolul 17 supune padurile regimului silvic, acestea fiind trecute sub
administratia tehnica a statului austro-ungar.
Inainte de anul 1920 padurile din cadrul UP au apartinut Erariului Statului Maghiar sau marilor
latifundiari.
In anul 1923, padurile sunt supuse prevederilor Codului Silvie Roman, iar in baza legii
reformei agrare din 1921 au fost trecute ca paduri comunale.
Taierile rase pe suprafete relativ .rnari efectuate dupa primul razboi mondial ca urmare a
cerintelor de lemn, au dus la carpinizarea unor arborete, la un dezechilibru al claselor de varsta la o
slaba regenerare si la o provenienta ·din lastari in special la arboretele de cvercinee accesibile din
regiunea colinara
In anul 1948, pe baza articolului 7 din Constitutia R.P.R., toate aceste paduri au trecut in
proprietatea statului, ca bun al intregului popor,

3.1.2. Modul de gospodarirea padurilordupaanul 1948


Dupa anul 1948 padurile din zona analizata au fost administrate de catre Ocolul Silvie Beius si
Ocolul Silvie Remeti in baza unui studiu sumar, pana in anul 1954 cand s-a intocmit primele
amenajamente in cadrul M.U.F.G., pe unitati de productie, pe principii unitare specifice economiei
socialiste. Apoi s-a renuntat la M.U.F.G., amenajamentele intocmindu-se pe unitati de productie mai
rmci,
Aceste amenajamente au avut urmatorul cadru de amenajare: regimul - codru; tratamente: taieri
succesive, progresive, combinate si taieri rase de refacere ~i substituire; ciclul de productie - 100-120
ani; exploatabilitatea - tehnica; posibilitatea de produse principale s-a stabilit pe volum.
Aceste baze de amenajare stabilite, in timp au condus la o evolutie a structurii arboretelor spre
structuri optime, corespunzatoare telurilor de gospodarire, eel putin teoretic.
Reglementarea procesului de productie cu ocazia fiecarei amenaj ari in parte a tinut cont de
raportul existent intre marimile reale ale claselor de varsta cu arborete exploatabile si preexploatabile,
de marimea unci clase de varsta normala, adoptandu-se posibilitati de produse principale care sa
urmareasca normalizarea treptata a structurii fondului de productie pe clase de varsta, in conditiile
asigurarii continuitatii recoltarii de masa lemnoasa.
Din punctul de vedere al aplicarii prevederilor amenaja~entelor se poate afirma ca:
posibilitatea de produse principale s-a realizat prin aplicarea Inca de la inceput a unor tratamente ca
taieri progresive, taieri succesive, dar si tratamentul taierilor rase; se constata ca realizarile sunt in
general de peste 100%;
lucrarile de ingrijire s-au executat partial, in functie de accesibilitate si de eficienta economica;
taierile de igiena au constat, in majoritate, din extragerea arborilor uscati, vatarnati;
impaduririle s . . au realizat in general in proportii de sub 100%, nerespectandu-se nici compozitiile
de impadurire recomandate de amenajamente.

3.2. Concluzii privind.gospodarireapadurilor


in ceea ce priveste modul de intocmire al amenajamentelor, este de remarcat prevederea de
gospodarire unitara a tuturor padurilor, prin adoptarea cu consecventa a principiilor continuitatii,
productivitatii si rentabilitatii. in virtutea acestora, padurile au fost indrumate spre starea normala,
apreciata dupa structura claselor de varsta, spre convertirea la codru, pe intensificarea ritmului de
refacere a arboretelor slab productive, spre valorificare lor superioara printr-o sortare mereu ameliorata a
masei lemnoase in paralel cu dotarea padurilor cu drumuri si prin extinderea unor specii de rasinoase
pentru ameliorarea functiilor de productie si protectie. La aplicarea amenajamentelor se poate retine
preocuparea, in linii generale, de respectare a masurilor, respectiv prevederile amenajamentelor, la
reducerea clasei de regenerare, la extinderea tratamentelor intensive, cresterea suprafetci arboretelor cu
functii speciale de protectie, la dotarea padurilor cu drumuri, etc. n procesul de gospodarire a padurilor,
de la prima amenajare si pana in prezent se constata ca exista o imbunatatire relativa a structurii fondului
forestier. Compozitia la nivel de unitati de productie nu prezinta schimbari spectaculoase, ea a fost ~i
este destul de buna, necesitand totusi unele modificari, Concluzionand, putem afirma ca gospodarirea
silvica a avut, in general, un efect benefic asupra starii padurilor, desi ar fi existat posibilitatea obtinerii
unor rezultate mai bune, prin aplicarea mai eficienta a prevederilor amenajamentelor anterioare.
4. STUDIUL STATIUNII SI AL VEGETATIEI FORESTIERE
' ' '
4.l. Metode siprocedee de culegere si prelucrarea datelorde teren

Studiul statiunii si al vegetatiei forestiere se face pe baza datelor culese pe teren si prelucrate in
faza de redactare a amenajamentului.
Descrierea parcelara S"'-a facut cu cartari stationale la scara mijlocie pentru a obtine date cat
mai exacte necesare stabilirii masurilor silvotehnice adecvate gospodaririi judicioase a padurilor.
Elementele taxatorice ale arboretelor au fost determinate prin masuratori directe (diametre si
inaltimi) in suprafete de proba. Arborii masurati au fost marcati cu punct rosu. Aprecierea gradelor de
uscare s-a facut conform normativelor in functie de procentul arborilor uscati (arbori cu eel putin 25%
din coronament uscat).
Datele culese pe teren au fost trecute in formulare tipizate (fise de descriere parcelara) care
ulterior au fost introduse in calculator si prelucrate.
Tipurile de statiune si padure au fost redate in descrierea parcelara si in alte evidente de
amenajament prin indici de clasificare zecimala consacrati, iar tipul si subtipul de sol prin codurile
standard. Clasa de productie a arboretelor tinere, de sub 20 de ani s-a apreciat pe teren indirect in
functie de starea de vegetatie si potentialul stational,
in cadrul descrierii parcelare, varsta exploatabilitatii s-a redat numai la arboretele care fac parte
din fondul forestier productiv ( S.U.P. ,,A").

4.2. Elemente generale privindcadrulnatural

4.2.1. Geologie

Substratul litologic din teritoriul unitatii de productie este variat, fiind format atat din roci
sedimentare (argile marnoase, conglometrate, sisturi argiloase si calcare) intalnite in zona de deal, cat
~i din roci magmatice riolite (porfice cuartifere) din Permian, intalnite in zona de munte.

4.2.2. Geomorfologia
Din punct de vedere geomorfologic UP in studiu, conform raionarii geomorfologice a
Romaniei este situata in Dealurile Beiusului, Depresiunea Beiusului, cat si in Provincia Carpatica,
Subprovincia Carpatii de Sud-Est, Regiunea Carpatii Apuseni, Subregiunea Muntii Apuseni,
Districtele Padurea Craiului si Vladeasa.
Unitatea geomorfologica predominanta este versantul, dar in zona de deal din depresiunea
Beiusului, uneori azonal chiar si la munte apare ~i platoul, terasa sau lunca inalta. Panta de asemenea e
foarte variabila, de la portiuni aproape plane, la abrupturi (pante repezi). Configuratia terenului este in
general ondulata, mai rar plana.
Inrapcrt cuexpozitia situatia este urmatoarea:
expozitii insorite 323,7 ha 22%
expozitii partial Inscrite 901,1 ha 62%
expozitii umbrite 233,3 ha 16%
TOTAL 1458,1 ha 100%
Expozitia.generala a U.P. este estica.

In raport cu panta suprafetele se grupeaza astfel:


<16g 351,4 ha 24%
16 - 30g 577,7 ha 39%
31-40g 459,7 ha 32%
>40g 69,3 ha 5%
TOTAL 1458,1 ha 100%
Panta medie aU.P. este de aproximativ 25g.
Altitudinal, suprafata U.P. se intinde intre 210 m (u.a. 59C) si 1550 m (u.a. 80D), altitudinea
medie fiind in jur de 663 m. Repartitia pe categorii de altitudine se prezinta astfel:
201 - 400 l11 500,4 ha 34%
401 - 600 m 423,2 ha 29%
601 . . 800 m 89,1 ha 6%
801 .. rooo m 34,4 ha 3%
1001 .. 12oo·m 163,8 ha 11%
1201 - 1400 m 244,4 ha 17%
1401 .. 1600 rn 2,8 ha
TOTAL 1458,l ha 100 %

4~2.3. Hidrologie
Cea mai mare parte a unitatii de productie se afla in bazinul hidrografic al Crisului Negru, in
bazinetul parului Rosia, cu afluentul sau Valea Meziad. Cele mai importante paraie din teritoriul in
studiu sunt: Valea Lucaceasa (afluent direct al Rosiei), Valea Pesterii, Valea de Muieri, Valea Seaca,
Valea de Fantana, Valea Obarsiei (afluenti ai Meziadului). Trupurile Boceasa, Ciripa si Magura se
afla in bazinul hidrografic al Crisului Repede, in · partea superioara a Vai Draganului. Cele mai
importante paraie dinteritoriul in studiu sunt: Ciripa si Magura.
Alimentarea retelei hidrografice este mixta, atat nivala cat ~i pluviala, debitele oscileaza in
timpul anului atingand un maxim de primavara odata cu topirea zapezilor si un minim in lunile de
vara sarace in precipitatii. In zonele montane, pot aparea viituri, mai ales in zonele despadurite sau cu
arborete cu consistenta t~drisa. In conditiile unui substrat calcaros, pot aparea fenomene carstice,
doline, avene, pesteri · {pestera Meziad). In conditiile unui substratului argilos si a pantei recluse pot
apare fenomene de gleizare si pseudogleizare,

4.2.4 .. Climatologie

Dupa pozitia sa geografica, teritoriul unitatii de productie se incadreaza in clima temperat-


continentala, in provincia climatica cu influenta oceanica. Dupa sistemul de clasificare Koppen
regiunea se incadreaza in provincia climatica Dfbx. Analizand Atlasul R.S.R., U.P.-ul in studiu se
incadreaza in dona regiuni climatice: de dealuri inalte (200-400m), cu topoclimat de depresiune;
precum si de munte cu padure si pajisti montane.
Datele climatice urmatoare au fost culese din lucrarile : Atlas R. S .R. ~i ,,Anuarul statistic al
R.P.R." ~ statiile meteo Beius si Stana de Vale.
Regimul termic
Temperatura medie anuala este de 8,4°C, mai ridicata in zona de deal (10°C) si mai scazuta in
zona montana (6°C). Amplitudinea termica este de 22,8°C (Beius), Primul inghet se manifestain a
doua decada a lunii octombrie, relativ devreme. Temperatura medie in sezonul de vegetatie este relativ
ridicata, cu influente favorabile asupra vegetatiei in aceasta perioada,
Totusi aceste date sunt evident influentate de conditiile stationale locale realizandu-se un
decalaj evident in functie de altitudine, inclinare si expozitia terenului si formele de microrelief.
Regimul pluviometric
Regimul pluviometric care caracterizeaza aceasta zona se caracterizeaza prin precipitatii relativ
bogate, cu precipitatii solide care cad pana in luna martie si incep sa se manifeste din luna noiembrie.
Cantitatea de precipitatii creste in zona montana, Media anuala a precipitatiilor este de 690 mm.
Evapotranspiratia anuala are valori mai scazute decat cantitatea anuala medie de precipitatii.
Aceste cantitati de precipitatii nu prezinta un factor limitativ real pentru instalarea ~1

dezvoltarea padurii.
Precipitatiile lichide cu caracter torential exceptional, au un caracter periodic, cu o frecventa
scazuta, Aceste fenomene meteorologice au in general o 'influenta negativa asupra padurii si in special
asupra semintisurilor naturale care pot suferi de innamoliri sau dezradacinari si implicit culcarea
puietilor.
Aceste fenomene se produc datorita imposibilitatii solului de a retine in scurt timp cantitatea
foarte mare de apa, acesta antrenand in scurgerea sa pe versanti o serie de aluviuni care pot afecta
vegetatia proaspat instalata .
. Un efect distructiv 11 au aceste ploi atunci cand sunt insotite si de caderi de grindina.
precipitatiile solide sub forma de zapada incep sa cada Inca din luna octombrie, perioada cu
strat de zapada extinzandu-se aproape 8 luni.
Acest lucru este favorizat si de temperaturile scazute care apar frecvent ~i se mentin un timp
mai indelungat in aceasta perioada.
Numarul relativ redus al zilelor cu zapada asociat in unele cazun cu temperaturile foarte
scazute care se produc pot afecta prin ingheturi semintisurile naturale.
Asociat cu acesta se poate trata ~i grosimea medie a stratului de zapada, grosime care variaza in
limite relativ red use de la 0 la 52 cm. Maximul se realizeaza in a doua decada a lunii .ianuarie, iar
minimele in a treia decada a lunii noiembrie.
Grosimea stratului de zapada este direct influentata de viteza vantului, directia acestuia si
temperatura dar indirect si de expozitia versantilor, de prezenta sau absenta vegetatiei forestiere.
Aceste element detine in unele situatii o pondere importanta privind influenta pe care o are
asupra vegetatiei.
Un strat de zapada suficient de gros impiedica degradarea semintisurilor utilizabile in cadrul
procesului de exploatare a padurii, de asemenea stratul de zapada protejeaza intr-o anumita masura
semintisurile impotriva gerurilor din sezonul rece, asigurand prin topirea lui, primavara o cantitate de
apa necesara arborilor. In cazul unor ninsori abundente, cu o cantitate mare de apa inglobata se pot
produce puternice rupturi de zapada, care asociate cu vantul pot duce la adevarate calamitati mai ales
in arborete pure cu inradacinare trasanta,
Evapotranspiratia
Evapotranspiratia maxima se inregistreaza in luna iulie, cand precipitatiile reusesc in mare
masura sa cornpenseze pierderea apei.
Se observa ca in lunile de iarna evapotranspiratia este absenta, iar primavara valorile acesteia
sunt mai ridicate comparativ cu cele din lunile de toamna (170 fata de 139 toamna).
Absenta evapotranspiratiei in lunile de iarna este determinata atat de temperaturile scazute din
aceasta perioada a a11ului cat si de natura precipitatiilor din acest interval.
Regimul eolian
In teritoriul in . studiu cele mai frecvente vanturi sunt cele din sectorul nordic si sud - vestic
acestea avand si viteza cea mai ridicata,
Acest lucru corelat cu orientarea vailor si expozitia versantilor poate duce in anumite conditii
de sol si pozitie a arboretelor pe versant la doboraturi de vant in masivele forestiere existente.
Analizand importanta factorilor care produc doboraturi de vant se constata ca vantul are alaturi
de alti factori cum ar fi: solul, inradacinarea arborilor, influenta reliefului, compozitia arboretelor,
starea de sanatate a .arborilor etc. ponderea cea mai importanta,
In ceea ce priveste vantul, directia, viteza respectiv intensitatea sa sunt hotaratoare in
producerea acestor fenomene.
Sinteza climatica
Elementele referitoare la regimul termic, pluviometric, eolian due la concluzia ca teritoriul in
care este situata unitatea de productie se caracterizeaza printr-un climat temperat continental moderat.
Cresterea treptata a altitudinii reliefului dinspre V spre E atrage dupa sine o etajare pe vertical
a tuturor elementelor climatice, astfel odata cu cresterea altitudinii scad temperatura si presiune
aerului si cresc precipitatiile, nebulozitatea si viteza vantului. Ca urmare in functie de altitudine s
individualizeaza prezenta a doua etaj e climatice, de deal ~i de munte.
4.3. Soluri

4.3.1. Evidenta si rasJ)andirea teritoriala a tipurilor de sol identificate

· Conditiile specifice din teritoriul in studiu si mai ales substratul, inclinarea si precipitatiile
abundente au avut ca rezultat formarea argiluvisolurilor (brune luvice ), cambisolurilor (brune
eumezobazice si acide ), a spodosolurilor (brune feriiluviale ), litosolurilor si solurilor aluviale.
Tab. 4.3.J.J.
Nr. Clasa Tipul ~i subtipul Codul Succesiunea Sunrafata
crt de sol orizonturilor Ha O/o
I Argiluvisoluri Brun luvic ti pie 2401 Ao-E1-Bt-C 517,2 36%
rr
'--
Brun litic 2405 A0-E1-BcR 18,7 1%
2407 154 11%
--3 pseudogleizat
Total tip sol 2400
Ao-' E1w-Btw-C
- 689,9 57%
- Total argiluvtsoluri 689,9 57%
4
I------'"
Cambisoluri Brun eumezobazic ti pie 3101 Ao-Bv-C 185,1 13%
5 mo lie 3102 Am-Bv-C 26,4 2%
- 6 rendzinic 3104 Am-Bv"'.'Rrz 142,3 10%
r--

-
Total tip sol 3100 - 353,8 25%
-
7 Brun acid ti pie 3301 Ao-Bv-C 321,3 22%
8 gleizat 3306 Ao-Bv-CGo 0,7 0%
-
-
Total tip sol 3300 - 322,0 22%
Total cambisoluri 675,8 47%
9 Spodosoluri Brun feriiluvial ti pie 4101 Aou-Bs(Bhs)-C 61,9 4%
t-
10 litic 4102 A0u-Bs(Bhs)-R 10,6 1%
,_ Total tip sol 4100 - 72,5 5%
Total spodosoluri 72,5 5%
t-
11 Soluri Litosol ti pie 9101 A0-R 1,8 0%
,_ 12 neevoluate, rendzinic 9102 Ao-Rrz 11,l 1%
'--
trunchiate Total tip sol 9100 - 12,9 1%
r--
13 sau desfundate Alu vial ti pie 9501 A0-C 4,3 0%
t-
Total tip sol 9500 - 4,3 0%
Total soluri neevoluate, tr. sau desfundate 17,2 1%
I TOTAL U.P. I 1455,4 I 100%1

4.3.2. Descrierea principalelor tipuri si subtipuri de sol


Solul brun luvic - apare pe substraturi sarace in minerale calcice ~i feromagneziene: luturi,
sisturi sericitoase, cuartite, micasisturi, alternante de gresii cu luturi, pe versanti cu panta usoara sau
platouri. Aciditatea variaza intre 5,3 - 5,8. Este intens humifer la suprafata, cu un continut de humus
de 11.3 - 4.5 % pe grosimea de 10 cm. Cu gradul de saturatie in baze de 59% in orizontul E1 si 72-
76% in A0 ~i B, este un sol mezobazic.
Subtipul litic: cu orizont Ra carui limita superioara este situata intre 20 si 50 cm.
Subtipul pseudogleizat: cu orizont win primii 100 cm sau W intre 50 ~i 200 cm adancime.
Solul brun eumezobazic - format pe roci bogate in minerale calcice ~i feromagneziene, sisturi
cristaline (micasisturi, sisturi sericitoase, gneissuri $i feldspati), marne calcaroase, gresii calcaroase
etc., pe versanti cu expozitii si pante diferite; slab acid la neutru, mezobazic, slab la mijlociu
aprovizionat cu azot total, Iuto-prafos la lutos de bonitate superioara si mijlocie pentru fag. Bonitatea
este determinata mai ales de substrat si in mai mica masura de volumul edafic util. Pe solurile cu
volum edafic mijlociu, la altitudini mai mari se poate introduce in amestec si molidul care valorific
mai bine resursele edafice datorita inradacinarii trasante, putand realiza clase superioare de producti
pe statiuni de fagete de bonitate mijlocie,
SubtipulJndlic: cu orizont Am.
Subtipulrendzinic: format pe calcare, cu orizont Rrz·
Solul brun acid >- format pe roci acide: gresii silicioase, sisturi sericito-cloritoase, cuartite
micasisturi, pe versanti ·cu expozitii si pante diverse. Este foarte putemic acid la acid, cu pH=4 .1 - 5.
si moderat la intens humifer, cu un continut de humus de3.8-'- 13.5 % pe grosimea de 5"."10 cm. Est
oligomezobazic, cu un grad de saturatie in baze de 43-54 %. Textura luto-nisipoasa la lutoasa
Bonitate mijlocie si superioara pentru fag, molid si brad in functie de volumul edafic util.
Subtipul gleizat: cu orizont CGo.
Solul brun feriiluvial - format pe substrate sarace in minerale calcice: gresii, conglomerat
granite, gnaise, sisturi cristaline, pe versanti in panta mare si foarte mare. Textura mijlocie (nisip
Iutoasa), nediferentiata pe .profil, cu continut ceva mai ridicat de argila in orizontul Bs. Solurile brun
feriiluviale au o reactie acida . . :. putemic acida §i un grad de saturatie in haze scazut, de regula su
30%. Continutul de .substante humice este .ridicat (5-6%) in orizontul Aou si scad in orizontul B;
Fertilitate ridicata pentru arboretele de molid daca sunt suficient de profunde si au un volum edafic
corespunzator; in schimb pentru fag, ele nu sunt decat de fertilitate mijlocie chiar si atunci cand sunt
suficient de profunde si cu un volum edafic corespunzator. Orizontul A0u are o grosime mica de 5-10
cm si este de culoare cenusie negriciosa si prezinta graunti de cuart lipsiti ·de pelicule de humus. Este
de regula lipsit de structura .~i clar delimitat de orizontul Bs. Orizontul Bs are grosimi variabile de 30-
80 cm si este brun-ruginiu spre partea superioara si ruginiu galbui spre partea.inferioara,

Subtipul litic: cu orizont Ra carui limita superioara este situata intre 20 si 50 cm.
Litosol - format in conditii de roca parentala situata in primii 20 de cm adancime, pe versanti
repezi si foarte repezi, cu expozitii diverse. Soluri superficiale adesea cu scurgeri de bolovani si
grohotis cu arborete de productivitate inferioara,
Subtipul rendzinic: format pe calcare, cu orizont Rrz·
Sol aluvial ~ format pe depozite fluviatile si fluvio-Iacustre recente. Are textura variabila,
nediferentiata sau contrastanta de la grosiera la fina, continut ridicat de schelet, reactie de la puternic
acida pana la slab alcalina, in functie de materialul parental sau conditiile fitoclimatice. Structura este
grauntoasa sau poliedrica, moderat dezvoltata, Bonitatea este mijlocie pentru fag, molid, brad din
cauza volumului edafic mijlociu, a continutului ridicat de schelet, a aprovizionarii cu apa din panza
freatica.
4.3.3. Lista unitatilot amenaiistice pe tipuri si subtipnride sol
Tab. 4.3.3.1.
*******************************************************~***************************************************
* S 0 L U R I S I U N I T A TI AME NA J I S T I C E *
*===========================·=================================================================================*
* 00 *
* 0000 *
SlRl SSL *
* ----~-----------------------------~-----~-----~-------------------------------------------*
* Total subtip sol 2 UA 2. 7 HA *
* -------------------------------~-~--~~~--~----~-~-----------------------------------------*
=---------------~~:~:
* 24 Brun luvic
:~~-=~:---~-~~----~:_2_~----~----------------------------------------------------= *
2401 tipic *
* 1
6 G
2 A
7 A
2 B
7 B
3
8
A
A
3
8
D
C
4
9
A
A
4
10
C
B
4
11
D
B
4 E
13
S A
14 A
S
lS
B
A
S C
lS B
6 B
16
6 E
17
6
18
F *
A*
*
* 19 A 19 B 19 C 19 D 19 E 19 F 20 A 20 B 20 D 21 C 22 B 23 C 23 E 24 B 2S D *
* 26 C 27 A 27 B 29 A 29 B 30 34 A 34 B 3S 36 40 D 4S 46 B 47 A 47 B *
* 48 SO A SOB S6 A S6 B S7 A S7 B S8 A 60 *
* -----------------------------------~------------------------------------------------------*
Total subtip sol 69 UA S17.2 HA *
* 240S litic *
* 3 C 7 F 8 B 21 A 21 b 22 C 23 A 23 B 24 D *
* ------------------------------------------------------------------------------------------*
Total subtip sol 9 UA 18. 7 HA *
*
* 2407 pseudogleizat *
* 40 A 40 B 40 C 41 A 41 B 41 C 41 D 42 43 A 43 B 43 C 43 D 43 E 44 46 A*
* 49 A 49 B 49 C SOC SOD Sl A Sl B Sl C Sl D 52 S3 A S3 B S3 C S4 A S4 B *
* ---------------------------------------~--------------------------------------------------*
Total subtip sol 30 UA 1S4, 0 HA *
*
** ------------------------~-----------------------------------------------------------------*
Total tip sol 108 UA 689. 9 HA *
*---------------------------------------------------------------------------------------------------------*
* 31 brun eumezobazic *
* 3101 .t Lp.i c *
* 9 B 10 A 10 C 11 A 12 B 2L B 22 A 23 D 24 C 37 38 D 38 E 39 S9 A S9 B *
* 59 C 70 A 75 A 75 B 76 A 87 88 A *
* ---------------------------------~~-------------------------------------------------------*
* Total subtip sol 22 UA 185 .1 HA *
* 3102 molic
25 C 26 D 26 E 38 B
*
*
*
* ------------------------------------------------------------------------------------------*
* Total subtip sol 4 UA 2 6. 4 HA *
* 3104 rendzinic
3 B 4 B 6 C 6 D 7 C 7 D 7 E 12 C 12 D 14 B 24 A 2S B 2S E 26 A 28
*
*
*
* 31 32 33 89 90 *
* -------------------------~------~---------------------------------------------------------*
* Total subtip sol20 UA 142.3 HA *
* ------------------------------------------------------------------------------------------*
* Total tip sol 46 UA 353. 8 HA *
*------------------------------------------------~--------------------------------------------------------*
* 33 brun acid *
* 3301 tipic *
* 70 B 70 C 70 D 71 72 A 72 B 72 C 73 75 C 75 D 76 C 76 D 77 A 77 B 77 C *
* 77 D 77 E 77 F 77 G 77 H 77 I 77 J 77 K 78 B 78 C 79 80 A 80 B 80 C 80 D *
* 80 E 80 F 81 A 81 B '81 C 81 D 81 E 82 A 82 B 82 C 83 A 83 B 83 C 84 A 84 B *
* 84 C 84 D 85 A 85 B 85 C 86 A 88 B *
* ------------------------------------------------------------------------------------------*
* Total subtip sol 52 UA 321. 3 HA *
* 3306 gleizat *
* 78 A *
* ------------------------------------------------------------------------------------------*
* Total subtip sol 1 UA 0. 7 HA *
* ------------------------------------------------------------------------------------------*
* Total tip sol 53 UA 322.0 HA *
*---------------------------------------------------------------------------------------------------------*
* 41 brun feriiluvial *
* 4101 tipic *
* 74 A 74 B 76 B *
* ------------------------------------------------------------------------------------------*
* Total subtip sol 3 UA 61. 9 HA *
* 4102 litic *
* 75 E 75 F 86 B *
** ------------------------------------------------------------------------------------------*
Total subtip sol 3 UA 10. 6 HA *
** ---------------------------------~--------------------------------------------------------*
Total tip sol 6 UA 72. 5 HA *
*-----------------~---------------------------------------------------------------------------------------*
* 91 Litosol *
* 9101 tipic *
* 18 c 20 c *
* -------------------~----------------------------------------------------------------------*
* Total subtip sol 2 UA 1.8 HA *
* 9102 rendzinic *
* 25 A 26 B *
*
*
------------------------------------------------------------------------------------------*
Total subtip sol 2 UA 11.1 HA *
*
*
-----~------------------------------------------------------------------------------------*
Total tip sol 4 UA 12. 9 HA *
*----------------------------------------------~--~-------------------------------------------------------*
* 95 Aluvial *
* 9501 ti pie *
* 6 A 7 G 12 A 18 B 58 B *
*
*
------------------------------~-------------------------------~--~~-----------------------*
Total subtip sol 5 UA 4. 3 HA *
* ----------------------------------·---'-----------------·---------------'"-"'-'--~---·----~--:---------*
* Total tip sol S UA 4 .3 HA *
*-------------------------------------------~-------------------------------------------------------------*
* Total UP 224 UA 1458 .1 HA *
***********************************************************************************************************
4.4. Tipuride statiune

4.4.1. Evidenta sirasuandireateritoriala a tipurilor de statiune

Tipurile de statiune -au fost determinate ca o totalitate a suprafetelor . cu conditii identice sau
asemanatoare pentru productia .lemnoasa sau ca un ansamblu de unitati stationale elementare identice
sau ecologice ~i silvoproductiv echivalente, cu caractere fizico-geografice (situatie, topoclimat, relief,
substrat Iitologic, sol, ape supraterane si subterane) asemanatoare cu soluri apropiate ca tip genetic si
ca proprietati fizico-chimice.
De asemenea, tipurile de statiuni au asociatii de plante ce exprima acelasi regim de troficitate,
umiditate, aeratie, consistenta in sol si care sunt apte pentru aceeasi vegetatie forestiera, reactionand in
acelasi mod la interventiile silviculturale.
in vederea determinarii si delimitarii pe teren a tipurilor de statiuni, concomitent cu lucrarile de
descrieri parcelare s--a efectuat si studiul stational, cu luarea in considerare a tuturor factorilor (de
clima, de sol, vegetatie, relief etc.) permitand descrierea si sintetizarea acestora in scopul aplicarii
acelorasi masuri de gospodarire.
in cadrul U.P. s-au determinat 6 tipuri de statiuni, a caror repartizare teritoriala se prezinta astfel:
, .. . . Tab. 4.4.1.1.
Catezoria de bonitate
· Tipul de statiune Suprafata Tip ~i
Nr. supe- mijlo- inferi- subtip
crt. rior ciu or de sol
Cod .: . Diagnoza ha % ha
. FM3 - Montan de molidisuri
2321 Montan de molidisuri Pi, podzolic-criptopodzolic 10,6 1 10,6 4102
1
edafic .mic, cu. Calamagrostis-Luzula
2322 Montan de molidisuri Pm, brun podzolic-podzol 213,5 15 213,5 3301, 4101
2
brun edafic mijlociu, cu Luzula sylvatica
2333 Montan de molidisuri Ps, brun ac. si andosol edafic 19,2 1 19,2 3301
3
mare ~i mijlociu cu Oxalis-Dent.,+/-acidof.
Totaf FM3 243,3
. 17 19,2 213,5 10,6 -
FM2 - Montan de amestecuri
3322 Montan de amestec Pm(i), brun podzolit sau 111,5 8 111,5 3301
4 criptopodzolit edafic mijl cu Fest. +!-
Calamagrostis
3332 Montan de amestec Pm, brun edafic mijlociu, cu 84,8 6 84,8 3101, 3104,
5
Asperula-Dentaria 3301
3333 Montan de .amestec Ps, brun edafic mare; cu 5,1 0 5,1 3301
6
Asperula-Dentaria
7 3620 Montan de amestec Pi, slab oligoturbos-mlastinos 0,7 0 0,7 3306
TotalJi'M2 ..
202,1
5,1 196,3 14 0,7 -
FD3 - Deluros de 2orunete, la2ete si goruneto-fagete
5112 Deluros de gorul1etePi, stancarie ~i eroziune 0,3 0 0,3 9101
8 excesiva
5121 Deluros de gorunete Pi, rendzinic edafic mic 11, 1 1 11,1 9102
9
5122 Deluros de gorunete Pm, rendzinic edafic mijlociu 3,5 0 3,5 3104
10
cu Asperula-Asarum
5123 Deluros de. gorunete Ps, rendzinic edafic mijlociu 65,1 4 65,1 3104
11
simare
, 5131 Deluros de gorunete Pi; putemic podzolit edafic 12,1 1 12,1 2401,2405
12
subrnijlociu simic, cu Luzula albida .' ·..
..
Tab. 4.4.J.J. (continuare)
122,4 2401
13 5132 Deluros de gorunete Pm, podzolit edafic mijlociu,
cu graminee mezoxerofite +/- Luzula
122,4 8

7,8 7;8 3101


14 5152 Deluros de gorunete Pm, brun slab-mediu podzolit,
edafic mijlociu
1

9101
15 5212 Deluros
excesiva
de fagete <Pi, stancarie ~i eroziune 1,5 0 1,5

15,2 3104
16 5221 mic
Deluros de fagete Pi, rendzinic edafic mic ~i foarte 15,2 1

17 5222 Asperula-Asarum
Deluros de fagete Pm, rendzinic edafic mijlociu, cu 47,4 3 47,4 3104

5231 Deluros de fagete Pi, diverse podzolic edafic mic, 11,1 1 11,1 2405
18 cu Vaccinium - Luzula
5232 Deluros de fagete Pm, mediu podzolit edafic 16,8 1 16,8 2401
19 submijlociu, cu Festuca
5242 Deluros de fagete Pm, brun edafic mijlociu, cu 96,2 7 96,2 3101, 3102
20 Asperula-Asarum
5243 Deluros de fagete Ps, brun edafic mare, cu 23,4 2 23,4 3102
21 Asperula-Asarum
5253 Deluros de gorunete - fagete Pm-s, aluvial moderat 3,8 0 3,8 9501
22 humifer, in lunca joasa
Total FD3 437,7 30 88,5 297,9 51,3 -
FD2 - Deluros de cvercete (de gorun, cer, 2arnita, amestecuri dintre acestea) si sleauri de deal
23 6142 podzolit
Deluros de cvercete (gorun, cer, gamita) Pm,
- pseudogleizat edafic mijlociu
112,0 8 112,0 2407

6143 Deluros de cvercete (gorunete) si sleauri de deal 28,9 2 28,9 2407


24 Ps, podzolit, pseudogleizat edafic mare, cu Carex
pilosa
25 6232 Deluros de fagete Pm, de limita inferioara podzolit 386,6 26 386,6 2401,2407
6233 Deluros de cvercete cu faget de limita inferioara 0,5 0 0,5 9501
26 Pm, podzolit-pseudogleizat edafic mijlociu-mare,
cu Carex pilosa
6252 Deluros de cvercete cu fagete de limita inferioara 44,3 3 44,3 3101
27 Pm, brun edafic mijlociu cu Asperula-Asarum
Total FD2 572,3 39 28,9 543,4 0,0 -
1455, 100 141,7 1251,1 62,6
Total tipuri de statiune
4 %
% 10 86 4

Teritoriul in studiu se intinde in patru etaje fitoclimatice: in ,,etajul montan molidisuri" (FM3)
si ,,etajul montan de amestecuri" (FM2) .; 31 % din suprafata, precum si in ,,etajul · deluros de gorunete,
fagete si goruneto-fagete" (FD3) ~i in ,,etajul deluros de cvercete (de gorun, cer, garnita, amestecuri
dintre acestea) si sleauri de deal" (FD2) ---- 69%din suprafata. Din punct de vedere al bonitatii se poate
constata ca statiunile sunt prielnice pentru dezvoltarea speciilor forestiere, 10% din suprafata fiind de
bonitate superioara, 86% de bonitate mijlocie si doar 4% de bonitate inferioara,
4.4.2. Descrierea tipurilor de statiuni cu factori limitativi simasurile de gospodarire impuse de acesti factori
Tab 4A.2.
Masur! de gospodarire impuse
cFactori ~i de- '
Tipul natural de de factorii ecologici siriscuri
terminanti
lndicativul de clasificare sidescrierea concisa a padure ~i productivitatea Com pozitia optima
·ecologki lill1i;,.. . . . ~ . · Trata-
tipului de statiune acestuia tativi, riscurl Recomandari Compozitia de impadurire ment 1

'. . .. · 1.·
in terenuri goale
2321 Montan de molidisuri Pi, podzolic-crlptopodzolic edafic mic, cu subst.nutritive; fugra~amintecu
Calamagrostis-Luzula. Ocupa suprafete mici pe · versanti puternic inclinati, :- asigurarea cu azot si
coame si alte cumpene, configuratie accidentata, pe substrat litologic din azot ~i baze de amendamente cu
-. depozite de suprafata provenite din roci acide si intermediare. Soluri brune 1142 Molidis de schimb; apa calciu 8M02LA
criptopodzolice ~i · podzolice cu moder, oligomezobazice ~i oligobazice, altitudine mare cu Luzula accesibila; vol. 8M02LA
superficiale si mijlociu profunde, semischeletice si scheletice, cu volum sylvatica -i 'edafic
edafic mic, Bonitate inferioara pentru molid. Arborete de MO, frecvent in submijlociu
1
diseminatie zt, PI sau FA, BR, PAM.
temperatura in mentinerea sau
2322 Montan de molidisuri Pm, brun podzolic-podzol brun edafic aer si sol, refacerea tipului
mijlociu, cu Luzula sylvatica. Se intalneste pe versanti moderati la repezi, vanturile, natural
~ insoriti si partial lnsoriti sau semiumbriti, cu sol brun acid pe substrat de fundamental de
§ granit si micasisturi. Apa accesibila bine asigurata, drenajul intern al solului 1141 Molidis' cu Luzula nutritive
substantele
padure
8M01LA lPAM
E activ, aeratia foarte buna, Bonitate mijlocie, arborete de· molid ce realizeaza sylvatica -m 8MO ILA lPAM
0 accesibile,
::E clasa a III-a de productie. Factori limitativi: temperatura in aer si sol, acidit. activa
vanturile, substantele nutritive accesibile, aciditatea activa,
2333 Montan de molidisuri Ps, brun ac. ~i andosol edafic mare ~i mentinerea sau
mijlociu cu Oxalis-Dentaria,+!-acidof. Se gaseste pe versanti repezi, cu refacerea tipului
expozitii diferite, solul este bruri acid (tipic sau umbric) cu mull, bogat in natural
humus, mijlociu profund la f. profund, nescheletic sau slab scheletic, luto- 1111 Molidis normal cu fundamental de 8MO lBR lPAM
nisipos, cu volum edafic mare. Climat specific subetajului inferior de Oxalis acetosella -s padure 8MO lBR lPAM
molidisuri, este optim pentru dezvoltarea molidului. Regim de umiditate
echilibrat, apa accesibila asigurata la nivel optim, solul este foarte bine
aprovizionat in azot si baze de schimb. Bonitate superioara pentru molidisuri,
Tab .. 4.4.2. (continuare

-.:, ·--s
.~
~
lndicativul de clasificare ~i descrierea concisa a
Tipul natural de
padure ~i productivitatea
Factori si de-
terminanti
Masuri de gospodarire impuse
de factorii ecoloaici si riscuri
Compozitia optima
~
~~
-
l.Q
tipului de statiune acestuia
ecologici limi-
tativi, riscuri

- subst.
Recomandari Compozitia

- reintroducerea
de Impadurire
in terenuri zoale
Trata-
ment

1141 Molidis cu Luzula


3322 Montan de amestec Pm(i), brun podzolit sau criptopodzolit sylvatica -m nutritive.- apa rasinoaselor In 8MO ILA IPAM
edafic mijl cu Fest. +l-Calamagrostis. Statiunea se invecineaza cu cele doua accesibila, fagete 8MO ILA IPAM_
descrise anterior, este Intalnita pe versanti cu expozitii diverse, moderat 1331 Amestec de
4MO 3BR3FA
inclinati, substratul format din granit solurile brune acide, · mijlociu profunde, riisinoase si fag cu Festuca 5MO 3BR2FA
semischeletice cu . volum edafic submijlociu. Factori limitativi: substantele altissima -m
nutritive, apa accesibila, volumul edafic in multe cazuri. 8FA IMO lPAM
4141 Fiiget cu Festuca
6FA4MO
altissima -m
- subst. - reintroducerea
1241 Molideto-bradet 6M02BR2FA
3332 Montan de amestec Pm, brun edafic mijlociu, cuAsperula- nutritive;- apa rasinoaselor ill
pe soluri scheletice =m 7M03BR
'§ Dentaria. e versanti predominant repezi cu expozitii diferite. Substraturi accesibila, fagete
o
Q) 1321 Amestec de riis. si 3M03BR4FA
"'Q)
""' litologice din depozite de suprafata foarte variate, cu Insusiri favorabile
tl.l
!fag cu Rubus hirtus -m 4M04BR2FA Q)
formarii si mentinerii de soluri cu mull ~i mull-moder. Soluri brune .~
§ mezobazice si oligomezobazice. Factori ecologici moderat limitativi - 1341 Amestec de riis. si 4M03BR3FA
tl.l
Q)
Q)
"'O substantele nutritive si apa accesibila. Bonitate mijlocie pentru amestecuri de !fagpe soluri scheletice -m 5M04BR IFA Sh
0
§ rasinoase §i fag.
I-<
0..
-s0 2212 Bradeto-faget cu 6BR4FA ·c
Q)

~ fl. de mull de prod mijl. -m 7BR2MOIFA ·,a


~
N
I

3333 Montan de amestec Ps, brun edafic mare, cu Asperula-Dentaria. - - mentinerea


~ sau reintrod. ill
~ Versanti slab, pana la moderat inclinati, locuri asezate la baza pantelor si alte
fagetul din
terenuri practic orizontale. Substraturi litologice din depozite de suprafata
aceste statiuni a
provenite din flis mamo-grezos, conglomerate poligene calcaroase,
grohotisuri amestecate de roci cristaline ~i calcare si/sau gresii calcaroase.
rasinoaselor
pana la 70-80%. 6MO 3BR lPAM
Soluri brune eu- si mezobazice, mai rar brune acide, oligomezobazice, brune 1221 Molideto-briidet
CU muschi §i Vaccinium Ca specii de 8M02BR
slabpodzolite, brune rendzinice. Vol. edafic mare. Folosire etajata intensiva a
myrtillus -s amestec se
solului de catre sistemele de radacini ale bradului, fagului ~i molidului.
recomanda sa se
Caractere ecologice: conditii climatice moderate, favorabile ill mod egal celor
introduca ~i
trei specii principale. Conditii edafice: Troficitate foarte favorabila. Soluri
PAM,FR,
potential si efectiv eutrofice si megatrofice. Aciditate activa slaba pana la
moderata. Apa accesibila bine si foarte bine asigurata. eventual LA.
' .. Tab. 4A.2. (eontinuare)
Masuri de gospodarire impuse
Factori ~i de-
Tipul natural de de factorii ecolozlct ~i riscuri
terminantl
lndicativul de clasificare ~i descrierea concisa a padure ~i productivitatea Compozitia optima
tipului de statiune acestuia ecologici limi- Trata-
tativi, riscuri Recomandari Compozitia delmpadurire
ment
in terenurl goale
..
i::: • .- 3620 Montan de amestec Pi.slab oligoturbos-mlasttnos. Terenuri
excedent mentinerea,
= t'1 ~
8 asezate, la mare altitudine cu fenomene putemice de gleizare si pseudo- hidric, aeratie regenerarea
si substante arboretelor de
~ ~ gleizare, pe substrate acide, ce due la formarea unor mlastini oligotrofe 1133 Molidis cu nutritive tip fundamental
• S(tinoave), ce.confera conditii extreme pentruvegetatia forestiera (exces de Polytrichum -i deficitare
lOMO
~ ~ apa, deficit de caldura ~i ed substante nutritive). Soluri gleizate, amfigleizate, IOMO
µ., "O turboase, bonitate inferioara pentru molid.

vol. edafic mic introducerea PI,


5112 Deluros de gorunete Pi, stsncarte ~i eroziune excesiva. Substrate
§i f.e mic trof. PIN pana la 50%
acide pe creste si versanti abrupti, roca la zi. Soluri superficiale si foarte IOGO
superficiale, litosoluri rendzinice si litosoluri cu volum edafic mic si foarte 5172 de potentiala
Gorunet din compozitie
6G02PI2PIN
mic, soluri cu troficitate potentiala scazuta. Climate locale cu plus de caldura stdncdrie -i
scazuta cap. de
aproviz. cu apa
§i Iumina si minus de umiditate.
foarte mica
volum edafic introducerea
·-- Cl)~
_s 5121 Deluros de gorunete Pi, rendzinic edafic mic. Substrate calcaroase
mic §i apa PIN pana la 50%
accesibila din compozitie
~ pe creste si versanti abrupti, roca la zi. Soluri superficiale si foarte IOGO
5172 Gorunet de si a speciilor de
lS superficiale, litosoluri rendzinice §i litosoluri cu volum edafic mic si foarte 6G04PIN
af amestec §i ajutor
~ mic, soluri cu troficitate potentiala scazuta. Climate locale cu plus de caldura stdnciirie -i
(TE) pentru
~ si lumina §i minus de umiditate.
0 ameliorare
bl)
11)
solului
Ii "O
Cl) sol intelenit, mentinerea
.E
0
5122 Deluros de gorunete Pm, rendzinic edafic mijlociu cu Asperula- apa accesibila tipului natural
O Asarum. Se gaseste pe versanti cu inclinari moderate, expozitii insorite. 5113 Gorunet cu flora fundamental de
Solurile mai calde si mai putin umede insa cu rezerve de apa suficiente pentru de mull de productivitate padure ,IOGO
vegetatia si productivitatea mijlocie a padurii de gorun. Flora de mull tip mijlocie -m 8G02TE
Asperula-Asarum. Soluri brune argiloiluviale.
Tab. 4.4.2. (continuare)
Masuri de gospodarire impose
Factori ~i de-
Tipul natural de de factorii ecologici si riscuri
terminanti
lndicativul de clasificare ~i descrierea concisa a padure ~i productivitatea Compozitia optima
tipului de statiune acestuia ecologici limi- Trata-
tativi, riscuri Recomandari Compozitia de hnpadurire
ment
in terenuri goale
mentinerea
5123 Deluros de gorunete Ps, rendzinic edafic mijlociu ~i mare. Se (l)

gaseste pe versanti cu inclinari moderate, expozitii insorite. Solurile mai calde


tipului natural
fundamental de
....
-~
... tll
si mai umede, cu rezerve de apa suficiente pentru vegetatia ~i productivitatea 5111 Gorunet normal lOGO (l)
;a ;...on (l)

superioara a padurii de gorun. Flora de mull tip Asperula-Asarum. Soluri cuflora de mull -s padure 8G02TE ~ 0...
0..
brune argiloiluviale.
(l)
~ 5131 Deluros de gorunete Pi, puternic podzolit edafic submijlociu ~i volumul edafic pastrarea, regen. (l)

on ~
lS mic, cu Luzula albida. Se gaseste pe versanti insoriti, foarte repezi, cu mic uscaciune speciilor de ...>
(l)
6 stancarie si roca la suprafata, Substratul litologic este format din micasisturi ~i roca la amestec U)

e
~
granite. Soluri brune luvice (podzolite) litice ~i soluri feriiluviale cu moder, 5151
superficiale, scheleto-pietroase, slab structurate, sarace ill humus, volum
Gorunet
Luzula luzuloides -i
cu suprafata
lOGO
7GO 2TEIPI
=o
0
(l)
O "O
-~ edafic mic ~i foarte mic, mai rar submijlociu. Este o statiune de bonitate 'i::
U)n

~ inferioara, cu importante defi.citefata de exigentele padurii de gorun. Factori o


...
>t"a
r
::l
on limitativi: sol superficial cu pietrisuri si bolovanisuri la suprafata, ~
lS 5132
(l)~ Deluros de gorunete Pm, podzolit edafic mijlociu, cu graminee substantele lucrari de
~ mezoxerofite +/- Luzula. Situat pe versanti predominant superiori, ~i nutritive si apa mentinere a apei
e subculmi, cu expozitie insorita si mai rar semiinsorita, cu Inclinare moderata
5131 Gorunet de coastd
accesibila ill sol, pastrarea
consistentei,
~ pana la puternica, Soluri argiloiluviale uneori slab pseudogleizate, lOGO
oligobazice, cu moder, mijlociu profunde, obisnuit slab humifere, nisipoase cu graminee si Luzula introducerea 8GO IFA ICI
pana la luto-nisipoase in orizonturile superioare, mai bogate m argila pana la luzuloides -m speciilor de
luto-argiloase ill orizontul B. Volum edafic mijlociu. Bonitate mijlocie pentru amestec
arboretele de gorun.
5152 Deluros de gorunete Pm, brun slab-mediu podzolit, edafic uneori slaba mentinerea
mijlociu. Versanti predominant mijlocii, mai rar superiori, eel mult slab aprovizionare actualei
ondulati, uneori cu mici denivelari, expozitii insorite si semiumbrite si cu apa compozitii din
6GO 3FA ITE
inclinari moderate pana la repezi. Substrate litologice provenite din materiale 5314 . Sleau de deal. ~u accesibila tipurile
7GO IFA2TE
foarte · diferite: roci sedimentare±carbonatice, eruptive si metamorfice, g~~un ~1 fag de productivit. fundamentale
intermediare si bazice. Soluri brune, argiloiluviale sau eumezobazice cu mull mijlocie -m
~i mull moder, mijl. profunde, slab schel. pana la eel mult semischel., cu
volurn edafi.cmijlociu. Troficitate mijlocie spre ridicata.
Tab. 4.4~2. (continuare)
Masuri de gospodarire impuse
Factori ~i de-
Tipul natural de- de factorii ecolozlei si riscuri
terminanti
Indicativul de clasificare ~i descrierea concisa a padure ~i productivitatea Compozitia optima
tipului de statiune acestuia ecologici limi- Trata-
, tativi, riscuri Recomandarl Compozitia de impadurire
ment
I·. in terenuri go~l~
5212 Deluros de fagete <Pi, stancarie ~i eroziune excesiva, Se gaseste voluni edafic introducerea
pe versantiumbriti,foarte repezicu stancarie si roca Iasuprafata, Substratul foarte mic, speciilor de
Iitologic este format din .micasisturi si granite. Litosoluri ~i soluri litice ~i roca la amestec si ajutor lOFA
soluri feriiluviale cu moder, superficiale, scheleto-pietroase, slab structurate, 4261 Faget de suprafata (PI, PIN) pentru 8F A 2PI(PIN)
sarace In humus, volum edafic mic ~i foarte mic, mai rar submijlociu. Este o stdnciirie-i mentinerea
~. statiune de.bonitate inferioara, cu importante deficite fata de exigentele solului
eo .padurii de fag.
~ I volum edafic introducerea
0
+-'5221 Deluros de fagete Pi, rendzinic edafic mic ~i foarte mic. - Statiuni mic, roca la speciilor de
(!)
formate pe versanti predominant superiori repezi, uneori si pe versanti intregi amestec si ajutor
~ 4271 Fiiget de deal pe suprafata lOFA
0 cu configuratie neregulata, de relief calcaros, cu frecvente aparitii de stanci, (PAM) pentru
eo 8FA2PAM
pereti abrupti, pe expozitii umbrite. Soluri rendzinice tipice, cambice, litice soluri rendzinice de
ameliorare
foarte superficiale pana la mijlociu profunde, semischeletice sau scheletice. productivitate inf -i solului
Volum edafic mic si foarte mic. Bonitate inferioara pentru fagete,

~~ 5222 Deluros de. fagete Pm, rendzinic edafic mijlociu, cu Asperula- uneori mentinerea sau
Asarum. Statiuni formate pe versanti cu inclinare slaba ~i moderata, cu
~0·. aprovizionarea refacerea tipului
expozitii umbrite, morfologic neregulati, pe alocuri cu doline, In regiuni cu cu apa natural
8FA2FR
~ formatii calcaroase. Soluri rendzinice tipice, cambice, calde si uscate cu 4272 Fiiget de deal pe accesibila fundamental de
7FA 3FR
~ rezerve de apa suficiente pentru vegetatia si productivitatea mijlocie a padurii soluri rendzinice de padure,
:, ] de fag, mijlociu profunde, mai rar profunde, scheletice la semischeletice. Vol. sproductivu. mijl. -m
ed .. mijl. Troficitate potentiala ridicata, dar aprovizionare cu apa accesibila
0 mijlocie, Bonitate mijlocie pentru fagete pure sau cu specii de amestec.
substantele introducerea
5231 Deluros de fagete Pi, diverse podzolic edafic mic, cu Vaccinium -
nutritive, speciilor de
Luzula. Versanti moderati la repezi, expozitii in general umbrite, soluri
aciditatea amestec si ajutor
formate pe substrate acide (gresii silicioase, sisturi cristaline, conglomerate 4241 Fdget de dealuri optima, apa IOFA
(PAM) pentru
s.a.) brune acide, brune feriiluviale, argiloiluviale, podzoluri cu humus brut, cuflora acidofila -i accesibila ~i 8FA 2MO
ameliorare
scheletice la semischeletice, de regula mijlociu profunde, de productivitate
volum edafic solului
inferioara pentru fag.
mic
Masuri de gospodarire impuse
Factori ~i de-
Tipul natural de de factorii ecologici si riscuri
terminanti
lndicativul de clasificare ~i descrierea concisa a padure ~i productivitatea Compozitia optima
tipului de statiune acestuia ecologici limi- Recomandari Compozitia de Impadurire Trata-
tativi, riscuri ment
in terenuri goale
substantele mentinerea FA
5232 Deluros de fagete Pm, mediu podzolit edafic submijlociu , cu nutritive si apa ca specie de
Festuca. Versanti moderat la putemic inclinati, expozitii in general insorite, accesibila baza si in 8FA lPAM lTE
substraturi sedimentare obisnuit constituite din mamo-gresii, mame nisipoase 4281 Fiiget de deal cu amestec a PA, 7FA2PAM lTE
~ sau gresii acoperite d deluvii fine; soluri brune luvice, uneori chiar luvisoluri, F estuca drymeia -m PAM si TE.
00
~ slab pseudogleizate, cu mull-moder, mijlociu profunde pana la profunde, slab
6
t)
scheletice pana la scheletice, mijlociu productive pentru fag.

~ 5242 Deluros de fagete Pm, brun edafic mijlociu, cu Asperula-Asarum. volum edafic mentinerea FA
.::n
Raspandit pe versanti predominant mijlocii, umbriti si semiumbriti, moderat mijlociu, ca specie de
~- inclinati, cu configuratie variata, urcand uneori ~i ill partea sup. a versantilor, capacitate de baza si in
8FA lCI lFR
~ la altitudini mai mari ale etajului si localizandu-se pe poale de versanti 4212 Faget de deal pe aprovizionare amestec a PA,
7FA 2CI lFR
~ adapostiti, spre limita inf. a acestora. Soluri brune eumezobazice cu mull, soluri scheletice cu flora cu apa PAM, CI, FR ~i
~~ tipice, mijlociu profunde si profunde, luto-nisipoase si lutoase, cu un volum de mull -m aecesibila TE.
~ edafic mijlociu. Prezinta un plus apreciabil de umiditate ~i minus de caldura si mijlocie
o lumina fata de media etajului pe expozitii umbrite ~i in apropierea vailor.
00
5243 Deluros de fagete Ps, brun edafic mare, cu Asperula-Asarum. mentinerea
Substrat litologic din depozite de suprafata, provenite din roci calcaroase, cu tipului natural
importante resurse de minerale argiloase sescvioxizi (de FE in special ) fundamental de
carbonat de calciu. Versanti inferiori ~i mijlocii cu inclinare moderata umbriti padure
sau semiumbriti, Soluri eubazice cu mull tipice sau molice morfologic ~i 4211 Fiiget de deal cu 8FA lCI lPAM
fiziologic profunde si f. profunde luto-nisipoase sau lutoase, neschel. sau slab l,florii de mull -s 7FA2CI lPAM
schel., bine structurate grauntos sau glomerular in A si subpoliedric In B, cu
drenaj intern bun. Vol. ed. mare sau f. mare. Versantilor umbriti sau
semiumbriti din etajul complexelor de gorunete si fagete. Fata de cond. medii
un important plus de umiditate minus de temp. si de lumina.
Tab. 4.4.2. (continuare)

-.:.,~··--e
.~ Factori ~i de-
Masur! de gespodarire impuse

- =- ~ Tipul natural de de factor_iiecologici si riscuri


termlnanti
lndicativul de clasificare ~i descrierea concisa a padure ~i productivitatea Compozitia optima
~· g tipului de statiune acestuia ecologici limi- Recomandari
Compozitiadeimpadurire
Trata-
tativi, riscuri ment
interenuri goale
· umiditate introducerea
~·~· ~~.· ~i Iunca
~253_ . D~luros de ~orunet~ - fageteP!11-s, a~uv~almod~rathu?1i~e1-,i?
joasa'. Aces~ tip de statiune apare m luncile inundabile ~le raunlor, ~
permanent
Aninis pe soluri ridicata-
ANN~iFRca
specii de lOANN
~ sectorul lor.: din regmnea deluro.: asa cu comp.lexe de gorunete §1 fagete. Solun
(1)... . .9712
. . , ·· · fi · amestec 7ANN3FR
~- ~ 'aluvial e stratificate, moderat humifere, mijlociu profunde, nisipoase si gle.. zzat.e e productivitate .~0 icitate
s 'T
d.·

potentiala
~. i:!. ~ nisipo-lutoase, slab pana. Ia semischel., cu prundis eel putin la baza, litologic m7J 1 octe -m mijlocie
~. §h .~ ?arbonatice si amestecate, cu vol. ed. mijl. §i mare.
r

.§ 6142 . Deluros de cvercete (gorun, cer, garnifa) Pm, podzolit - 6132 Stejiiret de acid~ficare,. mentinerea sau

*u

~
pseudogleizat edafic mijlociu .. Statiune raspandita pe versanti inferiori §i1,pzatouri din reg. de dealuri precip., u~id.
mijlocii cu diferite inclinari si expozitii, predominant slab §i moderat de prod. mijl. -m
inclinati, culmi late, podisuri fragmentate pe substrate de gresii. Soluri brune
atm. deficitare
·
refacerea tipului
nat. fundamental
de pad.; introd.
8ST2FR
7ST 3FR

.. eumezobazice pana la· luvice slab P seudogleizate, cu mull si mull-moder, pana la 30% a (1)
I
·g ~
~.
volum edafic mijlociu, mezotrofice. Bonitate mijlocie pentru goruneto- 6141 Stejiiret normal de CAS, CI, FR. 8ST2FR .::::
ti)

<~ .g sleauri, sleao-cerete de deal. terasa -m 7ST 3FR (1)


:....
1
OJ}
0
a:;" .g mentinerea :....
1

6143 Deluros de cvercete (gorunete) si sleauri de deal Ps, podzolit, e, r-

1 <.)... "§ pseudogleizat edafic mare, cu Carex pilosa. Statiune localizata pe versanti tipului natural

~· ] slab inclinati, platforme, terase, depresiuni largi, pe substrate de roci fundamental de ><I:!
6131 Stejiiret de ~
§h .~· sedimentare (gresii, conglomerate). Soluri brune divers podzolite padure, 8ST2FR
(1)
~ ~
ti)•

argiloiluvial, mijlociu pseudogleizate, cu mull §i mull-moder, profunde si platouri din reg. de dealuri introducerea
.s
8 8
* foarte profunde, lipsite de schelet sau slab scheletice cu drenaj intern lent.
Volum edafic mare. Bonitate superioara pentru cvercete de gorun §i stejar
de prod. sup. -s pana la 30% a
TE, CI, LA.
7ST 3FR

tG ~·<1:1 pe duncu I at, sleauri de deal.


deficit de mentinerea sau
.g ~
ti)
6232 Deluros de fagete Pm, de limita inferioara podzolit. Statiune umiditate refacerea tipului
0
.a
(1)
localizata pe versanti inferiori sau pe poale de versanti umbriti, slab la
moderat inclinati, pe substrat de gresii si conglomerate. Soluri brune luvice, 4281 Fiiget de deal cu
natural
fundamental de
8FA IPA lTE
7FA2PA lTE
Q
mijlocii, mezotrofice. Plus de umiditate si minus de caldura. Volum edafic Festuca drymeia -m padure.
mijlociu, bonitate mijlocie pentru fagete de deal pure sau amestecate.
Tab. 4.4.2. (continuare)
Masuri de gospodarire impuse
Factori ~i de-
Tipul natural de de factorii ecologlci ~i riscuri
terminanti
lndicativul de clasificare ~i descrierea concisa a padure ~i productivitatea Compozitia optima
tipului de statiune acestuia ecologici limi- Recomandari Compozitia de Impadurlre Trata-
tativi, riscuri ment
in terenuri goale

~ ~ 6233 Deluros de cvercete cu faget de limita inferioara Pm, podzolit- mentinerea sau
8~ pseudogleizat edafic mijlociu-mare, cu Carex pilosa. Statiune raspandita la refacerea tipului
lOANN
i:::~ ~ poalele versantilor predominant slab ~i moderat Inclinati, pe terenuri asezate, 9712 Aninis pe. soluri excedent e nat. fundamental
7ANN3FR
· ~ "§ pe substrate de gresii. Soluri brune eumezobazice pana la luvice gleizate, gl~.izat~ de productivitate umiditate de pad.; introd.
~ ~ pseudogleizate, cu mull si mull-moder, volum edafic mijlociu, mezotrofice. mijlocie -m pana la30% a
2- ·~: Bonitate mijlocie pentru goruneto-sleauri si fagete de limita inferioara, FR.
~02~1--------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------+-----------------+-----------------+-------------------------------t----~~1
&&h& mentinerea,
ti) ~
G g umiditate; regenerarea
~ ~ 6252 Deluros de cvercete cu fiigete de limita inf erioara Pm, brun edafic pericol de arboretelor de
~ .~ mijlociu cu Asperula-Asarum. Versanti umbriti inferiori sau mijlocii, eroziune tip fundamental,
8FA IGO ICI
.E ~ moderat la putemic inclinati, cu substrat de argile, mame, nisipuri, soluri 4214 Fiiget de deal cu innobilarea
7FA2GO lCI
0 § brune mezobazice, mijlociu profunde, aerisite, bine aprovizionate cu apa, slab iflori: de mull-m compozitiei cu
• ~: la moderat humifere, cu plus de umiditate atmosferica si minus de caldura, de PA, FR, CI, TE
8µ.. ·a(~
bonitate superioara pentru fag, carpen ~i amestecuri.
bJ)
4.4.3. Listaunitatilor
.amen,aiisJic:ene.tipuri de stathHte
********************~**************************************************************************************
* TS ! ! U N I T A T I A M E N A J I S T I C E *
*=======================b==b=========================================================================================*
* ! ! sun 55L *
* ! !------'~-----'---~:..--------------------------------------------------------------------------*
* ! ! TOTAL TS: 2 UA 2 . 7 HA *
*==========·==============================================================================================================================*
* 2321 ! ! 75 E 75 F 86 B *
* ! ... -...·-:..--·----'--------------------------------- ... --------------------·-'-------------------------*
* ! TOTAL TS: 3 UA 10.6 HA *
*===========================================================================================================·=============================*
* 2322 ! ! 74 A 74 B 76 B 80 A 80 B 80 C 80 D 80 E 80 F 81 A 81 B 81 C 81 D 81 E 82 A*
* 82 B 82 C 83 B 84 A 84 B 84 C 84 D 85 A 85 B 85 C 86 A
* ! - :..--------------~------------------------------~----------------'---------------------------*
* ! TOTAL TS: 26 UA 221.9 HA
*===========================.;;==========·=================================================================================*
* 2333 ! ! 70 B 72 C 75 D 88 B *
* ! !------------'-- ... -----------'------------------------------------~-----------------------------*
* ! TOTAL TS: 4 UA 19.2 HA
*=============="==============·==============~====================~====·======================·==================*
* 3322 77 A 77 B 77 C 77 D 77 E 77 F 77 G 77 H 77 I 77 J 77 K 78 B 78 C 79 83 A*
*
*
*
83 c
!-------------- . . ----------------------------------------------------------------------------*
! TOTAL TS: 16 UA 103.l HA
*=======================================================================================================·===============================*
.
* 3332 ! ! 70 A 70 C 70 D 72 B 73
!----------;_ ;_ A 75 B 75 C 76 A 76 D 87
75 88 A 89 90 •*
* ! TOTAL TS.: 14 UA 84.8 HA
*=======================================================================================================================*
* 3333 ! 71 72 A 76 C *
* ! !-------------------------------------------------------------------------------------------*
* ! TOTAL TS: 3 UA 5. 1 HA *
*========================================================================================================================*
* 3620 ! ! 78 A *
* ! !-------------------------------------------------------------------------------------------*
! TOTAL TS: 1 UA 0. 7 HA
**=·=========b===============,,,;================;:=============================b====·==============================================*
* 5112 ! 20 c *
* ! ! ---------'.-----------"-·------------------'-------'"-----'-------------------;_ ._ •
* ! TOTAL TS: 1 UA 0;3 HA
*===================·=======================================================================================================================*
* 5121 ! ! 25 A 26 B
* ! ! ... ----'------:..;...;... .... _;__;_ ._ ------'-------------------------------------------------------*
* ! .TOTAL TS : 2 UA 11. l HA
*=========================================================='='=================================================================================*
* 5122 ! !---------;..._;_;_;_
! 25 B ;... •*
* ! ! TOTAL TS : 1 UA 3 . 5 HA
*====================================================================·==========================================================·========*
* 5123 ! ! 3 B 4 B 6 C 6 D 7 C 7 D 7 E 12 C 12 D 14 B *
* ! !-------------------------------------------------------------------------------------------*
* ! TOTAL TS: 10 UA 65 .1 HA
*======================================================================================================================*
* 5131 ! ! 3 C 5 C 7 B 7 F 8 B 22 C 23 B 24 D 26 C *
* ! !-------------------------------------------------------------------------------------------*
* ! ! TOTAL TS: 9 UA 12.1 HA
*=============================================================================================================================*
* 5132 ! ! 2 B 3 D 4 C 4 D 5 B 6 E 6 F 6 G 8 A 8 C 9 A 10 B 11 B 15 B 19 C *
* ! 19 D 19 E 20 B 21 C 22 B 23 C 23 E 24 B 25 D 27 B 29 B *
* ! -------'---"-·------------------------------'----·--------------'----·----------------------------*
* ! TOTAL TS: 26 UA 122.4 HA
*b===============·=============================================================================================================*
* 5152 ! ! 38 D *
*
*
! !------ ...
! TOTAL TS:
------------------------'--------------------'----------------------------------------*
1 UA 7.8 HA
*==='=============================================================·=======================================================================*
* 5212 ! ! 18 c *
* ! ------·--·---·----------·--'------------"-------'--------------------------:..-----------------------*
* ! TOTAL TS: 1 UA 1.5 HA
*==========================================================================·======================================================*
* 5221 ! ,! 33 ;_ ;_ .... ._ •*
* l TOTAL TS: 1 UA 15.2 HA
*====================·===·===========================================================================·==================================*
* 5222 ! !!--'------'-
24 A 25 E ... 26 A 28 31 ...; 32 ;_ *•
* ! TOTAL TS: 6 UA 47.4 HA
*================================================·=================================='======================================================*
* 5231 ! ! 21 A 21 D 23 A *
* ! !-------------------------------------------------------------------------:..-----------------*
* ! TOTAL TS : 3 UA 11 • 1 HA
*============================·======================================================================================·============*
* 5232 ! ! 7 A
* ! !---------~-;...;_;...--'------'---------------------------------------------------------------------*
* ! ! TOTAL TS: 1 UA 16.8 HA
*============================================'===============================================·==========='===·===================*
** 5242 !! !
! 9 ... B 10 A 10 C 11 A 12 B 21 B 22 A 23 D 24 C 26 E 37
c...;... ;_ ~---------------------------------;_
38 E 39
. ;_ ;_ -'-.**
* ! ! TOTAL TS: 13 UA 96.2 HA
*=============::!::====================================================================================·================·========================*
* 5243 ! ! 25 C 26 D 38 B *
* ! !--------------'-~~--;_-~--~-------~-'--------------------------------------------~----'----------*
* ! TOTAL TS: 3 UA 23.4 HA
*==========================================================·=========================================================================*
* 5253 ! ! 6 A 7 G 12 A 18 B
*========================·==============·=========================================================================================*
********************************************************************************************************
TS! ! U N I T A T I A M E N A J I S T I C E *
==========================================================================================================*
! !-------------------------------------------------------------------------------------------*
! ! TOTAL TS: 4 UA 3.8 HA *
==============================================================================================================*
6142 40 A 40 B 40 C 41 A 41 B 41 C 41 D 42 43 A 43 B 43 C 43 D 43 E 44 46 A*
. 49 C · 50 D 51 B 51 C 51 D 52 53 B 53 C 54 B
!----~--------------------------------------------------------------------------------------*
! i TOTAL TS: 24 UA 112. 0 HA *
=================·==========================================·=================================================================*
6143 ! ! 49 A 49 B 50 C 51 A *
!----~---------~----------------------------------------------------------------------------*
. ! TOTAL TS: 4 UA 28.9 HA *
======================================================================================================================*
6232 1 2 A 3 A 4 A 4 E 5 A 6 B 13 14 A 15 A 16 17 18 A 19 A 19 B *
* 19 F 20 A 20 D 27 A 29 A 30 34 A 34 B 35 36 40 D 45 46 B 47 A 47 B *
* 48 50 A 50 B 53 A 54 A 56 A 56 B 57 A 57 B 58 A 60 *
-------------------------------------------------------------------------------------------*
TOTAL TS: 41 UA 386.6 HA *
*===============================================================================================================*
* 6233 ! ! 58 B *
! !-------------------------------------------------------------------------------------------*
! ! TOTAL TS: 1 UA 0.5 HA *
*==============================================================================================================*
* 6252 ! ! 59 A 59 B 59 C *
! !-------------------------------------------------------------------------------------------*
! ! TOTAL TS: 3 UA 44.3 HA *
*==========================================================================================================*
* TOTAL UP:224 UA 1458.1 HA *
***********************************************************************************************************
4.5.Tipuri de padure

4.5.1.Evidenta si raspandirea teritoriala a tipurilor naturale de padure


Tab. 4.5.1.1.
Tip Tip de padure Suprafata Productivitate naturala
Nr.
de super. mijl. infer.
crt %
statiune Codul Diagnoza ha
ha
~- 1 2333 1111 Molidis normal cu Oxalis acetosella -s 19,2 1 19,2
2 3620 1133 Molidis cu Polytrichum .-i 0,7 . . o 0,6
3 2322 1141 Molidis cu Luzula sylvatica -m 257,4 18 257,4
3322 ••

4 2321 1142 Molidis de altitudine mare cu Luzula sylvatica -i 10,6 I 10,6


5 3333 1221 Molideto-bradet cu muschi si Vaccinium myrtillus -s 5,1 0
6 3332 1241 Molideto-bradet pe soluri scheletice -m 9,0 1 9,0
"----
7 3332 1321 Amestec de rasinoase si fag cu Rubus hirtus -m 7,7 0 7,7
,_____8 3322 1331 Amestec de rasinoase si fag cu Festuca altissima -m 51,1 3 51,1
9 3332 1341 Amestec de rasinoase si fag pe soluri scheletice -m 65,5 5 65,5
10 3332 2212 Bradeto-faget cu flora de mull de productivitate mijl. -m 2,6 0 2,6
11 3322 4141 Paget cu Festuca altissima -m 16,5 1 16,5
12 5243 4211 Faget de deal cu flora de mull -s 23,4 2 23,4
13 5242 4212 Faget de deal pe soluri scheletice cu flora de mull -m 96,2 7 96,2
14 6252 4214 Fagetde deal cu flora de mull -m 44,3 3 44,3
15 5231 4241 Faget de dealuri cu flora acidofila -i 11, 1 1 11, 1
16 5212 4261 Faget de stancarie-i 1,5 0 1,5
17 5221 4271 Faget de deal pe soluri rendzinice de productivitate inf. -i 15,2 1 15,2
18 5222 4272 Faget de deal pe soluri rendzinice de productivit. mijl. -m 47,4 3 47,4
19 5232 4281 Faget de deal cu Festuca drymeia -m 403,4 28 403,4
6232
20 5123 5111 Gorunet normal cu flora de mull -s 65,1 4 65,1
21 5122 5113 Gorunet cu flora de mull de productivitate mijlocie -m 3,5 0 3,5
22 5132 5131 Gorunet de coasta cu graminee si Luzula luzuloides -m 122,4 8 122,4
23 5131 5151 Gorunet cu Luzula luzuloides -i 12,1 1 12,1
24 5112 5172 Gorunet de stancarie -i 11,4 1 11,4
5121
25 5152 5314 Sleau de deal cu gorun si fag de productivit. mijlocie -m 7,8 1 7,8
26 6143 6131 Stejaret de platouri din reg. de dealuri de prod. sup.-s 28,9 2 28,9
27 6142 6132 Stejaret de platouri din reg. de dealuri de prod. mijl. -m 57,2 4 57,2
28 6142 6141 Stejaret normal de terasa -m 54,8 4 54,8
29 5253 9712 Aninis pe soluri gleizate de productivitate mijlocie -m 4,3 0 4,3
6233
Total tipuri de padure 1455,4 100 141,7 1251,1 62,6
% 10 86 4
In conditiile stationale specifice U.P. s-au putut forma 29 tipuri de padure - molidisuri, pad
de amestec, fagete, gorunete, stej arete, sleauri si aninisuri,

4.5.2. Lista unitatiloramenaiistice pe tipuri de statiunisipaduri


***********************************************************************************************************
* TS ! TP ! U N I T A T I A M E N A J I S T I C E
*======================================================================================================
* ! ! 51Rl 55L
* 1------------------'------------------------'----------------------------------------------------*
* i TOTAL TP: 2 UA 2 . 7 BA
*
*
-------------------------------------------------------------------------'-----------------------
TOTAL TS: 2 UA 2 . 7 HA
*=================·=======:,;=,:;============================================================================
* 2321 ! 1142 ! 75 E 75 F 86 B
* 1--------L~----L-------~--------------------------------------------------------------------
* i TOTAL TE': 3 UA 10.6 HA
* -------------------.-""·-------------------------'------·----------------------------------------------
TOTAL·TS: 3 UA 10.6 BA
**=======================================================================================================
* 2322 1141 ! 74 A 74 B 76 B 80 A 80 B 80 C 80 D 80 E 80 F 81 A 81 B 81 C 81 D 81 E 82
* ! 82 B 82 C 83 B 84 A 84 B 84 C 84 D 85 A 85 B 85 C 86 A
* 1-------~---------------'-------------------------'------------------------------------------
* i TOTAL TP: 26 UA 221. 9 HA
* --------------'-'---'---------------------------------'--------------------------------------------------*
TOTAL TS: 26 UA 221.9 HA
**========·=================================================================================================
* 2333 ! 1111 ! 70 B 72 C 75 D 88 B
* 1--------L----------------------------------------------------------------------------------
* i TOTAL TP: 4 UA 19 . 2 HA
* --------------L----------------'-----L-----------'------------'------------------------------------------
TOTAL TS: 4 UA 19.2 HA
**=======================================================================================================
* 3322 ! 1141 ! 77 A 77 B 77 D 77 E 77 G 77 H 77 I 77 K
** ! !-------------------------------------------------------------------------------------------
! TOTAL TP: 8 UA 43.9 HA
* --------------..:.--------------------------------------------------------------------·---------------
* 3322 ! 1331 ! 78 B 78 C 79 83 A 83 C
* ! 1-------------------------------------------------------------------------------------------
* i TOTAL TP: 5 UA 42. 7 HA
* ------------------L~--L-----:...-L-----------------------------'--------------'-------------------------
* 3322 ! 4141 ! 77 C 77 F 77 J
* ! I ------·-'----"'""'------L·-•--------"------------------------'---.c.--------------'-----"-----------'-----------
* l TOTAL TP: 3UA 16.5 HA
* --------------'---·-----------------------------·----------------------------------------------------
* TOTAL TS: 16 UA 103.1 HA
*=====================================================================================================
* 3332 ! 1241 ! 73 *
* 1---------------------'-------------------------------------------------------------------------*
* i TOTAL TP: 1 UA 9.0 HA *
* ---------------------------------------------------------------------------------------------------*
* 3332 ! 1321 ! 87
*
*
! !---------~----------~----------------------'--------------------------------------------------*
! TOTAL TP: 1 UA 7. 7 HA *
* -~-------------------------------------------------·--·--·-----------------------'----------'---------'----*
* 3332 ! 1341 ! 70 A 10 ~ 70 D 72 B 75 A 75 B 75 C 76 A 76 D 88 A 90 *
* !--------"'----'------------------------------------------------------------------------------------*
* ! TOTAL TP: 11 UA 65.5 HA *
* -----------------------'------------'-----------------'-------------------------------------------------*
* 3332 ! 2212 ! 89 *
* ! 1------L-----------'-----------------------------------------'------------------'---------------*
* i TOTAL TP: 1 lJA 2 . 6 HA *
*
*
---------------------------------------------------------------------------------------------------*
TOTAL TS: 14 UA 84.8 HA *
*===========·==============·===========================================·=====================·================*
* 3 33 3 ! 12 21 ! 71 72 A 7 6 C *
*
*
! !---------------------------------------------------------------------------------------------*
! TOTAL TP: 3 UA 5.1 HA *
** ---------------------------------------------------------------------~-------------------------------*
TOTAL TS: 3 lJA 5 .1 HA *
*====================·=====·================================================================================*
* 3620 ! 1133 ! 78 A . *
* ! !----------------~-----~~--------------------------------------------------------------------*
* ! TOTAL TP: 1 lJA 0.7 BA *
* -----------~-----------~---------------------------------------------------------------------------*
TOTAL TS: 1 UA 0. 7 HA
* *
*==========================================================·========================·=======================*
* 5112 ! 5172 ! 20 c *
* I 1-----------------------------------------•---------------------------------"----------------'-*
* i i TOTAL TP : 1 UA 0 . 3 HA *
* ---------------~~-------------------------~---------------------~----------------------------------*
TOTAL TS: 1 UA 0.3 HA
*
*========;,;,==""================:,;==~=~====~=::,===================·==========,,;,=================·============='====*
*
* 5121 ! 5172 ! 25 A 26 B *
* ! !----------~----------~--------------------------------------------------'-------------------*
* ! ! TOTAL TP: 2 UA 11.1 HA *
* ---------------'--------------------------------------------------------------------------------------*
TOTAL TS: 2 UA 11.1 HA
**===============================·=====·=========================================================·============*
*
* 5122 ! 5113 ! 25 B *
* !------•-----------------L-----------------------------------•------------------------------*
* ! TOTAL. TP: 1 UA 3 . 5 HA *
*
*
---~---~----------~-~~----------'------~-----~---------------------------------~----~---------------*
TOTAL TS: 1 UA 3. 5 HA *
*==========""==·====================·========================================================================*
* 5123 ! 5111 ! 3 B 4 B 6 C 6 D 7 C 7 D 7 E 12 C 12 D 14 B *
* 1------~---LL-=~-----------•---------------------~-------~---~~------------------------------*
* i TOTAL TP: 10 UA 65 .1 HA *
* --~-----------~-~-=-----~-------------------------------------'--'-------------L----------------------*
* TOTAL TS : 10 UA 65 • 1 HA *
*============================================================================·==============================*
*====================·================================================================================================*
* 5131 ! 5151 ! 3 C 5 C 7 B 7 F 8 B 22 C 23 B 24 D 26 C *
* I !--~------------------------~---------------------------------------------------------------*
* i ! TOTAL TP: 9 UA 12.1 HA
* -------------------------------------------------------------------------~-------------------------*
* TOTAL TS: 9 UA 12.1 HA *
*==============================================================================================================================*
* 5132 ! 5131 ! 2 B 3 D 4 C 4 D 5 B 6 E 6 F 6 G 8 A 8 C 9 A 10 B 11 B 15 B 19 C *
* ! ! 19 D 19 E 20 B 21 C 22 B 23 C 23 E 24 B 25 D 27 B 29 B *
* '---------------~---------------------~-----------------------------------------------------*
* . i TOTAL TP: 26 UA 122. 4 HA *
*
* ---------------------~-----------------------------------------------------------------------------*
TOTAL TS: 26 UA 122.4 HA *
*=================================;,,,=====;,,,==·=============================================================================================*
* 5152 ! 5314 ! 38 D *
* I !-------------------------------------------------------------------------------------------*
* i i TOTAL Tl?: l UA 7 . 8 HA *
* -----------------~-----~--------------------------~------------------------------------------------*
* TOTAL TS: 1 UA 7.8 HA *
*=====================================================================================================================*
* 5212 ! 4261 ! 18 c *
* ! !-------~-----------------------------------------------------------------------------------*
* ! ! TOTAL TP: 1 UA 1. 5 HA *
*
*
---------------------------------------------------------------------------------------------------*
TOTAL TS: 1 UA 1.5 HA *
*============================================================================================================*
* 5221 ! 4271 ! 33 *
** ! 'i----------------~--------------------------------------------------------------------------*
TOTAL TP: 1 UA 15.2 HA *
* ----------------------------------------------------~----------------------------------------------*
* TOTAL TS: 1 UA 15.2 HA *
*=============================================================================================================*
* 5222 ! 4272 ! 24 A 25 E 26 A 28 31 32 *
* I 1-------------------------------------------------------------------------------------------*
* i i TOTAL TP: 6 UA 47.4 HA *
* ---------------------------------------------------------------------------------------------------*
* TOTAL TS: 6 UA 47.4 HA *
*=====================================================================================================================*
* 5231 ! 4241 ! 21 A 21 D 23 A *
.
'-------------------------------------------------------------------------------------------*
i TOTAL TP: 3 UA 11.l HA *
---------------------------------------------------------------------------------------------------*
* TOTAL TS: 3 UA 11.1 HA *
*======================================================================================================================*
5232 ! 4281 ! 7 A *
!-------------~-----------------------------------------------------------------------------*
! TOTAL TP: 1 UA 16.8 HA *
** -------------------------~-------------------------------------------------------------------------*
TOTAL TS: 1 UA 16.8 HA *
*====================================================================================================================*
* 5242 ! 4212 ! 9 B 10 A 10 C 11 A 12 B 21 B 22 A 23 D 24 C 26 E 37 38 E 39 *
! !-------------------------------~-----------------------------------------------------------*
! ! TOTAL TP: 13 UA 96.2 HA *
** -----------------------------------------------~------------------~--------------------------------*
TOTAL TS: 13 UA 96.2 HA *
*====================================================================================================================================*
* 5243 ! 4211 ! 25 C 26 D 38 B *
* ! !---------------------------------------------------------------------------------------~---*
! ! TOTAL TP: 3 UA 23.4 HA *
*
*
-----------------------------------------------------------------~---------------------------------*
TOTAL TS: 3 UA 23.4 HA *
*====================================================================================================================*
* 5253 ! 9712 ! 6 A 7 G 12 A 18 B *
! !-------------------------------------------------------------------------------------------*
* ! ! TOTAL TP: 4 UA 3.8 HA *
---------------------------------------------------------------------------------------------------*
TOTAL TS: 4. UA 3.8 HA *
*=========================================================================================================*
6142 ! 6132 ! 40 C 41 C 41 D 43 C 43 D 43 E 44 46 A 49 C 50 D 51 B 51 C 52 53 C *
!--------------------------------------------------------------------------------------------*
* ! TOTAL TP: 14 UA 57 .2 HA *
---------------------------------------------------------------------------------------------------*
* 6142 ! 6141 ! 40 A 40 B 41 A 41 B 42 43 A 43 B 51 D 53 B 54 B *
!-------------------------------------------------------------------------------------------*
! TOTAL TP: 10 UA 54.8 HA *
*
---------------------------------------------------------------------------------------------------*
TOTAL TS: 24 UA 112.0 HA *
*=========================================================================================================*
* 6143 ! 6131 ! 49 A 49 B 50 C 51 A *
! !-------------------------------------------------------------------------------------------*
* ! TOTAL TP: 4 UA 28.9 HA *
* ---------------------------------------------------------------------------------------------------*
TOTAL TS: 4 UA 28.9 HA *
*===================================================================================================================*
* 6232 4281 1 2 A 3 A 4 A 4 E 5 A 6 B 13 14 A 15 A 16 17 18 A 19 A 19 B *
* 19 F 20 A 20 D 27 A 29 A 30 34 A 34 B 35 36 40 D 45 46 B 47 A 47 B *
48 50 A 50 B 53 A 54 A 56 A 56 B 57 A 57 B 58 A * 60
-------------------------------------------------------------------------------------------*
TOTAL TP: 41 UA 386.6 HA
* ---------------------------------------------------------------------------------------------------* *
TOTAL TS: 41 UA 386.6 HA *
*============================================================================================================*
* 6233 ! 9712 ! 58 B *
! !-------------------------------------------------------------------------------------------*
! ! TOTAL TP: 1 UA 0.5 HA *
* -----------------------------------------------------------------------------------------~---------*
* TOTAL TS: 1 UA 0.5 HA *
*==================================================================================================================*
6252 ! 4214 ! 59 A 59 B 59 C . *
I !-----------------------------------------------------------------------~-------------------*
i i TOTAL TP: 3 UA 44.3 HA *
---------------------------------------------------------------------------------------------------*
TOTAL TS: 3 UA 44. 3 HA *
*=========================================================================================·====================*
* TOTAL UP:224 UA 1458.1 HA *
***********************************************************************************************************
4.5..:3 ... Formatiiforestiexe . sicaracte.rul. actual . altipului.de·.nadure
Tab. 4.5
*************************************************************************************************************************************************
* CARACTERUL ACTUAL AL TIPULUI DE PA DURE ! 'larAL ! 'IERE- TOTAL*
* Effi'1Z\TIA J:\mUPAL .. ~ ! D E R I v A T ! AR!'IE1CTAL ! NEIEF'.I-! ! NJRI
* t.E ffiillTIVI'tmE ! ! PARITA:L! 'IOrnL ([E m::ru:::rrv.) ! [E m::ru:::rrv. ! NIT ! :rnrrJPE !
* KFESI'IEPA SJP. ! MIJ. ! INF. ! SJBERD! ! SJP. ! MIJ. ! INF. ! SJPtMIJ! INF. ! ! ! Cil'iLE
* HA. ! HA. HA. ! HA. ! HA. HA. ! HA. HA ! HA. ! HA. ! HA. ! HA. ! HA. HA. ! %
*
*01 2.7 ! 2.7!
* 100 ! 100 !
*
*11MIJDISURI ! 11.2! 216.6! 2.2! 15.5! 50.8! 296.3! 296.3!
* HJPE ! 4 73 1 5 17 ! 100 100 !
*
*la'U.JIEIO- ! 5.1! 9.0! 14.1! 14.1!
* -ffiAIEIE ! 36 ! 64 ! 100 ! 100 !
*
*~ ! 63.7! 50.2! 2.0! 115.9! 115.9!
*MLID-£RAD-EA! 55 ! 43 2 ! 100 100 !
*
*22l?FAIEIO- 2.6! 2~6! 2.6!
* ~m:E[E 100 ! 100 ! 100 !
*
*4ffiIBIE RJFE! 16;5! 16.5! 16.5!
* M::NIT'NE ! 100 ! ! .! 100 100 !
*
*42EPfEIE HJPE! 20.9! 522.3! 27.8! 2.5! 47.5! 6.6! 14.9! 642.5! 642.5! 4
* . [E IElliJRI ! 3 ! 83 4 ! 7 ! 1 2 ! 100 100 !
*
*51G:RNE:IE 65.1! 118.1! 23.5! 5.1! 2.7! 214.5! 214.5!
*Ftl8E 30 ! 56 11 ! 2 ! 1 ! 100 100 !
*
*53Sr.m.JRI [E ! 7.8! 7.8! 7.8!
*!:EAL or CIRN! 100 ! 100 100 !
*'
*61SIKIAF8IE ! 28.9! 46.7! 18.5! 24.9! 4.5! 17.4! 140.9! 140.9! 1
*RFEIB~! 21 33 ! 13 ! 18 ! 3 ! 12 100 100 !
*
*97ANINI:SJRI ! 3.0! 0.8! 3.8! 0.5 ! 4.3!
* IB PNIN NEG! 79 21 ! 88 12 100 !
*
*IorAL 131.2! 994.7! 53.5! 18.0! 66.0! 30.0! 11.l! 148.4! 2.0! 1454.9! 3.2 ! 1458.1!100
* 9 68 . ! 4 1 5 2 1 10 ! 100 100 !
** 1179.4 18-0! 66.0! 41.1 148.4 2.0! 1454.9! 3.2 ! 1458.1!10
:*************************~L**************1:**J****~**L************~**************-12*********************L.2:22**J********L**}22*J***:

Din· analiza tabelelor maisus . prezentate rezulta urmatoarele:


• procentul de participate a tipurilor de padure natural fundamentale este preponderent (81 %);
• procentul padurilor derivate si subproductive este redus, de 8% si, respectiv, de 1 % din suprafata
U .P ., iar cele artificiale ocupa 10%;
• arboretele total derivate reprezinta 3 %;
• arborete tinere nedefinite sunt putine (doar 2,0 ha), iarclasa de regenerare ocupa o suprafata infima
(doar 0,5 ha);
• arboretele artificiale sunt reprezentate de plantatii de 10 - 70 de ani, mai ales de molid, dar si de gorun
si frasin. in completare s-a mai folosit: brad, larice, pin si paltin;
• speciile principale sunt fagul, molidul, gorunul ~i stejarul.
4.6. Structura fondului de productie si de protectie
Tab. 4.6.1.
·S Grupa Clase de varsta Clase de productie
Suprafata
u de
-ha- I II III IV v VI VII=> I II III IV v
p specii
QV 315,5 2,5 25,8 41,2 112,7 46,5 79,7 7,1 8,7 116,9 186,5 3,4 -
A DR 401,9 53,3 1.50,6 10,8 63,8 59,5 24,1 39,8 0,2 115,6 270,9 15,2 -
FA 490,5 24,8 36,5 48,7 206,6 91,5 57,6 24,8 - 30,8 459,2 0,3 0,2
DT 91,4 19,0 21;5 13,9 31,4 3,8 1,8 - - 4,8 50,5 35,8 0,3
DM 7,3 2,5 .: ,4;3 - 0,5 - - - - - 7,3 - -
Total 1306,6 102,1 238,7 114,6 415,0 201,3 163,2 71,7 8,9 268,1 974,4 54,7 0,5
QV 31, 1 - - 1,0 1,9 10,0 18,2 - - - 14,4 7,6 9,1
M DR 1,7 - - 0,7 - - 1,0 - - 0,2 0,8 0,7 -
FA 52,8 - - 0,9 15,4 35,8 0,7 - - - 21,0 20,4 11,4
DT 33,7 - 15,4 1,0 4,7 12,6 - - - - 11,3 11,5 10,9
DM 1,7 - 1,7 - - - - - - - 1,3 0,4 -
Total 121,0 0,0 .17,1 3,6 22,0 58,4 19,9 0,0 0,0 0,2 48,8 40,6 31,4
QV - - - - - - - - - - - - -
K DR 23,7 - .. - - - 23,7 - - - - 23,7 - -
FA 3,6 - - - - 3,6 - - - - 1,4 2,2 -
DT - - - - - - - - - - - - -
DM - - '.'. - ... - - - - - - - - -
Total 27,3 0,0 0,0 0,0 0,0 27,3 0,0 0,0 0,0 0,0 25,1 2,2 0,0
Total UP 1454,9 102,1 255,8 118,2 437,0 287,0 183,1 71,7 8,9 268,3 1048,3 97,5 31,9

Principalele caracteristici ale arboretelor din U.P. sunt redate in urmatorul tabel:
Tab. 4.6.2.
Spec ii
Total
FA MO GO CA ST BR PLT DR DT DM
Compozitia - % 38 28 18 7 6 2 - - 1 - 100
Clasa de productie mo II8 II7 III6 II7 II8 IIIO mo II9 III? II9
Consistenta 0,79 0,77 0,77 0,86 0,85 0,78 0,94 0,98 0,87 0,67 0,79
Varsta medie - ani 78 66 86 55 64 74 27 32 38 51 73
Crest, curenta rrr'/an /ha 6,4 8,2 4,3 5,5 8,6 5,5 4,1 9,2 6,6 2,8 6,5
Volum mediu rrr' /ha 278 334 273 161 341 354 113 179 139 170 286
Volum total - nr' 152481 134869 73170 16674 26981 8036 635 233 2841 833 416753

4.7. Arborete slab productive si.urovi.zorii


Tab. 4. 7.1.
***********************************************************************************************************.*************************
* CRT UNITATI AMENAJISTICE *
*=========================================================================================*
* Natural fundarrental prcx:J.. inf. 3 C 5 C 7 B 7 F 8 B 18 C 20 C 21 A 21 D 22 C 23 A 23 B 24 D 25 A· 26 B *
* . 26 C 33 78 A 86 B *
* --------~-----~'----------~---------------'----------------------'----'-_;,'---------~----*
* 'IDrnL CRI': 19 UA 53. 5 HA *
*'=======================================================================================*
* Natural fundarrental subprcx:J.. ! 26 D 80 B 81 C 88 B *
* -------------~-------~-------~----·~·-· --"---~-~--*
* 4 UA 18.0 HA *
*=================================================================================================*
* Total derivat de prcx:l. mi.j. ! 4 C 41 B 43 B 43 C 43 D *
* --------------~-----'------------------~------------------------------------~---------*
* 'IDrnL CRI': 5 UA 30.0 HA *
*=============================================================================================*
* Total derivat de prcx:J.. inf. ! 24 A 25 E 40 B *
* ~---·-~-----~---~----------------~----------~---~--------------*
* '!Or.AL CRI': 3 UA 11. 1 HA *
*==========================================================================================*
* '!Or.AL DERIVATE: 8 UA 41.1 HA *
* *
* 'IDrnL 31 DA 112. 6 HA *
************************************************************************************************************************************
4.8 .. AtboreJe.afec.tate . de_Jactotidestabilizatori si limitativi

4_;.8.l .. Situatia . ·sintetica . a factorifor·destabilizatorLsi. limitativi


************~*~******************************************************************************************************
! S U P R A F A T A A F E C T A T A
* ! % D'!N ! --'-----'---"'---------------'------------'---------'----------------·---------------'
*
* NATURA ! SUP:RAE1iTA ! G R A D E D E M A N I F E S T A R E
* ! ·F()NDULUI . ! TOTAL ""'--'--·--'------'----------'------'----------------------------------'
FACT ORI LOR
**----------'-------------'--· !· FORESTIER! ! SLABA ! MODERATA ! PUTERNICA !F.PUTERNICA! EXCESIV
-"--·'----"'---"'-'-----'----'--·--·----------------------------------------------·----------------------------
* D EN UM I RE ! 1455.4HA! HA ! % ! HA ! % ! HA ! % ! HA ! % ! HA ! % ! HA !
*-------------·-------'---'-----------'---'---------:...-'-------------------------------------------------------------·------------------·
*Doborituri de vint (Vl-4) ! 5 71.2!100! 68.2! 96! 3.0! 4!
*---------'----------------''----·-----'---------·'----·-""-------------------·----------------"'----------------------------------------------
=Oscare (Ul"'-4) ! 2 22.4!100! 19.9! 89! 2.5! 11! ! !
*--'----'---------'----'-'"--:...--"------------'--'"----------·--·"'-'----'---------------------------------------'---------------------------
:~~~:~=~-~~-:~~.:.:~-~~~~-;_.:_;_i~::~L: __ --~------: :~2.:.2::22: __ :~:.:.~:""'~~: :_:_ :.:.:: __ ~: .:_ ""':_ :
::~~::~~~=~--_;:_;_ __ ;_._ __ ;_:__i~:=~L: _;_: __ ;_-_: :~.:.~::22: :_ : . . __ : _; _ _; :~.:.~::22: : "'"
:~~~.~--=~ . :~~=~~~:~-:~:~=--~;_i~~:~L:_:__:~"'":_ : ~~~.:.~::22: : : : : : :_ ;_ __ : : :
:~~-~~==-~:_:_2.:.::2.:.~~--~-----i~:=~E----~----------:~~_:_:::22: '" : : : : : : :
* 0.3--0.5S (R3-5) ! 7 ! 106.6!100! ! ! ! ! ! ! ! ! !
*---·-C--'-----------"-------------'-'--------------------------------------'-----------------'-------------------------------------*
* >O. 6S (R6:_A) ! ! 1. 5 ! 100 ! ! ! ! ! ! !
*--'--""---'---:...---·-------"------------:_-'--'-'--'--'-'------------------:...---------------------------------'------------------------------*
*Tulpini rtesahatoase-t6tal (Tl -A) ! ! 3. 6 ! 100 ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
*---------'----------'--------------------..:.---·.:_;__· .:_ . '----------'--------------------------------------
* 30-50% (T3-5) ! ! 3.6!100! ! ! ! ! ! ! ! ! !
***********************************************************************************************************************
4.8.2 .. Evidenfa.arboretelor(u.aJ afectatede factoridestabilizatorisi .limitativi
*********************'
: Specificari
******************************************'
! :thtentitate ! u N I T**********************************'
AT I
***********************************
A M E N A J I s T I c E A FEc T A T E

: Inmlastinare i penranenta i ""JS_~'--J~-~---~-~--~-~-_2~-~--------'---------~-----------·----------------


* i . 'IOffiL r-13: 5 UA 18.3 HA
---··---·'"-"-'-=-'-'-''---'-"-"--'-""'-'-~~--'--"'--"--"---'"-'-'-----'--'---'---'--"'-'------------~----'------------------'----------*

_______.., _;_;_;_ '-------·-'-"-------'-'------· -**


'-·-·--'-----------'-----~----'-'--~----·
/0,2S ! 3 C 26 E 72 A 75 E 15 F 78 B 86 B 87 *
I--'"--'---'--'--'--'--'-~---· -·-··. ----'--'------"-----""---'-----''"--'--'-'-----'--------'-------------------------*
. 'IOI'AL R2: 8 UA 45.8 HA *
-'-~-·-·-------'-----'-------"-------------'----'-------~----- *
! /0,3S ! 6 A 26 B 74 A 89 90 *
I I--·-· -·-· -·-·--"---"--~---~-'--------'-----"'--------'-----'----'---------------"-~-----*
i . '!(JOO, F3: 5 UA 71.5 HA *
---·--··-· -·-·-· ·--------------'-------'--------------------------------------------~-----------------------------*
! /0,4S ! 22 C 25 A 33 70 B . *
! !-.-;...;--------'--'----'----------------------------'-------'-'--------'--'--...;_---------'--"----*
! 'IOI'AL R4: 4 UA 26.0 HA *
-··--·
· ."'-""-----".....:...------'-'-'-·-·-· ·-· -·---··-· --'"'"----------:...-------'----------'-----"'-"'---------~-------------------*
! /0,5S ! 23 A 24 A 24 D .. *
I I-'--'--'-"-'-'"-----'-'------'------'--'----------·-----"---'--'-----'----'---------"---'-----------"--'--*
i . 'ID.rnL RS: 3 UA 9.1 HA *
----'----------------------------------·-·-· ---· --·-·-·-------------·.-·'"'--*
/0,6S ! 18 c *
1----------------'----~-------------'---------------'-----------------------------*
. '!(JOO, R6: 1 UA 1.5 HA *
--·-·-•·-'-'-------'------------"-------------------~----'-----------'--· ------· -·-------------*
'IOI'AL R: 31 UA 234. 6 HA *

--------"---'-'-'·-·-·-------------------------------------------~--------"------~-------------·
· -------*
! mi.j.Iocie
!
! 26 B . . .
!------"-'-----------------~------------------------'----------'-------------------'------*
*

____ ._ __ ~---·------~------_ ..... ;.... ~ __ . __ ....._.._ . ' . _

'IOI'AL U: 6 UA 22.4 HA
! izola:te 34 B 77 C 77 ll 78 B 81 D 81 E 88 B
! ! ~-..:.-'---'-"--------------'----'-"-"-'"---"-· _.... _._._;._,___.:_ _.:_ _. __ "--'----'-----~-'-'---'----------*
---'-'---"---"---""'--'-.;. '10I'AL Vl: 7 UA 68.2 HA
-..__.;_ -'- . ;_ ;__;___..;._-.;__. ---'------'---~----~------.. :.--'--~-·--·
· "---------'-----
! destul de. fr. ! 81 E
! !-·-·--·-·-·-·-~--'-"-----------'---'---'------------'------· ---·------·-·-·---··-------'----
! '!(JOO, V2: 1 UA 3.0 HA
-~~---'--""'-'-"-'----'-----------..:.-------------·
. -·---------------------------""--------_:__
·'

! izolate 1 72 .A 77 A 77 B · 77 C 78 B 81 D 85 C · 86 A 87 90 *
~---~--"'--C--'---'-"'--''-"'---------'-'---'----'-----------'------...;...;------'-~------------------*
'i 'iornL Zl: 11 UA 125. 6 HA *
4.9. Starea sanitara.·a nadutii

Starea fitosanitara a arboretelor este buna,


in ansamblu, in ceea ce priveste vitalitatea actuala, arboretele se prezinta astfel:
arborete cu vitalitate viguroasa ~ 1 %;
arborete cu vitalitate normala 94%;
arborete cu vitalitate slaba.. 5%.

4.10. Concluzii privind conditiilestatiouale side vegetatie


Sintetizand datele tratate in paragrafele acestui capitol se poate afirma ca exista o corelatie
stransa intre conditiile stationale si de vegetatie.
in ceea ce priveste tipurile de statiune si tipurile de padure identificate in cadrul unitatii de
productie se constata ca 1 % din arborete sunt subproductive, fiind reprezentate de arborete derivate
( carpinizate) sau natural fundamentale subproductive de productivitate inferioara si mijlocie pe
statiuni de bonitate mijlocie. 6% insa sunt arborete supraproductive, artificiale (mai ales plantatii de
molid, dar si de frasin). Acestea realizeaza in prezent clase de productie superioare pe statiuni de
bonitate mijlocie.
Potentialul stational privit in comparatie cu productivitatea .arboretelor se prezinta astfel:
.: .:
.: Tab 4101
Bonitatea statiunilor Productivitatea arboretelor -. Diferente
Felul Suprafata O/o Felul Suprafata % + -
superioara 141,7 10 superioara 238,8 16 6 -
mijlocie 1251,1 86 mijlocie 1150,5 79 - 7
inferioara 62,6 4 inferioara 65,6 5 1 -
Total 1455,4 100 Total 1454,9 100 - -

in scopul functionarii la o cat mai ridicata capacitate a potentialului stational prin actualul
amenajament s-au prevazut urmatoarele masuri de gospodarire:
- reglementarea procesului de productie forestiera s-a facut avandu-se in vedere principiile
amenajamentului, cu deosebire eel al continuitatii si al productivitatii;
- aplicarea diferentiata a tratamentelor ~i tehnologiilor de exploatare in raport cu tipurile
naturale de padure si cu functiile atribuite arboretelor;
- intensificarea pazei padurilor in scopul evitarii ~1 inlaturarii pericolului de incendii ~1 a
pasunatului abuziv in paduri;
- combaterea la timp a tuturor daunatorilor in paduri.
5. STABILIREA FUNCTIILOR SOCIAL - ECONOMICE ALE PADURII ~I A
BAZELOR DE AMENAJARE

SJ... Stabilirea functiilor social-economice si ecologice •ale padurii

5.l.1. Obiective s.ocial"".economice si ecologice


Obiectivele social-economice se exprima prin natura produselor si a serviciilor de protectie ori
social-culturale ale padurii. Pentru padurile in studiu obiectivele social-economice avute in vedere la
reglementarea modului de gospodarire a acestora, detaliate prin stabilirea telurilor de productie ori de
protectie la nivelul unitatilor de amenajament (parcela, subparcela) sunt prezentate in tabelul urmator:
Tab 5 1I1
Nr. Denumirea obiectivului de protejat (realizat)
Grupa de obiective si servicii
.· crt. sau a serviciilor de realizat
1. Protectia apelor Protectia lacurilor de acumulare Lesu si Dragan
2. Protectia solurilor Protectia terenurilor cu panta mare si cu fenomene de
inmlastinare
3. Protectia biodiversitatii, a genofondului si a
Rezervatii de serninte, Sit-uri Natura 2000
ecofondului forestier, productia de seminte
4. Produse lemnoase - Lemn de molid, fag, gorun, stejar etc. pentru cherestea si
alte utilizari
5. Produse accesorii - Vanat, fructe de padure, ciuperci comestibile, plante
medicinale si aromate, furaje, materii prime pentru industria
lacurilor si vopselelor, materii prime pentru produse
artizanale etc.

Aceste obiective sunt materializate in zonarea functionala pe grupe si subgrupe functionale.

5.1.2. Functiile padurii

Corespunzator obiectivelor social - economice si ecologice propuse, amenajamentul stabileste


functiile si categoriile functionale ale padurilor unitatii de productie, Ele sunt repartizate dupa
. principala functie indeplinita, dupa cum urmeaza:

Tab. 5.1.2.1.
Grupa, subgrupa ~i categoria functionala Suprafata
Cod Denumire ha %
GRUPA 1 - PADURI CU FUNCTIISRECIALE DE PROTECTIE
Paduri de pe versantii raurilor si paraielor din zonele montana si colinara, care alimenteaza 175,1 12
lacurile de acumulare, existente sau a carer amenajare a fost aprobata, situate la distanta de
1.C 15 pana la 30 km in amonte de limita acumularii, in functie de volumul lacului ~i suprafata
sa, de transportul de aluviuni si de torentialitatea bazinului (T IV)
Total subgrupa 1 - piiduri cu functii de protectie a apelor 175,1 12
Padurile situate pe stancarii, pe grohotisuri, pe terenuri cu eroziune ill adancime, pe terenuri 103,9* 7
2.A cu inclinare rnai mare de 35 grade, iar cele situate pe substrate de flis, nisipuri sau
pietrisuri, cu inclinare mai mare de 30 grade (T II)
Padurile situate pe terenurile cu Inmlastinare permanenta, de pe terase, lunci interioare, 17,1 1
2.I
lunca si Delta Dunarii (T II) .'
Total subgrupa 2-paduri cu functii de protectie a terenurilor sisolurilor 121,0 8
Padurile stabilite ca rezervatii pentru producerea de seminte forestiere si conservarii 27,3** 2
5 .H genofondului forestier, stabilite de Ministerul Silviculturii, neincluse in rezervatiile constituite
potrivit ,,Legii privind protectia mediului inconjurator" (caregoriileSa-Sf') (TH)
Tab. 5.1.2.1. (continuare
Pa~urile · c?nstituite m zo?.-e de protectie (zone tampon) a rezervatiilor din parcurile 824,8*** 57
5.L
nationale ~1 a altor rezervatn (T III)
Total. subgrupa 5 ---.paduri de interes stiimific si de ocrotire a genofondului si ecofondului forestier 852, I 59
Total grupa I 1148,2 79
GRUPA A II-A - PADURICU F'CJNCfIIDE PRODUCTIES1PROTECT1E
Paduri destinate sa produca, m principal, arbori grosi de calitate superioara, pentru lemn de 297, I 20
I .B cherestea (T VI) .
Paduri destinate sa produca, In principal, arbori mijlocii si subtiri pentru celuloza, 10,I
I. C constructii rurale si alte utilizari (T VI)
Total grupa a II-a 307,2 21
Total 1455,4 100
*din care 1, 7 ha zonate si in categoria JC, intreaga supra/a/a este zonatd si in categoria 5L
**intreaga supra/a/a este zonata siin categoriile 5L si JC
***din care 244,3 ha zonate si in categoria JC, 3,4 ha si in categoria 2L

Se mentioneaza ca mare parte a proprietatii se suprapune peste Sit-uri Natura 2000 -~i toate
unitatile amenajistice in cauza au fost incluse in categoria functionala SL (Till), insa aceasta apare sau
nu ca si functie prioritara in functie de celelalte tipuri de categorii functionale. Sit-urile Natura 2000;.
existente p teritoriul proprietatii sunt: Defileul Crisului Repede - Padurea Craiului, cod ROSCI0062
(parcelele: 1-39), Muntii Apuseni - Vladeasa, cod ROSPA0081 (parcelele 70. . 79), Defileul Crisului
Repede - Valea Iadului, cod ROSPAOl lS (parcelele 87, 88) si Valea Iadei, cod ROSCI0262
(parcelele 89, 90).
in raport de categoriile .functionale pentru care sunt indicate masuri silviculturale similare, s-au
constituit tipurile de categorii functionale:
Tab. 5.1.2.2 ..
Tipul de catego- Categorii Suprafata
Telul de gospodarire
rie functionals functionale ha %
TII . I 2A, 21, SH - protectia solurilor, a genofondului forestier, productia de seminte forestiere I48,3 IO
TUI I SL - protectia biodiversitatii=Sit-uri Natura 2000 824,8 57
TIV I IC .... protectia apelor I 75,I I2
TVI 2 lB, IC - productie de masa lemnoasa 307,2 2I
Total 1455,4 100

5.1.3. Subllnitati. de productie sau de protectie constituite

Pe baza celor mentionate mai sus prezentul amenajament opereaza cu trei subunitati de
productie sau protectie si anume:
S.U.P. ,,A" - codru regulat, sortimente obisnuite, cc cuprinde arborete din grupa I, categoriile
1C si SL, precum si arborete din grupa a II-a, categoriile lB si lC, avand o suprafata totala de 1306,6
ha (90% din suprafata totala a U.P.);
S.U.P. ,,M" - paduri supuse regimului de conservare deosebita, ce cuprinde arboretele din
grupa I, categoriile 2A, 21 avand o suprafata totala de 121,0 ha (8% din suprafata U.P.);
S.U.P. ,,K" ~ rezervatii de seminte, ce cuprinde arboretele din grupa I, categoria SH avand o
suprafata total a de 27 ,Jha (2% din suprafata U .P.)
5.1.3.1. Constituirea subunitlUilor de gospodiirire
Tab. 5.1.3.1.1.
**************~**************************************************
* ! *
* S U P ! . U N I T A T I A M E N A J I S T I C E *
*
**===============================================================*
!
* ! 51Rl 55L 58 B *
* ! ------------"--------·---·------------------------------*
* 3.2HA! NR. DE UA-'-1lri: 3 *
*------..:..-----------------"'---''---'"---'"-------'""'-----------------'..:..-------------*
* A 1 2 A 2 B 3 A 3 B 3 D 4 A 4 B 4 C*
* 4 .D 4 E 5 A 5 B 6 A 6 B 6 c 6 D 6 F*
* 6 G 7 A 7 c 7 D 7 E 7 G 8 c 9 A 9 B*
* lOA 10 B 10 c 11 A 12 A 12 B 12 c 12 D 13 *
* 14 A 14 B 15 A 15 B 16 17 18 A 18 B 19 A*
* 19 B 19 c 19 D 19 E 19 F 20 A 20 B 20 D 21 B*
* 21 c 22 A 22 B 23 c 23 D 24 B 24 c 25 B 25 C*
* 26 A 26 D 26 E 27 A 27 B 28 29 A 29 B 30 *
* 31 34 A 34 B 35 36 37 38 B 38 D 38 E*
* 39 40 A 40 c 40 D 41 A 41 c 41 D 42 43 A*
* 43 c 43 D 43 E 44 45 46 A 46 B 47 A 47 B*
* 48 49 A 49 B 49 c 50 A 50 B 50 c 50 D 51 A*
* 51 B 51 c 51 D 52 53 A 53 B 53 c 54 A 54 B*
* 56 A 56 B 57 A 57 B 58 A 59 A 59 B 59 c 60 *
* 70 A 70 B 70 c 70 D 71 72 A 72 B 72 c 73 *
* 74 A 74 B 75 A 75 B 75 c 75 D 75 E 75 F 76 A*
* 76 B 76 c 76 D 77 A 77 B 77 c 77 D 77 E 77 F*
* 77 G 77 H 77 J 77 K 78 c 80 A 80 B 80 c 80 D*
* 80 E 80 F 81 A 81 B 81 c 81 D 81 E 82 A 82 B*
* 82 c 83 A 83 B 83 c 84 A 84 B 84 c 84 D 85 A*
* 85 B 85 c 86 A 86 B 87 88 A 88 B 89 90 *
* ---------------------------------------------..:..-------*
* 1306.6HA NR. DE UA-uri: 189 *
*---------------------------------------------------------------*
* K ! 78 B 79 *
* !-------------------------------------------------------*
* 27.3HA! NR. DE UA-uri: 2 *
*---------------------------------------------------------------*
* M ! 3 C 5 C 6 E 7 B 7 F 8 A 8 B 11 B 18 C*
* ! 20 C 21 A 21 D 22 C 23 A 23 B 23 E 24 A 24 D*
* ! 25 A 25 D 25 E 26 B 26 C 32 33 40 B 41 B*
* ! 43 B 77 I 78 A *
* !-----------------------------------------------------*
* 121.0HA! NR. DE UA-uri: 30 *
*--'---------------------------------------------------------------*
*TOTAL UP! *
* 1458.lHA! NR. TOTAL DE UA-uri: 224 *
*****************************************************************

5.2. Stabilirea bazelor de amenajare ale arboretelor siale padurii

5.2.1. Regimul

Pentru realizarea obiectivelor social-economice si tinand cont de caracteristicile biologice ale


speciilor existente se adopta regimul de codru.

5.2.2. Compozitiatel
Compozitia-tel se stabileste in functie de conditiile stationale reflectate in tipurile natural-
fundamentale de padure, telurile social-economice si starea arboretului existent.
In descrierea parcelara compozitia-tel este redata diferit pentru arboretele exploatabile respec-
tiv cele preexploatabile ~i neexploatabile.
Pentru arboretele exploatabile este redata compozitia-tel de regenerare in functie de compozitia-tel
optima corespunzatoare tipului natural fundamental de padure. Pentru arboretele neexploatabile si
preexploatabile este redata compozitia-tel la exploatabilitate reprezentand cea mai favorabila compozitie la
care trebuie sa aj unga arboretele la varsta exploatabilitatii in raport cu compozitia lor actuala si cu
posibilitatile de modificare a ei prin interventii silvotehnice adecvate. Compozitia-tel optima s-a stabilit in
functie de tipul natural fundamental de padure si este redata in ,,Norme tehnice privind compozitii, scheme
si tehnologii de regenerate apadurilorsi de impadurirea terenurilor degradate" ~ editia 2000.
in tabelul de maij os sunt redate, atilt pe ansamblu cat si pentru suprafata in productie, com~
zitiile tel optirne, compozitii Ia care vor ajunge arboretele in viitor printr-ogospodarire judicioasa.

·-· .
Tab 5221
SUP Tip Tip Compozitia .Spr, Suprafatape specii

statiune. pa<lure . .jel. '• ·'


ha FA MO GO S.T PAM FR CI .... TE
:.:. BR LA PI PIN 1ANl\
2333 Ull 8M01J3.R . 1PAM 19,2 15,4 1,9. 1,9
2322 1141 8M0•·1LA.lPAM 256;4 205,1 25,7 25,6
A 3322 ·.
:.·

2321 1142 8MQ2LA ,.,• ·. .10,~ ;


8,5 .. ..
2,1
3333 122I 6,MQ 313R)PAI\1. 5,1 3,1 0,5 1,5
3332 1241 6M0.2HR2FA 9,0 1,8 5,4
•: 1,8
3332 1321 3M03BR4FA . 7,7 3,1 2,3
:
2,3
3322 - 1331 4MQ }Ill~c. 3fA: -.
...
23,8 7,1 9,6 ·. .. 7,1
3332 134I 5M(j 2'.f3lt 3FA - 65;5 1_9,7 32,8 13,0
3332 22I2 6BR4fA . 2,6 1,0 I,6
3322 4I41 8EA JMO,:Ji>AM . J.6,5 13,2 1,7 I,6
5243 421 I 8FA .lCI l:(>AM . 2,3,4 I8,7 2,4 2,3
5242 . 42_12 7FA2C1J:¬ R 96,~ 67,3 : 9,6 I9,3 (

6252 4214 8FAJ.G01c;I .44,3 35,4 4,5 4,4


5222 4272 7F;\}FR 11,3 7,9 3,4 .

5232 4281 8FA· IPAM I TE 403,4 322,7 40,4 40,3


623_2 -. .

5123 511) 8GQ21'E 65,1 0,0 52,I I3,0


5I22 . · 5113 8G02TE 3,5 0,0 2,8 0,7
5132 5131 8GO LF'A1CI 107,6 10,7 _86,l 10,8
"
5152 53I4 6GO 3FA1TE 7,8 2,3 4,7 0,8
6143 6131 8ST 2FR 28,9 23,1 5,8
6142 6132 8ST2FR 57,2 45,8 11,4
6142 6141 7ST3FR 37,7 26,4 11,3
5253 9712 IO ANN 4,3 4,3
6233
Total ha - 1307,1 510,9 283,9 150,2 95,3 72,5 41,5 36,8 54,8 29,2 27,7 0,0 0,0 4,3
SUPA % JOO 39 22 12 7 6 3 3 4 2 .
2 39 22 12
3620 1133 lOMO 0,7 0,7 ..

2322 I141 8MO ILA lPAM 1,0 0,8 0,1 . 0,1


M 5231 4241 8FA2MO 11,1 8,9 2,2
5212 4261 8FA 2PI 1,5 1,2 0,3
5221 4271 8FA 2PIN 15,2 12,2 3,0
5222 4272 7FA 3FR 36,1 25,3 10;8
5132 5131 8GO lFA lCI 14,8 1,5 11,8 1,5
5131 5151 7GO 2TE lPI 12,1 8,5 2,4 1,2
5112 5172 6GO 2PI 2PIN 11,4 6,8 2,3 2,3
6142 6141 7ST 3FR 17,1 12,0 5,1
Total ha 121,0 49,1 3,7 27,1 12,0 0,1 15,9 1,$ 2,4 0,0 0,1 3,8 5,3 0,0
SUPM '·' . : % JO() 41 3 23 JO 13 1 2 3 4
K 3322 13314MQ3BR3FA 27,3 8,2 10,9 8,2
Total ha 27,3 8,2 10,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8;2_ 0,0 0,0 0,0 0,0
SUPK % JOO 30 40 30
TOTAL ·' ha 1455,4 568,2 298,5 177,3 107,3 72,6 57,4 38,3 57,2 37,4 27,8 3,8 5,3 4,3
up O/o 100 39 21 12 7 5 4 3 4 3 2 0 0 0
.. ....

Compozitia actuala: 38FA 28MO I 8GO 7CA 6ST 2BR IDT

Compozitiile-tel de regenerare urmaresc refacerea tipului natural fundamental de padure. ca·


specii de amestec se propun: paltin, frasin, cires, tei, la munte: brad si larice, pe stancarii pini, pe
statiuni cu fenomene de gleizare, anin negru.
.2.3. Tratamentul

Prezentul amenajament prevede tratamentul taierilor progresive pentru molidisuri, fagete, gorunete
stejarete, pure sau amestecate si tratamentul taierilor rase pentru arboretele carpinizate si aninisur.

2.4. Exuloatabilitatea
Exploatabilitatea reprezinta o stare a arboretului considerata in raport cu sortimentul, clasa de
roductie si modul de regenerare. In cazul codrului regulat se stabileste exploatabilitatea tehnica
pentru arboretele din grupa a II-a) in raport cu realizarea unui anumit sortiment de lemn (cherestea,
entru furnire) care in medie realizeaza cresterea maxima la o anumita varsta (varsta exploatabilitatii
hnice). In cazul arboretelor cu functii speciale de protectie (grupa I) se stabileste exploatabilitatea de
rotectie. Din prelucrarea automata a datelor varsta medie a exploatabilitatii a rezultat de 110 ani (vezi
ap.15.4.3. din partea a III-a a amenajamentului).

.2.5. Ciclul
Speciile de baza fiind fagul si molidul, s-a adoptat ciclul de 110 ani.
6. REGLEMENTAREA PROCESULUI DE PRODUCTIE LEMNOASA ~I
MASURI DE GOSPODARIRE A ARBORETELOR CU FUNCtII SPECIALE DE
PROTECtlE

6.1. Reglementarea procesului de recoltare a produselor principale

6.1.1.Reglementarea procesului de productie la SUP ,,A" codru regulat

6.1.1.1. Stabilirea posibilitatii de produse principale

R:.~:.l . .l ... L..S.tabW.rn~.\ngi~~tQr.\l.llti.Q~.P.Q~\biH:t~:t~. .Pxin.iP..~~xm~giJJJ..ca.:Y.~t~r.U.imH.c;~tg.q.r.~.

Pentru aplicarea procedeului bazat pe cresterea indicatoare se au in vedere urmatoarele


elemente:
ciclul. 110 ani;
· suprafata S.U.P. ,,A" 1306,6 ha;
cresterea indicatoare - Ci . . . 5377 me.
Prin calcule efectuate cu ajutorul calculatorului electronic utilizand formule adecvate din nor-
mele tehnice in vigoare, s-au stabilit volumele de masa lemnoasa posibil de exploatat in primii 10, 20,
40 si 60 de ani, respectiv VD, VE, VF si VG, volume careyotrivit starii arboretelor, tratamentelor de
aplicat si perioadelor de regenerare adoptate, ar putea fi exploatate, rara sacrificii de exploatabilitate,
in urmatorii 10, 20, 40 si respectiv 60 de ani.
Aceste volume, la care s-au adaugat si cresterile productiei principale au urmatoarele valori:
VD= 40170 me, VD/10 = 4017 me/an;
VE= 68517 me, \
VE/20 = 3425 me/an;
VF= 241460 me, VF/40 = 6036 me/an;
VG= 338650 me, VG/60 = 5644 me/an.

Precizand ca valoarea parametrului Q este 0,6, aceasta exprimand raportul dintre volumele rea-
le de masa lemnoasa exploatabila in primii 60 de ani si volumele care ar fi necesare pentru recoltarea
anuala si continua, in acelasi interval, a unei posibilitati egale cu cresterea indicatoare, se deduce ca
subunitatea ,,A" - codru regulat - prezinta deficit putemic de masa Iemnoasa exploatabila.
Conform ,,Normelor tehnice pentru amenajarea padurilor" editia 1986 si 2000, pentru unitatile
de productie cu deficit de masa lemnoasa exploatabila (Q<l ), la stabilirea posibilitatii in conditiile
asigurarii continuitatii, indicatorul de referinta care va fi luat in considerare va fi valoarea cea mai
mica dintre rapoartele: VD/10 , VE/20, VF /40 si VG/60.
Din prelucrarea automata a datelor acest indicator are valoarea de 3425 me, acesta fiind, deci
indicatorul de posibilitate semnificativ dupa metoda cresterii indicatoare, indicator de luat in seama la
adoptarea posibilitatii de produse principale.
6.1.1.1.1.1. Posibilitatea dupd procedeul cresterii indicatoare
Tab. 6.1.1.1.1.1.
************************************************************************************************************************
* SPECIA * FA MO GO ST CA BR PLT ANN DR OT TOTAL *

*CI 1842 2004 793 383! 187 ~7! 14! 7! 6! 44! 5377*
* VD ! ! ! 40170*
* VDl * 9098 9514 688 806 1601 674! 101! 22482*
* VD2 * 7428 10002 15982 654 24 766! 34856*
V03 * 780 780*
VD4 * ! *
" VE * ! ! 68517*
* VEl 9230 9567 701 818 1675 678! 103! 22772*
* VE2 * 18594 10070 22780 663 352 774! ! 53233*
* VE3 * 7903 6081 4721 1809! ! ! 20514*
* VF 105314 74836! 47309 2241 6748! 4159! 613 ! 240! 241460*
* VG 1483591 87874! 66341! 18930! 10641! 4213! 636! 341! 1315! 338650*
* 001 -27200*
* 002 -39023*
* 003 26380*
* DD4 16030*
* DM * -39023*
* Q 0. 6*
* VD/10 * 4017*
* VE/20 * 3425*
* VF/40 * 6036*
* VG/60 * 5644*
* POSIB. * 3425*
*
*A: 0.0000 M 0.000
* CICLUL 110.0 ANI
* SUPRAFATA TOTALA 1306. 6 HA
* SUPRAFATA IN GR. I FUNC. 999.9 HA
* SUPRAFATA IN GR. II FUNC. (CU TEL 2 SAU 3) 306. 7 HA
************************************************************************************************************************

~:J . Ll ...+.~.St~J?mnm.imfo~atm.:v.t11i.!-J~.P.R~ib~J.i.t~t~.<faP.a.£tit~r.hd.~l~~-YJ.9x.!-J~.xar.~tf!
Structura pe clase de varsta este redata in urmatorul tabel:

Clase de varsta
----Tab.
---··------·Clasa 6.1.1.1.2.J.
·------·· ·---1
de varsta
Specificari
. ._____--------··------------·-···--
I II III IV v VI VII ~ Total - -·-·-------------
normala - ha--~--~
Suprafata - ha 102, 1 238,7 114,6 415,0 201,3 163,2 71,7 1306,6 237,6
L % 8 18 9 32 15 13 5 100 --'-------------·
18.2 ---

Se constata un puternie dezechilibru al strueturii pe clase de varsta, doar clasa a II-a de varsta
fiind de marime normala. Cu exceptia clasei a IV-a de varsta, puternic excedentara (32% ), restul
claselor de varsta sunt deficitare.
Din prelucrarea automata a datelor, prin procedeul claselor de varsta s-au obtinut urmatoarele
valori: procedeul induetiv (PI)= 3351 me, proeedeul deduetiv (PD)= 3950 me.

6.1.1.1.2.1. Posibilitatea dupa criteriul claselor de vdrstd


Tab. 6.J.1.1.2.1.1.
*********************************************************************************************
* Suprafata totala: 1306.6 *
* Ciclul: 110
* SFMl: 700.4 ST6: 306.7 SUl: 20.7 SU2: 164. 9 *
* SPlP: 356.3 SPlD: 356.3
* M: 356.3 E: 0.0 Q: 1. 00 *
VGl: 109715 VG2: 0 VG3: 0 VG4: 0 *
*===========================================================================================*
*NR. !LPl! LSl !LP2! LS2 !LP3! LS3 !LP4! LS4 !LP5! LS5 !LP6! LS6 !LP7! LS7 !LP8! LS8 *
*===========================================================================================*
* 4 !30 ! 453.5!30 ! 430.7!30 ! 311.9!20 ! 110.5! ! ! ! ! ! ! ! *
*===========================================================================================*
*PI: 33514 PD: 10971 de mana 3950 *
*******************************************************************************************
6.1.1.2. Adoptarea posibilitatii
Tab. 6.1.1.2.1.
--· Metoda de calcul
----·-···--·------·-

Prin intermediul cresterii indicatoare Dupa criteriul claselor de varsta


Elemente de calcul Valori Elemente de calcul Valori
Ci= m" 5371 S.P. normala - ha 237,6
VD /10- m3 4017 Perioada I - ani 30
VE /20- m' 3425 S.P. I - ha 453,5
VF /40- m3 6036 Perioada a II-a - ani 30
VG /60- rrr' 5644 S.P. II - ha 430,7
Q 0,6 P inductiv - rrr' 3351
m - P deductiv - rrr' 3950
Pl - rrr'zan 3425 P2 - nr'zan 3351
'-----··-··
Posibilitatea ado2tata - P = 3425 rrr' /an

Dupa metoda claselor de varsta indicatorul de posibilitate semnificativ este de 3351 m3/an,
fiind dat de eel obtinut prin procedeul inductiv.
Tinand cont de putemicul dezechilibru a structurii pe clase de varsta, s-a adoptat posibilitatea
de 3425 rrr' /an, dupa procedeul cresterii indieatoare.

6.1.1.3. Recoltarea posibilitatii de produse principale


Situatia pe urgente a arboretelor incadrate in planul deeenal precum si volumele de extras in
deceniu se prezinta in urmatorul tabel:
Arborete incadrate in deceniul I Tab. 6.1.1.3.1.
Suprafata Volum Volum de
Urgenta U.a. %
-ha total - m3 extras - rrr'
I 13 56 B 2,0 288 288 100
15 15 B, 82 A, 82 c ' 18,7 2047 2047 100
Total urgenta I 20,7 2335 2335 100
II 24 12 A, 43 Co/o, 44 8,7 1455 1455 100
25 6G, 7D 24,1 6765 1952 29
26 IOA, 19D, 19E, 77F 19,4 5034 3926 78
27 8 C, 19 F, 20 A, 22 A, 23 D, 25 B, 28, 46 B, 47 B, 75 C, 76 D, 104,9 33425 21755 65
77 C, 77 D, 77 G, 77 K, 80 B, 80 F, 81 E, 83 A, 83 C, 84 D, 87
Total urgenta II 157,1 46679 29088 62
-
III 31 9 B, 22 B, 38 D, 38 E 15,6 4515 1803 40
33 9 A, 10 B, 45 9,9 3150 1023 32
Total urgenta III 25,5 7665 2826 37
TOTAL 203,3 56679 34249 60

Prezentul amenajament prevede pentru S.U.P. ,,A" codru regulat urmatoarele tratamente:
1. Tratamentul taierilor progresive s-a propus pentru molidisuri montane si fagetele pure sau
amestecurile, gorunete si stejarete, arborete ce pot fi dirijate spre tipul natural fundamental de padure
prin promovarea semintisului natural. Tratamentul se va exeeuta pe o suprafata totala de 199,8 ha
preconizandu-se un volum de 33469 me. Intensitatea interventiei este de 168 me/ha; Perioada de
regenerare adoptata este de 10 - 20 de ani.
In functie de starea arboretelor si stadiul regenerarii s-au propus urrnatoarele tipuri de taieri:
- taieri progresive de Insamantare In u.a. 8C si 9A (13,1 ha), un gorunet si un goruneto-faget de
consistenta 0, 7, rara semintis;
- taieri progresive de punere In lumina in u.a. 7D, 9B, 1 OB, 19D, 20A, 22A, 45, 77D, 77F, 77G
(65,2 ha), gorunete, fagete de deal si montane si molidisuri de consistenta 0,5-0,6, cu semintis pe 0,3-
0,SS;
- taieri progresive de insamantare-punere in lumina in u.a. 6G, 19E, 19F, 22B, 38D, 38E, 87
(28,3 ha), gorunete si fagete de deal de consistenta 0,6-0,8, fara semintis;
- taieri progresive de racordare in u.a. 15B, 28, 44, 56B, 80B, 80F, 82A, 82C, 84D (29,9 ha),
gorunete, amestecuri de fag si stejar, fagete de deal si montane si molidisuri cu consistenta 0,2-0,4, cu
sernintis pe 0,7-0,8S;
- taieri progresive de punere in 1umina-racordare In u.a. lOA, 23D, 25B, 46B, 47B, 75C, 76D,
77C, 77K, 81E, 83A, 83C (63,3 ha), gorunete, amestecuri de fag si stejar, fagete de deal si montane si
molidisuri cu consistenta 0,3-0,5, cu semintis pe 0,5-0,7S;
2. Tratamentultaierilor rase pentru un arboret derivat ( carpinizat) ce nu poate fi dirijate spre
tipul natural fundamental de padure prin promovarea semintisului natural (u.a. 43C%) si un aninis
(u.a. 12A). Tratamentul se va executa pe o suprafata totala de 3,5 ha. Pentru realizarea continuitatii
productiei, u.a. 43C se vor parcurge doar pe procent din suprafata (pe 40% ). Volumul preconizat a se
recolta este de 780 me, intensitatea interventiei este de 223 me/ha. Perioada de regenerare adoptata
este de 10 de ani. Suprafata maxima parcursa intr-o repriza va fide 3,0 ha.
Indicele de recoltare total la produse principale va fi de 2,6 me/an/ha la S.U.P. ,,A" si 2,4
me/an/ha la intreaga suprafata paduroasa.
Posibilitatea pe tratamente, grupe functionale si specii
Tab. 6.1.1.3.2.
,---·--·-·-·------ -···-~-·--·----··-·-
- -··· -
Grupa
------··~-----------··-------------
Suprafata de pareurs - ha -Volum cfu~xtr~s =--~T -·-·----------P~sibi'Iitatea anuala ·: m3---- ------------~
Tratament
,_____ functionala Totala Annala Total Anual FA MO GO CA ST BR ANN
I 181,2 18,1 30490 3049 1008 1346 579 9 107
Taieri
II 18,6 1,9 2979 298 192 3 103
progresive
Total 199,8 20,0 33469 3347 1200 1346 582 9 103 107
I 0,5 0,0 103 10 10
Taieri rase II 3,0 0,3 677 68 68
---
i Total 3,5 0,3 780 78 68 10
r_ _________ _____ . _tgt~t:- ____ c= 203 .3 I 20.31 342491 3425 1200 1346 582 77 103
------·'----··- -
107 10

6.1.1.4. Prognoza posibilitatii de produse principale


Tab 611 .....4 I
Aetuala amenajare Dupa 10 ani Dupa 20 ani Dupa 30 ani
Elemente Valori Elemente Valori Elemente Valori Elemente Valori
VD-me 40170 VD- me 34268 VD- me 86248 VD-me 118332
VE-me 68517 VE-me 120516 VE- me 172495 VE-me 166906
VF- me 241012 VF - me 255338 VF - me 269644 VF-me 240572
VG-me 338161 VG - me 329003 VG-me 327360 VG - me 361049
Q 0,64 Q 0,63 Q 0,95 Q 1, 14
m nu e eazul m nu e eazul m nu e eazul m 1,02
Tab. 6.1.1.4.1. (continuare
Ci-me 5371 Ci-me 5438 Ci-me 5541 Ci - me 5600
P-mc 3425 P-mc 3427 P-mc 5416 P- me 5563

Prognoza posibilitatii de produse principale pe urmatoarele trei decenii s-a facut pornind de la
valorile actuale ale volumelor posibile de recoltat in primii 10, 20, 40 si 60 de ani (VD, VE, VF si
VG). Aceste volume s-au recalculat de fiecare data rezultand indicatorii de posibilitate dupa metoda
cresterii indicatoare (P 1) si respectiv posibilitatea indicata de minimul dintre acestia, la cele trei nivele
de prognoza. Cresterea indicatoare a fost calculata tinandu-se cont de imbunatatirea structurii arbore-
telor (compozitie, consistenta, clase de productie) in deceniile ce urrneaza. in deceniul al II-lea
posibilitatea se va mentine la nivel actual, iar in urmatoarele doua decenii ea va creste puternic, de la
3425 la 5560 me/an, odata cu intrarea in excedent de arborete exploatabile.

6.2. Masuri de gospodarire a arboretelor cu functii speciale de protectie

6.2.1. Masuri de gospodarire a arboretelor din tipul I de categorii functionale


Nu sunt.

6.2.2.Masuri de gospodarire a arboretelor din tipuUI de categoriifunctionale


Arboretele din tipul II functional sunt incadrate in doua subunitati de protectie: S.U.P. ,,M" - de
conservare deosebita in suprafata de 121,0 ha, fiind arborete situate pe terenuri in panta mare si cu
inmlastinare (grupa I, categoriile 2A si 21), precum si in S.U.P. ,,K" - rezervatii de seminte in
suprafata de 27,3 ha. in rezervatiile de seminte s-au prevazut doar taieri de igiena,
S-au prevazut taieri de conservare in 14 u.a de 90-115 ani, avand consistenta 0,3-0,7. Suprafata
totala este de 33,8 ha, prognozandu-se un volum maxim de 740 me. Procentul mediu de extractie este
de 10% (intre 9% si 71 %).
Posibilitatea din produse de conservare este redata in urmatorul tabel:
Tab. 6.2.2.1.
Suprafata (ha) Volum de reeoltat (me) Volumul anual de reeoltat pe speeii (me)
SUP
Totala I Annala Total I Anual FA I MO I GO I CA
"
M" 33,s I 3,4 740 I 74 8 I 12 I 39 15

Volumul de extras are caracter orientativ. Taierile se vor executa cu maxima prudenta, avand
grija ca prejudiciile aduse solului si semintisului instalat sa fie minime.
Pe Ianga taierile de conservare, in 3 u.a. (17,1 ha), arborete carpinizate de 40 de ani pe terenuri
I

inmlastinate, se vor efectua rarituri pe toata suprafata (u.a. 40B, 41B, 43B). Acestea au consistenta 0,9
~i exista pericolul producerii doboraturilor si rupturi de vant si de zapada. Suprafata efectiva de
parcurs este de 17,1 ha. Din aceste u. a. se estimeaza reco 1 tare a un ui vo 1 um total in deceniu de. 3 3 5 me,
adica aproximativ 34 me/an, indicele de recoltare fiind de 0,3 me/an/ha.
6.3. Lucraride ingrijiresi conducere a arboretelor

Pe baza situatiei constatate pe teren cu prilejul descrierii parcelare si tinand cont de normele in
vigoare s-a intocmit ,,Planul lucrarilor de ingrijire a arboretelor" (12.2.1.).
Tinand cont de tipurile de padure in care se incadreaza arboretele prevazute in acest plan, de
temperamentul speciilor, varsta, consistenta, de indicii de recoltare realizati anterior, pentru fiecare
u.a. in parte s-au stabilit lucrarea sau Iucrarile ce vor fi necesare in deceniu, indicii de recoltare
precum si numarul de interventii.
A vand in vedere structura pe clase de varsta a arboretelor si consistenta arboretelor tinere, planul
lucrarilor de ingrijire nu prevede degajari.
La curatiri au fost incl use a fost inclus arborete de 10-25 de ani, avand consistenta 0,8-1,0. Se. vor
parcurge pe toata suprafata (mai putin u.a. 81 C si 46A care se vor parcurge doar pe jumatate din
suprafata), cele mai batrane fiind propuse si la rarituri (u.a. 43D, 43E, 46A, 47A, 59A, 59B, 81C).
Suprafata de parcurs este de 108,2 ha (7% din suprafata paduroasa totala), Varsta medie au.a. prevazute
la curatiri este de 18 ani, consistenta medie 0,9, intensitatea medie de 12 me/an/ha, iar indicele mediu
de extractie (socotit rara cresteri) 13%. Prin curatiri se vor extrage anual circa 131 me.
in ceea ce priveste rariturile, in plan au fost incluse arboretele cu consistenta 0,8-1,0, avand
varsta de 20-75 de ani. U.a. 1, 2A, 19A, 41D, 48, 72B, de 25-35 de ani, cu.consistenta 1,0, au fost
prins cu doua interventii in deceniu. Arboretele vor fi parcurse pe toata suprafata, mai putin cele cu
consistenta 0,8 (unele chiar 0,9) care se vor parcurge pe 0,5S sau 0,8S. Suprafata efectiva de parcurs
este de 577,1 ha (40% din cea totala). Varsta medie a u.a. prevazute la rarituri este de 48 ani,
consistenta 0,9, intensitatea medie de 28 me/an/ha, iar indicele mediu de extractie 11 %. Prin rarituri se
vor extrage anual circa 1638 me, din care 34 me in arborete din S.U.P. ,,M".
Indicele de recoltare total la produse secundare va fi de 1,3 me/an/ha pentru S.U.P. ,,A", 0,3
me/an/ha pentru S.U.P. ,,M" si 1,2 me/an/ha intreaga suprafata paduroasa.
Prin taieri de igiena se vor extrage anual circa 491 me de pe 579,2 ha, intensitatea medie a
interventiei fiind de 0,8 me/an/ha.
Recapitulatia posibilitatii de produse secundare este data pe grupe de tipuri functionale si specii
in urrnatorul tabel:
Tab 6...
31
Speci- Tipul Suprafata - ha Volum -m3 Posibilitatea anuala pe specii- m3
--
ficari fun ct.
----··---·---
Totala Anuala Total Anual FA MO GO .lf~ ___Jg__ _LB R _jE!:I__JQ~ .. _JQT_ -·-- OM --··---
II - -
Degajari III-VI - -
I

L
Total - -
II - - - - - - - - - - - - -
Curatiri lll-VI 108,2 10,8 1309 131 37 49 7 21 4 4 5 0 4~
·-·----
0
Total 108,2 10,8 1309 131 37 49 7 21 4 4 5 0 4 0
II 17, 1 1,7 335 34 - - - 30 - - 3 - - ~
Rarituri III-VI 560,0 56,0 16047 1604 446 664 205 67 188 6 5 5 18 0
Total 577,1 57,7 16382 1638 446 664 205 97 188 6 8 5 18 II
Tab. 6.3.J. (continuare)
Speci- Tipul Suprafata - ha Volum-m3 Posibilitatea anuala pe specii - m3
ficari fun ct. Totala Anuala Total Anual FA MO GO CA ST BR PLT DR DT DM
Prod use II 17,1 1,7 335 34 0 0 0 30 0 0 3 0 0 1
-
secundare III-VI 668,2 66,8 17356 1735 483 713 212 88 192 10 10 5 22 0
Total 685,3 68,5 17691 1769 483 713 212 118 192 10 13 5 22 1
T. igiena Total 579,2 579,2 4914 491 247 118 85 23 2 11 2 3

Posibilitatea de produse secundare este obligatorie pe suprafata ( 68,5 ha/an), volumele de


extras prevazute in plan fiind orientative. De asemenea, pot fi parcurse cu taieri de ingrijire sau
degajari ~i alte u.a. daca stadiul de dezvoltare a arboretelor va cere aceste interventii in deceniu.

6.4. Posibilitatea totala (produse principale + conservare + produse secundare)

-- Tab. 6.4.1.
Tipul Suprafata - ha Volum- m3 Posibilitatea anuala pe specii - m3
Specificari
fun ct. Totala Annala Total Anual FA MO GO CA ST BR PLT DR DT DM
Produse princ. III-VI 203,3 20,3 34249 3425 1200 1346 582 77 103 107 - - - 10
Taieri de cons. II 33,8 3,4 740 74 8 12 39 15 - - - - - -
Prod use II 17,1 1,7 335 34 - - - 30 - - 3 - - 1
secundare III-VI 668,2 66,8 17356 1735 483 713 212 88 192 10 10 5 22 0
Total 685,3 68,5 17691 1769 483 713 212 118 192 JO 13 5 22 1
IPrincjp~Ie + II 50,9 5, 1 1075 108 8 12 39 45 0 0 3 0 0 1
secundare III-VI 871,5 87,1 51605 5160 1683 2059 794 165 295 117 10 5 22 101
Total 922,4 92,2 52680 5268 1691 2071 833 210 295 117 13 5 22 ]]I

'----·
Taieri de igiena 579,2 579,2 4914 491 247 118 85 23 2 11 2 3
Total gen.* 1501,6 671,4 57594 5759 1938 2189 918 233 297 128 15 5 22 14
·--
"diferenta fata de suprafata totala a U.P. provine de la faptul ca unele u.a. se vor parcurge cu doua lucrari de ingrijirc sau
pe procente de suprafata.

Indicele de recoltare total va fi de 3, 9 me/ an/ha

Comparand acest indice cu indicele de crestere curenta total (6,5 me/an/ha) se constata ca in
urmatorii zece anise va realiza o acumulare de biomasa de eel putin 2,6 me/an/ha.

6.5. Lucrari de ajutorarea regenerarii naturale si impaduriri


Lucrarile de regenerare si impadurire preconizate a fi executate in deceniu sunt sistematizate in
,,Planul lucrarilor de regenerare si impadurire" din partea a II-a a proiectului (12.3.) Prezentul
amenajament prevede Iucrari de ajutorare a regenerarii naturale in mai toate arboretele care se vor
parcurge cu taieri de regenerare (progresive ), pe 0,6 din suprafata acestora. Lucrarile de ingrijire a
regenerarii naturale sunt prevazute in doua u.a. de 5 si 15 ani (u.a. SOD, 85A). Impaduriri se prevad in
completarea regenerarii arboretelor ce se vor parcurge cu taieri progresive definitive pe o suprafata
efcctiva de 17,9 ha (19% din suprafata totala a acestora), dupa taieri rase (u.a. 12A ~i43C%), precum
si a clasei de regenerare (u.a. 58B). Se mai prevede completarea unor arborete tinere care nu au inchis
starea de masiv (u.a. 70C, 75E, 77J, 80D, 81A). Pe Ianga speciile de baza, molidul, fagul, gorunul,
I .

stejarul si aninul negru, ca specii de amestec se propune paltinul, ciresul, frasil1ul, teiul si bradul.
Formula de impadurire pe ansamblu este: 41 %PAM 36%(MO,BR,LA) 9%GO 6%(FA,FR,CI)2%ST
6%(ANN,TE).
Lucrarile de regenerare si impadurire prevazute sunt redate sintetic in urmatorul tabel:
Tab. 6.5.1
Supraf
Simbol Categoria de lucrari
ha
A. LUCRARI NECESARE PENTRU ASIGURAREA REGENERARII NATURALE 113,9
A.I. Lucrari de ajutorare a regenerarii naturale 111,8
1A.2. Lucrari de ingrijire a regenerarii naturale 2, 1
B. LUCRARI DE REGENERARE $1 IMPADURIRE (

22,4
B.1. Impaduriri In terenuri goale din fondul forestier 1,0
B.1.1. Impaduriri in poieni si goluri 1,0
B.2. Impaduriri In suprafete parcurse sau pre vazute a fi parcurse cu taieri de regenerare 18,4
B.2.3. Impaduriri dupa taieri progresive 17,9
B.2.7. Impaduriri dupa taieri rase la anin 0,5
Impaduriri in suprafete parcurse sau propuse a fi parcurse cu taieri de inlocuire a arboretelor 3,0
B.3.
necoresQunzatoare
B.3.1. Impaduriri dupa inlocuirea arboretelor derivate 3,0
C. COMPLETARI IN ARBORETELE CARE NU AU INCHIS STAREA DE MASIV. 10,2
C.l. Completari In arborete tinere existente 5,8
C.2. Completari ill arboretele nou create (20% la B) 4,4
D. INGRIJIREA CUL TURILOR TINERE 21,2
D.l. Ingrijirea culturilor tinere existente 17,2
D.2. Ingrijirea culturilor tinere nou create 4,0

6.6. Refacerea arboretelor slab productive si substituirea celor cu comuozitii necorespunzatoare


in cadrul U.P. exista 112,6 ha de arborete slab productive si provizorii, ceea ce reprezinta 8%
din suprafata paduroasa actuala (vezi paragraful 4.7.). Dintre acestea, doar 75,7 ha sunt incluse in
subunitatea de conservare deosebita S.U.P. ,,M" si vor fi parcurse cu taieri de conservare (u.a. 7F,
20C, 22C, 23A, 23B, 24A, 24D, 25E si 26C), rarituri (u.a. 40B, 41 B, 43B) sau doar taieri de igiena
(u.a. 3C, SC, 7B, 8B, 18C, 21A, 21D; 25A, 26B, 33, 78A). Restul arboretelor sunt arborete
carpinizate, dar si arborete natural fundamentale de productivitate inferioara sau subproductive,
Ritmul refacerii sau substituirii arboretelor slab productive si provizorii a fost stabilit in functie de
varsta si starea lor, fiind prezentat in tabelul ce urmeaza:
r··--··----·---~-·- .. - ·---- -·--·---·--·--- Tab. 6.6.l.
--·- -·-----------·--------
Arborete din tipul Il de
Arborete din tipurile III-VI de categorii funct,
Supra- categorii functionale
Caracterul actual al tipului fata Taieri cu regenerarea Taieri In
de padure Taieri rase Taieri Taieri Taieri
naturala din samanta orang Taieri de de con-
de de
ha Alte Alte mgnjire
dee.I dee.II dee.I dee.II dee.I servare ingrijire igiena
dee. dee.
Nat. fundam. de prod. inf. 53,5 12,5 41,0
Nat. fundam. subprod. 18,0 1,0 .• 6,5 10,5
Total derivat de prod. mijl. 30,0 3,0 4,4 10,0 12,6
Total derivat de prod. inf. 11, 1 6,6 4,5
____ 'f_Q}~~-~~-~ ___ _hQ - - 3,0 4,4 --~-- - - 16,~ _19,1~~·17,1 ~ __ _jl;S
c._ _
6.7. Masuri de gospodarire a arboretelor afectate de factori destabilizatori
Tab. 6.7.1.
Natura gradul Lucrari prevazute - ha
Suprafata
Taieri Taieri Taieri de
de afectare ha Rarituri Curatiri Impaduriri Total
progresive rase conservare
Inmlastinare permanenta 18,3 17, 1 0,5 17,6
Roca la suprafata O,lS 80,7 6,6 24,1 30,7
0,2 s 45,8 7,7 6,2 13,9
0,3 s 71,5 67, 1 67,1
0,4 s 26,0 0,9 0,9
0,5 s 9,1 9, 1 9,1
0,6S 1,5 0,0
Tulpini nesanatoase 30% 3,6 1,1 1,1
Uscare slab a 19,9 7,7 9,7 17,4
mijlocie 2,5 0,0
Doboraturi izolate 68,2 14,6 11,3 25,9
destul de frecv. 3,0 3,0 3,0
Rupturi izolate 125,6 19,3 18,9 38,2
frecvente 5,1 5, 1 5,1
T 0 TA L 470,5 52,3 0,0 17,7 159,5 0,0 0,5 230,0

Suprafata afectata este de 325,6 ha - circa 22% din suprafata paduroasa, aceeasi u.a. putand fi
afectata de 2 (u.a. I, 24D, 70B, 76B, 77C, 81D, 81E, 85C, 86A) sau chiar 3 (u.a. 26B, 72A, 78B, 87,
90) asernenea factori. in tabelul de mai sus sunt prezentate lucrarile prevazute, menite sa elimine, pe
cat posibil, efectele factorilor enumerati.
7. VALORIFICAREA SUPERIOARA A ALTOR PRODUSE ALE FONDULUI
FORESTIER IN AFARA LEMNULUI

7.1. Potentialcinegetic
Speciile de vanat stabile care populeaza teritoriul sunt cerbul carpatin, capriorul, ursul brun,
mistretul si iepurele, a carer efectiv sunt sub normal. La scaderea efectivelor de vanat poate contribui
presiunea antropica ce se manifesta prin braconaj, exploatare, pastorit si turism. Pentru viitor se
impune rnarirea efectivelor de vanat spre cele optime prin repopulari adecvate, combaterea eficienta a
braconajului, asigurarea linistii, respectarea cu strictete a sezonului si conditiilor de vanatoare stabilite
de lege, precum si construirea unor instalatii de vanatoare - hranitori, sararii, poteci de vanatoare,
observatoare s.a,

7.2. Potential salmonicol


in cadrul unitatii de productie pe vaile din zona de munte sunt conditii de crestere a
salmonidelor. Pentru a mari productivitatea piscicola a fondului de pescuit se propun urmatoarele:
popularea periodica cu puieti de pastrav indigen si curcubeu, masuri eficiente de paza pentru
combaterea braconajului, construirea de cascade din lemn, pentru oxigenarea apei si adapost, mai ales
pe cursurile line de apa, asigurarea linistii apelor, mai ales in perioada de imperechere si depunere a
icrelor.

7.3. Potentialfructe de padure


in conditiile geografice si pedoclimatice ale unitatii de productie gasesc conditii bune de
vegetatie o serie de specii lemnoase si erbacee, care pot fi usor valorificate. Dintre acestea cea mai
mare pondere economica o au: afinul, zmeurul, macesul si murul. Se mai poate recolta ghinda, jir,
mere padurete, porumbele, etc.
Fructele de padure sunt recoltate din fondul forestier, dar si de pe terenurile invecinatc: pasuni,
fanete, aliniamente de drumuri, etc. cantitatile de fructe de padure ce se pot recolta variaza de la an la
an, in functie de conditiile meteorologice, intensitatea fructificatiei si de modificarea conditiilor legate
de gradul de acoperire a solului cu vegetatie forestiera.

7.4. Potentialciupercicomestibile
De pe teritoriul unitatii in studiu se pot recolta hribi, galbiori, ghebe. Productia de ciuperci
comestibile variaza de la an la an in functie de conditiile climatice astfel incat nu se poate estima
productia viitoare. Humificarea activa a litierei creeaza conditii favorabile dezvoltarii galbiorilor, cat
~i a hribilor care pot forma obiectul recoltarii, preluarii si valorificarii la export si in tara cu beneficii
importante.
7.5. Resurse melifere

Pe teritoriul U.P. exista putine specii forestiere de interes apicol. in general, pe Iang
valorificarea florilor de salcam, se poate conta pe artar, salcie si arbusti, cat si pe alte specii ierboas
(pentru mierea poliflora) existente in suprafetele neocupate de padure, cele din arboretele c

consistente reduse, sau din suprafetele nou regenerate ( culturi de 5-15 ani), ce nu au realiza
inchiderea starii de masiv.

7.6. Alte produse

In afara de sortimentele mentionate anterior, pe teritoriul unitatii de productie se mm po


recolta si valorifica si alte produse ale padurii dupa cum urmeaza:
- seminte forestiere de molid, brad si fag din rezervatiile de seminte existente,
- rasina - din arboretele prevazute la taieri definitive si mai ales din scurgerile etc.
- plante medicinale,
- arac1,
- lemn pentru celuloza,
- bile-rnanele,
- fascine,
- cetina, conuri etc.
8. PROTECTIA FONDULUI FORESTIER

In gospodarirea optima a padurilor un rol esential ii are o stare fitosanitara buna. Asigurarea
acesteia impune instituirea unui sistem informational, care sa permita cunoasterea in timp ~i spatiu a
situatiei, precum si interpretarea corecta a tuturor datelor privind starea padurii.
Avand permanent la dispozitie date concrete despre starea padurii ~i conditiile ecologice in
care acestea se dezvolta se pot desfasura activitati complexe si interne de protectie, intre care masurile
preventive sunt de importanta majora.

8.1. Protectia impotriva doboraturilor si rupturilor de vant si zapada


In paralel cu efectuarea descrierii parcelare, in teren s-au facut si observatii cu privire la gradul
de periclitare a arboretelor datorita acestor fenomene. Luand in considerare documentele de arhiva se
poate aprecia ca anual s-au produs doboraturi de vant si zapada in general cu caracter izolat si
localizate in arboretele de molid ~i in special cele situate pe versanti expusi vanturilor dominante.
Aceste doboraturi, coroborate uneori si cu zapezile abundente au dus in unele situatii la doboraturi in
mas a.
Pentru a preveni aceste dezastre, se recomanda cornpozitii tel apropiate de cele ale tipului
natural fundamental, promovarea provenientelor locale, constituirea de benzi de protectie formate din
specii rezistente, impadurirea tuturor golurilor ~1 refacerea consistentei arboretelor subnormale
folosind specii mai rezistente la vant (fag, paltin).
De asemenea se recornanda aplicarea unor tratamente care sa asigure mentinerea sau
promovarea de arborete cu structuri rezistente la adversitati si parcurgerea arboretelor cu lucrarile de
ingrijire adecvate.

8.2. Protectia impotriva incendiilor


Cu toate ca in fondul forestier nus-au produs incendii (si chiar daca au avut loc, au fost stinse
Inca din stadiu incipient) cauzele care pot duce la izbucnirea unor incendii in padure sunt:
aprinderea focului in padure, nesupravegherea sau lasarea acestuia nestins de catre
muncitorii forestieri, turisti, vanatori etc.
fumatul in alte locuri decat cele amenajate in acest scop si aruncarea tigarilor aprinse la
1ntamplare;
trasnetul, accidental, in timpul furtunilor puternice.
Majoritatea cauzelor care produc incendii in padure provin, in general, din nerespectarea ins-
tructiunilor de paza si prevenirea incendiilor, din neglijenta persoanelor care lucreaza in padure, a
turistilor etc.
In scopul prevenirii izbucnirii unor incendii in padure, se vor lua urmatoarele masuri
preventive:
intocmirea cu regularitate a planurilor de prevenire si stingerea incendiilor;
procurarea ~i verificarea periodica a materialelor pentru stingerea incendiilor;
amenajarea locurilor speciale pentru popas si .fumat;
organizarea patrularii pe timpul sezonului uscat;
organizarea si instruirea formatiilor pentru stingerea incendiilor;
organizarea tuturor lucrarilor ce se executa in padure in conformitate cu normele pentru
paza si stingerea incendiilor; -
revizuirea amanuntita a cablurilor ~i instalatiilor electrice (grupuri electrogene, electro-
pompe, fierastraie electrice, etc.);
amenajarea unor observatoare pentru depistarea incendiilor;
dotarea tuturor punctelor de lucru si a cantoanelor silvice cu pichete pentru prevenirea
si stingerea incendiilor echipate corespunzator;
supravegherea focurilor din parchete rase in care se ard resturile de exploatare pe toat
durata acestora;
dotarea tractoarelor cu dispozitive de captare a scanteilor.
in trupurile de padure in care se practica turismul la sfarsit de saptamana se va avea in vedere
ca turistii sa nu faca foe in padure si nici mai aproape de 100 m de liziera padurii,
Persoanele insarcinate cu paza si protectia padurilor trebuie sa dispuna de mijloace radio (statii
mobile, telefoane) pentru a anunta in timp util orice eventual incendiu.

8.3. Protectiaimpotrivapoluariiindustriale
Efectele poluarii industriale nu se resimt pe teritoriul U .P.
Pana in prezent nu s-a efectuat studii cu caracter special privind influenta poluarii industriale
asupra padurilor din U.P.

8.4. Protectia impotrivabolilor si a altor daunatori


Vegetatia forestiera este expusa in permanenta actiunii unor factori biotici, agenti patogenii de
natura entomologica sau criptogamica.
in vederea evitarii pagubelor produse de daunatori se vor lua urmatoarele masuri de protectie:
masuri preventive;
masuri de carantina;
masuri de combatere propriu-zisa;
Masurile preventive - au scopul de a asigura arboretelor conditii bune de vegetatie pentru a le
conferi rezistenta fata de diferite boli si daunatori.
Aceste masuri se realizeaza prin:
urmarirea cu continuitate a starii de vegetatie a arboretelor ~1 efectuarea la timp a
lucrarilor de ingrijire si a taierilor de igiena;
ameliorarea conditiilor stationale prin fertilizari, desecari si irigari.
Masurile de carantina - se aplica pentru impiedicarea raspandirii bolilor si daunatorilor dintr-
un loc in altul. Ele constau in:
efectuarea controlului fitosanitar a materialului saditor;
izolarea padurilor atacate si combaterea urgenta a daunatorilor din aceste paduri.
Masurile de combatere - au scopul de a distruge daunatorii prin:
metode fizico-chimice, ce utilizeaza insecticide organoclorurate (Detox, Defatox) cu
mentiunea ca acestea pot da reactii adverse prin accentuarea in diferite grade a
dezechilibrului ecologic propriu ecosistemelor forestiere;
biologice, ce folosesc introducerea in padure a faunei entomofage, inmultirea pe cale
artificiala a zoofagilor, a pradatorilor si a parazitilor si introducerea lor in padurile
atacate, precum si folosirea preparatelor microbiologice (Dipel, Bactospeine,
Thuringin) sau a virusurilor entomopatogene.
Speciile de daunatori pot fi grupate, dupa natura vatamarii in patru mari categorii:
- vatamari provocate lemnului, tulpinii etc.;
- defoliatori;
- daunatori criptogamici ai lemnului;
- daunatori criptogamici ai frunzelor, fructelor etc.
Indiferent de felul atacului ( criptogamic sau entomologic ), este necesara o urmarire atenta a
aparitiei atacurilor, extragerea imediata a arborilor afectati si combaterea daunatorilor pe micile
suprafete localizate pentru a preintampina extinderea lor.
Personalul de teren va executa, periodic, Iucrari de depistare si control conform instructiunilor
in vigoare.
in vederea stabilirii concrete a daunatorilor si a gradatiei la care s-a ajuns se vor recolta probe
si se vor trimite la laborator.
Este necesar sa se tina o evidenta clara a daunatorilor pe fiecare u.a. urmarindu-se evolutia
acestora in vederea interventiei la momentul oportun.
9. INSTALATII DE TRANSPORT, TEHNOLOGII DE EXPLOATARE ~I
CONSTRUCTII FORESTIERE

9.1.Instalatii de transport
Tab. 9.1.J.
Nr. Indicativ Lungime (km) Suprafata Volumu1
Denumirea drumului
crt. drum in padure" in afara padurii total deservita -ha- deservit -me-
DRUMURI EXISTENTE
- drumuri pub/ice
Valea Iadului - fost
1 DPOOl - 0,2 0,2 11, 1 419
FE023
2 DP015 Remetea - Meziad 0,8 - 0,8 90,9 1907
Total 0,8 0,2 1,0 102,0 2326

- drumuri f o r e s t i e r e - nu sun t
3 FE001 Dragoteni 0,7 - 0,7 73,2 1437
4 FE004 Valea Nimaiasa 0,4 - 0,4 24,2 166
5 FE005
--
Talharu - Boceasa 0,9 - 0,9 128,0 7470
6 FE008 Valea Ciripa 3,0 - 3,0 90,2 6943
7 FEOl l Valea Sebisel - 0,2 0,2 34,5 297
8 FE013 Valea Magura 3,3 - 3,3 140,6 9524
9 FE014 Valea Sohodol - 0,2 0,2 16,7 1258
10 FE019 Valea Seaca 0,4 0,5 0,9 91,5 1469
11 FE020 Valea Pesterii 2,4 - 2,4 264,3 6693
12 FE025 Valea Gugii - 0,1 0,1 16,8 1912
Total 11,1 1,0 12,1 880,0 37169
TOT AL EXISTENTE 11,9 1,2 13,1 982,0 39495
'-------·~-
DRUMURI NECESARE
13 FNOOl Valea Obarsiei - 3,6 3,6 71,9 1143
14 FN002 V. Seaca - prelungire 2,9 - 2,9 103,8 7181
15 FN003 Valea de Muieri 0,4 2,8 3,2 58,8 2075
16 FN004 Gurbesti - prelungire - 1,5 1,5 26,0 561
17 FN005 Petreasa - 2,4 2,4 97,0 2391
18 FN006 Remetea - 3,4 3,4 39,9 3555
19 FN007 Valea Sase - 2,6 2,6 78,7 1316
TOT AL NECESARE 3,3 16,3 19,6 476,1 18222
TOTAL GENERAL 15,2 17,5 32,7 1458,1 57667
*In sau adiacent fondului forestier apartinand UP

Accesibilitatea este de 67%, distanta medie de colectare pe U.P. fiind de 1,54 km; s-au
considerat accesibile arboretele avand distanta medie de colectare de pana la 1,6 km. Pentru
accesibilizarea totala a U.P. e nevoie de construirea a 7 drumuri forestiere, in lungime totala 19,6 km.
Date privind accesibilitatea fondului forestier si a posibilitatii sunt prezentate si in capitolul 15.5.
(,,Evidente privind accesibilitatea fondului forestier si a posibilitatii"). Dintre aceste drumuri
forestiere, doar FN002 - prelungire Valea Seaca (pana in dreptul bornei 64) este rentabil a se construi
in deceniu. Prin construirea acestui drum forestier accesibilitatea va creste la 74%.
Pentru scoaterea si transportul materialului lemnos se folosesc numeroasele drumuri de pamant
care se racordeaza sau sunt in prelungire la drumurile intravilane ale localitatilor; acestea nu au fost
incluse in calculul accesibilitatii si pot fi folosite pe vreme uscata sau cu ingheturi.
Densitatea retelei instalatiilor de transport (ml/ha)
Tab. 9.1.2.
Densitate
Actuala in viitor
Natura drum
Drumuri publice 0,7 ml/ha 0,7 ml/ha
Drumuri forestiere 8,3 ml/ha 21,7 ml/ha
Total 9,0 ml/ha 22,4 ml/ha

Accesibilitatea fondului de productie ~i a posibilitatii


Tab. 9.1.3.
Accesibilitatea
SPECIFICARI
actuala - % la sfarsitul deceniului - %
a) Fondul de productie: 65 72
din care: exploatabil 73 94
preexploatabil 70 75
neexploatabil 58 59
b) Posibilitatea: 69 81
din care: produse principale 72 91
produse secundare 59 60
taieri de conservare 81 1 00 I
taieri de igiena 76
~----------->-'-----'-------------------~----------------·---
82 I
.... _!

9.2. Tehnologii de exploatare

La recoltarea si colectarea masei lemnoase din parchete trebuie s~ se respecte tehnologiile de


exploatare care urmaresc evitarea degradarii solului si sa se asigure o stare de sanatate corespunza-
toare a arboretelor, precum si regenerarea acestora in cele mai bune conditii.
Tehnologia de exploatare este cea a arborilor sectionati si a partilor de arbore.
Tehnologiile de exploatare vor avea in vedere urmatoarele restrictii:
protejarea solului;
protejarea arborilor care raman in arboret.
Pe parcursul exploatarii parchetelor de catre agentii economici se vor efectua controale de catre
personalul silvic pentru a se asigura respectarea regulilor silvice la exploatare.
Reprimirea parchetelor se va face la term en si In conditiile prevazute prin autorizatia . de 1·

exploatare, numai dupa evacuarea completa a materialului lemnos ~1 curatirea corespunzatoare a


acestora.

9.3. Constructiiforestiere

In cadrul U.P. nu exista constructii.


10. ANALIZA EFICACITATII MODULUI DE

GOSPODARIRE AP ADURILOR

10.1. Realizareacontinuitatiifunctionale
Asigurarea continuitatii functionale a padurilor presupune in general doua aspecte: asigurarea
continuitatii protectiei si asigurarea continuitatii productiei in limitele determinate de structura pe cla-
se de varsta a arboretelor. Pentru realizarea acesteia au fost atribuite functii pentru fiecare arboret
(vezi cap. S), amenajamentul prevazand modalitatile specifice de gospodarire prin care se urmareste o
anumita specializare a arboretelor in vederea asigurarii continuitatii si exercitarii la maxim a functiilor
atribuite.
Gruparea arboretelor in raport cu functiile atribuite in concordanta cu telurile de gospodarire
urmarite s-a facut in cadrul a trei subunitati de productie sau protectie (S.U.P. ,,A", si S.U.P. ,,M" si
S.U.P. ,,K").
Din intreaga suprafata de 14S8,1 ha a proprietatii, la ora actuala 14S4,9 ha e ocupata de paduri,
0,5 ha reprezinta clasa de regenerare si 2,7 ha sunt terenuri pentru administratie (2,4 ha - linii
parcelare principale si 0,3 ha culoare de inalta tensiune). Din aceasta suprafata paduroasa, 1306,6 ha
(90%) sunt grupate in S.U.P. ,,A" - codru regulat, avand rol de productie si secundar de protectie si
alcatuind fondul productiv al U.P .. Pe langa aceasta s-au mai constituit: o subunitate grupand arborete
cu functii speciale de protectie, pentru care nu se reglernenteaza productia de masa lcmnoasa: S.U.P.
,,M" - cu o suprafata de 121,0 ha- 8% si o subunitate grupand doua rezervatii de serninte: S.U.P. ,,K"
- cu o suprafata de 27,3 ha - 2%.

Suprafata paduroasa este zonata dupa cum urmeaza:


- grupa I (1148,2 ha), fiind formata din:
- paduri de pe versantii raurilor si paraielor din zonele montana ~1 colinara, care
alimenteaza lacurile de acumulare (T IV) - categoria 1 C - 17S,1 ha;
· - paduri situate pe stancarii, pe grohotisuri, pe terenuri cu eroziune in adancime, pe
terenuri cu inclinare mai mare de 3 S grade, iar cele situate pe substrate de flis, nisipuri sau
pietrisuri, cu inclinare mai mare de 30 grade (T II) - categoria 2A- 103,9 ha;
- paduri situate pe terenurile cu inmlastinare permanenta, de pe terase, lunci interioare,
lunca si Delta Dunarii (T II) - categoria 21 - 17,1 ha;
- paduri stabilite ca rezervatii pentru producerea de seminte forestiere si conservarii
genofondului forestier (T II) - categoria SH - 27 ,3 ha;
- paduri constituite in zone de protectie (zone tampon) a rezervatiilor din parcurile
nationale si a altor rezervatii - situri Natura 2000 (T III) - categoria SL - 824,.8 ha;
- grupa a II-a (270, 1 ha), fiind formata din:
- paduri destinate sa produca, in principal, arbori grosi de calitate superioara, pentru
lemn de cherestea (T VI) - categoria 1 B - 297, 1 ha;
- paduri destinate sa produca, in principal, arbori mijlocii ~1 subtiri pentru celuloza,
constructii rurale si alte utilizari (T VI) - categoria 1 C - 10, 1 ha.

Se considera ca astfel, zonarea functionala este corespunzatoare si pe viitor, asigurand cadrul


adecvat pentru realizarea continuitatii functionale a arboretelor.
In urmatoarele decenii suprafata impadurita va creste prin impadurirea clasei de regenerare.
Proportia speciilor se va schimba treptat in favoarea a speciilor de foioase de amestec valoroase,
diminuandu-se in principal procentul carpenului si molidului. Continuitatea pe termen lung a
productiei de rnasa lemnoasa este conditionata de repartitia echilibrata a arboretelor pe clase de varsta,
conditie inexistenta in prezent. In viitorul optim se urmareste revenirea la tipul de padure natural
fundamental ~i cresterea productivitatii arboretelor.

10.2. Dinamica dezvoltarii fondului forestier


Datele prezentate in partea a II-a a amenajamentului, la paragraful 14.1. si 14.2. sintetizeaza
dezvoltarea fondului forestier productiv in urmatoarele trei decenii, prezentand si situatia viitorului
optim. Dinamica dezvoltarii fondului forestier productiv este prezentata cu ajutorul a doua grupe de
indicatori: cantitativi si calitativi.

10.2.1.lndicatori cantitativi

--.----·------·--·--'------··-·- ··-------------·---·---····'·--····-
Tab. I 0.2. 1.1
-- · ·---·----···--··--···-

f
Valoare
Nr.
Indicatori cantitativi UM peste peste 20
c~ actuals in viitor
---------·---------------------·-----· -·-·-·------- -·---·--
10 ani de ani ~·--··

! 1. Ponderea padurilor In suprafata totala a fondului for. % 100% 100% 100% 100%
2. Volum lemnos pe picior - total mii rrr' 380 418 459 567
3. Volum lemnos pe picior - mediu (la hectar) m3/ha 291 320 351 434
4. Clasa de productie medie - II8 II8 II8 II8
5. Cresterea curenta totala mj 8912 9023 9194 8208
6. Cresterea curenta medie m3/an/ha 6,8 6,9 7,0 6,3
7. Cresterea indicatoare totala rrr'zan 5371 5438 5541 5860
8. Cresterea indicatoare medie rrr'zan/ha 4,1 4,2 4,2 4,5
9. Posibilitatea de produse principale - totala m3/an 3425 3427 5416 5860
10. Posibilitatea de produse principale - la hectar rrr'zha 2,6 2,6 4,1 4,5
11. Posibilitatea de produse secundare - totala m:i/an 1746 1360 1020 2350
12. Posibilitatea de produse secundare - la hectar rrr'zha 1,3 1,0 0,8 l_J___

1. Suprafata fondului productiv se va modifica nesemnificativ prin impadurirea clasei de


regenerare (0,5 ha).
2. Consistenta actuala de 0,80 este ceva sub cea optima (0,85-0,90). Se estimeaza ca aceasta
va creste la 0,83 in deceniul doi si la 0,86 in deceniul trei.
3. Fondul lemnos productiv si volumul mediu la hectar vor creste sustinut in urmatoarele
decenii, nedepasind parametrii optimi de circa 567 mii rrr' ( 434 m' /ha).
4. Cresterea curenta totala si indicele de crestere curenta vor creste sustinut in urmatoarele
decenii, de la 8912 m3 (6,8 m3/ha) la 9194 m' (7,0 m3/ha) in deceniul trei. Se observa ca si la ora
actuala, acesti parametrii sunt peste valorile optime de 8208 m3 (6,3 m3/ha). Acesta fapt se datoreaza
existentei unui mare excedent de arborete de clasa a V-a de varsta si de rasinoase,
5. Posibilitatea prognozata va creste doar in deceniul trei, la 5416 m ', ramanand cu ceva sub
cea optima.
In viitor, in conditiile optime a unei structuri pe clase de varsta normale, anual s-ar putea
recolta sustinutcirca 5860 rrr' de produse principale si 2350 m' de produse secundare.
6. Cresterea indicatoare In viitorul optim va fi de 5860 m' /an (4,5 m ' /an/ha).

10.2.2. lndicatori calitativi

1. Cornpozitia fondului productiv va suferi modificari prin cresterea proportiei speciilor de


foioase de amestec valoroase, diminuandu-se in principal procentul carpenului si molidului.
2. Provenienta arboretelor fondului productiv este in prezent:
• arborete din samanta 73%
• arborete din plantatii 8%
• arborete din lastari 19%
In viitor trebuie redusa la minim regenerarea din lastari si plantatiile.
3. Clasa de productie medie a arboretelor nu se va mai imbunatati, ea fiind si cea data de
bonitatea stationala (II8).
4. Productivitatea arboretelor se va irnbunatati in deceniile urmatoare prin irnbunatatirea
compozitiei si inlocuirea arboretelor carpinizate si provenite din lastari.
Masurile silviculturale de ansamblu vor duce la refacerea treptata a tipurilor natural fundamen-
tale de padure si apropierea de compozitia generala optima ceea ce va determina sporuri de produc-
tivitate si posibilitati de recoltare crescute in deceniile viitoare.
11. DIVERSE

11.1. Data intrariiin vigoare a amenajamentuluisi duratade valabilitatea acestuia


Prezentul amenajament intra in vigoare incepand cu data de 1 ianuarie 2014 si are o valabilita-
te de 10 ani, respectiv pana la data de 31 decembrie 2023.

11.2. Recomandari privind tinerea evidentei lucrarilor executate pe parcursul duratei de


valabilitate a amenajamentului
Conform instructiunilor in vigoare, structura administrativa a fondului forestier al comunei Urvind
are obligatia de a completa toate evidentele referitoare la lucrarile efectuate pe baza prevederilor
amenajamentuluiprecum si altele neprevazute dar executate din diverse motive fortuite. Astfel, pe baza de
acte legale se vor inregistra:
• miscari de suprafete din fondul forestier cu indicarea suprafetelor in cauza si in cazul
iesirilor (in special in baza legii 18/1991 si a legii 1 /2000) a u.a., precum ~1 actul
normativ care a aprobat miscarea respectiva ;
• suprafata arboretelor parcurse cu taieri de regenerare si volumul de masa lemnoasa
rezultat in urma acestor taieri;
• suprafata arboretelor slab productive, parcurse cu taieri de refacere ~1 substituire ~1

volumul de masa lemnoasa recoltat;


• suprafata arboretelor parcurse cu taieri de ingrijire si volumul rezultat;
• volumul de masa lemnoasa recoltat din produse accidentale, precum si precomptarea lui
pe seama posibilitatii de produse principale;
• suprafete efectiv realizate cu lucrari de regenerare si impaduriri;
• stadiul regenerarilor naturale in arboretele prevazute si parcurse cu taieri de regenerare
in cursul deceniului;
• suprafete efectiv realizate cu culturi speciale;
• realizari in dotarea cu drumuri forestiere si constructii silvice;
realizari in deschiderea liniilor parcelare;
• mentionarea u.a. in care au avut loc fenomene deosebite - incendii, uscare, doboraturi de
vant etc.
La finele fiecarui an de aplicare se vor totaliza pe U.P. elementele cumulabile inregistrate in
evidenta anuala. Evidenta dccenala a aplicarii amenajamentului este un centralizator pe ani a categori-
ilor de Iucrari executate in U.P., unde se acumuleaza diferentele in plus sau in minus dintre cantitatile
planificate si cele realizate.
11.3. lndicarea hartilor anexate amenajamentului

- Harta arboretelor la scara 1 :20.000


- Harta lucrarilor de cultura si exploatare, la scara 1 :20.000

11.4. Colectivul de elaborarea amenajamentului


Faza de teren:
- descrieri parcelare: ing. Bar Samuel
ing. Kovacs Antal
- ridicari in plan: ing. Kovacs Antal
- inventarieri ing. Kovacs Antal
Faza birou:
- redactarea amenajamentului: ing. Cocian Emil
- indrumare ~i control: ing. Ferko Jeno - membru C.T.A.P.
ing. Cocian Emil - sef proiect
- tehnoredactare: ing. Cocian Emil

11.5. Bibliografie
Academia Romaniei - Atlas climatologic;
Amenajamentul UP I Prisaca, UP III Sohodol, UP IV Meziad, OS Beius;
Amenajamentul UP I Boceasa, UP II Molivis, UP IV Iadolina, OS Remeti;
Dr. doc. V. Giurgiu - Biometria arborilor si arboretelor din Romania, ed.1972;
Dr. ing. C. D. Chirita si dr. ing. N. Patrascoiu - Extras din sistematica unitatilor de baza ale tipologiei forestiere;
Dr. ing. Al. Beldie - Flora indicatoare din padurile noastre - ed.1967;
Dr. ing. At. Haralamb - Cultura speciilor forestiere - ed.1967;
Dr. ing. C. D. Chirita si colaboratorii - Solurile Romaniei - ed.1967;
Dr. ing. C. D. Chirita si colaboratorii - Statiuni forestiere,ed.1977;
Dr. ing. F. Carcea: Metoda de amenajare a padurilor - ed.1972
Dr. ing. N. Rucareanu si dr. ing. I. Leahu - Amenajarea padurilor - ed.1982;
Dr. ing. V. Giurgiu - Biometria arborilor si arboretelor din Romania - ed.1972;
I.C.P.P.A. - Sistemul roman de clasificare a solurilor, ed.1980;
M.A.P.P.M. - Indrumar pentru amenajarea padurilor, ed.2000;
M.A.P.P.M. - Norme tehnice privind compozitii, scheme si tehnologii de regenerare a padurilor si de
impadurire a terenurilor degradate (1), ed. 2000;
M.A.P.P.M. - Norme tehnice pentru ingrijirea si conducerea arboretelor (2), ed. 2000.
M.A.P.P.M. - Norme tehnice privind alegerea si aplicarea tratamentelor (3), ed. 2000;
M.A.P.P.M. - Norme tehnice pentru amenajarea padurilor (5), ed. 2000;
11.6. Proces verbal Conferinta a II-a de amenajare
Denumirea persoanei juridice beneficiare Nr.
Primaria Comunei Remetea, jud. Bihor

PROCESVERBAL

A. OBIECT : Conferinta a II-a de amenajarea fondului forestierproprietate


publica, apartinand Comunei Remetea - UP I Remetea

B. PARTICIPANTI:

ing. Cristea Marius reprezentant M.M.S.C.

ing. Ferko Jeno membru CTAP

ing. Stefanica Adrian pnmar

ing. Hera Marius fond forestier O.S. Codrii Beiusului R.A

ing. Cocian Emil sef proiect

in conformitate cu Normele tehnice de amenajare a padurilor ne-am intrunit


pentru avizarea solutiilor tehnice prevazute pentru gospodarirea fondului forestier
proprietate publica apartinand Comunei Remetea, jud. Bihor, administrat de catre
Ocolul Silvie Codrii Beiusului R.A.
Actele legale prin care a fost reconstituita aceasta suprafata sunt:
- Titlu de proprietate nr. 21 din 20.10.2003 cu o suprafata de 1012.7 ha;
- Titlu de proprietate nr. 49/1 din 12.12.2002 cu o suprafata de 445.4271 ha.

--·Do-;~·~1·· ·
ING. "Ji'N'o' 'rteRKO
Avand codul numeric personal 1660915054654
este
A T E S T A T
de catre Ministerul /.\griculturii, Alimentatiei si
Plldurilor prin certltlcatul nr. 18 din data de
11.10.2001 sa certifice , din punct d~ vedere
tehnic, calitatea iucrarilor de arnenajare a
padurilor si a studiHor de transformare a
pasunilor impadurite.
~-.,-w•--•••··~···.~ ·-."''"~ ·~ • . .,, •. ,_,,, . .., ...... ,~.,•·~ •.. ,- , .... ,..,,, • .., ......':,,0-
1. Suprafata unitatii de productie

Suprafata fondului forestier apartinand Comunei Remetea este de 1458.1271 ha. Aceasta
uprafata provine din eadrul Oeolului Silvie Remeti, U.P. I Boeeasa - pareelele 110%, 111 %, 112%,
iJ15%, 116%, 161, 162%, U.P. II Molivis - pareelele - 24, 25, 26%, 176-179, 180%, 181%, 182%,
U.P. IV Iadolina - pareelele - 62%, 63%, .l 05%, 119%, preeum si din eadrul Oeolului Silvie Beius,
~.P. III Sohodol- pareelele - 109%, 110, respectivU.P. IV Meziad- pareelele - 5-7, 11-15, 17-19,
~0%, 21-24, 25%, 26-28, 29%, 31-40, 41 %, 42-48, 118-121, 123%, 124%, 125, 126, 127%, 128-130,
f11%, 132, 133, l 75L.
1.· Corespondenta dintre pareelarul si subpareelarul precedent si eel actual face parte din prezentul
~roces verbal si este prezentat la anexe.
I
Suprafata determinata la actuala amenajare este de 1458.1271 ha si este aceeasi cu cea inscrisa
l actele de proprietate.
j S-a constituit astfel Unitatea de Productie (U.P.) I - Remetea.
Suprafata unitatii de productie este de 1458.1 ha.
Repartitia fondului forestier pe categorii de folosinta se prezinta astfel:
A. Paduri si terenuri destinate impaduririi - 1455.4 ha, din care:
• teren aeoperit cu padure - 1454.9 ha;
• clasa de regenerare - 0.5 ha.
B. Terenuri afeetate gospodaririi padurilor - 2.7 ha; ,.
• linii pareelare principale - 2.4 ha;
• culoare pentru linii de inalta tensiune - 0.3 ha;
C. Terenuri neproductive (N) - nu sunt;
D. Terenuri scoase temporar dinfondul forestier (M)-' nu sunt.

2. Zonarea functionala
Padurile sunt incadrate astfel:
- in grupa I-a functionala (568.1 ha), categoriile functionale:
IC - 416.3 ha 2A- 103.9 ha 21- 17.9 ha 2L- 3.4 ha 5H- 27.3 ha
- in grupa a II-a functionala (887.4 ha), eategoriile functionale:
1 B -· 874. 3 ha 1 C - 13 .1 ha

3. Subunitati de gospodarire
In cadrul unitatii de productie s-au constituit trei subunitati de gospodarire, SUP "A'' - eodru
regulat, sortimente obisnuite, cu suprafata de 1306.6 ha, SUP "K" - rezervatie de seminte - 27.3
SUP "M" - conservare deosebita -121. 0 ha.

4. Bazele de amenajare
Regimul: S-a adoptat regimul codru pentru toate arboretele.
Compozitia: Compozitia-tel este corespunzatoare tipului natural fundamental de padure.
Tratamente: Pentru arboretele din UP s-a prevazut tratamentul taierilor progresive si tratam
taierilor rase.
Exploatabilitatea: S-a adoptat exploatabilitatea tehnica pentru arboretele din grupa a II-a functio
respectiv exploatabilitatea de protectie pentru arboretele din grupa I-a function
S.U.P."A". Varsta medie a exploatabilitatii pentru S.U.P."A" 111 ani.
Ciclul: S-a adoptat pentru arboretele din S.U.P."A" - codru regulat un ciclu de 110 ani.

5. Analiza ~i adoptareaposlbilitatil
In vederea fundamentarii posibilitatii pentru S.U.P."A" ~ codru regulat, sortimente obis
s-au calculat indicatorii de posibilitate prin procedeul cresterii indicatoare (Ic1 = 3493 m-') ~i

intermediul claselor de varsta (IcLV-pi = 3689 m-', IcLV-pd = 3940 m3)


S-a propus si adoptat posibilitatea de 3484 m3 /an.
Posibilitatea de produse secundare este de 2056 me/an (1925 me/an din rarituri si 131 moa
curatiri) ~i se va realiza prin parcurgerea anuala a 76.4 ha (65.8 cu rarituri si 10.6 cu curatiri).
Cu taieri de conservare vor fi parcurse 33.8 ha, preconizandu-se a se recolta un volum de 790 me,
Prin taieri de igiena se estimeaza case va recolta anual un volum de cca. 408 m3/an de pe
ha.

6. Analiza si adoptareaplanurilordecenale

Posibilitatea adoptata pentru S.U.P."A" este de 3484 m3/an si se va recolta din u.a. 6G
8C, 9A, 9B, lOA, lOB, 12A, 15B, 19D, 19E, 19F, 20A, 22A, 22B, 23D, 25B, 28, 38D, 38E, 4:
44, 45, 46B, 47B, 56B, 75C, 76D, 77C, 77D, 77F, 77G, 77K, SOB, 80F, 81E, 82A%, 83A, 83C,
si 87B.
7. Probleme speciale

a. Datorita suprapunerii partiale a fondului forestier peste Sit-urile Natura 2000 - Defileul
'risului Repede - Pddurea Craiului, cod ROSCJ0062 (parcelele: 1-39), Muntii Apuseni - Vladeasa,
»d ROSPA0081 (parcelele 70-79), Defileul Crisului Repede - Valea Jadului, cod ROSPAOJl 5
tarcelele 87, 88) si Valea ladei, cod ROSCI0262 (parcelele 89, 90), toate unitatile amenajistice in
auza au fost incluse in categoria functionala 5L (Till), 1nsa aceasta apare sau nu ca si o functie
noritara in functie de celelalte tipuri de categorii functionale.
Coordonatele Stereo 70 ale poligoanelor in care se incadreaza suprafata sunt urmatoarele:

- in Sit-uri:
parcelele 1 - 3 9 parcelele 70 - 76 parcelele 77 - 79
X=307578 Y=585126 X=323273 Y=582494 X=321523 Y=578338
X=309502 Y=588081 X=325325 Y=581217 X=322945 Y=579686
X=306308 Y=590106 X=326180 Y=584208 X=320861 Y=580175
X=303477 Y=588393 X=320077 Y=578804

parcelele 87 - 88 parcelele 89 - 90
X=316518 Y=586225 X=317521 Y=582476
X=317617 Y=586595 X=3 l 7342 Y=584843
X=317281 Y=585639 X=313783 Y=583705

- in afara Sit-urilor:
parcelele 40 -- 5 8 parcelele 59 - 60 parcelele 80 . ,. . 86
X=300848 Y=581225 X=295526 Y=586402 X=317820 Y=586940
X=301987 Y=588109 X=295156 Y=589048 X=319758 Y=587143
X=294900 Y=582766 X=293296 Y=587787 X=318947 Y=583310

b. Proprietarul are obligatia sa parcurga procedura de evaluare de mediu, pentru planuri si


ame, conform HG I 076/2004.
c. Amenajamentul intra in vigoare incepand cu data de 01.01.2014 si are o valabilitate de IO
ana la data de 31.12.2023.
d. Conferinta avizeaza solutiile tehnice propuse.
P ARTEA A II~A - PLANURI DE AMENAJAMENT
12. PLANURI DE RECOLTARE ~I CULTURA

84
12.1. Planuri decenale de recoltare a produselor principale

12.1.1. Planul decenal de recoltare a produselor principale - SUP "A" codru


regulat

12.1.1.1. Evidenta arboretelor din care urmeaza sa se recolteze posibilitatea


decenalll de produse principale

12.1.1.2. Planul decenal de recoltare a produselor principale - codru

12.1.1.3. Recapitulatia posibilitatii de produse principale

12.1.2.Planul lucrarilor de conservare

12.2. Planul lucrarilor de ingrijire si conducere a arboretelor

12.2.1.Planul lucrarilor de ingrijire a arboretelor

12.2.2.Recapitulatia posibilitatii decenale pe specii

12.3. Planul lucrarilor de regenerare si impadurire

85
12.1.1.1. Evidenta arboretelor din care se recolteaza posibilitatea decenala de produse principale
Nr.
Supra- Volum Urg.
Semintis P.R.M interventii
U.A. fata + 5 er Cons. de Fetui taierii
utilizabil ani In
(ha) (me) re gen. Total
dee.
6G 1,2 263 0,6 - 25 20 3 2 Taieri progresive (insam., p. In lum.)
70 22,9 6502 0,6 10 GO /05ani0.7S 25 20 2 1 Taieri progresive ( p. In lumina)
P.mari
SC 12,5 4118 0,7 - 27 20 3 l Taieri progresive (insamantare)
9A 0,6 177 0,7 - 33 20 3 1 Taieri progresive (Insamantare)
98 0,5 127 0,6 10 FA /05ani0.5S Mixt 31 20 2 l Taieri progresive ( p. In lumina)
10 A 12,9 3167 0,5 10 FA /07ani0.7S Mixt 26 10 2 2 Taieri progresive (p. In lum., rac.)
10 B 3,3 1001 0,7 l0 GO /07ani0.3S Mixt 33 20 2 1 Taieri progresive ( p. In lumina)
12 A 0,5 103 0,6 24 10 I 1 Taieri rase
I5 B 0,6 76 0,3 8 GO 2FA /07ani0.7S 1_5 IO 1 I Taieri progresive (racordare) I

Mixt
I9 D 1,6 406 0,6 l0 GO /05ani0.6S P.mici 26 20 2 1 Taieri progresive ( p. In lurnina)
19 E 1,8 427 0,6 - 26 20 3 2 Taieri progresive (insam., p. In lum.)
19 F 2,5 726 0,6 - 27 20 3 2 Taieri progresive (insam., p. In lum.)
20A 5,8 1346 0,5 10 FA /05ani0.6S P.mari 27 20 2 1 Taieri progresive ( p. In lumina)
22 A 6,2 1852 0,6 10 FA /07ani0.4S Mixt 27 20 2 1 Taieri progresive (p. In lumina)
22 B 6,5 1484 0,6 - 31 20 3 2 Taieri progresive (insam., p. In lum.)
23 D 2,3 573 0,5 I 0 FA /05ani0.5S Mixt 27 10 2 2 Taieri progresive (p. In lum., rac.)
25 B 643 0,5 I 0 GO /05ani0.7S Mixt 27 10 2 2 Taieri progresive (p. In lum., rac.)
---·---~2 1

28 0,7 118 0,4 IO FA /05ani0.7S Mixt 27 10 1 l Taieri progresive (racordare)


38 D 7,8 2550 0,6 - 31 20 3 2 Taieri progresive (insam., P: In lum.)
38 E 0,8 354 0,8 - 31 20 3 2 Taieri progresive (insarn., p. In lum.)
43 Co/o 3,0 677 0,9 - 24 10 1 l Taieri rase
44 5,2 675 0,3 7 FA 3ST /10ani0.7S 24 10 1 1 Taieri progresive (racordare)
Mixt
-----
45 6,0 1972 0,7 10 FA 11 Oani0.5S Mixt 33 20 3 1 Taieri ~rogresive ( p. In Jumina)_.. :.
46 B 4,0 0,5 8 FA 2ST /I Oani0.5S Taieri progresive (p. In Ium., rac.)
1047 Mixt 27 IO 2 2
47 B I,4 377 0,5 9 FA lST /10ani0.5S Taieri progresive (p. In lum., rac.)
Mixt 27 10 2 2
56 B 2,0 288 0,3 9 FA 1 GO /05ani0.5S Taieri progresive (rac.)
Mixt 13 10 2 2
75 c 6,0 2293 0,5 7 MO 3BR /07ani0.6S Taieri progresive (p. In lum., rac.)
Mixt 27 10 2 2
76 D ----· 2,?._ 961 0,5 10 MO /05ani0.7S Mixt 27 10 2 2 Taieri progresive (p. In lum., rac. )
'-----·-·-·-·- -~
77 c 11,6 2709 0,4 8 FA 2MO /I Oani0.5S Taieri progresive (p. In lum., rac.)
... .. _. ______________
--··---· .. -- ------
Mixt 27 IO 2 2
,.
-- . -·· ·-~----·--·-··----.-------·-----
:!}_}]___ __ __1_~,3 5096 0,6 10 MO /07ani0.3S Mixt 27 20 2 l Taieri progresive ( p. 'In lumina)
77 F 3, I 1034 0,6 8 FA 2MO /07ani0.3S 26 20 2 I Taieri progresive ( p. In lumina)
Mixt
77 G 3,5 1361 0,6 10 MO /10ani0.4S Mixt 27 20 2 1 Taieri progresive ( p. In lumina)
77K ---
2,5 730 0,4 10 MO /07ani0. 7S Mixt 27 10 _?,___?_ _Iaieri p~_gresive (p_: __ln J_u~:..?_!"_ac.)
80 B - ·-·- 1,0 197 0,3 10 MO /05ani0.7S Mixt 27 IO I 1 Taieri progresiv_~ (racordare)
80 F 1,7 330 0,3 10 MO /05ani0.7S Mixt 27 10 1 1 Taieri progresive (racordare)
81 E 3,0 848 0,4 10 MO /07ani0. 7S Mixt 27 10 2 2 Taieri progresive (p. In !~~:.? rac.)
-
82 A
~----- ~-~]__ 1173 0,2 I 0 MO /05ani0.8S Mixt 15 10 1 l Taieri progresive (racordare)
82 c 8,4 798 0,2 8 FA 2MO /05ani0.8S 15 10 1 1 Taieri progresive (racordare)
Mixt
1
83 A 8,6 2591 0,5 5 MO 5FA /05ani0.7S 27 10 2 2 Taieri progresive (p. In lum., rac.)
Mixt --~
83 c 5,0 1375 0,4 9 MO IFA /05ani0.7S 27 10 2 2 Taieri progresive (p. In lum., rac.)
Mixt
84 D 0,6 81 0,2 10 MO /05ani0.7S Mixt 27 10 I I Taieri progresive (racordare)
87 7,7 4053 0,7 - 27 20 3 2 Taieri progresive (insam., p. In lum.)
Total I 203,3-ls6679I - I - - - - - -

86
RECAPITULA
·--·---·-··-
TIE PE URGENTE
·--,__.--.-- -~~-·---.....--------··-
. . -
Urgente de Suprafata Volurn Volurn de extras
regen. (ha) (me) (me)
13 2,0 288 288
15 18,7 2047 2047
Total urgenta I 20,7 2335 2335
24 8,7 1455 1455
25 24,1 6765 1952
26 19,4 5034 3926
27 104,9 33425 21755
Total urgenta II 157,l 46679 29088
31 15,6 4515 1803
33 9,9 3150 1023
Total urgenta III 25,5 7665 2826
T 0 T A L 203,3 56679 34249

12.1.1.2. Planul decenal de recoltare a produselor principale - codru


k**************************************************************************************************************************
TIP c IDST.* I I I I
F 0 I *ELM. SUPRAFI v c I % VOLUM LUCRARI PROPUSE I VOLUM I %EXT.*
k U.A. u N ICOL.* I R L IARB. VOLUM 5XCR + IN I DE I *
N s I *ARB. EI.M. I s. p I 5XCR IRECOLTATIPRIMA *
c I * I ILUC. DEC EN I UL I I I *
I HM* HA I ANI I M.C. M.C. M.C. I M.C. I INT. *
* 6 GI *GO 1.1 90 3 80 218 151 2331T.PROGRESIVE(insam,p lum) 1171 *
I * FA 0 .1 90 3 80 25 51 30 I AJUTORAREA REG NATURALE 151 *
1-------------------------------------------------------------------1 ---------------*
I 6 I 0.61 20 I I 1.2 I 901 3 I 80 I 2431 201 2631 1321 *
1-------------------------------------------------------------------1 ---------------*
ICompozitie tel: 8 GO lFA lCI I *
=====================================================================================================*
* 7 DI *GO 18.3 110 2 80 4992 2051 51971T.PROGRESIVE(punere lurnina) 14551 *
I *GO 4.6 115 2 80 1260 451 13051AJUTORAREA REG NATURALE 3651 *
I -······-···--------------------------------------------------------------1 ---------------*
I 6 I 0.61 21 I I 22.9 I 1101 2 I 80 I 62521 2501 65021 18201
1-······ ----------------------------------------------------------------1 ---------------*
ICompozitie tel: 8 GO lFA lPAM I
I Semintis natural: 10 GO /05ani0. 7S P .mari I
* 8 *GO 10.0 115 3 80 3213 1501 33631T.PROGRESIVE(insamintare) 8411 *
*FA 2.5 70 3 80 675 801 7551AJUTORAREA REG NATURALE 1891 *
-------------------------------------------------------------------1 -------·---------*
6 I 0.71 27 I I 12.5 I 1151 3 I 80 I 38881 2301 41181 10301
-------------------------------------------------------------------1 ---------------*
Compozi tie tel : 8 GO 2FA · I
======================================================================================================*
* 9 Al *GO 0.6 115 3 80 167 101 1771T.PROGRESIVE(insamintare) 531
1--------------------------------------------------------------------IAJUTORAREA REG NATURALE ----------·---·--- *
I 6 I O. 71 28 I I o. 6 I 1151 3 I 80 I 1671 10 I 1771 531
1-------------------------------------------------------------------1 --------------·-*
ICompozitie tel: 9 GO lPAM I *
* 9 Bl *FA 0.4 115 3 80 99 51 1041T.PROGRESIVE(punere lurnina) 311
I * CA 0 .1 105 4 70 23 I 231 AJUTORAREA REG NATURALE 161 *
!--------------------------------------~----------------------------! ---------------*
,I 6 I 0.61 28 I I 0.5 I 1151
_; 3 I 78 I 1221 51 1271 , 471
---------------*
ICOIDJ?OZitie tel: 8 FA lPAM lCI I *
I Serru.ntis natural: 10 FA /05ani0. SS Mixt I *
* 10 Al *FA 9.0 110 3 80 2245 1301 23751T.PROGRESIVE(p lum.,rac)IMPAD 23751
* I * FA 3. 9 65 3 70 697 951 7921 7921
I -·.. ,--·-----------------------------------------------------------------1 -·-------------- *
I 6 I 0.51 39 I I 12.9 I 1101 3 I 77 I 29421 2251 31671 31671
1----------------------------------:----------------------------------1 ---------------*
I Compozi tie tel : 8 FA 2PAM I
I Semintis natural: 10 FA /07ani0. 7S Mixt I *
10 Bl *GO 2.3 115 3 80 743 . 351 7781T.PROGRESIVE(punere lurnina) 3111
I * GO 1. 0 65 3 80 198 251 2231 AJUTORAREA REG NATURALE 671 *
!-------------------------------------------------------------------! -----~---------*
I 6 I o. 71 45 I I 3. 3 I 1151 3 l 80 I 9411 60 I 10011 3781 *
I ------------.-------------------------------------------------------1 ---------------- *
I Compozi tie tel : 8 GO lFA lPAM I
ISemintis natural: 10 GO /07ani0.3S Mixt I
* 12 Al * ANN 0 .5 65 3 80 98 51 103 IT .RASE, IMPADURIRI 1031
* I ----··-·---···---··· ·----··----------·---··-··--·-------------·-----------------------------·-I ------------·---*
I 6 I O. 61 11 I I o. 5 I 651 3 I 80 I 981 51 103 i 1031
1-·--·-----------------------------------------------------------------1 ---------------*
I Ccmpozi tie tel : 7 ANN 3FR I *

87
***************************************************************************************************************************
* /TIP/ c /DST.* I I I I I
* I F I 0 I * EIM. ISUPRAFI v c I % VOLUM LUCRARI PROPUSE I VOLUM I %EXT.*
* U.A. I u I N !COL.* I I R L /ARB. VOLUM SXCR + IN I DE I
* I N I s I *ARB. I EIM. I s. p I SXCR I RECOLTAT I PRIMA
I c I I I I !LUC. DECENIUL I I I
I I I HM * I HA I ANI I M.C. M.C. M.C. I M.C. I INT.
*
* 15 Bl *GO 0.6 120 3 80 71 51 76/T.PRCGRESIVE(racordare)IMPAD 761
!-------------------------------------------------------------------! ---------------*
!610.31 481 I 0.61120! 3/801 711 51 761 761
* !-------------------------------------------------------------------! ---------------*
ICompozitie tel : 8 GO 2FA I
* ISemintis natural: 8 GO 2FA /07ani0.7S Mixt I
*========================================================================================================
* 19 DI *GO 1.6 110 3 80 381 251 406/T.PRCGRESIVE(punere lumina) 1421
1-------------------------------------------------------------------IAJUTORAREA REG NATURALE ---------------*
* I 6 I 0. 61 7 I I 1. 6 I llO I 3 I 80 I 3811 251 4061 1421
!-------------------------------------------------------------------! ---------------*
* I Compozitie tel : 8 GO lFA lPAM I
I Semintis natural: 10 GO /05ani0. 6S P. mici I
*====
* 19 El *GO 1.4 ll5 3 80 340 151 3551T.PRCGRESIVE(insam,p Lum) 160i
I *GO 0.4 65 3 80 67 51 72IAJUTORAREA REG NATURALE 431
!----------------------------------------------~--------------------! ---------------*
I 6 I o. 61 7 I I 1. 8 I ll5 I 3 I 80 I 4071 20 I 4271 2031
* !-------------------------------------------------------------------! ---------------*
* I Canpozitie tel : 8 GO lFA lCI I
*==================================================================================================================
* 19 Fl * FA 1.8 110 3 80 493 301 523/T.PRCGRESIVE(insam,p lum) 3141
* I * FA 0. 5 65 3 80 108 151 1231 AJUTORAREA REG NATURALE 491
* I *GO 0.2 110 3 80 75 51 801 32 i
* 1-------------------------------------------------------------------1 ---------------*
* I 6 I o. 61 6 I I 2. 5 I llO I 3 I 80 I 6761 50 I 7261 3951
* !--------------------------------------------------------------------! ---------------*
I Canpozi tie tel : 7 FA 2GO lPAM I
* 20 Al *FA 4.1 110 3 80 951 601 lOll!T.PRCGRESIVE(punere lumina) 4041
I * FA 1. 7 65 3 80 290 451 3351 AJUTORAREA REG NATURALE 1341
!-------------------------------------------------------------------! ---------------*
I 6 I 0.51 10 I I 5.8 I 1101 3 I 80 I 12411 1051 13461 5381
* !-------------------------------------------------------------------! --------------~'
I Canpozi tie tel : 8 FA 2PAM I
I Semintis natural: 10 FA /05ani0. 6S P .mari I
*=================================================================================================================
* 22 Al *FA 6.2 110 3 80 1742 1101 1852/T.PRCGRESIVE(punere lumina) 7041
* 1-------------------------------------------------------------------!AJUTORAREA REG NATURALE --------·-------·-*
I 6 I 0.61 9 I I 6.2 I rio: 3 I 80 I 17421 uo, 18521 7041
1-----------------·-·-·-----------------~----,.--------------------------1 --------------~
* I Compozitie tel : 8 FA 2PAM I
I Semintis natural: 10 FA /07ani0. 4S Mixt I
* 22 Bl *GO 6.5 105 3 80 1424 601 14841T.PRCGRESIVE(insam,p lum) 5941
1--------------------------------------------------------------------!AJUTORAREA REG NATURALE ---------------~*
I 6 I o. 61 9 I I 6. 5 I 1051 3 I 80 I 14241 60 I 14841 5941
!-------------------------------------------------------------------/ --------------~*
I Compozitie tel : 8 GO lFA lPAM I
* 23 DI * FA 0. 2 140 3 80 58 I 58 i T. PRCGRESIVE (p lum., rac) IMPAD 581
* I * FA 1. 9 llO 3 80 458 251 483 i AJUTORAREA REG NATURALE 4831
I * CA 0. 2 95 4 80 32 I 32 i 321 *
!-------------------------------------------------------------------! ---------------*
I 6 I 0.51 5 I I 2.3 I 1101 3 I 80 I 5481 251 5731 5731 *
!-------------------------------------------------------------------! ---------------*
I Canpozi tie tel : 8 FA 2PAM I
* I Semintis natural: 10 FA /05ani0. SS Mixt I
*=====================================================================================================================
* 25 Bl *GO 3.2 100 3 80 574 251 599/T.PRCGRESIVE(p lum.,rac)IMPAD 5991
I * CA 0.3 90 5 70 39 51 44/AJUTORAREA REG NATURALE 441
I ---·--·-········ -· ····-----·----------------------------------------------------1 ---------------·
I 6 I o. 51 12 I I 3. 5 I 100 I 3 I 79 I 6131 30 I 6431 6431
* 1-------------------------------------------------------------------1 ----------·-----'
ICompozitie tel : 8 GO 2TE I
I Semintis natural: 10 GO /05ani0. 7S Mixt I
* 28 I *FA 0.7 90 3 80 108 101 1181T.PRCGRESIVE(racordare)IMPAD 1181
1--------------------------------------------------------------------IAJUTORAREA REG NATURALE ···---------------*
I 6 I o. 41 ll I I O. 7 I 90 I 3 I 80 I 1081 10 I us: 118! *
!-------------------------------------------------------------------! ----------------*
* I Canpozi tie tel : 8 FA 2PAM I
* I Semintis natural: 10 FA /05ani0. 7S Mixt I
*=============================================================================================================
* 38 DI *GO 7.0 125 3 80 2215 751 2290/T.PRCGRESIVE(insam,p lum) 9161
I * FA 0. 8 120 3 80 250 10 I 260 I AJUTORAREA REG NATURALE 1041
!--------------------------------------------------------------------! ---------·------*
I 6 I o. 61 18 I I 7. 8 I 1251 3 I 80 I 2465 i 85 i 2550 I 1020 I *
* !-------------------------------------------------------------------! ---------------*
I Compozitie tel : 6 GO 2FA 2PAM I
* 38 El *FA 0.7 125 3 80 305 151 320/T.PRCGRESIVE(insam,p lum) 1281
* I * GO 0 .1 120 3 80 34 I 341 AJUTORAREA REG NATURALE 141
* !-------------------------------------------------------------------! -------------~-*
* I 6 I 0.81 18 I I 0.8 I 1251 3 I 80 I 3391 151 3541 1421 *
* !-------------------------------------------------------------------! ---------------*
* I Canpozitie tel : 6 FA 2GO 2PAM I
* 43 Cl *CA 3.0 55 3 70 577 1001 677/T.RASE,IMPADURIRI 6771
I ----- ----------------------------------------------------------------1 ----------------*
% I 4 I o. 91 9 I I 3. O I 551 3 I 70 I 5771 100 I 6771 6771
1-------------------------------------------------------------------1 --------------~*
I Compozi tie tel : 7 GO 2PAM lCI I

88
***************************************************************************************************************************
ITIP c IDST.* I I I
I F 0 I *ELM. SUPRAFI v c I % VOL UM LUCRARI PROPUSE VOLUM I %EXT.*
* U.A. I u N ICOL.* I R L !ARB. VO LUM SXCR + IN I DE I *
* IN s I *ARB. ELM. I s. p I SXCR IRECOLTATIPRIMA *
I c I * I ILUC. DEC EN I UL I I I *
I I HM* HA I ANI I I M.C. M.C. M.C. I M.C. I INT. *
* 44 *ST 2.1 110 4 70 2SO lSI 26SIT.PRCGRESIVE(racordare)IMPAD 26SI
* FA 3 .1 110 3 80 38S 2S I 410 IAJUTORAREA REG NATURALE 4101 *
-------------------------------------------------------------------1 ---------------*
3 I 0.31 so I I 5.2 I 1101 3 I 76 I 63SI 401 6751 67SI
-------------------------------------------------------------------1 ---------------*
COITII?ozi tie tel : 6 FA 3ST lPAM I
Sermntis natural: 7 FA 3ST /lOaniO. 7S Mixt I *
* 4S *FA 4.2 lOS 3 80 1212 951 1307jT.PRCGRESIVE(punere lumina) 3921
*ST 1.8 105 3 80 630 351 665IAJUTORAREA REG NATURALE 2001 *
-------------------------------------------------------------------1 ---------------*
3 I 0.71 41 I I 6.0 I lOSI 3 I 80 I 18421 1301 19721 S921
-------------------------------------------------------------------! ---------------*
Compozitie tel : 8 FA 2ST I
Semintis natural: 10 FA /lOaniO. SS Mixt I
* 46 Bl *FA 2.4 110 3 80 564 351 5991T.PRCGRESIVE(p lum.,rac)IMPAD 5991
* I * ST 1. 6 110 3 80 428 20 I 448 IAJUTORAREA REG NATURALE 4481
,· :-;-1-0~51--;9-1------1--4~0-1-1101--;-1-80-1----9921----551----10471 ---------------*
10471
1-------------------------------------------------------------------1 -----------'----*
ICompozitie tel: 7 FA 2ST lPAM I
ISemintis natural: 8 FA 2ST /10ani0.5S Mixt I
·~========================================================~===========================================~*
I; 47 *FA 1.0 lOS 3 70 244 151 2591T.PRCGRESIVE(p lum.,rac)IMPAD 2S91
*ST 0.4 lOS 3 70 113 SI 118IAJUTORAREA REG NATURALE 1181
-------------------------------------------------------------------! ---------------*
3 I 0. SJ 41 I I 1. 4 I 1051 3 I 70 I 3S7 I 20 I 3771 3771
-------------------------------------------------------------------! ---------------*
Compozitie tel : 7 FA 2ST lPAM I
Semintis natural: 9 FA lST /lOaniO . .SS Mixt I *
"56 Bl * FA 1.8 90 3 80 238 201 258jT.PRCGRESIVE(racordare)IMPAD 2581 *
" I *GO 0.2 90 2 80 30 I 301AJUTORAREA REG NATURALE 301
1-------------------------------------------~-----------------------1 ---------------*
I 3 I o. 31 28 I I 2. o I 90 I 3 I 80 I 2681 20 I 2881 2881 *
1-------------------------------------------------------------------1 ---------------*
I Compozi tie tel : 7 FA 2GO lPAM I
ISemintis natural: 9 FA lGO /05ani0.5S Mixt I *
~====================================================================================================~*
k 7S Cl *MO 3.0 150 3 80 1140 351 11751T.PRCGRESIVE(p lum.,rac)IMPAD 11751
" I *BR 1.2 160 3 80 474 201 494IAJUTORAREA REG NATURALE 4941
I * MO 1. 8 105 3 80 594 30 I 6241 6241
I -··------------------------------------------------------------------1 ---------------- *
I 6 I O.SI 7 I I 6.0 I 1501 3 I 80 I 22081 851 22931 22931 *
I .- . --··---------·----------------------------------------------------------1 ---------------*
I Compozi tie tel : 6 MO 3BR lFA I
I Semintis natural: 7 MO 3BR /07ani0. 6S Mixt I

' 76 *MO 1.3 140 3 80 475 151 4901T.PRCGRESIVE(p lum.,rac)IMPAD 4901 *


*BR O.S 140 3 80 198 101 2081AJUTORAREA REG NATURALE 2081 *
*MO 0.7 105 3 85 248 151 2631 2631
-------------------------------------------------------------------1 ·--------------- *
6 I o. SI 4 I I 2. 5 I 140 I 3 I 81 I 9211 40 I 9611 9611
-------------------------------------------------------------------1 ---------------*
Compozitie tel : 8 MO lBR lFA I
Semintis natural: 10 MO /05ani0.7S Mixt I

' 77 *FA S.8 lSO 3 80 1299 351 13341T.PRCGRESIVE(p lum.,rac)IMPAD 13341


* FA 3. 5 105 3 80 6SO 451 6951 AJUTORAREA REG NATURALE 6951 *
*MO 2.3 105 3 80 650 301 6801 6801 *
--·--------·--------·--------------------------------------------------1 ---------------- *
6 I o. 41 3 I I 11. 6 I 150 I 3 I 80 I 25991 110 I 27091 27091 *
------'--------------------------------------------------------------1 ---------------*
CortlF?Ozi tie tel : 6 FA 3MO lPAM I *
Sermntis natural: 8 FA 2MO /10ani0.5S Mixt I *
~=======================================================================================================*
'77 DI *MO 3.7 145 3 80 1611 501 16611T.PRCGRESIVE(punere lumina) 6641 *
I * MO 6. 2 105 3 80 2448 1151 25631 AJUTORAREA REG NATURALE 7691
I *MO 2.4 70 3 80 787 851 8721 2621
1-------------------------------------------------------------------1 ---------------*
I 6 I 0.61 5 I I 12.3 I 1051 3 I 80 I 48461 2501 50961 16951 *
1-------------------------------------------------------------------1 ---------------*
ICompozitie tel: 7 MO 2PAM lLA I *
JSemintis natural: 10 MO /07ani0.3S Mixt I *
=======================================================================================*
' 77 * FA 1. 3 160 3 80 419 10 I 4291 T. PRCGRESIVE (punere lumina) 1721 *
*FA 0.9 110 3 80 260 151 275IAJUTORAREA·REG NATURALE 1101 *
*MO 0.6 105 3 80 257 101 2671 1071
* FA 0. 3 60 3 80 53 10 I 631 251
------------------------------------------~------------------------1 ------------~--*
6 I 0.61 6 I I 3.1 I 1601 3 I 80 I 9891 451 10341 4141 *
-------------------------------------------------------------------1 ---------~-~---*
Compozi tie tel : 7 FA 2MO lPAM I
Semintis natural: 8 FA 2MO /07ani0. 3S Mixt I *
*
. 77 * MO 0. 7 135 3 80 305 10 I 3151 T. PRCGRESIVE (punere lumina) 1S81
* MO 2. S lOS 3 80 973 451 10181 AJUTORAREA REG NATURALE 5091 *
*MO 0.3 20 3 80 18 101 281 141
-------------------------------------------------------------------1 ~--------------*
6 I O. 61 7 I I 3. s I 1051 3 I 80 I 12961 6S I 13611 6811
-------------------------------------------------------------------1 ---------------*
Compozitie tel: 7 MO 2BR lPAM I *
Semintis natural: 10 MO /lOaniO. 48 Mixt I *

89
***************************************************************************************************************************
TIP c DST.*. I I I
F 0 * ElM. SUPRAFI v c I % VOL UM LUCRARI PROPUSE VOLUM I %EXT.*
* U.A. u N COL.* I R L JARB. VOLUM 5XCR + IN I DE I *
N s * ARB. ElM. I s. p I 5XCR I RECOLTAT I PRirvlA *
c I ILUC. D E C E N I UL I I I *
HM* HA I ANI I M.C. M.C. M.C. I M.C. I INT. *
*=============================================================================================================
* 77 Kl *MO 1.5 145 3 80 435 151 4501T.PRCGRESIVE(p lum.,rac)IMPAD 4501
I * MO 1. 0 105 3 80 265 151 280 I AJUTORAREA REG NATURALE 2801
1-------------------------------------------------------------------1 ---------------*
* I 6 I o. 41 5 I I 2. 5 I 1451 3 I 80 I 700 I 30 I 730 I 7301
1-------------------------------------------------------------------1 ---------------*
I Ccmpozi tie tel : 8 MO lBR lPAM I
* ISemintis natural: 10 MO /07ani0.7S Mixt I
*=============================================================================================================
* 80 Bl *.MO 0.6 160 4 80 119 51 124JT.PRCGRESIVE(racordare)IMPAD 1241
I *MO 0.4 110 4 80 68 51 73IAJUTORAREA REG NATURALE *
731
1-------------------------------------------------------------------1 ---------------*
I 4 I 0.31 12 I I 1.0 I 1601 4 I 80 I 1871 101 1971 1971
1-------------------------------------------------------------------1 ---------------*
* I Compozi tie tel : 8 MO lBR lPAM I
I Semintis natural: 10 MO /05ani0. 78 Mixt I
*=============================================================================================================
* 80 Fl *MO 0.5 155 3 80 105 51 llOIT.PRCGRESIVE(racordare)IMPAD 1101
* I *MO 1.0 110 3 80 202 101 2121AJUTORAREA REG NATURALE 2121
* I * MO 0. 2 10 1 85 3 51 81 81 *
* 1-------------------------------------------------------------------1 ---------------*
* I 4 I o. 31 7 I I 1. 7 I 1551 3 I 80 I 310 I 20 I 330 I 3301 *
* 1-------------------------------------------------------------------1 ---------------*
I Compozi tie tel : 8 MO lBR lPAM I
* I Semintis natural: 10 MO /05ani0. 78 Mixt I
* 81 El *MO 1.5 150 3 70 435 101 4451T.PRCGRESIVE(p lum.,rac)IMPAD 4451
I * MO 1. 2 110 3 80 318 151 3331 AJUTORAREA REG NATURALE 3331
I * MO 0. 3 70 3 80 60 10 I 70 I *
701
1-------------------------------------------------------------------1 ---------------*
1410.41 51 I 3.011501 31741 8131 351 8481 8481
1-------------------------------------------------------------------1 ---------------*
I Ccmpozitie tel : 8 MO lBR lPAM I
* I Semintis natural: 10 MO /07ani0. 78 Mixt I
* 82 Al *MO 5.8 160 3 70 698 I 6981T.PRCGRESIVE(racordare)IMPAD 6981
I *MO 3.9 110 3 80 475 I 475IAJUTORAREA REG NATURALE 4751
1-------------------------------------------------------------------1 ------·------·---*
* I 4 I O.2I 4 I I 9 . 7 I 160 I 3 I 7 4 I 1173 I I 1173 I 11731 *
1----·---·----·----------------------------------------------------------1 --------·--·-·----*
* I Compozitie tel : 8 MO lBR lPAM I
ISemintis natural: 10 MO /05ani0.8S Mixt I
* 82 Cl *FA 6.7 160 3 85 638 6381T.PRCGRESIVE(racordare)IMPAD 6381
I *MO 1.7 110 3 70 160 I 160IAJUTORAREA REG NATURALE 160 I *
* 1-----------·--------------------------------------------------------1 ---------·------*
I 4 I 0.21 4 I I 8.4 I 1601 3 I 81 I 7981 I 7981 7981 *
1---~---------------------------------------------------------------1 ---------------*
ICompozitie tel : 8 EA 2MO I
I Semintis natural: 8 EA 2M) /05ani0. 88 Mixt I
*=============================================================================================================
* 83 Al *MO 2.6 160 3 80 937 251 9621T.PRCGRESIVE(p lum.,rac)IMPAD 9621
* I *EA 4.3 160 3 80 1075 301 11051AJUTORAREAREGNATURALE 11051
* I * MO 0.9 120 3 80 258 101 2681 . 2681
* I * MO 0. 8 100 3 80 241 151 2561 2561 *
1-------------------------------------------------------------------1 --------------~*
* I 4 I 0.51 1 I I 8.6 I 1601 3 I 80 I 25111 801 25911 25911
1---------------~---------------------------------------------------1 ··--·--· ·-·--· ·--- . --·--·-·-'
I Ccmpozitie tel : 4 MO 4EA 2PAM I
* ISemintis natural: 5 MO SEA /05ani0.7S Mixt I
*================================================================================================~
* 83 *MO 3.0 160 3 70 870 251 8951T.PRCGRESIVE(p lum.,rac)IMPAD 8951
*MO 1.5 120 4 80 360 151 375IAJUTORAREA REG NATURALE 3751
* FA 0.5 160 3 70 100 51 1051 1051 *
--------------------------------------------------------------------! ---------------*
* 4 I 0.41 4 I I 5.0 I 1601 3 I 72 I 13301 451 13751 13751
_______________ j

* -------------------------------------------------------------------1
* Compozi tie tel : 7 MO lBR lPAM lFA I
Semintis natural: 9 MO lEA /05ani0. 78 Mixt I
*=============================================================================================================
* 84 DI *MO 0.1 165 3 70 17 171T.PRCGRESIVE(racordare)IMPAD 171
I * MO 0. 5 120 3 80 64 I 64 I AJUTORAREA REG NATURALE 641
1-------------------------------------------------------------------1 -·---·-·---------~*
I 4 I O. 21 4 I I O. 6 I 120 I 3 I 77 I 811 I 811 811
1-------------------------------------------------------------------1 ----·----------~*
ICompozitie tel : 8 MO 2PAM I
I Semintis natural: 10 MO /05ani0. 7S Mixt I
*============================================================================================================
* 87 I *MO 6.2 105 3 80 3134 1401 32741T.PRCGRESIVE(insam,p lum) 14731
* I * BR 1. 5 105 3 80 739 40 I 7791 AJUTORAREA REG NATURALE 3661 *
* 1-------------------------------------------------------------------1 ---------------*
* I 6 I o. 71 14 I I 7. 7 I 1051 3 I 80 I 38731 180 I 40531 18391 *
* 1--------------------------------------------------------------------1 ---------------*
* ICompozitie tel 8 MO 2BR I
*============================================================================================================
*Total suprafata SUP 203.3 HA Volum = 53974 M.C. Volum + SxCR = 56679 M.C. Volum de recoltat= 34249 M.C. 168 M.C./HA*
* *

90
12.1.1.3. Recapitulatia posibilitiUii de produse principale

****************************************************************************************
PLAN DECENA L I Posibilitate *
Specificari Suprafatal Actual I 5*CR I Total I % ISupraf. I Volum
I HA I % I MC I MC I MC I I HA I M.C.
*=======================================================================================
*A. Specii *
* FA 70.3 38 15641 975 16616 29 70.3 12000 35*
MO 60.7 29 18730 775 19505 37 60.7 13463 41*
* GO 59.1 29 16002 700 16702 29 59.1 5815 16*
* CA 3.6 1 671 105 776 1 3.6 769 2*
* ST 5.9 2 1421 75 1496 2 5.9 1031 3*
* BR 3.2 1 1411 70 1481 2 3.2 1068 3*
* DM 0.5 98 5 103 .5 103 *
* B. Tratamente
* Taieri progresive 199.8 99 53299 2600 55899 99 199.8 33469 98*
* Taieri rase 3.5 1 675 105 780 1 3.5 780 2*
* c. Gr. functionale
* c. Gr. 1 181.7 90 49303 2340 51643 92 181. 7 30593 90*
* C. Gr. 2 21. 6 10 4671 365 5036 8 21. 6 3656 10*
*=======================================================================================
Total I 203. 31100 I 539741 27051 56679 1100 I 203. 31 342491100*
****************************************************************************************

12.1.2. Planul lucrarilorde conservare


************************************************************************************************************************************
* !CAT. !T! ! C * ! VCliJllJ ! VOllM *
* ~ r I ! S'UPBAF. ! VIR- ! 0 * o:::MroZITIA ARK:REIULUI * VCliJllJ ! lA ! CE EXI'AAS * ALTE I1.XPARI CE EXEr.J.JmT IN rn::ENTIJ *
!FU!\C!P! sm N * -------------- * .ACIUAL!MIJICC ! JJ\CilJSIV * *
* U.A. ! ! S * CXM8JZ. SEM. UITLIZABIL * !DECENIU! IGIENA * !SUPPArnIA *
!F! HA ANI * * M.C. ! M.C. ! % ! * J:ENUVIIFEA Il.XPARII ! % ! HA. *
===============================================================================================================*
* 7 F 2A ! 2 ! Lo no ! o. 7* lCXD * n5 125 10! 12*
* ! ! ! * * ! *
*------------·---------------------------------------~·
* 8 A 2A !2! 1.8 us !0.6* 8CD 2EA. * 446 476 9! 43* *
* ! ! ! * * ! *
*
* n B 2A !2! 3.3 us !O. 7* lCXD * 983 1018 9! 92*
* ! ! ! * * ! * *
* 20 c 2A !2! 0.3 100 !0.5* 8CD 2EA. * 30 30 10! 3* *
! ! ! * ! * *
* 22 c 2A ! 2 ! 0. 9 105 ! 0 . 7* 7(JJ 3EA. * 133 143 9! 13*
! ! ! * *
*-----------------------
* 23 A 2A !2! 5.4 100 !0.6* 6EA. 4CA * no6 n76 9! 106*
* ! ! ! * * ! *
*
* 23 B 2A !2! 2.2 no !O. 7* irxo * 396 406 9! 37*
! ! ! * * *
* 23 E 2A !2 ! 2.0 no !O. 7* 1CXD * 596 616 9! 55*
! ! ! * ! * *
* 24 A 2A !2! 2.6 90 ! 0. 7* 9:A. lEA. * 431 466 9! 42*
! ! ! * *
--*
* 24 D 2A !2! 1.1 105 ! 0. 7* lCXD * 129 134 9! 12* *
! ! ! * * *
*
* 25 D 2A !2! 6.6 105 !0.7* lCXD * 1102 n72 9! 105* *
* ! ! ! * * *
* ------*
* 25 E 2A ! 2 ! 4. 0 100 ! 0. 7* 8CA 2EA. * 740 790 9! 71*
* ! ! ! * * ! * *
* *
* 26 c 2A ! 2 ! 1.6 100 ! 0. 7* 9GJ lEA. * 288 298 9! 27* *
* ! ! ! * * ! * *
*
* 77 I 2A !2! 1.0 105 !0.3* ioc * 167 172 71! 122*
! ! ! * * *
* TDrAL: I ! ! 33.8 104 !O. 6* * 6662 ! 7022 ! 10! 740* ! ! *
************************************************************************************************************************************

91
12.2. Planul lucrarilor de ingrijire si conducere a arboretelor
12.2.1 Planul lucrarilorde ingriiire a arboretelor
**************************************************************************************************************************************
* RARITURI * CURATIRI *D E G A J A R I*I G I E N A *'IDT.AL
* ISUPFA-IVIRICllilVOllJM I INRI SPR. IVOI.lli* ISUPFAIVIRICllilVOll.MINRI SPR. I VOLCM* I SUPPA I VIR*SUPFA-1 VOILM*VOI.il-1
* DRUM* U.A. I EAT.A ISTAISISl]l[;IUALICREI I DE I DE * U.A.1-EAT.AISTAISISI Fer. I I DE I DE * U.A. l-EATAISTA* EAT.A I DE * DE
* * I I I I I ST. I IN I PAR- I EXIR. * I I I I I IN I PAR- I EXIR. * I I * I EXIR. *EXIR.
* I HA IANI I I M.C. IM.CI I CURS I M.C. * I HA IANI I I M.C. I I CURS I M.C. * I HA IANI* HA I M.C. * M.C.
*===========================================================================================================
* DPOOl* 89 2.61 5010.91 8741 321 11 2.61 92* I
* * 90 I 8.51 5510.91 312011031 11 8.51 327* I I I I I I I I I * I
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
419*
*Total drum : I 11.11 5310.91 39941 11.11 *
*===================================================================================================
* DP015* 40 Al 0.71 6510.81 2071 61 11 0.41 7* 43 DI 4.91 2510.91 5591 11 4.91 78* * *
* * 40 Bl 4.51 4010.91 5681 281 11 4.51 71* 43 El 1.21 2511.01 1391 11 1.21 20* *
* 40 Cl 6.01 3510.81 14461 641 11 3.01 106* I I I I I I I *
* 40 DI 1.01 2010.91 931 61 11 1.01 16* I I I I I I I *
* 41 Al 5.01 7010.81 15751 361 11 2.51 52* I I I I I I I * * *
* * 41 Bl 6.41 4010.91 10881 461 11 6.41 132* I I I I I I I * * *
* 41 Cl 0.41 3510.91 1001 51 11 0.41 15* I I I I I I I *
* 41 DI 7.11 2511.01 5471 411 21 14.21 137* I I I I I I I *
* * 42 I 7. 21 651o.81 20881 521 11 3. 61 83* I I I I I I I * *
* 43 Al 3.31 6510.81 9371 261 11 1.71 36* I I I I I I I * * *
* * 43 Bl 6.21 4010.91 11101 421 11 6.21 132* I I I I I I I
* * 43 DI 4.91 251 0 .91 5591 321 11 4.91 89* I I I I I I I * * *
* 43 El 1.21 2511.01 1391 81 11 1.21 23* I I I I I I I *
-------------------------------------·-------------------------·-------------------------------------------·-·-··-----·---·--·--·-*
*Total drum : I 53.91 4310.91 104571 50.01 899* 6.11 2510.91 6981 6.11 98* * 29.11 233* 1230*
*====================================================================================================
*Total cat.ctr: I 65.01 4510.91 144511 61.11 1318* 6.11 2510.91 6981 6.11 98* * 29.11 233* 1649*
*===================================================================================================
* FEOOl* 59 Al 25.21 2011.01 244411871 11 25.21 398* 59 Al 25.21 2011.01 24441 11 25.21 317* *
* * 59 Bl 9.11 2510.91 13021 721 11 9.11 193* 59 Bl 9.11 2510.91 13021 11 9.11 169* I I I *
-----------------------------------------------------*
*Total drum : I 34.31 2111.01 37461 I 34.31 591* 34.31 2110.91 37461 34.31 486* * 38.91 360* 1437*
*====================================================================================================
* FE004* I * 70 Al 2.51 1510.91 1911 11 2.51 28*
* * I· * 75 Al 8.71 1011.01 3741 11 8.71 56* *
* * I I I I I I I I * 76 Al 13.01 1010.91 5461 11 13.01 82* I I I *
------------------------------------~--------------------------------~----------------------*
*Total drum : I 24.21 1010.91 11111 24.21 166*
*===================================================================================================
* FE005* 72 Bl 10.71 3011.01 279311861 21 21.41 649* 75 Bl 6.81 1010.91 3131 11 6.81 47*
* 73 I 9.01 7010.91 55171 951 11 9.01 420* 76 Cl 2.51 1010.81 961 11 2.51 15*
* 74 Al 56.01 4010.91 2307216551 11 56.01 2635* I I I I I I I *
* 74 Bl 4.71 3510.91 16361 711 11 4.71 219* I I I I I I I * *
* 75 Fl 1.71 3510.91 5051 211 11 1.71 67* I I I I I I I * *
*
**Total drum: I 82.11 4110.91 335231 92.81 3990* 9.31 1010.81 4091 I 9.31 62* I * 18.71 164* 4216*
*==================================================================================================='
* FE008* 77 El 0.91 4010.91 2571 111 11 0.91 31* * I * I
* * 77 HI 1.01 3510.81 2771 111 11 0.51 19* * I * I *
* * 78 c I 1. 81 5011. o I 5491 171 11 1.81 57* * I I
* ·----------*
*Total drum: I 3.71 4310.91 10831 3.21 107* I * I * 50.71 435* 542*
* *
* FEOll* I I I I I I I I I I I I I I I I I I
* -----------·-------------------------------------------------------------------------------------------·-----·--------*
*Total clrun : I * 33.51 297* 297*
*·=======================================================================================================
* FE013* 80 Cl 18.41 3510.91 535412191 11 18.41 709* 81 Cl 6.51 2510.91 10791 11 3.31 85* *
* 81 BI 2 .11 251 o. 81 4661 20 I 11 1.11 43* I I I I I I I * * *
* 81 Cl 6.51 2510.91 10791 731 11 6.51 218* I I I I I I I * *
* 83 Bl 7.01 3010.91 14841 831 11 7.01 209* I I I I I I I *
* 84 Bl 3.01 3510.91 7771 381 11 3.01 106* I I I I I I I * *
* 84 Cl 7.61 2510.91 15661 801 11 7.61 314* I I I I I I I
* --------------------------------------------------------------------------·--------·--*
*Total drum : I 44.61 3010.91 107261 I 43.61 1599* I 6.51 2510.91 10791 3.31 85* * 50.91 372* 2056*
*=========================================================================================== ==============*
* FE014* 38 Bl 6.01 3010.81 8521 551 11 3.01 79* I I I I I I I I I I
---------------------------------------·--·---·----------------------------------------------------------------- *
*Total drum : I 6.01 3010.81 8521 3.01 79* 2.11 17* 96*
*====================================================================================================
* FE019* 5 Al 1.21 6010.81 3511 101 11 0.61 20*
5 Bl 14.81 5510.81 33741 901 11 7.41 153* *
6 Bl 16.01 7010.91 545611141 11 12.81 433* * * *
* 6 Cl 2.51 6010.91 6831 211 11 2.51 55* * * *
* 6 DI 17.21 7510.91 61061 741 11 13.81 309* * *
* 12 DI 1. 21 70 I o . 91 4101 71 11 1.21 27* * *
*Total drum : I 52.91 6610.91 163801 38.31 997* * * 38.11 369* 1366*
*===================================================================================================
* FE020* 18 Al 8.71 6510.91 25581 711 11 8.71 292* 20 DI 3.91 1510.91 3471 11 3.91 46* *
* * 19 Al 5.11 3511.01 10771 581 21 10.21 263* 21 Bl 3.81 1510.81 3041 11 3.81 40* *
* 19 Bl 4.41 7010.91 13201 361 11 4.41 135* 24 Cl 4.01 1510.81 2281 11 4.01 29* *
* 19 Cl LOI 6010.91 3021 91 11 LOI 24* I I I I I I I * I I * I *
* ----------------------------------------~-----------------------------------------------------*
*Total drum: I 19.21 5710.91 52571 I 24.31 714* I 11.71 1510.81 8791 I 11.71 115* * 175.81 1485* 2314*
*===================================================================================================*
* FE025* I I I I I I I I * I I I I I I I * I I I
------------------------------------------------------------------------------------------·--------·-----*
*Total drum : I * I * 9.11 73* 73*
*===================================================================================================
*Total cat.dr:I 242.81 4310.91 715671 239.51 8077* 86.01 1610.91 72241 82.81 914* * 417.81 3572*12563*
*===================================================================================================*
*Total grupa :I 307.81 4310.91 860181 300.61 9395* 92.11 1710.91 79221 88.91 1012* * 446.91 3805*14212*
*==========================================================================================================*

92
**************************************************************************************************************************************
* RA R I T U R I * C U RA T I R I *D E G A J A R I*I G I E N A *'IDI7\L*
* JSUPRA-JVIRJCXNIVOIIM I INRI SPR. JVOll.M* JSUPRAJVIRJCXNJVOlllMJNRI SPR. JVOII.M* JSUPRAJVIR*SUPRA-JVOUM*VOll.M*
* DRUM* U.A. J FA.TI\ ISTI\JSISJACTOALJCREI I DE I DE * U.A. J-FA'JAIS'mlSISI ACT. I I DE I DE * U.A. J-FA'JAIS'm* FA.TI\ I DE * DE*
* I I I I JST. JINI PAR-- JEXTR.* I I I I IINI PAR- JEXTR.* I I * JEXIR.*EX'IB.*
I HA JANI I I M.C. JM.Cl I aJRS I M.C. * I HA JANI I I M.C. I I aJRS I M.C. * I HA IANI* HA I M.C. * M.C. *
========================================================================================================-*
* FNOOl* 1 I 9.21 3011.01 13431 B41 21 18.41 152* * *
2 Al 21.41 3011.01 306011951 21 42.BI 34B*
2 Bl 1.51 6510.91 4701 101 11 1.51 36*
3 DI 1. 21 50 I 0 . 8 I 2491 91 11 0.6J 12*
4 Al 3.01 6010.81 7561 181 11 1.51 42* *
4 Bl 10.11 40J0.9J 19491 971 11 10.11 244* * *
4 Cl 5.11 SOJ0.91 13111 471 11 s.11 123* *
4 El 0.BJ 60JO.BJ 19B i 61 11 0.41 12* *
--*
*Total drum : I 52.31 3710.91 93361 B0.41 969* * * 19.61 174* 1143*
*====================================================='=====================================================-*
* FN002* 6 Fl l.6J 6510.BI 4BSI 121 11 0.81 20* 10 Cl 2.5J lSJO.BI BBi 11 2.51 11* * *
7 El 2.SJ 4510.91 7001 231 11 2.51 81* I I I I I I I * *
* 12 c I 1. 21 651o.8 J 3281 61 11 o. 61 12* I I I I I I I * * * *
-------------------------- *
*Total drum : I 5.31 5510.BI 15131 3.91 113* 2.51 lSJ0.81 881 2.51 11* * 36.01 283* 407*
*========================================================================================================-*
* FN003* 15 AJ 34.21 65J0.9J 1262012691 11 34.21 1398* *
* * 16 I 6.21 6510.91 19161 521 11 6.21 218*
* 17 I 8 .11 651 o. 91 25271 681 11 8. l J 286* I I I I I I I * I I I
--~-·-------------·----------~------------------------------------~-------------------------------------*
*Total drum : I 48.51 65J0.91 170631 48.51 1902* I * 9.71 97* 1999*
*========================================================================================================-
* FN004* 56 Al 0.81 4510.91 1701 Bi 11 O.BJ 28* I
* * 5 7 BI 1. 4 I 451 o . 91 294 J 151 11 1. 41 48* I I I I I I I * I I * I * *
------------------------------------------------------------------------------------------*
*Total drum: I 2.21 45J0.9J 4641 2.21 76* * * 21. 81 197* 273*
*========================================================================================================-
* FNOOS* 49 Al 10.91 4510.91 364111231 11 10.91 426* 50 BJ 0.71 2010.91 811 .7 10*
* 49 BJ 1.21 65J0.91 4921 121 11 1.2 J 39* I I I I I
* 49 Cl 1.71 65J0.9J 6631 151 11 1.71 52* I I I I I *
* 50 Al 7.11 7010.91 25561 591 11 7.11 257* I I I I I * *
* 50 Cl 15.81 7010.91 627311511 11 15.BJ 422* I I I I I
* 50 DI 1. 91 451 0. B i 4351 151 11 l.OJ 24* I I I I I
* 51 Al 1.01 4510.91 2591 81 11 l.OJ 31* I I I I I *
* 51 BJ 3.21 6010.91 9311 261 11 3.21 75* I I I I I * *
* 51 Cl 6.11 60J0.9J 17321 501 11 6.lJ 138* I I I I I * *
* 51 DI B.51 6510.91 30691 771 11 8.51 242* I I I I I * *
* 52 I 2.01 7010.91 6741 151 11 2.01 45* I I I I I * *
* 53 Bl 10.31 6510.91 36781 861 11 10.31 288* I I I I I * *
* 53 Cl B.11 7010.BI 226BI 511 11 4.11 75* I I I I I * * * *
* * 54 Al 5.51 7010.91 17621 401 11 5.51 177* I I I I I * * *
* * 54 Bl 2.71 2010.BI 1811 201 11 __ 1._4_1_1_4*__ I I I I I * * * *
*
*Total drum: I 86.01 6210.91 2B6141 79.BJ 2305* 0.71 2010.91 811 .71 10* I * 7.61 76* 2391*
*'==============================================================================================='================
* FN006* 46 Al 2.0J 2510.91 2301 131 11 2.0J 39* 46 Al 2.0J 2510.91 2301 11 1.01 16* I
* * 47 Al 15.11 2511.01 201011251 11 15.11 30B* 47 Al 15.11 2511.01 20101 11 15.11 260* I
* 48 I 6.21 2511.01 B251 521 21 12.41 241* I I I I I I I * I I I
----·---------------------------------------------------------------------------------------------··----*
*Total drum: I 23.31 2511.01 30651 29.51 588* 17.11 2510.91 22401 16.11 276* *
*===========================================================================================================*
* FN007* 34 Al 19.11 45J0.9J 412511681 11 19.11 646* * * *
* 34 Bl 10.31 7510.91 33061 621 11 7.21 22B* * * *
* 36 I 11.71 7010.81 31941 821 11 5.91 160* * * *
*Total drum: 41.lJ 5910.91 106251 32.21 1034* * * 37.61 282* 1316*
*Total cat.dr:J 258.71 5310.91 706801 I 276.51 69B7* I 20.31 2310.91 24091 19.31 297* * 132.31 1109* B393*.
*
*Total general! 566.51 48J0.9115669Bi I 577.11163B2* 1112.41 18J0.9J103311 108.21 1309* * 579.21 4914*22605~
*==========================================================================================================-*

12.2.2. Recapitulatiaposibilitatii decenale pe specii


**************************************************************************************************************************************
* R A R I T U RI * C U RA T I R I * D E G A J A R I * I G I E N A* 'IDI7\L *
======================================='======================================================================*
*Posibilitate clecenala 577 .1 HA 163B2 M:* 108.2 HA 1309 M:* 0.0 HA * 579.2 4914* 22605 *
BR 61 M:* 42 M:* * 107* 210 *
M) 6643 M:* 4B5 M:* 1182* 8310 *
DR SOM:* 3rvt::* * * 53 *
:rn. 4460 rvc* 370 rvc* 2474* 7304 *
CD 204B rvt::* 71 rvt::* * 852* 2971 *
sr 1877 rvc* 43 rvc* 15* 1935 • *
CA 972 rvc* 209 rvc* 229* 1410 *
or 180 rvc* 36 rvc* 29* 245 *
PLT B2 rvt::* 50 ic- * 132 *
I:M 9 M:* rvc* * 26* 35 *
**************************************************************************************************************************************
Posibilitate anuala 57. 7 HA 1638 M::* 10.8 HA 131 rvt::* 0.0 HA * 579.2 491* 2261 *
**************************************************************************************************************************************

93
12.3. Planul lucrarilor de regenerare si impadurire

A. LUCRARI NECESARE PENTRU ASIGURAREA REGENERARII NATURALE


A. l. Lucrari de ajutorare a regenerarii naturale:
Mobilizarea solului, inlaturarea paturii vii, indepartarea subarboretului, a sernintisului si a
tineretului neutilizabil: u.a. 6G, 7D, 8C, 9A, 9B, lOB, 19D, 19E, 19F, 20A, 22A, 22B, 23D, 25B, 28,
38D,38E,44,45,46B,47B,56B,75C,76D, 77C,77D,77F,77G, 77K, 80B, 80F, 81E, 82A, 82~
83A, 83C, 84D, 87 - 186,3 ha - efectiv pe 111,8 ha;
A.2. Lucrari de ingrijire a regenerarii naturale:
Receparea sernintisurilor sau tinereturilor vatamate, descoplesirea semintisurilor: 80D, 85A -
2,1 ha
B. LUCRARI DE REGENERARE ~I IMPADURIRE
B.1. Impaduriri in terenuri goale din fondul forestier
B.1.1. Impaduriri in poieni si goluri
Unitatea Cornpozitia tel
(l,)
.!::l Suprafata Suprafata efectiva de impadurit - ha
amenaj istica Tipul de (l,)
;.....
o (l,)
0..
efectiva Specii
statiune ~
-
0
Suprafata ~i padure Formula de impadurire ~ o impaduriri GO FR ANN CI
ell
Nr. (l,)
ha "d ha
6233 lOANN
58 B 0,5
9712 IO ANN
1,0 0,5 - - 0,5 -
Total
B.1.1.
1,0 - - - 0,5 - - 0,5 -

B.2. Impaduriri in suprafete parcurse sau pre vazute a fi parcurse cu taieri de regenerare
B.2.3. Impaduriri dupa taieri progresive
Unitatea Tipul de Compozitia tel .!=
(])
Suprafata Suprafata efectiva de impadurit - ha
amenaj istica statiune Formula de impadurire
(l,)
s» (])
;.....
efectiva Spec ii
...... 0..
"d 0
Suprafata si Cornpozitia I'.:: o impaduriri PAM BR MO FA GO ST TE
Nr. padure semintisului utilizabil - ell
(])
ha "d ha
5242 8FA 2PAM 1,0
lOA 12,9 IOPAM 0,2 2,6 2,6
4212 IOFA 0,7
5132 8G02FA 1,0
15B 0,6 lOGO 0,2 0,1 0, 1
5131 8GO 2FA 0,7 --
5242 8FA 2PAM 1,0
230 2,3 lOPAM 0,2 0,5 0,5
4212 lOFA 0,5
5122 8G02TE 1,0
258 3,5 IOTE 0,2 0,7 0,7
5113 IOGO 0,5 I

5222 8FA 2PAM 1,0


28 0,7 IOPAM 0,2 0,1 0,1
4272 IOFA 0,7

94
Unitatea I])
Suprafata Suprafata efectiva de impadurit - ha
Tipul de Compozitia tel -~I-<
amenajistica statiune Formula de impadurire
(].)
u (].) efectiva Spec ii
....... 0..
"'d 0
Suprafata si Compozitia ~ u lmpaduriri PAM BR MO FA GO ST TE
......... c'O
Nr. padure semintisului utilizabil (].)
ha "'d ha
6142 6FA 3ST lPAM 1,0
44 5,2 3ST 7PAM 0,2 1,0 0,7 0,3
6132 7FA 3ST 0,7
--··-· -----~---·
6232 7FA 2ST lPAM 1,0
46B 4,0 2ST 8PAM 0,2 0,8 0,6 0,2
4281 8FA 2ST 0,5
6232 7FA2ST lPAM 1,0
47B 1,4 3ST 7PAM 0,2 0,3 0,2 0,1
4281 9FA lST 0,5
6232 7FA2GO lPAM 1,0
568 2,0 3GO 7PAM 0,2 0,4 0,3 0,1
,____. 4281 9FA IGO 0,5
3332 6MO 3BR IFA 1,0
75C 6,0 5BR 5FA 0,2 1,2 0,6 0,6
1341 7MO 3BR 0,6
3332 8MO IBR lFA 1,0
760 2,5 5BR 5FA 0,2 0,5 0,3 0,2
1341 lOMO 0,7
3322 6FA 3MO lPAM 1,0
77C 11,6 5M05PAM 0,3 3,5 1,7 1,8
4141 8FA 2MO 0,5
3322 8MO IBR IPAM 1,0
77K 2,5 5BR5PAM 0,2 0,5 0,2 0,3
1141 lOMO 0,7
2322 8MO IBR lPAM 1,0
808 1,0 5BR5PAM 0,2 0,2 0,1 0,1
1141 lOMO 0,7
2322 8MO IBR lPAM 1,0
80F 1,7 5BR5PAM 0,2 0,3 0,2 0, 1
1141 lOMO 0,7
---- 1-------
2322 8MO IBR lPAM 1,0
81E 3,0 5BR SPAM 0,2 0,6 0,3 0,3
1141 lOMO 0,7
2322 8MO IBR IPAM 1,0
82A 9,7 5BR5PAM 0,1 1,0 0,5 0,5
1141 lOMO 0,8
3322 8FA 2MO 1,0
82C 8,4 lOMO 0,1 0,8 0,8
--- ·-·------
1311
--·~--·----·~-·
8FA 2MO 0,8
---
3322 4MO 4FA 2PAM 1,0
83A 8,6 lOPAM 0,2 1,7 1,7
1331 5MO 5FA 0,7
3322 7MO lFA IBR lPAM 1,0
83C 5,0 5BR5PAM 0,2 1,0 0,5 0,5
1331 9MO lFA 0,7
2322 8M02PAM 1,0
84D 0,6 lOPAM 0,2 0,1 0,1
1141 lOMO 0,7
Total
B.2.3.
93,2 - - - 17,9 10,3 2,7 2,6 0,8 0,2 0,6 0,7

95
B.2.7. Impaduriri dupa taieri rase la molid, PL.E.A ~i anin
Unitatea Tipul Cl)
Suprafata Suprafata efectiva de impadurit - ha
Cornpozitia tel .~
;....
amenajistica de o
Cl) Cl)
efectiva Spec ii
0..
statiune Formula de impadurire :.e 0 impaduriri
Nr.
Suprafata
~i ..s o
ro
Cl)
ANN FR
ha padure ""d ha
5253 7ANN 3FR
l2A 0,5 1,0 0,5 0,4 0,1
9712 7ANN 3FR
Total
B.2.7.
0,5 - - - 0,5 0,4 0,1

B.3. Impaduriri in suprafete parcurse sau propuse a fi parcurse cu taieri de inlocuire a


arboretelor necorespunzatoare
B.3.1. Impaduriri dupa inlocuirea arboretelor derivate (substituiri)
Unitatea Tipul Cl)
Suprafata Suprafata efectiva de unpadurit - ha
Compozitia tel .~
;.....
amenaj istica de Cl)
o Cl)
efectiva Spec ii
0..
statiune Formula de irnpadurire :.e 0
impaduriri
Nr.
Suprafata si ..s o
ro
Cl)
GO PAM CI
ha padure ""d ha
6142 7GO 2PAM ICI
43 Co/o 3,0 1,0 3,0 2,1 0,6 0,3
6132 7GO 2PAM lCl
Total
B.3.1.
3,0 - - - 3,0 2,1 0,6 0,3

C. COMPLETARI IN ARBORETELE CARE NU AU INCHIS STAREA DE MASIV

C.1. Completari in arborete tinere existente


Unitatea Tipul de .~
Cl)
Suprafata Suprafata efectiva de impadurit - ha
amenaj istica Cornpozitia tel Cl)
u
;....
statiune ......
Cl)
0.. efectiva Spec ii
Formula de nnpadurire ""d 0
Suprafata ~i i::: o
......, ro
impaduriri MO BR LA FA
Nr. Compozitia actuala
ha padure Cl)
""d ha
3332 5MO 3BR2FA 1,0
70 c 2,0 4MO 6BR 0,3 0,6 0,2 0,4 - -
1341 5M02BR3FA 0,7
I
2321 8MO 2BR 1,0
75 E 7,4 5MO 5BR 0,3 2,2 1,1 1, 1 - -
1142 9MO lBR 0,7
3322 7FA 3MO 1,0
77 J 1,8 4FA 6MO 0,5 0,9 0,5 - -
I

0,4
4141 lOFA 0,5
2322 8M02LA 1,0
80D 1, 1 3M07LA 0,3 0,3 0,1 - 0,2 -
1141 lOMO 0,7
-- -·--
2322 8M02LA 1,0
81 A 6,0 3MO 7LA 0,3 1,8 0,5 - 1,3
1141 lOMO 0,7
Total
18,3 - - - 5,8 2,4 1,5 1,5 0,4
C. I.

96
C.2. Completari in arboretele nou create (20% la B)

Suprafata Suprafata efectiva de impadurit - ha


Impaduriri
efectiva Specii
Suprafata impaduriri PAM BR MO FA GO ST TE FR CI ANN
Cod
ha
B.1.1. 0,5 0,5 0,5
B.2.3. 93,2 17,9 10,3 2,7 2,6 0,8 0,2 0,6 0,7
B.2.7. 0,5 0,5 0, 1 0,4
B.3.1. 3,0 3,0 0,6 2,1 0,3
Total 97,2 21,9 10,9 2,7 2,6 0,8 2,3 0,6 0,7 0,1 0,3 0,9
Total C.2. - 4,4 2,2 0,5 0,5 0,2 0,5 0,1 0,1 - 0,1 0,2

D. INGRIJIREA CULTURILOR TINERE


D.1. Ingrijirea culturilor tinere existente: u.a. 70C, 75E, 771, 81A- 17,2 ha.
D.2. Ingrijirea culturilor tinere nou create: u.a. 58B, 12A, 43C% - 4,0 ha.

RECAPITULA TIE
Suprafata Suprafata efectiva de impadurit - ha
Impaduriri
efectiva Spec ii
impaduriri PAM MO BR LA FA GO ST TE FR··· -·- CI ANN
Cod ---~upr~fata

B.1.1. 0,5 0,5 0,5


B.2.3. 93,2 17,9 10,3 2,6 2,7 0,8 0,2 0,6 0,7
B.2.7. 0,5 0,5 0,1 0,4
B.3.1. 3,0 3,0 0,6 2,1
·--·-
0,3 ,_ _____
C. l. 18,3 5,8 2,4 1,5 1,5 0,4
C.2. - 4,4 2,2 0,5 0,5 0,2 0,5 0,1 0, 1 0,1 0,2
Total de irnpadurit 32,1 13, 1 5,5 4,7 1,5 1,4 2,8 0,7 0,8 0,1 0,4 1, 1
Numar de puieti la ha (mii buc) - 5 5 5 2,5 5 5 5 5 5 5 5
Total puieti necesari (mii buc.) - 65,5 27,5 23,5 3,75 7 14 3,5 4 0,5 2 5,5

Ordinea orientativa a executarii lucrarilor este urmatoarea:


ingrijirea culturilor tinere existente (D.1.)
impaduriri In poieni si goluri (B.1.1.);
completari in arboretele tinere existente (C.1.)
lucrari de ajutorare a regenerarii naturale (A. l.);
impaduriri dupa taieri progresive (B.2.3.);
impaduriri dupa taieri rase (B.2.7., B.3.1.);
completari In arborete tinere nou create (C.2.)
ingrijirea culturilor tinere nou create (D.2.)

97
13. PLANURI PRIVIND INSTALATIILE DE TRANSPORT ~I
CONSTRUCTII FORESTIERE

99
13.1. Planul instalatiilor de transport

13.2. Planul constructiilor silvice

13.3. Lista drumurilor si a unitatilor amenajistice deservite

100
13.1. Planul instalatiilor de transport
Doar 67% din suprafata fondului forestier studiat este accesibila. Pentru a accesibiliza in
intregime U.P. este necesara construirea unui drum forestiere. Calculul rentabilitatii investitiei este
redat in urmatorul tabel in ipoteza unui cost mediu de executie de 30000$/km drum forestier la un curs
de ~ 3 RON/$ si a unui pret mediu al lemnului de 74 RON/me. Se constata ca doar drumul forestier
FN002 - prelungire Valea Seaca este rentabil a se construi in deceniu, limita de rentabilitate a
investitiei specifice fiind de 25 fiind de $/me.
Tab.13.1.1.
Investitie unitara Posibilitate decenala de produse
lndicativul si Lungime Investitia specifica
Investitie totala principale, eonservare, seeundare
denumirea drumului km $/me
mii $ si igiena - me
3,6 30 1143
FNOO I - Valea Obarsiei 94
108
FN002 - V. Seaca - 2,9 30 7181 12
prelungire 87
FN003 - Valea de 3,2 30 2075 46
Muieri 96
FN004 - Gurbesti - 1,5 30 561 80
prelungire 45
2,4 30 2391
FN005 - Petreasa 30
66
3,4 30 3555
FN006 - Remetea 29
66
2,6 30 1316
FN007 - Valea Sase 59
78

13.2. Planul constructiilor silvice


Tab.13.2.1
Ua. in Suprafa Materiale Valoarea Tipul Valoare
Natura care ta din care sunt cladite Starea
cheltuieli cladirf constructie
constructiei se afla cladita cladirii
constructia mp Fundatia Peretii I
Acoperis I reparatii (lei) de construit proiectata (lei)
-
A. CONSTRUCTII EXISTENTE ·- --
nu sunt
-···--··-···----------
B. CONSTRUCTII PROPUSE
nu sunt

13.3 - Lista drumurilor si a unitatilor amenajistice deservite


***********************************************************************************************************
*CAT.SI NR.DRM! UN IT AT I AMEN A JI STICE *
*=========================================================================================================*
* 1DP001 ! 89 90
!------------------------------------------------------------------------------------~------*
! TOTAL DRUM: 2 UA 11.1 HA
---------------------------------------------------------------------------------------------------*
!DP015 40 A 40 B 40 C 40 D 41 A 41 B 41 C 41 D 42 43 A 43 B 43 C 43 D 43 E 58 A*
58 B *
!-------------------------------------------------------------------------------------------*
! TOTAL DRUM: 16 UA 90.9 HA
---------------------------------------------------------------------------------------------------*
TOTAL CAT.: 18 UA 102.0 HA *
*=========================================================================================================*
* ! FEOOl ! 59 A 59 B 59 C 60 *
!-------------------------------------------------------------------------------------------*
! TOTAL DRUM: 4 UA 73.2 HA
---------------------------------------------------------------------------------------------------*
!FE004 ! 70 A 75 A 76 A *
!--------------------------------------------------------------------------------------------*
! TOTAL DRUM: 3 UA 24.2 HA *
***********************************************************************************************************

101
***********************************************************************************************************
*CAT.SI NR.DRM! U N I T A T I A M E N A J I S T I C E
*=========================================================================================================*
* ----------------------------------------------------------------------------------------------------*
!FE005 70 B 70 C 70 D 71 72 A 72 B 72 C 73 74 A 74 B 75 B 75 C 75 D 75 E 75 F *
76 B 76 C 76 D
'-------------------------------------------------------------------------------------------*
! TOTAL DRUM: 18 UA 128.0 HA
---------------------------------------------------------------------------------------------------*
* ! FE008 ! 77 A 77 B 77 C 77 D 77 E 77 F 77 G 77 H 77 I 77 J 77 K 78 A 78 B 78 C 79 *
* ! !-------------------------------------------------------------------------------------------*
! TOTAL DRUM: 15 UA 90.2 HA
---------------------------------------------------------------------------------------------------*
!FEOll ! 85 A 85 B 85 C 86 A 86 B
!-------------------------------------------------------------------------------------------*
! TOTAL DRUM: 5 UA 34.5 HA
* ! FE013 80 A 80 B 80 C 80 D 80 E 80 F 81 A 81 B 81 C 81 D 81 E 82 A 82 B 82 C 83 A
83 B 83 C 84 A 84 B 84 C 84 D
1-------------------------------------------------------------------------------------------
1 TOTAL DRUM: 21 UA 140.6 HA
!FE014 38 B 38 D 38 E 39
* '-------------------------------------------------------------------------------------------
! TOTAL DRUM: 4 UA 16. 7 HA
!FE019 5 A 5 B 5 c 6 A 6 B 6 c 6 D 7 G 12 A 12 B 12 D 13
* !-------------------------------------------------------------------------------------------
! TOTAL DRUM: 12 UA 91. 5 HA
*
* !FE020 18 A 18 B 18 c 19 A 19 B 19 c 19 D 19 E 19 F 20 A 20 B 20 c 20 D 21 A 21 B
* 21 c 21 D 22 A 22 B 22 c 23 A 23 B 23 c 23 D 23 E 24 A 24 B 24 c 24 D 25 A
25 B 25 c 25 D 25 E 26 A 26 B 26 c 26 D 26 E 27 A 27 B 28 29 A 29 B 30
* 31 32 33
!-------------------------------------------------------------------------------------------
! TOTAL DRUM: 48 UA 264.3 HA
!FE025 I 87 88 A 88 B
! !-------------------------------------------------------------~-----------------------------
! TOTAL DRUM: 3 UA 16.8 HA
TOTAL CAT. :133 UA 880.0 HA
*=========================================================================================================·
* ! FNOOl ! 1 2 A 2 B 3 A 3 B 3 C 3 D 4 A 4 B 4 C 4 D 4 E
* !------------------------------------------------------------------------------------------~
! TOTAL DRUM: 12 UA 71.9 HA
*
!FN002 6 E 6 F 6 G 7 A 7 B 7 C 7 D 7 E 7 F 8 A 8 B 8 C 9 A 9 B 10 A·
! 10 B 10 C 11 A 11 B 12 C
* !-------------------------------------------------------------------------------------------·
* 1 TOTAL DRUM: 20 UA 103.8 HA
! FN003 ! 14 A 14 B 15 A 15 B 16 17
!-------------------------------------------------------------------------------------------1
! TOTAL DRUM: 6 UA 58.8 HA
--------------------------------------------------------------------------------------------------~
* !FN004 ! 56 A 56 B 57 A 57 B
* !-------------------------------------------------------------------------------------------'
* ! TOTAL DRUM: 4 UA 2 6. 0 HA >
* --------------------------------------------------------------------------------------------------~
! FN005 49 A 49 B 49 C 50 A 50 B 50 C 50 D 51 A 51 B 51 C 51 D 51Rl 52 53 A 53 B'
* 53 C 54 A 54 B SSL i
* !----------------------------------------------------------------------------~-------------~
* ! TOTAL DRUM: 19 UA 97.0 HA
--------------------------------------------------------------------------------------------------~
!FN006 ! 44 45 46 A 46 B 47 A 47 B 48
!------------------------------------------------------------------------------------------~
! TOTAL DRUM: 7 UA 39.9 HA
--------------------------------------------------------------------------------------------------~
* ! FN007 ! 34 A 34 B 35 36 37 *
! !------------------------------------------------------------------------------------------~
* ! TOTAL DRUM: 5 UA 78.7 HA
* --------------------------------------------------------------------------------------------·-------*
* TOTAL CAT.: 73 UA 476.1 HA
*=========================================================================================================*
* TOTAL UP: 224 UA 1458.1 HA *
***********************************************************************************************************

102
14. PROGNOZA DEZVOLTARII FONDULUI FORESTIER

14.1. Dinamica dezvoltarii fondului forestier

14.2. Grafice privind evolutia structurii fondului de productie sau de protectie

103
14.1. Dinamica dezvoltarii fondului forestier

Suprafata Terenuri de Vars ta


.i.'.:
-::I •IC'....,
::! Denumirea Impadurit medie
Proportia speciilor
<= eo::s UP Tota la Paduri Alte terenuri din
§ Clasa de p r o d u c t ie
8 SUP fond forestier Consst,
eo::s
ha medie
1306,6 1306,6 - 38FA 30MO 1800 6CA 6ST lBR IDT 72
2013
119 118 115 III5 II7 II7 117 0,80

2023
1307,1 1307,1 - 38FA 30MO 1800 5CA 6ST lBR 2DT 11
UP I. Il9 ll7 Il5 III5 117 117 II8 0,83
---·--
1307, 1 1307,1 - 38FA 31 MO 1600 5CA 6ST lBR 3DT 65
2033 SUPA
119 117 II4 III5 117 II7 II8 0,86
'in 1307,1 1307,1 - 39FA 22MO 1200 7ST 2BR 6PAM 2LA 3CI 3FR 60
viitor II9 II9 II5 116 II8 II9 III 1 119 II8 II6 0,90
- 44FA_2.6GO25CA 2SB 1 MO 1 TE I PLT 83
SUPM 121,0 121,0
III8 ms III9 IYO IH3 VO mo 0,86
-·-·~~----
- §OMQ_27BR_13FA fil
SUPK 27,3 27,3
1113 1113 1116 0,80
:i.· - ---- ·-- ·-·-- ·-

- -·
Posibilitatea/an Volum mediu Terenuri de
Fond Crest, Dens it. In dice .i

·-
'c .:: eo::s
CIJ
lemntot curenta Prod. Prod. recoltat anual
relmpadurit
din care retelei crest. ~~
"'O lo.
-

< §
::s .>eo::!....,
= eo::s =~
::s ;::J
mii me tot.-mc pr.-mc sec.-mc
Prod. Prod. in arb.
princ, sec. Total cu ra~i- de re-
inst. de indicat.
transp.
0
s.. ....
c.. -
lo.
0

e =
CIJ
0
Vol. Ind. er. Iodice de
noase me/an
-
E
0
:i
"O
>ell
eo::s
med /ha curenta recoltare m3 facut c, c,
m/ha la ha rJ')
me me/an/ha O/o ha
~=-:==--~~ ~==:.- -
380 8912 3425 1746
2013
291 6,8 2,6 1,3
0,5 - - 9,0 4,1 ~
---- · -1
418 9023 3427 1360
2023 11,0 4,2 1
,_____
-< 320 6,9 2,6 1,0
0... 0... ··-- ------ -----·--··- --··-···--
;::J ::J 459 9194 5416 1020
VJ
2033 !--~--.;._~ >--- 11,0 4,2 3
,_____.
351 7,0 4,1 0,8
-·-- ---·- '----·--

in 567 8208 5860 2350


22,4 4,5 9
viitor 434 6,3 4,5 1,8
-----~-·--·· ·- --- --
24 473 - -
SUPM
200 3,9 - -
- - - - - -
12 207 - -
SUPK - - - - - -
436 7,5 - -

104
14.2. Grafice privind evolutia structurii fondului de productie sau de protectie

DINAMICA STRUCTURII ARBORETELOR PE CLASE DEV ARST A - SUP A


Amenajamentul anterior: Noul amenajament:
Padure in productie Padure in productie 1306,6 ha
Terenuri destinate impaduririi Terenuri destinate impaduririi 0,5 ha
TOTAL TOTAL 1307,1 ha
Seara lcm Seara lem 78,3 ha

CLASELE DEV ARSTA ACTUALE


Graficul I

CR
0,5
I
102,1
II
238,7
m
114,6
'ltv-i v
201,3
VI
134,9
~

CLASELE DEV ARSTA DUPA EXPIRARE A 20 DE ANI


Graficul II

I II
102,l
m
238,7
IV
107,2
v
414,5
vr l
259,8 184,8_j

CLASELE DEV ARSTA NORMALE


Graficul III

I II III IV v VI
137,7 '1:37,7 '1:37,7 '1:37,7 137,7 118,6

105