Sunteți pe pagina 1din 10

Instrucţiunile proprii pentru spalator auto au fost elaborate ţinând cont de reglementările

existente în domeniul securităţii muncii precum şi pe baza studierii proceselor de muncă şi stabilirii
pericolelor specifice, astfel încât, pentru fiecare pericol, normele să cuprindă cel puţin o măsură de
prevenire la nivelul fiecărui element component al procesului de muncă.
Structura acestor prevederi este făcută pe tipuri de lucrări, pentru fiecare tip de lucrare prevederile
urmărind o succesiune logică, corespunzătoare modului de acţiune al executantului în procesul de
lucru.
Respectarea conţinutului acestei instrucţiuni nu absolvă persoanele juridice şi persoanele
fizice, implicate in procesul de munca, de răspunderile, conform legislaţiei in vigoare, pentru lipsa de
prevedere şi asigurare a oricăror altor măsuri de securitate a muncii, adecvate condiţiilor concrete de
desfăşurare a activităţii respective.

1. Conţinut, scop
1. Instrucţiunile proprii pentru spalator auto cuprind măsuri de prevenire a accidentelor de muncă.
2. Măsurile de prevenire cuprinse în prezentele instrucţiuni au ca scop eliminarea factorilor
periculoşi existenţi în sistemul de muncă, propriu fiecărui element component al acestuia (executant
sarcină de muncă mijloace de producţie mediu de muncă).

2. Domeniul de aplicare
Prezentele instrucţiuni se aplică pentru activitatea de spalator auto. Prevederile prezentelor
instrucţiuni se aplică cumulativ cu prevederile celorlalte acte normative din domeniul securităţii şi
sănătăţii în muncă.

3. Încadrarea şi repartizarea personalului pe locuri de muncă


1. La locurile de muncă vor fi repartizaţi numai persoane care cunosc echipamentele tehnice,
instalaţiile, au calificarea necesară şi au fost instruite din punct de vedere al protecţiei muncii.
2. La începerea programului angajaţii se vor prezenta odihniţi şi corect îmbrăcaţi.
3. La efectuarea activităţilor vor fi repartizaţi numai lucrători care au corespuns controlului medical
obligatoriu, conform reglementărilor Ministerului Sănătăţii.
4. Instructajul de protecţie a muncii se va face pe faze in conformitate cu prevederile cap V din
Normele metodologice de aplicare ale Legii nr 319/2006. Durata între două instructaje va fi de 3 (trei)
luni.

4. Organizarea activitatii
1. Căile de acces din hale, ateliere şi de pe platformele tehnologice vor fi întreţinute în stare
bună şi vor fi prevăzute cu marcaje şi indicatoare de circulaţie standardizate.
2. Încălzirea halei şi încăperilor de lucru va fi asigurată în perioada anotimpului rece în funcţie de
temperatura exterioară şi în limitele stabilite de Norma metodologica pentru punerea in aplicare a Legii
319/2006.
3. În hala de întreţinere şi reparare a autovehiculelor, canalele de revizie, vor fi menţinute în
stare curată, asigurându-se scurgerea apei, a uleiurilor şi a combustibililor
4. Nu se admite pornirea motoarelor autovehiculelor în interiorul halei, decât dacă există instalaţii
de exhaustare, în stare de funcţionare.
5. Instalaţiile de ventilaţie generală şi locală din halele şi încăperile destinate lucrătorilor de
întreţinere şi reparare a autovehiculelor vor fi în bună stare, urmărindu-se funcţionarea lor în
permanenţă la parametri proiectaţi.
6. Cricurile din dotarea halei de reparaţii sau a canalelor de revizie vor fi menţinute în
permanenţă în stare bună de funcţionare şi vor avea inscripţionată sarcina maximă.
7. La demontarea, montarea şi transportul subansamblelor grele sau voluminoase se vor folosi
mijloace mecanice de ridicare şi manipulare. Prinderea subansamblelor la mijloacele de ridicat se va
face cu dispozitivele speciale, omologate, care să asigure prinderea corectă şi echilibrată a
substanţelor.
8. Se interzice ca la prinderea subansamblelor să se folosească lanţuri sau cabluri care nu au
poansonate sarcina maximă de ridicat.
9. Dispozitivele de suspendare a autovehiculelor şi stelajelor pentru aşezarea pieselor trebuie să
aibă stabilitate şi rezistenţă corespunzătoare. Acestea vor fi menţinute, în permanenţă, în stare bună
de folosire.
10. Petele de ulei şi de combustibil de pe pardoselile halelor sau încăperilor vor fi acoperite cu
nisip, după care vor fi luate măsuri de curăţare şi evacuare a materialului rezultat în locuri care nu
prezintă pericol de incendiu.
11. Cârpele, câlţii şi alte materiale textile folosite la curăţarea şi ştergerea pieselor sau a mâinilor
vor fi depuse în cutii metalice cu capac de închidere şi evacuate în locuri stabilite în acest scop pentru
a fi arse sau îngropate.
12. În hala de reparare a autovehiculelor se vor monta plăci avertizoare şi afişe sugestive pe
teme de SSM, referitoare la activitatea efectiv prestată.
13. În cazul încăperilor în care se găsesc instalaţii prin a căror manevrare sau atingere se pot
produce accidente , pe uşile acestora se vor fixa tăbliţe cu inscripţia „INTRAREA INTERZISĂ
PERSOANELOR STRĂINE”
Aceste tăbliţe se vor fixa şi pe uşile încăperilor în care sunt instalate cazane cu abur,
compresoare.
14. Lucrătorii trebuie să poarte echipamentul de protecţie corespunzător lucrărilor pe care le
execută cu instalaţiile şi utilajele din dotare, conform cu Hotărârea nr. 1048 din 09/08/2006 privind
cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor
individuale de protecţie la locul de muncă
15. Sculele vor fi aşezate pe suporturi speciale, amplasate în locuri corespunzătoare şi la înălţimi
accesibile. După terminarea lucrului sculele vor fi curăţate, după care vor fi închise în dulapuri.
16. Lucrătorii sunt obligaţi ca înainte de începerea lucrului să verifice dacă uneltele şi utilajele pe
care le folosesc sunt în stare bună şi corespund din punct de vedere al securităţii muncii. Se interzice
folosirea uneltelor şi utilajelor care nu corespund acestor verificări.
17. Înainte de începerea lucrului, locul de muncă trebuie să fie în perfectă ordine. Nu se admite
aglomerarea locului de muncă cu materiale, scule etc.
18. Zilnic, înainte de începerea lucrului, şefii de echipă vor verifica starea de sănătate şi
oboseală a lucratorilor. Dacă aceştia se află sub influenţa băuturilor alcoolice vor fi îndepărtaţi de la
lucru.
19. Este interzisă păstrarea îmbrăcăminţii personale a lucrătorilor şi a alimentelor în incinta halei
sau atelierelor. Îmbrăcămintea se va păstra numai în vestiar. Alimentele se vor consuma numai în
încăperile special amenajate şi destinate de unitate în acest scop şi numai după ce lucrătorii respectivi
îşi vor spăla bine mâinile.
20. Persoanele cu atribuţii de serviciu vor urmării şi vor interzice introducerea şi consumul
băuturilor alcoolice în unitate şi la locurile de muncă, cunoscând că răspund personal de starea şi
capacitatea de muncă a personalului din subordine pe tot timpul lucrului.
21. Înainte de începerea lucrului, persoanele cu atribuţii de serviciu vor verifica funcţionarea
tuturor instalaţiilor, utilajelor şi dispozitivelor din dotare. De asemenea vor verifica legătura la pământ a
tuturor utilajelor acţionate electric. În cazul în care se constată defecţiuni sau că legătura la pământ
sau la conductorul de nul al reţelei este întreruptă, se va scoate utilajul de sub tensiune, vor
supraveghea remedierea defecţiunii constatate şi se va încuviinţa folosirea utilajului respectiv.

Rampa de spălare manuală

22. Dacă în apropierea rampei se află un drum de circulaţie pentru pietoni sau vehicule, între
rampă şi drum se vor monta paravane asigurate contra răsturnării astfel încât jetul de apă de spălare
să nu lovească oamenii sau vehiculele care trec pe drum .
23. Autovehiculele ce urmează a fi spălate se manevrează cu atenţie pe rampa metalică sau de
beton şi se asigură contra pornirii necomandate, cuplându-se într-una din viteze, acţionându-se frâna
de ajutor şi aşezându-se cale de blocare la roţile din spate în ambele sensuri. (faţa şi spatele roţilor).
24. Furtunul prin care vine apa sub presiune va fi în bună stare, iar legătura cu piesele metalice
se va asigura cu coliere de strângere.
25. Urcarea sau coborârea autovehiculelor pe/şi de pe rampă se va face numai după ce
lucrătorii din jur au fost avertizaţi referitor la operaţia ce se execută.
26. Se interzice îndreptarea jetului de apă sub presiune spre instalaţiile electrice aflate în zona
rampei.
27. Decantoarele şi separatoarele de reziduuri petroliere aferente instalaţiilor de spălare vor fi
acoperite şi îngrădite.
Aerisirea se va efectua permanent.
28. Mâlul din decantoare va fi evacuat cu ajutorul pompelor de noroi sau alte mijloace
mecanizate.
29. În timpul curăţirii decantorului, lucrătorul nu va sta pe suprafaţa decantorului.
30. Înainte de pornirea pompei de apă se va verifica existenţa grătarului (sau a platformei
electroizolante) de protecţie de sub tabloul de comandă, precum şi legătura la pământ.
31. Cuplajul pompei va fi acoperit cu apărători.
32. Înainte de pornirea pompei de apă, capătul furtunului cu ştuţul, va fi în mână sau fixat într-un
colier pentru a se evita lovirea ca urmare a presiunii jetului de apă.
33. La terminarea programului de lucru rampa va fi curăţată şi spălată.
34. După terminarea lucrului, încăperea pompelor şi tabloul electric se vor încuia cu cheia.
INSTRUCTIUNE DE LUCRU ASPIRATOR MASINI

1. Obiect
Stabilirea normelor interne specifice activităţii de spalator auto, obligatorii pentru toţi lucrătorii
care desfăşoară activitatea în cadrul unităţii SC ___________________SRL.

2. Scop
Eliminarea sau diminuarea pericolelor de accidentare şi/sau îmbolnăvire profesională, existente
în cadrul acestei activităţi.

3. Cadrul legal de referinţă al instrucţiunii proprii


- Legea securităţii şi sănătăţii în muncă 319/2006;
- Normele metodologice de aplicare a Legii securităţii şi sănătăţii în muncă 319/2006;
- Carti tehnice, instructiuni de folosire

4. Reguli pentru utilizarea corespunzatoare


 este utilizat ca un aspirator de deseuri uscate sau lichide;
 este interzisa utilizarea in alte scopuri;
 tensiunea de alimentare trebuie sa corespunda cu cea de pe placuta aparatului;
 este interzisa apucarea fisei cu mainile umede;
 sa verifice integritatea cablului si a fisei inainte de fiecare utilizare;
 sa nu aspire si sa nu stropeasca lichide explosive, gaze combustibile, benzina, diluanti, vopsea
deoarece prin turbionare pot forma cu aerul aspirat aburi sau amestecuri explosive;
 nu aspirati obiecte arzande sau incandescente;
Componenta:
 maner pentru transport;
 intrerupator pornit/ oprit;
 racord de suflare;
 reglare aer pentru functia suflare;
 record aspiratie;
 role ghidare;
 cablu retea cu stecar;
Montarea rolelor se face astfel:
 se apasa in jos manerul pentru transport;
 se detaseaza carcasa motorului, se scot din rezervor sacul filtrant si rolele de ghidare;
 se monteaza rolele de ghidare pe fundul rezervorului;
 se aseaza carcasa motorului pe rezervor si se inchide prin ridicarea manerului pentru transport;
Utilizare
 nu se lucreaza fara montarea filtrelor cartus;
 se conecteaza accesoriul;
 se introduce cablul de retea;
 se porneste aparatul;
Aspirare uscata
 la schimbarea mediului de la umed la uscat trebuie avut in vedere ca aspirarea prafului uscat
pe elementul de filtru imbacseste filtrul facandu-l inutilizabil;
 pentru indepartarea fara praf a continutului aspirat trebuie utilizati saci filtranti de hartie;
Aspirare umeda
 nu se utilizeaza saci filtranti de hartie;
 opriti aparatul daca se formeaza spuma, daca iese lichid sau daca rezervorul este plin;
 daca rezervorul este plin un plutitor inchide orificiul de aspiratie iar turbina de aspiratie
functioneaza cu turatie marita; opriti aparatul si goliti rezervorul;
Suflare
 se conecteaza furtunul de aspiratie; se deschide cursorul pentru reglarea aerului si se alege
capacitatea dorita de suflare;
Incheiere utilizare
 se goleste rezervorul;
 se sterge aparatul pe din afara cu o panza umeda;
 in caz de necesitate se spala rezervorul cu apa si se usuca;
 este interzisa curatarea aparatului cu furtunul de apa sau cu jet de apa de inalta presiune;
 se depoziteaza in spatii uscate;
Intretinere
 inaintea efectuarii operatiilor de intretinere/reparatie se scoate fisa din priza;
 daca puterea de aspirare scade- punga filtranta de hartie este plina si trebuie inlocuita;
 daca puterea de aspirare scade, curatati filtrul sub apa curenta si uscati-l inainte de a-l monta la
loc;
INSTRUCTIUNE DE LUCRU LA UTILIZAREA APARATELOR DE CURATAT CU PERII SI
STROPIRE/ ASPIRARE

1. Obiect
Stabilirea normelor interne specifice activităţii de spalator auto, obligatorii pentru toţi lucrătorii
care desfăşoară activitatea în cadrul unităţii SC _______________ SRL.

2. Scop
Eliminarea sau diminuarea pericolelor de accidentare şi/sau îmbolnăvire profesională, existente
în cadrul acestei activităţi.

3. Cadrul legal de referinţă al instrucţiunii proprii


- Legea securităţii şi sănătăţii în muncă 319/2006;
- Normele metodologice de aplicare a Legii securităţii şi sănătăţii în muncă 319/2006;
- Carti tehnice, instructiuni de folosire

4. Reguli pentru utilizarea corespunzatoare


 tensiunea de alimentare trebuie sa corespunda cu tensiunea indicata de producator;
 conectarea aparatului se va face doar la prize incapsulate;
 se interzice utilizarea sau inlocuirea cablurilor de alimetare cu altele decat cele indicate de
producator;
 este interzisa manevrarea fisei cu mainile umede;
 este interzisa calcarea, strivirea sau tensionarea cablului de alimentare sau prelungire;
 sa verifice periodic integritatea cablului de alimentare electrica; nu trebuie sa prezinte crapaturi
sau sa fie imbatranit;
 este interzisa curatarea aparatului cu jet de apa dintr-un furtun sau cu jet de inalta presiune
existand pericol de scurtcircuitare;
Utilizare
 sa curete dispozitivul de limitare a nivelului de apa;
 sa nu aspire mai mult lichid decat cantitatea pulverizata;
 sa nu aspire murdarie uscata;
 sa nu aspire si sa nu stropeasca lichide explosive, gaze combustibile, benzina, diluanti, vopsea
deoarece prin turbionare pot forma cu aerul aspirat aburi sau amestecuri explosive;
 este interzisa aspirarea de obiecte arzande sau incandescente;
 sa nu curete cu acest aparat oameni sau animale;
 daca temperatura ambianta este scazuta, nu este permisa utilizarea aparatelor cu cabluri de
PVC in afara cladirii;
 sa utilizeze doar detergenti recomandati de producator;
 detergentii se utilizeaza doar in stare diluata;
 in cazul contactului cu ochii, acestia se vor spala imediat si abundent cu apa;
 in cazul ingurgitarii de detergent se consulta de urgenta medicul;
 sa fereasca aparatul de inghet;
 este interzisa lasarea nesupravegheata cu motorul pornit;
 se poate lasa aparatul nesupravegheat doar dupa ce a oprit motorul si a asigurat aparatul prin
tragerea franei de mana si scoaterea cheii din contact;
 aparatele prevazute cu cheie de contact se vor asigura impotriva utilizarii neautorizate prin
scoaterea cheii din contact;
 sa opreasca imediat aparatul daca se observa scurgere de spuma sau lichid;
 sa opreasca aparatul inaintea curatarii;
INSTRUCTIUNE DE LUCRU LA UTILIZAREA CURATATOARELOR DE INALTA PRESIUNE CU
TREAPTA DE ABURI

1. Obiect
Stabilirea normelor interne specifice activităţii de spalator auto, obligatorii pentru toţi lucrătorii
care desfăşoară activitatea în cadrul unităţii SC _____________________ SRL.

2. Scop
Eliminarea sau diminuarea pericolelor de accidentare şi/sau îmbolnăvire profesională, existente
în cadrul acestei activităţi.

3. Cadrul legal de referinţă al instrucţiunii proprii


- Legea securităţii şi sănătăţii în muncă 319/2006;
- Normele metodologice de aplicare a Legii securităţii şi sănătăţii în muncă 319/2006;
- Carti tehnice, instructiuni de folosire

4. Reguli pentru utilizarea corespunzatoare


Verificare nivel de ulei:
 daca uleiul se apropie de marcajul MIN se va umple ulei pana la marcajul MAX;
 sa se inchida stutul de umplere al uleiului;
Umplere cu dedurizator de fluid:
 se adauga prin dozare cu picatura alimentarii in recipientul de apa;
 agentul de dedurizare impiedica calcifierea serpentinei de incalzire in cazul exploatarii cu apa
bogata in calciu;
Umplere cu combustibil:
 este interzisa folosirea aparatului cu rezervorul de combustibil gol( duce la distrugerea pompei
de combustibil);
 umplerea se face doar cu motorina sau pacura usoara;
 sa se inchida vana rezervorului;
 sa se curete combustibilul scurs in exterior;
 umplerea se face doar cu agenti de curatare Karcher, evitandu-se contactul cu ochii si pielea;
Montarea pistolului de stropit:
 se face legatura intre teava de jet si pistolul de pulverizat de mana;
 se plaseaza duza de inalta presiune in piulita cu manson;
 se monteaza si se strange piulita cu manson;
 se monteaza furtunul de inalta presiune la racordul de inalta presiune al aparatului;
 se racordeaza furtunul de inalta presiune al pistolului de stropire manuala la tamburul de
furtun;
Cand se absoarbe apa dintr-un recipient deschis:
 se indeparteaza racordul pentru apa de la capul pompei;
 se desurubeaza furtunul superior de alimentare cu filtru fin spre rezervorul de apa si racordati-l
la capul pompei;
 se va utiliza un furtun de apa cu un diametru minim de ¾ cu filtrul de absorbtie;
Pana ce pompa a aspirat apa trebuie rotit regulatorul de presiune si debit la ‘max’ iar ventilul de
dozare pentru detergent trebuie inchis.
Nu se aspira apa dintr-un recipient de apa potabila.
Nu se aspira lichide ce contin solventi cum ar fi diluant de lac, benzina, ulei sau apa nefiltrata.
Conectarea aparatului se face astfel:
 se pune comutatorul aparatului in pozitia”I”
 becul de control ( starea” gata de functionare”) lumineaza.
 regulatorul de temperatura trebuie sa se afle pe pozitia”0” deoarece in caz contrar se poate
conecta arzatorul.
Aparatul porneste pentru scurt timp si se deconecteaza de indata ce este atinsa presiunea de lucru.
Daca in timpul functionarii se aprinde lampa de control aparatul trebuie decuplat imediat.
Reglarea temperaturii de curatare:
 se regleaza regulatorul pe temperatura dorita:
- de la 30 grade la 90 grade se curata cu apa fierbinte;
- de la 100 grade la 150 grade se curata cu aburi;
Reglarea presiunii si a debitului
 presiunea creste prin rotirea surubului de reglaj in sensul acelor de ceas;
 presiunea se reduce prin rotirea in sens contrar acelor de ceas;
Curatarea
 se regleaza presiunea/temperatura si concentratia de detergent corespunzatoare suprafetei de
curatat;
 jetul de inalta presiune se indreapta mai intai de la distanta mai mare pentru a evita daune
provocate de o presiune prea ridicata;
Pentru a se desprinde murdaria:
 se pulverizeaza agentul de curatare si se lasa sa actioneze 1-5 min fara a se permite sa se
usuce;
Pentru a se indeparta murdaria:
 se indeparteaza prin stropire murdaria desprinsa;
Functionare cu apa rece
 se ajusteaza presiunea dupa necesitati;
 regulatorul de temperatura se va pune la “0”
Functionare cu apa calda- curatari la 60-90 grade;
Dupa functionare se recomanda:
 dupa utilizarea apei calde, aparatul trebuie actionat cel putin 2 minute cu apa rece, cu pistolul
deschis, in vederea racirii;
 solutia de curatare a supapei ventilului de dozare se introduce in pozitia “0”;
 se pune comutatorul aparatului in pozitia “I”;
 se actioneaza pistolul manual de stropire si se clateste bine cca. 1 min;
Pentru oprirea aparatului:
 se pozitioneaza comutatorul in “0”;
 se inchide alimentarea cu apa;
 se conecteaza scurt pompa cu intrerupatorul aparatului;
 se scoate fisa din priza doar cu mainile uscate;
 se indeparteaza racordul pentru apa;
 se actioneaza pistolul manual de stropire pana ce aparatul ramane fara presiune;
 se inclicheteaza teava de jet in suportul din cutia acoperitoare;
 se ruleaza furtunul de inalta presiune si cablul electric si se suspenda de suporturi;
Inghetul distruge aparatul ce nu a fost golit complet de apa.
Aparatul se depoziteaza intr-un loc ce nu poate ingheta.
Oprirea
- In cazul unor pauze mai indelungate - se goleste de apa si se clateste aparatul cu antigel;
- se goleste rezervorul de agent de curatire;
Golirea de apa
 se desurubeaza furtunul de alimentare cu apa si furtunul de inalta presiune;
 se desurubeaza conducta de alimentare de la baza cazanului si se lasa sa se goleasca
serpentina de incalzire;
 se lasa aparatul sa functioneze max.1 min pana ce pompa si conductele s-au golit;
Intervale de intretinere
Saptamanal:
 se curata sita filtru de la racordul pentru apa( se extrage sita si se curata cu apa);
 se curata filtrul fin: se depresurizeaza aparatul; se desurubeaza capacul cu filtru, se curata
filtrul cu apa curata si se reasambleaza in ordine inversa;
 se verifica nivelul uleiului;
Lunar
 se curata sita din dispozitivul de siguranta contra lipsei de apa;
 se curata filtrul din furtunul de aspirare pentru agentul de curatare;
Dupa 500 de ore de functionare se curata uleiul;
Curatarea filtrului din furtunul de aspirare:
 se scoate stutul de aspiratie a detergentului;
 se curata filtrul cu apa si se remonteaza;
Inlocuirea uleiului:
 se pregateste un recipient de colectare de cca.1 l;
 se desurubeaza busonul de golire;
 se elimina uleiul vechi;
 se strange la loc busonul de golire;
 se umple lent cu ulei pana la marcajul max;
INSTRUCTIUNE DE LUCRU LA UTILIZAREA APARATE DE CURATAT SUB PRESIUNE

1. Obiect
Stabilirea normelor interne specifice activităţii de spalator auto, obligatorii pentru toţi lucrătorii
care desfăşoară activitatea în cadrul unităţii SC _________________________ SRL.

2. Scop
Eliminarea sau diminuarea pericolelor de accidentare şi/sau îmbolnăvire profesională, existente
în cadrul acestei activităţi.

3. Cadrul legal de referinţă al instrucţiunii proprii


- Legea securităţii şi sănătăţii în muncă 319/2006;
- Normele metodologice de aplicare a Legii securităţii şi sănătăţii în muncă 319/2006;
- Carti tehnice, instructiuni de folosire

4. Reguli pentru utilizarea corespunzatoare


 nu prindeti stecarul cu mainile umede.
 atentie la cablul de alimentare sau prelungitor- sa nu fie distrus sau deteriorat prin strivire,
intindere.
 prelungitorul trebuie sa fie protejat impotriva stropilor de apa.
 imbinarea furtunurilor trebuie sa fie etansa.
 nu este permisa utilizarea furtunului de inalta presiune daca acesta este deteriorat.
 nu se vor aspira lichide ce contin solventi, dizolvanti sau acizi nediluati.
 aparatul trebuie amplasat pe o suprafata de sprijin stabila.
 nu este permisa fixarea manetei pistolului de stropit manual in timpul utilizarii.
 nu indreptati jetul de apa spre personae, animale, spre aparat sau spre componente electrice.
 anvelopele vehiculelor se vor curata numai de la o distanta minima de 30 cm.
 detergentii nu trebuie utilizati nediluati.
 nu lasati aparatul nesupravegheat in timp ce acesta este in functiune.
 jetul de apa ce iese prin lance provoaca un efect de recul. Din cauza unghiului lancii, apare o
forta ce actioneaza in sus de aceea tineti ferm pistolul si lancea.
 inaintea curatarii aparatul trebuie oprit si scos stecarul din priza.

S-ar putea să vă placă și