Sunteți pe pagina 1din 1

Anexa 7

Aprobat,
Departament: Inginerie mecanica
Conducător proiect de diplomă: Prof.dr.ing. Razvan George Ripeanu
Data:24.10.2018

Tema a fost avizată în şedinţa Departamentului: Inginerie Mecanica


din data de:
Director de departament,
Prof.dr.ing. Ion Nae

Domnule/Doamnă Director,

Subsemnatul(a) Burduja Gheorghe student(ă) în anul IV, Facultatea Ingineria Petrolului si Gazelor, programul de
studii Transportul Depozitarea si Distribuția Hidrocarburilor forma de învăţământ (IF/FR/ID) IF, vă rog să-mi aprobați
tema proiectului de diplomă „Proiectarea conductei de amestec ce leagă sonda 1837 cu parcul 34 Talpa cu studiul diverșilor
parametri ce modifica viteza de coroziune” care va fi susținut(ă) în sesiunea iulie anul 2019, având drept conducător științific
pe Prof.dr.ing. Razvan George Ripeanu de la Departamentul Inginerie Mecanica şi consultant ştiinţific pe
...............................................de la ........................................

Data
24.10.2018 Student(ă)
(semnătura)
Burduja Gheorghe

Domnului/Doamnei Director al/a Departamentului Inginerie Mecanica, Facultatea IME,


Universitatea Petrol–Gaze din Ploieşti

F 270.13/Ed.2 Fişier SMQ/Formulare