Sunteți pe pagina 1din 6

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE A MOLDOVEI

FACULTATEA DE BUSINESS ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR

ANALIZA AVANSATĂ A SITUAȚIILOR


FINANCIARE

Grupa: FCF 171m


Student: Marcel COSCODAN
Introducere:
Entitatea: I.C.S. RED Union Fenosa S.A.
Surse de date (Anexa):
1. Situații financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2014
2. Situații financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2015
3. Situații financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2016
Adresa Web: http://www.gasnaturalfenosa.md/page/rapoarte
Scop:
1. Analiza ratelor rentabilităţii pentru aprecierea raţionalităţii atragerii surselor împrumutate.
2. Analiza avansată a ratelor financiare de lichiditate în dinamică pentru aprecierea stabilității și
independenții entității.

Problema 8. Analiza ratelor rentabilităţii pentru aprecierea raţionalităţii atragerii surselor


împrumutate.
Tabelul 1
Aprecierea Raționalității atragerii surselor împrumutate

Indicatori 2015 2016


1.Valoarea medie a capitalului propriu, lei 3,502,362,628 3,784,032,605
2.Valoarea medie a datoriilor purtătoare de dobânzi, lei* 294,809,040 260,737,438
3.Profitul până la impozitare, lei 688,245,229 660,483,296
4.Suma dobânzii pentru credite și împrumuturi, lei 17,188,541 15,724,635
5.Profitul până la impozitare şi plata dobânzii, lei 705,433,770 676,207,931
6.Rata medie a dobânzii, % 5.83 6.03
7.Cheltuieli privind impozitul pe venit, lei 168,143,595 110,685,077
8.Profit net (pierdere netă), lei 520,101,634 549,798,219
9.Rentabilitatea activelor, % 18.58 16.72
10.Coeficientul de îndatorare 0.0842 0.0689
11.Rentabilitatea capitalului propriu, % 14.85 14.53
*-Sunt luate în calcul doar datoriile bancare pe temen lung si scurt din bilant.
1. Modul de calcul a rezultatelor
1.2. Pentru anul 2015
1.Val. medie a CP = (CP2015 + CP 2014)/2 =(3,689,202,058 + 3,315,523,197)/2= 3,502,362,628
(lei).
2.Val. medie a datoriilor purtătoare de dobânzi= (D. bancare TL 2015 + D. bancare TL 2014 + D.
bancare TS 2015 + D. bancare TS 2014) / 2 = =(221,604,933 + 234,701,203 + 74,284,790 +
59,027,154) / 2 = 294,809,040 (lei).
5.Profitul până la impozitare şi plata dobânzii= Profitul până la impozitare 2015 + Dobânzii platite
pentru credite și împrumuturi 2015 = 688,245,229 + 17,188,541= 705,433,770 (lei).
6.Rata medie a dobânzii = Dobânzii platite pentru credite și împrumuturi 2015 / Valoarea medie a
datoriilor purtătoare de dobânzi 2015 *100 = 17,188,541 / 294,809,040 * 100 = 5.83 (%)
8.Profit net = Profitul până la impozitare 2015 - Cheltuieli privind impozitul pe venit 2015 =
688,245,229 - 168,143,595 = 520,101,634 (lei)
9.Rentabilitatea activelor = Profitul până la impozitare şi plata dobânzii 2015 / ( Valoarea medie a
capitalului propriu 2015 + Valoarea medie a datoriilor purtătoare de dobânzi 2015) = 705,433,770 /
( 3,502,362,628 + 294,809,040 ) *100 = 18.58 (%)
10.Coeficientul de îndatorare = Valoarea medie a datoriilor purtătoare de dobânzi 2015 / Valoarea
medie a capitalului propriu 2015 = 294,809,040 / 3,502,362,628 = 0.0842
11.Rentabilitatea capitalului propriu = Profit net 2015 / Val. medie a CP 2015 *100 = 520,101,634 /
3,502,362,628 *100 = 14.85 (%)
1.3. Pentru anul 2016
1.Val. medie a CP = (CP2016 + CP 2015)/2 = (3,878,863,151+3,689,202,058)/2 = 3,784,032,605
(lei).
2.Val. medie a datoriilor purtătoare de dobânzi= (D. bancare TL 2016 + D. bancare TL 2015 + D.
bancare TS 2016 + D. bancare TS 2015) / 2 = (150,163,273 + 221,604,933 + 75,421,879 +
74,284,790) / 2 = 260,737,438 (lei).
5.Profitul până la impozitare şi plata dobânzii= Profitul până la impozitare 2016 + Dobânzii platite
pentru credite și împrumuturi 2016 = 660,483,296 + 15,724,635 = 676,207,931 (lei).
6.Rata medie a dobânzii = Suma dobânzii pentru credite și împrumuturi 2016 / Valoarea medie a
datoriilor purtătoare de dobânzi 2016 *100 = 15,724,635 / 260,737,438 *100 = 6.03 (%)
8.Profit net = Profitul până la impozitare 2016 - Cheltuieli privind impozitul pe venit 2016 =
660,483,296 - 110,685,077 = 549,798,219 (lei)
9.Rentabilitatea activelor = Profitul până la impozitare şi plata dobânzii 2016 / ( Valoarea medie a
capitalului propriu 2016 + Valoarea medie a datoriilor purtătoare de dobânzi 2016) = 676,207,931 / (
3,784,032,605 + 260,737,438) *100 = 16.72 (%)
10.Coeficientul de îndatorare = Valoarea medie a datoriilor purtătoare de dobânzi 2016 / Valoarea
medie a capitalului propriu 2016 = 260,737,438 / 3,784,032,605 = 0.0689
11.Rentabilitatea capitalului propriu = Profit net 2016 / Val. medie a CP 2016 *100 = 549,798,219 /
3,784,032,605 *100 = 14.53 (%)
Concluzie:
La entitatea I.C.S. RED Union Fenosa S.A. atragerea surselor imprumitate în 2016 a fost rațională
pentru Rentabilitatea Activelor care a constituit 16,72 %, pe când Rata medie a dobânzei a fost mult
mai mică, si anume 6,03.
În anul 2015, atragerea surselor imprumitate la fel a fost rațională pentru Rentabilitatea Activelor
care a constituit 18,58 %, pe când Rata medie a dobânzei a fostde 5,83.
În comparație cu 2016 se inregistreaza o înrăutățire nesimnificativa a acestor indicatori, astfel se
inregistrează scăderea Rentabilității Activelor cu 1.86 %, de la 18,58 % ( în 2015) la 16,72 % (în
2016), și Rata medie a dobânzei o majorare de 0,20%, de la 5,83 ( în 2015) la 6,03% (în 2016), a
determinat micșoreaza nesemnificativ a Rentabilității capitalului propriu, astfel acesta scade de la
14.85% în 2015 la 14.53% în 2016.
Pe fundalul acestei evoluții negatice, dar nesemnificative, cresterea valoarii medie a capitalului
propriu ( de la 3,502,362,628 lei în 2015, la 3,784,032,605 lei în 2016) și micșorarea Valoarii medie
a datoriilor purtătoare de dobânzi, ( de la 294,809,040 lei în 2015 la 260,737,438 lei în 2016) se
înregistreaza o evoluție pozitiva a Coeficientul de îndatorare, care se micșorează de la 0.0842 în
2015 la 0.0689 în 2016.
Decizii: Este rational de atras surse împrumitate, deoarece Rentabilității Activelor (16,72%) este
mult mai mare decat Rata medie a dobânzei (6,03), precum si coeficientul de îndatorare indica
valoare mică (0.0689). Dar, doar dupa analiza eficienței investițiilor/proiectelor corespunzătoare.
Scopul analizei (Pentru cine și pentru ce?) :
De către: Top management (Administrator, cenzori, economiști, contabili), Adunarea generala
acționarilor (Gaz Natural Fenosa), investitori:
 Analiza raționamentului atragerii surselor de imprumut (credit, leasing, imprumut).
 Analiza raționamentului emisiunei obligațiunelor.
 Analiza raționamentului efetuarii invesțiilor.

De către: Banci și/sau alți creditori (cumparatorii de obligațiuni):


 Analiza debitorului pentru acordarea imprumuturilor (credit, leasing, imprumut).
 Analiza debitorului pentru acordarea imprumuturilor (obligațiuni).
Problema 20. Analiza avansată a ratelor financiare de lichiditate în dinamică.
Tabelul 2
Calculul ratelor structurii surselor de finantare
Nivel de
Denumirea coeficientului Formula 1.1.2016 31.12.2016 Apreciere
siguranţă
1 2 4
1. Coeficientul de autonomie CP/TP 0.82 0.76 C1 > 0.5 +/+
2. Coeficientul de atragere a
TD/TP 0.18 0.24 C2 < 0.5 +/+
surselor împrumutate
3. Coeficientul corelaţiei dintre
TD/CP 0.22 0.31 0 < C3 < 1 +/+
sursele împrumutate şi proprii
4. Rata solvabilității generale TP/TD 5.49 4.22 C4 > 2 +/+
5. Rata generală de acoperire a
TP/CP 1.22 1.31 0 < C5 < 2 +/+
capitalului propriu

1. Modul de calcul a rezultatelor


1.1. Deduderi matematice:
1. Coeficientul de autonomie = CP/TP (coeficientul de substituție)
2. Coeficientul de atragere a surselor împrumutate = TD/TP = (TP - CP) / TP = TP/TP – CP/TP = 1-
Coeficientul de autonomie.
3. Coeficientul corelaţiei dintre sursele împrumutate şi proprii = TD/CP = (TP – CP )/CP = TP/CP –
CP/CP = TP/CP -1 = 1/ Coeficientul de autonomie – 1.
4. Rata solvabilității generale = TP/TD = 1 / Coeficientul de atragere a surselor împrumutate = 1/ (1-
Coeficientul de autonomie).
5. Rata generală de acoperire a capitalului propriu = TP/CP = 1/ Coeficientul de autonomie
1.2.Pentru anul 2015:
1. Coeficientul de autonomie = CP 2015 / TP 2015 = 3,689,202,058 / 4,510,120,665 = 0,82
2. Coeficientul de atragere a surselor împrumutate = 1-0.82=0,18.
3. Coeficientul corelaţiei dintre sursele împrumutate şi proprii = 1/0,82-1=0,22.
4. Rata solvabilității generale = 1/(1-0,82) =5,49.
5. Rata generală de acoperire a capitalului propriu = 1/0,82=1,22
1.2.Pentru anul 2016:
1. Coeficientul de autonomie = CP 2016 / TP 2016 = 3,878,863,151 / 5,084,705,484= 0,76
2. Coeficientul de atragere a surselor împrumutate = 1-0.76=0,24.
3. Coeficientul corelaţiei dintre sursele împrumutate şi proprii = 1/0,76-1=0,31.
4. Rata solvabilității generale = 1/(1-0,76) =4,22.
5. Rata generală de acoperire a capitalului propriu = 1/0,76=1,31.
Concluzie: La entitatea I.C.S. RED Union Fenosa S.A., la data de 1 ian. 2016, Coeficientul de
autonomie este de 0.82, la data de 31.12.2016, este de 0.76. În ambele cazuri se asigură nivelul de
siguranța necesar mai mare de 0,5. Tendința negativă de micșorare.
La data de 1 ian. 2016, Coeficientul de atragere a surselor împrumutate este de 0.18, la data de
31.12.2016, este de 0.4. În ambele cazuri se asigură nivelul de siguranța necesar mai mic de 0,5.
Tendința negativă de majorare.
La data de 1 ian. 2016, Coeficientul corelaţiei dintre sursele împrumutate şi proprii de 0.22, la data
de 31.12.2016, este de 0,31. În ambele cazuri se asigură nivelul de siguranța necesar mai mare de 0
și mai mic de 1. Tendință de majorare.
La data de 1 ian. 2016, Rata solvabilității generale este de 5.49, la data de 31.12.2016, este de 4,22.
În ambele cazuri se asigură nivelul de siguranța necesar mai mare de 2. Tendință negativă de
micșorare.
La data de 1 ian. 2016, Rata generală de acoperire a capitalului propriu este de 1.22, la data de
31.12.2016, este de 1,31. În ambele cazuri se asigură nivelul de siguranța necesar mai mare de 0 și
mai mic de 2. Tendință de majorare.
Decizii: Entitatea este în stare să atraga surse împrumitate, deoarece absolut toți coeficienții de
stabiliate și independență se încadreaza în limitele de siguranța. Dar doar dupa analiza eficienței
investițiilor/proiectelor corespunzătoare.
Scopul analizei (Pentru cine si pentru ce?) :
De către: Top management (Administrator, cenzori, economiști, contabili), Adunarea generala
acționarilor (Gaz Natural Fenosa), Investitori:
 Analiza raționamentului atragerii surselor de imprumut (credit, leasing, imprumut,
obligațiuni).
 Analiza raționamentului efetuarii invesțiilor.
 Atragerea investitorilot
 Analiza riscului de insolvabilitate
 La reorganizare și transformare.

De către: Banci și/sau alți creditori (cumparatorii de obligațiuni):


 Analiza debitorului pentru acordarea imprumuturilor (credit, leasing, imprumut).
 Analiza debitorului pentru acordarea imprumuturilor (obligațiuni).
De către: Stat (Guvern, Min. Finanțelor si Economiei, ANRE), Instantă de judecata (în caz
de insolvabilitate):
 Analiza eficienței economice și a riscului de insolvabilitate a entitații de importanță
națională.