Sunteți pe pagina 1din 3

Nume, prenume: Data:

Clasa:

Toate subiectele sunt obligatorii.


Timpul efectiv de lucru este de 50 de minute. Se acordă 10 puncte din oficiu.

Subiectul I 60 de puncte

Citește cu atenție textul următor:


"Au fost odată ca niciodată patru copii, pe nume Peter, Susan, Edmund şi Lucy; v-am mai vorbit
despre ei într-o altă carte, intitulată Şifonierul, Leul şi Vrăjitoarea, în care v-am
povestit prin ce aventură extraordinară au trecut. Au deschis uşa unui şifonier fermecat
şi s-au trezit într-o lume cu totul diferită de a noastră, în care au ajuns regi şi regine,
domnind peste o ţară numită Narnia. Cât timp au stat în Narnia, li s-a părut că
domneau acolo de mulţi ani; dar când s-au întors prin uşa de la şifonier şi s-au trezit
înapoi în Anglia, li se păru că totul nu durase decât o clipă. În orice caz, nimeni nu
băgase de seamă că fuseseră plecaţi, iar ei nu au spus nimănui despre asta, cu excepţia
unei persoane foarte înţelepte."
( C.S. Lewis, Cronicile din Narnia)
1. Precizează titlul fragmentului de mai sus și autorul său. 4p (2p×2)

___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
2. Precizează numele personajelor din fragmentul dat. 4p
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
3. Precizează numele ținutului unde au călătorit cei patru copii. 4p
___________________________________________________________________________________
4. Notează, într-un enunț, cum au ajuns într-o lume diferită. 4p
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
5. Formulează personificări pentru următoarele cuvinte din fragmentul dat: 12p (6p×2)
a. șifonierul fermecat _____________________________________________________________
b. cartea _______________________________________________________________________
6. Notează câte un sinonim potrivit pentru următoarele cuvinte: 12p (3p×4)
a. au deschis =
b. fermecat =
c. diferită =
d. clipă =
7. Transcrie, din fragmentul dat, un cuvânt monosilabic și un cuvânt plurisilabic. 4p (2p×2)
___________________________________________________________________________________
8. Precizează tipul de sunete din care sunt alcătuite următoarele cuvinte din fragmentul dat: 8p
a. patru
b. vrăjitoarea
c. ușa
d. asta
9. Desparte în silabe următoarele cuvinte, precizând și numărul de silabe: 8p (2p×4)
a. intitulată
b. extraordinară
c. lume
d. nimănui
Subiectul al II-lea 20 de puncte

Redactează o compunere de 5-10 rânduri în care să-ți imaginezi aventura celor patru copii
petrecută în Narnia.

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Notă: vei primi 10 puncte pentru redactarea întregii lucrări: unitatea compoziției- 1p; coerența textului-
2p; registrul de comunicare, stilul și vocabularul adecvate conținutului- 2p; ortografie- 3p; punctuație-
1p; așezarea corectă în pagină, lizibilitate- 1p

Barem de corectare și notare

 Se punctează oricare alte formulări/modalități de rezolvare corectă a cerințelor.


 Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem.
 Nu se acordă fracțiuni de punct.
 Se acordă 10 puncte din oficiu.
 Nota finală se calculează prin împărțirea la 10 a punctajului total acordat pentru lucrare.
Subiectul I 60 de puncte

1. câte 2 puncte pentru precizarea titlului și autorului ( de exemplu: Cronicile din Narnia, C.S.
Lewis)
4 puncte (2p×2)
2. 4 puncte pentru precizarea personajelor( de exemplu: Peter, Susan, Edmund şi Lucy) 4 puncte
3. 4 puncte pentru precizarea ținutului ( de exemplu: Narnia) 4 puncte
4. 4 puncte pentru formularea enunțului; formulare parțială- 2p 4 puncte
5. câte 6 puncte pentru formularea corectă a personificărilor 12 puncte (6p×2)
6. câte 3 puncte pentru notarea fiecărui sinonim (de exemplu: au deschis= au descuiat; fermecat=
vrăjit; duferită= deosebită, diversă; clipă= moment) 12 puncte (3p×4)
7. câte 2 puncte pentru precizarea unui cuvânt monosilabic și un cuvânt plurisilabic (de exemplu:
ca, ei; carte, aventură) 4 puncte (2p×2)
8. câte 2 puncte pentru precizarea tipurilor de sunete ( de exemplu: patru-cvccv; vrăjitoarea-
ccvcvcsmvcsmv; ușa-vcv; asta-vccv) 8 puncte (2p×4)
9. câte 2 puncte pentru despărțirea corectă și precizarea numărului de silabe (de exemplu:
intitulatăin-ti-tu-la-tă, 5 silabe; extraordinarăex-tra-or-di-na-ră, 6 silabe; lumelu-me, 2
silabe; nimănuini-mă-nui, 3 silabe) 8 puncte (2p×4)

Subiectul al II-lea 20 de puncte

– relatarea unei aventuri, respectând succesiunea logică a evenimentelor 10 p./relatarea unei


aventuri, fără respectarea succesiunii logice a evenimentelor 5 p. 10 puncte
– câte 3 puncte pentru precizarea fiecăruia dintre cele două elemente ale contextului spaţio-
temporal 6 puncte (3px2)
– adecvarea conţinutului la cerinţă (claritatea şi coerenţa ideilor; echilibru între componentele
compunerii) 2 p./conţinut parţial adecvat 1 p. 2 puncte
– respectarea precizării privind numărul de cuvinte 2 puncte
10 puncte se acordă pentru redactare, astfel:
– unitatea compoziţiei 1 punct
– coerenţa textului 2 puncte
– registrul de comunicare, stilul şi vocabularul adecvate conţinutului 2p./adecvarea parţială 1p.
2 puncte
– ortografia (0 erori-3p./ 1-2 erori – 2p./ 3-4 erori – 1p./ 5 sau mai multe erori – 0p.) 3 puncte
– punctuaţia (0-erori-2p./ 1-2 erori – 1p./ 3 sau mai multe erori – 0p.) 1 punct
– aşezarea corectă a textului în pagină, lizibilitatea 1 punct