Sunteți pe pagina 1din 13

Proiect de lecţie

Data : 8.03.2017
LICEUL TELOGIC ,,ELIM”
Clasa: a VI-a
Obiectul : Istoria universală
Unitatea de învăţare : Revoluţii ale epocii moderne
Tema: Revolutia americana Constituirea S.U.A.
Tipul lecţiei: Dobândire de noi cunoştiinţe
Timpul: 50’
Profesor: Zidaru Ionuţ Gabriel

Bibliografia: Valentin Băluţoiu, C-tin Vlad, Istorie. Manual pentru clasa a VI-a, Editura All Educational, Bucureşti, 1998; A. Pippidi (coord.),
Istorie. Manual pentru clasa a VI-a, Editura Corint, Bucureşti,1998;, Harta istorica

Mijloace de învăţare: manualul, calculatorul, videoproiectorul, power point ,fişe de lucru.


Metode de învăţare: conversaţia euristică,explicaţia, descoperirea, problematizarea, observaţia sistematică, R.A.I,ciorchinele structurat

Competenţe generale: analiza importanţei Revoluţiei americane pentru constituirea Statelor Unite ale Americii şi a naţiunii americane

Competenţe specifice :

3.5. – descrierea unui fapt istoric de la sfârşitul Evului Mediu şi din Epoca Modernă utilizând informaţii selectate din surse istorice;
3.6. – compararea informaţiilor din surse istorice referitoare la un aspect al civilizaţiilor de la sfârşitul Evului Mediu şi din Epoca Modernă în
vederea stabilirii unor asemănări şi a unor deosebiri

Obiective specifice: La sfârşitul orei, elevii vor fi capabili să:


O1 : să prezinte situatia coloniilor engleze din America de Nord
O2 : să analizeze cauzele care au dus la conflictul colonistilor cu metropola
O3 : să descrie principalele momente ale desfasurarii Revolutiei americane
O4 : să identifice prevederile Constitutiei americane(1787)
O5:să explice termenii noi apăruti în timpul predării
O6: să prezinte importanţa Revolutiei americane pentru constituirea Statelor Unite ale Americii

1
DESFĂŞURAREA LECŢIEI
Secvenţele C.. Metode Activitatea profesorului Activitatea elevului Observ.
lecţiei didactice
1)Moment Notează absenţele. Pregăteşte mijloacele Se pregătesc pentru lecţie. Deschid
organizatoric (1’) de necesare predării lecţiei. manualele, caietele de notiţe
De la absolutism la monarhie Răspunsuri posibile:
constituţională. Anglia în secolul al 1. Tensiunile dintre rege şi Parlament
2) Evaluare. XVII-lea şi politica religioasă a lui Carol I Stuart
Revitalizarea Conversaţia 2. revoluţie - transformare structurală
cunoştinţelor Euristică 1.Care a fost cauza războiului civil din a unei societăţi, o schimbare politică
necesare Anglia.? ce are loc de regulă prin intermediul
dobândirii lecţiei 2.Ce înţelegeti prin termenul de revoluţie? unei mişcări violente, armate./e
noi(6’) În ce a constat "revoluţia glorioasă" din indepărtată dinastia Stuart,ales rege
Anglia din 1689? Wilhelm III de Orania,naţiunea alege
3.Ce forma de guvernare a fost instituită in Camera Comunelor care numeşte
Explicaţia guvernul,adoptată Declaraţia Activitate
Anglia ca urmare a adoptarii Declaratiei
Drepturilor. frontală,in
Drepturilor?Din ce an?
3.Monarhia constituţională -1689-care dividuală
4. .Argumentati importanta Declaratiei
Drepturilor. prevedea principiul suveranităţii
5.Care este diferenta dintre o monarhie poporului,separarea puterilor în
autoritară si o monarhie parlamentara? stat,etc
4.Stabileşte organizarea politică a
Angliei pe principiul suveranităţii
poporului,separării puterilor în
stat,drepturi si libertăţi pentru englezi.-
inaugurează prima monarhie
contituţională a epocii moderne.
5. Monarhie autoritară forma de
guvernare în care monarhul dispune
integral de puterea supremă în stat,
poporul fiind total lipsit de
drepturi./Monarhia parlamentară

2
forma de guvernare ,în
care monarhul nu guvernează de unul
singur,aparând principiul separării
puteri in stat si suveranitatea
poporului.
3)Anunţarea Conversaţia Scrie la tablă titlul Revolutia americana Notează pe caiete
titlului noi euristică şi prezinta obiectivele lecţiei
lectii.Captarea
atenţiei(1’)
Proiectează(ppt) o hartă a celor 13 colonii Elevii descriu călătoria lui Cristofor
americane; aminteşte in acelaşi timp Columb, de la sfârşitul sec. XV.
4)Dobândirea de Conversaţia elevilor despre cei care au atins de-a Amintesc faptul că noul continent a
noi cunoştiinţe O1 lungul timpului ţărmurile americane. fost numit America în onoarea lui A.
(38’) Vespucci, calatorul italian care şi-a dat
seama că teritoriile descoperite de
Reamintesc ce înseamnă termenii istorici: Columb reprezentau un nou teritoriu.
colonie- cetate-oraș întemeiată de o altă cetate
O5 explicaţia sau de un alt stat pe teritoriul unei țări străine,
cu scopuri comerciale;metropolă- stat- -sunt atenţi la explicaţiile profesorului
oraș antic considerat în raport cu coloniile pe car
e le-a întemeiat(vechile cetăţi de origine ale
coloniştilor)- clasa a V-a la capitolul Grecia
Antică.
Proiectează o imagine cu nava Identificarea pe hartă a zonelor ce vor
Meyflower, prima navă cu colonişti englezi fi studiate pentru lecţia referitoare la
care ajung în Lumea Nouă în septembrie Revoluţia americană.
1620 Observarea şi comentarea
Expunere
Precizează că în sec. XVII-XVIII englezii materialelor iconografice şi
vor înfiinţa 13 colonii în America de Nord documentarea pentru a identifica cele
observaţia
(prima aşezare : Jamestown în Virginia) 13 colonii engleze din America de
Criza social-politică şi religioasă din Nord. Observarea şi comentarea
Anglia a favorizat emigrarea masivă spre materialelor iconografice pentru a

3
Lumea Nouă. putea descrie modul în care s-au
Coloniştii proveneau din rândurile: întemeiat noile aşezări din Lumea
 Celor persecutaţi politic Nouă.
 Religios Notează în caiete noile informaţii
 Celor care doreau o viaţă mai Activitatea
bună în Lumea Nouă Descriu pe baza fişelor noile aşezări de
întemeiate de colonişti. identificar
Cere elevilor să descrie viaţa în colonii - coloniile s-au dezvoltat rapid datorită ea
Descoperirea din fişa 1 –pe care ei au primit-o: resurselor importante din America: informaţiil
Notează pe tablă schematic ceea ce elevii lemn, minerale, terenuri fertile or prin
au identificat în fişe - viaţă culturală dezvoltată: lucru in
numeroase şcoli, precum şi echipa
universităţi: Yale, Harvard
- toleranţă religioasă
Explică elevilor că datorita acestor Descriu organizarea coloniilor:
O5 explicaţia resurse coloniile sau dezvoltat foarte mult - erau conduse de guvernatori -
si repede iar stăpânirea engleză prin reprezentanţi ai regelui Angliei,
controlul ei stătea in calea obiectivelor - adunări legislative - alese prin vot
coloniştilor(de îmbogăţire şi amplificare a dintre colonişti
câştigurilor)
Cu ajutorul fişei 2(ppt) elevii
Pentru a înţelege mai bine de unde identifică:Cauzele revoluţiei:
proveneau nemulţumirile coloniştilor se -coloniștii urmau să plătească o sumă
cere elevilor sa identifice pe baza fişei pentru propria apărare;-coloniile erau
O2 Expunerea 2(care va fi proiectata in ppt) cauzele obligate să aiba schimburi comerciale
care au dus la izbucnirea revoluţiei: exclusiv cu Anglia;
Conversaţia -interzicea colonizarea pamânturilor
Prin legile adoptate de Parlament se dorea dincolo de munţii Apalaşi;- Legea
stăvilirea dezvoltării Americii,ca să nu timbrului –prevedea redactarea
concureze cu Anglia. actelor numai pe hartie timbrată;-
coloniile trebuiau sa întreţină o
puternică armată engleză
Sunt prezentate elevilor etapele Activitate
de

4
revoluţiei(se folosesc în prezentare identificar
imaginile ppt): Urmăresc imaginile prezentate, ea
1.1763-1765 Ca urmare a nemulţumirii completează cu informaţii informaţiil
coloniştilor apar grupări secrete numite or prin
« Fii şi fiicele libertăţii » lucru in
2.1773 Partida de ceai de la Boston(Prin echipă
intermediul imaginilor este descris episodul )

3.1774 I Congres Continental de la


O3 Philadelphia-participă reprezentanţii celor
13 colonii şi unde se hotărăşte :
Expunerea  Boicotul produselor englezeşti
 Respingerea autoriţăţii Parlamentului
englez
 Mobilizarea armatei împotriva
englezilor –G. Washington
Sunt explicaţi termenii elevilor:
Explicaţia Boicot-întreruperea relaţiilor comerciale cu o
anumită ţară
Congres-reuniune în care se discută probleme de Elevii vor identifica pe baza fişei 3 ,3
ordin politic.economic,social drepturi ale omului proclamate,care
4.1775-începe războiul de independenţă este semnificaţia zilei de 4 iulie pentru
Tabere:-coloniştii-Armata continentală SUA şi ce drept fundamenteză
/gen.G.Washington+voluntari europeni Declaraţia:-dreptul la
O5 -armata engleză-soldaţi profesionişti viaţă,libertate,căutarea fericirii;-ziua
Expunerea 5.1776-al II lea Congres de la Philadelphia- naţională a SUA;-dreptul de a-si
Declaraţia de independenţă-4 iulie 1776- decide singuri soarta(guvernarea).
redactată de Th.Jefferson( vezi fişa 3)
Conversaţia 6.1777 –victoria americanilor la
O3 Saratoga(este prezentat un ppt cu Elevii vor identif. cu ajutorul fişei 4care
descrierea soldaţilor englezi si sunt cele 3 puteri ale S.U.A,ce putere
americani). deţine preşedintele,durată
7.1781-capitularea englezilor la Yorktown mandatului:-p. legislativă(Congresul
8.1783-Tratatul de la Versailles-unde este S.U.A-Senat şi Camera
Reprezentanţilor);p.executivă(preşedi

5
O4 recunoscută independenţa coloniilor ntele S.U.A);p.judiciară(Curţii Activitate
9.1787-Constituţia S.U.A.( fişa 4) Supreme);mandat de 4 ani de
recunoaşte Independenţa S.U.A identificar
ea
Pentru prima oara în istorie o colonie se Urmăresc imaginile prezentate, informaţiil
eliberează de sub dominaţia unei completează cu informaţii or prin
O5 Explicatia metropole prin lupta armată lucru in
La ceea ce elevii au identificat pe fişa 4 echipa
se va mai adauga ca potrivit Constituţiei:
-S.U.A-stat federal
-primul preşedinte :G.Washington Notează în caiete
O3 Expunerea * Sunt explicati termenii elevilor :
Stat federal – stat creat prin unirea mai
multor state

-până astăzi, cu mici modificări Constituţia


adoptată în 1787 este în vigoare
Tot cu ajutorul ppt sunt prezentate
imagini cu I steag american si stema
americana simbolistica.
O1 Pentru stimularea şi dezvoltarea
5)Feed-back (4’) O2 Conversaţia capacităţilor elevilor de a comunica (prin
O3 euristică întrebări şi răspunsuri) ceea ce tocmai au
O4 învăţat.voi folosi metoda R. A.I.(răspunde- Reiau ideile principale ale lecţiei prin
O5 aruncă-interoghează). întrebări şi răspunsuri.
O6 O primă intrebare pusă de profesor
elevului care prinde mingea: 1.secolele XVII-XVIII-13 colonii
1.Între ce secole englezii au întemeiat
colonii în America de Nord?

6)Tema pentru Lecţia de studiat


acasă
Notarea elevilor

6
‚** ’’Declaratia drepturilor’’- reprezinta prima constituie moderna care introduce separarea puterilor in stat : puterea executiva reprezentata de
rege ,puterea legislativa reprezentata de Parlament si introduce o serie de libertati pentru oameni cum ar fi libertatea cuvantului ,dreptul la
viata ,etc
C. Urmările revoluţiei:
Anglia- prima monarhie constituţională din perioada modernă

- puterea legislativă –reprezentata de Parlamentul format din Camera Lorzilor si Camera Reprezentanţilor
- puterea executivă reprezentata de – regele si cabinetul
- puterea judecătorească reprezentata de - instanţele de judecată

7
Fişă de lucru Nr. 1

1. Reamintiţi-vă cauzele revoluţiei engleze (1642-1648). Citiţi cu atenţie documentul de mai jos şi rezolvaţi urmatoarele sarcini:

a. Identificaţi cauzele războiului de eliberare a coloniilor nord-americane.


b. Stabiliţi asemănări şi deosebiri între cauzele celor două evenimente.
c. Precizaţi două principii iluministe prezente în cadrul revoluţiilor moderne.

,,Supuşii Majestăţii Sale în aceste colonii sunt îndreptăţiţi la toate drepturile şi libertăţile proprii supuşilor săi naturali, născuţi în
regatul Marii Britanii. Ţine de esenţa indivizibilă a libertăţii poporului şi a dreptului de netăgăduit al englezilor de a nu fi impuse
asupra lor taxe fără propriul lor consimţământ, exprimat personal sau prin reprezentanţi. Poporul din aceste colonii nu este şi, din
cauza circumstanţelor locale, nu nu poate fi reprezentat în Camera Comunelor din Marea Britanie.”
2. Definiţi termenii: boicot, republică prezidenţială.

8
Fișă de lucru Nr. 2

Citiţi cu atenţie textul de mai jos:


“În a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, coloniile americane au început o răscoală împotriva conducerii britanice. Coloniştii
resimţeau tot mai mult amestecul englezilor, mai ales în comerţ. Au observat, de asemenea, alte politici britanice care dăunau intereselor lor.
Astfel, Anglia a declarat tot teritoriul de la vestul coloniilor sale din America ca fiind rezervaţia indiană. Locuitorii unor colonii ca Virginia, au
privit acest lucru ca pe o ameninţare.(...) În mai 1775, reprezentanţii tuturor coloniilor s-au întâlnit la Congresul din Philadelphia. (...) În 4 iulie
1776, prin vot, Congresul a adoptat un act fundamental, Declaraţia de Independenţă. Americanii au găsit aliaţi în Franţa şi Spania, care aveau
motivele lor de antipatie faţă de influenţa britanică din America.”
(Enciclopedia istoriei lumii)
Răspundeți urmâtoarelor cerințe:
1. Selectaţi, din text, două informaţii care demonstrează caracterul democratic al adoptării Declaraţiei de Independenţă.
2. Ilustraţi atitudinea Franţei faţă de Anglia cu o informaţie din text şi prezentaţi un eveniment de la începutul secolului al XIX-lea, în care se
menţine această atitudine.
3. Prezentaţi o asemănare între evenimentele descrise de text şi “revoluţia glorioasă” din Anglia.
4. Prezentaţi un principiu politic al Declaraţiei de Independenţă care este preluat în Constituţia nord-americană (1787).

9
Fișă de lucru Nr. 3

1. Studiaţi imaginea de mai jos referitoare la Partida de ceai de la Boston şi răspundeţi la următoarele cerinţe:
a. Identificaţi autorii revoltei şi explicaţi înfăţişarea diferită a acestora.
b. Identificaţi şi explicaţi atitudinea asistenţei.
c. Identificaţi asemănări şi deosebiri între evenimentele trecute şi cele actuale de acest tip.
d. Exprimaţi-vă sentimentul faţă de aceste mişcări.

10
Fișă de lucru Nr. 4

1. Citiţi cu atenţie textul de mai jos şi răspundeţi la următoarele cerinţe:

,, Consideram aceste adevaruri ca fiind de la sine intelese, ca toti oamenii sunt egali prin nastere, ca sunt inzestrati de Creator cu
drepturi inalienabile, ca printre acestea se numara dreptul la Viata, la Libertate si la cautarea Fericirii. Ca, in vederea protejarii
acestor drepturi, Guvernele se constituie din randul oamenilor, dobandindu-si puterile din consimtamantul celor guvernati.”
(Declaraţia de Independenţă)
a. Identificaţi acele drepturi naturale ale omului menţionate în acest text.
b. Cunoaşteţi şi alte asemenea drepturi natural ale omului? Enumeraţi şi argumentaţi.
c. Mai sunt aceste drepturi naturale valabile în societatea contemporană? Argumentaţi-vă opinia.

2. Precizaţi o cauză economică şi una politică care au stat la baza revoluţiei americane.

11
Fișă de lucru Nr. 5

1. Asociaţi imaginile următoare cu una din personalităţile revoluţiei americane de mai jos.

THOMAS JEFFERSON BENJAMIN FRANKLIN GEORGE WASHINGTON

Figura A Figura B

12
Figura C

13

S-ar putea să vă placă și