Sunteți pe pagina 1din 6

Proiect didactic

Profesor: Burlea Inna


Clasa: a VII-a
Data: 27.11.2018
Subiectul lecţiei: Congresul de la Viena. Sfânta Alianţă
Tipul lecţiei: mixtã
Competenţe specifice:
*determinarea relaţiei de cauzalitate şi schimbare în istorie;
Subcompetenţe:
*utilizarea termenilor istorici în caracterizarea evenimentelor istorice din epoca modernă;

Obiectivele lecţiei:
la finele lecţiei elevul va fi capabil:
O1: să operarea cu noţiunile şi conceptele: revoluţie industrial, revoluţie agrară, burghezie, sindicat, legitimitate, conservatorism;
O2: să utilizeze tehnici de lucru cu textul şi imaginea istoricã;
O3: să formuleze şi susţine opinii personale;
Metode:
Expozitiv-euristice: M1-expunerea; M2- explicaţia, M3-conversaţia euristicã, M6-lucru cu manualul (textul istoric)
Interactive: M4-comparaţia, M5-conversaţia examinatoare
Instrumente de evaluare: verificarea frontalã, observarea sistematicã, fisã de lucru
Forme de organizare a activitãţii: frontalã, individualã
Etapele Conţinuturi Ob Activitatea profesorului Activitatea elevului Res. Res. Evaluare
lecţiei vizate .lec mat Proc
ţiei
-absenţe -rãspund cerinţelor
-organizeazã materialele şi clasa -pregãtesc materialele
-creeazã un climat cooperant solicitate
-se aşeazã la locurile
indicate
-noţiuni şi O1 -solicită elevilor să prezinte cauzele apariţiei -identifică state: Franţa, M1 frontalã
concepte: O2 revoluţie industriale şi agrare Anglia, Norvegia, Suedia, M2
Evocare revoluţia O3 -solicită prezentarea principalelor progrese tehnice Elveţia M3
tehnologică, -cere elevilor să caracterizeze state precum Anglia, -elaborează răspunsuri M5 obs.
industrială şi Franţa, SUA din punct de vedere al revoluţiei agrare -autoevalueazã sistematicã
agrară, şi industriale şi al evoluţiei acestora
burghezie, -apreciază, ierarhizează, laudă
sindicat -notează
-conţinuturi:
Dezvoltarea
Angliei,
Franţei, Sua,
state din
Orient
Titlul lecţiei -noteazã pe tablã titlul lecţiei şi explică modul în care -noteazã în caiete titlul M1
Congresul de se va desfăşura activitatea lecţiei
la Viena. -organizeazã învãţarea
Sfânta Alianţă
şi eşecul
politicii sale
Realizar -titlul lecţiei: -Asigurã:
ea - Congresul de a) cunoaşterea/receptarea/învãţarea
sensului la Viena. O1 -defineşte termenii: principiul legitimităţii, principiul -receptează termenii noi M1
Sfânta Alianţă conservatorismului m3
şi eşecul M2
politicii sale -identificã cauzele care au dus la organizarea
-noţiuni, Congresului de la Viena M3
concepte: O2 -solicită elevilor identificarea pe hartă a configuraţie -analizează harta şi obs
Legitimitate, de state înainte de congres identifică graniţele statelor m3 sistematicã
conservatoris - prezinta sursa istorică şi solicita identificare -investighează actul şi m5 M6
m, (echilibru prevederilor Actului Final identifică prevederile
european) - prezintă elevilor personajele fondatoare ale Sfintei acestuia m6 M5 verificare
Conţinuturi: Alianţe frontala
Congresul de -solicită studierea sursei şi identificarea cauzelor ce -identifica cauzele M2 orala
la Viena au dus la destrămarea acesteia mişcărilor de eliberare
Sfânta Alianţă b) înţelegerea noilor conţinuturi naţională
-explică prin analiza sursei istorice evoluţia statelor
europene după Congresul de la Viena
c) analiza
-compară graniţele Franţei inainte şî dupa congres -compară şi evidenţiază
d) sinteza deosebirile dintre cele două
-formuleazã opinii cu privire la consecinţele perioade
prevederilor congresului şi a politicii duse de Sfânta
Alianţă, asupra evoluţiei ulterioare a statelor din -exprimă opinii
Europa argumentate cu privire la
consecinţele prevederilor şi
a politicii duse de alianţă
răsfrânte asupra evoluţiei
ulterioare a statelor din
Europa-eliberare naţională
Reflecţie Recomandã: aprofundarea cunoştinţelor asimilate -noteazã
prin citirea lecţiei acasã
Extensie -Analizeazã critic, laudã, ierarhizeazã, decide/noteazã -se raporteazã la aprecieri
Schiţa tablei

Congresul de la Viena. Sfânta Alianţă şi eşecul politicii sale

După înfrăngerea lui Napoleon reprezentanţii marilor puteri organizează Congresul de la Viena (1814-1815)
Se iau hotărâri cu privire la menţinerea păcii şi echilibrului în Europa:
=>principiul echilibrului european= nici o putere să nu mai aibă supremaţie
=> principiul legitimităţii= restaurarea monarhiilor tradiţionale
=> Actul final 9 iunie 1815
Prevederi:
 Franţa era redusă la graniţele din 1792, plăteşte despăgubiri, Bourbonii revin pe tron.
 Austria obţinea Galiţia, teritorii în nordul Italiei. Împăratul devine preşedintele Confederaţiei Germane.
 Prusia primeşte Saxonia, Renania, Poznania.
 Era creată Confederaţia Germană, formată din 34 de state şi 4 oraşe libere.
 Lua fiinţă Regatul Ţărilor de Jos, prin unirea provinciilor olandeze şi belgiene.
 Anglia îşi extindea posesiunile coloniale şi lua în stăpânire Malta şi Insulele Ionice confirmândui-se stăpânirea mărilor.
 Rusia primeşte Finlanda şi o mare parte a Poloniei.

Se formează Sfânta Alianţă


- Wilhelm al II-lea al Prusiei
- Francisc I de Habsburg al Austriei împotriva ideilor liberale şi naţionale, a mişcărilor de eliberare
- Alexandru I a Rusiei
Cauzele destrămării:
- Rivalitate între Rusia şi Austria pentru pe. Balcanică
- Popoarele luptă pentru eliberare-forţele Sf. Alianţe nu fac faţă
 În Franţa restauraţia a fost înlăturată şi s-a instaurat monarhia constituţională (1830).
 Belgia s-a desprins din Regatul Ţărilor de Jos în 1830 şi a format un stat naţional.
 Popoarele din America Latină s-au eliberat de sub stăpânirea spaniolă devenind republici.
 Grecii şi-au câştigat independenţa recunoscută de turci în 1829. Grecia a avut ajutorul Rusiei, Angliei şi Franţei în lupta împotriva
Imperiului Otoman.
 Sfănta Alianţă se destramă
Anexe:

“Actul final al Congresului semnat la 9 iunie 1815 împărţea problemele în două categorii: trasarea graniţelor între statele europene şi pactul
federativ alGermaniei. Astfel, Polonia dispărea de pe hartă rămânând liber doar oraşul Cracovia cu o constituţie proprie dar sub protectoratul
austro-pruso-rus. Saxonia pierdea o serie de teritorii în favoarea Prusiei dar îşi păstra independenţa. Prusia mai obţinea Renania şi Westfalia însă
ceda Hanovra în favoarea Casei regale engleze care renunţa la titlul de prinţ elector al Sfântului Imperiu în favoarea celuide rege de Hanovra.
Anglia reuşea totodată să îşi mărească Imperiul colonial cu Malta, Capul Bunei Speranţe, Antilele franceze şi porturile franceze din India.Rusia
obţinea Marele Ducat al Varşoviei şi i se recunoştea încorporarea Finlandeişi a Basarabiei. Austria reintra în stăpânirea nordului Italiei cu
Lombardia şiVeneţia, la care se adăugau Istria şi Dalmaţia.

De asemenea, domina restulpeninsulei prin Maria Luiza care poseda Parma, Piacenţa şi Guastalla, şi prin arhiducele de Habsburg care primea
Toscana. Pe tronul Neapolelui era restabilit Ferdinand I ca rege al Celor două Sicilii. Acest fapt i-a prilejuit lui Metternich săafirme că
„problemele italiene nu există”. Suedia, care renunţa la Finlanda primea Norvegia ce aparţinuse regatului danez. Datorită disputelor dintre
Spania şi Portugalia asupra Olivenţei, prima a refuzat să semneze tratatul iar delegatul său,Pedro G. Labrador a părăsit Congresul. Pe tronul
Franţei era confirmat suveranul legitim în persoana lui Ludovic al XVIII-lea trebuind să plătească o despăgubire derăzboi de 700 milioane de
franci şi 800 de milioane pentru întreţinerea trupelor deocupaţie.

Pe teritoriul vechiului Imperiu romano-german a luat naştere Confederaţia germană. Formată din 38 (ulterior 39) de state, avea scopul „de a
păstra securitatea internă şi externă a statelor sale” şi trebuia să împiedice o eventuală unificare aGermaniei. Avea un Bundestag comun la
Frankfurt care era în fapt o adunare permanentă a reprezentanţilor trimişi de guvernele statelor Confederaţiei însă aceasta era prezidat de Austria.
Prusia era exclusă iar unele state ca Baden, Hessa,Mecklenburg sau oraşele libere Hamburg şi Bremen nu au recunoscut hotărârile Congresului
vienez. A fost restabilită Confederaţia helvetică, mărită cu treicantoane (Valais, Geneva şi Neuchâtel) şi se hotăra neutralitatea sa în oriceconflict
european. De asemenea, a fost creat şi statul Provinciile Unite ale Ţărilor de Jos, puse sub autoritatea regelui Olandei din dinastia de Orania-
Nassau.Actul final al Congresului de la Viena a fost completat de câteva documenteanexă care stabileau: a. desfiinţarea comerţului cu sclavi; b.
reglementarea unui comitet al navigaţiei pe fluviile Europei şi c. reglementarea statutului juridic alagenţilor diplomatici.”

Actul final fragment- http://ro.scribd.com/doc/49421355/Curs-9-Congresul-de-La-Viena


Fişă de lucru

I. Încercuiţi litera corespunzătoare răspunsului corect:


1. Statul care în urma Congresului de la Viena şi-a mărit imperiul colonial a fost:
a.) Franţa b). Italia c). Anglia d.) Austria
2. Un principiu exprimat la Congresul de la Viena în 1815 a fost:
a). echilibrul european b).libertatea popoarelor c).egalitatea cetăţenilor d). desfiinţarea sclaviei negrilor
4. Din Sfânta Alianţă nu făcea parte:
a.) Rusia b.) Italia c). Prusia d). Austria

II. Realizaţi un eseu de 1 pagină cu titlul „Sfânta Alianţă şi eşecul politicii sale” având în vedere următoarele aspecte:
- principiile care au stat la baza reorganizării Europei
- scopurile Congresului de la Viena
- patru hotărâri ale Congresului de la Viena
- scopul Sfintei Alianţe şi eşecul politicii sale.