Sunteți pe pagina 1din 2

Bibliografia de studii

pentru evaluarea candidaţilor la cursurile pentru formarea managerială

 Legea integrității nr. 82 din 25.05.2017;


 Legea nr. 133 din 17.06.2016 privind declararea averii și a intereselor
personale;
 Legea nr.121 din 25.05.2012 cu privire la asigurarea egalității;
 Legea nr. 288 din 16.12.2016 privind funcţionarul public cu statut special
din cadrul Ministerului Afacerilor Interne;
 Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter
personal;
 Hotărârea de Guvern nr. 460 din 22.06.2017 pentru punerea în aplicare a
prevederilor Legii nr. 288 din 16 decembrie 2016 privind funcţionarul public cu
statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne;
 Regulamentul cu privire la organizarea pregătirii fizice și sportului în
cadrul MAI, aprobat prin ordinul MAI nr. 69 din 16.03.2017;
 Regulamentul cu privire la organizarea cursurilor de formare managerială,
aprobat prin ord. nr.306 din 16.11.2015;
 Regulamentul cu privire la evaluarea performanţelor profesionale ale
angajaţilor cu statut special, aprobat prin ordinul MAI nr. 138 din 18.04.2013, cu
modificările și completările ulterioare;
 Regulamentul cu privire la conferirea categoriilor de calificare
funcţionarilor publici cu statut special din cadrul MAI, aprobat prin ordinul MAI nr.
133 din 23 mai 2017;
 Regulamentul cu privire la distincțiile MAI, aprobat prin ordinul MAI nr. 51
din 18.02.2015;
 Regulamentul cu privire la formarea profesională continuă a funcţionarilor
publici cu statut special din cadrul MAI, aprobat prin ordinul MAI nr. 114 din
04.05.2017;

Mandatul ministerului include analizarea situaţiei şi problemelor din domeniile de activitate


gestionate (vedeți mai jos), precum și elaborarea politicilor publice eficiente în domeniile de
activitate aferente. De asemenea, ministerul este responsabil de monitorizarea calității
politicilor şi actelor normative existente şi de a face recomandări privind intervenţiile
justificate ale statului care vor oferi soluţii eficiente în domeniile de competenţă, asigurând
cel mai bun raport dintre rezultatele scontate şi costurile preconizate.

Domeniile de activitate

 ordinea şi securitatea publică;


 managementul integrat al frontierei de stat;
 combaterea criminalităţii organizate;
 gestionarea fluxului migrațional, azilului și integrării străinilor;
 prevenirea şi lichidarea consecinţelor situaţiilor de urgenţă şi
excepţionale, protecţia civilă, apărarea împotriva incendiilor şi acordarea primului
ajutor calificat;
 asigurarea respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului,
precum şi apărarea proprietăţii publice şi private;
 evidența populației și cetățeniei, evidenţa vehiculelor şi conducătorilor de
vehicule;
 rezervele materiale de stat și de mobilizare;
 managementul funcțiilor cu statut special din cadrul Ministerului.
Funcţiile de bază

 elaborarea analizelor ex ante, documentelor de politici, proiectelor de acte


normative în domeniile prevăzute în domenile de activitate ale acestuia, inclusiv
a celor pentru asigurarea executării actelor normative şi decretelor Preşedintelui
Republicii Moldova, după publicarea acestora în Monitorul Oficial al Republicii
Moldova, în colaborare cu reprezentanți relevanți ai societății civile și
comunității de afaceri;
 colaborarea, în conformitate cu legislaţia naţională, cu instituţii de profil
din străinătate în domeniile de activitate;
 monitorizarea scorului și poziției Republicii Moldova în cadrul indicatorilor
și clasamentelor internaționale care țin de domeniile sale specifice și elaborarea
propunerilor de îmbunătățire a acestora;
 monitorizarea percepției cetățenilor și agenților economici cu privire la
politicile publice, actele normative și activitatea statului în domeniile de
activitate specifice Ministerului și elaborarea propunerilor de îmbunătățire a
acesteia;
 monitorizarea calității politicilor publice și actelor normative în domeniile
de activitate specifice Ministerului, inclusiv în colaborare cu societatea civilă și
sectorul privat;
 realizarea actelor normative şi implementarea tratatelor internaţionale ale
Republicii Moldova în domeniile de activitate și întocmirea rapoartelor privind
executarea acestora;
 examinarea şi avizarea proiectelor de acte normative elaborate de alte
autorităţi ale administraţiei publice şi remise spre examinare;
 elaborarea şi prezentarea propunerilor de buget în domeniile de activitate,
elaborarea planului anual de activitate, precum şi monitorizarea anuală a
gradului de implementare prin elaborarea şi publicarea rapoartelor respective;
 organizarea sistemelor de planificare, executare, evidenţă contabilă şi
raportare a bugetului în cadrul Ministerului, şi după caz, în cadrul
autorităţilor/instituţiilor bugetare din subordine;
 coordonarea şi monitorizarea activităţii autorităţilor administrative, a
serviciilor publice desconcentrate din subordine şi a instituţiilor publice în care
Ministerul are calitatea de fondator;
 exercitarea altor funcţii specifice.