Sunteți pe pagina 1din 3

Proiect didactic de scurtă durată la biologie

Clasa 7 Data _________


Prof. – Boinceanu Galina
Tema: Reproducerea sexuată la animale. Cicluri de dezvoltare la animale.
Tipul lecţiei: mixtă
Durata 1 h 35 min min

Demersul formării competenţelor


 Competenţe de comunicare într-un limbaj ştiinţific coerent.
 Competenţe de a utiliza cunoştinţe de bază în domeniul biologiei în diverse situaţii de
comunicare referitoare la reproducerea sexuată.
 Interpretarea datelor referitoare la reproducerea organimelor vii.

Obiectivele operaţionale:
1 – să definească în bază de text noţiune de reproducere sexuată, fecundaţie externă şi internă,
animale ovipare, vivipare, dezvoltare postembrionară directă şi indirectă, gestaţie , naştere.
2 – să compare gameţii în baza textului sub formă de tabel
3 – să identifice pe desen organele femenine şi masculine
4 – să descrie procesul de fecundaţie şi de formare a zigotului în baza desenului.
5 - să clasifice tipurile de fecundaţie şi dezvoltare postembrionară în dependenţă de informaţia
din text.
6– să identifice şi să descrie în bază de text şi desene fazele succesive dezvoltării
postembrionare directe şi indirecte.

Etapele Obie Conţinuturi Tehnologie


lecţiei ctive didactică
Oper
aţion
ale
Reactualiza Activitate
rea 1. Prezentarea raportului ştiinţific: „Germinarea individuală,
cunoştinţel seminţelor. Formarea unei plantule noi”. frontală
or 2. Verificarea exerciţiilor 1 , 2, 6 pag 103.
Comunicar SD 1 Activitate
ea Definirea noţiunii de reproducere sexuată şi identificarea individuală
cunoştinţel importanţei acesteia în baza textului.
or noi
SD 2
Compararea gameţilor femenini şi masculini. Notează în caiet
asemănările şi deosebirile dintre spermatozoid şi ovul conform Lucrul cu
tabelului de mai jos în baza textului din manual. manualul
Deosebiri:
Spermatozoidul Criterii Ovulul
Număr
Dimensiuni
Structură
Mobilitate
Origine
Asemănări : celule specializate reproductive care participă la Sinteză
reproducerea sexuată; ambele au nucleu. Lucrul la
tablă
SD 3
Analizarea imaginii 32 pag 104. Identificarea organelor Lucrul cu
sexuale masculine şi organelor sexuale femenine. manualul
SD 4
Descrierea procesului de fecundaţie şi formarea zigotului în
baza fig 32 d
Identificarea tipurilor de fecundaţie ( externă şi internă) Descriere
Fecundaţia Fecundaţia internă
externă
Particularităţi Contopirea Procesul de
spermatozoidului contopire a
şi ovuluilui are loc spermatozoidului
în mediul extern cu ovulul are loc
( de regulă în în interiorul Lucrul cu
mediul acvatic) corpului femelei. suportul

Exemple de
animale

SD 5
Care este cauza că unele mamifere (femele )nasc un pui sau Problematiz
doi iar altele mai mulţi pui? are

SD 6
Dezvoltarea embrionară
- în afara organismului (ovipare- depun ouă) exemple:
- în interiorul organismului ( vivpare – nasc puii) Lucrul cu
exemple : caietul
- Completarea tabelului :
Definiţia Exemple
Specii Animale la care La tablă
ovipare dezvoltarea
embrionului lor are
loc în interiorul oului
depus în mediul
extern.
Specii Animale la care
vivipare dezvoltarea
embrionului are loc
în interiorul
organismului matern.

SD 7
O caracteristică a reproducerii sexuate la peşti este numărul Problematiz
mare de icre ( de la cîteva mii pîna la un milion ) Explică are
care este importanța prolificității înalte la pești.

SD 8 Lucrul cu
Definirea noţiunilor de gestaţie (perioada de dezvoltare manualul
intrauterină a embrionului)şi naştere (expulzarea fătului din
uter)
Descrierea procesului de gestaţie în baza ex 3 pag 106.

SD 9
Dezvoltarea postembrionară :
directă ( modul de dezvoltare a animalelor în care puii sînt
asemănători cu adulţii) exemple :
indirectă ( modul de dezvoltare a animalelor în care puii nu st Lucrul în
asemănătorii cu adulţii). Exemple: peşti, insecte, broaşte. caiet
Metamorfoza completă şi metamorfoza incompletă.
Schema
Sinteză
SD 10
Descrierea procesului de dezvoltare directă şi indirectă în baza Imaginație
exerciţiului 6 pag 111, şi a proceselor de metamorfoză . ghidată.
Metamorfoză incompletă: ou – larvă – adult
Metamorfoză completă: ou – larvă – pupă – adult.
SD 11.
Descrierea ciclului de dezvoltare la viermii paraziţi pe Descriere
exemplul gălbezei. Ex 4 pag 111.

Realizarea SD 12 Vizionarea
feedback - Vizionarea filmuleţului „ Ciclul de dezvoltare a fluturelui” filmului
ului De răspuns în caiete la următoarele întrebări:
Tipul de fecundaţie? Ce fel de animal este fluturele în
dependenţă de dezvoltarea embrionară ? (ovipar)
Care st fazele de transformare prin care trece fluturele în
procesul de dezvoltare postembrionară? Scriele în caiet în
ordine corespunzătoare.
Numeşte tipul de dezvoltare postembrionară la fluture.
Numeşte tipul de metamorfoză la fluture. Sinteză
Expuneţi părerea: Dacă un fluture va întîmpina greutăţi să
părăsească (să iasă din) crizalida cum vei proceda.
Argumentează.
SD 13 Imaginație
Identificarea și descrierea fazelor dezvoltării embrionare și ghidată
postembrionare la mamifere, în baza imaginii.

SD 14 Identificarea cuvintelor cheie . Definirea acestora.


Alcătuirea unui crossvord în baza cuvintelor cheie.

Teme pt Studierea temei : Reproducerea sexuată la animale.


acasă Exerciţii: 1, 2, 5. pag 107
Cicluri de dezvoltare la animale
Exerciţii: 1, 2, 3, 7 pag 110.