Sunteți pe pagina 1din 2
CONSILIUL PENTRU PARTICIPARE RAIONUL SOROCA http J/www.euparticip.md, https:/www.facebook.com/euparticip.md PROCES-VERBAL Nr. CRPS/19001 al Sedinfel Consillului pentru Participare din raionul Soroca din 24 ianuarie 2019 Sala de Sedinta, CRT DACIA, str. Mihail Sadoveanu, nr. 21, mun. Soroca La gedinta au participat membri cu drept de vot: lon Babici, Presedintele CRT DACIA Valentina Jamba, Presedintele ONG “Eco-Sor’ \Veacesiav Burlacu, Pregedinte AO "Euroregiunea Nistru’ Alexandru Ostapov, Presedintele AO 'Roméni dn cémpia Soroci" nica Valentina, Pregedinte AO “Casa Sperante’” Alt! membri din partea societ&ticivle gi mass-media: 10 persoane Sedinta este deliberativa, sunt prezenti5 din 7 membri ai Consiluui ORDINEA DE ZI: 1. Analiza proiectului de buget a Consilului Raional Soroca in conformitate cu prevederie Strategie’ raionale de dezvoltare strategicd; 2. Analza sedintei Consiivlui Raional Soroca din 20 decembrie 2018, inclusiv a recomandarii CRP pentru proiectele de decizie (01-20, 28/02) si (01-20, 28/03); 3. Prezentarea si consultarea structuriisite-ului http:/www.euparticip.md; 4. Examinarea cererilor de aderare la Consiliul pentru Participare din raionul Soroca; 5. Alte subiecte la propunerea membrilor. ‘S-A EXAMINAT: 41. Cu prvire la proiectului de buget a Consiliului Reional Soroca pentru anul 2049 gi corelarea acestuia in conformitate cu prevederile Strateglelraionale de dezvoltare strategicé, Initiator: lon Babici, Presedintele Consiiuii S-a propus: = Consiul pentru Partcipare din raionul Soroca s& demereze o analizé aprofundaté a proiectuui de buget aprobat pentru anul 2019 a Consilului Reional Soroca din perspectiva conexiuni resurselor planificate cu masurie/actiunilelinterventile planificate din cadrul Strategie raionale de dezvoltare strategic’, dup’ cum urmeaza: pe domeniul "tineret’responsabil Domnul lon Babic pe domeniul “social” responsabil Doamna Valentina; pe domeniul “ecologic” responsabil Doamna Valentina Jamba; 4 pe domeniul“elatitransfrontaiee” responsabii Domnul Veaceslav Buriacu, Responsabili delegati timp de 1 s8ptéména vor analiza documentele vizate gi vor veni cu concluzile de vigoare pentru urmétoarea gedinta a Consiuii Initiativa a fost supus votulul: cu 4 votur,pro”a fost votaté si acceptat® propunerea 2. Cu privire la procesul de desfasurare a gedintei Consiliului Ralonal Soroca din 20 decembrie 2018, inclusiv a recomandarii CRP pentru proiectele de decizie (01-2D, 28/02) si (01-2D, 28/03). Initiator: lon Babici, Presedintele Consilulu S-a propus: Proces-Verbal Nr. CRPS/19001, 24 ianuarie 2018 CONSILIUL PENTRU PARTICIPARE RAIONUL SOROCA hhtto://www.euparticip.md, https://www.facebook.com/euparticip.md = Consilul pentru Participare din raionul Soroca este tngrjrat cu referre la modul de prezentare a unor proiecte de decizie in cadrul sedintei Consiliului Raional Soroca, prin faptul ca acestea la propunerea unor consilieri din sal au fost supuse direct votrii, fra ca autorii proiectelor de decizie conform procedurilor, s& dea citi rezumatelor pe marginea acestor proiecte, limtand astfl oportunitatea de a se informa pentru cei prezenti din sala unde a avut loc sedinta, incusiv publicuui larg, care utiizénd posturile de televizune, resursele informational din reteaua intemet, pot urmari diverse reportaje, transmisiuni directe sau montate despre sedin(a dat, inclusiv despre proiectele de decize gi problemele care acestea le abordeazé. In acest context, ‘8 propune ca lon Babici Presedintele CRP Soroca, s8 demareze un proces de analizé legislativa privind aceasta situatie si s4 viné cu recomandari pentru aprobare de catre Consiliul pentru Participare si ulterior cexpedierea care Consilului Raional Soroca, Inclusiv se propune ca Vadim Sterbate s8 pregateascd 0 dezbatere publica la acest subiect, avand ca invitati, Pregedintele Raionului Soroca, Reprezentantul local al Cancelarie de Stat, Secretarul Consiilui Raional Soroca, un expert najonal in domeniul dat, reprezentanti a CRP Soroca, inclusiv constr din cadrul Consul Raional Soroca, Initiativa fost supus votului: cu 4 voturi ,pro" a fost votata gi acceptata propunerea. 3. Cuprivire la Prezentarea si consultarea structuri site-ului http:/iwww.euparticip.md. Initiator: Vadim Sterbate, responsabil de promovarea CRP Soroca, ‘Sea propus: Membri Consiiului pentru Paticipare din raionul Soroca prezenf la gedint@ aproba proectul tehnic de structuré a site- uiuihttsiwww.euparticp md, Sa propus ca unele modificdri sa propuneri de Imbunatie s fle prezentate din moment ansari site-uli Iniiativa a fost supus votului: cu 4 voturi pro a fost votat si acceptaté propunerea, 4, Cuprivire la examinarea cererilor de aderare la Consiliul pentru Participare din raionul Soroca. Initiator: lon Babici, Presedintele Consiiului $-a propus: \Membri Consitului pentru Partcipare din raionul Soroca, au examinat gi au propus spre aoceptare conform prevederior din Regulament, cererile de aderare la Consiil pentru Partcipare dn raionul Soroca din partea lui 1 Robert Cerar, Presedinte AO "Bare-Rom"; 2 Vadim Sterbate, Reprezentant mass-media, Publicata Independenté "Observatorul de Nord’ Initiativa a fost supus votului: cu 4 voturi.pr0" a fost votatd si acceptata propunerea, Prezentul proces-verbal este intocmit de secretariatul Consiliului pentru Participare din ralonul Soroca: Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA. ‘Semnatari ai Procesului-\ /erbal , Participantii Prezenti, cu drept de vot: 1, Babici lon, AO CRT DACIA 2, Burlacu Veaceslav, AO Euroregiunea Nistru 3. Jamba Valentina, AO Eco-Sor. B Trno 4. Onica Valetina, AO Casa Sperantelor = 5. Ostapov Alexandru, AO Romanii din C&mpla Soroe!| Proces-Verbal Nr. CRPS/19001, 24 ianuatie 2019