Sunteți pe pagina 1din 9

Renunţarea la aplicarea pedepsei Amânarea aplicării pedepsei Suspendarea executării pedepsei sub

- instanţa nu stabileşte cuantumul pedepsei - - instanţa stabileşte cuantumul pedepsei, dar nu o supraveghere
aplică, aplicarea fiind amânată - - instanţa stabileşte cuantumul pedepsei, o aplică,
dar nu dispune punerea ei în executare; este o
soluţie de condamnare -
Condiţii a)infracţiunea săvârşită prezintă o gravitate a)pedeapsa stabilită, inclusiv în cazul concursului a)pedeapsa aplicată, inclusiv în caz de concurs de
pentru a se redusă, având în vedere natura şi întinderea de infracţiuni, este amenda sau închisoarea de cel infracţiuni, este închisoarea de cel mult 3 ani;
putea dispune urmărilor produse, mijloacele folosite, mult 2 ani; - nu se poate dispune această măsură dacă
măsura. De modul şi împrejurările în care a fost comisă, - amânarea aplicării pedepsei închisorii atrage şi pedeapsa aplicată este numai amenda;
remarcat, motivul şi scopul urmărit; în caz de concurs amânarea aplicării amenzii care însoţeşte - când pedeapsa închisorii este însoţită de
aşadar, faptul de infracţiuni, renunţarea la aplicarea pedeapsa închisorii în condiţiile art. 62. pedeapsa amenzii aplicate în condiţiile art. 62,
că şi în pedepsei se poate dispune dacă pentru amenda se execută chiar dacă executarea pedepsei
ipoteza în care fiecare infracţiune concurentă sunt închisorii a fost suspendată sub supraveghere.
condiţiile sunt îndeplinite toate condiţiile.
îndeplinite în
mod b)infractorul să nu fi suferit anterior o b)infractorul nu a mai fost condamnat anterior la b)infractorul nu a mai fost condamnat anterior la
cumulativ, condamnare, cu excepţia cazurilor pedeapsa închisorii, cu excepţia cazurilor pedeapsa închisorii mai mare de un an, cu
dispunerea prevăzute în art. 42 lit. a) şi lit. b), mai prevăzute în art. 42 lit. a) şi lit. b) ), mai exact excepţia cazurilor prevăzute în art. 42 mai exact
acesteia este exact condamnări pronunţate pentru fapte condamnări pronunţate pentru fapte ulterior condamnări pronunţate pentru fapte ulterior
facultativă ulterior dezincriminate şi pentru dezincriminate şi pentru infracţiuni amnistiate, dezincriminate, pentru infracţiuni amnistiate şi
pentru instanţă infracţiuni amnistiate, sau pentru care a sau pentru care a intervenit reabilitarea ori s-a condamnări pronunţate pentru infracţiuni comise
intervenit reabilitarea ori s-a împlinit împlinit termenul de reabilitare. din culpă sau pentru care a intervenit reabilitarea
termenul de reabilitare. ori s-a împlinit termenul de reabilitare.

c)în raport de persoana infractorului, de c)în raport de persoana infractorului, de conduita c)în raport de persoana infractorului, de conduita
conduita avută anterior săvârşirii avută anterior săvârşirii infracţiunii, de eforturile avută anterior săvârşirii infracţiunii, de eforturile
infracţiunii, de eforturile depuse de acesta depuse de acesta pentru înlăturarea sau depuse de acesta pentru înlăturarea sau diminuarea
pentru înlăturarea sau diminuarea diminuarea consecinţelor infracţiunii, precum şi de consecinţelor infracţiunii, precum şi de
consecinţelor infracţiunii, precum şi de posibilităţile sale de îndreptare, instanţa apreciază posibilităţile sale de îndreptare, instanţa apreciază
posibilităţile sale de îndreptare, instanţa că aplicarea imediată a unei pedepse nu este că aplicarea pedepsei este suficientă şi, chiar fără
apreciază că aplicarea unei pedepse ar fi necesară, dar se impune supravegherea conduitei executarea acesteia, condamnatul nu va mai comite
inoportuna din cauza consecinţelor pe care sale pentru o perioadă determinată. alte infracţiuni, însă este necesară supravegherea
le-ar avea asupra persoanei acestuia. conduitei sale pentru o perioadă determinată.

d)faţă de acelaşi infractor să nu se fi dispus d)infractorul şi-a manifestat acordul de a presta o d)infractorul şi-a manifestat acordul de a presta o
renunţarea la aplicarea pedepsei în ultimii muncă neremunerată în folosul comunităţii. muncă neremunerată în folosul comunităţii.
2 ani anteriori datei comiterii infracţiunii
pentru care este judecat.

e)infractorul să nu se fi sustras de la e)infractorul să nu se fi sustras de la urmărire e)infractorul să nu se fi sustras de la urmărire


urmărire penală ori judecată sau a încercat penală ori judecată sau a încercat zădărnicirea penală ori judecată sau a încercat zădărnicirea
zădărnicirea aflării adevărului ori a aflării adevărului ori a identificării şi tragerii la aflării adevărului ori a identificării şi tragerii la
identificării şi tragerii la răspundere penală răspundere penală a autorului sau a răspundere penală a autorului sau a
a autorului sau a participanţilor. participanţilor. participanţilor.

f)pedeapsa prevăzută de lege pentru f)pedeapsa prevăzută de lege pentru infracţiunea f)aplicarea pedepsei stabilite să nu fi fost iniţial
infracţiunea săvârşită să nu fie închisoarea săvârşită să nu fie închisoarea de 7 ani sau mai amânată, şi ulterior să fi intervenit o cauză de
mai mare de 5 ani. mare. revocare a amânării; în acest caz, pedeapsa va fi
executată efectiv.
Termen de Nu există. Persoana care a beneficiat de Termenul de supraveghere este de 2 ani. Durata suspendării executării pedepsei sub
supraveghere aplicarea acestei măsuri, nu este supusă supraveghere constituie termen de supraveghere
vreunei supravegheri ulterioare. pentru condamnat şi este cuprinsă între 2 şi 4 ani,
fără a putea fi însă mai mică decât durata
pedepsei aplicate.

Termenul se calculează de la data rămânerii Termenul de supraveghere se calculează de la data


definitive a hotărârii prin care s-a dispus amânarea când hotărârea prin care s-a pronunţat
aplicării pedepsei. suspendarea executării pedepsei sub supraveghere
a rămas definitivă.

În ipoteza în care, alături de pedeapsa principală, În ipoteza în care, alături de pedeapsa principală, a
a fost stabilită pedeapsa complementară a fost stabilită pedeapsa complementară a
interzicerii exercitării unor drepturi, aplicarea interzicerii exercitării unor drepturi, executarea
acestora va fi, în egală măsură, amânată. acesteia va începe de la rămânerea definitivă a
hotărârii de condamnare cu suspendarea sub
supraveghere a executării pedepsei.

Este obligatorie prezentarea motivelor pe care s-a Este obligatorie prezentarea motivelor pe care s-a
întemeiat condamnarea, precum şi a celor ce au întemeiat condamnarea, precum şi a celor ce au
determinat amânarea aplicării pedepsei şi determinat suspendarea executării pedepsei şi
atenţionarea infractorului asupra conduitei sale atenţionarea condamnatului asupra conduitei sale
viitoare şi a consecinţelor la care se expune dacă viitoare şi a consecinţelor la care se expune dacă
va mai comite infracţiuni sau nu va respecta va mai comite infracţiuni sau nu va respecta
măsurile de supraveghere ori nu va executa măsurile de supraveghere ori nu va executa
obligaţiile ce îi revin pe durata termenului de obligaţiile ce îi revin pe durata termenului de
supraveghere. supraveghere.
Măsuri de Nu există. Persoana care a beneficiat de Pe durata termenului de supraveghere, persoana Pe durata termenului de supraveghere
supraveghere aplicarea acestei măsuri, nu este supusă faţă de care s-a dispus amânarea aplicării condamnatul trebuie să respecte măsurile de
şi obligaţii vreunei supravegheri ulterioare. pedepsei trebuie să respecte măsurile de supraveghere şi să execute obligaţiile ce îi revin,
Măsurile de supraveghere şi să execute obligaţiile ce îi revin, în condiţiile stabilite de instanţă.
supraveghere în condiţiile stabilite de instanţă.
au ca finalitate
supraveghere În egală măsură, persoana care a beneficiat de În egală măsură, persoana care a beneficiat de
a aplicarea măsurii trebuie să îşi îndeplinească aplicarea măsurii trebuie să îşi îndeplinească
infractorului, obligaţiile civile şi să se abţină de la comiterea obligaţiile civile, să execute pedeapsa amenzii în
în timp ce altor infracţiuni. ipoteza în care aceasta o însoţeşte pe cea a
obligaţiile au închisorii şi să se abţină de la comiterea altor
ca finalitate infracţiuni.
asigurarea
unor şanse Pe durata termenului de supraveghere, persoana Pe durata termenului de supraveghere, persoana
sporite de faţă de care s-a dispus amânarea aplicării pedepsei faţă de care s-a dispus amânarea aplicării pedepsei
îndreptare trebuie să respecte următoarele măsuri de trebuie să respecte următoarele măsuri de
supraveghere: supraveghere:
a)să se prezinte la serviciul de probaţiune, la datele a)să se prezinte la serviciul de probaţiune, la datele
fixate de acesta; fixate de acesta;
b)să primească vizitele consilierului de probaţiune b)să primească vizitele consilierului de probaţiune
desemnat cu supravegherea sa; desemnat cu supravegherea sa;
c)să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi c)să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi
orice deplasare care depăşeşte 5 zile, precum şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile, precum şi
întoarcerea; întoarcerea;
d)să comunice schimbarea locului de muncă; d)să comunice schimbarea locului de muncă;
e)să comunice informaţii şi documente de natură a e)să comunice informaţii şi documente de natură a
permite controlul mijloacelor sale de existenţă. permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

Instanţa poate impune persoanei faţă de care s-a Instanţa impune condamnatului să execute una sau
dispus amânarea aplicării pedepsei să execute una mai multe dintre următoarele obligaţii:
sau mai multe dintre următoarele obligaţii:
a)să urmeze un curs de pregătire şcolară ori de a)să urmeze un curs de pregătire şcolară ori de
calificare profesională; calificare profesională
b)să presteze o muncă neremunerată în folosul b)să frecventeze unul sau mai multe programe de
comunităţii, pe o perioadă cuprinsă între 30 şi 60 reintegrare socială derulate de către serviciul de
de zile, în condiţiile stabilite de instanţă, afară de probaţiune sau organizate în colaborare cu
cazul în care, din cauza stării de sănătate, instituţii din comunitate;
persoana nu poate presta această muncă; c)să se supună măsurilor de control, tratament sau
c)să frecventeze unul sau mai multe programe de îngrijire medicală;
reintegrare socială derulate de către serviciul de d)să nu părăsească teritoriul României, fără
probaţiune sau organizate în colaborare cu acordul instanţei.
instituţii din comunitate;
d)să se supună măsurilor de control, tratament sau De remarcat faptul că numărul obligaţiilor care îi
îngrijire medicală; pot fi impuse persoanei condamnate este sensibil
e)să nu comunice cu victima sau cu membri de redus în raport cu numărul obligaţiilor care îi pot fi
familie ai acesteia, cu persoanele cu care a comis impuse în contextul supravegherii specifice
infracţiunea sau cu alte persoane, stabilite de amânării aplicării pedepsei. Raţiunea acestui fapt
instanţă, ori să nu se apropie de acestea; este dată de împrejurarea că respectivele obligaţii
f)să nu se afle în anumite locuri sau la anumite coincid în parte ca şi conţinut cu cele specifice
manifestări sportive, culturale ori la alte adunări interdicţiilor aferente pedepsei complementare a
publice, stabilite de instanţă; interzicerii exercitării unor drepturi. Or, după cum
g)să nu conducă anumite vehicule stabilite de am specificat în cele ce preced, în ipoteza
instanţă; suspendării executării pedepsei sub supraveghere,
h)să nu deţină, să nu folosească şi să nu poarte pedeapsa complementară a interzicerii exercitării
nicio categorie de arme; unor drepturi începe să fie executată odată cu
i)să nu părăsească teritoriul României fără acordul momentul rămânerii definitive a hotărârii de
instanţei; condamnare, moment la care începe să curgă şi
j)să nu ocupe sau să nu exercite funcţia, profesia, termenul de supraveghere.
meseria ori activitatea de care s-a folosit pentru
săvârşirea infracţiunii, Pe parcursul termenului de supraveghere,
condamnatul va presta o muncă neremunerată în
folosul comunităţii pe o perioadă cuprinsă între 60
şi 120 de zile, în condiţiile stabilite de instanţă,
afară de cazul în care, din cauza stării de sănătate,
nu poate presta această muncă.

Pentru stabilirea conţinutului obligaţiilor prevăzute Pentru stabilirea conţinutului obligaţiilor prevăzute
în alin. (2) lit. a) b) c), instanţa va consulta în alin. (2) lit. a) şi lit. b), precum şi în alin. (3),
serviciul de probaţiune, care este obligat să instanţa va consulta serviciul de probaţiune, care
formuleze recomandări în acest sens. este obligat să formuleze recomandări în acest
Când stabileşte obligaţia prevăzută în alin. (2) lit. sens.
e), instanţa individualizează, în concret, conţinutul
acestei obligaţii, ţinând seama de împrejurările
cauzei.

Pe durata termenului de supraveghere, datele Pe durata termenului de supraveghere, datele


prevăzute în art. 85 alin. (1) lit. c)- e) se comunică prevăzute în art. 93 alin. (1) lit. c)- e) se comunică
serviciului de probaţiune. serviciului de probaţiune.

Supravegherea executării obligaţiilor prevăzute în Supravegherea executării obligaţiilor prevăzute în


art. 85 alin. (2) lit. a)- c) şi alin. (5) se face de art. 93 alin. (2) lit. a) şi lit. b), alin. (3) şi alin. (5)
serviciul de probaţiune. Verificarea modului de se face de serviciul de probaţiune. Verificarea
îndeplinire a obligaţiilor prevăzute în art. 85 alin. modului de îndeplinire a obligaţiilor prevăzute în
(2) lit. d)- j) se face de organele abilitate, care vor art. 93 alin. (2) lit. c) şi lit. d) se face de organele
sesiza serviciul de probaţiune cu privire la orice abilitate, care vor sesiza serviciul de probaţiune cu
încălcare a acestora. privire la orice încălcare a acestora.

Serviciul de probaţiune va lua măsurile necesare Serviciul de probaţiune va lua măsurile necesare
pentru a asigura executarea obligaţiilor prevăzute pentru a asigura executarea obligaţiilor prevăzute
în art. 85 alin. (2) lit. a)- d), într-un termen cât mai în art. 93 alin. (2) lit. a) şi lit. b), precum şi alin. (3)
scurt de la data rămânerii definitive a hotărârii de într-un termen cât mai scurt de la data rămânerii
condamnare. definitive a hotărârii de condamnare.

Pe durata termenului de supraveghere, serviciul de Pe durata termenului de supraveghere, serviciul de


probaţiune are obligaţia să sesizeze instanţa, dacă: probaţiune are obligaţia să sesizeze instanţa, dacă:
a)au intervenit motive care justifică fie modificarea a)au intervenit motive care justifică fie modificarea
obligaţiilor impuse de instanţă, fie încetarea obligaţiilor impuse de instanţă, fie încetarea
executării unora dintre acestea; executării unora dintre acestea;
b)persoana supravegheată nu respectă măsurile de b)persoana supravegheată nu respectă măsurile de
supraveghere sau nu execută, în condiţiile stabilite, supraveghere sau nu execută, în condiţiile stabilite,
obligaţiile ce îi revin; obligaţiile care îi revin;
c)persoana supravegheată nu a îndeplinit c)persoana supravegheată nu a îndeplinit
obligaţiile civile stabilite prin hotărâre, cel mai obligaţiile civile stabilite prin hotărâre, cel mai
târziu cu 3 luni înainte de expirarea termenului de târziu cu 3 luni înainte de expirarea termenului de
supraveghere. supraveghere.

Dacă pe parcursul termenului de supraveghere au Dacă pe parcursul termenului de supraveghere au


intervenit motive care justifică fie impunerea unor intervenit motive care justifică fie impunerea unor
noi obligaţii, fie sporirea sau diminuarea noi obligaţii, fie sporirea sau diminuarea
condiţiilor de executare a celor existente, instanţa condiţiilor de executare a celor existente, instanţa
dispune modificarea obligaţiilor în mod dispune modificarea obligaţiilor în mod
corespunzător, pentru a asigura persoanei corespunzător, pentru a asigura condamnatului
supravegheate şanse sporite de îndreptare. şanse mai mari de îndreptare.
Instanţa dispune încetarea executării unora dintre Instanţa dispune încetarea executării unora dintre
obligaţiile pe care le-a impus, când apreciază că obligaţiile pe care le-a impus, când apreciază că
menţinerea acestora nu mai este necesară. menţinerea acestora nu mai este necesară.

Persoana supravegheată trebuie să îndeplinească Condamnatul trebuie să îndeplinească integral


integral obligaţiile civile stabilite prin hotărâre, cel obligaţiile civile stabilite prin hotărârea de
mai târziu cu 3 luni înainte de expirarea termenului condamnare, cel mai târziu cu 3 luni înainte de
de supraveghere. expirarea termenului de supraveghere.
Revocare Nu este posibilă revocarea, deoarece Poate avea caracter obligatoriu, sau facultativ. Poate avea caracter obligatoriu, sau facultativ.
Este persoana în cauză nu are obligaţii ulterioare Revocarea obligatorie - motive: Revocarea obligatorie - motive:
întotdeauna dispunerii acestei măsuri.
determinată de 1. nerespectarea cu rea-credinţă a măsurilor de 1. nerespectarea cu rea-credinţă a măsurilor de
motive supraveghere şi obligaţiilor impuse de instanţă; în supraveghere şi obligaţiilor impuse de instanţă; în
ulterioare acest caz, pedeapsa stabilită va fi executată efectiv. acest caz, pedeapsa stabilită va fi executată efectiv.
rămânerii
definitive a 2. neîndeplinirea, cu rea-credinţă, a obligaţiilor 2. neîndeplinirea, cu rea-credinţă, a obligaţiilor
hotărârii prin civile, dacă în cadrul procesului penal a fost civile, dacă în cadrul procesului penal a fost
care a fost exercitată o acţiune civilă; în acest caz, pedeapsa exercitată o acţiune civilă; în acest caz, pedeapsa
dispusă stabilită va fi executată efectiv. stabilită va fi executată efectiv.
măsura
3. comiterea, în cursul termenului de 3. comiterea, în cursul termenului de
supraveghere, a unei infracţiuni intenţionate sau supraveghere, a unei infracţiuni intenţionate sau
praeterintenţionate, dacă sunt îndeplinite praeterintenţionate, dacă sunt îndeplinite
următoarele condiţii: următoarele condiţii:
- infracţiunea să fi fost descoperită în termenul de - infracţiunea să fi fost descoperită în termenul de
supraveghere; supraveghere;
- pentru aceasta să se fi pronunţat, chiar şi ulterior, - pentru aceasta să se fi pronunţat, chiar şi ulterior, o
o hotărâre de condamnare. hotărâre de condamnare la pedeapsa închisorii.

În acest caz, ulterior revocării, pedeapsa a cărei


În acest caz, ulterior revocării, pedeapsa iniţial executarea fost iniţial suspendată şi pedeapsa
amânată şi pedeapsa stabilită pentru infracţiunea stabilită pentru infracţiunea care a atras revocarea:
care a atras revocarea, se vor contopi în condiţiile - fie se vor cumula în condiţiile recidivei
concursului (aceasta deoarece, după cum am postcondamnatorii (aceasta deoarece, în cazul
precizat anterior, amânarea aplicării pedepsei nu suspendării avem de a face cu o pedeapsă stabilită şi
reprezintă o condamnare propriu-zisă). aplicată printr-o hotărâre definitivă);
- fie se vor contopi în condiţiile unei pluralităţi
intermediare (dacă nu sunt îndeplinite condiţiile
recidivei).

4. neexecutarea cu rea-credinţă a pedepsei


amenzii, dacă aceasta a fost aplicată alături de
pedeapsa închisorii; în acest caz, zilele-amendă,
transformate ca urmare a neexecutării cu rea-
credinţă în zile de închisoare, se vor adăuga la
pedeapsa închisorii stabilită de instanţă, pedeapsa
astfel rezultată urmând a fi executată efectiv.

Revocarea facultativă, poate fi determinată de


Revocarea facultativă, poate fi determinată de comiterea, în cursul termenului de supraveghere,
comiterea, în cursul termenului de a unei infracţiuni din culpă, dacă sunt îndeplinite
supraveghere, a unei infracţiuni din culpă, dacă următoarele condiţii:
sunt îndeplinite următoarele condiţii: - infracţiunea să fi fost descoperită în termenul de
- infracţiunea să fi fost descoperită în termenul de supraveghere;
supraveghere; - pentru aceasta să se fi pronunţat, chiar şi ulterior, o
- pentru aceasta să se fi pronunţat, chiar şi ulterior, hotărâre de condamnare.
o hotărâre de condamnare.
În acest caz, în ipoteza în care pentru infracţiunea
În acest caz, în ipoteza în care pentru infracţiunea comisă ulterior nu se va aplica o pedeapsă care
comisă ulterior nu se va aplica o pedeapsă care presupune privarea de libertate a infractorului,
presupune privarea de libertate a infractorului, instanţa va putea decide menţinerea suspendării
instanţa va putea decide menţinerea amânării executării pedepsei aplicate iniţial (exemplu: dacă
aplicării pedepsei stabilite iniţial (exemplu: dacă pentru infracţiunea comisă ulterior îi aplică
pentru infracţiunea comisă ulterior îi aplică pedeapsa amenzii). În ipoteza în care instanţa
pedeapsa amenzii). În ipoteza în care instanţa decide că este oportună revocarea, pedeapsa iniţial
decide că este oportună revocarea, pedeapsa iniţial amânată şi pedeapsa stabilită pentru infracţiunea
amânată şi pedeapsa stabilită pentru infracţiunea care a atras revocarea, se vor contopi în condiţiile
care a atras revocarea, se vor contopi în condiţiile pluralităţii intermediare (aceasta deoarece, pe de
concursului (aceasta deoarece, după cum am o parte, după cum am precizat anterior, amânarea
precizat anterior, amânarea aplicării pedepsei nu aplicării pedepsei nu reprezintă o condamnare
reprezintă o condamnare propriu-zisă). propriu-zisă, iar pe de altă parte, a doua infracţiune
fiind comisă din culpă, este evident faptul că nu se
poate vorbi despre existenţa stării de recidivă).
Anulare Dacă în termen de 2 ani de la rămânerea Dacă pe parcursul termenului de supraveghere Dacă pe parcursul termenului de supraveghere
Este definitivă a hotărârii prin care s-a dispus se descoperă că persoana supravegheată mai se descoperă că persoana condamnată mai săvârşise
întotdeauna renunţarea la aplicarea pedepsei se săvârşise o infracţiune până la rămânerea o infracţiune până la rămânerea definitivă a
determinată de descoperă că persoana faţă de care s-a luat definitivă a hotărârii prin care s-a dispus hotărârii prin care s-a dispus suspendarea,
motive această măsură săvârşise anterior amânarea, pentru care i s-a aplicat pedeapsa pentru care i s-a aplicat pedeapsa închisorii chiar
anterioare rămânerii definitive a hotărârii o altă închisorii chiar după expirarea acestui termen, după expirarea acestui termen, suspendarea se
rămânerii infracţiune, pentru care i s-a stabilit o amânarea se anulează, aplicându-se, după caz, anulează, aplicându-se, după caz, dispoziţiile
definitive a pedeapsă chiar după expirarea acestui dispoziţiile privitoare la concursul de infracţiuni, privitoare la concursul de infracţiuni, recidivă sau
hotărârii prin termen, renunţarea la aplicarea pedepsei se recidivă sau pluralitate intermediară. pluralitate intermediară.
care a fost anulează şi se stabileşte pedeapsa pentru
dispusă infracţiunea care a atras iniţial renunţarea la
măsura aplicarea pedepsei, aplicându-se apoi, după
caz, dispoziţiile privitoare la concursul de
infracţiuni, recidivă sau pluralitate
intermediară.
În caz de concurs de infracţiuni, instanţa poate În caz de concurs de infracţiuni sau pluralitate
dispune amânarea aplicării pedepsei rezultante dacă intermediară, instanţa poate dispune suspendarea
sunt îndeplinite condiţiile prevăzute în art. 83. Dacă executării pedepsei rezultante, dacă sunt îndeplinite
se dispune amânarea aplicării pedepsei, termenul de condiţiile prevăzute în art. 91. Dacă se dispune
supraveghere se calculează de la data rămânerii suspendarea executării pedepsei sub supraveghere,
definitive a hotărârii prin care s-a pronunţat anterior termenul de supraveghere se calculează de la data
amânarea aplicării pedepsei. rămânerii definitive a hotărârii de condamnare prin
care s-a pronunţat anterior suspendarea executării
pedepsei sub supraveghere.
Efecte Persoana faţă de care s-a dispus renunţarea Persoanei faţă de care s-a dispus amânarea aplicării În cazul în care condamnatul nu a săvârşit o nouă
la aplicarea pedepsei nu este supusă pedepsei nu i se mai aplică pedeapsa şi nu este infracţiune descoperită până la expirarea termenului
niciunei decăderi, interdicţii sau supusă niciunei decăderi, interdicţii sau de supraveghere, nu s-a dispus revocarea
incapacităţi ce ar putea decurge din incapacităţi ce ar putea decurge din infracţiunea suspendării executării pedepsei sub supraveghere şi
infracţiunea săvârşită. săvârşită, dacă nu a săvârşit din nou o infracţiune nu s-a descoperit o cauză de anulare, pedeapsa se
până la expirarea termenului de supraveghere, nu s- consideră executată.
a dispus revocarea amânării şi nu s-a descoperit o
cauză de anulare.

Renunţarea la aplicarea pedepsei nu Amânarea aplicării pedepsei nu produce efecte Suspendarea executării pedepsei sub supraveghere
produce efecte asupra executării asupra executării măsurilor de siguranţă şi a nu produce efecte asupra măsurilor de siguranţă
măsurilor de siguranţă şi a obligaţiilor obligaţiilor civile prevăzute în hotărâre. şi a obligaţiilor civile prevăzute în hotărârea de
civile prevăzute în hotărâre. condamnare.