Sunteți pe pagina 1din 1

CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI


Târgovişte, str. I.C.Vissarion, nr.1, cod 130011; Tel: 0245-217686, 614615, 617042; Fax: 0245-
614623
Asistenţa socială adulţi str. Mr.Brezişanu, nr. 25, cod 130035; Tel: 0245-617348, 611915
Operator de date cu
e-mail:dgaspcdb@gmail.com, caracter personal nr. 8980
dgaspcdb@yahoo.com website: www.dpc.cjd.ro

Anexa la Anun]ul nr.

BIBLIOGRAFIE
pentru susținerea concursului sau examenului organizat în data de
18.12.2018, ora 9,00, în vederea ocupării posturilor vacante de
kinetoterapeut (S), logoped (S), masor și psiholog (S) din cadrul
Complexului de recuperare și reabilitare pentru copii cu handicap Târgoviște

1. H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale


serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal;
2. Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, republicată,
actualizată;
3. Ordin nr. 25/2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind centrele de zi
pentru copiii cu dizabilităţi;
4. Ordinul nr. 286/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea Planului de
servicii si a Normelor metodologice privind intocmirea Planului individualizat de protectie;
5. Ordinul nr. 288/2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul
de caz in domeniul protectiei drepturilor copilului;
6. Legea nr. 292/2011 asistenței sociale, actualizată;
7. H.G. nr. 867/2015, actualizată, pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi
a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale.

DIRECTOR GENERAL,

ing. BUCUR CRISTIANA