Sunteți pe pagina 1din 32

'

Anul CXII _
.
NI'. 293. 60 LEI EXEMPLARUL Luni 18 Decemvrie 1944.

U E6 A T U L R O M A ·N iEI

MONITORULOFICIAL PARTE1\. ...a.


LEGI, D.ECRETE ,
JURNALE ALE CONSILIULUI DE MINIŞTRI. DECIZIUNI MINISTERIALE. COMUNICATE.
ANUNTURI JUDICIARE (DE INTERES GENERAL)
Oesbaterlle
A BON A M E N T E IN L EI
a�
n+
Partea l-a ..au a II-a parlallent. p U B L I «: ATI
1 I N L E t In"rtla . N O I I LINIA
_____ �I�
·= ·�
1 = n� F· I 3�
lu= I�un=i�I� 1�= n
lu = l=
= =e
un � t----
------ ------�------------�------------- ! .---- i-- · I
IN TARA: JURNALELE C()NSILIULUI DE MINIŞTRI:
Particulari • o o o o • • 10.000 5.000 2.500 1.200 6 Acordarea avantajelor· legII' pentru incurajarea Industriei
la Industr.lasl si .fabrlcantl 20.000
o o o • o o o • o

• o o
AutoritAti de Stat, jUdei şi comune ur- Idem la meseriasi si mori tăi'llnesti.
. •

4.000
o o • o o o • • o o • • •

bane _ • 8.000 .4.000 2.000 - 6.000 SchimbAri dc nume, incetătenlrl


• • •

8.000
• •
..
• o • • o
• • • •
• • •

o .
• • • • • • • • • • • •

Autorltlltl comunale rurale 4.000 2.000 1.000 - 6.000 Comunicate pentru'depunerea jurămAntului de incetitenlre 8.000
. o • o o o o • • • o o o o

AutorizAri pentru. infhD.tări. de birouri vamale o • • . ,


• • • • • • •

• • • • 5.000.
N STRAINATATE - 12.000 CITATIILE
I
25.000 _ -
" • una Juna 2.500
• • • • o • • • • • • • o

• • , '. ' • • _. -. .- - _
Curţilol: de. Casatie, de. 'Conturl, de Apel şi Tribunalelor. o 1.500
judecătoriilor
Un exem,lar din anul curent lei'.
anII trecuţi .. 100 100
o • o 0150 part. I-a 160 pari. II-a /--60-- • o o
o o

PUBLICATIILE PENTRU AMENAJAMENTE DE PADURI:


o • • • • •
o o • •
o o o • o o o • • • o 750

.. • • • • o o
800 o
PAduri in.tre O-- 10 ha • • • • • • • •

1.500 tJ 10.01- 3) •
• • • • • • • • •

tt

• II •

Abonamentul la partea III-a (DesbaterlJe "parlamentare) pentru sesiunile


• • •

2.5OtJ 20,01- 100 .. ....................


• • • • • • • • • • • •

It •
ordinare. prelungite sau extraordlnue se socoteste 1.200 Iei lunar (minimum 10.003 " " 100,01- 200 • .. ...................
1 lună). 15.000 " " 200,01- 500 • .. ......................
Abonamentele si publicatiile pentru autorităţi �l· particUlari se plătesc �.ooo " " 500,01-1000. ..... . ... .. ... .. ...
anticipat. Ele vor fi insotite de o adresă din partea autoritătl1or si de o 130.000 ., peste 1000 ., .......................
cerere tlmbrată din partea particulari lor. .
PUBLICATII DIVERSE:
Instituţia nu garantează transportul ziarului. Brevete de inventhini 600 -
Pentru trimiterea chitantelor sau a ziarului si pentru cereri de lAmuriri. Schimbări de nume, trei InserArl
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .

o o o o o 3.000 -
petlUonarll vor trimite in plus suma de 80 lei spese de lolrou 51 porto simplu LIbera practicA profesional.
• • • • • o o o • •

• • • 2.000 -
a mosltului
• • • • • •

1.500
• . • o o o o o o

� � • • • • •
-
pierderi de acte. (minimum 600 lei inclusiv uu exemplar M. O.) 100
. . . o o o • • • • o • •

-
LĂMURIRI: Toate pUblicaţllle se măsoară cu Ilnlametrul corp 10. Linia Diferite pentru autoritAti. • • • • • , - 75
M. O. se socoteşte aproximativ 6 cuvinte. Rândurile necomplete se calcu· particulari..... 100
o • • • • • • • • • • • •

" D • • o o - .

Comerciale, bilanturi, tabele, citatll de hotărnicie .


leazA ca linII intregi.


o • • • o • • o •

• - • o • • 'J.OO
;fo.).
Publicaţiile primite până la ora 10 dimineaţa se insereaza In Monitorul Oficial din a treia zi.
Pentru publicaţiile depuse la ghişeu după ora 10 dacă se cere să fie inserate în Monitorul Oficial din a treia zi se va
plăti o taxă suplimentară de 500/0; dacă se cere să fie inserate in Monitorul Oficial din a doua zj
se va plăti o taxi s!'plimentară de 100310:

Toată corespondenta se va trimite pe adresa: Monitorul Oficial, Bucureşti 1. -- Bulevardul EJisabeta, 29


Telegrame: MONITOFICIAL�Telefon: 5-1820, 5-1828, 5-1829=Cont C. E. C. 201
\ ,Nr•. pnblicaţiel Pagina' Nr. publicaţiei
S UMA R:

I Comunicate ale Casei 111. S. Regelui


Comunicat Nr. 36
Decrete
Ministerltl Afacerilol' Străine
o . . . . . . . . . . . . . . . • . • • •

0 • • • •
• •
• • \.
• • • • • • •

• • • • • • • 8194
340. - Acordare de concediu medical
341. � Confirmări de angajări de personal 'diurnist
342. - Menţineri de deleli:aţii . . . . . . . o
. Ministerul Afacerilar Interne
18.348 A . - Numire de secretar de comisiunc
. .
• . .


• .

• •
.


.

. .
.


.


.

.
.

• •
. .


.

• •

. . . . . . . . • . . • . . o . .
.

• . . • o • o

• •
. .

o • • o
o • o • •

• •

o • •
8200
8200-8201

8201

8201

2.324. -- Numire de men.bru al Ordinului "Coroana României"... 8194


Ministerul Finanţelor MiŞcare în personal .
. . . . . . . .. . . . . .
. . . . . . . . . • . . • .. . . .• 8201-8204
2,418, - Repartizări de sume maxime din bugetul general al Ministerul Educatiei NaHonale
177.521. - Transformare de Centru permaJ.lent de gospod!1rie ru-
Statului • . . O " • 8194-8195
rală în Şcoală de gospodărie de gradul 1 . . . . . . . .. . . . . 8204
• . . . . . • . . • . . • . . • . . • • • • • • o , • • •

Jurnale ale C on sili ului de Miniştri


.
. . . . . . . .

Ministerul Productiei de Război


187.371. - Revenire asupra deciziei Nr. 139.504 din 1944 : 8204 . . o . .

185.912. - Numire de profesor agregat . . . , . . . . . . . . . . • . • O " 8204


869. - Aprobare de contractare spre fur;;;sal'e de cantit�ti de pă-
• . • .

8195 186.448, 186.449; 186.4'76. - Delegaţiuni o o 8204


. cură de ars şi motorină
o • • • • • • • • • • • • • o o • o • •

86.477. - Instituiri de 'subcomisiuni • . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . o o . . . 8204


. . . • .. • . .• . . • .. . . . . .. • . . . . . . . . . . . . . .

870. -- Aprobare de plătire de spor de preţ : . . . . . .. . 8195-8196


. 84.952. - Angajare în serviciu . . . 8204
. . . .

Ministeml Oultelor yi Arttlor .,.•........ • o • •

13.779.
. . . . . . o o • • •

28.778. - Majorări de chirii la imobilc şcolare o . ... 8204-8205


926. - Nor)lle relative la indemnitatea de scumpete acordată pen­ .
sionarilor Casei Artiştilor Dramatici. Lirici şi InstrumentiŞti.. 8196 Ministerul Finanţelor·
Ministerul Finanţelor 20.606, 36,676,' 37.641. - Angajări temporare . . .. . o • • 8205 . . . . o • • • •

92;3. - Majorarea pensiilor trimestriale 1. O. V., grade inferioare, 8.610. - Trecere în grad echivalent o • • • 8205 • . . • . . . . . . . . . . . . . . • • • • •

R.618. -,. Revenire asupra deciziei ministeriale NI'. 28.290 din 1944 8205
i nelusiv cele acordate decoraţilor cu Virtutea Militară de Răz-
8196 eprimiri în serviciu şi transferări • • . • . . • . ' .. ,... . ,. ... 8205-8206
boi cI. 1 o . . -
7.998. - Punere în retragere . . . . .. . .. . . . . . . . . .. 8206
o . . • . • . . .• . . . . . • . • • . •

Dcciziuni . . . . . . . . . . . .

Preşedinţia Oonsiliului de,MiniH"i .006. - Punere în disponibilitate............. .. .. . .. . 8206 . . . . . .

36.130. -- Instituire de comisiune . . . . . .. . . . . 8196-8197 .407, 26.398: - Delegaţiuni o • • • • • o o • 8206


. .
7.777.
. . • . . . . . • . . . . o , • • • • o • o o •

-- Avansări de funcţionari . . . . :. .... .. . ... .......... 8206


. . . . . . . . . .

36.032, 358.522. -- Delegatiuni . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8197 . .

6.608. - Transferări În interes de serviciu .


. . . .

. . . . . . .... 8206-8207
. . . . . . . . . .

29.060, 29 06 0 bis. - Personalul trecut la dlspoziţiunea Subsecre-


.
. . . .

tariatului de Stat al Organizării Statului, al Statistkii şi' In- Ministel'ul Economiei Naţionale
ventarului ..... , . . . '" . . . . o . . • . . • . . R197-8198 �
83. 42, 7Primire de deluisie şi numiri în consiliu de î1dmi·
mstraţlc � . . . . .
. . • . • . .

. , . • . . .. ... ... . . ... ....... 8207-8208


Miniaterul de RăzbOi
8�.087.
. . . . . . .

j2.?44, 2.745. - Instituiri de comisium Şi subcomisiuni . . 8198-8199 . .


-- Numiri de membri in consiliu de administraţio . . .. . . 8208 . .

2.430. - Numiri de membri în comisiuni medicale mixte . . . . . . . 8199 .


8".950. - Norme privind boiangeriile, întreprinderile industriale
de t�xt_ile d! orice naturi, inclusiv. atelierele, filatul'ile, ţesătoriilo
.

2.560. 2.562. - Ştergeri din controale şcolal'c ........ :... .8199-8200


. . de lan�, . matase, �u�bac, celofibră, etc., precum şi tăbăcăriilc'
Ministerul Productiei de Război
335. -
Modificarea dispozitiunilol' din decizia niinisterialii. cu f[l. fahmlle ae ''Plelane
.
. .. . . . " . . . . . . . . . • . .
. . 8208
. .

83.457. -- BlOCare. rl� asfatt ..... ','


.. . . . . .. . . . . .• .

'. NI'. 551 din 1943 . . .. . .. . . . .- .... 1;l200,


'

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . � . 8208 . . . . ' " . . • . . • . . . •.

584. - Preţul maximal pentru gazul metan . . . • � . ; . . . . . • . . • • . .


.o . . . . . . .

36. - Primiro de demisi� • . . . , : ...... ::.:::. 8200 8208


.

. . . . . .. . . . . . . . . . • o

19. - AnJllre ,le mlltaf


' e 8200 diSCiplinară
(Continuare fn pag II·a} . . . . . .
8194 MONITORUL OFICIAL (Partea I)Nr. 293 18 DoocmvlJ.·ie 1944

Nr. p�bJjea'jcl S UMA R:


Ministerul Agrieulturii ŞI Domeniilor 4U)57, 41.058. - Reprimiri in serviciu • . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . • 8214
107.608. - Menţineri de atribuţiuni de ser vici u 8209-8210 . • • . • • •• •. . 4U42. - Menţineri do atribuţiuni . . . • . . . . . . . .. , . . . . . . . . . .. 8214
. .

'107.582. - Detaşări . . . . . . . . . . . 8210


. • . . . . . • . . • . . . . . • . . • . . . . . . . . 41.074, 4U,63. - Detaşări . . . . . . . . . •. . . . . . . . . . . . . . . . . . 8214-8215
105.�84. -' Incadrări tn posturi
.

82l0-8Gl<l
•• . . . . . . . . • . . . . . • . . . • • . • 42.939. - Menţineri in s6rviciu, ca personal tempo rar ...... 8215-f!216
109.791. - Revenire asu\Jra unei destituiri 8212' •... . . • . . •. . • . . . . . •..
Deciziuni şi Comunicate ale Instituţiilor Puhlice A'utonome
107.4.'10. - Suspendare dw serviciu .... ... .......... ..... ... ... 8212 Regia Autonomă O. F. R.
76.070. - Numiri în serviciu . . • . • . 8212-S;d3
o > . . • . . . . . . . . .. . . • • • •
57, 58. - Punel'i tn retl'fJ.gere . . . . . . .. 8216-8218 . .. . . . . . . . . . . . . . . .

Ministerul de Justitie
100.535. - Reintegrare în serviciu ; 8213 Comunicate şi circulări ministcriale
Min isterul Fina n t e tor
. . . . . . . . . • • . • . . • . . . . . . . . . .

Ministerul Sănătăţii şi Asistenţei Sociale


5.595, 43.407. - Instituiri de comisiuni 8213 'fablou de taxele de monopol asupra produselor alcoolice importate
�i asupra distilatului învechit din vin indigen (coniac.) in vigoare
. . . . . . . . '.' . . . . .. . •. . . .

4il.396. - Mutare de reşedinţă de circumscripţie 8'213


dela 16 Decemvrie 1944 8219
. . . . . . . . . . . . • . .

43.493. - Delegaţiune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . ..... . . 8213 • . . • . . •. . . . . • . . . . • • . . •. •• . . . . . • . . •. .

2!J.592, 43.843. - Reprimiri tn 8erviciu 8213 Posturi vacant� • . • . '


. . . •. .•..
. . . .� . .. • . . •• • •. . • • . . •• . • . .. 8220
Mini.�terul Sănătăţii li Atistenţei Sociale
. . . . . • . . . . . ,. . . . . . . .. . . .

43.844. - Mişcare de personal tehnic .. . . . . 8213


8220.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44.077, 43.524, 967, 1.008, 10. - Numi ri 8213-8214 Posturi vacante • . . . . . . • . .


. . . . . •. . • . . • . . •. . .• . . . .• . . •• . • ..

Absolvente de surori infirmiere 8220


. . . • . . •. . . . • . . •

43.525. - Revenire asupra deciziei Nr. 39.593 din 1944 • • • • • 8214


. • • •
• . . • . . . . . . . . . • . . . . . . . •. . . . . • . . . .

46; - Demisiune ••.. . \.


. .• . . . .• . . • • . . • . . • . . •• • . . . . •. . • . •• 8214 Anunţuri judiciare
20.103. - Modifkarea deciziei Nr. 24.483 din 1944 . . . . . • . . •. . • • . 8214 {)el'eri rJ, schimbări de nume . . • . . • . . • . . • . . . . . • . . • . . • . . • 8220
. . • . .

Ministerul ASigurăriLOr Sociale Cerere de "eco1!stituire de 'cute . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .8220


. . . . .
7!:t.183. - Transfe rare • . . • . . • . • •. . . . . . . . • . •• . _ •. . . .. . . . . . • . . • 8214 Cel'eri de' naturalizări . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .8220-8221
76.695. - Demisiune . . . . . . • . . •. . •. . . . . • • . • •• . . . . • . . • • . . . _ . .. 8214 Ordonanţe de contumacie :. • . . • .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 8221--:8223
Ministerul Muncii Ordonantă judecătorească , • . . • . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . 8223-8224
.

4'J.782, 40.983. - Delegaţiuni . . . . . . . . . . . . . . .... . . . . .. . . . . . . . 8214


. Mandate de aducere • •. • • • • • • • • • . . . • . • . . • • ,. . . . . . . . . ... .
. 8224 . .

COMUNICATE' DECRETE din bugetul general al Statului pe exer�


ALE CASEI M. s. REGELUI MINISTERUL AFAVERILOR STRAINE
ciţiul 1944/945, următoarele sume ma­
xime:
Mareşalul Curţii . Regale face cu­ MIHAI r,
noscut următoarele: Prin graţia lui Dumnezeu şi voinţa na· L "Salarii ţii accesorii"
ţională, Rege al României, Ministerului F inanţelor, lei 342.500.000.
Maiestatea Sa Regele a 'primit La toţi de faţă şi 'Viitori, sănătate: Ministerului Afacerilor Interne, lei
în audienţă de iucru în cursul săp­ . Asupra raportului ministrului Nostru 427.585.000.
tămânii dela 11 Ia 16· Decemvrie secretar de Stat la Departamentul Afa­ Min is terului Justiţiei, lei 226.000.000. '
1944, pe Domnii; cerilor Străine, Cancelar al Ordi nelor, cu Ministerului Aiacerilor Străine, lei
NI'. 38.950,
General de Corp de Armată Ad­
53.000.000.
Am decretat şi decretăIn: Ministerului Agriculturii şi D omeniilor,
jutant Ni�olae Rădescu, Preşedintele
Art. 1. Numim membru al Ordinului lei 128.08U.OOO.
Consiliului de Miniştri şi Ministru "Coroana României", Ministerului Muncii, lei 14.990.930.
al Afacerilor Interne; . . Ministerului Sănătă:ţii şi O crtirilor So­
In {N'ud1L1 de (J(J,f)akr
Constantin Vişoianu, Ministrul ciale, lei .27'.3.449.700.
pe d-l: Ministel1llui Econo miei Naţiona le, lei
Afacerilor Străine;
522 M. SubIt. rez. Ghiulamila Radu, 48.000.000.
.. Gh. Pop, Ministrul Cultelor şi medi c, Spitalul Nr. 327. Oficiului pentru lichidal'ea servici ilo r
.
Ai' telor ; Numitul va pur ta insemnele militare fostului Sub'lecretariat de S t a t al Româ­
de pace. niziiriij 'lei 8.482.000. ' .
.' Miha�l Romniceanu, Ministrul de
Art. II. Ministrul Nostru secretar de Ministerului Lucrărilor Publice şi Co-
Finanţe;
Stat la Departamentul Afacerilor Străine, municaţiilor, lei 19.800.000. .
Aurel Leucutia, Ministrul Econo­ Cancelar al Ordinelo r, este însărc in at cu Ministerului Oulturii Naţionale şi al
miei Naţionale ; executarea acestui decret. Cultelor, lei 1.504.000.000.
Dat în Bucureşti la 1 Decemvl'le 1944. Subsecretariatului de Stat al Aprovi­
Prof. Ing. Gh. Nicol�u, Ministrul
MIHAI zionării, lei 12.052.000.
Asig'urărilor Sociale;
Ministtrul afacerilor străine, Preşedinţiei Oonsiliului de M.iniştri,
Virgil.Solomon, Ministrul Lucră­ Cancelar al Ordinelor, lei 41.949.800.
rilor Publice; Const. Vişoianu 'Total lei 3.099.893.430.
Prof. Gh. VIădescu-Răcoasa, Mi­ NI': 2.324. :,Div(f
\ se\i
nistrul- Minorităţilor; Ministerului Finanţelor:
MINISTERUL FINANŢELOR Subvenţie Casei Generale de Pensinni,
General de Corp de Armată Ion
MIRAI I, lei 561.458.993.
Negulescu, Ministru de Răsboi; Subvenţie Oasei Inva li zi lor, Orfanilor,
Pri n gr aţia lui DWlUlezeu şi voi!1ţa na­
Colonel 'Radu' Ionescu, Director ţion ală, Rege al României, şi Văduvelor de Război, lei 72.875.000.
General al Poliţiilor. La toţi de faţă şi viitori, siinătate: . Total lei 634.333.993.
Asupra raportului d·lui m inis tru secre­ 'rotal general lei 3.73'1:.�29.423.
In ziua' de 13 Decemvrie Maies­
tar de Stat la Departamentul Finanţelor Art. IL Din ca tele distribuite prin
tatea Sa Regele a avut invitati la . a.ce:st 1. D. It se vor putea .efertua anga.
' cu NI'. 177.547 din 13 Decemvrre HJ44,
dejun pe Domnul Roger Sarret, Re­ Având în vedere dispoziţiunile artico- jări şi ordonanţări, atât din creditele pre­
prezentantul Guvernului provizoriu lelor' 67 şi 134 din legea contabj1ităţii pu­ v ăzute il articolele pentru plata F;ularii­

lor, din: bugetele departamentelor respec­


Francez şi Doamna Sarret. blice,
Am decretat şi decrefăm: tive, cât şi din cre di tele exhaordinarc b1.l­
Dela Curte au luat parte .m.ein­ Art. 1. Pentr1l angajări, lichidări, getare.
brii Casei Civile si Milita.re. l'T'oonanţări şi plăţi dl� salarii şi pensii: Art. III. Ang:>jările,
. Ji('l,idr. 'iln fii 01'-
Nr. 36. pe 1III1a rC:''''/:lYrH' lf i:, "p fl'P;;;': :;:"�-\ză. (1:îp"�1�nl'jl" fP 1· il" .�l!' 11 • \ j ,r/jzatr
2
l8 .,l)ecem.wie 1944 �QNITOR1JL OFIW.ATI (PqrţEfa· I)Nlp;29� �195

prin, a ces t 1. D. R., se vor tace dela 15 de Ministerul Eeonomiei Naţionale în torui Oficial Nr. 79 din 3 Aprilie 1939,
Decemvrie 1944-31 Ianuarie 1945, atât vigoare -la 'data de 1 August 194.4, şi a­ aprobarea pentru cheltuielile din buge­
pentru drepturile de salarii cuvenite pe nume lei 5,03 p er. kg păcură
.
şi lei tele A. P. A., care trec de lei 10.000.000
.
luna Decemvrie 1944, cât şi pentru drep­ ]4,53 per. kg motorină. se aprobă de Consiliul de Miniştri.
turile de salarii rămase în restanţă din Art. 4. - Cheltuiala în sumă tutală S'a întocmit alăturatuJ jurna.l . cu·
lunile precedente: Aprilie - Noemvrie calculată după preţll rile dela art. 3 de care, dacă şi d-voastre suntţ)ţi
1944. mai sus, de lei 42.475.000 se va su­ vă rog să binevoiţi a-l semna.
Art. LV. D -nii consilieri controlori şi porta din bugetul A. P . .A a Fab"icel Ministrul producţiei de război,
'directori de contabilitate al departamen­ de Pulberi pe (;xerc. 19 !4/945 C. Brătianu
telor respective vor supravegh ia ca anga­
Art. 5. - Se autoriză A. P. A. Il; Fa­ Nr. 205.461. 1944, Noemvrie 22.
jările, lichid ările' şi ordonanţările să se
bricei de Pulberi ca să plătească şi di­
Qfacă conform dispoziţiunilor din legea
ferenţele eventuale rezu ltate din modi­ Consiliul de Mi ni ştri, în şedinţa sa
contabilităţii publice, legea pentru eva­
ficarea preţurilor prevăzute la ari. 3, dela 2 Decemvrie 1944,
luarea şi perceperea veniturilor şi pentru
pe baza condiţiunilor de livrar'e dela
fJXb.r3J. chf'l·lJi"Iî1�r Sta.l'Uilli 'pe ·exe.d· Luând în deliberare referatu l d-lui
art . 2 de mai sus. ministru secretar de Stat la Departa­
�iul 1944f945 legea pe,l tru uI'de măr,ul'i
.
financiare e Y', <,p;lOnale . aplicabile în Art. 6. - D-l ministru secretar de mentul Producţiei de Război Nr. 205.480
cursul exerciţiului .1944/945, şi C o dul .Stat la Departamentul Producţiei de di n 23 Noemvrie 1944 i
funcţiollalrilor publici "Regele Mihai 1", Război se Însărcinează cu adu ce rea Ia In conformitate cu dispc1ziţiunile art.
publicat in Monitorul Oficial Nr. 59 din îndepli nire a prezentului jurnal. 46, lit. ,', dIn legea pentru organizarea
10 M artie 1912, cu modificările uite- General de Corp de Armată Adj. Const. şi administrarea Admhlistraţiilor Pul>lice
·
110are. Slnătiscn,. V. Solomon, C. Brătianu, M. Romni­ Autonome ale Stabilimentelor Indus­
Ar:t. V. D-l ministru secretar de ceann, N. Penescu, Ştefan Voitee, L. Pătrăş­ triale ale ArmateI (A.A. S. 1. A.). pu­
Stat la Depart::L'r1f'lltul F in an ţelor eRte canu, Gh. Popp, 1. Hndiţă, A. Leucuţia, Prof. blicată în Monitorul Oficial Nr. 79 din
�nsărl'inat cu ex.'(), tar�a a· \·dui 1. D. R D. -Danielopol. 3 Aprilie 1939,
Dat în Bucur eşti la 14 Decemvri".l 1944. Nr. 869. • D ecid e :
MIHAI A,·t. 1. - Se aprobă Cit A. P. A. a
Ministrul finanţelor, Referaltul d-Iui ministru al producţiei 'de răz­ Uzinelor MărgineaD.Ca să r1ătească Uzi­
M. Romniceanu boi către Consiliul de Miniştri. nelor de Fier ale St atulU l din Hune­
Nr. 2.418. doara, sporul de preţ rezultat în urma
Domnilor Miniştri, fixării noilor preţuri la produsele de

JURNALE Pentru acoperirea necesaJ.'ului de oţel prin decizia ministerială NI'. 430
ALE CON·SILIULUI DE MINIŞTRI combusti bil lichid pentru fabricaţia pe din 1944 a Ministerului Econom;ei Na­
MINISTERUL PRODUCŢIEI DE' RĂZBOI exerciţiul 1944/945, Administraţia Pu­ ţionale, publicată în Moni torul O�jcial
blică Autonomă a Fabrice; de Pulberi, NI'. 134 din 12 Iunie 1944. pentru co­
Consifiul de Miniştri, în şedinţa sa
are nevoe de 7.000 tone păcură de al'8 menzile de oţeluri aprobate prin jur-na�
dela 2 D ecemvrie 1944,
. şi 500 tone motorină. luI NI'. asoS din 27 Martie 1944,
Luând în de1 tbera.re referatal d-Iui
ministrn secretar de Stat la, Departa­ �oc. Distribuţia din Bucuretşi, str. Art. 2. - Sporul de preţ este dc lei
mentul Prod,ucţiei de Război cu Nr. General Budişteanu Nr. 11, a oferI t li­ 8,64 per kg de o ţel special .9 P. 70 de
205.461 din 22 N oemvrie 1944 i vrarea cantităţilor de mai sus, în condi­ 150/150 mm, şi lei 10,55 per kg ţagle
Jn conformitate cu dispoziţillnile ţiunile admise de Ministerul Producţiei oţel de.9 . 1:4:0 rom, şi se va plăti numal
llrt.46, li t. r, di n legea pentru organi­ de Război, pe baza avi22Ului NI' 4.704 pentru cantităţile din comanda rlată pe
zarea şi administrarea Administraţiilor din 23 August' 1944, aI n.'recţ1ei Con­ 'bll!Za J. C. M. NI'. 336 din 27 Martie
Publice Autonome ale Stabilimentelor tenciosului şi anume: 1944, n.elivrate la data de 1 Ma. 1944,
�ndustrlale ale Armatei (A..A .. S. I. Preţul va fi �el oficial la data livră­ şi anume: 334,26 T. oţel special .9 P.,
�.), publi eată în Monitorul Oficial Nr. l'ii. 70 de 150/150 mm; 1.910, 70. T. ţ.agle
'19 din 3 Aprilie 1939, Incărcarea pe liniile de garaj al(' ra­ oţel de.9 140 mm.
finăriilor, iar circulaţia pe riscul Fa·' Art. 3. - Chpltuiala t.;tală de lei
D ecide:
bricei de Pul beri. 23.045.891, se va I> upor ta dil1 bug�tul pe
Art. 1. - Se aprobă ca A. P. A., a
exerciţi ul 1944/945, al A. r. A. a Uz!­
,Fabricei de Pulberi, să contracteze cu Recepţia cantita.tivă
.
şi calitativl!' la
rafinărie.
nelor Mărgineanc a
societatea. ,,Ditribuţia" din Bucureşti,
str. General Budişteanu NI'. 11, pentru Ca bază de calcul s 'au luat preţurile
. Ari. 4. - D-I ministru secret.ar de
furni.sarea a 7.000 tOlle păcură de ars Stat la Depart amentul Producţiei de
fixate de Ministerul EcotJomiet Naţio­
Război este însărcinat cu a{]ucp,rea la
ŞI 500 tone m otori nă, neC'lsare fabrica­ nale, în vigoare la data de 1 August
ţiei pe exerciţiul 194-1/94fi. 'îndeplinire a preze ntului j urn al .
1944, şi anume:
Gcneral de Corp de Armată Adj. COllst.
A"t. 2. - Condiţiunile de contractare Lei 5,03 per kg păcură.
Sănătcscu, V. Sol\lmon, C. Brătianu, 1\1. Romlli­
yor fi: Lei 14,53 per kg motorină. ccanu, N. Pcncscu, Ştefan Voitcc, L. Pătrăş­
Preţul va fi cel în vigo",re la ·iat8
Pe baza acestor preţuri, valoarea to­ canu, Gh. Popp, 1. Hudiţă, A. Leucuţia, Prof.
livrării, fixat de Ministerul Economiei
t al ă a furniturei este de lei 42.175 000,
Naţionale. D. Daniclopol.
care va fi modificată, în funcţie de NI'. 870.
Recepţia cantitativă şi c alita tivă la
preţurile în vigoare la data livrl'irii.
rafinărie.
Incărcarea la linia de garaj a raîină­ Cheltuiala se suportă din bugetul A. Referatul d-Iui ministru al producţiei de răz­

l'iei. P. A. a Fabricei de Pulb·>ri, pe exerc. boi către Consiliul de Miniştri.

Circulaţia pe dscul A.. P. A. a Fa­ 1944/945. Domnilor Mzniştr'i,


bricei de Pulberi. Avându-se î11 vedere că în conformi­ Prin jurnalul Nr. 33,6 dll1 27 Martie
A9't. 3. - Ca bază .de calcul se va tate cu dispoziţiunile ·art. 46, lit. f', din 1944, s'a aprobat ca A. P. A. a Uzine­
ţin e seamă de pr eţtlri le oficiale fixate legea A.. A. S. I. A., publicată în l\-Ioni- lor Mărgineanca să contracteze Cu Uzi-

3
8198 MONITORUL OFICIAL (Partea 1) Nr. 293 1'8 DeCfeIllvTie 1944

nele de Fi€r ale Statului din Hunedoar'a, 1� d in ltegea d� organizare a Casei Ar­ se stabileşte de Casa Artiştilor D rama,.
pt. furnisaTe a următoarelor oţelluri neoo­ tiştilor Drlmlatid, Lirici şi Instrumen­ tiei, Lirici şi 'lnstrumen tişti, pe cale ad­
sare fabricărei a 70.000 lovituri de 150 t işti Ni'. 219 din 11 Aprilie 1'944, ministrativă , în t;elrmen de 3 luni dela
mm şi 69.000 bomLe Brandt de 120, Decide: publi<l>llr�a prezentului jumal, pootl'U:
mm , în valoare de lei 202.702.140, chel­ Art. 1. -Ou illoeop re dela 1 Octom­ pellBiile aetl,l.ale, iar pentru pensiile e4!
tuiala suportându-se din hJgetuJ A. P. vrie 1944, pe lân.gă pensi ile actuale 00 se vor wcoroa în vii wr, odJată eu stabili­
A. a Uzinelor Mărgineanea pe exerci­ se plătJesc de Casa Artiştilor DNlmatici, rea lo r.
ţiul 1944/945; Lirici şi Instrumentişti, se aoordă o in­ La sa'bilir.e:a p:ensiei brute şi nete şi a;
1.495.4 T. oţel spec4l1 0 P. 70. de
d'emnitate de scump ete după cium ur­ indemnităţi de scumpete,/il? ruplieă dis­
150/150 mm.
mează: poziţiunik ar t. 11, alin. 2 din legea Nl\
2.208 T. ţagle oţel 0 140' min.
300% la pensiile până la 2.000 lei 219 din 1944, pentrtru organiw.rea C�sei.
Preţurile la care s'a făcut cOlltracta­ bruto lun�r inclusiv; Artiştilor Dromatid, Lirici şi Instl'll­
rea au fost cele prevăzute în dec�ziile mi­
200% la pensiile dela, 2.000-4.000 lei mentişti.
niste.riale NI'. 280 şi 281 din 1943, ale
brut<> !1Ul.ar il1Clusiv; Art. 6. - Plata ioo'€lIIlill tăj;ii de scumJ.
Ministerului Economiei Na.ţionale, pu­
100% la pen siil e dda 4.001-'6,000 Ici pete se va mea dela an. 34 din bugetuJ
blicate în Monitorul Oficial NI'. 216 din
15 Septemvrie 1943, şi an u me :
bruto hmar inclusiv; de cheltuieli al Oasei Art i ştilor Drama­
Lei 49,l(i per kg la oţelul special 0 P
71>% la pensiile dela 6.001-10.000 lei tici, Liriei şi linstrunne:ntişti, pe EOOe'OOi·
70 de 160/150 �m. bl'uto lunar exclusiv; ţi'1l1 in curs.
Lei 58,5'5 per kg în ţagle oţel 0 140 50% la. pensiile pesbet 10.000 l� bruw Art. 7. - D-} ministru al eultelor ff
mm. lunar. ar telor este iMăl'Ci'lliat C11 eXoOOlltl a1'ieii
UlteriOl' prin decizia ministerială NI'. Ai't. 2. - Pensionarii ale căror drep­ !prezentului jurnal.
430 din 1944 a Ministerului Economiei turi se vor Mschide ulterior datei p'l1- General Adj. N. Rădeseu, Gh. Popp, M. Rom..
Naţionale, publicată în Monitorul. Ofi­ bHcării pl'€lZentului jurnal, vor primi nieeanu, Ştefan Voitee, A. Leueuţta, ProL ar.
cial Nr. 134 din 12 I un ie 1944, s'au următoarea imdemnitate de SClulDlplete: D. Danielopo), L. Pătrăşeanu, Gh. VIădese�
majorat preţurile pentru oţelurile fa­ 00% din"p1t'nsi.a brută,cei a căror wl­ Rlcoasa, Lotal Rădăeeanu, V. Solomon.
bricate de Uzinele de Fier ale Statu lui tiJlhl, :..'ulţllc iune a fost retrihuită cu un Nr. 926.
din Hunedoara, cu Începere dela 1 Mai salariu de bază până la 10.000 lei lunar
1944. eJfeIusiv: MINISTERUL FINANŢELOR

In afară de această majarru.'e a sur­ 70% din p'e'DSia. bnuttii, cei a. ciiror u l­ Consiliul de Minişt ri , în şedinţa SllI
venit şi mărirea impozitelor, taxelor şi timă funcţiune a fost retribu ită Cll lill d ela 14 :E>ecemvrie 1944,
timbrelor prin legile financiare ale exer­ salariu de balZă dlela. 10.000-15.000 lei Văzând referatul d-lui ministru al fi"':
dţiului în curs. luruu' ettlusiv; nan ţelor cu NI'. 42.877 din 1�44; i

In total s'au majorat preţurile cu lei 00% din pensia brută, cei a. eirol' m�. Având in vedere dispoziţiunile art ti
8,64 per kg oţel special 0 P. 70 de 150/ ti'll1ă fUJlJCţi11llle a f<.st retrib ui tă c u 1m din legea. NI'. 857 din 26 Noemvris 1942,
150 mm,şi lei 10,55 per Kg ţagle oţel salariu de bwză d!etJ.a. 15.000-20.000 lei D eci de : .
0140 mm . Art. 1. - Cu începere dela 1 N oem�
hmar exclusiv;
Sporul de preţ ce urmează să se plă­ vrie 1944, pensiile trimestriale 1. O. V""
55% din pensia brută, cei a căror ul­
iească de către A. P. S. a Uz. Mărgi­ grade inferi{)are, inclusiv cele aeordatt
t imă funeţiull-e a foot re tribtUli tă cu un
neanca şi pe care Uzinele di! F�er ale
srul3riu de bază dtela. 20.000-21>.000 lei decoraţilor cu Virtutea Militară de Răz�
Statului din Hunedoara,!e r eclamă, se .
lU!lJar eJIlClusi'V; boi el. 1, se majorează. cu o nouă in..
aplică numai cantităţilor nel hrra te ia 1 demnitate de seumpe te de 100% , ca1cuo!
Mai 19 44, . astfel: 50% din pensia brută, cei a oă:ror ul­
timă fulIlicţiune a fost retribuiti cu 00 Iată la pensiile de bază adunate eu in"
334,26 T. oţel sp.ecial 1} P. 70 de i
demnitatea de scumpete precedentă.
150/150 mm x 8,64 lei = lei 2.888006. se.la.r� de ham. dela 25.000-30.000 lei
. Art. 2. - D-I ministru al finanţelor:
1.910,70 T. ţagle oţ.e10 140 mm X lunar eX!Clusiv; .
şi d·} ministru de război sunt însărcinaţi
10,55 lei:::: lei 20.157.885. 'rotal lei _45% din pensia brută, cei a. cărol' ul­ ,
�u executarea prezentului jurnal.
23.045.391. timi fn,ntC ţi UIlle a fust retribudtă eu un
Genera) Adj. N. Rădescu, 1\1. Romllieeanu,
Având-se în vedere că fu conformi­ sala.riu de bază de 30.000 lei sau mai
ir. V. So)omoB, 1. Huruţă, Gh. Nieola1l, Prof.
tate cu dispoziţiunile art. 46, l it . r din mare.
ar. D. Danielopo), G. VIădescu-Răeo3sa, Gh.
legea A. A. S. 1. A., cheltllielile Admi­ Prin retrihuţia ultimei funcţiuni U).'­
GJaeorghiu-Dej, A.. Leueuţia, General 1. Ne�
nistraţiilor .Publice Autonome 3are de­ lOOILZÎi. a. se înţelege suma. la �re s'a 00>­ gu)escu, L. Pătri!feanu.
păşesc plaiooml maxim de 10.000.000 tizat pentru pensie în IUlltimul timp şi Nr. 923.
lei, se aprobă de Consiliul de Miniştri, oo,re a intra,t în oo}ou.lul pellBiei.
s'a Întocmit aIăturatul proiect de jur­ Art. 3. - P>ensia brută lunară, majo­ DECIZIUNI
nal, cu care dacă sunteţi de acord, vă rog l'ată cu ind,emnitaWa de scumpete, con­ PREŞEDINŢIA
să binevoiţi a-l semna.
form art. 1 şi 2 d>e mai sus, nU poate fi CONSILIULUI DE MINIŞTRI
Ministrul producţiei de război, mai mică dec ât pensia maximă din gl-Ui­ Noi, ministru subsec.retar de Sta t a.1
C. Brătianll
pa la care s'a. aplicat p rocentajul im e­ Organizării Statului, al Statitlticii şi In,..
Nr. 205.480. 1944, Noemvrie 23. d iat auper i or, împreună cu indemn ita­ wntarului, ;
tea de scumpete ree.pootivă. Având in vedere d isp o z iţhmile l'!gi�
MINISTERUL CULTELOR ŞI ARTELOR Art. 4. - Urmaşii salaria,ţil<>r şi ai Nr. 575, publicată tn Monitorul Of'icial,
Consiliul d6 ' lPensionarilor -rol' pll'imi din indemnit.a­ .
Nr. 26� din 14 N oemvrie 1944;
dJeil,a 14 D�ce:mvrie 1944, tea dIS sC'umpete cu",.enit autorului lor, Având in vedere dispoziţiuniIe legII
Văzând re:fleratul d-Iui ministru al pr{)cantul ee li s'a fixat din pensia eu" Nl'. 630, publicată tn Monitorul OfkiaJ
eultel<>r ljIi a.rtel{)r NI'. 8.005 din 1944; v�llii tă aeestuia.. Nr. 287 din 11 Decemvrie 1944;
.Având în ,'ledoere dispoziţiunile art. Art. 6. - �tabea de scuml{lete Având in vedere legea Nr. 449, pa-:
MONITORUL OFICIAL (Partea () Nr 298 8197

blicată tn Monito rul Oficial NI'. 205 din următorii funcţionari dispombili ai fos­ 32. Cuneseu Llvia, şef de birou cu
6 Sep wmvrie 1944, modifk ată prin �tJgea tului D irect or at al Românizării, C c loni­ 1 gradaţie .
Nr. 554, publ icată în Monito rul Ofi:!ial zării şi lnventarului d in Bucovina, pre­ . 33. Cotoi Maria, �f de birou ...cu 1 gr.
'Nr. 252 din 31 Octomvrie 1944 ; Luaţi de Oficiul pentru lichidarea ser­ 34. Vasiliu Grigore, şef de birou f.
Având în · vedere dispoziţiunile art IV vic iilor fostului Subsecl'etariat de Stat gradaţie .
\lin legea Nr. 486 dfn 7 Oc to mvrie 1.944, al Românizării, C olon izării şi I nvmta­ 35. Vasiliu E lena, şef d� ' birou fără
modificată prin legea Nr. 594, publi· rului', prin deciziunea NI'. 22.444 ain 4 gra daţi.e.
oC,a tătu M oni t orul Oficial Nr. 273 din Noemvrie 1944, se pun, pe data pre­ 36. Repea Gheorghe, ajutor contabil
�4 �oemvrie 1944 ; zentei decizi uni . la dispoziţi a SuLsecre­ eu 3 gr a daţi i.
Având în vedere adresa cu Nr. 36 137 tariatului de �ţat al Organizării Statu­ 37. Anghel Ilie, ajutor cont abil cu 1
'
{lin 1944; Lui, al Statisticei şi Inventarului ; gradaţie.
Văzând adresa cu Nr. 96.352 din 1 944, 1. Bă dăluţă T r aian, director cu 1 gr. 3-8. Stamate IOllel, ajutor conj·abil cu
inreg istrată la Nr. 27.634 din 1944, a. 2. Moga Liviu, director f. gr. 2 gradaţii .
3. Tintelican Pavel, subinspector ge­ 39. Rusu Ion, ajutor contabil cu 1 .
llinisterului Justiţie i ;
ner.al f. gr. gradaţie.
Văzând şi deciziunil6 cu N-rele 18.870
4 . I acob Emilian, snbd iT ec toi cu 2. 40. lstoe Veni amin, a jutor contabil cu
şi 21.670 din 1944, .
gradaţii. 1 gradaţie.
Decidem :
5. Ropceanu- Am'elian, subdireclor 41. Pană Mari�, ajutor contabil fără
Art. 1. - Se institM pe lângă a.cest
cu 1 gr. gradaţie.
Subsecretariat de Stat, pe data pre­
6. Moga Sabin, inspector cu 2: gra­ 42. Constantinescu Ion, ajutor conta­
zentei deciziuni, Comisiunea pentru apli­
daţiL bil fără gradaţie.
earea d i.ep oziţiunilor legii Nr. 486 din
7. Moldovan Iacob, referent cu 1 gr. 43. Clop otaru Dumitru, arhivar re­
i1944, mod if ica tă prin legea Nr. 594 din
8 . N imigean George, şef de serv i�iu cu gistra tor ajutor cu 3 gradaţii.
11944, privitor la purificarea administra­
1 gradaţie. 44. :Babici Mihai, subşef de birou cu
itiilo r p ublice, în ca pdveşte · atât func­
itionarii a dm inis tr aţiei centrale şi exw­ 9. Pes c aru Gavril, şef .le serviciu cu 2 gradaţii.
rioare a fos tulu i Oficiu pentru lichidarea 1 gradaţie. ·45. Grădinaru Maria, sul.>şef de birou
10. Soltuz Constantin şef de se cţi e cu cu 2 gr adaţii.
patrimoniului Centrului Naţional de Ro­ ..
3 gradaţii. 4'6. T i miş Emilia, subşef de birou cu
mânizare şi al rez olvării probleme�or
11. Lasau Sever, şef de secţie cu 2 2 gra daţii.
minoritare şi de migraţiune şi ai O.fi­
gradaţii. ' 47. Ionescu Vasile, subşef de b irou cu
ciului N aţiona l al Colonizării, cât şi
personalul fostelor Directorate ale Ro­
12. Mandiuc l<.n, şef de 'secţie cu 1 2 gradaţii.
gradaţie. 48. Petrovan Victor, subşef de biiou
mânizării, C olonizării şi Inventarului dm
� asarabi a şi Bucovina, compusă din:
13. Onca Elena, şef de secţie cu 1 cu 2 gra daţi i.
1. D-I Ion D. Zamfirescu, consilier la.
gradaţie. 49. Scalat Letiţia, subşef de bIrou cu
14. Porumbesc!U Emilia, şef de secţie 2 gradaţii.
.Curtea de Ap el B ucureţti, ca preşedinte.
cu 1 gradoaţie.
2. D-nii Var t ol omeu Pavlov, Ieronim 50. Negru Petru, subşef de birou cu 1
15. Dl'agomir I orgu, şef de seliie �u
'Rizea, d ire cto ri, ca membri titularI şi gr adaţie.
1 gradaţie. . ,
Ion Râşnoveanu, subdirector delegat, ca 51. Ungureanu Vasile, subşef de bi­
. la Pavelescu Lazăr, şef de secţie cu
membru supleant. rou cu 1 gradaţie.
1 gr adaţie.
Art. 2. - D-I director al peri:lona­ 52_ Va sili u Nicolae, sUb�ef de birou
17. Onciulescu Silvia, şef de secţie cu
[ului din Subsecretariatul -de Stat al Or­ cu 1 gra d aţie.
1 gradaţi e .,
ganizării Statului, al S tatisticii şi Jn­ . 53. Zubac Anatolie, subşef de birou eu
18. Cosmovici Io an , şef de secţie fără
' iventarului este însărcinat cu executarea • 1- gradaţie .
grada ţie .
prez entei deci ziuni . 19. Colomeischi Adrian, şef de s ecţi e . rou (:u 1
54. Leş Vasile, sub.şef de l?i
Dată la 15 Decemvrie 1944. grad aţie .
fără gr a�aţie . . ,
55. D ăne escu Eugen, subşef de b irou
Ministru subsecretar de Stat, S. Manuilă 20. Dobre Vasile, contabil cu 3 gr.
cu 1 gra daţie.
Nr 36.130. 21. Baciu Cezar, cont aril f. gr..
22. MiroesCll Eraclie, şef de birou cu
56. Toma Liv ia, subş.ef de biro ll. · cu 1
. gra daţie.
P'l'in deciiza d-Iui minish'Ul suhse­ 2 gra d aţii.
ere"ta r de S tat al Organizării Statului, 23. Bolboacă Eumit'rU, şef de birou 57. Forgaciu Claudia, subşef de bir ou
taI S ta tistic ii şi Inventarului, Nr. 3 6 032 cu 2 gradaţii. cu 1 gradaţie.
(din 1 2 Dooemvrie 1944, d-I avo cat ple­ 24. Popovici Gheorghe Holban" şef '5 8. Ga fiţeanu Vlad, subşef de birou
{lant el. I I osif Schnapp, angajat tem­ de birou cu 1 gra daţie . fără gradaţie .
!{lorar la IllBtitutul Cen,tral de Statistică, . 25. Remtiş Gheorghe, şef de birou cu 5 9. C Ill'P Traian, subşe f de birou fără
:se deleagă, pe data prezentei deciziuru, a. 1 gradaţie . gradaţie.
�lldeplini funcţia de consilier tehnic 26. Cârşman Ion, şef de birou cu 1 60. Va siliu Ion, sub şef de birou fără
[lentru lucrările cu carac �r juridic, pe gra daţi e. gr a daţi e . .
lângă Subsecretariatul de Stat al O;,ga­ 27. Corvin Rodi�, şef de. birou cu 61. Brăicnleanu D umi tru, impIega t cu
nizării Statului, al Statisticii ş i Im en­ 1 gradaţie . 3 gradaţii.
taru l ui: 28. Babin Iacob, şef de b irou cu 1 62. Matees cu Petre, impiegat cu 3 gr.
gra daţi e. ti 3. Panţiru AUI·el , imp iegat cu 3 gr.
. Prin decizia d-Iui ministru subsecre­ 29. Prelipceanu El isab eta , şef d€- bi- 64. Zvirid Gheorghe, impiegat cu 3
lar de Stat, d el egatul Guvernr'.lui la 1:'0u cU 1 gr adaţ ie . . gradaţii.
Oficiul p entru li ch i da r ea Serviciilor 3 0. Luţa Diniitrie, şef de birou CU 65. Airinei Minodora, impiegat cu 3
fostului S11bsecrelariat de St a t al R�­ 1 grad<tţie. gradaţii.
mânizării, Colonizării şi Inveutarlliui 31. muţ �Ianole, şef de birou cu J' 66. Varabies'c}l El ol'ie a, impie�at cu 3
. ---�-. _.-
'c u Nr. 29.060 dIn � Decemvrig 1944, gra daţi e. ' gradaţi i!
819� MONITORUL OFICIAL (partea 1) Nr. 293 1'8 Decelllwie 1944

6'7 . Romanescu D umitru, imp iegat C'Il 11. Cogălnieeanu Ghe orghe, şef de bi­ 44. I,urceanu Zinaida, dactilografă fără
3 gra daţi i. ro u fără gra daţie. g radaţie.
68. Ivănceanu E m ilia, imp i egat o3U 2 12. Plămădeală Nicolae, şef de birou 45. Samson Tamara, d ac tilografă iară
. '
grada.ţii. fără gradaţie. gradaţie.
69. H ar ca Aurelia, impiegat cu 2 gr. 13. BoUa Boris, şef d� birou fără gra- - 46. Ivănescu Dumitru, dactilograf fără'
' 70. Aştefanei Miha i , imp i egat fără
.

daţie. gradaţie.
gradaţi i. , 14. B ocunescu Ma'ria, subşef de birou '47. Doncenco Lidia, telefonistă cl. I�
71. Andreese u Virgin ia, dactilografă cu 3 gradaţii. 48, Grosu Ştefan, cameris t el : VI.
cu 1 gradaţia. 15. Scoarţă Maria" subşef de bir ou eu
72, Tănase Maria, dae';ilografă fără 2 gradaţii. Prin decizia d-Iui secretar general al
gradaţii. ' . 16. Gasilin Ana, subşef de birou tU 1 P reşedinţiei Consiliului de M inişfri Nr�
, 73. Butnărescu Adela, dacti lografă gradaţie. 358.522 din 16 Decemvrie 1944, d-I Stăn;
fără gradaţie . 17. Dahnovici Eloonora subşef de bi­
,
ciulescu Ştefan, şef de serviciu fără gra...
74. Facas Nadejda, arhivar reg. ajut. rou fără gradaţie. daţii, se însărci ne ază, pe data prezeLtei
fără gradaţii. 18. Scurtu Ilie, subşef de birou fără deciziuni cu condueerea. garajului Preşe1
75. H ar ca Ilie, agent ad-tiv el. 1. gradaţie. dinţiei Consiliului de M iniştri, având obli'l
76. Pop Ion, agent ad-tiv el. Il 19. Doncnă Alexandra, impiegată cu gaţiunea de a suprave ghea şi controlal
77. Pa.�işnie Ioan, agent ad-tiv el. III. 3 gradaţii. toate operaţiunile făcute de geationaril.
78. Asofiei Consta ntin, agent ad-tiv garaj ului privind a chiz iţionăr ile de l'ar--:
20. Ivănescu Valent ina, imp iegat.ă cu
stagiar. buranţi, materiale, accesorii şi piese de.
3 gradaţii.
79. Şe ndru l escu Alexandru, agent ad- schimb, reparaţii auto, precum şi circu..
minist.rativ stagiar.
21. Răţoi Ana, impiegată cu 2 gra­
laţia maşin il�r .
daţii.
80. Chibic i Dumitru, curier cI. 1.
22. Croitoru Eugenia, impiega tă cu 2
81. D oroş Ion, eamerist el. III. MINISTERUL DE RĂZBOI
gradaţii .
82. Calun c ea David, c am �'t'ist cI. I II. N oi, ministru secretar' de S tat la De­
23. Nestor Ana, impiegată cu 2 gra­
83. Adâncu Aurel, camerist el. III. daţii. par t amentul Răzb o iului ,
84. Ursuleae G heorghe, camerist Având in vedere legea NI'. 5� . diIl(
24. Iurce ncu Olga, impiegată cu 1 gra-
el. III. . 1944, publica tă în Mon:toItul Ofiâal
daţie. .
85. Morăraş Elisabeta, camerist. el. III. NI'. 273 din 24 Noemvrie 1944, prin car�
25. Cep.reanu Valerian, impiegat cu 1
8G. Felier Toader, earuerist el. III . .
se modifică art. II, IV şi VII din i ege�
87,. Demciue Alexa ndl u, cam erist gra daţie�
Nr. 48ţ) din 1944, privitoare la purifi'".
el. lII. 26. Doncnă Valentina, impiegată fără
.
care a a dminis t raţiil or publice,
gradaţie.
88. F e i fer Petru, eamerist el. V" D ecide m :
27. Cuba Liuba, impiegată fără gra­
,

' 89. OIaru Mihai, eamerist el. V. In vede rea aplicării leg ii privitoare Iru
;::aţie.
90. Miehitiue Paulina, ea:!llerist el! y. purificarea administraţiilor publice la.'
91. Olaru Vasile, eamerist el. Y. '
28. Iavorschi Maria, impiegată fhră
Ministerul de Război, se institu e : ' ;
gradaţie.
1. O comisiune eentrală la ' Minist.p.rul
Mem Nr. 29.060 bis din 9 Deccmvrie 29. Caraman Eugenia, impieg,ată fără de Război. SEI<'.retariatul Gener al, ;;om-:
1 944, următorii funcţionari d isponibili gradaţie . . , pusă din :
ai fostului Directorat al Româ-nizării, 30. Bolta Tamara, impiegată fără gra­ Preşe di nte, 'general Eftimiu Ioan.
Colonizării şi l'nventarului din Basara­ daţie. .
General mag. Manoliu C-tin, direc-I '
bia, preluaţi de Oficiul pentru l ichida 31. Bucunovscbi Elena, impiegată fără torul contenciosului M. R., membru per-
gra daţie.
­

r,ea serviciilor fostu)ui Subsewatariat m ane nt. .


32. Blajină Pe tre, contabil cu 1 gra-, Comisiunea urmează a fi completat�
<lIa Stat al Româ,niză'l'ii, ColouilJării şi
daţie. cu unul din membri , după cum urmează:]
lnventarului, prin d eciziunea Nr. 22.244
33. Cârlan Iosif, arhivar fără grada­ General T eo dorescu Ioan, pentru S.
d in 4 Noemvri� 1944, se pu:n., pe data
ţie : S. A. -U.
prezentJei dooiziun i la disi><>ziţia Subse­
34. Tumarchin Liudmila, ajutor regio
,

eretariatJu!lui de Stat al organizării 'Sta­ General Antonescu Dumitru, pentru


�trator cu 3 gradaţii. Ministerul Produ cţie i ,de Război �
tul ui , al StatistiCJei şi IlILve:n.taru.lui : 35. Trofin Victor, ajutor arhivar fără
eu l' C 'Amiral S toi anov ici Alexa ndru, pen-
1. Pe t.ică Nicolae, subdir�ctor
'
gradaţie. tru S. S. Ma rine i.
'

gradaţie. 36. Racoţi Gheorghe, ajutor arhivar Comand<l!' Av. Davidescu Ghe o rghe,
2. Nacu Gheorghe, subdirector fără fără gradaţie . pentru S. S. A eru lui, cu a tribuţiun ile,
gradaţie 37. Lăzărescu Vladimir, agent ad-ti\' prevăzute da ar t. IV din lege, pentru!
.

3. Ciureanu Constantin, şef de servi- princi pal el. 1. toate Subsecretariatele pendinte de M. R.
ciu cu 3 gradaţii. .
38. Iurceahu Eus taţiu , dactilograf
4. Căpitan Emil, av o cat pledant el. 1. 2. Câte o subcomisiune pe lângă Sul),.
principal cu 2 gra daţii.
secre ţariate, cu rol de eereetare şi infor�
5. Sadoveanu Teodor, avocat pl ed an t 39. Golomuz Ioan, âactilograf princi.
marea Comisjunii centrale, după cum ur-
c.lasa. I. pal fără gradaţie.
mea ză :
.

6. Negură Andrei referent sta giar


. . 40. Hadji Eleonora, dactilografă '�u 2
7. Nacu Chirică, şef de secţie cu 1 gra· gradaţii. La SubsecI'etariatu! de Stat al Armatei Ils U8cat
'rlaţie. ·
41. Nicodim Nina, d ac tilo grafă fără Preşedinte , , general Borcescu En�he.1
8. Tănăsescu Alexandrina, şef de <,ec- grad aţie. M embri : colonel magistrat Raica Ho�
ţie fără gradaţie . , 42. Untură Nina, dactilograf fără gra- ria, colonel Ciocănescu Mihail.
9. Cornea Raisa, şef de secţie fără gra­ qaţie . Această subcomisiune va cerceta şi
,
oaţie. 43. Niculescu Zoe, d�cti1Q81"af� �ără personalul s ervicin:or pendinte de M. R. ,
10. Cazacu Costa'che, referent s tagiar. , gra daţia. S ecre t iriatu!" General, precum �i ' pl/rso-

6
18 Decemvrie 1944 MONITORUL OFTC'TAL (Pal'teII 1) Nr. 299 8199

nalul pondinte de Minis terul de Război, 2. Societatea L. Â. R. E. S. La Oomisia 2 medicală mixti1 dela Oorwl
în prezent detaşat Ia Ministerul Produc­ Preşedinte, 1. M. Popa. III Teritorial
ţitli de Război. Membri : ing. Ion I acovach i, Ion I:tă­ Presedinte : medic It.-col. dr. Rupile
ducanu . Dumi tru.
La Subsecretariatul rIe Stat III Aerului
Membri : medic lt.-col. dr: Iosif Sto�an,
. Preşoointe ,
general comandor av. Ce­ 3. Atelierele A. S. A. M.
medie maior dr. Duda D aniel.
lăreanu Constantin.
Preşedinte, lt.-coJ onel mee. Oonata�ti­ Membru şupleant : medic maior dr.
Membri: general magistrat Stănescu
nllscu C.
Emil, meboo şef el. 1 Constantin. Membri : Cuteş Mişu, Şa ndru Gheor�he.
Lupescu Gh.
La Oomisia medioală superioară mixtă
La Subsecretal'iatul de Stat al Marinei 5. D i rector ii şi şefii Serviciului Per­
Medic colonel dr. Stănescu N., mem­
Preşedinte, general magistrat Stă- sonalului din Ministerul de Război, Sub-­
.. bru.
nOO0tl Emil. ' secretariate şi Regiile autonome, pen­
Art. 2. - Drepturile de misie vor fi
Membri : căpitan coma�dor Roşescu dinte de Ministerul de Război, sunt da­
cele prevăzu te în decizia ministerială în
Gheorghe, inginer cI. I Şerban Ale- tori să Remnaleze în scris comi6iuniJor
. vigoare.
xandru. şi subcomi.siunilor toate �azu r ile rare
A,·t. 3. - Direcţia superioară sLtni­
_

Pen tru execu tarea însărcinărilor C� la intră în pr<lvederile legilor Nr. 486 şi 594.
lară din M. R. este însărcinată cu adu­
l'evin, subeomisiunile vor pitwa face rer­ Dată la 14 �tnv rie 1944.
cerea la îndeplinire a prezentei dellzii
cetări, prin toate mijloacele. Ministru, General de, Corp do Armată 1. Ne­
minis teriale
3. A vând în vedere faptul că 19gea gulescu
Dată la 17 Noemvrie 1944.
INI'. 594 din 1944, modifieând vecttiul Nr. 2.744.
Secretar general. General I. Eftimiu
art. IV din legea Nr. 486 din 1944, tn­
NI'. 2.430.
cuviinţează gruparea mai mult or inFiti­ Noi, ministru secretar de Stat la De­
tuţiuni publice la «> s ingu ră c omis i une . partamentul Răzb oiulu i , Prin decizia d-Iui secret-ar general al
Subcomis;unea inst ituită la Subseere­ Având în vedera legea NI'. 594 din Ministerului de Război NI'. 2.560 din 28
tariatui 'de Stat al A rmatei de Us:at, 1944. publicată in Moni to rul · Ofklal Noemvrie 1944, elevii : Niculescu Gheor­
urmează să cerceteze personalul urmă­ NI'. 273 din 24 Noemvrie 1944, prin n are ghe şi Copaci Ioan; din anul I de st:l W
:toarelor ins tituţi i autono me, pen dine de se modificii art. II, IV şi VII din legea al Şcoalei subofiţeri re ze rvă de admilllS­
'Ministerul de Război : Nr. 486 din 1944, p r ivito are la purHi­ traţie. · se şterg din controale fiind dEda­
Aşezământul Naţional "Regina. Ma­ earea administraţ;llor publiee, :ftt-n ţi repetenţi.
rIa" pentru Cultul Eroilor. Decidem : Tinerii se trimit unităţilor respe�t1Ve
'
Eforia Ostăşească pentru militari şi In vederea aplicării legii privitoare la p )ll
( t ru continuarea serviciului militar.
învaliz i (Palatul invalizilor). purificarea administraţiilor publiee la.
Idem N r. 2.562 din 28 Noemvrie 19 14,
Casa Invalizilor, Orfanilor şi Vădu­ Ministenl1 de Războ i, se insti tue urmă­
următorii elevi din Şcoala subofiţeri re­
VIIlor de Război. toarea eomisiune pentru �ereetarea per·
zervă de administraţie, se şterg din C'ln­
. 4. Câte o comisiune Ia. Regiile Auf(). sonalului aparţinând Casei Oşt: r ii şi
troale, aparţinând co ntingen tel or . 1946
:nOIOO, ' pendillte de Subsecretariate, cU! Serviciului Info rmaţii al Ministerului de
şi 1947, care se vor reîncorpora în anÎl
a.tribuţiunile prevăzute de art. IV din Război:
\' iitori :
:legea pentru toat0 serviciile subordo-
. Preşedin �, general Boreascu Enache.
nate, după cum urmează: Membri: colonel magistrat Raica Ho­ 1. Elevi subofiţeri
ria, colonel Ciocănescu M:hail, cu atri­ Andreieş Aurelian.
La 8ub3ecretariatul tk Btat al MarEnei
buţiunile prevăzute de art. IV din lege. Antonescu C. Alexandru.
il. Administraţia Comercială AutonomA a �
Dată la 14 Decemvrie 1944. Avram C. Gheorghe.
. Navigaţ.iei Maritime Române (8: M. R.)
Ministru, Ge.etal de Coip de Armati. L Ne. Atănăsoaie MirC€a.
Preşedinte, Ionescu Gheorghe.
gulescu Bejan Gheorghe:
Membri: Iacob Haralambie, Bombă
Nr. 2.745. Bunea Gheorghe.
'Dl'ag�ş. Bulgaru Gheorghe.
J. Administraţia Comercială. Antonomă. It. Noi, secret.ar general la Ministerui de Barza Constantin.
Navigaţiei Fluviale Romane (N. F. R.) Război, Borcinschi Mihai.
. Bârsan Nicolae.
P reşedinte. Jumolea Io�an. Având tn vedere refera tul NI'. 5A91
. .Membri : R!rur� Vietor, Rigam Ni· din la . N o emvri e 1944 al D irecţiei medi� Catalin Pe tru .
eolae. cale din M. R., Chiriş Da,n.
Decidem : Cuatu Dinu.
3. Direcţia Speciali Autonomă a Dunlrii
..4J·t. 1. - Se numesc membri in comi,­ Coiocaru Corneliu .
Maritime Comănescu Nicolae.
s iila medi�a1e mixte pentru clasarea in­
Preşedinte, Burghel& OoMtantin. Cosmescu Ioan.
Membri: Filoteanu
valizilor din actualul război dela CQrp u­
Dumitru, Mari­ Crăciun Gheorghe.
' nescu Â. VMile. rile 1 şi 3 Teri torial e, precum şi CQmlsia
Chirilă Ioan.
medicală superioară mixtă din M. R., •

. !t. Administraţia , Comercială a Stabilimentelor Cristescu Alexandru.


pentru judecarea contestaţiilor invalizi­
Industriale ala Marinei Militare (A. S. 1. IiI.) D răghic i L. Dumitru.
lor din actualul război, dupi �um ur­
Preşedinte, Dumi t riu Eugen. Dumitl'oscn Vasile.
mează:
Membri : Dumitrescu Emil, Negru Dorboanţu Nicolae.
ponstantin. La (Jomilio 2 medie4Iă mixtă dela. (Jorznd Dădule.u R Emilian.
1 feritO/'ial Floreseu L Coru:tantin.
La Rubacc;'etaria·t.1 � Sfat al hrulttJ Preşedinte: medie coL dr. EnăebllE' cu GăIăţeanu Constantin.
1. Regia Autonomi 1. A. R. Gh. Gârlişteanu Marţn.
Preşedinte, Iliesca Mircea. Membri: medie lt.-e(}l. dr. GheQrghiw Ghemuleţ Grigore.
Membri: Găină Gheorghe, Coşer&&D.U I. Ilie, medic maior dr. N icolescu . IUe. Ghenoiu E. Nicolae-.

,
. �ONITORUL OFICIAL (partea 1) Nr. 293

Giurgea Vasile. istrul pensionar FIOl'escu Dumitru, va 15. ' Racheru Olga, impiegată cu 1
, Guzun Anatolie. fi retribuit cu o diurnă corespunz'ătoare gradat,ie. .
Hoajă Gheorghe. salariului gradului de maistru el. 1. 16. Ambrozie Aurelia, impiegată fără
Ionescu Constantin. Plata drepturilor se suportă din fon­ gr::ldaţie.
Iordache Florea. dul apărării naţionale. 17. Marcoci Gheorghe, impiegat fără
Iordache Ioan. gradaţie.
Iovănesc.u Haralambie. Idem NI'. 336 din 9 Decemvrie 1944, 18. Bărboiu Dumitru, impiegat fără
Lascăr Ştefan. Sf' primeşte demisiunea d-Iui general de gradaţie.
, Lovin Valeriu. corp de armată în rşzervă RomuluH Scă­ 19. Ureche Constantin, impiegat fără
Mihăilescu Ioan. l'işoreanu din funcţia de delegat al Minis� gradaţie.
Măntescu Constantin. ierului Producţiei de Război, în cOIţ;;iliul 20. Ciucu Elena, dactilografă fără
, Mişu Taşcu. , de administraţie al . societăţii Uzinelo de gradaţia.
Mocanu Nicolae. Fier şi Domeniile din Reşiţa, S. A., pe 21. Radu Victoria, dactilografă fără
Muscă Petru. da ta de 9 Decemvrie 1!}44. , .gradaţie.
' Negrea Ioan. D-I dr. Belu Nicolae 'se numeşte, pe 22. Stănescu Ştefan, laborant da.
Negrescu Emil. data' de 9 Decem\Tl'ie 1944, ca delegat al sa IV.
Negruţiu Ioan. MiniHterului Producţiei de Război în 23. Fenechiu Ioan, paznic el. IV.
Nicola Gheorghe. eom!Îliul de administraţie al socie�ăţii
� 24. Floca Victoria, expedit. el. II.
Orleanu Marin. "Uzinele de Fier şi Domeniile din Re­ 25, Zambet Gheorghe, expedit. el. II.
Paloş Iulian. şiţa". 26. Dragotă Gheorghe, magazioner
Pogea Ilie. . el. II.
Popescu Mihai: Idem NI'. 339 din 12 Decemvrie 1944, 27. Marcu Dumitru, magazioner cl. II.
Roşea Ioan. mutarea disciplinară a submaistrului ci­ 28. Olariu Valeriu, portar el. III.
Săndulache Alexandru. vil el. III Şerban Gheorghe, pe datf1 df\ 29. Floca Elena, expedit. el. IV.
Savll Emil. 1 Noemvrie 1944, se anulează. 30. Nieulescu Alexandrina, dactilo­
Cutelriicu Gheorghe. ia grafă fără gradaţie.
Şerban Vasile. Idem NI'. 340 din 12 Decemvrie 1944, 3 1 . Oprea Ioan, dactilogrâf fără gra-
Şerbănescu Arion. se acordă uşierului el. IV Iancu Nicolae, daţie.
Simionovici Traian. un concediu medical de 180 zile, pentru 32. Moţoiu Marin, ' desenator el. III.
Simu E. Ştefan. tuberculoză, cu incepere dela 7 Octom­
33. Etter Erwin, expedit. el. I.
Sitaru Aurel. vrie 1944; 34. Ciortea Nicolae, portar el. III.
Stănescu Ionel.
35. Taga Elena, impiegată cu 2 gra­
_Savin Vasile. Idem NI'. 341 din 12 Decemvrie 1944,
Simionescu Dumitru. daţii.
se confirmă angajarea personalului diur- . 36. Ionescu Gh. Mihail, cpt. retrager�
Săndulescu Constantin; nist, speciiicat. mai jos, asimilându-se în
Tudorache Dumitru. şef de serviciu fără gradaţie.
drepturile de salarizare cu funcţiunile bu­
Ungureanu Petru. 37. Iordăchescu Emil, 'cpt. rez. şef de
getare, notate în dreptul fiecăruia, pe birou.
Uricec Dumitru. timpUl dela 1 Octomvrie 1 944-31 .Mar­
Varga Iuliu. 38. Sâmărteanu Paraschiva, unpiegată.
tie 1945:
Vlad Vasile. fără grada1·ie.
1. Wagner Friedbert, inginer stagiar. 39. CăZl1ă Elena, impiegată fără gra-
Zaro Traian. 2. Stănescu Aurelian, subşef de birou .
Zineulescu Vasile. daţie.
fără gradaţie. 40;- Arimie Onol'iu, impiegat fără gra­
II. Elevi maiŞfrl 3. Schiau Sorin, impiegat cu 2 gra­ daţie.
Axente 1. Traian. daţii. ·,
41. Pinciu Eugen, expedit. el. 1.
BăIăceanu Octavian. 4. Marpozan Margal;eta, impiegată cu
42. Costin Costică, impiegat fără gra-
Iaeovăţ Virgil. 2 gradaţii.
daţie.
LeCa Vasile. 5. Tăpălagă Paraschiva, impiegată 'fără 43. Cro,itoL'U VasilE;, desenator el III.
' .

Pantiloiu Simion. gradaţie. 44. Maxim Aurelia, eJ!:pedit. el. 1.


Radu Aurel. 6. Iancu Ileana, impiegată fără gra- 4�. Irimia Nicol�e, desenator cI. III.
.

daţie.
III. Elevi 8ubmaiştri 46. Ruşi Alexandrina, expedit. el. 1.
. 7. Coman Ana, 'impi�gată fără grada­
Anghel Ioan� . 47. Iacob Constantin, expedit. el. 1.
Blaga Ioan. ţie� 48. Constantinescu Vasile; . eXPlldit.
. 8. Negrilă Maria, impiegată fără gra­
Bordeanu Decebal Contele. , d L �
daţie. 49. Tipţer Elena, impiegată fără gra·
Bucur Ioan. 9. Miclăuş' Aurelia, impiegată fără gra.
Buruiană Vădin. daţi�. .
daţie. 50. StupiDă Elena, �actilografă fără
Roşea Vasile. . 1 0� Sasu �raria, impiesată fără gra-
Stanciu Ispas. gradaţie. ' .
Tinerii se trimit corpurilor de trupă daţie. . ,
51. Coh-uţiu Macavei, impiegat 'fără
respective, pentru a fi Iă·saţi la va, ,.ă. 11. Hodrea Maria, impiegată fără gra­ gradaţie
daţie. 52. Ştefan Victor, impiegat. fără grai
IDNISTERUL �RODUCŢIEI DE RAZBOI 12. Stănescu VasiHca, impiegată fără daţie.
Prin decizia ministerială NI'. 335 din gradaţie. 53. Habel'mann Siegfried, It.-colonel
9 Decemvrie 1 944, dispozlţiunile dec:zlei 13. Bota Maria, impiegată făr,ă gra· rezervă, şef de birou. � ..
ministeÎ.'iale NI'. 551 din 20 Decemvrie daţie. 54. Baneiu. Silviu, It. retragere, şef de
. 19�3;· lie modif1că in sensul că pe timp)!} 14. Iacohescu Maria� impiegatii .cu 1. birou fără gradaţie.
-dela 1 Mai 1943-31 Martie 1944, ma.- gradaţia. 55. Teodorescu Eugenia" impiegată f.

8
, MON ITORUL O,F ICIAL (Partea n . Nr, 293

gradaţie, detaşată dela Arsenalul Târgo­ însărcinat cu e,xecutarea prezentei deci­ Idem NI'. 42.188 ilin 9 !)ecemvr;e 1944,
vişte. ziWii. gardianul public Burlan Gheorglţe, dda
'
5{î. Moisei Naţalia, ilI'piegată fără Dată la 15 Decemvrie 1944. Comisariatul de poliţie Mizil, se înde­
gradaţie, detaşată dela Arsenal�l Târ- Preşedintele Consiliului de Miniştri şi minis­ părtează din funcţiune, pe data de 15 Oc­
govişte. trul afacerilor interne, General de Corp de Ar­ tomvrie 1 9 44, pentru părăsirea 6ervi�ju-:
Plata drepturilor se suportă del�_ art. mată Adjutant N. Rădescu lui.
2 al bugetului de cheltuieli al A. P; A. Nr. 18.348 A .
a Arsenalului Armatei Sibiu pe exerci­ Prin decizia ' d-Iui director general al
ţiul 1 944/945. Poliţiei generale a Statulu' NI'. 41.588
Prin decizia ministerială NI'. 18.122 A
�in 13 Decemvrie 1 944, încetează anga­ din 7 Decemvrie 1944, gardienii publici
jarea temporară a d-Iui Petru Petrovici clasa III Mârzan Năstase, dela C om i � a­
Idem Nr. 342 dill 13 Decemvrie 1944,
şi a d-nei Lucia Vasiliu, la Cabinetul riatul de poliţie Caransebeş şi Istrate
se menţin, cu începere din ziua de 6 De­
Gheorghe, dela Chestura Polirei Craio­
cemvrie 1944, împuternicirile date prin � d-lui mi;nistru, pe data de 8 Decemvrie
1944. va, se transferă, în inwres de serVICIU.
'decizia ministerială N r. 293 din 15 N0-
fără �rept ile indemnizaţw, pe data 'de 1
emvrie 1944, cu modificările aduse art.
Idem NI'. 43.142 din 12 DecemvriQ Decemvrie 1944, unul in locul celuilalt. '
XII, prin deciziile m inisteriale Nr. 306,
'307 şi 308 din 27 Noemvrie 1944 şi Nr. 1 944, gardianul public Boleantu Ioan; de
la Ch�stura poliţiei Timişoara, se punG IdBm NI'. 41.917 din 1944, fosta telefo­
314 din 2 Decemvrie 1944, relative la
cu numirea unor după cerere, în retragere pentru limită n is tă Giuglea Sitela, dela ChestU:l"aJ PO­
, schimbările survenite
liţiei Ploieşti, se reprimeşte în funcţiu-. '
p
ordonatori rimari prin delegaţie şi cu de vârstă, pe data de 28 Februarie 1945,
nea avută, pe data de 15 Decemvrie 1944 ·
excepţia punctelor 4 de sub art. 1 şi II spre a-şi aranja drepturile la pensie.
'din decizia ministerială Nl'. 293 din 15
la Poliţia R.-Sărat, unde urmează să-ş i
Idem NI'. 43.144 din 12 Decemvrie cont-inue serviciul mai departe.
'Noemvrie 1944, care se modifică, după
cum urmează : 1 944, gardianul public Jurca Dumitru,
Idem NI'. 41.918 dilţ 8 Deoomvrie 1944,
L a art. 1 : ' dela Comisariatul de poliţie Abrud, se
fostul şef de secţie -de gardieni publici
pune din oficiu în retragere pentru caz
Punctul 4. Semnează contractele re­ clasa II Vasilica Iancu, dela Defasam€t­
de boală, pe data de 31 Decemvrie 1944,
zultate din tratări prin bună învoială
spre a-şi aranja drepturile la pensie.
tul de poliţie Săveni, se reprime f;e tn ş
dela 5.000.000-50.000·000 lei, iar cele funcţiunea avută, pe data de 15 De cem­
rezultate din adjudecări de licitaţii pu­ vrie 1944, la Chestura Ploieşti, �nde ur-,
Idem NI'. 43.334 din 13 Decemvrie
blice dela 10.000.000-100.000.000 lei şi mează să-şi cont-inue serviciul mai J�­
1944, se revine asupra pedepsei mustrare
aprobă rezilierea cu avizul prealabil al parte.
cu p ierderea salariului pe timp de 15
'Direcţiei contencios, urmând a se cere în
�ile şi transferarea disciplinară ţa Po­
caz de des acord avizul Consiliului Su­ Idem NI'. 42.204 din 9 Decemvrie 19<14,
liţia oraşului Soroca, aplicat, prin de­
perior Juri�ic al Statului. se revine asupra transferări:i pe cale dis­
cizia NI'. 4.107 din 1942, comisarului
Contractele care depăşesc , valorile men­ ciplinară, a gardianului public Predan
Morave'c Nicolae, din ' Direcţiunea Gene­
ţionat� mai sus, se vor, supune spre sem­ Ion, dela Poliţia Calafat, la Chestura
rală a Poliţiei.
nare subsemnatului. Constanţa, făcută prin decizia NI'. 314.681
La art. II : din 1944, urmând să-si continue serviciul

P unctul 4. Semnează contractele re­


Idem Nr. 43.680 din 14 Decemvrie �
mai departe la Poliţi Calafat .
1944, s'a revenit asupra pedepsei trans­
zultate din tratări prin bună învoială
-�
ferare pe cale disciplinară şi avertisment Idem NI' . 42.205 din 9 Decemvr'e 19-14,
aela 300.000-5.000.000 lei şi pe cele re­ cu pierderea salariului pe timp de 30 zile se revine asupra tTansferării pe cale J�,­
zultate din adjudecări de licitaţii pu­ aplicată prin decizia NI'. 3.117 d� 1942, ciplinară a agentului de poliţie Mazilu
blice dela 2.000.()00-10.000.000 'lei. . şefului poliţiei Oalifariu Liviu dela po­ Niculae, la Cornisariabil Lupeni, ],lrJ'l1
liţia Sighişoara., decizia NI'. 24.617 din 1944, urmând să-şi
,-
, 1\IlNISTERUL AFAOERILOR INTERNE continue serviciul mai departe la Politia
Noi, Preşedintele Consilu,ilui de M i­ Idem NI'. 17.734 A d in 11 Decemvrie Giurgiu, şi tQtodată se pedepseşte 'cu
niştri şi ministru secretar dă ' Stat la De· 1944, n'otarul Sina Vasile, din judeţul mu.strareâ şi pierderea salariului pe t imp
-
partamentul Afacerilor Interne, Iaşi, se transf�Ţă după cerere, pe ziua de de 10 zile, pentru rea comportare.
. Având în vedere legea NI'. 594 din 23 15 Decemvrie 1944, la di-spoziţi-8. Prefec­
turii judeţului Hunedoara, pentru , a-l Idem NI'. 43. 121 din 12 Octomvrie 1944,
N oemvrie 1944, pentru modificarea legii
plasa într'un p,os1; vacant. c.omi'Sarul ajut,or T�odorescu Vasile, (Ma
NI'. 486 din 1944, ' privitoare la purifica­
fosta Ch€Stură de poI.iţie ' , Cernăuţi., se
rea administraţiilor publice.
, , ' transferă în interes de serviciu, fără -d r ept
Decidem : Idem NI': 42.009 din 9 Decemvrie 1944,
de indemnizaţie de transport, la P �Nia
Art. 1. - D-l Ion V. Constantinescu, gardianul public Olaru Niculae, d�la 'fo '­
oTaşulul Călăraşi , pc data de 15 Decem-
referent la Cuţ·tea Superioară Administra­ tul detaşament ' ile poliţie SadaguI'a. re­ .
vrie 1 944.
tivă, se numeşte secretar al Comisiunii partizat la Chestura Poliţiei Oraiova; se
centrale pentru verificarea funcţionarilor pune ' d in oficiu în retragere pentru caz
Idem NI'. 38.337 din -23 Noem­
�dministraţiei centrale şi exterioare a Mi­ de boală, pe data de 31 Decemvrie 1944.
-"l'ie 1944, subinspectorul de poU.
nisterului Afacerilor Interne, a persona ţie Cernăiauu Florentin se transferă
lului administraţiilor locale şi întreprin· Idem NI'. 42.010 din 9 Decemvrie 1944, .Ia Inspectoratul regional de poliţie Ga­
'derilor j1.ldeţene şi comunale de orice fel, 'gardianul iJublic Stroe Niculae, dela, laţi şi se însărcinează cu conducerea ins­
precum şi a membrilor, referenţilor, func · Chestura Ploieşti, se pune din oficîu in pectol'&tului ; şeful de poliţie Teodorescu
ţionarilor . administrativi şi personalului retragere pentru .caz de bO,aIă, pe dala Nicolae se transferă la IJlspectora hll l'e­
de serTimit al Curţilor AdmipislriltivQ. ' de 31 Decemvrie 1944, spre a-şi 'ar�nia gional de poliţie Galaţi, cu atribiiţhmi de . .
�rt: 2. - Yir�ctorlll administraţiei este drepbul'He la pensi�. , subinspector ; subinsptcto1'lil �e' poliţi9

9
8202 1I0Nl'I'ORUL ·OFICIAL (Partea 1) · Nr. ·' aS 3

Cuptor I'on se transferă la Chestura. Po­ Soariceschi Al�xandru, comisar şef :prezent Ia poliţia T'lllI'riu Mrt.gnreJ�. se
liţiei Ga1a.ţi ŞI se însărcinează cu con­ fără gradaţie, dela fOeLa Poliţie Bălţi, transferă în intel't€s de �erviciu, făJ'ă
ducerea. chestUI ii ; comisarul Popa Gheor­ Georgescu Mihail. o.omisar cu 1 gra­ drept de indemnizaţie, pe data e 1 �
ghe se traIlll [(!ră la Chestura poliţie i Ga­ daţie,. dala Poliţia .bacău. DeCJemvrie 1944, 1ta poliţia TurBO M�
laţi şi se insărcinează cu conducerea Bi­ �ole,'cu Feran, comisar eu 1 gra­ gurele, în loc vaoo.nt.
roului de siguranţă. daţie, dela fosta Chestură, Chişinău.
TmJlsferă rile de mai sus sunt făcute în Lăzărescu M. Nicolae, eomisar cu 1 Id�m Nr. 41.5'2''5 din '1 Deeemvl'i�
interesul servidului. gradaţie; dela Insp. Iaşi. . 1 944, dactilograih POPes(iU! Sevastiţa,
Danielevici hrast, Levu Z. · Luca, sub­ HoIdeanu Vasile, comisar ajutor cu 1 delJ3l pol iţi a Tulcea se t rwns:Iel'ă,. în iu"!
inspectori d� poliţie la Inspec tora tul re­ gradaţie, dela Detaş. Darabani. teres de oorv ic iu, fără drept de indem�
gional de 'po!iţie Galaţi, şeful de poliţie . Vişinică Badea, c{)misar ajutor cu 2 ni.w.ţie, pe dJata de 15 Deoomv,ri,e 1944�
Bârzescu Eugen, delegat chestor, comi­ gradaţii, dela fosta Chest. Chişinău. la Chestu.ra poliţiei QoIl!sliam� in lo�
santl Zlatanovici Radu şi comisarul a­ Pastia Ion, comisar ajutor fără gra­ :VlWallt.
jutor Chihaia Mihail, dela Chestura po,­ daţie, dela fosta Poliţie- Chilia Nouă.
Iiţiei Galaţi, se trec la dispoziţia Di­ Vânătorul Florea, comisar ajutor cu 1 I dealli Nl'. 4L576 din 7 DeOOIi1vl'i�.
recţiunii generale a poliţiei. gradaţie" dela Comisariatul R.-de-Vede. 1 944, eomisal'w fără gradaţte Guriu.e,
Papatriandafil Teodor, comisar ajutor Eugen. del� IDlSpectul'atul r�io� de,
Idem NI'. 39.478 din Noemvrie 19A4,
28 fără gradaţie, dela Comisariatul Hâ�Iău. pol iţÎle Iaşi, se tna.nsferă în inter-es d('j!
comisarul ajutor fără ' gradaţie Minu Popa A. I oan , agent el. 3, dela Deta­ serviciu, pe data d<e 15 Dece.mvrie 19�
LI-onte, dela 0hestura poliţiei Hraşo:v, se şamentul Filipeşti-Tg. ffură drept de indemnizaţie, Ia Ch�6tll:l'�
transferă, pe data de 1 Decemvrie 1944, Bădescu Gheorghe; agent el. 3, dela De­ poliţiei Constanta,. pe post l'epail'tiz:at:
la Comisariatul special de poliţie de pe taşamentul Filipeşti-Tg. dela. fostial poJiţi-e a oraşThlui Orhei.
lângă Societatea Română de Radiodifu­ Bârtoi Gheorghe, agent el. 8, de1a. Co�
ziune, fiind plătit din bugetul acelei so­ misariatul Hârlău. Mem Nil'. 41.517 din T Dece.mvl'ie
cietăţi. Ionescu M. Constantin, agent el. 3, 1944, agmtul de poliţie TerebeIlleş Ionlt
dela Poliţia: Târgovişte . . dela Comisariatul de poliVe Petroşani,
Idem Nr. 39.705 din 28 Noemvrie 1944, Bebu Marin, agent el. 3, dela fos.ta se tr.aJ.l1JSferă in interes d.e servieiu, fără
�omisarul aju 1 01' fără gradaţia Mitr,ofan P oliţie Cetatea Albă. drept de. indemnizaţie, pe data de 15
Alexei, dela fosta Poliţie Soraca, repar­ Miron Vasile, agent cI. 1, dela · f�sta Deeemvrie 1944, la poliţÎtal ,Satu Mare',
tizat In. C o misaria tul de poliţie Vărenii Poliţie Rotin.
tu 100 V<3Jffi,nt.
de Munte, se transferă în interes de ser­ Silvestru Gheorghe, agent el. 3, dela
viciu, fără drept de indemnizaţie, pe dat a fosta Poliţie Hotin. Idem Nl'� �1.lJ.7g, din 7 Dooemv.ri�
do 1 Decemvrie 1944, la Chestura poli­ . Creangă. Gheorghe, agent cI. 3, dela
1944, agentul de po l iţ ie BUll'uiană. Va'"
ţiei Ploieşti. Chest. Iaşi. mIe, dela. poliţia Buzău, se traIllS-fe.rlt,
Impiegata fără gradaţie Mitrofan Eu­ Mareu Constantin, agent el. 1, dela
în inteves d.e servieiu fără dJrept de in"
genia, dela fosta Poliţie Soroca, în pre­ Poliţia 'Bacău. demnizaţie, pe data. de 15 Dwemvrie
zent repartizată la ComisariatuJ de po­ Voinieu Gheorghe, agent cI. 1, dela
19'44, la poliţia ol'8Şului Tecuei.
liţie Vălenii de Munte, se transferă, în fosta Poliţie Cetatea Albă.
interes do serviciu, fără drept la indemni­ Stoica Gheorghe, agent cI. 1, dela
ldem NT. 41.58'0 din 7 Uoo€tIIlvrie
zaţie, pe d<tt a de 1 Decemvrie 1944, la fosta Chest. Chişinău.
194!4, IO:a!ll T. Flor ea se numeşte, pe
Chestura poliţiei Ploieşti. Eudurcă Sebastian, agent el. 1, dela
data de 15 DeoomvrÎle 1944, în fuM:"
Poliţia Tecud.
. Idem Nr. 40.024 din 30 Noemvl'ie 1944, Ştefănescu Sofia, subşef de birou, ar1li­
ţhmea -de teJefonist elaSia II, grupa 0,
ta,bela 11, tipul 11 de salarizare, în loc'
c.omisarul ajutor Nanu Grigore, dela Po­ vară dela Insp. Iaşi.
liţia oraşului Satu Mare, se transferă, tn Vâlcu PeLaghia, impiegat cu 3 gradaţii,
'WlJ0ant, la poliţia R. -Săna.t.
interes de serviciu, fără drept de inr:lemni­ dela fosta Poliţie Cetatea ·Albă.
Idem Ni'. 41.583 din 7 Decemvrie
zaţie, pe data de 1 D ec emvrie 1944 la Diroescu Ioan, intendent el. 2, dela
, 1944, agentul de poliţie Constantin�01lJ
Poliţia or�ş1Jlui Piteşti. tn loc vacant. fosta Chest. Ch ţşinij.u.
Niculae, dela CQmisariatul de -poliţie
. Gherasim Gheorghe, telefonisft dela
Insp. Iaşi. Carmen SyhlilU. se transferă, în interes
Idem Nr. 40.455 din 2 Decemvrie 1944,
de serviciu, fără drept de ind·etmnizaţiet,
agentul de poliţie Băl'bulesl3u Ilie. dela
Idem Nr. 41.257 din 6 Decemvrie 1944, pe data de 15 Deeemvrie 1944, l a po­
Poliţia Va,>lui, se transferă, în interesul
agentul de poliţie el. 3 Marineseu Ste­ liţia ol'iaşului Fălticeni.
serviciului, fără drept de indemnizaţie, pe
Han, dela Poliţia Bârlad, se transfpră, în Agen tu l de poliţie Gl'UeSCUi Ion, dela
d ata de 1 Df·cemvrie 1944, la Comisaria-,
interes de serviciu, fără drept de inITemni­ Comisariatul de · pol iţi e M angalia, se
tui de pO!':ţle Drăgăşani.
aaţie, pe dal a de 15. Decemvrie 1944, la t r aIliSÎel' ă, în inteDEls de sel'vidu., fără
Comisariatul de poHţie Panciu, în loc d rep t de indemnizJa'ţie, pe daba de 15
Idem Nr. 41 .083 din 4 Decemvrie 1944,
:va cant. Decemvrie 1944, l a Comisariahll de po­
personalul prevăzut în tabloul anexă,
eare face parte integrantă din prezenta Idem Nr. 41.570 din 7 DecemvI'ie 1944, liţie Carmen Syhn3 .
decizilme, se transferă în intere's de ser­ telefonista cl. II Coser Ana, dela Cumi­
;Viciu la Inspctoratul regional de poliţie Bail'iatul de poliţie P�şcani, în prezent la Id<etm Nr. 41.585 din 7 Deeemvrie
Piteşti. Comisariatul de po l iţie Mediaş, se trans­ 1944, se revine at:mpra c1ispoziţiUJll ilor
feră, în interes de serviciu, fă,1'a d rep t de d€lciziunii NI'. 19.178 din 10 Oetomvrie
Tablou 'de personalul Inspeetoratului Regio­ indemni?aţie, pe data de 1 5 DH oIll v rie 1944, prin... Gare detectivul dhU'uist
nal de Poliţie Piteşti. 1944, la Chestura poliţiei Cons i ai1ţ.a. Gheol'ghiu Manea Gonstta'll tin, din Di­
Cristea. Artur, subinspector, delegat r ecţ i UI1ea . Ge:nerală a Poliţiei, taI i'1)�L
inspector, dela Direcţiune. Ldem Nr. 41. 574 din 7 Dec.€lffilvri€l transferat la Poliţia Rădănţi, ul'mitnd
'
' Musealu SisQi, subinspector dela! 1944, comisarul fără gl'wd aţie Moral'u să funcţioneze şi mai departe în D i l'ec­
Insp. Iaşi. Ion, dela fosta poliţie Cetatoo Albă, tu ţiun ea Generală a Poliţiei.

10
18 Decemvrie 1 944 M O NITORUL OFTCIAL (Pa.rtea I) Nr. 293 8203

Tdem Nr. 41.5,86 din 7 D e,cemv rie Idc-m NI'. 41.909 din 8 Dee-emvrie Idem Nr. 42.194 din 9 Decemvrie 1944.
1 944, sooretal'ul de '. poli.ţie fără gra­ 1944, com isarul ajutor cu 1 graCLaţie gardianul public c� III Luca Gheorghe,
daţie Bă.rbulescu Constantin, dela po­ Sachala·ri e Nicolae, delia pol iţia Su­ . deJa Pl'lJţia Roman, se Lra.nsferă. în in­
liţia B1ad1 se t ransferă., în a0ee�şi e,aU­ oee8.va , se tran,sferă, în interes de ser­ te. es dA BerVl.:J l, făra ili" ',lj L ne ,nuemnl .
tat.e, la poliţia ora�u<lui . Turuu Seve­ viciu, fără dr,apt de indemnizaţie de zaţie, pe data de 1 5 Decemvrie 1944 în
rin. tran�ort, la po-liţia oraşu1ui R-Vâlcea·, Corpul gardienilor publici Bucureşti.
p e post reparti:?Ja,t d,e,la fosta poliţie Ti­
ldem Nr. 41.587 din 7 Decremvrle ghina p e data de 15 Decemvrie 1 944, Idem Nr. 42.195 din 9 Decemvrie 1 944 :
1 944, impiegafa fără grudaţie Mihăi ­ gardienii publid el. III Luică Marin, dela
leseu Ana, dela Inspectoratul regiDual Id-e:m NI'. 41.910 din 8 De:cemvrie Comisariatul de poliţie Sadagura, repar­
de poliţie Iaşi, în prezent repa:rtizată 1!t44, oomisarul . ou 1 gnadaţie Glaja tizat la Che::.tura poliţiei Cluj şi Urzi­
la. comisarita.tul de poliţie' Băileşti, se Dumitru, d ela Comisariatul de poliţie ceanu Dumitru, dela Comisar:iatul de po­
tra'IlSferă pe data de 1 Dooellllv rw 1944, Tunel, se transferă, în int.eres de ser­ liţie Sulina, se transferă, în interes de
în int'eres de serviciu, în serviciile cen­ v iciu, pe data de- 15 Decemvrie 1944, serviciu, pe data de 15 Decemvrie 1944,
trale a:le D irecţiuni i Generale a Poli­ 181 coonisariatll'l de poliţie Mediaş, pe fără drep t de indemnizaţie, la Corpul
'
ţiei, fwră drept de i<1emnizaţte de tran­ post repmrtizat del'a oomisarl.atul Tu- gardienilor publici Bucureşti.
sport , \ nel.
Idem Nr. 42.196 din 9 Decemvrie 1944,
I d-em NI'. 41.589 din 7 Dooemvrie . Idem Nr. 41.91 1 din 8 Decemvrie 1944, gardianul public el. III Hacin Iacob, dela
1944, Dinu Apostol se nUimeşte în -gardianul public cI. III Zaharia C. Ion. fosta Poliţie Chilia Nouă, se transferă în
ftillcţiunea de maistru elasa III. grr-upa dela Chestura poliţiei Braşov, se trans­ interes de serviciu, fără drept de indem4
e, tOOela 4, tipul 4 de saLarrizare, cu feră în interc' fiI' l,prviciu, fără drept d� nizaţie, pe data de 15 Decemvrie 1944 , la
S'alwriul de lei 9.800 ,pe data de 1 De,.. indemnizaţie, . pe data de 15 Decemvrie Comisariatul de poliţie Medgidia.
lOelmvrie 19-44, în Direcţiun-ea Generală 1 944, la Poliţia 'lraşu1 ui 1\., Val cea.
Il! P.oliţiei. ldem Ni'. 42.197 din 9 Decemvrie 1944,
Idem NI'. 41 B1 2 (l in 8 D� ';>'l1\l'ie 194�: gardianul public el. III Drăguţa Dumi­
Mem Nr. 411.590 din 7 De<>.emvrie gardianul public el. II C1rjali Nicola.) tru, dela Oomisariatul de poliţie Câm­
1944, comisarul Gr1gol'laş I l ie, deJ a 00- dela Chestun poliţiei l\.u- tanţa, t:t1 pina . se transferă în interes de serviciu,
misariaV\llI de poliţie Buhuşi, � tran­ transferă în interes de se L·vi,'ia . :r;e dat .. fără drept de indemnizaţie pe data de
SD€fră, în interes de servieiu, la comi­ de 15- Decemvrjl' 1 944, filriî ,Jr.�fţ de in · 15 Decemvrie 1 944, la Poliţia oraşului
SIlIriatul de p()liţie C'orabia, în loc Vi� demnizaţie, la PoliţIa Of1\' ll. lli R Vâko,L. Giurgiu.
c/lInt pe druta de 1 De0emvrie 1 944.
Idem Nr. 42.198 din 9 Decemvrie 1944,
Idem Nr. 401.913 di:t 8 Decemvrie 1944,
gardianul public el. III Samoiloiu Ion,
Idem NI'. 41.59,2 din 7 De.ceIIllvrle comisarul ajutor cu 2 gradaţii Gânces�u
dela Ohestura. poliţiei Ploieşti. be trans­
1944, Teod-or A.chile se anga,Jează. pe Ion, dela Poliţia Fălticeni, se transferă
feră, în intereB de serviciu, fără drept de
klataa d-e 1 Decemovri", 1 9,44, în. funcţi u­ in interes de serviciu, fără drept de in­
indemnizaţie, pe data de 15 Decemvrie
n'e!a de informator diurnist, cu diurnă demnizaţie, pe data de 15 Decemvrie 1944,
1944, la Poliţia oraşului Câmpulung­
fixată lunară de lei 5.000, plus indemni­ la Poliţia oraşului Giurgiu.
Muscel.
t at� de scumpete, lWferentă acestei re­
·i
ribuţiuni. Idem Nr. 42.190 din 9 Decemvrie 1944, Idem Nr. 42.199 din 9 Decemvrie 1944,
comisarul fără ' gradaţie Ionescu Ion, fostul gardian public David Alexandru,
Idem NI'. 41.59-3 din 7 Decem.v rie dela Chestura poliţiei Iaşi, se transferă, l'A reprimeşte pe data de 15 DecBmvrie

11!t44, se revine as�l'a, di�po,ziţiunil()(I' în interes de serviciu, fără drept de i· . 1944, în funcţiunea, de gardian public el.
.o.eciziooii Nr. 28.178 din 1944, n'llJlIlai demnizaţie, pe data de 1 Ianuarie 1945, III, la Poliţia 'F ocşani, în loc vacant:
�n 00 privoeşte pe Lmopieglatta. dLurnistă la Poliţia oraşului Buzău.
;RăJduleoou Petruţa, oore urmează să Idem Nr. 42.200 din 9 Decemvrie 1944,
'funcţion� şi mai d�arrte ,eu începere Idem NI'. 42.191 din 9 Decemvrie 1944, gardianul public Mocanu Ion, dela fostul
d�la 1 Decemvrie 194'4, în aceeaşi caIi­ gal-dianul public el. III Bogatu Ion, dela Comisariat de poliţie Reni, în prezen t La.
;tate, în DÎI:ooţiuuea Generală a Poli­ Chestura poliţiei Ploieşti, se transferă Chestura poliţiei Oradea Mare, se trans­
ţiei. în int.eres de serviciu, fără drept de in­ feră în interes de serviciu, fără drept de
demnizaţie, pe data. de 15 Decemvrie indemnizaţie, pe data de 15 Decemvrie
1944, la Chestura poliţiei Brăila.
I de:m. NI'. 41 . 900 din 8 Decemvrie · ' 1944, la Poliţia T. Severin.
'1 944, se revine alS11p.ra suspendării d in
Idem Nr. 42.20] din 9 Decemvrie 1944,
funcţiune a a.gentei de poliJie Alexan­ Idem NI'. 42.192 din 9 Decemvrie 1944,
g1ardianul puhlic el. III Colţ Şerban, dela
oresc'll Alice, d.ed'a ChestUl'a poliţiei comisarul ajutor Andreescu I. Ioan, dela
fosta Chestură de poliţie Cernăuţi, se
Ploi,eşti, făeută prin decizia NI'. 23.453 Poliţia oraşului Roman, se transferă în
transferă, în interes de serviciu, fără
din 19-44. interes de serviciu, pe data. de 15 Decem­
drept de indemnizaţie, pe data da 15 De­
vrie 1 944, fără drept de indemnizaţie du
cemvrie 1944, la Poliţia oraşului R. Să •

IdOOl Nr. 41.907 din 8 De.c.e mvrie . transport, la Detaşamentul de poliţie


"at, pe post repartizat dela fosta Ches­
,1944, OOllul de serviciu clasa II Pop Pucieasa.
tură Cernăuţi.
'F lorian, din Direcţirunoo Generală a
1B0liţiei se nUimeşte ,pe data de 15 De­ Iăem Nr. 42.193 din 9 Decemvrie 1944, Idem Nr. 42.202 din 9 Decemvrie 1944,
oemvrie 1944, în funcţiunea de cusătol' Bărbulescu Smaranda se angajează. p e telefonista. el. II Andronic Melania, dela
de dooare olasa I I , grupa D, tabela 1, data de 1 Decemvrie 1944, tn funcţiunea Poliţia oraşului Huşi, se tran:::feră, în in­
tipul 6 de salarizare, î n Direeţiunea , de informatoare diurTJ.i.,ră, în Direcţiun�a teres de serviciu, fără drept de indemni­
Gen-erală a Poliţiei. cosiderându-Be, pe gr nerală a pc iiţiei, cu dilrnă fiJ'ă luna rtt zaţie, pe data de 15 Decemvrie 1944. la
aceeaşi daiă, demisionat dJn fll.ll c ţiu­ Je .ei 5.00u, plus inde'I< >l itaj·r. de s. tlm­ Inspectoratul regional de po1iţie Bucu·
n� de MI. de serviciu. .
pelt aferen t i. 3,l'estei rtltdht..t ;uni, resti. .

11
8204 MONITORUL OFICIAl; (Partea I) Nr.. 293 r8 Dee.emwie 1944

Idem Nr. 42.203 din 9 Decemvrie 1944, Id-em. NI'. 186.«8 din 14 De.ce mv rie 224. publicată în Moni torul Ofi.c�al Nl'
d-I K ope Ştefan, se angajează in funcţiu­ llt44, d-I Motaş C. IO'D., insti tu tor cu 5 81 din 6 Ap ri lie 1943 ;
noa de informator diurnist în Direeţiu­ gro.,daţi i l a şc oala prianară "Spiru Ha­ Având în ve<1ere d ispoziţiile de ci ·
nea generală a poliţiei, cu o diurnă fixă ret" din Iaşi, se deleagă pe data ime­ ziunilol' ministeriale NI'. 79.500 din 11
de 6.000 lei lunar, p lus indemnitatea de diat următore p u b l i cării p rezen tei .de­ A pri l ie Ilt43 şi Nr. 99.973/18.0241 din
scumpe (' pe data de 1 Deeemvl'ie 194!} ciziuni in M onitorul Oficial, insp ector 18 Mai 1943' ;
g·en�rnl, la dispoziţia ministerului. Având în vedere diStpoziţ�unile legii
Prin decizia d-lui director al peniten­ NI'. 519 p en t ru reglementare a unor 1'·a:
ciarelor şi institutelor de prl'venţie Nr. Tdeun NI'. 186.449 d i n 11 Decemvrie p orturi dintre proprietari şi ch i ri aşi,
23.689 din 13 Decemvrie 1944, d-I Du­ 1944, se dtlleagă, pe da ta imediat ur­ publiClată în Monitorul Oficial Nr. 245
mitru St roe, şef de secţie în Adm ini stra­ mătoare publicării prezentei dedziuui din 23 Oetoonvrie 1944 ;
ţin. explo!IJtării munci i penale, se numeşte in ' M onito rul Oficial, următorii inspec­
Având în vedere avizul c<mteMiosu­
ges tionar in bani ş i materiale, însărci­ tori geuerali, şefi de �egiune: .
lui ministerului NI'. 556128.544 din
nându-Be cu conducerea şi administrarea D-I Gheorgh iu 'l'Taian, il1spe'ctor ge­ 1943 ;
magazinulu i de desfacere a pr oduselor a­ neral şe�, }a r€tgiun� şcolar ă 1i3.ş i.
telierel o r penitenciare, cu toate atribu­ Având în vedere eon.statările şi pro­
ţiullile şi ră spunderile ce decurg din a­
D-I Tr�andaf AleXiallldru, i rmpector puner i l e făcute de comisia pentm sta­
general şef, la regiunea şeolară Galaţi. b ili rea valorii l ocat ive, a camerelor ocu­
ceastă funcţiune.
pate în imobilele şcolilo]' primare şi
Idem NI'. 186.476 din 14 Decemvl'ie de eopii mici din Mun id p Î u l Bucu­
Idem Nr. 60.968 din 8 Decemvl'ie 1944,
)le data de 8 N oemvrie 1944, gardianul 1944, d-I Gheorghiu Traian, pro:OOsol' r-eşt i şi pen.u'u verificarea situaţiei tu­
el. II Stiuj Alexandru, dela Penitencia­ de,finitiv cu două gmdaţii la Li<wul tu ro r 1iI.eeIQr ee locu<ooc în aeesre imo­
rul Tulcea, se lasă în disponibilitate pen­ Naţional din Iaşi, se deleagă inspector bile"
t ru părăsirea s erv ici ul ui. general pentru. învăţămâ.IlJtul secoo-dar,
Decidem :
pe data publicării prezente i de:ciziuni
Pe data de 10 Dec�mvrie 1944 se pri­ Art. 1. - Teodorescu Ştefan, va plăti
fi �i[()nitornI Ofidl8.1.
meşte demisia din 8ervicu a gardianei el. în plus SUIOO. de lei 1 . 290 peste chiria
II Ciofâl'Iă Valeria, dela Peniten�rul a.rru ală de 25.800, ce reprezintă eoba de
Ideun Nr. 186.471 di n 14 Deeemvrie
Mislea, pentru interese familiare. 10 la sută, cu care s'a majorat chiria pe
1944, . în ved.ell'ea. !IIlplieări i d-e-eretulni­
lege Ni'. 2.2155, pentru modifieal-ea. legii timpul dela 26 Oetom vI'ie 1944 până
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢlo-NALE Nr. 486 din 1944, se in-&titue La. IalCetlt la 31 M.artiu 1945.
Prin de-ei zia, ministeri ală NI'. 177.521 departament 'ummătool'ele subcomisiuni D:l Ha:şeganll Ion, va p lăt i �n plus
din � Deeemwi e 1944, Cen trul perma­ de epuraţie : lei 2.080 peste oo iria; anuală de 41.600.
nent de goopodărie rurală din Topolo­ Teodor Naş, Iol'gll Stoil8.n şi Ştefan D-I Micu Vasile, va plăti în l)lus lei
velIli -MulSCel, se t\<1Il8for.mă, pe data de Troo()l'ian, i�pootc-ri gen-&ali, pentru 2.010 peste chiria anuală de 40.200. .
25 Noemvrie 194�, în şooala de gospo­ prmesorii dela şcol i le secundare de D-I Popescu Gheorghe, va plăti în
{tă rie de gradul 1. floote eategoriHe- din euprinsul l'egiunii pl'U'8 lei 1.720 peste ch iria anuală de
şoolaTie Bueureşti. 34.400.
Idem NI'. 187.371 din 16 Decemvrie
Gheorghe Dumitrereu', inspector ge­ D-I Vârloo Vâlcea, va plăti în pIua
1944, se revine asupra dec iziei ' NI'.
:oor.a l ; Ilie Tulbu.rea.nu.. şi I. C<lciuban, lei 533 peste chir i a ,anuală de 10.600.
1�.509 din 1944, în 00 priveşte roohe. pentru corpul didactic primt'1a> dela şco­
marea Ia catedră a d-Iui Pe tre Gh. Po­ D - l Angelooeu Nicolae, va p l ăt i în:
lile din Capitală.
pescu, din p ostul de inspector de cir­ plus le-i 850 peste chiria &n'UaIă de
cumscripţie. Idem NI'. 184.952 din 1944, d-l 19.000.
D-I Petre Gh. Popescu se menţine în Gheorghe Jooan, absolwnt a. patru D-I Ungurerurn Ion, va p l ăti în plu<s
p()stul bugetar de inspector de eircum­ .c,llase primare, se oogajează în calitate lei 1.800 p este ehiriJaJ iII!lu
l ală de 36.000.
scripţie, la dispoziţia ministerului, şi se d� om de serviciu, la Institutul Pas­ Pr. Mataehe Erade, va pl ăt i in plu'S
repartizează, în ac.eeaşi ca.Iitat&. Ia Re­ teur, al Facultăţi i d.e M<edieină din 12.172 peste ch ir ia an'fra lă de 43'.440.
giunea Cluj, C€lruorm deciziei NI'. 159.589 Cluj-Sibiu, mmând a fi retribnit eu (}
D-I Gerea Octavian, \Toa. pl ă ti în plus
din }lt44 . diurnă lunară echivalentă salariului
le i 6.50 p es te
chiria a!lluală de 1 3 .000.
gra dului de om de servieiu cLasa IV,
D-sa va primi. în continuare, salariul D-na G.eorgescu Fl., va plăti în plus
grnpa D 1. tipl11 8, categoria I sala­
de inspector de circumscripţie cu 5 gra­ bei 413 peste ehiria amIală de 8.260.
l'i2iare, di n fondul prevăzut la art 66
daţi i , 19.900 lei lunar, ca tego·ria l-a, D-IUt Negrilă. ��lex., va p l ăt i în plus
al bugetu lu i de pe exerc i ţiul financilail'
tabel de salarizare A 8 Ms, tip 27. 1944-1945, în COOfOlmlitate eu d ispozi­ lei 413 p€'Ste chi r ia anuală de 8.260.
ţiuniIe n.rt. 59 din Codul . flID0ţiooariJor D-na Pă unescu Sp., VIa, plăti în plus
Idp-m NI'. 185.912 din 19.44, d-I /I,l'hi­ JY11'bHci şi ari. 13 din legea pentru un�le lei 1.340 peste chiria rBiIltlial ă de 26.800 •

. tect R. B or deooch e se numeşte, pe ziua m ăsuri financiafl'e cxeepţi()nare în vi­


unedlat .
următoare publicării în Monitorul
D-I Chiajna Gheorghe, va p lăti în!
goare, precum şi in bll2Ja &vizului fa­
plus Iei 1.740 peste chir1a anuală d�
Ofic ia l , a prezentei deciziuni, p l'()fesor vorabil al oomisiei speciale pentru OOU­
34.800.
!8Igregat la catedra de Istoria Arhitt>,e­ păd de posturi şi angajil,r i de persooo l
tur i i , dela Facullls,t€ta de A rh i tec tură temporar di n Ministerul de F i nanţe. D -na P pa dron Auast.,
a n VIiI. pliU în
a P ol i te-hn icei din Bucureşt i, grupa A plus l ei 463 peste chiria anuală de
8 bis. tipul d-e sa l ariu 212, pe baza OOD­ Noi, iIlIdminist:r.atoml Casei Şooarel�:r 9.260.
cursului depus şi în conformitate eu şi IL Oult-urii Popomlni din Ministerul D�l Hll!mă Nicolae, va pl ăt i în plus
, dispoziţiunHe a,rt. 65 şi 66 din legea Ed'Uea.ţiei Naţi�naJe, lei 1.220 pest� eh iril8. annală d(' '24.400.
relativă Ia &ganizarea învăţământnlui Având în v-ed€1l'e disIJ()ziţhl'I1ile ·legii D-I Gane a Pandova, va plăti in plus
snpeori(}l". Nr. 198 din 1 Aprilie 194-3 şi I�gii Nr. . lei 1.690 pes� chiria. a.nu&lă de 33.800.

ta
�B Deeemwie 1944 tlONITORUL OFICIAL (Partea 1) NI". 293 8205 ·

D-l Hogiu Ion, va plăti în plus lei Prin decizia d-lui administrator al ciară Soroca, repartizat pentru evacuan'
6 5 0 peste oehii'U!. anuală de 13.000. Oasei Şcoalelor şi a Cult1l1'ii POtpQrului la Administraţia financiară Gorj, 1'0
D-na Ciuru Ernestina, Vla, plăti în din Ministeml E d u,c.aţ ie i NI'. 28.778 t.rece in gra d echivalent de impiegat fără
,phts lei 862 peste chir �a, all1l1ală de din 13 Decemvrie 1!}14, d-l A. ManQ liw, gradaţie, grup a A 9, tipul 35 de salari­
17.240. avooat consilier �l Contenciosului Mi­ zare, la aceeaşi administraţie, pe data de
D-na Georg.e;Scu E liza" va plă t i în nistel'1llui Educaţiei, sinistrat, va plăti 22 Decemvrie 1944.
plus lei 1.000 peste chiria an:l1llfl J ă de drtept chi rie lei 4'.344 lunar, indemn iza­
.
20.000.
,
ţia de chirie aferen t ă saLa·riului aiUl, Idem Nr. 38.618 din 12 Decemvrie
D-na Băjenarn Ele-DA, va plăti în plus 2.000 lei lUDIair p entru hllJl1 inat şi 1944, se revine asupra deciziei ministe­
plus lei 1.4W peste chiria. anuală de încă lz it , pentru o cameră şi o c ămăruţă riale Nr. 28.290 din 10 Noomvrie 1944, nu­
28.200, 00 ocupă în imobilul intern!l!tului Li­ mai în ('eea ce priveşte transferarea d-lui
,
D-na PI:iiV �1 MiuTia, va plăti în plus ceului "Matei Basnrob " din Capitală, Popo vici Valerian, subşef de birou cu 3
lei 578 peste ch i ria an'llft,li d� 1l.5U0. cu înoopere de,la 15 Octomvrie 1944. gradaţii, dela Administraţia finandară
D-na Rădulesc'U! Elena, V1IIl plăt i Chiria stabilită se va depune de d-l Braşov. la Administraţia financiară Trei
'1n plus Lei 1.526 peste chiria oo.uală de M"ocat c()nsilier A. Mauoli'Ul, La: Comi­ Scaune, urmând ca susnumitul să func­
·3{).520. tetul şoolar al Liceulu,i "Matri Basa­ ţioneze mai departe la vechiul său pod.
. D-na Timotin M elania, va plăti în irab " din Oapitală, contra ehibmţă din
plus. lei 1.790 peste chiria l8!I1uJă d<e .registrul special. . Idem NI'. 38.602 d in 12 Decemvrie
,35.800.
" 1944, <I-ra Dogaru Eugenia, dactilografă
D-na. Ionescu H. MariAJ, V3. ' plăt i în iUINISTERUL FINANTELOR fără gradaţie, dela Administraţia finan.
plus lei 1.79.0 peste chiria a,nu.ală de
ciară Alba, BO transferă, după cerere, pe '
35.800 . Prin decizia ministerială NI'. 920.606
. data de 22· Dacemvrie 1944, la' Adminis­
D-i But6i Mihai, \'Ia. plăti în plus lei din . 8 Decemvrie 1944, d-I N icolae Hoară,
traţia financiară Mureş.
') ,'29.0 pest� chiri.a. anuală d� 25.800. se angajează temporar, în calitate de
D-I ButmJJru Vl!lsile, va p1ăti în plus magazioner el IV, diur., grupa D 1, tip 8
, Idem NI'. 38.608 din 12 Decemvrie
·lei 2.25.0, peste chiria anuală de 45.000. de salarizare, la . va ma Bucnr�ti-Obor,
D-Da Teodorescu Cleopatra, va plăti 1944, d-I Tămaş Flaviu, impiega t cu 3
pe data prezentării la serviciu, care nu
gradaţii, dela Administraţia financiară
în plus lei 2 .3'5.0 peste <CthJ.ria anuaJă 11e va. putea depăşi 3() zile în urmă.
Timiş-Torontal, s� transferă, după ce­
47.000.
D-na Anculesoo Constanţa, v� plMi rere, pe data de 22 Decemvrie 1944, la
Ldem Nr. 36.u76 din 5 ' DeOOJllv'1"Le
fu plus lei 1.200 peste chiria, oa,UUl&!ă de Administraţia financiară Sa1 u Mare.
194'4, d-l Nicolae Cern.ăteanu, oonsil ier
24.000. , oontrolro-, pensionar, se angaj�ază tem­ Idem N:r. 38.612 din 12 Decemvrie
D-l ştefoo P. V,asiLe, va plăti în porar, în serviciu, pe timpul 1 Iulie":'"
,plus lei 650 peste chiria anuală d-e 1944, dona Văleanu D01llnica, impiega,tă
30 Octomvrie 1944, cât a prestat Ser"­
),3.000. vidul ,efectiv, \Jontinuând la. exe rc i tla
cu 2 g�adaţii, dela Administraţia finan­
, D-I POl'cescu Alexandru, va plăti ln ciară Rădăuţi, repartizată pentru eva­
eontrolul preventiv la Ministerul Ara..
plus lei 650 peste chiria anuală de ool'ilor Int�e. cuare la Administraţia financial:ă ţ;a­
13.000. raş, se transferă, după cerere, pe data
Numitul se con.sideră angajat în con­
D-na A11lI'el�3J S ilm, v.a plăti în plus de 22 Decemvrie 1944, la Direcţiunea Ge­
diţiunile art. 8 din legea NI'. 192 din 1
lei 3 . 8 5 5, 15 l� sută peste ch i ria anuală nerală a Datoriei Publice.
' Aprilie 1944, urmând a fi saLairÎ,a,t cu
d·Ei 51.400. diferenţia di nt re pens ie şi salaritcl cu­
Pl'. D-tru Mieşuneoou., va p lăti în plus J:dem NI'. 38.616 din 12 Decemvrie
venit grad'U:lui avut la trecerm în r-e­
'Lei 6.000, 15 l� sută peste chi>rhaJ laiJ1'Uală 1944, d-I Nedelea Dumitru, şef de secţie
h'lllgel'e.
de 8'0.000. fără gradaţie, provenit dela fosta ad­
ministraţie financiară Chilia şi reparti­
Ministel'Ul fa,c erilor bllterne, va plă­
A Idem Nr. 37.641 din 9 Decemvrie 1941,
zat pentru evacuare la Administraţia fi·
'ti în pl'1ls lei 7.500, 15 la wtă peste ehi­ d-nele Elena Oostea, Elena Leonard
nimciară Sibiu, se transferă, după ' ce·
iri� anuală de 100.000. şi Mal'gareta Dulgheru, se angajează
rere, pe data de 22 Decemvrie 1944, la
Liooll1 1. H. Rădul ec;cu, VJ8J plăti în temporar, în funcţiunea de femei de ser­
Administraţia financiară Satu Mare.
plus lei 3'6 .000, 20 UlJ �ută peste ohiria viciu la bufetul acestui departament, .cu ,
,anuală de 36Q.OOO. o diurnă de lei 7.000 bruto lunar fie­
care. Iclem Nr. 38.620 din 12 'Pecemvri�
D-I Pârvanu Ion, va plăti în plus lei
17.380, 20 la su tă p'este chiria alll'ullJIă de 1944, d-nă Colovopol Viola; subşef dc
J73.800. Idem Nr. 38.807 din 13 Decemvl'Îa birou cu 1 gradaţie, provenită dela fosta
1944, d 1 Mavrodoglu Constantin, fost administraţie financiară Storojineţ şi re­
Art. 2. - Chiriile stabilite se vor re­
impiegat clasa III; în serviciul exterior partizată pentru evacuare la Admîn is.
ţine prin ştatele de salariu lunar şi se
al Miuisterului de Finanţe, lăsat în dîş.· traţia financiară Argeş, se transferă,
,vor depune la comitetul şeolar ',comunal
ponibilitate pe data de 1 Iulie 19,10, rlupă cerere, pe data de 22 Docemvrie
al Mun iciop . B-utCUireşti, oontl'a ,chitan­
pentru neprezentare la post, se repl'ime­ 1944, la Administraţia financiară Sect.
ţă din r�lstrul spoedal.
Art. 3. - D-nii: inspector al Munici­ şte in serviciu, pe data de 22 Decemvrie I! Negru.
piulu i B'UlCureşti, insp€cto.r şef al Re­ 1944, în funcţiunea şi gradul avut de
giunii şeolare Buc1H�tî şi pl'eşedintele impiegat cu 1 gradaţie , grupa A 9, tipul Mam NI'. 38.600 din 12 Decemvl'ie
Oo.m itetul'Ui şcol'arr cltltlUlla l al Munici­ 34 de salarizare, la Administraţia fi­ �
1944, d-I Neaga Gheor e, impiegat cu
,:pj-ului B ucmeş t i Slmt însărcinaţi cu a­ nanciară Sectorul IV Verde Capi.taIă. 1 gradaţie, dela fosta administraţie fi
dueere-a la înd ep l in ire a prerentei dir nanciară Lăpuşna, repartizat pentru
ciEi'lliJl i. Idelll NI'. 38.610 ilin 12 Decemvri.e evacuare la Administraţia financiară
Di3,tă la 13 De,�'emvriG 1944; 1944, d-l Bacalâm Dumitru, agent admi­ Arad, a fost transferat, după cerere, pe
'
'Administrator, lUircea Florian nistrativ cI. Il, grupa C 1, tipul le sala· data de 22 Decemvrie 1944, la Admi­
INI'. 28.779. rizare 9, dela fo�)ta administraţie finan- nistraţia financiară Sect. IV y()rde.

13
,
8206 MONITORUL OFICIAlI (Partea t) Nr. 293 18 Decemwie 1 944

Idem Nr. 38.604 din 12 Decemvrie Idem NI'. 37.433 din 8 Decamvrie 19-14, c) La gt'adul de 3ubşef de birou fără gradaţi.
1944, d-ra Ganga Eva, dactilografă cu d-l Ghiba 1. Dumitru, fost agent de ur­ Grupa A 9, tip 32
1 gra d�.ţi e, dela Administraţia finan­ mărire, Iă�at în digponibilitate pe dala 1 . Sabanov Stela, impiegat cu 2 gra­
ciară Târnava Mare, se transferă. în (le 1 Iulie 1940, pentru neprezentare la daţii.
intf1resul serviciului, pe data de 22 De­ po::t, 3� I'cprimeşte �n �erviciu, pe dat:1 2. Cârnaru . Paraschiva, impiegat cu 1
cemvrie 1944, la Administraţia financiară , de 20 Decemvrie 1944, in gradul de agent gradaţie.
Mureş. a dministrativ cl. IlI, grupa C 1, tipul
d) La gradul de şef de depozit prlnci,al
10 de salarizare, la Administraţia finan­
Idem NI'. 38.606 din 12 Decemvl'Îe
fără gradaJie
ciară Hunedoara,
Grupa A 28, tip 27
1944, d-l Chisovschi Ioan, subşef de bi.
l'QU cu 1 gradaţie, pe loc, dela Adminis­
1. Giurcă Stanciu, şef de depozit fă;r�
Idem NI'. 38.111 din 11 Decemvrie 1944,
traţia financiară Sect. IV Verde, se tran­ gradaţii.
d ·na Carb�iuc Alexandrina, fostă impie­
sferă, după cerere, pe data de 22 Decem­ 2. Andrei Radu, şef de deJlolit făr�
gat el. I II în Serviciul exteriQr al Mi·
vrie 1944, la Administraţia financiară . gradaţii.
tlis terului de Finanţe, lăsată în dispnni·
Sect. Il Negru. e) La gradul de agent de control prinCipal
bilitate Ile data de 1 Iulie 1 940, pentru
reprezentare la post, se reprimeşte tn fără gradafle
Idem NI'. 38.614 din 12 Decemvrie Grupa A 28, tip 32
�('rviciu, pe data de 22 Decemvrie 1944,
1944, d-l Dunea Constantin, şef de bi­ 1. T�mescu Ionel, agent de control cu
in funcţiunea şi gradul avut de impi':lgat
rou cu 1 gradaţie, provenit dela Adminis­ 2 gradaţii.
cu 1 gradaţie, la Administraţia finan­ .
traţia financiară Iaşi şi repartizat pen­ 2. Constantinescu Gheorghe, agent d�
"iară Târnava Mare, unde funcţionllază
tru evacuare la Administraţia finan­ control cu 2 gradaţii.
ea di u rn is tă şi ' evaellată dela fosta Ad·
ciară Vâlcea, se transferă după cerere,
m inistraţie. financiară Cetatea-Albă. 3. Didu Anghel, agent de control CUi
pe data de 22 Decemvrie 1944, la Admi­
2 gradaţii •

nistraţia financiară Sectorul 1 Galben.


Prin dedzia d-Iui director general al 4. Haţieganu Andrei, agent de control
Monetăriei Naţionale cu NI'. 8.407 din cu 2 gradaţii. .
Idem NI'. 38.638 din 12 Decemvrie
1944, d-l Bude Virgil, inginer ordinar 1 944, d-l Constantinescu Vasile, şef de 5. Angelescu M ihai, agent de contr{)l Cul
clasa 1, dela Administraţia financiară serviciu cu 1 gradaţie, se însărcinează CUI 2 g'radaţii.
Tutova, detaşat cu atribuţiu�i de ajutor \�onducerea serviciului casierie1, fiind a· 6. Savu Vasile, agent de control cu l!
al şefului Serviciului Reg. V M. A. T. jlltat de d-l Metodiu Stegaru, arhivar gradaţie.
Iaşi, cu sediul provizoriu în- oraşul Ga­ registrator cu 1 gradaţie. D-rele : Miheea Maria şi Popescu Filof..i
laţi, se transferă. în interesul serviciu­ Prin acea,sta devine gestionar 'al casie­
) teia, reuşite la concursul ţinut tu lun �
lui, pe data de 22 Decemvrie 1944, la riei, conform prevederilor legii contabili­ . Martie 1944, pentru ocuparea l{)curilo�
Administraţia financiară Covurlui, in tăţii publice. de impiegat, vacante în Serviciul centra1l
aceeaşi situaţie, al Administraţiei Comerciale M. A. T., se
Prin decizia d-Iui director general al numesc, pe data dlC 1 D ooemvriJe" 19 �
Idem NI'. 38.640 din 12
'
Decemvrie administraţiei comerciale M. A. T. NI'. prima în gradul de impiegat fără gra�
1944, d- Evitchi Valentin, agent de 26.398 din 8 Decemvrie 1944, d-l Gh. Sa· daţii, grupa A 9, tipul 33, iar cea de ai
control principal cu 3 gradaţii dela fosta banof, şef de bir{)u în Administ.raţia co­ doua în gradul de impiegat fără gradaţii ':
Administraţie financiară Lăpuşna, eva­ mercială M. A. T., şeful serviciului �on­ grupa A 9, tipul 35 de salarizare.
cuat la Administraţia . financiară T1'.­ travenţiilor, este în drept să ccni'tate
Mare, se transferă, în interesul serviciu­ Idem Nr. 26.008 din 11 Decemvl'ie
infracţiuni şi să dreseze procese-verbale
lui, pe data de 22 Decemvrie 1944, la. 1944, pe data publicării prezentei de�
de contravenţie prelimitare şi definitive
Administraţia financiară Mehedinţi, cu c iziu ni în M on i torul Oficial, funcţio­
la legea monopolului vânzării spiriu­
repartizarea la Depozitul de zahăr ne­
lui, băturilor spirtoase şi a taxelor de
narii notaţi mai jos se transferă, înJ
taxat şi atelierele de surogate de cafea
consumaţie din 22 Aprilie 1932, cu toate
interesul sel'vi-ciului" după cum ut:.,
din oraşul Turnu Severin.
modificările ei ulterioare, în într�aga
m ează :
ţară. Melinte Victor, şef depozit fără gra­
Idem NI', 37.998 din 11 Decemvrie daţii, din MlIUiinistraţia centrală, la'
1944, d-l Avram Costache Ion, agent depozitu l Botoşani.
·Id<IDl Nr. 27.771 din 16 Decemvri e
administrativ clasa II, de pe lângă Ad­ Gheorghill Vasile, agent de c�ntr�r
1'944, se ava.nsează, în locuri vacan te, pe
ministraţia finanCiară Ilfov, se pune în principal cu 1 · grada1ie, dela Serviciul
retragere din oficiu, pe data de 31 De­
data de 20 Decemv.rie 1944, următorii
funcţionari din Sk."Tviciul CJe'Jltral şi ex­ 1 r€gional Bucureşti, la controlul
- ca;.'
cemvrie 1944, pentru cauză de boală con­
terio1' M. A.. T., admişi definitiv la a­ zanelor în judeţul Argeş.
tractată in timpul dar nu din cauza ser­
viciului. vansare prin deciziile Nr. 61.683 ş i ,Mălrţoiu Ion, agen t de control prin­
61.684 din 4 F'ellruarie 1\94,4 rpluJblicate cipal cu 1 grad aţi e, dela Sterviciul I re;-;
Idem Nr. 38.006 din 11 Decemvrie în Mooi torul Oficial Nr. 30 din 5 Fe­ gional Bucureşti, la depozitul CâmpUi'
1944, d-l Şerban Ştefănescu, agent ad· bruarie 1944 : lung-Moldoya.
ministrativ clasa III, de pe lângă Ad­ . Rădescu . Dumitrl1, agent ad·tiv,
ministraţia financiară Prahova, suspen­
a) La gradul de contabil principal fără gradiJ/ie dela depozitul Craiova, la fabrica de
dat din serviciu �onform art. 57 din ve­ Grupa A 27, tip 27 bere Aurora-Calafat.,
chiul . Statut al funcţionarilor publici, 1 . Balcea Elena, contabil cu 1 grad a ţie. Scarlat M. Searlat, agent de co n trol
.pe data de 11 Iunie 1939, se pune în principal cu 1 gradÎl.ţie, dela controlul'
disponibilitate, pe data ridicării atribu­
b) La gradul ' de şef de secţie fără 'gradaţle cazanelor din judeţul Mehedinţi, ia d e-
Grupa A 9, tip 27
ţiunilor, pentru însuşire de bani publici, pozi tul Iaşi. .
·
prin eliberare de chitanţe ireale şi nere. 2. Di�conescu · Nicolae, cOllţapil_, cu 1: .
. Plen,ţc�vschi Leon id , agenţ de �nt��l,
guli grave in serviciu,. gradaţie. . . - " . . . . . principal cu 3 gradaţii, de-la Servieiul

14
MONITORUL OFICIAL (Partea. 1) NI'. 293 8207
i : ; .' I
' : � • ,

(lI l'egiQn11.1 C raiova. la fabrica de oţet Gheorghe D. Gheorghe, agent de con­ controlul cazanel<>r şi dist. in Câmpu-
.
�ieo.re.,tl.-Tecu.ci. trol cu 3 gradaţii, dela depozitul Târ­ lung-M'us c el .
Alexandru ZâJJlfir Ion, age-nt admi­ g<lviţlte la fabrica de şampanie "Rhein" - Sapojnioov Vsevo lod, şef depozi t cu
; . .
�listjl'ativ �l. II, dela depozitul Caraeal AZuga. 2 gr ad aţi i, dela depozitul Lugoj la �r­
4& depozitul Roman. Bucoteanu ' Nicolae, agent de control viciul II l'l�i(}n� ! .
Spiridon Ana, s ubşe'f de birou cu 1 principal făta gradaţii, d ela depozitul Suteu P e tr e, age nt de contro.l priiici­
gl'adaţi e, del a dep ozitul Roş iori i (le CăIăraşi la fabrica de spirt lI1ăr ginen i ­ p al fără gr adaţii.. dela fabrica de oţet
. �ede la Serviciul VI regio:Q.al B acău. Bacău . Acetum-Arad la S erv ic iu l IV regj()n a l
Front"covsehi Vladimir, ch im ist el. Ni�olau Vasile, ageut · de cOIit�ol Timişoara.
nI, dela controlul imEr. Câmpulung la pri ncipal eu 1 gradaţie, dela lepozi tu l Gridencu Ion, inginer ord. el. III,
�ou.trotul depozitelol' Braşov. , Oonstanţa la depozi tu l Făl t i ce ni. dela Ser'vic iu l V regi 6nal Iaşi la �r­
: Coto1"obai Cons tau tin, in,g'inel' . orq,i­ . Pe data publicării prezentei deci­ viciul II regional Craiova, pentru con­
)lar el. III, dela depozitul Cra iova la. ziuni în Monitorul Oficial, :fuD.eţionarii trolul depozi t elo r.
:Cire. 22 ind ir o te Baeău, Romap,
o
. notaţi mai jos se transferă., după ee­ - 'Stănescu Iancu, agent de control
Neamţ. :rere, după cum urmează : p'rinc ipal fără grad aţie, dela fabricile
Pân2M'li Şi1eftam, ageu.t de oonrtrol, Giilrcă- StanCiu. şef depozit fără gra­ din Galaţi la B irou l 8 de control ' :M:.
principal cu 1 gradaţie, dela d epozi tul daţie-, d i n Ad1ministraţia rentrală la A. '1'., Bucureşti.
�illrgiu la depozitul Răldăuţi. depozitul .Alba. Eilache Ion, agent d e control prin­
II'imia. Nieolae, chim ist stagiar, dela " Ştefănescu Teodorj' a" crent de control ţ
cipal fără grada ie, drela dist. de lemn
�rvic iul III regional Braşov, la Circ. cu 2 'gradaţii, dela fabrica Higeia-Giur­ Dă11n ăn�u BMăU: la depozitul Târ­
,25 fabr. Rădău ţi" Câmp ulung. giu, la conttolul cazanel{)T din jud. govişte.
Popeseu T raian, a" ooent de control cu Dâmboviţa, Ş erban Vasile, şef de depozit fă.ră
:3 gradaţii, dela Oficiul AL A. T. NI'. 1 Soetalov Nioolae, ohimiat el. III, dela gradaţie, dela depozi tul Buzău 111 de-
p ozi tul Ploieşti. .
�ibiu la d'€lpozi tul Rădăuţi. Serviciu li regional Craiova la C irc. 4
" BQrooan Iosif, agent de control cu 2 fabr. Sectorul IV Ve-de, BucureŞti. N egulescu Gheorghe, . agent dia control
gradaţii, del a fabrica de spirt Oarda Coşniţă Ion, agen t <le oontroJ princi.IY<l.1 fără gradaţie, dela �epozitul de ţu ică
de Jos la fabr ica de oţet Hereule.s-Aiud. cu 2 gradaţii, dela depozitul R.-Vâlcea Văleni-Prahova, la depozitul
. Dealul .Zo-
la dE'>pozitul Cons tanţa . rilor�Bucureşti .
. Atan1lSiu Marria, im pi egată fără gra­
daţii, dela 8erviciul IV regional Tim i­ Popa Dumitru, agent de eontrol prin­ Diaconescu Filon, agent de con trol
,oara la Serviciu l V regional Iaşi. cipal fără gradaţie, d-e1a dep ozitul Ca­ fără ' gradaţie, dela depozitul dre 'ţuică
Pascal Il ian a , impiegat[ cu 1 grada­ ra.ca.l la depozitul R-Vâlcea. Pătârlagele-Buzău l a depozitul de ţuică
�ie, d,ela S erviciu l IV regional Timi­ Cerchez Vasile, agent de con trol Văl en i-Pr ahova.
Şoara l a Serviciul V regional Iaşi. principal fără gradaţii, dela controlul
Ruf,u N ic o l ae , om de serviciu el. li, cazallf310r Teleorman la depozitul Bra- MINISTERID. ECONOllUEI NAŢIONALE
dlela Serviciul IV regi onal Timişoara la şov. •
N o i , ministru secretar de Stat la De­
Se rv ici ul V regional Iaşi. Cârnaru Ion, agtent d e control prin­ partamentul Economiei Naţionale,
POPlliţa Au gustin , a",noent d� control cipal fără gradaţii, dela depozitul Qâm­ Având în vedere dispoziţiunile le�ii Nr.
principal cu 1 g mdaţ ie, dela depozitul pulung la depozitul Su ceava. 751 . pentru înfiinţarea Oficiului Exporta­
Lug�oj la distiloerr-i'a VIlilea M inişu l'u i ­ Cfllhăreanu Nicolae, agent de control torilor de Cereale şi Furaje, publicată în
p.a,r8IŞ. cu 2 g rad ati i, dela controlul cazanelor Monitorul OIicial Nr. 266 din 13 No�m­
Jolon1icovschi Gheorghe, agent de din jud. Muscel la fabric a de .bere Tra­ vrie 1943 ;
'c()n trol fără g r a daţi i, dela depozitul ian din 'I'.-Severin. Având în vedere propunerea Subsecre­
�alaţi la depozitul Câm:pulung-Mol­ Davidescu Eugen, cJ:1imist el. IIl, tal'Îatului de Stat al Industriei, Comer­
nova. dela fabrica de sp i rt Hoghiz-Târnava ţului şi Minelor,
• Albulesc-u Ion, controlor administra­ Mare la Cire. 3, Sectorul liI Albastru. Decidem:
to r de fa br ică fării. gradaţi�, dela fa­ şi Circ. 5 Ilfov şi Vlaşca, pentru �n.­ Art. ,1. - Se :primeşte demisi unea . d-Iui
tlriea de spi rt Beiuş la Ci�. 22 fabrici trolul fabricilor. inginer Gr. Melinte din calitatea �e mem­
BacălL Chiţu Ioan, agent de control fără bru al consiliului de administraţie al
Enescu Mircea, agent de con '- ro l prin­ gradaţie,. dela fabrica de spirt Hoghiz· Oficiului Exportatorilor de Cereale şi
cipal făJt'ă g radaţi e, dela depozitul Deva TâTnava-Mara la fabrica de bere Boto­ Furaje.
la depO'litul Petroşani. şani . . Art. 2. - Se numesc, pe data prezentei
Pica Boris , agent de con trol cu 1 Ignătescu Vasile, agent administra­ detiziuni, în consiliul de administraţie al
gradaţi.e, dela controlul cazanelor Hu­ tiv, dela fabri'c:3. Ho.ghiz-Tâ�'nlava Ma,re Ofi ci ulu i Exportatorilor de Cereale şi
' Furaie, d-nii :
nedo ara la depozitul Dorohoi. la depozitul Suceava .
Po pescu O. Nicolae, agent de control Popovici Liviu, agent dte c ontro l fără Emil Brancovici, în calitate de preşe­
fără grada ţ i e, dela fabrica de d r'Ojd ie g radaţie, dela fabrica de bere Moldo­ dinte.
" Industria Agricolă Ardeleană" , Arad, VIanu Luduş-T utrca l,a con t rolul OO'Z'8.­ Tache Protopopescu, ca reprezentant al
la o epozitul Galaţi. nelo1" în jud eţul Tim iş . industriilor rare prelucrează cereale, le­
Tudorache Constantin, agent de con­ Dumitriu Nicolae, agent de con trol gumino ase ş i oleaginoa se.
�tTol fără gradaţi e, dela subceutrul Te­ principal fără grada;ţie, dela fabrica Director M. Popa Vereş, ca delegtat al
cuci la d isti ler ia Odobeşti-Putna. Aiud lli- depozitul Alba. Subsecretariatului de St.at. al Aprovi7" "
Dabija D umi tru, �nt de con trol Belcin Pavel, agent de con trol prin­ nării, pe temeiul şi tn condiţiunile prevă­
principal cu 1 grad aţi e, dela fabrica de cIpal fără gradaţie, dela deJmzitul B ra­ zute de legea de înfiinţare şi statutele
spirt Mărgineni-Bacău la fabrica de şov la controlul cazanelor în j ud eţul Oficiului Exportatorilor de Cereale şi
bere Zimbrul-Iaşi. Prahova. Furaj':).
Cristmscu Mihai, de la depozitul Plo­ Eneseu D umitru, agent de control cu . D-I director )l ·Popa. Vereş se scuteşte
Ieşti la Oi rc. 30 fubrici R.-Sărat. 1 gr.adaţie, deladepozi tul Oraviţa. la , de· depunerea. cautiunii ceruti de decretul-

16
8208 )!ONITORUL' OFICIAL (Partea I) NI'. 293

lege Nr. 1.367, publicat in M on i torul Ofi­ d-lui Niculae Oarp, a căru i c,alitate de cu dispoziţiunile legii NI'. 282 din 1943.
cial din 10 Mai 1941. . industriaş fOl-estier a încetat. Art. ,3. - Directorul, comerţului inte­
.
Art. 3. - D-I ministru subsecretar de Art. 2. - Direcţiunea personalulUI, ad­ rior este însărcinat cu aducerea la înde­
Stat al Industriei, Comerţului şi Minelor ministraţiei şi secretariatului esţe În­ plinire a prezentei decizi uni. ,
se insărcinează cu executarea prezentei sărcinată cu aducerea la indeplinire a Ministru subsecretar de S tat, ir. ing. Tudor
dec!ziuni. prezentei deciziuni. Ionescu
Dată la 13 Decemvrie 1944. Dată la 14 Decemvrie 1944. NI', 83.950/944.
Ministru, Aure] ' Leucuţia Ministru, Aurel Leucuţia
Noi, secreta;r general al Ministerului
NI'. 83.642. Nr. 84.087.
Economiei Naţionale, in baza delegaţiei
Noi, ministru subsecretar de Stat la NI'. 71.238 din 17 Noemvrie 1944, dată de
Noi, ministru secretar de Sta t La De­ Departamentul Economiei Naţionale, ..J d-l Aurel Lcueuţia, ministrul t,toliomiei
partamentul Economiei Naţionale, In baza dispoziţiunilor art. 18 din le­ Naţionale,
Având în vedere dispoziţiunile . art. 8
gea NI'. 282, publicată în Monitorul Ofi­ Pe temeiul decretului-lege NI'. 645 din
din legea NI' 57, pentru înfiinţarea Ofi­ cial Nr. 100 din 1 Mai 1943, 28 B �ptemvrif) �94�, pentru orga Jiz lJ'ea
:
ciuhii Lemnului de Lucru (O. L. E. M. Decidem : producerii, prelucrării, transportului şi
N.), publicată in Monitorul Oficial Nr. Art. 1. - Toate boiangeriile, Între­ distribuirii ţiţeiului brut al gazelor şi al
204 din 1 Septemvrie 1943, prindenile industriale de textile de orice derivatelor lor, în tot timpul cât Roma
Având Îl. 'ovedern nota d-Iui pl'pşedinte natură, inclusiv atelierele, filaturile, ţe� nia s'ar afla în stare de război, şi
al Jfidului L �l1'J·ului de l.Ju'ru ing. I. sătowle de lână, mătase, bumbac, celo­ Având în vedere' necesităţile de asfalt .
Dumitrescu Nr. 7.479 din 9 Decemvrie fibră, etc., precum şi tăbăcăriile şi fabri­ pentru iiabricarea de brichete de cărbuni,
1 :J44, cile de pielărie de orice fel, sunt obligate Decidem :
Decidem ; ca în termen de 7 zile libere dela public.ar Art. 1. - Pentru . necesităţile de fabri.l
Art. 1. - Se numesc membri in consi­ rea prezentei 'deciziuni în Monitorul Ofi­ care ale brichetelor de cărbuni, se blo­
liul de administraţie al Oficiului Lem­ cial, să depună la Ministerul Economiei chează in folosul întreprinderilor carbo­
nului de Lucru, d-nii : Naţionale, Direcţiunea comerţului inte­ nnere, întregul stoc de asfalt aflat as­
a) Ing. Alexandru Bratu, administi-a­ rior, inventarul amănunţit, ' cuprinzând tăzi in depozitele rafineriei "Dacia Ro­
torul Casei Pădurilor Statului, membru coloranţii, materialele a�utătoare şi chi­ mano" din Pl() i eşti, pl'le�l1m şi întreaga
de drept, in locul d-Iui ing. Atanasie Ne­ micalele pe care le au in depozit pe data producţie de asfalt a societăţii, până la
delcovici, care a primit altă delegaţie. . publicării prezentei deciziuni, cu indica­ noi dispoziţiuni.
. ' b) General Alexandru Manolescu, man­ rea precisă a cantităţii pe care o are din Ari. 2. - Direcţiunea general� a mi�
datar generaJ al Domeniului Forestier fiecare colorant, chimicală sau materialul nelor este însărcinată cu aducerea la în­
Broşteni, în locul d-lui D.
. D. Negel, de- ajutător. deplinire a prezentei deciziuni. '
misionat ; Art. 2. '- Cei ce nu se vor conforma. Dată la 13 Decemvrie 1944.
c) Sady Schieber, director al societăţii prevederilor acestei deciziuni in termenul Secretar general, ing.
. G. Andonie
- anonime forestiere "Moroeni", în locul arătat, vor ii sancţionaţi în conformitate Nr. 83.457.
. ._ I

Noi, oomisar u l general 1811 preţurilor, . , La pTeţul de 6,8'8 l ei pe mekul cub d'e ga,z metam, fbmt peli­
. In temeiul legii pentru mod ificarea unor illlI' ticole a;le. le­ tru meruaj, se va plăti şi gaJZul metan întrebuinţJaJt pootru �n;'
gilor pentru organizarea ministerelor NI'. M5, publicată În căl zi tuJ looalurilor.
Monitorul Oficial NI'. 2M. d'ln' 14 Noemvrie 1944 ; • . In' 'a.ceste preţruri n u sunt . cuprinse impozitul p e cifra de
In temeiul legIi pentru ' organizarea, ,Com isariatului Gene­ afuceri, timbrul de factură şi ilIllpOz itul excepţional de 6 la.
mI aiI P.retk.ilor şi pen tru linele măsuri' p�ivitoare la regimul .
w� .
preţur il or Nr. 293, pub l i�tă în. M on i torul Oficial Nr. 103 din
La l iv rărHe către autorităţi şi instituţiuni publice, p reţu­
5 Mai 1943. ; ' . . '
l'He proevăzute la pun ctele 1., 2 şi 3 de mai sus vor fi m�jorate
Avâlru! în vedere dispoziţiunile legii pentru actiyarea. pro­
cu impozitul asupra. . cifrei de ' afaoor i , ' cu tim brul de f.actură
ducţiei regimul preţurilor, rep rimarea. spooulei ilicite şi a
şi cu im pozi tul propo.rţional de înregistrare.
d
sabo ta ulu i eoonmn.ic NI'. 282, publicată în Monitorul Ofi0Îa] . . Art. 2. - Contractele 'în curs rămâ.n·
NI'. 100 dilll 1 Mai 1943, cu modi fi cările sale ulterioare ; VIllilabile până la expi­
Având în vedere cererea Sooietăţii :N'!8ft;ionale de Gaz Metan,
rarea lor şi consumato rii posedând asemenea 'c()lutra.:te vor
inregistrată sUJb :N'r. 3.29'3, cab i n et, din 20 Noomvx:ie 1944, plăti preţurile stabilite în ele.
�prin Cl8Jre sol ici tă majorarea tarifelor gazului m e tan ; , <Art. 3. - Pe d a ta publicării p,rezentei' deciziuni În Moni­
'Având în vee. ere avizul Consiliului de avooaţi llil Subsecre­ torul O fidaI, .� abrogă dispoziţiuiIlile pnvitOl3lre la sa'la r li�
taJ.'iatului de Stat al Industl'iei, Comerţu lui şi M inelo r, c.at cuprinse în dec iz i a noastră Nr. 1819, publicată în Mo n i tor ul
în şedinţa sa din 21 Noemviie 1944 ; Ofidal Ni'. 133 din 10 Iulie 1'943, precum şi toate &pfobările
.
Având in v ed ere avizul Direcţiunii m inelo r di!u Subsecre­ de pre,ţm'i date ulterior socie tăţ ii .
taril3ltul de Stat al I ndustriei. Oomerţului şi Minelol', înre-. Ârt. 4: - I.nfracţiuni le .181 p'reveaer il e prezentei deeiziUJii
gistrat sub Nr. 23.388 din 13 Decemvri e 1944 ; se constată şi se "pedepsesc În eonformi ta:te cu dispoziţiunil�
Având în vedere ho tărî.rea Delegaţici economice a guver­
legii Nr. 2&2, pub licată ful Mon i torul Ofiei'al NT. 100 din 1
nul u i , luată in şedin ţa sa din 27 N oemv ri e 1'944,
Mai 1943, cu modificările sale ul terioare.
Dec id em : ' '
Art. 1. Ou începere dela: data publicăÎ'ii prezentei· deciz iun i

Ârt. 5. -' Directorul stabilirii salariil<lr şi tarifelor şi di­
în Mon i torul Oficial, se fixează următO>a,rl e pl'€ţuri pen tru rectorul oontrolului din Oficiul centr8ll de co n tr<ll şi inspe{')­
gm�ul metan, l ivrat ile Societatea Naţională de Gaz Meta:n : ţiun i sunt ÎnsărciruaM cu· aducerea la, Îndeplinire a. di8po�iţ.iuni­
. Lei pe metrul cub
Exphcaţm
. m. loco-consum at or lor p'l'ezentei deciziuni.
Dată la 16 D e cemvri e 1914.
1. PEllIUl'U inclustrie . . . . . . . . . . . . . . . . • • • • . . . . 6,n
Comisarul general al preţurilor, �lillail Gr. Romaşeanu
2. Pentru menaj ,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
. . • 6,88 ,
8. Pentru iluminat . • • • • • • • • • • . . • • • • • • • • • • • . 7,66 NI'. 584.

16
18' DeeemV'rie ' 1944 ,. MONITORUL OFICIAL (Pa-rtea I) Nr. 293 8209

. MlNlSTERUr; , 8. Direcţiunea productiei vegetale agricqle 1 gradaţie, conducătorul Serviciului : Ve.;


AGRICULTURIr şI DOMENIILOR a) D-I ing. agronom consilier Anghel IJiturilor şi Garanţiilor şi Emil' Cernă...
Prin 'decizia ministerială Nr. 107.608 Julea, directorul Direcţiei Producţiei Ve­ ianu, subdirector cu 1 gradaţie, condu�
din 8 D�cemvrie 1944, se menţin atribu­ getale Agricole, D. M. Nr. 150.220 din cătorul Serviciului Controlului Finan�
ţiunile de serviciu ale conducătorilor de
8 Iulie 1943 ; eiar, D. M. NI'. 147.144 din 5 Iulie
institute ştiinţifice, direcţii şi servicii, b) D-I ing. agronom inspector H. Leon­ 1943 ;
tescu, subdirectorul Direcţiei" Prodlwţieî d) D-nii : Nicolae Manolescu, şef d�
pendinte de acest departament, date prin
Vegetale Agricole, D. M. Nr. 150.220 serviciu cu 1 gradaţie, Vasile Lăini�a::!
deciziunile ministeriale indicate în drep­
din 8 Iulie 1943 ; nu, ' inspector cu 1 gradaţie, dela Direc;
tul fiecăruia, după cum urmează
c) D-I ing. agronom consilier Leonida ţia contabilităţii, D. M. NI:. 147.144 din
1., Institutul de cercetări agtonmuioe Burada, director, însărcinat cu condu­ 5 Iulie 1943.
al României cerea Serviciului Plantelor Textile, D.
14. Direc/iunea M. O. N. T. Şi A. P.
a) D-I prof. dr. Gh. Ionescu-Siseşti, M. Nr. 220.708 din 16 Octomvrie 1943.
a) D-I ing. agr. consilier Deodafl
inginer agronom consilier, directorul ge­
neral al Instit�tului de cercetări agro­
. 9. Direcţiunea viticu!turii Şi horticulturii Teodoru, directorui Direcţiei M:· O. N;
a) D-I ing. agr. Emil Dodu, delegat T. şi A. P., a Ministerului Agriculturii
nomice al României, dec. min. de delega­
director al Direcţiei Viticulturii şi Hor­ şi Domeniilor, D. ' M. NI'. 152.071 dm 10
ţie NI'. 150.237 din 8 Iulie 1943 ; .
ticulturii, D. M. Nr. 95.313 din
, 13 No- Iulie 1 943 ;
b) D-I prof. 1. C. Teodorescu, subdi­ emvrie "1944 ; b) D-I George Georgescu, inginer agr.
rectorul Institutului de cercetări agro­ inspector general, subdirectorui Direcţiei
b) D-I inspector general ' Mihail Cos­
nomice al României, D. M. de delegaţie M. O. N. T, şi A, P., D. M. NI'. 74.136
toschi, delegat subdirector al Direcţiei
NI'. 155.324 din 15 Iulie 1943 ; din 31 Martie 1944 ;
Viticulturii şi HorticuIturii, D. M. Nr.
c) D:l ,prof. Atanase Munteanu, sub­ 95.313 din 13 Noemvrie 1944. c) D-I Iacob B. Iacob, ing. agr. inspec..
directorul Institutului de cercetări agro­ tor general, conducătorul Serviciului Mo...
,nomice al României . 10. Direc/iunea silvică
bilizării din Direcţiunea M. O. N. T. şi
, a) D-I Dumitru Grozescu, inginer A. P., D: M. Nr. 74.136 din 31 MartIe
2. Institutul Naţional Zootehnic consilier silvic, directorul Direcţiei �il­ 1944.
a) D:I prof. Gh. K. Constantil!l.escu, vice, D. M. NI'. 131.147 din 9 Iulie 1943 ;
medic veterinar director, directorul In­ b) D-I Ion Florescu, inginer consilier 15. Direcţiunea invăţămâlltului Şi propagandeI.
stitutului Naţional Zootehnic» D. M; silvic, subdirectorul Direcţiei silvice, D. agricole
Nr. 150.235 din 8 Iulie '1943. M. NI'. 131.147 din 9 Iulie 1943. a) D-I ing. agr. inspector general N:.
Paraschivescu, directorul Direcţiei In.
1 1. Direc/iunea economiei vânatului
3. Institut'u! de cercetări Şi experimenta/ie văţământului �i Propaganuei Agricol!}, '
forestieră a) D-I director general N. Săulescu, D M. NI'. 151 .148 din 9 Iulie 194�>' ;
directorul Direcţiei Economiei Vânatu­ b) D-I ing. agr. inspector el. T Ga tan
a) D-I prof. dr. Marin Dracea, direc­
lui, D. M. NI'. 90.343 din 3 Noemvrie Marin, subdirector tehnic al Direcţiei
torul Institutului de Cercetări şi Expe­
1 944 ; Invăt,ământului şi Propagandei Agri('(\l�,
rimentaţie Forestieră, D. M. Nr. 150.238.
din 8 Iulie ' 1943. b) D-I Dumitru Hociota, subinspector D. M. NI'. 185.752 din 28 August 1:';43 ;
general cu 1 gradaţie, subdirector al Di­
4. 1nstitu tul de sesuri Şi vaccinuri ,,Pasteur" 16. Serviciul contencios
recţiei Economiei Vânatului, D. M. Nr.
' a) D�l ' O h. Priboianu, director _ cu 3
a) D:I. prof. Al. Vechiu, directorul 150.222· din, 8 Iulie 1943.
gradaţii, dire<'toru} Conten('ic8ult:i, D.
Institutulu� de Seruri şi VacCinuri "Pas­
12.. • Dire,cfiunea pădurilor persoanelor juridice M. NI'. 100.228 din 8 Iulie 1943 ,
teur', D. M. NI'. 150.236 din 8 Iulie 1 943.
a) D-I inginer consilier silvic Zeicu b) D-I C. Cetaeli, subdirector cu � "
). Instţtutul de ' cercet�ri piscicQie ai Români�i , Ion, directorul Direcţiei Pădurilor. Per­ gradaţie, subdirectorul Contencii)sulu�
a) D-I dr. Gh. Diu.ulescu, directorul soanelor Juridice; D. M. NI', 150.285 din -
D� M. Nr. 150.228 din 8 Iulie 1943.
Institutului de Cercetări ' Piscicole . al _9 Iulie 1943 ; 17. Direcţiunea personalulul
României, D. M. NI'. 150.239 din 8 Iulie . b) ' D-I ing. inspector general silvic a) D-I C. Topllceanu, subdirector cU;
1943 ; Constantin ,Nettea, subdirector tehnic al 1 gradaţie, directorul Direcţiei perso�ao!
b) D-I dr. George D. Vasiliu, direcţo­ Direcţiei Pădurilor Persoanelor Juri" lului, D. M. NI'. 2.339 din 22 Iuni�
rul secţiunii de piseicultură, D. M. NI'. dice, D. M. Nr. ' 273.655 'din 30 Decem­ , 1 944 ; "

vrie 1943, , b) D-I Al. P. Rădulescu, director cu a


150.239 din 8 Iulie 1943.
gradaţii, subdirectoi'ul Direcţiei ' Pers �
6. Administraţia Oasei Păd�rilor Statului 13. Dirtictiuftea contabilităţii
nalului, D: M. Nr. 2.339 din 29 Iunie
' ,

11) D-I inginer consilier silvic Al. Bra­ a) D-I ; R!'I-du TopaIă, . director cu 2 1 944 '
'

tu, administratorul Casei Pă'durilor Sta­ gradaţii, directorul Contabilităţii Mi­ il) D-I Sergiu Lungu, subdirector cu .�
tului, D. M. NI'. 101.913 din 25 Noe�­ nisterului Agriculturii şi Domeniilor, D. grâdaţie, "şeful ServiciUlui Mişcării Per"
vrie 1943. M. N I'. 147.144 din 5 Iulie 1943 ;
' , sonalului, D. M. Nr. 2.339 din 29 Iuni� ,
h) D-I iih. Voinea,' subdh:ector cu 1 1944 ; Nr. 222.485, 257.756 din 1 943 ; Nţ'� ,

7. Direcţiunea comerciaW a pescăriilor gradaţie; sub directorul Contabilităţii 555 şi 50.957 din 1944 ;
a) D-} Ştefan Lascăr, directorul Di M inisterului Agriculturii şi Domeniilor, , d) D-I Dumitru' ,Radu, subdirector C})i
recţiunii Comerciale a Pescăriilor Statu­ 1;). M. Nr. 147.144 din 5 Iulie 1943 ; 1 gradaţie, şeful Serviciului Administra;
lui, D. M. Nr. .150,230 din 8 , Iulie 1943; c) D-nii : Constantin Dinescu, subin­ tiv şi al Pensionărilor, D. M. Nri
b) D-I dr. Th. Bus'fl ita, di'Tlector, sub­ spector gen�ral cu 1 gradaţie, .conducă­ 257.756 din 2 Del!emvrie 1943 ;
directorul tellnic al Direcţiunii Comer­ torul Serviciului Bugetului, Inventaru­ e) D-na Maria Marinescu, subdirector,
ciale a Pescăriilor Statului, D. M. NI'. ' lui 'ş i Servi'ciJlui' O�donanţărilor Chel­ şeful Serviciului Evidenţei, ·D. M. Nr.:!
.

t50.23Q din 8 Iulie 1943. t.uielilor ; · Paul Roman, subinspector cu ' 257.756 din 2 Decemvrie 1943.

17
8210 M ONITORUL OFICIAL {Partea
"
O Nr 293 18 Deeemwi& 194.4
-

�8. Casa de economie, credit gi ajutor ti 24. Serviciul de arhitecturii fi construcţii a) Pe1'sonalul preluat dela Subdirectoratul

fvnc!1onarilor Ministerului Agriculturii rurale , al Ba:tarabfll


Regimului Silvie
'
. şi 1 Domeniilor a) D-I prof. arhitect Florea Stăncu­ 1. Răuţă. E,ugen, ing. inspector �ene­
a) D-I DumitnÎ. Hagi Paraschiv, direc­ lescu, directorul Serviciului de Arhitec­ ral silv ic, în post corespunzător, VaCant
'

tor, directorul Casei de Economie; Cre­ tură , şi Construcţii Rurale, D. M. - Nr. la 1 Aprilie 1944, în bugetu! Dir�cţiel
rlit şi ,Aiutor, D, M. N r. 150.229 din 8 104.917 din 2 Decemvrie 1944 ; S ilvice poz. 46.
,
' .
2. Brejan ' Sergiu, ing. silvic stagiar,
.

Iulie 1943 ' , b) D-I Du mitru Hergot, arhitect in­ '

:
, . , '
'
.

, . b) D-I Njcolae ' D�mitrescu, subdirec­ spector general, D. M. Nr. 104.917 din 2 în post vacant la i AprUle 1944 tn bu­
to r, subdirecto'rul Ca-sei de Eco nom ie Decemvrie' 1944 ; getul Inspectoratelor şi serviciilor sil­
Credit şi AJU'to�, D. M. Nr� 150.229 d� . e) D-I Gabriel V. Mih oci, şef de servi­ vice judeţene, poz. 13'6-, de ing. silvie
ciu, D. M. Ni-. 104.917 din 2 Deceriiviie stagiar.
6 Iulie '1 943. -
1944. 3. Să in eanu Sergiu, impiegat cu 1
19. Direcfiul1ea eco1/omicli agrarlJ · gr., plătit din post de im piegat cu 8
_

a)D-I Gli. Dumltrescu, inginer agro ­


Idem NI'. .107.5-82 din 8 , Decemvri e
gi-., vacant la 1 Aprilie 194.4, în bugeţul
nom, i nsp€oc tor general, 1!ubdirectorul inspectoratelor şi serviciilor silvi'ce. jude-
1944, dona Miloiu Elena, <;himist ordinar
�irecţiei Economică Agrnră, D. M. Nr. c!. I�, �
pr�v� tă dela fost3 Staţ:nut> v..i­
ţene, poz. 137.
4. Hudici Gheorghe, subrIirec+or fără
l 50. 2;!5 din 8 Iulre 1943.
, bcolă Chl{unau, repartizată p r in deci­
� gradaţi i, în post corespunzator vacant în
. .

ministe ri al ă NI'. 88.07-6 din,"1944, la


-

20. Direeţiuneit. creŞt�ii anim,alelor


bng etlil DÎl'e�ţiei bUnurilor şi propriţ­
a) D-I dr. Ion Nicolescu, medic vete­ DIrecţia Vitic.u liurii şi Horticulturii
tăţii, p oz . 11 bis, din tablonl de po:stnr1
r,inar .director. directorul .tehnic al Di­ d in vae est departament. se detaşuză
va cant e la 1 Octomvrie 1944.
recţie i Creşterii Animalelor, D. M. Nr. dupa cerere, cu Începere dela data de
15 D ecemvrie 1!M4, până la 31 Martie 5. Niţu F lorea conductQr silvic el. I,
;150.224 din ,8. Iulie 1943;
,

1945, la LaboratOl'ul de Igienă din 'I'âr­ in post corespunzător vacant la 1 Apri


b) D-I dr. Gh. Predescu, medic veteri
­

­
govişte, pel1dinte de M in isterul Sănătă­ lie 1 944 în bugetul inspectoratelvr şi
.

nar director, subdirectorul Direcţiei Creş­ servicilo l' silvice judeţene, poz. 139.
ţi i şi Ocrotirilor Socia l e .
terii Animalt>lor, D. M. Nr. 150.224 din 6. L ivescu Oscar, cond ;l(;lor silvic el.
8 Iulie 1943. D-na Moraru Valentina. impiegată
II, în post cortasp urizător vacant la 1
cu 1 gradaţie, p i'uven ită dela fosta Ca­
,

21. Direcţiilnea proprietăţii ş[ a bunurilor me ră agricolă Lăpuşna, repartizată prin


Aprili e 1944, în bugetul inspectol'ate­
l or şi serviciilor j udeţene , poz. 140.
Statului decizia ministerială Nr. 8�W76 din 1 944
'

a) D�l Ghiţulescu Dumitru, director, �


la amerav agricolă Roman, se reparti­ 7. Timoftescu Adrian, condu ctor sU­
vi c cI. II, în post corespunzător vacant
'directorul Proprietăţii şi a Bunurilor zeaza dupa cerere �u începere 'dela
la 1 .Aprilie 1 !}44, în bugetul in:;pecto�
Statului, D. M. Nr. 4.618 din 27 Iulie data de 15 Decemvrie 1944 la Da' ec­
rat el or şi servicilor silvice judeţene, p oz.
1944 ; tja Imbunătătir' lor Funciare .
141.
b) ' D-I Ulani Nicolae, inginer agro D-I Babeş M i nut, agent ad-tiv prin­
. 8. Andreescu C onst ant in om de ser"
­

nom inspector general, referent la Insti- c1p al cI. 1 ( bu get Cameră,) se menţine
viciu cI. VI, În post corespunztăol' va­
. tutuI Central de Politică Agrară şi c on la Oamera agricolă Făgăraş, revenin­
cant Ia 1 A p ril i e 1944, în bug et u l ins­
­

silier tehnic pe lângă Directiunea Pro­ du-se asupra d ispoziţiu ni 1or din deci­
pecto rat elor şi servi ciilor silvice jude­
prietăţii şi a Bunurilor Statului, D. M. zi� ministerială Nr. 91.1<51 din 1944,
ţen e , poz. 150.
NI'. 5.009 din 3 August 1944 ; pr1n c are d-sa a fost re part izat la Ca­
mera agri colă Someş.
9. Oprea Nicolae, păduear cI. î� In,
. e) D-I P opo v ici Dumitm, subdirector post corespunzător vacant la 1 Aprilie
cu 2 gradaţii, subdirectorul Direcţiei D-I Benghea Ion, ag e n t administrativ
1944, În bugetul iuspector'ateloT' si ser­
stagiar, provenit dela fo stu l Directorat
Proprietăţii şi a Bunurilor Statului, viciilor j ud e ţene silvic-e, P{)z. H�3:
al A griculturii din Basarabia, repartizat
,'D. M. NI'. 5.1 36 din 7 August 1944 ; 10. Leşanu Iacob, pădurar el. III; în
pe data de 1 0c';omvrie 1944. pri n deci­
d) D-I Alex andru N. Ionescu, şef de post corespunzător va cant la 1 Aprilie
zia ministerială Nr. 88.076 d in 1 944, la
scrvi�iu cu 3 gradaţii, şeful Serviciului O a mera agricQIă D âmb oviţa , se reparti­ 1944, în bugetul inspectoratelor şi servi­
Registraturi� A rh ivei şi Ev i denţei Chel­ zează du pă cerere. cu, în"epere dela !Iata ciilor silvice judeţene. poz. 154.
tuielilor, D. M. Nr. 5. 141 din 7 August prerentei decizinni, la Direcţia P.. rso­ b) Pet'solwl preluat dela SubdirectOl'atu!
'1944. nalului
Regimului Silvic al But01!inei
22. Direcţia Imbunătăţirilor funciat·c D-I Pasca Gh., &d-tor agr. el. fI (bu­
g et servicii exterkare ale fostei Direcţii 1. Finichiu Vasile, ing. consilier sil­
a) 1)-1 i on M. Uheo rghiu, inginer a­
a Geniului Rural ) , dela Direcţia 1 mbu­ vic, în post corespunzător vacant În bu­
gl'onom inspector clasa I, d irectorul Di­
n ătăţirilor Funciare, se detaşe ază după getul Direcţiei SilVICe, poz. 3, P rocesul­
recţiei I mbu Ik1.t ăţirilo r Funciare, D. M.
cerere, cu începere dela data de 15 De­ verbal din 1 No emvrie 1944 ,
Ni'. 4.619 din 27 Iulie 1944 ;
cemvrie 1944. pâliă" la 1 M&l'tie N<1 5, la 2. Teo dorescu C. Nicola�. ing. inspec­
b) D-l dr. Cristea V. Oprea, inginer
punctul agl'onom.ic din com. Someş-Grus­ tor general silvic, în post corespunză­
agronom inspector clasa. II, subdirectorul
tău, jud. Sălaj. tor vacant la 1 Ap r ilie 1944, în buO'c-
"
Dt!' 'cţiei 1I11bunătăţirilor Funciare, D.
tul Direcţiei S i h i c e , poz. 46.
1.f. NI'. 6,808 din 16 Septemvrie 1944.
Idem Nr. 105.284 din 4 D ec emvrie 3. Tuşnea Ioan, impiegat cu 1 gr., plă­
c) D-nii: Nic. T. N icolau inspector ge­ tit d in postul de impiegat c u 2 gr. va­
1944, următorul p ersonal t�hnic �i ad­
,

nera l cu 3 gra da ţii şi I. M. Ionescu in­


ministrativ, prelua t dela Rubd:reClora­ cant la 1 Ap r ili e 1944, în bug'etul Di­
,

. giner agronom inspector clasa 1, D. M. recţiei Silvice, poz. 49.


tele Regimului Silvic d in fostele Guver­
NI'. 83.1 24 din 1944.
năminte ale Basarabiei şi Bucovinei, se 4. Tipa Constantin, in�lDer inspec­
23. Insl!Iectora.tul gellC/'al de control încad.rează, pe data de 1 Decemvrie tor general şilvic, în post coresjmnză­
a) D-I I. Fonay, inginer consilier sil­ 1944, în pO&turile vacante din bu getul tor vaoont la 1 Apr i l ie 1944, în buge­
vic, directorul Inspectoratului General Ministerului Agriculturii si Dom enii lor. tul i nspector atelor şi serviciilor silvice
do Cont.roI, D. M. Nr. 1.742 12 Iu­ din în gradele stabilite de Uomisiunea ' de judeţene, poz. 133.
nie 1944. revizuire, după (lum Ul'mea� I 5 . 'I'âmpău Grlgore, a gi'nt adminis-
/'

18

18 De cem vxie 1944 MONITORUL OFICIAL (Partea 1) Nr. 293 8211

,trativ stagiar, în post corespunzător va­ 22. Scutaru Eugen, brig. silvic el. III. 82. Raţă Te o dor, pădurar el. m .
�ant la 1 Aprilie 1 944. în bugetul ins­ 23. Pa.mfil Elpidifol', brig. silvic cla­ 83 . Max im Macarie, pădurar e l . 1 1 1.
pectoratelor şi serviciilor silv1ce jude­ sa I I I. 84. Pară Ion, pădurar el. I I I.
ţene, poz. 144. 24. Cuzminschi LeQn, brig. silv. el. I n . 85. Postu IOD, pă du ra r el. I II.
6. Sindilaru Silvia, agent administra­ 25. Petcu Sergie, brigad. silvic cla- 86. P{)pa O-tin, pădurar el. III.
tiv stagiar. în post corespunzător va" sa III. 87. O n i ş or Petre, pădurar el. I II.
cant la 1 Aprilie 1 944, in bugetul ins­ 26. Ciaglic Vasile, brig. � ilvic el . III .
88. M unteanu Petre, pădurar el. iTI,
pectoratelor şi serviciilor silvice jude­ 27. Leonte Filip, br ig. silvic el. I I I. 89. SăIăjeanu Ion, pădurar cI. I.
ţene, poz. 144. 28. Ghiaţă Ioan, brig. silvic el. III. . 90. Frunză Varvara, pă<wrar el. 11 1.
7. Popoiu Hort ansia. agent ad-tiv, 29. Nesterov )oan, brig. silvic el. I. 91. M u s te a Metodiu, pădurar el. IIT. ;
stagiar, în post corespunzător vacant la 00. P ăvăloaie Gh., brig. silvic cI. II. 92. C a mischi D-tru, pădurar el. III. i
1 Aprilie 1 944, în bugetul mspedorate­ 31. Scripnic C-tin, brig. f'lilvic el. IIL. 93. Tuduseiuc O-t in , pădurar el. IJI:
lor şi serviciilor silvice judeţene,. poz. 32. Oprea Petre. brig. silvic cI. II. 94. Boţu C-tin, pădurar el. III.
144. ' 33. Dum itru ţ Ioan, brig. silv�c, el. 1.
95. Gârlagiu Gavril, pădurar el. IJI.
Următorul personal tehnic şi admi­ 34. Tănase Constantin, brig. silvic
96. Mândru Ştefanaehe, pădurar el. I II.:
nistrativ, preluat dela Subdirectoratele cl asa II .
97. Căpăţ ân ă Gh., pădurar el. I II.
Silvice din fostele Guvernăminte ale 35. Ciorăscu T'eOoO r, brig. silvic
98. Nic o lae Vasile. pădurar el. III. '
Basarabiei şi Bucovinei. ale căror nu- . elasa III.
99. Nicolae Gh., pădurar el. II.
miri, încadrări şi avansări au fost. re" 36. Negulescu Constantin, brig. siI
100. Ooman O-tin, p ădurar el. III .
. vizuite de Comisiunea instituită prin vie cI. Il.
101. M a rg ar i n t Spiridon, pădurar da�
�r t . V din legea Nr. 449 din 1944, din 3"7. Jiga Dumitru, brig. silvic cI. 1.
sa II.
lipsă de posturi bugetare vacan t e, va fi 38. Voica Aurel. brig. si lvic el. I U.
102. Pleşu Teodor, păd ur a r el. nI.
plătit până la 1 Aprilie J 945 din cre­ 39. Iova Ioan, brig. silvic el. I I .
103. Sevastru Vas i le , pă,durar el. 1 1 1.
ditul extraordinar bugetar, deschis p e 40. Cervac Constantin, brig. silvic 01a­
seama Ministerului, c u salariul aferent 104. Rusu Nicu, pădurar el. II.
sa III.
105. Ghe o rghi u Nic., subşef dtl b iro ul
gradului stabilit de Comisiunea de re­ 41. Mardari ' Gh., brig. silvic el. III.
cu 1 gradaţie .
vizuire. pe data de 1 D eeemvrie 1944 : 42. Popa Oonstantin, brig. silvic cla-
106. Călin Veceslau, şef d e birou fără
sa 1.
a) Personal tehnic . Şi admillistrativ preluat gra daţie .
!
43. Târzianu Ilie, brig. :;:ilvic el. II I .
dela Subdirectoratul Regimului Silvic al
44. Comall P etre, brig. silvic cI . II.
107. Dobre sc u Tatiana, subşef de Moi;
Basarabiei rou cu 2 grada ţi i .
'45. Băcănoiu I o an brig. silvic cI. II.
, .�

1. Gelsinger Ladislau, ir,g. insp. sil 108. Ududovic i Ma r ia arhi v ar aj u t or


"
47. Poiană Andrei, pădurar cI. III. ,
.

.vie. cu 1 gr adaţie.
46. Malanca Petre, brig. silvic cL III.
2. Topor Dumitru, ing. subinspector 109. Tureanu Alexe, aj u to r eontab;l cui
48. Grosu Victor. pădurar cI. III. '

silvic. 49. Gaminschi M ihail, pădurar el. III.


1 gra daţie. !
3. Georgescu Alexandru. ing. subins­
50. Benza Ion, pădurar el . III.
110. Eramişoiu Maria, şef de b ir ou făr �
pector silv ic.
51. Lavraniu c Macarie, pădurar el. III. grad aţie.

'4. Popovici Remus, ing. subinsp. sil- 111. U llg u reanu


52. Ursu Grigorc , pădurar cI. I II . �
Zinica, şef de b;"OUi
yic. fără grada ţ ie .
53. Bulencu Grigore, pădurar tI. I l I.
5. Popov�ci Iulian, ing. ş ef silvic.
54. Palamarencu Isachie, pădurar cla� 112. Cernei Vlad, subşef de birou fără:
6. Boldâr G avril , ing. şef. silvic.
sa. III. gradaţie.
·7.
Ghe r asim Vasile, pădurar el. 1II.
Ionescu D. Dimitrie, ing. şef sil­
55. 113. Popa Ohiralina, dact. pr. f. gr.
vic.
5 6. O dagiu Mina, pădurar el. I I I . 114. Cozlovsehi Ludmila, d aet. I:U �
Vlaheli Ion, ing. şef silvic.
Briceag Vasile, pădura r el. III.
. 8.
57. grad a ţie.
9. Vasile T. Mihai, ing. şef silvic.
58. Grigoreţ Toma, pădurar el. IU. 115. Andr on ov ici Elena, impegat <,u 11 '
10. Proorocu D umitru, ing. silvic
59. B oz ga Petre, pădurar el. III. gr a daţie .
clasa II.
60. Râpan Ion, pădurar el. III. 116. G r ig o r o v sehi Vera, dact. eu 1 gra
I
11. Horhondaru Alexand"tu, condttctor
Moraru Andre i, pădurar el. I II
..

61. .
da�&
. I

silvic pl' . .cl. III.


62 . Ivan D. I o an, pădurar el. II . . . 117. Vr ab ie Ariadna, impiegat fără!
12. Papadopol Victor, cond. silvic
63. Măgureanu Iulian a, p ă durar eL 1 11. gra daţie .
ord. cI. 1. i
64. Ursan Dumitru, pădurar el. I II. 118. Oiud an Tamara, impiegat fărăi
13. Cătănaru Constantin, conductor
silvic el II.
65. Pr.otosevici V., pădurar el. I. grad aţie. . ,

Răileanu Andronic, pădurar el. II.


.

66. 119. Vas ilaehe Tatiana, dact. fără gra�


14. Mitrofan -Corneliu, conductor siI"
vic cI. II. 67. Oureliuc Valentin, pădurar el. III. daţie . · ;I .

68. Ohirmiec i Ilie, pădurar el. I I I. 120. Soeo lean u Galina, dad. fără gra.,
15. Chemac Vasile, cor:ductor silvic
69. Răileanu Vasile, pădurar el. In. daţie.
clasa II.
conductor "ilvic 70. Hamza Pavel, pădurar el. III• .
16. Leca Marcel, 121. Ciu d an Olga, dact. fără grat!aţie.1
71. R oşea Ştefan, pădurar el. III. .
clasa ' III. . 122. Râmschi Eugenia, contabil fără!
72. Cerbuleae Petre, pădurar el. rIt.
17. Grinţescu Mihai, conductor silvic gradaţie.
clasa III. 73: T ri fa� Ion, pădurar el. III.
123. Nedelcu Nie., impiegat cu 1 gra..
i
18. Oiobanu Ion, conductor silvic 74. Po.tlog Nicolae, pădurar el. III!
75. Tulbure Efim, pădurar el. III. daţie. i
clasa III. I
76., Se ur tulencu Simion, pădurar el. IU. 124. Leca Dăguţă Li d i a, cus. de do�
19. Râmschi Vasile. conducto:r silvic
Iare cI. V. i
clas a I II. 77. Zamurea Petre, pădurar el. III.
125. Rusu Ci obâ nu V ic to r, şef de biJ
20. Niunim Petre, . conductor
- silvţc 78. Orudu Icob, pădurar ci. III. '. .
'
79,. rou }ără gradaţ ie.
clasa III . Bancu 1fihail, 'pădu�ar ·el. III. � ,

. 21. �
Tilrniceanu St., briga . silvic. el.
, 80.
'
Bulor .Ion, pă dur ar �l. .IIL . 126. G râu Petre, ' şo feur cI. I I. '
III. 81. Horodogea O:tin, pădurar el. IlI, 127. Popan Ion, curier cI. V.

19
,.

82 12 MONITORUL OFIrJAL (Partea n Nr. 293 18 DecemV1'ie 1944

12l:î. Popan Cosma, camerist el. V. 7 . N uţu Gh., br ig . silv. el. III. 62. Lucia Lojac, impiegat fără gra­
129. Turcanu Ilie, paznk el. V. 8. Ungureanu Mircea, brig. "ilv. ţ
da ie .
130. Ballier D-iru, impiegat cu 1 gra­ el. III. Personalul din p rezenta deQiziune va
i:lo tic. 9. Le on Gheorghe, ing. şef silv. continua să lucreze la serviciile und� a
131. Si ngureanu Zinaida, . daet. cu 1 . 10. Gavrilei I oan, co nd. silv. el. II. fos t repartizat prin' deciziunile ante­
gradaţie . U. Rotaru Constantin, brig. silv. rioare, conform art. 3 din legea NI'. 449;
c 132. N iunim Lidia., impiegat cu 1 gra­ 12. Ciurea Grigore, brig. si lv. eL l. publicat ă în Monitorul Oficial NI'. 2-05
d�.ţie. ţ
13. Railco vi ă Gh., br i g. silv. cI. 1. di n 1944.
· 133. Zogorodni Alexandra, dact. cu 1 14. S i o n Mihai, brig. silv. el, II.
. o
grad aţle. 15. Sandu Ioan, brig. silv. el. II. Idem NI'. 109.791 din 13 Decemvrie
134. Mustea Gr., impiegat cu 1 gra­ 16. Grad Vasile, pădurar el. II. 1944, se l'l8vine asupra destituirii din
daţie. 17 Rachitshi Mihai, brig. silv. el. UI. se'l'Vieiu a d-lui Ion Bereznieov, ad-t or
135. Chi limiceneu C laudia, daet. fără 18. Giosan I oan, p ădurar el. II. agriCOl dela Ferina S i lis tra, pendinte
ţ
gr ad a i e . 19. St rasmu schi Adrian, brig. silv. ae C amera agricolă Durostor, aplicată
136. Cevdari A Ua, dact. eu 1 grad aţ ie. el III. prin dec izia ministerială Nr. 33.146
137. Lungu Bâ.rseanu Lid ia, dact. cu 20. Ciuta Gavril, ing. subinsp. silv. d in 2 Decemnio 1940, d-sa consideTân­
2 gradaţii. 21. Băieşu Constantin, brig. 'silv. du-se pus în diSponibilitate pe 8JCeeaşi
. 138. Clima Tamara," impiegat cu 1 el. II . dată.
gradaţi€. . 22. Rey Marian, brig. siIv. el. II.
139. Antohi Elena, dact. fără grad a ţie. . 23. Frandes Zaharia, brig. s iIv. el. II. Idem Nr. 107.430 d in 8 Decemvl'ie
140. Lecea Boris " impiegat cu 1 gra­ 24. Şerban Nicolae, cond. silv. el. I. 1944, RMit'a N. Dumitru, pădwror. de
·dnţie. 25. Cuşm ir Petru, br ig. siIv. el. III. pe lân gă Serviciul silvic judeţean Te­
· 141. Buoos eu Maria, subşef de birou cu 26. Bliue Trofim, brig. silv. el. III. ă
leorman, se susp en d din serviciu, pe
"
1 gra.da ţie. . 27. Perrasciuc Filip, brig. silv. el. .III. data preZlentei deciziuni.. cu p l ata sala­
1 42. Dovgali Ana, sUDşef d e b 'rou ·cu 28. Carache Dumitru, brig. silv. riului. având d.eschiS-ă a,cţiune publ i-că
1 gradaţie. el. III. împotriva sa.
143. Sevano Ion, dact. cu 1 gradaţia. 29. Popescu Aurel, ing. şef silv.
. 144. Sevano Larisa, d ac t. cu 1 gra.­ 30. Hoştinaru V lad imir, cond. pilv. Prin decizia d-Iui administrator al
daţie. el. II. Case i pădmilor Statului Nr. 76.070 dm
145: Lozanu Ecat., şe f de bi rou fără 31. Irimescu C-tin, cond. silv: el. II. 1 944, se numeşte în p ostul de brigadier
.
gradaţie. 32. Tomagu Ilie, brig. siIv. el. n. p r ovi zoriu el. I II, pe dat a imediat ur­
146. Zaicencu Maria, dact. cu 1 g,ra­ 33. Sevciuc Grigore, brig. s il v. el. II. mătoare ppblicării prez e nt e i decizii 111
(Iaţir 34. Nistor Alex., brig. s ilv. el. If Monitorul Oficial, următorii ·:
· 147. D incul escu Lidia, impiega t cu 1 35. La tko lik Alfred, brig. silv. el. TII. 1. Costea N. 'I'raian, la Oc. silv. Slă·
gradaţi e . 36. Lanivschi Alfred, brig. silv. el. J II. veşti, Direcţia, PitJeşti.

148. J arcu Gala, dad. cu 1 gradaţi e. 37. Stelarciuc Al' tem ie, brig. silv, 2 .. Leahu Traian, la Oc. silv. Câm­
el. III. peni, în loc. bl'ig. Todea Dumitru, deea­
. 149. Tiohin Te odo r; impiegat cu 1 gni­
'daţie 38. Bota Ni c ol ae, pădurar cI. TT d at, şi repartizat l a Oc. Alba, cu post
. cu to t.
cu 1 39. Cicată Gavril, pădurar el. II.
. 150. Ivănescu Simion, iinpiegat
.
40. Marchitan Const., brig. silv. el. I. 3. Zamal'c..an Ion, la Oe. silv. Peş­
igl'8 daţie.
41. Mih oreanu Gh., brig. silv. d. 1. toana, În loc. b rig. Enăchescu, desti­
. : 151 Munteanu Gr., intendent el. II.
42. Protop opescu Gh., ing. şef silv. tuit .
152. vrisadă M ar ia, �amerist eL VT.
4. Gr am a Ion, la fabrica de cheres­
1 53 . Pascal Pavel, om d e serviciu 43. Matheis Anton, brig. silv. d. II.
44. Man o le Gh., brig. silv. el . II. tea I eI'buş.
el. VI. 5. Nicu les cu Gh. Petre. la Oc. s il v .
154. Tifin Grigore, om de serviciu 45. Bleaja Dumitru, brig. siIv. el. I II.
el. VI. 46. Sevciuc N ic o lae , pădurar el. I L
ţ
Gl'uiu, D inec i a Bucureşti, în locul hri . g
155. . Rusu Eudoehia, bucătar el . VI. 47. ţ
F l oru Traian, brig. s ilv. el. Ij. Gherbu Marin, deced.at.
Se reprimeşte în serviciu brig. silvic
156. ă
Gladeş Tatiana, bu c tar el. VI. 48. Scurtu Petru, brig. silv. el . II.
Vasile Mihala-che, la Ocolul silvie Ro.
157 . Mutafu Gh., infirmier. 49. Pop ovici Tra ian , brig. silv. el. TII.
man, Di r e,cţ ia Ba c ău , pe data i med i a t
158. Tifin Maria, spăIătore.asă el. VI. 50. Petreanu Petre, contabil cu 1 gra­
Ul'ffiătoare publicărei p r eze n tei decizii
'1 5 9 Zuev Iulia, leniereas� el. VI. daţei.
în Monitorul Oficial.
160. C reţu Ion, magazloner el. VI. 51. Bălan Gh., arhivar cu 1 gradaţie.
161. Erimicioiu Teodosie, p az n ic el. V. 52. Macovei Alice.' 6Ubsef
ă
Sle snsp en d din serviciu cu % sala­
. de bi rou cu riu, pe data imediat lU'mătoare publi­
162. ş
P opa Gh., ofeur el. IV. 1 gra daţ ie.
căr·ei prezentei deciziuni în Monitorul
163 Ganu Ani-on, mecanic eL IV. 53. Cuzin Aurelia, dact. cu 1 gra daţi e. Oficia l . brig.ad ierll l 1 . R. Dum i t rescu,
54. · Luchi Cornelia, dact. cu 1 g ra­ dela Oc. siIvie Tisăl1, Direcţia Bwcu­
b) Personal tehnic Şi ad1ninistrativ preluat daţie. ă
l'eşti, fiind trimis în jude-c at pe baza
dela Subdirectoratul Regimului Silvic al 55. Sandulovici Eugenia, s ub e f deş ordonan ţei def i n itiv e NI'. 17 d in 1944,
Bucovinei birou cu 1 gradaţie. a Cab inetului de instructie . Buzău , pen-
1. P o el it aru I anc �, ing. illSp. silv. 56. Stekel M aria, agent ad- tiv sta- trn delapidare.
2. Ostafie Gh ., ing. subinsp. s ilv. gi ar . B r ig adi erul siIvie Vâ l c eanu Iosif,
3. Cu ce r Terentiu, · ing. subinsp. silv. 57. Ciurea Elena, dact. fără grad aţ ic. � ela Oc o lul si lvic N ovaci , Direcţia Cra­
4. Mateiş Heirich, cond. silv. ord. 58. Io ach imov ic i Vas., ag. silv. 'l t ag. IOVa,. se pune în disponibilita te pe timp
t1. T ş
59. S ip o Njcolae, camerist el. V. nelimitat, pe data imed i a t următoare
; 5. ' Ţigănoscu Traian, cond. silv. el. II. 60. RepcIuga G r ig o re, cameri.st el. V'.
· publ ieării pr eze n t e i decizii în Mo nito­
6. S o l atsch i Constantin, ing. şef silv. 61. Oerlincă Eugen, camerist el. V. rul Oficial, pentru fraud ă.

20
18 Decemvl'ie 1944 �ONITORUL OFICIAL (Partea Il Nr. 293 8213

Se revine asupra repartizării brig. al Ligei Opere lor Sociale este insărci­ tit din foooul sp ecia l pentru combate",
fiilv. Bold es cu Alex. la O{J. Răcă:ciuni, nat cu aducerea la îru:1ep lin ire a p re­ rea de epidemii.
ilin de{Jizia de l a j n . NI'. 56.847 di n 1 944, zen tei dec i z i un i . Administrează în c on fo rm i t ate cu;
,i se r epar t i ze az ă la cerere la Oc. silv. Dată la 1 D ecemvrie 1944. d ispozi ţiil e legilor în vigo a re cât şi în;
Lipova, Direcţla Arad, pe data imediat Miniotl'u, Prol. dr. Daniel Danielopol con fo rm i ta te cu d el egaţ i i le da te de mii
următoare publicărei prezentei decizii Nr. 5.59-5. nister fo oouri l e pen tru c ombaterea e..
in Monitonil Ofic ia l . pidemiilOI , 00 i se vor pune la dispoz i..
Dionisie Slminiuc, brig. el. III, se Noi, ministru secretar de Stat la ţie şi p e care le va jus ti fi{Ja cu ac te IeI'!
transferă la c ere re , dela Ocolul s i lv i c Departamentul Sănătăţii şi Asistenţii gale.
Bo!intin la Oc{) lu ! silvic Gruiu, din D i­ Socia l e , D-sa va d ispune după necesităţile 10";
recţie, Bucureşti, pe data publicării pre­ Având în vedere că actuala lege s an i­ cale de ma teri ale le sanitare, mediea..
zentei dedzii în M o n itoru l Ofi{Jial. tară privitor la farmacişti, nu co res­ mentle, mij loaoole de transport car,e îi!
Urm ă t{)l' i i brigad i e l' i , se repartizează, punde nevoilor de a·zi ale Ţării şi dat vor fi puse la dispoziţie de minister eâ1i
pe data i medi at urmă to are p u b l ic ării fiind necesitatea de a se stud ia aceste şi d e org�lDele . de as is te nţ ă ale Stahl�
prezentei dec i zi i in Mo n i tor ul Ofi{Jial, probl eme 1Şi de a s trâng e toate datele lui, ale parti-cularilor sau a fondurilot
la p os tur il e arătate în dreptul fi ec ă­ care vor fo l os i la în t(){J m i rea nouei legi ; sanitare locale.
ru ia . Având în v,ooe re că ac tua l a p ro b l emă
1. Gafencu Const., l a Oc. silv. Traian, a mcd i{JaIDten telor urmp,ază să f ie solu­ Idem Nr. 39.592 din 28 N oemvrie 1944,
�irecţi a ' Ba{Jău. ţionată în c adrul posibilităţilor ac­ se revine asupra deciziei NI'. 31.737 din
tuale prin impo rt area, fabricarea şi dis­ 1 N oemvrie 1944 prin care d-l Constan...
2. M art in Ion, la Oc. silv. Roşiol'ii de
tribuirea lor, tin Holicov, mecanic la Spitalul Si. Spi:.
Vede, Dir,ecţia, Piteşti.
Decide.m : ridon din Galaţi, a fost pus in disponioo!
ftHNISTERUL JUSTIŢIEI, Art. 1 . - S-e in s ti tue o comlSlUne bilitate, în sensul că se reprimeşte în ser:"
consu l t at ivă' permanentă pentru stu­ viciu, în aceeaşi calitate, pe data lăsărf'
Prin decizia ministerială NI. 100.535 în disponibilitate, în postul de mecanic
dierea tutUrol' problemelor in l egătu ră
din 13 Decemvrie 1 944, d-l Iosif Stendcrt­ dela acelaşi spital.
Sobolschi, fost ajutor de contabil cu două
cu exer{J iţiul farmaeieî şi medicamente­
lor, din d-nii :
gradaţii în Direcţiunea cărţilor funciare Idem Nr. �.077 din 14 Deoonvl'ie
Pl'ofesor dr. Gh. Băltăcooml.
şi Cadastrului funciar, se reintegrează su­ 1944, d'-I dr. Vereşiu Ioan, se numeşt�
Profesor dr. 1. Enescu dela Faculta­
pranumerar, pe data îndepărlării din ser­ }>l'lOviroriu, pe data de 1 Ia n u ari e 1945�
tea de Medi c i nă din Bucureşti.
viciu, la aceeaşi direcţiune, în aceeaşi func­ i'n posiu'l W1cant de m edic 'itI Ci rc .
Profesor dr. C. B Olxlei anu dela Fa­
ţiune şi în ac el aşi grad, cu vechimea şi Feleoo, judeţul CIuj-Turda, gruplR' �
cultatea de Farmacie.
toate drepturile de încadrare, inaintare şi 13, tip Z!l, eu sala ri ul de 9.700 lei lu·
Farmicist D. M. Iones-cu, p reşedin- .
salariu dela acea dată, adăugându-se la JlJaT.
Uele Col egi u l u i General Firma>cel.ltic.
v�himea in serviciu şi timpul dela data
Farmacist Ioan Pucere-.a, ţii
tndepărtării până la data reluării servi­ Idem NT. 43.844 din 14 DecemvYÎ�
Farm a{J is t N. Po l l ak.
ciului. 1944, se f(l{J8 următoarea m i şcare în
Art. 2. - D-I di rec tor al personalu­
Drepturile băneşti pe trecut se vor sta­ person alul tehnie pood i n te de . 'lI,cest'
bili prin lege specială. lui este autori zat c u aducerea la, înd e­ minister, pe data de 1 Ianuarie 1945 :
plini re a prezen tei d ec iz iu n i.
D-I dr. Popp Ştefan, medie se�mn.
�nNISTlmUL Dat la 1 2 Decemvrie 1944. d'm' eu concurs la Spit,a:Iul V. Babeş..
Ministru, Prof. dr. Daniel Danielopol Braşov, se transferă, l a cerere, În pos­
SĂNĂTAŢII ŞI ASIST1<}NŢRI SOCIALE
Nr. 4-3.4{)7. tul va.cant de medic secl1ndar delai
Noi. ministru secretar de S tat la De­ Clill iea I I-a med'i c al ă dela Sp i t alul
pa r tam en tul Sănătăţii şi Asistenţei So­ public Sibiu, grop a A 13, t ip 30, cu:
Prin decizia ministerÎală NI'. 43.3'9,6
ciale, salariul de 9.300 lei luna,r, p�-ver:­
din 1 2 Decemvrie 1944, se aprobă mu­
Având 1n veder e refe�tul cu Nr. tarea reşedinţei Circumscripţiei Măee­ bal, poziţia NI', 32.
15.676 d in 1944 al d-Iui co mi sa r al Gu­
' şul de Sus, judeţul Dolj, din comuna D-na dr. Aglaia Miha;}ca Da.llljai
vernul ui a l Legii Operelor Soei ale, medie secundar provizuriu la. Sauato'!
Măceş ul eleSus: în comuna Măeeşul de
Pe temeiul art. 4 din l egea Nr. 594 Jos, circumscripţia numindu-se pe vii­ riul T. B. C. Sibiu, se tranferă, în a't
din 1944 , �i calitate. În postul vaoont d�
tor Circ. Măc.eşul de J·os, a'Vând a.ceeaşi
D ec idem : medic seeu.nd'alr dela. Spitalul conta<!
arondare, pe- care a avnt-() Circulllscrip­
Art. 1. - Se institue la Liga Opere­ ţi� MăceşuI de Sus. gioşi "V. Babeş" , Braşov, grupa A 13,
lor S{){Jiale o comisiune de 3 funcţio­ tip 00, C'l1 salariul de 9.300 Iei luoo1'�
n ar i sup eri ori pentru apl icarea legilor proces-verbal poziţia NI'. 32.
Idem Nr. 43.493 d in 13 Decemvri e
NI'. 486 din 1 944 şi NI'. 594 din 1944, în D-l dr. Ni�ulescu T. Ioan, se mv
1944, d-] dr. N. Gh. Cooere, inspector
ceea ce priveşte atât funcţionarii săi, ge ne ral sanitar central, rechemat în meşte provizoriu. până l a concurs. în'
cât- şi pe ooei ap arţ i nând i ns ti tu ţiuni­ postul vacant de medi{J secunoor deh�
serv i -ci u I1e baza deciziei millisterialte
lor şi Regiilor Public.e Autonome, pen­ Sanawriul T. B. C. Sibiu, grupa Al
Nr. 41.822 d in 28 Noemvrie 1944, re de­
d e e a.
dinte 13, ti p 30, cu salariul de 9.30(} lei 111"!
leagă cu condlleer�a Inspectoratului
�embrii oomisiuuii vor fi : nar, proces-vel'bal poz iţia NI'. 32.
gen era] sanitar Iaşi.
D-I ing. i n spect or general Victor Să­
vesc u , ca preşedinte. In a c eastă calitate are toate dreptu­ ldem NI'. 43.843 din 14 Deoomvri�
l'ile şi îndatoririle a tr ibu i te conducă­ d-I dr. V.aida Ştefan, f<lSt me.-.
D-l avoeat consilier M. Guran , mem­ 1944,
, br u. torilor Inspectol'atelor gen er ale sani­ (ije defi'u i tiv .ll!l Circ. C isl ă u, jud. Bu�
D-} P-et;re Dumitreseu, subdirector, tare. zău, p lecat din Serv i c iu pe motive rn;.
lllJ3mbru. Angajează cu titlu provimriu perso­ siale, se reprillleşt,e în postul vacan�
4.rt. 2. ' - D ·I co misa r al Guvernului nalul m c{)mbat-erea de epidemii plă- d'e medic sOOund'ar la Sp i tal u l de Stat

21
,-

MON1TOR UL O l" H' T A L ( Pil fl(» 1) Nr 1l\:l;5 18 Dec,e'llwr ie 1944


8214

ri'ârnăV1eni , • spe c i al i ta tea boli i n terne, Noi, medic primar direclor al Spita­ viciul de m atern it ate , se oollsiq:eră de­
grup'!lJ A 13, tip 30, 'cu sala riu l d'e lei lului "Dr. N. Kreţllieseu" din Câmpu­ misionată, pe data-de 1 Noemvri e 1944,
�.200. lung-Muscel, :Pe mot i\" de căsători,e-.
In ooruormitate cu adresa NI'. Având în vedere art. 222 din lrgca
�12.4&OfR din 1944, a Preşedinţi ei pentru organizarea sanitară a Sta tului, U
l lNIS'l'lmUL MUNCII
[Oons il iului de Miniştri, reprimirea are publicată în Monitorul Oficial NI'. 71
din 25 Martie 1943, Prin decizia ministerială NI'. 44. 782
caracterul unei reintegrări În ceeace
Decidem : din 1 1 Decemvri-e 194-1, d-l 'rraiaill Mă­
!p riveşte g radu l , vechimea avută ( in -
Art. 1. - Se numeşte pe data de 1 Oc­ I ăes0i1 , doctor în dr€IPt, subinspector ge­
. · �l us iv timp u l s�urs în disponibilit.ate) .
-\SOootirea în treg ul u i stagiu la o ev en ­ tomvrie 1944 următoarele absolvente nera l d-e la Oficiuii de s tudi i, se de leagă
:tuală inai ntare în grad şi la aco r d a ­ ale Şcoalei de Surori Infirmiere de pe inspector general şi se însărc inează cu
:rea gradaţiilor. lângă acest spital : OOl1JeVuCJerea O fici u lui de stud ii, în c.are
De l!IS,emeni se Vla soooti ca timp u t i l a) Cenţ iu Aurelia, soră infirmieră, ca l i tate ya rezo l va ş i semna toată co­
. �entru pens i e şi anll 1ll care nu a grupa C 10, tip 17, cu un salariu bruto l"etsp ondenţa acelui oficiu, afară de a· ,
fun.cţion a t efectiv, fără a IDJai' fi obli­ lunar de lei 2.750, în locul sorei iruir­ ceea rezervată ministrului sau secreta­
gat să verse rtiineri le de 10 la su tă la miere Popescu Maria, demisionată pe ;ri lor g-erK,ra.Ii, -prin legi sau regul a.
pasa pe ns i ilor.
_
aceeaşi dată ; moote.
Ploa:ta sal'ariu l u i va începe îlll mo­
b) Sultanov Maria, soră infirmieră,
grupa C 10, tip 17, cu un salariu bruto Idem Nr. 41.057 din 8 Deci3mvrie
mentul veloorii efMtive a serviciului,
pu ' acoperi r e d i n p os tu l vacant. lunar de lei 2.750, în postul devenit va" 1944.. d-l Torsan Dimitrie, fost agent
Menţionăm oă este obligat să se1'­ cant la Secţia de BoIi Contagioase, prin Cl. III în acest m i n is ter, se rep rim eşte
wească la S tat ' eel puţin un an dela
transferarea infirmierei Ecaterina Vasi­ în s e r v i c iu, pe da ta imediat următoare
'�ata reprimirii._ leseu la Spitalul Domneşti. Il p u b l icăr i i prezentei decizilllli în Mo­
Art. 2. - D-I administrator al Spi­ nitorul Oficial, în gradul de aglmt
talului este Însărcinat cu aducerea la în­
Idem NI'. 43.525 din 13 Decemvrie deplinire a prezentei deciziuni.
el. III, gr up a C 1, t ip u l de salarizare
[1944, se rev ine .asupra deciziei cu Nr. 1 6, în p ost vacant de agent adminis­
Dată la 30 Septemvrie 1944.
S9.593 din 28 Noemvrie 1944, p'r iu trativ cI. III, l a Oficiul d'€ p l as ar e Ba­
Medic primar dir., dr. Petre Georgescu
care c.-lla Lui2;a It.-001. Constantinidi, cău, poziţia 168 el in proce.< ul -verooL d'e
profesoară de educaţie fiziCă, a fost Nr. 967. pos turi vacante şi se de.taşea ză pe ace­
detaşa tă pe data deciziei, dela Liceu] ceaş i dată Ia O f ic iu l de p l asare Arad.
:lindustri,a:l de fete d in ROO'ăuţi, unde
Prin decizia d-lui medic primar direc­
tor al Spitalului "Dr. N. Kreţulescu" , din
j;ste titulară, l a S p italul Fi la n trop i a Idem NI'. 40. 983 din 1944, d-l Nic{)lae
O.. Lung-Muscel, NI'. 1.008 din 1 Octom­
ain OraioV'.w, urmâmd a se prez.enta l a Aprihă'nea nu , arhi tec t, se îll.''lărc ineaz ă
�ated.ră.
vrie 1944, se numeşte pe data de 1 Oc­
tomvrie 1944, d-ra Niculina Belivacă, ab­ cu oonducel'!€ia Casei C on strucţi i l or, sem­
solventă a Scoalei de Surori Infirmiere nând în numele ministrului toată co.­
din C. Lung-Muscel, în post de soră in­
Idem Nr. 43.524 di n 13 Deeemvrie ra�p (}llc1
l 'eI1ţa llJoele i case, în afară de cele
:1-944, d-na Neli Severila'llu se numeşte, firmieră, grupa B 7, tip 13, cu un sala­ ce sun t l'ezeT,rate ministmlui sau se­
(pe da ta prezentării la se rvic i u, în riu bruto lunar de lei 3.500, în locul so­ cret ar il or gen,e-rali prin Ire-gi ş i regula­
post de translator princi p al , la Cabi­ rei infirmiere Sima Zoe, demisionat-ă pe men te.
!I1etul d-Iui m in is tr u, urmând ti, fi p lă­ aceeaşi dată.
;tită dela Monop o lu l de S tat I!I:l stupe­
Idem NI'. 41 . 242 din 8 Dooemvr i e
rfÎ'antelor şi tim'brul de - co n tro l sa-
Prin decizia NI'. 10 din 19 Octomvrie 1944, se menţ i n atribuţÎ'llInile dat-e p r i n
n i tar .
1944, a d-Iui medic şef al jud. Ialomiţa, dec izi ile noastre anterioare, d-lor soor:e­
d-ra Maria Gh. Dragomir, absolventă a deciziile anterioare d-lor secretari gene­
P,rin decizia d-Iui comisar al Gu­
Şcoalei de moaşe, a fost numită, pe data rali : Ilie C. Dumitru şi dr. Ion Chirilă.
�ernului pe lângă Liga Op erelo r So­ de 1 Noemvrie 1944, în postul de -moase
<li ale, Nr. 4t) din 7 D ec em vri e 1944, la Broşteni, judeţul Ialomiţa.
tl-ra POIDl!l:Zan Lud mi la, i mp iega tă f.
ldem NI'. 41.074 din 8 Decemvrîe
gr., din O rgani 21aţ ia oontrală a Ligii 1 944, urm ă t orii funcţionar l dela fosta
. lIIINISTERUL ASIGURĂRILOR SOCIALE
Operelor Socil!l:le, se consi d eră demisio­ Cameră de muncă Cernăuţi din Guver­
uată pe data de 1 Mai 1944, pentru Prin decizia d-lui director gten-eral al nămâ.ntul Provin ciei Buco,Vina, Se trec
părăsirel3l serviciului. Casei Naţiomale a Asigurărilor Sociale, în mod provizoriu , pe datI). de 1 Octom­
NI'. 79. 18� di n 28 Noemvrie 1 944, d-l vrie 1 944, la Camerele de muncă di n
ţar ă, aşa cum se specifică mai jos :
lP'rin d/ooizi'a d-l ui inspi€'ctor gene ral Nooula Ioan, oficiant �nitar l a Oficiul
sa'ni tar al Ca p i tale i Nr. 26.103 di n 12 Asigurărilor Soc ial e B8J�u, se transferă Oamera de muncii Arad
iDooem vr ie 1 944, se modifi că decizia după cerere, pe data imediat următoare
D-l Posteucă D ragoş, con tab il şef fără
[ruspoowratului general al Capitalei pu:b licării în Monitorul O fici al , în a­
gradaţie, s e trece contabil şef fără gra­
Nr. 24.483 din 24 Noemvri e 1944, în oeea.şi calitatE.', l a Organizaţia IDJ�dicată
daţie, grupa A 27/24.
sensul că d-lla A l ex-a ndr i n,a Boeresc-u, Comarni-e, pendinte de Oficiul Asigu,ră­
D-şoara T ab arcea Maria, femee de
asol ventă a Şc oa l e i de su ror i de ca r i t a te rilor Sociak Câmpina, l'etribui t cu sala­
serv ic iu el. IV, se trece femee de se rv i ·
"Regina E l isabeta" di n Bucuresti, se riul de !>ei 5.300 lunar , grupa B 7 bis, ciu cI. IV, grupa D 1/17.
JlumeşbE.', pe d a t a de 1 Oct. 1944; în t ip 13, in post vacan t .
iPOIStn l va,caJl t de soră i nfi.rmieră, Ia Spi­ Ofici!!! judeţean Deva
ta l ul d,e cronici mintali Baloteşti-IIfov, Mam Nr. '7,6.6'9<5 d i n 21 Noemvrie D -na Zvir id Vera , subşef de biro u Cl.l
l'etribou i tă fiiud codorm p re v eder i lo r 1 944, d-ra Traşcă Anghelina, moaşe la 1 gr adaţia, se tr e ce subşef de birou cu 1
bug{lt,are. ll'Pitalul dis:JJiem.sar "Mihail �hi,ca" , ser- gradaţie, grupa A 9/31.

22
MONITORUL OFICIAL (Partea J) Nr. 293 8216

(Jamera d8 nu,mcI! B,a�1J Rădulescu Ioan. Munteanu Viorica, &ubşef birou fărifj
Oficiul iudeţe8JJ Media, Motomancea Am'el gradaţii. i
D-l 'furchevici Temis-toc1e, s bse f u de Jurca PauL Burciu Gheorghina, om de' serv iciu CIi
birou cu 1 gradaţia, se. tl'eee sub ef de ş Miloiu N iculae. IV-a.
birou cu 1 gradaţie, grup a 9131. Roşu Ioan L. UoI.
Dir8cţia generală a fondului muncii
D-l Haluş C{)nstantin, om de serviciu Emilian Ion.
Direcţia contabilităţii
cl. V, se tr ece om ' de serviciu el. V, :Bărbulescu 'l'eodor.
Pârâianu Coralia, şef de birou făl'�
gru p a D )/18. Gavrilescu Al-dru.
David Mircea, insp. Reg. Bucureş ti gradatie.
Oficiul judeţean SighişOara Peti'eseu Eufrosina, şef ' de , birou făr�
Ciupitu Uostea, Corp. Inspecţie.
D-l Bejan Mihai, subş ef de fără
bu'()u gradaţie.
Florescu Paul, Regia com. Tabere.
grdaţie, se trece subşef de birou fără Vlaicu-Gl�orian Eleonora, şef biroU
Petrescu C- tin .
gradaţie, grupa A 9/32. fără gra aţie,
d
Oilică N icolae.
D-I Mosuciuc Ioan, om de serviciu el. , Anagnoste Eugenia, dactilografă şe�
Milozi Demetru. '
VI, se trece om de serviciu el. VI, grupa fără gradaţie.
Gaşcu R Dorin.
D 1119. Bercuş Ioan, subşef birou ciI 3 gr�
MOGiulschi Gheo rghe,
Camera de mu.ncă Craiova Rădulescu Sebastian. daţii.
Poparincu Cecilia, subşef bil'ou cu 3
D-l Ştefanovici Zenovie, subdirector Bălan Vasile.
, fără gradaţie, se trece subdirector fără Dragomirescu Pascal gradaţii.
Surculescu Ste1a, subşef birou cu 1 gra..,
gndaţie, grupa A 9/21. Budu Dumitru.
daţie .
D-I Tabarcea Ca lisirat , om de servi­ Dulceanu 'reodor.
ciu el. IV, se trece om de s erviciu el. IV. Petcu Silviu. Ştefănescu ' Ana, dactilografă
' cu 3' gra-
grupa D 1/17 şi va fi utilizat la O ficiu l Banu D-tru. daţ i .
i
de Orientare ' Profesională lh'ad, Harhaş Al-dru. Davidescu Elena,
' dactilografă cu 2
Niculescu Vasile. gradaţii.
Cam'era de muncă Sibiu
LiIiacoveanu Virgil, Contencios. Dimoea Teodol'a, impiegat cu 1 gra da-'
D-şoara D răgh in ici Lidra. d act l o grafă
i ţie. '
Ionescu Gh. Manea.
:fără gradaţie, se trece dactilografă fără Cireaşă Ioana, dactilografă cu 1 gra­
Cr s tea
i A lexe.
gradaţie, grup a , A 40/35. ' daţie.
Crăciunoiu Ştefan.
Camer'a de mlt1!că Timişoara Tamaş Liviu. Butaru Dorin, impiegat fără gradaţie..
Oficiul judeţean Lugoi Berea Aurel. Iancu ' Anghelina, impiegat fără gI'a�
Tiţeica Gheorghe, F. Muncii. daţie.
D-l Draga Vasile, subşd de birou
Diaconu Gherghina, impiegat fără gra­
cu 1 gradaţi e, se trece sub�ef de bIrou Vrân ce anu Gheorghe.
daţie.
cu 1 gradaţie, grupa A 9/3 1 . ' Tacu Pavel.
D-l Tudor Petre, om de serviciu el. Marta Ignat. Capi Paraschiva, imp ega t fără grada.,
i
VI, se trece om de serviciu el. VI, grupa Dănilă Ieran. ţie
D 1/19. Rădulescu Elena. Directia bunurilor
Dănescu Grigor{l. Simion Zoe, interpre t fără gradaţia.
Oficiul judeţean Oraviţa
Pipă C-tin. Porumbescu Paul, subşef birou fără
D-l Dorneanu Ilie, subsef de birou cu
Drăguşan Mihai. gradaţie.
1 grllJd,aţi e, s e tre�e sub şef de birou cu 1
Căzănescu Alex-dra.
gradaţie, grupa A 9/31. Serviciul tnvăţămOlltului muncitoresc
Bobescu Emil.
D-l Buculei Vasil e , om d e serviciu cI. Meza Valeria, şef birou fără gradaţie.
Chiriacescu Ioan.
VI, se trece om de se rv ici u el .VI, grupa Niţă Nicola�, şef birou fără gradaţie.
' Hristescu D mitru .
u
D 1/19. ' Michiciu Henrieta, impiegat cu 3 gra-
Muche Ioan.
Personalul mai sus menţionat va fi daţii.
, Următorul personal admmn5�ra�lV, pro­
plăt t d in bugetel e Camerelor de muncă :
i venit delă Oficiul Central de Românizare,
Arad, Braşov, Cr.. iov� SIbiu şi Timi­ DirecţiQ administrativă a personalului
se menţine ca personal temporar, dela NiCola(l FIC!rica, dactilograf\i fără gl'a­
şoara, pr i n deschidere de credit extr a­
data de 1 Decemvrie 1 944 până la data
ordinar, <,onform adresei D ir ecţi e i con­ , daţic.
� de 31 M ar tie 1945, la: direcţiile şi servi­
tab il tăţii din D ir ecţ i a generală a fon
i Sel"/)iciu! M. O. N. T. şi A. P.
din 1944. ciile notate în dreptul fiecăruia :
dulni muncii Nr. 40.106 Moraru Clara" şef birou fără gra,iaţic.
Cabinetul millistet'iaZ GheoI'ghiu Marieta, şef birou fără gra­
Idem NI'. 42.939 13 Decemvrie
din Răsureanu Zenobia, şef de birou fără daţie.
1944, următorii inspectori speciali de con­ gradaţie. Dimoftc Maria, dactilografă cu 2 gra-
'
trol dela Oficiul Central de Românizare Popescu Lascu' Elisabeta, şef de birou daţii,
se menţin în serviciu, ca per"onal tempo­ fără gradaţie. Sel'viciul contencios
rar, dela data de 1 Decemvrie 1944 până Georgescu Cornelia, şef birou fără gra­
Oficiul de studii
la data de 31 'Martie 1 945, cu gradul de daţie.
Ionescu Mihai, interpret principal fări
şef de birou fără gradaţie , conform dispc­ Georgescu Lucia, dactilografă fără gl'a­
c rcul arei Ministerului de Fi­
gradaţie.
ziţiunilor i daţie .
Manolescu Hermina, interpret princi­
nanţe NI'. 55.550 din 1 944, precum şi a�e
pal fără gradaţie. ' Corpul de inspectie Şi coordonare al muncii
art. 9 al. 3 din decretul-lege pentru unele
măsuri financiare excepţionale ap'licabile Horea Eleonora, interpret principal P intilie Elisabeta" impiegat cu 3 gra­
pe exerciţiul 194 1/945, urmând a fi plă· fără gradaţie. daţi i.
tit din bugetul Fondului Muncii, după Ionescu Nieoletti Aurelia, subşef bi­ ,Carculea Maria, impiegat fără gra­
cum Ul'lJlea",ă: l'ou cu 3 gradaţii. daţie.

23
8216 MONIT0RUL OF�CIA� ( Pa r t ea J) Nr. 293 18 De:rem w ie 1 944

Directia evidenţei şi plasării muncii Ştefănescu Florica, băieşiţă. DECIZIUNI ŞI COMUNICATE


Balaca Chiriachiţa, impiogat cu .3 gra- Maoovei Petre, meseriaş cI. IV. ALE INSTITUŢIILOR PUBLICE
'd aţii '. Ohi';! Aurel, om de serviciu cI. IV. AUTONOME
(;iupitu Pau lina, impiegq l cu 3 grada ­ Munteanu Maria, ' om d e serviciu
REGIA AUTONOIII A C. F. R.
ţii. el. I V.
Noi, · subdirector general al Regiei Au·
'Serviciul organizatiilor Şi Oamerelor de muncă tonome a Oăilor Ferate Române,
Personal administrativ Şi de 8e�vicilt care
Sachelarescu Lucia, şef birou fără gra· In baza delegaţiunii ce ni s'a dat de
8e află mobilizat
daţie. d-l director general al Regiei AutonomG
. Matei Viorica, subşef bir,ou cu 1 gra· Greeu Trai an, şef de birou fără gra­ C. F. R, prin deciziunea Nr. 139.312 . R.
daţie. daţi e. A. 1944 ;
Popa Mihai, impiegat fără gradaţie. Petruţiu C o rn el , şef de birou fără Având în vedere dispoziţiunile art. 135,
grooaţ ie. alin. b, din decretul-lege Nr. 1.'193 din
Serviciul migratlunilor
1941, pentru Statutul Personalului C. F .
Huber Elena, dactilografă fără grada­ Diaoonescu PaUiI, şef' de birou fără
R, publicat în Monitorul Oficial Nr. 144
iţie. gradaţie.
b is (partea 1), din 21 Iunie 1941, precum
Marinoiu Ştefan, şef de birou fără şi art. 15 şi 92 din legea generală de pen­
Inspectoratul regional al muncii Bucureşti
gradaţie. s ii Nr. 446, publicată în Monitorul Ofi­
Sora Eugenia., impiegat fără grada­
tie. . Profil' Costaclle, şef de birou fără cial Nr. 159 (partea 1) din 11 IuIie 1943 ;
grooaţie . Având de asemenea. în vedere dispozi.
Oomisia superioară de arbitraj
Veliciu llOan, ş ef de . birou fără ţiunile art 137, al. 2, din decretul-lege
Giuciulin Alex., da.ctilograf--eu 3 gra· gradaţie. pentru Statutul Personalului O. F. R,
daţii. Decidem :
Eftimescu Paul, şef de birou fără
Personal din provincie grad aţi e . Art. 1. - Personalul menţionat mai
_
jos, având împlinită vârsta de pensionara
Mac8lvei-Croitoru E lena, şef de birou Obreja Dumitru, impiegat fără gra.-
(57 ani), respectiv împlinind această vâr­
fără gradaţie, 111Sp. muncii Iaşi. -da.ţie.
stă în cursul- lunii Decemvrie 1944, este
Tarasov Maria, sUlbşef birou fără gra · Peş t enaru Gheorghe, om de serviciu pus în retragere din oficiu, pe ziua de
da.iie, Of. plasare Vaslui. �l. II.
A � 31 Martie 1945, în vederea al'anjării drep­
..ruslan Porumbiţa, dactilografă iără
Vitan Vietor, om de serviciu el. Il. turilor la pensie :
gradaţie, Insp. C.-LuThg, Muscel.
Pop Iosif, curier el. IV. 1. Rozeti Ilie; II I X 1, maistru atel.
Nămăloiu Viorica" dactilografă fără cu o gr. merit, At. Loc. Griv., 22.7.1885 .
g ra:daţie, Insp. muncii Focşani. Oa.ncea Moise, mecalll ic el IV.
2. Provian P. Aurelian, III IX 1, revi­
Gheorghiu Stan, impiegat fără gra· zor' A. cu o gr. merit, At. Buc. Triaj, 17.
} aţie, I'n sp. mUlleii Galaţi. Idem NI'. 41.0518 din 8 Dooemvrie 1 . 1887.
Balaban Elena, impiegat fără grad.a- 1:944, d-l C'hiot Niculae, fost impiegat 3. Mureşanu Ioan, III IX' l , maistru cu
ţie, Insp. muncii Bârlad. fără gradaţie, în acest minister, se re- o gr. merit, At. Braşov, 22 .11.1885.
Roşca-Condura,che Lucia, şef de bi. pri�eşte 1n servi �i�, p e data i�ne.dia t 4. Cojocal'u C-tin, I I I IX 1, imp. mişc.,
. .
rOti fără gradaţie, Lnsp . munoCii Bâr. L- �
'

m � t are a J?ub h�rlI �rezentel decI-
. cu o gr. merit, St. Bârlad, 25.10.1886 .
Iad Z]jUilll Hl MOllltorul OfICial, În , gr{l.dul . 5. Zettel Toma, I I I IX 1, casier cu o
T iribaşa Dumitru, om de serviciu el. d� impiegat �ără gradaţii, grupa A 9, gl'. merit, Si. Timişoara, Fabrică, 9.8.
IV, I nsp . muncii Bârlad. ' tipul de salanzare 33, 1n post va cant, l a 1887.
Direcţia evidenţei, plasării ,şi îndrp.mă­ 6. Tomescu Ioan, I I I IX 1, imp. birou
Pârvulescu Niooliţa, impiegat cu, 2
rii muncii, poziţia 66 din proc,esul-yer­ cu o gr. �erit, St. Mărăşeştil 4.4.1886.
gradaţii, Inspect. muncii Turnu-Seve.
bal de posturi villeante . . 7. Gheorghiu Gheorghe, III IX 1 , )mp .
. ril) ,
de birou cu o gr. merit, St. Focşani, 23.6
.
Peraonal de serviciu Idem Nr. 41.263 din 9 Decemvrie 1944.. 1887. ·
Popovici Mihai, om de serviciu cI. ItI. Sţl fac următoarele detaşări de profesori, 8. Zubcsis Nicolae III IX 1, mec. 10-
Gavra Ion, om de serviciu cI. II . pe anul şcolar 1944/945, pe data de 1 De­ com. cu o gr. merit, Dep. Arad, 5.12.1885.
. lI�!arU Gheorghe, Om de servich� cemvrie 1944 : 9. Constantin Gh. Nicolae, III IX 1,
el . II. Condop'ol Mihail, profesor titular l a mec. locom cu o gr. merit, Dep. B . O.,
'
Copreanu Ion, om de ser'vidu el . I I catedra d e partea literară dela cursUl d� 10.12.1886:
. 10. Kemenczi Oarol, III IX 1, revizor
Anghel Ion, curier el. I I . . ucenici Bacău, se detaşează la ca teqra de
partea literară dela cursul de u cenici Fă· locom. cu o gr. merit, Dep. Timişoara,
iNegrilă Savu, curier clasa H.
găraş. 19.12.1887.
lbriş Dumi tru , Om d e serviciu el. IV.
Varvara Gheorghe, profesor titular la 11. Oristofary Ion, II I X 1, imp. miş­
Iordache Lucreţia, om de serviciu
catedra de partea literară dela cursul de care, St. Peştera Bolii, 12.6.1887. '
cI, IV.
ViezureMlU Ana , 0111 de serviciu ucenici "I. A. R", Braşov, se detaşează la 12. Ionescu N. Stelian, III IX 1, şef
c] , IV. catedra de partea literară ' dela cursul de atel., St. Buc.-Triaj, 1.10.1887
Popes�Ul u cenici comerciali Braşo,V. 13. Hrabko Iulius, III IX 1, maistru,
" Âna, O!m de serviciu cI. IV.
Gheorghiu Pwula, om . de serviciu Popescu Victor, profesor titular la ca­ :At. Timişoara (Oaransebeş) , 26.3.1887.
el. IV. tedra de partea literară dela Liceul in­ 14. Gabor Ilie Ioan, III IX 1, rev. vag.,'
:At. Iaşi, 5.9.1887. I
.. lVGclea Ion, om de serviciu el.' IV . dustrial Caracal, se detaşează la catedra
Miclea Ana, om de serviciu el. IV. de partea literară dela cursul de ucenici . 15. Pricop Vasile, III IX 1, picher, L. 5
, Andrei Ion, om de serviciu ci. I V. Caracal. Bârlad, 5.2.1887. . .
Alexandru CristiIltl , om de serviciu Plata se va face dela art. 91, 107 şi 16. Tudor Uonstantin, III IX 1 ' imp .
c] , IV. �08 din bugetul Fondului MunCii . birou, Le. Otope.ni, 3.4.1887.

24
18 DecemVorie 1 944 MONITORUL OFICIAli (partea I) Nr. 293 8217

17. Fotescu Petre, I I I IX 1, imp. birou, 51. RlotJaru Efrim, II I X 1, p ieheT, 83. 'Marin N. Stan, IV XlII I, ma.ga­
fosta St. Reni, 29.6.1885. fosta L. 4 C etatea-AIbă, 9.2.1887. zi-oner, St. Costeşti, 27.10.1887. .
18. Pauncov Victor, III IX 1, referent, 52. Greeu Gheorghe, I I I X 1, şef 84. Dumbrean Simion, IV XlII I , şeţ
St. 'l'imişoara, 2.10.1887. · h :t.It ă, St. Sânpdru German, 18.8.18'86. manevră, St. Războeni, 18.2.1887.
· 19. Sava Nicqlae, I II IX 1, imp. miş­ 53. RudneaiJl I oan, II X 2, imp. bi­ 85. Filip Ş tefan, IV XIII 1, maga�
care, St. Galaţi, 24.7.1886. rou. St. TiJmişoara, 6.9.1886. zioner, St. Iaşi, 29.12.1887.
· 20. Miiller Bela, III IX 1, şef gară, 54. Robescu Gheorghe, III X 2, ÎlIDrp. 86. D obrin Iancu, IV XHI 1, maga­
.I. MIC. Cg., 22.8.1887. birou, Dir. C . Be. Est. , 2.2.1886 . zioner, St. Vaslui, 3.2.1887.
. 21. Zamfirescu Constantin, III IX 1, 55. Drago e Aleman, III X 2, imp. bi­ 87. Pâ rlea Gheorghe, IV XIU 1, şel.
·imp. birou, St. Buzău, 14.11.1887. ro u , Dir. G., 20.8.188'5. manevră, St. Arad, 15.10.1887.
22. Verciuc Ioan, III IX 1, referent, 5u. Toth I{)sif, I I I X 2, hup. b i,rou, 88. Pătrăşcanu Vasile. IV XIII 1�
Dir. M., 14.11.1885. St. Sighişora·ra, 16.10.1887. magazioner, S t. Culev.cea, 1 .1 . 1886.
23. Bă1teanu Toma, II I IX 1, şef bi­ 57. Osmuli.cihievid Luea, I I I X 2,
89. Focşăneanu Petru, IV 'XIII 1 , şei
rou, Dir. M., 2.9. 1887. imp. bi r<Hrţ St. Ee. MărfUr i , 18.10.1885. tren, Ct. P. Olt, 30.3.1887.
24. Mihail E. Radu, I II IX 1, mec. 10- 58. Alexa:n.dr€�cu Mihail, III X 2,
corn., Dep. Ploieşti, 13.6.1885.
90. Pricop Ioan, IV XIII 1, şef tren,
t ele grafist, St. H ol od, 17.3.1887.
St. Bacău, 11 .7. 1885.
25. Piuleţ Dumitru, III IX 1, m ec. 10- 59. N{)vac Mihai III X 2, i. m p . bi-
. 91 . Albulescu . Gheorghe, IV XIII 1�
corn. , Dep. Bc. Triaj, 8.3.1886. rou, St. Arad, 20.12.1885.
26. Vasilescu 1. Radu, I I I IX 1, mer. şef tren, St. Tg.-Jiu, 18. 11.1885.
uO. Chiper C{)Usua,n tin., III X 2, iJmp.
10com., Dep. Brăila, 15.5.1886. 92. Gârjoabă Constantin, IV X l I I I,
bb'o u, St. Bacwu. 12.8.1885.
27. Grosu Luţă, III IX 1, mec. locom , 61. CQmstantinescUJ V. Io,aiJl, III X 2,
m agaz ioner, St. Giurgiu, 1885.
Dep. Adjud, 17.7.1886. 93. Ungurianu Ion, IV XIII 1, m(l,ga�
i,m p. birou, DiQ'. M., 12.3.1887.
28. Clopu Ion, III IX 1, mec. locom., 612. Carp Vi3Gile, III X 3,' Şiei ech ipă, zioner, St. Sibiu, 6.11.1887.
Dep. Arad, 17.8.1887. L.. 3 Roman 29.10.1886. 94. Andriescu C. Ştefan, IV XIII 1� .
29: Belea Constantin, III IX 1, mec. 63. 'Petrescu Olga, III X 3, t elegra­ şef tren, St. Baclu, 7.8.1887.
locom., Rem. Reşiţa, 29.11.1887. fist, St. Tu1'1lu Roşu, 30.11.1886. 95. Andrica Petru, IV, XIII 1, şe�
· 30. Teodorescu Ştelian, III IX 1, ' şef 64 . Bauf>ech Iosif, I I I XI I, moo . tren, H. Bădeni, 27.6.1887. . 1
birou, Dir. C. Ploieşti, 1.5.1885. au t,o , 1. L. :liaşi, 28.1.1887.
96. Neineru St. DUlnitru, IV XII I 1�
31. Dudău Ni colae, III IX 2, picher, r;. 65. Ostaficiuc Ioon, III XI I, m aga,­ şef tren, St. Mărăşeşti� 30.6.1887.
1 Caransebeş, 11.6.1887. ziJler, St. Braşov, 2.7.1886.
32. Ţintă Iosif, III IX 2, rediţionar, 97. Popescu 1. Nicolae, IV XlII I ..
·
66. Constantineseu D - ţru , III XI 2,
St. Arad, 13.8.1887. . agent sanitar, Cir. R. Sibiu, 21.3 1886.1
şef eehipă, Ls. Caracal, 26.10.1886.
33. Grigoriu Maria, I II IX 2, referent, 67. C uzi c 1. Polixeniill� III XI 2, dac­ 98. Tripa 1. Dumitru, IV XlII I, meeoj
1. M. Timişoara, 12.4.1886. tiJ.ogra.fă, Dir. E., 7.7.18'87. ma�. fixe, S. Dep. Subcetate, 7.11.1885�
34. Garanda Constantin, I I I IX 2, te­ 68. Sascău 1\1:. DUJmitru, IV XlII I, 99. Velişcu Ilie, Iv XIII 2, cond,4
legrafist, I. M. Timişoara, 20.5.1885. millJg'aziner ClU o grad. meri t, Mag. Etp. tren, St. Craiova, 17.12. 1886.
35. Toth Balint, III IX 2, casier, St. Bacău, 5.10.1�87.
:
100. Petres cu Constantin, IV XlIt 2;
Ţândărei, 23.10.1886. 69. Şte,fan 1. Năstase, IV XIII 1, lăc.
şef tren, St. R. Vâlcea, 3.10.188.6.
36. S av a 1. Alexandru, III IX 2, imp. rev iz i e, Insp. Form. Tren. , 23.5.1886.
mişcare, St. Podgoria-Ruşilor, 20.5.1887. 101. Z orlescu Gr. Ion, IV X I II 2, ma;
70. Dulea AleXl3iJld.ru. IV XlII I, Iăc.
37. Belschi N. Nicolae, III IX 2, l'a­ gazioner, St. Slatina, 2.10.1886.
' lm'izie, At. Cons�illţa, 2tl.7.1887.
sier la fosta St. Cetatea-Albii. , .4 . 4.1887 . 71. Grigore I. N1colae" IV XlII I, 102. Andrei Gheorghe. IV XIII 2, ll�i
38. Bandac Olimpiada, III IX 2, imp. ,magazine\l', M'3lg. Etp. Ploieşti, 17.8. zitor, '1. M.
Braşov, 15.2.1887.
birou, St. Bc. Mărfuri, 2.3.1886. 188 i . 103. Bogdan Ilie, IV XIII 2, şef treIl(
39. N is t or . Gh. Ioan, III IX 2, imp. 72. Lungu Pave l, I V XIII 1, roaga­ St. O raviţa, 20.7.1887. .
birou, St. Tg.-Ocna, 17.7.1887. ' ziner, St. 'TimişO\illl'a, 11.2.1886. 104. ' Bernath Matei,' IV XIII 2, cu"
, 40. Dicheriu Justinian. II IX 3, tel(!.� 73. Sueală · Alex�ndru, IV XIU 1,
grafist . St. Teiuş. 21.6.1887.
fier, St: Caransebeş, 27.9.1887.
p ăzitor , St. Tciuş, 1:2.11.1&00.
41. Conţescu Gheorghe, III IX 3, imp. 105. Firulescu Mll.ria, IV X I II 2�
74. P\3.'\lliuc N ico l,a.e, IV X I I I 1, ma­
b irou, Pir. . C., '20.11.1887. gazin-el,', St. Bc. Triaj, 12.9.188'5. manip. impr., St. Craiova, 22.6.1886. I

42. Lupu Teodor, III IX 3, picher, 75 . D in u S. Ma-riu, IV X I I I 1, m� 106. Pâryulescu Ilie, 'iv XIII 2; ma;
L. 3 Buzău, 30.1.1887. ' . ziner, S t . Ee. FHruret, 2.7.iSS6. gazioner, St. Tn. Severin, 21.2.1886.
43. Pirovarov Sergb ie. III IX 3, şef 76. Naeu Mihai, IV X II I 1, şef ma­ 107. Ap o s tol Ahil, IV XIII 2, şef tren�
.
gară, St. Arc.hita, 112.6.188-6. . nevră, St. Nicolini&, 18.9.1887. St. I aşi, 23.12.1885.
44. PaVlelescu An� . TTI IX 3, imp. bi- . . 77. Reinert Vasile, IV XIII 1, magI3I­ 108. Ş �rb ănescu B. Const., IV XII�
rou, 1. M. I aşi, 25.9.1885. I ziue!'; St. Ia.ş , 27.9.18-8-7. 2, şef tren, St. Craiova, 7.6.1885. ' :
4'5. Oostiu€'scu V. Ioan, II I IX 3, mec. 78. Zâmţea Dumi tru, IV XlI I I, m.a­
locom., dep . BrăHa, 1(./.5.1885. 109. Ap ahide an Ţovu, IV X I I I 2, şa.
nip. impl"., St. Arad, 24.7.1886.
t ren, St. A rad, 26.4.1885.
46. G ri gor iu Ioan, III IX Q, mec.
79. C i{)banu Gh. Dumitl"1l1, IV XIII . 110. Bănică Gheorghe; )V X II I 2, şe�
locOlID., . dep. Feteşti , 5.3.1 886.
1, magaziner, St. Tg . ..,]'rumos· 20.10.
47. Popescu D. Ion, III IX 3, mec.
1887. ,
tren, St. CăIăraşi, 22.12.1885. :
looom. . dep. Piteşti, 17.12. 1887. 111. Andrei T. Grigore, IV X I II 2�
80. Stemate M., N icolae, IV XHi 2,
48 . Rom an Gheorghe, ' ITI IX 3', im. şef tren, St. Braşov, 28.10.1887.
. şef .tren, .St. Tn. Măgurele, 8.11.1886 .
b ir ou, L. 3 Buzău, ·6 . 12.1886, " 112. - Mirea F. Niţă, IV XI I I 2, ' �
49. Stoian Vktor. III X 1, l'ev. vag., 81. Darie Ioan, IV XlII I, maga­
maş. fixe, ReIn. T. Măgurele, 10.4.1887�
At. Gal�ţi. 15.7.1885: zioner, St. Adjud, 6.2.1886.
. 82. Iamandl Ioan, IV XlII I, mag.a­ 113. Dincă St. Ilie, IV XIII 2, IneC«
ilO. Rm,dn iţ,chi Ş tef an, .III X 1, pi­
chel' L. 1 Caransebeş, 27.1.1886. zioner, S t. B:âi'lad, 1.11.1887. m aş. fiJte, Dep. P. Olt, 29.7.1887.

26
8218 MONITORUl, OFICIAL (Partea n NI' 293
" •
18 Decemvrie 194.4:
1

114. Baldovin Coroalia, IV XIII 3, 144. Văc'ărean Iordache, IV X I U 4, gea generală de pensii Nr. 446, p u bli­
anan ip. impr., I. Ls. Craiova, 14.5.1585. vegh înc., St. Tn. M:ăgurele, 15.9.1R86 cată în Monitorul Oficial Nr. 159, par·
145. Surcea Gh. Maria, IV X I I I 5, tea 1, din 1 1 Iulie 1943;
115. Băluţă V. Nicolae, IV XIU 3,
scriit. vag., St. Adjud, 12.6.1887. telefonist, At. Bc. 'f'tiai, 19.4.1887. Având în v"edere tabloul de persona.·
1 46. Zugravu C. Ioan, IV XIII 5, luI Regiei Autonome C. F. R., care îm­
1 16. Costinescu Elena, IV XIII 3,
plineşte vârsta de 60 ani in cursul anu..
manip. ir!pr.� St. Bc.-Filarat, 18.9 . 1 886. vegh. înc., St. Bacău, 23.5.1887.
lui 1 945, publicat în Monitorul OfICial,
117. Marinescu R. Ioan, I V X H L 3. 147 Păduraru I l ie, IV XIII 5, d
c on .
partea 1. Nr. 206 din 7 Sept'lmvl'ie 1944;
Ifagh înc. , St. Drăgăşani, 14.4.1887. tren, St. Craiova, 26.10.1886.
Având de asemen.,e a în verlere dispozi­
1 18 Dumbravă Nicolae, IV XIII · 3. 148. I ones cu Manolachc, IV Xl n 5,
ţiun ile art. 137, al . 2 d in decretul-lege
�ond . tren, St. Tn. Sever in, 19.11.1887. scriit. vag., St. Mărăşeşti, 10.9.1887.
pentru Statubll personalului C. F. R,
.
1 1 9. cCălin Marin, IV XIII 3, şef 149. F i ru N. Ion zis Maria Ton, IV Decidem :
'tren, st. Tn . Severin, 23.lO.1887. XIIT 5, cond. tren, ' St. Craiova, 26.8-
.
. . AI't. 1 . - Personalul menţionat mai
120. Ho lubovic i Dumitru, IV XIII 3, 1887.
jos, împlinind vârsta de 60 ani tu cursul
magazioner, St. Filiaşi, 14.9.1887. 150. Gheol'gh\l Constantin, IV XIII lunii Aprilie 1945, este pus în retra­
121. Marcu Constantin, I V XIII 3, 5, magazioner, St. Iaşi, 8.12.1887. gere din oficiu ,pe ziua de 30 Aprilie
scriitor vag. , St. Braşov. 15.5.1887. 151. Cotae Anton, IV XIII 5, scriit. 1945, în ved-erea aranjării drepturilor
122. Banu Grigore, IV XIII 3, maga- vag., St. Bod, 18.11.1886. la pensie :
7:ioner. St. Bacău, 2.5.1887. 152. Vid ŞtefaL, IV X I I I 5, cond. 1. Marino E mil , 1 yr 3, insp. ajutol'.
123. Lucache Şt.efan, IV XIII 3, şef tren, St. Arad, 5.10. 1886. nil'. M'i 26.3.1885.
hen, St . . laşi. 5.10.1886. 153. Ch'osea M. Ni-colae, IV X I I I 5, 2. Oprişan Ştefan, II I VI 2, subşef
1 24;. Valaş �lie, IV XIII 3, şef tren, magazioner, St. Titu, 13.6.1886. serv., nir. T., 3.4.1885.
St. Craiova, 13.3.1886. 154. Priscu Gheorghe, IV XIII 6, in­ 3. Bumbulescu VasHe,- III VII 2, şef
125. Ianovici Vasile, IV XIII 3, ma­ tenden t, 1. L. Braşov, 23.5.1887. birou, Dir. D., 7.4.1885.
·g l).zioner, SL Bacău. 3.9.1886. 155. Rotaru Dumitru, IV XIII 6, sef 4. Găucă . Constantin, III. VII 2 şef
.
126. Dima Dumitru, IV X I I I 3, scriit. manevră, St. P. Neamţ, 26.10.1886. birou, nir. I. M./C. Iaşi, 19. 3.1885.
vag., St. Buzău, 2.10.1887. 156. Boar Ioan, IV XIII 6, vegh. înc., 5. Fiştea Adam, III.VII I 2. referelţt,
127. C iaba St. Ştefan, IV XIII 3, şef St. Sibiu, 1 1 .3.1886. I. M./C. Timişoara. 28.3.1855.
.hen, St. Braşov, 5.7.1886. 157. Grozea Gheorghe, IV X I I I 7, 6. Roman M. Ioan, III VJI 3, şef ate­
. 128. Frâncu Ştefan, IV XIII 3, cond. scriit. vag., St. Arad, 14.2.1887 . lier, At. T.-Severin, 27.3.1885.
tren, St. Bacău, 18.12.1886. 158. Alexandroocu 1. Costaehi, I V 7. Neculau Theodor, III IX 1, mee',
c ond. X I I I 7 , man ip . impr., S t . Iaşi, 10.4.1887. locom. cu () gr. merit, Dep. Galaţi. 4.4.
129. Vasil�u M.ihai, IV X III 3,
hen. St. R. Vâlcea, 8.7.1885. 1885.
159 E pure 1. Pavel, IV XIII 7, c ond.
tren, St. Tn. Severin, 6.10.1885. 8. Georgescu Alexandru, III IX 1,
130. Pipirigeanu Tlie, IV XIII 3, &!!rtit.
vag., St. Buzău, 27.7.1887. 160. Dafinescu D. Ion, IV Xln 9, mec. locom. cu Q gl'. merit, Depoul Câm­
131. Dumitriu Ş tefan, IV X l II 3, pulung-Muşcel, 25.3.1885.
manip. impI;" Dep. Orşova, 17.7.1887.
scriit. vag., St. Galaţi, 28.7.1887. 9. Talan Gheorghe, III IX 1, maistru.
161. Zaharia M. P. Vasile zis Plawn
132. Mol do vanu Ioan, IV XIII 3, M. Vasile, IV XII I 6, man ip . impr., St. atel . , Uz. Aiud, 6.4.1885.
.
vegh. înc., St. Buzău, 16.8.1887. Bc. Filare t, 22.7.1885. . 10. Liţă D. Tudor, JII lX. ,1. maistru
� 133. C iuPJl ligă Iacob, . IV XI I I 4, Art. 2. - Prezenta dec iz iun e se va atel., D ep. Craiova, 1.4.1885
vegh înc., St. A rad , 23.5.1887. . publica în Monitorul Oficial, publi.ca­ 11. Hrişcă Gheorghe, III IX 1, revi­
-. 134� Roman 1. Pet.re. IV XIII 4, vegh. ţiunea ţiilând loc de preaviz. zor T ., Dep. Constanţa, 1 1 .4.1885.
tnc., St. Z imnicea, 24.6.1886. Art. 3. - D-l director al Direcţiunii 12. Ionescu A. Gheorghe, tII IX 2, im­
135 Dogal'u Ioan, IV XIII 4, ser·it. piegat birou, Dep . Iaşi, 24.3.1885.
Administrative C. F. R. este însăr" inat
vag., .St. Mărăşeşti, 9.11.1886.
13. S armezei Iuliu LudoV1C, III IX 3.
cu aduoor% la îndeplinire a dispozi�iu­ mecanic locom., Dep. Ploi�ti, 14.4.1885.
136. Trăistaru Tlie, IV XIII 4, vegh. nilor din prezenta deciziune. 14. VIăsceanu Gheorghe. IV XlII I,
inc., St. P. Olt, 21.9.1887.
Dată la 12 Decemvrie 1944. JIlagazionel', st. Buzău. 5.4.1885.
I
. 1 37. Dragpmir Gheorghe. IV XI II 4, •
Subdtrector general, St. Enăchescu 15. Ghebaur Gheorghe, IV XIII 2, şef
sc r iit . vag., St. F�urei, 18.10.1887. de tren, st. Medgi�ia, 9.4.1885.
Nr. '57.
138. Melinte M. Mina, IV XIII 4, 1�. Bolovan Ioan, IV Xln 4, veghetor
scriit. vag., St. Socola, 19.12.1887. Noi, subdirector general al Regiei AU­
înc., C. -de .Argeş, 22.3.1885.
tonome a Căilor Ferate Române,
139. Gânţoiu St. Marin, IV XIII 4, AI·t. 2.-Prezenta decizl'.llJ e se va pu­
vegh. înc., St. Tn. Mă.gurele, 10.8.1885. In baza delegaţiunii , ce ni s 'a dat de
blica în Monitorul Oficial, publicaţi1ll1 ea. .'
d-l director general al Regiei Atttonome
140. Haliliuc Dumitru, IV XIII 4, ma­ ţinând loc de preaviz.
a Căilor Ferate R.omâne, prin deciziu­
gazioner, St. Ciumeghiu, 12.8. 1886. Art. 3. - D-l director al Direcţiuniî
nea Nr. 139.312 R . A. din 1944 ;
141. Radu Ion, IV XIII 4, scriit. administrative C. F. R. est� însărcinat
Având în vedere dispoLiţiuni1e . art.
vag., St. Sibiu. 7.1.1887. cu aducerea la îndeplinira \. a dispoziţiu..
135, alin. a, din decretul-lege Nr. 1.793
142. Ghimeş Nicolae, IV XIII 4, vegh. nilor din prezenta deciziuoo.
'din 1941. pentru Statutul personalului
1nc., St. Rupea, 15.2.1886. . pată la 12 Decemvrie 1944.
C. F. R., publicat în Monitorul Oficial
.' 143. Vlad Mihail, IV XIII 4:', şef tren, Nr. 144 bis, (partea 1), din 21 Iunie . �ubdirector general, St. Raichesee
St.. Adiud. 1.2.1886, 1941 , precum 8Î ale art. 15 ii 92 din le.. ;Nl'. �8!

26
ia DeeemV'rle 1944 MONITORUL OFICIAIi '(Parlea 1) Nr. 293 8219

COMUNICATE ŞI CIRCUI/ARI MINIST;ERIALE


MINISTERUL FINANŢELOR
Direcţia. produselor monopolizate
Serviciul vâJl71ării

Tabloul de' taxele de mono


, p
ol asupra pro duse/or alcoolice importate şi asupra dis tilatului Invechit din vin indigen (coniac)
In vigoare dela 16 Decemvrie 1944
--------�--�--� �
T a :x: a.
Nr. Alt.
Crt. vamal ,
T I T U L AT U R A
L e i 1 Unit.
M O D U L DE O ALCU L AŢIE

a) ProdMse importate
1 436 Alcooluri distilate din cereale, liartofi,
sfeclă, melasă şi altele, în orice, fel de
vase, fără adaos de zahăr şi aro-
mate . . . . . . . ..
. . . . . . . .
.
. . . . . . . . '. ' 2.200 kg Net<>, numai pentru alcool absolut şi
pentru scopuri de laborator. 011 aprobl!"l
rea specială M:. A. T.
2 437 Alcooluri distilate din cereale, cartofi,
sfoolă, m:elasă şi alte comb in ate cu za­
hăr şi aromate (Iiehioruri ) :
a) în butelii sau ulcioare . . . . . .
754 Bruto per neto până la tăria de :m gr!
'
b) în altfel de vase . . ' . . . � . . . . . . 943 Bruto per neto până la tăria de 50 gr�
3 438 Rom, coniac şi At:ak :
a) în butelii sau ulcioare • .
.
. • . • 754 » Bruto per oeto până la tăria de 50 gr�
b) în 'oric'e alte ambalaje . • . • . . . • 943 1) Bruto per neto până la tăria de 50 gr�
4 439 Thaehiu d'e c ir€ş (chirş} şi alte ra­
bis chiuri nedenumite din fructe, rădă­
, cini sau' plante :
a} în butelii E:UU ulcioa;oc . .
.
. • • •
754 Bruto per neto până la. tăria de 50 grJ
_ b) în orice alte recipiente . . . . •
943 Bruto per neto până la tăria de 50 grJ
, ,

fi 456 Fructe sau rădăcini păstrate în miere,


zahăr sau alcooluri . . . . . . . . . . . • • 503 1) Bruto per neto. dacă sunt păstrate in
alcool.
6 457 Siropwi şi smeură de fructe cu sau fără
zahăr sa� alcool . . . . . . . . . . . . . ' • • 503 » Bruto per neto, dacă sunt păstr�te îl!
alcool. .
7 �.691 Esenţe şi ulei de rom, precum şi orice
esenţă de alcool . . • . . . • . . . . . . . • 754 Bruto per n eto .

8 1.734 Tincturi şi extracte fluide alcoolate sau


cu eter :
a) opiu 251 Bruto per neto: numaI dacă conţhi al'..
,
. . . . . . . . . . . . . . • • . . . . •

.cool. 1
b) hydras Us oroous, hipeca Bruto per neto. numai dacă con ţin a14
i:�:i:Ji�
,

.. : , . . · . • •
251 ' �

cool. '
�·;fi,; ·; c) Cola, coca, china, viburnus, ha­
,.�� �,"';-� mameI şi celelate medicamente
nedenumite • . . . . . . . .
.
. . . . . . . 251 I » Bruto per neto" numai 'dacă conţin ar�
cool.
9 'Ape aromatice alcoolate saa nu, pentru
1.735
scopuri m ed icinal e - . . . . . . . . . . . . • • • 25 1 1) Bruto per neto, !lJl!!!� i Qaci\ ..�ntig al,
, - -

coo1 .
10 1.752
'Al. K. vinuri medicinale . . . . . . . . . .
.
• 251 ltr. Neto.
11 1.757 Artioolle1le de paJl'fumerie şi · produse 00;;-
metice :
Al. b) apă de colonie . • • . • . • . • ,- .
1 .798
I kg Bruto per neto.
Al. c) apă de gură . • . . • •

• • . . . • • 503 » Bruto per neta.
'Al. e) apă de toaletă . . . . . . . . . · . . 503 1) Bruto per neto.
Al. f) apă de păr . : . . . . . . . . . . . . . . 503 t Bruto per neto.

12 1.779 , Lacuri cu alcool, chiar colm ate, precum


şi lacurile pentru piele şi hârtie . . . • 13 grad şi Dela caz la caz cu aprobarea M. A. T�
. ,

ltr. dacă conţin alcool etilic.


Lacuri cu alcool, chiar coloratia, pre<m:m
şi laeurile pentru p iele ş i h âr t ie . • • 0,50 grad şi Dela caz la caz cu aprobarea M. 'A . �.'!
'
kg 'dacă conţin alcool metilic.
b) Produ,se interne
Notă: P entru coniacul importat v,ezl.
13 DiF;tilat, învechit din vin (<,oniac) . . . . 45 gr. daI. art. vamal 438 clin acest tablou .

27

8220 MONTTORUL OFWTAL (P!lftea Il N r 293 18 Dooemvde 194.41

R�f.da Lott'fiei de Sfat 1-6. Stăneiu.c Doohiţ.a, ll1Jtdia 7,89. al 1'3 Septemvrie 1904, să schimbe 1'11i�
Tablou de posturi bugetâre ' vacante, notate pe
17, D'!llDlb ravă Lina, medi,a 7.7�..
m:ele său patrO!Ilimio de Zisman în a"
grade, tabele, grupă şi tip. "ela de l\fJallln, spre a se numi Mori tz.
18, Filip SIlvia, moo.ia 7,45. M:ann.
, 1 sub dir e ct or cu 1 gr., grupa Aj9,
19. Lazăr I.oona, media 7,11.
tip 20.
Par�hetul Tribunahdui Dloy
, 1 avocat p rincipal, grnpa 'Af12, tip 20,
ANUNŢURI JUDIC1ARE D-I Pop Iosif, refugiat din oom:.
;(bloca t) . .
Iclo.zel, jud. Someş, aetualmente do­
, . 1 şef servici u cu 3 gr. , gr" lpa A/9, tip
MINISTERUL .JUSTIŢIEI
' miciha,t în Bucureşti, str. Al M'.ortwi
21, (blocat) . . Dîrecţiunea judiciară
VoeV'Od' Nr. 34, prin petiţia î:nrregi&tnati
. 1 sub şef birou cu 1 gr.,
Ministerul publit.,ă .ae.estea, conform art. 11,
grupa A/9, la acest paI"chet, sub N,l'. 17.018 din
tlp 3 l . �re ştiinţa a.celora car� al' voi să facă opO­
11944, cere recQnstituirea actului Său
ziţiune in termenul şi condiţiuniie prevăzute
1 contabil fără gradaţie, grupa. Aj27,. de căsătorie, fiind căsătorit cu Alia
de alin. II al zisului articol şi de art. 3 din
IIp 23. P<op , născută Orza., în zina de 7 No­
legea asupra numelui ain 8 Aprilie 193.6.
1 da ct il . şef cu 2 gradaţii, grupa A/40' emvri e 19'00, din {l'Om. Gherla, jud:. So-
,
t i p :.:7, (bloc'ti . ' D-na Maria A. Hadadul"ean-Mozian�, meş.
domiciliată în Bucureşti, str. Gen'eral Noi, primul-prDclll'Or al Tribima.l�i�
. . .1 magaz. p:rjndpal �L l, grupa C13,
.tIp .9. Lahovari NI'. 4, a făcut 0erere ae€St;lilÎ lui Ilfov, . .
1 .şofer, grupa (11:8. tip 4. minister de a fi autorizată să sehimbe In con:formiuate cu disppziţiwnile
NI'. 4.602. 1944, Decemvrie 13.
nu,ruele său patronimic de Haeiadurean.­ art. 3 din dooretul-leg<:l N'l'. 4.002 din
Mo�iaillo în aeela de Hagi-eseu, spre a S� ' '
1494Q, referiror la recot1Stituirea acte·
MINISTERUL numi Maria A. Hagiescu.
lor de stare civilă ale refugiaţilor din
SĂNĂTAŢII ŞI 4SISTENŢEI SOCIALE
- D-I Iosef S. Begal, domicilia.t în 14 Decemvrie 1940,
Direcţia p.ers9llf1lliIni -
Bllimreşti, s tr . SiI'. Niool8ie Ş-eil. ar i NI'. 9, Invităm autorităţile şi persoanelo
8e aduce la cunoştinţă că este vacant
care deţin extractul sau alte ÎnS<lrisuri
pO'�tn1 de medie şef al jud,eţului Baeăn. a fă,cut cerere (l)c€StJui minister rl!e a fi
referitoare la. actul a cărui reconsti·
D-nii -medici care Întrunesc condiţiile autorizat să schimbe numele său patro­ tuire se cere prin petiţiuneru da mai
cerute d e legea pentru organizare a san i­ <:.cu,
nimIC d,e Begal în a{}ela de Stroe.. sus, să le depună de urgenţă . la Pal"
t�ră a Statului şi d oresc a o cup a acest
spre a se num i Ineef S, Stroescu. chetul weestui tribun'al.
post, vor bce cereri .În ternH:>n de 20 zile
Prim-procuror, 1. HăIăceanu
dcla inserarea prez-enteî publicatii în
Monitorul Oficial. - D-I M1arcd M. Mă:rculescu, domi<Ciliat
în BucJUreşti, str. Logofătul Udrişte Nr. Comisiunea �ntru eonstatare.a cOlldiţiunilo:r.
N. 43.2.57. 1944, Dc..:emvrie 12. '
17, a fă'cut cffere aClestui minister de a Ile naturalizare şi recunoaştere

- Se aduce la cunoştinţă că este va­ fi autorizat să schimbe numele său pa­ D-I Iosef Lipiner, domiciliat în Eu.,
'Capt p ost ul d e medic al vraşulu,i Cala- tronimic de Măr'Culescu in 3Joela d e Ric­ cureşti, sbr. Carol Nl'. 9, a {ăc�t d!.
fat, jud. Dolj. hard , spre a se nurrni Mar'Clel 1\1. Ric ­
, ' l''Cre acestui minist<er, pen t ru a i se
hard.
D-nii medici care întrunesc condiţiile a.corcla cetăţ;enia română.
cerute de leg'e a Pentru o rg an izarea sani­ Prin -cerere, petiţionta!rui arată că
tară a Statuiul ,şi dor esc a ocupa acest -Prin decretul Nr. 2.2118 din 21 Notem­
este supus amstriac; născut în Bârlad'
post, vor face cereri în ter men de 20 vrie 1944, 8"a . Încuviinţat ca d-l Theo
în anul 18'92.
zile del� insf::l'ar�a prezentei publ icaţii dor L. Dumitru, născut În Bucureşti.
C()Jlfol'm ari. 19 di!ll. legea.
în Momtorul OfIcial. la 1 2 Ianuar ie 189'9, să schimbe nu­ privi­

Nr. 43.785. 1944, D"eemvrie 13. mele său patronimic de Dumitru în a· tor la dobândirea şi pierderea uaţio·
Cicla dle Dumitrescu, spre a se numi nalităţii române, se publică aceiasta
Tablou de clasificarea absolventelor Şcolii de Theodor L. Dumi tl'cs(m., spre ştiinţa 'ale e lora care 811' voi sit fadă
�,urori inlirmiere, cu media g.enerală pe anii întâmpinare, potrivi.t dispoziţiuniioJ'
Prin decretul 'NI'. 2.218 d i n 21
§colari 1941/943. .art. 20 din zisa lege.
_

1. Oo'cioabă l'II aria, m;etdia 9,25. Noenwrie 19.44, S "al în ciiv iin ţat ca dc]
Dos. NI'. 200jnat /944.
I on I. Cărpac iu, născut în com. Fl'U­
2. V&ceanu Stanca, media 9,2:2. Iulio
nlO'asa, jud. TeIeorman, la 18
3. Gheorghe VieiWl'ia, media 8,66. - D-na Ella Maximilian Marcus
1904, să schimbe nmnele său p attoni
cţomiciliată în Bucureşti, str. Mitl'opo:
4. Nichita Maria, media 8,64, mic c.e Gărpaciu În a,cela de Petresc u,
litul Gheuadie Petl'escu NI'. uO, a fă­
5. Ghoorghiu Pol i���i�, \n edia ' 8,&9. spm a s,e numi Ion I. 'Petrescu.
�ut oorere ae,estui minister. pentru fN .
'6. Gunie Ileana, media. 8,55, 1 se acorda. cetăţen ia română. ,
:prin decretul Nţ>. 2.422 din 14
7. Ti c ăr ău E l ena, moo.ia 8,44.
_

' Prill cerere, p'e tiţionar'a arată că


Decemvrie 1 944, s a În���iil1ţ,�t 'ca .d-I
8. Gthi ur e Kiraţa, media 8,3'6. este d'e pr<lfesiune profesoară, născută
9. Spo,etaru Paraschhra, lllJ� dia 8,35. David Zisman, născut în Botoşani, l a în Bucureşti. la data ae 4 Iunie 1909.
110. GhieQrghe A Ul'€lia,' media 8,14. 2 Februarie 1900, să sehimbe llUmele Conform art. 19 din legea privi.
său patr�nim ic de Z isman în aoola de t,or . la dobândirea şi p ierderea natio·
3.1 . LUiugu Sul tana, m�ia 8,12.
Ma:nn, spre a se '!lumi David Mann. nalităţii române, se publică . ace�ta
12. T om escu Maria, media 8,12.
spre ştiinţa 'a,eelora care 811' voi să fac �
il3, Chivule.:;cll Ecaterina, media 8,04. - Prin decretul NI' . 2.422 din 14 întâmpinare, potrivit dispoziţiuniloI'
'14. Pavalali,cQl l\iaigar:e ta, media 8,ţ)3. Decemvrie 1944, s ' a În'ci:iviinţat ca d-l art. 2,0 din zisa lege .
.', ' . Moritz Zisman, nă$cut în Boto.şani, Dos. NI'. 21Sjtulalt.j944.
. 15.' Bâ.gu ElcilJa, media, 7·.�i1. ,

28
MONITORUL OFICIAL (Partea Il Nr. 293 8221

- D-l - M;a:ximilian Mai er M8!1"eus, Având în ved ere că nu s'a prezentat Curtea. Mal'ţiaIă � Corpului vn ')'tnitorial
domicil i at în :aueureştL str. M i tropo· la term enul de ju decată, deşi a fost che­ N oi, colonel magistrat Petre B[�
litul Ghenadie Petrescu Nr. 60, a fă mat eu manda t de aducere, canu. p reşedintele Curţii Marţia le fJi-
cut cerere acestui minister, pentr:u a i Ord onăm : C orpu l u i 7 Teritorial,
se acordă cetăţenia română. Ca ·acuzatul Gh eorgh e Ioniţă, Cu ul­
�vâ:nd în vedere ordinUl de trimiter�
Prin cerere, petiţionaml arată că t i mul domiciliu cuncscut în Bucureşti,
direct în j ud ec a tă NI'. 11. 102 di n �
este de prof-esiune ingi ner, născut în strad a FIămânda NI'. 26 să se prezinte
Noemvrie 1 944, dat de Corpul 7 Teri..
}>i teş ti , la <L.a:ta de 4 I unie 1870. cel m ai târziu în 5 zi l e tlela p ubl i care a
t0t:ial, prin eane incu lpa t u l Gheorghe!
Oonform - art. 19 din leg€3 pnv r ­ în Monitorul Oficial a prezen t ei ordo­
Băeuiu, ţigan, din, comuna Bur!l.a Mică,
-tor la d'Obândirea şi pierderea naţio· nanţe, l a Curtea M arţ ială a C. M. C.,
judeţul Mehedinţi, actualmente dispă�
nali tăţi i române, se pu b l i că acoost a, secţia 1, spre a fi j udec at pentru crima
ru t, a fost d at direct în jud ec a ta acei>"
spre ştiinţa 8ICelora care ar voi să facă de furt în timpul camuflaj ului, prev. şi
t;€ii Curţi Marţiale, pentru fa p tul d�
Întâmpinare, potrivit dispoziţiunilor pen. de art. 525 c. p. şi lege a NI'_ 509
furt, prevăzut Iji penat d� ar t. 525,
• 1 ari. 20 din zisa lege. din 1943, în caz contrariu va fi judecat
pc t. 2, I i t. b, pct. 3, Iit. b, pc.t. 4, !it. c,
D<Ja. Nr. 217/nat.!944. în e on tum a c ie, conform art. 364, 365,
combinat eu Ilrt. 1, pet. 12 d in legeat 1
3-66 C. J. M.
_Nr. 509 din 1943 ;
- D-I Fl'iedrich Mar cus, domiciliat Prezenta ordonanţă va fi afişată la
Având în vedere că numitu l nu s'a
Sn: Bucureşti, str. Mitropolitul Ghena­ ultimul domiciliu al susnumitulu i şi la
dic Petrescu Nr. 60, 8J făcut c erere 11- - uşa Curţii Marţial e, de asemenea va fi
prezentat la chemarea ee i s'a făcut, ialj
cestui minister, pen tru a - i se- acorda trecută în ordinul de zi al Co mandamen­ din actele d<Jl!a.l'lllui se constată că este!
-cetăţenia româină. tuluJ de care dep in-d e această Curte
_
dispărut ;
M arţială şi va fi publicată in Monitoru.i In baza art. 361) din oodul justiţiei!
Pliu cerere petiţionarul arată că
Oficial. militare,
este de profesiune in g iner, născut în
KarlSTUhe, Germanil8J, l a <fata d e 9 O c­ Dată la 4 Dec emvrie 1944. Ordonăm :
tomvrie 1 904, de reIigiune IOO zai că. Preşedinte, Lt.-col. mag. Gh. YasiUu Ca inculpatul Gheorghe Băcuiu, c\l
ultimul domiciliu cu noscu t 'În oomuna
Conf(Jl'Ill art. 19 ditn legea ,rivi­ Nr. 46.616.
Eurila Mieă, judeţul Mehedinţi, să �
tor la d'Obândirea şi pierderea naţ io­
nalităţii l'Qlnâne, se pu blic ă aceasta, - Noi, locot.-eolonel magistrat V8si�
:prezi nte în ziua de 14 Deeemvrie 1944,
spre ştii nţa '8,oolora care ar voi să facă
ora 7, Ia Curtoo Marţială a CorpulUI
l iu Gh., preşedintele Curţii Marţiale O.
7 'I'eritorial,pentl'u a i se îndepl ini for..
intâmpinare, p()trivit disp-oziţiunilol' M. O., secţia 1,
6rt. 20 din zisa lege. ma li tă ţi le la an. 254, având termenî
Avân d în vedere ordinul de trimitere
d'e judeca tă pe ziu a de 1 9 Decemvri�
D�. Nr. 219jnat./944. direct în judecată Cu Nr. 8 . 6 9 7 din
1944, ora 7.
1944, al d-l ui general comandant mili­
Dată la 24 Noemvrie 1944.
- 0-1 Carol Urha.nek, domioeil iat în tar al Capitalei, prin care acuzata
- Târgu-Jiu, s tr. Unirei Nr. 174, a fă- C ati nca Gh. Ioniţă, Cu ultimul domici­ PreŞedinte, 001. mag. Băeanu Petre

cut cerere acestui minister, pentru a liu cunoscut în Bucu reşti, strada FIă­ Nr. 53.072. - Dos. Nl'. 15.026/944.
i se , aco1"da cetăţenia română. mânda Nl'. 26, a fost trimisă în ju­
Prin cerere petiţi()llllami arată că decata Cu rţii Marţiale C. M. C. s. 1, pen­ ...,.- NQi, eolonel magistrat Petre Bit· ­
este supus cehos lov ac, de p rofa.iun e tru fap tul de furt în timpul cam ufla­ cann,. preşedintele Curţii M arţi a l e a
e()mereiant, năseut în SI'any Oehoslo­ juIui , prev. şi pen. d e art. 525 c. p. şi Corpului 7 'I'el'itori�l,

vacia, la data de 22 Sep tem rie 1901, jegoa NI'. 509 din 1943 ; Având în vedere ordi nu i de trimitere,
(le rel igiune catolică, venit şi stabilit Având în ve d ere . eă nu s'a prezentat direct în jud-eeată Nr . 3.737 din 24 lu­
in ţară în amll 1925. la termenul de judecată, d e<;li a fost che­ niI{) 1944, dat dJe Corpul 7 Teritorial,

C<>nform art. 19 ditn legea priv i­ mată cu mandat de aducere, prin cal'e in(lu l p atn l soldat Petre Ma­
tol' la <iobândirea şi p ierderea naţio­ Ordonăm : l'in escu, ctg. 1945t din Regimentul 3Q
nali tăţi i rom ân e, se pu bl ică aceasta, Oa acuzata C atinca Gh. Ioniţă, cu ul­ D orob an ţi , cu oomieiliul în oomuna :Vlo.
spl'e ştii nţa: ooelMa care 8)l' voi să fa.că timul domiciliu cunoscut în Bu cureşt i , ţăţei , jud�ul Dolj, a f-ost dat direct în
întâmpina re, PQtrivit disp-oziţiunilol' strada FIămânda Nr. 26, să se prezinte judecata aces�i Curţi MarţiaJe pentru
art. 20 din zisa lege. cel m ai târziu în 5 zile dp1a publicarea faptul de furt în timpUl orari ul u i de
Dos. Nr. 3'Sfn:at.f941'. în Monitorul Oficial a prezen tei ordo­ camuflaj , pllevăzut şi penat di' art. 524
nanţe, la Curtea Marţială a C. M. C., şi 525, poet. 2, Iit. (1, d i n codul penal,
ORDONANŢE DE CONTUMACIE secţi a 1, spre a fi judec ată pentru cri­ cQmbi na t cu legea Nr. 509 d in 1943 ;

Curtea Marţială C. 1\1. C., seeţia 1 ma de furt în timpul eamuflajului, Având în vedere �ă numitu l nu s 'a:
prev. şi pen. de art. 525 c. p. şi iegea prezentat la chemarea ce i s 'a făcut, iar
N()i, Ioo{)t.�oolonel magistrat Vasi­
NI'. 509 d in 1943, în caz contrariu va fi din a-ctele d osarului se con&tată că este.
liu Gh., preşedintele Curţii :Marţiale C.
judecată în COnhlml'l rie, conform art. dispărut ;
1\[. C., secţia 1.
3 64, 365, 366 C. J. M. In baza al't. 3 65 di n cod'Ul j ustiţi ei
Având în vedere ordinul de trim iteJe
Prezenta ordonanţă va fi afişată la ·militare,
direct in judecată Cu Nr. 8.697 din
1944, al d-Iui general comandant mili� uIt,imul do m ic il iu al susnumitei şi la _ O rdonăm :
tar al Capitalei, prin care acuzatul uşa Curţii Marţiale, de asemenea va fi Ca incu l pa tul soldat Petre Mari..
t recu t ă în ordinul de zi al C omand amen.­ nfflCU. ctg. 1945, din Regimentul 00 Do..;
Gheorghe Ioniţă, cu ul timul domici li u
cunoscut în Bucureşti, str . FIămânda tului d e care depinde ac ea stă Curte robanţi, cu u l timu l domiciliu cunoscufJ
Nr. 26, a fost trimis în judecata Curţii l\1artia lă şi va Îi publicată în Monitorul.. în com. Moţăţ.ei , jud. Dolj, să se pre­
Marţiale C. M. C., secţia 1, pentru fa.p­ Oficial. zinte în ziUJa d-e 8 Dece m vr ie 1 944 , ora 7,
luI d-e furt pe timpul camuflajului, Dată la 4 l}ecemvrie 1944. la Curtea Marţială a Corpului 7 Teri.
prev. şi pen. de art. 525 c. p., din le� Preşedinte. Lt.-eol. mao. Gh. Vasiliu toriai, pentru Il i se îndep lini forma�
aea. Nr. 509 din 1943; Nr. 4 6.619o lităţill8 la art. �J, având term�n dq -
8222 MONITORUL OFICIAL (Partea I) Nr. · 293 18 . D&emv'l'ie . 1944

O'lldeeată p� ciua de 13 Decemvrle 1944, Având În vedtare că numitul nu s 'a combinat cu art. I, pct. 12 din legea 509
�a 7. prezentat la ch ema rea ce i s 'a făcut, iar din 1943, art. 101 c. p. ;
di n aodele ' dosarului se con�tată că este Având în vedere că numitu l nu s'a lll'e­
Dată La 17 Noemvrie 1944.
dispărut ; zentaţ la chemarea ce i s'a făcu t, iar din
Preşedinte, Oo!. mag. Bă:canu Petre
In baza art. 365 din codul j us ti iei ţ actele dosarului se constată că e st a
' Nr. 51.88'6. - Dos. Nr. 8.119</944.
milita r e , dispărut ;
Ordonă.nl : In baza art. 365 din codul justiţiei
- Noi, ool�)lle l mag istrat Petre Bă­
Ca inculpatul Ioan Rogoj ină, cu ul­ militare,
�nu.. preşedint ele Cu rţi i Marţiale a
timul domiciliu cunoscut în Bucureşti, . OrdonăID :
�orpului 7 Teritorial,
str-alda Vestei Nr. 17, să se prezinte în Ca, inculpatul cap. Caminschi Ioan,
Având în vedere ordinul' de trimitere
ziua de 13 Demmvrie 1944, ora 7, la ctg. 1 943, d in Bat. 17 V. M unte, să se
nirect în jud�ată NI'. 11.516 din 24
Curtea. :Marţi ală a. Corpului 7 Teri to­ prezinte în ziua de 15 Decemvrie 1 944,
lNoemvrie 1944, d'at de Corpul 7 Teri­
rial, p entru a i se mdeplini formarlită­ ora 7, la Curtea Marţială a C orp ului VII
!torial, 'prin cal1e inculpatul Tudor Gri­
ţile la art. 254, având termlCn d� jude­ Teritorial, pentru a i se îndeplini forma-­
tore zis Gore, ctg. 1930, fost soldat în
cată pe ziua de 18 Dec.imlvrie 1944, Ora 7. lităţile lo. art. 254, având termen de j u­
�etaşamentul 48 C. F., muncitor, eva­
Dată ia 24 Noemvrie 1944. decată pe ziua de 20 Decemvrie 1944,
,cuat din fosta comună Năvârnteţ, jud.
Preşedinte, Col. mag. Băcanu Petre. ora 7.
{Bălţi, actualmente dispărut, a fost dat
Nr. 53.050. - Dos. Nr. 15.022/944. Dată la 27 Noemvrie 1944,
�irect în judeca ta acestei Curţi Mar­
Preşedinte, 001. mag. Petre Băcanu.
�iale �ntru faptul de : crima de ' tâl­ - Noi, oolonel magistrat Petre Bă- NI'. 53.674. Dos, Nr. 14.510{944.
!hărie cu omor şi crima de omor cu pre­ cann., preşedintele Curţii Marţiale a
�6ditare, pentru aScunderea crimelor Corpului 7' 'I'eritorial, - Noi, colonel ll'lagistrat Pel re Răcanu,
anf;erioa.oo şi pentru sustragere dela ur­ Având în ved ere ordinul de trimitere preşedintele Curţ ii Marţiai'! a C orpu lui
mărire, p rev. şi pen. de art. 529 şi 531, direct în judec a tă Nr. 11.102 din 7 No­ VII Teritorial,
pet. 1, poet. 5, şi art. 533 din codul' pe­ emvrie 1944, dat de Corpul 7 Terito ri a l, Având în vedere ordinul de trimitere
nal, combinat cu art. I, pct. 1, din prin care inculpata Leullţa Iusul1eanu, dire. în judecată Nr. 6.451 din 9 A u "
;lege a Nr. 509 din 1943, combinat Cl.l ţ ig anc ă , din com. Burila Mică, jud1eţul gust 1944, dat de Corpul VII Teritorial,
art . 107 din codul penal, art. 463 şi Mehedinţi, ac tualmente dispăm t ă.. .a­ prin care in(:ulpatul soldat Minră C. Ma­
4 64 , ve t. 1 ş i pct. 2 din codul penal, fos t dată diri(�ct în judecata Mestei rin, de 23 ani, din Reg. 1 Pioneri, cu ul­
combinat cu art. 107 din codul penal, Curţi Maţialte pentru ilaptul de furt, timul domiciliu cunoscut în comuna Se­
:to.ate combinate cu art. 101 din codul prev. şi' pen. dle art. 525, pct. 2, lit. b , garcea, judeţul Dolj, a fost dat direct în
pen al j pct. 3, lit. b , pct. 4 , lit. c , comb i n at cu judecata acestei Curţi Marţiale, pentru
Având în vedere că numitul nu s 'a art. I, pct . 12 din legea NI'. 509 din faptul de : crima de tâlhărie, p. p. de art
prezentat la chemarea ce i s 'a făcut , iar 1943 ; 529 c. p., comb. cu legea Nr. 509 din
din acte le dosarului se constată că este Având în ved'3re că n um itul nu ,s 'a 1943 ;
� ispărut ; prezentat fa che m are a ce i s 'a făcut, iar A vând în vedere că numitul nu s'a pre.
In baza art. 365 din codul justiţiei din aetel e dosarului se c onstată că este zenta t la chemarea ce i s'a făcu t, iar din
\fll i l i tare , dispărut ; actele dosarului se constată că este
Ol'don ăm : . In h2ia art. 3165 din codul justiţ iei dispărut ;
Ca inculpatul Tudor Grigol1e zis tnilit are, In baza art. 365 din codul justiţ�ei
'<ffl re, ctg. 1930, fost soldat în Detaşa­ Ord o năm : militare,
mţlntul 48 C. F:, cu domiciliul necu­ Oă iMulpata Lelll1ţa IU81l1leanu, cu Ordonăm :
n0Seut, să se prezinte în ziua de 8 De­ ultimUl' dQmieiliu cuno�ut în comuna Ca, inculpatul soldat Mincă C. Marin,
cemvrie 1944, ora 7, la Ourtea Marţi'Mă Burila Mică, judeţul Mehedinţi, s ă se de 23 ani, din Reg. 1 Pioneri, să se pre­
� Corpului 7 Teritorial , p entru a i se p rezinte în ziua de 14 DeCl mvr ie 1944,
� z inte în ziua de 1'5 Decemvrie 1944, ora
�nd eplini formalităţile l a art. 254, ora 7, la Curtea Marţi a lă, a Corpului 7 7, 'la Curtea Marţială a Corpului VII
având termen de jud-ecată p e ziua de Teritorial, pentru a i se îndeplini for­ Teritorial, pentru a i se îndeplini forma ,
:13 Decemvrie 1944, ora 7. mali t ăţil e la art. 254, având termen de lităţile la art. 254, având termen de ju­
Dată la 27 Noemvrie 1944. judec a tă pe ziUla de 19 Decemvrie 1944, decată pe ziua de 20 Decemvrie 1944,
J

PreŞedinte, Ool. mag. Băcanu Petre ora 1. ora 7.


Nl'. 53.036. - Dos. NI'. 11.7731{944. Dată îa 24 Noemvrie 1944. Dată la 28 Noemvrie 1944.
Preşedinte, 001. mag. Băcanu Petre
Preşedinte, Col. mag. Petre Bacan!!.
- N'O i, colonel magistrat Petre Bă­ NI'. 53.072. - Dos. Nr. 15.026{944.
NI'. 53.676. Dos. Nr. 10.810(944.
ea.nu.. preşe d intele C ur ii Marţ iale a
ţ - Noi, oolonel mag. 'Petr'e Bă.canu,
�Corpu lui 7 Teritorial, preşedintele Curţii Marţialn a Corpului - Noi, colonel magistrat Petre Bă�anu ,
Având în vedere ordiuuî de trimitere VII Teritorial, /
preşedintele Curţii Marţiale a Corpului
direct în judecată Nr. 1'1.096 din 7 No­ Având în vedere ordinul de trim i t cre VII Teritorial,
emv r i e 1 944, d a t de Co rpul 7 Terito ri a l, direct în judecată Nr, 10,600 din 13 Având în vedere ordinul de trimitere
tpI'in care incu l patul Ioan Rogoj i nă din Octomvrie 1944, dat de Corpul VII '['e­ direct în judecată NI'. 968 din 21 Aprilie
Bllcnreşti, strada Vestei NI'. 17, a fos t ritorial, prin care inculpatul caporal Ca­ 1944 , dat de Corpul VII Teritorial, prin
0'13 t o'irect În j ud eca ta a0estei Curţi minschi Ioan, ctg. 1943, din Batalionul care inculpatul soldat Ene P. Ştefan,
Marţ i a l e pentru faptul de c o mplic i tate 17 Vânători de Munte, comp. 1, cu uJt.i· ctg. 1936 din Diviz. 61 Artilerie-Grea,
Il a cri m a de omor şi tâlhăr i e, p rev. şi mnl domiciliu cunoscut în P.-Neamţ, str. cu ultimul domiciliu cunoscut în comuna
iPen. de 3rt· 121, p c t. 1, d i n codul pena l ; Gheorghe Gheorghiu Nr. 13, a ,fost uat Breasta , satul Constanţa, judeţ-ul Doli ,
a,rt. 463', 529 şi 531, pct. 6, di n codul direct în judecata acestei Curţi Marţiale a fost dat direct. în judecata acestei Curţi

penal şi l egea NI'. 5{)9 din 1943, a,l't. 1, pentl'll faptul de furt, p. p. de art. 525, Marţiale, pentru faptul de : furt calificat
pat. ,3, lit. dj pct. 2, !it. "b", pct. 3 lit. " b" din c. p ., pe camuflaj, p. p. de art. 524. al. I. 525
,
18 Deee:tllwie 1 !144 MONITOHUL OFI CIAL (Partea I) Nr. 293 8223

pet. 2 tit. "b" comb. cu ar t. 1, pct. 12 Cristean Ovidiu, C iucur Verega şi Du­ ultimul domiciliu al susnumiţilor şi lIS
din legea Nr. 509 din 1943 ; l ău M i l ie ă, toţi ţlgruni din Ia.'�i (fără uşa C u rţii Marţia le, ue ' LSI;menea va fj
Având în vedere ră n umi t ul nu s'a pre­ d om ici l iu, stabil ) , sunt trimişi în judle­ tre cu tă în ordinul de zi al ' Comandammoj
zentat la chemarea ce i s'a făcui, iar din cata Curţi i Maţiale a C o rpu l u i 1 T e­ tului Corpului 1 Ter i t o r i al şi va fi pu�
ritoria:l, pentru crima de fu rt pe ca­ bl iral ă în Monitorul Oficial.
actele dosarului se constată că e"te
mufl aj, prev. şi p en . de art. 524, 525, PreŞedinte, cel. mag., Gh. GI'oha/sehJ
dispărut;
pct. 2, lit b, pct. 4 din codul penal, Nr. 79.277. Dos. NI'. -1.948/944.
In baza al't. 365 din codul justiţiei combinat eu legea Nr. ' 509 l.in 1943 ;
militare,
A vând în V'Edere c ă numiţii nu s 'au - Noi, colonel magistrat .Gl'cholorh�
OrdonăID : prezentat la îndeplinirea formalităţi­ Gh., preşediD�ele Curţii Marţiale a ' Cor,
, Ca, inculpatul so l da t Ene P. Ştefan, lor prevăzu te de art . 254 din cod'ul jus­
ctg: 1 936, din Div i z . 61 Artilerie G re a, pu lu i 1 Teritorial,
tiţiei militare,
să se pre z in te în ziua de ] 5 Decemv rie Având în vedere ordinul de trimiter�
O rdonăm :
1944, ora 7, la ' Curtea Marţială a Corpu­ direct în jud ecată Nr, 2.507 din 29 :Mail
Da acuza,ţii ; Cristean O vi d iu , Ciucur
lui VII T eri t orial , pentru a i se îndeplini 1944, p rin care acuzatul soldat Tomş�
Verega şi Dulău Milică, toţi ţi g an i din
f6rmalităţile la. art. 254, având termen Const�ntin, ctg. 1945, fo s t în Centrul - dQ,
Iaşi, fără domiciliu st abi l , să se pr�'
de judel'a tă ' pe ziu a de 20 Decemvrie Instrucţie Ti rol-C ar a ş, cu ul timiIi dO�Î1 '
zinte' cel ,mai t ârziu În cinci zile del a
1944, ora 7. ciliu cunoscut în Tg.-Frumos, est� trirni:a
publicarea în Monitorul Oficial a pre­
Dată la 28 N o emvr ie 1944. în judecata Cu rţi i M.arţiale a C o rpu l ai Il
Ee n tei ordoID:aJ1ţe, l a · Curtea- M a rţ i a l ă
Terit ori al, pentru crima de furt, prev şi
Preşedinte, Col. mag. Petre Băcanu a C o�p ul u i 1 T erito rial din Ba lş , j ud.
Romanaţ i, spre a fi j udec aţi pen. de art. 524, 525, pct. 2, lit. b; pct.. 3�
;Nr. 53.678. Dos. N r. 5.499/944. pen tu
crima (;.e fur t pe camuflaj ; în "aoz con­ Iit. b şi pet. 4, lrt. c, c omb ina t cu legc�
trar v() r fi j udeca.ţi în contumacie, oon­ NI'. 509;
- Noi, c ol one l magistrat Petre B ăeanu,
preşedintele Curţii Marţiaie- a Corpului form art. 3'64, 365 şi 300, oomb. cu art. Având în vedere că numitul nu s 'a;
VII Teritorial, 466 din codul ju tiţ iei mi li tar e. prezentat la. îndeplinirea foI'ma1 i tăţiJ I) r,
Având în vedere ordinul de trimitere Prezenta; o rdonanţă va fi afişa tă la prevăzute de art. 254 din codul justiţieii
direct în judecată Nr. 6.666 d in 16 Au­ ultimul domiciliu al susnumiţilor _şi l a
militare,
gust 1944, dat de' Corp ul VII Ter itor ial, uşa Curţii Marţiale, deasemenea va fi
tr-ecute în ordinul de zi a.l Comand a­ Ordonăm :
prin care inculpatul Matei Enache zis
Tandără, cu ultimul domiciliu cunoscut mentJUilui Corpului 1 T eri to rial şi VIJ, fi Oa ac uz atu l s o l dat Tomşa Oon,tantiIi,:
in comuna Fra toştiţa, jud. Do lj, a fost publicată în Mon i toru l Oficial. ctg. 1945, fost în Ce nt rul de Instru�ţiC\
dat direct în judecata acestei Curţi Mar­ PreŞedinte, col. mag. Gh. Groholschi. Tirol-Caraş, cu ultimul d om ic il iu CU110 >-;
ţiale, pentru faptul de : furt săvârşi t în NI'. 79.277. - Dos. NI'. 1.948/944. cut în oraşul Tg.-Frumos, să se p rez int "1
timpul camuflajului, p. p., de art. 525, cel ma i târziu în 5 zile dela publii'area. ÎIlj
pct. 2, lit.. "b", pct. 3 lit. "a şi b", poL. - Noi, colonel magistrat Grohol::lchi Monitorul Oficial a prezeneti ordona.'1ţe(
4, li t. "c", . c. p., c oml). cu art. 1, pct. 12 Gh.; pr,eşedintele Curţ ii Marţiale il. CCl'­ la Curtea Marţială a C o rpulu i [ ".'erb..:
pului 1 Teri to r ial , rial, spre a fi judeca t pentru cr.ima ' rl�
din le ge a Nr. 509 din 1943 ;
furt, p rev . şi pen. de art . 524, 525 din co�
Având în ved ere că numi t ul nu s'a pre­ Avân d în vedere ordinul de trimitere
direct în ju decată Nr. 1.476- din 19 i"e­ dul penal, comb. eu l egea NI'. 509 ; în caz
zentat la chemarea ce i s'a făcut, iar din
bruari e 1944, prin care a�uzaţii Nioolae
co nt ra riu va fi iudecat în con tum acie con..,
actele d�sarului se constată că este form art. 364, 3 65 şi 366, comb. eu art.,.
Dragomir, de 54 a ni şi Gheorghe Tache,
dispăru t ; de 65 ani, ambii foşti cu d om ic il iul tu co­
466' din' codul justiţiei mil i tare , avândi
' te rmen la 19 Decemvrie 1944, ora 8.
In baza art. 365 din codul jus tiţ iei muna Balo teşti, judeţul Ilfov, au fost
mil i tare , trim işi în judecata C urţ ii Marţiale a Prezenta ordonallţă va fi afişată �a;
Ordonăm : C orp ului t Teritorial, pentru erima de ult imul domiciliu al su snuIl1 i tul*� şi , ' :a;
Ca, inculpatul Matei Enache zis Ţan· furt pe camu flaj , prev. şi pen. de art. 524, uşa Curţii Marţiale, de asemene a va fjj
dără, cu ul timul domiciliu cunoscut în 525, pct. 2, !it. b ; pct. 4 di!! codu l penal,
trecută în o rd inul de zi al Comandam�m"'l
comuna Fratoştiţa, judeţul Dolj, să se combinat cu legea Nr. 509 din 1943 ;
tului Corpului 1 Terit orial şi va fi P)l�
prezinte în ziua de 16 Decemvrie 1 944, Având în ve dere că numiţii nu s'au
blicată în Monitorul Ofieial . '
ora 7, la Cur tea M arţ ial ă a Corpului VII prezentat la îndeplinirea . formalităţi1or
Teritorial, pentru a i se îndepl ini forma­ p revăzu te de art. 254 din codul justiţiei Dată la 1 Decemvrie 194 4.
lităţile la ar t. 254, av ând termen de iu­ milit are, Preşedinte, cC?'. m�g.· Gh. Grohols�hi
decată pe ziua de 21 Decemvrie 1944, Or d onăm : . Nr. 79.284. Dos. N r . 3.454j9!l4.
ora 7.
C a acuzaţii Nicolae Dragomir ş i T_ache ,
Dată la 29 Noemvrie 1 944. Gheorghe, ambii foşti cu d om iciliul în co­ ORDONANŢĂ JUDECĂTOREASCĂ
PreŞedinte, Colonel magistrat Petre Băcanu muna Baloteşti, judeţul Ilfov, să se pre­ Judecătoria. III urbană Bucureşti .,
NI'. 53.680. Dos. Nr. 1 1 .019/944. zinte cel mai târz iu în 5 zile dela pubii­ Ordonatl,fă civilă Nr. 151 bi! .
carea în Monitorul O ifc ial a prezentei oT­ Astăzi fiind la o rd ine jud€1a:rea. dere..
Curtea Marţială a Corpului I Teritorial donanţe, la Curtea M arţială a C or pului rii făcută cu petiţ ia înregistrată la Nr.
Noi, Colonlel magistrat Groholschi 1 Ter i torial, spre a fi j udecaţi pehtru er�­ 35.69-6 din 1944, de că tre Aloou Prooo­
O'h ., p reşe d in tele Curţii Marţiale a Cor­ ma de fur t pe camuf l aj ; în caz c on trariu piu din Bucureşti s tr. Carp,aţi .NI'. 40,
pu lu i 1 Te ri t oria l , Voor fi � udecaţi în con tu macie, cont art.. p r in care sol i c i tă anular031 Ciambiei înj
Având în vedere ordin u l (;.e trim i­ 364, 365 şi 366, comb. cu art. 466 din co­ . alb, semn at ă de p âl"îţi i Elena şi Ion,
t�re dire.Clt în judecată NI'. 1.476 din 1 9 dul justiţiei m ilitare . C. Ione scu din Bucureşti, str. Z a ni b i­
F·ebruarie 1 944, p ri n c are &c uza ţ i i Prezent a ordonanţă va fi afişa tă la lelor-Tei Nr. 44., în val.o,are de 100.000.

31
/,
"

'
82 4 MONITORUL OFICIAL (Partea 1) Nr 293 18 DecemvIJ.'ie 194.4

lei, cu locml p lăţ ii în Hu'Cureşti, str6,<l;aJ MANDATE DE ADUCERE stei Curţi Marţiale, tn ziua de 21 Decem­
Zambilelor Nr. 44, plata la vedere fără Curtea lIfarţială a Corpului VII Teritorial vrie 1944, ora 7, pe soldatul lacomi'
giruri, pe care a pierdut-o cu ocazia e­ In numele legii şi al M, S. Regelui Const., ctg, 1942, din Baza F l otilei , 2
yacuării între 15 şi 30 Aug ust 1 944. Bombardament, cu domiciliul necunoşcut,
Mihai 1,
trimis în judecată pentru furt de ma te-
La apelul nom inal s'� p rezen tat re­ Noi, colonel magistrat Băcanu Petre,
: riale aparţinând armatei, prevăiut şi �e­
clamantul prin d-l av. '1.\J!mescu, au to­ preşedintele Curţii Marţiale a Corpului " . /.
nat de art. 518 din C. J. M:
rizat cu pro�ura oprită la dosar şi pârî­
VII Teritorial, Invităm pe toţi depozitarii puterii pU-,
ltii p ersona L
In virtutea ari. 195 ş i 228 d in codul ju­ blice, militare şi civile, cărora li se va
ProcedUl'l� c omp ldă.
stiţiei militare, arăta acest mandat, a da mână de aju..­
S 'wu citit luerările din dooar. tor pentru executarea lui.
Recla.mantul expun� lIllo tivele oererii
Mandăm şi ordonăm tuturor agenţilor
forţei publir�, militare şi civile, să se Dat la 28 N oemvrie 1944.
solicitând emiterea ei, dându�se ordo­
conformeze lpgii, aducând înaintea ace­ NI'. 53,566. Dos. NI'. 14.361/944.
lI'lanţă d e anularea Mmbiei.
stei Curţi Marţiale, în zi'ua de 18 Decem­
Pârîţii recun osc că 181\1 s emnat o l0am­ - In numele legii şi al M. S: Regelui
vrie 1944, ora 7, pe cpt. activ Robescu
�ie ' în alb la ordinul rec llalmran tului în
Vasile, fost la Prefectura jud. Câmpu­ Mi hai I,
/Valoare de lei 100.000 cu scadenţa la
lung-Bucovina, cu d-omiciliul necunoscut, Noi.. colonel magistrat Băcanu Petr!C,
,V'tlId'Cre şi nu se op un la laldmitere;a, ce­
trimis în judecată pentru lovire, prev. şi p reşedinte l e Curţii Marţ ia le a
Il'e r i i l'OOlwman tu lui . ,
Gorpului
penat de art. 471 din codul penal, comb.
Judecata : . 7 Ter i torial ,
cu art. 482 din C. J. M.
Asupra a.cţiu'll i i <Civile de faţă al eă­ I n v i rtut:e a art. 195 şi 22B d in -codul
Invităm pe toţi depozitarii puterii pu­
fui obiect S 'illi la,rătat mai sus, de j ustiţie militară,
blice, militare şi civile, cărora li se va
Văzând eoncluziulllile părţilor ş i 00- Mandăm şi ordonăm tu tur or agen ţ i lOT
,
tele dosarului ; . arăta acest mandat, a da mână de aju­
, forţer publioo, militare şi civile, s..ă se
Având în vedere că p e t iţi onarul prin tor pentru executarea lui.
cOnfo r me l1egii, ad ue ân
d înaintea acestei
cererea de faţă solicită anularea cam­ Dat la 24 Noemvrie 1944.
Nr, 52.682. Dos. Nr. 7.922/944. Curţi Marţiale în z iua de 20 DeceqJ.vri:e
biei în ®lb, semootă de pârîţi i E looa şi
Ion C Ionescu, la ordinul său în va10are 1 944, ora 7, pe Ştefan 1. Zeamă, cu
de 100,000 lei, cu locul plăţii în stra da - In numele legii şi al M. S. Regelui ulti mu l domieiliu cunoscut în comURa
'
Zambilelor Nr. 44, plata la vedere fără , Mihai 1,
S ănă tânc a, j udeţul Sor{)ca, t ri m i s în j u­
giruri pe oare 8. p ie rdut-o cu OOO!Z ÎIa: e­ Noi, colonel magistrat Băcanu Petre,
decată p e n tru contrab andă, p rev ăzu t ş i
�acuării între 15 şi 30 Au"OUISt 1944 ; preşedintel� Curţii Marţiale a Corpului
Văzând că p ârîţ ii prez.enţi azi în in­ VII Teritorial, pC!llat d e art. 193 şi 20.1 din legea vă­
st anţă rOOlMlOSC eă au semnat la or di­ In virtutea art. 195 şi 228 din codul ju· milor.
nul reclamantului, oolmbia pierdu t în ăstiţiei militare, I nv i tăm pe t oţ i depoz,i ta rii putem
(Valoare de lei 100.000, cu plata l a ve­
Mandăm şi ordonăm tuturor agenţilor publice, militare şi civile, cărora li S'C
dere fără giruri şi nu se o pun la ad­ va arăta acest ntandat, a da mână de
forţei publice, militare şi civile, să se
miterea cererii recla'llln l1 tului ; ajutor pentru exec utal'la a lui.
Văz ând ş i d 1 spoz iţ hm i le art. 89 din conformeze legii, aducând înaintea ace­
Dat la 30 Noemvrie 1 944 .
legea cwmtbiei şi a biletului la ordin, stei Curţi Marţiale, în ziua de 20 Decem­
Pentru ooeste motive, ordonă : vrie 1944, ora 7, pe soldatul Toniţă Ilie,
NI', 53.6-6,2, - Dos, NI'. 1 1 ,0&30944.
Admite cere rea făcută cu pe't iţ ia în­ de 20 ani, din Reg. 17 I nf. , cu ultimul
il'egistrată la Nr. 3'5. 696 din 1944' de că- - In nu mel,e legi i şi al M. ·S. Regelui
,
, domiciliu cunoscut în com, Şegarcea, jud. Mihai I,
itre AlecTll ftocopiu, din BUl(;lU!reşti, str.
�Oarpaţi Nr. 4'0, şi Dolj, trimis în judecată pentru lovire, No�, colon el magistrat B ăcanu Petl�fr,
prevăzut şi penat de art. 470 din codul
Anulează cambia in valoare de l ei preşedilltele Curţii Marţiale a Corpu lu i
�OO.OOO, cu I00ul p l ăţii în Bucu reşti, , penal şi insultă, prevăzut şi penat �de 7 Teri t ori al ,
str. Zambilelor Nr. 44, plata, La. vede re art. 512 din codul penal.
In virtutea art. 19.5 şi 228 din codul
(fără g1l'1U!ri, seunootă de p ârîţi i Eleua Invităm pe toţi depozitarii puterii pu·
�i Ion C. Ioneseu din Bucureşt i , str. de justiţie milital'ă,
blice, militarI:) şi civile, cărora li se va
�a.mbilelor-Tei Nr. 44, la ordinul re , Mandăm şi ordonăm tuturor agenţilor
, arăfa acest mandat, a da mană de aju­
c1amantului, pe care acesta a pierdut-o forţei publice, militare şi civile, să se
!Cu ocazia evacuării, între 15 şi 30 Au­ , tor pentru executarea lui. conform e legii, aducând înaintea a� es tei
'gust 1944, şi declară nulă şi fără ni�io Dat la '28 Noemvrie 1 944. ' Pnrţi Marţiale în z iua de 20 Decemvrie
.
tyalo81'e în mâinile ori�ui s 'Ia.T găsi. Nr. 53.676. Dos. NI'. 10.810/944. 1944, ora 7, pe' Nieolae Z eamă, cu
, Ou atpel. ultimul !domiciliu cu noscu t în comuna
'
, Dată şi citită în ş�inţă publică la - I� numele legii şi al M. S. llegelui S ănătânc a, j ud'eţu l Soroc a, t rimis' S n j u.
� DooemVl"ie 1944. · Miha} 1, decată pentru contrabandă, prevăzut şi
, 'Judecător, Aurel Ohi,'a penat de ar t. 193 şi 201 d in le�ea vă­
Grefiei', M. Popa · Noi, colonel magistrat Băcanu Petre,
milo\l'.
· pr!lşedintele Curţii Marţiale it Corpului
Jwluă toriei III urbană BucureŞ ti
:Grela " Invităm . pe toţi depozitarii pu terii
VII ,Teritorial,
Prezenta copie fiin d oonf�ă
cu 0- pub lice. m ilit are şi civile, cărora ii
�'�gin�lu'Iaf la t în dos:arul llleestei j ude­ In virtutea art. 195 şi 228 din codul ju- ,
se

�tOl'll cu Nr. 3 . 6 95 dill 1944, se legali- stiţiei militare ,


,
{ va a ră ta acest mandat, a da m ână de
:zează d,e noi. ' · Mandăm şi ordonăm tuturor agenj;ilor ajutor pentru executal'lea l ui. .

,
Grefier, (Indescifrabil).
· forţei p ublice, militare ' şi civile, să se Dat la 30 Noemv ie 1944.
Do . Nl' . 3,695/94'4. conformeze legii, aducând Înaintea ace- Nr, 53.66,2: - Dos. NI.'. 1l.053fe44.

Mon!lorul O/lclal şi Imprlmerille Statului


DUl E('TOR �ENERAL.OELF.GAT.
I HPR MER I A r.ENTRALI
AUREL SĂLĂ GTo: A NU