Sunteți pe pagina 1din 4

Electroechipament Industrial Reøifla prezintæ: liderii mondiali de pe piafla de echipamente

øi software pentru automatizæri industriale.


Sistemul de automatizare este con-
Automatizarea hidrocentralelor ceput pe 4 nivele ierarhice:
• nivelul 0 - cuprinde elementele de

CHE Poiana Teiului din cadrul execuflie precum pompe, compresoare,


electroventile, electrovane etc., precum

SH Bistrifla - Piatra Neamfl øi øi traductoarele de semnal;


• nivelul 1 - cuprinde tablourile locale
de automatizare a instalafliilor hidroagre-
CHE Subcetate din cadrul SH Hafleg gatelor øi serviciilor generale de centralæ.
Tablourile sunt echipate cu PLC-uri cu
Ing. Florin VERNA, inginer aplicaflii panou operator încorporat tip Operator
Control Station (OCS);
Preflul scæzut al energiei electrice În cadrul contractelor pentru furnizarea • nivelul 2 - cuprinde atât cele patru
produse în hidrocentrale, cererea tot întregului ansamblu de echipamente øi dulapuri de control øi protecflie ale hidro-
mai mare de pe piafla de energie cât software de automatizare pentru cele douæ agregatelor cât øi dulapul de control al
øi calitatea nepoluantæ, „verde“ a hidrocentrale, încheiate cu producætorul instalafliilor de servicii generale ale
acestei energii au contribuit la hidroagregatelor respectiv antreprenorul centralei;
impulsionarea programului de general pentru serviciile generale ale • nivelul 3 - cuprinde camera de co-
reabilitare øi extindere pentru centralei, E l e c t r o e c h i p a m e n t I n d u s t r i a l mandæ compusæ din patru staflii de moni-
hidrocentralele din cadrul Reøifla a produs, livrat øi pus în funcfliune torizare øi achiziflie date configurate astfel:
Hidroelectrica SA. întreaga furnituræ de automatizare pentru o staflie SCADA/HMI Server øi bazæ de
Douæ dintre investifliile importante ale cele patru hidroagregate de 2x5,7 MW øi date SQL Server, celelalte trei operând ca
Hidroelectrica, recent finalizate, sunt respectiv 2x6 MW øi toate instalafliile SCADA/HMI Viewer.
øi hidrocentralele de pe râul Bistrifla la aferente serviciilor generale ale celor Pentru o bunæ funcflionare a auto-
Poiana Teiului, din cadrul sucursalei douæ hidrocentrale, dezvoltând integral matizærii centralei, pentru o colectare
SH Bistrifla - Piatra Neamfl øi respectiv software-ul pentru aplicaflia SCADA la nivel eficientæ a informafliilor de la instalaflii, de
de pe râul Strei la Subcetate, din de hidrocentralæ cât øi software-ul de la tablourile locale de automatizare, de la
cadrul sucursalei SH Hafleg. aplicaflie PLC øi panouri operator la nivelul diferitele echipamente din centralæ
tuturor instalafliilor. Tablourile de comandæ precum øi pentru comunicaflia cu camera
au ca motor de automatizare PLC-uri øi de comandæ a fost implementat un set de
panouri operator de mare performanflæ ale reflele de comunicaflie de date la nivelul
producætorului GE Fanuc Automation, o fiecærui hidroagregat respectiv la nivelul
Fig. 1 Sistemul de automatizare companie a General Electric, fiind unul din instalafliilor serviciilor generale.

16 Mæsuræri øi Automatizæri 5/2005


Datoritæ numærului mare de semnale
de intrare/ieøire de la grupul de dulapuri
pentru serviciile de agregat, s-a optat
pentru utilizarea sertarelor de extensie la
distanflæ ale PLC-ului principal. Aceste
sertare au fost montate øi cablate local în
dulapurile pentru serviciile de agregat,
legætura cu PLC-ul principal fiind realizatæ
printr-un cablu de extensie pentru
comunicaflie RS485.
Instalafliile proprii ale hidroagregatului
(injecflie ulei de înaltæ presiune, frânare øi
ridicare rotor, grup ulei sub presiune, con-
trol termic, instalaflii generator, instalaflii
turbinæ, instalaflie apæ de ræcire, instalaflie
vane rapide) sunt delimitate dupæ rolul pe
care fiecare dintre acestea îl are în cadrul
automatizærii de grup, fiecare instalaflie
având în componenflæ un tablou de
automatizare localæ cu PLC care rezolvæ
logica de automatizare proprie instalafliei
respective. Aceste PLC-urile locale fac
Fig. 2 Schema sinopticæ a Informafliile prelucrate asiguræ buna schimb de informaflie cu PLC-ul principal
hidroagregatului funcflionare a hidroagregatelor în toate trasferând date despre starea instalafliei
fazele de producflie specifice (pornire, sin- controlate inclusiv semnalul de oprire a
cronizare cu SEN, încærcarea cu putere hidroagregatului în situaflia atingerii
activæ/reactivæ, oprirea normalæ) iar în pragurilor de avarie prestabilite ale unor
Transmiterea informafliilor între cazul aparifliei unor avarii previne extin- parametri cheie cum ar fi temperaturile
PLC-urile Series90 TM -30 cu care sunt derea defectelor prin oprirea normalæ, din înfæøurare, miez sau lagære ale
echipate dulapurile de control hidro- rapidæ sau de avarie, dupæ caz, în sigu- hidrogeneratorului, presiunea apei de
agregat de la nivelul 2 øi între stafliile ranflæ, a hidroagregatelor. ræcire a lagærului turbinei, presiunea
SCADA din camera de comandæ (nivelul uleiului din grupul de ulei sub presiune,
3) este realizat pe o reflea Ethernet 10/100 Automatizarea tasarea de avarie a vanelor rapide etc.
Mbps, utilizând protocolul TCP/IP.
Comunicaflia de date între dulapurile
hidroagregatului
de control hidroagregat øi servicii Dulapul de control hidroagregat reali-
generale ale centralei situate pe nivelul zeazæ interfafla operator prin intermediul
ierarhic 2 øi automatizærile locale de la unui panou operator cu ecran tactil color Fig. 3 Tablou de automatizare localæ
nivelul 1, echipate cu OCS este realizatæ TFT cu diagonala de 12“ de tip QuickPanel. pentru instalafliile turbinei
pe trei reflele CAN rapide, imune la Dulapul este prevæzut cu cheie „local-dis-
perturbaflii øi câmpuri elecrtomagnetice tanflæ“. În regim „local“ de la panoul opera-
intense. Alte trei reflele de comunicaflie tor tip QuickPanel se poate comanda porni-
serialæ RS485, pe douæ fire, multi-drop, rea hidroagregatului pânæ la cuplarea aces-
utilizând protocolul Modbus RTU, asiguræ tuia la reflea øi încærcarea lui cu energie
achiziflia de date pentru automatizarea de activæ/reactivæ, precum øi oprirea acestuia.
la nivelul 2 de la diferitele echipamente În regim „distanflæ“ pornirea respectiv opri-
digitale inteligente cum ar fi releele de rea hidroagregatului se face da la calculato-
protecflie digitale pentru hidrogenerator, rul de monitorizare øi control dedicat hidro-
staflii 20 kV øi 110 kV, analizoarele de agregatului respectiv. Dupæ cuplarea la
reflea 0,4 kV digitale, redresoarele reflea a hidrogeneratorului, încærcarea /
inteligente etc. descærcarea cu putere activæ / reactivæ se
Echipamentele de la nivelul 2 centra- poate efectua atât local, de la panoul
lizeazæ øi gestioneazæ datele primite de la operator, cât øi de la distanflæ de la
nivelele 0, 1 øi 3, inclusiv de la instalaflia calculatorul din camera de comandæ.
de excitaflie staticæ hidrogenerator, La nivelul dulapului de control hidroagre-
regulator de vitezæ turbinæ, instalaflii gat este prevæzut un PLC de rezervæ, cu rol
servicii generale ale centralei, elemente redundant, conectat la refleaua CAN de grup,
de mæsuræ øi protecflie hidroagregate øi pentru oprirea în siguranflæ a hidroagregatului
staflii de 6,3/20/110 kV. în cazul cæderii PLC-ului principal.

Mæsuræri øi Automatizæri 5/2005 17


nivelul calculatorului de monitorizare al
serviciilor generale ale centralei din
camera de comandæ.
Prin intermediul panoului operator,
respectiv al calculatorului aferent din
camera de comandæ, este asiguratæ
funcflia de dare de comenzi cætre între-
rupætoarele øi separatoarele din staflii, pe
fir fizic prin intermediul PLC-ului principal,
respectiv comenzi transmise serial prin
refleaua CAN cætre PLC-urile din tablourile
de automatizare localæ a instalafliilor
serviciilor generale ale centralei.
Tot la nivelul acestui dulap de control
este implementatæ øi funcflia de AAR
(Anclanøare Automatæ a Rezervei) pe
centralæ.
La fel ca øi în cazul instalafliilor proprii
ale hidroagregatelor, instalafliile serviciilor
generale ale centralei sunt delimitate
dupæ rolul pe care fiecare dintre acestea îl
are în cadrul automatizærii dupæ cum
Fig. 4 Schema sinopticæ a grupului de tactil color TFT cu diagonala de 12“ de tip urmeazæ: instalaflia de epuisment, insta-
ulei sub presiune QuickPanel. Dulapul are rolul de a laflia de golire con aspirator, instalaflia de
centraliza toate datele de la cele trei staflii aer comprimat de joasæ presiune, insta-
de 6,3/20/110 kV, de la cele douæ laflia de barbotare, instalaflia de AAR baraj
transformatoare de servicii proprii øi øi instalafliile stavilelor baraj.
transformatorul de evacuare a energiei,
Automatizarea serviciilor de la protecfliile serviciilor generale ale Sistemul de alertare
centralei precum øi de la tablourile de
generale ale centralei
automatizare localæ ale instalafliilor Sistemul de alertare este construit
La fel ca øi în cazul dulapului de serviciilor generale ale centralei, afiøând pornind de la nivelul tablourilor de
control hidroagregat, interfafla operator la informaflia în mod intuitiv prin scheme automatizare localæ a instalafliilor din
nivelul dulapului de control al serviciilor sinoptice, precum øi prin alarmele øi centralæ.
generale ale centralei este realizatæ prin evenimentele apærute în funcflionare, la Pentru alertarea vizualæ la nivel local,
intermediul unui panou operator cu ecran nivelul panoului operator, respectiv la fiecare tablou de automatizare localæ a
fost prevæzutæ cu o lampæ de culoare
roøie.
Alertele se pot afla la un moment dat
în una din urmætoarele stæri: active
neconfirmate, active confirmate, inactive
neconfirmate sau inactive confirmate.
Mecanismul de alertare de la nivelul
tablourilor de automatizare localæ funcflio-
neazæ astfel: alerta este activatæ în mo-
mentul în care apare un defect mæsurabil
în instalaflie (alertæ tehnologicæ), un
parametru mæsurat depæøeøte un prag
prestabilit (alertæ de proces) sau lipsesc
una sau mai multe din condifliile de
funcflionare normalæ. Activarea unei noi
alerte este însoflitæ de semnalizarea
intermitentæ a læmpii de culoare roøie.

Fig. 5 Schema sinopticæ a


stafliilor de 6,3/20/110 kV

18 Mæsuræri øi Automatizæri 5/2005


Afiøarea alertei pe panoul operator al
tabloului local øi semnalizarea inter-
mitentæ a læmpii roøii se menflin pânæ când
operatorul (dupæ ce a luat la cunoøtinflæ
apariflia acestei alerte) apasæ tasta de
confirmare. Alerta va fi memoratæ în lista
de evenimente øi va fi øtearsæ din lista
alertelor active în momentul în care
condifliile care au generat-o dispar. Lista
de evenimente memoreazæ ultimelor 76
de evenimente (alertæ nouæ, alertæ
confirmatæ, alertæ terminatæ etc.), cel mai
proaspæt eveniment fiind cap de listæ. Prin
apæsæri repetate pe tastele direcflionale
sunt afiøate succesiv toate evenimentele
din listæ. Sistemul de monitorizare Fig. 7 Arhitectura
Toate alertele provenite de la tablo- øi achiziflie de date Client - Server SCADA
urile de automatizare localæ sunt centra- SCADA
lizate la nivelul PLC-urilor din dulapurile de
control øi respectiv la nivelul serverului Software-ul de aplicaflie SCADA s-a
SCADA. Operatorul din camera de realizat în mediul de dezvoltare
comandæ este atenflionat atât vizual (în CIMPLICITY HMI 6.1. Aplicaflia SCADA
oricare dintre ecranele de monitorizare realizeazæ monitorizarea în timp real øi
care s-ar afiøa la un moment dat) cât øi istoric a mærimilor øi evenimentelor • grafice de tendinflæ: afiøeazæ curbele
vocal la apariflia unui eveniment sau alertæ instalafliilor automatizate din hidro- de variaflie în timp a diferiflilor parametri
nouæ la nivel de centralæ. centralæ. monitorizafli atât în timp real cât øi istoric;
Structura aplicafliei SCADA este • alarme øi evenimente: pentru fie-
urmætoarea: care alarmæ sau eveniment se genereazæ
• ecrane: realizeazæ afiøarea sub o înregistrare care se poate vizualiza prin
formæ graficæ a evenimentelor øi mæri- intermediul listelor de alarme respectiv de
milor în timp real. Din aceste ecrane se evenimente, atât în timp real cât øi istoric.
Fig. 6 Camera de comandæ øi dulapurile pot accesa sub-ecrane care reprezintæ Trecerea de la un ecran la altul se face
de control servicii generale detalieri ale unor zone din instalaflii, listele prin intermediul unui meniu de navigare
centralæ, de control, protecflie øi de alerte, listele de evenimente øi amplasat în partea de jos a fiecærui ecran.
regulator de vitezæ hidroagregat graficele de tendinflæ. Istoria evenimentelor øi a variafliei
mærimilor de proces este pæstratæ în baza
de date. Aceasta este gestionatæ de
modulul CIMPLICITY SQL bazat pe o
arhitecturæ client/server prin integrarea
Microsoft SQL Server 2000 cu CIMPLI-
CITY HMI, contribuind la o structurare øi
configurare eficientæ a bazelor de date.
Procesele øi performanflele echipa-
mentelor pot fi urmærite prin analiza
datelor înregistrate în baza de date.
Înregistrarea datelor se realizeazæ prin
intermediul modulului de bazæ Cimplicity
Database Logger în care sunt configurate
în tabele mærimile ce vor fi analizate
istoric.
Pentru înregistrarea alarmelor øi a
evenimentelor în baza de date sunt
utilizate douæ tabele create automat de
cætre sistem, împærflirea evenimentelor în
alerte sau simple evenimente fiind la
latitudinea proiectantului. Pe baza mæri-
milor stocate în baza de date operatorul
poate tipæri în orice moment rapoarte de
turæ, zilnice, lunare sau anuale. ■

Mæsuræri øi Automatizæri 5/2005 19