Sunteți pe pagina 1din 4

INTERVIU PENTRU ANGAJARE ÎN REGIM DE PLATA CU ORA

PROBA ORALĂ

DISCIPLINA .....Limba și literatura română..


BILET NR. .1
Secvenţa următoare este selectată din programa şcolară de Limba
și literatura română pentru clasa a .VI-a şi cuprinde
competenţe specifice şi o parte dintre conţinuturile cu ajutorul cărora se pot forma/dezvolta
competenţele respective. Pentru rezolvarea cerinţelor, se au în vedere aceste conţinuturi.

Clasa a VI-a
Competenţe specifice Conţinuturi
– părţile componente ale unei compuneri; –
aşezarea corectă a textului în pagină; –
structurarea notiţelor la diferite discipline;
elemente auxiliare (sublinieri, paranteze) care
evidenţiază ideile principale prin raportare la cele
secundare; – plan de idei pentru un text propriu;
– povestirea unor întâmplări reale sau imaginare;
– transformarea textului dialogat în text narativ;
– aprecieri personale referitoare la anumite
4.1 redactarea unor lucrări scurte pe o anumită temă, secvenţe ale textelor studiate (moduri de
urmărind un plan expunere, figuri de stil) sau la personaje;
(Programe şcolare, Limba și literatura română VI
clasa a . a
Aprobate prin ordin al ministrului, nr.
5097/09.09.2009, clasa a VI-a

4 puncte 1. Cerințe de specialitate cu referire la conținuturile prezentate


3 puncte 2. Prezentați activitățile desfășurate în cadrul procesului de predare-învățare-evaluare în
vederea formării/dezvoltării unei competențe specifice precizate în secvența de mai sus. În
elaborarea răspunsului, veți avea în vedere:
- explicarea relaţiei dintre competenţa specifică vizată şi elementul de conţinut ales
- descrierea unei metode adecvate formării/dezvoltării/evaluării competenţei specifice
alese, menţionând un avantaj şi un dezavantaj al acesteia
- detalierea activității de învățare propuse prin exemplificarea utilizării metodei pentru
care ați optat
2 puncte 3. Construiți doi itemi de tip diferit (obiectivi/semiobiectivi/subiectivi) pentru evaluarea
modului în care s-a format/dezvoltat/evaluat competenţa specifică.
BAREM DE EVALUARE ȘI DE NOTARE

Prezentarea unei activități didactice în care se formează/dezvoltă și se evaluează competenţa specifică din
secvența aleasă
– explicarea relației dintre competența specifică vizată și elementul de conținut ales: explicaţie clară,
nuanţată – 4 p.;
-explicaţie parţial adecvată, ezitantă – 2 p.;
încercare de explicare – 1 p.
-prezentarea teoretică a conținutului ales: prezentare adecvată, acuratețe științifică – 3 p.;
prezentare parţial adecvată – 2 p.;
încercare de prezentare, schematism – 1 p.
- descrierea unei metode de formare/dezvoltare a competenţei specifice alese, menţionând un avantaj şi
un dezavantaj al acesteia 2 puncte
precizarea unei metode adecvate – 1 p.
INTERVIU PENTRU ANGAJARE ÎN REGIM DE PLATA CU ORA
PROBA ORALĂ

DISCIPLINA ...............................................................................
BILET NR. ........

BAREM DE EVALUARE

1 Prezentare adecvată, acurateţe ştiinţifică 4p


Prezentare parţial adecvată 2p
Încercare de prezentare, schematism 1p
2 Explicarea relaţiei dintre competenţa specifică vizată şi elementul de conţinut ales 1p
Descrierea unei metode adecvate formării/dezvoltării/evaluării competenţei specifice 1p
Detalierea activității de învățare propuse prin exemplificarea utilizării metodei 1p
3 Corectitudinea ştiinţifică a informaţiei de specialitate pentru itemii elaborați 1p
Corectitudinea proiectării sarcinii de lucru pentru itemii elaborați 1p
INTERVIU PENTRUANGAJAREÎN REGIMDEPLATACU ORA
PROBAORALĂ

S-ar putea să vă placă și