Sunteți pe pagina 1din 11

CURRICULUM ŞCOLAR ADAPTAT

Titlul CDL-ului: CONFECŢIONAREA PRODUSELOR SIMPLE


Tipul CDL-ului: aprofundare- extindere
Filiera: Tehnologică
Profil: Tehnic
Domeniul de pregătire profesională: Industrie textilă şi pielărie
Calificarea profesională: Tehnician designer vestimentar
Clasa: a- X-a - Liceu tehnologic
Număr ore: 90

Autorii: Prof. .......


Ec. .........
● Unitatea de învăţământ: C.T. „Ion Borcea” Buhuşi
● Operatorul economic: S.C. ”Efrata” SRL Buhuşi

An şcolar
2017 -2018
1. NOTĂ DE PREZENTARE

CDL-ul „Confecţionarea produselor simple” face parte din curriculumul pentru pregătire de
bază, necesară elevilor din domeniul „Industrie textilă şi pielărie”, ciclul inferior al liceului.
Curriculum-ul în dezvoltare locală presupune participarea şi eforturile reunite ale mai
multor factori implicaţi în procesul de educaţie: elevi, cadre didactice, părinţi, parteneri sociali
(agenţi economici, instituţii / organizaţii locale sau regionale etc.). Opţiunea pentru o astfel de
componentă a curriculumului se integrează strategiei de descentralizare, conform căreia autorităţile
publice locale trebuie să joace un rol important în învăţământul profesional şi tehnic datorită
responsabilităţii şi angajamentelor pe care le au faţă de cetăţeni.
Curriculum-ul în dezvoltare locală este elaborat într-un cadru de parteneriat între şcoală şi
agentul economic SC „ESPAS” SRL Buhuşi are în vedere pregătirea elevilor în diverse calificări,
care să servească activităţilor economice desfăşurate în zonă.
Prin parcurgerea ciclului inferior al liceului se urmăreşte formarea la elevi de aptitudini,
cunoştinţe şi deprinderi de bază care să le permită să-şi desfăşoare activitatea aşa cum se prevede în
standardele de pregătire profesională.
Acest modul se desfăşoară pe parcursul a 3 săptămâni, fiind alocate un număr de 30
ore/săptămână.
Se recomandă ca modulul „Confecţionarea produselor simple” să se desfăşoare la agentul
economic, astfel încât elevul să obţină informaţii despre specificul locului de muncă:
- program de lucru;
- regulament de ordine interioară;
- activităţi desfăşurate la locul de muncă;
- instrucţiuni de utilizare a utilajelor din dotare;
- regulamentul de ordine interioară al agentului economic;
- drepturile, obligaţiile, sancţiunile şi recompensele prevăzute de angajator;
- structura organizaţională a agentului economic;
- serviciile şi departamentele, funcţiile acestora, ierarhizarea;
- nivelurile de calificare specifice funcţiilor din cadrul serviciilor şi departamentelor;
- relaţiile de subordonare, de colaborare, comunicare în echipă.
Elevul va putea executa operaţii simple, de rutină sub supraveghere şi să dezvolte atitudinea
pozitivă faţă de muncă, receptivitate la sarcină, capacitate de lucru în echipă, flexibilitate,
disponibilitate în îndeplinirea sarcinilor ce îi revin.

Competenţe profesionale din Standarde Ocupaţionale propuse de agentului economic


- utilizarea limbajului specific activităţii pe care o desfăşoară;
- interpretarea documentaţiei tehnice specifice;
- descrierea materiilor prime din confecţiile textile;
- pregătirea materialelor pentru executarea produselor;
- descrierea procesului tehnologic de obţinere a unui produs confecţionat;
- pregătirea şi aprovizionarea locului de muncă în mod corespunzător;
- executarea operaţiilor în conformitate cu prevederile documentaţiei tehnice;
- prezentarea modului de funcţionare a utilajelor specifice asamblării şi finisajului;
- respectarea parametrilor de funcţionare optimă a utilajelor;
- aplicarea NSSM, NPSI şi de protecţie a mediului.

2
2. TABEL DE CORELARE DINTRE REZULTATELE ÎNVĂŢĂRII ŞI
CONŢINUTURILE ÎNVĂŢĂRII

Rezultate ale învăţării propuse spre


aprofundare/extindere Conţinuturil Situaţii de
e învăţării învăţare
Cunoştinţe Abilităţi Atitudini
● Legea securităţii ● Realizarea ● Asumarea 1. Igiena şi ● Aplică
şi sănătăţii în operaţiilor responsabilităţii securitatea legislaţia şi
muncă: specifice în respectarea muncii. reglementările
- drepturi ale domeniului NSSM şi PSI în -Legea privind securitatea
angajatului: confecţii timpul realizării securităţii şi şi sănătatea la
instructaje de respectând activităţilor sănătăţii în locul de muncă,
protecţia legislaţia privind specifice muncă: prevenirea şi
muncii, sănătatea şi domeniului - drepturi ale stingerea
echipament de securitatea în confecţii textile. angajatului: incendiilor.
protecţie muncă şi de instructaje de
- obligaţii ale protecţie împotriva ● Asumarea protecţia
angajatului: incendiilor. responsabilităţii muncii,
respectarea şi ● Participarea la pentru instruirea echipament
aplicarea instructaje privind proprie privind de protecţie
reglementărilor aplicarea normelor NSSM şi PSI. - obligaţii ale
privind de protecţia muncii angajatului:
securitatea şi şi PSI pentru respectarea şi
sănătatea la industria aplicarea
locul de muncă, confecţiilor. reglementăril
prevenirea şi or privind
stingerea securitatea şi
incendiilor. sănătatea la
locul de
muncă,
prevenirea şi
stingerea
incendiilor.

● Tipuri de ● Desfăşurarea de ● Acţionarea cu - Tipuri de ● Ia măsuri pentru


accidente de muncă activităţi, conform operativitate accidente de reducerea
procedurii pentru pentru muncă. factorilor de risc.
eliminarea cauzelor eliminarea
care pot determina cauzelor care
accidente în pot determina
industria accidente.
confecţiilor.

● Mijloace de ● Participarea la ● Utilizarea cu - Mijloace de


protecţie: demonstraţii, responsabilitate protecţie:
echipamente de aplicaţii practice de a echipamente
lucru şi de protecţie utilizare a echipamentelor de lucru şi de
(vestimentaţie, echipamentelor de de protecţie, protecţie
echipamente de protecţie. conform (vestimentaţi
instrucţiunilor.
3
protecţie corporală, ● Participarea la ● Anunţarea cu e,
dispozitive de demonstraţii, promtitudine a echipamente
protecţie specifice, aplicaţii practice de persoanelor de protecţie
echipamente de manipulare a abilitate în corporală,
protecţie specifice stingătoarelor. situaţia sesizării dispozitive de
locului de muncă, defecţiunilor la protecţie
materiale PSI. echipamente şi specifice
mijloacele de locului de
stingere a muncă,
incendiilor. materiale
PSI.
● Acţionarea cu
● Situaţii care pun ● Identificarea luciditate şi
în pericol situaţiilor de risc calm într-o
securitatea pentru sănătatea situaţie de
individuală şi lucrătorilor şi urgenţă, cu
colectivă: absenţa raportarea acestora respectarea
mijloacelor de persoanelor procedurii.
protecţie, abilitate, conform
integritatea reglementărilor de
mijloacelor de la locul de muncă.
protecţie

● Crearea ● Realizarea de ● Realizarea 2.Confecţion ● Aleg materialele


modelului: schiţe, schiţe independentă de area pernei de bază şi
imagini din reviste, reprezentative schiţe. decorative . auxiliare pentru
internet. pentru divese tipuri ● Efectuarea cu - Crearea obţinerea
● Alegerea de perne responsabilitate modelului: produselor textile.
materialelor de decorative. a operaţiilor de schiţe, ● Selectează tipul
bază şi auxiliare. ● Utilizarea pregătire şi imagini din de cusătură
●Efectuarea softurilor asamblare. reviste, specifică operaţiei
operaţiilor de specializate pentru ● Asumarea internet. de confecţionare a
pregătire pentru produse decorative. calităţii/noncali - Alegerea produselor .
confecţionare a ● Selectarea tăţii operaţiilor materialelor ● Utilizează
pernei dedecorative materialelor în realizate. de bază şi maşini specifice
● Confecţionarea funcţie de calitate auxiliare. tipului de
pernei decorative şi destinaţie. -Efectuarea cusătură.
● Finisarea şi ● Efectuarea operaţiilor de ● Asigură
controlul calităţii diferitelor tipuri de pregătire calitatea
operaţii de pentru produselor
pregătire pentru confecţiona executate.
confecţionare. rea pernei
● Verificarea dedecorative
caracteristicilor de Confecţiona
calitate rea pernei
decorative
- Finisarea şi
controlul
calităţii

4
● Crearea ● Realizarea de ● Realizarea 3.Confecţion ● Pregătesc
modelului: schiţe, schiţe independentă de area setului utilajele pentru
imagini din reviste, reprezentative schiţe. de lucru.
internet pentru setul de ● Efectuarea cu bucătărie: ● Execută
● Alegerea bucătărie. responsabilitate prosop, sorţ, cusăturile de
materialelor de ● Utilizarea a operaţiilor de manuşi, probă pe diferite
bază şi auxiliare softurilor pregătire şi suport . tipuri de maşini de
● Efectuarea specializate pentru asamblare. - Crearea cusut.
operaţiilor de produse similare. ● Asumarea modelului: ● Reglează
pregătire pentru ● Selectarea calităţii/noncali schiţe, parametrii de
confecţionare a materialelor în tăţii operaţiilor imagini din coasere.
setului de funcţie de calitate realizate. reviste, ● Execută
bucătărie. şi destinaţie. internet cusăturile tighel,
● Confecţionarea ● Efectuarea - Alegerea de încheiat-
setului de diferitelor tipuri de materialelor surfilat, de
bucătărie. operaţii de de bază şi acoperire.
● Finisarea şi pregătire pentru auxiliare. ● Efectuează
controlul calităţii. confecţionare. - Efectuarea intervenţii
● Verificarea operaţiilor de accidentale la
caracteristicilor de pregătire apariţia defectelor
calitate. pentru de coasere.
confecţionare
a setului de
bucătărie.
Confecţiona
rea setului de
bucătărie.
- Finisarea şi
controlul
calităţii.

LISTA MINIMĂ DE RESURSE MATERIALE (ECHIPAMENTE, UNELTE ŞI


INSTRUMENTE, MACHETE, MATERII PRIME ŞI MATERIALE,
DOCUMENTAŢII TEHNICE, ECONOMICE, JURIDICE ETC.) NECESARE
DOBÂNDIRII REZULTATELOR ÎNVĂŢĂRII

- utilaje din confecţii: Maşina simplă de cusut, maşina triploc, fierul de călcat, prese
- trusa de lucru a croitorului: centimetru de croitorie, foarfec, riglă, ace, ace cu gămălie
- materiale de bază: tricoturi, ţesături
- materiale auxiliare: de ată de cusut, întărituri, căptuşeli, vatelină, garnituri şi furnituri
- filme didactice din secţiiile de producţie
- materiale didactice: planşe, fişe de documentare, fişe de lucru, şabloane, prezentări PowerPoint,
internet, literatură de specialitate.
- acte normative, fişe de instructaj, echipamente de protecţie, trusa de prim ajutor.

3. SUGESTII METODOLOGICE

5
Programa şcolară se citeşte liniar datorită asocierii dintre cunoştinţe, deprinderi şi criteriile de
evaluare . Programa se utilizează în strânsa corelaţie cu Standardele de Pregătire Profesională, în care
sunt precizate condiţiile de realizare pentru rezultatele propuse precum şi probele prin care se pot
evalua performanţele elevilor.
Nivelul de pregătire este realizat corespunzător dacă sunt îndeplinite criteriile de performantă
ce pot fi atinse numai dacă în procesul de învăţământ sunt asigurate condiţiile de aplicabilitate
descrise în standard.
Metodele de lucru vor fi centrate pe elev, stimulând participarea activă şi directă a elevilor în
procesul de instruire.
Pentru atingerea competenţelor din prezentul modul se vor realiza activităţi de tip aplicaţii
practice în condiţii specifice asigurate de agentul economic, utilizând atât jocul de rol cât şi
exerciţiul, în scopul înţelegerii necesitaţii realizării unor produse şi servicii de calitate şi în strânsa
corelaţie cu cerinţele beneficiarilor.
În elaborarea strategiei didactice, profesorul va trebui să ţină seama de următoarele principii
moderne ale educaţiei:
- elevii învaţă când fac ceva şi când sunt implicaţi activ în procesul de învăţare ;
- elevii au stiluri diferite de învăţare şi formare de deprinderi;
Profesorul are libertatea de a alege metode şi tehnici didactice care să asigure atingerea
rezultatelor învăţării şi a competenţelor din Standardul de Pregătire Profesională.

4. SUGESTII PRIVIND EVALUAREA

Evaluarea reprezintă partea finală a demersului de proiectare didactică prin care profesorul va
măsura eficienţa întregului proces instructiv-educativ.
Există trei tipuri de evaluare: iniţială, formativă şi sumativă.

Evaluarea iniţială are rolul de a verifica dacă elevul deţine cunoştinţele şi abilităţile necesare
pentru a putea parcurge cu succes programul de formare.

Evaluarea formativă asigură profesorului/ maistrului instructor feed back-ul procesului de


predare şi învăţare. Prin această evaluare profesorul cunoaşte nivelul de dobândire a noilor cunoştinţe
şi abilităţi de către elev şi dacă acesta este pregătit pentru a învăţa noi subiecte.

Evaluarea finală a modulului sau evaluarea sumativă verifică dacă au fost dobândite toate
rezultatele învăţării asociate modulului. Evaluarea va cuprinde şi activităţi practice în care se va
urmări dacă elevul este capabil să lucreze în echipă, şă rezolve o problemă, să facă o prezentare să
scrie un raport. Funcţie de specificul modulului, această evaluare poate fi făcută printr-un portofoliu
sau miniproiect/proiect.

Evaluarea finală a modulului va încorpora de asemenea şi evaluarea acelor competenţe


cheie care se dezvoltă în cadrul modulului împreună cu competenţele tehnice specifice acestuia (de
exemplu: utilizarea IT, comunicarea în limba maternă sau în limba străină, competenţe de calcul
matematic, etc.). Aceste competenţe vor ajuta elevul pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii.

Autoevaluarea şi evaluarea în perechi


Profesorul va explica întotdeauna ce se aşteaptă de la evaluarea sumativă şi va discuta şi
agreea cu elevii criteriile de evaluare pentru o încheiere cu succes a modulului. Profesorul îi va
încuraja pe elevi să se autoevalueze sau să se evalueze unul pe celălalt.

6
Profesorul va păstra toate evidenţele evaluării pentru a putea dovedi atingerea rezultatelor
învăţării şi a criteriilor din standardul de pregătire şi curriculum.

Instrumente de evaluare recomandate


Pentru a promova modulul, elevii trebuie să demonstreze că pot întruni toate criteriile asociate
cu toate rezultatele învăţării precizate de către standardul de pregătire profesională.
Se recomandă utilizarea următoarelor metode şi instrumente de evaluare:
• observarea sistematică, pe baza unei fişe de observare;
• probe scrise şi probe practice;
• proiectul;
• autoevaluarea.

7
Exemple
STUDIU DE CAZ

La operaţia de verificare a cusăturii, executată cu maşina simplă de cusut, aţi întâlnit defectele
din imaginea de mai jos.
Sarcini de lucru :
▪ identificaţi fiecare defect de coasere.
▪ menţionaţi pentru fiecare, cauzele care le produc.
▪ ce reglări ale maşinii executaţi, pentru a remedia dereglarea? Precizaţi-le în tabelul de mai jos.

Defect Cauze Remedieri

Lucraţi în echipe de câte 4 elevi. Fiecare va avea sarcini distincte.


▪ Elev 1- identifică defectul de coasere
▪ Elev 2- stabileşte cauzele care produc defectul.
▪ Elev 3- menţioneză remedierile care se impun.
▪ Elev 4- completează tabelul şi prezintă rezultatele în faţa clasei
Timp de lucru 30 minute.

Fişa va fi ataşată la potofolul personal. Ea constituie dovada că ţi-ai format deprinderea de a aprecia
calitatea cusăturilor.

8
TEST DE EVALUARE SUMATIV

Citiţi cu atenţie sarcina de lucru înainte de a trece la rezolvarea ei!

I. Încercuiţi varianta corectă de răspuns


(5puncte)
1. Accidentele care pot avea loc la maşinile de cusut sunt:
a. mecanice şi termice
b. termice
c. mecanice şi termice

2. La încetarea lucrului se realizează:


a. scoaterea maşinii din priză
b. schimbarea acului
c. stergerea maşinilor de scame şi praf

3. Repararea maşinii se execută:


a. cu mâna umedă
b. cu maşina oprită
c. cu maşina funcţionând

4. Pornirea şi oprirea maşinii se vor face:


a. numai prin pedală, fără a pune mâna pe volant
b. numai prin pedală
c. prin pedală şi punerea mâinii pe volant

5. În timpul lucrului este interzis:


a. părăsirea locului de muncă, pentru alimentare cu semifabricate
b. discuţiile la maşină
d. bobinarea firului de la suveică

II.Stabiliţi valoarea de adevăr prin încercuire,pentru următoarele afirmaţii:


(4puncte)
6. A F Maşina de cusut simplă execută o cusătură de surfilare.

7. A F Trecerea aţei prin orificiul acului la maşina triploc, se realizează de la stânga la


dreapta.

8. A F Ridicarea talpiţei se realizează acţionând genuncherul.

9. A F Maşina de cusut simplă este dotată cu dispozitiv de protecţie


la ac.

Din oficiu 1 punct. Timp de lucru 30minute.


Testul este proba de evaluare, pe care o ataşaţi portofoliului vostru !

9
7. BIBLIOGRAFIE
• Ciontea Gh., Utilajul şi tehnologia meseriei, vol I, , Editura Didactică şi Pedagogică,
Bucureşti,1992 ;
• Curelaru, M., Brătoi, E., „Dicţionar de termeni de specialitate din industria textilă-pielărie
• Merticaru, V., Materii prime textile, Editura Economică, Bucureşti, 2001;
• Neagu, G., Utilaje şi tehnologii de profil, Editura Preuniversitaria, Bucureşti, 2000;
• Ţiglea Lupaşcu, R.., Pregătire de bază în industria uşoară - instruire teoretică, Editura Oscar
Print Bucureşti, 2000;
• Ţiglea Lupaşcu,R., Pregătire de bază în industria uşoară – instruire practică, Editura Oscar
Print Bucureşti, 2000;
• Vintilă, M., Lixandru, R., Ionescu, I., Chiţu, M., Rus, A., Cosma, O., Protecţia şi Igiena
muncii, manual pentru clasa a X a, Editura Crepuscul, Ploieşti, 2001 ;
• Standarde de Pregătire Prefesională, domeniul Industrie Textilă şi Pielărie
• Curriculum clasa a X-a , domeniul Industrie Textilă şi Pielărie
• Auxiliare curriculare, clasa a IX-a şi a X-a
• Reviste de specialitate;
• Pliante cu diferite utilafe din domeniul textile.

10
Anexa:
Idei creative pentru temele 2, 3:

Tema 2:

Tema 3

11

S-ar putea să vă placă și