Sunteți pe pagina 1din 1

ANEXA Nr.

1
La contractul de vânzare nr. _____din ________2019

PRO CE S-VERBAL
de predare-primire al imobilului cu destinație de locuință, având o suprafaţă utilă de 70,67 mp
situat în Comuna Periam (nr. de conscriere vechi 277), strada Arțarului, nr.61, Judeţul Timiş

În conformitate cu contractul de vânzare nr. _______ din _____.2019, se încheie prezentul


proces-verbal de predare-primire între COMUNA PERIAM, reprezentată prin Primar DUMITRAȘ
CORNEL, care predă cota de 1/1 parte din imobilul având ca destinaţie locuință și care reprezintă
casa cu nr. de conscriere vechi 277, actualmente: str. Arțarului, nr.61, Jud.Timiș, imobil înscris în
C.F. nr.403877 Periam (Nr. C.F. vechi:768), Nr.cadastral: Top:136.137, aflat în proprietatea privată a
Comunei Periam şi în administrarea Consiliului Local Periam și domnul ȘERBAN GHEORGHE,
fiul lui - și al Garofina, născut în localitatea Barcani, județul Covasna, la data de 26.04.1946, având
CNP 1460426353952, legitimat cu act de identitate CI seria TZ nr.552667, eliberat de SPCLEP
Periam la data de 15.10.2019, cu domiciliul în Comuna Periam, str. Arțarului, nr.61, judeţul Timiş,
care preia acest imobil care are o suprafaţă utilă totală de 70,67 mp și care este format dintr-o
cameră în suprafață de 20,33 mp, o cameră în suprafață de 13,76 mp, un living+bucătărie în
suprafață de 12,08 mp, o baie în suprafață de 5,12 mp, un hol în suprafață de 12,24 mp și un antreu
în suprafață de 7,14 mp.
Imobilul cu destinație de locuință în suprafaţă utilă totală de 70,67 mp care se vinde, se află
într-o stare bună.
Inventarul şi starea spaţiului locativ:
- pereţii, duşumelele şi tavanele - stare bună;
- uşile, ferestrele - stare bună.

Prezentul proces verbal s-a întocmit astăzi, ___________2019, în 2 (două) exemplare


originale, câte unul pentru fiecare parte.

VÂNZĂTOR, CUMPĂRĂTOR,
COMUNA PERIAM
prin reprezentant

PRIMAR,
DUMITRAŞ CORNEL ȘERBAN GHEORGHE

_________________ ____________________

INSPECTOR I PRINCIPAL,
DUMITRAŞ LORENDANA

_________________