Sunteți pe pagina 1din 5

L3STUDIULREDUCERIISISTEMEL0RDEFORTE

TO PPLBR
COPLANARE CU ATUTORUL MASEI

1.1". ScoPul lucririi


se studiazS cazurile de reducere ale unor sisteme de for[e
coplanare",,u.luto*ltorsoruluigisecomparSrezultateleteoreticecu
."i, utilizdnd masa Tti ppler'
misurare
1.2,"*prrimentale
Aparate utilizate 9i mijloace de
necesare :
Pentru desfrgurarea lucrdrii sunt
a) Aparatul descris la punctul 1'3'
b) Niveld cu bul6 de aer'
c) Cheie ftx622'
d) Greutbti etalonate'
e) Fire textile. 4'
ii n""a gtifturi de fixare a pldcii suport ale fo4elor'
g) Bolluri pentrufixu"u pt-"telor de aplicalie
13. D"t.rierea aParatului
Masa T6ili; pr."..rtrta
-1
in figura 1 este alcatuita dintr-un
cadru suport mdalic cu patru picioare prevazute la capete cu
guruburi ientru reglarea.orizontalit6fii'
"superioard cu o placd netec16 z
La partea este' prevdnfiL
prin intermediul a 4 guruburi de
confecfionati din stiile ce se sprijina
reglare'pe o ramd de cornier 3' -^ .F::
--1^- ^-^^#,rziqi 4 se afl-
Intrepfu.unetedd2gimasaTtipplerpropriuzis?-4t"afl6un
placa in cate sunt pozifionate 3 bile
sistem de spnjin 5 format dintr-o
pentru diminuarea frec6rilor'
alcatuitE dintr-o placS din
Masa T;;G propri""is6 4 este
gauri echidistante situate la 20mm
material pfartic J,, o r.i.u de 19x19
de alta. Imobiiizar.u *.r.iie face cu ajutorul a doud gtifturi
una fa16
de fixare 6.
Materializareafo4elorcoplanare':.9.'folosindbol;urileTce trecute
se introdu, i, ffile mesei qi frr. flexibile gi inextensibire
-g p* t*u ar cornier 3 prin guruburi de
peste scripelii montafi
9'
;;il.;;. ia firele flexibiie iunt utetnate greut5lile etalon

/
-,. 1

-8

Fig.l

1.4.Modul de lucru
a) Se verific6 gi se realizeazf cu ajutorul nivelei cu bul5 de aer,
ori zontal itatea plilcii 2 .

h) Se matenalizeazd sistemul de fo4e din figurile 2,3 sau 4, cu


ajuIorul bolgurilor 7, scripefilor 8 pi a greutSfilor 9.
c) In funclie de cazunle de reducere oblinute pentru sistemul de fo4e
coplanare considerat se adaugd sau nu noi fo4. aplicate mesei
Tii ppler 4 astfel incdt sE se oblind situalia de torsor nul.
d) Prin scoaterea simultand a qtifturilor de fixare 6, corpul 4 devine
liber gi astfel se poate observa cantitativ efectul sistemului de forfe
coplanare.
e) Se va pune in evidenli caracterul alunecdtor al forfelor, prin
mutarea qtifturilor pe direclia fo4elor.
0 i" cantl din figura 2 se observd cd introducdnd o forfd F" : p" -i
axa centrald se realizeazd, echilibrul pl6cii 4.
g) in cani- din figura 3 se observ6 cd introduc[nd doud forte care
determin6 un cuplu de moment de sens invers qi avdnd acelagi modul

2
c-
L,
z'Btt
[{U* !*U=U)
:0+u
'rpprcnl urdnse yleuasqg t/
'ruq1gce u1 lPUe el;6l
ep tue5rs un gzeeJeua$ a.rec .ro1ai:o; e gmEg EeJecnpoqul €
"tncegted 'tlst
'7 elpln8g ulp effreg rulued leJsdes ( 91e4uac uxu'ol5'g) alueplsuoc
elroJ ep elewe1grs n4uad Flruosrol rolotueuele InFclsJ '7,
rrrErcnl
FIIII 'I
InlnlBJaJo'r 1n1nu$uoJ'S'I
'.ro1unf1oq ?eJeloocs
€I ruqllF{ca ug eugurgJ et p eceldgc F^resqo es t urn8g tnp Flzsc q (q
'ruqIIn{ce
uI l€U€ efioJ ap InrrJqsrs gmezrleeJ es ilrBunzeJ Inlnlueluolu I€ ec
f
p'Etg
t
{+--.-
g=hl 1 O=U
g Etg
(e5r.p;ty
O+q^l I O=LJ
(gplcrmd €r-ull)o lerycund ep E€I:x eiuelsrp €l xo exq- PmetcesJelul rs fo
i = ol."^i* o,: t.|
BXB nc g1e1e.red olse El€rluec exs= ",
1) *- otV0t=rJ8J'oW , ,
€I= rJ ='[t-'yx)
:atienca op EI€Jluec exu ad
q1€nlls u:EclunquoJ oBI ecnps-res ei-lo; ep Iiluelsls€0 =*w €0= "u.'L
"
IDtvo:= w\o1: pas
{c8 = YJ
'zo rS IC er1ul eunuloc Ierelnclpuedred eerul8rml elurzerder lp
D.qtar= 06'.{e-oLyrs+pB t'tt+oz'.{s='rlonl- trlt *'rl'll.
l
tolt ='oltgl*7='o^
l
rzow = ow
,{B= .{E*,{s = rtp = t[
T=l
0=Cg-.{g=x!g'1=xY
v
!{a *lxu = u
:7'811n.r1ued InJIsc eP nldulaxg