Sunteți pe pagina 1din 3

FIŞA DE INSTRUIRE COLECTIVĂ

privind securitatea şi sănătatea în muncă

întocmită azi _________________

Subsemnata / ul .............................., având funcţia


de ........................., am procedat la instruirea unui număr
de ...... persoane de la .....................................
conform tabelului nominal de pe verso, în domeniul securităţii şi
sănătăţii în munca, pentru prezenta (vizita) în întreprindere /
unitate în anul .......... / in zilele .....................
În cadrul instruirii s-au prelucrat următoarele materiale:

- Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 319 / 2006 - art. 22 - 23,


- H.G. nr. 1425 / 2006, cu modificarile si completarile ulterioare - H.G. nr. 955/2010 -
Capitolul VI (art. 101-107) si Cap. VII – sectiunea 1,
- H.G. nr. 300 / 2006, Anexa 2 – Lista de riscuri specifice,
Anexa 4 – Cerinţe minime generale pentru locuri de muncă din şantiere,
- H.G. nr. 1091 / 2006 - extras,
- H.G. nr. 971 / 2006 - extras,
- H.G. nr. 1048 / 2006 - extras,
- Amplasare punct de prim ajutor, evacuare şi locuri de adunare,
- Masuri cuprinse in Planul Propriu de securitate si sanatate in munca a santierului.
Prezenta fişa de instructaj se va păstra la..................
.................................................................

Verificat, Semnatura celui care a


efectuat instruirea
Fisa de instruire colectiva
TABEL NOMINAL
cu persoanele participante la instruire
Subsemnaţii am fost instruiti şi am luat cunostintă de
materialele prelucrate şi consemnate în fişa de instruire
colectivă privind securitatea şi sănătatea în muncă şi ne obligăm
sa le respectăm întocmai.

Nr.cr Act identitate /


Numele ]i prenumele Semn`tura
t. grupa sanguin`
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Numele şi prenumele persoanei care a primit un exemplar


___________________________________ Semnatura ______________