Sunteți pe pagina 1din 2

Proiectul contribuie la transferul de cunoştinţe în diverse domenii şi la integrarea disciplinelor, cel  Activități creative legate de meșteșuguri și arte;

puţin, în aria curriculară. Proiectul poate fi individual sau colectiv. Modalitatea, în care ar putea fi
 Proiecte educaționale de cercetare ale elevilor în domeniile STEM;
realizat un proiect, ar fi următoarea: activitatea începe în clasă prin explicarea şi înţelegerea sarcinii,
prin încercarea rezolvării acesteia. Apoi activitatea continuă, pe parcursul a câteva zile sau săptămâni,  Vizite ale elevilor în institute, muzee, laboratoare de cercetare;
în dependenţă de sarcină, în acest timp elevul (grupul de elevi) poate primi consultaţii de la profesor.  Evenimente care promovează educație pentru științe și tehnologie(
Activitatea de cercetare se încheie în clasă pun prezentarea rezultatelor obţinute în faţa colegilor.
(târguri, expoziții, tabere, competiții pentru elevi)
Etapele realizării unui proiect includ:
1. Alegerea temei şi formularea problemei. 2)Planificarea activităţii: STEAM (Științe, Tehnologia, Inginerie, Arte și Matematică) este o nouă abordare a
 stabilirea obiectivelor proiectului; conceptului STEM ce implică folosirea principiilor STEM împreună cu integrarea
 formarea grupelor; tuturor disciplinelor umaniste.
 alegerea subiectului în cadrul temei proiectului de către fiecare elev/grup;
 distribuirea responsabilităţilor în cadrul grupului; Proiectele STEM/STEAM sunt realizate în comun cu profesorii ce predau disciplinele
 identificarea surselor de informare (manuale, proiecte mai vagi, cărţi de implicate în realizarea proiectului respectiv. Timpul, rezervat pentru realizarea proiectului,
specialitate, reviste de specialitate, persoane sau instituţii specializate în diferă de la proiect la proiect: de la o săptămână, până la două-trei luni. Evaluarea
domeniu). proiectului se face în raport cu următoarele criterii:
2. Cercetarea propriu-zisă
3. Elaborarea materialelor - Validitatea proiectului - vizează gradul in care acesta acoperă unitar și coerent, logic și
4. Prezentarea rezultatelor cercetării şi/sau a materialelor create argumentat tema propusă;
5. Evaluarea: - Completitudinea proiectului se reflecta în felul în care au fost evidențiate conexiunile și
a) cercetării în ansamblu; perspectivele interdisciplinare ale temei, competențele și abilitățile de ordin teoretic și
b) modului de lucru; practic și maniera în care acestea servesc conținutului științific;
c) produsului realizat. - Elaborarea și structurarea proiectului privește acuratețea, rigoarea și coerența
Proiecte STEM și STEAM demersuluiștiințific, logica și argumentarea ideilor, corectitudinea concluziilor;
STEM reprezintă un concept educațional ce se bazează pe ideea de educare a - Creativitatea - vizează gradul de noutate pe care-l aduce proiectul în abordarea temei
elevilor în patru domenii: Științe, Tehnologii, Inginerie și Matematiă. Disciplinele STEM sau în soluționarea problemei;
sunt predate integrat, interdisciplinar, bazându-se pe legătura cu realitatea, pe observație - Calitatea produsului obținut și eficiența acestuia;
directă, experiment, logică, pe experiența copiilor. De aceea unul din obiectivele prioritare - Prezentarea și susținerea publică a proiectului.
ale educației STEM este utilizarea cunoaşterii disciplinare într-o abordare integrată, 45.https://centruldeparenting.ro/copilul-tau-are-competente-stem-afla-care-
prin învățarea bazată pe probleme nonstandard și pe elaborarea de proiecte. Ca rezultat,
sunt-acestea-si-cum-le-poti-dezvolta-prin-48-de-idei-distractive/
elevii sunt implicați în situații de învățare autentice, semnificative, care include
proiectarea, realizarea, testarea , reflectarea și documentarea. Astfel :
46. http://www.tribunainvatamantului.ro/stem-o-necesitate-in-stransa-
 se dezvoltă gândirea critică ș iautocritică a elevului;
conexiune-cu-realitatea/
47.https://creeracord.com/2018/10/26/rezolvarea-unei-probleme-stem-planul-
 se încurajează inovația;
de-lectie-nr-1-in-pbl/
 se dezvoltă capacitatea de a colabora și comunica eficient cu ceilalți atunci când
48.https://www.schooleducationgateway.eu/ro/pub/latest/practices/steam-
abordează o problem și când formulează soluții; learning-science-art.htm
 se produce înțelegerea prin experimentare; 49.https://utm.md/blog/2016/10/12/prezentarea-conceptului-privind-educatia-
 sporește la elevi motivația pentru învățare. stem/ www.didactic.ro
Scopul educației STEM este înțelegerea conceptelor, noțiunilor, procedurilor şi Tema ,, Rapoarte ,proporții , procente în cotidian,,
formarea de abilități necesare pentru rezolvarea problemelor personale, sociale și globale, 1)Reduceri , acții, majorări de preț în magazinele de mărfuri industriale , magazine de
care implică integrarea științei, tehnologiei, ingineriei și matematică. Exemple de activități, materiale de construcție
care pot fi realizate în contextual educației STEM : 2) Proporții în culinărie( cozonac).
3)Rapoarte și proporții în pictură , arhitectură( secțiunea de aur
 Aplicații practice; 4) Procente , proporții în medicină, farmacii
 Experimente; 5)Procente în contabilitate , serviciul cadastral, banci
 Proiecte eduacționale interdisciplinare :bioligie, chimie, geografie, fizică, 6) Pocente în agricultură , vinicultură.
matematică, informatică, tehnologie, arhitectură, meteorologie etc.; MULT SUCCES ȘI COLABORARE ÎN CADRUL GRUPULUI !
Proiectul contribuie la transferul de cunoştinţe în diverse domenii şi la integrarea disciplinelor, cel  Activități creative legate de meșteșuguri și arte;
puţin, în aria curriculară. Proiectul poate fi individual sau colectiv. Modalitatea, în care ar putea fi
 Proiecte educaționale de cercetare ale elevilor în domeniile STEM;
realizat un proiect, ar fi următoarea: activitatea începe în clasă prin explicarea şi înţelegerea sarcinii,
prin încercarea rezolvării acesteia. Apoi activitatea continuă, pe parcursul a câteva zile sau săptămâni,  Vizite ale elevilor în institute, muzee, laboratoare de cercetare;
în dependenţă de sarcină, în acest timp elevul (grupul de elevi) poate primi consultaţii de la profesor.  Evenimente care promovează educație pentru științe și tehnologie(
Activitatea de cercetare se încheie în clasă pun prezentarea rezultatelor obţinute în faţa colegilor.
(târguri, expoziții, tabere, competiții pentru elevi)
Etapele realizării unui proiect includ:
6. Alegerea temei şi formularea problemei. 2)Planificarea activităţii: STEAM (Științe, Tehnologia, Inginerie, Arte și Matematică) este o nouă abordare a conceptului
 stabilirea obiectivelor proiectului; STEM ce implică folosirea principiilor STEM împreună cu integrarea tuturor disciplinelor
 formarea grupelor; umaniste.
 alegerea subiectului în cadrul temei proiectului de către fiecare elev/grup; Proiectele STEM/STEAM sunt realizate în comun cu profesorii ce predau disciplinele implicate
 distribuirea responsabilităţilor în cadrul grupului; în realizarea proiectului respectiv. Timpul, rezervat pentru realizarea proiectului, diferă de la proiect
 identificarea surselor de informare (manuale, proiecte mai vagi, cărţi de la proiect: de la o săptămână, până la două-trei luni. Evaluarea proiectului se face în raport cu
specialitate, reviste de specialitate, persoane sau instituţii specializate în
domeniu). următoarele criterii:
7. Cercetarea propriu-zisă - Validitatea proiectului - vizează gradul in care acesta acoperă unitar și coerent, logic și
8. Elaborarea materialelor argumentat tema propusă;
9. Prezentarea rezultatelor cercetării şi/sau a materialelor create - Completitudinea proiectului se reflecta în felul în care au fost evidențiate conexiunile și
10. Evaluarea: perspectivele interdisciplinare ale temei, competențele și abilitățile de ordin teoretic și practic și
a) cercetării în ansamblu; maniera în care acestea servesc conținutului științific;
b) modului de lucru; - Elaborarea și structurarea proiectului privește acuratețea, rigoarea și coerența
c) produsului realizat. demersuluiștiințific, logica și argumentarea ideilor, corectitudinea concluziilor;
Proiecte STEM și STEAM - Creativitatea - vizează gradul de noutate pe care-l aduce proiectul în abordarea temei sau în
soluționarea problemei;
STEM reprezintă un concept educațional ce se bazează pe ideea de educare a
- Calitatea produsului obținut și eficiența acestuia;
elevilor în patru domenii: Științe, Tehnologii, Inginerie și Matematiă. Disciplinele STEM - Prezentarea și susținerea publică a proiectului.
sunt predate integrat, interdisciplinar, bazându-se pe legătura cu realitatea, pe observație 45.https://centruldeparenting.ro/copilul-tau-are-competente-stem-afla-care-
directă, experiment, logică, pe experiența copiilor. De aceea unul din obiectivele prioritare
ale educației STEM este utilizarea cunoaşterii disciplinare într-o abordare integrată,
sunt-acestea-si-cum-le-poti-dezvolta-prin-48-de-idei-distractive/
prin învățarea bazată pe probleme nonstandard și pe elaborarea de proiecte. Ca rezultat, 46. http://www.tribunainvatamantului.ro/stem-o-necesitate-in-stransa-
elevii sunt implicați în situații de învățare autentice, semnificative, care include conexiune-cu-realitatea/
proiectarea, realizarea, testarea , reflectarea și documentarea. Astfel : 47.https://creeracord.com/2018/10/26/rezolvarea-unei-probleme-stem-planul-
 se dezvoltă gândirea critică ș iautocritică a elevului; de-lectie-nr-1-in-pbl/
 se încurajează inovația; 48.https://www.schooleducationgateway.eu/ro/pub/latest/practices/steam-
 se dezvoltă capacitatea de a colabora și comunica eficient cu ceilalți atunci când learning-science-art.htm
abordează o problem și când formulează soluții; 49.https://utm.md/blog/2016/10/12/prezentarea-conceptului-privind-educatia-
stem/ www.didactic.ro
 se produce înțelegerea prin experimentare;
Tema ,, Figuri geometrice în cotidian,, clasa aX –c , profil real
 sporește la elevi motivația pentru învățare. 1)Figuri geometrice în design vestimentar
Scopul educației STEM este înțelegerea conceptelor, noțiunilor, procedurilor şi
formarea de abilități necesare pentru rezolvarea problemelor personale, sociale și globale, 2) Figuri geometrice în orrnamentele iei moldovenești
care implică integrarea științei, tehnologiei, ingineriei și matematică. Exemple de activități,
care pot fi realizate în contextual educației STEM : 3)Figuri geometrice în pavaj.
 Aplicații practice;
4)Figuri fractale în artă și natură( mariacalinescu /ce+sunt-fractalii ....
 Experimente;
 Proiecte eduacționale interdisciplinare :bioligie, chimie, geografie, fizică, 5)Figuri geometrice în covorul moldovenesc
matematică, informatică, tehnologie, arhitectură, meteorologie etc.; MULT SUCCES ȘI COLABORARE ÎN CADRUL GRUPULUI !

S-ar putea să vă placă și